Sunteți pe pagina 1din 30

Denumire proiect:

PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ


ÎN JUDEŢUL DOLJ, ÎN PERIOADA 2014-2020

Denumire contract:
DJ-CL-06 EXTINDERI REȚELE APĂ ȘI CANALIZARE COMUNELE ȘIMNICU DE SUS,
IȘALNIȚA, COȚOFENII DIN DOS

Beneficiar:
S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

Elaboratorul proiectului:
ASOCIEREA FICHTNER ENVIRONMENT SRL – INTERDEVELOPMENT SRL

Caiet de sarcini Pagina 1 / 30


Cuprins
1. Introducere ........................................................................................................................................ 4
2. Conținutul prezentului Caiet de Sarcini..................................................................................... 4
3. Contextul realizării acestei achiziții de lucrări ......................................................................... 4
3.1 Informații despre Entitatea Contractantă .......................................................................... 4
3.2 Informații despre beneficille anticipate de Entitatea Contractantă ............................ 4
3.3 Alte inițiative/contracte asociate cu această achiziție de lucrări................................ 5
4. Informații privind activitățile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini ............................ 6
4.1 Execuţia lucrărilor de construcție și punerea în funcţiune .......................................... 6
4.2 Detalii de execuție ................................................................................................................... 6
4.3 Instruirea personalului operatorului și intocmirea Manualelor de Operare și
Întreținere .............................................................................................................................................. 7
4.4 Întocmirea desenelor post execuție și a Cărții Construcției........................................ 8
4.5 Perioada de garanție............................................................................................................. 10
5. Rezumatul informațiiior și cerințelor tehnice......................................................................... 10
5.1 Amplasare/Localizare ............................................................................................................... 10
5.2 Date de intrare utilizate de Antreprenor in executia lucrarilor ...................................... 10
5.3 Rezultate ce trebuie obținute de Antreprenor ................................................................... 13
5.4 Personalul Antreprenorului .................................................................................................... 17
5.5 Modificări tehnice ...................................................................................................................... 17
5.6 Informații referitoare la echipamente puse la dispoziție de Entitatea Contractantă 17
6. Managementul calității și managementul documentelor .................................................... 17
7. Cerințe specifice de management al Contractului................................................................ 17
7.1 Gestionarea relației dintre Entitatea Contractantă și Antreprenor .............................. 17
7.2 Planificarea activităților în cadrul Contractului – Graficul de execuție ...................... 18
7.3 Raportarea în cadrul contractului, desfășurarea ședințelor de monitorizare a
progresului activităților........................................................................................................................ 19
7.4 Măsurare și evaluarea progresului fizic al lucrărilor executate .................................... 20
7.5 Testarea tehnică a lucrărilor ................................................................................................... 21
8. Subcontractarea ............................................................................................................................ 21
9. Mecanismele de plată în cadrul contractului ......................................................................... 21
10. Ipoteze și riscuri ........................................................................................................................ 22
10.1 Ipoteze care pot fi considerate în momentul începerii procedurii de achiziție: ........ 22
10.2 Riscuri identificate la momentul elaborării Caietului de Sarcini și riscuri care pot
apărea în derularea contractului ....................................................................................................... 22
11. Cadrul legal care guvernează relația dintre Entitatea Contractantă și Antreprenor
(inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă).............................................. 25
12. Responsabilitățile Antreprenorului....................................................................................... 26

Caiet de sarcini Pagina 2 / 30


13. Cerințe privind asigurările solicitate Antreprenorului ..................................................... 26
14. Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate ............................................................... 26

Caiet de sarcini Pagina 3 / 30


1. Introducere

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora


fiecare Ofertant își va elabora Oferta (constând din Propunere Tehnică și Propunere Financiară)
pentru executarea lucrărilor care fac obiectul Contractului care va fi atribuit în urma derulării
prezentei proceduri de atribuire.
În cadrul acestei proceduri, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. îndeplinește rolul de Entitate
Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului.

2. Conținutul prezentului Caiet de Sarcini


Prezentul Caiet de sarcini include:
1. Acest document;
2. Execuția lucrărilor va fi în conformitate cu următoarele Secțiuni și Părți din Capitolul 2
Specificații:
(a) Secțiunea 1 Specificații Generale
1. Partea 1_Cadrul General – Cerințe specifice proiectului (CSP)
2. Partea 2_Cadrul General – Cerințe generale (CG)
(b) Secțiunea 2 Lucrari Civile
1. Partea 1_Lucrari Civile – CSP
2. Partea 2 Lucrari Civile – CG
(c) Secțiunea 3 Lucrari Mecanice
1. Partea 1_Lucrari Mecanice – CSP
2. Partea 2_Lucrari Mecanice – CG
(d) Secțiunea 4 Lucrari Electrice
1. Partea 1_Lucrari Electrice – CSP
2. Partea 2_Lucrari electrice – CG

3. Contextul realizării acestei achiziții de lucrări

3.1 Informații despre Entitatea Contractantă

Denumire:
S.C. COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A.
Adresa: Str. Brestei, nr. 133, Craiova, jud. Dolj
Contact: Adriana Cîmpeanu – Director General
Tel: +40 251 422117
Fax: +40 251 422263
E-mail: licitatii.apaoltenia@gmail.com
Adresa de internet (URL): www.apaoltenia.ro

S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. are calitatea de entitate contractantă conform prevederilor
art. 4 din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale.

3.2 Informații despre beneficille anticipate de Entitatea Contractantă

Lucrările fac parte din proiectul major: “Proiect Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de
apă și apă uzată în Judeţul Dolj, în perioada 2014-2020”, care se înscrie în cadrul general al
POIM conceput pentru:
− a se adresa nevoilor de dezvoltare, inclusiv din sectorul protecției mediului;

Caiet de sarcini Pagina 4 / 30


− a contribui la Strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă
incluziunii, prin finanțarea Obiectivului Tematic 6 ”Protejarea și conservarea mediului și
promovarea utilizarii eficiente a resurselor”, stabilit prin Regulamentul nr. 1303/2013,
respectiv promovarea investitiilor în sistemele de apă și apă uzată.
Contractul care face obiectul prezentei documentaţii se referă la extinderea rețelelor de apă și
canalizare în comunele Șimnicu de Sus, Ișalnița, Coțofenii din Dos din județul Dolj.
Obiectivul general al proiectului de investiții este creșterea nivelului de colectare și epurare a
apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației
deservite de Operatorul Regional S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

− creșterea gradului de conformare, pana in anul 2023, in conformitate cu prevederile


Directivei nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, prin
cresterea gradului de deservire a populatiei din localitatile/comunitatile cu peste 50
locuitori.
− creșterea gradului de conformare, pana in anul 2023, in conformitate cu prevederile
Directivei nr. 91/271/CEE privind colectarea apelor uzate prin cresterea gradului de
colectare a apelor uzate din aglomerarile peste 2.000 l.e.
− creșterea gradului de conformare, pana in anul 2023, in conformitate cu prevederile
Directivei nr. 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate prin cresterea gradului de
epurare conforma a apelor uzate din aglomerarile peste 2.000 l.e.
Rezultatele asteptate ale proiectului sunt:

- Conformarea cu Directiva Consiliului nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate


consumului uman;
- Imbunatatirea serviciilor de furnizare a apei potabile si, implicit, cresterea numarului
de abonati la aceste servicii;
- Imbunatatirea capacitatii echipamentelor/statiilor prin modernizarea sau inlocuirea
acestora;
- Depozitarea in conditii de siguranta a namolurilor luand in considerare prevederile
Directivei nr. 86/278/EEC;
- Scaderea consumului de energie;
- Tratamentul eficient al namolurilor rezultate in urma procesului de tratare, inaintea
depozitarii acestora;
- Imbunatatirea sigurantei in exploatare prin inlocuirea instalatiilor mecanice și electrice
cu durata de functionare depasita;
- Imbunatatirea sigurantei publice și a personalului de operare.

3.3 Alte inițiative/contracte asociate cu această achiziție de lucrări


Lucrările fac parte din proiectul major „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă
și apă uzată în judeţul Dolj, în perioada 2014-2020", care are ca scop îmbunătățirea
infrastructurii în sectorul de apă și canalizare din județul Dolj, în vederea îndeplinirii obligațiilor de
conformitate stabilite prin Tratatul de Aderare și mai ales cu Directiva Europeana 98/83/CE
referitoare la calitatea apei potabile, transpusă în legislația națională prin Legea 311/2004 și
Directiva 91/271/CE transpusă în legislația națională prin Hotarârea 352/2005, referitoare la
tratarea apei uzate urbane.
În cadrul acestui proiect major va fi lansată procedura de achiziție a contractului de servicii
"Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului și Supervizarea Contractelor de

Caiet de sarcini Pagina 5 / 30


Lucrări pentru «Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din
Județul Dolj, în perioada 2014-2020»”.

4. Informații privind activitățile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini


Obiectul contractului ce va fi atribuit în urma derulării acestei proceduri este execuția tuturor
lucrărilor descrise în secțiunile Specificații și Piese Desenate din cuprinsul Capitolului 2 –
Specificații al documentației de atribuire.
Activitățile ce fac obiectul prezentei achiziții constau în:
4.1 Execuţia lucrărilor de construcție și punerea în funcţiune
Execuția lucrărilor de construcție și punerea în funcțiune pentru:
1 – Lucrări în sistemul de alimentare cu apă:

• Cotofenii din Dos


o Extinderea retelei de distributie in satul Cotofeni;
o Realizarea sistemului de alimentare cu apa Potmeltu;
o Extinderea retelei de distributie in satul Mihaita;
o Realizarea conductei de aductiune de la Mihaita (sursa din conducta Isvarna –
Craiova) catre Potmeltu;
o Realizarea conductei de aductiune Potmeltu - Cotofeni
• Simnicu de Sus
o Extinderea retelei de distributie in satele componente
• Isalnita
o Extinderea retelei de distributie in satul Isalnita.
2 – Lucrări în rețeaua de canalizare:

• Simnicu de Sus
o Realizarea sistemului de canalizare si transportul apei uzate catre reteaua de
canalizare a oraului Craiova
• Isalnita
o Extinderea sistemului de canalizare si transportul apei uzate catre reteaua de
canalizare a orasului Craiova.
Informații detaliate referitoare la lucrări sunt incluse in ”Informaţii despre şantier”/ ”Cerinţe
generale privind execuția lucrărilor” (Cap. 2, Secțiunea 1), ”Lucrări civile” (Cap.2, Secțiunea 2),
”Lucrări mecanice” (Cap.2, Secțiunea 3), ”Lucrări electrice” (Cap.2, Secțiunea 4), ”Planșe” (Cap.
3), ”Liste” (Cap. 4), precum și în Studiul geoterhnic și Studiul topografic (Cap. 5, Informații care
fac parte din contract).

