Sunteți pe pagina 1din 18

SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE

Nr. 29246/09.04.2015

Obiect: Solicitare oferta de pret

Primaria Municipiului Bistrita realizează un studiu de piaţă în vederea achizitionarii


de Servicii de catering pentru proiectul „ Învaţă împreună cu mine”

În cazul în care sunteţi interesaţi să prezentaţi oferta de preţ pentru prestarea


serviciului mai sus mentionat, asteptăm oferta dumneavoastră, până în data de
15.04.2015. Oferta trebuie întocmita în conformitate cu specificaţiile din Caietul de
sarcini anexat.

Pentru întocmirea ofertei se vor avea în vedere următoarele:


 Pretul ofertat trebuie sa fie exprimat în lei, fără TVA;
 Valoarea estimată a serviciilor de catering este de 6.774,19 lei fără TVA.
 Oferta va cuprinde costul tuturor activităţilor prevăzute în Caietul de sarcini şi
se va elabora şi prezenta astfel încât să furnizeze toate informaţiile cu privire
la preţ şi să respecte în totalitate cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini.
 Serviciile ofertate trebuie să respecte specificaţiile tehnice minimale
menţionate în Caietul de sarcini;

Criterii de calificare
1. Situaţia personală a ofertantului:
1.1 Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 180 din OUG 34/2006;
1.2 Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006;
1.3 Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.69^1(Anexa 5)
2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare).
2.1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul teritorial/Autorizaţie de funcţionare (prin care se va dovedi ca ofertantul
are ca activitate domeniul ce face obiectul contractului de servicii);
2.2. Autorizaţie de funcţionare sanitar veterinară pentru activitatea de catering.

Propunerea tehnica va fi prezentată astfel încât să se asigure conformitatea


serviciilor cu cerinţele prevăzute în „Caietul de sarcini” si cu respectarea Manualului
de Identitate Vizuală.

Propunerea financiară va conţine:


- formularul de oferta (model anexa 2), care reprezinta elementul principal al
propunerii financiare si care va cuprinde pretul total al serviciilor descrise în
Caietul de sarcini la care se va anexa un centralizator de preţuri.

1
- model contract de servicii semnat

Criteriul de atribuire a contractului: În mod exclusiv, preţul cel mai scăzut, cu


repectarea cerinţelor din caietul de sarcini.

Nu se solicită garanţie de participare.

Garanţia de bună execuţie este de 5% din valoarea contractului.


Plata se va efectua în baza prevederilor contractuale (model contract de servicii
anexat).

Termenul de valabilitate a ofertei – minim 30 zile de la data limită de primire a ofertei.

Oferta se va depune, în plic închis, la sediul Primariei municipiului Bistrita,


str.Gheorghe Şincai, nr.2, Relatii cu publicul, până în data de 15.04.2015 şi va
conţine următoarele documente:

 scrisoarea de înaintare, (model anexa 1);


 documente doveditoare pentru îndeplinirea criteriilor de calificare în vederea
prestarii serviciului:
a) declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.180 ,OUG nr.34/2006
(model anexa 3);
b) declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 ,OUG nr.34/2006
(model anexa 4);
c) declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.69^1(anexa 5)
d) certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului;
e) Autorizaţie de funcţionare sanitar veterinară pentru activitatea de catering
 propunerea tehnică
 propunerea financiară

Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0263 237323,


persoana de contact Elena Grecu, Serviciul Achiziţii Publice.
In speranta unei colaborari, va multumim.
Cu consideratie,

Serviciul Achiziţii Publice,


Elena Grecu

Anexa 1

2
OFERTANTUL
.................. ………..
(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către .......................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Noi ……................................................. vă transmitem alăturat


(denumirea/numele ofertantului)
oferta în scopul atribuirii contractului .................................................................,
(denumirea contractului de achiziţie publică)
Noi ................................................. vă transmitem alăturat următoarele:

(denumirea/numele ofertantului)

1. Documentul ................................... privind garanţia pentru


(tipul, seria/numărul, emitentul)
participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia
pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;

2. coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr


de ....... copii:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.

Data completării ...............

