Sunteți pe pagina 1din 22

Digitally signed by

Ionut-George Ionut-George Cojocaru


Cojocaru Date: 2019.03.25
17:06:00 +02'00'

Caiet de sarcini pentru procedura de


achizitie publica proiectare si executie
lucrari aferente investitiei:

“Reabilitarea si modernizarea infrastructurii


de irigatii aferente plotului SPP 3 AE1 Etapa
I, OUAI ONEST 1 FAUREI, judetul Braila ”

Beneficiar:

ORGANIZATIA UTILIZATORILOR DE APA PENTRU IRIGATII ONEST 1 FAUREI

1
PREAMBUL

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru eleborarea si prezentarea
ofertei si constituie ansamblul cerinjelor pe baza carora se elaboreaza de catre ofertant
propunerea tehnica.

Caietul de sarcini include specificatii tehnice. Autoritatea contractanta defineste prezenta


procedura ca fiind o achizitie publica verde in conformitate cu prevederile Legii 69/2016. In
acest scop, prin documentatia de atribuire, se stabileste urmatorul criteriu privind protectia
mediului: specificații tehnice prin care se descrie obiectul contractului sau părți ale acestuia,
specificații ce se referă la respectarea unor sisteme, standarde și/sau niveluri de performanță
cu impact asupra protecției mediului, favorizându-se dezvoltarea durabilă prin îmbunătățirea
calității prestațiilor, a eficienței acestora și optimizarea costurilor pe termen scurt, mediu și lung.
In acest sens, oferta prezentata va fi luata in considerare, dar numai in masura in care
propunerea tehnica se inscrie in cerintele caietului de sarcini.

Orice oferta care nu le indeplineste cerintele va fi respinsa ca neconforma. Orice propunere


tehnica elaborata prin simpla copiere a caietului de sarcini, fara a detalia si prezenta nivelul de
informatii solicitat pe componente, subcomponente si etape, va fi respinsa ca neconforma. In
cazul in care vor exista limitari, conditionari sau restrictii impuse de ofertant in raport cu
cerintele caietului de sarcini, oferta va fi declarata ca fund neconforma. Specificatiile tehnice
aferente caietului de sarcini reprezinta cerinte minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic si
de performanta, scop in care solutiile tehnice ofertate in cadrul propunerii tehnice pot face
referire la atingerea unor niveluri superioare. Orice necorelare, omisiune ori neconformitate
constatata in privinta documentelor ofertei, in raport cu caietul de sarcini ori prevederile
legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul lipsei unui document aferent propunerii financiare/ tehnice
si/sau completarea gresita a unui document ori neprezentarea acestuia in forma solicitata poate
conduce la declararea ofertei ca fiind neconforma.

2
I. CAIET DE SARCINI PENTRU PROIECTANT

Tema de proiectare este cea din DALI elaborat pentru obiectivu “Reabilitarea si modernizarea
infrastructurii de irigatii aferente plotului SPP 3 AE1 Etapa I, OUAI ONEST 1 FAUREI, judetul
Braila ”

Ofertantul declarat castigator va intocmi urmatoarele documentatii:


 Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor;
 Proiectul tehnic de executie insotit de anexe;
 Documentatie pentru obtinerea avizelor si acordurilor/autorizatiilor (ex:
acord/autorizatie de mediu);
 Modificari ale documentatiei de proiectare in cadrul asistentei tehnice.

Ofertantul declarat castigator va asigura asistenta tehnica din partea proiectantului pe


parcursul desfasurarii lucrarilor. Proiectantul are obligatia de a acorda asistenta tehnica, cu privire la
documentajia tehnica intocmmita, la solicitarea autoritatii contractante, ori de cate ori se impune. In
propunerea tehnica, ofertantul trebuie sa descrie categoriile de servicii de asistenta tehnica ce intra in
obligatia sa pe perioada de execute a lucrarilor.

Descrierea serviciilor va fi facuta pe fiecare etapa de prestare a serviciilor:


- pe perioada de execuţie a lucrărilor ;
- pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de
execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii.

Activitatile vor include dar fara a se limita la:


 Oferirea de asistenta achizitorului la preluarea amplasamentului de catre executant;
 Urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate prin proiect, conform reglementarilor
tehnice in vigoare si a celor mai bune tehnologiilor de executie existente;
 Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie precum si urmarirea
aplicarii pe santier a solutiilor adoptate dupa insusirea acestora da catre verificatorii
atestati de proiecte;
 Solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate de catre verificatorii
atestati, executanti, etc. la solutiile tehnice proiectate daca acest lucru se impune;
 Participarea la toate fazele determinante stabilite impreuna cu Inspectoratul de Stat in
Constructii in cadrul programului de control al calitatii lucrarilor de executie;
 Participarea la receptii partiale, receptii la terminarea lucrarilor, receptii finale, la punerea
in functiune a fiecarei lucrari cuprinse in proiect si elaborarea punctului sau de vedere
asupra modului de realizare a lucrarilor;

3
 Elaborarea de solutii tehnice prin dispozitii de santier, pe parcursul derularii executiei
lucrarilor, in cazul modificarii solutiilor stabilite initial in proiect si urmarirea aplicarii
acestora;
 Avizarea/modificarea detaliilor de executie realizate de antreprenori;
 Avizarea lucrarilor suplimentare care pot interveni pe parcursul executiei lucrarilor.

Se va prezenta o alocare adecvata de resurse umane, materiale si financiare necesare


realizarii contractului, corelata cu graficul de realizare pe etape si subetape si cu propunerea
financiara, pe intervalul de timp propus.
Asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului precum si completarea cu eventuale
detalii necesare pe parcursul executiei lucrarilor constituie obligate si face obiectul ofertei. Activitatile
de asistenta tehnica pe teren (santier) se vor realiza ori de cate ori va fi necesar, pentru prestarea lor
neputand sa se solicite pret suplimentar sau cheltuieli de deplasare.

Elaborarea documentatiilor tehnico-economice sus-mentionate se va face avand in vedere


continutul cadru stabilit de legislatia specifica aflata in vigoare.

Proiectul pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor este parte a documentaţiei pentru


emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare, reglementată prin Legea nr. 50/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.