4.2 Detalii de execuție


Antreprenorul va revizui sectiunile transversale standard ale transeelor, in special in ceea ce
priveste geometria si calitatea materialului de fundare si in conformitate cu conductele folosite in
mod concret.
Antreprenorul va revizui sectiunile standard ale drumurilor si ale aleilor, pentru fiecare strada in
parte, dupa indepartarea pavajului existent, actualele sectiuni urmand sa fie executate.
Piesele desenate (aferente caminelor - camine de vane si respectiv caminele de vizitare) vor fi
analizate si adaptate la conditiile locale de catre Antreprenor, in special prin adaptarea
dimensiunilor si prin adaugarea pentru fiecare strada a unui tabel cu valorile actuale de

Caiet de sarcini Pagina 6 / 30


dimensiuni variabile. Aceasta prevedere se aplica de asemenea hidrantilor si vanelor existente in
pamant.
Toate desenele revizuite de Antreprenor, inclusiv desenele noi (detalii de executie) realizate de
Antreprenor in scopul realizarii lucrarilor conform cerintelor contractului, vor fi transmise spre
aprobare Supervizorului cu 21 zile inainte de data planificata pentru inceperea lucrarilor propriu-
zise.
Antreprenorul va întocmi detaliile de execuție pentru subtraversarile prin foraj orizontal descrise
in Capitolul 3 Caiet de sarcini - Planse. Intocmirea detaliilor de execuție se va face conform cu
legislatia nationala, respectand prevederile Legii nr. 10/1995 – publicata in Monitorul Oficial nr.
12/1995 cu privire la calitatea in Constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.
Antreprenorul va avea in vedere faptul ca, pentru cai ferate si pentru drumuri nationale, autoritatile
pot impune ca proiectele subtraversarilor să fie realizate de catre companii autorizate.
Antreprenorul se va asigura ca planurile inaintate spre aprobare sunt tiparite pe hartie, utilizandu-
se dimensiuni standard ale planselor. Nu vor fi utilizate dimensiuni de planuri mai mari de A1, cu
exceptia cazului in care se convine altfel cu Supervizorul.
Toate calculele vor fi inaintate pe hartie A4.
Pentru statiile de pompare, Antreprenorul va avea responsabilitatea sa verifice si sa completeze
planurile aferente lucrarilor civile, electrice, mecanice, etc., precum si a furnizorilor si
producatorilor aparaturii mecanice, electrice de conexiuni si comanda, impreuna cu cerintele de
interferenta care ar fi necesare. In momentul in care va fi pe deplin satisfacut de corectitudinea
planurilor, acesta va informa pe Supervizorul in consecinta, prin inaintarea copiilor planurilor, spre
aprobare.
Desenele vor fi realizate cu programe de proiectare asistata de calculator, intr-o forma si versiune
compatibile cu sistemele Beneficiarului si vor fi trimise atat in format digital, cat si in volume legate
la dimensiunile standard, dar nu mai mari de A1. Desenele se vor preda pe hartie si in format
electronic.
Antreprenorul va verifica la fata locului ridicarile topografice si va executa cercetari in teren sub
forma unor sapaturi – gropi sau santuri, pentru localizarea exacta a utilitatilor subterane. Pentru
fiecare neconcordanta descoperita, Supervizorul va fi informat, iar decizia finala a Supervizorului
trebuie sa fie respectata. In functie de decizia acestuia Antreprenorul va modifica planurile si /
sau profilele longitudinale pe care le va inainta pentru aprobare.

4.3 Instruirea personalului operatorului și intocmirea Manualelor de Operare și


Întreținere
Antreprenorul va furniza personal experimentat pentru instruirea personalului Autorității
Contractante in ceea ce privește operarea si întreținerea Stațiilor de pompare și echipamentelor
mecanice din cadrul rețelelor. Instruirea va fi sub forma unor cursuri formale intensive furnizate
de Antreprenor, folosind notite pregatite, cursuri, sesiuni de discutii, prezentari audio-vizuale si
demonstratii practice la sediul producatorului sau pe santier, dupa cum se considera adecvat,
pentru a pregati participantii pentru operarea si intretinerea Lucrarilor permanente.
Antreprenorul va include pentru o instruire completa a personalului in conformitate cu specificațiile
pentru funcționarea si întreținerea tuturor părților componente ale utilajelor si echipamentelor
instalate, corespunzătoare acestui contract. Accentul acestei instruiri va trebui pus pe întreținerea
preventiva, pe exploatarea eficienta a obiectelor tehnologice si pe siguranța la locul de munca.
Scopul principal al instruirii este ca personalul Autorității Contractante să fie capabil:

Caiet de sarcini Pagina 7 / 30


• Să exploateze tehnologia nouă în mod optim
• Să efectueze toate modificările și corecțiile necesare în caz de nevoie
• Să execute în mod corect întreținerea normală și preventivă
• Să execute reparațiile necesare la toate echipamentele și utilajele instalate
• Să regleze aparatura instalată în vederea optimizării procesului de exploatare
• Să înțeleagă și să opereze în mod corect sistemele de control și de comandă
• Să selecteze piesele de schimb corespunzătoare și necesare
• Să intervină în caz de situații neprevăzute
• Să înțeleagă aspectele de mediu, siguranță în exploatare, etc.
Instruirea va prevedea următoarele tipuri de cursuri: instruire teoretică, instruire practică la locul
de muncă. Durata instruirii va fi stabilită de către Antreprenor în funcție de tipul cursului. Locul
instruirii și numărul participanților vor fi stabilite de Autoritatea Contractantă. Autoritatea
Contractantă va nominaliza persoanele care vor participa la cursurile de instruire.
Antreprenorul va trebui sa asigure o perioada de minimum două săptămâni complete (5 zile pe
săptămână) de instruire pe șantier, astfel încât să se acopere toate obiectivele din contract.
Coordonarea pe aceasta perioada va fi stabilita, de comun acord, intre Antreprenor si Autoritatea
Contractantă.
Personalul Autorității Contractante va fi prezent pe durata stadiilor de instalare si dare in
exploatare. Aceștia vor trebui instruiți sa se familiarizeze singuri cu echipamentele electrice si
mecanice instalate si vor fi liberi sa ceara explicații personalului Antreprenorului despre diferitele
funcții si despre funcționarea fiecărei părți componente a echipamentelor mecanice si electrice.
Antreprenorul va furniza toate materialele necesare instruirii și materialele ajutătoare audiovizuale
ca diagrame, filme, desene și alte materiale necesare instruirii, pentru ca personalul Autorității
Contractante să fie corespunzător instruit.
Toate documentele si materialele necesare pentru instruire vor fi predate Supervizorului cu cel
puțin 14 zile înainte de începerea instruirii. Documentul de baza pentru instruire va fi Manualul de
Operare si Întreținere.
Antreprenorul va asigura manualele de operare și întreținere, care vor include documentația
producătorului și vor explica detaliat functionarea tuturor sistemelor și componentelor individuale
ale utilajelor mecanice și electrice și ale instrumentelor.
Cu cel puțin 2 luni înainte de data de finalizare planificată a Proiectului, Antreprenorul va înainta
Supervizorului spre aprobare, în trei exemplare, copii ale manualelor de operare și întreținere, în
limba română.
Se va întocmi o documentaţie privind exploatarea reţelelor de apă şi canalizare.

4.4 Întocmirea desenelor post execuție și a Cărții Construcției.


Antreprenorul este obligat, ca sub stricta supraveghere a Supervizorului, sa sprijine Beneficiarul
in intocmirea Cartii Tehnice a Constructiei, conform reglementarilor in vigoare. Cartea constructiei
pentru toate componentele din cadrul investitiei reprezinta ansamblul documentelor tehnice
referitoare la proiectarea, executia, receptia exploatarea si urmarirea comportarii in exploatare a
constructiei si se va intocmi in conformitate cu HG 273/1994 completata cu HG 1303/2007.
Desene ale situaţiei construite
Antreprenorul va corecta si/sau completa toate planurile de constructie pe masura ce lucrarile
avanseaza, in conformitate cu orice deviatii din teren sau orice alte modificari, pentru a se asigura
ca aceste desene indica stadiul actual al executiei, fiind insemnate „conform executiei”.

