Sunteți pe pagina 1din 28

Caiet de sarcini

Sala de sport școlară – proiect pilot combustibil solid

-CAIET DE SARCINI-
pentru achiziţia publică de servicii de proiectare – faza adaptare la amplasament, execuție lucrări și
asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor

OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

Sală de sport școlară


- proiect pilot -
Adresa:
Comuna Vărăşti, sat Vărăşti, jud. Giurgiu
BENEFICIARUL INVESTITIEI
UAT Comuna Vărăşti, jud. Giurgiu

SECTIUNEA 1: CERINŢELE BENEFICIARULUI

pagina 1/28
Caiet de sarcini
Sala de sport școlară – proiect pilot combustibil solid

CUPRINS:

1 Introducere................................................................................................................................................3
2 Definitii.....................................................................................................................................................3
3 Date Generale...........................................................................................................................................3
4 Obiectul Procedurii De Achizitie Publică.................................................................................................4
5 Date De Temă...........................................................................................................................................4
6 Legislatia, Standarde Si Reglementari Tehnice Aplicabile.....................................................................15
7 Teste La Terminarea Lucrarilor Si Teste Înainte De Terminare..............................................................18
8 Cerintele Privind Manualul De Operare Si Intretinere............................................................................19
9 Cerinte Privind Proiectarea Si Executia Lucrarilor.................................................................................21
10 Durata Serviciilor De Proiectare Si Executie..........................................................................................26
11 Prezentarea Propunerii Tehnice..............................................................................................................26
12 Prezentarea Propunerii Financiare..........................................................................................................29
13 Conditii Pentru Ofertanti.........................................................................................................................29
14 Atribuţiile Si Responsabilitatile Autoritatii Contractante........................................................................30

pagina 2/28
Caiet de sarcini
Sala de sport școlară – proiect pilot combustibil solid

1 INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integranta din documentele achiziției si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se
va elabora propunerea tehnica si financiara. Oferta prezentata va fi considerate conformă în măsura in care propunerea
tehnica va fi intocmita cu respectarea cerintelor din Caietul de Sarcini.
Autoritatea contractanta va declara neconforma ofertanta care nu indeplineste cerintele impuse prin Caietul de sarcini.
Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentarii ofertei sale, indiferent de rezultatul obtinut la
adjudecarea ofertei.
Prezentul Caiet de Sarcini este structurat in 3 sectiuni:
Sectiunea 1 – Cerintele Beneficiarului;
Sectiunea 2 – Cerintele Beneficiarului. Graficul de esalonare a platilor.
Sectiunea 3 – Cerintele Beneficiarului.Liste echipamente si dotari.

2 DEFINITII

Autoritate contractanta – Compania Nationala de Investitii CNI SA, Piata Natiunilor Unite, nr. 9, bloc 107, sector 5,
Bucuresti
”Acord Contractual” – actul juridic prin intermediul caruia s-a realizat si se probeaza acordul de vointa al partilor;
”Antreprenor” – persoana numita in Contract si succesorii legali ai acestei persoane, precum si orice imputernicit(cu
conditia sa existe acordul Achizitorului);
”Asistenta tehnica a proiectantului pe durata executiei lucrarilor” – toate activitatile prevazute de lege si de Contract
pe care trebuie sa le indeplineasca personalul proiectantului pe durata executiei lucrarilor.
”Beneficiar” – persoana numita Achzizitor in Contract si succesorii legali ai acestei persoane;
“Contract” – Contractul si celelalte documente enumerate in Anexa, constituind actul juridic prin intermediul caruia s-
a realizat si se probeaza actul de vointa a partilor.
Data de Incepere a Proiectarii – inseamana data notificata de catre achizitor cu privire la inceperea activitatii de
proiectare;
Data de inceperea a lucrarilor – inseamna data precizata in Ordinul de Incepere a lucrarilor de executie, emis de
Achizitor.
Echipamente – aparatele, masinile si vehiculele car sunt sau vor fi integrate in Lucrarile Permanente;
”Parte/Parti” – Beneficiarul si/sau Antreprenorul dupa cum cere contextul;
„Proiectare” – inseamna studii, avize, autorizatii, elaborarea proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de
construire(P.A.C.), elaborarea proiectului tehnic de executie (PT+CS+DE), elaborarea, dupa caz, a documentatiei
tehnice conforme cu executia;
“Lucrarile Permanente” – lucrarile permanente necesar a fi executate de catre Antreprenor potrivit prevederilor
Contractului (inclusiv Echipamentele si Documentele Antreprenorului);
“Lucrarile provizorii” – toate lucrarile provizorii de orice tip (altele decat Utilajele Antreprenorului), necesare pentru
proiectarea, executia si terminarea Lucrarilor Permanente si remedierea oricaror defectiuni;
"Lucrările" – Lucrarile Permanente si/sau Lucrarile Provizorii; „Standarde” – standardele, reglementările tehnice sau
altele asemenea prevăzute în legislaţia aplicabilă obiectului contractului;
Proiect Tehnic- Proiectul pilot adaptat la amplasament

3 DATE GENERALE

Denumirea obiectivului de investiţie: Sală de sport şcolară;

Amplasamentul: Comuna Vărăşti, sat Vărăşti, jud. Giurgiu

Beneficiarul investitiei (la terminarea lucrarilor): U.A.T. Comuna Vărăşti, jud. Giurgiu

Beneficiarul investitiei (pe perioada executiei): Compania Nationala de Investitii;

Elaboratorul proiectului pilot: SC TECON SRL


Adresa: Str Carol I No 12 Etaj 2 Sector 2 Bucuresti

pagina 3/28
Caiet de sarcini
Sala de sport școlară – proiect pilot combustibil solid

4 OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICĂ

Atribuirea contractului de lucrari având ca obiect execuţia de lucrări si prestarea de servicii de proiectare, fazele:
Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire(P.A.C.), inclusiv intocmirea documentatiei pentru
obtinerea avizelor necesare emiterii Autorizatiei de Construire-Stadiul Adaptare la amplasament a Proiectului Pilot;
Proiectul tehnic de executie (PT+CS+DE);
Documentatia tehnica de atorizarea executarii organizarii lucrărilor (D.T.O.E.);
Asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor (inclusiv fazele determinante și eventuale modificări ale
proiectului);
Intocmire raport la terminarea executiei lucrarilor permanente;
Elaborare certificat energetic anexa la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;
Programul de urmarire a comportarii lucrarii in timp;
Proiect „as-built” pentru obiectivul de investiții „Sala de sport scolara” din Comuna Vărăşti, sat Vărăşti, jud. Giurgiu

