Sunteți pe pagina 1din 15

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Fisa de date
Tip anunt: Anunt de participare
Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

S-a organizat o consultare de piata: Nu

Sectiunea I Autoritatea contractanta

I.1) Denumire si adrese


Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare Comoti
Cod de identificare fiscala: 445238; Adresa: Strada: Maniu Iuliu, nr. 220D; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 061126; Tara: Romania; Codul
NUTS: RO321 Bucuresti; Adresa de e-mail: contact@comoti.ro, ruxandra.slujitoru@comoti.ro, mihai.iancu@comoti.ro;
cosmin.popescu@comoti.ro, ana.hanu@comoti.ro,; Nr de telefon: +40 214340231; Fax: +40 214340241; Persoana de contact: Dr. ing.
Cristian PUSCASU; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL) http://www.comoti.ro; Adresa web a profilului
cumparatorului: www.e-licitatie.ro;

I.2) Achizitie comuna


Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

I.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la (Website): www.e-licitatie.ro
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 20
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:
adresa mentionata mai sus
Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la:
adresa mentionata mai sus

I.4) Tipul autoritatii contractante


Alt tip

I.5) Activitate principala


Altele

Sectiunea II Obiectul contractului


II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1 Titlu:
“Servicii de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari, inclusiv dotari, pentru realizarea obiectivului de investitii „Centru de
cercetari avansate in domeniul sistemelor de propulsie - CCASP”
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 44523820224

II.1.2 Cod CPV Principal:


45214620-2 Lucrari de constructii de unitati de cercetare si experimentare (Rev.2)

II.1.3 Tip de contract:


Lucrari
Proiectare si executare

II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Obiectivul contractului il reprezinta infiintarea Centrului de Cercetari Avansate in domeniul Sistemelor de Propulsie
(CCASP), infrastructura de cercetare a I.N.C.D.Turbomotoare COMOTI, care urmeaza sa fie amplasata in Regiunea Sud-Muntenia,
respectiv in comuna Bolintin Deal, sat Bolintin Deal, judetul Giurgiu.
Contractul presupune:
- Elaborarea documentației necesare pentru obtinerea/prelungirea avizelor, acordurilor, autorizatiilor, studiilor solicitate prin
Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire, inclusiv alte documentații solicitate de furnizorii de
utilitati, bransamente, puneri in functiune, etc.;

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 16.11.2022 15:14 Pagina 1


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

- Elaborarea proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC/DTAC) si proiectului de organizare a executiei
lucrarilor (POE/DTOE);
- Elaborarea Proiectului tehnic de executie (PTE/PTh), a detaliilor de execuție (DE), scenariului de securitate la incendiu, altor
documentatii pe care ofertantul le considera necesare finalizarii si functionarii obiectivului de investitii;
- Asistenta tehnica din partea proiectantului, pe parcursul executiei lucrarilor;
- Executia lucrarilor;
- Dotarea centrului cu echipamente specifice de cercetare dezvoltare (CD).
In conformitate cu prevederile art. 160, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, operatorii economici interesati au dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia
de atribuire. Termenul limita pana la care se pot face aceste solicitari este de 20 zile inainte de termenul limita de depunere a
ofertelor.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare inainte de
data limita de depunere a ofertelor cu 10 zile, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut mai sus
mentionat.

II.1.5) Valoarea totala estimata:


Valoarea estimata fara TVA : 44572712,11 ; Moneda: RON

Alte valori:
Valoarea garantiei de participare: 440000 RON

Alte valori:
Valoarea garantiei de participare: 440000 RON

II.1.6) Impartire in loturi:


Nu

II.2 Descriere
II.2.2 Coduri CPV secundare
Coduri CPV secundare:
38540000-2 Masini si aparate de testare si masurare (Rev.2)
42990000-2 Diverse utilaje cu utilizare speciala (Rev.2)
71220000-6 Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2)
71320000-7 Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare


Cod NUTS: RO314 Giurgiu
Locul principal de executare:
Comuna Bolintin Deal, sat Bolintin Deal, judetul Giurgiu

II.2.4 Descrierea achizitiei publice


(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Contractul pentru “Servicii de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari, inclusiv dotari, pentru realizarea obiectivului de
investitii „Centru de cercetari avansate in domeniul sistemelor de propulsie - CCASP” include:
- Activitatile privind serviciile de proiectare constau in elaborarea proiectului tehnic de executie, inclusiv detalii de executie, pe baza
cererii de finanţare şi contract de finanţare nr. 347/390023/08.09.2021 cu modificările şi completările ulterioare;
- Serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului constau in urmarirea modului de respectare a proiectului si a calitatii
executiei lucrărilor de construire, conform reglementărilor in vigoare;
- Executia consta in realizarea tuturor lucrarilor, corespunzator prevederilor proiectului tehnic elaborat, ale studiului de fezabilitate
si a altor documente incluse;
- Dotari cu echipamente specifice de cercetare-dezvoltare;
- Instruire personal pentru fiecare echipament de CD;
- Asigurarea suportului tehnic pentru realizarea probelor tehnologice;
- Elaborare certificat energetic, anexa la PV de receptie la terminarea lucrarilor;
- Programul de urmarire a comportarii in timp a lucrarii;
- Proiect ”as built”.
Valoare totala estimata pe capitole bugetare: 44.572.712,11 RON din care:
Cap. 1.2 - Cheltuieli pentru amenajarea terenului: 37.701,68 RON

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 16.11.2022 15:14 Pagina 2


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Cap. 1.3 - Amenajari pentru protectia mediului: 24.361,35 RON


Cap. 3.1 - Studii de teren: 17.521,00 RON
Cap. 3.2 - Obtinere de avize, acorduri si autorizatii: 13.000,00 RON
Cap. 3.4 - Certificat performanta energetica: 15.000,00 RON
3.5.1 - Documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor: 10.000,00 RON
3.5.6 - Proiect tehnic si detalii de executie: 384.033,61 RON
3.8.1 - Asistenta tehnica din partea proiectantului: 100.000,00 RON
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza: 43.313.867,58 RON, din care:
4.1 - Construcții si instalații: 17.042.457,98 RON
4.2 - Montaj utilaje, echipamente tehnologice: 50.881,83 RON
4.3 - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 556.174,83 RON
4.5 - Dotari specifice: 25.664.352,94 RON
Cap. 5 - Alte cheltuieli:
5.1 - Organizare de santier: 657.226,89 RON

II.2.5 Criterii de atribuire


Cel mai bun raport calitate – pret

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

1. Experienta profesionala specifica Componenta tehnica 5%


manager de proiect
Punctaj maxim factor: 5

Algoritm de calcul: Se va puncta experienta profesionala, concretizata in numarul de proiecte in domeniul


constructiilor industriale, in care persoana nominalizata a avut calitatea de manager de proiect;
a) Pentru experienta constand in implicarea intr-un singur proiect, oferta va fi declarata conforma, insa va fi
punctata cu zero puncte. Se considera ca expertul respectiv indeplineste cerinta minima din caietul de sarcini;
b) Pentru participare in minim 2 - maxim 3 proiecte - se acorda 2 puncte;
c) Pentru participare in minim 4 - maxim 5 proiecte - se acorda 4 puncte;
d) Pentru participare in mai mult de 5 proiecte - se acorda 5 puncte.
Pentru demonstrarea experientei similare, se vor prezenta recomandari sau orice alte documente similare (fise
de post/contract de munca, etc.) care sa indeplineasca in mod obligatoriu urmatoarele conditii cumulative:
- din continutul lor sa rezulte implicarea persoanei nominalizate in calitate de manager de proiect, in proiecte in
domeniul constructiilor industriale;
- sa fie emise sau contrasemnate de beneficiarul final sau de catre operatorul economic care a implicat expertul
respectiv in executia proiectului la care se refera recomandarea/documentul prezentat.

