Sunteți pe pagina 1din 25

Formulare

OFERTA TEHNICA

1. Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - formularul F3

2. Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii formularul C8

3. Lista consumurilor privind transporturilor formularul C9

4. Lliste cuprinzând consumurile de ore de func?ionare a utilajelor de constructii C7


5. Lliste cuprinzând consumurile cu mâna de lucru – C6
6. Graficul de GANTT
OFERTA FINANCIARA

1. Formular de oferta -10 C si Anexa la Formularul de oferta


2.Centralizatorul de preturi –formularul C2*
5. Centralizator cheltuielilor pe categorii de lucrari - formular F2

6. Centralizatorul cheltuielilor pe categoriile de lucrari - formularul F3.1

7. Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii formularul C8 ( cu


valori)

8. Lista consumurilor privind transporturilor formularul C9( cu valori)

9. Lliste cuprinzând consumurile de ore de func?ionare a utilajelor de constructii C7( cu


valori)

5. Lliste cuprinzând consumurile cu mâna de lucru – C6( cu valori)

Documente suport DUAE

1. Declarație privind securitatea și sănătatea în muncă și protecția muncii

2. Declarație privind securitatea și sănătatea în domeniul mediului, muncii și protecția muncii


3. ANGAJAMENT FERM Terţ susţinător formularul nr. 5
4. DECLARAŢIE OFERTANT/ OFERTANT ASOCIAT formularul nr. 6

5. ACORD DE ASOCIERE formularul nr. 7

6. DECLARAŢIE OFERTANT/ OFERTANT ASOCIAT

7. Declaratie insusire contract


8. Declaratie proportia de subcontrctare

1
Formularul 1

OFERTANTUL

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA - 10

Către:

Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare din Bucureşti, Sos. Oltenitei nr.35-37 sector 4.

1. Examinând documentaţia de atribuire nr. …………………………… (se completează nr.


invitatiei de participare și data publicării acesteia în S.E.A.P.), subsemnata/ul, reprezentant legal /
împuternicit (se taie ceea ce nu corespunde) al ofertantului ...... (denumirea / numele ofertantului)
declar că ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus
mentionată, să prestăm si sa executam ...................... (denumirea serviciului/lucrarilor) pentru suma
de (valoarea contractului) .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)
la care se adaugă TVA în valoare de .............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi
moneda ofertei);

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, execute lucrarile
conform graficul de timp anexat.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de


_____________________________________ zile, respectiv până la data de _______________ şi

(durata in litere si cifre)

ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate ________________________(ziua/luna/anul).

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu


comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.

5. Precizam că (se bifeaza optiunea corespunzatoare):

depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat
in mod clar "alternativa";

 nu depunem oferta alternativa.

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa
constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

2
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta
oferta pe care o puteti primi.

Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez oferta

(semnătura)

pentru şi în numele ____________________________________.

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

1. Valoarea maxima a lucrarilor _________ (% din pretul total ofertat)

executate de subcontractanti

2. Garantia de buna executie va

fi constituita sub forma: _________

in cuantum de: _________ (% din pretul total ofertat)

3. Perioada de garantie de buna

executie _________ luni calendaristice

4. Perioada de mobilizare

(durata de la data primirii ordinului de incepere

a lucrarilor pana la data inceperii executiei) _________ zile calendaristice

5. Termenul pentru emiterea

ordinului de incepere a lucrarilor (de la data

semnarii contractului) _________ zile calendaristice

6. Penalizari pentru intarzieri _________ (% din valoarea care trebuia

la termene intermediare şi sa fie realizata)

3
la termenul final de executie

7. Limita maxima a penalizarilor _________ (% din pretul total ofertat)

8. Limita minima a asigurarilor _________ (% din pretul total ofertat)

9. Perioada medie de remediere

a defectelor _________ zile calendaristice

10. Limita maxima a retinerilor din situatiile

de plata lunare (garantii, avansuri etc.) _________ (% din situatiile de plata

lunare)

OFERTANT,

..........................

