Sunteți pe pagina 1din 51

Retehnologizarea amenajӑrii interioare de irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate de pompare, echipamente

hidromecanice, echipamente electrice şi reţeaua de conducte îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410 ha


S.C. AQUAPROIECT S.A. Contract nr. 4588/.2015 Faza: P.T.+C.S+ D.E.
Departamentele Retehnologizarea amenajӑrii interioare de
C.H.-I.F. si C.E.E. irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate
de pompare, echipamente hidromecanice,
echipamente electrice şi reţeaua de conducte
îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410 ha
Fascicula 1 –Descrierea generală a lucrarilor
-iunie 2016-

BORDEROU DE FASCICULE

Fascicula 1 - Descrierea generalӑ a lucrӑrilor

Fascicula 2.1 - Caiet de sarcini pentru lucrӑri de constructii şi de terasamente

Fascicula 2.2 - Caiet de sarcini pentru instalaţii tehnologice şi hidraulice

Fascicula 2.3 - Caiet de sarcini pentru instalaţii electrice

Fascicula 3.1 - Lista cu cantitӑţile de lucrӑri obiect 1 - Reţea de conducte şi


hidranţi

Fascicula 3.2 - Lista cu cantitӑţile de lucrӑri obiect 2 - Staţii de punere sub


presiune

Fascicula 4.1 - Piese desenate, obiect 1-Reţea de conducte şi hidranţi

Fascicula 4.2 - Piese desenate, obiect 2-Staţii de punere sub presiune

Fascicula 5 - Plan de securitate şi sӑnӑtate în muncӑ (S.S.M.)

- Documentaţie confidenţialӑ obiect 1 - Reţea de conducte şi


hidranţi

- Documentaţie confidenţialӑ obiect 2 - Staţii de punere sub


presiune

- Documentaţia Tehnică pentru Autorizarea executării lucrărilor


de Construire - D.T.A.C.

Şef proiect,
Ing. Puiu Dumitrescu

S.C. AQUAPROIECT S.A. ▪ Departamentele C.H.I.F si C.E.▪ Contract nr. 4588/2015 ▪ Faza P.T.+C.S.+D.E. ▪ 2016 ▪ 1
Documentaţie proprietate intelectualӑ a S.C. Aquaproiect S.A.
Retehnologizarea amenajӑrii interioare de irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate de pompare, echipamente
hidromecanice, echipamente electrice şi reţeaua de conducte îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410 ha
S.C. AQUAPROIECT S.A. Contract nr. 4588/.2015 Faza: P.T.+C.S+ D.E.
Departamentele Retehnologizarea amenajӑrii interioare de
C.H.-I.F. si C.E.E. irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate
de pompare, echipamente hidromecanice,
echipamente electrice şi reţeaua de conducte
îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410 ha
Fascicula 1 –Descrierea generală a lucrărilor
-iunie 2016-

BORDEROU MEMORIU

1. DESCRIEREA GENERALӐ A LUCRӐRILOR


1.1. Date generale
1.1.1. Denumirea obiectivului de investiţie
1.1.2. Amplasamentul
1.1.3. Titularul investiţiei
1.1.4. Beneficiarul investiţiei
1.1.5. Elaboratorul proiectului
1.2. Prezentarea proiectului
1.2.1. Amplasamentul
1.2.2. Topografia
1.2.3. Clima şi fenomenele naturale specifice zonei
1.2.4. Geologia şi seismicitatea
1.2.5. Prezentarea proiectului pe specialităţi
1.2.6. Devierile şi protejӑrile de utilitӑţi afectate
1.2.7. Sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon etc. pentru lucrӑri
definitive şi provizorii
1.2.8. Căile de acces permanente şi căile de comunicaţii
1.2.9. Trasarea lucrărilor
1.2.10.Protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier
1.2.11.Programele de execuţie a lucrărilor, programul de control al execuției
lucrărilor și graficele de lucru
1.2.12.Măsurarea lucrărilor
1.2.13.Laboratoarele contractantului şi teste care cad ȋn sarcina sa
1.2.14.Curӑţenia pe şantier
1.2.15. Relaţiile dintre investitor şi antreprenor

2. DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROIECTATE


2.1.Obiect nr 1- Reţea de conducte şi hidranţi
2.1.1. Situaţia existentă
2.1.2. Lucrările proiectate
2.2.Obiect nr.2 - Staţii de punere sub presiune
2.2.1.Construcţii
2.2.2.Arhitectura
2.2.3.Instalaţii hidromecanice
2.2.3.1.Staţia de pompare SP34.1
2.2.3.2.Staţia de pompare SP34.2
2.2.3.3 Staţia de pompare SP34.3
2.2.3.4 Staţia de pompare SP34.4
2.2.3.5 Statia de pompare SP34.5

S.C. AQUAPROIECT S.A. ▪ Departamentele C.H.I.F si C.E.▪ Contract nr. 4588/2015 ▪ Faza P.T.+C.S.+D.E. ▪ 2016 ▪ 2
Documentaţie proprietate intelectualӑ a S.C. Aquaproiect S.A.
Retehnologizarea amenajӑrii interioare de irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate de pompare, echipamente
hidromecanice, echipamente electrice şi reţeaua de conducte îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410 ha

3. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI


3.1. Lucrări de construcţii şi terasamente
3.1.1. Lucrări de terasamente
3.1.2. Lucrări de construcții
3.2. Instalaţii tehnologice şi hidraulice
3.3. Instalaţii electrice

Anexe

1. Programul de control al calităţii execuţiei lucrărilor pe faze determinante

2. Graficul de realizare a investiţiei

2.1.Graficul de realizare a investitiei, obiectul 1- Rețeaua de conducte și

hidranţi

2.2.Graficul de realizare a investiției, obiectul 2- Stații de punere sub presiune

Şef proiect,
Ing. Puiu Dumitrescu

S.C. AQUAPROIECT S.A. ▪ Departamentele C.H.I.F si C.E.▪ Contract nr. 4588/2015 ▪ Faza P.T.+C.S.+D.E. ▪ 2016 ▪ 3
Documentaţie proprietate intelectualӑ a S.C. Aquaproiect S.A.
Retehnologizarea amenajӑrii interioare de irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate de pompare, echipamente
hidromecanice, echipamente electrice şi reţeaua de conducte îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410 ha

S.C. AQUAPROIECT S.A. Contract nr. 4588/.2015 Faza: P.T.+C.S+ D.E.


Departamentele Retehnologizarea amenajӑrii interioare de
C.H.I.F si C.E. irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate
de pompare, echipamente hidromecanice,
echipamente electrice şi reţeaua de conducte
îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410 ha
Fascicula 1 –Descrierea generală a lucrarilor
- iunie 2016-

,,S.C. AQUAPROIECT S.A. a întocmit aceastӑ documentaţie în


concordanţӑ cu instrucţiunile şi solicitӑrile beneficiarului, pentru folosinţa lui
unicӑ pentru proiectul mai sus menţionat.
Toate informaţiile incluse în documentaţie aparţin de fapt firmei
S.C.AQUAPROIECT S.A, aceasta avȃnd exclusivitatea drepturilor de proprietate
asupra lor. Informaţiile conţinute în aceastӑ documentaţie nu vor fi folosite în
alt scop şi de nici o altӑ persoanӑ fӑrӑ acordul scris al S.C. AQUAPROIECT.
S.A”

MEMORIU
1. DESCRIEREA GENERALӐ A LUCRӐRILOR
1.1. Date generale
1.1.1. Denumirea obiectivului de investiţie
„Retehnologizarea amenajӑrii interioare de irigaţii din plotul 34 compusӑ din:
agregate de pompare, echipamente hidromecanice, echipamente electrice şi reţeaua
de conducte îngropate, deservind o suprafaţӑ de 1410 ha.”
1.1.2. Amplasamentul
Obiectivul de investiţie, plotul de irigaţie nr. 34 este amplasat ȋn incinta
indiguită, desecată şi irigată, Insula Mare a Brăilei, în plotul de irigație nr.34 pe o
suprafaţă brută de 1410 ha.
Plotul de irigație nr. 34, se află localizat pe teritoriul comunei Frecăței
deservind o suprafață brută de 1410 ha pe teritoriul fermei Vulturu din cadrul S.C.
AGRICOST S.R.L..
Obiectivul de investiție menționat se învecinează la Nord cu plotul de irigație
nr. 29, în partea de Sud cu plotul de irigație nr 37, respectiv plotul nr. 31 la Vest și
ploturile 24 și 35 la Est.
1.1.3. Titularul investiţiei
Titularul investiţiei este O.U.A.I. Insula Mare a Brӑilei, cu sediul în
municipiul Brӑila, Calea Călăraşilor nr.327, jud. Brӑila.
1.1.4. Beneficiarul investiţiei
Beneficiarul investiţiei este O.U.A.I. Insula Mare a Brӑilei, cu sediul în
municipiul Brӑila, Calea Călăraşilor nr.327, jud. Brăila.

1.1.5. Elaboratorul proiectului


Elaboratorul documentaţiei pentru faza P.T.+C.S.+D.E., este S.C.
AQUAPROIECT S.A. Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294. Tel.021/3160035;
fax: 021/3160042.
S.C. AQUAPROIECT S.A. ▪ Departamentele C.H.I.F si C.E.▪ Contract nr. 4588/2015 ▪ Faza P.T.+C.S.+D.E. ▪ 2016 ▪ 4
Documentaţie proprietate intelectualӑ a S.C. Aquaproiect S.A.
Retehnologizarea amenajӑrii interioare de irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate de pompare, echipamente
hidromecanice, echipamente electrice şi reţeaua de conducte îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410 ha
“Elaboratorul cererii de finanţare, studiilor de evaluare şi managementul
investiţiei: CENTIVA SOLUTIONS SRL, cu sediul social în jud. Brӑila, str. G-ral
Eremia Grigorescu, nr. 40, bl. 5A, sc. 1, ap. 21, CUI RO 33045807, Nr. Reg. Com.
J9/220/2014. Punct de lucru: jud. Galaţi, Str. Regiment 11 Siret, nr. 37B, etaj 2
E-mail: centiva@centiva.biz; Telefon: 0336.401.201; Fax: 0336.401.202
Obiectul de activitate principal (conform cod CAEN) : 8219 - Activitӑţi de
fotocopiere, de pregӑtire a documentelor şi alte activitӑţi specializate de
secretariat. Obiect de activitate secundar (conform cod CAEN) : 7022 - Activitӑţi de
consultanţӑ pentru afaceri şi management. Administrator: Moise Adina-Luiza“

1.2. Prezentarea proiectului


Proiectul este structurat la lucrările de bază pe două obiecte:
Obiectul 1 – Reţea de conducte și hidranţi
Obiectul 2 – Staţii de punere sub presiune

În cadrul obiectului 1 se vor reface, completa și retehnologiza cele 16 antene


existente A1; A1a; A2; A2a, A3, A3a; A4; A4a; A5; A5a; și cele 5 stații de punere sub
presiune care vor alimenta aceste antene : SP34.1; SP34.2; SP34.3; SP34.4;
SP34.5.
Staţiile de punere sub presiune monofilare pompează apa fiecare in câte două
antene :
-antenele A1 si A1a alimentate de statia SP34.1;
-antenele A2 si A2a alimentate de statia SP34.2;
-antenele A3 si A3a alimentate de statia SP34.3;
-antenele A4 si A4a alimentate de statia SP34.4;
-antenele A5 si A5a alimentate de statia SP34.5.
La reţeaua de conducte îngropate cu hidranţi existentă (antene) se va reface
funcţionalitatea prin două tipuri de lucrări :
- înlocuirea hidranţilor existenţi rupţi cu tronsoane noi de conductă PEID
pentru asigurarea curgerii apei pentru irigaţii
- montarea unor flanşe oarbe pe teurile nedeteriorate la care se montau
hidranţii iniţiali si care nu mai sunt necesari pentru echipamentele de udare moderne
pe care le utilizează ȋn prezent OUAI IMB.
De asemenea pe traseul antenelor existente la 1.80 m distanță față de axele
antenelor A1; A2; A2a; A3a și A5 se vor monta antene noi din PEID pentru antenele
A1; A2; A2a; A3a și A5.
Pentru echipamentele moderne de udare se vor monta hidranți noi :
- Dn 100 mm total 85 bucăți pe poziţiile de alimentare solicitate de beneficiar
pentru instalațiile de udare tip IATF-300, din care 38 bucăți sunt pe antenele
existente și 47 bucăți pe antenele noi PEID ;
- Dn 150 mm pentru instalaţiile de udare cu pivot central IAP-300.
Pe pozițiile de alimentare solicitate de beneficiar pentru instalațiile de udare
IAP-300 hidranții se vor monta:
- pe antenele existente un număr de 36 hidranți Dn 150 mm şi
- la capătul aval al conductelor de legătură un număr de 9 hidranți noi Dn
150mm.

S.C. AQUAPROIECT S.A. ▪ Departamentele C.H.I.F si C.E.▪ Contract nr. 4588/2015 ▪ Faza P.T.+C.S.+D.E. ▪ 2016 ▪ 5
Documentaţie proprietate intelectualӑ a S.C. Aquaproiect S.A.
Retehnologizarea amenajӑrii interioare de irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate de pompare, echipamente
hidromecanice, echipamente electrice şi reţeaua de conducte îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410 ha
Conductele de legătură preiau apa din antenele existente şi o conduc la
pozițiile de amplasare a racordurilor pentru instalațiile de udare IAP-300 situate pe
alte aliniamente decât pe antenele existente.
În planșa nr.3 - Planul de amplasare și utilizare a instalaţiei de udare cu pivot
central – plot 34, sunt prezentate toate poziţiile de alimentare solicitate pentru
instalaţiile IATF-300 și IAP-300 şi aprobate de OUAI IMB.
În cadrul obiectului 2, pentru cele 5 staţii de punere sub presiune au fost
prevăzute lucrări de refacere, retehnologizare si modernizare pentru adaptarea
acestora la utilizarea celor două tipuri de instalaţii de udare moderne IATF-300 şi
IAP-300, aflate în dotarea beneficiarului.
Folosirea acestor tipuri de instalaţii, cât şi asigurarea posibilitaţii de utilizare a
altor echipamente moderne de irigat, a condus la echiparea tuturor staţiilor cu
electropompe submersibile cu caracteristici identice Qp=80 l/s, Hp=70 m CA, P=115
kw.
Soluţia nouă adoptată pentru staţiii este de tip cuvă din beton armat.
Completarea, retehnologizarea și modernizarea celor 5 staţii de punere sub
presiune s-a făcut şi prin proiectarea pentru fiecare staţie a următoarelor lucrări :
- procurare şi montare electropompe;
- instalaţii hidromecanice;
- instalaţii electrice;
- procurare şi montare convertizor de frecvenţă;
- procurare şi montare elemente automatizare;
- procurare şi montare debitmetru electromagnetic;
- imprejmuiri incinte.

La stația SP34.3, s-au proiectat o clădire pentru personal şi o cabină closet ce


vor fi utilizate pentru exploatarea ȋntregului plot.
Prezentarea proiectului cuprinde mai multe fascicule şi urmăreşte norma de
conţinut pentru faza de proiectare proiect tehnic şi caiete de sarcini, inclusiv
Documentaţia Tehnică pentru Autorizarea executării lucrărilor de Construire -
D.T.A.C
Proiectul tehnic conţine:
Fascicula 1 - Descrierea generalӑ a lucrӑrilor
Fascicula 2.1 - Caiet de sarcini pentru lucrӑri de constructii şi de terasamente
Fascicula 2.2 - Caiet de sarcini pentru instalaţii tehnologice şi hidraulice
Fascicula 2.3 - Caiet de sarcini pentru instalaţii electrice
Fascicula 3.1 - Lista cu cantitӑţile de lucrӑri obiect 1 - Reţea de conducte şi
hidranţi
Fascicula 3.2 - Lista cu cantitӑţile de lucrӑri obiect 2 - Staţii de punere sub
presiune
Fascicula 4.1 - Piese desenate, obiect 1-Reţea de conducte şi hidranţi
Fascicula 4.2 - Piese desenate, obiect 2-Staţii de punere sub presiune
Fascicula 5 - Plan de securitate şi sӑnӑtate în muncӑ (S.S.M.)
- Documentaţie confidenţialӑ obiect 1 - Reţea de conducte şi
hidranţi
- Documentaţie confidenţialӑ obiect 2 - Staţii de punere sub
presiune
- Documentaţia Tehnică pentru Autorizarea executării lucrărilor
de Construire - D.T.A.C.

S.C. AQUAPROIECT S.A. ▪ Departamentele C.H.I.F si C.E.▪ Contract nr. 4588/2015 ▪ Faza P.T.+C.S.+D.E. ▪ 2016 ▪ 6
Documentaţie proprietate intelectualӑ a S.C. Aquaproiect S.A.
Retehnologizarea amenajӑrii interioare de irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate de pompare, echipamente
hidromecanice, echipamente electrice şi reţeaua de conducte îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410 ha
1.2.1. Amplasamentul
Obiectivul de investiţie este amplasat ȋn incinta indiguită, desecată şi irigată
din Insula Mare a Brăilei, in plotul de irigaţie nr.34, pe o suprafaţă brută de 1410 ha.
Amplasamentul este anterior prezentat la punctul 1.1.2.