DATE DE TEMĂ

Necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei


In contextul socio-economic este recunoscuta pe plan mondial tendinta de crestere a timpului de munca si a
activitatilor scolare in dauna timpului alocat activitatilor sportive. Astfel apare nevoia fireasca a populatiei de a
beneficia de servicii de agrement tot mai diversificate.
In categoria serviciilor de agrement un loc tot mai impotant il ocupa cele sportive, in stranasa concordanta cu
constientizarea pe scara larga a rolului pozitiv pe care il au miscarea si sportul in dezvoltarea armonioasa, fizica si
psihica a individului.
In tara noastra activitatile sportive incep sa ia amploare, dat fiind recunoacuta importanta pe care o are sportul in
asigurarea starii de sanatate a populatiei. In acest context, activitatile sportive se impun a fi practicate intr-un cadru
adecvat si special amenajat cu aceasta destinatie iar la nivelul tarii noastre nu exista suficiente terenuri de sport
multifunctionale care sa raspunda cerintelor populatiei.
O sala de sport ar rezolva in mod fericit problemele intampinate de elevi si profesori de educatie fizica, atunci cand
vremea nefavorabila, dar si conditiile exterioare de organizare sportiva specifica, nu permit desfasurarea orelor de
educatie fizica in aer liber. Prin construirea unei Sali de sport s-ar crea conditiile ca tineretul din zona sa practice
sportul si miscarea in timpul liber pe tot parcusul anului.
Nu este lipsit de importanta ca prin dezvoltarea bazelor sportive din scoli se creeaza conditii pentru aparitia talentelor
in sport si se largeste baza de selectie a sportivilor valorosi capabili sa reprezinte Romania in competitiile
internationale, mondiale sau olimpice.
Obiectivul avut in vedere reprezinta o investitie utila pentru uzul didactic in desfasurarea disciplinelor sportive, pentru
organizarea unor activitati sportive competitionale specifice si pentru pregatirea elevilor cu inclinatie sportiva in
vederea participarii la diverse concursuri.
Prin realizarea acestui proiect se vor crea o serie de beneficii si avantaje cetatenilor localitatii Vărăşti, jud Giurgiu
printre care si:
- Mentinerea starii de sanatate
- Evolutia corecta si armonioasa a organismului
- Dezvoltarea aptitudinilor psihomotorice
- Formarea obisnuintelor de exersare independenta a exercitiilor de educatie fizica
- Educarea sociabilitatii, colaborarii, a spiritului de ordine si actiune, avand la baza respectarea unui
sistem de reguli
- Formarea si stimularea activitatilor intelectuale
- Formarea si stimularea capacitatii de scolarizare
- Formarea si dezvoltarea calitatilor morale
- Formarea unor deprinderi si calitati necesare in activitatea sociala
Dupa finalizarea proiectului, costurile pentru intretinerea si functionarea in parametrii optimi vor fi suportate din surse
proprii de catre UAT Comuna Vărăşti, jud Giurgiu.

Descrierea situatiei existente


Amplasamentul
Categoria de folosinta: intravilan conform extras carte funciara nr. 32701,
Suprafata: S teren = 4000mp, conform Extras CF
Topografia
Caracteristici geomorfologice - conform studiu geotehnic intocmit de SC ARHAUS SRL, prin ing. Georgiana Costica
si anexat prezentului caiet de sarcini.

pagina 4/28
Caiet de sarcini
Sala de sport școlară – proiect pilot combustibil solid

Ridicarea TOPO – conform documentatiei intocmite de ing.Mistric Remus si vizata OCPI Giurgiu, anexata
prezentului caiet de sarcini.

Statutul juridic al terenului:


Terenul este proprietate a UAT comuna Vărăşti

REGLEMENTARI URBANISTICE - Se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism nr. 38 din 10.07.2018,
cu valabilitate pana in data de 10.07.2019

Nota: Lucrarile de racordare la utilitati vor fi finantate si realizate de catre Beneficiarul Final UAT comuna Vărăşti

Studii:
- studiu topografic realizat de - ing.Mistric Remus, vizat OCPI Giurgiu
- studiul geotehnic - SC ARHAUS SRL

Descrierea lucrarilor ce urmeaza a se proiecta si executa

Adaptarea proiectului la amplasament


Procesul de adaptare al proiectului pilot presupune:
- analizarea documentatiei tehnice complete a terenului – aceasta incluzind releveu topo cu marcarea cotelor de nivel
si a limitelor in cote absolute, plan cadastral cu marcarea tipului si a pozitiei cladirilor invecinate), studiu geotehnic cu
minimum doua foraje pe amprenta presupusa a constructiei, documentatie fotografica.
- Adaptarea planului de fundatii al cladirii in functie de fiecare situatie in parte;
- Alegerea tipului de proiect de infrastructura care raspunde solicitarilor specifice de incarcare de zapada si coeficient
seismic.

Adaptarea la declivitatea terenului.


In caz de declivitate mai mare de 1% longitudinal, respectiv 2% transversal a terenului pe care se va amplasa cladirea
vor fi luate masuri de amenajare a terenului cu ziduri de sprijin din beton armat, taluzuri de pamant si trepte pentru
racordul circulatiilor in incinta. Lucrarile de sistematizare verticala nu intra in sarcina constructorului salii.
Administratia locala va furniza fondurile atat pentru realizarea proiectului cat si pentru realizarea lucrarilor si va
asigura coincidenta intre terminarea lucrarilor la platforma cu inceperea lucrarii la structura constructiei.

Lucrarile de amenajari exterioare verticale nu intra in sarcina constructorului salii.

UTILITATI
1. Utilitatile necesare (apa curenta, canalizare, energie electrica, gaz) vor fi asigurate la limita constructiei in pozitiile
figurate pe plan.
2. Daca unele conditii locale nu vor permite aducerea instalatiilor in pozitia specificata se vor face adaptarile necesare.
3. Lucrarile de retele exterioare se vor executa exclusiv pe baza unor proiecte realizate de catre specialisti si verificate
de catre verificatori atestati MLPAT.
4. Lucrarile pentru asigurarea racordurilor nu intra in sarcina constructorului salii.

Administratia locala va furniza fondurile atat pentru realizarea proiectului cat si cea a lucrarilor si va asigura
coincidenta intre terminarea lucrarilor la platforma cu inceperea lucrarilor la structura salii.

Datele generale ale constructiei;

DESTINATIA CONSTRUCTIEI:
Sala de Sport propusa se adreseaza uzului didactic cu posibila utilizare publica în perioadele de vacanta sau la sfârşit
de saptamâna.
Suprafaţa necesară minimă a terenului pe care se poate amplasa clădirea salii de sport este de cca. 2500 mp (pentru a
indeplini conditiile stabilite prin regulamentul general de urbanism). Este dimensionata tinand cont de dimensiunile
unui teren de baschet, a unui teren de tenis, un teren de volei cu distantele de siguranta aferente, o tribuna cu 100
locuri, vestiare pentru sportivi, grupuri sanitare pentru public.

