Sunteți pe pagina 1din 142

APROBAT DIRECTOR GENERAL Dr. Ing. TROTEA TIBERU

Nr.972/23.09.2010……………………DDI 357/21.04.2011

Complexul Energetic Rovinari

Documentaţie de atribuire

Instalaţia de desulfurare umedă a gazelor de ardere cu echipament comun pentru reactiv şi produs final pentru

BLOC ENERGETIC 4

gazelor de ardere cu echipament comun pentru reactiv şi produs final pentru BLOC ENERGETIC 4 Volumul

Volumul II CAIET DE SARCINI

gazelor de ardere cu echipament comun pentru reactiv şi produs final pentru BLOC ENERGETIC 4 Volumul

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

SPECIFICAŢII TEHNICE

Informaţii generale

1

Date şi condiţii de bază

2

Necesitatea şi oportunitatea. Obiectivul lucrării

3

Descrierea lucrărilor

4

Cerinţe tehnice privind echipamentul şi sistemele tehnologice

5

alocate instalaţiilor de desulfurare

Considerente tehnice ce se vor avea în vedere la dimensionarea

 

instalaţiilor de desulfurare

6

Garanţii funcţionale

7

Teste şi verificări. Recepţia lucrării

8

Reglementări generale privind normele de sănătate şi securitate în

9

munca

Managementul calităţii şi de mediu

10

Limita de responsabilitate a Executantului

11

Programul de execuţie

12

Penalităţi

13

2 ( 142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

Asigurări

14

Furnizori şi sub-contractanţi

15

Obligaţiile Beneficiarului

16

3 ( 142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

DENUMIREA LUCRĂRII : INSTALAŢIE DE DESULFURARE UMEDĂ A GAZELOR DE ARDERE CU ECHIPAMENT COMUN PENTRU REACTIV ŞI PRODUS FINAL GRUP ENERGETIC 4.

Autoritatea contractantă:

Beneficiar:

Durata de execuţie a lucrării: - pentru blocul 4 - 18 luni ; - durata totala de ieşire din funcţiune a grupului energetic necesară pentru conectarea IDG la acesta – 28 zile lucrătoare;

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A. S.C.COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A.

CAPITOLUL I

1 INFORMAŢII GENERALE

Acest capitol prezintă informaţii generale despre Complexul Energetic Rovinari şi infrastructura asociată acestuia.

1.1 Complexul Energetic Rovinari

Restructurarea sectorului energiei electrice din România a avut ca rezultat divizarea fostei Termoelectrica în companii separate de producere a energiei electrice. Una dintre aceste companii, care a devenit S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A. (CER), administrează Termocentrala Rovinari şi zăcămintele de lignit adiacente din carierele Rovinari, Tismana şi Pinoasa. Anul 2004 a constituit primul an de funcţionare pentru Complexul Energetic Rovinari. Centrala Termoelectrică Rovinari este o centrală de condensaţie concepută ca o centrală de bază a Sistemului Energetic Naţional si a fost realizată în două etape:

- etapa I – cu o putere instalată de 400 MW, formată din blocurile energetice nr. 1 si 2,

puse în funcţiune în perioada 1972 ¸1973;

- etapa a II-a – proiectată pentru a avea în final o putere instalată de 1320 MW, formată din blocurile energetice nr. 3, 4, 5 si 6, puse în funcţiune în perioada 1976¸1979. În prezent blocurile energetice nr. 1 si 2 nu mai sunt în funcţiune.

Datorită poziţiei strategice a complexului energetic, în mijlocul zăcămintelor de lignit, şi datorită faptului că CER deţine respectivele zăcăminte, costurile producerii de electricitate sunt scăzute în comparaţie cu alte termocentrale din România.

1.2 Autoritatea contractantă . Infrastructura

Autoritatea contractantă este S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A., cu sediul în localitatea Rovinari , judeţul Gorj, strada Energeticianului, nr.25, înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului nr.J18/256/01.04.2004, Cod înregistrare fiscală RO16302439, COD IBAN: RO10RNCB0149042102500001, deschis la BCR Tg-Jiu, telefon 0253/372556/ fax

0253/371922.

Complexul Energetic Rovinari este situat în România în vecinătatea oraşului Târgu Jiu. Oraşul Târgu Jiu se află la aproximativ 300 km la vest de Bucureşti, capitala României.

4 ( 142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

Se poate ajunge în oraş şi la complexul energetic cu maşina sau cu trenul. Târgu Jiu se găseşte la o distanţă de aproximativ 300 de km de aeroportul internaţional din Bucureşti.

CAPITOLUL II

2.

DATE ŞI CONDIŢII DE BAZĂ

2.1

Generalităţi

Executantul lucrării are obligaţia de a se informa pe deplin de condiţiile curente atmosferice, seismice, geofizice, geologice şi climatice la Complexul Energetic Rovinari înainte de semnarea contractului, proiectării, execuţiei şi pe perioada de asigurare a garanţiei pentru lucrarea executată. Toate datele de mai jos au caracter informativ şi nu atrag responsabilitatea autorităţii contractante, Executantul fiind pe deplin responsabil de conformarea evaluarea costului sau, precum si a proiectării şi execuţiei lucrării cu standardele, normativele şi legislaţia în vigoare şi răspund în faţa Beneficiarului şi autorităţilor competente de respectarea acestora.

2.2 Conectarea la reţeaua de electricitate.

Termocentrala

următoarele caracteristici:

Rovinari

este

conectată

la

- Tensiune

400 şi 110 kV

- Frecvenţă

50 Hz

- Factor energetic

0,95

reţeaua

de

electricitatea

naţională

cu

Toate generatoarele blocurilor sunt conectate la sistemul de 400 kV prin transformatoare. Sincronizarea şi conectarea la reţea se face printr-un întrerupător de 400 kV. Unităţile sunt conectate în perechi prin linii de 400 kV la staţia electrică din apropiere de la Urecheşti, adică, grupurile energetice 3 şi 4 sunt conectate la o linie de transmisie si grupurile energetice 5 şi 6 la alta. Alimentarea pentru pornirea unităţilor şi serviciilor comune se face prin patru linii electrice de 110 kV conectate la patru transformatoare 110/6. Alimentarea pentru serviciile interne la o unitate se face printr-un transformator 40/6 kV conectat la generator. Fiecare unitate este prevăzută cu un generator local diesel pentru alimentare în caz de urgenţă. Pe lângă conectările la reţeaua principală de 400 şi 110 kV, există alimentări la exploatările miniere şi la zonele de depozit a cenuşii de la reţeaua de distribuţie locală de 20 kV.

2.3 Condiţii atmosferice.

La proiectarea lucrărilor aferente vor fi folosite datele care corespund standardelor româneşti şi europene. Informativ se fac cunoscute următoarele date:

Temperatura medie anuală Viteza vântului

+10.2ºC

max. 30 m/s

5 ( 142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

Vânt predominant Temperatura Minimă/ Maximă

N şi N-E –30 / +45C

Zonă de cutremur Temperaturi exterioare proiectate

E, grad 7(P100-1 2006, STAS11100/1-93) Temperaturi interioare proiectate

Vara +45ºC, 55% RH

Vara

+20 – +35ºC

Iarna -30ºC

Iarna

+10– +20ºC (pentru zonele de lucru)

2.4 Condiţii seismice

Conform “Cod de proiectare seismică – Prevederi de proiectare pentru clădiri” indicativ P100-1/2006, amplasamentul centralelor termice este caracterizat din punct de vedere seismic de:

- valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare a g =0,16g pentru cutremure având intervalul mediu de recurentă IMR = 100 ani; - perioada de control (colt) a spectrului de răspuns T c = 1,0 sec. Conform “Cod de proiectare seismică – Prevederi de proiectare pentru clădiri” indicativ P100-1/2006 construcţiile aferente centralelor termoelectrice se încadrează în clasa I de importantă şi expunere la cutremur. Conform hărţii de macrozonare seismică, cuprinsă în normativul P100–1/2006 amplasamentul se află în zona “E”, caracterizată prin coeficientul ks = 0,12 şi perioada de colţ Tc = 1 sec.

2.5 Caracteristicile geofizice ale zonei şi amplasamentului

În structura geologică a întregii zone a Olteniei se individualizează în nord partea vestică a unităţii structurale majore a avanfosei carpatice (Depresiunea Getică), şi în sud Platforma Moesică reprezentată prin sectorul Valah. Plasându-şi limita internă în afara părţii sudice a orogenului carpatic meridional, avanfosa şi-a conturat evoluţia în urma mişcărilor laramice şi s-a definitivat în Pleistocen. Ea are aspectul unei fose cu regim de subsidenţă accentuat în care grosimea depozitelor cretacice şi terţiare este de aproape 10.000m. Pe întreaga sa perioada de evoluţie, cu unele mici oscilaţii, bazinul getic a avut mărime aproape constantă, iar în cuprinsul său au luat naştere depozite în facies variabil de la marin neritic în Cretacicul superior şi Paleogen, lagunar cu sare şi gipsuri în Miocenul inferior, facies de apă sălcie în Sarmaţian până la faciesul de apă dulce în Pliocen. În Cuaternarul inferior, Depresiunea Getică a fost complet colmatată şi transformată în uscat. Sectorul Valah al Platformei Moesice înglobează în alcătuirea sa geologică un etaj structural inferior numit soclu şi unul superior reprezentat de cuvertura sedimentară. Soclul de tip cristalin meso şi epimetamorfic este străpuns de roci magmatice (graniţe, granodiorite, diorite cuartifere şi gabbrouri) în timp ce în cuvertura sedimentară se recunosc ciclurile Ordovician - Carbonifer mediu, Permian terminal - Triasic, Jurasic mediu- Cretacic şi Badenian-Cuaternar. Incinta CTE Rovinari se desfăşoară paralel cu albia râului Jiu regularizat, învecinându-se la vest cu drumul naţional DN 66 şi în partea de Nord cu oraşului Rovinari – judeţul Gorj. Racordul rutier la drumurile din incintă se realizează din DN 66. Amplasarea incintei în teritoriu este prezentată în planul de încadrare în teritoriu scara 1:5000, cod I-294.224.004-P0-001.

6 ( 142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

2.6 Caracterizarea geologică a amplasamentului.

Cota terenului amenajat pe care se află amplasate construcţiile aferente grupurilor

energetice 3,4,5 şi 6 din Termocentrala Rovinari este cuprinsă între 161,70 ÷ 164,45m. Stratificaţia terenului, începând de la suprafaţă este constituită din:

- un strat vegetal subţire, urmat de un strat de argilă nisipoasă galben cenuşiu cu puncte şi zone feruginoase şi intercalaţii < 0,20m de nisip mediu argilos până la adâncimea de 5,80

÷7,50m;

- un strat de nisip fin şi mediu, galben ruginiu slab argilos, până la adâncimea de 7,00

÷8,70m;

- un strat de nisip mediu şi grosier (20 %), pietriş mic şi mare (50 %), bolovăniş (25 %) şi bolovani între 7,00 ÷ 14,00m;

- marnă vânăt cenuşie între 15,00 ÷ 17,20m;

- un strat de nisip fin marnos vânăt cenuşiu alternând cu marne nisipoase şi cărbunoase

până la 28,50m. Din punct de vedere hidrogeologic, s–a constatat prezenţa unei pânze de apă cantonată în stratul de pietriş, nivelul acesteia fiind la cca. 3,20 ÷ 4,50m adâncime faţă de cota terenului natural. Adâncimea de îngheţ conform STAS 6054/77 este de 0,80m.

2.7 Caracteristicile climatice ale amplasamentului.

Pentru amplasamentul prevăzut, condiţiile climatice sunt următoarele:

- conform “Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii vântului” NP-082-04 valoarea caracteristică a presiunii de referinţă a vântului la 10m, mediată pe 10 min. cu 50 ani interval mediu de recurenţă este q r =0,5KPa (2% probabilitate anuală de depăşire);

- conform “Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor” CR-1-1-3-

2005 valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol pentru un interval mediu de

recurenţă de 50 de ani este s(0,k)=2,00 KN/m 2 .

2.8 Clasificarea mediilor agresive.

La proiectarea IDG se va lua in considerare o acţiunea mediilor agresive atmosferice asupra construcţiilor din oţel supraterane corespunzătoare clasei C5-I în conformitate cu SR EN ISO 12944 si SR ISO 9223.

CAPITOLUL III

3. NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA LUCRĂRII. OBIECTIVUL LUCRĂRII

Una din condiţiile principale pentru funcţionarea blocurilor energetice având drept combustibil de baza lignitul, o reprezintă încadrarea acestora în condiţiile impuse de Directiva 2001/80/EC cu privire la limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi

7 ( 142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

din instalaţiile mari de ardere şi de Directiva D 2008/1/EC pentru prevenirea şi controlul integrat al poluării si de noile cerinte ale Directivei 2010/75/EU privind emisiile industriale (Directiva IED) care va intra in vigoare din 2016.

În conformitate cu HG nr. 440/2010 (transpunerea Directivei 2001/80/EC) instalaţiile mari de ardere de tipul I cu puterea termică > 500 MWt trebuie să respecte următoarele valori limită de emisie (VLE) pentru bioxidul de sulf:

- 400 mg/Nm 3 atunci când se utilizează 100 % combustibil solid (lignit) - 400 mg/Nm 3 în care se utilizează 100% combustibil lichid (păcură) - 35 mg/Nm 3 atunci când se utilizează 100% combustibil gazos (gaz natural). În cazul instalaţiilor mari de ardere care utilizează un amestec multicombustibil (amestec de combustibil) valoarea limită de emisie se ponderează în funcţie de participaţia şi de puterea termica a fiecărui tip de combustibil. Venind astfel in întâmpinarea cerinţelor de mediu care au aparut prin Directiva

2010/75/EU privind emisiile industriale (Directiva IED), instalaţia de desulfurare va trebui sa reducă concentraţia de SO 2 din gazele de ardere la următoarele valori:

până la valoarea de 200 mg/Nm 3 atunci când combustibilul utilizat este 100 % lignit;

pana la valoarea de 200 mg/Nm 3 atunci când combustibilul utilizat este 100 % păcură;

pana la valoarea de 35 mg/Nm 3 atunci când combustibilul utilizat este 100 % gaze

naturale; cu precizarea ca în condiţiile în care se utilizează un amestec multicombustibil (amestec de combustibil) valoarea limită de emisie se ponderează în funcţie de participaţia şi de puterea termica a fiecărui tip de combustibil. Ex. Pentru un amestec de combustibili cărbune-gaze naturale-păcura la care participaţiile în funcţie de conţinutul energetic al fiecărui combustibil sunt 90% (lignit): 8%(gaz): 2% (păcura), valoarea limită de emisie ponderată este 186,8 mg/Nm 3 . Concentraţiile de SO 2 din aerul înconjurător (imisii) trebuie sa respecte prevederile Ord. MAPPM 592/2002.

Astfel principalul obiectiv al realizării instalaţiei de desulfurare pentru blocul 4 îl constituie reducerea concentraţiei de SOx din gazele de ardere la valori mai mici sau cel mult egal cu 200mg/Nm 3 atunci când combustibilul utilizat este 100 % lignit, respectiv până la valoarea limita de emisie ponderata calculată atunci când se utilizează amestec de combustibili cărbune - gaze naturale - păcură luând în considerare participaţiile în funcţie de conţinutul energetic al fiecărui combustibil. De asemenea, la proiectarea instalaţiei se va ţine seama că aceasta trebuie sa aibă şi un consum de materii prime (calcar, apă de proces), energie şi cost al întreţinerii şi funcţionarii redus precum şi o disponibilitate şi fiabilitate ridicată.

CAPITOLUL IV

4.

DESCIEREA LUCRĂRILOR.

4.1

Date generale.

8 ( 142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

Contractul de lucrări are semnificaţia unui contract la cheie, executantul având obligaţia furnizări unor instalaţii de desulfurare umedă a gazelor de ardere, deplin funcţionale şi integrate cu instalaţiile termocentralei, precum şi asigurarea unei perioade de garanţie comercială şi funcţională de 2 ani şi această afirmaţie va prevala înaintea oricăror altora specifice. Înainte de a depune oferta, Executantul este obligat să se informeze despre tot ce îi este necesar pentru a îndeplini contractul şi să stabilească un preţ ce va constitui preţul ofertei care va fi ferm. Orice lipsă de informaţie care necesită modificări ale ofertei

(tehnice sau comerciale) ulterior depunerii ofertei nu se poate invoca de către Executant ca motiv de modificare al preţului contractului şi nu se poate pretinde Beneficiarului lucrării costuri adiţionale sau prelungiri de timp pentru acest motiv. Prin contract la cheie se va înţelege faptul că, executantul este obligat să realizeze:

Proiectarea unor instalaţii de desulfurare umedă a gazelor de ardere pentru blocul 4 care să realizeze obiectivul propus respectiv reducerea emisiilor de SOx din gazele de ardere la valori mai mici sau cel mult egal cu 200mg/Nm 3 atunci când combustibilul utilizat este 100 % lignit, respectiv până la valoarea limită de emisie ponderată calculată atunci când se utilizează amestec de combustibili cărbune-gaze naturale-păcură luând în considerare participaţiile în funcţie de conţinutul energetic al fiecărui combustibil. De asemenea la proiectarea instalaţiei se va ţine seama că această instalaţie în afara obiectivului propus trebuie sa aibă şi un consum de materii prime (calcar, apă de proces, energie) şi cost al întreţinerii şi funcţionarii redus. Aceasta proiectare trebuie să respecte legislaţia română şi europeană aplicabilă în domeniu precum şi standardele, reglementările şi normativele în vigoare, executantul fiind responsabil în faţa Beneficiarului şi autorităţile cu atribuţii prevăzute de lege de conformitatea acestora.

Execuţia lucrării pe baza unei proiectări realizate la cele mai înalte standarde de calitate şi eficienţă şi cu respectarea legislaţiei în domeniu, reglementărilor şi normativelor aplicabile. De asemenea executantul este responsabil de asigurarea spaţiilor de operare, întreţinere şi supraveghere a instalaţiei pentru o cât mai bună si optimă exploatare.

Modificările echipamentului actual al instalaţiei termocentralei (blocuri energetice, sisteme de şlam dens, instalaţii de desulfurare bloc 3 si 6 etc.) suprateran şi subteran, care se va interfera cu noile echipamente ale instalaţiei de desulfurare constând în proiectare, achiziţia şi execuţia modificărilor pentru toate tipurile de echipamente electrice, automatizări, mecanice, hidrotehnice, construcţii civile etc. Materialele şi echipamentele rezultate în urma modificărilor vechilor instalaţii vor fi predate Beneficiarului sub semnătura. Toate modificările în instalaţia termocentralei se vor face numai cu acordul Beneficiarului si pe baza unor proiectări prealabile făcuta de către proiectantul original (proiectant general sau/si proiectant echipament) al termocentralei, care vor fi avizate si aprobate de către Beneficiar.

Asigurarea unei garanţii funcţionale şi comerciale a instalaţiei de desulfurare de 2

ani (24 luni), perioadă în care executantul va asista prin personalul propriu la funcţionarea şi întreţinerea instalaţiei de desulfurare, precum şi repararea oricăror defecte sau avarii apărute în această perioadă (în acest sens în cadrul ofertei ofertantul va descrie modul în care va asigura aceste cerinţe pe perioada de garanţie). Începerea perioadei de garanţie va avea loc din ziua recepţiei după punerea în funcţiune a instalaţiei de desulfurare şi se va termina odată cu elaborarea procesului verbal de recepţie finala. Orice echipament defect în perioada de garanţie va fi înlocuit cu unul

9 ( 142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

nou de către Executant pe costul sau iar demontarea respectiv montarea acestuia se va face de către Executant pe spezele sale tot acest proces desfasurandu-se intr-un termen rezonabil. Prin termen rezonabil se va înţelege o perioada de maxim 5 zile.

4.2 Proiectarea. Documentaţia Executantului.

Executantul va executa, şi va fi responsabil pentru proiectarea lucrărilor si echipamentului instalaţiei de desulfurare. Proiectul va fi elaborat de către proiectanţi calificaţi, care să fie ingineri sau alţi specialişti. Executantul garantează că el, proiectanţii şi Sub – contractantii sai, au experienţa şi capacitatea necesara pentru o proiectare la cele mai înalte standarde

europene si naţionale si in conformitate cu legislaţia in vigoare. Executantul se angajează ca proiectanţii să fie disponibili să participe la discuţii cu Beneficiarul la solicitarea acestuia intr-un termen rezonabil, până la data de expirare a garanţiei comerciale. In faza de proiectare executantul trebuie să elaboreze următoarele documente:

1. Documentaţie tehnica în vederea obţinerii autorizaţiei de construcţie pentru toate lucrările instalaţiei de desulfurare. (în conformitate cu Legea 50/1990, Legea 10/1995 şi altele norme legale, reglementări şi normative aplicabile şi reactualizate).

2. În condiţiile în care autorităţi în domeniu sau condiţiile legale prevăd ca sunt necesare expertizări pentru acele clădiri sau instalaţii care se interferează cu elementele componente ale instalaţiei de desulfurare, executantul este obligat să le realizeze pe spezele sale şi să ţină cont de acestea la realizarea proiectării. Documentaţia elaborată cu ocazia expertizei trebuie să corespundă şi să îndeplinească condiţiile legale aplicabile şi în vigoare si va fi înmânata beneficiarului dupa elaborare.

3. Elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea acordurilor şi avizelor necesare impuse prin certificatul de urbanism de către autoritatea locală, pentru eliberarea autorizaţiei de construire;

4. Faza unica PT (proiect tehnic)+CS (caiet de sarcini)+DE(documentaţie de execuţie) pentru elementele componente ale instalaţiei de desulfurare. Vor fi proiecte pe parte de Construcţii, Mecanic, Reţele în incinta, Electric şi automatizări, Plan general si altele conform legii.

5. Documentaţia privind organizarea de şantier;

6. Alte documentaţii ce sunt necesare lucrării de implementare (ex obţinerea autorizaţiei de mediu, autorizaţia pentru instalaţia de balizaj ce trebuie primita de la Autoritatea Aeronautica Romana şi alte asemenea prevăzute de legislatie, normative si regulamente.)