Plotul de irigație nr. 34, face parte din amenajarea complexă de irigaţii şi
desecări Insula Mare a Brăilei, judeţul Brăila.
Suprafaţa netă irigabilӑ este de 1406 ha .
Plotul este alimentat cu apă pentru irigații din canalul de aducțiune CA7-2
care este alimentat în capătul amonte prin stația de pompare de bază SPR Titcov.
Suprafeţele agricole pe care se va realiza acest obiectiv de investiţii sunt
prezentate ȋn planşele:
- Planşa nr. 1, Plan de amplasare în zonã (sc.1:25.000)
- Planşa nr. 2, Plan general cu lucrӑrile proiectate (sc.1:10.000)
1.2.2. Topografia
OUAI Insula Mare a Brăilei a comandat la S.C. Agroimobiliara s.r.l. Brăila
studiul topografic, în cadrul căruia s-au întocmit următoarele :
- plan de situație, scara 1:5000, ȋn format analogic și digital pe toată suprafaţa
plotului.
- planuri de situație scara 1:500 cu detalii pentru amplasamentul staţiilor de
punere sub presiune şi pentru toate intersecţiile antenelor existente cu canale si
drumuri;
- plan încadrare în zona plotului 34, scara 1:10 000;
- inventar de coordonate ȋn zona plotului 34.
Studiul a fost întocmit și predat la OUAI în luna decembrie 2015.

1.2.3. Clima şi fenomenele naturale specifice zonei


Din punct de vedere climatic, zona în care se aflӑ Insula Mare a Brӑilei, se
încadreazӑ într-un climat uscat de stepӑ, cu veri cӑlduroase şi uscate şi ierni reci,
precipitaţii reduse şi perioade lungi de secetӑ, uneori peste 30 de zile, în intervalul
aprilie-septembrie, cu temperaturi peste 22°C în luna iulie, cu maximum de
precipitaţii la sfȃrşitul primӑverii şi minimum de precipitaţii în timpul iernii.
Temperatura medie anuală este cuprinsă ȋntre 10 și 11°C.
Luna cea mai rece este ianuarie (temperatura medie lunară fiind cuprinsă
ȋntre -2 și -5°C), iar perioada cea mai călduroasă este în lunile iulie – august , media
depășind cu regularitate 25°C. Adȃncimea de îngheţ apreciatӑ conform STAS
6054/1977 se situează la 90 cm faţă de suprafaţa solului.
Indicele de ariditate este 22.
În sectorul Insulei Mari a Brӑilei, sunt influenţe climatice ale provinciei
climatice de tranziţie a celei mediteraneene spre cel continental, cu ierni blȃnde şi
veri cӑlduroase. În general, clima este continentalӑ, cu o intercalaţie insularӑ a unui
climat de luncӑ şi de baltӑ.
Precipitaţiile sunt destul de scӑzute, încȃt media anualӑ este sub 450 mm, iar
distribuţia lor este destul de neuniformӑ, perioade lungi de secetӑ ce pot depăși 30
zile apar la sfârșitul primăverii şi la ȋnceputul toamnei .
Precipitaţiile cad preponderent în perioadele cu vȃnt (75%); în perioadele de
calm cad numai 25% din precipitaţii.

S.C. AQUAPROIECT S.A. ▪ Departamentele C.H.I.F si C.E.▪ Contract nr. 4588/2015 ▪ Faza P.T.+C.S.+D.E. ▪ 2016 ▪ 7
Documentaţie proprietate intelectualӑ a S.C. Aquaproiect S.A.
Retehnologizarea amenajӑrii interioare de irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate de pompare, echipamente
hidromecanice, echipamente electrice şi reţeaua de conducte îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410 ha
Evapotranspiraţia potenţialӑ are valori de până la 700 mm şi depӑşeşte în
medie cu 200-300 mm anual mӑrimea precipitaţiilor, indicȃnd un regim hidric
deficitar.
Brumele timpurii apar la sfȃrşitul lunii septembrie, frecvent în octombrie, iar
cele mai tȃrzii sunt în aprilie şi chiar in luna mai.
Vântul are o frecvenţă de 75% din zilele anului , iar în 25% se înregistrează
zile cu calm.
Vȃnturile calde şi uscate accentueazӑ adesea ariditatea în timpul verii
diminuȃnd producţia culturilor agricole. Vara bate Austrul, vânt cald care aduce
secetă.
Necesitatea irigaţiei este indiscutabilӑ, în condiţiile în care, în toate lunile din
perioada de vegetaţie se înregistreazӑ un deficit de umiditate, culminȃnd cu lunile
iulie şi august, cȃnd se înregistrează fazele critice pentru apӑ la majoritatea plantelor
de culturӑ.
1.2.4. Geologia şi seismicitatea
Insula Mare a Brӑilei, este situatӑ la contactul dintre Cȃmpia Brӑilei şi Podişul
Dobrogei, pe care s-a instalat cursul Dunӑrii. Fundamentul este situat la adȃncimi de
500-1000 m în partea de vest, datoritӑ faliei Brӑila-Piua Pietrei (falia Dunӑrii noi) care
include parţial valea Dunӑrii.
Fundamentul valah aparţine şisturilor de tip ankimetamorfic, similar şisturilor
verzi din podişul Casimcei. Datele de vȃrstӑ absolutӑ au arӑtat valori de 543-566
milioane ani şi cӑ reflectӑ procese retromorfice assyntice tȃrzii sau caledonice
timpurii, metamorfismul primar fiind mult mai vechi. Cu aceste mişcӑri s-a încheiat
stadiul de geosinclinal, trecȃndu-se la cel de platformӑ. În stadiul de platformӑ s-au
acumulat depozite paleozoice, mezozoice, mezoice şi cuaternare.
În Insula Mare a Brӑilei (fostӑ Balta Brӑilei), martorii de eroziune sunt aproape
inexistenţi. Numai în partea de N-E, în dreptul localitӑţii Turcoaia, se gӑseşte Popina
Blasova. Aceasta are înӑlţime de 45 m şi este constituitӑ din formaţiunea de
Carapelet (carbonifer inferior), formaţiune specificӑ orogenului nord-dobrogean.
Cuvertura sedimentarӑ prezintӑ mai multe straturi de diferite vȃrste, cele mai
vechi provenind din Paleozoic, depozitele de suprafaţӑ fiind însӑ de vȃrstӑ
cuaternarӑ.
Principalele depozite evidenţiate de foraje sunt:
- depozite precuaternare: formate din gravite, şisturi verzi, şisturi cristaline,
calcare mezozoice;
- depozite de luncӑ : constituite din diferite combinaţii între mȃluri, argile
nisipoase, nisipuri, argile şi rar pietrişuri.
Din punct de vedere geomorfologic teritoriul luat in studiu apartine unitătii de
relief „Lunca Dunării” şi cuprinde soluri aluvionare, grosimea orizontului A variind
ȋntre 23 şi 30 cm. Solurile sunt formate pe depozite aluvionare de diferite texturi si se
caracterizează printr-o mare neomogenitate atât în profil vertical cât şi orizontal.
Aceasta este urmare a alterării materialelor grosiere depuse la viiturile mari, a
variației bruşte şi repetate vitezei curenţilor de apă înainte de îndiguirea insulei.
Pe suprafaţa aferentă plotului menţionat textura solului variază de la
nisipoasă la argilă contractilă. Conținutul de săruri solubile din sol variază ȋntre 89.16
şi 215mg/100gr. sol .

S.C. AQUAPROIECT S.A. ▪ Departamentele C.H.I.F si C.E.▪ Contract nr. 4588/2015 ▪ Faza P.T.+C.S.+D.E. ▪ 2016 ▪ 8
Documentaţie proprietate intelectualӑ a S.C. Aquaproiect S.A.
Retehnologizarea amenajӑrii interioare de irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate de pompare, echipamente
hidromecanice, echipamente electrice şi reţeaua de conducte îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410 ha
Din acest punct de vedere acestea se caracterizează ca fiind soluri normale
din punct de vedere al conţinutului în sărurisolubile.
Din punct de vedere seismic, conform reglementării tehnice „Cod de
proiectare seismicӑ Partea 1- P100-1/2013”, valoarea de vârf a acceleraţiei terenului
pentru proiectare, în incinta Insula Mare a Brӑilei are o valoare a g=0,20 g cu interval
mediu de recurenţӑ a cutremurului, IMR=100 ani.
Valoarea de vȃrf a acceleraţiei orizontale a terenului la suprafaţă, avg=0,7ag.
Perioada de control a spectrului de răspuns (colţ),Tc=1,0 sec.

1.2.5. Prezentarea proiectului pe specialitӑţi


Prezentul Proiect tehnic s-a elaborat în baza Documentaţiei de avizare a
lucrӑrilor de intervenţii - DALI aprobată, etapӑ în care au fost stabilite elementele şi
soluţiile principale ale lucrării, s-au întocmit devizele generale și devizele financiare
pentru toate capitolele, obiectele și subobiectele investiției şi au fost obţinute toate
avizele, acordurile şi aprobările necesare execuţiei lucrării.
Proiectul tehnic, respectӑ prevederile HG nr. 28/2008, privind aprobarea
conţinutului cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente investiţiilor publice,
precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investiţii şi lucrӑri de intervenţii, precum şi prevederile Ordinului nr.
863/2008.

Categoria de importanţă a obiectivului


Conform STAS 4273/83 – Construcţii hidrotehnice – Încadrarea în clase de
importanţă, obiectivul de investiţie, încadrarea în clase de importanţă se face în
funcţie de:
► categoria construcţiilor: 4 (conf. tab. 4)
► durata de exploatare: definitivă
► rolul funcţional în cadrul amenajării hidrotehnice: secundară

În baza factorilor de mai sus, a tab. 13 şi a prevederilor de la pct. 5.2 şi 5.3 din
cadrul STAS 4273/83, obiectivul de investiţie se încadrează la clasa de importanţă IV
– Construcţie de importanţă redusă (a cărei avariere are o influenţă redusă asupra
altor obiective social – economice).
Conform HG 766/1997 – pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea
în construcţii, modificată şi completată de HG 675/2002 şi HG 1.231/2008, şi conform
Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor – 1996, în
baza analizei factorilor determinanţi şi a criteriilor asociate, categoria de importanţă a
construcţiilor aferente obiectivului de investiţie este C – normală.
Lucrările proiectate corespund exigenţelor de verificare A9, B7, D şi IE,
conform HG 925/1995, completat cu Ordinul nr. 777/2003, emis de MLPTL.
Memoriile tehnice pe specialităţi sunt prezentate în fasciculele 2.1, 2.2, si 2.3,
respectiv ȋn fasciculele 3.1, 3.2 , 4.1 și 4.2, după cum urmează:

Fascicula 2.1 - Caiet de sarcini pentru lucrӑri de construcţii şi terasamente


Fascicula 2.2 - Caiet de sarcini pentru instalaţii tehnologice şi hidraulice
Fascicula 2.3 - Caiet de sarcini pentru instalaţii electrice

S.C. AQUAPROIECT S.A. ▪ Departamentele C.H.I.F si C.E.▪ Contract nr. 4588/2015 ▪ Faza P.T.+C.S.+D.E. ▪ 2016 ▪ 9
Documentaţie proprietate intelectualӑ a S.C. Aquaproiect S.A.
Retehnologizarea amenajӑrii interioare de irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate de pompare, echipamente
hidromecanice, echipamente electrice şi reţeaua de conducte îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410 ha
Fascicula 3.1 - Lista cu cantitӑţile de lucrӑri obiect 1 - Reţea de conducte şi
hidranţi
Fascicula 3.2 - Lista cu cantitӑţile de lucrӑri obiect 2 - Staţii de punere sub
presiune
Fascicula 4.1 - Piese desenate, obiect 1-Reţea de conducte şi hidranţi
Fascicula 4.2 - Piese desenate, obiect 2-Staţii de punere sub presiune

1.2.6. Devierile şi protejӑrile de utilitӑţi afectate


Execuţia lucrӑrilor proiectate în prezenta documentaţie nu afecteazӑ utilitӑţile
din zonele situate pe suprafața plotului și în zonele limitrofe.
Nu sunt necesare devieri și protejări ale utilităților situate în zona de realizare
a investiţiei.
Pentru execuţia în uscat a lucrӑrilor la reţeaua de conducte şi hidranţi,
respectiv la staţiile de pompare, execuţia se va realiza preponderent în perioadele
secetoase cu niveluri minime ale apei freatice şi pe reţeaua de canale de desecare,
iar acolo unde situaţia din teren o impune, se vor realiza epuismente pe toatӑ durata
execuţiei lucrӑrilor.
La finalizarea lucrӑrilor, terenurile afectate vor fi aduse la starea iniţialӑ.

1.2.7. Sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon, etc. pentru lucrӑri
definitive şi provizorii
Sursele de apă şi energie electrică sunt cele existente aparţinând
infrastructurii amenajӑrii de irigaţii existente şi a exploataţiilor agricole de pe teritoriul
plotului de irigaţii, care vor fi utilizate pe durata execuţiei lucrărilor cu concursul şi
acceptul investitorului.
De asemenea, se vor folosi reţelele telefonice existente, iar în punctele izolate
se va folosi radiotelefonia celulară aflate în dotarea OUAI Insula Mare a Brăilei.

1.2.8. Căile de acces permanente şi căile de comunicaţii


Accesul la amplasament pentru transportul echipamentelor, materialelor
principale sau pentru transportul betoanelor de la staţiile centralizate şi pentru
produsele de balastieră se poate face dinspre Bucureşti pe E 584 şi DJ 212, sau
dinspre Galaţi şi Brӑila pe E87 şi DJ 212A, folosind bacul ca mijloc de traversare a
Dunӑrii pentru a ajunge în Insula Mare a Brӑilei.
Pe teritoriul Insulei Mari a Brӑilei şi în interiorul perimetrului lucrării, circulaţia
se va face pe DJ 212A şi pe reţeaua de drumuri de exploatare existente.
Execuţia lucrărilor pentru acest obiectiv de investiții nu impune executarea
unor căi de acces provizorii.

1.2.9. Trasarea lucrărilor


Pentru lucrările cuprinse în prezenta documentaţie, predarea
amplasamentelor se va face în mod obligatoriu de către un reprezentant al
beneficiarului.
Orice modificare de amplasament se va face numai cu acordul proiectantului.
Predarea amplasamentelor pentru lucrările principale se va face în baza unui
proces-verbal de predare primire amplasament, în prezenţa constructorului

S.C. AQUAPROIECT S.A. ▪ Departamentele C.H.I.F si C.E.▪ Contract nr. 4588/2015 ▪ Faza P.T.+C.S.+D.E. ▪ 2016 ▪ 10
Documentaţie proprietate intelectualӑ a S.C. Aquaproiect S.A.
Retehnologizarea amenajӑrii interioare de irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate de pompare, echipamente
hidromecanice, echipamente electrice şi reţeaua de conducte îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410 ha
(antreprenorului), beneficiarului şi proiectantului la cererea constructorului adresată
proiectantului cu minimum 10 zile înainte.
Marcarea şi materializarea la teren a lucrărilor se va realiza conform
tehnologiilor specifice lucrărilor topografice şi de nivelment.
Constructorul este răspunzător de trasarea corectă a lucrărilor faţă de
reperele date de beneficiarul lucrărilor .
Înaintea ȋnceperii lucrărilor se va ȋncheia un proces-verbal ȋntre beneficiar şi
constructor ȋn care se va menţiona starea terenului ce va fi afectat de lucrările de
bază, urmând ca acesta să fie readus la starea iniţiala după terminarea lucrărilor .
Înainte de începerea execuţiei, constructorul va verifica, împreunӑ cu
beneficiarul lucrării, dacă există în amplasamentul lucrării conducte de
alimentare cu apă, cabluri electrice, cabluri telefonice, cabluri fibră optică,
conducte de gaze, obiective speciale etc., pe care le va marca şi semnaliza
vizibil pentru evitarea oricăror accidente.
Depistarea acestora va fi adusă la cunoştinţa proiectantului pentru
adaptările necesare.

1.2.10. Protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier


În perioada de execuţie, trebuie asigurată protecţia lucrărilor existente
împotriva intemperiilor.
În ceea ce priveşte protejarea şi conservarea fiecărei categorii de lucrări
executate şi a celor în curs de execuţie se vor consulta cu atenţie caietele de sarcini
pe specialităţi, cuprinse în proiect şi se vor respecta prevederile pentru toate
lucrările.

1.2.11. Programele de execuţie a lucrărilor, programul de control al


execuţiei lucrărilor si graficele de lucru
Programele de execuţie a lucrărilor, programul de control al executiei lucrărilor
si graficele de lucru vor respecta programele stabilite de catre beneficiar , proiectant
si constructor si aprobate de Inspectoratul de Stat ȋn Construcţii .
Programele de măsurare ale lucrărilor precum şi programul de recepţie se
întocmesc de către Executant pe baza programelor prezentate mai sus. De
asemenea Executantul va ȋntocmi „grafice de lucru” și alte documentaţii care vor fi
folosite la execuția lucrărilor și pentru controlul calităţii lucrărilor care vor fi verificate
şi semnate de Managerul de şantier, de Dirigintele de şantier şi reprezentanţii
autorizaţi desemnaţi de beneficiar.
Lucrările vor fi executate în ordinea stabilită în caietele de sarcini şi vor fi
recepţionate conform „Programului pe faze determinante”.

