Sunteți pe pagina 1din 17

Caiet de sarcini-Sectiunea2-

Construire Complex Sportiv- Oras Saveni, Jud Botosani-

-CAIET DE SARCINI-
pentru achiziţia publică de servicii de proiectare-proiect tehnic si detalii de executie, execuție lucrări și asistență
tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor

OBIECTIVUL DE INVESTIȚII
Construire Bazin de Inot
str Șos Combinatului, nr C1, Municipiul Făgăraș
Jud Brașov

BENEFICIARUL INVESTITIEI
UAT Făgăraș, Jud Brașov

SECTIUNEA 2: CERINTELE BENEFICIARULUI


PRETUL OFERTEI
Caiet de sarcini-Sectiunea2-
Construire Complex Sportiv- Oras Saveni, Jud Botosani

CUPRINS
A. PREAMBUL
1. Generalitati
2. Centre de Cost
3. Organizare de santier
4. Moneda

B. PRETUL OFERTEI

Semnǎtura autorizatǎ..................................................
(persoana sau persoanele autorizate sǎ semneze în numele Ofertantului)
Data..................................................................

pagina 2/17
Caiet de sarcini-Sectiunea2-
Construire Complex Sportiv- Oras Saveni, Jud Botosani

A. PREAMBUL

Semnǎtura autorizatǎ..................................................
(persoana sau persoanele autorizate sǎ semneze în numele Ofertantului)
Data..................................................................

pagina 3/17
Caiet de sarcini-Sectiunea2-
Construire Complex Sportiv- Oras Saveni, Jud Botosani
1. Cerințe Generale
1.1 Acest Contract are ca obiect achiziţia publică de servicii de proiectare-proiect tehnic si detalii de
executie, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor Prețul
ofertat va include toate costurile si orice altfel de plați, incluzând tot ce trebuie realizat in mod
indispensabil sau fortuit de către Antreprenor in vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale.
Asadar nu se vor accepta lucrari suplimentare, Antreprenorul isi va asuma orice alta lucrare
pe care o descopera necesar a se executa pentru indeplinirea contractului si pe care nu o
oferteaza in Sectiunea 2 si Sectiunea 3.
PRETUL OFERTAT ESTE FERM SI RAMANE NESCHIMBAT.
1.2 Scopul si volumul lucrărilor sunt definite in Documentatia de Achizitie, in totalitatea
acesteia si nu vor fi limitate in niciun fel de descrierea Centrelor de Cost si a activităților incluse in
acestea. Antreprenorul are dreptul sa oferteze si alte activitati /are dreptul sa creeze centre
noi de cost in cazul in care considera necesar pentru realizarea proiectului cu respectarea
avizelor/studiilor de teren/ legilor si normativelor in vigoare.
1.3 Costul furnizării de materiale, echipamente, testare şi al executării lucrărilor aşa cum a fost
cerut prin Documentatia de Achizitie, respectând toate condiţiile, obligaţiile şi responsabilităţile
descrise în Condiţiile Contractului, în Specificaţii, precum şi toate cheltuielile indirecte şi profitul,
costul comisioanelor vamale, asigurarilor, asigurarilor profesionale si a oricaror altor taxe se
consideră că vor fi incluse în preţurile ofertate din Centrele de cost.
1.4 Activitatile specificate în Centrele de Cost vor include absolut toate operatiile care trebuie
intreprinse de Ofertant pentru a-şi îndeplini obligaţiile în cadrul Contractului.
1.5 Antreprenorul nu va fi indreptatit sa solicite o crestere a sumei ofertate invocand
motivul ca lucrarea sau serviciul a necesitat mai multa munca sau a costat mai mult decat a
anticipat initial. Pretul ofertat va fi ferm.
1.6 Pretul ofertei este ferm si nu se va schimba pe parcursul executiei lucrarii.
Antreprenorul este obligat sa viziteze amplasamentul si sa studieze documentatia postata.
1.7 Ofertantii sunt obligati sa realizeze vizita la amplasament. Acestia vor semna un proces
verbal de vizita amplasament impreuna cu un responsabil al beneficiarului final-UAT Fagaras.
Pentru stabilirea vizitei la amplasament va rugam sa luati legatura cu d-na Mihaela VLAD, nr. de
telefon: 0760 673 220, reprezentant UAT Fagaras.