Obiectul 1:
- functiunea: SALA SPORT SCOLARA, avand functiuni:

pagina 5/28
Caiet de sarcini
Sala de sport școlară – proiect pilot combustibil solid

• Principale – sport, sala handbal cu tribuna de 100 locuri


• Secundare – vestiare schimb
• Conexe – circulatii, grupuri sanitare, spatii tehnice
- Dimensiunile Maxime La Teren 29.2mX35.8 m
-Regim De Inaltime P+1
-H Max cornisa =10 m
-Suprafata Construita – 1030 mp
-Suprafata Desfasurata 1270 mp

Obiectul 2 (anexa): CENTRALA TERMICA


- dimensiunile maxime la teren: 5X9.6
- regim de inaltime: P
- H max cornisa – 3.4 m
- suprafata cosntruita Sc = 48 mp
- suprafata desfasurata Sd = 48 mp

POT max propus (conform regulament general de urbanism) = 50 %


CUT max propus (conform regulament general de urbanism)= 0.5%

Categoria de importanta a constructiei: C-normala, aprobat prin H.G. 766-1997; Clasa de importanta a constructiei:
II, conform P 100-2013; Tipul cladirii: civila obisnuita.

DESCRIEREA FUNCTIONALA

Salile de sport scolare se vor amplasa in diferite localitati urbane de pe teritoriul Romaniei. Ele se vor amplasa in
apropierea unitatilor de invatamant existente.
Nu se vor face adaptari sau modificari ale planurilor de arhitectura si nici ale dimensiunilor generale ale cladirii.
Peretii de compartimentare interioara pot suferi unele modificari de amplasare fara a modifica schema functionala si
fara a modifica dimensiunile incaperilor sub dimensiunile normate.
Volumul cladirii este gandit a fi independent, nealipit altor constructii existente, insa daca apar anumite constrangeri
la unele amplasamente se pot face adaptarile necesare, cladirea putand fi articulata cu alte constructii, respectanu-se
normele referitoare la protectia la incendiu si realizarea unor pereti rezistenti la foc de min 2 ore in zona de vecinatate.
Se recomanda mentinerea unei distante optime fata de celelalte constructii de 8-12 m.

SPATIILE INTERIOARE

PARTER
Teren sport – 754 mp
Foyer – 50 mp
Prim ajutor – 11.5 mp
Depozitare material didactic – 12.0 mp
Vestiar antrenori/profesori – 16.5 mp
Vestiar fete – 63.0 mp
Vestiar baieti – 63.0 mp
Oficiu – 3.0 mp
Hol distributie – 23.8 mp

ETAJ
Spatiu distributie (inclusiv zona de bar/ cafetarie)– 82.0 mp
Tribuna 102 locuri – 54.6 mp
Grup sanitar – 23.0 mp
Camera tablou electric general – 4.5 mp
Vestiar mecanic – 6.0 mp
Centrala ventilatie – 36.5 mp

CIRCULATIA VERTICALA
Scara intr-o singura rampa, latime 160 cm – asigura 3 fluxuri.
Cladirea propusa va fi formata din urmatoarele zone functionale :
- Sala de sport, realizata pe un nivel inalt

pagina 6/28
Caiet de sarcini
Sala de sport școlară – proiect pilot combustibil solid

- zona de vestiare, de primire si cea destinata spectatorilor, realizata pe 2 niveluri


– parter si 1 etaj.

Suprafata sportiva
Suprafata de joc – teren basket 15x28, teren de tenis 9X20m, teren de volei
Suprafata de garda in jurul terenurilor
Suprafata sportiva totala – 754 m

Zona anexa a suprafetei sportive


PARTER
Zona de primire – foyer + scara acces etaj
Cabinet prim ajutor
Depozitare material sportiv
Vestiar profesori/ antrenori
Vestiar elevi fete – 2 buc
Vestiar elevi baieti – 2 buc
Oficiu
Hol
ETAJ
Zona foyer etaj
Tribuna - 102 locuri
Grup sanitar pentru public divizat pe sexe
Spatii tehnice –centrala de ventilatie, vestiar mecanici

DESCRIERE FUNCTIONALA SI TEHNOLOGICA

Suprafata sportiva
Sala de sport va fi dimensionata pentru suprafata sportiva – joc basket, tenis, volei, cu suprafata de garda aferenta
fiecarui sport in parte.
Terenul de sport va fi situat la cota intrarii si va fi accesibil prin vestiare sau prin legatura directa cu zona de foyer.
Terenul de sport va fi dotat cu cosuri de basket fixe, cu brat mobil, prinse de structura. De semenea se vor pune la
dispozitie suport pentru montarea fileului de tenis, volei, a portilor pentru practicarea minifotbalului.
Suprafetele vitarte din jurul suprafetei sportive vor fi protejate cu plasa sportiva de protectie, prinsa de structura de
rezistenta.

Zona anexa a suprafetei sportive


PARTER
Zona de primire
Zona de primire este amplasata pe colt, pentru a permite pozarea accesului pe doua laturi diferite, in functie de
amplsament.
Zona de primire va fi dotata cu o usa rotativa ce va avea rolul de tampon termic.
In zona de primire se va accesa scara spre etaj.
Accesul se va face nefiltrat dat fiind ca este o sala sportiva scolara, dar pentru utilizarea ei si pentru publicul larg, in
zona de foyer se va putea amplasa un desk de receptie cu garderoba.
Vestiare sportivi si arbitri
Sala va fi dotata cu o baterie de vestiare (separate pe sexe/ echipe) dotate cu dusuri si grupuri sanitare dimensionate si
configurate conform anexei XVII din NP 010-97. De asemenea se vor realiza vestiare pentru profesori/ arbitrii si un
cabinet de prim ajutor.
Organizarea vestiarelor s-a facut in regim filtru separand-se circulatiile de acces in vestiare de cele de acces la terenul
de sport. Vestiarele vor fi dotate cu lockere pentru protectia hainelor elevilor si sportivilor.
Zona dusurilor va fi dotata cu pare de dus fixe, cu temporizare, astfel evitandu-se vandalizarea acestora si risipa de
apa.
Vestiarul de profesor/ arbitru va fi dotat cu dus propriu.
Inaltimea libera a spatiilor va fi de 2,50m.
ETAJ
Tribune
Tribuna propusa este realizata din structura de beton monolit si este prevazuta cu scaune individuale. Scaunele sunt
realizate din polietilena copolimerizata colorata in masa, au clasa de reactivitate la foc 1 si au fixari ascunse cu
suruburi amplasate in sezut, mascate cu capace clipsate la fata cu sezutul.

pagina 7/28
Caiet de sarcini
Sala de sport școlară – proiect pilot combustibil solid

Capacitatea tribunei este de 102 de persoane.