1.2.12.Măsurarea lucrărilor
În caietele de sarcini - parte integrantă a prezentului proiect tehnic, sunt
prezentate unităţile de măsură şi modul de efectuare a măsurătorilor pentru fiecare
categorie de lucrări în parte.
Se face precizarea că, în vederea recepţionării lucrărilor, măsurătorile se vor
face de către antreprenor împreună cu reprezentantul beneficiarului. În caz de litigiu
se va face apel la proiectant.

S.C. AQUAPROIECT S.A. ▪ Departamentele C.H.I.F si C.E.▪ Contract nr. 4588/2015 ▪ Faza P.T.+C.S.+D.E. ▪ 2016 ▪ 11
Documentaţie proprietate intelectualӑ a S.C. Aquaproiect S.A.
Retehnologizarea amenajӑrii interioare de irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate de pompare, echipamente
hidromecanice, echipamente electrice şi reţeaua de conducte îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410 ha
La solicitarea beneficiarului, în caz de nerespectare a cotelor şi dimensiunilor
din proiect, constructorul este obligat la demontarea şi refacerea lucrărilor
necorespunzătoare pe propria cheltuială.

1.2.13. Laboratoarele contractantului si testele care cad in sarcina sa


Cotele de pozare a utilajelor tehnologice, cotele de pozare a echipamentelor
hidromecanice şi electrice, celelalte cote pentru construcţii şi lucrări anexe privitoare
la obiectivul prezentat, vor fi respectate conform caietelor de sarcini şi prevederilor
din proiectul tehnic.
Toate testările care stabilesc buna execuţie a lucrărilor şi calitatea materialelor
folosite intră în sarcina antreprenorului, care va intocmi şi păstra buletinele de analiză
şi calitate pentru toate genurile de lucrări.

1.2.14. Curӑţenia pe şantier


Curăţenia în şantier cade în sarcina constructorului, care își va organiza
corespunzător transporturile şi depozitele de materiale în incinta de lucru şi va
răspunde de consecinţele unei proaste organizări.
Măsurile specifice lucrărilor de amenajări de irigaţii impun, pe lângă normele
de igienă a unei organizări de şantier şi o atenţie deosebită la manipularea
carburanţilor.
În fascicula „Plan general de securitate şi sӑnӑtate în muncӑ” sunt detaliate
mӑsurile specifice acestor lucrӑri.

1.2.15. Relaţiile dintre investitor şi antreprenor


Relaţiile dintre investitor şi antreprenor sunt stabilite prin „Contractul de
antrepriză” încheiat între aceştia.
Relaţiile dintre investitor şi consultant sunt stabilite prin „Contractul de
consultanţă”. Se vor respecta condiţiile de contractare.
Realizarea lucrărilor care fac obiectul investiţiei se va face în strictă
conformitate cu caietul de sarcini.
Executantul va respecta „Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în
construcţii”, aprobat de MLPAT prin Ordin nr. 9/N/15.03.1993.
Nivelul de performanţă al exigenţelor esenţiale este corespunzător capitolelor
A9, B7, D, IE, din HG 925/1995, completat cu Ordinul nr. 777/2003 emis de MLPTL.

S.C. AQUAPROIECT S.A. ▪ Departamentele C.H.I.F si C.E.▪ Contract nr. 4588/2015 ▪ Faza P.T.+C.S.+D.E. ▪ 2016 ▪ 12
Documentaţie proprietate intelectualӑ a S.C. Aquaproiect S.A.
Retehnologizarea amenajӑrii interioare de irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate de pompare, echipamente
hidromecanice, echipamente electrice şi reţeaua de conducte îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410 ha
2. DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROIECTATE
2.1. Obiect nr. 1- Reţea conducte şi hidranţi
2.1.1 Situaţia existentă
Amenajarea interioară de irigaţii a plotului 34 este formată din 10 antene și 5
staţii de punere sub presiune.
Staţiile de punere sub presiune preiau apa din canalul de aducțiune CA7-2,
care este alimentat prin canalul CA7 de la statia de pompare de bază SPR Titcov
Dig, situată pe malul stâng al brațului Măcin (Dunărea Veche).
Plotul 34 are o suprafaţa brută de 1410 ha și o suprafaţă netă irigabilă de
1406 ha și cuprinde suprafața arabilă a fermei 23 Vulturu.
Reţeaua de conducte se află amplasată pe o suprafaţă brută de 1410 ha,
fiind alimentată din Fluviul Dunărea, prin staţia de pompare SPR Titcov Dig situată
pe malul stȃng al braţului Mӑcin (Dunărea Veche).
Reţeaua existentӑ de conducte îngropate care constituie reţeaua de antene a
plotului 34, cuprinde conducte din azbociment cu diametre de 150, 200, 250 mm și
300 mm.
Reţeaua de conducte îngropate este formatӑ din 10 antene:
A1, A1a, A2, A2a, A3, A3a, A4, A4a, A5, A5a, prevăzute cu 317 hidranţi Dn
100 mm.
Antenele sunt amplasate la distanţe de 612 m una faţӑ de cealaltă.
Toate antenele au posibilitatea sӑ fie alimentate alternativ de la staţia de
pompare la care sunt racordate.
Pe antene sunt amplasaţi hidranţi la intervale de 72 m unul faţӑ de altul, mai
puţin hidrantul din capӑtul amonte care este amplasat la 36 m faţă de capătul
antenei.
Plotul a fost proiectat pentru metoda de udare aspersiune, dimensionȃndu-se
iniţial pentru folosirea instalaţiilor de udare prin aspersiune IIAM-17, care aveau in
componenţă 17 aspersoare.
S-a avut în vedere funcţionalitatea pentru baterii de douӑ instalaţii,
dimensionarea făcȃndu-se la debitele necesare pentru acestea.
Reţeaua de conducte ȋngropate a suferit deteriorări constând în principal din
ruperea, smulgerea și scoaterea din funcțiune a tuturor hidranţilor.
La toti hidranţii existenţi s-a constatat ruperea hidranţilor propriu-ziși și la unii
hidranţi s-a deteriorat și ramificaţia superioară a teurilor subterane .
Situaţia reţelei de conducte existentă care cuprinde lungimea totală a
antenelor, lungimea, diametrul şi materialul din care sunt realizate conductele,
numărul de hidranţi pe toate tronsoanele antenelor, sunt prezentate în continuare în
tabelul nr.1.

S.C. AQUAPROIECT S.A. ▪ Departamentele C.H.I.F si C.E.▪ Contract nr. 4588/2015 ▪ Faza P.T.+C.S.+D.E. ▪ 2016 ▪ 13
Documentaţie proprietate intelectualӑ a S.C. Aquaproiect S.A.
Retehnologizarea amenajӑrii interioare de irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate de pompare, echipamente hidromecanice, echipamente electrice şi reţeaua de conducte îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410
ha

Situația rețelei de conducte existentă

Tabel 1
AZBOCIMENT
Lungime Dn - 300 mm Dn - 250 mm Dn - 200 mm Dn - 150 mm
Denumire Hidranti
Nr.crt. totală Nr. Nr. Nr. Nr.
antena Lungime Lungime Lungime Lungime (buc)
(m) hidranti hidranti hidranti hidranti
(m) (m) (m) (m)
(buc) (buc) (buc) (buc)
Tronson I Tronson II Tronson III Tronson IV
1 A1 2628 37
684 10 1,008 14 576 8 360 5
- - Tronson I Tronson II Tronson III
2 A1a 2072 30
- - 972 14 360 5 740 11
Tronson I Tronson II Tronson III Tronson IV
3 A2 2628 37
684 10 1,008 14 576 8 360 5
- - Tronson I Tronson II Tronson III
4 A2a 2052 30
- - 972 14 360 5 720 11
Tronson I Tronson II Tronson III Tronson IV
5 A3 2628 37
684 10 1,008 14 576 8 360 5
Tronson I Tronson II Tronson III Tronson IV
6 A3a 2052 30
- - 972 14 360 5 720 11
- - Tronson I Tronson II Tronson III
7 A4 2124 30
- - 972 14 360 5 792 11
- - Tronson I Tronson II Tronson III
8 A4a 1884 26
- - 684 10 720 10 480 6
- - Tronson I Tronson II Tronson III
9 A5 2100 30
- - 1,332 19 360 5 408 6

S.C. AQUAPROIECT S.A. ▪ Departamentele C.H.I.F si C.E.▪ Contract nr. 4588/2015 ▪ Faza P.T.+C.S.+D.E. ▪ 2016 ▪ Documentaţie proprietate intelectualӑ a S.C. Aquaproiect S.A. 14
Retehnologizarea amenajӑrii interioare de irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate de pompare, echipamente hidromecanice, echipamente electrice şi reţeaua de conducte îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410
ha

AZBOCIMENT
Lungime Dn - 300 mm Dn - 250 mm Dn - 200 mm Dn - 150 mm
Denumire Hidranti
Nr.crt. totală Nr. Nr. Nr. Nr.
antena Lungime Lungime Lungime Lungime (buc)
(m) hidranti hidranti hidranti hidranti
(m) (m) (m) (m)
(buc) (buc) (buc) (buc)
- - Tronson I Tronson II Tronson III
10 A5a 2172 30
- - 972 14 504 7 696 9
TOTAL 22340 2052 30 9900 141 4752 66 5636 80 317

S.C. AQUAPROIECT S.A. ▪ Departamentele C.H.I.F si C.E.▪ Contract nr. 4588/2015 ▪ Faza P.T.+C.S.+D.E. ▪ 2016 ▪ Documentaţie proprietate intelectualӑ a S.C. Aquaproiect S.A. 15
Retehnologizarea amenajӑrii interioare de irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate de pompare, echipamente
hidromecanice, echipamente electrice şi reţeaua de conducte îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410 ha

2.1.2. Lucrӑrile proiectate

Lucrӑrile proiectate pe rețeaua de conducte și hidranți au avut în vedere :


- refacerea funcționalității antenelor existente prin refacerea tronsoanelor
de conducte în zona hidranților rupți (subobiectul 1.3 Refacere
tronsoane conducte cu hidranti rupti)
- realizarea condițiilor pentru utilizarea echipamentelor moderne de irigații
aflate în dotarea OUAI IMB pentru instalaţii de udare cu tambur și furtun
IATF-300 (subobiectul 1.1.Hidranti noi – Dn 100 mm), respectiv pentru
instalaţiile de udare cu pivot central - IAP-300. (subobiectul 1.2 –
Hidranti noi, Dn 150 mm şi subobiectul 1.4. - Conducte de legătură.)
- refacerea antenelor A1, A2, A2a, A3a și A5 prin montarea de conducte
noi PEID paralele cu cele existente .
Situaţia hidranţilor rupţi si pozitia hidrantilor existenţi pe antene , inclusiv modul
de refacerea functionalitaţii antenelor pentru fiecare hidrant care nu mai este necesar
OUAI IMB (pentru instalații noi de udare), a fost pusă la dispoziție de beneficiar.
De asemenea OUAI IMB a stabilit si poziţiile de udare, poziţiile de amplasare a
hidranţilor noi, pozițiile conductelor de legătură pentru echipamentele noi de udare pe
care le au ȋn dotare (prin analize făcute pentru fiecare antenă și fiecare echipament
de udare tip IAP 300, respectiv IATF 300).
În continuare sunt prezentate cele 4 subobiecte care constituie obiectul 1 al
acestui obiectiv de investiţii:

Subobiect 1.1.- Hidranți noi, Dn 100mm (85 buc.)


S-au proiectat 85 hidranţi noi Dn 100 mm care vor fi utilizaţi pentru alimentarea
cu apa de irigat a instalaţiilor de irigare prin aspersiune cu tambur şi furtun în locul
hidranţilor existenţi rupţi de pe antene, din care:
a) 38 hidranți noi pe conducte din azbociment existente
- 2 buc. pe conducta de azbociment Dn 300 mm;
- 15 buc. pe conducta azbociment Dn 250 mm;
- 3 buc. pe conducta azbociment Dn 200 mm;
- 18 buc. pe conducta Dn 150 mm.
b) 47 hidranți noi pe conducte PEID proiectate
- 8 buc. pe conducte Dn 355 mm;
- 21 buc. pe conducte Dn 280 mm;
- 6 buc. pe conducte Dn 225 mm;
- 12 buc. pe conducte Dn 160 mm.

S.C. AQUAPROIECT S.A. ▪ Departamentele C.H.I.F si C.E.▪ Contract nr. 4588/2015 ▪ Faza P.T.+C.S.+D.E. ▪ 2016 ▪ 16
Documentaţie proprietate intelectualӑ a S.C. Aquaproiect S.A.
Retehnologizarea amenajӑrii interioare de irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate de pompare, echipamente
hidromecanice, echipamente electrice şi reţeaua de conducte îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410 ha
Hidranţii vor avea teuri de racordare cu flanșă Dn 110 mm, realizate din
polietilenă de ȋnaltă densitate.
Acestea vor fi sudate la conducta subterană PEID.
Pentru asigurarea stabilității, sub teuri vor fi amplasate dale din beton pe un
strat de nisip de 10 cm grosime.
Partea superioară a hidrantului va fi realizată din element de legătură cu două
flanşe şi vană hidrant, conform desenului din planşa nr.4
Racordarea hidranţilor proiectaţi la conducta subterană din azbociment se va
realiza printr-un teu redus cu flanșă şi două manşoane de largă toleranţă.
Pentru protecţia hidranţilor la ruperea provocată de utilajul agricol se vor
amplasa semnalizatoare de protecţie, la micӑ distanţӑ de acestea, fӑrӑ a incomoda
manevrarea şi funcţionarea normalӑ a acestora, conform planșei nr.9
Subobiect 1.2.- Hidranti noi, Dn150 mm (36 buc.)
Hidranţi noi Dn 150 mm, în număr de 36 buc. vor fi utilizaţi pentru alimentarea
instalaţiilor de irigare cu pivot central și sunt vor fi executați conform planurilor
generale,din planșele nr.2 și 3, astfel:
a) 12 hidranți noi pe conducte din azbociment existente
- 4 buc. pe conducta azbociment Dn 250 mm;
- 6 buc. pe conducta azbociment Dn 200 mm;
- 2 buc. pe conducta Dn 150 mm.
b) 15 hidranți noi pe conducte PEID proiectate
- 3 buc. pe conducte Dn 355 mm;
- 6 buc. pe conducte Dn 280 mm;
- 3 buc. pe conducte Dn 225 mm;
- 3 buc. pe conducte Dn 160 mm.
c) 9 hidranți noi la capătul aval al conductelor de legătură PEID proiectate
- 5 buc. pe conducte Dn 180 mm racordate la conducte azbociment
existente;
- 4 buc. pe conducte Dn 180 mm racordate la conducte PEID proiectate.
Hidranţii vor fi ancoraţi în masive de ancoraj din beton simplu, ceea ce le va
oferi o stabilitate corespunzătoare ȋn funcţiune .
Racordarea la conducta subterană a celor 27 de hidranţi proiectaţi, se va
realiza prin teuri reduse cu o flanșă Dn 150 mm şi două manşoane de largă toleranţă
conform celor prezentate în planșa nr. 6.
Pentru protecţia hidranţilor la ruperea provocată de utilajul agricol se vor
amplasa semnalizatoare de protecţie, la micӑ distanţӑ de acestea, fӑrӑ a incomoda
manevrarea şi funcţionarea normalӑ a acestora, conform planșei nr.9.

S.C. AQUAPROIECT S.A. ▪ Departamentele C.H.I.F si C.E.▪ Contract nr. 4588/2015 ▪ Faza P.T.+C.S.+D.E. ▪ 2016 ▪ 17
Documentaţie proprietate intelectualӑ a S.C. Aquaproiect S.A.
Retehnologizarea amenajӑrii interioare de irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate de pompare, echipamente
hidromecanice, echipamente electrice şi reţeaua de conducte îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410 ha

Subobiect 1.3. Refacere tronsoane conducte cu hidranți rupți (109 buc.)


Lucrările de retehnologizare prevӑzute la reţeaua de conducte şi hidranţi
constau în refacerea tronsoanelor din conducta existentӑ acolo unde hidranţii
existenţi sunt rupţi şi montarea de hidranţi noi, (85 buc.) precum si refacerea
tronsoanelor de conductă pentru ceilalţi hidranţi rupţi ( 109 buc.) astfel:
- 43 buc. refăcuţi prin ȋnlocuire cu ştuţuri PEID;
- 66 buc. refăcuţi prin astupare cu flanşă oarbă.
Din totalul de 317 hidranți rupți prezentați la faza D.A.L.I., un număr de 123 de
hidranți se regăsesc pe conductele din azbociment înlocuite cu conducte din PEID.
Subobiect 1.4. Conducte de legătură (450 m)
Conductele de legătură în număr de 9 buc., însumează o lungime totală de
450m.
Fiecare din cele 9 conducte va fi realizată din țevi PEID Dn 180 mm cu
lungimea de 13 m, sudate cap la cap.
Acestea se vor racorda în capӑtul amonte atât la antenele existente cât și cele
proiectate prin teuri, după cum urmează:
a) 5 racordate la conducte din azbociment existente
- 2 buc. la conducta azbociment Dn 300 mm;
- 1 buc. la conducta azbociment Dn 250 mm;
- 2 buc. pe conducta azbociment Dn 200 mm.
b) 4 racordate la conducte PEID proiectate
- 2 buc. la conducte PEID Dn 280 mm;
- 2 buc. la conducte PEID Dn 160 mm.
Conductele se vor amplasa, pe un pat de nisip cu grosimea de 10 cm.
Prin modernizare şi retehnologizare, în vederea aprovizionӑrii cu apӑ a noilor
instalaţii de tip pivot central, prin care se distribuie apa la plante, numӑrul de hidranţi
se reduce de la 317 (prevӑzuţi initial pe reţeaua de antene), la 121 buc, din care 85
buc. având Dn 100 mm şi 36 buc. având Dn 150 mm.
În tabelul nr. 2, sunt prezentate principalele lucrări proiectate la reţeaua de
conducte și hidranţi.

