Sunteți pe pagina 1din 4

Elena Digitally signed

by Elena Grecu
FORMULARE ŞI MODELE
Grecu Date: 2022.01.04
13:14:04 +02'00'

Fiecare ofertant care participă la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie


publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni,
completate în mod corespunzator şi semnate de persoanele autorizate.

1. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de la art. 60 din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice - Formular 1;

2. Formular de oferta – Formular 2;

3. Declaraţie privind respectarea reglementărilor naţionale de mediu, privind respectarea


legislaţiei în domeniul social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de
securitate și sănătate în muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului.
Formular nr.1

................………......................
(denumirea şi datele ofertantului)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de la art. 60
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Subsemnatul(a) ________________________________(se înserează numele operatorului


economic), în calitate de ofertant la procedura privind executarea lucrărilor aferente obiectivului
de investiƫie: “Amenajare de străzi în zonele noi de locuințe din municipiul Bistrița-etapa
3” str. Dinu Lipatti
, organizată de Municipiul Bistrița, la data de ________________ (se inserează data),
declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate
faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Inţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea să fiu exclus
din procedura de atribuire.

Persoane cu funcţii de decizie din cadrul autoritatii contractante:


1. Turc Ioan – Primar; 2. Hangan Sorin – Consilier local/ Viceprimar; 3. Stan Calin – Consilier
local/ Viceprimar; 4. Cerceja Elena – Inspector; 5. Scurtu Nicolae – Director executiv; 6. Cincea
Dumitru Matei – Director executiv; 7. Ivaşcu Lia – Director executiv; 8. Bretfelean Nicoleta Maria
– Sef serviciu; 9. Retegan Adina Luminita – Consilier; 10. Pop Adriana – Consilier; 11.Vlad Tudor
Mihai – Consilier juridic; 12. Bulcu Coralia Cornelia – Consilier juridic; 13.Grecu Elena– Sef
serviciu; 14. Stirbu Andreea Smaranda – Consilier achizitii publice; 15. Cicsa Paul Cristian –
Inspector.

Data completării ......................

Ofertant
.................................................
(semnătură autorizată ofertant)

2
Formular nr.2

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Domnilor,
1. Examinând solicitarea Dvs. nr………………, subsemnaţii, reprezentanţi ai
ofertantului_______________________ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentatia de atribuire, sa executam
lucrările aferente obiectivului de investiƫie: “Amenajare de străzi în zonele noi de locuințe din
municipiul Bistrița-etapa 3” str. Dinu Lipatti
, pentru suma de ________________ lei, fara TVA, (suma în litere şi în cifre), plătibilă
după recepƫia lucrărilor executate, la care se adaugă TVA în valoare de ………………………lei
(suma în litere și cifre).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să respectăm
cerinţele din documentatia de atribuire.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _______ zile,
(durata în litere şi cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), şi
ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei
de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă,
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
5. Precizăm că:
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de
ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";
|_| nu depunem ofertă alternativă.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind
câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu precizările din
documentatia de atribuire.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă
ofertă pe care o puteţi primi.

Data completării ...............

Ofertant,
.....................................

(semnătura autorizată ofertant)

3
................………......................
(denumirea şi datele ofertantului)

Declaraţie privind respectarea reglementărilor naţionale de mediu, privind respectarea


legislaţiei în domeniul social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de
securitate și sănătate în muncă
pe toată durata de îndeplinire a contractului

Subsemnat(ul)/a ………………………………. reprezentant legal al …………………………….,


participant, în calitate de ........................................................, la procedura de atribuire a
contractului care are ca obiect executia lucrările aferente obiectivului de investiƫie: “Amenajare
de străzi în zonele noi de locuințe din municipiul Bistrița-etapa 3” str. Dinu Lipatti,

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals şi uz de fals în declaraţii,
următoarele :

- la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la reglementarile obligatorii


din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, precum și că le voi respecta pe
parcursul executarii contractului de lucrari

- pe toata durata contractului, voi respecta legislatia de securitate şi sanatate in munca,


in vigoare, pentru tot personalul angajat in executia lucrarilor..

Data completării …………. Ofertant


.....................................

(semnătura autorizată ofertant)

S-ar putea să vă placă și