7. Proiect pentru urmărirea comportării in timp a construcţiilor.

8. Alte documente pe care lege le prevede.

Toate aceste documente se vor întocmi în conformitate cu legislaţia în vigoare şi orice neconformitate a acestora cu prevederile legale constatate de către autorităţile cu atribuţii în domeniu vor trebui remediate de către Executant prin completare/revizie sau dispoziţii de şantier pe perioada de execuţie. Toate documentele de mai sus vor fi ştampilate şi semnate de proiectanţii de specialitate, şi verificata de verificatori atestaţi în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

10 (142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

Pentru evitarea eventualelor erori ce s-ar putea ivi în procesul de proiectare, proiectantul va prezenta documentaţia finală avizată de către un verificator de proiecte atestat în domeniul specific documentaţiei întocmite şi luată în evidenţă la „Ordinul Arhitecţilor din România” acolo unde este prevăzut de lege. Documentele ale Executantului vor fi înaintate spre revizuire şi / sau aprobare Beneficiarului, acestea vor fi transmise în consecinţă, împreună cu o înştiinţare. Fiecare perioadă de revizuire nu va depăşi 21 de zile, calculata de la data la care Beneficiarul primeşte un document al Executantului şi înştiinţarea acestuia. Această înştiinţare va

specifica faptul că documentul Executantului este considerat ca fiind finalizat, atât pentru revizuire (şi aprobare, dacă există specificaţie în acest fel) cat şi pentru folosire. Înştiinţarea va specifica de asemenea că documentul Executantului este conform cu prevederile contractului si legislaţia in vigoare.

perioada de revizuire, Beneficiarul poate transmite o înştiinţare Executantului in care să

arate că (şi să specifice măsura în care) un document al Executantului nu îndeplineşte

prevederile Contractului sau legislaţia. Dacă un document al Executantului este astfel neconform, va fi rectificat, retransmis şi revizuit (dacă este specificat în acest fel, aprobat), pe cheltuiala Antreprenorului. Dacă documentul este aprobat Beneficiarul va transmite Executantului o înştiinţare prin care confirmă acceptarea acesteia. Nicio o lucrare nu va începe fără aprobarea documentaţiei de către Beneficiar, sau dacă în perioada de revizuire şi aprobare, Beneficiarul nu a transmis motivele de revizuire sau aprobare. Se face menţiunea ca indiferent daca un document a fost aprobat de către beneficiar intrega responsabilitatea pentru calitatea si conformitatea documentaţiei dar si a execuţiei lucrărilor ii aparţine executantului. Dacă Executantul doreşte să modifice orice proiect sau document care a fost transmis anterior spre revizuire (şi, dacă este specificat, aprobare), Executantul va transmite imediat

o înştiinţare Beneficiarului apoi, Executantul va transmite Beneficiarului documentele

În

modificate în conformitate cu procedura de mai sus. Toate echipamentele sau materialele folosite acolo unde legea prevede va trebui sa aibă şi să se facă dovada agrementelor tehnice de intrare pe piaţa sau altor agremente eliberate de către autorităţile cu atribuţii în domeniu.

Executantul este obligat ca pe parcursul derulării contractului şi execuţiei lucrării să aibă prezent în şantier proiectanţi atestaţi conform legii pe diferite specialităţi (construcţii, mecanice, electrice şi automatizări etc.) care să poată da o soluţie rapidă în cazul unor deviaţii între documentaţia elaborată şi lucrările în execuţie şi un proiectant să coordoneze

si sa vizeze toate proiectele elaborate pe diferitele specializări. Orice documentaţie de

proiectare va trebui sa aibă viza proiectantului coordonator când se considera finalizata si

va fi transmisa spre aprobare beneficiarului.

De asemenea în cazul în care sunt necesare modificări ale instalaţiei actuale a termocentralei datorită interferenţei cu noile echipamente ale desulfurării, executantul trebuie să elaboreze documentaţia de proiectare, autorizare şi execuţie precum să realizeze şi modificările necesare pe costul sau. Modificările actualei instalaţii ale termocentralei se vor face de către sau cu acordul proiectantului general al termocentralei sau al echipamentului care se intenţionează a se modifica si cu aprobarea Comisiei Tehnice de Avizare a beneficiarului.

Executantul se angajează ca proiectul, documentele acestuia, execuţia lucrărilor precum şi instalaţia în sine odată terminate vor fi în conformitate cu: legislaţia naţională şi europeană

în vigoare, standardele aplicabile şi cu cerinţele din prezentul caiet de sarcini.

11 (142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

Executantul este obligat sa-şi prezinte proiectarea şi să-şi susţină documentaţia în faţă autorităţilor cu atribuţiuni în domeniu (ex: Inspectoratul de Stat în Construcţii şi altele ) precum şi în faţa Comisiei Tehnice de Avizare a Beneficiarului când acesta solicită. Executantul va introduce în preţul ofertei şi taxa autorizaţiei de construcţie precum şi alte taxe şi comisioane aferente execuţiei lucrării (ex: taxă Inspectorat de Stat în Construcţii la autorizare şi pe parcursul execuţiei, autorizaţie de mediu, organizare de şantier, taxa pentru ordinul arhitecţilor, Oficiul de Cadastru şi altele prevăzute de lege) pe care le va plăti în numele Beneficiarului şi este responsabil în faţa autorităţilor de plata şi de obţinerea documentelor necesare implementării celor doua instalaţii. Orice neplată la timp a taxelor sau comisioanelor de către Executant, împreuna cu penalităţile calculate de către autorităţi vor fi deduse din preţul contractului şi oprite din facturi sau din scrisoarea de garanţie de bună execuţie după caz şi plătită de Beneficiar. Beneficiarul se obligă să pună la dispoziţie actele care dovedesc proprietatea terenului unde se implementează instalaţia de desulfurare, şi să semneze toate cererile şi notificările adresate autorităţilor cu atribuţiuni în domeniu acolo unde legea prevede, cereri şi notificări solicitate de către Executant pentru autorizarea sau avizarea lucrării.

4.3 Specificaţii privind documentaţia.

Documentaţia Executantului face parte integranta din contract şi va fi elaborată şi furnizată succesiv în toate fazele executării proiectului. Documentaţia Executantului va cuprinde întreaga documentaţia necesară pentru realizarea lucrării, elaborării Cărţii Tehnice a Construcţiei precum si documentaţia finală la terminarea execuţiei lucrării (as-built).

Documentaţia Executantului va furniza şi informaţii privind toate modificările aduse actualelor instalaţii ale Termocentralei şi va include documentaţia actualizată pentru acestea.

Documentaţia asa cum este ea structurata la punctul 4.3.7.

4.3.1 Standarde şi coduri folosite pentru documentaţie.

Documentaţia Executantului va fi pregătită în conformitate cu standardele şi codurile stabilite în următoarea ordine ierarhică:

1. CEN, standarde elaborate de către „Comitetul European de Standardizare”. Referinţa pentru documentaţia privind echipamentul electric este EN-61082.

2. ISO/IEC, standarde elaborate de „Organizaţia Internaţională de Standardizare” şi, respectiv, de „Comisia Electrotehnică Internaţională”.

3. SR, standarde romaneşti

Executantul va utiliza sistemul de referinţă al Beneficiarului pentru etichetarea şi marcarea echipamentului în cadrul lucrărilor şi în documentaţia în legătură cu acestea. Simbolurile echipamentelor din planşe, schiţe şi diagrame vor fi denumite potrivit unui astfel de sistem. Dacă nu se mai convine nimic altceva, se va utiliza SR EN 81346-1:2010 CT 2 (Sisteme industriale, instalaţii şi echipamente şi produse industriale. Principii de structurare şi identificări de referinţă).

Unităţile metrice vor fi utilizate potrivit standardului internaţional ISO 1000. Prefixele general acceptate vor fi utilizate pentru desemnarea unităţilor multiple.

12 (142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

°C

Temperatura

Bar

Presiunea

Rpm

Rotaţia

kW

Kilowatt (10 3 watt = 1 000 watt)

MW

Megawatt (10 6 watt = 1 000 000 watt)

kWh

Kilowatt oră (10 3 watt oră )

MWh

Megawatt oră (10 6 watt oră )

GWh

Gigawatt oră (10 9 watt oră )

TWh

Terawatt oră (10 12 watt oră )

kVA

Kilovolt ampere (10 3 VA)

MVA

Megavolt ampere (10 6 VA)

m

Metru

km

Kilometru (10 3 metri)

m

2

Metru pătrat

ha

Hectar (10 4 m2)

m

3

Metru cub

Mm 3

Milioane metri cubi (10 6 m3)

s

Secundă

h

Oră (00:00 - 24:00)

t

Tonă (metrică)

Nm 3

Metri cubi normali (0 0 C şi 101, 3 kPa)

Abrevieri

PN

Presiune nominală

DN

Diametru nominal

4.3.2 Simboluri grafice

Toate planşele, diagramele şi hărţile se vor efectua cu simboluri în conformitate cu aceste standarde şi coduri specificate:

- Simboluri, denumiri, definiţii, scheme etc. privind echipamentul mecanic vor fi în conformitate cu ISO 4067/1 1984 şi ISO/TR 8545.

- Simboluri, denumiri, definiţii, scheme etc. privind echipamentul mecanic vor fi în conformitate cu IEC 617.

4.3.3 Limba

Documentaţia Executantului va fi elaborată în limba română. Toate textele – din manuale, documentaţie, planşe, diagrame, liste, tabele şi cele similare şi planşe în legătură cu exploatarea şi întreţinerea – vor fi elaborate, în limba română. Descrierile şi specificaţiile echipamentelor vor fi, de asemenea, depuse şi în limba engleza.

4.3.4 Livrarea documentaţiei.

Executantul va certifica că documentaţia privind proiectarea respectă conţinutul prevăzut în legislaţia şi normativele în vigoarea şi va transmite o listă cu

13 (142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

documentele elaborate precum şi documentaţia aferentă de proiectare către Beneficiar sub semnătură.

Întreaga documentaţie va fi furnizată în format digital precum şi 3 seturi de copii legate pe parcursul execuţiei lucrării care va fi supusă aprobării Beneficiarului în termen de 21 de zile de la predare.

După analiza şi acceptul Beneficiarului, Executantul, poate începe execuţia lucrării.

În situaţia existenţei unor modificări a documentaţiei de proiectare, Executantul verifică operarea acestora în documentaţia elaborată şi asigură identificarea acestor modificări în documentaţia finală (as built) .

4.3.5

Software

Întreaga documentaţie va fi elaborată astfel încât să poată fi citită în sistem Microsoft Office sau AutoCAD software. Documentaţia precum manualele de operare şi întreţinere, vor fi furnizate în format Adobe PDF. Toată documentaţia elaborată pentru instalaţia de desulfurare va fi introdusă într-un program software de tip COMOS sau alte asemenea, pentru care Executantul va trebui să furnizeze licenţa completă şi originală pentru software cu reactualizările incluse, iar pentru acest soft va instala un server cu baza de date dedicat în Termocentrala Rovinari iar soft-ul va fi instalat pe trei calculatoare (notebook) de ultimă generaţie, furnizate de către Executant, personalului tehnic al Beneficiarului.

4.3.6

Format

Dimensiunile întregii documentaţii şi a planşelor vor fi în conformitate cu ISO 5457-1980. Se vor evita dimensiunile mai mari de A1. Documentaţia Antreprenorului elaborată în Microsoft Office software se va putea reproduce în conformitate cu ISO 216, seria A, format A4 sau A3.Documentaţia Antreprenorului elaborată în AutoCAD se va putea reproduce în conformitate cu ISO 216, seria A. Cel mai mare format va fi A1. Planşele, diagramele şi cele similare vor putea fi reproduse în format A3.

4.3.7 Structura documentelor

Întreaga documentaţie, preliminară şi finală, va fi aranjată sub forma unui sistem în conformitate cu sistemul de proiectare a instalaţiei agreat conform structurii de mai jos.

1. Documentaţie generală.

2. Specificări privind sistemul de codificare KKS si structura pe sisteme a instalaţiei

3. Documentaţie electrică şi automatizare automatizare I & C

4. Documentaţie privind echipamentele folosite si de montaj.

5. Documentaţie privind verificările de întreţinere si mentenaţă precum şi periodicitatea verificărilor şi încercărilor (tipul, volumul şi frecvenţa ) necesare de efectuat pe parcursul exploatării şi duratei de viaţa, şi care trebuie efectuate după punerea în funcţiune care va fi elaborata de executant.

6. Documentaţie privind construcţiile civile şi de suprafaţă.

7. Documentaţie de operare (exploatare) cu prezentarea regimurilor normale de

funcţionare, porniri, opriri precum si cazuri atipice.

14 (142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

8. Documentaţie pentru verificarea calităţii lucrărilor : proceduri tehnologice de montaj execuţie si control , PCCVI (planuri de inspecţie si testare ).

9. Documentaţia privind testele şi verificările făcute după terminarea lucrărilor si înainte de punerea în funcţiune. 10. Documentaţie de recepţie 11. Documentaţie echipamentelor introduse in opera , care va cuprinde:

a. Dosarul de calitate (fabricaţie): PCCVI (planuri de inspecţie si testare), rezultatele testelor , declaraţii de conformitate.

b. Instrucţiuni de exploatare de la producătorul si recomandările acestora

c. Documentaţie de întreţinere de la producătorul echipamentelor si recomandările acestora

d. Documentaţie privind instalarea echipamentelor cu proceduri de

aliniere, echilibrare, calibrare etc. 12. Cartea tehnica a construcţiei si Dosarele de calitate privind lucrările de montaj intra in responsabilitatea executantului de a o elabora si îndosaria după care se va prezenta Beneficiarului spre aprobare si caresi va avea conţinutul prevăzut de legislaţie. 13. Documentaţie privind urmărirea construcţiilor şi echipamentelor în timp. 14. Standardele aplicabile la care se face referinţa in documentaţia elaborata. 15. Documentaţie as built.

Toată această documentaţie va fi structurata plecând de la sistem (instalaţia de desulfurare) şi codificarea aferentă şi împărţind-o în subsisteme până la un nivel de detaliu care va fi decis de către Beneficiar, căreia i se va aloca documentaţia aşa cum este prezentată mai sus, elementele componente şi altele. Pentru echipamente este necesar să fie cunoscut numele şi datele de contact ale producătorilor şi reprezentanţei din România al producătorului dacă există, elementele componente ale echipamentului, recomandările pentru depozitare, instalare, exploatare, şi întreţinere în limba română, diagramele de proces şi instrumentele aferente in caz ca exista. Pentru echipamentele rotative sunt necesare să se prevadă dispozitive de măsurare a vibraţiilor care să transmită informaţii către operator sub forma semnalizării în cazul în care aceste vibraţii se află în limitele recomandate de către producătorul de echipament, şi semnale/ masuri de protecţie în cazul echipamentelor principale (prin echipamente principale se va înţelege toate acele echipamente care presupun o mişcare de rotaţie si aparţin procesului de desulfurare). Toată această împărţire a sistemului şi documentaţia aferentă va fi introdusă într-un program software de tip COMOS sau alte asemenea. Informaţiile care vor trebui introduse în program vor fi agreate cu Beneficiarul.

4.3.8 Documentaţia de informare şi coordonare pe perioada executării proiectului

Documentaţia preliminară amintită în acest titlu va fi depusă succesiv către Beneficiar pentru informare şi coordonare cu alte lucrări ce urmează a se derula pe perioada executiei proiectului, adică pe perioada dintre atribuirea Contractului şi emiterea certificatului de recepţie finala. Executantul va păstra un set din fiecare document al ultimei revizii pe şantier la dispoziţia Beneficiarului.

15 (142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

Pe întreaga perioadă a desfăşurării proiectului, Executantul va menţine o listă cu documentaţia sa, actualizată de acesta oricând este necesar. Documentaţia Antreprenorului va cuprinde data emiterii originalului fiecărui document ca şi datele fiecărei revizii. Documentaţia Antreprenorului va cuprinde şi data depunerii documentaţiei la Beneficiar. Pentru toată documentaţia Executantul va trebui sa-si înfiinţeze o arhivă în organizarea sa de şantier în care să aibă la dispoziţie toată documentaţia, standardele aplicabile, procedurile tehnologice aplicabile, PCCVI-urile si alte documente impuse de lege.

4.3.9 Documentaţie privind testele de acceptare pe şantier

Pentru testele de acceptare pe şantier a unui echipament, este nevoie de documentaţia preliminară privind echipamentul respectiv (declaraţii de conformitate, rezultatele testelor pe linia de fabricaţie daca este cazul, precum si alte teste prevăzute de legislaţie) , procedurile tehnologice de montaj (daca este cazul) aplicabile şi PCCVI . Aceasta va cuprinde cel puţin specificaţiile privind furnitura, echipamentul, proceduri de montaj, diagramele P&I, diagramele logice, diagramele circuitului, instrucţiuni preliminare de exploatare şi programele testelor de acceptare pe şantier.

4.3.10 Elaborarea PCCVI urilor. Elaborarea Planurilor de inspecţii si încercări.

Executantul emite, avizează si aproba PCCVI-ul specific atât pentru echipamentele care se vor supraveghea pe fluxul de fabricaţie conform paragrafului 8.3 cat si pentru fiecare lucrare specifica in cadrul proiectului, in baza documentaţiei de proiectare, procedurilor tehnologice aplicabile, si al manualului calităţii. PCCVI ul astfel elaborat este adus spre aprobarea Beneficiarului care îşi va pune propriile puncte de asistare W sau staţionare H. Aceste documente vor trebui transmise cu cel puţin 21 de zile înainte de începerea lucrărilor si vor trebui aprobate de beneficiar. Pe parcursul derulării lucrărilor Executantul realizează toate testele, verificările şi încercările menţionate în PCCVI-ul sau planurile de încercări si inspecţie specifice. Rezultatele sunt consemnate în procese verbale sau rapoarte şi trebuie datate, semnate şi aprobate în original. O listă cu toate PCCVI-urile aplicabile va fi elaborata de către Executant si actualizata in funcţie de stadiul lucrărilor din şantier si va fi tot timpul disponibilă în şantier pentru verificări. Aceste PCCVI-uri şi procedurile specifice sunt obligatorii şi nici o lucrare nu va începe fără să aibă aceste documente semnate şi aprobate de către Beneficiar, iar în cazul în care aceste nu sunt emise, Beneficiarul va aplica procedura şi penalitatea aferentă pentru lipsa oricărui document aşa cum este prevăzută la paragraful 4.12.

4.3.11 Dosarele de lucrare/ produs

a) Executantul va întocmi dosare de calitate ale lucrărilor executate care vor conţine rezultatele tuturor inspecţiilor şi încercărilor prevăzute în documentaţia tehnică de execuţie si alte documentaţii elaborate aferente lucrărilor, proceduri proprii tehnologice de execuţie, de control dar şi în PCCVI, astfel încât să garanteze că toate caracteristicile specificate, respectă documentaţia tehnică solicitata şi prezentul caiet de sarcini, calitatea materialelor utilizate, cererilor de derogare şi rapoartelor de neconformitate întocmite de reprezentanţii Beneficiarului sau chiar

16 (142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

Executant însuşi, certificatul de calitate / declaraţia de conformitate şi garanţie/ dosar de produs. Dosarele de calitate se elaborează şi pentru materialele şi echipamentele folosite la lucrare, care au fost supravegheate pe flux b) Executantul trebuie să elaboreze dosarele de produs ale furniturii, toate certificatele de conformitate, testele, verificările, acreditările şi autorizările persoanelor sau laboratoarelor de încercări, când acestea sunt impuse de legislaţie şi normative, lotul din care face parte, testele pe linia de fabricaţie agreate, garanţiile funcţionale sau valabilitatea, manualele de funcţionare şi mentenanţa acolo unde este cazul, şi dacă există proceduri specifice, se vor adăuga. c) Asigură indexarea tuturor înregistrărilor şi întocmirea listelor aferente fiecărei lucrări astfel încât să evite pierderea trasabilităţii acestora. Dosarele de produs şi documentaţia de calitate vor fi ţinute la Executant în şantier pentru verificări şi vor fi predate odată cu Cartea Tehnică a Construcţiei. În cazul mijloacelor de măsurare şi măsurările care se supun Ordonanţei 20/ 1992, si HG 264/2006 toate certificatele de conformitate şi alte documente specificate în respectiva legislaţie sunt puse la dispoziţia Beneficiarului la sosirea in şantier, pentru a se putea verifica respectarea cerinţelor legale şi care va semna formularul tip prin reprezentanţii Compartimentului Metrologie.

Pentru toate aceste instrumente si echipamente la care sunt necesare calibrări iniţiale si ulterioare, se va întocmi o listă si un plan general de instrumentaţie care va conţine următoarele informaţii :

o

Denumire echipament

o

Existenţa marcajului aprobării de model ;

o

Existenţa marcajului de verificare metrologică;

o

Existenţa marcajului aprobării de model CEE dacă este aprobat în UE;

o

Existenţa marcajului de verificare iniţială CEE dacă este verificat în UE;

o

Serie;

o

CC;

o

Locul unde este amplasat;

o

Domeniul de măsurare;

o Buletin de verificare metrologică. 4.3.12. Documentaţie privind testele de garanţie funcţională

Anterior recepţiei la punerea în funcţiune, va fi furnizată Beneficiarului, documentaţia Executantului, referitoare la testele de garanţie funcţională (consum de calcar, electricitate, apa de proces, etc). Acestea trebuie să conţină procedurile de realizare pentru fiecare test în parte şi formularele de constatare după efectuarea testelor rezultatele obţinute de către Executant în timpul măsurătorilor. După realizarea testelor de către Executant în prezenţa Beneficiarului, se va desemna de către părţile contractului un institut/e neutru specializat în astfel de măsurători, plătit de către Executant, care va face propriile măsurători pentru testele de garanţie sub supravegherea ambelor parţi contractuale, măsurători care vor constitui rezultatele finale ale testelor de garanţie şi care vor fi acceptate necondiţionat de către Executant. În condiţiile în care consumurile garantate sunt mai mari decât cele declarate prin ofertă, atunci aceste măsurători realizate de către institutul neutru vor constitui baza pentru calculul penalităţilor privind nerespectarea garanţiilor funcţionale si vor fi acceptate necondiţionat de către Executant.

17 (142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

4.3.13 Documentaţia finală a Executantului

Executantul va furniza documentaţia cu structura prevăzuta la punctul 4.3.7 si in alte capitole ale prezentului caiet de sarcini precum şi documentaţia de execuţie aferenta care trebuie sa reflecte lucrările de execuţie aşa cum au fost realizate si în starea de la momentul recepţiei finale şi care cuprinde, prin urmare, toate modificările, schimbările şi corecturile documentaţiei pe parcursul execuţiei. Întreaga documentaţie de execuţie va fi marcată “As-built”. Documentaţia finală va fi depusă în 4 exemplare şi pe CD/DVD-ROM. De asemenea, va fi depusă la Beneficiar în 2 exemplare documentaţia pe suport de hârtie, ce reprezintă Cartea Tehnică a Construcţiei şi sub formă de CD-DVD, în forma finală şi complet revizuită aşa cum este ea definită ca formă şi conţinut în legislaţia aplicabilă.

4.3.14 Procedurile obişnuite privind actualizarea documentelor

Executantul va trebui să aibă în şantier tot timpul disponibil un registru cu toate documentele proiectului precum si documentaţia elaborata. De asemenea, va emite o procedură proprie privind actualizarea documentelor ce cuprind instrucţiuni privind introducerea de documente suplimentare şi înlocuirea de documente (atât în format digital cât şi în copii pe suport de hârtie). Va exista de asemenea în şantier şi o listă ce va cuprinde sub-contractorii Executantului şi producătorii Executantului. Pentru fiecare vor fi specificate adresa şi numărul de telefon precum şi lucrarea/echipamentul pentru care este desemnat să o realizeze.