Avize si acorduri necesare in procedura de autorizare:

1. Avize si acorduri ale furnizorilor/administratorilor de utilitati urbane


In vederea constiturii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se va
obtine avizele/ acordurile furnizorilor/ administratorilor de utilitati urbane ( alimentare cu apa ,
canalizare, electricitate, gaze, termoficare, telecomunicatii, salubritate, transport urban- inclusiv
solutiile de asigurare, bransare si racordare ale acestora la infrastructura edilitara, dupa caz) stabilite
prin certificatul de urbanism, inclusiv prin restrictiile impuse pentru siguranta functionarii retelelor de
transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament, dupa caz.
Avizele si acordurile mai sus prevazute (altele decat cele anexate la DALI, daca va fi cazul), se
vor exprima in temeiul unor documentatii eleborate in conformitate cu cerintele avizatorilor.

2. Avize si acorduri ale autoritatilor centrale/ serviciilor deconcentrate


Inainte de depunerea documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la
autoritatile administratiei publice competente se vor obtine avizele/ acordurile autoritatilor centrale
ori a serviciilor deconcentrate ale acestora , dupa caz, potrivit cerintelor stabilite in certificatul
de urbanism, in functie de caracteristicile urbanistice ale amplasamentului si de natura investitiei,
pentru urmatoarele domenii principale:
4
 Asigurarea si racordarea/bransarea la infrastructura edilitara, in conditiile impuse de
caracteristicile si amplasamentul retelelor de distributie/ transport energetic in zona de amplasament;
 Racordarea la reteaua cailor de comunicatii;
 Securitatea la incendii, protectia civila si protectia sanatatii populatiei;
 Cerintele specifice unor zone cu restrictii stabilite prin reglementari speciale.

Avizele / acordurile mai sus prevazute se vor emite in temeiul unor documentatii eleborate de
proiectant in conformitate cu cerintele avizatorilor – potrivit reglementarilor in vigoare.
Avizele / acordurile seviciilor deconcentrate ale autoritatilor centrale privind securitatea la
incendiu, protectia civila si protecta sanatatii populatiei sunt obligatorii si se solicita, dupa caz, conform
legislatiei specifice in vigoare.

In cazul autorizarii executarii lucrarilor de amplasamente situate in zone in care, prin


documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate, s-a instituit un anumit regim de
restrictie cu privire la realizarea constructiilor, obtinerea avizelor si acordurilor autoritatilor centrale
competente care au instituit restrictiile sau, dupa caz, a serviciilor deconcentrate ale acestora este
obligatorie si se va respecta de catre ofertanti.

Documentatiile pentru obtinerea avizelor din partea autoritatilor centrale competente sau a
serviciilor deconcentrate ale acestora, dupa caz, care se intocmesc corespunzator reglementarilor in
vigoare specifice fiecarui domeniu, se vor depune la sediul autoritatilor avizatoare competente, inclusiv
al serviciilor deconcentrate, dupa caz. Dupa avizare, documentatiile prezentate se vor restitui si se va
pastra un exemplar in arhiva avizatorului.

Pentru obtinerea avizelor si/sau acordurilor organismelor centrale cerute in mod expres prin
certificatul de urbanism, obligatie a beneficiarului, acesta va prezenta documentatiile specifice
elaborate de proiectanti la emitenti in timp util emiterii avizelor si/sau acordurilor inaintea datei
depunerii intregii documentatiei in vederea autorizarii executiei lucrarilor.

Actele autoritatii competente pentru protectia mediului

In vederea satisfacerii cerintelor legislatiei pentru protecta mediului, prin procedura de


autorizare se vor obtine urmatoarele acte ale autoritatilor competente pentru protectia mediului:
 Punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului – pentru
investitiile care nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului;
 Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului – pentru investitiile
care se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului (daca va fi cazul);

5
 Punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului se va emite
solicitantului dupa etapa de evaluare initiala a investitiei pentru incadrarea acesteia in procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, respectiv dupa etapa de incadrarea a proiectului in procedura
de evaluare a impactului asupra mediului si /sau procedura de evaluare adecvata, potrivit prevederilor
legale in vigoare (daca va fi cazul);
 Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului este, dupa caz,
acordul de mediu sau avizul Natura 2000.
 Masurile specifice stabilite prin actul administrativ al autoritatii competente pentru
protectia mediului vor fi avute in vedere la elaborarea documentatiei tehnice D.T. si nu vor fi modificate
prin procedura de autorizare sau prin autorizatia de construire;
 Procedura de evaluare a impactului asupra mediului si procedura de evaluare
adecvata – in baza carora se emite actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia
mediului – identifica, descrie si evalueaza, in conformitate cu prevederile legislatiei specifice privind
protectia mediului , efectele directe si indirecte ale unei investitii asupra: fiintelor umane, faunei si florei,
a solului, apei , climei si peisajului, a bunurilor materiale si patrimoniului cultural, ori a interactiunii
dintre acesti factori si sunt conduse de catre autoritatile publice centrale sau teritoariale pentru
protectia mediului.
 Pentru investitiile care trebuie supuse procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului si /sau procedurii de evaluare adecvate, evaluarea impactului acestora asupra mediului nu
mai poate fi efectuata dupa inceperea executarii lucrarilor de constructii ori dupa realizarea investitiei.
In situatia in care o investitie urmeaza sa se realizeze etapizat, ori daca amplasamentul
acesteia ocupa terenuri care se afla in raza teritoriala a doua sau mai multe unitati adminstrativ-
teritoriale invecinate, evaluarea impactului asupra mediului se realizeaza pentru intreaga investitie,
prin grjia autoritatilor competente pentru protectia mediului.
 In situatia in care apar modificari, pentru care este necesara emiterea unei autorizatii
de construire distincta pentru organizarea excutarii lucrarilor, aceasta se va emite numai daca
autoritatea competenta pentru protectia mediului constata ca modificarile aduse se inscriu in limitele
actului administrativ emis anterior. In caz contrar, autoritatea competenta pentru protectia mediului
reface evaluarea efectelor lucrarilor de baza si a celor aferente organizarii executatii lucrarilor si emite
un nou act administrativ.
 Avizele/acordurile stabilite prin certificatul de urbanism se anexeaza si devin parte
integranta din autorizatia de construire.

