Sunteți pe pagina 1din 25

OPIS FORMULARE:

Formular 1 – Scrisoare de înaintare

Formular 2 – Declaraţie privind eligibilitatea

Formular 3 – Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Formular 4 – Formular de ofertă și Anexa

Formular 5 – Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69 1 din Ordonanta de


Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
Formular 6 – Informaţii generale despre ofertant

Formular 7 - Declaraţie privind lista principalelor LUCRĂRI EXECUTATE

Formular 8 - CENTRALIZATOR FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI

Formular 9 - LISTĂ DETALIATĂ PRIVIND CANTITĂŢILE DE LUCRĂRI

Formular 10 - LISTA PRIVIND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCŢIONARE A UTILAJELOR

Formular 11 - LISTA PRIVIND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Formular 12 - LISTA PRIVIND CONSUMURILE CU TRANSPORTURILE

Formular 13 - LISTĂ PRIVIND CONSUMURILE CU MÂNA DE LUCRU

Formular 14 -DECLARAŢIE privind dotarea tehnică specifică de care dispune operatorul economic
pentru indeplinirea corespunzătoare a contractului

Formular 15- Lista privind personalul propus pentru îndeplinirea contractului


Formular 1

OPERATORUL ECONOMIC Înregistrat la sediul autorităţii contractante


___________________
nr._________data___________ora_____
(denumire / sediu )

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către ________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din ______________, privind


aplicarea ACHIZIȚIEI DIRECTE pentru atribuirea contractului
_________________________________________(denumirea contractului de achiziţie publică),

noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă


transmitem alăturat următoarele:

1. Documentul ___-____ (tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanţia pentru participare, în


cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire;
2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ________
copii:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
c) mostre, schiţe după caz.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării ___________ Cu stimă,


Operator economic,
...................................
(semnătura autorizată )
Formular 2
Operator economic
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
Declaraţie privind eligibilitatea

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................................................................................,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în
acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a
unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă
şi/ sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente
doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ...........................................................

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării ......................

Operator economic,

..............................

(semnatura autorizată)
Formular 3
Operator economic
____________________
(denumirea/numele)

Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a).............................................................. [se insereaza numele operatorului


economic-peroana juridică], în calitate de ofertant pentru achizitia
de ........................................................................... [se inserează, după caz, denumirea
podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de ...................... [se inserează data],
organizată de ................................................ [se inserează numele autorităţii contractante],
declar pe proprie răspundere că nu mă aflu in nici una din următoarele situatii prevăzute
pentru ofertanţi:
a) a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;
c) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit;
c1) în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile
contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură
să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
d) a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei
greşeli în materie profesională;
e) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea
contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu


şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării

Operator economic,
..................................
(semnătură autorizată)

Formular 4
Operator economic
____________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai


ofertantului ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu
prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să
executăm ............................................... (denumirea lucrării) pentru suma de ................., (suma în litere şi în
cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia lucrărilor, la care se adaugă TVA în valoare de ............
(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât mai curând
posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuţie
anexat, în ....................................................... (perioada în litere şi în cifre).

3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........... zile, (durata în litere şi cifre)
respectiv până la data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi (ziua/luna/anul) şi poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim
garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

5. Precizăm că:(se bifează opţiunea corespunzătoare):

|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în
mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

|_| nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un
contract angajant între noi.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice ofertă primită.

Data _____/_____/_____

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în


numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)
ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ LUCRĂRI

Operator economic
____________________
(denumirea/numele)
ANEXĂ LA OFERTA DE LUCRĂRI

1 Valoarea maximă a lucrărilor executate de subcontractant (% din


preţul total ofertat)

2 Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub 10%


forma........................