Cu stimă,

Ofertant,
......................
(semnătura autorizată)
LS

Anexa 2

3
Operator economic
___________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Domnilor,
1. Examinând documentaţia , subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
_________________________________________________ (denumirea/numele
ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în
documentaţia mai sus menţionată, să prestăm/_______________________
(denumirea serviciului), pentru suma de __________________________________
(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), plătibilă după recepţia
serviciilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de _________
(suma în litere şi în cifre).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să
prestăm serviciile în graficul de timp anexat.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _______
zile, (durata în litere şi cifre), respectiv până la data de ___________________
(ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând
înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă,
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră
este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
5. Precizăm că:
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de
ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";
|_| nu depunem ofertă alternativă.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca


fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu
prevederile din documentaţia de atribuire.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau
orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data _______/_______/_________

__________________________, (semnătură), în calitate de


___________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
___________________________ (denumirea/numele operatorului economic)

LS

4
Anexa nr.3
................………......................
(denumirea şi datele ofertantului)

Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 180


din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al


_____________________________________ (denumirea/numele şi sediul/adresa
operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din
procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în
situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi
completările ulterioare, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre
definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei
organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul
verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ......................

.................................................
(semnătură autorizată ofertant)

5
Anexa nr.4
Operator economic
___________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a) ............................................. (denumirea, numele operatorului


economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se
menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca
obiect .................................................................................................... (denumirea
produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .......................
(zi/lună/an), organizată de .................................................... (denumirea autorităţii
contractante), declar pe propria răspundere că:
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac
obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară
cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre
situaţiile prevăzute la lit. a);
c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de
asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt
stabilit până la data solicitată .................;
c1) nu există nici un caz în care, în ultimii 2 ani, nu mi-am îndeplinit sau mi-am
îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt
care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor
contractului;
d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru
comiterea unei greşeli în materie profesională.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul
verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt
pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,
......................
(semnătură autorizată) LS

Anexa 5

6
................………......................
(denumirea şi datele ofertantului)

DECLARATIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE PENTRU


OFERTANTI/CANDIDATI/OFERTANTI ASOCIATI/SUBCONTRACTANTI

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al


............................................................................................. ( denumirea/numele si
sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea
excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca
nu ma aflu in situatia prevazuta la art.69 1 din OUG 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiztii publice, a contractelor de concesiune de lucrari publice, a
contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificarile si completarile
ulterioare cu persoanele mentionate mai jos.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul
verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Lista persoanelor cu functii de decizie cu privire la organizarea, derularea şi


finalizarea procedurii de atribuire.

1. Ovidiu Teodor Creţu


2. Gaftone Floare
3. Albu Maria
4. Scurtu Nicolae
5. Cincea Dumitru Matei
6. Grecu Elena
7. Filipoi Leontin
8. Coceşiu Liliana
9. Rus Radu
10. Bulcu Coralia
11. Dreptate Radu
12. Todoran Marcela

Consilieri locali:

1.Avram George ; 2.Antal Attila ; 3.Bria Dumitru Alexandru ; 4.Gagea Maxim ;


5.Hangan Sorin ; 6.Benţa Gavrilă ; 7.Kiss Laszlo ; 8.Moldovan Vasile ; 9.Molnar Iosif
Augustin; 10.Muthi Adrian Gelu ; 11.Moisil Filip
12.Peteleu Ioan ; 13.Kozuc Andrei; 14.Sarmasan Mihai Lucian ; 15.Rus Constantin;
16.Armean Lucian Marius; 17.Seserman Sorin Alin ; 18.Tabara Camelia ; 19.Talos
Florin ; 20.Tuta Gheorghe ;21.Toniuc Alexandru Marian

Data completarii........................

................................................
(semnătură autorizată ofertant)
Anexa 6

7
................………......................
(denumirea şi datele ofertantului)
DECLARAŢIE PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII ÎN CATEGORIA
ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

Date de identificare a întreprinderii


Denumirea întreprinderii ........................................................................................
Adresa sediului social ...............................................................................................
Cod unic de înregistrare.............................................................................................
Numele şi funcţia .....................................................................................................
(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)
Tipul întreprinderii
Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
[ ] Întreprindere autonomă. În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar
din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia,
fără anexa nr. 2.
[ ] Întreprindere parteneră. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor
calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la
declaraţie.
[ ] Întreprindere legată. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor
efectuate conform anexei nr. 2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.
Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii 1)

Exerciţiul financiar de referinţă 2)


Numărul mediu anual de Cifra de afaceri anuală netă Active totale
salariaţi (mii lei/mii Euro) (mii lei/mii Euro)

Important:
Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar [ ]Nu
anterior, datele financiare au înregistrat [ ] Da (în acest caz se va completa şi se va
modificări care determină încadrarea ataşa declaraţie referitoare la exerciţiu
financiar anterior )
întreprinderii într-o altă categorie
(respectiv micro-întreprindere, întreprindere mijlocie sau mare).