Proiectul tehnic de execuţie constituie documentaţia prin care proiectantul dezvoltă, detaliază
şi, după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opţiunea aprobat(ă) în cadrul studiului de
fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii; componenta tehnologică a soluţiei
tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului

6
de investiţii, la faza de proiectare - proiect tehnic de execuţie, în condiţiile respectării indicatorilor
tehnico-economici aprobaţi şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare.

Proiectul tehnic de execuţie conţine părţi scrise şi părţi desenate, necesare pentru execuţia
obiectivului de investiţii.
Părţile scrise cuprind date generale privind investiţia, descrierea generală a lucrărilor, memorii
tehnice pe specialităţi, caiete de sarcini, liste cu cantităţile de lucrări, graficul general de realizare a
investiţiei.
Părţile desenate cuprind planşe de ansamblu, precum şi planşe aferente specialităţilor: planşe
de arhitectură, de structură, de instalaţii, de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv planşe de
dotări.

Detaliile de execuţie se vor elabora odată cu proiectul tehnic de execuţie, constituind parte
integrantă a acestuia, şi explicitează soluţiile de alcătuire, asamblare, executare, montare şi alte
asemenea operaţiuni privind părţi/elemente de construcţie ori de instalaţii aferente acesteia şi care
indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuţie, precum şi legături între elementele constructive
structurale/nestructurale ale obiectivului de investiţii. Proiectul tehnic, documentatie tehnica, va fi
astfel elaborat incat sa fie clar, sa asigure informatii tehnice complete privind viitoarea lucrare si sa
raspunda cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului.

Proiectul tehnic de executie va permite elaborarea detaliilor de executie in conformitate cu


materialele si tehnologia de executie propusa, cu respectarea stricta a prevederilor DALI, fara sa fie
necesara suplimentarea cantitatilor de lucrari si fara a depasi costul lucrarii stabilit in DALI.
Proiectul tehnic/documentatie tehnica, se va elabora pe baza DALI, etapa in care s-au aprobat
indicatori tehnico-economici, elementele, solutiile principale ale lucrarii, cu respectarea stricta a
conceptului arhitectonic prezentat pe larg in acesta.

NOTA:
La elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie, materialele, echipamentele,
instalatiile, etc. vor fi definite prin parametri, tipo-dimensiuni, performante si caracteristici.
Se vor face referiri sau trimiteri la producatori ori furnizori cu experienta similara in producerea
sau furnizarea de echipamente, materiale prietenoase cu mediu cu respectarea indicatiilor din DALI.
Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi prezentati in cadrul unor limite rezultate
din breviarele de calcul si nu vor fi date in mod determinist.
Proiectul tehnic si detaliile de executie se vor prezenta in 5 (cinci) exemplare pe hartie si 1
exemplar pe CD/DVD. La livrarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie, ca si in cazul celorlalte
livrabile ce materializeaza obiectul prestatiei, prestatorul va tine cont de exigentele achizitorului privind
numarul minim de exemplare originale solicitate. Proiectul tehnic si detaliile de executie vor fi vizate
de verificatori de specialitate, prin grija achizitorului.
7
Proiectul pentru obtinerea autorizatiei de construire va fi intocmit in conformitate cu prevederile
Legii nr. 50/1991 – republicata cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordinului M.T.C.T. nr.
1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii – pe hartie in trei exemplare originale .

Ofertantul va prezenta graficul fizic si valoric (exprimat in cote procentuale) de prestare a


serviciilor de proiectare, intocmit in conformitate cu legislatia in vigoare.
Pentru termene de prestare a serviciilor prevazute a fi mai mici de 30 zile calendaristice,
ofertantii vor prezenta obligatoriu un grafic de prestare a serviciilor din care sa rezulte modul de
indeplinire a obligatiilor cu detalierea pe zile si activitati. Graficele de executie care nu prevad toate
etapele: incepand cu preluarea reperilor topografici si a documentatiilor de la autoritatea contractanta
pana la predarea ultimelor documentatii autoritatii contractante, cu respectarea prevederilor legale, vor
fi luate in calcul, la evaluare, cu termenul maximum de prestare a serviciilor prevazut in documentatia
de atribuire.
Ofertantul va prezenta o descriere a metodologiei si a planului de lucru conceput pentru
prestarea serviciilor de proiectare, in ordinea cronologica a prestarii serviciilor, cuprinzand descrierea
activitatilor de proiectare pe specialitati (de la conceptie pana la editarea documentatiilor), descrierea
sarcinilor concrete care vor fi incredintate personalului implicat in indeplinirea contractului in corelare
cu graficul de prestare a serviciilor prezentat – cerinta obligatorie privind modalitatea de intocmire a
ofertei tehnice. Metodologia sus-mentionata se va prezenta detaliat pe subetape si momente critice in
timp, va urmari fiecare etapa de proiectare, va tine cont de necesarul estimat de resurse (umane,
materiale si financiare) corelat cu graficul de realizare pe etape si subetape si cu propunerea
financiara, pe intervalul de timp propus, precum si de modul de alocare al acestora si va respecta
intrutotul continutul cadru pentru fiecare componenta in parte.

Descrierea metodologiei de lucru, pe parcursul elaborarii proiectului, are in vedere detalierea


