Sunteți pe pagina 1din 11

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Fisa de date
Tip anunt: Anunt de participare
Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

S-a organizat o consultare de piata: Nu

Sectiunea I Autoritatea contractanta

I.1) Denumire si adrese


CONSILIUL JUDETEAN OLT
Cod de identificare fiscala: 4394706; Adresa: Strada: Alexandru Ioan Cuza, nr. 14; Localitate: Slatina; Cod Postal: 230025; Tara: Romania;
Codul NUTS: RO414 Olt; Adresa de e-mail: achizitii@cjolt.ro; Nr de telefon: +40 249431080; Fax: +40 249431122; Persoana de contact:
Vasilică Pătrașcu; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL) www.cjolt.ro; Adresa web a profilului
cumparatorului: www.e-licitatie.ro;

I.2) Achizitie comuna


Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

I.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la (Website): www.e-licitatie.ro
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 21
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:
adresa mentionata mai sus
Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la:
adresa mentionata mai sus

I.4) Tipul autoritatii contractante


Autoritatea regională sau locală

I.5) Activitate principala


Servicii generale ale administratiilor publice

Sectiunea II Obiectul contractului


II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1 Titlu:
Servicii de elaborare DALI pentru investitia Modernizare drum judetean DJ 657 Recea (DJ 653)- Valea Mare-Priseaca-poboru-
Spineni-DN 67 B
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 4394706/2021/1

II.1.2 Cod CPV Principal:


71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)

II.1.3 Tip de contract:


Servicii
Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II

II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Servicii de elaborare DALI pentru investitia Modernizare drum judetean DJ 657 Recea (DJ 653)- Valea Mare-Priseaca-
poboru-Spineni-DN 67 B – 300.525 lei, fara TVA lei ,din care:
- Studiu topografic – 69.000 lei
- Studiu geotehnic – 20.000 lei
- expertiza tehnica – 30.000 lei
- DALI -181.525 lei
Termene pentru depunerea/răspunsul la solicitările de clarificări/informații suplimentare:
A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, termenul limita

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14.10.2021 14:14 Pagina 1


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu
documentația de atribuire este de maxim 21 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.
B. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, autoritatea
contractanta va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare in a 10-a zi dinainte de
termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5) Valoarea totala estimata:


Valoarea estimata fara TVA : 300525 ; Moneda: RON

II.1.6) Impartire in loturi:


Nu

II.2 Descriere
II.2.2 Coduri CPV secundare

II.2.3 Locul de executare


Cod NUTS: RO414 Olt
Locul principal de executare:
Judetul Olt

II.2.4 Descrierea achizitiei publice


(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii de elaborare DALI pentru investitia Modernizare drum judetean DJ 657 Recea (DJ 653)- Valea Mare-Priseaca-poboru-
Spineni-DN 67 B – 300.525 lei, fara TVA lei ,din care:
- Studiu topografic – 69.000 lei
- Studiu geotehnic – 20.000 lei
- expertiza tehnica – 30.000 lei
- DALI -181.525 lei

II.2.5 Criterii de atribuire


Cel mai bun raport calitate – pret

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Pretul ofertei Componenta financiara 70%


Punctaj maxim factor: 70

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Experienta detinuta de SEFUL Descriere: Experienta detinuta in 10%


ECHIPEI DE PROIECTARE pozitia de Coordonator Proiect si/
sau Director Proiect si/ sau Punctaj maxim factor: 10
Manager Proiect si/ sau Adjunct
Coordonator Proiect si/ sau
Adjunct Director Proiect si/ sau
Adjunct Manager Proiect si/ sau
Sef echipa proiectare si/ sau
Adjunct Sef Echipa proiectare si/
sau Sef Proiect si/ sau Adjunct Sef
Proiect in cadrul unor contracte de
elaborare si/sau actualizare si/sau
revizuire de studii de fezabilitate
si/sau proiecte tehnice pentru
constructie noua si/sau
modernizare si/ sau largire de
drum
judetean/national/autostrada.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14.10.2021 14:14 Pagina 2