4.4 Descrierea sistemului de proiectare. Documente necesare.

Baza de proiectare a sistemului va fi specificată şi va cuprinde toată logica procesului, şi necesităţile sistemului cum ar fi mediul in care lucrează (de tip industrial), performanţa (eficienta si fiabilitatea), disponibilitatea, ventilaţia, curăţirea, masuri de cotracarare a situaţiilor atipice (avarie, încărcări minime si maxime) de funcţionare care pot apărea pe parcursul exploatării etc. Logica procesului va detalia justificarea si motivele avute în vedere la proiectarea instalaţiilor. Sistemul va fi descris pana la nivel de detalii privind toate echipamentele şi instrumentele importante. Se vor da informaţii privind cerinţele, criteriile şi funcţiile sistemului. Vor fi incluse şi descrieri ale echipamentelor de control, apratelor de masura, echipamentelor de protectie, automatizarea instalaţiilor şi secvenţelor de actionare. Funcţiile sistemului vor fi specificate pentru situaţiile normale şi atipice de exploatare a instalaţiei de desulfurare în întregul ei. Se vor furniza informaţii privind dimensionarea, alegerea materialelor si echipamentelor de proces, alegerea echipamente electrice şi de comandă precum si şi sistemele de conectare. Se vor lua în considerare toate ipotezele de proiectare importante privind instalarea, punerea în funcţiune şi exploatarea în cele mai bune condiţii. Va fi descrisă exploatarea şi funcţionarea sistemului, ca şi accesibilitatea si disponibilitatea sistemului în diferite situaţii. Se pot include şi informaţii privind testarea, verificarea şi întreţinerea. In conditiile in care sunt echipamente cu un gabarit mare executantul va analiza situatia din teren privind accesul in incinta Beneficiarului si depozitarea fiind responsabilitatea sa.

18 (142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

4.5 Documentaţia privind sistemele de calculatoare

Aceasta secţiune se referă la documentaţia privind componentele hardware şi software asigurată de Executant pentru exploatarea şi controlul instalaţiilor. Orice software specific şi aplicat va avea licenţa originală şi va fi completă.

Hardware

Documentaţia va cuprinde informaţii privind unităţile cuprinse în sistemul de comandă al instalaţiilor cu o descriere în ceea ce priveşte performanţă funcţională generală a IDG.

Manualele tehnice detaliate vor descrie funcţionarea şi logica unităţilor. Vor fi asigurate instrucţiuni privind întreţinerea preventivă şi corectivă.

Instrucţiuni de instalare

Manualele care dau instrucţiuni despre modul în care pot fi instalate diferite programe (se aplică atât pentru hardware cât şi pentru software) vor fi furnizate de Executant.

Toate setările care se fac pentru a realiza funcţionarea corectă vor fi documentate (se aplică atât pentru hardware cât şi pentru software).

Configurarea reţelei

Vor fi incluse fişierele de comandă (kit-uri) pentru instalarea şi funcţionarea tuturor componentelor software, reţelei, procesare imagini, documentaţii şi baze de date. Se vor furniza informaţii despre locaţia şi poziţionarea tuturor cablurilor precum şi denumirea şi tipul de cablu.

Sistem software

Sistemul software se referă la sistemele operative, compilator, editor link-uri etc. Acest tip de sistem va fi documentat în diferite tipuri de manuale, care vor cuprinde următoarele:

- manual de referinţă;

- ghidul utilizatorului;

- mesaje eroare (listă alarme, listă semnale, etc.)

Software de bază

Software-ul de bază se referă la acele programe de lucru folosite la baza de date, reţea, procesarea imaginilor şi desenelor, generarea rapoartelor etc. Pentru astfel de programe este nevoie de următoarele documentaţii care vor fi puse la dispoziţia Beneficiarului:

- manual de referinţă;

19 (142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

- ghidul utilizatorului;

- mesaje eroare;

- manuale tehnice care descriu cu mai multe detalii, ce posibilităţi există şi modul în care acestea ar trebui utilizate.

Aplicaţii software

Aplicaţii software se referă la software-ul care va fi implementat pentru IDG, precum programele de aplicare pentru sistemul de comanda. Documentaţia aferentă este produsă în principal pe parcursul dezvoltării sistemului de comanda şi va trebui să utilizeze mijloace moderne si de ultima generaţie, in ceea ce priveşte echipamentul dar si programul. Se vor asigura următoarele documente:

- specificaţia funcţională;

- imagini incluse;

- ghidul utilizatorului, de preferat a fi organizat ca funcţie de ajutor direct în sistem.

4.6 Instrucţiuni de exploatare

Executantul va elabora instrucţiunile de exploatare pentru elementele componente ca şi pentru sistemele incluse în cadrul contractului si care vor conţine in mod obligatoriu si controlul operaţional referitor la mediu (situaţii de urgenta, incidente de mediu, etc.) precum si norme de sănătate si securitate. Instrucţiunile de exploatare vor oferi o descriere detaliată a modului în care sistemele şi componentele instalate vor fi exploatate la pornire, în funcţiune şi la oprire. Se vor prezenta şi instrucţiuni privind acţionarea în situaţii de urgenţă. Instrucţiunile de funcţionare vor cuprinde o descriere a modului în care fiecare componentă va fi pusă în funcţiune şi se va specifica modul în care va funcţiona acea componentă în perioade de exploatare normală şi în caz de avarie, şi ce trebuie să se facă în caz de nefuncţionare. Aceste instrucţiuni vor fi emise de Executant după cum urmează:

vor respecta SR EN

50110-1:2005

instalaţiilor electrice. Partea 2: Anexe naţionale”.Aceste standarde descriu instrucţiunile de exploatare.

4.6.1 Exploatarea normala a instalaţiei de desulfurare

Instrucţiunile pentru exploatarea instalaţiilor/echipamentelor electrice

„ Exploatarea instalaţiilor electrice”

si SR EN 50110-2:2011 „Exploatarea

La elaborarea instrucţiunilor pentru toate cazurile de exploatare pornire, oprire şi cazuri tranzitorii în care se vor avea în vedere următoarele. O descriere a exploatării a instalaţiei / sistemului în cauză; Starea de bază a sistemului va fi definită iar limitele la care aceasta este dimensionata, vor fi specificate. Instrucţiunile de exploatare vor fi coordonate cu instrucţiunile de exploatare pentru blocurile energetice.

4.6.2 Instrucţiuni în caz de avarie

20 (142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

Executantul va elabora instrucţiunile de avarie prin care se vor descrie măsuri ce urmează a se lua de către personalul de exploatare în caz de necesitate. Avaria se va împărţi în:

- Alarmă. Descriere, diagrama logica, tipuri de alarmă şi măsurilor ce urmează a fi luate la primirea alarmei;

- Control subordonat forţat din partea echipamentului de comanda şi protecţie. Descriere, diagrama logica, a măsurii ce urmează a fi luate pentru restabilirea unei operări normale;

- Declanşarea părţilor instalaţiei sau a tuturor instalaţiilor de la echipamentul de comanda şi protecţie. Descriere, diagrama logica, a măsurii ce urmează a se lua pentru restabilire instalaţiei si intrare in parametrii normali de funcţionare.

4.7 Teste şi verificări periodice după punerea în funcţiune

Pentru testele şi verificările periodice, se va pregăti un set de instrucţiuni prin care se vor specifica intervalele de testare şi scopul avut în vedere de fiecare dată. Pentru fiecare test se va include o listă cu etapele fiecărui test sau verificare, procedurile care se urmează, parametrii recomandaţi pentru rezultatele testelor şi modalitatea de reparare în cazul unor rezultate neconforme cu parametrii recomandaţi (precauţii, limite, valori ţintă) precum şi echipamentele necesare verificărilor. Această documentaţie privind testele şi verificările va fi pregătită în acelaşi fel ca şi în cazurile de exploatare.

4.8 Documentaţie şi instrucţiuni de întreţinere.

Această documentaţie trebuie să includă descrierile, specificaţiile privind echipamentul, diagramele, graficele, planşele, tabelele necesare, etc., ca şi instrucţiunile de întreţinere pe durata de viata şi procedurile de montaj efectuate pe timpul execuţiei. Documentaţia de întreţinere va cuprinde include întregul echipament, clădirile, etc. Elementele componente care sunt expuse la uzură considerabilă vor cuprinde denumirea producătorului şi datele de contact, dimensiunile, materialele şi gradele de toleranţă relevante, manualele producătorului (planşele cu dimensiunile). Instrucţiunile de întreţinere vor fi depuse pentru fiecare sistem, echipament, articol şi componentă. Este important ca instrucţiunile să fie specificate în funcţie de echipamentul în procesul specific al instalaţiei de desulfurare.

Instrucţiunile vor cuprinde o descriere a tuturor măsurilor de întreţinere cu privire la întreţinerea preventivă şi corectivă. Întreţinerea preventivă va fi specificată ca întreţinerea pe baza stării şi pe bază de timp.

Planul de întreţinere va cuprinde o descriere a perioadelor, cantităţile de lucrări implicate, resursele necesare, cerinţe privind mediul şi siguranţa, referiri la instrucţiuni şi documentaţiile producătorilor. Aceste planurile de întreţinere vor fi aferente instalaţiei de desulfurare a gazelor de ardere dar şi pentru echipamentele comune.

Instrucţiunile vor fi în scris, pe fiecare articol, şi vor fi însoţite de planşele corespunzătoare şi de diagramele aferente.

21 (142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

În acest context, se vor oferi specificaţii privind referirile la planşe, instrumente speciale şi piese de schimb cu specificaţii referitoare la materiale, rezultate ale măsurătorilor (rapoarte de teste şi indicaţii), verificări (grade de toleranţă), stabilire de valori, certificate şi metode de control şi calibrare, valori de testare şi măsuri speciale de protecţie.

Instrucţiunile de întreţinere vor cuprinde şi instrucţiuni privind aflarea defectelor. Acestea vor conţine o prezentare exactă pe bază de sistem a punctelor de măsurare şi verificare a diagramelor, valorile limită etc. care se aplică pentru diferiţi parametri şi situaţii ipotetice de apariţie. Se va oferi o prezentare a fiecărei situaţii.

Se vor redacta manuale de funcţionare şi întreţinere în limba română, cu scopul de a fi utilizate de către operatori şi personalul de întreţinere. Manualele vor forma un document integrat interconectând toate părţile echipamentelor iar numerotarea articolelor în manualelor vor fi conform sistemului de proiectare al instalaţiei aprobat.

4.9 Specificaţii privind echipamentul

Specificaţiile privind echipamentul vor fi redactate sub formă de sistem, cu numărul de ordine al echipamentului , cu semn funcţional, şi vor cuprinde toate detaliile solicitate de Beneficiar. De exemplu, specificaţiile vor fi:

Specificaţii privind punctele de măsurare;

Specificaţii privind eroare semnal;

Specificaţii de comandă;

Specificaţii privind motorul;

Specificaţii privind vanele de reglaj sau pornit/oprit;

Specificaţii privind pompa;

Specificaţii privind lubrifianţii, filtre etc.;

etc.

În general, specificaţiile privind echipamentul vor consta în date privind proiectarea şi date privind exploatarea tuturor echipamentelor.

4.10 Lista cu piesele de schimb.

Executantul va furniza o listă cu piesele de schimb parte a preţului ofertei şi cele recomandate de către acesta. Toate piesele de schimb trebuie să furnizeze informaţii despre acestea, echipamentul căruia îi aparţine şi recomandările producătorului privind depozitarea. Lista va conţine preţurile şi perioada de garanţie. Piesele de schimb furnizate vor conţine documentaţia şi sistemul de întreţinere al producătorului şi alte documente de conformitate specificate de lege şi standarde. De asemenea, se face specificaţia ca toate reductoarele, cuplele şi alte echipamente care în funcţionare folosesc lubrifianţi (uleiuri, vaselină etc.) vor fi dotate cu aceştia (lubrifianţii) la care se adaugă încă un schimb de rezervă pentru completări sau schimbarea integrala, in funcţie de lubrifiantul recomandat de furnizorul de echipamente.

22 (142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

4.11 Documentaţia de instruire.

Executantul va asigura, în cadrul contractului, instruirea personalului Beneficiarului, instruire necesară operării şi întreţinerii raţionale şi în siguranţă a instalaţiei de desulfurare. Conţinutul programului/programelor de instruire va fi în conformitate cu cerinţele- prevederile legale si cerinţele Beneficiarului. Numărul total al personalului Beneficiarului ce va beneficia de instruire nu va depăşi 30 de persoane, iar numărul total de persoane pentru fiecare secţiune de instruire nu va depăşi 10 persoane. Grupurile ce vor participa la instruire vor fi formate din operatori, personal tehnic, laboranţi şi personal de întreţinere.

4.11.1 Scopul Programului de instruire.

Scopul programului de instruire vizează faptul ca, personalul Beneficiarului să dobândească cunoştinţele necesare pentru operarea şi exploatarea instalaţiei de desulfurare şi informaţiile necesare cu privire la fiecare element component al acesteia şi funcţiile ei.

Programul de instruire cu privire la operarea echipamentelor va asigura competenţă în exploatarea instalaţiei. Programul de instruire va cuprinde toate activităţile de la pornirea instalaţiilor, funcţionarea la încărcare maximă, schimbări ce apar între nivelurile de maxim şi minim al capacitaţii de încărcare, oprirea instalaţiilor însoţită de operaţiunile non- operative aferente.

Vor fi acoperite în programul de instruire atât exploatarea în condiţii normale cât şi anormale a echipamentelor instalaţiei de desulfurare.

Programul de instruire referitor la mentenanţa instalaţiei/echipamentelor va transfera competenţa de a derula atât lucrări specifice preventive cât şi corective asupra acesteia.

4.11.2 Cerinţe minime privind calitatea procesului de instruire.

Executantul va desemna o persoană care va avea responsabilitatea coordonării programului de instruire, atât teoretic cât şi practic. Manualele de exploatare şi mentenanţă vor sta la baza programului de instruire. Instructorii trebuie să aibă experienţă în activitatea de instruire, cât şi cunoştinţe solide

asupra fiecărui domeniu în parte si să fie fluenţi în limba română. Înaintea începerii oricărui curs de instruire, următoarele documente vor fi pregătite de către Executant şi date spre aprobare de către Beneficiar:

- Programele de instruire, care descriu obiectivele cât şi programul cursului.

Documentele programului de instruire vor fi parte a documentelor Executantului şi vor cuprinde minimum următoarele:

- Diagrame şi prezentări de bună calitate a operării instalaţiei de desulfurare. De asemenea, vor fi pregătite prezentări 3D ale elementelor componente ale instalaţiei de

desulfurarea cat şi principiile de funcţionare, modul de pornire, staţionare şi avarie al instalaţiei de desulfurare.

- Documente de instruire, vor fi sistematizate şi structurate în mod logic pentru scopul instruirii.

23 (142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

- Documentele de instruire vor fi furnizate fiecărui participant din partea

Beneficiarului cu patru săptămâni înaintea începerii cursurilor de pregătire.

- Cursurile de instruire vor avea loc la sediul Complexul Energetic Rovinari.

- Documentaţia de instruire cât şi cursurile vor fi în limba română.

4.11.3 Domeniul programului de instruire

Cursurile de instruire vor include cursuri teoretice şi aplicaţii practice. Instruirea „la locul de muncă” a personalului Beneficiarului va face parte din programa de instruire şi va avea loc în timpul perioadei de instalare. O asemenea instruire ar putea consta şi în participarea personalului Beneficiarului în timpul punerii în funcţiune a instalaţiei de desulfurare. De asemenea, personalul Beneficiarului poate participa la dezvoltarea interfeţei de operare a sistemului de automatizare al instalaţiei de desulfurare cu sistemul de automatizare al cazanului.

Personalul Beneficiarului va primi cunoştinţe de bază prin descrierea funcţiilor sistemului

incluzând relaţiile acestora cu sistemul existent, aparatele şi componentele acestora. Vor fi incluse următoarele domenii:

- Sisteme mecanice;

- Sisteme electrice;

- Sisteme de protecţie şi control;

- Sisteme de logistică;

- Sisteme auxiliare:

- Sisteme de monitorizare şi supraveghere a indicatorilor de mediu;

- Siguranţă;

- Procesul de desulfurare a gazelor de ardere.

Programele de instruire vor cuprinde o descriere a structurii sistemului, sarcinilor şi condiţiilor preliminare, cu descrierea amplă a corelării diferitelor sisteme în cazuri normale şi anormale de funcţionare. Instrumentarea respectivelor sisteme va fi parte a programului de instruire.

Grupurile ţintă ale programului de instruire sunt formate din lucrători în schimburi ai

Beneficiarului,

va adopta/agrea

programul de instruire

personalului Beneficiarului.

încadra în programul de lucru al

precum şi

lucrători

cu program normal. Executantul

astfel

încât acesta se va

Programele de instruire vor include de asemenea elemente practice de instruire prin informarea şi instruirea personalului Beneficiarului la asamblarea şi punerea în funcţiune, cât şi prin participarea/asistarea la montaj daca Beneficiarul decide.

4.11.4 Instruirea cu privire la mentenanţa echipamentelor – mecanice.

Programul de instruire va furniza cunoştinţe temeinice asupra instalaţiei de desulfurare. Programul de instruire se va concentra pe activităţile de mentenanţă preventivea, predictiva şi corectiva. Este importantă existenţa unor modele a componentelor şi sistemelor cu scop explicativ.

24 (142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

4.11.5 Instruirea cu privire la mentenanţa echipamentelor – ingineri de sistem

Inginerii de sistem vor fi instruiţi în cadrul centrului de configurare al sistemului de automatizare al Executantului, în două grupuri, fiecare de 2 (3) persoane în perioade diferite. Durata cursurilor va fi rezonabilă dar suficientă pentru pregătirea inginerilor pentru a efectua operaţiuni de mentenanţă în mod independent a sistemelor de control. Cel puţin următoarele subiecte vor fi incluse în programul de instruire:

- Informaţii minime despre tehnologia instalaţiei de desulfurare;

- Lucrări cu staţie de lucru tehnologizată;

- Achiziţie şi procesare a datelor;

- Menţinerea funcţiilor de control;

- Administrarea sistemelor de control;

- Găsirea cauzelor funcţionării anormale sau a defecţiunilor echipamentelor.

După încheierea cursurilor de instruire, inginerii de sisteme de control vor fi capabili de a desfăşura toate operaţiunile necesare de mentenanţă, reglare, analiză a datelor precum şi de a efectua schimbări în logica controlului de sistem şi reconfigurare. Inginerii de sistem de control vor participa la lucrările de instalare şi la cursurile de pregătire desfăşurate pe şantier. Personalul pentru întreţinerea computerelor va fi instruit pentru întreţinerea tuturor computerelor, componentelor şi aplicaţiilor soft livrate. Numărul de participanţi – 3. După încheierea instruirii Personalul însărcinat cu întreţinerea computerelor va fi capabil să îndeplinească toate lucrările necesare legate de staţiile de lucru şi de întreţinerea sistemelor de transmisie de date. Durata cursului de instruire va fi adaptată la cerinţele şi complexitatea echipamentelor oferite cât şi la experienţa anterioară a personalului Beneficiarului.

4.11.6 Cursuri de mentenanţă – Echipament

Personalul Beneficiarului va fi instruit pentru efectuarea operaţiunilor de mentenanţă a echipamentelor, senzori, analizori, valve, actuatori şi alte dispozitive incluse în instalaţia de desulfurare precum şi softul pentru vibraţii şi echipamentul furnizat (5 participanţi, durată 4 zile). După terminarea programului de instruire personalul Beneficiarului va trebui să fie capabil să întreţină echipamentul instalaţiilor de desulfurare.

4.11.7 Cursuri de mentenanţă – Echipament electric

Personalul Beneficiarului va fi instruit pentru efectuarea operaţiunilor de întreţinere a echipamentelor electrice de control şi protecţie (8 participanţi, durată – 4 zile). După terminarea programului de instruire Personalul Beneficiarului va fi capabil să întreţină echipamentul electric inclus în instalaţiile de desulfurare.

4.11.8 Perioada de punere în funcţiune.

25 (142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

Personalul Beneficiarului va lua parte la configurarea şi ajustarea instalaţiei de desulfurare înainte de punerea în funcţiune. În consecinţă, cursul de instruire va avea loc înainte de punerea în funcţiune.

4.11.9 Urmărirea şi verificarea

Programul de instruire a Personalului Beneficiarului se va termina prin teste de evaluare, după respectivele lecţii de instruire şi atribuirea de diplome care să ateste calificarea pentru o anumită specialitate. Rapoartele Instructorilor cu privire la prezenţa la cursurile de instruire, evaluarea participanţilor vor face parte din documentaţia Executantului.

4.12 Sancţiuni şi penalitatea privind documentaţia.

Beneficiarul în cazul în care în urma unor verificări, observă lipsa unor documente sau documentaţii (dosare de produs, PCCVI-uri, manuale, proceduri şi oricare altele prevăzute de lege, normative, regulamente, standardele în vigoare şi prezentul contract) va notifica executantul despre lipsa acestora. Dacă Executantul în termen de 10 zile calendaristice nu se conformează notificării, Beneficiarul are dreptul suspendării lucrărilor până la emiterea acestor fără ca Executantul să poată să solicite prelungire de timp sau modificare de preţ. Pe timpul suspendării Beneficiarul nu va face nicio recepţie sau plată, iar executantul are obligaţia conservării lucrărilor si echipamentelor, sa asigure paza acestora, sa ia masuri de sănătate si securitatea a munci împotriva apariţiei accidentelor. După încetarea suspendării, beneficiarul împreuna cu executantul va face o inspecţie in şantier si vor constata printr-un proces verbal starea lucrărilor si a echipamentului. În cazul în care aceste documente nu sunt emise de Executant şi recepţionate de către Beneficiar în termen de 20 zile calendaristice de la data notificării, acesta va calcula o penalitate de 4.300 lei pe zi calendaristică de întârziere pentru fiecare document. Aceste penalităţi nu vor putea depăşi 2% din valoarea preţului pentru fiecare instalaţie.

CAPITOLUL 5

CERINŢE TEHNICE PRIVIND ECHIPAMENTUL ŞI SISTEMELE TEHNOLOGICE ALOCATE INSTALAŢIILOR DE DESULFURARE A GAZELOR DE ARDERE (IDG).

Executantul va prezenta in mod obligatoriu in oferta tehnica actul doveditor prin care acesta face dovada ca detine dreptul de proprietate asupra tehnologiei de desulfurare umeda cu calcar a gazelor de ardere (WFDG), valabil atat international cat si pe teritoriul Romaniei, la data depunerii ofertei si valabila pe toata perioada derularii contractului si a perioadei de garantie acordata.

sau - va prezenta copia dreptului de proprietate al ofertantului,sub forma licentei de utilizare a tehnologiei de desulfurare umeda, (WFDG), avand forma unui contract de licenta, aceasta fiind in vigoare la data ofertarii , fara restrictii, pe teritoriul Romaniei, si valabil pe toata perioada de derulare a contractului si a perioadei de garantie acordata.

26 (142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

- Deasemenea se vor prezenta documente sau declaratie pe propria raspundere din care

sa reiasa ca ofertantul nu a avut in trecut vreo decizie judecatoreasca defavorabila acestuia privind litigiile la vreo instanta sau curte de arbritaj cu o alta companie/societate comerciala, litigii referitoare la dreptul de proprietate sau licenta asupra tehnologiei desulfurarii umede a gazelor de ardere.

In cazul in care actele doveditoare/contractele privind licenta sunt elaborate in alta limba decat cea romana, se vor prezenta documentele originale in copie insotite de traduceri autorizate si legalizate de catre organisme competente.