urmatoarelor aspecte, coroborate cu graficul/ de prestare a serviciilor de proiectare si in ordinea
cronologica a desfasurarii activitatilor, cu personalul si tehnica de care dispune, dupa cum urmeaza:
-modul de preluare a reperelor topografici si a documentatiei, de la Autoritatea Comtractanta,
cu enumerarea documentelor care vor fi obligatoriu preluate si sunt absolut necesare elaborarii
proiectului tehnic si a documentatiilor necesare, perioada alocata pentru aceasta activitate conform
graficului de prestare (luna si numarul acestora) ;
-modul de verificare a studiilor de teren precum si perioada alocata pentru aceasta activitate
conform graficului de prestare (luna si numarul acestora);
-modul de elaborare a proiectului tehnic, veriicarea interna a proiectului, tiparirea partilor scrise
si desenate, semnarea si stampilarea, enumerarea documentelor cuprinse in proiectul tehnic,
perioada alocata pentru aceasta activitate conform graicului de prestare (luna si numarul acestora),
numarul de exemplare originale in care se elaboreaza si inaintarea acestuia Autoritatii Contractante, in
vederea veriicarii acestuia de catre veriicatorii tehnici atestati;
8
-modul de elaborare a caietelor de sarcini pe specialitati, veriicarea interna a acestora, tiparirea
caietelor de sarcini, semnarea stampilarea, perioada alocata pentru aceasta activitate conform
graicului de prestare (luna si numarul acestora) numarul exemplare originale in care se elaboreaza si
inaintarea acestuia Autoritatii Contractante, in vederea verificarii acestuia de catre verificatorii tehnici
atestati;
-modul de elaborare a detaliilor de executie, verificarea interna a acestora, tiparirea partilor
desenate, semnarea si stampilarea, enumerarea documentelor componente, perioada alocata pentru
aceasta activitate conform graicului de prestare (luna si numarul acestora), numarul de exemplare
originale in care se elaboreaza si inaintarea acestora Autoritatii contractante, in vederea verificarii
acestora de catre verificatorii tehnici atestati;
- modul de elaborare a antemasuratorilor si a listetor de cantitati de lucrari, veriicarea acestora
si tiparirea acestora, semnarea si stampilarea, enumerarea documentelor componente, perioada
alocata pentru aceasta activitate conform graficului de prestare (luna si numarul acestora), numarul de
exemplare originale in care se elaboreaza si inaintarea acestuia Autoritatii contractante ;
-modul de rezolvare a problemelor care pot surveni in teren, pe parcursul executiei lucrarilor de
constructive (nepotrivirea detaliilor de executie cu terenul, aparitia unor circumstante care nu au putut
fi prevazute la elaborarea proiectului, etc.), descrierea riscurilor posibile in aplicarea proiectului pe
teren ;
- modul de acordare a asistentei tehnice pe parcursul executiei lucrairilor, participarea la
realizarea lucrarior care devin ascunse, participarea la fazele determinante, participarea la receptia la
terminarea si descrierea atributiilor proiectantului la aceasta etapa, participarea la receptia finala a
lucrarilor si descrierea atributiilor proiectantului la aceasta etapa.
Ofertantul poate adauga la continutul-cadru al metodologiei prezentat mai sus si alte
date/activitati/etape, in functie de propria metoda, cu justificarea corespnzatoare a acestora.

In cazul in care ofertantul intentioneaza sa modifice/adapteze tema de proiectare si prevederile


DALI, acesta va intocmi nota justificativa detaliata in acest scop in care va arata cel putin 1) motivele
care stau la baza adaptarii documentatiei si 2) dovada faptului ca nu sunt incalcate cerintele de baza
ale beneficiarului. In orice caz, adaptarea documentatiei va tine cont de cerinta expresa a
beneficiarului privind fundamentarea metodologiei de intocmire a breviarelor de calcul pentru
tehnologiile de executie considerante relevante, incluzand dar fara a se limita la procedura de
torcretare.
Durata maxima prevazuta pentru serviciile de proiectare este de 35 de zile.

Conditii privind prestarea serviciilor de proiectare care vor fi indeplinite de catre ofertanti la
prestarea serviciilor de proiectare si asistenta tehnica:

 Intocmirea urmatoarelor documentatii: proiect pentru autorizarea executarii


lucrarilor, proiectul tehnic de organizare a executiei lucrarilor, proiectul tehnic de
9
executie insotit de anexe, documentatie pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor,
modificari ale documentatiei de proiectare in cadrul asistentei tehnice.

 Activitatile vor incepe dupa semnarea contractului, constituirea garantiei de buna


executie si predarea, respectiv preluarea, reperilor topografici.

 Documentatia de proiectare va fi elaborata in conformitate cu prevederile si


conceptul arhitectural din DALI aprobat de Autoritatea Contractanta si care face
parte integranta din prezentul caiet de sarcini, precum si cu respectarea
prevederilor legislatiei in vigoare.

 Proiectantul va acorda asistenta tehnica, pe toata durata executiei lucrarilor.

Masurile specifice pentru protectia mediului stabilite prin actul administrativ al autoritatii
competente pentru protectia mediului, precum si cerintele din avizele si acordurile emise si anexate la
DALI, vor fi avute in vedere la elaborarea documentatiei tehnice – D.T. si nu vor fi modificate prin
procedura de autorizare ori prin autorizatia de construire.

Continutul si elaborarea documentatiilor tehnice necesare in procedura de autorizare

Intocmirea Documentatiilor tehnico-economice


 Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire se intocmeste potrivit legii
in vigoare la momentul realizarii prestatiei.
 In mod obligatoriu, fiecare plansa a documentatiei tehnice – DT va avea in partea din
dreapta jos un cartus care va contine informatiile minime necesare pentru identificarea
beneficiarului/investitorului, proiectantului – persoana fizica sau juridica, titlul proiectului si al plansei,
numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale
sefului de proiect. Modelul orientativ al cartusului este cel prezentat in anexa 1 la Legea nr. 50 /1991.

Competente de elaborare a documentatiilor tehnice – DT


 DT si proiectele tehnice – Pth, care dezvolta documentatiile tehnice – DT, se
elaboreaza de colective tehnice de specialitate. Dreptul de promovare a documentatiilor, in vederea
avizarii/autorizarii se poate face numai sub semnatura unor cadre tehnice cu pregatire superioara care
au absolvit – cu diploma recunoscuta de statul roman – institutii de invatamant superior de specialitate
in domeniul arhitecturii, constructiilor si instalatiilor pentru constructii, care au drept de semnatura
potrivit nivelelor de competenta. Semnarea documentatiilor angajeaza raspunderea acestora in
conditiile legii;

10
 Este interzisa semnarea proiectelor tehnice – Pth pentru executarea lucrarilor, precum
si a documentatiilor tehnice DT de catre persoane care nu indeplinesc cerintele legale prevazute,
respectiv care nu au absolvit institutii de invatamant superior de specialitate in domeniul arhitecturii si
constructiilor/instalatiilor pentru constructii, ori care nu au drept de semnatura in conditiile legii, sub
sanctiunea legii penale, in conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. 1 lit c) din legea 50/1991.
 Potrivit prevederilor legale in vigoare privind calitatea in constructii, documentatiile
tehnice – DT, precum si proiectele tehnice – Pth care dezvolta documentatiile tehnice –DT, in conditiile
legii, se verifica pentru cerintele de calificare de catre specialisti verificatori de proiecte atestati.
Ofertantul are obligatia sa asigure solicitantului autorizatiei de construire/desfiintare verificatori atestati
pe specialitati sau sa-i puna la dispozitie acestuia dovada efectuarii verificarii documentatiei tehnice -
DT prezentate pentru autorizare.