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Algoritm de calcul: Participarea expertului propus in pozitia de Coordonator Proiect si/ sau Director Proiect si/
sau Manager Proiect si/ sau Adjunct Coordonator Proiect si/ sau Adjunct Director Proiect si/ sau Adjunct
Manager Proiect si/ sau Sef echipa proiectare si/ sau Adjunct Sef Echipa proiectare si/ sau Sef Proiect si/ sau
Adjunct Sef Proiect in cadrul unor contracte de elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire de studii de
fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructive noua si/sau modernizare si/ sau largire de drum
judetean/national/autostrada se va puncta astfel:
intre 1-2 contracte: 3 puncte;
intre 3-4 contracte: 6 puncte;
mai mult de 4 contracte: 10 puncte..
Nota 1: Pentru factorii de evaluare ce privesc experienta expertilor cheie, ofertantii vor depune "Curriculum
Vitae" si documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar/ Angajator pentru fiecare contract prezentat in
vederea acordarii punctajului.

Experienta detinuta de INGINERUL Experienta detinuta in pozitia de 10%


PROIECTANT DE DRUMURI Inginer proiectant de drumuri in
cadrul unor contracte de elaborare Punctaj maxim factor: 10
si/sau actualizare si/sau revizuire
de studii de fezabilitate si/sau
proiecte tehnice pentru constructie
noua si/sau modernizare si/ sau
largire drum
judetean/national/autostrada.

Algoritm de calcul: Participarea expertului propus in pozitia de Inginer proiectant de drumuri in cadrul unor
contracte de elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire de studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru
constructie noua si/sau modernizare si/ sau largire de drum judetean/national/autostrada se va puncta astfel:
intre 1-2 contracte: 3 puncte;
intre 3-4 contracte: 6 puncte;
mai mult de 4 contracte: 10 puncte...
Nota 1: Pentru factorii de evaluare ce privesc experienta expertilor cheie, ofertantii vor depune "Curriculum
Vitae" si documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar/ Angajator pentru fiecare contract prezentat in
vederea acordarii punctajului.

Experienta detinuta de INGINERUL Experienta detinuta in pozitia de 10%


PROIECTANT DE PODURI Inginer proiectant de poduri si/ sau
Inginer proiectant structuri in Punctaj maxim factor: 10
cadrul unor contracte de elaborare
si/sau actualizare si/sau revizuire
de studii de fezabilitate si/sau
proiecte tehnice pentru
constructive noua si/sau
modernizare si/ sau largire de
autostrazi si/sau drumuri nationale
si/sau drumuri expres care au
inclus cel putin un pod si/ sau
pasaj si/ sau viaduct.

Algoritm de calcul: Participarea expertului propus in pozitia de Inginer proiectant de poduri si/ sau Inginer
proiectant structure in cadrul unor contracte de elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire de studii de
fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/ sau largire de autostrazi
si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres care au inclus cel putin un pod si/ sau pasaj si/ sau viaduct se va
puncta astfel:
intre 1-2 contracte: 3 puncte;
intre 3-4 contracte: 6 puncte;
mai mult de 4 contracte: 10 puncte.
Nota 1: Pentru factorii de evaluare ce privesc experienta expertilor cheie, ofertantii vor depune "Curriculum
Vitae" si documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar/ Angajator pentru fiecare contract prezentat in
vederea acordarii punctajului.

Punctaj maxim total: 100

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii


Durata in luni: 3; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu
II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: cod SMIS 2014+146315/cod proiect 1.1.148 intitulat ”Sprijin la nivelul regiunii SV Oltenia pentru pregătirea
de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile de mobilitate urbana, regenerare urbana, centre de
agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura si servicii publice de turism si infrastructura rutiera de interes județean,
inclusiv variante ocolitoare si/s
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Asistenta Tehnica - POAT

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14.10.2021 14:14 Pagina 3


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

II.3 Ajustarea pretului contractului


Nu

Sectiunea III Informatii juridice, economice, financiare si tehnice


III.1) CONDITII DE PARTICIPARE:

III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului


Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164,165,167 din Legea
nr.98/2016
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la
procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor,.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Motivele de excludere conform capitolului IV, sectiunea a 6-a, paragraful 2


1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.164 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice- Operatorul economic(lider,
asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, care
trebuie prezentat de catre toti participanti la procedura, odata cu oferta. Incadrarea in situatia prevazuta la art.164 din Legea
nr.98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie
publica. Aceasta declaratie trebuie prezentata in original numai de ofertantul clasat pe primul loc la solicitarea autoritatii
contractante, dupa evaluarea ofertelor (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant).