Executantul este responsabil de proiectarea execuţia şi asigurarea garanţiilor pentru instalaţia de desulfurare umeda a gazelor de ardere grup 4 ceva fi completă din punct de vedere funcţional şi integrată din punct de vedere fizic şi operaţional cu toate componentele aferente termocentralei şi va îndeplini toate garanţiile funcţionale. Aceasta prevedere prevalează înaintea oricărei informaţii specifice sau care a fost omisă în cadrul acestor cerinţe tehnice şi Executantul nu poate invoca costuri suplimentare sau prelungiri de timp dacă acestea nu au fost bine specificate sau omise, având obligaţia să se informeze despre toate aspectele care îi sunt necesare pentru realizarea contractului înainte de a depune oferta.

Obligaţia Executantului constă în principal în deţinerea tehnologiei, proiectarea, furnizarea, construirea, instalarea, instruirea, documentaţia, testele la punere in funcţiune şi testele de garanţii funcţionale, si la recepţia finala pentru:

- O instalaţie de desulfurare a gazelor de ardere (IDG) pentru cazanul 4 cu echipament

comun pentru reactiv şi produs final si armonizarea acestora cu celelalte IDG 3 si 6 precum si cu instalaţiile blocurilor energetice aflate in funcţiune. În plus, această obligaţie, include

si modificarea instalaţiilor existente ale termocentralei care interferează cu cele doua IDG.

- Lucrările vor include toate instalaţiile de proces, structuri, clădiri, excavaţii, fundaţii, lucrări mecanice, electrice şi de automatizare, echipamente auxiliare necesare pentru funcţionalitatea IDG.

- Instalaţia IDG va include echipamentele de proces necesare, conducte, ţevi, armaturi

vane electrice reglabile sau pornit/oprit precum si alte elemente de măsura si control. Echipamentul comun va include, de asemenea, echipamentele necesare pentru cele doua instalaţii IDG cu şlam de gips care sunt alimentate cu praf de calcar. - Lucrările vor include modificarea şi reinstalarea echipamentelor existente care se interferează cu noile echipamente ale IDG.

- Dezmembrarea/demontarea instalaţiilor ce nu vor fi re-utilizate se va face ţinând cont de

cerinţele privind protecţia mediului si cu luare de masuri de sănătate si securitate a muncii, iar componentele/deşeurile reciclabile vor fi predate beneficiarului si depozitate în conformitate cu cerinţele legale /Beneficiarului. Deşeurile vor fi depozitate corespunzător in locuri special amenajate si etichetate. Eliminarea deşeurilor nereciclabile se va face prin agenţi autorizaţi conform legislaţiei in vigoare in baza unui contract. Dovezi ale unei relatii cu un astfel de prestator pentru valorificarea/eliminarea deşeurilor va fi prezentata către Beneficiar înaintea începerii lucrărilor. Executantul este de asemenea responsabil cu depozitarea conformă cu protecţia mediului şi în conformitate cu cerinţele Autorităţilor/Beneficiarului a oricăror şi a tuturor (incluzând materiale/sol excavat) deşeurilor/resturilor/rebuturilor rezultate la executarea lucrărilor sau

27 (142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

ca urmare a executiei lucrărilor. Executantul se va informa cu privire la condiţiile de pe şantier si ce trebuie realizat si sa-si introducă in preţul ofertei aceste costuri. Dacă vreo informaţie legata de aceste aspecte si altele necesare unei functionalitati corecte ale IDG lipsesc din acest caiet de sarcini, lucrările vor fi derulate de o aşa manieră încât lucrările să îndeplinească cerinţele rezultate din respectarea condiţiilor legale. Garanţiile funcţionale sunt cele referitoare la consumul de calcar, energie, apa de proces si costul de întreţinere pe o durata de viata de 20 de ani, la care se adăuga costurile pentru piesele de schimb precum şi cele de operare şi mentenanţă. Pentru a realiza o mentenanţă optimă, vor fi instalate echipamente uşor de întreţinut şi reparat, cu prevederea unui spaţiu suficient pentru reparaţii şi întreţinere cat si cai de acces la acele echipamente care necesita supraveghere si intretinere. Executantul va colabora cu alţi contractanţi ai beneficiarului implicaţi in alte lucrări din termocentrala, respectând dispoziţiile date de către Beneficiar. In interiorul şantierului, Executantul este singurul responsabil pentru coordonarea sub-contractanţilor săi. Revizuirea şi aprobarea de către Beneficiar a documentelor/planşelor furnizate de către Executant nu va reduce sau modifica sub nici o formă responsabilitatea Executantului pentru proiectarea, execuţia şi performanţa lucrărilor, în conformitate cu acest contract. Toate metodele de lucru şi procedurile tehnologice vor fi la un nivel calitativ adecvat lucrărilor care se vor executata. Acestea vor respecta legile, normativele, regulamentele si standardele in vigoare. Vor fi executate toate lucrările de vopsire, protecţie a suprafeţelor, izolare, curăţare etc. pentru îndeplinirea cerinţelor prevăzute în prezentul contract. Echipamentele şi materialele vor fi protejate împotriva coroziunii si chiar eroziuni după caz, pentru perioada depozitării/exploatării şi în timpul opririlor. Toate conexiunile la echipamentele existente vor fi incluse în lucrări. Acestea cuprind de exemplu demontări, modificări, suporţi si alte elemente pentru a le aduce la stare de functionalitate anterioara , precum şi toate re-conectările la echipamentele existente. Executantul va fi responsabil în întregime pentru furnizarea echipamentului temporar necesar tuturor sub contractanţilor sai si ale sale pentru executarea şi finalizarea lucrărilor. La finalizarea lucrărilor. După finalizarea lucrărilor Executantul va fi responsabil de a demonta si înlătura tot echipamentul temporar. Executantul va fi responsabil în întregime pentru toate lucrările temporare de orice fel care sunt necesare pentru executarea lucrărilor. La finalizarea lucrărilor Executantul va lasă zonele de lucru curate si decontaminate. Zonele de lucru (temporare – cât şi permanente) se vor afla sub responsabilitatea Executantului de la data începerii lucrărilor până la recepţia finala a lucrărilor. Responsabilitatea pentru zonele de instalare ale conductelor gazelor de ardere si alte zone considerate comune este de asemenea în sarcina Executantului. In condiţiile in care sunt necesare lucrări efectuate de către Beneficiar in zonele comune, Executantul va coordona activităţile necesare a fi executate de către Beneficiar a cărui prioritate prevalează faţă de Executant.

Lucrările contractului vor include, dar fără a se limita, la următoarele elemente principale:

1. O instalaţie de desulfurare umeda a gazelor de ardere (IDG), pentru blocul energetic nr. 4, echipata cu toate sistemele de proces necesare.

2. Ventilator(oare) pentru IDG pentru a controla întreaga trecere a gazelor de ardere si care asigura condiţiile unei funcţionari sigure si fiabile a cazanului de la blocul 4.

28 (142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

3. Toate conductele, incluzând, incluzând compensatoare şi conexiunile la instalaţiile existente.

4. Toate sistemele electrice, instrumentele şi sistemele de control automatizare

instrumentele şi sistemele de control automatizare descrise mai jos la punctul 5.16 si nu numai. 5.

descrise mai jos la punctul 5.16 si nu numai.

5. Toate sistemele auxiliare de furnizare, echipamentele şi conexiunile şi elemente de asamblare între lucrări şi sistemele existente din termocentrală (reţeaua electrică, reţeaua de alimentare cu apă industrialăde proces, reţeaua de canalizare si pluviala, abur şi condensat, apa de proces, reţeaua de apă pentru stingerea incendiilor, sistemul de termoficare, staţia de tratare a apei la caracteristicile cerute, reţeaua de aer comprimat, etc.) şi instalaţiile comune aferente necesare funcţionării celor 4 instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere şi instalaţiilor comune.

6. Staţie de tratare chimica pentru epurarea apelor menajere si contaminate industrial ce rezulta din instalaţia de desulfurare a blocului 4 dar si pentru celelalte instalatii de desulfurare aferente blocului 3,5 si 6.

7. Instalaţiile comune, pentru primirea, manipularea, depozitarea prafului de calcar, incluzând şi un siloz(uri) pentru depozitarea prafului de calcar echipat cu toate dispozitivele de descărcare şi elemente de protecţie si siguranţă. Silozul(rile) va(vor) fi umplut(e) din vagoane. Sistemul de preparare/tratare a şlamului de calcar (şlam obţinut din praful de calcar furnizat), şi transport la şi dinspre instalaţiile de desulfurare. Vor fi incluse şi căile de acces necesare/spaţiul de întreţinere si reparaţii.

8. Interfaţa ce consta in asigurarea echipamentelor si lucrărilor pentru conectarea instalaţiei de desulfurare cu diferitele parti ale instalaţiilor conexe acesteia existente (cazan, slam dens, celelalte instalaţii de desulfurare, diferite canalizări si alimentari cu apa de proces si electricitate etc)Şlamul de gips se va descărca în staţia de mixare din instalaţia de faza densă, dintr-un rezervor intermediar de ghips descris mai jos.

9. Lucrările trebuie să îndeplineascăToate acele cerinţele naţionale şi locale privind sănătatea şi siguranţa în muncă şi exploatare precum şi cerinţele de mediu.

10. Orice expertiza tehnica sau tehnologica a clădirilor, structurilor de susţinere precum si a altor elemente ale actualei instalatii tehnologice a termocentralei care va fi modificata ca urmare a interferentei cu instalaţia de desulfurare.

11. Sistemul/sistemele de aer comprimat va asigura funcţionalitatea IDG dar şi pentru tot echipamentul necesar pentru întreţinere si reparaţii, instrumente, control şi uz general la capacitatea, presiunea şi calitatea specificate. Aerul pentru instrumente nu va conţine ulei şi va avea punctul de condensare la –30, pentru presiunea de lucru (daca este cazul se vor instala separatori de ulei pentru a respecta cerintele de mediu ale beneficiarului).

12. Sistemul industrial de curăţare prin intermediul aspiratoarelor ce va acoperi interiorul tuturor clădirilor incluse in cadrul IDG.

13. Toate uneltele speciale şi echipamentele de ridicare necesare pentru întreţinerea şi reparaţia curenta si capitală a lucrărilor instalate. Asemenea unelte şi dispozitive de ridicare, precum şi amplasarea acestora se vor prezenta spre revizuire şi aprobaăre si revizuire Beneficiarului.

14. Echipamentul complet pentru operare, semnalizare, alarmă şi protecţie a IDG din camerele de operare ale fiecărei IDG si grup energetic în parte. Proiectarea sistemelor de control, operare, protecţie şi avertizare va fi supusă revizuirii şi aprobării Beneficiarului.

29 (142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

15.

 

16.

Echipament de masurare apentru monitorizarea emisiilor înainte si după absorber. Lucrări de acoperire a cClădiri ce vor acoperii toate zonelelor ce conţin echipament rotativ şi alte echipamente destinate pentru operaţiunile de întreţinere planificată.

 

17.

Toate aceste clădiri vor conţineCamere speciale incluzând echipamentele/instalaţiile relevante pentru operaţiuni localenecesare întreţinerii si reparaţiilor. Clădiri sau locuri amenajate cu +ggrupuri sanitare (dus si toalete – mobilier servire masa) + vestiar(e) şi pentru personalul care va deservi instalaţia de desulfurare. Numărul personalului de operare este de 5 rondieri, 5 electricieni, 5 operatori, 5 ingineri de sistem si 5 laboranţi pentru prelevare si analize chimice lLaborator care va conţine toate echipamentele si instalatiile necesare oare pentru efectuări de analize chimice. Lucrări de izolare pentru Ttoate conductele şi echipamentele ce pot îngheţa pe

18.

19.

20.

 

timpul vor fi protejate corespunzător împotriva îngheţuluiierni Lucrările vor include toate clădirileZone de depozitare, lucrările amenajeri de suprafaţă, fundaţiile, excavaţiile, montajul si instalarea, estacadele de conducte si cabluri, demolarea de clădiri şi dezafectarea de echipamente şi instalaţii, precum şi toate amenajările temporare ce pot include şi amenajarea solului sau a suprafetei betonate. care sunt necesare pe durata punerii in functiune.

21.

 
 

Toate lucrările de suprafaţă necesare pentru executarea lucrărilor cum ar fi dar fără a se limita la excavaţii, drumuri, sSpaţii de intretinere, sisteme de drenaj, sisteme de apă pluviala, menajera si reziduală.

22.

Toate lucrarile ce presupun modificari ale instalatiilor subterane si supraterane care se vor interfera cu fundatiile sau alte elemente ale instalatiei de desulfurare.

23.

Conducta/le de evacuare de urgenta in cazul in care ventilatorul/ventilatoarele

gazelor de ardere din componenta instalatiei de desulfurare nu functioneaza.

Specificatii privind echipamentul care va fi demontat si apartine Beneficiarului.

Orice echipament existent demontat de catre Executant, este proprietatea Beneficiarului si va fi furnizat acestuia. Dacă Beneficiarul nu are nevoie de echipamentul demontat, deseurile rezultate prin demontare vor fi depozitate corespunzator in locuri special amenajate si etichetate, eliminarea deseurilor nereciclabile se face pe cheltuiala Antreprenorului.

Înaintea începerii operaţiunilor de dezmembrare, Antreprenorul Executantul va informa Beneficiarul daca exista echipamente sau structuri care se vor mentine si vor fi folosite pentru instalaţia de desulfurare. Daca exista echipament dezmembrat care nu va fi folosit la instalaţia de desulfurare, va fi transportat si depozitat către o locaţie indicată de către Beneficiar.

Instalaţiile existente de la cota +92 până la şi incluzând legătura lor cu coşul şi suporţii excesivi suplimentari asociaţi acestora se vor demola demonta/demola şi se vor muta la nivelul solului. Gaura Zona de conectare din cos in caz ca nu se va folosi pentru sistemul de evacuare de urgenta din coş se va acoperi cu capac din oţel la de interior şi de exterior cu izolare intermediară de minim 200mm.

Alte specificatii.

30 (142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

Echipamentele principale, cum ar fi absorberul si echipamentele auxiliare (ventilator de gaze, pompe de recirculare, hidrocicloane, cosuri, rezervoare intermediare de slam si de apa in excces daca este cazul) vor fi amplasate de preferat conform planşei din Anexa 1.

Executantul poate folosi construcţiile existente pentru transferul încărcărilor diferitelor echipamente ale instalatiei de desulfurare,turilor dacă aceste construcţii prezintă suficiente măsuri de siguranţă pentru a suporta încărcări suplimentare. Posibilul transfer de încărcărcaretură va fi analizat şi evidenţiat de către Executant în timpul proiectării de detaliu ca parte lucrărilor iar in condiţiile in care sunt necesare ramfortari aceste vor fi făcute de către Executant. Pe coşurile existente la cota +92 nu se accepta incarcari suplimentare.

În continuare se vor face referiri la modul de conectare a echipamentelor precum şi cerinţele tehnice minime care se vor respecta pentru diferitele parţi ale IDG, specificate mai jos.

5.1 Canalul gazelor de ardere

Instalaţia de desulfurare se va conecta la traseul de gaze de ardere existent respectiv la flanşele celor doua electrofiltre prin intermediul unui singur canal de gaze de ardere cu o lungime de circa 240m care va cobori de la cota +92 a cazanului pana la zona de dispunere a absorberului. La cota +92 va fi prevăzut un sistem de evacuare de urgentă, dotat cu clapet ce va fi acţionat automat din camera de control a cazanului 4, care se va conecta la coşul actual şi care va fi folosit numai în cazul în care ventilatorul/rele gazelor de ardere se poate opri în mod necontrolat. Această evacuare de urgentă este inclusă în costul lucrării, precum şi modificările care sunt necesare în automatizarea blocului, protecţii, operare, control şi semnalizare pentru clapetul folosit. Clapetul/ii folosit/i va fi proiectat in aşa fel incat sa fie protejat de fenomenul de coroziune/eroziune si va/vor fi realizat/i din inox rezistent la temperaturi 140-200 grade celsius cu posibilitate de manevrare in orice conditii. Sistemul de evacuare de urgenta va fi conectat la actualul cos si nu va afecta posibilitatea de miscare a bratului de montaj de la cota +92. Executantul va cuprinde in oferta tehnica soluţia pentru evacuarea gazelor de ardere si racire a cazanului in condiţiile in care ventilatorul/le gazelor de ardere aferente instalaţiei de desulfurare iese se defectează. Aceasta soluţie va fi supusa spre aprobare si revizuire Comisie Tehnice de Avizarea a Termocentralei. Canalul gazelor de ardere va fi realizat din tablă de oţel carbon rezistenta la coroziune si eroziune, rigidizat cu profiluri laminate. Acestea vor fi prevăzute cu elemente elastice (compensatori) de preluare a dilatărilor, eforturilor şi vibraţiilor. Susţinerea traseelor de canale de gaze se va realiza prin intermediul unor construcţii metalice zăbrelite. Transmiterea încărcărilor la aceste construcţii metalice se face cu ajutorul unor suporţi ficşi sau mobili. Construcţiile metalice zăbrelite se fixează de fundaţiile din beton armat, cu buloane prin intermediul unor plăci metalice. Canalele de gaze de ardere se vor izola termic la exterior şi se vor proteja anticorosiv la interior prin alegerea unui material al conductei care sa fie rezistent la coroziune si eroziune in condiţiile tehnologice ale proiectului (compoziţie chimică fluid, temperatură, punct de rouă, etc.). Pe exterior se aplică vopsitorii în grosime de cca. 160÷180μm, izolaţie şi tablă zincată pentru atacul agresiv al mediului existent industrial şi cu rezistenţă la raze

31 (142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

ultraviolete, eventual la abraziune. Suporţi canalelor de gaze se vor proteja prin grunduire şi vopsire. Vopsitoriile anticorosive pe exteriorul construcţiilor metalice şi canale de gaze de ardere, sunt sisteme de protecţii pe bază de polimeri ciclici cu rezistenţă şi elasticitate mare.

Grosimea canalelor din oţel carbon va fi cea rezultata din calculul de proiectare care va fi prezentata de Executant si acceptata de către Beneficiar. Sudurile la conductele de gaze de ardere vor fi efectuate cu penetrare suficientă sau din ambele părţi pentru evitarea coroziunii.

Toate suprafeţele metalice, care vor avea contact cu gazele de ardere, trebuie păstrate la o temperatură deasupra punctului de condensare sau să fie ferite de condensul de acid si vor trebui placate cu materiale corespunzătoare. Canalele vor fi rotunde doar dacă nu se va demonstra că alta forma are calitati mai bune la rezistenţă/greutate şi în minimizarea posibilelor probleme de coroziune, eroziune sau depozitare de cenuşă.

Canalele din oţel carbon vor fi prevăzute cu un sistem de protecţie contra gazelor umede corozive pe durata opririi şi pornirii instalaţiei de desulfurare si cu sisteme de drenare a condensului in cazurile in care acesta apare. Canalele gazelor de ardere vor fi prevăzute cu compensatori care sa preia eforturile termice si de alta natura care se propaga in acestea. Tot condensul produs în conducta gazelor de ardere, precum şi a altor ape uzate rezultate în urma procesului de desulfurare de la Blocul 4 va fi colectat şi trimis fie in absorber pentru neutralizare fie in staţia de epurare sau tratare chimica parte a prezentului contract.

5.2 Coşul de fum.

Coşul de fum in functie de solutia constructiva va trebui sa aiba un sistem de colectare a condensului rezultat in urma desulfurări şi trimis in absorber. Daca coşul de fum va fi realizat din beton armat acesta va trebui sa fie izolat cu borosilicat de tip Penguard, cu o grosime de 2 inch (50.8mm).

Cosul la partea superioara va fi protejat cu tabla de inox ce are caltati anti-abrazive si antiacide. Înălţimea totală a coşului trebuie să fie de 120m de la nivelul solului (cota zero a termocentralei), cota ce a fost şi a fost determinată astfel încât să se asigure o dispersie adecvată a gazelor de ardere în atmosferă, având în vederea respectareaării valorilor limită ale concentraţiilor maxime a substanţelor în aer, stabilite de ordinul MAPM nr.

592/2002.

Coşul va fi dotat cu scări şi platforme galvanizate (cu excepţia platformei superioare care va fi din inox), lift permanent, sistem de măsurarea a noxelor, instalaţie de balizaj paratrăsnet, precum şi orice alt echipament care este necesar pentru o funcţionare în siguranţa si pe termen lung având în vedere o durată de viaţă de minim 25 de ani. Cosul va fi vopsit la exterior cu o vopsea antiacida si cu protecţie împotriva razelor ultrviolete.

Dacă distanţa între axele a doua coşuri este mai mică decât 5 ori diametrul maxim al acestora, încărcarea dată de vânt se va determina pe baza unor studii (conf. Buletinul Construcţiilor – Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajărilor Teritoriului - 1998 actualizat).

32 (142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

Executantul

legislaţia, reglementările şi normativele naţionale şi europene în vigoare în aşa fel încât să

întrunească următoarele condiţii:

de proiectarea şi execuţia coşului în conformitate cu

este

responsabil

Dispunerea echipamentelor de monitorizare a emisiilor trebuie să se facă aşa cum sunt stabilite în legislaţie, standarde şi directivele europene;

Dispunerea instalaţiei de balizaj la înălţimile prevăzute în legislaţie si in conformitate cu autorizaţia emisa de către Autoritatea Aeronautica Romana (autorizaţie care se va obţine de către executant);

Prevederea de duze pentru colectarea de probe, pentru măsurătorile independente privind emisiile, făcute de către autorităţile în domeniu;

Reducerea la minimum a căderii de picături la ieşirea din coş, iar conţinutul acestora trebuie să fie mai mic de 100 mg/Nm 3 (umed);

Dispozitive de măsurare specifice pentru urmărirea comportării in timp al coşurilor ca si construcţie speciala însoţite de documentaţia prevăzuta de legislaţie.

5.2.1 Echipament de monitorizare emisii şi analiză a gazelor de ardere

Instalaţia de desulfurare a gazelor de ardere va avea propriul echipament de monitorizare

al emisiilor cu transmitere a datelor pe calculator on-line, măsurătorile fiind continue si cu

În canalele de gaze

precum şi în coş se vor instala puncte de colectare a probelor din gazele de ardere, în conformitate cu legislaţia şi normele europene şi naţionale în vigoare. În această locaţie, echipamentul de monitorizare va funcţiona în conformitate cu toate nevoile de funcţionare şi prevederile naţionale si europene aplicabile. Echipamentul de monitorizare a emisiilor care va fi realizat şi dimensionat de către Executant şi va include măsurătorile continue directe şi de “calibrare” pentru SO 2 + SO 3 , pulberi , O 2 , NO x , CO, CO 2 , umiditate, temperatură, presiune şi altele asemenea daca legislaţie le prevede suplimentar fata de cele menţionate expres. Măsurătorile reprezentative, cum ar fi prelevarea de probe şi analiza acestora, pentru poluanţii relevanţi şi pentru parametrii de proces, precum şi calibrarea sistemelor automate de măsură folosind metode de referinţă se efectuează în conformitate cu prevederile standardelor române sau standardelor naţionale ale unui alt stat membru al UE, care adoptă standardele CEN disponibile. În cazul în care standardele CEN referitoare la măsurarea emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi nu sunt disponibile, se utilizează standarde ISO sau standarde naţionale referitoare la măsurarea emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi, cu condiţia

asigurării unei exactităţi echivalente.

posibilitati de elaborare de rapoarte privind noxele monitorizate.