2. Experienta profesionala specifica Componenta tehnica 5%


Arhitect – sef de proiect
(coordonator echipa de proiectare) Punctaj maxim factor: 5
Arhitectul sef cu drept de
semnatura, specialist desemnat de
elaboratorul proiectului, cu
experienta in domeniul proiectarii,
responsabil de gestionarea
proiectului, in conformitate cu
legislatia, normativele si
reglementarile in vigoare, de la
concepere la incheiere. Expertul
propus trebuie sa aiba capacitatea
de a coordona si a raspunde
pentru realizarea in bune conditii a
documentatiilor tehnice. Arhitectul
sef trebuie sa aiba studii
universitare finalizate cu diploma
de licenta sau echivalent,
specializarea
arhitectura/constructii, emise de
autoritati competente din Romania
sau din tara de origine, precum si
experienta ca sef de proiect.

Algoritm de calcul: Experienta specifica se va dovedi prin prezentarea de recomandari din partea
achizitorului/autoritatii contractante/beneficiarului,din care sa reiasa implicarea expertului desemnat in
elaborarea proiectelor (numarul si tipul proiectului si/sau fisa de post, semnate si stampilate de organizatia
responsabila) precum si sarcinile indeplinite de acesta in cadrul proiectului. Se va atasa pagina cu colectivul de
elaborare pentru fiecare din proiectele prezentate ca experienta similara.
a) Pentru experienta constand in implicarea intr-un singur proiect, oferta va fi declarata conforma, insa va fi
punctata cu zero puncte. Se considera ca expertul respectiv indeplineste cerinta minima din caietul de sarcini;
b) Pentru implicare in minim 2 - maxim 3 proiecte - se acorda 2 puncte;
c) Pentru implicare in minim 4 - maxim 5 proiecte - se acorda 4 puncte;
d) Pentru implicare in mai mult de 5 proiecte - se acorda 5 puncte.
Punctarea experientei expertului se refera atat la contracte de proiectare cat si la contracte de proiectare si
executie, indiferent de faza de proiectare (SF/DALI/PT), derulate la nivelul de constructii noi, modernizari si/sau
reabilitari de constructii industriale.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 16.11.2022 15:14 Pagina 3


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Pretul ofertei Componenta financiara 80%


Punctaj maxim factor: 80

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

4. Garantie suplimentara acordata Componenta tehnica 10%


lucrarilor
Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Perioada de garantie tehnica minim acceptata (sub care oferta va fi considerata neconforma)
este de 36 de luni (conform prevederilor Studiului de fezabilitate, care incadreaza imobilul in clasa de
importanta III si categoria de importanta “C” – normala). O garantie mai mare de 36 de luni va fi fundamentata
din punct de vedere tehnic, logistic si a resurselor prevazute in oferta, de natura sa asigure satisfacerea
cerintelor din caietul de sarcini. In acest sens, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a analiza si verifica
conformitatea termenului ofertat din punctul de vedere al asigurarii indeplinirii de catre operatorii economici a
cerintelor solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul protejarii acesteia impotriva ofertelor care prevad termene
nesustenabile/care nu pot fi fundamentate. In situatia in care ofertantul va oferi doar garantia minima de 36 de
luni (conform prevederilor caietului de sarcini), aceasta nu se puncteaza, se considera indeplinita cerinta minima
impusa de prevederile legale Pentru o garantie tehnica ofertata de 60 de luni, se acorda punctajul maxim alocat
acestui factor de evaluare, de 10 puncte; Pentru celelalte perioade de garantii tehnice ofertate, punctajul se
acorda direct proportional, astfel: Pn = NGn / NG max x 10 In care : NGn = perioada de garantie acordata de
ofertantul (n) NGmax = perioada de garantie pentru care se acorda punctajul maxim (respectiv 60 de luni) Nota:
Nu se puncteaza suplimentar o garantie mai mare de 60 de luni, o garantie superioara acestui plafon este
nerealista, fiind doar o posibilitate de denaturare a rezultatului procedurii de atribuire. La garantii superioare
acestui plafon, se va acorda acelasi punctaj maxim stabilit pentru o garantie de 60 de luni.

Punctaj maxim total: 100

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii


Durata in luni: 12; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu
II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: "Centru de cercetari avansate in domeniul Sistemelor de propulsie (CCASP) ", cod MySMIS2014+: 127633,
Cod apel POC/448/1/1/ Mari infrastructuri de CD, Tip proiect: Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru institutii publice de
CD/Universitati
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Competitivitate - POC
II.2.14 Informatii suplimentare
Contract de finantare nr. 347/390023/08.09.2021 incheiat intre Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii (MCDI), in calitate de
Organism intermediar pentru Programul Operational Competivitate si Institutul National de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare
COMOTI, cod SMIS 2014₊127633.
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.3 Ajustarea pretului contractului


Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda :Ajustarea preturilor necesare actualizarii costurilor investiei, la contractele de
achizitie publica de lucrari finantate partial sau integral din fonduri externe nerambursabile se face in conformitate cu prevederile
OUG nr. 64/11.05.2022, privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe
nerambursabile.
Ajustarea pretului contractului se va aplica la fiecare solicitare de plata, pe perioada de derulare a contractului. Contractantii vor
justifica ajustarea valorii solicitarii de plata, prin aplicarea indicelui de cost in constructii total, prognozat de Comisia Nationala de
Strategie si Prognoze pentru luna de referinta, denumit in continuare ICCplr, precum si prin aplicarea indicelui de cost in constructii
total realizat, denumit in continuare ICCr, publicat de Institutul National de Statistica prin publicatii oficiale, aplicabil cu 60 de zile
inainte de ultima zi a lunii „n”, unde luna „n” reprezinta luna depunerii solicitarii de plata.
Formula de ajustare aplicabila este urmatoarea:
Vapl = Vpl x [(%av +%p) + ( 1-%av -%p) x ICCr/ICCplr]
unde :
Vapl – valoarea actualizata a platii solicitata de contractant la data depunerii solicitarii de plata;

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 16.11.2022 15:14 Pagina 4


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Vpl – valoarea platii solicitata de catre contractant la data depunerii solicitarii de plata;
ICCr – este indicele de cost in constructii total, publicat de Institutul National de Statistica in Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul
15, aplicabil cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii „n”;
ICCplr – este indicele de cost in constructii total, prognozat de Comisia Nationala de Strategie si Prognoze, valabil in luna de
referinta, pentru data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii „n”;
%av - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuarii platii;
%p – procentul de profit cuprins in solicitarile de plata. In situatia in care acesta nu exista sau nu poate fi identificat, se va considera
3% din valoarea situatiei de plata.
Note:
%av = 0 (nu se fac plati in avans)
Luna de referinta – reprezinta luna anterioara fata de data limita de depunere a ofertelor
(2) Contractantii vor justifica ajustarea valorii solicitarii de plata pentru furnizarea de echipamente CD, luand in considerare indicele
valorii unitare - totale la import, trimestrial, realizat si publicat de Institutul national de Statistica in „Indicii valorii unitare in comertul
international” la tabelul 2 – „Indicii valorici, indicii valorii unitare si indicii volumului fizic la import”, valabil la trimestrul de Referinta,
denumit in continuare IVUITRr, precum si prin aplicarea indicelui valorii unitare - totale, la import trimestrial, realizat si publicat de
Institutul National de Statistica in „Indicii valorii unitare in comertul international”, la tabelul 2 - „Indicii valorici, indicii valorii unitare
si indicii volumului fizic la import”, denumit in continuare IVUITr, aplicabil cu 90 de zile inainte de ultima zi a lunii „n”.