Gradenele constituie randuri cu adancime de 80 cm si inaltime de 60 cm.
Randurile de 80 cm prevazute se inscriu in normele locale. Treptele scarilor au dimensiuni 24*20 cm si sunt dispuse
la pas uniform. Spatiul de acces pe randurile de scune este neobstructionat de trepte (treptele intermediare sunt
dispuse in dreptul scaunelor).
Zona de tribuna va avea liber acces catre un grup sanitar destinat publicului. Acesta va fi dimensionat in conformitate
cu normativele in vigoare, si va fi grupat pe sexe. Se vor realiza pardoseli din rasini epoxidice, iar peretii vor fi placati
cu faianta. Toaletele vor fi despartite prin panouri de HPL. Se vor utiliza obiecte sanitare din portelan alb.
Spatii tehnice
La etaj se vor amplasa spatiile pentru centrala de ventilatie si un vestiar pentru personalul de intretinere echipamente.
Acestea vor fi avea pardoseala finisata cu ciment sclivisit.
Spatiul dstinat centralei de ventilatie va comunica direct cu exteriorul, pe acea zona neexecutandu-se invelitoare.
Centrala de ventialtie va fi in sistem rooftop.

SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ


SISTEMUL CONSTRUCTIV
Suprastructura
Constructia salii de sport cuprinde doua volume jumelate structural: hala salii avand dimensiunile in plan de 29.16m x
35.76m; 5 travei de 7,0m ; deschidere principala de 24.00m si un secundara de 4,20m, inaltimea utila de 7,0m si
corpul anexa dezvoltat pe una din laturi , inclus in hala, are doua deschideri: una de 2,90m si respectiv 4,20m,
inaltimea este de 3,85m,
Structura cladirii este realizata din:
-acoperis :
 ferme metalice (grinzi cu zabrele) dispuse pe fiecare ax transversal
 contravantuiri verticale dispuse pe axele longitudinale: A; C; D plus in prima si a doua treime din deschiderea
principala
 contravantuiri orizontale, in planul acoperisului, dispuse perimetral
 pane
- stalpi care sustin acoperisul sunt din beton armat monolit
- stalpi de fronton din profile metalice.
- corpul anexa este format dintr-o structura in cadre din beton armat (stalpi, grinzi, planseu)
- fundatii:
 fundatii izolate sub stalpi principali compuse din bloc de fundare si cuzinet;
 fundatie continua perimetrala formata din grinzi de fundare;
 grinzi de fundare intre fundatii izolate
 planseu din beton armat
Calculul structurii de rezistenta s-a facut cu programul automat de calcul al structurilor in cadre spatiale.

1, STRUCTURA SALA DE SPORT

Descriere Material
INFRASTRUCTURA
Fundatii: Beton de egalizare Beton:C8/10;
Fundatii continue C12/15
Centuri, Bloc de fundare, Cuzinet, Grinzi de C16/20
fundare Otel PC52, OB37, BST 500
Pardoseala Pardoseala din beton armat cu plase Ø6/100-100 Beton 16/20;
pe doua randuri Otel STNB
SUPRASTRUCTURA
Stalpi Stalpi 40x40; 40x80cm Beton C20/25
Stalpi metalici Otel PC52, OB37;S235 BST
500
Grinzi Grinzi 20x50; 30x35; 30x55 Beton C20/25
Otel PC52, OB37, BST 500
Planseu Placa din beton armat cu bare legate, Beton C20/25
15 cm grosime (cota +3,80m) Otel PC52, OB37, BST 500
Gradena Placa din beton armat 15 cm; 20cm grosime. Beton C20/25
Otel PC52, OB37, BST 500
Pereti Pereti perimetrali din panori sandwich Otel: S320

pagina 8/28
Caiet de sarcini
Sala de sport școlară – proiect pilot combustibil solid

Pane din profile deformate la rece Caramida: grupa1


Pereti de compartimenrare din caramida GVP Mortar: M5
Scari Scari din beton armat cu bare legate Beton C20/25
Otel PC52, OB37, BST 500
Sarpanta Grinzi cu zabrele din teava rotunda si rectangulara Otel: S235
Invelitoare Panouri sandwich

2.STRUCTURA CENTRALA TERMICA

INFRASTRUCTURA Descriere Material


 FUNDATII: Bloc de fundare Beton: C12/15
Otel: PC52, OB37
 GRINZI DE FUNDARE: Sectiune 30x70 cm; 30x100cm Beton: C25/30
Otel: PC52, OB37
 PLANSEU Placa peste umplutura din beton armat cu plase Beton: C25/30
sudate 10cm grosime Otel: STPB

SUPRASTRUCTURA
 STALPI Stalpi din b.a.: 30x30 cm Beton: C30/37
Otel: PC52, OB37
 CENTURI Centuri din b.a.: 30x30cm; 30x45m; 30x80m Beton: C30/37
Otel: PC52, OB37
 PLANSEE Placa din b.a. cu bare legate, grosime 15cm Beton: C30/37
(cota +2.90m) Otel: PC52, OB37
 PERETI Pereti perimetrali 30 cm din caramizi GVP si mortar Mortar M7.5 caramida GVP
M5
 INVELITOARE Hidroizolatie bituminoasa

INCHIDERI EXTERIOARE SI COMPARTIMENTARI INTERIOARE


Inchiderile exterioare se vor realiza din panouri termoizolante tip sandwich. Acestea se vor monta vertical pe o
sructura special prevazuta pentru montarea lor. Aceste vor fi de 100 mm grosime si vor avea 2 fete din tabla cutata de
0.6 mm grosime, iar miezul va fi din spuma poliuretanica. Aceste vor rezista la foc minim 15 de minute.
Grosimea de 100 de mm va asigura un minimum R=0.22 W/m2K
De asemenea se va asigura o valoare a izolarii fonice de minimum Rw=25dB
In zonele vitrate se va prevedea tamplarie din Al tip cortina, cu rupere de punte termica. Geamul va fi clar dublu
termoizolant 8:4:8mm, ambele foi de sticla vor fi securizate, low-e.
Tamplaria va fi de culare RAL 7021, iar panourile vor fi RAL 9003.
In zona de parter si de grupuri sanitare de la etaj, compartimentarile interioare se vor realiza din pereti de gips carton
montati pe structura zincata. Peretii vor fi finisati cu lavabila alba sau colorata sau placari ceramice in spatiile umede
(bai, grupuri sanitare). In zonele umede se va folosi gips carton rezistent la umiditate.
In zona grupurilor sanitare si a dusurilor compartimentarile se vor face din materiale durabile pe baza de rasini
epoxidice, cu inalta rezistenta la apa si soc mecanic, de ti HPL.
Spatiile tehnice vor fi delimitate de restul spatiilor cu pereti de caramida de 25 de cm. Acestia vor fi tencuiti, gletuiti si
vopsiti cu vopsea lavabila de culoare alba.