Echipamentul de monitorizare a emisiilor va include hardware-ul şi software-ul astfel incat sa afişeze on-line valorile momentane ale emisiilor precum sisi sa realizeze mediaerea valorilor concentraţiei emisiilor: la 30 min, orar, zilnic, la 48 ore, lunar si anual. In coş, se vor conecta prevedea un număr suficient de duze pentru măsurarea concentraţiilor poluanţilor din gazele de ardere dar si pentru măsurarea altor parametrii. Duzele pentru probe vor fi potrivite pentru realizarea testelor de performanţă ale IDG precum şi pentru măsurătorile anuale cerute de autorităţile pentru protecţia mediului. Modul de amplasare si numărul de duze se vor stabili in conformitate cu standardele relevante si legislaţia in vigoare.

33 (142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

Între electrofiltre şi absorber se va include un număr suficient de duze si echipamentul

necesar

echipamente vor intra in componenta instalaţiei de desulfurare care vor face măsurători continue. Aceste măsurători vor fi incluse in logica procesului de desulfurare iar prin comparaţie cu măsurătorile de la noul cos vor demonstra eficienta instalaţiei de desulfurare in ceea ce priveşte eliminarea conţinutului de sulf. pentru a face măsurătorile necesare privind performantele garantate in ceea ce priveşte randamentul instalaţiei de desulfurare. Executantul va descrie metodele de măsura atestele de performanta pentru parametriielor garantaţie aile IDG prezentându-le cu cel puţin 3 luni înainte de punerea in funcţiune spre aprobarea Beneficiarului. Înainte de intrarea in absorber vor fi prevăzute alte sisteme de monitorizare emisii cu care sa se poată determina valorile noxelor din gazele de ardere după electrofiltru, valori ce vor trebui sa fie comparate cu valorile măsurate după absorber si care sa releve eficienta inlăturării conţinutului de SOx.

de

ardere

pentru

prelevarea

probelore

din

gazeleor

netratate,

iar

aceste

5.2.2 Echipamente de laborator

Echipamentele de laborator necesare diferitelor analize chimice standardizate care sunt necesare instalaţiei de desulfurare , vor fi incluse in preţul ofertei si vor fi dedicate pentru testele necesare IDG in timpul testelor de performanta la punerea in funcţiune dar si pentru testele ce se vor face ulterior in timpul operări. pe care Eexecutantul le va recomanda ce teste sunt necesare a se face iar testele minime vor conţine obligatoriu (ex. peteste pentru caracteristicile calcarului, analiza şlamului de gips, instalaţie de prelevare automata a mostrelor de calcar din vagoanele cu care va fi transportat calcarul, compoziţia apelor uzate înainte si după staţia de tratare)etc.). Echipamentele de laborator si metodele de analiza de laborator vor fi trimise spre aprobare si revizuire către te de Beneficiar la sugestia Executantului şi vor corespunde cu cele prevăzute in procedurile de analiza chimica propuse de Executant, iar acestea acestea vor fi instalate în laboratoarele de analiză ale Secţiei Chimice din cadrul termocentralei, p. Pentru a fi corespunzătoare scopului de analiză şi testelor care trebuie făcute. Executantul va amenaja spaţiul pe care Beneficiarul il va pune la dispoziţia Executantuluilaboratorul Beneficiarului unde şi va monta respectivul echipament. Se va face de asemenea specificaţie de către Executant care sunt analizele pe care acesta le propune: frecvenţa lor, metoda , standardele aplicabile şi măsuri care trebuie luate pentru protejarea mediului. Între electrofiltre şi absorber se va include un număr suficient de duze pentru probele gazelor de ardere, pentru a face măsurătorile necesare privind performantele garantate in ceea ce priveşte noxele ale instalaţiei de desulfurare. Executantul va descrie metodele de măsura a performantelor garantate ale IDG prezentându-le cu cel puţin 3 luni înainte de punerea in funcţiune spre aprobarea Beneficiarului.

5.3 Absorberul pentru desulfurarea umedă a gazelor de ardere

Absorberul trebuie sa aibă o soluţie tehnică confirmată şi verificată printr-o funcţionare de lungă durată la grupuri energetice cu o capacitate care să nu fie sub 330 MW . Absorberul va folosi calcarul ca reactiv şi va funcţiona fără adăugare de acizi organici pentru îmbunătăţirea procesului de absorbţie.

34 (142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

Selectarea materialului va fi făcută pentru ca acesta să reziste în condiţiile specifice desulfurării umede pentru cel puţin 20 de ani de funcţionare, cu nişte costuri de întreţinere

reparaţii foarte reduse. In criteriul de atribuire se vor acorda puncte suplimentare pentru

oEste preferat ca soluţie constructiva cu un absorber de inox. In condiţiile in care

vVentilatorul/le este va/vor fi dispuse intre absorberul de inox si cos, iar flanşa la intrarea

de pe absorber, canalul gazelor de ardere de intrare side ieşire din absorber,

corpul ventilatorului si rotorul precum si canalul dintre ventilator si cos vor trebui sa fie din inox. După trecerea prin zona de pulverizare, gazele de ardere conţin picături fine de apă, având

o umiditate ridicată. Această umiditate trebuie să fie redusă sub 100 mg/Nm 3 prin

intermediul unui separator de picături. Pentru evitarea înfundării separatorul de picături, acesta se va prevedea cu spălare automată periodică (odată la 8 ore sau mai rapid in funcţie de evaluarea făcută de Executant).

zona intrării gazelor de ardere în absorber va apărea o zonă umedă /uscată unde gazele

vor fi saturate. În această zonă există de asemenea posibilitatea evaporării suspensiei de pe pereţii interni ai absorberului, conducând la apariţia de depuneri în zona limitrofa intrării gazelor de ardere. Din acest motiv partea interioară va trebui căptuşită cu o protecţie anticorosivă cu rezistenţă ridicată şi în mod suplimentar spălată continuu. Absober-ul va fi proiectat din punct de vedere mecanic pentru o temperatură maximă/presiune maximă şi vor fi dotate cu o instalaţie de răcire de urgenţă care să asigure siguranţă pentru o oprire forţată în caz de defect al ventilatorului. Aceasta instalaţie de răcire de urgenţă va fi dimensionata ca să asigure răcirea gazelor de ardere de la 140ºC la o temperatură minimă la care nu este afectat absorberul şi instalaţiile interne aferente acestuia, alimentat cu moto-pompe care să pornească automat în cazul în care o situaţie de avarie ar putea apărea. Dacă absorberul are duze, atunci pentru fiecare nivel de pulverizare se va prevedea propria conductă dimensionată pentru debitul de şlam care se va calcula şi o pompă de recirculare dedicată. Se va prevedea cel puţin un nivel de duze suplimentar precum şi o pompă de recirculare suplimentară. Plasarea duzelor se va face în aşa fel încât să se evite zone moarte unde gazul poate trece netratat. Daca este cazul se vor instala la nevoie deflectori care vor forţa gazele de ardere sa intre in contact cu reactivul de calcar. Duzele vor fi din material cu înaltă rezistenţă de eroziune şi coroziune. Executantul va concepe un sistem de intrare în funcţiune a pompelor de recirculare si a nivelelor de pulverizare automat în funcţie de conţinutul de SOx din gazele de ardere.

În

gazelor

si

In
In

clădirea absorberului Sse vor construi platforme şi mecanisme pentru a susţine toată

instalaţia internă cum ar fi canalele gazelor de ardere, clapete, eliminatoare de picături, duze, etc. Se va prevedea in afara absorberului suficient spaţiu pentru mentenanţa oricărui echipament, inclusiv mecanisme de ridicare fixe sau mobile inclusiv precum si lift pentru personal. În interiorul absorberului este necesar să se prevadă construirea de platforme temporare şi alte mecanisme pentru verificare şi întreţinere a întregului scruber. Va fi prevăzut un În cazul în care se găsesc aagitator de rezerva arein în absorber trebuie să existe unul în rezerva (n + 1 buc.).in afara celor care sunt prevăzute a fi in funcţiune, iar Executantul va introduce in sistemul de automatizare un concept in care agitatorul de rezerva va intra in funcţiune in condiţia in care unul din cele in funcţiune se defectează. De asemenea agitatorul de rezerva va fi pus in funcţiune după o anumita perioada lăsându-se unul din cele prevăzute normal in funcţiune in rezerva, iar procesul de schimbare va continua pana la realizarea unui ciclu complet si apoi repetarea ciclului. De asemenea,

35 (142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

trebuie să se prevadă o suficientă rezervă pentru sSuflantele de aer pentru oxidare vor avea o redundanta de 100%. Proiectarea absorberului si a echipamentului aferent acestuia se va face în aşa fel încât nivelul pulverizare de rezervaele duzelor de pulverizare/agitatorul de rezervă/ lancea de oxidare aferenta agitatorului de rezervasuflanta de rezerva sa fie păstrate în condiţii suficient de bune (având în vedere posibila înfundare) pentru utilizarea lor oricând ar fi necesar. Grinzile de susţinere al nivelelor de pulverizare si alte elemente interioare de susţinere si operaţionale vor avea acelaşi material ca si materialul absorberului.

5.4 Rezervoarele aferente instalaţiilor de desulfurare

Toate rezervoarele unde se poate produce sedimentarea vor avea funcţii de agitare cu redundanţă sau proceduri de suport pentru manipulare în caz de nefuncţionare a unui agitator. Partea inferioara a rezervoarelor vor fi înclinate spre cel mai jos punct. Toate rezervoarele vor respecta cerinţele de rezistenţă la coroziune si eroziune. Rezervoarele vor fi prevăzute cu suficiente guri de vizitare “uşor de manevrat” (mărimi

potrivite, acoperire suspendată pe braţ oscilant, scări fixe, izolare cu căptuşeală, etc.).

În

diverselor posibile scurgeri de suspensie de calcar sau de şlam de gips, va fi prevăzut un rezervor ( başă) de colectare de formă rectangulară. In urma reducerii SO2 din gazele de ardere, prin procedeul de desulfurare cu calcar pulbere care are loc în absorber, rezultă ca produs secundar gipsul sub formă de şlam. Gipsul va trebui sa fie evacuat din instalaţia de desulfurare sub formă de şlam cu concentraţia 1:1(50%solid si 50% lichid), prin pompare la instalaţia de evacuare în fluid dens. Concentraţia şlamului de gips de 1:1 va fi obţinută prin hidrocicloane care separă apa în exces din şlam făcându-l optim pentru mixerele staţiei de fluid dens. Daca aceste hidrocicloane nu pot să realizeze această concentraţie de 1:1 atunci apa în exces de la hidrociclon poate fi colectată într-un rezervor şi va trebui refolosită fiind reintrodusă în circuit pentru preparare suspensie de calcar, spălare separator de picături, etc. Gipsul în concentraţie de 1:1 va fi colectat într-un rezervor intermediar şi de acolo trimis cu ajutorul unei pompe (va fi prevăzuta şi o pompă de rezervă asigurându-se redundanţa de 100% care sa intre in funcţiune automat in condiţiile in care cea in operare se defectează, si daca este cazul unei frecvente de funcţionare aceasta va fi specificata de către Executant) la mixerul instalaţiei de şlam dens. Acest rezervor va trebui sa aibă o capacitate

zona absorberului dar si a rezervorului de preparare şlam de calcar, pentru preluarea

care să permită colectarea gipsului pe o perioadă de minim 8 h la funcţionarea instalaţiei de desulfurare a blocului la sarcina nominală şi in condiţiile unei defecţiuni a sistemului de fază densă. Rezervoarele vor fi echipate cu supape de siguranţă, precum şi indicatoare de nivel şi alte dispozitive care vor asigura o funcţionare continua, fiabila si în siguranţă.

În

a recepţiona gipsul şi rezervorul intermediar a atins capacitatea maximă sau când din

diferite motive trebuie golit rezervorul intermediar, acesta va fi descărcat într-un rezervor de transfer pus la dispoziţie de către Beneficiar care va constitui rolul unui rezervor de urgenţă. Din acest rezervor se poate goli gipsul în oricare rezervor intermediar al tuturor instalaţiilor de desulfurare. Capacitatea rezervorului de transfer este de 1.540 m 3 şi este prevăzut cu agitatoare şi pompe de transfer şi inclus în logica de operarea a instalaţiilor de desulfurare ale blocurilor 3 şi 6. Executantul va trebui să proiecteze sistemul de descărcare

caz de necesitate când fie mixerul de la instalaţia de şlam dens nu este disponibil pentru

36 (142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

din rezervorul de transfer, astfel încât şlamul de ghips să poată fi descărcat automat din rezervorul de transfer în oricare rezervor intermediar în funcţie de disponibilitatea lor şi de capacitate. În condiţiile în care este necesară golirea unui absorber din diferite motive, Beneficiarul va pune la dispoziţia executantului un rezervor auxiliar care să preia toată cantitatea de reactiv. Acesta va putea fi ulterior returnat în oricare din absorberele instalaţiilor de desulfurare. Capacitatea rezervorului auxiliar este de 4.000 m 3 şi este prevăzut cu agitatoare şi staţie de pompare comună şi pentru rezervorul de transfer. Toata documentaţia tehnică pentru aceste rezervoare va fi pusă la dispoziţia Executantului după semnarea contractului si după obţinerea acordului proiectantului original. Având în vedere cele menţionate Executantul este responsabil sa prevadă ca fiecare instalaţie de desulfurare sa aibă propriu sistem de hidrocicloane, rezervor intermediar, si daca se considera necesar un rezervor de apă in exces, cu toate cu pompele, instalaţia si comanda aferente. Orice ajustări ale instalaţiilor de desulfurare existente ce sunt necesare pentru a face compatibila instalaţia de desulfurare bloc 4 cu acestea intra in obligaţia executantului si in costul contractului.

5.5 Depozitarea şi manipularea prafului de calcar

Calcarul cu granulaţia de 45µm va fi adus la termocentrală cu vagoane speciale cu capacitatea de ~ 56 t. Aceste vagoane speciale pentru transportul prafului de calcar vor fi accesibile pentru descărcare din zona căii ferate aflata la ~ 100 ÷120 m de silozul de calcar care se va construi în cadrul lucrării pentru depozitarea acestuia. Descărcarea vagoanelor se va face pneumatic după racordarea lor prealabilă la sursa de aer comprimat şi la conducta de evacuare a amestecului bifazic aer de transport – pulbere de calcar în silozul de calcar. Executantul este responsabil în cadrul contractului pentru dimensionarea echipamentelor de descărcare necesare (inclusiv furtunul de legătură) instalaţiei de desulfurare a blocului 4 dar care va deservi şi IDG bloc 5 (care are aceleaşi caracteristici tehnice de consum si de intrare ca si cele de la blocul 4). De asemenea, Executantul va schimba şi soluţia tehnică de descărcare pneumatică de la silozul de calcar deja în funcţiune aferent blocului 3 şi 6, în sensul ca transportul /descărcarea prafului de calcar nu se va mai realiza prin/din camioane ci din vagoane pe calea ferată. Sistemul de manipulare a prafului de calcar va cuprinde şi o linie de furnizare pentru transportul direct de la vagoane către rezervorul de preparare a şlamului de calcar (cu ocolirea silozului) cu o capacitate de 100 t/h. Capacitatea echipamentului de descărcare va fi dimensionata pentru a descărca calcarul necesar pentru 4 instalaţii de desulfurare (5 zile/săptămână) de praf de calcar, cu dimensiuni ale vagoanelor de 56 de tone. Capacitatea/rezerva de descărcare de mai sus este valabilă pentru patru grupuri energetice dar Executantul va face propriu calcul pentru a asigura realizarea acestuia. De asemenea, se va prevedea un sistem de monitorizare a cantităţilor de calcar din cele doua silozuri (IDG bloc 3,6,5,4 ) în sensul că se va cunoaşte tot timpul ce cantitate de calcar a intrat în silozuri, cât se consumă pe oră de către fiecare IDG aferentă fiecărui grup energetic şi cât mai este rezervă în acestea. Toate aceste informaţii se vor transmite în camera de comandă a desulfurări spre informarea operatorului precum şi informaţii referitoare la faptul că sunt sau nu sunt descărcări de vagoane şi supraveghere cu camere video cu înregistrare a procesului de descărcare. Echipamentul de descărcare va fi prevăzut cu un sistem automat de prelevare calcar din fiecare vagon in parte pentru a se putea determina reactivitatea, puritatea, granulaţia si umiditatea acestuia.

37 (142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

Pentru evitarea creşterii conţinutului de pulberi la descărcarea, manipularea şi depozitarea prafului de calcar, Executantul va prevedea şi include echipamente, precum filtre, echipament de curăţare a prafului (aspiratoare), pentru curăţirea pardoselilor, etc. Filtrele vor fi prevăzute cu dispozitive de măsurare a diferenţei de presiune pe filtru şi cu semnalizare şi alarme în cazul îmbâcsirii acestuia. Infrastructura pentru zona de descărcare de la vagoane sau modificări care sunt necesare la aceasta pentru îndeplinirea scopului de descărcare va face parte din contract. Executantul va verifica şi va lua în considerare, ca parte din contract tot ce este necesar în timpul fazei de proiectare detaliată.

5.6 Silozul de stocare calcar.

Silozul de praf de calcar va fi dimensionat pentru a putea stoca calcarul necesar pentru doua instalaţii de desulfurare umeda luând in considerare: frecventa de descărcare din vagoane , consumul orar al celor doua instalaţii, dar si pentru depozitarea unei capacităţi de rezervă neatinsă pentru 72 de ore precum şi 60 ore „necesar de week-end” de praf de calcar când 2 IDG funcţionează cu o sarcină de 885% a cazanului ce corespunde 290 MWh. Acest siloz va asigura şi capacitatea de stocare şi operare pentru IDG grup 5 al cărei consum se presupune ca este acelaşi ca IDG 4. Acest depozit va fi proiectat pentru păstrarea calităţii prafului de calcar pentru o durată de timp nedefinită şi orice condiţii de climă. Silozul va avea o formă cilindro-conica, dispus vertical iar pentru această construcţie fundaţia a fost realizată in cadrul contractului de execuţie al instalaţiilor de desulfurare a gazelor de ardere de la grupurile 3 si 6, iar Beneficiarul va pune la dispoziţia Executantului documentaţia de proiectare si execuţie după semnarea contractului, iar acesta va trebui să- şi facă propriile investigaţii dacă aceasta este sau nu potrivită pentru acest scop si dacă sunt necesare modificări să le realizeze pe costul său, parte a prezentului contract. Silozul trebuie prevăzut cu un filtru pentru desprăfuire, acestea având rolul de a separa final particulele de praf de aerul de transport, praful fiind colectat în filtru şi deversat prin şnec în siloz, iar aerul de transport curat este eliminat în atmosferă. Silozul trebuie sa aibă prevăzute sisteme de fluidizare a pulberii de calcar pentru ca acesta nu sa se întărească sau colmateze.

5.7 Pregătirea suspensiei de calcar

Sistemul va fi echipat cu dispozitive corespunzătoare pentru alimentarea, dozarea apei/a proporţiei de calcar şi dispozitive de amestecare. Rezervorul de preparare a suspensiei de calcar (reactiv) va fi dimensionat sa aibă o capacitate de stocare de cel puţin 8 ore, care să acopere necesarul pentru IDG bloc 4 dar şi 5. Executantul va include in lucrări toate elementele necesare fizice, electrice si de automatizare prin care să se realizeze interschimbalitatea între rezervorul de reactiv alocat IDG 3 si 6 cu cel ce va fi construit pentru IDG 4 si 5 în aşa fel încât din oricare rezervor să se poată alimenta oricare IDG printr-un „joc de vane”. Linia de alimentare cu şlam de calcar va fi proiectată pentru a se evita înfundarea ţevilor, prin circulare continuă (linia de alimentare şi re-circulare) inclinat pentru golire către rezervorul de alimentare . Sistemul de preparare şi sistemul de alimentare cu suspensie de calcar va fi un sistem închis şi izolat precum şi cu circulaţie continuă (linii de alimentare şi linii de recirculare).

38 (142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

Toata zona silozului de calcar, instalaţiei de descărcare şi instalaţiei de preparare trebuie să fie prevăzută cu instalaţii de ridicat cu acţionare manuală şi electrică pentru diminuarea efortului fizic la lucrările de întreţinere – mentenanţă şi reparaţii.

5.8 Instalaţia de evacuare a şlamului de gips

În urma reducerii SO 2 din gazele de ardere, prin procedeul de desulfurare cu calcar pulbere care are loc în absorber, rezultă ca produs secundar gipsul sub formă de şlam. Şlamul va trebui să fie evacuat din instalaţia de desulfurare sub formă de gips cu concentraţia 1:1, prin pompare la instalaţia de evacuare în fluid dens.

Caracteristicile şlamului de gips: Gipsul va fi descărcat către “Instalaţia de fază densă” în proporţie de: 50 % materii solide, 50 % apă , iar cantitatea maximă pe care mixerul sistemului de şlam dens o poate recepţiona este de maxim 66 t/h iar presiunea la flanşa de racord cu sistemul de şlam dens trebuie sa fie de minim 2 bari. Distanţa dintre rezervorul de transfer intermediar şi mixerul de la şlam dens este de aproximativ de 200 m iar înălţimea unde este dispusă flanşa este de aproximativ 10m deasupra solului. Beneficiarul va pune la dispoziţia Executantului după semnarea contractului dimensiunea flanşei de conectare şi lista semnalelor logice care trebuie introduse în instalaţia de automatizare (DCS) a instalaţiei de desulfurare, pentru a se asigura interfaţa cu automatizarea de la instalaţia de şlam dens. Executantul va asigura sistemul de spălare al conductei în cazul opririi descărcării de şlam de gips. Descărcarea şlamului de ghips trebuie să se facă continuu în mixerul de la faza densă. Pompele de evacuare trebuie sa fie cu redundanta de 100% si adecvate transportului de slam de ghips.

În cazul în care sunt necesare modificări ale sistemului de automatizare de la instalaţia de şlam dens , a instalaţiei electrice sau orice alte modificări necesare integrări instalaţiei de desulfurare cu sistemul de şlam dens acestea vor face parte a ofertei. Instalaţia de desulfurare trebuie sa aibă propria instalaţie de descărcare in sistemul de şlam dens.