Dupa intocmirea Proiectului Tehnic, Antreprenorul are doua variante la dispozitie:


I. va reface devizul lucrarii conform listelor de cantitati care reies in urma calculelor. Valoarea
finala a devizului rezultat dupa intocmirea Proiectului Tehnic va fi aceeasi cu valoarea
ofertata. La intocmirea documentatiei economice faza Proiect tehnic si Detalii de executie
Antreprenorul poate reloca/compensa valorile/cheltuielile intre capitolele/subcapitolele de lucrari
care intra in componenta C+M, fara depasirea valorii ofertate.
II. nu va face devizul lucrarii conform listelor de cantitati care reies in urma calculelor ci va
respecta Sectiunea 2 si Sectiunea 3 a prezentului caiet de sarcini dupa care va deconta procentual
sumele ofertate pe centrele de cost
Decontarea lucrarilor se va realiza:
I. in baza situatiilor de lucrari intocmite in baza Devizului rezultat la intocmirea
Proiectului Tehnic, aprobate de catre Dirigintele de santier si acceptate de catre Achizitor.
II. procentual din centrele de cost ale Sectiunilor 2 si 3, cu aprobarea dirigintelui de
Semnǎtura autorizatǎ..................................................
(persoana sau persoanele autorizate sǎ semneze în numele Ofertantului)
Data..................................................................

pagina 4/17
Caiet de sarcini-Sectiunea2-
Construire Complex Sportiv- Oras Saveni, Jud Botosani
santier

Antreprenorul general va trebui sa transmita in scris in momentul predarii spre acceptare a


Proiectului tehnic catre CNI SA modalitatea in care doreste sa deconteze lucrarile pe care urmeaza
sa le realizeze. Procedura de decontare aleasa nu se va modifica pe toata durata derularii
contractului.

Lucrările executate vor fi decontate in baza situatiilor de lucrari verificate si asumate de


Dirigintele de santier prin semnatura si stampila si acceptate de Autoritatea Contractanta in baza
cantitatilor de lucrari rezultate in urma elaborarii Proiectului Tehnic de Executie sau procentual sin
Sectiunea 2 si 3.
1.7 Oferta financiara va fi asumata prin semnatura si stampila pe fiecare pagina de catre
administratorul societatii Antreprenorului.

2. Centre de Cost
2.1 Lucrările, in totalitate acestora, inclusiv proiectarea sunt impartite in Centre de Cost. Fiecare
Centru de cost, reprezintă elemente majore ale lucrărilor. Centrele de cost sunt denumite in
conformitate cu obiectele lucrărilor. Centrele de cost din prezentul caiet de sarcini nu sunt
limitative, Antreprenorul are dreptul sa oferteze orice alta lucrare considera ca nu se poate incadra
in acestea pentru respectarea Proiectului pilot, a avizelor si a legilor si normativelor in vigoare.
2.2 Activitățile evaluate din cadrul Centrelor de Cost, inclusiv „Alte activităţi pe care ofertantul
considera ca fiind necesar sa le evalueze”, reprezintă totalul activităților necesare pentru a ajunge
la “Valoarea de contract acceptata”. Antreprenorul nu are dreptul sa pretindă niciun fel de alte
costuri pentru lucrări in baza faptului ca activitățile nu au fost incluse sau ca exista erori sau
omisiuni in descrierile din cadrul Centrelor de Cost.
2.3. În cazul în care există activitati în Centrele de Cost pentru care Ofertantul nu a introdus o
valoare, se va considera că acel preţ are valoarea zero.
2.4. La prezenta procedura NU SE VOR OFERI antemasuratori sau liste de cantitati (formulare
F3).In vederea usurarii intocmirii ofertei, in documentatia scrisa se vor regasi liste cu caracter
orientativ pentru urmatoarele categorii de lucrari: Instalatii HVAC, Instalatii Electrice, Instalatii
sanitare, Instalatii curenti slabi si Instalatii tehnologice, fara valori. Acestea nu se vor oferta, avand
caracter orientativ, oferta se va intocmi pe centre de cost Sectiunea 2 si Sectiunea 3. Ofertantii
vor studia documentatia scrisa si desenata si vor respecta legislatia in vigoare in vederea intocmirii
ofertei. ATENTIE Toate ofertele financiare ale caror valori sunt aparent neobisnuit de scazute,
prin raportare la preturile pietei, vor fi temeinic justificate!
2.5 Pretul ofertat in Sectiunea 2 si Sectiunea 3 va avea TVA INCLUS !
2.6 Oferta totala va fi formata prin insumarea valorilor centrelor de const din Sectiunea 2
si Sectiunea 3.