(semnatura autorizata)

4
Formularul 2

OBIECTIV OFERTANT

(denumirea) (denumirea)

CENTRALIZATORUL DE PRETURI – Formular C2*

Nr Nr. cap./ Valoarea


cheltuielilor/obiect
crt. subcap. Denumirea capitolelor de cheltuieli
exclusiv TVA
deviz
general lei

0 1 2 3

1 Lucrari de baza

............ ................................

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

TVA

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

Ofertant,

5
...............................

(semnatura autorizata)

Formularul 3

OBIECTIV .......................……
......................
(denumirea) (denumirea)

GRAFICUL DE TIMP Formular C1

Nr. Denumirea obiectului Zile/luni


crt

1 Executie lucrari …....luni

Se va defalca pe obiecte si timpi de executie luni/zile.

Ofertant,
.................................
(semnatura autorizata)

6
Formularul 4

FORMULARUL F1

OBIECTIV

……………

(denumirea)

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor

Nr Valoarea
cheltuielilor/obiect
crt. Denumirea capitolelor de cheltuieli
exclusiv TVA

lei

0 1 2

7
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

Taxa pe valoare adaugata

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

Ofertant,

...............................

(semnatura autorizata)

Formularul 5

OBIECTIV

……………

(denumirea)

FORMULARUL F2

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari

Nr. Valoare Din care :

Crt. Cheltuieli pe categoria de lucrari (lei fara TVA ) Contractantul / Asociat


conducatorul

( liderul
asociatiei )

0 1 2 3 4

I Lucrari de constructii

1. Terasamnete

8
……………………..

TOTAL I

II Montaj Utilaje si Echipamente tehnologice

….................................

...........................................

TOTAL II

III Pocurare

Utilaje si echipamente tehnologice

Utilaje si echipamente de transport

Dotari

TOTAL III

Total Valoare ( exclusiv TVA)

TVA

Total valoare (inclusiv TVA)

Ofertant,

...............................

(semnatura autorizata)

9
Formularul 6

Formularul F3.1

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORIILE DE LUCRĂRI

Devizul ofertă al obiectivului ________________________

Nr. Categoria de Valoare Din care :


lucrări
Crt. ( exclusiv TVA ) Contractantu / Asociat
conducătorul
(liderul asociaţiei)

I Clădiri şi construcţii speciale , instalaţii aferente construcţiilor şi reţele de utilităţi în incinta


1. TS Terasamnete

.....................

……

n. M.Montaj

TOTAL I

Procurare

II. Utilaje şi echipamente tehnologice , cu montaj

Utilaje şi
echipamente de
transport

…..

10
TOTAL II

TOTAL VALOARE

( exclusiv TVA)

RON

TVA

TOTAL VALOARE

Ofertantul …………………( semnătura autorizată )

Formularul 7

FORMULARUL F3

   

OBIECTIV Operator economic


.......................…… ......................
(denumirea) (denumirea)

    LISTA
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

    Obiectul .....................

    Categoria de lucrari ..................

    Lei

Nr. Simbol articol UM Cant Pretul Unitar M m U t


Crt deviz / Denumire a) materiale Material Manopera Utilaj Transport Total
articol deviz b)manopera e 3 x 4b) 3 x 4c) 3 x 4d)
c) utilaj 3 x 4a)
d)transport
Total
a)+b)+c)+d)
Sectiune Tehnica Sectiune Financiara
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
2
...
Cheltuieli directe din articole

11
Alte cheltuieli directe
- CAS
- Somaj
- Sanatate
- Fond de risc
- Alte cheltuieli conform prevederilor legale,
nominalizate
Total cheltuieli directe T0
Cheltuieli indirecte = T0 x % I0
Profit = (T0+I0) x % P0
Total General Deviz = T0+I0+P0 V0

   