Finisajele interioare
Pereti
In zona spatiului de joc peretii exteriori realizati din panouri termoizolante metalice vor avea fata interioara din tabla
cutata de culoarea alba.
De asemenea toata structura metalica va fi vopsita alb.
Peretii interiori din zona spatiului sportiv si cei din interiorul vestiarelor, grupurilor sanitare, cabinetului de prim
ajutor, spatiile tehnice vor fi finisati cu lavabila de culoare alba.
Peretii ce sunt orientati spre spatiile comune – foyer, zona tribunelor, etc se vor finisa cu lavabila colorata (verde,
portocaliu, rosu, galben) in functie de locatie.

pagina 9/28
Caiet de sarcini
Sala de sport școlară – proiect pilot combustibil solid

Pardoseli
Sala de sport va avea pardoseala din covor sintetic modular, cu strat de absortie a scurilor, grosime de 12 mm,
rezistent la abraziune si la impact si va avea prevazuta marcaje pentru baschet, volei si tenis de camp.
Vestiarele vor avea pardoselile din covor PVC de 2-3 mm, antiseptice si antialunecare.
Finisarea pardoselilor in zonele umede se va face cu materiale ceramice antiderapante si tratate impotriva
microorganismelor.
Spatiile de primire – foyer si zona de tribuna va avea pardosela realizata tot din covor PVC de 2-3 mm.
Tavane
In zona spatiului sportiv nu se va prevedea nici un fel de plafon, structura de sustinere si panourile de invelitoare
ramand vizibile.
In restul spatiilor se va monta plafon din gips carton vopsit cu vopsea lavabila de culoare alba.
In spatiile umede (grupuri sanitare, bai) plafonul va fi realizat din gips carton rezistent la umiditate.

Acoperisul si invelitoarea
Cladirea va fi prevazuta cu un acoperis in doua ape, exceptand zona pe care se va amplasa rooftopul. Invelitoarea va fi
realizata din panouri metalice termoizolante, cu miezul din spuma. Fata exterioara a panoului va din folie
hidroizolanta pe baza de bitum.
Panta acoperisului va fi de 7%.

Cosul de fum
Centrala termica va fi dotata cu doua cazane in condensatie, fecare cazan fiind dotat cu cate un cos. Cosurile se vor
confectiona din polipropilena cu diametrul de 200mm, si se vor scoate in zona de amplasare a rooftopului.
Strapunegerea fatadei de catre cosuri se va face prin intermediul unor piese speciale ce vor asigura etanseitatea.

Instalatii
Sala de sport fi dotata cu toate instalatiile si echipamentele necesare asigurarii unei bune utilizari pe tot parcursul
anului.
Instalatii electrice, se prevad:
- instalatii de iluminat
- instalatii pentru iluminatul de siguranta
- instalatii de forta cu prize pozate si cu racordare directa la utilaje si dispozitive
- instalatie de paratraznet
- instalatii detectie incendiu
- instalatii supraveghere video
Racordurile vor fi asigurate de autoritatea locala pe pozitia specificata in proiect si la puterea si tensiunea necesare.
Alimentarea cu energie electrica a cladirii va fi realizata din reteaua publica.
Instalatii tehnico edilitare, se prevad:
- instalatii de canalizare pentru grupurile sanitare
- instalatii de preluare a apelor pluviale
Racordurile vor fi asigurate de autoritatea locala pe pozitiile specificate prin proiect si la capacitatile solicitate.
Alimentarea cu apa a cladirii va fi realizata de la reteaua publica de distributie, care ofera garantii calitative sau surse
locale, caz în care apa va fi tratata pentru a corespunde normelor igienico – sanitare.
Evacuarea apelor uzate menajere si pluviale se va realiza în sistemul de canalizare separat.
Instalatii termice, se prevad:
- instalatii de incalzire cu corpuri statice in zonele anexe, vestiare si sala de sport.
- instalatii ventilare pentru sala de sport realizate din tubulatura ALP cu admisie de aer proaspat in zona
salii de sport si evacuare prin zona de vestiare si grupuri sanitare.
- centrala termica cu furnizare agent termic pentru: corpuri statice, perdeaua de aer cald de la intrare si
centrala de tratare a aerului;
Se utilizeaza o centrale termica cu combustibil solid pentru amplasamentele unde nu este retea de gaze naturale.
Centrala termica va fi amplasata intr-o cladire anexa separata, conform planselor din partea desenata, care va contine
si un depozit de combustibil solid/lemn.

Instalatii interioare
Pentru asigurarea temperaturilor interioare prevazute de norme se prevede o instalatie de incalzire cu radiatoare din
otel functionand cu agent termic apa calda la parametrii 70/50°C.
Corpurile de incalzire vor fi prevazute cu robineti de reglaj cu cap termostatic cu aerisiri si goliri. Corespunzatoare
conductele vor fi din cupru si vor fi racordate la distribuitoare-colectoare care asigura reglarea si inchiderea.
Necesarul de caldura s-a evaluat in conditiile respectarii normelor de protectie termica a cladirilor rezultand o sarcina

pagina 10/28
Caiet de sarcini
Sala de sport școlară – proiect pilot combustibil solid

de 180 kW.

Centrala termica
Acoperirea necesarului de caldura al obiectivului se realizeaza cu :
Pentru alimentare cu combustibil solid - (in functie de amplasament si de utilitatile din zona)
- O centrala termica echipata cu doua cazane de apa calda cu functionare pe lemne
80/60°C avand fiecare o putere termica de 116 kW, echipate cu pompa, vas de expansiune
cu membrana, schimbator de caldura de siguranta, supapa de descarcare termica si doua
stocatoare (puffere) 1500/300 litri, cu boiler incorporat de 300 litri. Cazanele vor fi
montate intr-o camera cu` destinatie speciala pentru centrala termica, care respecta
normativele in vigoare si vor avea cosuri de fum de inox dublu-perete , priza de aer
proaspat si sifon de pardoseala, conforme cu normele de siguranta in exploatare si de
protectia mediului.
Puterea centralei termice pe combustibil solid (lemne) va asigura si necesarul de putere pentru bateria de incalzire cu
functionare pe agent termic a centralei de tratare a aerului ce va inlocui schimbatorul de caldura inox gaze-aer cu
functionare pe gaz metan (180 kW).
Necesarul de caldura ce urmeaza a fi asigurat de centrala termica este urmatorul:
- incalzire cu radiatoare ....................32kW
- incalzire apa menajera.................... 35kW
TOTAL~67KW
- incalzire aer ventilatie.................... 153.2kW
Instalatii de ventilare-climatizare, se prevad:
- instalatii de recirculare si improspatare a aerului in spatiul salii de sport
- instalatii de ventilatie pentru spatiile anexe.
Se vor asigura de catre o centrala de tratare aer tip rooftop dotata cu compresoare pentru racire si :
- modul de incazire cu schimbator de caldura gaze-aer de inox de 170 kW (putere frigorifica maxima
137kW) pentru locatiile unde exista retea de gaze naturale.
- baterie de incalzire cu apa calda pentru locatiile ce nu dispun de posibilitatea alimentarii cu gaze
naturale.
Se vor asigura de catre o centrala de tratare aer tip rooftop dotata cu compresoare pentru racire si baterie de incalzire
cu apa calda pentru sala de sport si spatiile anexe. Se va asigura tratarea complexa a aerului, acest procedeu
implicand: filtrare, dezumidificare, incalzire si recuperare a caldurii, racire.
Distributia aerului se va face in conformitate cu prevederile normativului NP06502 – Normativ privind proiectarea
salilor de sport:
- nr de schimburi orare n = 4, debit maxim de aer de 18500mc/h.