Semnătura .............................................................................................................
(numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte intreprinderea)
declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu
realitatea.

Data întocmirii.....................
Semnătura......................

1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din prezenta lege.


2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi
activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare
anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu
privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se
determină şi se declară pe propria răspundere.

CAIET DE SARCINI

8
Servicii de catering
in cadrul proiectului
„Invata impreuna cu mine”

I. Informaţii generale
II. Cadrul general
III. Obiectul contractului
IV. Graficul de timp pentru îndeplinirea sarcinilor
V. Cerinţe
VI Criteriul de atribuire
VII. Dispoziţii finale.

I. INFORMATII GENERALE
Municipiul Bistriţa elaborează prezentul caiet de sarcini în vederea definirii
specificaţiilor tehnice pentru achiziţia publică de servicii de catering pentru proiectul
„Invata impreuna cu mine”.
.
II. CADRUL GENERAL
Municipiul Bistriţa este promotor in cadrul proiectului „Invata impreuna cu mine”
Proiectul are ca tinta realizarea urmatoarelor obiective:

A) Implementarea unui set de servicii educaţionale complementare sistemului


educaţional tradiţional (Şcoală după şcoală şi Grădiniţa estivală) în vederea sprijinirii
a 158 de copii proveniţi din familii dezavantajate din localităţile Viişoara şi Sărata
(dintre care 124 de copii de etnie romă) pe o perioadă de 11 luni, în vederea
maximizării şanselor de incluziune socială optimă a acestora.
B) Dezvoltarea de activităţi educative extraşcolare, de recreere şi socializare în
vederea sprijinirii a 158 de copii proveniţi din familii dezavantajate din localităţile
Viişoara şi Sărata (dintre care 124 de copii de etnie romă) în vederea dezvoltării de
competenţe şi abilităţi specifice, care cresc şansele de incluziune socială a acestora.
C) Dezvoltarea de reţele de dialog social între şcoală-părinţi-comunitate, în vederea
combaterii discriminării grupurilor sociale vulnerabile, care vor sprijini un număr de
cel puţin 30 de familii de etnie romă din comunităţile Viişoara şi Sărata pe o perioadă
de 14 luni.

III. OBIECTUL CONTRACTULUI


Scopul acestei activitati il constituie prestarea serviciilor de catering aferente
activitatiilor proiectului.
Se va achizitiona un pachet de servicii de serviciilor de catering a proiectului., in
conformitate cu caietul de sarcini şi contractul de finanţare.
Rezultate asteptate
Asigurarea serviciilor de catering pentru urmatoarele evenimente:

Lot 1 – servicii de catering necesare organizarii si desfasurarii conferinţelor de presa


de lansare si finala – 30 persoane x 2 evenimente Se va oferi bufet rece si cald
( tartine variate, branzeturi, snitele, pui, porc etc.), salate, legume, produse de
patiserie, prajituri, fursecuri, fructe, etc. La acestea se solicita toate produsele
plastice necesare pentru numarul de participanti si platouri, pahare etc. Se va

9
nominaliza clar meniul pentru o persoana care sa se incadreze in solicitarea de mai
sus. Valoarea maxima 1500 lei/eveniment

Lot 2 – servicii de catering necesare organizarii si desfasurarii intalnirilor semestriale


cu parintii si comunitatea– 50 persoane x 4 intalniri Se va oferi bufet rece si cald
(tartine variate, branzeturi, snitele, pui, porc etc.), salate, legume, produse de
patiserie, prajituri, fursecuri, fructe, min. 2 feluri de sucuri, apa minerala, apa plata,
cafea calda, ceai si apa calda, zahar etc. La acestea se solicita toate produsele
plastice necesare pentru numarul de participanti si platouri, cafetiera etc. Se va
nominaliza clar meniul pentru o persoana care sa se incadreze in solicitarea de ma
sus .
Valoarea maxima 1000 lei /eveniment

Lot 3 – servicii de catering necesare organizarii si desfasurarii sesiunilor lunare cu


parintii - 25 persoane x 14 sesiuni Se va oferi bufet rece (tartine variate , branzeturi,
etc.), prajituri, fursecuri, fructe, apa minerala, apa plata, etc. La acestea se solicita
toate produsele plastice necesare pentru numarul de participanti si platouri, cafetiera
etc. Se va nominaliza clar meniul pentru o persoana care sa se incadreze in
solicitarea de mai sus.
Valoarea maxima 100 lei /eveniment

1.1. Responsabilitatile Prestatorului


Prestatorul va fi răspunzător pentru asigurarea tuturor dotarilor si echipamentelor
necesare personalului implicat in desfasurarea activitatilor, in vederea atingerii
obiectivelor contractului de servicii.