Obligatiile esentiale ale proiectantului


In temeiul contractului de proiectare incheiat cu beneficiarul, pentru asigurarea calitatii
documentatiei tehnice – DT, inclusiv a proiectului tehnic, proiectantul are, potrivit legii, urmatoarele
obligatii:
 asigurarea calitatii documentatiei tehnice – DT pentru autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, respectiv a proiectului tehnic – Pth, corespunzator cerintelor de calitate, prin respectarea
legislatiei privind calitatea in constructii si a reglementarilor tehnice in vigoare;
 prezentarea documentatiei tehnice – DT elaborate spre verificare, in conditiile legii, de catre
specialistii verificatori de proiecte atestati, in sarcina proiectantului dar cu asigurarea regulilor privind
conflictul de interese, precum si solutionarea neconformitatilor ori a neconcordantelor semnalate;
 atentionarea beneficiarului cu privire la exigentele urbanistice carora trebuie sa li se
subordoneze realizarea obiectivului de investitii, in raport cu reglementarile urbanistice legal aprobate,
sau, dupa caz, cu privire la incompatibilitatile tehnice sau urbanistice pe care acesta le genereaza in
zona de amplasament. Pe durata executiei, proiectantul raspunde cu privire la celelalte obligatii pe
care le are in conformitate cu legislatia in vigoare privind calitatea in constructii.
 este obligatorie precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei;
 se va urmari asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate
corespunzator cerintelor esentiale, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;
 elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor,
exploatarea, intretinerea si reparatiile, precum si, dupa caz, a proiectelor de urmarire privind
comportarea in timp a constructiilor;
 stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrarile aferente cerintelor
esentiale si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;
 stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la
constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale, precum si

11
urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialisti
verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;
 stabilirea modului de tratare a modificarilor si adaptarilor la proiectul tehnic de executie,
intervenite la solicitarea beneficiarului sau a executantului lucrarii, dupa primirea avizului de principiu
din partea beneficiarului;
 Asistarea beneficiarului in fazele de predare-primire de situatii de lucrari temporare si/sau
definitive;
 parciparea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate;

Ofertantul va respecta cerintele Autoritatii contractante privind proiectarea si anume:


 proiectantii au obligatia de a obtine de la ENEL (dupa caz), in scris, posibila putere instalata
pentru racordurile necesare obiectivelor de constructii, daca este cazul;
 proiectul tehnice, caiete de sarcini, detalii de executie, listele de cantitati vor fi elaborate in
minimum 3 exemplare originale;
 documentatiile pentru obtinerea avizelor si acordurilor se vor elabora in numarul de
exemplare solicitat de autoritatile de la care se vor solicita aceste avize si acorduri;
 documentatia tehnica pentru autorizatia de construire se va elabora in minimum 3
exemplare originale;
 toate documentatiile vor fi indosariate in bibliorafturi pe care se vor lipi etichete care vor
contine cel putin urmatoarele elemente: denumirea Autoritatii Contractante, denumirea investiei,
denumirea obiectivului de constructii, volumul nr., exemplarul nr., numarul proiectului si data
acestuia;
 Fiecare dosar, biblioraft, va contine un cuprins al documentelor;
 La predarea documentatiilor, proiectantul va intocmi un proces-verbal de predare-primire a
acestora, iar dupa inventarierea documentatiilor ambelor parti vor semna de predare, respectiv primire.
Procesul-verbal va fi datat si inregistrat atat la proiectant cat si la Autoritatea Contractanta.
 Proiectantul are obligatia de a solutiona toate problemele care survin pe parcursul executiei
lucrarilor, ca urmare a unor deficiente de proiectare sau ca urmare a unor situatii care nu au putut fi
prevazute la elaborarea proiectului, in cel mai scurt termen posibil, termen care va fi stabilit de
Autoritatea Contractanta in functie de situatia concreta
 Volumele de lucrari finale vor fi calculate, de catre proiectant, pe baza proiectelor tehnice si
a detaliilor de executie
 Proiectantul are obligatia de a se prezenta in santier, ori de cate ori este necesar si ori de
cate ori va fi convocat in scris de catre Autoritatea Contractanta ca urmare a unor circumstante legale
si tehnice. Ofertantul va asigura un termen maxim de o zi lucratoare in vederea deplasarii unei echipe
de specialisti pentru identificarea problemelor in executie ce tin de proiectare/asistenta tehnica si va
propune remedierea disfunctionalitatilor constatate in cel mai scurt timp;

12
 Reafirmam obligația pentru contractant de a prezenta în cadrul proiectului tehnic de
execuție, formularele F1-F5 completate cu preţuri unitare şi valori, care devin formulare pentru devizul
ofertei şi vor fi utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate, în vederea decontării.
Valoarea înscrisă în rubrica „Total valoare (exclusiv TVA)” din formularul F1 „Centralizatorul
cheltuielilor pe obiectiv”, trebuie să fie egală cu prețul ofertat pentru componenta de execuție de lucrări
din cadrul Formularului de ofertă. Nu vor fi trecute cheltuieli diverse si neprevazute.