Sectiunea III Informatii juridice, economice, financiare si tehnice


III.1) CONDITII DE PARTICIPARE:

III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului


Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Cerinta1: Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator, trebuie sa demonstreze ca nu se incadreza in situatiile
prevazute de dispozitiile art.164 din Legea 98/2016.
Modalitate de indeplinire: Se va completa DUAE, sectiunea "Motive de excludere"- pct. A - "Motive referitoare la condamnari
penale" de catre OE participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele:
-cazierul judiciar al operatorului economic;
-cazierele judiciare ale membrilor organului de administrare, conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau
a celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis
de ONRC/actul constitutiv.
Cerinta2: Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator, trebuie sa demonstreze ca nu se incadreza in
situatiile prevazute de dispozitiile art.165 din Legea 98/2016.
Modalitate de indeplinire: Se va completa DUAE, sectiunea "Motive de excludere"- pct. B "Motive legate de plata impozitelor si a
contributiilor la asigurarile sociale".
Documentele: - certificat de atestare fiscala catre bugetul general consolidat de stat si bugetul local.
NOTA: Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine
(certificat de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit
obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetele locale.
Cerinta 3: Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator, trebuie sa demonstreze ca nu se incadreza in
situatiile prevazute de dispozitiile art.167 din Legea 98/2016.
Modalitate de indeplinire: Se va completa DUAE, sectiunea "Motive de excludere"- pct. C "Motive legate de insolventa, conflicte de
interese sau abateri profesionale" de catre OE participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor.
Cerinta4: Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator, trebuie sa demonstreze ca nu se incadreza in situatiile
prevazute de dispozitiile art.59 si art.60 din Legea 98/2016.
Modalitate de indeplinire: Se va completa DUAE si se va incarca Formular nr. 5 din Modele de formulare.
Persoanele cu functie de decizie, precum si cele care participa la organizarea, derularea si finalizarea procedurii, din partea autoritatii
contractante, sunt: Dr.Ing. Valentin Silivestru, Dr.Ing. Gheorghe Matache, Dr.Ing. Gheorghe Fetea, Ing.Marius Teodorescu, Dr.ing.
Romulus Petcu, Ing. Mihai Grigorescu, Ec. Violeta Postole, Ing. Sef Liviu Adam, Dr.Ing. Cristian Puscasu, Dr.Ing. Dragos-Filip
Niculescu, jr.Marian Tedi Popescu, Ing.Ruxandra Slujitoru, Prof. Dr. Ing. Radu CHIRIAC, Dr.Ing. Valeriu Vilag, Drd. Ing. Gabriel DEDIU,
Dr.Ing. Razvan Catana, Dr.Ing. Sorin Gabroveanu, Ec.Luminita Precob, experti cooptati AATC: Ana Niculescu si Alexandru
Constantinescu.
Nota:
1. Operatorii economici care participa pe cont propriu, vor depune un singur DUAE. Operatorii economici care se bazeaza pe
capacitatile altor entitati (terti sustinatori/subcontractanti) vor depune un DUAE propriu si cate un DUAE completat de tertul
sustinator/subcontractant, prin raportare la partea sustinuta/subcontractanta. Operatorii economici care depun oferta in asociere,
vor depune cate un DUAE pt. fiecare din membrii asocierii/grupului, inclusiv liderul acestora.
2.Odata cu depunerea DUAE, se va prezenta angajamentul ferm al tertului sustinator, impreuna cu anexele la angajament, transmise
acestora de catre tertul sustinator, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de asociere,
acordul de subcontractare.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 16.11.2022 15:14 Pagina 5


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

3.Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamentul ferm si anexa, vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe
locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea autoritatii contractante. Documentele suport vor fi prezentate in
original/copie lizibila cu mentiunea "conf. cu originalul" si vor fi insotite, daca este cazul, de traducere autorizata in lb. romana.
4.Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pt asociati/terti sustinatori/subcontractanti) atrage respingerea ofertei ca
inacceptabila.
5.In cazul operatorilor economici straini, se vor prezenta documente echivalente emise in conf. cu legislatia aplicabila din tara de
rezidenta. Documentele emise in alta limba decat lb. romana, trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate in lb. romana.

III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Cerinta:Ofertantul trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara rezidenta, din care sa reiasa ca este legal
constituit, ca nu se afla in nici una din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza
activitatile ce fac obiectul contractului de achizitie publica. Cerinta se aplica inclusiv pt. subcontractanti si/sau terti sustinatori care
completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.
Modalitatea indeplinire: Se va completa DUAE, sectiunea "Criterii de selectie" – pct. A - "Capacitate de a raspunde cerintelor", de
catre OE participanti la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica cu informatiile solicitate de AC – informatii
referitoare la indeplinirea cerintelor privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale.
Documentele: certificatul constatator emis de ONRC, cu precizarea obiectului de activitate, clasificat pe coduri CAEN (cf. Ordin
337/2007), din care sa reiasa ca are in obiectul de activitate prestarea serviciilor de proiectare si executia lucrarilor ce fac obiectul
achizitiei,urmeaza sa fie prezentate doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire intocmit la
finalizarea evaluarii ofertei. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de
ORC. De asemenea in certificatul constatator, trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale
operatorului economic, actionari/asociati, organe de conducere, administratori, membrii consiliului de administratie, membrii
consiliului de supraveghere. Ofertantul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document sunt
valabile/reale la data prezentarii documentelor justificative.
Persoanele juridice/fizice straine – Prezentarea de documente echivalente emise in tara de rezidenta, traduse autorizat in lb. romana.
Acestea trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conf. legii tarii de
rezidenta a operatorului economic, din care sa reiasa informatiile solicitate de autoritatea contractanta. Cerinta se aplica inclusiv
subcontractantilor si/sau tertilor sustinatori, care completeaza informatiile aferente situatiei lor, intr-un DUAE distinct. In cazul unei
asocieri, se vor prezenta documente care atesta forma de inregistrare pt. fiecare din membrii asocierii.
In situatia in care vor fi executate parti din contract de catre subcontractanti, dovada inregistrarii si corespondentei activitatilor
principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achizitiei se va prezenta obligatoriu si de catre subcontractanti. Pt. partea lor
din contract pe care o vor realiza ofertantii, persoane juridice straine, acestia vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere prin
care, in cazul in care oferta este declarata castigatoare, se angajeaza ferm, ca inainte de incheierea contractului sa asigure
inregistrarea societatii la autoritatea fiscala competenta, conf. prevederilor legislatiei in vigoare in Romania. In cazul unei asocieri,
fiecare asociat este obligat sa prezinte acest angajament.
Nota:
-Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, aceste cerinte trebuie indeplinite de fiecare membru al asocierii;
-Cerinta se aplica si pt. subcontractanti si/sau terti sustinatori, care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul DUAE. Pt.
subcontractantii declarati in DUAE, obiectul de activitate inscris in documentele care atesta capacitatea de exercitare a activitatii
profesionale va fi in concordanta cu partea din contract pe care acestia o vor realiza.