Prestatorul va fi în întregime răspunzător pentru acoperirea cheltuielilor de


transport şi cazare pentru angajaţii săi.

IV. MODALITATE DE PLATA

Plata se va efectua in termen de 30 de zile de la data primirii facturii si procesul


verbal de receptie a serviciilor.
Pretul ramane ferm pe toata durata contractului

Intocmit
COORDONATOR PROIECT
Radu Dreptate

MODEL CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

10
Nr. ____ din __________

1. Părţile contractante
Prezentul contract se încheie în temeiul prevederilor art. 19 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului României nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare şi în baza procesului
verbal de analiză pieţii nr…………

Autoritatea contractantă:
MUNICIPIUL BISTRIŢA, cu sediul în Bistriţa, P-ţa Centrală nr. 6, tel/fax 0263
237323, cod poştal 420040, cod unic înregistrare 4347569, cont
RO13TREZ10124840256XXXXX deschis la Trezoreria municipiului Bistriţa,
reprezentată prin PRIMAR Ovidiu Teodor CREŢU, în calitate de Achizitor,
şi

_________________________________, cu sediul în ____________, str. ________


nr. ___, jud. _____________, cod poştal _________, telefon ________, fax
________, numărul de înmatriculare la Registrul Comerţului __________, CUI RO
_______, cont nr. ________________ deschis la ___________________
reprezentată prin _________________, în calitate de Prestator.

2. Definiţii
2.1. În prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale.
b. achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în
prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor
asumate prin contract;
d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;
e. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se
datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul
încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revolutii, incendii,
inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este
considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia
din părţi;
f. caietul de sarcini - descrierea obiectivă a produselor, serviciilor sau lucrărilor
necesare autorităţii contractante. Conţine în mod obligatoriu specificaţii tehnice.
g. zi - zi calendaristică;
h. an - 365 de zile.

3. Interpretare

11
3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma
singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis
de context.
3.2. Termenul zi sau zile sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă
nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului


4.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile de catering pentru proiectul „Învaţă
împreună cu mine” în perioada convenită şi în conformitate cu prevederile ofertei,
caietului de sarcini, şi obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Proiectul este
finantat în Apelul SINERGII PENTRU VIITOR-copii în situatie de risc, din cadrul
Programului RO 10-Copii şi tineri aflati in situatie de risc si initiative locale si
regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii
sociale", program derulat in cadrul Mecanismului Financiar al Spatiului Economic
European (SEE), 2009-2014
4.2. Activitatea de catering se va realiza printr-un pachet de servicii, care va cuprinde
următoarele :

Servicii de catering necesare organizării şi desfăşurării conferinţelor de


1.
presă de lansare şi finala – 30 persoane x 2 evenimente
Servicii de catering necesare organizarii si desfasurarii întâlnirilor
2.
semestriale cu parinţii şi comunitatea– 50 persoane x 4 întâlniri
Servicii de catering necesare organizării şi desfăşurării sesiunilor lunare
3.
cu parinţii - 25 persoane x 14 sesiuni

5. Preţul contractului
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Prestatorului de către
Achizitor este de ___________lei total, din care __________ lei fără TVA, la care
se adaugă TVA ___________ lei.

6. Durata contractului
6.1. Durata prezentului contract de servicii este de 12 luni. Durata contractului de
servicii se poate modifica în cazul în care se modifică durata de implementare a
proiectului stabilită în Contractul de finantare.
6.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile cu respectarea strictă a termenelor
precizate în caietul de sarcini pentru fiecare activitate specifică.

7. Executarea contractului
7.1. Executarea contractului începe la data semnării lui de ambele părţi.
7.2.Contractul încetează să producă efecte după îndeplinirea tuturor obligaţiilor
stabilite prin prezentul contract.