în cuantum de:

3 Perioada de garanţie de bună execuţie 12

(luni calendaristice)

4 Perioada de mobilizare 3

(numărul de zile calendaristice de la data primirii ordinului de


începere a lucrărilor până la data începerii execuţiei)

5 Termenul pentru emiterea ordinului de începere a lucrărilor 3


(numărul de zile calendaristice de la data semnării contractului)

6 Penalizări pentru întârzieri la termene intermediare şi la termenul 0,06%


final de execuţie (% din valoarea care trebuia să fie realizată)

7 Limita maximă a penalizărilor

(% din preţul total ofertat)

8 Limita minimă a asigurărilor

(% din preţul total ofertat)

9 Perioada medie de remediere a defectelor (zile calendaristice) 5

10 Limita maximă a reţinerilor din situaţiile de plată lunare (garanţii,


avansuri )

.....................................................

(semnătura autorizată)

L.S.
Formular 5
Operator economic
____________________
(denumirea/numele)

Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69 1


din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

Titlul contractului: .....................................................................................................

Subsemnatul .............................., reprezentant legal al ......................................... (denumirea/numele si sediul/adresa


operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură si a sancţiunilor aplicate
faptei de fals in acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 69 1 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor
de concesiune de servicii, aprobata si cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv Ofertantul/Ofertantul
asociat/Subcontractantul/Terț susținător (se alege cazul corespunzator si se inscrie
numele) ...............................................................
nu
are drept membri in cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare si/sau nu
are acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află in
relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare, cu persoane ce deţin funcţii de decizie in cadrul autorităţii contractante.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inţeleg că autoritatea contractantă
are dreptul de a solicita, in scopul verificării si confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Data completării ...................... Operator economic,


.........................................
(semnatura autorizată si stampila)

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 “Falsul in Declaratii” din Codulul Penal referitor la
“Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se
refera art. 145, in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori
imprejurarilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2
ani sau cu amenda”.

Operator economic,
........................................
(semnatura autorizată si stampila)

Nota:
Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea
achiziției directe sunt:
Vicepresedinte Coman Claudiu , Vicepresedinte Vestea Mihail, Director General Pascu Mihai, Director Ec. Olteanu
Viorica, Director D.A.P.L. Crăcin Claudia, Secretar Dumbraveanu Maria; Director D.T. Boboc Daniela; Sef serviciu A.P.
Mircia Gherghe; Sef Serviciu A.D. Bran Carmen; Sef serviciu Juridic Mone Mariana; Consilieri: Antal Mihaela, Relu
Giurgiu, Rădulea Andreea, Neagu Mirela.

Consilieri judeteni: Ambrus Carol, Aranyoși Stefan, Braga Horațiu Florentin, Câju Mariana, Coman Claudiu, Crăciun
Dragoş Romulus, Crizbăşan Emanoil Dorin, Danu Aurelian Leonard, Drotleff Dieter Walter, Enache Paul, Fliundra Ionel,
Gabor Alexandru Adrian, Lupu Ștefan, Ovidiu Mareș, Ioan Maxim, Adrian Minea, Luana Noaghea, Nelu Petru, Oltean
Vasile, Olteanu Luminița Nicoleta, Paler Ioan Miron, Popa Mihai Valentin, Sarafinceanu Gheorghe Buibas, Ungureanu
Vasile, Veştea Mihail, Zavarache Constantin, Wittstock Eberhard Wolfgang, Cornea Gheorghe Claudiu, Cristei Nicolae,
Kovacs Attila, Manea Ion, Nita Emil, Pop Mircea Virgil,Neag Adrian Sabin.

Nota: Aceasta declaratie, in cazul asocierii, se va prezenta de catre fiecare membru in parte, iar in cazul in care ofertantul
declara ca intentioneaza sa subcontracteze o parte din contract, va fi completata si de catre subcontractor/subcontractori
si va fi semnata de reprezentantul legal al operatorului economic/(al fiecarui asociat/subcontractant).