S.C. AQUAPROIECT S.A. ▪ Departamentele C.H.I.F si C.E.▪ Contract nr. 4588/2015 ▪ Faza P.T.+C.S.+D.E. ▪ 2016 ▪ 18
Documentaţie proprietate intelectualӑ a S.C. Aquaproiect S.A.
Retehnologizarea amenajӑrii interioare de irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate de pompare, echipamente
hidromecanice, echipamente electrice şi reţeaua de conducte îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410 ha

Principalele lucrări proiectate la reţeaua de conducte și hidranti


Tabel 2
Lucrari la hidranti
Hidranti noi (buc)
existenti rupti (buc)
Conducta
de legatura Inlocuire
Denumire Diametru Lungime
Ferma Sole Dn Dn PEID, Dn Flansa cu stut
antena/tronson (mm) (m)
100 mm 150 mm 180 mm oarba nou PEID
(buc) (buc) (m) pe teu de 60 cm
lungime

tr. I 355 684 2 1 0 0 0


tr. II 280 1,008 4 1 0 0 0
A1 23 23.10
tr. III 225 576 1 1 0 0 0
PEID Vulturu 23.13
tr. IV 160 360 1 1 0 0 0
Total 2,628 8 4 0 0 0
tr. I 250 972 3 1 0 3 2
tr. II 200 23 360 0 1 0 7 3
A1a 23.7
tr. III 150 Vulturu 740 2 1 0 3 5
Total 2,072 5 3 0 13 10
tr. I 355 684 6 2 0 0 0
tr. II 280 1,008 2 2 0 0 0
A2 23 23.10
tr. III 225 576 1 0 0 0 0
PEID Vulturu 23.13
tr. IV 160 360 1 1 0 0 0
Total 2,628 10 5 0 0 0
tr. I 280 972 7 1 0 0 0

A2a tr. II 225 23 360 0 2 0 0 0


23.8
PEID tr. III 160 Vulturu 720 5 1 47 0 0
Total 2,052 12 4 47 0 0
tr. I 300 684 2 2 54+55 5 3
tr. II 250 1,008 3 1 55 7 4
23 23.9 69+69
A3 tr. III 200 576 0 2 5 3
Vulturu 23.11
tr. IV 150 360 5 0 0 0 0
Total 2,628 10 5 302 17 10
tr. I 280 972 3 2 36+34 0 0

A3a tr. II 225 23 360 2 0 0 0 0


23.6
PEID tr. III 160 Vulturu 720 3 1 31 0 0
Total 2,052 8 3 101 0 0
tr. I 250 972 3 1 0 6 4
tr. II 200 23.1 360 1 1 0 3 1
23
A4 23.2
tr. III 150 Vulturu 792 3 1 0 4 4
23.3
Total 2,124 7 3 0 13 9
tr. I 250 684 3 1 0 4 2
tr. II 200 23 23.4 720 1 2 0 5 2
A4a
tr. III 150 Vulturu 23.5 480 4 0 0 1 1
Total 1,884 8 3 0 10 5
tr. I 280 1,332 5 2 0 0 0
23.1
A5 23
tr. II 225 23.2 360 2 0 0 0 0
PEID Vulturu
23.3
tr. III 160 408 2 1 0 0 0

S.C. AQUAPROIECT S.A. ▪ Departamentele C.H.I.F si C.E.▪ Contract nr. 4588/2015 ▪ Faza P.T.+C.S.+D.E. ▪ 2016 ▪ 19
Documentaţie proprietate intelectualӑ a S.C. Aquaproiect S.A.
Retehnologizarea amenajӑrii interioare de irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate de pompare, echipamente
hidromecanice, echipamente electrice şi reţeaua de conducte îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410 ha
Lucrari la hidranti
Hidranti noi (buc)
existenti rupti (buc)
Conducta
de legatura Inlocuire
Denumire Diametru Lungime
Ferma Sole Dn Dn PEID, Dn Flansa cu stut
antena/tronson (mm) (m)
100 mm 150 mm 180 mm oarba nou PEID
(buc) (buc) (m) pe teu de 60 cm
lungime

Total 2,100 9 3 0 0 0
tr. I 250 972 3 1 0 7 4
tr. II 200 23 23.4 504 1 2 0 5 1
A5a
tr. III 150 Vulturu 23.5 696 4 0 0 1 4
Total 2,172 8 3 0 13 9
Total plot 22,340 85 36 450 66 43

Nota:
1. Conductele din azbociment ale antenelor A1a; A3; A4; A4a și A5a se
mențin și se refac prin înlocuirea teurilor rupte cu ştuţuri noi din PEID şi prin
montarea de flanşe oarbe.
2. La hidranții existenți rupți, inclusiv teul, se vor monta ştuţuri de 60 cm
lungime din PEID, care se vor racorda la cele două capete la conductele
existente.
3. La hidranții rupti la care teul este funcțional se va monta la partea
superioară a teului o flanșă oarbă.
4. Conductele din azbociment ale antenelor A1; A2; A2a; A3a și A5 se
înlocuiesc cu conducte din PEID prevăzute cu hidranți noi Dn 100 mm,
respectiv Dn 150 mm.
5. Hidranții noi Dn 150 mm, 36 de hidranți, au fost prevăzuți pentru a fi
montați pe antenele existente ,12 hidranți, pe cele antenele nou proiectate
15 hidranți si la capatul aval al conductelor de legătură, 9 hidranţi. .
6. Hidrantii Dn 150 mm amplasati pe pozitiile stabilite de OUAI, sunt necesari
pentru a asigura funcționalitatea instalațiilor de udare cu pivot central.

S.C. AQUAPROIECT S.A. ▪ Departamentele C.H.I.F si C.E.▪ Contract nr. 4588/2015 ▪ Faza P.T.+C.S.+D.E. ▪ 2016 ▪ 20
Documentaţie proprietate intelectualӑ a S.C. Aquaproiect S.A.
Retehnologizarea amenajӑrii interioare de irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate de pompare, echipamente
hidromecanice, echipamente electrice şi reţeaua de conducte îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410 ha
Recapitulație:
a) Hidranti noi Dn 100 mm - pe conducte din azbociment existente
pe conducte Dn 300 mm 2 buc
pe conducte Dn 250 mm 15 buc
pe conducte Dn 200 mm 3 buc
pe conducte Dn 150 mm 18 buc
Total 38 buc

b) Hidranti noi Dn 100 mm - pe conducte PEID 100 PN10 proiectate


pe conducte Dn 355 mm 8 buc
pe conducte Dn 280 mm 21 buc
pe conducte Dn 225 mm 6 buc
pe conducte Dn 160 mm 12 buc
Total 47 buc

c) Hidranti noi Dn 150 mm - amplasati pe conducte din azbociment existente


pe conducte Dn 250 mm 4 buc
pe conducte Dn 200 mm 6 buc
pe conducte Dn 150 mm 2 buc
Total 12 buc

d) Hidranti noi Dn 150 mm - pe conducte PEID 100 PN10 proiectate


pe conducte Dn 355 mm 3 buc
pe conducte Dn 280 mm 6 buc
pe conducte Dn 225 mm 3 buc
pe conducte Dn 160 mm 3 buc
Total 15 buc

e) Hidranti noi Dn 150 mm - pe conducte de legatura PEID 100 PN10 proiectate


pe conducte Dn 180 mm 9 buc
Total 9 buc

f) Conducte de legatura PEID DN 180 mm insumand o lungime de 450m

g) Refacere conducta existenta : ***


azbo DN 300 mm cu PEID 355 mm 1368 m
azbo DN 250 mm cu PEID 280 mm 5292 m
azbo DN 200 mm cu PEID 225 mm 2232 m
azbo DN 150 mm cu PEID 160 mm 2568 m
Total 11460 m

h) Inlocuire hidrant existent rupt cu stut PEID de 60 cm lungime:


pe conducte Dn 300 mm 3 buc
pe conducte Dn 250 mm 16 buc
pe conducte Dn 200 mm 10 buc
pe conducte Dn 150 mm 14 buc
Total 43 buc
S.C. AQUAPROIECT S.A. ▪ Departamentele C.H.I.F si C.E.▪ Contract nr. 4588/2015 ▪ Faza P.T.+C.S.+D.E. ▪ 2016 ▪ 21
Documentaţie proprietate intelectualӑ a S.C. Aquaproiect S.A.
Retehnologizarea amenajӑrii interioare de irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate de pompare, echipamente
hidromecanice, echipamente electrice şi reţeaua de conducte îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410 ha

i) Inlocuire hidrant existent rupt cu flansa oarba pe teu subteran existent:


pe conducte Dn 300 mm 5 buc
pe conducte Dn 250 mm 27 buc
pe conducte Dn 200 mm 25 buc
pe conducte Dn 150 mm 9 buc
Total 66 buc

j) Antene din PEID


Lungimi pe diametre (m)
Denumire Total
antena Dn Dn Dn Dn (m)
355 mm 280 mm 225 mm 160 mm
A1 684 1,008 576 360 2,628
A2 684 1,008 576 360 2,628
A2a 972 360 720 2,052
A3a 972 360 720 2,052
A5 1,332 360 408 2,100
Total 1,368 5,292 2,232 2,568 11,460

Notă:
*** Se monteaza conducte noi din PEID pe tronsoanele existente ale antenelor,
astfel:
- pentru azbociment 300 mm, PEID Dn 355 mm;
- pentru azbociment 250 mm, PEID Dn 280 mm;
- pentru azbociment 200 mm, PEID Dn 225 mm;
- pentru azbociment 150 mm, PEID Dn 160 mm.

S.C. AQUAPROIECT S.A. ▪ Departamentele C.H.I.F si C.E.▪ Contract nr. 4588/2015 ▪ Faza P.T.+C.S.+D.E. ▪ 2016 ▪ 22
Documentaţie proprietate intelectualӑ a S.C. Aquaproiect S.A.
Retehnologizarea amenajӑrii interioare de irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate de pompare, echipamente
hidromecanice, echipamente electrice şi reţeaua de conducte îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410 ha
2.2. Obiect nr. 2 - Staţii de punere sub presiune
Se vor proiecta în plotul 34, la faza PT+CS+DE, 5 buc. statii de pompare noi,
şi anume SP34.1, SP 34.2, SP 34.3, SP 34.4 si SP 34.5.
Irigarea suprafetei plotului 34 se face prin executarea a 5 statii de pompare, ce
deservesc acest plot, pe amplasamentul fostelor staţii de pompare.
Faţă de situaţia existentă, au aparut diferente de parametrii, datorita utilizarii
altor tipuri de instalaţii de udare, de tip modern, care necesită valori de debit şi
presiune diferite fata de cele luate in considerare la date realizarii amenajarii.
Folosirea aceluiasi tip de instalaţie de irigat (pentru tot plotul) a condus la
echiparea tuturor statiilor cu electropompe submersibile cu caracteristici identice:
- Qp = 80 la Hp = 70 mCA, P = 115 kW.
Toate statiile vor fi echipate, fiecare, cu 2 electropompe submersibile cu
autocuplare, avand urmatoarele caracteristici:
- Qpompa = 80 l/s, Hp = 70 mCA

Descrierea lucrarilor de baza


Lucrarile de baza constau din lucrari de constructii , lucrari de arhitectura,
instalatii hidromecanice si instalatii electrice.
2.2.1. Construcţii
Inainte de inceperea lucrarilor se vor demola, pe amplasamentul fiecarei statii,
postamentele existente 2.0x1.0x1.0 m din beton, precum si masivele de ancoraj
1.0x1.0x0.65 m.
Sapaturile se vor executa manual, cu sprijiniri.
Soluția adoptată pentru statii este de tip cuvă din beton armat cu dimensiunile
in plan, la interior 3.20 x 2.30 m.
Peretii au 25 cm grosime, radierul are 30 cm grosime.
Adancimea cuvelor statiilor s-a stabilit astfel incat electropompelor sa le fie
asigurata inecarea fata de nivelul minim al apei din canalul de alimentare CA 7
 SP 34.1 – hi = 2.50 m.
 SP 34.2 – hi = 3.00 m.
 SP 34.3 – hi = 3.00 m.
 SP 34.4 - hi = 3.00 m.
 SP 34.5 - h i= 3.50 m.
Cuvele se vor executa din beton armat C30/37 conform prevederilor NE 012-
1:2007 – Partea 1. Producerea betonului.
Sub radier s-a prevazut un strat de beton de egalizare C8/10 de 10 cm
grosime.
Epuizarea apei subterane se va face cu motopompa pe tractor pe durata
turnarii betonului, daca este cazul.
Peste stratul de egalizare se toarna radierul cuvei.
Pozitionarea golurilor se va realiza conform planselor de instalatii
hidromecanice, piesele de trecere vor fi de tip etanș. Daca dimensiunile golurilor
depasesc 20 cm sau datorita planselor de echipamente aceste goluri necesita
intreruperea barelor de armatura, golurile se vor borda cu bare Ǿ14, PC 52.
La partea superioara s-a prevazut un planseu de 15 cm grosime, in care s-au
practicat golurile necesare montarii pompelor, precum si golul de acces.
S.C. AQUAPROIECT S.A. ▪ Departamentele C.H.I.F si C.E.▪ Contract nr. 4588/2015 ▪ Faza P.T.+C.S.+D.E. ▪ 2016 ▪ 23
Documentaţie proprietate intelectualӑ a S.C. Aquaproiect S.A.
Retehnologizarea amenajӑrii interioare de irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate de pompare, echipamente
hidromecanice, echipamente electrice şi reţeaua de conducte îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410 ha
Pentru accesul in cuva s-a prevazut o rama cu capac fixata in placa de beton
prin intermediul praznurilor sudate de aceasta.
Lucrarile de umpluturi se vor realiza in straturi de 10-12 cm cu compactarea
fiecarui strat si vor putea fi realizate la 18 zile dupa turnarea betonului.
Pozitionarea golurilor de trecere ale conductelor se vor realiza conform
planselor de “Montaj Instalatii Hidromecanice”.
Canalul se va proteja in zona de aspiratie cu un pereu din beton simplu de 10
cm grosime, 3.00m amonte si 3.00 m aval de conductele de aspiratie. Pereul se va
executa pe partea statiei, precum si pe fundul canalului si pe taluzul opus, pana la
cota superioara a apei in canal.
Pentru ancorarea conductei de refulare, la fiecare statie s-au prevazut 4
masive de ancoraj.
Pentru rezemarea conductei de refulare la traversarea canalului s-au prevazut
2 stalpi din beton armat de sustinere a acesteia. Stalpii au sectiunea 30x30 cm si
sunt incastrati in fundatii de 60x60 cm, pozate la adancimea de inghet din zona (cca
1.00 m).

Cladire personal la SP 34.3


Cladirea personalului se va realiza ca o construcţie independentă.
Fundaţiile vor fi continue cu talpa la nivelul adâncimii de îngheţ.
Pereţii vor fi din cărămidă eficientă de 25 cm cu sâmburi şi centuri de beton
armat.
Planşeul la nivelul terenului şi al acoperişului va fi din beton armat.

Cabina closet la SP 34.3


Infrastructura cabinei este o cuva din beton armat, hidroizolata la exterior.
Peretii si radierul au 25 cm grosime, planseul superior are 10 cm grosime.
Sub radier s-a prevazut un strat de beton de egalizare C8/10 de 10 cm
grosime.
Sapatura se va executa manual, cu taluz provizoriu 1:1.
Suprastructura este o incapere cu pereţii din cărămidă eficientă de 25 cm, cu
sâmburi şi centuri de beton armat. Planşeul acoperişului va fi din beton armat.

Soclu tablou electric


Tabloul electric se va amplasa pe o cuva din beton armat marca C25/30 cu
dimensiunile in plan 0.60 x 3.20 m la interior, adancimea de 1.10 m si peretii si
radierul cu grosimea de 0.25 m.
Sub cuva s-a prevazut un beton de egalizare marca C8/10 de 10 cm grosime.