Instructiuni suplimentare privind modul de intocmire a graficului de prestare a serviciilor


si descrierea metodologiei de lucru, pentru fiecare obiectiv in parte:
- Se va intocmi un grafic, fizic si valoric, de prestare a serviciilor. Pentru termenele de
prestare a serviciilor mai mici de 30 de zile, ofertantii sunt obligati sa prezinte un grafic de prestare a
serviciilor, foarte detaliat, din care sa rezulte toate etapele de lucru (preluarea reperilor topografici,
preluarea documentatiei elaborate anterior, verificarea temeinica a studiilor de teren, elaborarea
documentatiilor in ordinea fireasca si legala inclusiv tiparirea documentelor, stampilarea si semnarea
acestora; preluarea documentatiilor autoritatii contractante in vederea verificarii acestora de catre
verificatori tehnici atestati, cu respectarea pasilor ceruti prin lege; perioada de asteptare a avizelor si
acordurilor sau a altor documente, precum si verificarea proiectelor de catre verficatori atestati, care
nu depind de proiectant – nu se contabilizeaza ca si termen de prestare a serviciilor, acesta fiind notat
generic cu “a, b, c, ..”; alte activitati obligatorii si necesare pe parcursul intocmirii documentatiei de
proiectare, in ordinea de producere a documentelor).
- Durata maxima prevazuta pentru executia lucrarilor va fi prevazuta conform desfasuratorului
din DALI.

Descrierea metodologiei de lucru


Descrierea metodologiei de lucru, pe parcursul elaborarii proiectului, are in vedere detalierea
activitatilor, coroborate cu graficul de prestare a serviciilor de proiectare si in ordinea cronologica a
desfasurarii lor, cu personalul si tehnica de care dispune.

Personalul minim necesar


Pentru reducerea riscului de nerealizare a contractului, in vederea conformarii cu legislatia
romaneasca in vigoare privind calitatea in constructii, precum si a incadrarii in termenele stabilite este
absolut necesar ca ofertantul sa aiba experienta in intocmirea de proiecte tehnice, detalii de executiei
si executia de lucrari pentru obiective asemanatoare. In acest sens, ofertantul va trebui sa dispuna de
personal cu suficienta calificare si experienta care sa poata asigura intocmirea proiectului tehnic in
conformitate cu prevederile contractuale.
Ofertantul va face dovada, in cadrul propunerii tehnice, ca are posibilitatea de a intocmi
documentatiile tehnico-economice ce fac obiectul componentei de prestari servicii de proiectare si
asistenta tehnica, fie prin personal propriu , fie prin contract de colaborare / subcontractare / asociere,
cu persoane sau societati, atestate in conformitate cu prevederile legale.
13
NOTA

Ofertantul are obligatia de a prezenta in tabelul cu personalul minim necesar, persoane cu


experienta in domeniu. Ofertantul trebuie sa fie atestat conform conditiilor legale pentru indeplinirea
contractului. Expertii cheie desemnati trebuie sa fie atestati la randul lor, pe specialitati, dupa caz.
In vederea demonstrarii experientei sefului echipei de proiectare, se vor atasa propunerii
tehnice urmatoarele documente:
- CV - in original, semnat, stampilat si datat;
- decizia/orice alt document care face dovada numirii in calitate de sef echipa proiectare
- recomandari cu prestari similare la alti beneficiari privind modul de prestare a serviciilor si
calificativul obtinut.
Seful echipei de proiectare trebuie sa fie absolvent studii de superioare, in domeniul
Imbunatatiri Funciare sau Constructii Hidrotehnice.

In vederea aplicarii criteriului de atribuire, ofertantul va nominaliza expertii cheie necesari si va


prezenta toate documentele probatorii in acest scop. Sunt considerati experti cheie minimum
managerul de proiect si seful echipei de proiectare. Ofertantul are libertatea de a adauga si alti
experti cheie, in functie de necesitatile si procedurile proprii. Cerintele minime aferente expertilor ce
constituie factori de evaluare sunt:
1. participarea la elaborarea de documentatii tehnico-economice finalizate prin
proiecte de investitii. In acest scop, se vor prezenta documente doveditoare precum:
hotarari de aprobare a obiectivelor investitiei si a iindicatorilor tehnico-economici, contracte de
finantare, PV la terminarea lucrarilor etc
2. Cel putin jumatate din proiectele de investitii de la punctul 1 sa fi fost finantate prin PNDR,
submasura/masura ce vizeaza imbunatatirile funciare/irigatiile.
Cerintele minime de mai sus sunt aplicabile exclusiv expertilor cheie desemnati ca atare de
catre ofertant si doar in scopul aplicarii criteriului de atribuire. Nu reprezinta cerinte de calificare.
Ofertantul va prevedea in mod explicit si detaliat, in cuprinsul propunerii tehnice - componenta
de servicii de proiectare, ce metode, tehnici si procedee recomande in vederea asigurarii unui nivel de
protectie cat mai ridicata a mediului inconjurator, diminuarii impactului negativ potential al santierului,
folosirii de materiale si consumabile “verzi”, in paralel cu asigurarea unui impact social cat mai
favorabil in comunitatea locala.

14
II) CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUTANT LUCRARI

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in fisa de date a
achizitiei si in caietul de sarcini si va include cel putin urmatoarele sectiuni:

1. Metodologia de lucru propusa pentru realizarea contractului;

2. Corespondenta cu proiectul tehnic si metoda de asigurare a conformitatii executiei contractului


(componenta lucrari) cu proiectul tehnic aprobat;

3. Programul rezumativ si programul de lucru, inclusiv graficul Gantt (activitati principale si


secundare cu detalierea principalelor resurse utilizate);

4. Programul de control al calitatii;

5. Personalul disponibil si propus pentru executarea contractului.

6. Termenul de garantie acordat pentru lucrarile executate;

7. Declaratie privind acceptarea clauzelor contractuale (daca e cazul) si/sau propuneri privind
clauzele contractuale

Investitia consta in modernizarea retelei de conducte ingropate SPP3 AE1. Se bazeaza pe


reducerea moderata a consumurilor de energie electrica si modernizarea retelei de conducte
care are aport in reducerea consumului de energie prin reducerea pierderilor de apa si
cresterea suprafetei irigate.

Cerintele tehnice specifice (detaliate), precum si instructiunile de executie disponibile la faza


DALI, se regasesc in anexele la Caietul de sarcini: DALI si Expertiza Tehnica.

Se vor utiliza materiale compatibile atestate si certificate din punct de vedere calitativ si al
protectiei mediului.

Ofertantul va prezenta o lista cu personalul minim necesar, inclusiv modalitatea de acces la


specialistii obligatorii pentru indeplinirea contractului, in acord cu prevederile legislatiei in vigoare,
propunerea tehnica si cerintele documentatiei de atribuire. Ofertantul trebuie sa fie atestat conform
conditiilor legale pentru indeplinirea contractului. Expertii cheie desemnati trebuie sa fie atestati la
randul lor, pe specialitati, dupa caz.