Caiet de sarcini Pagina 8 / 30


Aceste desene conforme cu situatia construita vor fi inaintate Biroului de pe santier al
Supervizorului, spre a fi aprobate si vor fi predate conform contractului, dupa finalizarea lucrarilor,
dar nu mai tarziu de 3 luni de la emiterea ultimului Certificat de finalizare a lucrarilor mecanice.
Primirea, verificarea si aprobarea acestor desene conforme cu situatia construita de catre
Supervizor va reprezenta o conditie de baza in vederea emiterii Certificatului de preluare de catre
Supervizor.
Simultan cu avansarea lucrarilor pe Santier, Antreprenorul va trebui sa pregateasca toate
desenele necesare si diagramele lucrarilor „conform executiei”, care ar putea fi cerute pentru
aprobare si pentru supraveghere, intretinere, reparatii si acestea vor trebui sa includa, dar sa nu
se limiteze la:

• Conducte si liste cu piese anexe;


• Desenele fiecarei instalatii complete, la o scara de minim 1:50;
• Desenele cotate ale fiecarei parti principale ale utilajului;
• Desenele sectionate ale componentelor majore ale utilajului cu partile denumite si
numerotate pentru a facilita intretinerea si verificarea;
• Diagrame electrice si operationale, dupa cum este necesar;
• Liste cu cabluri, diagrame si aliniamentele pentru instalarea cablurilor;
• Planul de aliniament al cablurilor pe Santier si fiecare din principalele sectiuni prin
grupurile de cabluri si transee.
• Planuri la scara 1:500 ale conductelor asa cum au fost instalate si construite de catre
Antreprenor;
• Profilele conductelor la scara 1:500 (scara orizontala) si 1:50 (scara verticala), asa cum
au fost instalate si construite;
• Desene de executie la scara corespunzatoare pentru toate structurile, incluzand statiile
de pompare si caminele, asa cum au fost instalate si construite;
• Detalii referitoare la orice alte lucrari construite de Antreprenor, pentru care desenele de
situatie sunt cerute de catre Supervizor.
Vor fi incluse detalii despre fitinguri, vane, bransamente de serviciu, hidranti instalati de
Antreprenor, alte utilitati intalnite sau traversate de conducte si orice alte structuri construite de-a
lungul conductelor de catre Antreprenor, inclusiv camine, taieri de transee, placi de beton etc.
Desenele vor fi realizate cu programe de proiectare asistata de calculator intr-o forma si versiune
compatibile cu sistemele Beneficiarului si vor fi trimise atat in format digital, cat si in volume legate
la dimensiunile standard, dar nu mai mari de A1. Antreprenorul va asigura si licentele legale, dupa
necesarul Beneficiarului, pentru programele software utilizate pentru acestea.
Plansele ce vor fi incluse in Cartea Tehnica a Constructiei vor fi stampilate de catre Verificatori
Autorizati de Proiect prin grija Antreprenorului, costurile fiind suportate de catre Antreprenor.
Antreprenorul va transmite Supervizorului copii ale planselor conforme cu executia, dupa cum
urmeaza:
(a) 2 seturi complete pe suport de hartie, de dimensiune A1, nelegate
(b) 1 set complet de copii reduse la scara pe suport de hartie, de dimensiune A3, legate
(c) 2 copii in format electronic pe CD/DVD ROM sub forma de fisiere AutoCAD
Toate plansele transmise Supervizorului de catre Antreprenor vor fi pe foi de dimensiunea
standard ISO maxima A1. Fiecare desen va contine o caseta de titlu in coltul din dreapta jos cu
detaliile cerute de catre Supervizor. Toate schitele si plansele puse la dispozitie de catre
Antreprenor vor fi desenate si dimensionate la scara si vor include o scara grafica in sprijinul
Caiet de sarcini Pagina 9 / 30
utilizarii de reproduceri fotografice. Antreprenorul va utiliza sistemul international de unitati de
masura (unitati SI).
Lucrarile nu vor fi considerate gata pentru emiterea Certificatului de receptie la terminarea
lucrarilor, pana cand desenele furnizate nu sunt aprobate.
Cartea construcţiei
Pe langa desenele cu situatia construita – si in acelasi interval de timp – Antreprenorul va furniza
Supervizorului documentele necesare intocmirii Cartii Tehnice a Constructiei, care va indica toate
imbinarile, conductele si alte instalatii ale conductelor si sistemului de conducte spre a fi aprobate.
Antreprenorul va asigura pentru toate lucrarile suficiente detalii de executie pentru a defini exact
amplasarea, dimensiunea, linia, cota si natura tuturor elementelor. Desenele vor include toate
detaliile necesare pentru exploatarea si intretinerea pe termen lung a sistemului.
Cartea Constructiei este un document descris in intregime in Anexa 6 a Hotararii de Guvern HG
273/1994. Supervizorul este responsabil cu definirea intregului continut al Cartii Constructiei dar
documentele care se refera la lucrarile de executie trebuie sa fie furnizate de catre Antreprenor.

4.5 Perioada de garanție


Perioada de garanție este de 36 de luni.
In timpul Perioadei de Garanție, lucrarile de reparatii ale Antreprenorului vor fi supuse acelorasi
conditii de control al calitatii similare cu cele aplicabile pe parcursul perioadei de executie a
Lucrarilor.

5. Rezumatul informațiiior și cerințelor tehnice

5.1 Amplasare/Localizare
Amplasamentele investitiilor propuse prin acest proiect se afla in intravilanul si extravilanul
Unitatilor Administrativ-Teritoriale Cotofenii din Dos, Isalnita si Simnicu de Sus, pe teren public al
Primariilor.
Detalii suplimentare despre amplasamentele si trasarea lucrarilor se regasesc in planurile de
situatie din Capitolul 3 Caiet de sarcini – Planse.
Lucrarile prevazute pentru extinderea retelelor de apa si canalizare din cadrul acestui contract
vor avea amplasamentul si traseul conform planurilor de situatie din Capitolul 3 Caiet de sarcini
– Planse. Tot în acest capitol se pot localiza şi lucrările de extindere a retelelor de canalizare si
statiile de pompare apa uzata.
Amplasarea reţelei de apa se va realiza în perimetrul locuibil, pe străzile existente din localitate,
la limita proprietăţilor.
Amplasarea reţelei de canalizare se va realiza în perimetrul locuibil, pe străzile existente din
localitate, la limita proprietăţilor.

5.2 Date de intrare utilizate de Antreprenor in executia lucrarilor


Toate lucrarile precizate in Specificatii (Cap. 2), Planșe (Cap. 3) și Liste (Cap. 4).
Avize și autorizații
Avizele mentionate in cadrul certificatelor de urbanism emise de catre CJ Dolj sunt in curs de
obtinere.

Caiet de sarcini Pagina 10 / 30


Beneficiarul va pune la dispozitia Antreprenorului, toate avizele cerute prin certificatul de
urbanism, inclusiv autorizatia de construire inainte de inceperea executiei.
Antreprenorul se va conforma prevederilor respectivelor autorizatii si avize.

Caiet de sarcini Pagina 11 / 30


Grafic general de realizare a investiției

Nr. Etape 2021 2022 2023 2024 2025 2026


ian- ian- ian-

mar

mar
aug

aug

aug
sep

sep

sep
mai

mai

mai
nov

dec

nov

dec

nov

dec
apr

apr

apr
feb

feb
oct

oct

oct
iun

ian

iun

ian

iun
iul

iul

iul
dec dec sep

1 Mobilizare
2 Program de executie
3 Plan de asigurare a calitatii (PAC)
4 Plan de control al calitatii (PCC)
5 Plan de Management al mediului
6 Proiect de organizare a executiei lucrărilor Finalizare 50% din total km rețea apă
7 Organizare de șantier Finalizare 50% din total km rețea canalizare
8 Extindere retele de apa Șimnicu de Sus,
Ișalnița, Coțofenii din Dos
9 Extindere retele de canalizare Șimnicu de
Sus, Ișalnița
10 Probe, teste, recepția la terminarea lucrărilor
11 Perioada de garanție, recepția finală
Durata totală 30 luni 36 luni

Punct de referință

Caiet de sarcini Pagina 12 / 30


Antreprenorul va prezenta Supervizorului un program, in intervalul de timp specificat in Contract.
Acest grafic, prezentat sub forma unui grafic Gantt intocrnit conform Conditiilor Generale ale
Contractului, clauza 17.2, va indica în mod clar urmatoarele:
1. principalele faze ce alcătuiesc executarea Contractului (inclusiv achiziții, construcții, inspecții,
testare, recepții);
2. obiectele de construcții din care sunt alcătuite Lucrările;
3. categoriile de lucrări sau stadiile fizice care alcătuiesc Lucrările;
4. sectoarele de lucru sau locul în care se vor pune în operă activitățile de construcții;
5. Subcontractanții, în cazul în care unele părți din Contract sunt realizate cu Subcontractanți.
Activitățile vor avea alocate:
1. resurse (principalele Materiale ce se vor pune în operă, manoperă - numărul și meseriile de
muncitori, Utilaje), în concordanță cu necesarul și disponibilul acestora;
2. cantitățile de lucrări conform Listei de Cantități;
3. costurile estimate în concordanță cu Oferta;
4. productivitățile estimate.
Durata activităților va fi exprimată în zile, luând în considerare:
1. cantitatea de lucrare,
2. dimensiunea frontului de lucru,
3. numărul de resurse umane și Utilaje,
4. productivitatea resurselor.
Nivelul de detaliu al activităților va fi ales astfel încât durata acestora să nu fie mai mare de 30 de
zile calendaristice.
Succesiunea activităților va fi stabilită luând în considerare metodologia de lucru propusă de
Antreprenor, tehnologiile de execuție din Specificații (dacă există) și constrângerile de natură
organizatorică. Relațiile de condiționare dintre activități vor fi de tip început-început, sfârșit-
început și sfârșit-sfârșit.
Graficul Gantt va fi alcătuit astfel încât să nu existe decât o singură activitate fără predecesor și
o singură activitate fără succesor, cu excepția activităților care desemnează puncte de referință
sau a activităților la care nu se poate stabili (justificat prin raportul descriptiv) o relație de
condiționare.
Drumul critic va fi evidențiat și va corespunde cu succesiunea de activități a cărei durată maximă
este Durata de Execuție.