3. Organizare de şantier
Se cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare contractantului în vederea creării condiţiilor de
desfăsurare a activităţii de construcţii-montaj.

Semnǎtura autorizatǎ..................................................
(persoana sau persoanele autorizate sǎ semneze în numele Ofertantului)
Data..................................................................

pagina 5/17
Caiet de sarcini-Sectiunea2-
Construire Complex Sportiv- Oras Saveni, Jud Botosani
3.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
Cuprinde cheltuieli aferente realizării unor construcţii provizorii sau amenajări în construcţii
existente, precum şi cheltuieli de desfiinţare a organizării de şantier:
- vestiare/barăci/spaţii de lucru pentru personalul din şantier;
- spatii de lucru pentru personalul Beneficiarului (se va asigura spatiul de lucru necesar pentru
max 2 persoane inclusiv utilitatile aferente);
- platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice;
- grupuri sanitare;
- rampe de spălare auto;
- depozite pentru materiale;
- fundaţii pentru macarale;
reţele electrice de iluminat şi forţă;
- căi de acces auto şi căi ferate;
- branşamente/racorduri la utilităţi;
- împrejmuiri;
- panouri de prezentare;
- pichete de incendiu;
- cheltuieli pentru desfiinţarea organizării de şantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii
terenurilor ocupate la starea lor iniţială.

3.2 Cheltuieli conexe organizării de santier


Cuprinde cheltuielile pentru:
- obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare aferente lucrărilor de organizare de şantier;
- taxe de amplasament;
- închirieri semne de circulaţie;
- întreruperea temporară a reţelelor de transport sau distribuţie de apă, canalizare, agent
termic, energie electrică, gaze naturale, a circulaţiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene;
- contractele de asistenţă cu poliţia rutieră;
- contracte temporare cu furnizorul de energie electrică, cu furnizorul de apă şi cu unităţi de
salubrizare;
- taxe depozit ecologic;
- taxe locale;
- chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public;
- cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor iniţială, la terminarea
execuţiei lucrărilor de investiţii/intervenţii;
- costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizării de şantier pe durata de
execuţie a lucrărilor;
- costul transportului muncitorilor nelocalnici şi/sau cazarea acestora;
- paza şantierului;
- asigurarea pompierului autorizat;
- cheltuieli privind asigurarea securităţii şi sănătăţii în timpul execuţiei lucrărilor pe şantier.

3.3 Preţul aferent organizării de şantier nu va depăşi 2,5.% - din valorea lucrarilor de C+M
aferente lucrarilor contractului.

4. Moneda
4.1. Toate valorile incluse de către Antreprenor sunt exprimate in LEI si sunt cu TVA INCLUS.

Semnǎtura autorizatǎ..................................................
(persoana sau persoanele autorizate sǎ semneze în numele Ofertantului)
Data..................................................................

pagina 6/17
Caiet de sarcini-Sectiunea2-
Construire Complex Sportiv- Oras Saveni, Jud Botosani

B. PRETUL OFERTEI

Semnǎtura autorizatǎ..................................................
(persoana sau persoanele autorizate sǎ semneze în numele Ofertantului)
Data..................................................................

pagina 7/17
Caiet de sarcini-Sectiunea2-
Construire Complex Sportiv- Oras Saveni, Jud Botosani

PRETUL OFERTEI
(ACEST DOCUMENT VA FI PREGATIT SI COMPLETAT DE CATRE OFERTANT)
Prețul ofertei, fara Taxa pe Valoare Adăugata, este:
Moneda:_____________________________________________________(in cifre)
___________________________________________________________________________________(in litere)

Nr
centru Descrierea centrului de cost Pret Lei (TVA inclus)
cost
1 Organizare de santier

2 Proiectare si intocmire documentatie

3 Structura de rezistenta

4 Arhitectura

5 Instalatii

6 Diverse

Pretul ofertei (RON TVA inclus)


TVA
Pretul ofertei exclusiv TVA
Pretul ofertei (EURO TVA inclus)

*Curs euro=.................... din data ...../......./........