III.1.2) Capacitatea economica si financiara

III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat
Ofertantul va demonstra ca in ultimii 5 ani, impliniti la data termenului limita stabilit pentru depunerea ofertelor, a executat si dus la
bun sfarsit, lucrari similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie, in valoare cumulata de cel putin 17.000.000 lei
fara TVA, in cadrul unuia sau mai multor contracte. Prin lucrari similare de aceeasi natura si complexitate se inteleg lucrari de
constructii noi, inclusiv pentru partea de arhitectura aferenta unor ansambluri de cladiri industriale, si/sau reabilitare in domeniul
constructiilor industriale si/sau reparatii constructii industriale, care se incadreaza in minim clasa de importanta III - categoria de
importanta C - cf. HG nr. 766/1997. Pentru determinarea valorii lucrarilor similare, se insumeaza valoarea lucrarilor executate si nu
valoarea contractelor la nivelul carora au fost executate aceste lucrari. Drept urmare, ofertantul va avea obligatia sa detalieze
valoarea contractelor care cuprind si alte tipuri de lucrari/servicii/furnizare si sa identifice doar lucrarile similare executate si
receptionate de beneficiar in conditiile legii.
Modalitatea de indeplinire:
Se va completa DUAE, indicand in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat ca experienta similara, cel putin urmatoarele
informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a cerintei: numarul si data contractului invocat, denumire contract,
beneficiar, tipul lucrarilor executate, valoarea lucrarilor executate, precum si perioada de executie, precum si ponderea si/sau

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 16.11.2022 15:14 Pagina 6


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

activitatile pentru care ofertantul a fost responsabil. Operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire
asupra ofertelor admisibile, va face dovada indeplinirii cerintei privind experienta similara prin prezentarea de certificate/documente
emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar/procese verbale de receptie/documente constatatoare
emise de autoritati contractante, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate
tehnica, respectiv lucrarile executate, perioada de executie si valoarea acestora. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza
capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi
sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea DUAE completat de tertul sustinator si prezentarea, odata cu oferta si a unui
angajament ferm al persoanei respective (conform Formular 10 din Modele formulare), prin care acesta confirma faptul ca va pune
la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu
trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, cf prevederilor art. 164, art. 165 si art.167 din
Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Documentele justificative care probeaza cele
asumate in angajamentul ferm, vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe locul I, dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea
autoritatii contractante. In cazul unei asocieri, se va calcula valoarea lucrarilor executate si duse la bun sfarsit, prin cumularea
valorilor executate si duse la bun sfarsit de fiecare asociat in parte. In cazul in care ofertantul/asocierea isi dovedeste experienta
similara prin sustinerea unor terti, experienta similara se va calcula prin cumularea valorii contractelor executate ale
ofertantului/asocierii cu valoarea contractelor executate de catre tertul sustinator in angajamentul ferm.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
Modalitatea de indeplinire:
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala de a furniza produsele, invocand sustinerea acordata
de o alta entitate, conform art. 182 din Legea nr. 98/2016, atunci are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin
prezentarea unui angajament ferm al entitatii respective, completat conform Formular nr. 17.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
Servicii de proiectare: Ofertantul va prezenta o lista a serviciilor similare prestate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii
trei ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor.
Prin servicii de proiectare similare din punct de vedere al complexitatii se inteleg oricare dintre: serviciile prezentate mai jos: servicii
de proiectare arhitectura aferenta unor ansambluri de cladiri de constructii industriale, servicii de proiectare de lucrari de reabilitare
si/sau lucrari de extindere/modernizare cladiri industriale. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani a prestat servicii de
elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire studiu de fezabilitate/DALI/proiecte tehnice, similare din punct de vedere la complexitatii
cu cele care fac obiectul achizitiei, in valoare cumulata de cel putin 380.000 lei, la nivelul unuia sau mai multor contracte, si ca aceste
servicii au fost duse la bun sfarsit. Documentele reprezentand certificari/documente constatatoare, etc., vor trebui sa indice: obiectul
contractului, beneficiarul, valoarea in lei, fara TVA, perioada in care s-au prestat serviciile, precum si locul de prestare a acestora. Prin
sintagma "servicii duse la bun sfarsit” se intelege: servicii receptionate partial, cu conditia ca specificul contractului/activitatior ce
reprezinta experienta similara sa permita elaborarea unui livrabil care sa poata fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent;
servicii receptionate la sfarsitul prestarii; sfarsitul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie.
Modalitatea de indeplinire:
In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat /tertul sustinator, va completa DUAE indicand in mod explicit, pentru
fiecare contract prezentat cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: denumirea
contractului, beneficiarul, valoarea serviciilor duse la bun sfarsit in ultimii 3 ani, numar si data contract, precum si ponderea si/sau
activitatile pentru care a fost responsabil si valoarea acestora. Operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de
atribuire, va prezenta la solicitarea autoritatii contractante, certificate/documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume:
documente emise si contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar/procese verbale de receptie a serviciilor,
documente constatatoare emise de autoritatile contractante/certificate de buna prestare, din care sa reiasa toate elementele
necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv serviciile prestate, perioada de realizare si valoarea
acestora. Aceste documente vor fi prezentate si de catre asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare
pentru indeplinirea cerintei.
Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a
resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie -
Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala". De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de
asociere, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor.
Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens, vor fi respectate
prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.
Nota 3: In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV
Criteriile de selectie - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala"- subsectiunea "Pentru contractele de servicii: executarea de
servicii de tipul specificat". In acest caz, ofertantul va prezenta :
a) Angajament ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul 10 din
Sectiunea Formulare. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, semnate electronic.
b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori din care sa rezulte modul efectiv prin care acesta
asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Aceste documente vor fi
incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 16.11.2022 15:14 Pagina 7


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

documentelor.
c) certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau procese verbale de receptie
si/sau documente constatatoare emise de AC si/sau certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru
confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv, serviciile prestate, perioada de realizare si valoarea acestora. Aceste
documente vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului,
la solicitarea autoritatii contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Proportia de subcontractare
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, precum si datele de
recunoastere ale subcontractantilor propusi, daca acestia sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei.
Modalitatea de indeplinire:
DUAE completat de ofertant va include si informatii privind partea din contract care urmeaza sa fie subcontractata si va avea anexat
acordul de subcontractare. Subcontractantii pe a caror capacitati se bazeaza ofertantul vor completa la randul lor un DUAE separat,
incluzand informatiile referitoare la situatiile de excludere, astfel cum acestea sunt mentionate la art.164, art. 165 si art. 167 din
Legea nr. 98/2016, precum si cele care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor pe care se bazeaza ofertantul. Daca prin
subcontractant nu se indeplineste o cerinta de calificare, acesta va prezenta DUAE doar in scopul demonstrarii neincadrarii in
motivele de excludere. Autoritatea contractanta poate respinge subcontractantul propus, daca acesta nu indeplineste cerintele de
calificare privind capacitatea, sau se incadreaza in motive de excludere si solicita candidatului/ofertantului - o singura data -
inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant.
Documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate prin intermediul
SEAP, semnate electronic, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire, la solicitarea
autoritatii contractante.

