Sunteți pe pagina 1din 34

Aprobat

Primar,
Dr.Ing.Hogea Constantin

CAIETUL DE SARCINI

1.

Generalitati

Prezentul caiet de sarcini cuprinde specificaiile tehnice pentru achiziia public prin
cumprare direct a serviciilor de Asistent tehnic (dirigentie de santier) pentru obiectivul
CONSOLIDARE PLANSEE LA COLEGIUL DOBROGEAN SPIRU HARET ARIPA DE NORD,
MUNICIPIUL TULCEA
Caietul de sarcini face parte integrant din documentaia de atribuire a contractului de
servicii (documentaia pentru elaborarea i prezentarea ofertei) i conine indicaii privind regulile
de baz care trebuie respectate astfel nct potenialii ofertani s elaboreze propunerea tehnic i
oferta financiar corespunztor cu necesitile Autoritii Contractante.
Caietul de sarcini conine, n mod obligatoriu, cerinele tehnice impuse ce vor fi considerate
ca fiind minimale. n acest sens, orice ofert prezentat care se abate de la prevederile Caietului
de sarcini va fi luat n considerare, dar numai n msura n care propunerea tehnic presupune
asigurarea unui nivel calitativ superior cerinelor minimale din prezentul caiet de sarcini. Ofertele
de servicii care nu satisfac cerinele prezentului caiet de sarcini vor fi declarate oferte neconforme
i vor fi respinse.
1.

Generalitati

U.A.T. - Municipiul Tulcea implementeaza proiectul


CONSOLIDARE PLANSEE LA
COLEGIUL DOBROGEAN SPIRU HARET ARIPA DE NORD, MUNICIPIUL TULCEA
n vederea urmaririi lucrarii de executie pentru obiectivul CONSOLIDARE PLANSEE LA
COLEGIUL DOBROGEAN SPIRU HARET ARIPA DE NORD, MUNICIPIUL TULCEA, U.A.T.
Municipiul Tulcea organizeaza procedura de achiziie public prin cumprare direct a contractului
de servicii Asistenta tehnica (dirigentie de santier).
In urma raportului de expertiza rezulta ca plaseele de lemn, de la o sala de clasa si de
la sala muzeu, prezinta instabilitate (se pot prabusi). Se impune inlocuirea planseului din lemn
de la cele doua clase cu un planseu din beton armat . Planeul din beton armat de peste parter
indeplineste efectul de saiba orizontala si impreuna cu grinzile din beton armat asigura
stabilitatea necesara sub sarcinile de la etaj.

1.2

Descrierea generala a activitatii Dirigintelui de santier

1.2.1 Definitii
In contextul prezentelor specificatii tehnice termenii utilizati pentru activitatile procedurale sunt definiti astfel:
Diriginte de santier - persoana fizica care indeplineste conditiile de studii si experienta profesionala, fiind
angajata de catre Beneficiar pentru verificarea calitatii materialelor si produselor puse in lucrare si/sau
Pagina 1 din 11

pentru verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii. El poate activa ca persoana fizica
independenta sau in cadrul unei societati de consultanta si este raspunzator atat fata de angajator cat si
fata de organele abilitate ale statului, pentru executia conforma cu proiectul si cu reglementarile tehnice in
vigoare.
Investitorul sau Beneficiarul - persoana/e juridice care finanteaza si realizeaza investitii sau interventii la
constructiile existente in sensul legii.
Executantul sau Constructorul - persoana juridica ce a incheiat contractul de executie de lucrari, in urma
achizitiei publice.
Proiectantul persoana fizica/juridica care intocmeste documentatia tehnica pe baza careia se finanteaza
si executa lucrarile de constructii.
Procedura - mod specific de a efectua o activitate.
Verificare - confirmare prin examinare si prezentarea de probe obiective a faptului ca cerintele specifice au
fost satisfacute.
Cerintele profesionale - cerintele minime pe care trebuie sa le indeplineasca dirigintii de santier in functie
de domeniile de activitate pentru care acestia sunt autorizati, corelat cu categoriile de importanta stabilite
pentru fiecare constructie in parte.
1.2.2 Dirigintele de Santier
Dirigintele de santier isi va desfasura activitatea ca reprezentant al Beneficiarului in relatiile cu Proiectantul,
Constructorul, Furnizorii, Prestatorii de servicii in derularea contractului de lucrari.
Activitatea Dirigintelui de Santier va fi condusa de urmatoarele principii:

impartialitate atit fata de Investitor cit si fata de Constructor, Furnizori si Proiectanti. Se va tine
seama de prevederile Legii concurentei si Legii privind combaterea concurentei neloiale.
profesionalism
fidelitate
respectarea legalitatii

Scopul serviciilor de supervizare pe care Dirigintele de Santier trebuie sa le asigure pentru obiectivul
de investitii CONSOLIDARE PLANSEE LA COLEGIUL DOBROGEAN SPIRU
HARET ARIPA DE NORD, MUNICIPIUL TULCEA este de a oferi Beneficiarului garantia
ca Executantul caruia i-a fost atribuit contractul de executie lucrari isi va indeplini toate responsabilitatile
asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementarile tehnice si caietele de sarcini.
Dirigintele/ Dirigintii de specialitate isi va/ vor exercita atributiunile in urmatoarele faze tipice ale unui proiect:

2.

Preconstructia lucrarilor
Mobilizarea
Executia lucrarilor
Receptia lucrarilor
Perioada de garantie (de notificare a defectelor)

Obiectul Contractului

Pagina 2 din 11

Obiectivul principal al Contractului este de asigurare a implementarii cu succes a proiectului

CONSOLIDARE PLANSEE LA COLEGIUL DOBROGEAN SPIRU HARET


ARIPA DE NORD, MUNICIPIUL TULCEA din punct de vedere al parametrilor timp, cost,
calitate si siguranta.
Natura serviciilor care trebuie furnizate sunt:

Asistenta tehnica pentru Beneficiar in contractul de lucrari


Monitorizarea si supervizarea lucrarilor de constructii conform prevederilor legislatiei romane in
vigoare (Legea nr.10/1995 si Ordinul nr. 1496/2011 cu modificarile si completarile ulterioare).

Dirigintele de santier va avea nevoie de avizarea prealabila a Beneficiarului pentru:


a aproba orice modificare a obiectului Lucrarilor, care ar conduce la modificarea pretului
contractului, sau schimba substantial obiectul, caracterul sau calitatea lucrarilor;
a aproba un sub-contractor care nu este numit in Contract pentru a indeplini o parte a sarcinilor;
a aproba orice prelungire a termenului de incheiere a contractului de lucrari;
a aproba subcontractarea oricarei parti a lucrarilor de executat (nu se aplica atunci cind limita
maxima a lucrarilor subcontractate este nula).
2.1
Asistenta tehnica pentru Beneficiar in managementul proiectului
Dirigintele de Santier va trebui sa asiste Beneficiarul in administrarea contractului de lucrari.
Responsabilitatile Dirigintelui de Santier in ceea ce priveste administrarea Contractului de lucrari constau in
urmatoarele sarcini:
SARCINA 1 Realizarea sistemului de comunicare si raportare
Dirigintele de Santier va avea responsibilitatea asigurarii unei legaturi eficiente intre toate partile implicate.
Acest lucru presupune intalniri ale Dirigintelui de Santier cu una, mai multe sau toate partile mentionate mai
jos.
Beneficiar
Contractor
Proiectant
Inspectoratul de Stat in Constructii
Dirigintele de Santier va avea responsibilitatea organizarii intalnirilor de lucru lunare, precum si ori de cate
ori este nevoie in timpul executiei lucrarilor, cu Beneficiarul si Constructorul, pentru care se vor consemna in
minuta sedintei toate discutiile purtate
Raportul de activitate lunar va trebui sa contina detalierea tuturor lucrarilor executate in luna raportata si sa
descrie, din punct de vedere financiar si fizic, stadiul lor curent. Se vor face referiri la asigurarea calitatii
lucrarilor, monitorizarea poluarii daca este cazul, modul de implementare a Sistemului de Asigurare a
Calitatii si modul in care Constructorul isi controleaza propria activitate. De asemenea, raportul va avea un
capitol distinct referitor la monitorizarea decontarilor.
Raportul va fi inaintat Beneficiarului nu mai tirziu de cinci zile de la sfirsitul lunii raportate.
Raportul Final va fi intocmit la terminarea lucrarilor si va cuprinde:
- detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de catre Inspectorul de Santier pe parcursul desfasurarii
contractului de servicii
- detalii si explicatii asupra desfasurarii contractului de lucrari, cu un capitol special dedicat receptiei la
terminarea lucrarii.
SARCINA 2

Monitorizarea programului de lucrari

Verificarea si amendarea programului de lucrari

Pagina 3 din 11

Dirigintele de Santier va verifica si aviza graficul de esalonare al lucrarii (programul de lucrari) inaintat de
catre Constructor.
Programul va avea un format concis, aratind durata in zile alocata fiecarei parti, sector sau articol important
din lucrare.
Dirigintele de Santier nu va aproba graficul de esalonare daca nu va fi intocmit conform specificatiilor
amintite.
Programul lucrarii va fi refacut lunar sau ori de cite ori este nevoie astfel incit sa indice modul de abordare al
lucrarilor pentru indeplinirea in termen a contractului de lucrari.
In eventualitatea in care ritmul de executie nu respecta, din motive imputabile Constructorului, graficul de
esalonare a lucrarilor propus, Dirigintele de Santier are obligatia de a notifica Constructorului luarea de
masuri imediate pentru recuperarea intirzierilor. Dirigintele de Santier va informa Beneficiarul asupra
masurilor de remediere/recuperare propuse de catre Constructor si aprobate de catre Dirigintele de Santier
SARCINA 3