   1. Cheltuielile directe sunt constituite din urmatoarele:

    M - cheltuieli aferente consumurilor de resurse materiale, in care se cuprinde valoarea materialelor
calculata cu preturile de la furnizori, fara TVA; in cazul materialelor care provin din import, valoarea
acestora trebuie sa includa si orice taxe si comisioane platibile la frontiera (taxe vamale, comisioane
vamale etc.);

    m - cheltuieli aferente consumurilor cu mana de lucru, in care se cuprinde valoarea manoperei
muncitorilor direct productivi;

    U - cheltuieli aferente consumurilor cu utilajele de constructii, in care se cuprinde valoarea rezultata
din totalul orelor de functionare a utilajelor respective si din tariful mediu orar corespunzator
functionarii;

    t - cheltuieli aferente consumurilor privind transporturile, in care se cuprind:

   a) valoarea transporturilor auto, CF, navale ale materialelor, prefabricatelor, confectiilor etc. de la
producator sau furnizor la depozitul intermediar, precum si de la depozitul intermediar la locul de
punere in opera in raza de actiune a mijloacelor de ridicat, inclusiv taxele aferente acestor transporturi;

   b) valoarea transporturilor cu utilajele de constructii de la baza de utilaje la punctul de lucru si retur;

   c) valoarea transporturilor tehnologice, in masura in care acestea nu sunt cuprinse in articole
distincte (transport de pamant, beton, mortar, moloz rezultat din demolari).

   2. Cheltuielile indirecte reprezinta, in principal, cheltuieli proprii ale executantului, necesare pentru
executarea lucrarilor de investitii/interventii.

   3. Formularul C5 poate fi utilizat si pentru stabilirea cantitatilor de lucrari pentru constructii
provizorii OS (organizare de santier).

12
Formularul 8

FORMULAR C6

   

OBIECTIV Operator economic


.......................…… ......................

(denumirea) (denumirea)

Lista

consumurilor de resurse materiale

Nr. Denumirea resursei materiale UM Consumuri Pret Unitar Valoare Furnizor Greutate
cuprinse
Crt (exclusiv (exclusiv (tone)
in oferta TVA) TVA)

RON RON

0 1 2 3 4 5 6 7

TOTAL lei

13
Ofertant,

(semnatura autorizata)

Formularul 9

FORMULAR C7

   

OBIECTIV Operator economic


.......................…… ......................

(denumirea) (denumirea)

Lista

consumurilor cu mana de lucru

Nr. Denumirea meseriei Consumuri (om/ore) Tarif mediu Valoare Procent

Crt cu manopera directa (exclusiv TVA) (exclusiv TVA) 100%

lei/ora RON

(col 2 x col 3 )

0 1 2 3 4 5

TOTAL

14
Ofertant,

(semnatura autorizata)

Formularul 10

FORMULAR C8

   

OBIECTIV Operator economic


.......................…… ......................

(denumirea) (denumirea)

Lista

consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. Denumirea utilajului de Consumuri Tarif orar Valoare


constructii
Crt ore de functionare (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)

lei/ora de functionare lei

(col 2 x col 3 )

0 1 2 3 4

TOTAL lei

15
Ofertant,

(semnatura autorizata

Formularul 11

FORMULAR C9
    OBIECTIV Operator economic
.......................…… ......................

(denumirea) (denumirea)

Lista
consumurilor privind transporturilor
Nr. Tip de transport Elemente rezultate din analiza Tarif unitar Valoare

Crt lucrarilor ce urmeaza a fi executate (exclusiv TVA) (exclusivTVA)

Tone Km Ore de
transportate
parcursi functionare lei/tona x km lei

0 1 2 3 4 5 6

1 Transport auto(total),

din care, pe categorii:

1.1. …………….

1.2. ……………...

2 Transport pe cale
ferata(total), din care,
pe categorii:
2.1. …………….

2.2. ……………...

….

Alte transporturi
(total)

16
TOTAL lei

Ofertant,

(semnatura autorizata)

Formularul 12

Operator Economic

..........................