Principalele materiale utilizate la executarea structurii


Betoanele ce se vor folosi în cadrul structurii de rezistenţă sunt: clasa C 30/37
pentru toate lucrările de construcții din beton armat.
Pentru toate clasele de beton armat se va utiliza CEM II; 32,5 R; raportul
maxim de A/C=0,5; agregatele utilizate 0÷32mm.
Referitor la agregate, în graficul de mai jos sunt prezentate zone de
granulozitate pentru dimensiunea maximă a agregatelor de 32mm.
S.C. AQUAPROIECT S.A. ▪ Departamentele C.H.I.F si C.E.▪ Contract nr. 4588/2015 ▪ Faza P.T.+C.S.+D.E. ▪ 2016 ▪ 24
Documentaţie proprietate intelectualӑ a S.C. Aquaproiect S.A.
Retehnologizarea amenajӑrii interioare de irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate de pompare, echipamente
hidromecanice, echipamente electrice şi reţeaua de conducte îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410 ha
Clasele de expunere ale betonelor ce vor fi puse în operă, conform NE 012-
1/2007, sunt: XF1+XC2.
Pentru executarea lucrărilor de producere, executare și punere în operă a
lucrărilor din beton se vor respecta NE 012-1/2007 și NE 012-2/2010.
Oţelul - beton ce se va utiliza este de tip PC 52 si local OB 37.

Principalele materiale utilizate la executarea structurii


Betoanele ce se vor folosi în cadrul structurii de rezistenţă sunt: clasa C 25/30
pentru toate lucrările de construcții din beton armat.
Pentru toate clasele de beton armat se va utiliza CEM II; 32,5 R; raportul
maxim de A/C=0,5; agregatele utilizate 0÷32mm.
Referitor la agregate, în graficul de mai jos sunt prezentate zone de
granulozitate pentru dimensiunea maximă a agregatelor de 32mm.

Clasele de expunere ale betonelor ce vor fi puse în operă, conform NE 012-


1/2007, sunt: XF1+XC2.
Pentru executarea lucrărilor de producere, executare și punere în operă a
lucrărilor din beton se vor respecta NE 012-1/2007 și NE 012-2/2010.
Oţelul - beton ce se va utiliza este de tip PC 52 si local OB 37.
La montarea barelor de armătură se va ţine cont de acoperirea minimă cu
beton specificată pentru fiecare element, precum si de faptul că lungimea minimă de
suprapunere a barelor va fi de 60 d .

2.2.2. Arhitectura
Cladire personal
Cladirea personal a fost proiectata in incinta staţiei de pompare SP34.3.
Din necesitati obiective este nevoie de o cladire personal, pentru adapostire pe
durata de functionare sezoniera a statiilor. Aceasta cladire are dimensiuni minime
urmând să adapostească personalul care are grijă de toate staţiile plotului 34.
S.C. AQUAPROIECT S.A. ▪ Departamentele C.H.I.F si C.E.▪ Contract nr. 4588/2015 ▪ Faza P.T.+C.S.+D.E. ▪ 2016 ▪ 25
Documentaţie proprietate intelectualӑ a S.C. Aquaproiect S.A.
Retehnologizarea amenajӑrii interioare de irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate de pompare, echipamente
hidromecanice, echipamente electrice şi reţeaua de conducte îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410 ha
Clădirea (2.50 x 3.50 m) are structura din zidărie ceramică portantă de 25 cm
grosime, cu stâlpişori la colţuri pe o fundaţie continua de beton armat, cu planşee din
beton armat. Planşeul de acoperiş va avea o invelitoare bituminoasă. Hidroizolaţia va
avea, un strat din membrana bitum 2 mm si unul din membrana bitum 4 mm acoperit
cu minerale.
Pereţii clădirii la interior vor avea tencuieli driscuite, glet si zugrăveli lavabile.
La exterior peretii vor avea tencuieli driscuite, drisca mare si zugrăveli lavabile.
Accesul este asigurat de o usă (0.80x2.10 m) din profile PVC iar iluminare
naturala de la o fereastră (1.20x.60 m) din profile PVC cu geam termoizolator.
Pardoselile sunt din ciment sclivisit si rolat.
Scurgerea apelor pluviale va fi asigurată de un jgheab dreptunghiular 8x14 cm
din tablă zincata si un burlan dreptunghiulatr din tabla zincata, 10x14 cm.
Cladirea va avea perimetral un trotuar de protectie din dale prefabricate de
beton de 50x50x8 cm pe un strat de nisip de 10 cm grosime si cu rosturile umplute
cu nisip.
Cladire cabina closet
Cladire cabina closet a fost amplasata in incinta statiei de pompare SP 34.3, in
apropierea cladirii personal , pentru personalul care deserveste plotul 34.
Pe o cuva (2.80x1.40 m) se va turna un planseu, pe care se va construi o
cabina closet din zidarie ceramica portanta (1.70x1.40 m), cu pereti de 25 cm
grosime şi planşeu acoperiş din beton armat cu invelitoare din membrană
bituminoasă.
Cuva vidanjabilă va avea pereţi şi radier din beton armat de 25 cm grosime.
Pereţii cabinei closet la interior vor avea tencuieli drişcuite, glet şi zugrăveli
lavabile.
La exterior pereţii vor avea tencuieli drişcuite, drişca mare si zugrăveli lavabile.
Accesul este asigurat de o uşă (0.70 x 2.10 m) din profile PVC, iar iluminarea
naturala de o fereastră (0.60x0.60 m) din profile PVC cu geam termoizolator.
Pardoselile sunt din ciment sclivisit şi rolat.
Scurgerea apelor pluviale va fi asigurată de un jgheab dreptunghiular 8x14 cm
din tablă zincată si un burlan dreptunghiular din tabla zincata, 10x14 cm.
Cuva vidanjabila va fi hidroizolată cu membrana de bitum si protejată pe
verticală cu zidărie din cărămidă. Pe planseul de cota ±0.00, hidroizolaţia va
fi realizată dintr-un strat membrană bituminoasa grosimea 2 mm şi unul din
membrană bituminoasă grosimea 4 mm acoperit cu minerale.
Cuva va avea perimetral un trotuar de protectie din dale prefabricate de beton
de 50x50x8 cm pe un strat de nisip de 10 cm grosime si cu rosturile umplute cu nisip.

Imprejmuire incinta statie de pompare


S.C. AQUAPROIECT S.A. ▪ Departamentele C.H.I.F si C.E.▪ Contract nr. 4588/2015 ▪ Faza P.T.+C.S.+D.E. ▪ 2016 ▪ 26
Documentaţie proprietate intelectualӑ a S.C. Aquaproiect S.A.
Retehnologizarea amenajӑrii interioare de irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate de pompare, echipamente
hidromecanice, echipamente electrice şi reţeaua de conducte îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410 ha
Imprejmuirile statiilor de pompare au aceeasi soluţie de proiectare.
Imprejmuirea este realizată din plasă de sarma zincata montata pe stalpi
pefabricati de beton armat, cu dimensiunile de 7x12x290 cm, prin intermediul a 3 fire
de otel beton OB37 Ø8.
Imprejmuirea terenului se va executa cu stalpi amplasati la 2,00 m interax.
Inaltimea imprejmuirii este de 2,00 m. La partea superioara sunt prevazute 3 fire de
sarma gimpata, amplasate prin intermediul unor suporti care se vor fixa de stalpi prin
intermediul unor braţări din tablă zincată.
Imprejmuirea este prevazută cu poartă auto de acces in doua canate, de 4,00
m si poartă pietonală de 1,00 m lăţime.

2.2.3. Instalatii hidromecanice


2.2.3.1. Statia de pompare SP34.1
Statia de pompare SP34.1 este amplasata pe malul drept al canalului de
alimentare CA7-2
Elementele canalului, in dreptul statiei sunt urmatoarele:
Cota teren amenajat: 4.60 m NMN
Cota fund canal: 2.37 m NMN
Latime canal: b = 1.0 m
Panta taluz: m = 2.0
Nivel maxim: 4.17 m NMN
Nivel minim: 3.52 m NMN
Debitul statiei de pompare: Q = 80 l/s
Inaltime de pompare: H = 70 mCA
Statia de pompare va fi echipata cu electropompe submersibile pentru apa
bruta, rotor cu 2 canale, cu autocuplaj, avand următoarele caracteristici:
Qpompa = 80 l/s la Hp = 70 mCA, P = 115 kW, n = 1485 rpm.
Electropompele vor fi montate intr-o cuva umeda, avand dimensiunile
interioare:( L x l x H) = (3,2 x 2,3 x 2,5 m)
Legatura dintre canalul de alimentare si cuva statiei se va face prin 2 conducte
metalice Dn350 mm, prevazute cu aspiratoare cu gratar pe taluz.
Aspiratoarele se amplaseaza cu generatoarea superioara, sub nivelul minim al
apei in canalul de de alimentare, la cota ax 2.95 NMN.
Linia tehnologica de refulare a pompelor este alcatuita din urmatoarele
armaturi si confectii metalice:
- reductie simetrica Dn 250/200 mm;
- tronson conducta Dn250 mm;
- cot 90º (R=1,5 Dn) Dn250 mm;
S.C. AQUAPROIECT S.A. ▪ Departamentele C.H.I.F si C.E.▪ Contract nr. 4588/2015 ▪ Faza P.T.+C.S.+D.E. ▪ 2016 ▪ 27
Documentaţie proprietate intelectualӑ a S.C. Aquaproiect S.A.
Retehnologizarea amenajӑrii interioare de irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate de pompare, echipamente
hidromecanice, echipamente electrice şi reţeaua de conducte îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410 ha
- robinet de retinere cu clapa, corp cu flanse Dn250 mm, Pn10;
- tronson conducta Dn250 mm;
- robinet cu clapa fluture, corp cu flansa Dn250 mm, Pn10.
Conductele de refulare ale electropompelor se racordeaza la colectorul de
refulare Dn300 mm.
Pe colectorul de refulare se monteaza un dispozitiv de aerisire – dezaerisire
Dn 65 mm, inclusiv robinet de izolare.
Pe conducta de refulare Dn 300 mm, care este in prelungirea colectorului, se
monteaza un debitmetru electromagnetic Dn300 mm, Pn10, pentru contorizarea
debitelor pompate de statia de pompare.
Colectorul de refulare, la o distanta de 3,0 m fata de cuva statiei de pompare,
se ramifica in 2 directii spre antenele A1 (mal stang) si A1a (mal drept). Pe aceste
conducte, Dn 250 mm spre antena A1a si Dn 300 mm spre antena A1, sunt
prevazute robinete cu sertar cauciucat, corp plat Dn 250 mm / Dn 300 mm, Pn10, ce
permit izolarea antenelor de statia de pompare.
Conducta spre antena A1, supratraverseaza canalul CA7-2. Prin coturi 45º
Dn300 mm (4 buc) si tronsoane de conducta Dn 300 mm, conducta de refulare va
ajunge la cota ax a antenei A1 (antena noua _PEID, De355 mm), amplasata la 1.83
m distanta interax, fata de antena existenta . Pentru racordarea conductei metalice
Dn300 mm, la antena PEID De355 mm, conducta metalica se leaga de un tronson
de conducta PEID De315 mm printr-un manson de larga toleranta De 315 mm .
Tronsonul PEID De 315 se sudeaza de o reductie PEID De 355/315 mm, iar aceasta
reductie se sudeaza de conducta PEID De 355mm.
Conducta spre antena A1a, prin coturi 45º Dn 250 mm (2 buc) si tronsoane de
conducta Dn 250 mm, va ajunge la cota ax a antenei existente. Coturile montate
ingropat sunt rigidizate in masive de ancoraj. A fost prevazut un tronson de conducta
metalica Dn250 mm ( L = 5 m), in eventualitatea demufarii antenei A1a, care este
din tuburi de azbociment cu mufa.
Coturile montate ingropat sunt rigidizate in masive de ancoraj.
Legatura dintre conductele metalice si antenele din PEID/azbociment se
realizeaza cu mansoane de larga toleranta , fara protectie la smulgere De 315 /
Dn250 mm, Pn10.

2.2.3.2. Statia de pompare SP34.2


Statia de pompare SP34.2 este amplasata pe malul drept al canalului de
alimentare CA7-2
Elementele canalului, in dreptul statiei sunt urmatoarele:
Cota teren amenajat: 5.00 m NMN
Cota fund canal: 2.33 m NMN
Latime canal: b = 1.0 m
Panta taluz: m = 2.0
S.C. AQUAPROIECT S.A. ▪ Departamentele C.H.I.F si C.E.▪ Contract nr. 4588/2015 ▪ Faza P.T.+C.S.+D.E. ▪ 2016 ▪ 28
Documentaţie proprietate intelectualӑ a S.C. Aquaproiect S.A.
Retehnologizarea amenajӑrii interioare de irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate de pompare, echipamente
hidromecanice, echipamente electrice şi reţeaua de conducte îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410 ha
Nivel maxim: 4.17 m NMN
Nivel minim: 3.45 m NMN
Debitul statiei de pompare: Q = 160 l/s
Inaltime de pompare: H = 70 mCA
Staţia de pompare va fi echipata cu electropompe submersibile pentru apa
bruta, rotor cu 2 canale, cu autocuplaj, avand urmatoarele caracteristici:
Qpompa = 80 l/s la Hp = 70 mCA, P = 115 kW, n = 1485 rpm.
Electropompele vor fi montate intr-o cuva umeda, avand dimensiunile
interioare:( L x l x H) = (3,2 x 2,3 x 3,0 m )
Legatura dintre canalul de alimentare si cuva statiei se va face pin 2 conducte
metalice Dn350 mm, prevazute cu aspiratoare cu gratar pe taluz.
Aspiratoarele se amplaseaza cu generatoarea superioara, sub nivelul minim al
apei in canalul de de alimentare, la cota ax 2.85 NMN.
Linia tehnologică de refulare a pompelor este alcatuită din urmatoarele
armaturi si confectii metalice:
- reductie simetrică Dn 250/200 mm;
- tronson conductă Dn250 mm;
- cot 90º (R=1,5 Dn) Dn250 mm;
- robinet de reţinere cu clapa, corp cu flanse Dn250 mm, Pn10;
- tronson conductă Dn250 mm;
- robinet cu clapă fluture, corp cu flanşă Dn250 mm, Pn10.
Conductele de refulare ale electropompelor se racordează la colectorul de
refulare Dn300 mm.
Pe colectorul de refulare se montează un dispozitiv de aerisire – dezaerisire
Dn 65 mm, inclusiv robinet de izolare.
Pe conducta de refulare Dn300 mm, care este in prelungirea colectorului, se
montează un debitmetru electromagnetic Dn300 mm, Pn10, pentru contorizarea
debitelor pompate de staţia de pompare.
Colectorul de refulare, la o distanta de 3,0 m fata de cuva statiei de pompare,
se ramifica in 2 directii spre antenele A2 (mal stang) si A2a (mal drept). Pe aceste
conducte, Dn 250 mm spre antena A2a si Dn 300 mm spre antena A2, sunt
prevazute robinete cu sertar cauciucat, corp plat Dn 250 mm / Dn 300 mm, Pn10, ce
permit izolarea antenelor de statia de pompare.
Conducta spre antena A2, supratraverseaza canalul CA7-2. Prin coturi 45º
Dn300 mm (4 buc) si tronsoane de conducta Dn 300 mm, conducta de refulare va
ajunge la cota ax a antenei A2 (antena noua _PEID, De355 mm), amplasata la 1.83
m distanta interax, fata de antena existenta . Pentru racordarea conductei metalice
Dn300 mm, la antena PEID De355 mm, conducta metalica se leaga de un tronson
de conducta PEID De315 mm printr-un manson de larga toleranta De 315 mm .

S.C. AQUAPROIECT S.A. ▪ Departamentele C.H.I.F si C.E.▪ Contract nr. 4588/2015 ▪ Faza P.T.+C.S.+D.E. ▪ 2016 ▪ 29
Documentaţie proprietate intelectualӑ a S.C. Aquaproiect S.A.
Retehnologizarea amenajӑrii interioare de irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate de pompare, echipamente
hidromecanice, echipamente electrice şi reţeaua de conducte îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410 ha
Tronsonul PEID De 315 se sudeaza, la celalalt capat de o reductie PEID De
355/315 mm, iar aceasta reductie se sudeaza de conducta PEID De 355mm.
Conducta spre antena A2a, prin coturi 45º Dn 250 mm (2 buc) si tronsoane de
conducta Dn 250 mm, va ajunge la cota ax a antenei existente. Coturile montate
ingropat sunt rigidizate in masive de ancoraj.
Coturile montate ingropat sunt rigidizate in masive de ancoraj.
Legatura dintre conductele metalice si antenele din PEID se realizeaza cu
mansoane de larga toleranta , fara protectie la smulgere De 315 / De280 mm, Pn10.