Pentru pozitia de manager proiect :

15
In vederea demonstrarii experientei managerului de proiect se vor atasa propunerii tehnice
urmatoarele documente:

- CV - in original, semnat, stampilat si datat;

- decizia/orice alt document care face dovada numirii in calitate de manager de proiect

- recomandari cu prestari similare la alti beneficiari privind modul de prestare a serviciilor si


calificativul obtinut.

Expertul-cheie pentru pozitia manager de proiect trebuie sa fie absolvent de studii superioare,
posesor al unui certificat de absolvire recunoscut la nivel european/national pentru ocupatia
MANAGER PROIECT.

Lista va contine si personalul de executie considerat non-cheie, incluzand dar fara a se limita la
sudori autorizati pentru conducte OL / PEHD, dupa caz.

Executantul/ofertantul are obligatia de a face dovada in oferta ca detine/are acces la un numar


minim de utilaje si echipamente strict necesar pentru executia contractului. Lista nu este limitativa si
executantul are obligatia de a o completa cu utilaje si echipamente pe care le considera necesare in
executia contractului cu asigurarea unui nivel ridicat de calitate si productivitate. Executantul are
obligatia de a prezenta atasat la lista specificatiile tehnice primite de la furnizor odata cu echipamentul
sau utilajul. In timpul executiei contractului Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita
executantului prezenta utilajelor din site in acord cu cele declarate in oferta tehnica.

Executantul/ofertantul are obligatia de a face o descriere cu indicarea etapelor tehnologice ce


trebuie parcurse in indeplinirea contractului. Totodata,prin aceasta descriere tehnologica executantul va
face dovada intelegerii si capacitatii sale de executie a lucrarilor ce se vor desfasura,respectand
informatiile din documentatia de atribuire.

Executantul/ofertantul ofertant va face dovada in cadrul ofertei tehnice ca va utiliza materiale de


calitate reciclabile si prietenoase cu mediul. Pentru principalele elemente constructive aferente
capitolului constructii si instalatii se vor prezenta documente justificative care atesta calitatea si
conformitatea cu cerintele din standarde, norme, normative si specificatii.

In comformitate cu cerintele tehnice de rezistenta in conditii de presiune pozitiva/negativa a


sistemului de hidroizolatie, hidroizolatia impusa este un tip de hidroizolatie cu actiune osmotica
certificata pentru protectia si hidroizolarea structurilor de beton ingropate in pamant comform EN 1504-2.
Ofertantul va face dovada cu documente semnate si asumate care sa ateste ca va achizitiona
materialele de hidroizolatie cerute prin prezenta documentatie.

16
Materialele de hidroizolatie vor avea marcaj CE si certificare ecologica eliberata de un organism
acreditat la nivel european. La aplicare se va tine cont de cerintele si specificatiile fisei tehnice a
producatorului.

Ofertantul va asigura un termen maxim de trei zile lucratoare in vederea deplasarii unei echipe
de specialisti pentru identificarea problemelor in executie ce tin de executia propriu-zisa a lucrarilor si
va propune remedierea disfunctionalitatilor constatate in cel mai scurt timp.

Ofertantul are obligatia ca in oferta tehnica sa faca o prezentare generala a tehnologiei de


executie pentru toate tipurile de lucrari, defalcat pe componete, subetape si momente critice in executie.

Protectia mediului:

Ofertantul va prevedea in mod explicit si detaliat, in cuprinsul propunerii tehnice - componenta


de executie lucrari, ce metode, tehnici si procedee recomanda in vederea asigurarii unui nivel de
protectie cat mai ridicata a mediului inconjurator, diminuarii impactului negativ potential al santierului,
folosirii de materiale si consumabile “verzi”, in paralel cu asigurarea unui impact social cat mai
favorabil in comunitatea locala. Informatiile de mai sus se vor corobora cu Planul de management de
mediu ce va contine informatii cel putin cu privire la:
1. Misiunea PMM
2. Scopul PMM
3. Prezentarea amplasamentelor și a componentelor Contractului
4. Responsabilități
5. Proceduri de lucru
5.1 Cadrul general
5.2 Organizarea și desfășurarea activității
5.3 Aprovizionare și utilități
5.4 Accesul și traficul pe şantier
5.5 Situaţii neprevăzute
6. Măsuri de reducere a poluării rezultate în urma desfășurării activităților din
cadrul Contractului
6.1 Reguli de șantier
6.2 Măsuri de diminuare a impactului asupra mediului
7. Plan de prevenire și control a poluărilor accidentale
8. Instruirea personalului
9. Comunicarea PMM
10. Monitorizarea implementării PMM
11. Legislația relevantă
17
ANEXE
Anexa 1 POLITICA IN DOMENIUL CALITĂŢII, MEDIULUI, SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII
OCUPAŢIONALE
Anexa 2 PLAN DE AMPLASARE PRIVIND COMPONENTELE CONTRACTULUI
Anexa 3 ORGANIGRAMA OPERAȚIONALĂ

Planul de Management al Mediului în actuala formă, reprezintă scheletul conceptual al PMM


care va fi revizuit și updatat pe măsură ce proiectul evoluează în timp. Trecerea de la etapa de
proiectare / avizare în etapele propriu-zise de implementare / executie lucrari vor constitui tot atâtea
etape de revizuire a prezentului plan.

Tinand cont de specificul procedurii - achizitie publica verde, autoritatea contractanta solicita o
atentie deosebita la completarea sectiunilor 6.1, 6.2 si respectiv 7, stabilind urmatorul continut-cadru:

- pentru sectiunea 6.1 se vor analiza si prezenta informatii cel putin cu privire la:

6.1.1 Poluarea aerului

6.1.2 Protecţia apelor

6.1.3 Protecţia solului și a subsolului

6.1.4 Gospodărirea Deşeurilor

6.1.5 Zgomote şi vibraţii

6.1.6 Echipamente pe şantier

6.1.7 Managementul substantelor periculoase

6.1.8 Protecţia peisagisticii şi naturii

6.1.9 Managementul gropilor de împrumut

- pentru sectiunea 6.2 se vor analiza si prezenta informatii cel putin cu privire la:

Factor de Condiția / Criteriul Măsuri de Responsabil Observații


mediu / Faza diminuare /
minimizare

1 Locurile unde vor fi amplasate


APA

organizările de şantier trebuie


să fie astfel stabilite încât sa
18
nu aducă prejudicii mediului
natural sau factorului uman.