III.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii
Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii. Implementarea unui sistem de
management al calitatii, in conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent.
Ofertantul va prezenta dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001, prin prezentarea unor
certificate valabile la data prezentarii acestora, emise de organisme independente sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea
unui nivel corespunzator al calitatii pentru cazurile in care operatorul economic nu are acces la un certificat de calitate astfel cum a
fost solicitat, ori nu are posibilitatea de a-l obtine in termenul stabilit.
Modalitatea de indeplinire:
Pentru indeplinirea cerintei se va prezenta ca dovada preliminara DUAE completat de catre ofertant, cu informatii relevante,
conform art. 193 - art. 195 din Legea nr. 98/2016, avand in vedere si utilizând facilitatile SEAP. Documentele justificative care
probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de
catre ofertantul clasat pe primul loc.
Aceste documente sunt :
- certificat valabil emis de organisme independente, care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001 sau echivalent, un
sistem de management al calitatii in domeniul in care se incadreaza activitatea/activitatile principala (e) ce fac obiectul contractului;
Sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, pentru activitati in domeniul in care se
incadreaza activitatea/activitatile principala(e) ce fac obiectul contractului, pentru cazurile in care operatorul economic nu a avut
acces la un certificat de calitate/mediu, astfel cum a fost solicitat, ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine in termenul stabilit.
In cazul unei asocieri, cerinta privind sistemul de management al calitatii trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat pentru partea
de contract pe care urmeaza sa o indeplineasca.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu
Implementarea unui sistem de management de mediu, in conformitate cu SR EN ISO 14001 sau echivalent.
Ofertantul va prezenta dovada implementarii sistemului de management de mediu, conform SR EN ISO 14001 prin prezentarea
unor certificate vallabile la data prezentarii acestora, emise de organisme independente, sau alte probe/dovezi care confirma
asigurarea unui nivel corespunzator al standardului de mediu pentru cazurile in care operatorul economi nu are acces la un certificat
de mediu astfel cum a fost solicitat, ori nu are posibilitatea de a-l obtine in termenul stabilit. Ofertantul va prezenta un certificat
valid sau alte documente echivalente, care atesta ca acesta are implementat un sistem de management de mediu, pentru activitati
in domeniul in care se incadreaza activitatea/activitatile principala (e) de executie a lucrarilor care fac obiectul contractului.
Modalitatea de indeplinire:
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, in
urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile. Aceste documente sunt:
- certificat valabil, emis de organisme independente, care atesta ca operatorul economic are implementat, conform ISO 14001 sau
echivalent, un sistem de management de mediu pentru activitatea principala a contractului, respectiv lucrari de constructii;

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 16.11.2022 15:14 Pagina 8


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

- operatorii economici care nu detin un astfel de certificat, vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe
care le aplica in indeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul.
In cazul unei asocieri, cerinta privind sistemul de management de mediu trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat pentru partea
din contract pe care urmeaza sa o indeplineasca.

III.1.5) Informatii privind contractele rezervate:


Nu

III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:


III.1.6.a) Garantie de participare:
Garantia de participare (GP): 1% din valoarea estimata a contractului - 440.000 lei. Valabilitatea GP: 6 luni de la termenul limita de
depunere a ofertelor. Echivalenta in valuta a valorii exprimate in lei se va determina corespunzator cursului stabilit de BNR la data
publicarii anuntului de participare in SEAP. Garantia de participare se va constitui in conformitate cu art.36 din HG nr.395/2016, cu
completarile si modificarile ulterioare. Modalitatea de constituire si alte detalii pot fi regasite la cap.VI.3 – Informatii suplimentare.
III.1.6.b) Garantie de buna executie:
Ofertantul declarat castigator va constitui si depune o garantie de buna executia a contractului , in original, in cuantum de 10% din
valoarea contractului, fara TVA, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica.
Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie, va fi de la data constituirii si pana la data indeplinirii obligatiilor asumate prin
contract. Modalitatea de constituire si alte detalii pot fi regasite la cap.VI.3 – Informatii suplimentare.
Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art 42, alin.(1), (3) si (4) din HG 395/2016 cu modificarile si
completarile ulterioare.

III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016

III.1.9) Legislatia aplicabila:


a) Legea privind achizitiile nr 98/2016
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro
e) HGnr. 1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitii aferente
obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice.
f) HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de
investitii finanțate din fonduri publice
g) OUG nr. 64/2022 – privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale , in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe
nerambursabile.
h) Standarde nationale si reglementari tehnice in domeniu.

III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:

III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale:


Nu

III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului:


Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

Sectiunea IV Procedura

IV.1 Descriere

IV.1.1 Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare:


IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire:
Online
IV.1.1.b) Tipul Procedurii
Licitatie deschisa

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 16.11.2022 15:14 Pagina 9


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

IV.1.3 Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:


Ofertele trebuie depuse pentru: Contract de achizitii publice

IV.1.6 Informatii despre licitatia electronica


Se va organiza o licitatie electronica: Nu

IV.1.8 Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)


Achizitia intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Nu

IV.2 Informatii administrative

IV.2.1 Publicare anterioara privind aceasta procedura


Nu
Numarul anuntului de intentie din vechiul sistem: -

IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare


Romana
Moneda in care se transmite oferta financiara: : RON

IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
4 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.4 Prezentarea ofertei

IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice


Propunerea tehnica prezentata trebuie sa demonstreze ca ofertantul a inteles corect cerintele din caietul de sarcini si ca
metodologia propusa este corespunzatoare pentru asigurarea calitatii tuturor lucrarilor. De asemenea, propunerea tehnica trebuie
sa demonstreze ca, in caz de atribuire, ofertantul dispune de resurse materiale si umane suficiente, precum si de expertiza necesara
pentru a asigura proiectarea si executia lucrarilor, cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare si a cerintelor stipulate in
documentatia de atribuire. Propunerea tehnica va respecta integral prevederile Formularului de propunere tehnica pus la dispozitie
de catre autoritatea contractanta potentialilor ofertanti. Toate elementele propunerii tehnice trebuie sa fie corelate si sa includa
minim toate activitatile descrise in caietul de sarcini. Se mentioneaza de asemenea faptul ca nu se admite copierea in tot sau in
parte a informatiilor cuprinse in documentatia de atribuire si nici in acte normative incidente (de ex. HG nr. 907/2016). Acest lucru se
va sanctiona cu respingerea ofertei. In oferta tehnica ofertantul/subcontractantii/tertii sustinatori vor face dovada detinerii
autorizatiilor/licentelor/certificarilor necesare pentru proiectarea si executia lucrarilor in conditii legale, dupa cum urmeaza:
1. Autorizatii eliberate de IGSU, conform Legii nr. 307/2006, actualizata si OMAI nr. 87/2010, sau echivalent;
2. Autorizatii ANRE, conform Legii nr. 123/2013 si a Ordinului ANRE nr. 45/2016, privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea
operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice sau echivalent;
3. Autorizatii ISCIR - PTA1, conform Legii nr. 123/2012 si a Ordinului nr. 98/2015 privind aprobarea Regulamentului pentru
autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati in domeniul gazelor naturale si a conditiilor cadru de valabilitate
aferente autorizatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Autorizatie de tip PDIB pentru desfasurarea activitatii in proiectare instalatii de utilizare a gazelor naturale, avand regimul de
medie, redusa si joasa presiune;
5. Autorizatii de tip EDIB pentru desfasurarea activitatii de executie instalatii de utilizare a gazelor naturale avand regimul de medie,
redusa si joasa presiune;
6. Orice alte autorizatii/atestate/certificari necesare pentru desfasurarea corespunzatoare a contractului. Se vor completa de
asemenea urmatoarele Formulare:
- Formularul 6 - Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, din domeniul social al relatiilor de
munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca, completat conform prevederilor art. 51 din Legea nr.
98/2016, privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Informatii suplimentare pot fi obtinute de la institutiile
abilitate, respectiv:
- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Bd. Libertatii nr. 12, sector 5, Bucuresti, Romania, tel.: +40 21 408 9605, Fax +40 21 408
9615, adresa internet (URL) http://www.mmediu.ro;
- Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sector 1, Bucuresti, Romania,
tel.: +40 213136267, Fax: +40 213136267. Adresa internet (URL) www.mmssf.ro
- Formularul 7 - "Declaratie privind partea/partile din propunerea tehnica si financiara care au caracter confidential", in conformitate
cu modelul prezentat in Sectiunea Formulare a documentatiei de atribuire. Vor fi indicate, motivat, informatiile din propunerea
tehnica care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile.
Partea din propunerea tehnica considerata confidentiala, va fi prezentata intr-un document separat, continand aceasta mentiune.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 16.11.2022 15:14 Pagina 10