5.9 Instalaţia de apă de proces

Beneficiarul va asigura apa de proces pe care Executantul o va prevedea în bilanţul masic din cadrul ofertei, pentru cele doua instalaţii de desulfurare şi serviciile aferente acestora dar la calitatea prevăzută la Capitolul 6 paragraful 6.1.8. Alimentarea cu apă brută a instalaţiei de desulfurare se va face din “Staţia de apă brută, zona bazin E – ieşire casa site) din cadrul termocentralei. Executantul este responsabil pentru:

Proiectarea şi execuţia unui rezervor de apă de proces cu o capacitate care va asigura alimentarea a doua instalaţii de desulfurare aferente grupurilor 4 şi 5, capacitate care va depinde de consumul de apă al instalaţiilor de desulfurare, dar care va asigura consumul pentru cel puţin 4 ore. La flanşa de racord dintre rezervor şi conducta de aducţiune apa se va monta un filtru cu autocurăţire periodică;

Proiectarea şi execuţia conductei şi traseu de conducta nouă între zona bazin E – ieşire casă site şi racordul rezervorului de apă de proces de la instalaţiile de desulfurare cu dispunerea conductei pe estacada tehnologică existentă precum şi

39 (142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

pe o estacadă nouă care se va proiecta pe un traseu care va fi agreat cu Beneficiarul până la locul de dispunere al rezervorului de apă de proces mai sus menţionat;

Proiectarea şi execuţia unei estacade tehnologice nouă până la locul de racord acolo unde nu mai există.

Proiectare, achiziţie şi montaj de electropompe noi care vor asigura debitul şi presiunea necesară în punctul de racord al flanşei rezervorului apei de proces. Proiectarea va trebui să demonstreze o redundanţă de 100% a pompelor. Pompele de apa de proces vor fi prevăzute fie cu bucla de recirculare fie cu turaţie reglabila a electropompelor, turaţie care va varia in functie de consumul de apa de proces al instalaţiei de desulfurare bloc 4 dar si bloc 5 (consumul de apa de proces al instalatiei de la blocul 5 se considera egal cu cel al instalaţiei de la blocul 4);

Proiectare şi montare circuite de apă brută de la aspiraţia pompelor din Staţia de apă brută bazin E (nu există flanşa de racord pe debitul necesar) – ieşire casă site până la aspiraţia pompelor care se vor monta;

Demontarea echipamentului existent şi folosirea fundaţiilor fostelor pompe pentru cele noi în condiţiile în care Executantul constată conformitatea acestora cu noile cerinţe pentru echipamentul care se va monta;

Proiectare şi montare instalaţii electrice şi automatizări pentru alimentarea pompelor, măsurarea continua a apei de proces consumate, precum si orice alte echipamente care sa asigure o funcţionare fiabila, eficienta si sigura a instalaţiei;

Între rezervorul de apă de proces şi cele doua instalaţii de desulfurare se vor monta alte pompe care vor furniza debitul şi presiunea necesară instalaţiei de desulfurare pentru blocul 4 respectiv 5 şi pentru acestea se va asigura o redundanţă de 100% ;

Executantul va realiza o schemă de alimentare în aşa fel încât din oricare rezervor (cele existent pentru IDG 3 si 6 si cel nou) să se poată alimenta oricare dintre cele 4 instalaţii de desulfurare şi va realiza şi o schemă logică ce va fi introdusă în sistemele de automatizare ale celor 4 instalaţii de desulfurare.

Ţevile instalaţiei de apă de proces vor fi rezistente la coroziune şi protejate de eroziune şi izolate cu vată minerală şi tablă galvanizată. Ţevile instalate vor avea ventile de drenaje în toate punctele joase şi ventile pentru eliminarea aerului în toate punctele înalte. Tot ce este montat în exterior va trebui să fie izolat împotriva îngheţului. De asemenea ţevile vor fi dotate cu un sistem de avertizare împotriva eventualelor scurgeri sau spargeri a traseului de ţeava.

5.10 Instalaţia de stingere a incendiilor. Sistemul de apă potabilă.

Întreaga instalaţie de stingere a incendiilor va fi proiectată şi montată în conformitate cu normele şi reglementările în vigoare, iar dacă sunt necesare obţinerea de avize sau autorizaţii Executantul este obligat să le obţină. Instalaţia de stingere a incendiilor va fi alimentată de la instalaţia (iile) de apă existente. Instalaţia de stingere a incendiilor va fi proiectată ca un sistem de reglare cu buclă închisă acoperind zona de amplasare a IDG şi instalaţiile aferente. Ţevile de derivaţie vor alimenta sistemul intern al instalaţiei de stingere a incendiilor, cum ar fi sistemele de furtun, şi sistemele de stropire a apei de la buclă. Instalaţiile de stingere a incendiilor vor fi aranjate

40 (142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

în aşa fel încât stingerea incendiilor va fi întotdeauna garantată şi va fi în conformitate cu cererile autorităţilor. Instalaţia va avea capacitatea de a furniza apă celor mai solicitante secţiuni de sprinklere şi în acelaşi timp să asigure hidranţii şi staţiile cu furtun, cu necesarul de apă. Va trebui sa fie prevăzute drumuri de acces autoutilitarelor pompierilor pentru a avea acces la hidranţii din zona IDG. Numărul hidranţilor şi localizarea hidranţilor şi materialul ţevilor va fi în conformitate cu legislaţia în vigoare. Sistemul de alimentare cu apă potabilă va fi inclus în costul lucrării şi va ţine seama de normativele şi reglementările în vigoare.

5.11 Instalaţia de aer de oxidare (suflantele).

Absorber-ul va avea propria instalaţie de aer pentru oxidare cu rezerva. Numărul minim de suflante va fi de 2*60%.

5.12 Instalaţia de aer comprimat Atentie!

5.13

Staţia de aer comprimat este va fi dimensionată pentru a îndeplini cerinţele maxime de presiune şi debit de aer necesar pentru doua instalaţii de desulfurare aferente grupurilor 4 şi 5 din cadrul termocentralei Rovinari. Echipamentul pentru această instalaţie a fost achiziţionat în cadrul lucrărilor de implementare a instalaţiilor de desulfurare de la grupurile 3 şi 6. Ceea ce trebuie să se includă pentru instalaţia de desulfurare a grupului 4 este rezervorul de aer tampon care trebuie să aibă o capacitate de stocare aer comprimat necesar pentru doua instalaţii de desulfurare respectiv pentru blocul 4 şi 5. Acest rezervor va fi proiectat să se potrivească instalării în clădirea compresorului deja existentă şi realizată pentru instalaţiile de desulfurare ale grupurilor 3 şi 6. Beneficiarul se obligă ca după semnarea contractului să pună la dispoziţia Executantului documentaţia acestei clădiri şi documentaţia pentru staţia de aer comprimat (compresorul). Staţia de aer comprimat şi instalaţiile aferente acesteia va asigura necesarul de aer comprimat pentru: aparatura de măsură, control şi uz general la capacitatea, presiunea şi calitatea necesară pentru instalaţiile de desulfurare. Redundanta 100%. În cadrul zonelor de mentenanta din interiorul clădirilor instalaţiei de desulfurare instalaţiei de desulfurare se vaor instala suficient debit , puncte de conectare la instalaţia de aer comprimat dispersate în mod egal, aer necesar pentru lucrările de întreţinere cu o presiune la 7 bari.cu puncte de conectare dispersate în mod egal, necesar pentru lucrările de întreţinere. Aerul curat, fără ulei şi umezeală (-30ºC punct de condensare la presiune de lucru) va fi furnizat lLa ieşirea compresorului aerul comprimat va fi curat, fără ulei şi umezeală (-30ºC punct de condensare la presiune de lucru). Staţiile compresor de aer comprimat vor avea un sistem de control integrat în sistemul de automatizare al instalaţiei de desulfurare şi vor fi controlate automat. Aerul comprimat instrumental va fi 100 % redundant. Ţevile şi de impuls pentru diferitele instrumente de măsura si de acţionare pneumatica a valvele vanelor pentru măsurarea şi controlul aerului vor fi din oţel inoxidabil. Lucrările de interfaţa dintre instalaţiile de desulfurare deja implementate si instalaţia de desulfurare a blocului 4 pentru partea de aer comprimat sunt incluse in acest contract. Echipamentele instalaţiei de aer comprimat vor fi plasate in clădire.

41 (142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

5.14 Sisteme de operare.

Instalaţiile de desulfurare vor fi echipate cu sisteme de operare distribuite independent. Funcţiile de supraveghere şi monitorizare vor fi conectate şi la sistemele de operare ale grupului energetic 4. Fiecare IDG va avea propriul operator şi staţie de lucru pentru a permite funcţionarea

locală şi modificarea diferitelor valori şi a altor date operaţionale. În timpul funcţionării obişnuite, va fi posibilă supravegherea IDG de la camerele de control ale grupurilor energetice dar operarea IDG se va face din camera de control al acesteia situat în staţia electrică. Echipamentele cu servicii comune (manipularea calcarului şi a gipsului) vor fi prevăzute cu panouri de operare robuste pentru funcţiile de control local. Supravegherea generală a instalaţiilor comune vor fi integrate, din motive practice, în sistemul de control a grupului energetic nr. 3 deja pus în funcţiune. Pentru orice modificare fizică sau logică în DCS-ul de la IDG grupurile 3 şi 6 datorate interferenţei cu IDG bloc 4 este responsabil Executantul (proiectare şi execuţie). Echipamentul de control complet inclusiv instrumentele, alarma, protecţiile, controlul de la distanţă şi funcţiile automate vor administra cel puţin:

Pornirea sau oprirea locală sau de la distanţă a IDG şi a echipamentelor de proces specifice.

Modificarea directă a parametrilor.

Funcţiile necesare pentru optimizarea funcţionării.

Lucrările de execuţie vor include instalaţia cablurilor din cadrul IDG precum şi cabluri din noul sistem local electric şi de control la camera de control a grupurilor energetice. Hardware-ul şi software-ul trebuie să fie uniformizate şi adaptate conexiunilor de comunicare ale datelor digitale cu sistemul de control a grupurilor energetice.

5.15 Cerinţe detaliate privind alte echipamente.

5.14.1 Echipament sub presiune

Echipament de presiune se defineşte ca fiind orice recipient, rezervor sub presiune, ţevi, accesorii de siguranţă şi accesorii de presiune. Toate acestea vor urma cerinţele Directivei privind Echipament de Presiune PED 97/23/EC sau oricare alta directiva reactualizata.

5.14.2 Ţevi

Ţevile vor fi proiectate pentru a rezista la creşterile de temperatură sau vor fi dotate cu îmbinări flexibile pentru a permite expansiuni dilatări verticale, orizontale sau unghiulare. Ţevile instalate vor avea ventile de drenaj în toate punctele joase şi ventile pentru eliminarea aerului în toate punctele înalte. Conductele vor fi plasate la distanta adecvată pentru a permite uşoare lucrări de întreţinere şi izolaţii. Toate ţevile suspendate vor fi la o distanţă minimă de 2,20m de la pardoseală şi platformele de exploatare. Se poate accepta un nivel mai jos cu aprobarea specială a Beneficiarului. Toate ţevile instalaţiei de apă vor fi din materiale anti-corozive eroziune siau protejate împotriva coroziunii, iar cele care vor transporta reactiv sau şlam de gips vor fi protejate împotriva eroziuni sau realizate dintr-un material rezistent la eroziune (GRP sau FRP).

42 (142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

Materialul din care vor fi confecţionate ţevile va fi ales potrivit condiţiilor celor mai nefavorabile de exploatare şi în funcţie de mediul din interiorul ţevii. Va fiSe va lua luat în considerare la proiectare pericolul de coroziune galvanică şi/sau curenţi electrici induşi în ţevi. Va fi asigurat materialul izolant sau flanşele ţinându-se cont de ordinea diferitelor materiale folositeIntre ţevi cu materiale diferite se vor prevedea flanşe si elemente de izolare. Pentru a se evita îngheţarea pe timpul iernii, toate ţevile instalate în exterior vor fi izolate corespunzător şi vor avea încălzire electrică cu cablu, dacă alt tip de încălzire nu este, evident, mai economic. Toate ţevile care sunt folosite pentru reactiv sau gips vor fi prevăzute cu sistem de spălare la oprirea instalaţiei care se va face automat fără intervenţia personalului de exploatare si in acelaşi timp se vor lua masuri ca acestea sa poată fi prevăzute cu elemente care sa nu permită colmatarea (obturarea) lor in timpul funcţionarii si opriri neaşteptate (pante către rezervoarele de colectare). Toate sistemele de ţevi vor fi dotate cu sistem de avertizare care sa semnalizeze in camera de comanda a operatorului eventuale scurgeri sau spargeri. In locurile se prevede mentenanta sau verificări periodice sistemul de ţevi se vor prevedea cu segmente de ţevi îmbinate prin flanşe care sa permită o demontare uşoara.

prin flanşe care sa permită o demontare uşoara . 5.14.3 Flanşe şi garnituri de etanşare Flanşe

5.14.3 Flanşe şi garnituri de etanşare

Flanşe metrice,dimensionate potrivit ISO 7005 (DIN 2501)

instalaţia de desulfurare, dacă nu se specifică în mod explicit alte flanşe care să nu fie standardizate. Flanşele vor fi flanşe nefixatefixate prin suporţi, din oţel carbon galvanizat combinat cu coliere de oţel galvanizat pentru ţevi din otel carbon sau GRP si din otel inoxidabil pentru ţevi de oţel inoxidabil. Garniturile de etanşeizare plate vor fi din cauciuc, consolidate cu plasă de metal sau calitate mai superioara, fără grafit. Bolţurile, piuliţele şi şaibele vor fi în general din oţel galvanizat la cald potrivit ISO 4014/4017, ISO 4032 şi ISO 7089.

vor fi utilizate peste totin toata

5.14.4 Armături

În general armăturile vor fi din acelaşi material ca şi ţevile de legătură sau dintr-un material superior. De preferabil, armăturile cu filet nu vor fi utilizate pentru dimensiuni mai mari de 1 ¾”.

5.14.5 Suporţi

Suporţi ficşi , suporţi suspendaţi şi mobili, urmează a se confecţiona din oţel carbon protejat prin galvanizare la cald. Toţi suporţi din exterior vor fi prevăzuţi cu orificii de scurgere. Executantul va alege materialul suporţilor pentru evitarea vibraţiilor, şi uzurii datorită temperaturii:

Ca o regulă generală distanţa între ţevile din oţel nu vor depăşi:

- Pentru ţevi cu diametrul sub 50 mm: 2.500mm

- Pentru ţevi cu diametrul sub 100 mm: 5.000mm

- Pentru ţevi cu diametrul sub 400 mm: 7.000mm

43 (142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

5.14.6 Proceduri şi calificări necesare operaţiunilor de sudare

Toate procedurile de sudare şi sudorii vor respecta cerinţele ISCIR in vigoare si standardele aplicabile. Sudori vor fi calificaţii conform prescripţiilor ISCIR CR9: 2003 si CR9/A1:2004 si standardele SR EN 287-1 si SR EN 1418 Fişele testelor de calificare ale fiecărui sudor vor fi disponibile pentru verificare de către Beneficiar. În afara respectării standardelor menţionate este necesar şi respectarea reglementarilor legale referitor la autorizare, fişe de urmărire rapoarte de încercări etc.

5.14.6 Sudarea ţevilor din oţel inoxidabil

Procedeele de sudura vor fi omologate conform prescripţiei tehnice ISCIR CR 7:2003 si CR 7/A1 :2004.

Se va utiliza metoda gazului inert (TIG/MIG).

sub-contractanţilor săi vor fi umplute cu un gaz inert în timpul sudării (Argon).

Sudarea pe şantier se poate face cu utilizarea pastei aplicabile de protecţie.

Ţevile sudate în atelierele Executantului sau

5.14.7 Verificarea sudurilor/laminarilor

Laboratoarele care vor executa examinări ale sudurilor vor fi autorizate conform prescripţiilor ISCIR in vigoare . La verificarea sudurilor se vor respecta cerinţele metodelor, regulamentelor şi standardelor aplicabile în domeniu. Înaintea începerii lucrărilor de sudură pentru orice echipament este necesar ca Executantul să elaboreze proceduri specifice pentru fiecare material folosit (otel-carbon, inox , FRP/GRP etc.) în baza documentaţiilor de proiectare în care să specifice şi gradul de verificare şi tipurile de verificări ce vor fi efectuate împreuna cu PCCVI-ul (aprobat şi de către responsabilul tehnic cu execuţia) aferent precum şi alte documente prevăzute de lege. Este interzisă începerea oricărei lucrări de sudură/laminare fără a avea aceste documente.

5.14.8 Teste hidraulice

Testele hidraulice vor respecta metodele, regulamentele şi standardele aplicabile în domeniu. Testele hidraulice se vor realiza pentru toate instalaţiile, după montarea tuturor echipamentelor. Înaintea testului hidraulic, ţevile se vor spăla şi curăţa de murdărie. Executantul este obligat să elaboreze proceduri de efectuare a testelor hidraulice schiţe izometrice clasificate pe sisteme precum şi PCCVI-urile aferente. Presiunea de proiectare pentru fiecare sistem de ţevi va fi specificata in desene si va fi aceasi pentru întreg sistemul testat. In functie de scopul fiecarui sistem acestea (sistemele) pot avea presiuni de proiectare diferite. Executantul va elabora desene de ansamblu pentru diferitele sisteme de tevi si apoi desene de detaliu a componentei sistemului. Rapoartele de control calitativ vor conţine referinţe la presiunea de proiectare, presiunea standardizata (care ar trebui sa fie egala cu cea de proiectare), presiunea de test si presiunea măsurata in timpul testului.

5.14.9 Vane si robineti.

44 (142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

În general, vanele si robinetii vor fi livrate conform DIN 3230, sau altor standarde europene sau româneşti şi vor fi protejate contra scurgerilor (calitatea 1 DIN 3230 partea 3) în fiecare direcţie de curgere a debitului. Axele ventilelor, dispozitivele de etanşare, suporţi şi alte piese care se uzează, după caz, vor fi din material corespunzător, contra coroziunii / eroziunii. Valvele vor fi proiectate pentru a preveni vibraţiile şi zgomotul în timpul funcţionării când sunt închise sau complet deschise. Toate valvele vor fi proiectate pentru deschidere şi închidere la presiunea maximă fără cavitaţii sau vibraţii nedorite.

Mânerele şi manetele vor fi de mărime mare şi, când este necesar, vor avea axe şi angrenaje astfel încât fiecare valvă să poată fi acţionată uşor şi convenabil în condiţii de exploatare, de către o singură persoană. Acolo unde se montează vane si robinete pentru întreţinere si reparaţii se vor prevedea scări si platforme de acces precum si acoperişuri pentru cele neizolate si expuse condiţiilor atmosferice exterioare.

5.14.20 Protecţia anticorosivă

Toate piesele instalaţiilor şi materialele vor fi protejate contra coroziunii/eroziuni după caz. Protecţia va împiedica şi coroziunea pe perioada transportului, depozitării şi execuţie. Protecţia se va executa în atelierele de lucru şi specializate ale Executantului elaborându- se proceduri si PCCVI-uri specifice. Standardul care se va respecta la protecţia anticorosiva, inclusiv a încercărilor a elementelor din otel este SR EN ISO 12944 Toate suprafeţele din oţel carbon ce urmează a fi vopsite, vor fi pregătite prin sablare sau alte metode consacrate. Înaintea curăţirii prin sablare suprafeţele vor fi curăţate de ulei şi grăsime Suprafeţele vor fi curate şi vor fi uscate şi nu vor conţine nici un fel de materii străine la momentul vopsirii. Beneficiarul va aproba calitatea, culorile ca şi procedura de aplicarea vopselei iar Executantul va prezenta informaţii detaliate, mostre şi recomandările producătorului cu privire la vopsea, condiţii de aplicare si vopsire, pentru aprobare. Vopsirea se va realiza eficient şi in mod profesionist. Dacă echipamentul s-a deteriorat în timpul instalării, vopseaua de grunduire va fi curăţată şi remediată când este necesar şi se vor aplica două straturi de vopsea ca strat final.

Toate suprafeţele externe negalvanizate, exceptând piuliţele, bolţurile şi şaibele ce pot fi îndepărtate în scopuri de întreţinere vor fi vopsite în atelierul producătorului după cum urmează:

(a)

Un strat de grunduire cu proprietăţi de inhibare a coroziunii.

(b)

Două straturi de ulei nelucios şi vopsea rezistentă la condiţii atmosferice nefavorabile, din care cel de al doilea se va aplica la finalizarea testelor de lucru

(c)

Un strat definitiv de vopsea cu aluminiu, rezistent la ulei şi care să nu îşi piardă consistenta, culoarea şi să reziste la condiţii atmosferice nefavorabile şi ultraviolete.

(d)

Grosimea totală a straturilor de mai sus va fi de minimum 160 pentru suprafeţele din exterior şi 120 pentru suprafeţele din interior.

45 (142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

Straturile de vopsea vor avea culori diferite.

5.14.21 Galvanizarea

Exceptând cazul în care nu se specifică altfel, părţile feroase vor fi galvanizate dacă vor fi expuse condiţiilor atmosferice exterioare. Galvanizarea se va aplica la cald şi va consta în aplicarea continuă a stratului cu grosimi minime după cum urmează:

Tipul de material

Greutăţi (g/m2)

Oţel laminat expus doar la atmosferă

600

Oţel laminat instalat în pământ

1, 500

Fontă şi fier maleabil

600

Bolţuri, piuliţe şi şaibe

375

Stratul de zinc va respecta cerinţele potrivit cerinţelor din ASTM, A123, A153, A239 şi A385 sau standarde europene. Metalul va fi complet prelucrat înainte de galvanizare, nu se acceptă nici un fel de strunjire sau găurire în ateliere sau cu maşinării, după galvanizare.

Cerinţe privind construcţiile civile şi clădirile

Pentru construcţiile civile vor aplica legislaţia, reglementările şi standardele din România. Toate instalaţiile care conţin echipament rotativ, dispozitive electrice/electronice şi orice alte părţi ale IDG care necesită întreţinere în viitor vor fi protejate prin clădiri care vor tine cont de condiţiile climatului extern si intern. Echipamentele instalate în exterior se vor proiectate în aşa fel încât apa să nu pătrundă sub nici o formă la acestea iar fenomenul de condensare nu este admis.

Sistemul de ventilare, încălzire si climatizare.

Clădirile şi alte spaţii relevante din cadrul IDG vor fi dotate cu căldură, ventilaţie şi aer condiţionat. Climatul interior va depinde de folosirea intenţionată:

Încăperile pentru operaţiuni generale vor fi prevăzute cu filtru de aer la intrare şi ventilaţie cu suprapresiune. Temperatura va fi >5ºC, acesta fiind posibil să necesite atenţie specială în jurul uşilor. Filtrele vor fi prevăzute cu sisteme de măsurare a depresiuni şi semnalizare în momentul îmbâcsirii.

Aerul condiţionat se va instala în încăperi în care este necesar pentru o bună funcţionare a echipamentului sau în încăperile de operare si întreţinere ale personalului, care sunt folosite în mod frecvent.

Toate încăperile/spaţiile cu carcase electrice/computere sau destinate personalului vor fi alimentate cu aer de intrare filtrat.

Sistemul de încălzire va menţine temperatura din clădiri şi camere conform normelor şi reglementărilor din România şi Europa şi va preveni defecţiunile echipamentelor la temperaturi externe joase indiferent dacă instalaţia este în funcţiune sau scoasă din funcţiune.

46 (142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

Camerele personalului, care sunt frecvent în folosinţă, nu vor depăşi o temperatură de 24 grade Celsius si nu va scădea sub o temperatura de 18 grade Celsius.

Lucrări de construcţii civile.