5.3 Rezultate ce trebuie obținute de Antreprenor


Antreprenorul va desfășura toate activităţile necesare pentru finalizarea construirii, testării şi
punerii în funcţiune a Lucrărilor descrise în Contract.
Serviciile Antreprenorului vor include, dar nu se vor limita la următoarele.
(a) Verificarea şi controlarea tuturor informaţiilor şi documentelor furnizate sau puse la
dispoziţie de către Entitatea Contractanta/Beneficiar.
(b) Constatarea condiţiilor locale relevante pentru Lucrări.
(c) Evaluarea condiţiilor de bază prin interpretarea informaţiilor furnizate sau puse la
dispoziţie de către Entitatea Contractanta/Beneficiar, analizând informaţii publice sau
orice alte informaţii locale relevante, după cum se poate considera necesar.
Caiet de sarcini Pagina 13 / 30
(d) Furnizarea şi construirea Lucrărilor în conformitate cu Schiţele şi Specificaţiile, în
limitele Şantierului şi în conformitate cu toate aprobările şi permisiunile de planificare
şi cu toate obligaţiile legale.
(e) Asigurarea documentelor tehnice specificate prin Contract, inclusiv schiţe, calcule şi
detalii privind Lucrările.
(f) Asigurarea întregii forţe de muncă, materialelor, echipamentelor Antreprenorului,
managementului, supravegherii, administrării, consumabilelor, eşafodajului,
macaralelor, lucrărilor şi facilităţilor temporare, protecţiei Lucrărilor şi a facilităţilor
existente, transportului către şi de la şi în cadrul şi în legătură cu Şantierul, precum şi
a tuturor celorlalte lucruri, de natură temporară sau permanentă, necesare la şi pentru
această construcţie, finalizare şi remedierea oricăror defecte ale acesteia, în măsura
în care asigurarea acestora este necesară conform specificaţiilor Contractului sau
poate fi dedusă în mod rezonabil din Contract
(g) Transportul, manevrarea şi stocarea materialelor, echipamentelor şi dotărilor, inclusiv
lichidarea în vamă pentru articolele importate.
(h) Finalizarea şi raportarea tuturor releveelor privind situaţiile existente impuse prin
Contract.
(i) Obţinerea şi respectarea tuturor acordurilor, permisiunilor, autorizaţiilor şi aprobărilor
necesare în baza oricărui Statut sau Regulament relevant pentru care este responsabil
Antreprenorul.
(j) Amplasarea sau branşarea oricăror instalaţii obligatorii pentru un antreprenor, după
cum este necesar pentru a facilita construirea Lucrărilor.
(k) Conectarea la servicii noi sau deja existente.
(l) Racordul cu furnizorul local de apă.
(m) Racordarea utilităţilor de gaz, electricitate şi telefon, după cum este necesar.
(n) Notificarea clienţilor cu privire la întreruperile planificate ale alimentării cu apă şi
asigurarea unor surse de apă alternative, după cum este necesar.
(o) Prestarea lucrărilor temporare după cum este necesar pentru a respecta perioada
maximă de întrerupere a alimentării cu apă precizată în Specificaţiile Tehnice
Generale.
(p) Asigurarea legăturii cu autorităţile relevante de drumuri din localitate, poliţia şi
pompierii şi respectarea oricăror condiţii impuse.
(q) Testarea şi punerea în funcţiune a Lucrărilor pentru a se asigura că acestea respectă
toate cerinţele din Contract.
(r) Pregătirea personalului Beneficiarului în privinţa operării şi întreţinerii Lucrărilor.
(s) Punerea la dispoziţie a manualelor de operare şi întreţinere pentru Lucrări.
(t) Punerea la dispoziţie a Schiţelor cu menţiunea „conform cu execuţia” şi a certificatelor
de testare.
(u) Scoaterea din funcţiune a lucrărilor redundante şi a echipamentelor redundante la
transport sau a echipamentelor în privinţa cărora Entitatea Contractanta şi-a exprimat
dorinţa de a le păstra.
(v) Debarasarea de toate materialele neesenţiale într-un loc aflat în afara şantierului,
inclusiv apa freatică într-un loc aprobat de organul de reglementare corespunzător.
(w) Efectuarea aranjamentelor pentru obţinerea oricărui teren suplimentar solicitat de
către Antreprenor pentru acces sau zone de lucru pentru construirea Lucrărilor.
(x) Asigurarea rapoartelor privind desfăşurarea lucrărilor, inclusiv o evidenţă fotografică a
construcţiei.
(y) Obţinerea oricărui acord temporar pe care îl poate solicita acesta pentru executarea
Lucrărilor. Antreprenorul va acorda suficient timp în cadrul graficului său pentru
obţinerea acordului respectiv. Nerespectarea acestui aspect poate duce la riscuri
legate de costuri şi grafice sau la întârzieri care nu vor fi rambursate Antreprenorului
în baza termenilor Contractului.
Caiet de sarcini Pagina 14 / 30
(z) Menţinerea, strângerea şi prezentarea tuturor informaţiilor necesare pentru
respectarea reglementărilor privind sănătatea şi siguranţa.
(aa) Respectarea tuturor regulamentelor relevante ale autorităţilor de drumuri şi căi ferate.
(bb) Asigurarea legăturii cu, coordonarea şi participarea la şedinţe cu angajaţii,
reprezentanţii săi, organe statutare şi grupuri de relaţii cu publicul, după cum este
necesar pentru a păstra relaţii bune cu publicul.
(cc) Menţinerea accesului vehiculelor şi pietonilor pe proprietăţile amplasate în mod
adiacent Şantierului.
(dd) Asigurarea unui Plan de Sănătate şi Siguranţă, Plan de Asigurare a Calităţii,
Organigramă, Grafic, Declaraţii de Metodă, precum şi a tuturor celorlalte documente
impuse prin Contract.
(ee) Respectarea tuturor cerinţelor Agenţiei Naţionale de Protecţie a Mediului şi ale
Agenţiilor Regionale de Protecţie a Mediului cu privire la construirea Lucrărilor şi
protecţia de pe Şantier şi a împrejurimilor acestuia.
Antreprenorul va elabora un program de inaintare catre Supervizor a documentelor in termen de
20 de zile lucratoare de la Data de Incepere a Lucrarilor. Respectivul program va cuprinde
documentatia contractuala relevanta, precum si datele de transmitere planificate. Acest program
va indica care sunt documentele care vor fi depuse in vederea verificarii si aprobarii sau numai
pentru aprobare, asa cum s-a stabilit mai sus.
Antreprenorul va furniza Supervizorului doua copii pe suport de hartie si doua pe suport CD/DVD
ale tuturor documentelor tehnice depuse spre verificare. Plansele printate vor fi in format A1, daca
Supervizorul nu dispune altfel.
Un registru al planselor si documentelor va fi mentinut si actualizat in permanenta de catre
Antreprenor. O copie actualizata a registrului va fi inmanata Supervizorului de fiecare data cand
o plansa sau un document este emis.
Programul de mai jos ofera o privire de ansamblu si un grafic de timp, al documentelor principale
tehnice si de planificare care vor fi inaintate de catre Antreprenor spre aprobare Supervizorului,
conform contractului. Documentele vor fi inaintate in conformitate cu legislatia nationala dar vor
include minimal conditiile stipulate in prezenta documentatie.
Documentatia ce va fi furnizata in scopul verificarii si aprobarii trebuie sa includa, fara a se limita,
insa la urmatoarele:
Program de inaintare a documentelor

Nr.
Documentul Termen
Crt.

Conform grafic general de realizare


1 Plan de Asigurare a calitatii
a investiției (cap. 5.2)

Conform grafic general de realizare


2 Plan de control al calitatii
a investiției (cap. 5.2)

Programul de executie,
detaliat pe faze de lucrari si Conform grafic general de realizare
3
activitati cu resursele a investiției (cap. 5.2)
preconizate

Proiectul de organizare a Conform grafic general de realizare


4 executiei lucrărilor, inclusiv a investiției (cap. 5.2)
proiectul de organizare de
Caiet de sarcini Pagina 15 / 30
Nr.
Documentul Termen
Crt.

santier, conform legislatiei


nationale

Plan de Management al Conform grafic general de realizare


5
Mediului (PMM) a investiției (cap. 5.2)

Detalii de executie, adaptare


Conform Programului de execuție
6 la teren, conform legislatiei
aprobat
nationale

Piesele desenate post-


7 Conform executiei
executie

Antreprenorul este obligat, ca sub stricta supraveghere a Supervizorului, sa sprijine Beneficiarul


in intocmirea Cartii Tehnice a Constructiei, conform reglementarilor in vigoare. Cartea constructiei
pentru toate componentele din cadrul investitiei reprezinta ansamblul documentelor tehnice
referitoare la proiectarea, executia, receptia exploatarea si urmarirea comportarii in exploatare a
constructiei si se va intocmi in conformitate cu HG 273/1994 completata cu HG 1303/2007.
Antreprenorul va corecta si/sau completa toate planurile de constructie pe masura ce lucrarile
avanseaza, in conformitate cu orice deviatii din teren sau orice alte modificari, pentru a se asigura
ca aceste desene indica stadiul actual al executiei, fiind insemnate „conform executiei”.
Aceste desene conforme cu situatia construita vor fi inaintate Biroului de pe santier al
Supervizorului, spre a fi aprobate si vor fi predate conform contractului, dupa finalizarea lucrarilor,
dar nu mai tarziu de 3 luni de la emiterea ultimului Certificat de finalizare a lucrarilor mecanice.
Primirea, verificarea si aprobarea acestor desene conforme cu situatia construita de catre
Supervizor va reprezenta o conditie de baza in vederea emiterii Certificatului de preluare de catre
Supervizor.
Pe langa desenele cu situatia construita – si in acelasi interval de timp – Antreprenorul va furniza
Supervizorului documentele necesare intocmirii Cartii Tehnice a Constructiei, care va indica toate
imbinarile, conductele si alte instalatii ale conductelor si sistemului de conducte, spre a fi
aprobate. Acestea vor include, dar nu se vor limita:

• Conducte si liste cu piese anexe;


• Desenele fiecarei instalatii complete, la o scara de minim 1:50;
• Desenele cotate ale fiecarei parti principale ale utilajului;
• Desenele sectionate ale componentelor majore ale utilajului cu partile denumite si
numerotate pentru a facilita intretinerea si verificarea;
• Diagrame electrice si operationale, dupa cum este necesar;
• Liste cu cabluri, diagrame si aliniamentele pentru instalarea cablurilor;
• Planul de aliniament al cablurilor pe Santier si fiecare din principalele sectiuni prin
grupurile de cabluri si transee.
• Planuri la scara 1:500 ale conductelor asa cum au fost instalate si construite de catre
Antreprenor;
• Profilele conductelor la scara 1:500 (scara orizontala) si 1:50 (scara verticala), asa cum
au fost instalate si construite;

Caiet de sarcini Pagina 16 / 30


• Desene de executie la scara corespunzatoare pentru toate structurile, incluzand statiile
de pompare si caminele, asa cum au fost instalate si construite;
• Detalii referitoare la orice alte lucrari construite de Antreprenor, pentru care desenele de
situatie sunt cerute de catre Supervizor.
Desenele vor fi realizate cu programe de proiectare asistata de calculator intr-o forma si versiune
compatibile cu sistemele Beneficiarului si vor fi trimise atat in format digital, cat si in volume legate
la dimensiunile standard, dar nu mai mari de A1. Antreprenorul va asigura si licentele legale, dupa
necesarul Beneficiarului, pentru programele software utilizate pentru acestea.
Antreprenorul va instrui personalul operator al Beneficiarului referitor la procedurile de operare și
mentenanță pentru stațiile de pompare apă uzată și conductele de refulare aferente acestora. Se
va pune accentul pe aspectul practic al instruirilor.
Antreprenorul va asigura manualele de operare și întreținere, care vor include documentația
producătorului și vor explica detaliat functionarea tuturor sistemelor și componentelor individuale
ale utilajelor mecanice și electrice și ale instrumentelor.