2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.165, 167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic
(lider,asociat,tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Incadrarea in
situatia prevazuta la art.164 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata
pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Aceasta declaratie trebuie prezentata in original numai de ofertantul clasat pe
primul loc la solicitarea autoritatii contractante, dupa evaluarea ofertelor (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant).

Documentele justificative vor putea fi, in masura in care furnizeaza toate informatiile solicitate in DUAE, oricare din urmatoarele :
• Certificat privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat (bugetul local si bugetul de stat) care sa confirme faptul ca
ofertantul si-a indeplinit obligatiile RESTANTE de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale pentru sediul
principal documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 165 alin. (1) dion Legea 98/2016, iar pentru sediile
secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau
contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate.
• Cazier fiscal pentru operatorul economic,
• Cazier judiciar pentru operatorul economic,
• Cazier judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic,
sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator
emis de ONRC / actul constitutiv
• Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.
166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
• Orice documente echivalente emise de autoritati din tara in care ofertantul este rezident.
• Orice alte documente edificatoare.
Mentionam ca aceste cerinte nu sunt cerinte distincte, ci reprezinta documente justificative care probeaza indeplinirea celor
asumate prin completarea DUAE, urmand a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul 1 in
clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.60 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice - formularul DUAE. Operatorul
economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia
de atribuire. Incadrarea in situatia prevazuta la art.60 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului
din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Aceasta declaratie trebuie prezentata de catre toti
participantii la procedura lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) . In vederea dovedirii neincadrarii ofertantului in situatia unui
conflict de interese se comunica in cele ce urmeaza in lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in
ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire::

Oprescu Marius - presedinte


Delureanu Virgil - vicepresedinte

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14.10.2021 14:14 Pagina 4


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Ivan Ionut - vicepresedinte


Ilie Marinela-Elena - secretar al judetului
Dumitru Constanta-Director executiv Directia Economica, Buget - Finante
Motoi Cornel-Director executiv Directia Tehnica si Investitii
Negrila Mihaela-Sef serviciu tehnic investitii
Mioc Teodor-Consuelo-Sef Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe si Strategii de Mediu
Netcu Costinel-Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeteana pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitati
Publice si Autoritatea Judeteana de Transport
Busoiu Nicolae-Serviciul Buget, Impozite si Taxe
Achimescu Cristina-Serviciul Financiar – Contabilitate
Lăcraru Adrian-Șef serviciu administraţie publică, relaţii cu consiliile locale şi monitorul oficial al judeţului
Patrascu Vasilica-Serviciul Achizitii Licitatii Contractari
Stefanescu Ana Venera-Sef serviciu juridic - contencios
Lungu Daniela-Sef serviciu dezvoltare regionala

Consilieri judeteni: ANGHEL MARIAN-VIOREL, BĂRBULETE ION-ADRIAN, BONDRESCU ION-LUCIAN, BUJGOI GHEORGHE, BUTNARIU
CRISTIAN, CĂLEALĂ DUMITRU, CIUCU GHEORGHE ALIN SORIN, CRUŞOVEANU IONEL-BOGDAN, DUMITRESCU VIOREL, GĂLAN
VALERIA, GHENCEA GIGI-NICOLAE, GHEORGHE IONEL-CRISTIAN, GIUREA CĂTĂLIN-PETRIŞOR, HĂU ILIE, IORDACHE ADRIAN,
IRIMIA ILIE, MARINESCU EMIL-VERGILIUS, MATEI BOGDAN-DANIEL-FLORIN, MATEI MARIANA, NEDELEA IOAN, NICULAE FLOREA,
POPESCU CONSTANTIN, POSTELNICU DORIN-TEODOR, PRUNĂ TOMA, STERIE ILIE, ŞOFARU GEORGE, VASILE MIRELA, VITAN
NICOLAE, VLAD IULIA-DANIELA, VOICU ION.

III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care
sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si
faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi
demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu
informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de
ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul
unui DUAE distinct..