Semnǎtura autorizatǎ..................................................
(persoana sau persoanele autorizate sǎ semneze în numele Ofertantului)
Data..................................................................

pagina 8/17
Caiet de sarcini-Sectiunea2-
Construire Complex Sportiv- Oras Saveni, Jud Botosani

1.Organizare de santier
Nr crt Centru de cost Pret (lei) TVA inclus
Lucrări de organizare de santier se vor plăti 50% după
acceptarea amenajărilor din partea Autoritatii Contractante
1 prin Dirigintele de santier in cadrul Certificatelor de Plata și
50% se va plăti la finalizarea lucrărilor de constructii, in baza
Certificatelor de Plata emise de Autoritatea Contractanta.

2.Proiectare si intocmire documentatie


Nr crt Centru de cost Pret (lei) TVA inclus
Intocmire si predare documentatie de proiectare faza P.A.C. si
P.T.E. si Detalii de Executie; Intocmirea documentatiei pentru
eliberarea avizelor si a autorizatiei.
*Se va plati dupa avizarea fara obiectiuni si observatii a
documentatiei de proiectare de catre Comisia Tehnico-
1 Economica a beneficiarului, in max. 5 zile de la data primirii
avizului, ofertantul va preda 5 exemplare pe hartie,
stampilate si semnate in original de catre verificatorii de
proiecte (numai in cazul in care, pe baza recomandarilor
comisiei, nu trebuie efectuate modificari la documentatia
predata initial) si inca un exemplar in format electronic.

Asistenta tehnica din partea proiectantului


• Valoarea serviciilor de asistenta tehnica va fi max 10% din
valoarea totala a serviciilor de proiectare;
• Se va plăti:
- 60% din val totala pe parcursul duratei de executie
2 - 40% din val totala dupa semnarea Procesului Verbal de
Terminare a lucrarilor;
Toate platile se vor face in conditiile in care serviciile de
asistenta tehnica din partea proiectantului vor fi prestate in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare precum si cu
cerintele contractuale.

Alte activitati ale Antreprenorului pentru care nu exista alte


activitati stipulate si pe care Antreprenorul dorește sa le
evalueze :
3
• ----------------------------------------------------------------------
• ----------------------------------------------------------------------
• ----------------------------------------------------------------------

TOTAL:

Semnǎtura autorizatǎ..................................................
(persoana sau persoanele autorizate sǎ semneze în numele Ofertantului)
Data..................................................................

pagina 9/17
Caiet de sarcini-Sectiunea2-
Construire Complex Sportiv- Oras Saveni, Jud Botosani

3. Structura de rezistenta
Nr crt Centru de cost Pret (lei) TVA inclus

Sapatura mecanizata, manuala, taluzari, compactari,


1 umpluturi cu pamant si/sau agregate naturale si alte lucrari cu
pamanturi

Termoizolatii, hidroizolatii si protectii ale acestora de diverse


2
tipuri, materiale si grosimi

Cofraje metalice/lemn, sprijiniri, popi, esafodaje si alte


3
elemente de sustinere si sprijinire

Prepararea si turnarea betonului de diferite clase in stalpi,


4 grinzi, diafragme, plansee, fundatii etc, include toate
procedurile de turnare, vibrare si transport

Armaturi confectionare si montare PC52 / BST / OB32 /


5
STNB / STM etc. de diferite diametre

Structura integral metalica, inclusiv vopsea termospumanta


6
si/sau grund si vopsea la culoare

Structura din material lemnos stalpi, grinzi din lemn lamelar


incleiat; acoperis, sarpanta din lemn cu ferme cu deschideri
7
mari, inclusiv tratament protectie la umiditate si rezistenta la
foc
Transportul materialelor cu auto la diferite distante/ prin
8 purtare directa, manipulare materiale si elemente de
constructii, macara, automacara, schela
Alte activitati ale Antreprenorului pentru care nu exista alte
activitati stipulate si pe care Antreprenorul dorește sa le
evalueze separat:
9
•----------------------------------------------------
•----------------------------------------------------
• ----------------------------------------------------