5.4 Personalul Antreprenorului


In termen de 14 zile de Ia inceperea Lucrarilor, Antreprenorul va transmite Supervizorului detaliile
cu privire la Reprezentantul Antreprenorului și restul personalului-cheie, inclusiv fisele de post
aferente pozitiilor ocupate, adresele, numerele de telefon disponibile 24 de ore din 24 precum și
numerele de fax aferente. Supervizorul va fi notificat fara intarziere cu privire la orice modificare
a detaliilor furnizate.

5.5 Modificări tehnice


Antreprenorul executa lucrarile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de
sarcini. De regula și din principiu, pe perioada executiei lucrarilor nu este permisa nicio modificare
tehnica (modificare sau adaugare) a documentatiei de proiectare. Modificarile vor fi realizate
numai cu acordul Entitatii Contractante și numai in cazul in care nu sunt substantiale, in
conformitate cu prevederile art. 235 din Legea nr.99/2016.

5.6 Informații referitoare la echipamente puse la dispoziție de Entitatea Contractantă


Nu este cazul.

6. Managementul calității și managementul documentelor


Planul de management al calitatii și management al documentelor este descris in detaliu Capitolul
2 CS – Specificații, Sectiunea 1: Specificații generale, Cadru General CG – Cap. 4. Sistemul de
asigurare / control al Calității.

7. Cerințe specifice de management al Contractului

7.1 Gestionarea relației dintre Entitatea Contractantă și Antreprenor


În scopul asigurării condițiilor de executare a Contractului vor fi organizate întâlniri periodice de
management, lunar sau ori de câte ori este necesar. Întâlnirile vor avea loc în Șantier sau într-un
loc stabilit de comun acord și vor fi convocate de către Supervizor.
La întâlniri vor participa reprezentanți ai Beneficiarului, Reprezentantul Antreprenorului,
Supervizorul, precum și ai altor entități invitate de către Beneficiar. Supervizorul va stabili ordinea
de zi, va conduce ședința și va transmite minuta întâlnirilor tuturor participanților.
Indiferent de autoritatea cu care sunt investite persoanele care participă la întâlnire,
responsabilitățile pentru acțiunile de întreprins vor fi în conformitate cu prevederile Contractului

Caiet de sarcini Pagina 17 / 30


iar precizările făcute în cadrul întâlnirii și/sau înregistrate în cadrul minutei nu pot modifica
Contractul și minuta nu poate constitui act adițional.
Activitatile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului
lnspectoratului de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucrarilor și a
documentelor relevante.

7.2 Planificarea activităților în cadrul Contractului – Graficul de execuție


In conformitate cu cerintele contractuale, Antreprenorul va prezenta Supervizorului un program,
in intervalul de timp specificat in Contract. Acest grafic, prezentat sub forma unui grafic Gantt
intocrnit conform Conditiilor Generale ale Contractului, clauza 17.2, va indica în mod clar
urmatoarele:
1. principalele faze ce alcătuiesc executarea Contractului (inclusiv achiziții, construcții, inspecții,
testare, recepții);
2. obiectele de construcții din care sunt alcătuite Lucrările;
3. categoriile de lucrări sau stadiile fizice care alcătuiesc Lucrările;
4. sectoarele de lucru sau locul în care se vor pune în operă activitățile de construcții;
5. Subcontractanții, în cazul în care unele părți din Contract sunt realizate cu Subcontractanți.
Activitățile vor avea alocate:
1. resurse (principalele Materiale ce se vor pune în operă, manoperă - numărul și meseriile de
muncitori, Utilaje), în concordanță cu necesarul și disponibilul acestora;
2. cantitățile de lucrări conform Listei de Cantități;
3. costurile estimate în concordanță cu Oferta;
4. productivitățile estimate.
Durata activităților va fi exprimată în zile, luând în considerare:
1. cantitatea de lucrare,
2. dimensiunea frontului de lucru,
3. numărul de resurse umane și Utilaje,
4. productivitatea resurselor.
Nivelul de detaliu al activităților va fi ales astfel încât durata acestora să nu fie mai mare de 30 de
zile calendaristice.
Succesiunea activităților va fi stabilită luând în considerare metodologia de lucru propusă de
Antreprenor, tehnologiile de execuție din Specificații (dacă există) și constrângerile de natură
organizatorică. Relațiile de condiționare dintre activități vor fi de tip început-început, sfârșit-
început și sfârșit-sfârșit.
Graficul Gantt va fi alcătuit astfel încât să nu existe decât o singură activitate fără predecesor și
o singură activitate fără succesor, cu excepția activităților care desemnează puncte de referință
sau a activităților la care nu se poate stabili (justificat prin raportul descriptiv) o relație de
condiționare.
Drumul critic va fi evidențiat și va corespunde cu succesiunea de activități a cărei durată maximă
este Durata de Execuție.

Caiet de sarcini Pagina 18 / 30


7.3 Raportarea în cadrul contractului, desfășurarea ședințelor de monitorizare a
progresului activităților
Antreprenorul va asigura participarea la reuniuni saptamanale ce pot avea ca tema progresul,
programarea, predarea și punerea in functiune a lucrarilor. Programarea acestor intalniri se va
face in prealabil.
În termen de 30 de zile de la Data de Începere, Antreprenorul va transmite Supervizorului, spre
analiză și acceptare, un Program de Execuție detaliat al întregului Contract, alcătuit dintr-un grafic
de eșalonare calendaristică Gantt (pe suport hârtie și în format electronic editabil) și un raport
descriptiv. Acest prim Program de Execuție, inclusiv metodologia de lucru și resursele, va fi
elaborat pe baza programului de lucrări depus în Ofertă de către Antreprenor.
Graficul de eșalonare calendaristică Gantt va fi realizat utilizând analiza drumului critic și va
cuprinde totalitatea activităților specificate în Contract și punctele de referință stabilite (dacă
există). Programul de Execuție va fi elaborat în conformitate cu următoarele cerințe:
Programul de Execuție va fi alcătuit din activitățile necesare pentru executarea Contractului,
conform Specificațiilor, Pieselor Desenate și Listei de Cantități și va fi prezentat într-o structură
astfel încât să fie identificate:
1. principalele faze ce alcătuiesc executarea Contractului (inclusiv achiziții, construcții, inspecții,
testare, recepții);
2. obiectele de construcții din care sunt alcătuite Lucrările;
3. categoriile de lucrări sau stadiile fizice care alcătuiesc Lucrările;
4. sectoarele de lucru sau locul în care se vor pune în operă activitățile de construcții;
5. Subcontractanții, în cazul în care unele părți din Contract sunt realizate cu Subcontractanți.
Activitățile vor avea alocate:
1. resurse (principalele Materiale ce se vor pune în operă, manoperă - numărul și meseriile de
muncitori, Utilaje), în concordanță cu necesarul și disponibilul acestora;
2. cantitățile de lucrări conform Listei de Cantități;
3. costurile estimate în concordanță cu Oferta;
4. productivitățile estimate.
Durata activităților va fi exprimată în zile, luând în considerare:
1. cantitatea de lucrare,
2. dimensiunea frontului de lucru,
3. numărul de resurse umane și Utilaje,
4. productivitatea resurselor.
Nivelul de detaliu al activităților va fi ales astfel încât durata acestora să nu fie mai mare de 30 de
zile calendaristice.
Succesiunea activităților va fi stabilită luând în considerare metodologia de lucru propusă de
Antreprenor, tehnologiile de execuție din Specificații (dacă există) și constrângerile de natură
organizatorică. Relațiile de condiționare dintre activități vor fi de tip început-început, sfârșit-
început și sfârșit-sfârșit.
Graficul rețea va fi alcătuit astfel încât să nu existe decât o singură activitate fără predecesor și o
singură activitate fără succesor, cu excepția activităților care desemnează puncte de referință sau
a activităților la care nu se poate stabili (justificat prin raportul descriptiv) o relație de condiționare.
Caiet de sarcini Pagina 19 / 30
Drumul critic va fi evidențiat și va corespunde cu succesiunea de activități a cărei durată maximă
este Durata de Execuție.
Cerințele pentru elaborarea raportului descriptiv sunt următoarele:
(a) Antreprenorul va pregăti și transmite Supervizorului un raport descriptiv prin care va
detalia și explica planul de lucru stabilit în cadrul Programului de Execuție.
(b) Raportul descriptiv va cuprinde:
1. o descriere generală a modului în care Antreprenorul va executa Lucrările;
2. descrierea activităților critice și a modului în care Antreprenorul va asigura resursele
necesare;
3. numărul și structura formațiilor de lucru cu care Antreprenorul va realiza activitățile;
4. prezentarea listei cu resursele umane (numărul și meseriile muncitorilor) distribuite pe luni;
5. prezentarea listei de Utilaje (tip, număr, capacitate) pe care Antreprenorul le va avea la
dispoziție, precum și perioadele de timp în care vor fi folosite;
6. Subcontractanții implicați, precum și resursele umane și Utilajele aferente;
7. curba „S“ de progres fizic și financiar și graficul de flux de numerar.