III.1.2) Capacitatea economica si financiara


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Specificati cifra de afaceri medie anuala
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca media cifrei de afaceri anuale pe ultimii 3 trei ani (2018, 2019, 2020) a fost de minim - 300.000
lei fara TVA
Pentru conversia în lei, daca situatiile financiare sunt întocmite în alta moneda, se va lua în considerare cursul mediu comunicat de
Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.
Numarul anilor de referinta se micsoreaza in mod normal in functie de data infiintarii sau inceperii activitatii operatorului economic.
În cazul în care oferta este depusa de o asociere, conditia va fi considerata indeplinita prin cumularea cifrelor de afaceri prezentate
de toti membrii asocierii, pentru fiecare an de referinta in parte. Valorile cifrelor de afaceri cerute vor fi declarate inițial in cadrul
DUAE.
Modalitatea de indeplinire:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participant la procedura de atribuire.
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea
Autorității Contractante, orice documente justificative conform art. 177 din Legea 98/2016 pentru anii 2018, 2019 si 2020.
Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare
pentru îndeplinirea cerinței.
Nota:
1: Daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta este
autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat.
2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor
tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE. De asemenea, impreuna cu DUAE si cu
oferta, este obligatorie incarcarea in SEAP a Acordului de Asociere.
3: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14.10.2021 14:14 Pagina 5


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.
4: In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE.
5: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:
a) Angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator, Angajamentul ferm va fi incarcat in
mod obligatoriu in SICAP impreuna cu DUAE si cu oferta.
b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii
sustinator/sustinator va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul
ferm.
c) orice documente justificative aferente anilor 2018,2019 si 2020 din care rezulta indeplinirea nivelului minim solicitat al cerintei
privind situatia economica si financiara.
Documentele mentionate la pct. c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior
atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante.

III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
Experienta similara
Ofertantul trebuie sa fi prestat servicii similare
de actualizare / revizuire / întocmire de documentație tehnico- economica (Studii de Fezabilitate si/sau Documentații de avizare a
lucrărilor de intervenții si / sau Proiecte tehnice si/sau (Proiecte Tehnice si Detalii de Execuție)) in domeniul infrastructurii rutiere (de
construire si/sau de modernizare si/sau de reabilitare de drumuri si/sau de strazi, etc) în ultimii 3 ani în valoare de cel putin 300.000
lei fara TVA, valoare care se poate demonstra prin însumarea valorilor serviciilor prestate la nivelul a maxim 5 contracte.
Nota: Perioada de 3 ani, se va raporta la data limită de depunere a ofertelor stabilită inițial (prin anunțul de participare). Dacă
autoritatea contractantă va decala termenul de depunere al ofertelor, se va extinde corespunzător (cu zilele de decalare) și perioada
aferentă experienței similare.
Modalitatea de indeplinire:
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
se va completa DUAE de catre operatorii economici participant la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de
experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. La nivelul DUAE
trebuie precizate informatii referitoare la: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea fara TVA,
beneficiarul, data si numarul documentului de
receptie/confirmare a serviciilor, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. Documentele justificative care
probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în
clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa caz acestea putând fi:
- recomandari;
- procese-verbale de receptie;
- documente constatatoare, etc.
Documentele trebuie sa ateste faptul ca serviciile au fost prestate în conformitate cu normele legale în domeniu si ca au fost duse la
bun sfârsit. Din documente trebuie sa reiasa: beneficiarul, tipul serviciilor, perioada (inclusiv data încheierii contractului) si locul
prestarii;
În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte.,

NOTA: Entitatea contractanta are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al serviciilor care fac obiectul contractului
prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de operatorul economic (ofertant unic/ofertant asociat).
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Proportia de subcontractare
Ofertantul are dreptul de a include în propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contract. În cazul în care parti
din contractul de achizitie publica urmeaza sa se îndeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta va
solicita, la încheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant si subcontractantii
nominalizati în oferta. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua în considerare pentru partea lor de
implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens de catre ofertantul
care invoca sustinerea din partea subcontractantilor. Contractele prezentate trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui
în anexe la contractul de achizitie publica. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a înlocui
subcontractanții nominalizati în oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie sa conduca
la modificarea propunerii tehnice sau financiare inițiale
Modalitatea de indeplinire:
Completare DUAE de către ofertant și separat de subcontractanți; În DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile
solicitate cu privire la subcontractanți. Împreună cu DUAE se va prezenta Acordul de subcontractare – Formular nr.7. Din DUAE
trebuie să rezulte partea/părțile din contract pe care ofertantul urmează să le subcontracteze, procentul din valoarea contractului
care va fi îndeplinit de către subcontractanți și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși. Documentele justificative care

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14.10.2021 14:14 Pagina 6


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

probează cele asumate în acord/acorduri vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de ofertantul clasat pe primul
loc în urma aplicării criteriului de atribuire.