2 Control strict al apelor uzate


generate pe amplasament.
Colectarea apelor uzate

3 Urmărirea calităţii factorului


de mediu apa.

4 Măsuri specifice privind


managementul apelor pentru
a evita poluarea apelor de
suprafaţă şi subterane.

5 Reducerea emisiilor de la
autovehicule

6 Reducerea antrenării
pământului de către vânt
datorat circulaţiei în perioada

de transport.
AER

7 Verificarea utilajelor şi
mijloacelor de transport, şi
alimentarea acestora cu

carburanţi.

8 Urmărirea calităţii factorului


de mediu aer

9 Măsuri generale de reducere


a impactului asupra solului şi
subsolului
SOL SI SUBSOL

10 Urmărirea calităţii factorului


de mediu sol şi subsol

11 Îndepărtarea poluărilor
accidentale

12 Controlul periodic al calității


apelor subterane

13 Respectarea programului de
MOT
ZGO

SI

lucru şi utilizarea traseelor de


19
circulaţie cu cel mai mic
impact asupra populaţiei
riverane

14 Protecţia antizgomot

15 Întreţinerea drumurilor

16 Urmărirea nivelului de zgomot


şi vibraţii

17 Măsuri generale de reducere


a impactului asupra
BIODIVERSITATE

biodiversităţii

18 Refacerea terenului

19 Măsuri generale de reducere


a impactului asupra mediului
MEDIUL SOCIAL -

social si economic - evitarea


ECONOMIC

afectării domeniului public sau


privat din vecinătatea
perimetrului delimitat pentru
desfăşurarea activităţilor de
construcţie

- pentru sectiunea 7 se vor analiza si prezenta informatii cel putin cu privire la:

Nr. CAUZELE POSIBILE ALE POLUĂRII FACTOR DE MĂSURI DE PERSOANA


MEDIU INTERVENȚIE CARE
crt.
AFECTAT DISPUNE

MĂSURILE DE

INTERVENȚIE

1 Manipulare greșită sau de către


persoane neautorizate a substanțelor
periculoase (ex. vopseluri).

2 Manipulare greșită sau de către


persoane neautorizate a substanțelor
periculoase (ex. carburanți).

20
3 Defecțiuni utilaje și echipamente
(defecțiuni la rezervor, baia de ulei) care
duc la scurgeri pe sol de produși
petrolieri.

4 În caz de averse torențiale – spălarea

materialelor depozitate pe
amplasamente.

Metodologia sus-mentionata se va prezenta detaliat pe subetape si momente critice in timp, va


urmari fiecare etapa de proiectare, va tine cont de necesarul estimat de resurse (umane, materiale si
financiare) corelat cu graficul de realizare pe etape si subetape si cu propunerea financiara, pe
intervalul de timp propus, precum si de modul de alocare al acestora si va respecta intrutotul
continutul cadru pentru fiecare componenta in parte.

Observatii comune ambelor componente ale ofertei tehnice:

Comisia de evaluare va urmari cu atentie modul in care ofertantii demonstrareaza o


mctodologìie adecvata de implementare a contractului, precum si o planificare adecvata a
resursclor si a activitatilor, astfel:

- Abordarea propusa pentru implementarea contractului este in perfecta coroborare cu


specificul contractului, respectiv metodologia si tehnicile utilizate in conformitate cu prevederile
Specificatiilor tehnice sunt prezentate detaliat si se bazeaza in mare masura pe o serie de metodologii.
metode si/sau instrumente testate, recunoscute si care demonstreaza o foarte buna intelegere a
contextului, respectiv a particularitatii sarcinilor stabiiite in caietul de sarcini, in corelatie cu aspectele-
cheie, precum si cu riscurile si ipotezele identificate;

- Gradul de detaliere privind organizarea activitatilor necesare indeplinirii scopului propus in


urma derularii tuturor sarcinilor care decurg din contractul de proiectare si executie lucrari, este unul
ridicat si evidentiaza relatiile logice dintre activitati si raportarile aferente;

- Resursele si realizarile corespunzatoare fiecarei activitati, sunt corelate deplin/in mare


masura cu complexitatea fiecarei activitati propuse;

- Ofertantul prezinta o detaliere a calendarului de implementare a activitatilor specifice


contractului, respectiv prezinta in mod suficient detaliat numarul de actiuni. subactiuni si conditionarile
dintre acestea;

- Ofertantul dovedeste utilizarea eficienta a resurselor alocate in vedere indeplinirii cu succes a


tuturor activitatilor specifice contractului, respectiv Ofertantul dovedeste ca pentru fiecare activitate

21
derulata a alocat toate resursele. necesare obtinerii unor rezultate de un nivel calitativ ridicat. in
graficul de timp alocat. si a asicurat toate domeniile de expertiza necesare.

Observatii generale:

1. Metodologia de intocmire a propunerii tehnice - componenta de servicii de


proiectare si asistenta tehnica trebuie corelata cu componenta de executie lucrari;

2. Toate cerintele de mai sus privind intocmirea ofertei sunt minime si obligatorii;

3. Cerintele din caietul de sarcini al procedurii se completeaza cu dispozitiile


corespunzatoare din Fisa de date a achizitiei. Pentru a evita dublarea in oglinda a
cerintelor si a limita cresterea nejustificata a volumului brut a documentatiei de atribuire,
unele cerinte pot fi prezentate mai schematic in fisa de date, respectiv mai detaliat in
caietul de sarcini. In cazul in care intr-unul din aceste documente (fisa de date a
achizitiei sau caietul de sarcini al procedurii) una sau mai multe cerinte apar schematic
formulate iar in celalalt document apar formulate detaliat, ofertantul trebuie sa
intocmeasca oferta tinand cont de toate detaliile solicitate.

ANEXE:

- D.A.L.I. (parti scrise + piese desenate) - Cu specificatii tehnice de executie

- Expertiza Tehnica - Cu specificatii tehnice de executie

22

S-ar putea să vă placă și