Utilitati
Alimentarea cu apa potabila
Racord PPR din reteaua publica in camin vizitabil cu apometru.
Racordurile vor fi asigurate de autoritatea locala pe pozitiile specificate prin proiect si la capacitatile solicitate.
Daca nu exista retea de apa in zona, atunci se va executa un put forat cu hidrofor prin grija si pe cheltuiala autoritatii
locale. Se vor face studii de potabilitate a apei si daca aceasta nu corespunde atunci se vor prevedea filtre de
dedurizare si antimicrobiene, montate intr-un camin vizitabil.
Alimentarea cu apa pentru stingerea incendiilor
Racord din reteaua publica.
Racordurile vor fi asigurate de autoritatea locala pe pozitiile specificate prin proiect si la capacitatile solicitate.
Daca reteaua publica de apa nu permite racordarea retelei de hidranti exteriori atunci se va prevedea statie de pompare
si rezerva de incendiu cu volumul de 108 mc.
Racordul la canalizare
Racord PVC-KG la reteaua urbana cu camin vizitabil sau bazin vidanjabil in conformitate cu normele in vigoare.
Racordurile vor fi asigurate de autoritatea locala pe pozitiile specificate prin proiect si la capacitatile solicitate.
In situatia in care zona nu este dotata cu retea de canalizare si separat instalatie pentru apele pluviale sau acestea nu
sunt suficient dimensionate se vor contrui cu cheltuieli din bugetul local bazine de retentie pentru canalizare si apele
pluviale.
In situatia in care cladirea are prevazuta locuri de parcare este nevoie de montarea un separator de hidrocarburi.
Alimentarea cu energie electrica
Racord subteran electricitate la capacitatea ceruta prin PT. In zonele in care reteaua nu asigura capacitatea necesara, se
va realiza un post trafo si un post electrogen, prin grija si pe cheltuiala autoritatii locale.
NOTA: Datele tehnice cu privire la nivelul de tensiune va fi stabilit pentru fiecare locatie in parte, in functie de

pagina 11/28
Caiet de sarcini
Sala de sport școlară – proiect pilot combustibil solid

disponibilitati. Racordurile la RMT vor fi asigurate de autoritatea locala pe pozitiile specificate in proiect si la puterea
necesara (inclusiv avizele, studiile si proiectul).
Alimentarea cu combustibil pentru centrala termica
Daca in zona amplasamentului nu exista retea de gaz, atunci se vor monta centrale cu combustibil solid, sau alte surse
prezente in zona.
Pentru a reduce consumurile la minimum se vor prevedea panouri solare care sa asigure incalzirea apei menajere pe
timpul cald si sa acopere o parte din consumul de energie..

INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE

Cerinta A – Rezistenta si stabilitate


In conformitate cu prevederile legii 10/1195 privind calitatea in Constructii si cele in “Regulamentul de verificare si
expertiza trehnica a proiectelor de Constructii” aprobat prin H.G. 925/1995, documentatia va fi supusa verificarii
tehnice de catre un verificator de proiecte atestat MLPAT, la urmatoarele cerinte:
“ A1”- Rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice inclusive la cele seismice pentru Constructii cu structura
de rezistenta din beton armat.
“ A2”- Rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice inclusive la cele seismice pentru Constructii cu structura
de rezistenta din metal.

Cerinta B – Siguranta in exploatare


În proiectarea cladirii de învatamânt se vor respecta obligatoriu prevederile normativului NP010/1997 – Normativ
privind proiectarea, executarea si întretinerea constructiilor pentru scoli si licee, a CE 1-95 – Normativ privind
proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta în exploatare si N.P. 051/2001 – Normativ
pentru adaptarea cladirilor civile ai a spatiilor urbane aferente la exigentele persoanelor cu handicap. In zona salii
toate muchiile vor fi rotunjite prin utilizarea unor profile speciale sau prin prelucrarea mecanica a materialului utilizat.
Dotarile (cosurile de basket, banchete asteptare, porti, etc ) vor respecta normativele privind siguranta in exploatare.
Rezolvarea functionala pe module de interes major (circulatii, spatiu de sport si anexe) face ca pe ansamblul
constructiei sa apara zone bine delimitate, fara interferarile de interes. Toate acestea duc în timpul exploatarii la
alegerea unor trasee optime ce se identifica cu caile de evacuare necesare si asigura siguranta circulatiei pedestre.
Caile de evacuare sunt dimensionate conform reglementarilor generale si sunt luminate si ventilate natural.
Scarile de acces inclusiv platformele dupa caz, au balustrade de protectie. Balustradele vor fi proiectate conform
normelor în vigoare în ceea ce priveste distanta dintre elementele componente. Se vor lua masuri înca din faza de
proiectare ca balustradele scarilor sa nu constituie o sursa potentiala de accidentare, iar mâna curenta sa nu poata fi
folosita drept tobogan.
Structura cladirii fiind din materiale durabile asigura o comportare viabila, cu siguranta în exploatare.
S-a asigurat mentinerea integritatii si rezistentei în timp prin masuri constructive, prin folosirea de materiale si
produse agrementate în subansamblurile de constructie.
Elementele de compartimentare si completare au fost alese din materiale durabile, iar elementele de închidere s-au
prevazut realizând etanseitati fata de mediul exterior. Prin materialele de finisaj propuse usor de întretinut si durabile
se vor obtine planeitatea suprafetelor, rectiliniaritatea muchiilor, omogenitatea culorii finisajelor. Toate acestea sunt
garantia exploatarii în conditii optime a cladirii.
La verificarea dimensionarii spatiilor de sport s-a luat în considerare atât numarul de elevi dar si posibila utilizare a
salii in regim public. Dimensionarea spatiilor, echiparea si mobilarea acestora determina aptitudinea de utilizare a
încaperilor.
Alegerea materialelor pentru instalatii si proiectarea s-a facut luând în considerare asigurarea protectiei utilizatorilor
împotriva riscului de accidentare sau stres provocat de agenti agresanti din instalatii. În instructiunile de urmarirea
comportarii în timp a cladirii se vor specifica toate masurile necesare pentru exploatarea în siguranta a cladirii.
Asigurarea sigurantei la intruziune si efractie se va face prin luarea urmatoarelor masuri: accesul în incinta va fi
asigurat cu sistem de închidere si va fi luminat pe timp de noapte, împrejmuirea incintei va fi conforma prescriptiilor.
Solutia arhitecturala propusa prevede ca nivelul de acces la sala de sport sa fie la cota +0.35 m fata de cota solului.
Usa de acces principal este precedata si de rampa cu panta de 8%. Persoanelor cu handicap locomotor li se va asigura
accesul neintrerupt atat pana la nivelul terenului de joc, loc in care vor avea prevazut un spatiu special. De asemnea
toate vestiarele sunt prevazute si dimensionate pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor.
Vestiarele au usi cu dimensiune minima de 90 cm si fiecare grup sanitar pentru elevi are cabine de WC care permit
rotirea caruciorului.
Suprafetele pardoselilor vor fi din materiale antiderapante care vor fi tratate fungicid, pentru a elimina pericolul
alunecarilor.