III.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii
Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent
pentru activitatea/activitatile principala/e a/ale contractului.
Modalitatea de indeplinire:
In vederea indeplinirii cerintei, pentru fiecare lot in parte, ofertantul/ofertantul asociat va completa DUAE - "Criterii de selectie" -
Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu" - subsectiunea "Certificate emise de organisme
independente cu privire la standardele de asigurarea calitatii".
Pentru fiecare lot in parte, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii
contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificat/e acordat/e de organisme independente care atesta respectarea
standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalent, pentru activitatea/activitatile principala/e a/ale contractului
sau alte probe/dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii,
echivalent cu cel solicitat in documentatia de atribuire.
Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru
in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - "Criterii de
selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu" - subsectiunea "Certificate emise de
organisme independente cu privire la standardele de asigurarea calitatii".
Nota 2: Cerinta privind certificarea ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert
sustinator).
Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de calitate ori nu a avut posibilitatea de
a-l obtine pana la momentul prezentarii documentului, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte
probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent
cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.

III.1.5) Informatii privind contractele rezervate:


Nu

III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:


III.1.6.a) Garantie de participare:
Val. garantiei de participare (in cele de mai jos: GP): 3.005,25 lei. Const. GP se va face cf. art. 36 din HG 395/2016. Echiv. in valuta a
val. expr. in lei se va determina corespunzator cursului stabilit de BNR la data publicarii invitatiei de participare în SEAP. Perioada de
valab. a GP este cel putin egala cu perioada min. de valab. a ofertei. GP trebuie sa fie irevocabila, si se constituie prin virament
bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu
se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea. In cazul viramentului bancar, plata se va realiza în contul
RO95TREZ5065006XXX000247 – Trezoreria Slatina., beneficiar Consiliul Judetean Olt, CUI 4394706 In cazul instrum. de garantare,
acesta trebuie sa prevada ca plata GP se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza decl. acestuia
cu privire la culpa persoanei garantate. In orice situatie, dovada constituirii GP trebuie sa fie depusa scanata in SEAP cu semnatura
electronica extinsa a ofertantului. GP se va retine atunci cand ofertantul se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) isi retrage
oferta in perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in
termenul prevazut la art. 39 alin. (3) din HG 395/2016; c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de
achizite publica in perioada de valabilitate a ofertei. In cazul depunerii de oferte in asociere, GP trebuie constituita in numele
asocierii si sa se mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. GP emisa in alta limba decat
romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Restituirea GP se va efectua cf. art. 38 din HG 395/2016.
III.1.6.b) Garantie de buna executie:
Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea contractului fara TVA. Garantia se va constitui în conformitate cu art.
40 din H.G. nr.395/2016cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta poate fi constituita si prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din cadrul
organului fiscal competent un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre
contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea contractului.

III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016

III.1.9) Legislatia aplicabila:


a) Legea privind achizitiile nr 98/2016

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14.10.2021 14:14 Pagina 7


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro
a) Legea privind achizitiile nr 98/2016;
b) Hotararea Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
c) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;
d) Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare.
e) Hotararea de Guvern nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții
f) Hotararea de Guvern nr. 1072/2003 privind avizarea de catre Inspectia de Stat in Constructii a documentatiilor tehnico-
economice pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice
g) Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
h) www.anap.gov.ro

III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:

III.2.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii


Nu
Nu-
Nu--

III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale:


Nu

III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului:


Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

Sectiunea IV Procedura

IV.1 Descriere

IV.1.1 Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare:


IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire:
Online
IV.1.1.b) Tipul Procedurii
Licitatie deschisa

IV.1.3 Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:


Ofertele trebuie depuse pentru: Contract de achizitii publice

IV.1.6 Informatii despre licitatia electronica


Se va organiza o licitatie electronica: Nu

IV.1.8 Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)


Achizitia intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Nu

IV.2 Informatii administrative

IV.2.1 Publicare anterioara privind aceasta procedura


Nu
Numarul anuntului de intentie din vechiul sistem: -

IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14.10.2021 14:14 Pagina 8


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Romana
Moneda in care se transmite oferta financiara: : RON

IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
3 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.4 Prezentarea ofertei

IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice


Propunerea tehnica, elaborata de ofertant, va respecta in totalitate cerintele prevazute in fisa de date a achizitiei si in caietul de
sarcini si va include urmatoarele sectiuni:
1. Declaratie pe propria raspundere din partea ofertantului din care sa reiasa:
- Ca a parcurs informatiile din documentatia de atribuire;
- Ca si-a insusit toate informatiile si cerintele din cadrul caietului de sarcini cu toate anexele la acesta;
- Ca si-a insusit cerintele tehnice si de calitate;
- Ca se angajeaza sa presteze serviciile in conformitate cu aceste cerinte mentionate mai sus.
2. Prezentare si completare Formular - cadru Propunere Tehnica
Se va prezenta modul de prestare a serviciilor avand in vedere informatiile si cerintele solicitate in caietul de sarcini.
3. Graficul de prestare a serviciilor.
Se vor preciza duratele pe activitati, dupa cum urmeaza si se vor preda investitorului, urmatoarele:
• Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii Certificatului de urbanism si tuturor avizelor / acordurilor;
• Expertiza tehnica pentru drumuri ;
• Studii de teren (studiu geotehnic, studiu topografic);
• Documentatie tehnica faza DALI;
4. Declarația pe propria răspundere care să dovedească faptul că la elaborarea ofertei, ofertantul a ținut cont de obligațiile
referitoare la condițiile de muncă, în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă și că acestea vor fi respectate pe parcursul
îndeplinirii contractului (Formular nr. 8).
5. Formularul de contract insusit - semnat si stampilat de catre ofertant, insotit de eventualele propuneri cu privire la clauzele
contractului specifice, propuneri care se vor accepta numai in masura in care acestea nu vor fi, in mod evident, dezavantajoase
pentru autoritatea contractanta.
Nota: Informatii detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia
muncii, securitatii si sanatatii în munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul:
http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. Informatii privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel national si se refera
la conditiile de mediu, se pot obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul:
http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie. În cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata în numele asocierii de catre
asociatul desemnat lider.

IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare


- Propunerea financiară va fi prezentată conform Formularului nr. 6.
Pretul incarcat in SEAP va include toate serviciile stabilite precum si cele implicite care decurg din executarea contractului in privinta
proiectarii.
Se vor preciza costurile pe activitati, pentru fiecare etapa, dupa cum urmeaza:
• Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii Certificatului de urbanism si a tuturor avizelor/acordurilor;
• Expertiza tehnica pentru drumuri
• Studii de teren (studiu geotehnic, studiu topografic);
• Documentatie tehnica faza DALI intocmita conform HG 907/2016, cu respectarea prevederilor Legii 10/1995, a regulamentelor
referitoare la instituirea sistemului calitatii in constructii si in functie de categoria si importanta constructiei .
Nota 1: Lipsa formularului de oferta financiara reprezinta lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare in contract. Oferta
are caracter obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate.
Nota 2: Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului
de servicii

IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei


•Prezenta procedura se deruleaza integral prin mijloace electronice in SICAP (online), iar operatorul economic are obligatia de a
transmite oferta si DUAE in format electronic, in SICAP, si numai pana la data si ora limita de depunere a ofertelor prevazuta in
anuntul de participare.
•Oferta și documentele care o însoțesc vor fi încărcate în SICAP în secțiunile specifice disponibile și numai de către Operatori
Economici înregistrați în SICAP.
•Oferta (DUAE, propunerea tehnica si propunerea financiara, precum si alte documente stabilite prin documentatia de atribuire),
raspunsurile la solicitarile de clarificari formulate de catre comisia de evaluare a autoritatii contractante și orice alte documente