Controlul financiar al contractului

Dirigintele de Santier va avea responsibilitatea intocmirii Certificatelor Intermediare de Plata pentru lucrarile
executate de Contractor.
Dirigintele de Santier va verifica Situatiile de plata lunare inaintate de catre Constructor.
Decontarea lucrarilor se va face pentru cantitatile real executate, rezultate din masuratori si inscrise in Foile
de atasament. Situatiile de plata se vor intocmi folosind preturile unitare si incadrarea lucrarilor in articolele
de deviz (pozitia si denumirea lor) din devizele oferta anexa la contractul incheiat cu constructorul.
Modul de masurare a cantitatilor real executate va fi cel prevazut in reglementarile tehnice, in Caietele de
Sarcini sau in alte documente din contract. Masuratorile vor fi efectuate de catre Dirigintele de santier
impreuna cu reprezentantul Constructorului. Daca metoda de masurare nu este clara, Beneficiarul va
notifica Constructorului, prin intermediul Dirigintelui de santier, metoda de masurare.
Masuratorile se fac de regula lunar. Pentru lucrarile ce devin ascunse masuratorile se fac la finalizarea
acestora (in termen de maxim 5 zile de la notificarea Constructorului), odata cu intocmirea procesului verbal
de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse.
Dirigintele de santier va dispune dezvelirea acelor lucrari care au fost acoperite fara a fi verificate si ori de
cate ori sunt necesare verificari cantitative si calitative ale lucrarilor ce devin ascunse si va dispune
refacerea lor daca este cazul.
In cazul in care se va constata ca lucrarile sunt corespunzatoare, costurile implicate vor fi suportate de catre
Beneficiar, iar in caz contrar acestea se vor reface pe cheltuiala Constructorului.
Dupa aprobarea Situatiilor de plata de catre Dirigintele de santier si Beneficiar, Constructorul va putea
inainta Factura de plata pentru sumele cuvenite.
Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari va cuprinde balanta decontarii categoriilor de lucrari
pentru perioada certificata la plata, pentru perioada anterioara si cumulata.
Centralizatorul Notelor de Comanda Suplimentara/ Renuntare va cuprinde balanta centralizata a
decontarilor pentru cantitatile de lucrari rezultate din variatii. Pentru fiecare Nota de Comanda Suplimentara/
Renuntare se intocmeste o lista de cantitati separata careia ii va fi intocmita o Balanta a cantitatilor
decontate.
Pagina 4 din 11

Situatia de lucrari inaintata de catre Constructor va avea ca suport Foi de atasament , masuratori
postexecutie, desene, facturi si alte documente doveditoare ale executarii cantitatilor de lucrari si a platilor
la care Constructorul este indreptatit.
Daca Dirigintele de santier nu este de acord cu Situatia de plata sau documentatia nu este completa sau
edificatoare, Constructorul trebuie sa completeze documentatia cu acele piese pe care Dirigintele de santier
le solicita pentru clarificarea problemelor aparute.
In cazul in care cantitatile rezultate din masuratori difera de cele inscrise in Listele de cantitati din
documentatia tehnica, se impune confirmarea acestor cantitati de catre Proiectant, urmind ca ele sa fie
regularizate prin Note de Comanda Suplimentara/ Renuntare compensate valoric si incadrate in capitolul
"Diverse si neprevazute".
In cazul in care, pe parcursul lucrarilor, Constructorul se va confrunta cu alte conditii decit cele prevazute in
Contract, temeinic justificate si insusite de Beneficiar, acesta va avea dreptul la plata cheltuielilor
suplimentare.
Dirigintele de santier va notifica situatiile nou aparute Beneficiarului si Proiectantului si, in colaborare cu
Constructorul, va pregati Notele de Comanda Suplimentara/ Renuntare numai in cazul in care acestea sunt
solid motivate prin Dispozitii de Santier emise de Proiectant si acceptate de Beneficiar.
Preturile utilizate pentru materiale, manopera, utilaj, transport la intocmirea Notelelor de comanda
suplimentara vor fi cele din oferta de baza. In cazul in care apar ca necesare materiale care nu se regasesc
in oferta de baza , preturile vor fi sustinute cu facturi sau oferte de la 3 furnizori.
SARCINA 4

Completarea Jurnalului de santier

Dirigintele de santier are obligatia de a deschide Jurnalul de Santier al lucrarii si de a inregistra zilnic toate
informatiile relevante care ar putea, la un moment dat, sa se dovedeasca foarte utile pentru rezolvarea
problemelor de orice natura sau pentru rezolvarea reclamatiilor ce ar putea aparea cu privire la executia
lucrarilor.
In Jurnalul de Santier Inspectorul va inregistra cu acuratete urmatoarele date si informatii:

lucrarile executate si locatia exacta;


echipamentele, materialele si forta de munca utilizate;
conditiile meteorologice;
evenimente aparute;
defectiuni aparute la echipamente si utilaje;
orice alti factori generali sau particulari care ar putea afecta desfasurarea executiei lucrarilor.

SARCINA 5

Emiterea dispozitiilor de santier

Dirigintele de santier poate emite Dispozitii de Santier/Notificari dar fara a modifica Proiectul, Caietele de
Sarcini sau Listele de cantitati. Aceste dispozitii se emit numai in vederea respectarii de catre Constructor a
clauzelor contractuale.
Orice modificare adusa, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de cantitati va fi
facuta numai de catre Proiectantul lucrarii si insusita de catre specialistii verificatori de proiecte. Modificarile
vor fi inaintate sub forma de Dispozitie de Santier a Proiectantului.

Pagina 5 din 11

Nu este admisa schimbarea solutiei tehnice din Proiect sau a indicatorilor tehnico-economici fara aprobarea
Proiectantului. Solutia tehnica reproiectata si noii indicatori tehnico-economici vor fi avizati de catre Comisia
Tehnico-Economica a Beneficiarului si aprobati de Consiliul Local al Municipiului Tulcea.
Toate Dispozitiile de Santier emise de catre Proiectant vor fi numerotate si indosariate, iar atunci cand
conduc la modificari din punct de vedere financiar sau al termenelor de executie vor fi insotite de justificari.
Dirigintele de santier are obligatia de a urmari punerea in practica de catre Constructor a Dispozitiilor de
Santier emise de Proiectant.
In cazul in care Dispozitiile de santier sunt emise ca urmare a nerespectarii prevederilor din documentatia
tehnica de executie, lucrarile prevazute in acestea se vor executa pe cheltuiala Constructorului.
2.2

Monitorizarea si supervizarea lucrarilor de constructii

Serviciile asigurate de Dirigintele de santier vor respecta legislatia romana in vigoare. Derularea contractului
de prestari servicii incheiat intre Benficiar si Dirigintele de santier va urmari prestarea serviciilor pentru
urmatoarele faze tipice ale unui proiect:
1.
2.
3.
4.
5.

Preconstructia lucrarilor
Mobilizarea
Executia lucrarilor
Receptia lucrarilor
Perioada de garantie (de notificare a defectelor)

SARCINA 1 Pre-constructie
Activitatile de preconstructie se desfasoara in perioada de pregatire a executiei lucrarilor si presupun:
Verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu privire la aceasta.
Investitorul are obligatia conform Legii 10/1995, articolul 21b), sa obtina toate acordurile si avizele necesare
si autorizatia de construire. Documentatia necesara obtinerii autorizatiei de construire este precizata in
Legea 50/1991, modificata si republicata.
Verificarea corespondentei dintre prevederile autorizatiei de construire si ale proiectului. Se vor verifica
planurile de amplasament, planurile de situatie si identificarea retelelor de utilitati existente pe teren,
conform avizelor, acordurilor obtinute.
Preluarea de la Beneficiar si predarea catre Contractor a amplasamentului si a reperelor de nivelment.
Amplasamentul va fi predat liber de orice sarcina.
Dirigintele de Santier va convoca pentru aceasta faza reprezentanti ai Beneficiarului, ai Constructorului si aI
detinatorilor de instalatii si utilitati publice aflate pe amplasament.
La predarea-primirea amplasamentului va fi intocmit Procesul Verbal de predare a amplasamentului care va
contine mentiuni referitoare la constructiile sau instalatiile aflate pe amplasament sau in subsol si termenele
de eliberare
Participarea, impreuna cu Proiectantul si cu Constructorul, la trasarea generala a constructiei si la stabilirea
bornelor de reper. Dirigintele de Santier va asista la trasarea si materializarea bornelor de referinta si a
cotelor de nivel in imediata apropiere a amplasamentului. Vor mai fi trasate si materializate caile de acces la
amplasament si limitele acestuia. Dirigintele de Santier va dispune marcarea si protejarea bornelor de reper
ale constructiei
Predarea catre Constructor a terenului rezervat pentru organizarea de santier. Dirigintele de Santier are
obligatia de a verifica valoarea cheltuielilor pentru organizarea de santier, va solicita constructorlui sa
prezinte devizul oferta pentru organizarea de santier in limita sumei cuprinse in oferta financiara, respectiv
cheltuielile necesare in vederea crearii conditiilor de desfasurare a activitatii de constructii - montaj, taxele
Pagina 6 din 11

necesare obtinerii autorizatiei de constructie provizorie, taxe de conectare la utilitati, etc. Totodata
Dirigintele de Santier va dispune locul de amplasare al panourilor de identificare al constructiei/ investitiei.

Studierea proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor si procedurilor prevazute pentru realizarea


constructiei, verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, respectarea
reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati, verificarea existentei in
proiect a prevederilor privind fazele determinante precum si a programului de control al calitatii, verificarea
existentei tuturor avizelor, acordurilor, precum si respectarea prevederilor legale privind documentatia
tehnica.
Verificarile vor fi facute in functie de categoria de importanta a constructiei stabilita prin proiect atit la
constructiile permanente si provizorii cit si la lucrarile de modernizare, modificare, transformare, consolidare
si de reparatii.
Dirigintele de Santier are obligatia de a emite comentarii asupra aplicabilitatii Detaliilor de Executie,
Caietelor de Sarcini si asupra corectitudinii Listelor de Cantitati puse la dispozitie de catre Beneficiar.
Asigurarea implementarii unui sistem eficient de informare, comunicare si raportare intre Beneficiar,
Constructor, Proiectant.
Forma de comunicare de regula va fi in scris, exceptand situatiile in care se dispune oprirea lucrarilor pe
motiv de nerespectare a calitatii lucrarilor sau a documentatiei, caz in care imediat dupa dispunerea opririi
lucrarilor, Dirigintele de Santier va notifica acest lucru in scris Constructorului, Beneficiarului si tuturor
factorilor implicati.
Emiterea ordinului de incepere a lucrarilor catre Constructor si comunicarea datei de incepere a lucrarilor
de constructii Inspectoratului Teritorial de Stat in Constructii.
Daca in contractul de executie de lucrari se prevad si plati sub forma de avans, Dirigintele de Santier va
asista Beneficiarul in verificarea si aprobarea scrisorii de garantie bancara.
Asistenta pentru Beneficiar in verificarea si aprobarea unui contract de asigurare adecvat. Asigurarile
incheiate si prezentate de catre Constructor, precum si documentelor anexate lor, trebuie sa fie in
concordanta cu prevederile contractului de executie de lucrari.
Verificarea planului de actiuni pentru implementarea masurilor de reducere a impactului negativ asupra
mediului, intocmit pe baza documentelor contractului, cerintelor Acordului de Mediu precum si monitorizarea
implementarii acestor masuri.
Verificarea si aprobarea propunerilor Constructorului privind managementul traficului si masurile de
protectia muncii atat pentru personalul din santier al Constructorului cat si pentru public (acolo unde este
cazul).
Organizarea de santier, accesul la si din santier trebuie amenajate in asa fel incat sa nu distruga mediul
inconjurator, iar in privinta programului de lucru al santierului, Dirigintele de Santier va verifica existenta
aprobarilor necesare pentru programul de lucru prelungit sau pe timp de noapte (acolo unde este cazul) in
scopul asigurarii confortului riveranilor.
SARCINA 2