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

In cazul in care aceste conditii nu sunt incidente, Formularul "Declaratie cuprinzand informatiile confidentiale" nu va fi depus,
propunerea tehnica fiind astfel considerata ca document public, in acord cu prevederile legii nr. 544/2001, privind liberul acces la
informatiile de interes public. Ofertantii vor avea in vedere prevederile art. 19 din Legea nr. 101/2016. Caracterul confidential trebuie
demonstrat prin orice mijloace de proba. Ofertantii vor atasa dovezi care confera caracterul confidential al informatiilor indicate ca
fiind confidentiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale si elemente confidentiale ale ofertei. Ofertantul va intocmi un opis al
documentelor incluse in propunerea tehnica. Propunerea tehnica, inclusiv toate formularele mentionate mai sus, semnate cu
semnatura electronica, vor fi postate in SICAP numai pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, prevazute in Anuntul de
participare, in conformitate cu prevederile art. 60, alin. (1) din HG nr. 395/2016.
Note:
1. La nivelul propunerii tehnice, in sectiunea dedicata personalului antreprenorului/resurse, ofertantii urmeaza sa includa o descriere
a modalitatii de acces la specialisti atestati/autorizati, care sunt strict necesari pentru indeplinirea obiectului contractului,
demonstrand astfel indeplinirea cerintelor tehnice si contractuale, precum si a reglementarilor, standardelor si normelor aplicabile in
domeniu.
2. In perioada de solicitari de clarificari, potentialii ofertanti pot adresa autoritatii contractante solicitari de clarificari/formulari de
amendamente cu privire la clauzele contractuale. Nu vor fi acceptate propuneri de modificari ale clauzelor contractuale care sunt in
mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta. Orice solicitare de clarificari va fi postata in SEAP sub forma unui
document din care sa reiasa denumirea operatorului economic, numarul de inregistrare a acestui document si datele de contact.
3. In situatia in care, in scopul verificarii conformitatii propunerii tehnice cu cerintele Documentatiei de atribuire, autoritatea
contractanta solicita clarificari/completari, atat solicitarea cat si raspunsul ofertantului se transmit in SEAP in format electronic,
semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
4. Oferta nu va fi considerata neconforma in masura in care modificarile operate de ofertant in legatura cu propunerea sa tehnica se
incadreaza in una din categoriile mentionate mai jos: a) pot fi incadrate in categoria viciilor de forma, sau b) reprezinta corectari ale
unor abateri tehnice minore, iar o eventuala modificare a pretului total al ofertei, indusa de aceste corectari nu conduce la
modificarea clasamentului ofertantilor participanti la procedura de atribuire.
5. Autoritatea contractanta va aplica factorii de evaluare privind componenta tehnica, doar pentru ofertele declarate admisibile,
respectiv acele oferte care nu au fost respinse de comisia de evaluare in urma verificarii si evaluarii, potrivit art.132 si art.133 din HG
nr. 395/2016.

IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare


Ofertantul va cripta in SICAP valoarea totala a propunerii financiare, in conformitate cu prevederile art. 60, alin. (2) din HG nr.
395/2016.
Documentele de fundamentare a valorii propunerii financiare vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un
certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si vor fi depuse prin mijloace electronice,
fiind incarcate intr-o sectiune dedicata a portalului SEAP, iar continutul acestora va fi vizibil comisiei de evaluare, numai dupa
decriptarea propunerii financiare.
Ofertantii vor avea in vedere ca necriptarea valorii totale a propunerii financiare in SEAP si incarcarea documentelor in alta sectiune
decat cea dedicata de SEAP pentru aceasta operatiune, atrage dupa sine neinregistrarea lor ca ofertanti in sectiunea Detalii
procedura - Evaluare si la imposibilitatea realizarii evaluarii ofertelor acestora.
Propunerea financiara trebuie sa se refere la intreg obiectul contractului. Orice propunere financiara care se refera numai la o parte
a caietului de sarcini, nu va fi acceptata.
Modul de prezentare a ofertei financiare: Servicii de proiectare
Valoarea ofertata a serviciilor de proiectare trebuie sa rezulte din insumarea onorariilor de proiectare. Propunerea financiara se va
prezenta in RON, cu maxim doua zecimale si va cuprinde in mod obligatoriu toate cheltuielile legate de proiectare, asistenta tehnica
din partea proiectantului, executie, achizitionare echipamente specifice CD, manipulare, transport, testare, punere in functiune,
probe tehnologice, eventuale cheltuieli in perioada de garantie si orice alte cheltuieli, pana la receptia finala, respectand toate
conditiile, obligatiile si responsabilitatile descrise, inclusiv cheltuielile indirecte, profitul, costul asigurarilor, asigurarilor profesionale
si a oricaror alte taxe. Propunerea financiara va contine toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor si serviciilor,
precum si a furnizarii si instalarii echipamentelor de CD, in conformitate cu prevederile Fisei de date a achizitiei, studiului de
fezabilitate si a caietului de sarcini in ceea ce priveste continutul. Totodata, se considera ca toate componentele specificate in Lista
de preturi pe obiect si categorii de lucrari reprezinta sume globale, incluzand absolut toate activitatile care trebuie intreprinse de
ofertant pentru a-si indeplini obligatiile din cadrul contractului. Nu se accepta alte plati fata de cele incluse in respectivul formular.
Oferta financiara va cuprinde:
1. Formular 1 - Formularul de oferta + anexa 1;
2. Anexa 2 la Formularul de oferta - Centralizator privind partea/partile din contract ce este/sunt executate de asociati si/sau
subcontractanti;
3. Formular 2 - Centralizator valoric privind serviciile de proiectare si executie lucrari, inclusiv dotari;
4. Formular F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (completat conform Anexa 10 din HG nr. 907/2016) - cu valori;
5. Formularul F2 – Centralizatorul cheltuielilor pe obiecte si categorii de lucrari (completat conform Anexa 10 din HG nr. 907/2016) -
cu valori;
6. Graficul fizic si valoric de executie a lucrarilor pe fiecare obiect de constructie in parte (C1÷ C7)