7.4 Măsurare și evaluarea progresului fizic al lucrărilor executate


Măsurarea și evaluarea progresului fzic al lucrărilor executate, respectiv a articolelor de Lucrări
incluse în Listele de cantități se vor face în conformitate cu prevederile clauzei 49 din Condițiile
contractuale.
Evaluarea articolelor de Lucrări pentru care există preţuri unitare se va face conform următoarei
metodologii:
a) suma datorată în baza Contractului va fi calculată prin aplicarea preţurilor unitare
cantităţilor real executate pentru articolele respective conform Contractului;
b) cantităţile prevăzute în Lista de Cantităţi sunt cantităţi estimate şi nu vor fi considerate
cantităţi reale şi corecte ale Lucrărilor ce vor fi executate de Antreprenor la îndeplinirea
obligaţiilor prevăzute în Contract;
c) Supervizorul va stabili prin măsurare cantităţile reale ale Lucrărilor executate de
Antreprenor, iar acestea vor fi plătite în conformitate cu prevederile clauzei 50 [Plăţi]. În
cazul în care, pentru un anumit articol de Lucrări, cantităţile real executate depăşesc
cantităţile prevăzute în Lista de Cantităţi, fără ca Specificaţiile sau Piesele Desenate
aferente articolului respectiv de Lucrări să fie modificate, cantităţile suplimentare vor fi
plătite în conformitate cu prevederile clauzei 50 [Plăţi] şi diferenţa de cantităţi nu va fi
considerată a fi o Modificare potrivit prevederilor clauzei 37 [Modificări];
d) Supervizorul, când solicită măsurarea unor părţi din Lucrări, va notifica Antreprenorul cu
un preaviz rezonabil pentru ca Antreprenorul să se prezinte sau să trimită un agent
calificat să-l reprezinte. Antreprenorul sau agentul său va sprijini Supervizorul în
efectuarea unor astfel de măsurători şi va furniza toate datele solicitate de Supervizor. În
cazul în care Antreprenorul nu se prezintă şi nu trimite un agent, măsurarea efectuată sau
aprobată de către Supervizor va fi acceptată de Antreprenor ca fiind corectă;
e) cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel în Condiţiile Contractuale, Specificaţiile sau
Lista de Cantităţi, măsurătorile se vor face pentru cantităţile nete reale ale fiecărui articol
din Lucrările Permanente.

Caiet de sarcini Pagina 20 / 30


Evaluarea articolelor de Lucrări pentru care există preţuri forfetare se va face conform următoarei
metodologii:
a) suma datorată în baza Contractului pentru un articol de Lucrări pentru care există un preţ
forfetar va fi acest preţ forfetar atunci când articolul respectiv este terminat şi conform cu
prevederile Contractului;
b) în scopul unor plăţi pe parcursul execuţiei lucrării respective, Supervizorul va evalua suma
datorată la momentul respectiv, în conformitate cu metoda prevăzută în Specificaţii sau în
Lista de Cantităţi. Dacă o astfel de metodă nu este prevăzută, Supervizorul va evalua în
baza divizării preţului forfetar corespunzătoare etapelor finalizate ale articolului de Lucrări;
la această evaluare, Supervizorul poate lua în considerare propunerea de defalcare
transmisă de Antreprenor în conformitate cu prevederile subclauzei 18.2, dar nu va avea
nicio obligaţie în raport cu această propunere;
c) atunci când există un preţ forfetar pentru un articol de Lucrări, Antreprenorul nu va fi
îndreptăţit să solicite o creştere a preţului forfetar invocând motivul că lucrarea sau
serviciul a necesitat mai multă muncă sau a costat mai mult decât anticipat iniţial. De
asemenea, Beneficiarul nu va fi îndreptăţit să solicite o diminuare a preţului forfetar
invocând motive opuse celor menţionate mai sus.

7.5 Testarea tehnică a lucrărilor


Lucrarile ce fac obiectul prezentului Contract și materialele utilizate pentru realizarea acestora
sunt supuse testarii tehnice in timpul și la terminarea lucrarilor (a se vedea Capitolul 2 –
Specificații.

8. Subcontractarea
In documentul Conditii Generale de executie lucrari - clauza 7 sunt descrise detaliat conditiile in
care se poate realiza Subcontractarea.

9. Mecanismele de plată în cadrul contractului


Plăţile se vor face din bugetul Proiectului ”Dezvoltarea Infrastructurii de apa și apă uzată în
Județul Dolj, in perioada 2014-2020”, precum şi din sumele prevăzute a se aloca de la bugetul
de stat și de la bugetele locale și din contribuţie proprie a Entităţii contractante.
Plăţile vor fi efectuate în baza Certificatelor de Plată emise de Supervizor, conform condițiilor
contractuale, în urma verificării Situațiilor de Lucrări înaintate de Antreprenor.
Entitatea contractantă va plăti sumele certificate de către Supervizor în termen de 30 de zile de
la primirea Certificatului de Plată, în conformitate cu următoarele condiţii:
(a) fără a cauza vreo întârziere în termenul de plată, Entitatea contractantă este îndreptăţită să
corecteze erorile aritmetice din orice Certificat de Plată, notificând imediat Antreprenorul despre
orice corecţie aritmetică aplicată la valoarea Certificatului de Plată emis de către Supervizor;
(b) începând cu ziua a 15-a de la data emiterii Certificatului de Plată de către Supervizor,
Antreprenorul va emite către Entitatea contractantă o factură în valoarea specificată în Certificatul
de Plată corespunzător, după cum poate fi corectată în conformitate cu cele de mai sus. Factura
va include o defalcare a sumelor pe Subcontractanţi în conformitate cu prevederile anexelor
privind plata directă a subcontractelor anexate Contractului. Pentru evitarea oricărui dubiu, în
lipsa unei facturi corespunzătoare, o plată nu va fi considerată ca datorată.
În cazul în care Antreprenorul nu finalizează Lucrările în Durata de Execuţie, Entitatea
contractantă, cu condiţia respectării prevederilor contractuale privind Revendicările Beneficiarului
și fără a afecta alte remedii prevăzute în Contract, va fi îndreptăţit să perceapă de la Antreprenor,

Caiet de sarcini Pagina 21 / 30


cu titlu de daune-interese moratorii, penalităţi de întârziere pentru fiecare zi care se scurge între
finalul Duratei de Execuţie şi data efectivă de finalizare a Lucrărilor, menţionată în procesul-verbal
de Recepţie la Terminarea Lucrărilor aprobat de Beneficiar sau (în absenţa unei asemenea
menţiuni) certificată de către Supervizor. Valoarea penalităţilor de întârziere pentru fiecare zi de
întârziere va fi egală cu Preţul Contractului la semnarea Contractului împărţit la Durata de
Execuţie la semnarea Contractului exprimată în zile. Suma maximă a penalităţilor de întârziere
va fi de 15% din Preţul Contractului la semnarea Contractului.

10. Ipoteze și riscuri

10.1 Ipoteze care pot fi considerate în momentul începerii procedurii de achiziție:


a. conținutul serviciilor solicitate este descris în mod explicit în Caietul de Sarcini;
b. corelația dintre resursele necesare și rezultatele așteptate este realistă;
c. începerea serviciilor se va realiza în perioada preconizată;
d. nu se prevăd schimbări ale cadrului instituțional și legal care să afecteze major
implementarea și desfășurarea în bune condiții a Contractului;
e. toate informațiile relevante și disponibile la nivelul Entitatii Contractante pentru
realizarea serviciilor vor fi puse la dispoziția Contractantului;
f. În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin riscurile și
ipotezele descrise în continuare. În acest sens, la întocmirea ofertei, Ofertantul
trebuie să ia în considerare resursele necesare (de timp, financiare și de orice altă
natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

10.2 Riscuri identificate la momentul elaborării Caietului de Sarcini și riscuri care pot
apărea în derularea contractului
În tabelul de mai jos sunt prezentate riscurile identificate, modul de alocare a acestora în cadrul
contractului şi măsurile de gestionare a riscurilor identificate.
Sunt excluse riscurile care vor fi prevăzute în contractul dintre părţi şi pentru care există prevederi
contractuale.
Nu sunt considerate riscuri toate condiţiile stipulate în Documentaţia de atribuire, condiţii ce
trebuie îndeplinite de către Antreprenor (ex. asigurarea cu personal, dotare minimală, experienţă
relevantă, sisteme de management etc).

Alocare
Nr.
Descrierea riscului Entitatea Gestionarea riscului
crt. Antreprenor
contractantă
1. Riscul de a nu atribui Rigurozitate în procesul de
contractul de lucrari in evaluare a ofertelor (inclusiv
termenul necesar pentru solicitarea de clarificări) şi
100% 0%
a permite finalizarea justificarea corespunzătoare a
Proiectului in orizontul de deciziilor Comisiei de Evaluare.
timpul planificat
2. Riscul ca sumele Management de proiect
reprezentand contributiile eficient, identificarea la timp a
bugetului de stat si al problemelor şi soluţiilor;
bugetelor locale sa nu fie Comunicare permanentă între
puse la dispozitia OR in 100% 0% Entitatea Contractantă și AM
timp adecvat, generand POIM.
presiuni asupra fluxului
de numerar al OR si
asupra graficului de