Mobilizarea

Mobilizarea este perioada initiala a fazei de constructiei a Contractului In acest timp Contractorul va stabili
facilitatile de santier atat pentru sine, cat si pentru Dirigintele de Santier. Dirigintele de Santier va folosi
aceasta perioada pentru examinarea si, acolo unde este cazul, aprobarea metodologiei de lucru a
Contractorului. Sarcinile principale care vor fi realizate de catre Dirigintele de Santier sunt dupa cum
urmeaza:
Pagina 7 din 11

Examinarea Programului de constructie a Contractorului si previziunilor fluxului de numerar, a mainii de


lucru si necesarului de echipament asociate.
Verificarea si aprobarea procedurilor QA/QC a Contractorului si a Planului de asigurare a calitatii, a
procedurilor de proces pentru lucrarea respective. Programul de verificari pe faze de receptie/determinante
trebuie sa fie vizat de Inspectoratul Teritorial de Stat in Constructii.
Examinarea/comentarea daca este necesar a Procedurilor de Protectia Muncii a Contractorului.
Examinarea eligibilitatii, inregistrarii Sub-Contractorilor propusi de Contractor, in vederea aprobarii acestora.
Examinarea/aprobarea echipamentului importat temporar de catre Contractor.
SARCINA 3

Constructia

Sarcinile si indatoririle Dirigintelui de Santier pe parcursul executarii lucrarilor de constructie sunt, fara a se
limita insa, urmatoarele:
Are atributiuni clar definite in ceea ce priveste respectarea Proiectului, a prevederilor din caietele de sarcini
si din reglementarile tehnice in vigoare referitoare la materialele inglobate in lucrarile permanente cat si
referitoare la executia lucrarilor permanente:
Verificarea respectarii legislatiei cu privire la materialele utilizate privind: existenta documentelor de atestare
a calitatii si a originii, corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in certificatele de calitate,
contracte, proiecte.
Interzicerea utilizarii de materiale semifabricate si prefabricate necorespunzatoare sau fara certificate de
conformitate, declaratie de conformitate ori fara agrement tehnic (pentru materialele netraditionale).
Asistare la prelevarea probelor de la locul de punere in opera si consemneaza in registre rezultatele din
buletinele de incercari pentru materialele la care se fac probe de laborator.
In cazul in care Dirigintele de santier constata neconformitatea materialelor propuse a fi puse in opera cu
specificatiile tehnice, acesta are obligatia de a intocmi Rapoarte de Neconformitate in care va preciza la ce
se refera neconformitatile, descrierea detaliata a acestora si termenul maxim de remediere.
Reprezentantul Constructorului in santier va trebui sa propuna masurile de remediere, in urma consultarii cu
proiectantul de specialitate.
Nici o Neconformitate nu va fi stinsa pina cind problemele semnalate nu vor fi rezolvate.
Urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, caietelor de sarcini
si ale reglementarilor tehnice in vigoare.
Examinarea Programului de constructie a Contractorului si previziunilor fluxului de numerar asociate.
Verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului
calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in normele tehnice in vigoare.
Interzicerea utilizarii de lucratori neautorizati pentru meseriile la care reglementarile tehnice au prevederi in
acest sens.
Interzicerea utilizarii de tehnologii noi neagrementate tehnic.
Verificarea/aprobarea in colaborare cu Inspectorul in domeniul materiale si produse pentru constructii a
propunerii de materiale ale Contractorului, in vederea respectarii regulii de origine si de nationalitate.
Pagina 8 din 11

Efectuarea verificarilor prevazute in norme si semnarea documentelor intocmite ca urmare a verificarilor,


respectiv procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de lucrari ce devin ascunse
Participarea alaturi de Inspectoratul de Stat in Constructii la verificarea executiei in faze intermediare si faze
determinante.
Asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in opera.
Participarea ca martor la testarea materialelor (efectuate de Contractor), atunci cand sunt cerute teste
suplimentare, inregistrind rezultatele.
Analizarea masuratorilor si testelor pentru orice lucrare ce devine ascunsa, inainte ca aceasta sa fie
acoperita.
Urmarirea realizarii lucrarilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora, admitand la
plata numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere calitativ.
Sistarea executiei, demolarea sau refacerea lucrarilor executate necorespunzator, in baza solutiilor
elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru dispunerea acestora.
Transmiterea proiectantului a sesizarilor proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind
neconformitatile constatate pe parcursul executiei.
Monitorizarea evolutiei lucrarilor in comparatie cu Graficul de executie a Contractorului pentru a lua masuri
de remediere in cazul in care apar stagnari, incetiniri sau alte impasuri.
Verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii, in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care
schimba conditiile initiale.
Urmarirea respectarii de catre executant a masurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate.
Preluarea documentelor de la Constructor si Proiectant si completarea cartii tehnice a constructiei cu toate
documentele prevazute de reglementarile legale.
Inregistrarea zilnica a evenimentelor de pe santier si a instructiunilor date Contractorului intr-un jurnal de
lucru. Inregistrarile trebuie sa fie facute in baza activitatilor Contractorului, incluzand echipamentul si forta
de munca pe santier, precum si toate informatiile relevante privind factorii care ar afecta progresul - vremea,
defectarea echipamentului, etc.
Realizarea inspectiilor asa cum sunt prevazute in Programul de Cotrol pe faze de lucrari si inregistrarea
acestora.
Primirea reclamatiilor Contractorului si formularea de recomandari pentru Beneficiar in privinta platilor
aditionale/ prelungirii duratei de executie.
Medierea disputelor care apar pe santier in timpul executiei lucrarilor.
Intocmirea rapoartelor lunare, in formatul aprobat de comun acord cu Beneficiarul, care trebuie sa cuprinda
cel putin informatii privitoare la progresul lucrarii, calitate, protectia muncii, variatii si orice alte probleme
care ar afecta executia adecvata a lucrarilor.

Urmarirea dezafectarii lucrarilor de organizare si predarea terenului detinatorului acestuia. La terminarea


lucrarilor va dispune si verifica aducerea la forma initiala a terenului si mediului afectat de lucrari.

Pagina 9 din 11

In cazul in care Dirigintele de santier constata neconformitatea lucrarilor executate cu prevederile


mentionate mai sus, acesta are obligatia de a intocmi Rapoarte de Neconformitate in care va preciza la ce
se refera neconformitatile, descrierea detaliata a acestora si termenul maxim de remediere.
Reprezentantul Constructorului in santier va trebui sa propuna masurile de remediere.
Nici o Neconformitate nu va fi stinsa pina cind problemele semnalate nu vor fi rezolvate.
SARCINA 4

Receptia lucrarilor

Sarcinile si indatoririle Dirigintelui de santier la receptia lucrarilor de constructie sunt, fara a se limita insa la
acestea, urmatoarele:
Participarea la receptia lucrarilor. Asigura secretariatul Comisiei de receptie si intocmeste Procesul verbal
de receptie la terminarea lucrarilor inclusiv anexele care cuprind lucrarile restante/necorespunzatoare
stabilite de Comisia de receptie si care trebuie finalizate/remediate in timpul perioadei de garantie.
Predarea investitorului/utilizatorului a actelor de receptie, documentatia tehnica si economica a constructiei,
impreuna cu capitolele aferente cartii tehnice a constructiei.
SARCINA 5

Perioada de garantie

Sarcinile si indatoririle Dirigintelui de santier in perioada de notificare a defectelor se refera, fara a se limita
insa la acestea, la remedierea defectiunilor/neconformitatilor constatate de catre Comisie la receptia la
terminarea lucrarilor:
Urmarirea rezolvarii problemelor constatate de Comisia de receptie si intocmirea documentelor de aducere
la indeplinire a masurilor impuse de Comisia de receptie. Dirigintele de santier va urmari rezolvarea
remedierilor in termen de cel mult 90 zile de la data receptiei lucrarilor, conform art. 22 din HGR 273/1994.
In cazul in care Constructorul nu-si va respecta obligatiile, Dirigintele de santier va emite o somatie si daca
nici in acest caz executantul nu se conformeaza, va Notifica atat Constructorului cat si Beneficiarului,
propunerea de a se executa remedierile de catre alt executant, cheltuiala fiind suportata de Constructorul
care nu si-a indeplinit obligatiile.
Propunerea unei programari a inspectiilor periodice, efectuate de catre Beneficiar, ale lucrarilor in timpul
acestei perioade pentru a se asigura de o functionare corespunzatoare a acestora.
3.

Durata contractului

Data de incepere a contractului si perioada de executie


Data de incepere a contractului se stabileste a fi din a doua zi de la semnarea contractului de ambele parti
Prelungirea termenelor de executie a lucrarilor de constructie va conduce la prelungirea contractului cu
aceiai perioada si fara costuri suplimentare.
4.

Cerinte minime profesionale

Dirigintele de santier trebuie sa faca dovada ca este autorizat Ordinului


Nr. 2495 din 26 august 2010
pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialitilor, experilor i verificatorilor tehnici n
domeniul protejrii monumentelor istorice si Ordinului MDRT nr. 1496 / 2011pentru aprobarea procedurii de
autorizare a dirigintilor de santier modificat si completat cu ordinul nr.277/2012. Dirigintele de santier trebuie
sa faca dovada ca sunt autorizati conform Procedurii de autorizare a inspectorilor de santier stabilita prin
Ordinul MDRT nr. 1496 / 2011 pentru aprobarea procedurii de autorizaree a dirigintilor de santier modificat
si completat cu ordinal nr.277/2012), dupa cum urmeaza:
Domeniul de autorizare : 1 Consolidare si restaurare monumente
istorice toate categoriile de importanta
5.

Facilitati si informatii furnizate de Autoritatea Contractanta


Pagina 10 din 11

Autoritatea contractanta va pune la dispozitia Dirigintelui de santier cu care va incheia contractul,


urmatoarele documente:
Un exemplar din documentatia tehnica de executie
Detaliile de executie
Caietele de sarcini pe specialitati
Un exemplar din contractul de lucrari incheiat cu constructorul
Avizele, acordurile si autorizatia de construire
6.
Lista standardelor aplicabile
Ofertantii se vor conforma legislatiei si standardelor in vigoare, avand in vedere referirile la:
1 Reglementarile tehnice definite in legislatia interna, care sunt compatibile cu reglementarile Comunitatii
Europene;
2. Daca nu exista reglementari tehnice in sensul celor prevazute la punctul 1, la reglementari nationale, si
anume, de regula in urmatoarea ordine de decadere:

reglementari nationale care adopta standarde europene;


reglementari nationale care adopta standarde internationale;
alte reglementari.