Formular 6
Operator economic
____________________
(denumirea/numele)
Informaţii generale despre ofertant

Denumirea/numele

Codul fiscal

Adresa sediului central

Telefon

Fax:

E-mail

Cod postal

Numele persoanelelor care


vor semna contractual și
funcția acestora

Data completării ......................

Operator economic,
..............................
(semnătura autorizată)
Formular nr. 7 - Declaraţie privind lista principalelor LUCRĂRI EXECUTATE

OPERATOR ECONOMIC
……………………………
(denumire, adresa, nr. telefon, fax, etc.)

DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI
EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele


şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de
fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta
declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .................................................................
(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu
activitatea noastră.

Operator economic,
..................................
(semnătură autorizata)
Nr Obiect Codu Denumirea/nume Calitatea Preţ Procent Perioadă
crt contract l CPV beneficiar prestatorului*) contract îndeplinit de derulare
/client prestator (%) contract**)
Adresa
1

...

Operator economic

(semnătură autorizată)

________

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau
contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor.


Formular 8

Operator economic, ........................................

CENTRALIZATOR FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI

Devizul-ofertă al obiectului ______________

din care (după caz)

Valoarea Operatorul
Nr. economic/ subcontractantul
Subcontractan
Categorie de lucrări (exclusiv T.V.A) Asociatul 1 asociatul…
tul 1
crt. conducătorul(liderul …
lei asociaţiei)

0 1 2 3 4 5 6 7

I. Clădiri şi construcţii speciale, instalaţii aferente


construcţiilor şi reţelelor de utilităţi în incintă

Ts Terasamente

C Construcţii

… …………….
1.
Montaj utilaje tehnologice, inclusiv reţelele
2. aferente
… TOTAL I

Procurare

- Utilaje şi echipamente tehnologice, cu montaj

- Utilaje şi echipamente de transport

- Dotări, inclusiv utilaje şi echipamente


independente cu durata mare de serviciu
II.
TOTAL II

Total valoare

(exclusiv TVA) lei

euro

Taxa pe valoare

adaugată lei

Total(inclusiv TVA) lei

Operator economic,

………… …………….

(semnătura autorizată )
Formular 9

LISTĂ DETALIATĂ PRIVIND CANTITĂŢILE DE LUCRĂRI

LISTĂ cuprinzând cantităţile de lucrări

Obiectul ___________________

Categoria de lucrări __________

Preţul unitar

a) materiale

Capitolul b) manoperă

Nr. de lucrări Cantitatea c) utilaj Material Manoperă Utilaj Transport Total(3X4)

crt. d)transport [3X4a] [3x4b] [3x4c] [3x4d] sau

____________ (5+6+7+8)

Total a)+b)+c)
+d)

SECŢIUNEA TEHNICĂ SECŢIUNEA FINANCIARĂ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Capitol de lucrare

1.1. Subcapitol
1.2. Subcapitol
Capitol de lucrare

2.1 Subcapitol
2.2 Subcapitol

2.

Cheltuieli directe: M m U = Vut termice + Vut t T


electrice

din care:

-Vut termice (valoarea


pentru utilaje
termice)

- Vut electrice
(valoarea pentru
utilaje electrice)

Alte cheltuieli directe:

- CAS:

- somaj;

- sănătate

- fond de risc

- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate:

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE: Mo mo Uo to To

Cheltuieli indirecte = To x % Io
Profit = (To + Io) x % Po

TOTAL GENERAL: V0=T0+I0+P0

Operator economic,

______________

(semnătura autorizată )
Formular 10

LISTA

privind consumurile de ore de funcţionare a utilajelor de construcţii 1)

Tariful orar Valoarea


Nr. Denumirea Consumurile
- lei/oră de (exclusiv T.V.A.)
crt. utilajului de - ore de funcţionare
construcţii funcţionare- lei
-
(col.2 x col.3)

0 1 2 3 4

1. ………………... …………………. …………………… ……………. …………….