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14.10.2021 14:14 Pagina 9


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

considerate necesare se vor depune, în format electronic, semnate cu semnătura electronică extinsă bazata pe un certificat calificat
eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii, prin intermediul SICAP, în conformitate cu prevederile
art.123, alin(2) si (3) din HG 395/2016, inclusiv documentele ce rezulta din aplicarea art.8 din Legea nr.101/2016, dupa caz.
• Conform art.123, alin. (1) din HG 395/2016, Ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire
si indica, motivat, in cuprinsul acesteia, care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale,
clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile. In conformitate cu art.57, alin. (4)
din Legea 98/2016 actualizata, informațiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnica, elemente din propunerea
financiara si/sau fundamentari/justificari de pret/cost ca fiind confidentiale trebuie să fie însoțite de dovada care le conferă
caracterul de confidențialitate, dovada ce devine anexa la oferta, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1), art.57 din
Legea 98/2016.
• Oferta va fi semnata de catre reprezentantul legal al ofertantului. In cazul in care oferta va fi semnata de catre alta persoana, se va
prezenta imputernicire pentru semnatarul ofertei;
•Documentele solicitate de la Ofertant, care trebuie prezentate Autorității Contractante sunt:
a. Garanția de participare la licitație,
b. Împuternicire scrisă autorizând pe semnatarul Ofertei să angajeze Ofertantul în procedură.
c. DUAE, pentru fiecare Operator Economic implicat în procedură (Operator Economic individual, fiecare membru al asocierii,
Subcontractanți, Terț Susținător),
d. Declarația privind evitarea conflictului de interese – Formular nr.9, pentru fiecare Operator Economic implicat în procedură
(Operator Economic individual, fiecare membru al asocierii, Subcontractanti, Terț Susținător),
e. Acordul de asociere, semnat de toți membrii Asocierii, daca este cazul;
f. Angajament al Terțului Susținător (angajament necondiționat) cu privire la susținerea financiară/ susținerea tehnică și profesională
a Ofertantului în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară/criteriilor referitoare la
capacitatea tehnică și/sau profesională și anexele acestuia constând în documentele transmise operatorului economic Ofertant de
către terțul/terții susținător/susținători, din care rezultă modul efectiv în care aceștia din urmă asigură îndeplinirea angajamentului
de susținere,
g. Acordul de subcontractare/Acordurile de subcontractare pentru Subcontractanții cunoscuți la momentul depunerii Ofertei, daca
este cazul;
h. Propunerea Tehnică,
i. Propunerea financiara - Formularul de Ofertă – Formular nr. 6,
j. Ofertantii vor completa si transmite odata cu oferta, formularul ACORD CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL - GDPR.
• In vederea completarii DUAE, operatorii economici interesati vor accesa DUAE utilizand facilitatile SICAP.
• Documentele scanate trebuie sa fie lizibile.
• Nu se accepta oferte alternative.
•Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acesteia. În
acest caz perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi prelungita corespunzator. Ofertantul va comunica acordul de
prelungire a perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se
considera ca si-a retras oferta.
Nota 1: Ofertantii vor transmite solicitarile de clarificari privind documentatia de atribuire online, în SICAP

Sectiunea VI Informatii suplimentare

VI.1 Aceasta achizitie este periodica

Nu
Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare : -

VI.2 Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu


Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

VI.3 Informatii suplimentare

Ofertantul va depune in SEAP, însotit, dupa caz, de: Acordul de asociere, acordul de subcontractare, Angajamentul ferm al
tertului sustinator. Dovada platii Garantiei de participare se va depune in SEAP cu semnatura electronica extinsa, pana cel tarziu la data
limita de depunere a ofertelor. Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele
reguli: Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii ec. trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14.10.2021 14:14 Pagina 10


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile
declarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul
procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la Sectiunea ”Documentatie,
clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire,
operatorii ec. se vor inregistra in SEAP(www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 si
vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art.160 - 161 din Legea
nr.98/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu
oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (Sectiunea “Intrebari”). Operatorii economici vor transmite raspunsurile la
clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), in format
electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa, conform Legii 455/2001. Clasamentul ofertelor se stabileste prin ordonarea
descrescatoare a punctajelor respective, oferta castigatoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj. In cazul în
care, dupa aplicarea algoritmului de calcul, doua sau mai multe oferte obtin un punctaj egal si cel mai mare totodata, autoritatea
contractanta va atribui contractul ofertantului care a prezentat pretul cel mai scazut. In cazul în care si preturile prezentate sunt egale,
autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret, îmbunatatita, care se va depune electronic prin intermediul SEAP, caz in care
atribuire se va face ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea
standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de
fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent

VI.4 Proceduri de contestare

VI.4.1 Organismul de solutionare a contestatiilor


Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030084; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucuresti;
Adresa de e-mail: office@cnsc.ro; Nr de telefon: +40 213104641; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii
contractante(URL) www.cnsc.ro;

VI.4.3 Procedura de contestare


Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: -

VI.4.4 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare


-

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14.10.2021 14:14 Pagina 11

S-ar putea să vă placă și