PREZENTUL CAIET DE SARCINI SE VA CONSTITUII CA ANEXA LA CONTRACTUL DE SERVICII

Redactat,
Ec.Ivanov Daniela

Pagina 11 din 11

PROPUNERE
Contract de servicii
nr.______________data_______________
1. Prile contractante
n temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, s-a ncheiat prezentul contract de prestri
servicii,
ntre

Unitatea administrativ teritoriala MUNICIPIUL TULCEA, cu sediul n str. Pcii, nr. 20, cod potal
820033,
telefon
0240/511440,
fax
0240/517736,
cod
fiscal
4321429,
cont
______________________________ deschis la Trezoreria Municipiului Tulcea, reprezentat legal prin
dr.ing.Constantin HOGEA,avnd funcia de PRIMAR, n calitate de ACHIZITOR, pe de o parte
i

avnd sediul social n


.., ., telefon/fax
. numr de nmatriculare n Registrul Comerului. cod unic
de nregistrare .avnd cont curent deschis la ...reprezentat legal prin
domnul . avnd funcia de n calitate
de prestator,
pe de alt parte.
2. Definiii
2.1 - n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel:
a. Contract prezentul Contract de servicii i toate documentele sale;
b. achizitor i prestator prile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul contract;
c. preul contractului preul pltibil prestatorului de ctre achizitor, n baza contractului, pentru
ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract;
d. servicii activitati care trebuie indeplinite de prestator conform prezentului contract;
e. fora major orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil i inevitabil, care nu putea fi
prevzut la momentul ncheierii contractului i care face imposibil executarea i, respectiv,
ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rzboaie, revoluii, incendii,
inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiv, ci enuniativ. Nu este considerat for major un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri;
f. zi zi calendaristic; an - 365 de zile
g. act adiional document ce modifica termenii i condiiile contractului de presri servicii.
h. conflict de interese nseamn orice eveniment influennd capacitatea prestatorului de a
exprima o opinie profesional obiectiv i imparial, sau care l mpiedic pe acesta, n orice
moment, s acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului,
orice motiv n legtur cu posibile contracte n viitor sau n conflict cu alte angajamente, trecute sau
prezente, ale prestatorului. Aceste restricii sunt de asemenea aplicabile oricror sub-contractani,
salariai i experi acionnd sub autoritatea i controlul prestatorului.
i.

despgubire general suma, neprevzut expres n contractul de servicii, care este acordat de
ctre instana de judecat sau este convenit de ctre pri ca i despgubire pltibil prii
prejudiciate n urma nclcrii contractului de prestri servicii de ctre cealalt parte.
Pagina 1 din 12

j.

penalitate contractual despgubirea stabilit n contractul de prestri servicii ca fiind pltibil


de ctre una din prile contractante ctre cealalt parte n caz de nendeplinire a obligaiilor din
contract;

k. proiectul ansamblu de activitati in legatura cu care sunt prestate serviciile in baza prezentului
contract;
l.

managerul de proiect persoana fizica sau juridica nominalizata de catre achizitor, responsabila
cu monitorizarea implementarii contractului in numele si pe seama achizitorului.

3. Interpretare
3.1 - n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural i vice versa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluznd i genul
feminin i viceversa acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac nu se specific n
mod diferit.
3.3 Clauzele i expresiile vor fi interpretate prin raportare la ntregul contract .
3.4 Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.
CLAUZE OBLIGATORII
4. Obiectul contractului
4.1 Prestatorul se oblig s presteze SERVICIUL DE ASISTENTA TEHNICA ( DIRIGINIE DE
SANTIER) pentru obiectivul CONSOLIDARE PLANSEE LA COLEGIUL DOBROGEAN SPIRU
HARET ARIPA DE NORD, MUNICIPIUL TULCEA n perioada/perioadele convenite i n
conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul contract.
4.2. Achizitorul se oblig s plteasc preul convenit n prezentul contract, pentru serviciile prestate.
5. Preul contractului
5.1 Preul convenit pentru ndeplinirea obligaiilor contractuale, pltibil prestatorului de ctre achizitor,
conform ofertei financiare este de __________ lei, fara TVA.
6. Durata contractului
6.1 - Durata prezentului contract este de 3 luni , incepand cu prima zi dupa emiterea ordinului de incepere
a lucrarilor de catre achizitor.
6.2 Prelungirea termenelor de executie a lucrarii de constructie CONSOLIDARE PLANSEE LA
COLEGIUL DOBROGEAN SPIRU HARET ARIPA DE NORD, MUNICIPIUL TULCEA va
conduce la prelungirea contractului cu aceeasi perioada.
6.3 Termenul de finalizare a contractului va fi prelungit pana la finalizarea contractului executie lucrari

CONSOLIDARE PLANSEE LA COLEGIUL DOBROGEAN SPIRU HARET ARIPA DE NORD,


MUNICIPIUL TULCEA
Executarea contractului incepe dupa emiterea ordinului de incepere de catre achizitor.
6.4 Prelungirea termenului contractului nu va conduce la modificarea pretului contractului.

8. Documentele contractului
8.1. Documentele contractului sunt:
- caietul de sarcini;
- propunerea tehnic
- propunere financiar
- contractul/ acordul de asociere, dac este cazul;
- contractul cu subcontractantii(daca este cazul)
- alte documente, acte aditionale daca exista

Pagina 2 din 12

8.2. Documentele contractului fac parte integranta din prezentul contract.


9. Obligaiile prestatorului
9.1- Prestatorul se oblig s elaboreze documentele si rapoartele, conform specificaiilor din caietul de
sarcini.
9.2 - Prestatorul se oblig s presteze serviciile n conformitate cu cerintele caietului de sarcini si sa
respecte graficul de timp pentru indeplinirea sarcinilor prezentat n propunerea tehnic.
9.3 - (1) Prestatorul are obligaia de a executa serviciile prevzute n contract cu profesionalismul i
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat i n conformitate cu propunerea sa tehnic.
(2) Prestatorul se oblig s supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure in spatiu pus la dispozitie
de catre Executant dotrile necesare pentru desfurarea activitilor specifice ale membrilor echipei sale,
s asigure resursele umane, materialele, echipamentele i orice alte asemenea, fie de natur provizorie,
fie definitiv, cerute de i pentru contract, n msura n care necesitatea asigurrii acestora este prevazut
n prezentul contract sau se poate deduce n mod rezonabil din contract.
9.4 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor n conformitate cu cerintele caietului
de sarcini. Totodat, este rspunztor att de sigurana tuturor operaiunilor i metodelor de prestare
utilizate, ct i de calificarea personalului folosit pe toat durata contractului.
9.5. Prestatorul va considera toate documentele i informaiile referitoare la prezentul contract care i sunt
puse la dispoziie drept private i confideniale dup caz, nu va publica sau divulga niciun element al
prezentului contract fr acordul scris, prealabil, al achizitorului. Dac exist divergene cu privire la
necesitatea publicrii sau divulgrii n scopul executrii prezentului contract, decizia final va aparine
achizitorului.
9.6 Prestatorul se va abine de la orice declaraie public privind derularea contractului fr aprobarea
prealabil a achizitorului i de la a se angaja n orice alt activitate care intr n conflict cu obligaiile sale
fa de achizitor conform prezentului contract.
9.7. Prestatorul se oblig s respecte reglementrile referitoare la condiiile de munc i protecia muncii .
9.8.
Prestatorul va prezenta rapoartele conform celor specificate n caietul de sarcini.
9.9.
Prestatorul va respecta i se va supune tuturor legilor i reglementrilor n vigoare in Romnia i se
va asigura c si personalul su, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonaii acestuia i
salariaii din teritoriu vor respecta i se vor supune de asemenea acelorai legi i reglementri. Prestatorul
va despgubi achizitorul n cazul oricror pretenii i aciuni n justiie rezultate din orice nclcri ale
prevederilor n vigoare de ctre Prestator, personalul su, salariat sau contractat de acesta, inclusiv
conducerea sa, subordonaii acestuia, precum i salariaii din teritoriu.
9.10. Codul de conduit
1. Prestatorul va aciona ntotdeauna loial i imparial i ca un consilier de ncredere pentru Achizitor
conform regulilor i/sau codului de conduit al profesiei sale, precum i cu discreia necesar. Se va
abine s fac afirmaii publice n legtur cu serviciile prestate fr s aib aprobarea prealabil a
achizitorului, precum i s participe n orice activiti care sunt n conflict cu obligaiile sale contractuale
n raport cu acesta. Nu va angaja Achizitorul n nici un fel, fr a avea acordul prealabil scris al acestuia
i va prezenta aceast obligaie n mod clar terilor, dac va fi cazul.
2. Pe perioada executrii contractului, Prestatorul se oblig s nu aduc atingere obiceiurilor politice,
culturale i religioase dominante n Romnia, respectnd totodat i drepturile omului.
3. Cnd Prestatorul sau oricare din subcontractanii si, se ofer s dea, ori sunt de acord s ofere ori
s dea, sau dau oricrei persoane, mit, bunuri n dar, faciliti ori comisioane n scopul de a determina
ori recompensa ndeplinirea ori nendeplinirea oricrui act sau fapt privind contractul de servicii sau orice
alt contract ncheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoan n legtur cu
Contractul de Servicii sau cu orice alt contract ncheiat cu acesta, Achizitorul poate decide ncetarea
Contractului de Servicii conform prevederilor prezentului contract, fr a aduce atingere niciunui drept
anterior dobndit de Prestator n baza Contractului de Servicii.