TOTAL:

Semnǎtura autorizatǎ..................................................
(persoana sau persoanele autorizate sǎ semneze în numele Ofertantului)
Data..................................................................

pagina 10/17
Caiet de sarcini-Sectiunea2-
Construire Complex Sportiv- Oras Saveni, Jud Botosani

4.Arhitectura
Nr Centru de cost Pret (lei) TVA inclus
Zidarii cu caramizi GVP/blocuri BCA de diferite dimensiuni
11
executate cu mortar

Pereti exteriori de inchidere avand structura de lemn si GC


12 rezistent la umezeala, OSB, vata minerala de diferite grosimi
si cu diferite proprietati

13 Tencuieli interioare si gleturi la pereti si tavane

Placare cu gips carton , 1 sau mai multe placi, normal sau cu


14 diferite proprietati(rezistent la umezeala sau la foc), inclusiv
structura metalica si termoizolatie, banda si chituire

Pereti de compartimentare din gips-carton de diferite grosimi


in sectiune cu 1 sau mai multe foi pe una sau ambele fete,
15 normal sau cu diferite proprietati (rezistent la umezeala sau la
foc), inclusiv structura metalica, termoizolatie din vata
Pereti si tavane

minerala, banda si chituit rosturi

Scafe din gips carton, inclusiv structura metalica si usi


16
vizitare

Tavane din gips carton pe schelet metalic normal sau rezistent


17
la umezeala, inclusiv trape de vizitare

Placaje cu faianta/ piatra granit calitate superioara- inclusiv


18
adezivi si chit

Vopsitorii la pereti si tavane in 3 straturi cu diverse


19
proprietati. Inclusiv amorse, diverse culori

Pereti si tavane placate cu lemn la saune, inclusiv vopsitorii si


20
tratamente

Pereti si tavane placati cu lambriuri si cu tapete fibra sticla


21
finisat si tratat

22 Partitii la toalete si vestiare


Tamplarii

Usi conform tablou tamplarie si planuri desenate (cerinte


23 ISU), inclusiv feronerie si dispozitive pentru inchiderea
automata
24 Glafuri interioare/exterioare din mase plastice/tabla la
culoarea tamplariei

Semnǎtura autorizatǎ..................................................
(persoana sau persoanele autorizate sǎ semneze în numele Ofertantului)
Data..................................................................

pagina 11/17
Caiet de sarcini-Sectiunea2-
Construire Complex Sportiv- Oras Saveni, Jud Botosani

25
Chepenguri
Tamplarie geamuri conform tablou, schite si planuri de
26 diferite dimensiuni, tipuri si modele, inclusiv feronerie,
diverse culori

27 Pereti din sticla in interior

28
Pereti exteriori din sticla cu rama AL RAL 7021

Tamplarie cortina-panouri tamplarie mobila si fixa de exterior


din Aluminiu cu rupere de punte termica-culoare RAL 7016,
geam clar dublu, termoizolant 8:14:8 mm, ambele foi de
sticla vor fi securizate, sprosurile verticale nu vor avea
29 presoare, foile de sticla fiind etansate cu silicon special
conform specificatii producator. Feroneria inclusa va fi la
culoarea tamplariei. Usile vor fi dotate cu maner antipanica si
incuietoare. Diverse accesorii montaj si etansare Conform
tablou tamplarie

30 Balustrazi din inox si parapeti de sticla laminata securizata

Pardoseli reci (inclusiv trepte/contratrepte, podeste scari)


31 trafic intens si calitate premium cu diverse proprietati,
inclusiv adezivi, chituri de montaj si plinte
Pardoseli

Pardoseli calde (inclusiv trepte/contratrepte, podeste scari) de


32 trafic intens si calitate premium premium cu diverse
proprietati, inclusiv adezivi si plinte