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 16.11.2022 15:14 Pagina 11


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

7. Modelul de contract propus de autoritatea contractanta, semnat si stampilat, insotit de eventuale propuneri de modificare a
clauzelor contractuale specifice. In cazul in care acesta contine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit
autoritatea contractanta in cadrul documentatiei de atribuire, care sunt in mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urma, iar
ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu accepta sa renunte la modificarea clauzelor respective, in
conformitate cu prevederile art.137, alin. (4), lit.b) din HG nr. 395/2016, oferta sa va fi considerata neconforma.
Formularele solicitate de autoritatea contractanta se regasesc in sectiunea "Modele Formulare", care face parte din Documentatia de
atribuire.
Oferta financiara va fi intocmita de catre ofertanti in conformitate cu aceste cerinte. Drept urmare, se considera ca: costul
proiectarii, al furnizarii de materiale si echipamente si al executarii lucrarilor, asa cum a fost descris in caietul de sarcini, respectand
toate conditiile, obligatiile si responsabilitatile descrise, inclusiv cheltuielile indirecte, profitul, costul asigurarilor, asigurarilor
profesionale si a oricaror alte taxe sunt incluse in valoarea ofertata.
Totodata, se considera ca toate componentele specificate in Formularul F2, pentru fiecare obiect in parte reprezinta sume globale,
incluzand absolut toate activitatile care trebuie intreprinse de ofertant pentru a-si indeplini obligatiile din cadrul contractului. Nu se
accepta alte plati fata de cele incluse in respectivele formulare.
In cazul serviciilor de proiectare, pretul va acoperi toate activitatile de proiectare specificate in obiectul contractului.
- Contractantul are obligatia intocmirii proiectului tehnic de executie in conformitate cu normele prevazute in anexa 10 din HG nr.
907/2016. Acesta va cuprinde in mod obligatoriu toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor, respectiv Formularele
F1 ÷ F5 completate cu preturi unitare si valori, ce vor fi utilizate de Dirigintele de santier pentru evalurea sumelor platibile periodic,
in corelatie cu progresul fizic al lucrarilor executate.
- Valorile globale prezentate in cadrul ofertei vor fi detaliate ulterior in Formularele F1 ÷ F5 de catre contractant, dupa finalizarea
proiectarii, respectand valorile totale ofertate pe fiecare categorie de lucrari. Oferta financiara va fi intocmita conform conditiilor
prevazute in caietul de sarcini, iar autoritatea contractanta nu va accepta suplimentari ale valorilor prezentate in oferta pentru
indeplinirea obligatiilor privind executia lucrarilor.
Lucrarile de constructii si instalatii cuprinse in Formularul F1 si Formularul F2 trebuie sa acopere toate lucrarile industriale, instalatii
sanitare, de incalzire, ventilare, electrice si de automatizare, procurarea si montarea echipamentelor prevazute in proiect, inclusiv
organizarea de santier si lucrarile de aducere a terenului la starea initiala.
- Ofertantii trebuie sa-si evalueze preturile astfel incat pretul total al ofertei sa acopere toate obligatiile contractuale mentionate in
sau care rezulta din documentele procedurii pentru intreg ansamblul lucrarilor descrise in Fisa de date a achizitiei. In preturi se vor
considera de asemenea incluse toate cheltuielile directe si indirecte, taxele considerate ca obligatii legale ale contractantilor, profitul
si alte asemenea. Ofertantii vor prezenta valoric cuantumul cheltuielilor indirecte propuse si le vor justifica prin defalcarea acestora
pe categorii, cu sumele aferente fiecarei categorii de cheltuiala.

NOTE:
1. Propunerea financiara va trebui sa se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului;
2. In situatia in care, in scopul verificarii conformitatii propunerii tehnice si financiare, autoritatea contractanta solicita
clarificari/completari, atat solicitarea, cat si raspunsul ofertantului se transmit in SEAP, in format electronic, cu respectarea cerintelor
privind semnarea electronica a documentelor.
3. In cazul unei propuneri financiare cu pret aparent neobisnuit de scazut, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita
ofertantului care a depus o astfel de oferta, clarificari cu privire la pretul sau costurile propuse in respectiva oferta.
4. Explicatiile aduse de ofertant vor fi insotite de dovezi concludente privind elementele prevazute la art. 210, alin. (2) din Lege,
precum si, dupa caz, documente privind modul de organizare si metodele utilizate in cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare
al personalului, performantele si costurile implicate.
5. In cazul in care ofertantul nu prezinta comisiei de evaluare informatiile si/sau documentele solicitate sau acestea nu justifica in
mod corespunzator nivelul scazut al pretului sau al costurilor propuse, oferta va fi considerata inacceptabila.
6. Autoritatea contractanta va aplica factorii de evaluare privind componenta financiara doar pentru ofertele declarate admisibile.
7. Inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de
atribuire, sa prezinte documente justificative actualizate, prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si
selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.
8. In situatia in care ofertantul clasat pe primul loc nu demonstreaza in mod corespunzator indeplinirea integrala a tuturor criteriilor
de calificare, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe locul urmator sa depuna toate documentele justificative, ca
dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in scopul verificarii indeplinirii criteriilor de calificare.

IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei


Oferta se depune in SEAP numai in format electronic, pe site-ul www.e-licitatie.ro. Oferta, cuprinzand dovada constituirii garantiei de
participare, formularul DUAE, propunerea tehnica si propunerea financiara vor fi prezentate online, sub forma unor fisiere
electronice, semnate electronic. Propunerea financiara se depune in SEAP si sub forma criptata.
Avand in vedere ca procedura este online, mentionam faptul ca documentele depuse in SEAP vor fi semnate cu semnatura
electronica extinsa. Neprezentarea formularului DUAE, a propunerii tehnice, a propunerii financiare (criptate) si a documentului care
atesta constituirea garantiei de participare, pana la data limita de depunere a ofertelor, are ca efect declararea ofertei ca
inacceptabila.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 16.11.2022 15:14 Pagina 12