8. Documentele contractului
8.1. Documentele contractului (parte integrantă a acestuia) sunt:
a) propunerea financiară;
b) caietul de sarcini, cu anexele sale;
c) garanţia de bună execuţie;
d) acord de asociere ( după caz );

12
e) acord de subcontractare ( după caz );
f) angajament de susţinere ( după caz )
g) acte adiţionale, dacă există;
h) alte anexe la contract.
9. Obligaţiile principale ale prestatorului
9.1. Standarde
Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi / sau performanţele
prezentate în caietul de sarcini şi propunerea tehnică, anexe la contract. Prestatorul
se obligă să presteze serviciile în conformitate cu propunerea tehnică prezentată.
9.2. Drepturi de proprietate intelectuală
Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra documentaţiei care face obiectul
prezentului contract se transmit beneficiarului odată cu predarea documentaţiei.
Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru/sau în
legatură cu produsele achiziţionate, şi
ii)daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu
exceptia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea
caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
9.3. Caracterul confidenţial al contractului
(1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în
afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;
b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în
perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini
obligaţiile contractuale.
(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea
contractului se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii
necesare în vederea îndeplinirii contractului.
(3) Părţile contractante vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea de
informaţii referitoare la contract dacă:
a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la
cealaltă parte contractantă; sau
b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi
contractante pentru asemenea dezvăluire; sau
c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

10. Obligaţiile principale ale achizitorului


10.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau
informaţii/documente/date pe care acesta le cere sau pe care le consideră necesare
îndeplinirii contractului.
10.2. Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzelor 13 şi 15, serviciile
prestate, în termenul convenit.
10.3. Achizitorul se obligă să plătească către prestator preţul convenit în prezentul
contract pentru serviciile prestate, în termenele prevăzute la clauza 17.
10.4. Achizitorul va aviza în termen de maxim 5 zile orice document depus de
prestator.

13
11.Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor şi rezilierea
contractului
11.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca
penalităţi, o sumă echivalentă cu dobânda legală penalizatoare calculată potrivit
art.3, alin.2^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală
remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar cu modificările şi
completările ulterioare.
11.2 - În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 30 de zile
de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca
penalităţi, pentru suma neachitată, dobânda legală penalizatoare calculată potrivit
art.3, alin.2^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală
remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar cu modificările şi
completările ulterioare.
11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre
părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de
drept/de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese în
condiţiile prevederilor art. 1535-1536 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil rep.
cu modificările şi completările ulterioare.
11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o
notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din
urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să
afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator.
11.5 - În toate cazurile, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării
unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garanţii
(1) Prestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a
contractului în termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data semnării
contractului.
(2) Garanţia de bună execuţie se constituie printr-un instrument de garantare emis în
condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări sau prin reţineri
succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. Garanţia trebuie să fie
irevocabilă. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei se
va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza
declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. In cazul constituirii
garanţiei de bună execuţie prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi
partiale Prestatorul este obligat să deschidă, la unitatea trezoreriei statului din cadrul
organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la
dispoziţia autorităţii contractante. Suma iniţială care se depune de către Prestator in
contul de disponibil astfel deschis este de 0,5% in preţul contractului, fără TVA
respectiv ..................... lei.
(3) Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului este de 5% din valoarea,
fără T.V.A., a contractului de servicii, respectiv …………… lei.

14
(4) Garanţia se restituie în termen de 14 zile de la data procesului verbal de recepţie
a tuturor activităţilor care fac obiectul prezentului contract, dacă Achizitorul nu a
ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.
(5) Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în
limita prejudiciului creat, dacă Prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin
prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie,
Achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru Prestatorului, precizând totodată
obligaţiile care nu au fost respectate.

13. Alte responsabilităţi ale prestatorului


13.1. Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu
profesionalismul şi promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate
cu propunerea sa tehnică şi caietul de sarcini
13.2. Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure
resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie
de natură provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru contract, în măsura în care
necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în
mod rezonabil din contract.
13.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în termenele
stabilite în Caietul de sarcini pentru fiecare activitate în parte. Totodată, este
răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate,
cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
13.4. Prestatorul se obligă să realizeze toate activităţile stabilite la pct. 4.2. din
prezentul contract cu respectarea prevederilor din caietul de sarcini.
13.5. Obligaţiile Prestatorului se completează cu cele prevăzute în Caietul de
Sarcini, contractul şi cererea de finanţare.
14. Alte responsabilităţi ale achizitorului
14.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau
informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră
necesare îndeplinirii contractului.
14.2. Achizitorul va avea şi obligaţia de monitorizare a activităţii Echipei de proiect a
Prestatorului şi gestionarea riscurilor care ar putea conduce la implementarea
neconformă cu prevederile contractului de finanţare a proiectului.
15. Recepţie şi verificări
15.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a
stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi caietul de sarcini.
15.2. Rapoartele vor acoperi toate activitatile din cadrul proiectului si vor prezenta pe
scurt rezultatele inregistrate pana la momentul respectiv in cadrul fiecarei activitati.
15.3. La finalizarea prestarii serviciilor care fac obiectul contractului, se va incheia un
proces verbal de receptie.