33 Sape de diverse tipuri si grosimi


Fatada si acoperis

Termosistem din polistiren expandat/extrudat de diverse


34 grosimi, inclusiv adeziv, dibluire, masa de spaclu, plasa din
fibra de sticla si grund

35 Vopsitorii la fatade cu tencuieli decorative culoare alb si gri

36 Placare HPL pe termosistem, inclusiv sistem de prindere

Semnǎtura autorizatǎ..................................................
(persoana sau persoanele autorizate sǎ semneze în numele Ofertantului)
Data..................................................................

pagina 12/17
Caiet de sarcini-Sectiunea2-
Construire Complex Sportiv- Oras Saveni, Jud Botosani

Mesh metalic inox inclusiv structura de prindere si


37
dispozitive de etansare

38 Litere volumetrice

Sistem complet invelitoare cu tabla amprentata (tip tigla)


inclusiv sistem de prindere, sorturi, coame, opritoare zapada,
39
sfartecator apa, dolii, folie de protectie, jgheaburi, burlane,
carlige etc.

Sistem complet terase necirculabile inclusiv bariera contra


vaporilor, strat de difuzie, strat termoizolant polistiren
40 extrudat, strat egalizare, de protectie si de panta din mortar,
izolatii hidrofuge, strat protectie hidroizolatie cu pietris, guri
de scurgere parafrunzare etc.

41 Hidroizolatii speciale la bazin si protectia acestora


Bazin

42 Finisaj cuva bazin (pereti si fund bazin)

43 Tencuieli speciale la bazin


Hidroizolatii

44 Hidroizolatii la grupuri sanitare

45 Protectii la hiroizolatii

Sapaturi, nivelari, tasari, compactari, umpluturi si alte lucrari


46
cu pamanturi in vederea amenajarilor exterioare
Arhitectura exterioara

47 Betoane la alei, parcari, borduri, marcaje si insemne

48 Pardoseli din DECK, beton decorativ, granit fiamat etc

49 Banci si cosuri de gunoi turnate din beton, suporti biciclete

50 Jardiniere, arbusti, covor gazon si alte plante ornamentale


Imprejmuire

51 Beton la imprejmuire

52 Confectii metalice la imprejmuire

Semnǎtura autorizatǎ..................................................
(persoana sau persoanele autorizate sǎ semneze în numele Ofertantului)
Data..................................................................

pagina 13/17
Caiet de sarcini-Sectiunea2-
Construire Complex Sportiv- Oras Saveni, Jud Botosani

53 Confectii din lemn la imprejmuire

54 Gard viu arbusti foiosi

Alte activitati ale Antreprenorului pentru care nu exista alte


activitati stipulate si pe care Antreprenorul dorește sa le
evalueze separat:
55
• ----------------------------------------------------
• ----------------------------------------------------
• ----------------------------------------------------

TOTAL:

5. Instalatii
Nr crt Centru de cost Pret (lei) TVA inclus
Cabluri, conductori de diferite sectiuni cu
1 deferite proprietati, inclusiv pat cabluri, tuburi de
izolatie si protectie si material marunt
Aparataj electric- prize, intrerupatoare,
2
comutatoare etc, inclusiv doze montaj
3 Corpuri de iluminat interioare
Instalatii electrice

4 Corpuri de iluminat exterioare, inclusiv stalpi


Tablouri electrice complet echipate, inclusiv
5
soclu, cutie, etichete etc
Banda OL Zinc , conductor legatura, paratrasnet,
6 inclusiv fise, tije captare, cutie cu eclisa de
legatura

Alte activitati ale Antreprenorului pentru care nu


exista alte activitati stipulate si pe care
Antreprenorul dorește sa le evalueze separat:
7
• ----------------------------------------------------
• ----------------------------------------------------
• ----------------------------------------------------

Tevi de diverse materiale si diverse


Instalatii sanitare si canalizare

sectiuni/diametre pentru apa, inclusiv fitinguri


8
(coturi, ramificatii, mufe, racorduri, coliere
siteme de prindere etc)