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate, trebuie sa fie semnata
pe proprie raspundere de catre ofertant sau de catre persoana imputernicita legal de catre acesta .
Au dreptul de a participa la procedura de atribuire, in calitate de ofertant individual/ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant,
operatorii economici definiti la art. 3, alin. (1), lit. jj) din Legea nr. 98/2016.
Nota 1: Prin operator economic in sensul definitiei prevazute la art. 3, alin. (1) lit. jj) din Legea nr. 98/2016, asa cum a fost acesta
modificat prin Ordonanta de urgenta nr. 25/2021, se intelege: Orice persoana fizica sau juridica, de drept public ori de drept privat
sau grup ori asociere de astfel de persoane, inclusiv orice asociere temporara formata din doua sau mai multe dintre aceste entitati,
care ofera in mod licit pe piata executarea de lucrari, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, si care este/sunt
stabilita/stabilite in : (i) un stat membru al Uniunii Europene, (2) un stat membru al Spatiului Economic European (SEE); (iii) tari terte
care au ratificat Acordul privind Achizitiile Publice al Organizatiei Mondiale a Comertului (AAP), in masura in care contractul de
achizitie publica atribuit intra sub incidenta anexelor 1, 2, 4 si 5, 6, la Apendicele 1 al Uniunii Europene la acordul respectiv; (iv) dar
care sunt semnatare ale altor acorduri internationale prin care Uniunea Europeana este obligata sa acorde accesul liber la piata in
domeniul achizitiilor publice.
Nota 2: In vederea verificarii calitatii de operator economic, se va consulta Ordinul nr. 300/549/2021 pentru aprobarea Listei tarilor
care se incadreaza in categoriile prevazute la art. 3, alin. (1), lit. jj), pct. (iii) – (v) din Legea nr. 98/2016, art. 3, alin. (1), lit. ii), pct. (iii) –
(v) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale si art. 5, alin. (1), lit. x) pct. (iii) – (v) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile
de lucrari si concesiunile de servicii, emisa de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului si Agentia Nationala pentru
Achizitii Publice, publicat in Monitorul Oficial nr. 459/29 aprilie 2021.
Nota 3: Autoritatea contractanta exclude din procedura de atribuire orice persoana fizica sau juridica, avand calitatea de ofertant
individual/ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant, care nu se incadreaza in definitia de la art. 3, alin. (1), lit. (jj), fara a mai fi
necesara verificarea incadrarii in prevederile art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Operatorii economici au obligatia de a analiza
cu atentie Documentatia de atribuire si sa pregateasca oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale
si specificatiilor tehnice continute in aceasta documentatie.
Odata cu propunerea tehnica si cea financiara, participantii la procedura vor depune in SEAP si urmatoarele documente:
1. Opisul continand indexul documentelor depuse, cu precizarea numarului paginii unde se regaseste fiecare document in parte;
2. Scrisoarea de inaintare (cu referire la dovada constituirii garantiei de participare si la perioada de valabilitate a ofertei);
3. Dovada privind constituirea garantiei de participare. In situatia in care se va prezenta un document eliberat de o societate de
asigurari, se vor prezenta in mod obligatoriu si documentele anexe si, dupa caz, dovada constituirii garantiei colaterale solicitate de
societatea de asigurari;
4. DUAE pentru fiecare operator economic implicat in procedura (operator economic individual, fiecare membru al asocierii,
subcontractanti, terti sustinatori);
5. Acordul de asociere (daca este cazul);
6. Acordul de subcontractare (daca este cazul);
7. Angajament al tertului sustinator (daca este cazul);
8. Imputernicire legala - semnata de catre administrator/reprezentant legal sau un alt document legal echivalent, in cazul in care
semnatarul ofertei este altcineva decat reprezentantul legal al societatii;
Prin depunerea unei oferte, operatorul economic participant la procedura accepta in prealabil conditiile generale si particulare care
guverneaza acest contract, dupa cum sunt acestea prezentate in documentatia de atribuire, ca fiind singura baza de desfasurare a
acestei proceduri de atribuire, indiferent de situatia ori de conditiile proprii ale ofertantului.
NOTA: Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate:
Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original/copie
si/sau copie "conforma cu originalul" in vederea participarii la procedura. Analizarea de catre comisia de evaluare a documentelor
prezentate de catre ofertanti nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea respectivelor
documente ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect, in conformitate cu
prevederile art. 167, lit. (h) din Legea nr. 98/2016.

Sectiunea VI Informatii suplimentare

VI.1 Aceasta achizitie este periodica

Nu
Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare : -

VI.2 Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu


Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 16.11.2022 15:14 Pagina 13


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

VI.3 Informatii suplimentare

1.Referitoare la constituirea garantiei de participare


Garantia de participare se constituie conform art. 154 din lege, asa cum a fost modificata de OUG 136/5.10.2022
Daca garantia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat in contul autoritatii contractante RO75TREZ7005069XXX003180
deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, Agentia Uverturii, CUI: RO 445238, Institutul National de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare
COMOTI
Garantia de participare va fi emisa in numele ofertantului (ofertant unic/asociat), care transmite oferta.Garantia de participare emisa in alta
limba decat limba romana, va fi insotita de traducere autorizata in limba romana.
Garantia de participare constituita printr-un instrument de garantare se va depune obligatoriu in SEAP, scanata, pana la data limita de
depunere a ofertelor. In cazul depunerii de oferte in asociere, instrumentul de garantare trebuie sa prevada in mod explicit faptul ca
garantia de participare este constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar pt. toti membrii asocierii.
2.Referitor la constituirea garantiei de buna executie
Garanția de bună execuție se va constitui in conformitat cu art. 154 din lege, asa cum a fost modificata de OG 136/5.10.2022
3.Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili oferta castigatoare pe baza criteriului de atribuire precizat in Documentatia de
atribuire. Evaluarea ofertei se realizeaza prin acordarea, pentru fiecare oferta in parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicarii
algoritmului de calcul stabilit in documentatia de atribuire.Clasamentul ofertelor se stabileste in ordinea descrescatoare a punctajelor
respective , oferta castigatoare fiind cea de pe primul loc , respectiv cea cu cel mai mare punctaj.
Stabilirea ofertei castigatoare se va realiza numai prin compararea punctajelor ofertelor admisibile, fara sa fie cuantificate alte elemente
de natura tehnica sau alte avantaje care rezulta din modul de indeplinire a contractului de catre operatorii economici participanti la
procedura de atribuire.
In cazul in care, in urma stabilirii clasamentului final, conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca doua sau mai multe
oferte sunt clasate pe primul loc,cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare, in
ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In cazul in care egalitatea se mentine , autoritatea contractanta are dreptul sa solicite prin
intermediul SEAP, noi propuneri financiare , iar oferta castigatoare va fi desemnata cea cu noua propunere financiara mai mica (art. 139
(3) din HG nr.395/2016).
Ofertantii pot vizita amplasamentul in perioada de intocmire a ofertei , pentru a evalua,pe proprie raspundere, cheltuiala si risc, datele
necesare pregatirii si elaborarii ofertei. Potentialii ofertanti interesati sa participe la vizitarea amplasamentului, sunt rugati sa informeze in
scris autoritatea contractanta, asupra intentiei lor, cu cel putin trei zile inainte de data la care solicita vizitarea amplasamentului.
4. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a opera modificari ale contractului, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, in
conditiile prevazute de art 221 din Legea 98/2016, cu conditia ca acestea sa nu reprezinte modificari substantiale, potrivit art 221, alin (7)
din Lege.
5. DUAE se va depune de catre ofertanti integrat in SEAP, cu respectarea NOTIFICARII ANAP din data de 03.07.2019 referitoare la
utilizarea Documentului Unic de Achiziții European (DUAE), astfel cum a fost acesta integrat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice
(SEAP) - sub sanctiunea respingerii ofertei fara solicitarea de clarificari, in baza art 215 alin 4 si 5 din Legea 98/2016.In vederea completarii
DUAE integrat in SEAP, se va completa Ghidul de utilizare al DUAE pentru operatorii econonomici, precum si Notificarea ANAP mai sus
mentionata, privind utilizarea DUAE in procedurile desfasurate exclusiv prin mijloace electronice, disponibila la adresa www.anap.gov.ro.
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii
fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in
mod excusiv in SEAP la Sectiunea aferenta din cadrul procedurii de atribuire deralata prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea
vor fi publicate in SEAP la sectiunea aferentas din cadrul anuntului de participare simplificat. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari
referitoare la documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP, conform prevederilor art 5, alin (1) din HG
395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante, prevazute la art 160-161 din
Legea 98/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificari in legatura cu
ofertele, prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP.

VI.4 Proceduri de contestare

VI.4.1 Organismul de solutionare a contestatiilor


Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030084; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucuresti;
Adresa de e-mail: office@cnsc.ro; Nr de telefon: +40 213104641; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii
contractante(URL) http://www.cnsc.ro;

VI.4.3 Procedura de contestare


Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor/instanta competenta si vor fi solutionate
potrivit Legii nr. 101/2016. Termenul de depunere a contestatiei: in conformitate cu Legea nr. 101/2016 - art. 8, alin. (1), lit. a).

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 16.11.2022 15:14 Pagina 14


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

VI.4.4 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare


Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare Comoti
Adresa: B-dul Iuliu Maniu nr. 220D, sector 6, Bucuresti; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 061126; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321
Bucureşti; Adresa de e-mail: contact@comoti.ro; Nr de telefon: +40 214340198; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii
contractante(URL) www.comoti.ro;

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 16.11.2022 15:14 Pagina 15

S-ar putea să vă placă și