Cerinta C – Securitatea la incendiu

pagina 12/28
Caiet de sarcini
Sala de sport școlară – proiect pilot combustibil solid

Categoria de importanta este "C" – constructii de importanta normala rezultata conform "Metodologiei de stabilire a
categoriei de importanta"- Buletinul Constructiilor volum 4/1996.
Conceptia functionala respecta cerintele normativului de prevenirea incendiilor pentru aceasta categorie de constructii,
acordând o atentie deosebita normativului P 118 / 1999.
Cladirea va avea gradul II de rezistenta la foc.
Pe caile de evacuare capacitatea unui flux este de 75 persoane conf. P 118.
Stingerea unor eventuale incendii se va realiza de catre personalul de supraveghere cu stingatoare portabile
pozitionate în vestiare si în spatii tehnice.
Cladirea va fi prevazuta cu retea de hidranti exteriori conform normativului P118/2/2013.
Se prevad toate mijloacele de interventie conform reglementarilor si se asigura accesul autospecialelor de interventie
la cel putin doua fatade.
Întreaga conceptie a rezolvarii functiunilor va tine cont de Normele de Prevenire si Stingere a Incendiilor, iar în cadrul
proiectului tehnic se va elabora obligatoriu Scenariul de securitate la incendiu. Se prevad 2 cai de evacuare distincte
acoperind intreaga suprafata a cladirii, si deverseaza fluxurile direct in exterior la nivelul solului.

Cerinta D – Igiena si sanatatea oamenilor


Prin functionalitatea propusa si volumetria sustinuta de fatade s-a urmarit ca ansamblul sa se integreze în mediul
înconjurator reprezentat de constructiile existente si cadrul natural.
În vederea mentinerii igienii aerului într-o stare de confort corespunzatoare în salile în care se desfasoara procesul de
sport s-a asigurat un volum de aer de minim 5 m3/persoana – normat pentru activitati sportive.
Noxele provenite din respiratie, arderi incomplete, scapari de gaze, materiale de constructii sau pamant nu vor depasi
concentratiile admisibile în aerul încaperilor. Toate încaperile sunt ventilate natural sau fortat. În sala de sport s-a
prevazut instalatie de ventilare mecanica si de climatizare.
Prin amenajarile propuse la grupuri sanitare s-a urmarit asigurarea conditiilor de mentinere a igienei apei si evacuarea
apelor uzate, eliminand orice cauza care ar putea sa afecteze sanatatea oamenilor.
Prin pardoselile propuse usor de întretinut, placaje de faianta si zugraveli lavabile la pereti si obiecte sanitare noi
calitatea exploatarii acestor spatii ajunge la cerintele solicitate de institutiile abilitate de control de sanatate si mediu.
Echiparea salii de sport cu instalatii si echipamente sanitare s-a facut conform STAS 1478/1990. La proiectarea
evacuarii apelor uzate se vor respecta prevederile normativului C90/1983 – Normativ pentru conditiile de descarcare a
apelor uzate în retele de canalizare a centrelor populate.
Rezistenta minima necesara la permeabilitate la aer este asigurata prin folosirea materialelor durabile în principalele
elemente de constructii. În procesul de proiectare se va acorda o importanta deosebita asigurarii etanseitatii la apa.
Astfel calitatea învelitorii va fi aleasa în asa fel încât sa reziste la ciclurile de înghet-dezghet, stiut fiind faptul ca
deterioarea învelitorii produce deteriorari atât a structurii sarpantei cât si umeziri de ziduri.
Eliminarea si indepartarea apelor meteorice se va realiza prin sisteme de canalizare si amenajarea terenului.
Iluminatul artificial se realizeaza prin instalatii electrice calculate pe baza normativelor si standardelor specifice.
Cu lucrarile propuse nu se va modifica calitatea aerului, solului si apei, iar mediul exterior nu va fi poluat.
S-a prevazut îndepartarea manuala, zilnica sau pe masura producerii lor, a tuturor deseelor menajere si depunerea lor
în cosuri de gunoi la interior si europubele la exterior.
Functiunea de baza fiind aceea de sport, nu sunt zone de lucru cu substante toxice sau poluante de orice fel sau surse
de zgomote sau vibratii.
Nu sunt necesare masuri suplimentare de protectie a mediului.

Cerinta E – Izolarea termica si hidrofuga


Pentru izolarea termica a cladirii se vor respecta normativele C107/0...3/2005.
Toate materialele de inchidere a fatadei vor avea agremente tehnice si vor avea specificat coeficientul de izolare
termica.
La proiectarea evacuarii apelor uzate se vor respecta prevederile normativului C90/1983 – Normativ pentru conditiile
de descarcare a apelor uzate în retele de canalizare a centrelor populate.
Rezistenta minima necesara la permeabilitate la aer este asigurata prin folosirea materialelor durabile în principalele
elemente de constructii.
În procesul de proiectare se va acorda o importanta deosebita asigurarii etanseitatii la apa. Astfel calitatea învelitorii
va fi aleasa în asa fel încât sa reziste la ciclurile de înghet-dezghet, stiut fiind faptul ca deterioarea învelitorii produce
deteriorari tât a structurii sarpantei cât si umeziri de ziduri.
Eliminarea si indepartarea apelor meteorice se va realiza prin sisteme de canalizare si amenajarea terenului.