Lucrările cuprind construcţiile civile pentru instalarea în interior a tuturor echipamentelor majore cum ar fi absorber, pompe de recirculare şi ventilatorul gazelor de ardere construcţii pentru instalaţia de descărcare a calcarului şi construcţii pentru manipularea calcarului şi prepararea şlamului de calcar. Toate ţevile şi alte echipamente care este posibil să îngheţe vor fi protejate riguros împotriva îngheţului prin sisteme de încălzire.

Toate fundaţiile IDG vor fi prevăzute cu minim 50mm fundaţie deasupra nivelului final al solului. Fundaţiile exterioare vor fi cel puţin 100mm deasupra suprafeţei finisate.

Pentru noile transformatoare de 24/6,3 kV, fundaţia va include un rezervor de ulei şi unul de drenare.

Transformatoarele vor fi prevăzute cu pereţi de protecţie împotriva incendiilor/exploziilor în conformitate cu standardele, normativele si legislaţia româna .

Lucrările vor include toate construcţiile, terasamentele, fundaţiile, pilonii, plăcile de fundaţie, suportii pentru suspendarea conductelor, demolarea construcţiilor şi a echipamentelor, şi măsuri temporare, cum ar fi pregătirea solului.

De asemenea se va prevedea de către Executant amenajarea spaţiul potrivit, incluzând echipamente/instalaţii relevante, pentru operarea IDG si cel puţin 2 toalete.

Toate podelele interioare vor fi concepute pentru a permite o curatare si cu apa (înclinare suficientă cu direcţionare a apei) si protejate cu suprafeţe rezistente la activitati industriale.

Reţeaua de evacuare a apei menajere, pluviale si chiar drenuri daca este cazul va fi conectată la reţeaua de evacuare a apei existente in termocentrala. Noua reţea de evacuare a apei pluviale va avea in vedere si drumul de acces pentru transportul calcarului ce va trebui sa aibă canale colectoare de apa menajera si pluviale.

Lucrările includ estacade tehnologice pentru conductele pentru transportul şlamului de calcar de la siloz şi rezervorul de preparare la IDG şi transportul şlamului de gips de la IDG la instalaţia de fază densă, intre IDG si rezervoarele auxiliar si de transfer, sistemul suplimentar folosit pentru transportul şlamului în eventualitatea opriri accidentale a instalaţiei de fază Densă (bazinul de urgenta) precum si altor conducte care sunt necesare unei bune funcţionari.

Condiţii de sol

Executantul va realiza propriul studiu geologic pe costul sau iar interpretarea acestor studii va fi in responsabilitatea exclusiva a executantului. Pentru informarea preliminara asupra solului, executantul poate solicitat informaţii de la proiectantul general al termocentralei Rovinari ISPE Bucureşti, cu specificaţia ca interpretarea datelor respective ii revine

47 (142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

executantului si beneficiarul nu poate fi tras la răspundere pentru informaţiile si interpretările făcute. Executantul este obligat în cadrul contractului sa facă toate modificările pentru orice instalaţie subterană necunoscută (conducte, cabluri, fundaţii etc.) care se interferează cu noile echipamente ale IDG. Şoselele şi platformele de depozitare vor fi proiectate pentru o sarcină pe osie de 310 kN şi o sarcină a roţii de 155 kN. Distanţa la centru dintre roţi este de 2,0 metri. Partea carosabilă va fi asfaltată. Suprafeţele până în 15m ale oricărei construcţie, precum şi cel puţin 1 drum de acces permanent (3m lăţime) la fiecare clădire se vor construi şi asfalta în aşa fel încât să opună rezistenţă sarcinii pe osie de mai sus.

Sistemul de colectare a apei va fi instalat pentru drenajul tuturor zonelor/drumurilor asfaltate. Sistemul de colectare a apei va fi realizat din tuburi din beton armat introduse în pământ de dimensiuni adecvate (având în vedere condiţiile ambientale predominante). Sistemul de colectare a apei va fi conectat la sistemul de evacuare a apei de suprafaţă existent. Şanţurile vor fi acoperite cu grătare de evacuare.

Izolarea termică a clădirilor

Izolarea termică trebuie să îndeplinească cerinţele normativelor regulamentelor şi standardele construcţiilor civile romaneşti. De asemenea izolaţia clădirilor va fi făcuta in aşa fel incat sa nu apăra fenomenul de condensaţie sau igrasie.

Faţade

Clădirile vor fi placate cu plăci ondulate din oţel, de cel puţin 1,2 mm grosime, cu înveliş din poliester. Dacă se folosesc panouri industriale cu izolare de căldură, atunci grosimea tablei va depinde de configuraţia panourilor. De la nivelul solului până la 3m înălţime, faţada va fi din cărămidă, beton sau elemente similare.

Acoperişul

Acoperişurile trebuie să fie înclinate şi acoperite cu plăci de oţel galvanizat dublu-sudate (îndoite). Toate zonele cu acoperiş care necesită reparaţii sau inspecţie vor fi prevăzute cu balustrade şi platforme de acces. Se vor prevedea de asemenea elemente de secţionare a zăpezii când se topeşte.

Jgheaburi şi burlane de scurgere

Toate zonele cu acoperiş vor fi prevăzute cu jgheaburi şi burlane de scurgere de dimensiuni potrivite pentru condiţiile ambientale din zona. Burlanele de scurgere vor fi conectate la sistemul de evacuare al apei de la suprafaţă. Acestea vor fi prevăzute cu sisteme împotriva înfundării.

48 (142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

Podele, platforme şi scări

Dacă se folosesc elemente cu gratii, ele vor fi galvanizate la cald. Gratiile vor fi de maxim 60x 30mm. Toate platformele şi scările vor fi prevăzute cu balustrade. Toate zonele din cadrul IDG care necesita întreţinere si reparaţii vor fi prevăzute cu balustrazi. Podelele vor fi prevăzute cu lift de serviciu cu capacitate suficientă (greutate, mărime uşi, etc.) pentru viitoarele servicii de întreţinere. Pregătirile necesare pentru transporturi viitoare de echipamente “grele” vor face parte din lucrări (aceasta ar implica consolidarea clădirilor).

Fundaţii pentru echipamentele care pot genera vibraţii

Fundaţiile pentru echipamentele care generează vibraţii vor fi izolate faţă de alte părţi ale clădirii. Gradul de izolare se va verifica prin calcule şi verificarea practică în timpul testelor la terminare.

Uşi de acces.

Uşile (din material foarte rezistent) se vor livra împreună cu tocul de uşă şi cu încuietoarele de calitate industrială. Încuietorile vor fi pe bază de cartelă. Acolo unde normativele recomanda se vor folosi uşi antifoc. Porţile vor funcţiona mecanic. Acolo unde este necesara o mentenanta cu frecventa mai ridicata se vor monta porţi pliante şi rulante acţionate electric. Se acceptă porţi cu următoarele dimensiuni:

3600 x 3600mm

4000 x 4200mm Dacă va fi necesar, uşile mari pot fi prevăzute cu alte uşi mai mici pentru personal.

Ferestre

Ferestrele vor fi din formate din minimum două geamuri. Ferestrele vor fi prevăzute cu ramă de aluminiu.

Cerinţe pentru vopsire

Protecţia anticorosivă se va face pentru toate elementele metalice. Plăcile din oţel interioare vor fi zincate.

Finisări interioare tipice

TIPUL DE CAMERĂ

PODEA

PERETE

TAVAN

PLINTE in

jurul podelei

Camera de control Camere cu întrerupătoare Camera de cabluri Camerele electrice WC

Po1

Pe1

T2

 

Po2

Pe1

T1

Po2

Pe1

T1

Po2

Pe1

T1

Po3

Pe2

T2

Pl1

49 (142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

Camera de ventilaţie

Po1

Pe1

T1

Camere proces IDG

Po2

Pe1

T1

LEGENDĂ – FINISĂRI INTERNE

Podele

Po1

Carpetă de plastic

Po2

Vopsea pentru podea

Po3

Plăci din ceramică

Pereţi

Pe1

Vopsea din latex

Pe2

Plăci din ceramică

Tavane

T1

Vopsea din latex

T2

Tavan suspendat

Plinte

Pl1

Plăci de ceramică

5.16 Lucrări de arhitectură

Generalităţi

Următoarele cerinţe pentru lucrări de arhitectură constituie punctul de plecare in proiectarea interioară şi exterioară a lucrărilor. Planul arhitectural va fi efectuat în colaborare cu Beneficiarul. Lucrările de arhitectură trebuie sa fie concepute pe baza temelor tehnologice, cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. La stabilirea soluţiilor se va urmări asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a proceselor tehnologice şi a activităţii personalului în condiţiile respectării prevederilor legislaţiei, normelor şi normativelor în vigoare privind îndeplinirea cerinţelor esenţiale de calitate.

Mediul extern

Lucrările dominante vor fi instalaţia IDG, silozul de praf de calcar şi instalaţia de preparare a şlamului din praf de calcar. Designul clădirilor se va stabili în primul rând în funcţie de condiţiile tehnice. Se va încerca găsirea unei concordanţe între structura clădirii şi materialul folosit astfel încât clădirile separate să fie în armonie; iar culorile şi materialele vor fi alese cu grija pentru a se încadra in planul general. Clădirile variate vor fi coordonate în aşa fel încât se vor crea nivele comune, incluzând liniile acoperişurilor, liniile temeliilor şi dimensiunile. Se va stabili un plan omogen pentru detaliile recurente cum ar fi uşile, temeliile, construcţiile de oţel, colţurile etc. pentru ca toate detaliile sa fie reunite într-un

50 (142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

plan unitar şi eficient. Faţada noilor clădiri va avea o culoare deschisă şi va fi alcătuită din plăci rezistente la coroziune. Partea de jos a peretelui noilor clădiri vor rezista la “lovituri” minore accidentale fără a deveni inestetice.

Ferestrele, uşile şi alte deschideri din faţadă vor fi coordonate în benzi sau deschizături şi vor constitui elemente de design a suprafeţelor de mare faţadă. Mărimea uşilor va fi standardizată în de exemplu trei mărimi: uşi de intrare a persoanelor, uşi pentru camioane şi uşi pentru transporturi mai mari. O mare atenţie se va îndrepta asupra poziţionării semnelor şi a luminilor exterioare, care formează aspecte esenţiale a impresiei experimentate. Instalaţia de iluminare generală va fi poziţionată luând în considerare aspectele economice.

Mediul intern

Ambianţa lucrărilor va fi în armonie cu condiţiile tehnice preliminare. Vor fi diferenţe distincte între spaţiile tehnice şi spaţiile de lucru cu prezenţa permanentă a personalului. Materialele de construcţie vor îndeplini cerinţele funcţionale respective şi vor favoriza uşurinţa procedurilor de curăţire. Podelele şi în cazurile necesare pereţii trebuie să fie rezistenţi la curăţarea folosind furtunul.

Pasajele orizontale de legătură vor comunica în mod armonios cu cele verticale pe tot parcursul instalaţiei. Comunicarea orizontală va avea cel puţin o secţiune transversală cu tavanul cel mai jos de 2.4m. Măsura treptelor scărilor va fi corespunzătoare (17x29 cm) cu palierele care să permită trecerea brancardelor. Scările trebuie să fie numai atât de late încât să permită sprijinul pe mână curentă cu amândouă mâinile. Duşurile, toaletele şi celelalte locuri cu umiditate ridicată vor fi construite din materiale standard adecvate, preferabil ceramică, atât pe podea cât şi pe pereţi. Vestiarele pentru personal trebuie să fie adecvate, cu dulapuri separate pentru hainele de lucru (ventilate) şi cele personale. Este necesară existenţa camerelor de uscare pentru protejarea hainelor. Toaletele şi duşurile pot să fie nu numai cabine, dar şi încăperi separate. În locurile unde personalul stă o perioadă mai lungă de timp trebuie să fie instalate atenuatoare de zgomot acolo unde este necesar. De preferabil, zgomotul va fi eliminat de la sursă. Ferestrele cu vedere spre exterior vor îmbunătăţi mediul şi vor facilita orientarea.

Combinaţia de culori din interior trebuie să fie deschisă, o nuanţă de alb cald peste tot. Construcţiile din oţel, barele etc. vor fi vopsite uniform într-o culoare acceptată de Beneficiar, în caz că nu sunt galvanizate. Podelele trebuie să aibă o culoare acceptată de Beneficiar; materialele alese trebuie să îndeplinească cerinţele scopului în care a fost construită. Zonele rezervate personalului, cum ar fi birourile, camerele de control, camerele de odihnă etc. vor avea o înălţime a tavanului de minim 2,6m.

5.17 Instalaţii tehnologice electrice 5.16.1 Consideraţii generale

Instalaţiile şi echipamentele electrice vor fi proiectate astfel încât să se obţină, pentru întreaga instalaţie, disponibilitatea şi performanţa specificată în condiţii de funcţionare normale şi în cadrul abaterilor limită admise.

51 (142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

Instalaţiile vor fi construite şi montate sistematic şi logic, cu posibilităţi adecvate de adăugare şi extindere. Staţiile de distribuţie de joasă tensiune vor avea cel puţin 20% circuite de rezervă echipate, iar staţiile de medie tensiune vor avea cel puţin 2 celule rezervă.

O defecţiune arbitrară survenită la echipamente, hardware sau software nu va fi niciodată

periculoasă pentru personal, mediu sau pentru instalaţii şi echipamente . Pentru asigurarea

continuităţii în funcţionare, instalaţiile vor conţine redundanţa necesară.

Pentru a facilita serviciile şi întreţinerea instalaţiilor şi echipamentelor şi limitarea gamei de piese de schimb, proiectarea şi construirea instalaţiilor va fi standardizată şi prin aceasta se va limita numărul diferitelor tipuri de componente. Se vor aplica propriile instrucţiuni de montare şi instalare ale producătorului Producătorul echipamentelor din cadrul instalaţiilor electrice va fi unul cu reputatie in domeniu si aprobat de către Beneficiar. In acelasi timp echipamentele vor trebui sa fie compatibile si fabricate de catre aceasi producatori ai echipamentului de la IDG bloc 3 si 6.

Instalaţia de desulfurare va trebui sa fie o instalaţie blocizată, consumatorii electrici care o vor compune făcând parte din serviciile proprii ale blocului respectiv. În consecinţă, alimentarea consumatorilor trebuie să fie similară cu a celorlalţi consumatori aferenţi serviciilor proprii de bloc, şi anume: alimentarea normală se va face din transformatoarele de servicii proprii de bloc alimentate în derivaţie de la bornele generatorului respectiv, iar alimentarea de rezervă din transformatoarele de rezervă/pornire, alimentate la rândul lor din reţeaua de 110 kV.

prezent, alimentarea normală a serviciilor proprii (pentru fiecare bloc energetic) se face

printr-un transformator de 40 MVA-24/6 kV, iar alimentarea de rezervă se face prin intermediul unor bare magistrale, alimentate la rândul lor din 2 seturi de transformatoare (fiecare set fiind compus din 2 transformatoare 40 MVA-110/6 kV). Sporul de consum introdus pe serviciile proprii de bloc de completul instalaţiilor de desulfurare este apreciat la circa 8997 KW/bloc (compus din consumatorii aferenţi instalaţiei de desulfurare propriu-zise). Calculul sarcinilor (confirmat de măsurători la blocurile în funcţiune) certifică faptul că un singur transformator de servicii proprii de bloc de 40 MVA nu poate face faţă consumului sporit de putere , introdus de instalaţia de desulfurare, consumul total ajungând la circa 43-44 MVA pe bloc.

În

Ca atare, din motive care ţin de siguranţa în funcţionare, repartizare sarcină, impactul asupra instalaţiilor existente, costuri, asigurarea unei disponibilităţi de putere pentru a

putea prelua din blocurile în funcţiune cât mai mult din consumul de servicii proprii generale în scopul limitării cheltuielilor cu energia electrică absorbită din sistem, fiecare bloc va avea:

- un transformator simbolizat “T n.1”de 40 MVA-24/6 kV, existent, care alimentează

consumatorii actuali ai blocului; (n = 4 pentru blocul 4). - şi un al doilea transformator simbolizat “T n.9” de 25 MVA-24/6 kV, nou, va fi montat în fata şirului “A”, în derivaţie cu cel existent, care alimentează noii consumatorii de la instalaţia de desulfurare şi face parte integranta a acestui contract. (n = 4 pentru blocul 4). Noua secţie de 6 kV de bloc va avea în componentă aproximativ 16 ÷20 celule (se face precizarea că s-au luat în considerare consumatorii prevăzuţi la IDG blocuri energetice nr.

52 (142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

3 şi 6.) pentru fiecare IDG însă acest număr depinde de viitorii consumatori ai noilor instalaţii IDG. Consumatorii de joasă tensiune aferenţi acestei instalaţii ( proprii unui bloc sau comun pe mai multe blocuri) se vor alimenta din staţii de 0,4 kV alimentate la rândul lor, prin transformatoare de 6/0,4 kV, din secţia de 6 kV de bloc , nou creată sau din secţia de 6 kV comună care se va dota cu aparatajul necesar. Staţiile de 0,4 kV nou create, ca şi restul instalaţiilor necesare (staţiile de producere şi distribuţie curent continuu 220 V şi 24 V dacă este necesar, etc.) se vor amplasa în aceeaşi clădire în care se amplasează şi staţiile de 6 kV. Din secţia de 6 kV nou creată se vor alimenta consumatorii de medie tensiune apăruţi pentru această instalaţie (pompe recirculare suspensie de calcar, etc.) precum şi transformatoarele de 6/0,4kV din care se vor alimenta consumatorii de joasă tensiune pentru instalaţia de desulfurare. Evaluările pe parte electrică făcute în acest capitol se referă în principal la asigurarea surselor de alimentare cu energie electrică a instalaţiei de desulfurare iar Executantul instalaţiei de desulfurare trebuie să proiecteze şi dimensioneze echipamentele necesare scopului propus. De asemenea, trebuie să evalueze şi lucrările necesare integrării instalaţiilor electrice aferente desulfurării bloc 4 in sistem de conducere distribuit de tip SCADA (ce va face parte a lucrărilor prezentului caiet de sarcini), reţele de cabluri electrice (primare şi secundare), inclusiv confecţia metalică de susţinere a lor, precum şi lucrările aferente instalaţiei de legare la pământ. Funcţiile operative ale echipamentului SCADA electric vor avea in vedere cel puţin următoarele aspecte:

a)

Supraveghere

 

A1).Informaţii despre semnalizare;

 

Alarme;

 

Informaţii privind parametrii electrici (curent, tensiune,putere activa si reactiva, frecventa, cos φ, poziţie comutatoare ploturi);

Informaţii privind stare (de poziţie pentru întrerupătoare);

 

Informaţii de stare anormala (informaţii pasagere sau permanente);

Informaţii referitoare la sistemul de conducere însuşi (numai informaţiile necesare operatorului din camera de comanda; informaţiile de detaliu privind funcţionarea sistemului distribuit se prelucrează la nivelul sistemului de autodiagnoza si mentenanta).

A2). contorizare energie;

 

b)

Comanda (comenzi generate la nivel de sistem);

 

a)

Comenzi

simple

de

comutare

(comenzi

selectare

intrerupator

6 kv pentru

sincronizare, selectare regim comanda baterii cofret racire transformator). Modul de

transmitere al comenzilor simple, prin intermediul statiilor de proces este conventional, utilizând relee de cuplare.

b)

Comenzi duble de comutare (comenzi in impuls). Modul de transmitere al comenzilor duble prin intermediul statiilor de proces va fi:

Serial prin intermediul modulelor de comunicatie al intrerupatoarelor (protocol de comunicatie Profibus-DP pentru intrerupatoarele de 0,4 kv si Mobus pentru intrerupatoarele de 6 kv);

53 (142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

In mod conventional prin intermediul releelor de cuplare (comanda intrerupatoarelor de 22 Vc.c., comanda in paralel cu cea seriala a intrerupatoarelor de 6 kV si 0,4 kV, comanda bateriilor de racire cofret tranformator desulfurare, comanda manuala a comutatorilor cu ploturi transormator; Informaţiile de stare (intrerupator inchis, deschis) si de stare anormala (intrerupator indisponibil sau declansat prin protectie) necesare realizarii comenzilor duble de comutare in SCADA sunt de asemenea dublate (semnale transmise la statiile de proces serial si prin interemediul modulelor I/O).

c) Interblocari. Fiecare comanda va fi asociata cu o logica de interblocarioperative care

elaboreaza semnale pasive de tipul: permisie (in lipsa careia nu se poate executa o comanda de anclansare) sau blocare (prezenta acestui semnalinterzice executarea comenzii de anclansare). Interblocarile vor fi implementate la ambele niveluri:

interblocari la nivel descentralizat (de celula, tablou de 0,4 kV, tablou de 220 V c.c.) si interblocari la nivel centralizat (camera de comanda). Anclansarea intrerupatoarelor alimentarii de lucru si rezerva ale statiei electrice de 6 kV desulfurare bloc 4 se va face prin sincronizare, prin intermediul unui brat de sincronizare (Δ U, Δ f, Δ Φ, releu control sincronism nou). Acest brat de sincronizare va fi folosit pentru comenzile de anclansare prin sincronizare a intrerupatoarelor de 6 kV aferente desulfurarii tuturor blocurilor de la CER Rovinari. Selectarea intrerupatorului de 6 kV care va anclansa prin sincronizare se va realiza in sistemul SCADA. Comenzile de anclansare prin sincronizare se vor transmite, prin intermediul ieşirilor staţiilor de proces interblocate cu releul de control de sincronism. In urma procesului de proiectare se vor purta discuţii cu Beneficiarul pentru clarificare tuturor aspectelor iar daca sunt necesare si alte funcţii operative acestea vor fi implementate. Instalaţiile electrice vor fi montate in staţiile electrice existente si realizate in prima parte respectiv pentru IDG blocurile 3 si 6, camera de operare a blocului si camera electrica centrala in funcţie de scopul lor. Lucrările de dispunere a echipamentelor, modificare a instalaţiilor existente si amenajarea acestor camere se vor face de Executant pentru a le face compatibile pentru instalarea echipamentului electric nou si a utilităţilor specifice. In condiţiile in care motorul/e ventilatorului de gaze de ardere are o putere mare pentru a evita socurile electrice la pornire acestea pot fi prevazute cu sisteme de convertizoare pe perioada de pornire.

5.16.2 Incinte închise, carcase , grade de protecţie

În zonele unde există riscul de explozie din motiv de amestec de gaze, se vor menţine categoriile de incinte închise (carcasări) în conformitate cu standardele aplicabile.

În alte zone, se vor aplica cel puţin următoarele categorii de incinte închise (carcase), în conformitate cu EN 60529, sau categorii similare de carcasări în conformitate cu alte standarde aplicabile.

Spaţiul Camerele de comandă Camere staţii electrice

Grad de protecţie IP 41 IP 42

54 (142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

Echipament amplasat în exterior

IP 53

Echipament amplasat în interior, dar în zone

IP 53

unde calitatea aerului nu este controlată Echipament amplasat in zone unde se

IP 55

foloseşte apa pentru curăţare Echipament amplasat in zone saturate cu umiditate

IP 67

5.16.3 Nivele de izolaţie pentru echipament de joasă tensiune

Circuitele electrice şi componentele vor satisface cerinţele de izolaţie şi tensiune specificate în IEC 664. Testele de tensiune vor fi selectate în conformitate cu standardele de echipament corespunzătoare. Dacă nu există teste de tensiune pentru standardele de echipament corespunzătoare din Tabelul I în IEC 664 se vor aplica pe baza metodei de instalare şi tensiune estimată.