2.2.3.3. Statia de pompare SP34.3


Statia de pompare SP34.3 este amplasata pe malul stang al canalului de
alimentare CA7 – 2
Elementele canalului, in dreptul statiei sunt urmatoarele:
Cota teren amenajat: 4.80 m NMN
Cota fund canal: 2.26 m NMN
Latime canal: b = 1.0 m
Panta taluz: m = 2.0
Nivel maxim: 4.17 m NMN
Nivel minim: 3.39 m NMN
Debitul statiei de pompare: Q = 160 l/s
Inaltime de pompare: H = 70 mCA
Statia de pompare va fi echipata cu electropompe submersibile pentru apa
bruta, rotor cu 2 canale, cu autocuplaj, avand urmatoarele caracteristici:
Qpompa = 80 l/s la Hp = 70 mCA, P = 115 kW, n = 1485 rpm.
Electropompele vor fi montate intr-o cuva umeda, avand dimensiunile
interioare:( L x l x H) = (3,2 x 2,3 x 3,0 m )
Legatura dintre canalul de alimentare si cuva statiei se va face prin 2 conducte
metalice Dn350 mm, prevazute cu aspiratoare cu gratar pe taluz.
Aspiratoarele se amplaseaza cu generatoarea superioara, sub nivelul minim al
apei din canalul de alimentare, la cota ax aspirator 2.70 NMN.
Linia tehnologica de refulare a pompelor este alcatuita din urmatoarele
armaturi si confectii metalice:

- reductie simetrica Dn 250/200 mm;


- tronson conducta Dn250 mm;
- cot 90º (R=1,5 Dn) Dn250 mm;
- robinet de retinere cu clapa, corp cu flanse Dn250 mm, Pn10;
S.C. AQUAPROIECT S.A. ▪ Departamentele C.H.I.F si C.E.▪ Contract nr. 4588/2015 ▪ Faza P.T.+C.S.+D.E. ▪ 2016 ▪ 30
Documentaţie proprietate intelectualӑ a S.C. Aquaproiect S.A.
Retehnologizarea amenajӑrii interioare de irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate de pompare, echipamente
hidromecanice, echipamente electrice şi reţeaua de conducte îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410 ha
- compensator de montaj Dn 250 mm, Pn10;
- robinet cu clapa fluture, corp cu flansa Dn250 mm, Pn10.
Conductele de refulare ale electropompelor se racordeaza la colectorul de
refulare Dn 300 mm.
Pe colectorul de refulare se montează un dispozitiv de aerisire – dezaerisire
Dn 65 mm, inclusiv robinet de izolare.
Pe conducta de refulare Dn300 mm, care este in prelungirea colectorului, se
monteaza un debitmetru electromagnetic Dn300 mm, Pn10, pentru contorizarea
debitelor pompate de statia de pompare.
Colectorul de refulare, la o distanta de 3,0 m faţă de cuva staţiei de pompare,
se ramifică in 2 direcţii spre antenele A3 (mal stang) si A3a (mal drept). Ambele
conducte au diametrul Dn 250 mm. Pe aceste conducte, pe fiecare direcţie sunt
prevazute robinete cu sertar, corp plat cauciucat, Dn 250 mm, Pn10, ce permit
izolarea antenelor de staţia de pompare.
Conducta spre antena A3, supratraverseaza canalul CA7-2. Prin coturi 45º
Dn300 mm (2 buc) si tronsoane de conducta Dn 300 mm, conducta de refulare va
ajunge la cota ax a antenei A2 (azbo, Dn300 mm)
Conducta spre antena A2a, prin coturi 45º Dn 250 mm (2 buc) si tronsoane de
conducta Dn 250 mm, va ajunge la cota ax a antenei existente
Coturile montate ingropat sunt rigidizate in masive de ancoraj.
Legatura dintre conductele metalice si antenele din azbo / PEID se realizeaza
cu mansoane de larga toleranta , fara protectie la smulgere Dn 300 / De280 mm,
Pn10.
In incinta statiei SP34.3 s-a prevazut o cladire personal pentru mecanicul ce
deserveste plotul 34, precum si un closet cu cuva vidanjabila.

2.2.3.4. Statia de pompare SP34.4


Statia de pompare SP34.4 este amplasata pe malul drept al canalului de
alimentare CA7
Elementele canalului, in dreptul statiei sunt urmatoarele:
Cota teren amenajat: 4.50 m NMN
Cota fund canal: 2.19 m NMN
Latime canal: b = 0.5 m
Panta taluz: m = 2.0
Nivel maxim: 4.17 m NMN
Nivel minim: 3.32 m NMN
Debitul statiei de pompare: Q = 160 l/s
Inaltime de pompare: H = 70 mCA
S.C. AQUAPROIECT S.A. ▪ Departamentele C.H.I.F si C.E.▪ Contract nr. 4588/2015 ▪ Faza P.T.+C.S.+D.E. ▪ 2016 ▪ 31
Documentaţie proprietate intelectualӑ a S.C. Aquaproiect S.A.
Retehnologizarea amenajӑrii interioare de irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate de pompare, echipamente
hidromecanice, echipamente electrice şi reţeaua de conducte îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410 ha
Statia de pompare va fi echipata cu electropompe submersibile pentru apa
bruta, rotor cu 2 canale, cu autocuplaj, avand urmatoarele caracteristici: Qpompa =
80 l/s la Hp = 70 mCA, P = 115 kW, n = 1485 rpm.
Electropompele vor fi montate intr-o cuva umeda, avand dimensiunile
interioare: ( L x l x H) = (3,2 x 2,3 x 3.0 m )
Legătura dintre canalul de alimentare si cuva staţiei se va face pin 2 conducte
metalice Dn350 mm, prevăzute cu aspiratoare cu grătar pe taluz.
Aspiratoarele se amplaseaza cu generatoarea superioara, sub nivelul minim al
apei din canalul de alimentare, cu axul la cota 2.60 NMN
Linia tehnologica de refulare a pompelor este alcatuita din urmatoarele
armaturi si confectii metalice:
- reductie simetrica Dn 250/200 mm;
- tronson conducta Dn250 mm;
- cot 90º (R=1,5 Dn) Dn250 mm;
- robinet de retinere cu clapa, corp cu flanse Dn250 mm, Pn10;
- compensator de montaj Dn 250 mm, Pn10;
- robinet cu clapa fluture, corp cu flansa Dn250 mm, Pn10.
Conductele de refulare ale electropompelor se racordeaza la colectorul de
refulare Dn300 mm.
Pe colectorul de refulare se montează un dispozitiv de aerisire – dezaerisire
Dn 65 mm, inclusiv robinet de izolare.
Pe conducta de refulare Dn300 mm, care este in prelungirea colectorului, se
monteaza un debitmetru electromagnetic Dn300 mm, Pn10, pentru contorizarea
debitelor pompate de statia de pompare.
Colectorul de refulare, la o distanta de 3,0 m fata de cuva statiei de pompare,
se ramifica in 2 directii spre antenele A4 (mal stang) si A4a (mal drept). Ambele
conducte au diametrul Dn 250 mm. Pe aceste conducte, pe fiecare directie sunt
prevazute robinete cu sertar,corp plat cauciucat, Dn 250 mm, Pn10, ce permit
izolarea antenelor de statia de pompare.
Conducta spre antena A4, supratraverseaza canalul CA7-2
Prin coturi 45º Dn250 mm si tronsoane de conducta Dn250 mm, conductele de
refulare vor ajunge la cota ax a antenelor existente. Coturile montate ingropat sunt
rigidizate in masive de ancoraj. Au fost prevazute tronsoane de conducta Dn250 ( L =
5 m), pentru eventualitatea demufarii antenelor, care sunt din tuburi de azbociment
cu mufa.
Legatura dintre conductele metalice si antenele din azbociment se realizeaza
cu mansoane de larga toleranta Dn 250 mm.

S.C. AQUAPROIECT S.A. ▪ Departamentele C.H.I.F si C.E.▪ Contract nr. 4588/2015 ▪ Faza P.T.+C.S.+D.E. ▪ 2016 ▪ 32
Documentaţie proprietate intelectualӑ a S.C. Aquaproiect S.A.
Retehnologizarea amenajӑrii interioare de irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate de pompare, echipamente
hidromecanice, echipamente electrice şi reţeaua de conducte îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410 ha
2.2.3.5. Statia de pompare SP34.5
Statia de pompare SP34.5 este amplasata pe malul stang al canalului de
alimentare CA7 – 2
Elementele canalului, in dreptul statiei sunt urmatoarele:
Cota teren amenajat: 5.40 m NMN
Cota fund canal: 2.12 m NMN
Latime canal: b = 0.5 m
Panta taluz: m = 2.0
Nivel maxim: 4.17 m NMN
Nivel minim: 3.26 m NMN
Debitul statiei de pompare: Q = 160 l/s
Inaltime de pompare: H = 70 mCA
Statia de pompare va fi echipata cu electropompe submersibile pentru apa
bruta, rotor cu 2 canale, cu autocuplaj, avand urmatoarele caracteristici:
Qpompa = 80 l/s la Hp = 70 mCA, P = 115 kW, n = 1485 rpm.
Electropompele vor fi montate intr-o cuva umeda, avand dimensiunile
interioare:( L x l x H) = (3,2 x 2,3 x 3,5 m ).
Legătura dintre canalul de alimentare şi cuva staţiei se va face pin 2 conducte
metalice Dn350 mm, prevăzute cu aspiratoare cu grătar pe taluz.
Aspiratoarele se amplasează cu generatoarea superioară, sub nivelul minim al
apei din canalul de alimentare cu axul la cota 2.75 NMN.
Linia tehnologica de refulare a pompelor este alcatuita din urmatoarele
armaturi si confectii metalice:
- reductie simetrica Dn 250/200 mm;
- tronson conducta Dn250 mm;
- cot 90º (R=1,5 Dn) Dn250 mm;
- robinet de retinere cu clapa, corp cu flanse Dn250 mm, Pn10;
- compensator de montaj Dn 250 mm, Pn10;
- robinet cu clapa fluture, corp cu flansa Dn250 mm, Pn10.
Conductele de refulare ale electropompelor se racordeaza la colectorul de
refulare Dn300 mm.
Pe colectorul de refulare se monteaza un dispozitiv de aerisire – dezaerisire
Dn 65 mm, inclusiv robinet de izolare.
Pe conducta de refulare Dn300 mm, care este in prelungirea colectorului, se
monteaza un debitmetru electromagnetic Dn300 mm, Pn10, pentru contorizarea
debitelor pompate de statia de pompare.

S.C. AQUAPROIECT S.A. ▪ Departamentele C.H.I.F si C.E.▪ Contract nr. 4588/2015 ▪ Faza P.T.+C.S.+D.E. ▪ 2016 ▪ 33
Documentaţie proprietate intelectualӑ a S.C. Aquaproiect S.A.
Retehnologizarea amenajӑrii interioare de irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate de pompare, echipamente
hidromecanice, echipamente electrice şi reţeaua de conducte îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410 ha
Colectorul de refulare, la o distanta de 3,0 m fata de cuva statiei de pompare,
se ramifica in 2 directii spre antenele A5 (mal stang) si A5a (mal drept). Ambele
conducte au diametrul Dn 250 mm. Pe aceste conducte, pe fiecare directie sunt
prevazute robinete cu sertar,corp plat cauciucat, Dn 250 mm, Pn10, ce permit
izolarea antenelor de statia de pompare.
Conducta spre antena A5 ( antena PEID De 280 mm), supratraverseaza
canalul CA7-2 .
Prin coturi 45º Dn250 mm si tronsoane de conducta Dn250 mm, conductele de
refulare vor ajunge la cota ax a antenelor existente. Coturile montate ingropat sunt
rigidizate in masive de ancoraj. A fost prevazut un tronson de conducta Dn250 ( L = 5
m), pentru eventualitatea demufarii antenei A5a, care este din tuburi de azbociment
cu mufa.
Legatura dintre conductele metalice si antenele din PEID / azbociment se
realizeaza cu conectoare de larga toleranta Dn 250 mm.

2.2.4. Instalatii electrice


Instalatiile electrice prevazute în cadrul proiectului sunt instalatii de curenti tari,
si anume: distributia electrică şi alimentarea consumatorilor specifici, iluminat,
precum şi elementele de protecţie la electrocutare şi supratensiuni atmosferice.
Instalaţiile de curenţi slabi aferente obiectivului sunt constituite din instalaţiile
de măsurare şi transmisie a diverşilor parametri, inclusiv cele de comandă.
Având în vedere că în prezent nu mai există niciuna din componentele
instalaţiilor şi echipamentelor electrice vechi, fiind dispărute de al nivelul LEA de
M.T., inclusiv transformatoarele, siguranţele şi separatoarele de medie tensiune,
acestea se vor înlocui cu echipamente noi, de către furnizorul de energie
electrică local.
Astfel, se vor efectua de către furnizor lucrările alimentare cu energie electrică
pentru fiecare amplasament, precum şi coloana până la echipamentul de măsură –
care va deveni elementul de separaţie al instalaţiilor, lucrări care nu fac obiectul
prezentului proiect.
Soluţia de alimentare cu energie electrică a obiectivului nu constituie obiectul
contractului, în cazul depăşirii nivelelor de putere din prezent urmând a se face
demersurile în vederea emiterii unui nou Aviz Tehnic de Racordare în conformitate
cu situaţia propusă.
După această delimitare, investiţia se va executa ca instalaţii proprii şi va
consta în:
Dulap de acţionare şi comandă a motoarelor pompelor, care va avea şi rol de
tablou general;
Instalaţie de iluminat de exterior;
Alimentare şi preluare date debitmetru electromagnetic;
Cablare între echipamente şi stelaje metalice;
Instalaţia de împământare şi conexiunea echipamentelor la aceasta;
Instalaţia de paratrăsnet de pe stâlp şi coborârea până la priza de pământ.
S.C. AQUAPROIECT S.A. ▪ Departamentele C.H.I.F si C.E.▪ Contract nr. 4588/2015 ▪ Faza P.T.+C.S.+D.E. ▪ 2016 ▪ 34
Documentaţie proprietate intelectualӑ a S.C. Aquaproiect S.A.
Retehnologizarea amenajӑrii interioare de irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate de pompare, echipamente
hidromecanice, echipamente electrice şi reţeaua de conducte îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410 ha
Având în vedere caracterul obiectivului precum şi pregătirea persoanelor, se
vor respecta normele în vigoare privind amplasarea aparatelor electrice şi protecţia
adecvată a circuitelor.
Protecţia circuitelor de alimentare a consumatorilor tehnologici se va realiza cu
întreruptoare compacte, iar toate echipamentele vor avea obligatoriu contact de
împământare.
Soluţia tehnică propusă are la bază echipamente de foarte bună calitate şi
performanţe, provenind de la furnizori cunoscuţi, care oferă garanţia calităţii şi
fiabilităţii produselor

3. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI


Memoriile tehnice pe specialitati in care se prezinta toate elementele tehnice
necesare constructorului pentru a realiza lucrarile in conformitate cu prevederile
proiectului ,respectând calitatea tuturor resurselor utilizate, tehnologiile si etapele de
execuţie necesare impuse de proiect.
Memoriile tehnice pe specialitati sunt prezentate in 3 fascicule :
Fascicula 2.1. Caiet de sarcini pentru lucrari de constructii si arhitectura
Fascicula 2.2. Caiet de sarcini pentru instalatii tehnologice si hidraulice
Fascicula 2.3. Caiet de sarcini pentru instalaţii electrice

3.1. Lucrari de constructii si arhitectura


Lucrarile de constructii si terasamente sunt prezentate in fascicula 2.1, pe
obiecte si subobiecte.
La obiectul1 –Retea conducte si hidranti , sunt 4 subobiecte, si anume : hidranti
noi Dn100mm , hidranti noi Dn150mm refacere tronsoane conducte cu hidranti rupti ,
conducte de legatura.
La obiectul 2- Statii de pompare , sunt 5 subobiecte, pentru fiecare statie de
pompare : SP34.1, SP34.2, SP34.3, SP34.4, SP34.5.

3.1.1.Lucrari de terasamente
Lucrarile de terasamente la obiectul 1 – Reţea de conducte si hidranţi sunt
proiectate pentru subobiectele :
- hidranţi noi Dn100mm
- hidranţi noi Dn150mm
- refacere tronsoane conducte cu hidranti rupti
- conducte de legatură.
Lucrările de terasamente la obiectul 2 –Staţii de pompare, sunt proiectate
pentru subobiectele : SP34.1, SP34.2, SP34.3, SP34.4, SP34.5. Pentru fiecare
subobiect sunt prezentate lucrarile de terasamente pentru principalele componente
ale statiei de pompare care necesită lucrări de terasamente .

S.C. AQUAPROIECT S.A. ▪ Departamentele C.H.I.F si C.E.▪ Contract nr. 4588/2015 ▪ Faza P.T.+C.S.+D.E. ▪ 2016 ▪ 35
Documentaţie proprietate intelectualӑ a S.C. Aquaproiect S.A.
Retehnologizarea amenajӑrii interioare de irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate de pompare, echipamente
hidromecanice, echipamente electrice şi reţeaua de conducte îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410 ha
- cuva statie de pompare
- soclu tablou electric
- cladire personal
- cabina closet
- imprejmuire incinta

3.1.2. Lucrări de construcţii


Lucrarile de constructii la obiectul 1 – Retea de conducte si hidranti sunt
proiectate pentru subobiectele :
- hidranti noi Dn100mm
- hidranti noi Dn150mm
- refacere tronsoane conducte cu hidranti rupti
- conducte de legatura.
Lucrarile de constructii la obiectul 2 –Statii de punere sub presiune , sunt
proiectate pentru subobiectele : SP39.1, SP39.2, SP39.3, SP39.4, SP39.5. Pentru
fiecare subobiect sunt prezentate lucrarile de terasamente pentru principalele
componente ale statiei de pompare care necesită lucrări de terasamente .
- cuva staţie de pompare
- soclu tablou electric
- cladire personal
- cabina closet
- imprejmuire incinta
In aceeaşi fasciculă se prezintă plansele cu principalele lucrari de terasamente
si constructii , operatiile premergatoare , materialele folosite, modul de executie al
lucrarilor , conditiile tehnice necesare la executie, principalele standarde si
normative ce trebuiesc respectate , verificarea calitatii si receptia pentru lucrarile de
terasamente si constructii .