(denumirea

Formularul 4

Declarație privind securitatea și sănătatea în domeniul mediului, muncii și protecția muncii

Subsemnata/ul, reprezentant legal / împuternicit (se taie ceea ce nu corespunde) al


……………………….. (denumirea ofertantului), declar pe proprie răspundere că ne angajăm să
executam lucrari, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii
referitoare la condiţiile de mediu, muncă şi de protecţie a muncii, care sunt în vigoare în România.

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile


referitoare la condiţiile de protectie a mediului, social, muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus în
prețul de ofertă costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii.

Data completării:

Ofertant
……….………………………..
(numele semnatarului în clar, semnătura autorizată şi ştampila)

17
Formularul 13

Formularul nr. 5

Terţ susţinător
........ (denumirea)..................

ANGAJAMENT FERM

privind susţinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea


tehnica

Către, ..........................................................................
(denumirea autorităţii contractante si adresa completă)
Intervenit intre ....................... (denumirea si datele de identificare ale terţului susţinător) si
....................... (denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de lucrari
privind
”Lucrari de intretinere si reparatii in amenajarile de imbunatatiri funciare din cadrul Filialelor
Teritoriale ale Agentie Nationale de Imbunatatiri Funciare
Lotul..................................................................................................................

pentru indeplinirea cerintei de calificare privind capacitatea tehnica.


Noi ....................... (denumirea terţului susţinător), în situația în care contractantul ................
(denumirea ofertantului) întâmpină dificultăți de natuta tehnica pe parcursul derulării contractului,
garantam neconditionat si irevocabil, autorității contractante susținerea necesara pentru îndeplinirea
contractului conform ofertei prezentate si a obligatiilor asumate de ....................... ( denumirea
ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant si autoritatea contractantă.
Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), vom raspunde faţă de autoritatea
contractantă in cazul în care contractantul intampina dificultati in derularea contractului. Astfel, ne
obligam in mod ferm, neconditionat si irevocabil sa ducem la îndeplinire integrala, reglementara si la
termen obligatiile asumate de ____________________ (denumirea ofertantului) prin contractul ce
urmează a fi încheiat între ofertant si autoritatea contractantă, pentru partea asumata prin prezentul
anagajament.

18
Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), declarăm că vom invoca susținerea
acordata de ............................................ (denumirea terţului susţinător) pentru indeplinirea
contractului mentionat mai sus, asa cum rezultă din prezentul Angajament, in cazul in care vom
intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, si garantam materializarea aspectelor ce fac
obiectul prezentului angajament ferm.
Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), intelegm ca Autoritatea Contractanta va
urmari orice pretentie la daune pe care noi am putea sa o avem impotriva ________________
(denumirea terţului susţinător) pentru nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin
prezentul angajament ferm, in conformitate cu clauza _____ din contract.
Acordarea susţinerii tehnice nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost
incluse în propunerea financiara.
Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.
48 din HG 395/2016 si ale art. 182, alin (3) din Legea 98/2016, care dă dreptul autorităţii contractante
de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de
susținere privind capacitatea tehnica acordat ............................................................ (denumirea
ofertantului).

Data completării,
...........................

Terţ susţinător ..................... (semnătură autorizată)

Ofertant..................... (semnătură autorizată)

Nota 1: Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul va prezenta documentele transmise acestuia de


tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii
sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care
se vor constitui anexe la angajamentul ferm.

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant si
tertul sustinator cu privire la acordarea sustinerii. In cazul in care partile doresc sa stabileasca si alte
prevederi/drepturi/obligatii, vor redacta o intelegere scrisa separata pe care o vor anexa
angajamentului ferm, cu conditia ca aceasta sa nu contravina prevederilor prezentului angajament.