Caiet de sarcini Pagina 22 / 30


Alocare
Nr.
Descrierea riscului Entitatea Gestionarea riscului
crt. Antreprenor
contractantă
implementare al
investitiilor
3. Intarzieri rezultate din Management de proiect
stabilirea unor decizii ale eficient, identificarea la timp a
OR privind problemelor şi soluţiilor;
implementarea Comunicare permanentă între
contractului de lucrări Entitatea Contractantă,
Antreprenor și Supervizor;
Stabilirea de termene clare
pentru luarea deciziilor şi
agrearea acestora cu factorii de
decizie; urmărirea respectării
75% 25%
termenelor stabilite de comun
acord;
Verificarea permanentă a
tuturor infomaţiilor tehnice,
legale, contractuale, financiare;
Identificarea celor mai bune
soluţii, agreate de toate părţile
implicate, pentru deblocarea
situaţiilor problematice sau
conflictuale.
4. Probleme/dificultati de Transparenţă; Comunicare
comunicare între adecvată între părţile implicate
50% 50%
Entitatea Contractantă și în implementarea contractului.
Antreprenor
5. Posibile divergenţe Comunicare adecvată între
privind soluţiile tehnice părțile contractante; intervenția
aprobate şi modificarea 50% 50% Supervizorului, conform
acestora pe parcursul responsabilităților contractuale
proiectării
6. Neexecutarea/executarea Prevederea in contract a
necorespunzatoare a pactului comisoriu, a obligatiei
obligatiilor contractuale contractantului la plata de
de catre Antreprenor; daune-interese, precum si a
garantiei de buna executie, asa
incat achizitorul sa isi poata
50% 50% acoperi eventualele
pierderi/prejudicii. Pe perioada
executiei acest risc va fi
monitorizat si limitat de
managerul de proiect din
partea Entitatii Contractante,
impreuna cu Supervizorul.
6. Abilitatea Antreprenorului Aceste riscuri sunt acoperite
de a respecta graficul de atat prin penalitatile stabilite prin
execuție a contractului, 50% 50% conditiile contractuale cat si prin
capacitatea acestuia de a garantia de buna executie.
depăși eventuale In perioada de prefinantare
întârzieri în fluxul de riscul contractual va fi gestionat
Caiet de sarcini Pagina 23 / 30
Alocare
Nr.
Descrierea riscului Entitatea Gestionarea riscului
crt. Antreprenor
contractantă
numerar, inabilitatea de a de unitatea de implementare
mobiliza resursele umane proiecte din cadrul Entitatii
şi materiale necesare în contractante, iar in perioada de
timp util, inabilitatea de a executie (dupa obtinerea
recupera eventualele finantarii) riscul contractual va fi
întârzieri cauzate de gestionat de managerul de
piedici interne sau contract, manager ce va fi
externe desemnat din compartimentului
specializat din cadrul Entitatii
contractante.
Supervizorul va monitoriza în
timp real modul în care
Antreprenorul înţelege să îşi
execute obligaţiile contractuale.
În funcţie de gravitatea situaţiei,
Supervizorul va recomanda
Beneficiarului formularea de
revendicări contractuale faţă de
Antreprenor, executarea
Garanţie de Bună Execuţie şi /
sau rezilierea Contractului de
către Beneficiar.
7. Neexecutarea la timp a Solicitarea unui grafic de
obligatiilor contractuale executie care sa fie urmarit,
de catre Antreprenor astfel incat acest risc sa fie
prevenit din timp. Prevederea in
contract de penalitati, astfel
incat achizitorul sa isi
50% 50% acopere eventualele pierderi
/prejudicii. Pe perioada
executiei acest risc va fi
monitorizat si limitat de
managerul de proiect din partea
Entitatii Contractante, impreuna
cu Supervizorul.
8. Majorarea pretului Prevederea in contract a unei
contractului prin clauze care sa confere
cresterea valorii posibilitatea ajustarii pretului
elementelor componente contractului in astfel de situatii.
50% 50%
ale acestuia, in baza unor
acte normative intrate in
vigoare ulterior atribuirii
contractului
9. Accidente de muncă Intocmirea de Antreprenor a
Planului de sanatate si
0% 100% securitate in munca, aprobarea
acestuia si verificarea
respectarii planului SSM pe tot
parcursul derularii proiectului
10. Forța majoră 50% 50% Prevederea in contract a unor
clauze care sa reglementeze
Caiet de sarcini Pagina 24 / 30
Alocare
Nr.
Descrierea riscului Entitatea Gestionarea riscului
crt. Antreprenor
contractantă
drepturile si obligatiile partilor
intr-o situatie de forta majora,
intinderea acestora,
posibilitatea suspendarii
contractului, dar si conditia
incetarii acestuia. Pe perioada
executiei acest risc va fi
monitorizat si acoperit de
managerul de proiect din partea
Entitatii Contractante, impreuna
cu Supervizorul.

11. Cadrul legal care guvernează relația dintre Entitatea Contractantă și Antreprenor
(inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)
Pe perioada derularii Contractului, Antreprenorul este responsabil pentru realizarea activitatilor in
conformitate cu documentatia tehnica și implementarea celor mai bune practici, in conformitate
cu regulile și regulamentele existense la nivel national și la nivelul Uniunii Europene.
In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului Antreprenorul trebuie sa aiba in vedere:
I. informatiile aplicabile realizarii lucrarilor in general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet
de sarcini, precum și in legislatia aplicabila);
II. regulile aplicabile in mod specific realizarii serviciilor de întocmire a detaliilor de execuție;
III. regulile aplicabile in mod specific realizarii de lucrari a caror executie face obiectul
Contractului ce va rezulta din prezenta procedura de atribuire.
Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma ca
Antreprenorul are cunostinte și are in vedere toate și orice reglementari aplicabile și că le-a luat
in considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.
In cazul in care, pe parcursul derularii Contractului, apar schimbari legislative de natura sa
influenteze activitatea Antreprenorului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de
sarcini, Antreprenorul are obligatia de a informa Entitatea și Supervizorul cu privire la consecintele
asupra activitatilor sale ce fac obiectul Contractului și de a isi adapta activitatea, de la data și in
conditiile in care sunt aplicabile.
In cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au lost
modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se considera ca regula respectiva este automat
inlocuita de noile prevederi in vigoare conform Iegii și ca Ofertantul/Antreprenorul are cunostinta
de aceste schimbari și le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de
sarcini.
Antreprenorul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor activitatilor de executie a lucrarilor
in conditii de maxima securitate și in deplina conformitate cu legislatia aplicabila, precum și cu
respectarea prevederilor referitoare la securitate și sanatate in munca și controlul calitatii cuprinse
in standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.
Antreprenorul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar și in situatia in
care au fost in prealabil agreati cu Entitatea Contractanta, urmand sa raspunda fata de Entitatea
Contractanta pentru orice nerespectare sau omisiune a respectarii oricaror prevederi legate și
normative aplicabile.
Caiet de sarcini Pagina 25 / 30
Entitatea Contractanta nu va fi tinuta responsabila pentru nerespectarea sau omisiunea
respectarii de catre Antreprenor sau de catre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legate
sau normative aplicabile.
12. Responsabilitățile Antreprenorului
Respinsabilitatile Antreprenorului sunt detaliate in Conditii Generale de executie lucrari (Capitolul
1 Date referitoare la contract, Sectiunea 2 – Conditii generale).
13. Cerințe privind asigurările solicitate Antreprenorului
Antreprenorul va incheia și va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa cum
este mentionat in Contract.
14. Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate
Dat fiind tipul contractului care urmează să fie atribuit, respectiv un contract de execuție de lucrări
în sensul HG nr. 1/2018, care presupune execuția lucrărilor, pe baza acestui proiect tehnic, pentru
un obiectiv de investiții de complexitate ridicată, a cărui realizare implică diferite tipuri de lucrări –
civile, mecanice, electrice, automatizare - entitatea contractantă a ales să atribuie contractul
sectorial de lucrări „Extinderi rețele apă și canalizare comunele Șimnicu de Sus, Ișalnița, Coțofenii
din Dos” prin utilizarea criteriului „cel mai bun raport calitate-preț”.
Entitatea Contractanta a avut in vedere la stabilirea criteriului de atribuire atat pretul contractului,
cat și alți doi factori de evaluare - Planificarea activităților și resursele alocate, respectiv Controlul
calității pe parcursul execuției – astfel:
1. Punctaj financiar P1: Pretul ofertei – 70%
Descriere: Componenta financiara. Evaluarea ofertelor, respectiv a propunerilor financiare
prezentate de ofertanți, se va realiza prin luarea în considerare a pretului total (fără TVA).
Algoritm de calcul: Pentru acest factor de evaluare se va acorda punctajul P1.
Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat.
Pentru celelalte preturi ofertate, punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel:
P1(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
2. Punctaj tehnic P2: Planificarea activităților și resursele alocate – 15%
Descriere: Planificarea activitatilor si resursele alocate se referă la componenta tehnică
a ofertelor şi are o pondere de 15% din punctajul total, fiind divizat în 6 sub-factori:
2.1. Nivelul de detaliere a graficului de execuție a Lucrărilor (punctaj maxim 2 pct.);
2.2. Succesiunea logică a activităților din graficul de execuție a Lucrărilor (punctaj maxim
3 pct.);
2.3. Stabilirea duratei și perioadelor de derulare a activităților, corelat cu complexitatea
activităților (punctaj maxim 3 pct.);
2.4. Stabilirea de puncte de reper relevante în cadrul graficului de execuție a Lucrărilor
(punctaj maxim 2 pct.);
2.5. Corelarea graficului de execuție a Lucrărilor cu resursele utilizate și metodologia de
execuție (punctaj maxim 3 pct.);
2.6. Corelarea Drumului critic al graficului de execuție a Lucrărilor cu metodologia de
execuție a lucrărilor (punctaj maxim 2 pct.).

Algoritm de calcul: Fiecare sub-factor va fi apreciat în funcţie de modul/nivelul de tratare


a subiectelor respective, comisia de evaluare urmând să acorde punctajul luând în considerare
liniile directoare prezentate în Formularul 9 „Propunere tehnică” din Secțiunea Formulare a
documentației de atribuire, astfel:

Caiet de sarcini Pagina 26 / 30


Factor de evaluare 2: Planificarea activităților și resursele alocate 15% 15.00

Informațiile analizate în Ofertă:


Informațiile prezentate în Propunerea Tehnică (Formular nr. 9) în secțiunile:
A. - Metodologia de executare a lucrărilor
B. – Graficul de executie a lucrarilor
C.2 - Utilaje și echipamente utilizate în realizarea activităților din Contract

max.
Subfactor 2.1. Nivelul de detaliere a graficului de execuție a Lucrărilor
2 puncte

Toate activitățile principale sunt incluse în graficul de execuție a Lucrărilor, însă 1 punct
acestea nu sunt detaliate în subactivități, graficul de execuție a Lucrărilor
neputând fi utilizat așa cum este prezentat ca dată de intrare în cadrul ședințelor
de monitorizare a progresului activităților
Toate activitățile principale sunt incluse în graficul de execuție a Lucrărilor, sunt 2 puncte
detaliate în subactivități, graficul de execuție a Lucrărilor poate fi utilizat așa cum
este prezentat ca dată de intrare în cadrul ședințelor de monitorizare a
progresului în cadrul Contractului

Subfactor 2.2. Succesiunea logică a activităților din graficul de execuție a max.