3.2. Instalatii tehnologice si hidraulice


Instalatiile tehnologice si hidraulice de la obiectele 1 si 2 sunt prezentate ȋn
fascicula 2.2, pe obiecte şi subobiecte

Lucrarile de instalatii ale obiectului 1– Retea de conducte si hidranti sunt


proiectate şi prezentate pentru subobiectele :
- hidranti noi Dn100mm;
- hidranti noi Dn150mm;
- refacere tronsoane conducte cu hidranţi rupţi ;
S.C. AQUAPROIECT S.A. ▪ Departamentele C.H.I.F si C.E.▪ Contract nr. 4588/2015 ▪ Faza P.T.+C.S.+D.E. ▪ 2016 ▪ 36
Documentaţie proprietate intelectualӑ a S.C. Aquaproiect S.A.
Retehnologizarea amenajӑrii interioare de irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate de pompare, echipamente
hidromecanice, echipamente electrice şi reţeaua de conducte îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410 ha
- conducte de legatură.

Instalatiile tehnologice si hidraulice ale obiectului 2 –Statii de punere


sub presiune ,
sunt proiectate si prezentate pentru subobiectele:
- statia de pompare SP34.1,
- statia de pompare SP34.2,
- statia de pompare SP34.3,
- statia de pompare SP34.4,
- statia de pompare SP34.5,
Pentru fiecare subobiect sunt prezentate instalaţii tehnologice şi hidraulice
pentru principalele componente ale staţiilor de pompare si constau din :
- instalaţii hidromecanice, care cuprind toate componentele conductei de refulare
de la ieşirea din pompă până la racordarea celor 2 antene alimentate de fiecare
statie de punere sub presiune ( conductele propriu-zise , robineţii, clapeţii , dispozitiv
de aerisire- dezaerisire, compensatoarele telescopice de montaj, conectoare de largă
toleranţă, reducţii, piese de trecere, alte confecţii metalice.
- utilaj tehnologic (procurare si montaj ) a electropompelor submersibile şi toate
echipamentele necesare bunei functionari a fiecarui agregat de pompare inclusiv
debitmetrul electromagnetic Dn250mm..
In aceeaşi fasciculă se prezintă plansele cu principalele lucrari de instalatii ,
operatiile premergătoare, materialele folosite, modul de executie al lucrărilor,
conditiile tehnice necesare la executie, principalele standade si normative ce
trebuiesc respectate, verificarea calitatii si receptia pentru lucrările de instalatii
tehnologice si hidraulice .

S.C. AQUAPROIECT S.A. ▪ Departamentele C.H.I.F si C.E.▪ Contract nr. 4588/2015 ▪ Faza P.T.+C.S.+D.E. ▪ 2016 ▪ 37
Documentaţie proprietate intelectualӑ a S.C. Aquaproiect S.A.
Retehnologizarea amenajӑrii interioare de irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate de pompare, echipamente
hidromecanice, echipamente electrice şi reţeaua de conducte îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410 ha
3.3. Instalatii electrice
3.3.1 Condiţii de mediu

Conform SR-CEI 364-3+A1 privind categoriile influențelor externe, avem următoarele


încadrări:
AA – temperatura mediului -25°C .. + 55°C AA7
ambiant
AB – condiţii climaterice t = -25 °C .. + 55 °C, φr = 10÷100%, φa = AB7
0,5÷29 g/mc
AC – altitudine sub sau egală cu 2.000 m (joasă) AC1
AD – prezenţa apei Valuri de apă AD6
AE – prezenţa corpurilor străine neglijabilă AE1
solide
AF – prezenţa substanţelor neglijabilă AF1
corozive sau poluante
AG – solicitări mecanice uşoare (solicitarea la şoc cel mult egală cu AG1
0,225 J)
AH – vibraţii scăzute (2÷9/9÷200 Hz la 0,3÷1,5 mm cu g AH1
1÷5 m/s2)
AK – prezenţa neglijabilă AK1
florei/mucegaiului
AL – prezenţa faunei neglijabilă AL1
AM – influenţe neglijabilă AM1
electromagnetice,
electrostatice sau ionizante
AN – radiaţii solare înalte, 700 < Is ≤ 1.120 W / m2 AN3
AP – efecte seismice severitate scăzută, 30 < a < 300 Gal AP2
AQ – trăsnete. Nivel indirect, > 25 zile / an (riscuri din inst. AQ2
keraunic alimentare)
AR – mişcări de aer puternice, 5 m/s < v ≤ 10 m/s AR3
AS – vânt mediu, 20 m/s < v ≤ 30 m/s AS2
B. Utilizări
BA – competenţa instruite (agenţi de întreţinere sau BA4
persoanelor exploatare)
BC – contactul persoanelor continuu (contact permanent cu pardoseala) BC4
cu potenţialul pământului
BD – condiţii de evacuare în normale (clădiri de locuit /administrative cu BD1
caz de urgenţă personal redus)
BE – natura materialelor riscuri neglijabile BE1
prelucrate sau depozitate
C. Construcţia clădirilor
CA – materiale de necombustibile CA1
construcţii
CB – structura construcţiilor riscuri neglijabile CB1

3.3.2Alimentarea cu energie electrică

Instalațiile și echipamentele electrice propuse în cadrul acestui proiect se


alimentează cu energie electrică, pentru fiecare staţie de pompare în parte, din BMPT
sau cutia de distribuţir şi măsura a postului de transformare prin intermediul a două
cabluri CYY-F 3x120+70 pozate fiecare în tub pe pat de nisip îngropate la – 0,8 m.

S.C. AQUAPROIECT S.A. ▪ Departamentele C.H.I.F si C.E.▪ Contract nr. 4588/2015 ▪ Faza P.T.+C.S.+D.E. ▪ 2016 ▪ 38
Documentaţie proprietate intelectualӑ a S.C. Aquaproiect S.A.
Retehnologizarea amenajӑrii interioare de irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate de pompare, echipamente
hidromecanice, echipamente electrice şi reţeaua de conducte îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410 ha
Fiecare Staţie de pompare va fi alimentată în conformitate cu Avizul Tehnic de
Racordare existent, emis de furnizorul zonal de energie electrică. Schema de
împământare va fi de tipul TN-C combinat cu TN-S, cu nulul separat de
împământare.
Delimitarea prezentului proiect va fi la bornele de ieșire ale BMPT-urilor.
Datele electroenergetice de consum sunt următoarele:
Denumire Nr. Pi ( kW) Pa ( kW) ks
Tablou SPP 34.1 1 227,00 224,50 0,986
Tablou SPP 34.2 1 227,00 224,50 0,986
Tablou SPP 34.3 1 229,50 224,50 0,980
Tablou SPP 37.4 1 227,00 224,50 0,986
Tablou SPP 34.5 1 227,00 224,50 0,986
Total: 5 1.137,50 1.122,50

3.3.2 Distribuţia energiei electrice la consumatori

Distribuţia în fiecare staţie se va realiza de la dulapul general D.G. pentru


echipamente, care va avea şi rolul de dulap de acţionare şi comandă al pompelor.
Dulapul D.G. este format din celule electrice, metalice cu un grad de protecție
minim IP 54, cu intrări și ieșiri de cabluri pe jos prin șir de cleme la partea inferioră.
Dulapul va fi echipat conform schemei electrice şi fișei tehnice. Pentru a fi ferit de
bătaia directă a soarelui, în vederea evitări încălzirii excesive în interior, deasupra
tabloului se va monta o copertină care să-l menţină integral umbrit.
Dulapul se va amplasa pe o fundaţie din beton armat în care se vor încastra
piesele de fixare şi conexiune. Fundaţie prin care vor trece şi întrările şi ieşirile de cablu.
Dulapul DG va fi prevăzut cu instalație de iluminat interioară pentru fiecare
celulă în parte, comandată de contacte acționate de ușa tabloului, instalație de
climatizare controlată prin intermediul unui termostat, în scopul reglării temperaturi
interioare și evitării fenomenului de condensare a vaporilor de apă.
Pentru prevenirea accesări dulapului de către personal neautorizat acesta va fi
prevăzut cu încuietoare specială și cu un sistem de alarmare antiintruziune.
Dulapul D.G va avea un sistem de fixare ce îi va permite relocarea pentru
depozitare pe perioada de iarnă.
Dulapul va fi prevăzut cu un panou frontal, accesibil doar după deschiderea
ușii acestuia, pe care se vor monta toate echipamentele de comandă (butoane, chei,
lămpi, etc.).
Dulapul D.G. va avea sistemul de bare primare amovibil.
Elementele componente ale dulapului electric sunt întreruptoare automate
(compacte) pentru plecările către consumatorii mari conectate pe bara primară,
respectiv microîntreruptoare automate cu protecţie diferenţială pentru circuitele de
prize şi iluminat - care asigură protecţia circuitelor prin deschiderea contactelor la
sesizarea unui curent rezidual de 30 mA, conectate pe bara secundară. Montajul
acestora în dulapul electric se va face pe şină Ω 35 mm, cu elemente opritoare în
capetele rândurilor, întrerupătoarele compacte şi restul echipamentelor urmând a fi
pozate direct pe contrapanou.

S.C. AQUAPROIECT S.A. ▪ Departamentele C.H.I.F si C.E.▪ Contract nr. 4588/2015 ▪ Faza P.T.+C.S.+D.E. ▪ 2016 ▪ 39
Documentaţie proprietate intelectualӑ a S.C. Aquaproiect S.A.
Retehnologizarea amenajӑrii interioare de irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate de pompare, echipamente
hidromecanice, echipamente electrice şi reţeaua de conducte îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410 ha
Conexiunile între bara secundară şi bara primară se vor face cu cablu şi
aparat de protecţie (cu mare capacitate de rupere) la plecarea de pe bara primară şi
sistem de broşă pe bara secundară sau cu bare din cupru.
Tablourile vor fi prevăzute cu cleme de şir pentru realizarea conexiunilor cu
circuitele, iar pentru împământare se va utiliza o baretă de împământare sau cleme
PE, mai puţin plecările din convertizoare.
In vederea ameliorării factorului de putere s-a prevăzut instalarea unei baterii
automată de condensatoare, recomandată de 7 trepte de 130 kVAr, în funcţie de
pompele şi convertizoarele ofertate acesta se ajusta corespunzător.
Alimentarea consumatorilor (echipamentelor) se va face pentru fiecare
consumator cu un circuit dedicat si dimensionat conform puterii necesare si specifice,
luându-se în calcul la dimensionare atât căderea de tensiune cât si curentul de
scurtcircuit.
Debitmetru electromagnetic aferent fiecărei staţii se alimentează cu energie
electrică din DG prin intermediul unui cablu de cupru tip CYY-F 3 x 2,5 mmp pozat în
tub metalic flexibil tip SPD Φ 21 mm de-a lungul conductei de refulare, acesta
transmite datele către DG prin intermediul unui cablu de cupru tip CSYY 3 x 1,5 mmp
pozat în tub metalic flexibil tip SPD Φ 21 mm de-a lungul conductei de refulare.
Pompele submersibile de 115 kW vor fi protejate la: suprasarcină, la lipsa apa,
supratemperatura, succesiunea incorecta a fazelor.
Cablurile de alimentare a consumatorilor vor fi din cupru, care se vor poza în
tuburi din PVC, la conectare urmând a se asigura legarea doar prin papuci presați
din cupru in vederea asigurării unui contact ferm și a minimizării căderilor de tensiune
în contacte.
3.3.3 Instalația de automatizare

Prin automatul programabil montat în tablou se vor asigura doua regimuri de


funcționare: regim ”manual” (local) folosit pentru probe, punere în funcțiune și
pornirea pompelor în lipsa comunicației și unul ”automat” (distanță).
În regimul ”automat” pompele vor fi pornite/oprite în funcție de presiunea
necesară funcționari pivoțiilor aflați în funcțiune.
Pentru a se asigura presiunea și debitul necesar pivoților convertizorul va regla
turația de funcționare a pompe iar cealaltă va fi oprită sau va funcționa la turație
nominală (conectată la rețea).
Pompele vor fi protejate la funcționarea fără apă prin amplasarea în cuvă un
senzor de nivel minim ce va opri automat funcționarea pompelor.
Se va afișa pe display-ul tabloului starea pompelor (pornit/oprit/avarie), toți
parametri de funcționare a acestora, numarul de pivoți aflați în funcțiune de pe
fiecare antenă, durata de funcționare și debitul de apă pompat.
3.3.6 Instalatii de iluminat artificial

În cadrul acestei lucrări vor fi prevăzute instalaţii de iluminat cu corpuri de


iluminat noi care să asigure o vizibilitate adecvată tipului de activităţi specifice la
obiectele asupra cărora se intervine, în vederea asigurării unui nivel de iluminare
corespunzător cerinţelor actuale.
Nivelul mediu de iluminat este prevăzut la nivelul solului pentru iluminatul
exterior, urmând a se asigura o medie corespunzătoare normelor specifice.

S.C. AQUAPROIECT S.A. ▪ Departamentele C.H.I.F si C.E.▪ Contract nr. 4588/2015 ▪ Faza P.T.+C.S.+D.E. ▪ 2016 ▪ 40
Documentaţie proprietate intelectualӑ a S.C. Aquaproiect S.A.
Retehnologizarea amenajӑrii interioare de irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate de pompare, echipamente
hidromecanice, echipamente electrice şi reţeaua de conducte îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410 ha
Se vor prevedea urmatoarele tipuri de corpuri de iluminat pentru fiecare staţie
de pompare:
- Proiector cu grad minim de protecție IP 65, de ~ 230 V / 50 Hz, minim 150 W
mont pe stâlpul de electricitate existent prin intermendiul unei tije suport, pentru
iluminatul general al incintei;
- Corpuri de iluminat interior pentru fiecare celulă a dulapului electric cuprinse
în furnitura dulapului.
- Corp de iluminat echipat cu sursa fluorescenta 2 x 36 W – la intrarea şi în
interiorul cabină personal la SPP34.3.
Instalaţiile de iluminat vor urmări, în principiu, traseele cele mai scurte, cu
modificările de rigoare în locurile unde acest lucru nu poate fi executat.
Instalaţiile electrice de iluminat normal se vor executa cu cabluri adecvate din
cupru, protejate mecanic, cu sectiuni corespunzătoare. Iluminatul exterior va fi
alimentat direct din dulapul general D.G:, acesta fiind comandat manual, prin cablu
subteran.
Traseele exterioare se vor executa in cabluri pozate în tuburi din PVC tip CYY-
F 3x2,5 mmp îngropate în pământ la -0,8 m faţă de cota terenului.
În interior se vor utiliza cabluri CYY-F 3x1,5 mmp pozate, aparent sau în tuburi
dedicate, asigurându-se etanşarea la corpuri şi aparate conform gradului IP al
fiecărei încăperi.
3.3.5 Instalatii de protecţie

Instalaţiile electrice de protecţie ale acestui obiectiv vor fi de trei tipuri:


paratrăsnet, centuri de echipotenţializare şi priza de pământ.
Instalaţiile de protecţie sunt constituite din conductorul de împământare (al
treilea conductor al instalaţiilor monofazate, respectiv al cincilea la cele trifazate
împreună cu platbanda) de culoare galben-verde şi al cărui circuit va avea asigurată
continuitate permanent. Acestea se vor conecta la bareta de împământare din
tablourile electrice, care va fi în legătură cu priza de pământ prin două căi: direct, prin
conductorul de cupru care se leagă prin eclisă (element de separaţie vizibilă) şi
platbandă OlZn 25 x 4 mm, şi indirect, prin al cincilea conductor al coloanei electrice
de la tablou.
Înainte de demararea lucrărilor, executantul va măsura prizele existente şi
rezistivitatea solului şi le va trimite proiectantului pentru verificarea încadrării în
calculele iniţiale; execuţia efectivă urmând a începe doar după conformitatea
acestora.
Priza de pământ se va executa perimetral, ca priză artificială (cu valori mai
mici de 1 Ω), cu platbandă zincată OlZn 40 x 4 mm şi electrozi din ţeavă galvanizată
OlZn Ø 2,5” de 3,0 metri lungime, îngropaţi în pământ la adâncimea de 0,8 m de la
nivelul superior al electrozilor la nivelul solului. Aceştia se vor lega între ei prin
platbandă zincată OlZn 40 x 4 mm îngropată la adâncimea de 0,9 m sub nivelul
solului şi sudată de electrozi după care se va aplica protecţie anticorozivă prin
curăţare de zgură şi acoperire cu spray de zinc sau vopsea ori acoperirea cu strat de
smoală.
Protecţia împotriva efectelor atmosferice – paratrăsnet se va executa în cadrul
acestui proiect la minimul acceptabil pentru înlăturarea efectelor trăsnetului, astfel:
pe stalpul de alimintare cu energie electrică se va instala o tijă de captare ce se va

S.C. AQUAPROIECT S.A. ▪ Departamentele C.H.I.F si C.E.▪ Contract nr. 4588/2015 ▪ Faza P.T.+C.S.+D.E. ▪ 2016 ▪ 41
Documentaţie proprietate intelectualӑ a S.C. Aquaproiect S.A.
Retehnologizarea amenajӑrii interioare de irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate de pompare, echipamente
hidromecanice, echipamente electrice şi reţeaua de conducte îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410 ha
conecta la priza de pământ prin eclisa și conductor de coborâre format din platbandă
zincată OlZn 25 x 4 mm.
Dacă din măsurători vor reieşi valori mai mari de 1 Ω după echipotenţializare,
priza se va completa în aceleaşi condiţii până la obţinerea valorilor indicate.
Fiecare piesă de separaţie constă într-o eclisă de separaţie din oţel zincat 40 x
4 mm, conectată la 2 conductori, unul de ieşire din incintă, altul de plecare la priza de
pãmânt. Piesa de separaţie va fi instalată la minim 0,2 m de la sol, conform
posibilităţilor din teren.
In ansamblu, instalaţiile de protecţie prevăzute, cumulat cu o protecţie adecvată
a circuitelor şi echipamentelor electrice tind să elimine complet riscurile produse de
curentul electric şi descărcările atmosferice – în condiţiile unei execuţii
corespunzătoare şi mentenanţei adecvate.