Pagina 3 din 12

4. Prestatorul nu va avea nici un drept, direct sau indirect, la vreo redeven, facilitate sau comision cu
privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate n scopurile Contractului de Servicii, fr
aprobarea prealabil n scris a Achizitorului.
5. Prestatorul i personalul su vor respecta secretul profesional, pe perioada executrii Contractului
de Servicii, inclusiv pe perioada oricrei prelungiri a acestuia, i dup ncetarea Contractului de
Servicii. n acest sens, cu excepia cazului n care se obine acordul scris prealabil al Achizitorului,
Prestatorul i personalul su, salariat ori contractat de acesta, incluznd conducerea i salariaii din
teritoriu, nu vor comunica niciodat oricrei alte persoane sau entiti, nici o informaie confidenial
divulgat lor sau despre care au luat cunotin i nu vor face public nici o informaie referitoare la
recomandrile primite n cursul sau ca rezultat al derulrii Serviciilor ce fac obiectul prezentului
contract. Totodat, Prestatorul i personalul su nu vor utiliza n dauna Achizitorului informaiile ce leau fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetrilor desfurate n cursul sau n scopul
executrii Contractului de Servicii.
6. Executarea Contractului de Servicii nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dac apar totui
astfel de cheltuieli, Contractul de Servicii poate nceta conform art. 20 din prezentul contract.
Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt menionate n Contractul de Servicii
sau care nu rezult dintr-un contract valabil ncheiat referitor la Contractul de Servicii, comisioanele
care nu corespund unor servicii executate i legitime, comisioanele pltite unui destinatar care nu este
n mod clar identificat sau comisioanele pltite unei societi care potrivit tuturor aparenelor este o
societate interpus.
7. Prestatorul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiiile n care
se execut Contractul de Servicii. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la faa locului
pe care o consider necesar pentru strngerea de probe n cazul oricrei suspiciuni cu privire la
existena unor cheltuieli comerciale neuzuale.
9.11. Conflictul de interese
1. Prestatorul va lua toate msurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaie care ar putea
compromite executarea obiectiv i imparial a Contractului de Servicii. Conflictele de interese pot aprea
n mod special ca rezultat al intereselor economice, afinitilor politice ori de naionalitate, legturilor de
rudenie ori afinitate, sau al oricror alte legturi ori interese comune. Orice conflict de interese aprut n
timpul executrii Contractului de Servicii trebuie notificat n scris Autoritii Contractante, n termen de 10
zile de la apariia acestuia.
2. Achizitorul i rezerv dreptul de a verifica dac msurile luate sunt corespunztoare i poate solicita
msuri suplimentare dac este necesar. Prestatorul se va asigura c personalul su, salariat sau
contractat de el, inclusiv conducerea i salariaii din teritoriu, nu se afl ntr-o situaie care ar putea genera
un conflict de interese. Prestatorul va nlocui, n 5 zile i fr vreo compensaie din partea Achizitorului,
orice membru al personalului su salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaii din teritoriu, care
se regsete ntr-o astfel de situaie.
3. Prestatorul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromit independena ori pe cea a
personalului su, salariat sau contractat, inclusiv conducerea i salariaii din teritoriu. n cazul n care
prestatorul nu-i menine independena, Achizitorul, fr afectarea dreptului acestuia de a obine repararea
prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaiei de conflict de interese, va putea decide ncetarea de
plin drept i cu efect imediat a Contractul de Servicii, n condiiile prevzute la art.20 din prezentul contract.
9.12. Penalitati administrative si financiare

Fara a aduce atingere posibilitatii de a aplica penalitatile prevazute in prezentul Contract de


Servicii, in situatia in care prestatorul este vinovat de fals in declaratii ori se considera ca i-a
incalcat in mod grav obligatiile contractuale in cadrul unui contract anterior de achizitie publica,
Pagina 4 din 12

acesta va fi exclus de la acordarea de contracte ori granturi finantate de Comisia Europeana pe o


perioada de maximum 2 ani de la data incalcarii, confirmata printr-o procedura cu caracter de
contradictorialitate la care prestatorul a fost parte. Prestatorul ii poate justifica argumentele
impotriva aplicarii penalitatilor in termen de 30 de zile de la primirea notificarii cu privire la acestea
prin scrisoare recomandata sau printr-o modalitate echivalenta. In absenta unui raspuns ori a unei
decizii scrise de revenire asupra penalitatilor primite din partea Comisiei Europeane in termen de
30 de zile de la comunicarea argumentelor mentionate mai sus, decizia stabilind penalitatile
devine obligatorie. Perioada de excludere poate fi prorogata pana la 3 ani in caz de repetare a
faptei in termen de 5 ani de la data primei abateri.
9.13. Despgubiri
1. Prestatorul va despgubi, proteja i apra pe cheltuiala sa Achizitorul, pe agenii i salariaii
acesteia, pentru i mpotriva tuturor aciunilor n justiie, revendicrilor, pierderilor i pagubelor
rezultate din orice aciune ori omisiune a Prestatorului i/sau a subcontractanilor si, personalului
salariat ori contractat de acesta, inclusiv conducerea, n executarea Serviciilor ce fac obiectul
prezentului contract, inclusiv mpotriva oricrei nclcri a prevederilor legale sau a drepturilor terilor,
privind brevetele, mrcile comerciale ori alte forme de proprietate intelectual precum dreptul de
autor.
2. Pe cheltuiala sa, Prestatorul va despgubi, proteja i apra Achizitorul, agenii i salariaii acestuia,
pentru i mpotriva tuturor aciunilor n justiie, reclamaiilor, pierderilor i pagubelor rezultate din
executarea Contractului de Servicii de ctre Prestator, n condiiile n care:
a)

Prestatorul este notificat de ctre Achizitor despre asemenea aciuni, revendicri, pierderi sau
pagube, dup ce Achizitorul a luat cunotin despre acestea;

b)

plafonul maxim al rspunderii Prestatorului va fi limitat la o sum suficienta care sa acopere valoarea
prejudiciului;

c)

rspunderea Prestatorului se va limita la aciuni, plngeri, pierderi ori pagube produse n mod direct
ca urmare a neexecutrii obligaiilor n baza Contractului de Servicii i nu va include rspunderea ca
urmarea a unor fapte imprevizibile, consecine indirecte ale unei asemenea neexecutri.
Pe cheltuiala sa, Prestatorul, la cererea Achizitorului, va limita ntr-un termen de maximum 15 de zile
de la data unei asemenea cereri, orice executare necorespunztoare a Serviciilor, n cazul n care
Prestatorul nu i execut obligaiile din prezentul Contrat.

d)

e) Prestatorul nu va rspunde pentru orice aciuni, plngeri, pierderi i pagube ocazionate de:
- omisiunea Achizitorului de a lua act de orice recomandare sau neluarea n considerare a oricrui act,
decizie sau recomandare din partea Prestatorului, sau solicitarea Prestatorului s implementeze o decizie
ori recomandare cu care Prestatorul nu este de acord sau cu privire la care i exprim serioase rezerve,
n msura n care Achizitorul a acionat fr bun credin sau fr o alt justificare rezonabil; sau
- executarea necorespunztoare a instruciunilor Prestatorului de ctre ageni, salariai ori consultani
independeni ai Achizitorului, cu condiia ca o asemenea executare necorespunztoare s nu fie rezultatul
indicaiilor exprese ale Achizitorului, caz n care se vor aplica prevederile subparagrafului de mai-sus.
f) Dup executarea serviciilor, Prestatorul va fi rspunztor pentru orice nclcare a obligaiilor sale
prevzute n Contract, ntr-un interval de timp stabilit conform legii care guverneaz contractul.
9.14 Asigurri medicale i securitatea muncii
1. Prestatorul este rspunztor n mod exclusiv de ndeplinirea obligaiilor prevzute n legislaia n
vigoare cu privire la protecia datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date.

Pagina 5 din 12

2. Pe perioada executrii Contractului de Servicii, Prestatorul va ncheia asigurare medical, pentru


sine i pentru toi ceilali salariai sau personal contractat de acesta n baza Contractului de Servicii.
Achizitorul nu i va asuma responsabilitatea privind cheltuielile medicale i de sntate ale
Prestatorului ori ale personalului salariat sau contractant, inclusiv conducerea ori salariaii din teritoriu.
9.16. Drepturi de proprietate intelectual
1. Orice rapoarte i date precum documente tehnice, situaii i rapoarte, diagrame, schie, instruciuni,
planuri, statistici, calcule, baze de date, software i nregistrri justificative ori materiale achiziionate,
compilate ori elaborate de ctre Prestator sau de ctre personalul su salariat ori contractat n
executarea Contractului de Servicii vor deveni proprietatea exclusiv a Achizitorului, dac nu se
prevede altfel. Dup ncetarea Contractului de Servicii, Prestatorul va remite toate aceste documente
i date Achizitorului. Prestatorul nu va pstra copii ale acestor documente ori date i nu le va utiliza n
scopuri care nu au legtur cu Contractul de Servicii fr acordul scris prealabil al Achizitorului.
2. Prestatorul nu va publica articole referitoare la Serviciile care fac obiectul prezentului contract i nu va
face referire la aceste servicii n cursul executrii altor servicii pentru teri i nu va divulga nici o
informaie furnizat de Achizitorul, fr acordul scris prealabil al acesteia.
3. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectual ori
industrial, dobndite n executarea Contractului de Servicii vor fi proprietatea exclusiv a
Achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera aa cum va considera de cuviin,
fr limitare geografic ori de alt natur, cu excepia situaiilor n care exist deja asemenea drepturi
de proprietate intelectual ori industrial.
9.17 Personalul i echipamentul
1. Prestatorul trebuie s informeze Achizitorul cu privire la ntreg personalul pe care intenioneaz s-l
utilizeze pentru implementarea Contractului de Servicii.
2. Prestatorul va adopta toate msurile necesare pentru a asigura n mod continuu personalului salariat
ori contractat echipamentul i suportul necesare pentru ndeplinirea n mod eficient a sarcinilor acestuia.
9.18 nlocuirea personalului
1. Prestatorul nu va efectua schimbri ale personalului aprobat fr acordul scris prealabil al
Achizitorului. Schimbrile de personal vor fi analizate si aprobate de ctre Achizitor. Prestatorul
trebuie s propun din proprie iniiativ nlocuirea n urmtoarele situaii:
a)

n cazul decesului, n cazul accidentrii sau n cazul concediului medical legal al unui membru al
personalului;

b)

dac se impune nlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este sub
controlul Prestatorului (ex. demisia , alte situaii similare etc.).
Oricare din situaiile prevzute la punctele a) si b) vor fi dovedite cu documente justificative emise de
autoritile competente.
2. Pe parcursul derulrii contractului, pe baza unei cereri scrise motivate i justificate, Achizitorul
poate solicita nlocuirea dac consider c un membru al personalului este ineficient sau nu i
ndeplinete sarcinile din Contractul de Servicii. In acest caz, Prestatorul nu pltete penaliti.
3. n cazul n care Prestatorul nu este n msur s furnizeze un nlocuitor cu aceeai experien
i/sau calificare, Achizitorul poate, s decid ncetarea Contractului de Servicii, dac executarea
corespunztoare a acestuia este pus n pericol.
4. Costurile suplimentare generate de nlocuirea personalului incumb Prestatorului. In cazul in care
Pagina 6 din 12

expertul nu este inlocuit imediat si functiile acestuia urmeaza sa fie preluate dupa o anumita
perioada de timp de catre noul expert, achizitorul poate solicita operatorului economic sa
desemneze un expert temporar pentru Proiect, pana la sosirea noului expert, sau sa ia alte masuri
pentru a compensa absenta temporara a expertului absent. Indiferent de situatie, achizitorul nu va
efectua nici o plata pentru perioada absentei expertului sau a inlocuitorului acestuia.