5.16.4 Rezistenţa izolaţiei

Rezistenţa izolaţiei dintre circuitele separate galvanic şi dintre astfel de circuite şi pământ va fi de cel puţin 1 MΩ măsurată în mediul ambient în caz că nu se cere o valoare mai mare datorită echipamentului sau mediului special.

Rezistenţa izolaţiei se va măsura în curent continuu în conformitate cu următoarele şi cu polaritatea care dă cea mai joasă valoare de rezistenţă.

Tensiune nominală

<60V

≥60 - 400V

Tensiune de încercare

500V curent continuu

1000V curent continuu

5.16.5 Tensiune de interferenţă

Echipamentul electric şi electronic va întruni cerinţele EMC specificate în EN 50081-2 şi EN

50082-2.

Se vor respecta cerinţele directivei 73/23/ EEC pentru echipamente de joasă tensiune.

5.16.6 Rezistenţa împotriva descărcărilor electrostatice şi câmpurilor electromagnetice de audio - frecvenţă

Echipamentul electronic va întruni, de asemenea, cerinţele de protecţie împotriva descărcărilor electrostatice şi câmpurilor electromagnetice de audiofrecvenţă în conformitate cu EN 61000-4-2 şi EN 61000-4-3. Radio transmiţătorii portabili pentru comunicare internă utilizaţi în instalaţie şi vor da o tensiune <10V/m. Vor fi îndeplinite condiţiile pentru o testare la clasa 3.

55 (142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

Se

electromagnetică

vor

respecta

cerinţele

directivei

Directiva

2004/108/CE

privind

compatibilitatea

Echipamentul va fi poziţionat astfel încât să se asigure spaţiu suficient pentru evacuarea incaperilor în caz de pericol şi va fi instalat astfel încât poziţia să fie convenabilă pentru citire, verificare, testare, curăţare şi întreţinere fără a periclita integritatea corporală a personalului şi fără să fie nevoie să se demonteze echipamentul aflat în apropiere. În special orice echipament care are o durată de funcţiune limitată (ex. siguranţele) va fi uşor accesibil pentru înlocuire şi revizie generală.

Echipamentul care necesită servicii, citire, verificare sau testare regulată va fi amplasat la o înălţime convenabilă (aproximativ 1,5m) deasupra pardoselii. Dacă este amplasat mai sus, se vor instala scări permanente, platforme sau alte dispozitive similare.

Acolo unde este necesară testarea şi calibrarea senzorilor şi instrumentelor trebuie prevăzută posibilitatea de acces şi spaţii pentru echipamentele de calibrare sau înlocuire.

5.16.8 Distanţe minime

Distanţele în camerele de comandă, staţii electrice, telecomunicaţii şi echipamente, dulapuri vor satisface reglementările, regulamentele şi standardele în vigoare.

5.16.9 Alimentarea cu energie

Alimentarea cu energie din reţeaua electrică actuală către IDG se va face doar la nivele de 6 kV şi 400 V. Circuitele de comandă şi protecţie pentru noul transformator 24/6, 3 kV, vor fi totuşi alimentate de la instalaţia de 220 V curent continuu a centralei.

Se va asigura un sistem de curent continuu pentru alimentarea protecţiei şi alte dispozitive de control care necesită tensiune de curent continuu. Capacitatea bateriei va fi suficientă pentru a permite comenzile necesare pe perioada opririi grupului energetic. Computerele, monitoarele, imprimantele şi alte piese ale sistemului de control care funcţionează cu tensiuni de curent alternativ (400 sau 230 V) vor fi alimentate prin sistemele UPS (Power Supply Unit). Proiectarea va cuprinde comutator automat între AC şi UPS. Capacitatea unităţilor UPS va fi, de asemenea, suficientă pentru a asigura o oprire în siguranţă a unităţii.

5.16.10 Alimentarea cu energie a instalaţiilor IDG

Instalaţiile IDG vor fi alimentate printr-un transformator de 24/6,3 kV , conectat la bornele generatorului aferent blocului 4. Alimentarea noilor consumatori de medie tensiune ce apar la instalaţia de desulfurare se va realiza din staţia electrică (simbolizată “r4.1.1 si r5.1.1”), amplasate în zona spate cazan, cât mai aproape de centrul de greutate al noilor consumatori (în clădirea staţiei electrice aferente IDG bloc energetic nr. 3 si 4) . (documentaţia clădirilor electrice va fi pusă la dispoziţia Executantului după semnarea contractului).

56 (142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

Staţia electrica “r5.1.1 respectiv r4.1.1” va avea o alimentare de lucru de la noul transformator “T5.9 si T4.9”de 25 MVA-24/6 kV, şi alimentare de rezervă din serviciile proprii generale “r0.1.2”. Schema electrică monofilară este prezentată în planul, cod I-294.224.004-E0-001. Alimentarea internă cu 400/230 V curent alternativ a IDG se va face prin transformatoare 6/0.4 kV. Se estimează că se vor monta două transformatoare pentru fiecare instalaţie IDG , cele 2 transformatoare vor alimenta o staţie de 0,4 kV cu 2 secţii de bare şi cuplă. Fiecare transformator va fi dimensionat să preia întregul consum al staţiei. Pe cuplă va fi montată o instalaţie de AAR (anclanşare automată a rezervei). Regimul normal de lucru va fi cu ambele transformatoare în funcţiune, şi cu cupla deschisă.

5.16.11 Cabluri de 6 kV XLPE

Cablurile XLPE

vor fi în produse şi testate în conformitate cu IEC 60840 şi IEC 60228.

Cablurile vor fi rezistente la propagarea flăcării potrivit IEC 60332-1 şi IEC 60332-3, categoria B, destinaţia F.

Metodele recomandate în IEC 60287 vor fi utilizate pentru calcule la proiectare. Cablurile XLPE vor întruni cerinţele IEC 60228 clasa 2 privind conductorii torsadaţi sau solizi de cupru sau aluminiu, care acoperă cerinţele de curent admisibil suportat în diferite condiţii de mediu şi pozare .

Date privind cablurile de 6 kV

Cabluri alimentare instalaţie IDG

Datele

urmează

a

fi

furnizate

de

către

Executant *)

 

Cabluri echipament comun

Datele

urmează

a

fi

furnizate

de

către

Amplasare

Executant Interior, exterior

Sistem legare la pământ

Neutru izolat

Ecran/Sistem împământare

Ecran închis

*) Notă: Cablurile alimentare vor fi proiectate pentru a rezista la curentul de pornire a celui mai mare motor al IDG.

5.16.12 Cabluri de joasă tensiune (AC, DC, de comandă şi cabluri de încălzire).

Cablurile de joasă tensiune vor fi cu izolaţie de PVC conform standardelor romaneşti , cu conductoare de cupru sau aluminiu. Cablurile vor fi rezistente la propagarea flăcării conform IEC 60332-1 (sau IEC 60332-2 după caz) şi IEC 60332-3, categoria B, destinaţia F. Conductorii cablurilor de forţă vor fi cu trei faze si neutru. Conductorul neutru va fi dimensionat la minim jumătate din conductorul de fază. Fiecare conductor pentru împământare va avea culoarea de izolaţie galben/verde şi conductorul neutru va fi de culoare albastră. Cablurile de alimentare curent continuu vor avea culoarea roşie pentru conductorul pozitiv şi culoarea albastră pentru conductorul negativ.

57 (142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

Cablurile de comanda multifilare vor conţine un număr suficient de conductori pentru scopul lor dar si de rezerva. Când numerele sunt utilizate în scop de identificare a conductorului, acestea vor fi tipărite in culoare alb sau gri la intervale care să nu depăşească 75mm pe toată lungimea conductorului. Tipărirea va fi permanentă şi nu va fi uşor de şters.

Cablurile de comandă, vor fi ecranate sau nu , conform interferenţelor electromagnetice rezultate din condiţiile de pozare.

Cablurile de încălzire vor satisface cerinţele Standardele UE şi vor fi auto-reglementate.

Conexiunea, unde cablul de încălzire este conectat la un cablu ordinar de alimentare, terminalul etc., nu trebuie să depăşească o temperatură de of 70°C.

Fibrele în cablurile cu fibră optică vor avea următoarele date de bază:

- Dimensiunile conform ITU-T G.652.

- Mod unic, 1.330mm potrivit ITU-T G.653

5.16.13 Aşezarea cablurilor

Cablurile vor fi împărţite pe clase diferite, astfel încât să nu apară perturbări între cablurile de forţă şi cablurile de comanda. Cablurile vor fi împărţite pe clase diferite cu suporţi pentru fiecare clasă. Cablurile electrice vor fi împărţite în următoarele:

- cabluri de forţă medie tensiune ;

- cabluri de forţă joasă tensiune ( c.a sau c.c ) ;

- cabluri de comanda şi semnalizare.

În mod normal, cablurile vor fi aşezate pe estacade de cabluri realizate din otel galvanizat. Toate cablurile vor fi marcate din 10 în 10 metri, indicând scopul pentru care se intenţionează a fi utilizat cablul. Cablurile aşezate pe estacade orizontale vor fi fixate cu benzi. Pentru zonele în care este necesară aşezarea pe verticală pentru cabluri se vor utiliza clemele.

În fiecare clădire (secţiune de clădire) şi între fiecare dintre clădiri, vor exista rute pentru cabluri, cu un sistem de suporţi şi canale de cablu pentru toate categoriile de utilizare precum cabluri de putere, iluminare,semnalizare, control (comanda), telecomunicaţii, etc.

IEC 8012 şi IEC 8033 precizează criteriile pentru mediile electrice, ceea ce reprezintă unul din factorii care vor controla procesul de aşezare a cablurilor. Orice încrucişare a cablurilor de putere şi a cablurilor de control se va efectua în unghiuri drepte. Se vor evita pozările lungi, paralele de cabluri de putere şi comanda. Se vor respecta toate prevederile normativelor româneşti actuale ( în special NTE 007/08/00 "Normativul pentru proiectarea si executarea reţelelor de cabluri electrice" ).

5.16.14 Penetraţia zidurilor şi pardoselilor

58 (142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

Penetraţiile cablurilor vor fi asigurate în toţi pereţii şi pe întreaga pardoseală acolo unde sunt cerinţe de etanşare contra incendiilor, scurgerilor de gaze, scurgerilor de apă, etanşarea la presiune şi etanşarea la ventilaţie.

Toate cablurile care trec prin pardoseală şi sunt expuse deteriorării mecanice vor fi protejate cu ţevi galvanizate sau alte materiale de protecţie pana la o înălţime de 1 (un) metru.

5.16.15 Identificare

Pentru a putea să se facă distincţia dintre diferitele clase de cabluri, se vor marca codificări pe suporţi estacadelor. Marcarea va fi durabilă şi va fi executată astfel încât acea clasă de cablu să fie distinsă clar în oricare parte a instalaţiei. În acest sens va fi elaborată o documentaţie dedicată pentru acest scop

5.16.16 Conectarea cablurilor de comanda

Fiecărui conductor din cablurile de comanda se va conecta într-o singură clemă din şirul alocat. Poate fi conectat un conductor suplimentar de acelaşi tip şi dimensiune dacă se cere astfel în circumstanţe speciale. Conexiunile sudate vor fi dimensionate în mod adecvat şi ar trebui evitate în cazul conductorilor cu suprafaţă care depăşeşte 1 mm 2 . Se va lua în considerare efortul la tracţiune şi efectul termic. Conexiunile se vor face cu tehnică consacrată şi demonstrată în domeniu. Cablurile de control şi firele care trebuie separate de echipament pe timp de revizie şi întreţinere vor fi deconectate cu uşurinţă prin intermediul conectorilor. Dispozitivul de conectare va fi marcat astfel încât nu există risc de confuzie sau conectare greşită. Circuitele secundare ale transformatoarelor de măsură de curent vor fi automat scurtcircuitate când se deconectează. Se vor utiliza conductori flexibili de scurtcircuitare.

5.16.17. Dulapurile şi cutiile electrice

Dulapurile şi cutiile electrice, poziţionate în exterior sau în camerele umede vor fi asigurate cu orificii de scurgere protejate. Va fi posibil să se închidă uşile dulapurilor şi cutiilor cu chei detaşabile. Uşile şi cadrele pivotante vor fi asigurate cu dispozitive de oprire. Dulapurile şi carcasele pentru echipamente mari vor fi iluminate şi dotate prize 230V, 50 Hz, cu împământare. Celulele, panourile şi cutiile de legătura de orice tip, care conţin circuite redundante, vor fi amplasate în aşa fel încât să asigure cea mai mare separaţie fizică între sisteme posibilă. Dulapurile şi cutiile de legătura nu pot conţine mai mult echipament decât permite înlocuirea rapidă a echipamentului, răcirea suficientă şi accesibilitatea. Firele şi cablurile vor fi instalate astfel încât să fie distinse uşor. Şirurile de cleme sau echipamentul de conectare nu se va amplasa sub 500mm deasupra fundului celulei/dulapului. Dulapurile şi cutiile vor fi proiectate având circuite de rezervă de cel puţin 20%. Se va asigura răcirea suficientă a dulapurilor, tablourilor şi cutiilor pe cât posibil, prin auto- circulaţie şi convecţie. Se va evita răcirea forţată. Oriunde aceasta nu este posibilă, sistemul de răcire va fi izolat fonic şi monitorizat contra defecţiunilor.

59 (142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

Culorile celulelor şi cutiilor, plasate de exemplu în camerele de comandă, vor fi alese cu consultarea Beneficiarului.

5.16.18 Împământarea

Toate celulele, cutiile precum şi alte echipamente de comandă vor fi echipate cu cleme pentru împământare la care se va lega un conductor de oţel galvanizat de secţiune corespunzătoare la reţeaua de împământare. Celula/dulapul/cutia va avea bare de împamantare la care să se conecteze conductorul de împamantare ale diferitelor echipamente instalate în celula.

Când echipamentul conectat electric este instalat pe uşi sau în dulapuri sau cutii, acestea vor fi legate la împământate prin fir de cupru împletit flexibil.

Aparatajul de comutare şi alte echipamente de înaltă tensiune vor fi conectate la reţeaua principală de împământare a instalaţiei prin conductorii de oţel galvanizat cu o secţiune corespunzătoare. Toate tablourile de joasă tensiune, suporţi de metal ai echipamentului electric, ca şi scările şi canalele de cablu vor fi conectate la reţeaua de împământare cu conductori de oţel galvanizat de secţiune corespunzătoare. Barele de împământare vor fi instalate în locuri corespunzătoare.

5.16.19 Intrările cablurilor

Partea inferioara a tuturor celulelor si cutiilor vor fi etanşate pentru a fi protejate contra prafului şi agresiuni condiţiilor industriale în care lucrează şi când este cazul, contra incendiilor.

5.16.20 Camera de comandă

Camera de comandă vor conţine întreg echipamentul necesar pentru funcţionarea normală a instalaţiei de desulfurare precum şi tot echipamentul de comandă al instalaţiei. Echipamentul va fi instalat în mod logic şi sistematic şi va fi poziţionat pentru a furniza spaţiu pentru viitoarele adăugiri de noi funcţii şi instalaţii.

Punctele de lucru ale operatorului şi echipamentele vor fi proiectate ergonomic astfel încât operarea să fie uşoara şi riscul de greşeli redus. Fiecare punct de lucru al operatorului va conţine spaţiul necesar pentru activităţi administrative, documentare, telefoane, etc. Camera de comanda vor fi echipate cu pardoseli false sau speciale pentru calculatoare pentru a se putea instala cu uşurinţă cablurile.

5.16.21 Încăperile staţiilor electrice

În clădirea electrica existenta şi care este alocata IDG grup 4 se vor amplasa dulapuri pentru depozitarea siguranţelor de schimb, indicatoarelor de tensiune şi a instrumentelor pentru împământare. Încăperile staţiilor electrice vor fi dotate cu extinctor contra incendiilor şi iluminare de siguranţă.

60 (142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

5.16.22 Echipament 6 kV

Informaţii generale de proiectare pentru aparatajul de comutaţie şi echipamentului de 6 kV :

Cea mai înaltă tensiune pentru echipament

Curentul de rupere scurtcircuit min. 40 kA Curentul de stabilitate dinamică 100 kA

Durata scurt circuitului, criterii de proiectare pentru aparate

Tensiune ţinere la impuls (1.2/50μs) 40 kV

Tensiune ţinere la frecvenţa industrială Distanţa minimă între părţi sub tensiune

7,2 kV

1,0 s

20 kV Corespunzător standardelor furnizorului în concordanţă cu IEC Neutru izolat Va fi stabilit de către Executant min IP42

+35°C

+5°C

Sistem împământare Curentul de dimensionare al barelor şi conexiunilor Gradul de protecţie Temperatură maximă ambientală în interior Temperatură minimă ambientală în interior

5.16.23

Întrerupătoare

Întrerupătoarele vor fi proiectate pentru o frecvenţă de funcţionare de aproximativ 200 de manevre pe an.

Capacitate de rupere să nu fie sub Curent nominal Tipul recomandat

40 kA

Urmează a fi stabilit de Executant Mediu de rupere arc : SF6

5.16.24 Transformatoare de măsură

Transformatoare de curent. Fiecare celulă va fi dotată cu un set de transformatoare tri- fazice.

Staţii medie tensiune desulfurare Curent primar nominal

Urmează

a

fi

calculat

de

către

Executant

 

Intensitate curent secundar

5A

Putere secundară aproximativă

10

VA

Clasa de precizie

0,5FS5/5P20/5P20

Pentru fiecare celulă se vor asigura transformatoare de curent homopolare în concordanţă cu numărul de cabluri de plecare.

Staţie medie tensiune servicii comune

Curent primar nominal Curent secundar nominal

Urmează a fi calculat de către Executant

5A

61 (142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

Putere

secundară

Urmează

a

fi

calculată

de

către

aproximativă

Executant

Clasa de precizie

Urmează a fi stabilită de către Executant

Fiecare celulă va fi prevăzută cu transformatoare de curent homopolare în concordanţă cu numărul de cabluri de plecare Transformatoare de tensiune. Transformatoarele de tensiune vor fi selectate pentru a satisface cerinţele echipamentului de protecţie ce va fi utilizat, şi pentru a asigura alimentarea la funcţia de comutare.

Tensiune

primară

6,3 kV

nominală

Tensiune

secundară

100

V

nominală

5.16.25 Separatoarele de punere la pământ

Separatoarele de punere la pământ vor fi blocate faţă de acţionarea tuturor aparatelor de comutaţie, amplasate în interiorul şi în exteriorul aceleiaşi celule. Acţionarea separatoarelor de punere la pământ se va executa din afara celulei închise , în următoarele locuri :

- Pe partea cablurilor la fiecare întreruptor ( cu excepţia întreruptorului de alimentare al staţiei);

- Pe partea barelor colectoare ( cu un separator de punere la pământ montat în celula de măsură).

5.16.26 Protecţia echipamentului de 6 kV

În celule va fi inclus echipamentul de protecţie al echipamentului conectat. Fiecare celula va fi prevăzută cu protecţia la arc electric.

Informaţii de bază privind protecţia:

Alimentarea auxiliară Circuite de curent

Circuite tensiune Frecvenţa reţelei Intensitate supracurent

de

Releu

de

declanşare

220 V curent continuu

5 A 100 V AC

50 Hz

4I N

20 I N 100 I N Cel puţin 1A la L/R 40 ms.

(continuu)

(10s)

(1s)

Protecţia va fi asigurată cu toate posibilităţile de conectare la un sistem de monitorizare, prin utilizarea legăturilor de fibră optică.

62 (142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

Executantul va asigura un sistem pentru alimentarea în 220 V curent continuu la protecţiile incluse în contract. Sistemul de curent continuu va fi prevăzut cu o baterie care permite cel puţin 1 oră de funcţionare după pierderea alimentării externe. Alimentarea în curent continuu a protecţiilor instalate în staţiile existente va proveni din sistemul de alimentare în curent continuu a centralei.

5.16.27 Protecţia motoarelor

Celulele care vor alimenta motoare de înaltă tensiune vor fi dotate cu protecţie numerică a motoarelor cu următoarele funcţii principale :

- Protecţie la scurt-circuit

- Protecţie diferenţială (pentru motoare de 5MWşi mai mari)

- Protecţie supracurent

- Protecţie suprasarcină termică

- Protecţie suprasarcină stator

- Monitorizarea pornirilor

- Protecţie rotor blocat

- Protecţie sarcină dezechilibrată

- Protecţie curent de punere la pământ

- Protecţie tensiune minimă

- Protecţie curent de secvenţă inversă

- Supraveghere circuit declanşare

- DRRI (declanşare rezervă la refuz întreruptor)

5.16.28 Protecţie linie (pentru alimentările IDG şi a instalaţiilor comune)

Celulele de alimentare ale instalaţiilor de desulfurare aferente blocului şi serviciilor comune vor fi prevăzute cu următoarele protecţii :

- Protecţie la scurt-circuit

- Protecţie suprasarcină termică

- Protecţie curent de punere la pământ

- Protecţie tensiune minimă

- Supraveghere circuit declanşare

- DRRI

5.16.29 Protecţia transformatorului principal

Transformatorul principal de 24/6 kV va fi prevăzut cu următoarele protecţii:

- Protecţie diferenţiala

- Protecţie de scurt-circuit

- Protecţie curent de punere la pământ

- Supraveghere circuit declanşare

- DRRI

- Protecţie gaze transformator şi comutator de reglaj

- Supraveghere termică bobinaj şi ulei

63 (142 )

Complexul Energetic Rovinari Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere Documentaţie de atribuire - Caiet de sarcini

Bloc 4

5.16.30 Protecţie pentru transformatoare de 6,3 kV /400 V t

Celulele pentru alimentarea transformatoarelor de 6/0,4 kV vor fi dotate cu următoarele protecţii:

- Protecţie la scurt-circuit

- Protecţie curent homopolar

- Supraveghere circuit declanşare

-

DRRI

-

Supraveghere termică bobinaj

5.16.32 Echipament de comandă şi măsură pentru celule de 6 kV

Noile celule de 6 kV vor fi asigurate cu următoarele funcţii de comandă şi măsură:

- Măsură curent şi tensiune

- Comandă locală şi la distanţă a întrerupătorului

- Indicarea poziţiei întrerupătorului, separatoarelor de împământare şi a căruciorului;

- Butoane “DESCHIS-ÎNCHIS” pentru întrerupător

- Contoare energie activă şi reactivă

- Înregistrare eveniment

- Înregistrare defect ( curent fază+neutru ; tensiune fază+neutru)

Funcţiile de comandă pot fi incluse în echipamentul de protecţie a celulei, pentru a forma o unitate de comandă a celulei. Funcţiile de înregistrare a evenimentelor şi avariilor vor avea ceas pentru sincronizare în timp.

Între alimentările de lucru şi de rezervă ale staţiilor de medie tensiune vor fi prevăzute instalaţii de AAR. Comanda staţiilor de medie tensiune aferente desu