…………….
2. ………………... …………………. ……………………
…………….
3. ………………... …………………. ……………………

… ………………… …………………. ……………………

lei …………….
TOTAL ……………
______________
euro …………

Operator economic,

………… ……………….

(semnatura autorizata )

Notă: Lista se întocmeşte pentru consumurile de ore functionare a utilajelor necesare pentru îndeplinirea
întregului contract de lucrări grupate pe categorii de lucrări.
Formular 11

LISTA

privind consumurile de resurse materiale

Obiectul __________________

Categoria de lucrări _________

Nr. Consumurile Preţul unitar Greutatea


Denumirea Valoarea
crt. resursei U.M. cuprinse în (exclusive (tone)
(exclusiv
materiale T.V.A.) T.V.A.)
oferta

0 1 2 3 4 5 6

1. ……………….. …. …………. …………… …………….. ………..


…………….
2. ……………….. …. …………. …………… ………..
…………….
3. ……………….. …. …………. …………… ………..

Resurse
nenominalizate

(cel mult 20% din


_ _ _
valoarea totala a
resurselor
materiale)

lei
TOTAL
euro

Operator economic,

…………………………

(semnătura autorizată )

Notă: Lista se întocmeşte pentru consumurile de resurse materiale necesare pentru


îndeplinirea întregului contract de lucrări, grupate pe categorii de lucrăr
Formular 12

LISTA

privind consumurile cu transporturile

Elementele rezultate din analiza lucrărilor ce urmează sa fie executate Tariful Valoarea (exclusiv T.V.A.)
Nr
crt Tipul de ___________________________________________________ unitar lei
transport Tone km ore de lei/t x km

transportate parcurşi funcţionare

0 1 2 3 4 5 6

1. Transport auto(total),

din care, pe categorii:

1.1. …………….

1.2. ……………...

Transport pe cale

2. ferată(total), din care,

pe categorii:

2.1. …………….
3. 2.2. ……………...

Alte transporturi

(total)

lei …………….
TOTAL
_____________

euro …………

Operator economic,

(semnătura autorizată)
Formular 13

LISTĂ

privind consumurile cu mâna de lucru

Valoarea
Consumurile Tariful mediu
Nr.
Denumirea (exclusiv T.V.A.)
crt. (om/ore) cu - lei/oră-
meseriei manopera lei
directă
(col.2 x col.3)

0 1 2 3 4

1. ………………... …………. ……………….. ……………. …………….


…………….
2. ………………... …………. ………………..
…………….
3. ………………... …………. ………………..

… ………………… …………. ………………..

Operator economic,

………… ……………………….

(semnătura autorizată )
Formularul 14

Operator Economic

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind dotarea tehnică specifică de care dispune operatorul economic pentru


indeplinirea corespunzătoare a contractului

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...........................................................


(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria
răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate
în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi


înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi
ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea
noastră.

Operator economice,

..................................

(semnătură autorizată şi ştampila)


LISTĂ

Dotare tehnică specifică

Nr. Denumire Cantitate Forma de deţinere


echipament Proprietate Contract Angajament Alte form
crt. U.M
de de punere la deţinere
închiriere dispoziţie

Operator economic, Data


completării.....................

…….........……………….

(semnătură autorizată şi ştampila )


Formular 15

Operator economic
________________________

(denumire/numele)

Lista privind personalul propus pentru îndeplinirea contractului

În tabelul de mai jos se vor înscrie persoanele care vor participa la


executarea contractului
...................................................................................................................................
.............................

Poziţia Funcţia în cadrul contractului Numele şi prenumele Operatorul economic


din lista (cu referire la solicitarea din persoanei care va fi angajată partea căruia vine
invitație) în contract contract

1 Sef șantier
2 ........................
3 .................................

.......

Data completării ________________

Operator economic,

_________________

(numele reprezentantului legal, în clar)

_____________________
(semnătură autorizată, ștampila)

_____________________

S-ar putea să vă placă și