10. Obligaiile achizitorului


10.1 - Achizitorul se oblig s plteasc preul ctre prestator n termenul prevazut la art. 14.
10.2 - Dac achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 30 zile de la expirarea perioadei prevzute
convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onoreaz factura,
prestatorul va relua prestarea serviciilor .
10.3 - Achizitorul se oblig s pun la dispoziia prestatorului facilitile i/sau informaiile pe care acesta
le-a descris n caietul de sarcini i pe care le consider necesare ndeplinirii contractului.
10.4 - Achizitorul are obligaia de a permite Biroului European Antifraud s realizeze verificri imediate/pe
loc n concordan cu procedurile stabilite n legislaia Comunitii Europene pentru protejarea intereselor
financiare ale Comunitii Europene mpotriva fraudei i altor nereguli.
10.5

- Asigurarea informaiilor

1. Achizitorul va pune la dispoziia Prestatorului cu promptitudine orice informaii i/sau documente pe


care le deine i care pot fi relevante pentru realizarea contractului. Aceste documente vor fi returnate
Achizitorului la sfritul perioadei de execuie a contractului.
2. Achizitorul va colabora, att ct este posibil, cu Prestatorul pentru furnizarea informaiilor pe care
acesta din urm le poate solicita n mod rezonabil pentru realizarea contractului.

11. Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor


11.1 - n cazul n care, din vina sa exclusiv, furnizorul nu i ndeplinete obligaiile asumate prin
prezaentul contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preul contractului, cu titlu de penaliti, o
sum echivalent cu dobnda penalizatoare calculat conform art. 3 din Ordonana Guvernului nr. 13/2011
privind dobnda legal remuneratorie i penalizatoare pentru obligaii bneti, precum i pentru
reglementarea unor msuri financiar-fiscale n domeniul bancar, cu modificrile i completrile ulterioare,
ncepnd cu ziua urmtoare expirrii termenului prevzut pentru ndeplinirea obligaiei contractuale
respective, pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor.
11.2 - Dac nu respect termenul de plat a contravalorii facturii emise de furnizor, achizitorul va fi obligat
la plata de dobnzi penalizatoare, calculate conform art. 3 din Ordonana Guvernului nr.13/2011 privind
dobnda legal remuneratorie i penalizatoare pentru obligaii bneti, precum i pentru reglementarea
unor msuri financiar-fiscale n domeniul bancar, cu modificrile i completrile ulterioare, ncepnd cu
ziua urmtoare expirrii termenului prevzut la art. 9.4 pn la data plii efective.
11.3 - Nerespectarea de ctre pri a obligaiilor prevzute n prezentul contract d dreptul prii lezate s
considere contractul reziliat de plin drept fr nici o alt formalitate i fr nici o alt procedur judiciar
sau extrajudiciar. Prezentul pact comisoriu de grad IV i produce efectele de la data scadenei
obligaiilor neefectuate.
11.4 - Achizitorul i rezerv dreptul de a renuna oricnd la contract, printr-o notificare scris adresat
prestatorului, fr nicio compensaie, de la deschiderea falimentului mpotriva acestuia n condiiile Legii nr.
Pagina 7 din 12

85/2006 privind procedura insolvenei, cu modificrile i completrile ulterioare, cu condiia c aceast


renunare s nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru prestator. n acest
caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunztoare pentru partea din contract
executat pna la data denunrii unilaterale a contractului.

Clauze specifice
12. ncepere, finalizare, ntrzieri, sistare
12.1 - (1) Executarea contractului incepe de la data stabilita prin ordinul de incepere. Ordinul de ncepere a
contractului se emite de ctre achizitor o data cu ordinul de incepere a lucrarilor de constructie.
12.2 - (1) Serviciile prestate n baza contractului sau, dac este cazul, oricare faz a acestora prevzut a
fi terminat ntr-o perioad stabilit n graficul de timp pentru realizarea obiectului contractului, trebuie
finalizate n termenul convenit de pri, termen care se calculeaz de la data nceperii contractului.
12.3 - Dac pe parcursul ndeplinirii contractului prestatorul nu respect graficul de timp pentru realizarea
obiectului contractului, acesta are obligaia de a notifica acest lucru, n timp util, achizitorului. Modificarea
datei/perioadelor de prestare asumate n graficul de timp pentru indeplinirea sarcinilor se face cu acordul
prilor, prin act adiional cu respectarea prevederilor legale n vigoare la data ncheierii acestuia.
12.4 - n afara cazului n care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice
ntrziere n ndeplinirea contractului d dreptul achizitorului de a solicita penaliti prestatorului.
12.5. ntrzierea n executare
1. Dac Prestatorul nu execut Serviciile care fac obiectul prezentului contract n perioada specificat,
Achizitorul este ndreptit, fr necesitatea vreunei notificri i fr a exclude alte ci de sanciune
din contract, s pretind penaliti contractuale pentru fiecare zi, care va trece ntre sfritul
perioadei de prestare specificat n contract i sfritul real al perioadei de prestare.
2. Despgubirile Contractuale pe zi de ntrziere se vor calcula conform art. 11
12.6

Modificarea si/sau suplimentarea Contractului de Servicii

1. Modificrile Contractului de Servicii, se vor face prin Act adiional, cu respectarea prevederilor
legale n vigoare la data ncheierii acestuia. Dac solicitarea de modificare provine de la Prestator, acesta
trebuie s nregistreze solicitarea la Achizitor cu cel puin 15 zile nainte de data preconizat pentru
intrarea n vigoare a Actului adiional.
Nici un act adiional nu poate fi ncheiat retroactiv. Orice modificare a contractului care nu ia forma unui act
adiional sau ordin administrativ sau care nu respect prevederile prezentului contract, va fi considerat
nul i neavenit.
13. Recepie i verificri
13.1. Operaiunile de recepie implic:
- nregistrarea primirii documentului/ raportului aferent perioadei;
- verificarea coninutului documentului/ raportului si a respectrii termenului de predare pe baza
documentelor contractuale;
- transmiterea de comentarii ale achizitorului la documentul/raportul primit, prestatorul urmnd sa efectueze
modificrile solicitate;
- nregistrarea primirii documentului/ raportului modificat, dup caz;
- la aprobarea uni raport prestatorul poate depune factura pentru transa de plata corespunztoare.
Pagina 8 din 12

14. Pli i ntrzierea plilor


14.1 - Achizitorul are obligaia de a efectua plile ctre prestator, astfel:
1.lunar n termen de 28 de zile de la data inregistrarii la Achizitor a facturii .
14.2 Dac achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite la
art.14.1, paragraful 1, atunci prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul i
onoreaz restana, prestatorul va relua prestarea serviciilor.
15. Ajustarea preului contractului
15.1 - Pentru serviciile prestate, plile datorate de achizitor prestatorului sunt declarate n propunerea
financiar, anex la prezentul contract.
15. 2. Preul contractului nu se ajusteaz
16. Amendamente
16.1 - Prile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adiional, numai n cazul apariiei unor circumstane care lezeaz interesele
comerciale legitime ale acestora i care nu au putut fi prevzute la data ncheierii prezentului contract.
16.2 - Prile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, de a conveni, prin act adiional,
adaptarea acelor clauze afectate de modificri ale legii.
17. Subcontractare
17.1. - (1) Prestatorul are obligaia de a prezenta la ncheierea contractului toate contractele ncheiate cu
subcontractanii desemnai.
(2) Lista subcontractanilor si contractele incheiate cu acestia, se constituie n anexe la prezentul
contract.
17.2. - (1) Prestatorul este pe deplin rspunztor fa de achizitor de modul n care ndeplinete contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin rspunztor fa de prestator de modul n care i ndeplinete
partea sa din contract.
17.3. Orice convenie prin care Prestatorul ncredineaz o parte din realizarea prezentului Contract de
Servicii ctre un ter, este considerat a fi un contract de subcontractare.
17.4.- Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dac acesta nu i-a ndeplinit partea sa din
contract sau i-a ndeplinit-o necorespunztor. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preul
contractului i nu se va efectua dect dup notificarea achizitorului i primirea aprobrii din partea
acestuia.
17.5.- Orice schimbare a subcontractantului fr aprobarea prealabil n scris a Achizitorului sau orice
ncredinare a serviciilor de ctre subcontractant ctre tere pri va fi considerat o nclcare a prezentului
contract de servicii.
17.6.- Acceptul achizitorului privind schimbarea subcontractantului se va face n termen de 15 zile la data
primirii notificrii, motivnd decizia sa n cazul respingerii aprobrii.
17.7.- Prestatorul nu are dreptul de a nlocui subcontractanii nominalizai n cazul n care nlocuirea
acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anex la prezentul contract.
17.8 - Prestatorul are obligaia, n cazul n care subcontracteaz pri din contract, de a ncheia contracte
cu subcontractanii desemnai, n aceleai condiii n care el a semnat contractul cu achizitorul.
17.9 Nici un contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale ntre subcontractant i Achizitor.
17.10.- Prestatorul va rspunde pentru actele i faptele subcontractanilor si i ale experilor, agenilor,
salariailor acestora, ca i cum ar fi actele sau faptele Prestatorului, ale experilor, agenilor sau salariailor
acestuia. Aprobarea de ctre Achizitor a subcontractrii oricrei pri a Contractului de Servicii sau a
angajrii de ctre Prestator a unor subcontractanti pentru desfurarea Serviciilor de Asisten Tehnic nu
va elibera Prestatorul de niciuna dintre obligaiile sale din prezentul Contract de Servicii.
Pagina 9 din 12

18. Cesiunea
18.1 - Este permis doar cesiunea creanelor nscute din prezentul contract, obligaiile nscute rmnnd
n sarcina prilor contractante, astfel cum au fost stipulate i asumate iniial
19. ncetarea contractului din iniiativa Achizitorului
19.1 Achizitorul poate rezilia Contractul de Servicii cu efecte depline dup acordarea unui preaviz de 15
zile Prestatorului, fr necesitatea unei alte formaliti i fr intervenia vreunei autoriti sau instane de
judecat, n oricare dintre situaiile urmtoare, dar nelimitndu-se la acestea:
a)
Prestatorul nu execut Serviciile n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul Contract in
conditiile art.9;
b)
Prestatorul cesioneaz Contractul de Servicii sau subcontracteaz fr a avea acordul scris al
Achizitorului;
c)

Prestatorul face obiectul unei proceduri de insolven, dizolvare, administrare judiciar sau sub
controlul altei autoriti, a ncheiat o nelegere cu creditorii privind plata datoriilor, i-a suspendat
activitatea, sau se afl ntr-o situaie asemntoare rezultnd dintr-o procedur similar reglementat
de legislaia sau reglementrile la nivel naional;

d)

Prestatorul a fost condamnat pentru o infraciune n legtur cu exercitarea profesiei printr-o hotrre
judectoreasc definitiv;

e)

Prestatorul se afl n culp profesional grav ce poate fi dovedit prin orice mijloc de prob pe care
Achizitorul l poate justifica;

f)

are loc orice modificare organizaional care implic o schimbare cu privire la personalitatea juridic,
natura sau controlul Prestatorului, cu excepia situaiei n care asemenea modificri sunt nregistrate
ntr-un act adiional la prezentul Contract;

g)

apariia oricrei alte incapaciti legale care s mpiedice executarea Contractului de Servicii;

i)

Prestatorul nu furnizeaz garaniile sau asigurrile solicitate, sau persoana care furnizeaz garania
sau asigurarea nu este n msur s i ndeplineasc angajamentele.