Lucrărilor 3 puncte

Succesiunea activităților în graficul de execuție a Lucrărilor este stabilită într-un 1 punct


mod foarte puțin adecvat prin raportare la metodologia de execuție a lucrărilor
Succesiunea activităților în graficul de execuție a Lucrărilor este stabilită cu 2 puncte
deviații minore prin raportare la metodologia de execuție a lucrărilor
Succesiunea activităților în graficul de execuție a Lucrărilor este foarte bine 3 puncte
stabilită prin raportare la metodologia de execuție a lucrărilor. Este demonstrată
optimizarea succesiunii activităților în raport cu drumul critic și riscurile probabile.

Subfactor 2.3. Stabilirea duratei și perioadelor de derulare a activităților, max.


corelat cu complexitatea activităților 3 puncte

Durata activităților și perioadele de derulare a acestora sunt în mică măsură 1 punct


corespunzătoare complexității activităților (modalitate de realizare, date de
intrare, date de ieșire)
Durata activităților și perioadele de derulare a acestora sunt corespunzătoare 2 puncte
complexității activităților (modalitate de realizare, date de intrare, date de ieșire)
Durata activităților și perioadele de derulare a acestora sunt corespunzătoare 3 puncte
complexității activităților (modalitate de realizare, date de intrare, date de ieșire),
este demonstrată optimizarea acestora în raport cu drumul critic, planificarea
activităților este analizată în funcție de riscurile probabile și permite flexibilitate
pentru situațiile neprevăzute

Subfactor 2.4. Stabilirea de puncte de reper relevante în cadrul graficului de max.


execuție a Lucrărilor 2 puncte

Punctele de reper (jaloanele) sunt identificate, dar nu sunt relevante prin 1 punct
raportare la lucrările ce trebuie executate și metodologia de execuție a acestora
Caiet de sarcini Pagina 27 / 30
Punctele de reper (jaloanele) sunt identificate corespunzător prin raportare la 2 puncte
lucrările ce trebuie executate și metodologia de execuție a acestora

Subfactor 2.5. Corelarea graficului de execuție a Lucrărilor cu resursele max.


utilizate și metodologia de execuție 3 puncte

Există neconcordanțe minore între graficul de execuție a Lucrărilor, resursele 1 punct


utilizate și metodologia de execuție, graficul de execuție a Lucrărilor neputând fi
utilizat așa cum este prezentat ca dată de intrare pentru monitorizare progresului
fizic și financiar
Graficul de execuție a Lucrărilor și resursele utilizate sunt corelate cu metodologia 2 puncte
de execuție
Graficul de execuție a Lucrărilor demonstrează optimizarea utilizării resurselor. 3 puncte
Sunt prezentate explicații detaliate iar graficul de execuție a Lucrărilor și
resursele utilizate sunt corelate cu metodologia de execuție. Planificarea
activităților consideră riscurile probabile și permite flexibilitate în alocarea
resurselor pentru situații neprevăzute

Subfactor 2.6. Corelarea Drumului critic al graficului de execuție a max.


Lucrărilor cu metodologia de execuție a lucrărilor 2 puncte

Drumul critic este aliniat în mare parte metodologiei de execuție a lucrărilor 1 punct
prezentate și planificării resurselor utilizate
Drumul critic corespunde în totalitate metodologiei de execuție a lucrărilor 2 puncte
prezentate, este demonstrată optimizarea planificării activităților și resurselor în
funcție de riscurile probabile, planificarea permite flexibilitate pentru situațiile
neprevăzute

3. Punctaj tehnic P3: Controlul calității pe parcursul execuției – 15%


Descriere: Controlul calității pe parcursul execuției se referă la componenta tehnică a
oferteler şi are o pondere de 15% din punctajul total, fiind divizat în 4 sub-factori:
3.1. Nivelul de detaliere a Planului de asigurare a calității lucrărilor executate corelat cu
metodologia de executare a lucrărilor (punctaj maxim 3 pct.);
3.2. Detalierea nivelului de implicare al responsabililor din structura organizațională
(punctaj maxim 4 pct.);
3.3. Indicarea controlului calității la toate stadiile de punere în operă (punctaj maxim 4
pct.);
3.4. Corelarea dintre graficul de execuție a Lucrărilor, responsabilitățile pentru
execuția/gestionarea/controlul calității, resursele utilizate și metodologia propusă (punctaj
maxim 4 pct.).

Algoritm de calcul: Fiecare sub-factor va fi apreciat în funcţie de modul/nivelul de tratare


a subiectelor respective, comisia de evaluare urmând să acorde punctajul luând în considerare
liniile directoare prezentate în Formularul 9 „Propunere tehnică” din Secțiunea Formulare a
documentației de atribuire, astfel:

Caiet de sarcini Pagina 28 / 30


3. Factor de evaluare 3: Controlul calității pe parcursul execuției 15% 15.00
Informațiile analizate în Ofertă:
Informațiile prezentate în Propunerea Tehnică (Formular nr. 9) în secțiunile:
A.4 - Asigurarea calității
B. – Graficul de executie a lucrarilor
C.1 - Structura echipei propuse pentru managementul contractului
D. – Managementul contractului
E. - Modalitatea de efectuare a înregistrărilor și înregistrările efectuate în legătură cu
indicatorii cantitativi și calitativi asociați execuției Lucrărilor

Subfactor 3.1. Nivelul de detaliere a Planului de asigurare a calității lucrărilor max.


executate corelat cu metodologia de executare a lucrărilor 3 puncte

Planul de asigurare a calității lucrărilor executate este prezentat la modul general 1 punct
și nu reflectă caracteristicile specifice ale Contractului de lucrări, nefiind în
totalitate corelat cu metodologia de executare a lucrărilor
Planul de asigurare a calității lucrărilor executate este adaptat la caracteristicile 2 puncte
specifice ale contractului de lucrări și corelat cu metodologia de executare a
lucrărilor
Planul de asigurare a calității lucrărilor executate este foarte bine adaptat la 3 puncte
caracteristicile specifice ale contractului de lucrări și corelat cu metodologia de
executare a lucrărilor, Ofertantul demonstrând optimizarea utilizării resurselor
alocate pentru managementul execuției/ gestionarea/ controlul calității

Subfactor 3.2. Detalierea nivelului de implicare al responsabililor din max.


structura organizațională 4 puncte

Este identificat nivelul de implicare al responsabililor din structura organizațională 1 punct


a Ofertantului cu controlul calității lucrărilor însă acesta nu este detaliat
Planul de management al calității lucrărilor executate evidențiază adecvat nivelul 2 puncte
de implicare al responsabililor din structura organizațională a Ofertantului și
contribuția individuală pentru realizarea controlului calității
Nivelul și modalitatea de implicare a responsabililor în realizarea controlului calității 4 puncte
sunt realiste și foarte clar definite, Ofertantul demonstrând optimizarea utilizării
resurselor alocate pentru managementul execuției/ gestionarea/ controlul calității

Subfactor 3.3. Indicarea controlului calității la toate stadiile de punere în max.


operă 4 puncte

Planul de asigurare a calității lucrărilor executate indică faptul că se realizează 1 punct


controlul calității la toate stadiile de punere în operă
Planul de asigurare a calității lucrărilor executate are un nivel de detaliere adecvat, 3 puncte
facilitează înțelegerea propusă pentru managementul calității la toate stadiile de
punere în operă și este corelat cu programele de verificare a calității lucrărilor și
metodologia de execuția a acestora
Planul de asigurare a calității lucrărilor executate are un nivel de detaliere adecvat, 4 puncte
facilitează înțelegerea propusă pentru managementul calității la toate stadiile de
punere în operă și este corelat cu programele de verificare a calității lucrărilor și
metodologia de execuție a acestora. Planificarea controlului calității consideră
riscurile probabile și metodele de adaptare a controlului calității la situațiile
neprevăzute
Caiet de sarcini Pagina 29 / 30
Subfactor 3.4. Corelarea dintre graficul de execuție a Lucrărilor,
max.
responsabilitățile pentru execuția/gestionarea/controlul calității, resursele
4 puncte
utilizate și metodologia propusă
Există neconcordanțe minore între graficul de execuție a Lucrărilor, 1 punct
activitățile/etapele realizate, responsabilitățile pentru
execuția/gestionarea/controlul calității și resursele alocate.
Relația dintre graficul de execuție a Lucrărilor /etapele realizate, responsabilitățile 2 puncte
pentru execuția/gestionarea/controlul calității și resursele utilizate este realistă și în
conformitate cu metodologia propusă.
Activitățile/etapele realizate și responsabilitățile pentru execuția/ gestionarea/ 4 puncte
controlul calității și resursele utilizate în cadrul fiecărei activități/ subactivități sunt
foarte bine definite, Ofertantul demonstrând optimizarea resurselor în relație cu
metodologia de execuție și graficul general de realizare a investiției
Punctajul maxim pe care îl poate obţine o ofertă este de 100 puncte, astfel:
- punctaj aferent Factorului de evaluare 1 – maxim 70 puncte,
- punctaj aferent Factorului de evaluare 2 – maxim 15 puncte,
- punctaj aferent Factorului de evaluare 3 – maxim 15 puncte. Toital 100 puncte.

Desemnarea ofertei câștigătoare:


Punctaj total = Punctaj factor de evaluare 1 + Punctaj factor de evaluare 2 + Punctaj factor de
evaluare 3 (P = P1 + P2 + P3)
Oferta câștigătoare este oferta clasată pe primul loc (punctaj maxim).
Dacă două sau mai multe oferte clasate pe primul loc obțin același punctaj, Entitatea
Contractantă va desemna câștigător pe acel ofertant care a prezentat prețul cel mai scăzut.
Dacă și preturile sunt egale, Entitatea Contractantă va desemna câștigător pe acel ofertant care
a obținut punctajul cel mai mare pentru Factorul de evaluare 2.
Daca punctajele sunt în continuare egale, Entitatea contractanta va solicita ofertantilor o noua
propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara
are pretul cel mai scazut.

Caiet de sarcini Pagina 30 / 30

S-ar putea să vă placă și