9 Armaturi si accesorii instalatii

Tevi de diverse materiale si diverse


sectiuni/diametre pentru canalizare, inclusiv
10 fitinguri ( coturi, ramificatii, mufe, racorduri,
aerisitoare, coliere siteme de prindere, marcaje in
pamant etc)
Semnǎtura autorizatǎ..................................................
(persoana sau persoanele autorizate sǎ semneze în numele Ofertantului)
Data..................................................................

pagina 14/17
Caiet de sarcini-Sectiunea2-
Construire Complex Sportiv- Oras Saveni, Jud Botosani
Obiecte sanitare -lavoare, pisoare, wc-uri
complet echipate cu rezervor, fantana de baut
apa, dusuri, etc- inclusiv accesorii de grupuri
11
sanitare (port prosop, sapuniere, suport hartie
igienica, oglinzi etc), inclusiv baterii si ventile
scurgere, inclusiv pentru pers cu dizabilitati

12 Izolatii la conducte si tevi si efectuari de probe

Camine canalizare menajera complet echipate cu


13 capac trafic intens si/sau necarosabil, scara fund
betonat etc.
Sapaturi, umpluturi cu pamant si/sau agregate
14 naturale, compactari, betonari si lucrari speciale
pntru instalatii sanitare si de canalizare

Alte activitati ale Antreprenorului pentru care nu


exista alte activitati stipulate si pe care
Antreprenorul dorește sa le evalueze separat:
15
• ----------------------------------------------------
• ----------------------------------------------------
• ----------------------------------------------------

Tevi de diverse materiale si diverse


sectiuni/diametre pentru instalatiile termice
16
inclusiv fitinguri ( coturi, ramificatii, mufe,
racorduri, coliere siteme de prindere etc)
Armaturi si accesorii instalatii termice (robineti,
17
filtre, clapete, ventile, supape etc)

18 Izolatii la conducte si tevi


Instalatii termice

Convectoriradiatori, radiatoare din otel diverse


19 marimi si forme inclusiv sisteme de prindere si
armaturi si incalzire in pardoseala

20 Vopsitorii, grunduri la tevi

Alte activitati ale Antreprenorului pentru care nu


exista alte activitati stipulate si pe care
Antreprenorul dorește sa le evalueze separat:
21
• ----------------------------------------------------
• ----------------------------------------------------
• ----------------------------------------------------
Curenti slabi

22 Sistem detectie si alarmare incendiu

23 Sistem audio complet echipat


24 Sistem control acces

Semnǎtura autorizatǎ..................................................
(persoana sau persoanele autorizate sǎ semneze în numele Ofertantului)
Data..................................................................

pagina 15/17
Caiet de sarcini-Sectiunea2-
Construire Complex Sportiv- Oras Saveni, Jud Botosani
Sistem internet, telefonie,televiziune, CCTV,
25
monitorizare, automatizari etc

TOTAL:

Sisteme pompare, recirculare, filtrare, incalzire si


1
tratare apa bazin
Instalatii tehnologice bazin

Sisteme ventilatii, aport aer proaspat,


2
dezumidificare

Sisteme de monitorizre blockstart si alte


3
automatizari

Alte activitati ale Antreprenorului pentru care nu


exista alte activitati stipulate si pe care
Antreprenorul dorește sa le evalueze separat:
4
• ----------------------------------------------------
• ----------------------------------------------------
• ----------------------------------------------------

TOTAL:

Semnǎtura autorizatǎ..................................................
(persoana sau persoanele autorizate sǎ semneze în numele Ofertantului)
Data..................................................................

pagina 16/17
Caiet de sarcini-Sectiunea2-
Construire Complex Sportiv- Oras Saveni, Jud Botosani

6.Diverse

Nr crt Centru de cost Pret (lei) TVA inclus


1 Transporturi auto pe diferite distante

2 Transporturi prin purtare directa

Automacara si alte echipamente de ridicat si manipulat


3
materiale si elemente de constructii
4 Schela tubulara (interioara/exterioara)

5 Autopompa betoane sau pompa stationara

6 Probe, teste si pregatirea personalului

TOTAL:

Semnǎtura autorizatǎ..................................................
(persoana sau persoanele autorizate sǎ semneze în numele Ofertantului)
Data..................................................................

pagina 17/17

S-ar putea să vă placă și