19.2 n cazul n care prestatorul este o persoan fizic, prezentul contract va nceta n mod automat la
decesul respectivei persoane.
19.3 Oricare dintre pri ncalc prevederile Contractului de Servicii prin nendeplinirea unei/unor
obligaii care i revin potrivit prezentului Contract, partea prejudiciat prin nclcare (dup caz,
Achizitorul sau Prestatorul) va fi ndreptit la urmtoarele remedii:
a)

despgubiri sau penaliti; i/sau

b)
rezilierea Contractului de Servicii.
19.4 n orice situaie n care Achizitorul este ndreptit la despgubiri, poate reine aceste despgubiri
din orice sume datorate Prestatorului sau poate executa garania de bun execuie.
19.5

Suspendarea Contractului de Servicii

1. n cazul n care executarea Contractului de Servicii este viciat de erori substaniale, nereguli sau
de fraud, Achizitorul va suspenda executarea Contractului de Servicii.
2. n cazul n care erorile substaniale, neregulile sau frauda, sunt imputabile Prestatorului, Achizitorul
poate suplimentar suspendrii, s refuze efectuarea plilor sau poate proceda la recuperarea
sumelor deja pltite, proporional cu gravitatea erorilor, neregulilor sau fraudei.

Pagina 10 din 12

20 ncetarea Contractului de Servicii din iniiativa Prestatorului


1. n urma unui preaviz de 15 zile acordat Achizitorului, Prestatorul poate rezilia prezentul contract
dac Achizitorul:
a)

nu i ndeplinete obligaia de plat ctre Prestator a sumelor datorate acestuia, dup expirarea a 30
de zile de la data termenului limit prevzut la art. 14 pct. 14.2 din prezentul contract.

b)

nu i ndeplinete una sau mai multe din obligaiile sale, cu privire la care a fost notificat n mod
repetat;

21. Fora major


21.1 - Fora major este constatat de o autoritate competent.
21.2 - Fora major exonereaz parile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin prezentul
contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz.
21.3 - ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar fr a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia.
21.4 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri, imediat i n
mod complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii
consecinelor.
21.5. - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri ncetarea
cauzei acesteia n maximum 15 zile de la ncetare.
21.6 - Nu va reprezenta o nclcare a obligaiilor din Contractul de Servicii de ctre oricare din pri situaia
n care executarea obligaiilor este mpiedicat de mprejurri de for major care apar dup data semnrii
Contractului de Servicii de ctre pri.
21.7- Prestatorul nu va rspunde pentru penaliti contractuale sau reziliere pentru neexecutare dac, i n
msura n care, ntrzierea n executare sau alt nendeplinire a obligaiilor din prezentul Contract de
Servicii este rezultatul unui eveniment de for major. n mod similar, Achizitorul nu va datora dobnd
pentru plile cu ntrziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de ctre Prestator pentru neexecutare,
dac, i n msura n care, ntrzierea Achizitorului sau alt nendeplinire a obligaiilor sale este rezultatul
forei majore.
21.8- Dac oricare parte consider c au intervenit mprejurri de for major care pot afecta ndeplinirea
obligaiilor sale, va notifica imediat celeilalte pri cu privire la natura, durata probabil i efectul probabil al
mprejurrii de for major. n lipsa unor instruciuni scrise contrare ale Achizitorului, Prestatorul va
continua ndeplinirea obligaiilor sale n baza Contractului de Servicii n msura n care acest lucru este
posibil n mod rezonabil i va cuta toate mijloacele rezonabile alternative, pentru ndeplinirea obligaiilor
sale care nu sunt afectate de evenimentul de for major. Prestatorul nu va utiliza asemenea mijloace
alternative dect n urma instruciunilor n acest sens ale Achizitorului.

22. Soluionarea litigiilor


22.1 - Achizitorul i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin tratative
directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legtur cu ndeplinirea
prezentului contract.
22.2 - Dac, dup 15 zile de la nceperea acestor tratative, achizitorul i prestatorul nu reuesc s rezolve
n mod amiabil o divergen contractual, fiecare parte poate solicita ca disputa s se soluioneze de ctre
instanele judectoreti competente din Romnia.
23. Limba care guverneaz contractul
Limba care guverneaz contractul este limba romn.
24. Comunicri

Pagina 11 din 12

24.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s fie
transmis n scris.
(2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii, ct i n momentul primirii.
24.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail cu condiia
confirmrii n scris a primirii comunicrii.
25. Legea aplicabil contractului
25.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia.
25.2. Prestatorul va respecta i se va supune tuturor legilor i reglementrilor din Romnia, precum i
reglementrilor direct aplicabile ale CE, jurisprudenei Curii Europene de Justiie i a Tribunalului de Prim
Instan i se va asigura c personalul su, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonaii
acestuia, i salariaii din teritoriu vor respecta i se vor supune de asemenea acelorai legi i reglementri.
Prestatorul va despgubi achizitorul n cazul oricror pretenii i aciuni n justiie rezultate din orice
nclcri ale prevederilor n vigoare de ctre acesta, personalul su, salariat sau contractat de acesta,
inclusiv conducerea sa, subordonaii acestuia, precum i salariaii din teritoriu.
Prile au nteles s ncheie azi .............. prezentul contract n 2 exemplare, cte unul pentru
fiecare parte.
Achizitor,

Prestator,

Pagina 12 din 12

FORMULARUL 1
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND ELIGIBILITATEA


Subsemnatul, reprezentant mputernicit al _______________________________,
(denumirea/numele
i
sediul/adresa
operatorului economic)
declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedur i a sanciunilor aplicate faptei
de fals n acte publice, c nu ne aflm in situaia prevazut la art. 164 din Legea nr 98/2016 privind
achizitiile publice, respectiv ca nu am fost condamnat prin hotrre definitiv a unei instane
judectoreti pentru constituirea unui grup infractional organizat, pentru corupie, fraud i/ sau
splare de bani,pentru infractiuni impotrivaintereselor financiare ale UE, acte de terorism, traficul si
exploatarea persoanelor vulnerabile.
Obligaia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, n conformitate cu
dispoziiile alin. (1), se aplic i n cazul n care persoana condamnat printr-o hotrre definitiv este
membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator
economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control n cadrul acestuia.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i
neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaraie este valabil pn la data de _________________________ .
(se precizeaz data expirrii perioadei de
valabilitate a ofertei)
Data completrii ......................
Operator economic( denumire/nume)
(Nume prenume reprezentant legal/ reprezentant mputernicit)
_________________
(semntura autorizat, tampila)

________________________________________________________________________________________________________________________________

FORMULARUL 2
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAIE
privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice
Subsemnatul(a).................................................. [se insereaz numele operatorului economicperoana juridic], n calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [se
menioneaz procedura] pentru achiziia de ........................................................................... [se
insereaz, dup caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrrii i codul CPV], la data de ..............
[se insereaz data], organizat de ................................................ [se insereaz numele autoritii
contractante],
declar pe proprie rspundere c:
1.Nu mi-am nclcat obligaiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuiilor la bugetul general
consolidat, iar acest lucru nu a fost stabilit printr-o hotrre judectoreasc sau decizie administrativ
avnd caracter definitiv i obligatoriu n conformitate cu legea statului n care respectivul operator
economic este nfiinat.
2. Nu mi-am nclcat obligaiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuiilor la bugetul general
consolidat.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i
neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
neleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de
ncalcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.
Data completrii ......................
Operator economic (denumire/nume)
(Nume prenume reprezentant legal/ reprezentant mputernicit)

________________________________________________________________________________________________________________________________

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

Formularul 2.1

DECLARAIE
privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice
Subsemnatul(a).................................................. [se insereaz numele operatorului economic-peroana
juridic], n calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [se menioneaz
procedura] pentru achiziia de ........................................................................... [se insereaz, dup caz,
denumirea podusului, seviciului sau lucrrii i codul CPV], la data de .............. [se insereaz data], organizat de
................................................ [se insereaz numele autoritii contractante],
declar pe proprie rspundere c nu ma aflu in vreuna din situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr
98/2016 privind achizitiile publice, respectiv:
a) a nclcat obligaiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractant poate demonstra acest lucru
prin orice mijloc de prob adecvat, cum ar fi decizii ale autoritilor competente prin care se constat
nclcarea acestor obligaii;
b) se afl n procedura insolvenei sau n lichidare, n supraveghere judiciar sau n ncetarea
activitii; c) a comis o abatere profesional grav care i pune n discuie integritatea, iar autoritatea
contractant poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de prob adecvat, cum ar fi o decizie a unei
instane judectoreti sau a unei autoriti administrative;
d) autoritatea contractant are suficiente indicii rezonabile/informaii concrete pentru a considera c
operatorul economic a ncheiat cu ali operatori economici acorduri care vizeaz denaturarea
concurenei n cadrul sau n legtur cu procedura n cauz;
e) se afl ntr-o situaie de conflict de interese n cadrul sau n legtur cu procedura n cauz, iar
aceast situaie nu poate fi remediat n mod efectiv prin alte msuri mai puin severe;
f) participarea anterioar a operatorului economic la pregtirea procedurii de atribuire a condus la o
distorsionare a concurenei, iar aceast situaie nu poate fi remediat prin alte msuri mai puin
severe; g) operatorul economic i-a nclcat n mod grav sau repetat obligaiile principale ce-i
reveneau n cadrul unui contract de achiziii publice, al unui contract de achiziii sectoriale sau al unui
contract de concesiune ncheiate anterior, iar aceste nclcri au dus la ncetarea anticipat a
respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sanciuni comparabile;
h) operatorul economic s-a fcut vinovat de declaraii false n coninutul informaiilor transmise la
solicitarea autoritii contractante n scopul verificrii absenei motivelor de excludere sau al ndeplinirii
criteriilor de calificare i selecie, nu a prezentat aceste informaii sau nu este n msur s prezinte
documentele justificative solicitate;
i) operatorul economic a ncercat s influeneze n mod nelegal procesul decizional al autoritii
contractante, s obin informaii confideniale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate n cadrul
procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijen informaii eronate care pot avea o influen
semnificativ asupra deciziilor autoritii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a
respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziie
public/acordului-cadru ctre respectivul operator economic.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i
neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
neleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de
ncalcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.
Data completrii ......................
Operator economic (denumire/nume)
(Nume prenume reprezentant legal/ reprezentant mputernicit)
________________________________________________________________________________________________________________________________