19
Formularul 14

Formularul nr. 6

OFERTANT/ OFERTANT ASOCIAT


__________________________________
DECLARAŢIE

privind partea/ partile din PROPUNEREA TEHNICA si FINANCIARA care au caracter


confidential

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in ……………………………………………


(adresa
de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat
de....................,
la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului
economic
……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat, precizez
ca
urmatoarele parti/informatii din propunerea tehnica si din propunerea financiara:
a. __________________________________
b. __________________________________
c. __________________________________
au caracter confidential, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveste secretul
comercial
si dreptul de proprietate intelectuală, avand in vedere:
1. obligatiile Autoritatii contractante prevazute in cadrul art. 57 alin (1) din Legea 98/2016 „ Fără a
aduce
atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozițiilor legale privind liberul acces la
informațiile de
interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorității contractante,
autoritatea
contractantă are obligația de a nu dezvălui informațiile transmise de operatorii economici indicate de
aceștia
ca fiind confidențiale,inclusiv secrete tehnice sau comerciale și elementele confidențiale ale ofertelor.
2. Art. 123, alin (1) din HG 395/2016 „Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile

20
documentației de atribuire și indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informații din propunerea
tehnică
și/sau din propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de
proprietate
intelectuală, în baza legislației aplicabile.”
3. Art. 217, alin (5) din Legea 98/2016 "Accesul persoanelor la dosarul achiziției publice potrivit alin.
(4) se
realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind
liberul acces la
informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt
confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii."
4. Art. 217, alin (6) din Legea 98/2016 "Prin excepție de la prevederile alin. (5), după comunicarea
rezultatului
procedurii de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen
care nu
poate depăși o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui
ofertant/candidat la
raportul procedurii de atribuire, precum și la informațiile din cadrul documentelor de calificare,
propunerilor
tehnice și/sau financiare care nu au fost declarate de către ofertanți ca fiind confidențiale, clasificate
sau
protejate de un drept de proprietate intelectuală".
11
5. Art. 19, alin (1) din Legea 101/2016 " La cerere, părțile cauzei au acces la documentele dosarului
constituit
la Consiliu, în aceleași condiții în care se realizează accesul la dosarele constituite la instanțele de
judecată
potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepția
documentelor pe
care operatorii economici le declară ca fiind confidențiale, întrucât cuprind, fără a se limita la
acestea, secrete
tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele
legitime ale
operatorilor economici, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală.
Caracterul confidențial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă."
6. Art. 19, alin (3) din Legea 101/2016 "În sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de
către
ofertanți, în mod explicit si vizibil, ca fiind confidențiale. Consultarea documentelor confidențiale din
oferte
este permisă numai cu acordul scris al respectivilor ofertanți."
De asemenea, in virtutea art. 123, alin (1) din HG 395/2016, precizam ca motivele pentru care
partile/informatiile mai sus mentionate din propunerea tehnica si din propunerea financiara sunt
confidentiale
sunt urmatoarele:
__________________________________________________________________________________
___
__________________________________________________________________________________
___
__________________________________________________________________________________
___
__________________________________________________________________________________
___
__________________________________________________________________________________
___

21
__________________________________________________________________________________
___
Data ______________ Reprezentant legal Ofertant unic/ Ofertant asociat/

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)


_________________ (semnatura si stampila)

Formularul 15

Formularul nr. 7
ACORD DE ASOCIERE
Nr. ________ din _______________

CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI


Art. 1 Prezentul acord se încheie între :
S.C..................................................., cu sediul în ....................................., str. .....................................
nr..................., telefon ....................., fax ........................., înmatriculata la Registrul Comertului din
......................................... sub nr. .........................., cod unic de înregistrare ....................................,
cont
............................................, deschis la ..............................................................., reprezentata de
...................................................... având functia de.......................................... , în calitate de asociat -
LIDER
DE ASOCIERE
si
S.C................................................., cu sediul în .................................., str. ................................,
Nr...................,
telefon ....................., fax ................................, înmatriculata la Registrul Comertului din
........................................, sub nr. ..........................., cod unic de înregistrare ....................................,
cont
............................................., deschis la ............................................, reprezentata de
................................................................., având functia de .......................................... , în calitate de
ASOCIAT

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI


Art. 2. Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea……………………..conform
Documentatiei de Atribuire puse la dispozitie de catre A.N.I.F.

CAPITOLUL III - TERMENUL ACORDULUI


Art. 3. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a contractului
semnat cu A.N.I.F., respectiv pâna la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta.

CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE


Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie.................................................................
........................................... contractul de achizitie cu achizitorul va fi semnat de catre liderul de
asociere……………………………………………………………………………………………,
desemnat ca fiind reprezentantul autorizat sa primeasca instructiunile pentru si în numele oricaruia si
tuturor membrilor asocierii.
Art. 5. Membrii asocierii convin ca asociatul......................................................................., sa fie
desemnat in

22
vederea efectuarii operatiunilor financiar contabile, respectiv emiterea si incasarea facturilor aferente
contractului „....................................”. Datele de identificare financiara sunt urmatoarele:
Cont bancar:
18
Denumire Banca:
Adresa Banca:
Reprezentant Legal:
*Asociatul........................... va emite si incasa facturile aferente Acordului cadru prin intermediul
sucursalei
sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de identificare:
Denumire:
Sediul Social:
Cod Unic de Inregistrare:
Numar de ordine in Registrul Comertului:
Cont Bancar:
Denumire Banca:
Adresa Banca:
Reprezentant Legal:
Nota: * se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este
persoana juridica nerezidenta in Romania."
Art. 6. Partile vor răspunde solidar si individual in fata Beneficiarului in ceea ce priveste toate
obligaţiile si responsabilităţile decurgând din sau in legatura cu contractul.
Art. 7. In caz de adjudecare, asociaţii au convenit ca cotele de participare in cadrul asocierii vor fi
următoarele:
…............................................................................................. % (in litere),
…............................................................................................. % (in litere)
Art. 8. Asociaţii convin sa se sustina ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului
acordându-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de câte ori situatia o cere.
Art. 9. Nici una dintre Parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate sa
greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii si prin obţinerea
consimtamantului scris prealabil atât al celorlalte Parti cat si al Beneficiarului.
Art. 10. Prezentul acord se completează în ceea ce priveste termenele si condiţiile de livrare a
produselor, cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de
asociere) si Beneficiar.
Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare.

LIDER ASOCIAT
Semnătura

ASOCIAT 1
Semnătura

ASOCIAT
Semnătura

Nota 1: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, partile putând adăuga si alte clauze.

23
Formularul 16

Operator Economic

..........................

(denumirea

Formularul 8

DECLARAŢIE

OFERTANT/ OFERTANT ASOCIAT


__________________________________

S.C..................................................., cu sediul în ....................................., str. .....................................


nr..................., telefon ....................., fax ........................., înmatriculata la Registrul Comertului din
......................................... sub nr. .........................., cod unic de înregistrare ....................................,
cont
............................................, deschis la ..............................................................., reprezentata de
...................................................... având functia de.......................................... , în calitate de asociat -
LIDER
DE ASOCIERE prin reprezentant legal al operatorului economic ………………………………
(denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat, …..
privind partea/ partile Conform art. 11 alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedura
Fiscala (2) - în categoria informatiilor de natura celor considerate a fi secret fiscal intra datele
referitoare la contribuabil/platitor, cum ar fi: datele de identificare, natura si cuantumul obligatiilor
fiscale, natura, sursa si cuantumul veniturilor, natura, sursa si valoarea bunurilor, plati, conturi, rulaje,
transferuri de numerar, solduri, încasari, deduceri, credite, datorii, valoarea patrimoniului net sau orice
fel de informa?ii ob?inute din declara?ii ori documente prezentate de catre contribuabil/platitor sau
terti, autoritatea contractanta solicita operatorului economic un acord scris privind schimbul de
informatii privitoare la contribuabil/platitor sau terti sau orice alte informatii cunoscute de orgaul
fiscal ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu.
Titlul contractului: ”Lucrari de intretinere si reparatii in amenajarile de imbunatatiri funciare
din cadrul Filialelor Teritoriale ale Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare - 9"

24
Data completării:

Ofertant
……….………………………..
(numele semnatarului în clar, semnătura autorizată şi ştampila)

25

S-ar putea să vă placă și