S.C. AQUAPROIECT S.A. ▪ Departamentele C.H.I.F si C.E.▪ Contract nr. 4588/2015 ▪ Faza P.T.+C.S.+D.E. ▪ 2016 ▪ 42
Documentaţie proprietate intelectualӑ a S.C. Aquaproiect S.A.
Retehnologizarea amenajӑrii interioare de irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate de pompare, echipamente
hidromecanice, echipamente electrice şi reţeaua de conducte îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410 ha

ANEXE

1. Programul de control al calităţii executiei lucrărilor pe faze


determinante

2. Graficul de realizare a investiţiei

2.1. Graficul de realizare a investitiei, obiectul 1 - Reteaua de

conducte si hidranti

2.2.Graficul de realizare a investitiei, obiectul 2 - Statii de punere

sub presiune

S.C. AQUAPROIECT S.A. ▪ Departamentele C.H.I.F si C.E.▪ Contract nr. 4588/2015 ▪ Faza P.T.+C.S.+D.E. ▪ 2016 ▪ 43
Documentaţie proprietate intelectualӑ a S.C. Aquaproiect S.A.
Retehnologizarea amenajӑrii interioare de irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate de pompare, echipamente
hidromecanice, echipamente electrice şi reţeaua de conducte îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410 ha

S.C. AQUAPROIECT S.A. INSPECTIA DE STAT IN CONSTRUCTII


Departamentele judeţul Brăila
C.H.I.F. si C.E.E.

PROGRAMUL

pentru controlul calităţii pe faze determinante

la obiectivul de investiţii ,,Retehnologizarea amenajӑrii interioare de irigaţii din


plotul 34 compusӑ din: agregate de pompare, echipamente hidromecanice,
echipamente electrice şi reţeaua de conducte îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410
ha”
- OUAI INSULA MARE A BRAILEI in calitate de beneficiar – reprezentată prin
director, ing Ionescu Adrian . …………………………………
-S.C. AQUAPROIECT S.A. – Bucuresţi in calitate de proiectant – reprezentat
prin şef proiect ing. Puiu DUMITRESCU ………………………………
- ……………………………………………… in calitate de constructor ,
reprezentat prin ……………………………………………………………….
In conformitate cu Legea 10 /1995 privind calitatea in constructii , Hotărarea
Guvernului nr. 766/1977, Hotarârea Guvernului nr. 272/14.VI.1994 si Hotărârea
Guvernului nr. 273/14.VI.1994, standardelor şi normativelor tehnice in vigoare
stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calităţii lucrărilor.
În conformitate cu normele tehnice în vigoare la întocmirea documentaţiei
tehnice, cei menţionaţi mai sus au stabilit de comun acord următorul program pentru
controlul calităţii lucrărilor pe şantier:

Documentul scris Cine intocmeste si


care se încheie semneaza :
PVLA : proces I - ISC
verbal de Lucrari
ascunse B -
PVFD – Proces Beneficiar
verbal faza
Fazele determinante care se determ. E- Executant Numărul
Nr. controlează, se verifica sau se P = şi data
PVR: proces
crt. receptioneaza calitatea şi pentru care actului
verbal de receptie; Proiectant
trebuie întocmite documente scrise
PVA: proces
C=Consultant
verbal predare
amplasament V=Responsabil
verificare,
executie

S.C. AQUAPROIECT S.A. ▪ Departamentele C.H.I.F si C.E.▪ Contract nr. 4588/2015 ▪ Faza P.T.+C.S.+D.E. ▪ 2016 ▪ 44
Documentaţie proprietate intelectualӑ a S.C. Aquaproiect S.A.
Retehnologizarea amenajӑrii interioare de irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate de pompare, echipamente
hidromecanice, echipamente electrice şi reţeaua de conducte îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410 ha
0 1 2 3 4

1. Obiectul 1 .Reţea de conducte şi hidranţi (Hidranti noi Dn 100mm, Dn150mm,


Refacere tronsoane conductă cu hidranţi rupţi prin ȋnlocuire cu ştuţ şi flanşă oarbă,
conducte de legătură )
Fazele determinante cât si alte faze la care se intocmesc procesele verbale ( la care se
controlează, verifică, sau recepţionează lucrări) se vor realiza pentru una sau mai multe
antene din cele 16, care constituie reţeaua plotului SP 39; A1, A1a , A2, A2a , A3, A3a ,
A4, A4a , A5, A5a , A6, A6a , A7, A7a, A8, A8a, urmărindu-se gruparea antenelor in
functie de staţiile de pompare de alimentare. Se va corela programul de control al calităţii
cu modul de grupare a execuţiei lucrărilor din graficele de realizare a investiţiei prezentate
ȋn continuare .

Lucrӑri pregătitoare, reperi şi trasarea PVA B.E.P.V


1.1.
axelor şi a amprizei lucrărilor
0 1 2 3 4
1.2. Lucrări de terasamente pentru :
- profil săpătură şi cote de fundare PVR B.EV
- natura terenului de fundare PVFD IBEVP
-pregatirea patului de fundare a conductelor
PVR B.EV
si hidranţilor
Demontarea conductei existente in zonele
hidranţilor noi, cu refaceri tronsoane de
1.3. PV B.EV
conducte şi la racordarea conductelor de
legătură
1.4 Turnarea masivelor de ancoraj PVLA B.EV
-pozarea conductelor PEID şi racordarea la
1.5. PVR B.EV
conductele existente.
- montarea hidranţilor si racordarea la
1.6. reţeaua de conducte existente şi la PV
conductele de legatură .
Efectuare probe de presiune şi cuprinde :
PV B.EV
1.7. -probe de presiune la conducte
PV B.EV
-probe de presiune la hidranti
1.8 Lucrări de umpluturi
- realizarea umpluturilor peste conducte şi PVR
B.EVP
peste partea subterana a hidrantilor
- verificarea calităţii compactării PVR

1. Obiectul 2. Statii de punere sub presiune ( SP34.1, SP34.2, SP34.3, SP34.4,


SP34.5)
Fazele determinante cât si alte faze la care se intocmesc procesele verbale ( la
care se controlează, verifică, sau recepţionează lucrări) se vor realiza pentru una sau mai
multe staţii de pompare din cele 5 staţii ale plotului 34 ( corelat cu graficele de realizare a
investitiei prezentate ȋn continuare.)
Lucrӑri pregătitoare, reperi şi trasarea
axelor şi a amprizei lucrărilor ( la
imprejmuire incintă , cuvă staţie de
2.1 PVA B.E.P.V
pompare, conducte de refulare şi
instalatiile aferente , platforme ,cladire
personal, cabină closet),
Lucrări de terasamente pentru imprejmuire
incintă , cuvă staţie de pompare, conducte
2.2. PVR BEV
de refulare şi instalaţiile aferente , platforme
,cladire personal, cabină closet.
- profil săpătură şi cote de fundare PVR BEV
S.C. AQUAPROIECT S.A. ▪ Departamentele C.H.I.F si C.E.▪ Contract nr. 4588/2015 ▪ Faza P.T.+C.S.+D.E. ▪ 2016 ▪ 45
Documentaţie proprietate intelectualӑ a S.C. Aquaproiect S.A.
Retehnologizarea amenajӑrii interioare de irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate de pompare, echipamente
hidromecanice, echipamente electrice şi reţeaua de conducte îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410 ha
1 2 3 4
- natura terenului de fundare PVFD IBEVP
-pregatirea patului de fundare PVR B.EV
2.3. Instalatii hidromecanice,utilaje şi BEV
echipamente tehnologice
-instalatii hidromecanice PVR
-montare electropompe PVR
-efectuare probe la instalaţiile hidraulice şi
tehnologice
 proba de etanseitate PVR BEV
 proba de presiune PV BEVP
 proba de functionare PVFD IBEVP
 reglaje PV BEVP
2.4. Instalatii electrice
 Trasarea noilor instalaţii P.V. B, E
 Verificarea materialelor de pus în P.V. B, E
operă: documentaţii de calitate
 Executarea elementelor de protecţie şi P.V.L.A. B, E
a conexiunilor acestora
 Tablouri, aparate şi echipamente: P.V. B, E, P*
- verificare caracteristici tehnice şi de
calitate, loc şi poziţie de montaj
 Controlul continuităţii electrice P.V. B, E
 Măsurarea rezistenţei de dispersie a P.V.F.D. B, E, P*
prizei de pământ şi conexiunilor PE
 Proba de funcţionare P.V. B, E, P*
 Recepţia la terminarea lucrărilor. P.V. B, E, P*, I
2.5. Clădire personal PVR
2.6. Cabină closet PVR
Recepţie finală ansamblu staţie de PV FD IBEVP
2.7.
pompare
3.0 Proba funcţionare ansamblu PV FD IBEVP
4.0 Readucerea terenului la starea iniţiala PVR BEV
5.0 Recepţia la terminarea lucrarilor PVR IBEVP
COMISIA
6.0 Recepţia finală PVR Finală
RECEPTIE
NOTĂ: *: pentru lucrările de instalaţii electrice, reprezentantul firmei va fi proiectant de specialitate,
cu autorizaţie ANRE corespunzătoare, conf. Ord 11/2013.

Beneficiar, Proiectant, Constructor ,


OUAI INSULA MARE S.C.AQUAPROIECT S.A.
A BRAILEI Bucureşti
Director tehnic,
Director ,
ing.Gheorghe BRATIANU
ing. Adrian IONESCU

Sef proiect,
ing. Puiu DUMITRESCU

NOTĂ :
1. Coloana 5 se completează la data incheierii actului prevazut in coloana 2.
2. Executantul va anunţa în scris ceilalţi factori interesaţi pentru participare, cu minim 10 zile înaintea datei la care se
va face verificarea.
3. La recepţia obiectivului, un exemplar completat din prezentul program se va anexa la cartea construcţiei..

S.C. AQUAPROIECT S.A. ▪ Departamentele C.H.I.F si C.E.▪ Contract nr. 4588/2015 ▪ Faza P.T.+C.S.+D.E. ▪ 2016 ▪ 46
Documentaţie proprietate intelectualӑ a S.C. Aquaproiect S.A.
Retehnologizarea amenajӑrii interioare de irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate de pompare, echipamente
hidromecanice, echipamente electrice şi reţeaua de conducte îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410 ha

S.C. AQUAPROIECT S.A. ▪ Departamentele C.H.I.F si C.E.▪ Contract nr. 4588/2015 ▪ Faza P.T.+C.S.+D.E. ▪ 2016 ▪ 47
Documentaţie proprietate intelectualӑ a S.C. Aquaproiect S.A.
Retehnologizarea amenajӑrii interioare de irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate de pompare, echipamente hidromecanice, echipamente electrice şi reţeaua de conducte îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410 ha

,,Retehnologizarea amenajӑrii interioare de


irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate de
pompare, echipamente hidromecanice,
echipamente electrice şi reţeaua de conducte
îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410 ha”
2.1. Graficul de realizare a investiţiei
Obiectul 1. Reţea de conducte si hidranţi
Durata, Durata, luni
Nr.
Categoria de lucrari in zile Luna
crt.
calendaristice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Trasarea axelor si amprizei
lucrarilor 60
2. Sapatură tranşee si pregatire
pat de fundare conducte si
hidranţi 120

3. Demontarea hidrantilor rupti


de la conductele existente in
zonele cu hidranti noi si de 180
refacere cu ştuţuri teava PEID
4. Montarea hidrantilor noi si a
conductelor noi PEID ( Pentru
refacere sau de legatura ) 180

5. Turnarea masivelor de ancoraj 120


6.
Realizarea umpluturilor peste
conducte noi si peste piesele 120
ingropate ale hidrantilor noi.

S.C. AQUAPROIECT S.A. ▪ Departamentele C.H.I.F si C.E.▪ Contract nr. 4588/2015 ▪ Faza P.T.+C.S.+D.E. ▪ 2016 ▪ Documentaţie proprietate intelectualӑ a S.C. Aquaproiect S.A. 48
Retehnologizarea amenajӑrii interioare de irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate de pompare, echipamente hidromecanice, echipamente electrice şi reţeaua de conducte îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410 ha

Durata, Durata, luni


Nr.
Categoria de lucrari in zile Luna
crt.
calendaristice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7. Efectuarea probelor de 60
etanşeitate
8. Punerea in functiune a retelei 5
de conducte si hidranti

9. Recepţia la terminarea 2
lucrărilor

Notă:
Lucrarile se vor eşalona şi realiza pentru una sau mai multe antene din cele 10 existente , care constituie reteaua plotului SP 34; A1, A1a , A2,
A2a , A3, A3a , A4, A4a , A5, A5a, urmarindu-se gruparea antenelor in functie de statiile de pompare de alimentare

Receptia la terminarea lucrărilor in perioada de notificare a defectelor si recepţia finală se realizează simultan pentru intregul obiectiv de investitie.
.

S.C. AQUAPROIECT S.A. ▪ Departamentele C.H.I.F si C.E.▪ Contract nr. 4588/2015 ▪ Faza P.T.+C.S.+D.E. ▪ 2016 ▪ Documentaţie proprietate intelectualӑ a S.C. Aquaproiect S.A. 49
Retehnologizarea amenajӑrii interioare de irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate de pompare, echipamente hidromecanice, echipamente electrice şi reţeaua de conducte îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410 ha

,,Retehnologizarea amenajӑrii interioare de


irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate de
pompare, echipamente hidromecanice,
echipamente electrice şi reţeaua de conducte
îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410 ha”
2.2. Graficul de realizare a investiţiei
Obiectul 2. Staţii de punere sub presiune

Durata, Durata, luni


Nr.
Categoria de lucrări in zile Luna
Crt.
calendaristice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. EXECUTIE
Trasarea axelor şi amprizei
1.1. 30
lucrărilor
Lucrări de terasamente
imprejmuire incintă , cuvă,
1.2. 60
conducta refulare, clădire
personal, cabina closet
1.3 Ȋmprejmuire incintă staţie 30
1.4 Constructie cuvă staţie 150
Echipare staţie
1.5. ( electropompa, linie 70
tehnologica de refulare)
Conducte refulare inclusiv
1.6. 50
echipamente hidromecanice

S.C. AQUAPROIECT S.A. ▪ Departamentele C.H.I.F si C.E.▪ Contract nr. 4588/2015 ▪ Faza P.T.+C.S.+D.E. ▪ 2016 ▪ Documentaţie proprietate intelectualӑ a S.C. Aquaproiect S.A. 50
Retehnologizarea amenajӑrii interioare de irigaţii din plotul 34 compusӑ din: agregate de pompare, echipamente hidromecanice, echipamente electrice şi reţeaua de conducte îngropate deservind o suprafaţӑ de 1410 ha

Durata, Durata, luni


Nr.
Categoria de lucrări in zile Luna
Crt.
calendaristice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Instalaţii electrice şi de
1.7 40
automatizare
1.8. Clădire personal şi cabină
60
closet la SP34.3.
2.0. PROBE ŞI TESTE -
2.1. Proba de presiune şi
8
etanşeitate
2.2. Testare funcţionare
electropompe 8
2.3. Testare instalatii electrice si
de automatizare 8
2.4 Recepţia după terminarea
5
lucrărilor
3. Recepţie finală 2

Notă:
Lucrarile vorputea fi esalonate si realizate pentru una sau mai multe statii de punere sub presiune. Modul de organizare al lucrărilor la staţiile de
pompare va determina si graficul de executie de la obiectul 1 – Reţea de conducte şi hidranţi , gruparea lucrărilor fiind simultană pentru antenele ce se
alimentează din staţiile de pompare propuse a fi executate ȋn acelaşi timp ȋn graficul obiectului 2 – Staţii de pompare.
Graficul va permite o alunecare-decalare de cca. 50%, care poate fi datorate conditiilor meteo si de acces in teren.
Recepţia la terminarea lucrărilor ȋn perioada de notificare a defectelor şi recepţia finală se vor realiza simultan pentru ȋntregul obiectiv de investiţie.

S.C. AQUAPROIECT S.A. ▪ Departamentele C.H.I.F si C.E.▪ Contract nr. 4588/2015 ▪ Faza P.T.+C.S.+D.E. ▪ 2016 ▪ Documentaţie proprietate intelectualӑ a S.C. Aquaproiect S.A. 51