FORMULARUL 3
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE
privind nencadrarea n prevederile art. 59 si art. 60 din LEGEA nr. 98/2016
privind achizitiile publice
Subsemnatul ................. reprezentant legal/mputernicit al operatorului
economic ............................................ participant la procedura de atribuire a contractului de
......................................................................., prin prezenta, declar pe propria rspundere
cunoscnd prevederile art. 292 Cod penal privind falsul n declaraii, c nu ma aflu n cadrul consiliului
de administraie/organul de conducere sau de supervizare al acestuia, ori n calitate de acionari,
asociai, nu se regsesc persoane care sunt soi/soii, rud sau afin pn la gradul al doilea inclusiv,
astfel cum sunt acestea prevzute de art. 59 si art. 60 din LEGEA nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, cu persoane care dein funcii de decizie n cadrul autoritii contractante, UAT Municipiul
Tulcea:
1. Dr. ing. Hogea Constantin - Primar Municipiul Tulcea
2. Brudiu Maria Secretar al Municipiului Tulcea
3. Luca Andaluzia Viceprimar Municipiul Tulcea
4. Marinescu Petre - Viceprimar Municipiul Tulcea
5. Raicu Filip Arhitect ef
6. Muhule Alina Director executiv Direcia Economic
7. Corsei Niculina - ef Serviciu Buget Contabilitate
8. Iacob Maria - ef Serviciu Dezvoltare Investiii
9. Chec Rodica Consilier, cls. I, grad superior - Serviciul Dezvoltare Investiii
10. Iosefides Ilie - Consilier, cls. I, grad superior - Serviciul Dezvoltare Investiii
11. Ivanov Roberta-Gabriela - Consilier, cls. I, grad asistent - Serviciul Dezvoltare Investiii
12. Gafar Sabri Consilier, cls. I, grad superior - Serviciul Dezvoltare Investiii
13. Unguru Roxana - Inspector, cls. I, grad asistent - Birou Achiziii publice, Activiti comerciale,
Informatic
14. Ivanov Daniela - Inspector, cls. I, grad asistent - Birou Achiziii publice, Activiti comerciale,
Informatic
15. Stuparu Lidia Expert cls.I, grad professional Asistent - Birou Achiziii publice, Activiti
comerciale, Informatic
16. Rolea Luminia Inspector de specialitate grad II - Serviciu Managementul Proiectelor cu
Finanare Extern
17. Mihai Aurora - Inspector de specialitate, grad II- Serviciul Management Proiecte cu Finanare
Extern
18. Marin Vasile Inspector specialitate - Serviciul Management Proiecte cu Finanare Extern
19. Toma Andreea Sef Serviciu- Serviciul Management Proiecte cu Finanare Extern
20. Zibileanu Paula Inspector de specialitate, grad debutant - Serviciul Management Proiecte cu
Finanare Extern
21. Gaidanut Raluca Consilier, 1A, Directia Economica
22. Iancu Eugenia - Inspector de specialitate, grad IA- Serviciul Management Proiecte cu Finanare
Extern
23. Vrjmau Cristina-Gabriela - Inspector de specialitate, grad IA- Serviciul Management Proiecte cu
Finanare Extern
________________________________________________________________________________________________________________________________

24. Costea Ionela - Inspector de specialitate, grad IA- Serviciul Management Proiecte cu Finanare
Extern
25. Bnescu Cristina Sef Birou Drumuri,Iluminat public, Zone verzi, Salubritate
26. Verban Elena - Carmen Sef Serviciu Serviciul Gospodrie Comunal
27. Mataranga George - Inspector - Serviciul Gospodrie Comunal
28. Ardeleanu Daria - Consilier Local
29. Chistrug Corneliu Petre - Consilier Local
30. Drniceanu Daniel - Consilier Local
31. Frande Claudia Alina - Consilier Local
32. Fudulea Sterica - Consilier Local
33. Grecu Razvan Consilier Local
34. Herea Gabriel-Costel Consilier Local
35. Marin Cezar-George - Consilier Local
36. Pavel Viorica - Consilier Local
37. Spunoae Ionut - Consilier Local
38. Stoica Gabriel - Consilier Local
39. Suhov Anca - Consilier Local
40. Sacu Stere - Consilier Local
41. Selaru Marian-Valentin - Consilier Local
42. Stefan Ionut-Paul - Consilier Local
43. Teodorescu Mircea - Consilier Local
41. iu Gabriel Dorin - Consilier Local
42. Vlcu Dumitru - Consilier Local
43. Vizauer Lavinia - Consilier Local
De asemenea, declar c nici una din persoanele de mai sus nu se afl n relaii comerciale cu
.
Declar de asemenea faptul c cunosc sanciunea prevzut de art. 59 si art.60 din LEGEA nr. 98/2016
privind achizitiile publice.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i
neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declarative nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Data completrii ......................
Operator economic (denumire/nume)
(Nume prenume reprezentant legal/ reprezentant mputernicit)
(semntura autorizat, tampila)

________________________________________________________________________________________________________________________________

FORMULARUL 4

SCRISOARE DE NAINTARE*)
Ctre: Unitatea Administrativ Teritorial - Municipiul Tulcea
Ca urmare a invitatiei de participare transmisa de dumneavoastra cu adresa
nr._____________________________ privind atribuirea contractului de servicii ,,
_____________________________________________________-
.
noi ................................. .......................... (denumirea/numele

ofertantului):

transmitem anexat, n plic nchis, urmtoarele:


a) Oferta de pret;
b) documentele care nsoesc oferta.
Avem sperana c oferta noastr este corespunztoare i va satisface cerinele.
Data completrii//.
Cu stim,
Operator economic

....................................
(semntura autorizat)

________________________________________________________________________________________________________________________________

..............................................
(denumirea/numele ofertant)

FORMULARUL nr. 5

FORMULAR DE OFERT
Ctre ....................................................................................................
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)

1. Examinnd documentaia de atribuire, subsemnaii, reprezentani ai ofertantului ......


(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, n conformitate cu prevederile i cerinele
cuprinse n documentaia mai sus mentionat, s prestm ...................... (denumirea
serviciului) pentru suma de .................................. (suma n litere i n cifre, precum i moneda
ofertei) platibil dup recepia serviciilor, la care se adaug TVA n valoare de
.............................................. (suma n litere i n cifre, precum i moneda ofertei)
2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare, s prestm
serviciile din anex, n graficul de timp solicitat de autoritatea contractant. (se va indica
anexa la formular)
3. Ne angajm s meninem aceast ofert valabil pentru o durat de
................................................................................... zile (durata n litere i cifre)
respectiv pn la data de ....................... (ziua/luna/anul) i ea va rmne obligatorie pentru
noi i poate fi acceptat oricnd nainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am neles i consimim c, n cazul n care oferta noastr este stabilit ca fiind
ctigtoare, s constituim garania de bun execuie n conformitate cu prevederile din
documentaia de atribuire.
5. Precizm c: (se bifeaz opiunea corespunztoare)
|_| depunem ofert alternativ, ale carei detalii sunt prezentate ntr-un formular de ofert
separat, marcat n mod clar alternativ/alt ofert.
|_| nu depunem ofert alternativ.
6. Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie public aceasta ofert, mpreun
cu comunicarea transmis de dumneavoastr, prin care oferta noastr este acceptat ca fiind
ctigtoare, vor constitui un contract angajant ntre noi.
7. nelegem c nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai sczut pre sau orice ofert
primit.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume i semntur),

L.S.
n calitate de ............................................ legal autorizat s semnez oferta

________________________________________________________________________________________________________________________________

FORMULAR 6
MODEL DECLARAIE INIIAL PRIVIND NDEPLINIREA CERINELOR DE CALIFICARE

Operator Economic
..........................
(denumirea)
DECLARAIE*
Subsemnatul, .............. reprezentant mputernicit al ......................... (denumirea
operatorului economic), n calitate de:
- ofertant unic (cu ofert individual)
- ofertant asociat (cu ofert comun)
la procedura de ................. (se menioneaz procedura) pentru atribuirea contractului de
achiziie public avnd ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrrii), codul
CPV .............organizat de ............ (denumirea autoritii contractante), la data de................
zi/luna/an),
declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedur i sub sanciunile
aplicabile faptei de fals n acte publice, c ndeplinesc criteriile de calificare astfel cum au fost
solicitate n documentaia de atribuire, dup cum urmeaz :
Situaia personal
Capacitatea de exercitare a activitii profesionale

Situaia economico-financiar
Capacitatea tehnic i/sau profesional
Standarde de asigurare a calitii
Standarde de protecie a mediului.
(se bifeaz dup caz)
Subsemnatul declar c informaiile furnizate n prezenta declaraie precum i Anexa
acesteia sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de
a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice documente doveditoare potrivit
prevederilor legale.
Data completrii

Operator economic,
...................................
(semntur autorizat)

________________________________________________________________________________________________________________________________

ANEXA 1
Subsemnatul, .............. reprezentant mputernicit al ......................... (denumirea
operatorului economic), n susinerea DECLARAIEI menionez succint modul concret de ndeplinire a
documentelor* aa cum au fost solicitate n documentaia de atribuire de ctre autoritatea
contractant:
A Situaia personal:

....................................

B Capacitatea de exercitare a activitii profesionale:

....................................

C Situaia economico-financiar:

....................................

.
.

D Capacitatea tehnic i/sau profesional:

....................................

.
.

E Standarde de asigurare a calitii:

....................................

.
.

F Standarde de protecie a mediului:

....................................

.
.
*NOT: dac au fost solicitate se completeaz inclusiv cu diverse valori, cantiti sau alte asemenea.
neleg c n cazul n care primesc din partea autoritii contractante o solicitare de a
prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaz/confirm ndeplinirea
cerinelor de calificare prezentate mai sus, m oblig s le prezint n termenul stabilit.
Data completrii

Operator economic,
...................................
(semntur autorizat)

________________________________________________________________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și