16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare


16.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la termenul
comunicat de către Achizitor în Ordinul de începere a contractului. Ordinul de
începere a contractului va fi emis de Achizitor în termen de cel mult 3 zile de la data
comunicării constituirii garanţiei de bună execuţie. In cazul constituirii garanţiei de
bună execuţie prin reţineri sucesive ordinul de începere a contractului va fi emis de
Achizitor în termen de cel mult 3 zile de la dovada depunerii sumei prevăzute la
clauza 12.1.(2).

15
(2) In cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri
suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului părţile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, şi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adauga la preţul
contractului.
16.2. (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a
acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită, trebuie finalizate în
termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării
serviciilor.
(2) In cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin
încălcarea contractului de către prestator,
îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor
sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada
de prestare şi vor semna un act adiţional.
16.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă termenele
de prestare convenite, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util,
achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare se face cu acordul părţilor,
prin act adiţional.
16.4. În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului
de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a
solicita penalităţi prestatorului. In cazul în care prestatorul întârzie depunerea,
respectiv refacerea rapoartelor, achizitorul poate aplica penalizări.

17. Documente şi modalităţi de plată


17.1. Plata aferentă serviciilor prestate se va efectua în termen de 30 zile de la data
primirii facturii, având ca documente justificative procesele verbale de predare-
primire şi procesele verbale de recepţie a serviciilor, întocmite de achizitor.
17.2. Suspendarea, pentru o anumită perioadă de timp, de către Autoritatea de
Management, a plăţilor către Achizitor atrage după sine suspendarea plăţilor de
către Achizitor Prestatorului pentru aceiaşi perioadă de timp.
18. Ajustarea preţului contractului
18.1. Pentru serviciile prestate, sumele datorate de achizitor prestatorului sunt cele
prevăzute la pct. 5.1. şi declarate în propunerea financiară, detaliate în
centralizatorul de preţuri , anexă la contract.
18.2. Preţul rămâne ferm pe toata durata contractului, nu se acceptă actualizarea
preţului.

19. Amendamente
19. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor
circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au
putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

20. Subcontractanţi
20.1 Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de
a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a
semnat contractul cu achizitorul.

16
20.2 (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate
contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi
contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.
20.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care
îndeplineşte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care
îşi îndeplineşte partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă
aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.
20.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a
îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina
schimbarea preţului contractului şi va fi notificată achizitorului.

21. Cesiunea
21.1. Conform prevederi art 204 1 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, este permisă doar cesiunea creanţelor născute din contract, obligaţiile
născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate în
contract.

22. Forţa majoră


22.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
22.2. Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor
asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acţionează.
22.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei
majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia
acesteia.
22.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica
celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, apariţia cazului de forţă majoră şi să ia
orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
22.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai
mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de
plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte
daune-interese.
23. Soluţionarea litigiilor
23.1. Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între
ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.
23.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi
prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare
poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din
România.

24. Limba care guvernează contractul


24.1. Limba care guvernează contractul este limba română.
24.2. Rapoartele şi alte documente solicitate se vor redacta în limba română.
25. Comunicări
25.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract,
trebuie să fie transmisă în scris şi înregistrată atât în momentul transmiterii cât şi în
momentul primirii.

17
25.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-
mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

26. Legea aplicabilă contractului


Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract, împreună cu anexele sale, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură


orice înţelegere verbală dintre acestea, anterior şi ulterior încheierii lui.
Părţile au înţeles să încheie prezentul contract azi __________, la sediul autorităţii
contractante, în patru exemplare, trei pentru Achizitor şi unul pentru Prestator.

ACHIZITOR, PRESTATOR ,
MUNICIPIUL BISTRIŢA _____________________

PRIMAR,
Ovidiu Teodor CREŢU _________ ____________________

DIRECŢIA ECONOMICĂ
Director ex. Maria ALBU _________

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV


Director ex. adj. Nicolae SCURTU _________

DIRECŢIA INTEGRARE EUROPEANĂ


Director ex. Liliana Aluniţa COCEŞIU _________

DIRECTIA MUNICIPALĂ DE SERVICII SOCIALE


Director ex. Radu Dreptate

VIZAT JURIDIC,

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE


Leontin FILIPOI

18

S-ar putea să vă placă și