Cerinta F – Protectia la zgomot


La proiectarea cladirii s-au respectat pevederile normativului C 125/2005 privind proiectarea si executarea masurilor
de izolare fonica si a tratamentelor acustice in cladiri.

pagina 13/28
Caiet de sarcini
Sala de sport școlară – proiect pilot combustibil solid

Anvelopanta exterioara a cladirii asigura o buna protectie la zgomot, aceasta asigurand protectie atat pentru zgomotul
din exterior, dar si pentru propagarea zgomotului din interior.
Pardosela salii de sport va fi realizata din covor PVC ce are prevazut si un strat fonoabsorbant.
Peretii de compartimentare din zona vestiarelor si a grupurilor sanitare, realizati din gips carton, vor fi fonoizolati cu
saltele de vata minerala de 100mm.

MASURILE DE PROTECTIE CIVILA


Cladirea propusa nu are subsol, astfel ca nu este obligatoriu, conform legislatiei in vigoare, realizarea unui adapost
ALA.

AMENAJARI EXTERIOARE CONSTRUCTIEI


Cladirea salii de sport va fi amplasata in apropierea scolilor sau liceelor, in curtea acestora. Astfel ca acestea vor
forma impreuna un ansamblu. Amenajarile exterioare vor fi in functie de amplasament. In general se va mari spatiu
verde pe cat posibil. De asemenea daca pe amplasament nu exista, se va amenaja o parcare de minim 5 locuri de
parcare, in functie de spatiul pus la dispozitie si de modul de acces pe teren.

ORGANIZAREA DE SANTIER
Monitorizarea constructiei
Pe parcursul santierului controlul calitatii lucrarilor si al materialelor puse in opera va fi asigurat prin organismele si
metodele legale: angajati proprii ai beneficiarului (firme de dirigentie de santier) RTE, reprezentantii ISC local. Se va
intocmi si urmari programul de control al calitatii.
Cladirea va fi insotita la predare de cartea tehnica intocmita conform legii.
Odata cu incheierea lucrarilor de construire sarcina controlului si a urmaririi evolutiei in timp ii revine beneficiarului
sau reprezentantilor acestuia. Se vor asigura inspectii periodice la structura de lemn si fixarile metalice, inspectii ale
inveliorii, inspectii ale instalatiilor termice si de filtrare si recirculare a apei (acestea din urma fiind diferite de
inlocuirea partilor consumabile).
Costurile de monitorizare sunt suportate din bugetul investitiei pe parcursul derularii santierului si din buget local pe
parcursul exploatarii cladirii.
Tehnologii pentru protectia mediului
Se vor urmari regulile specifice pe perioada desfasurarii santierului astfel incat sa se evite contaminarea terenului,
contaminarea apelor curgatoare sau freatice invecinate, poluarea fonica a vecinatatii, degajarea de noxe sau substante
in suspensie in atmosfera. Toate operatiunile de evacuare a deseurilor se vor face in baza unui contract cu o companie
de salubrizare autorizata sau direct catre o groapa de gunoi dar in baza de contract preplatit.

5 Legislatia, Standarde si Reglementari Tehnice aplicabile

Antreprenorul trebuie să respecte pe deplin toate prevederile legislaţiei româneşti în domeniul construcţiilor.
Antreprenorul trebuie să se asigură că orice contracte, subcontracte, instrucţiuni de utilizare, aprobări, etc. care
urmează să fie încheiate sau emise în timpul perioadei de execuţie şi cea de notificare a defectelor, trebuie să fie în
conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii (cu modificările şi completările ulterioare).
Proiectarea si executia lucrarilor se va face in conformitate Standardele si Reglementarile Tehnice romanesti si
europene aflate in vigoare.

Proiectul se va realiza avand in vedere principalele NORMATIVE si STANDARDE in vigoare cum ar fi:

SR EN 1991-1-1-2004 Actiuni asupra structurilor. Actiuni generale - greutati specifice, greutati proprii, inc. utile pt.
cladiri

CR0-2012 Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii

CR 1-1-3-2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor

CR 1-1-4-2012 Cod de proiectare. Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor

P100-1-2013 Cod de proiectare seismica. Prevederi de proiectare pentru cladiri

SR EN 1992-1-1:2004 Eurocod 2 Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri

SR EN 1992-1-2:2006 Eurocod 2 Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-2: Reguli generale - Calculul comportarii

pagina 14/28
Caiet de sarcini
Sala de sport școlară – proiect pilot combustibil solid

la foc.

SR EN 1993-1-1:2006 Eurocod 3 Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-1: Reguli generale si reguli pentru cladiri.

SR EN 1995-1-1:2004 Eurocod 5 Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1: Reguli comune şi reguli pentru clădiri

SR EN 1995-1-2:2004 Eurocod 5 Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-2: Calculul structurilor la foc

GP 116-2011 Ghid privind calculul şi alcătuirea constructivă a planşeelor compuse lemn-beton la clădiri vechi şi noi

NE 018-2003 / Np 005-2003 Normativ privind proiectarea constructiilor din lemn

NP112-2013 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă.

NP120-2006 Normativ privind cerintele de proiectare si executie a excavatiilor adanci in zone urbane.

P118-1/2015 si P118-2/2015 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor

Ordinul Ministrului Sanatatii Nr. 331/99 pentru aprobarea Normelor de avizare sanitara a proiectelor, obiectivelor si
de autorizarea sanitara a obiectivelor cu impact asupra sanatatii publice

Legea 137/95 republicata privind protectia mediului

NP 065-02 Normativ privind proiectarea salilor de sport

I 5-2010 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare

I 13-2015 Normativ privind exploatarea instalatiilor de incalzire centrala

STAS 6648/ 1,2-2014 Calculul aporturilor de caldura din exterior" si "Parametrii climatici exteriori"

SR 1907/ 1-2014 lnstalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Prescriptii de calcul

SR 1907/ 2-2014 lnstalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Temperaturi interioare conventionale de calcul

C107/ 0-2002 Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la cladiri

C107/ 2-2005 Normativ privind calculul coeficientului global de izolare termica la cladiri cu alta dest. decat cea de
locuit

C107/ 3-2005 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor

C107/ 5-2005 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie in contact cu solul

C107/ 6-2005 Normativ general privind calculul transferului de masa (umiditate) prin elemente de constructie

C107/ 7-2005 Normativ pentru proiectarea la stabilitate termica a elementelor de inchidere ale cladirilor

GP 019-1999 Ghid privind alegerea echipamentelor aferente instalatiilor de incalzire si ventilare din cladiri

GP 056-2000 Ghid pentru proiectarea instalatiilor de incalzire si racire folosind ventiloconvectoare

GT 058-2003 Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform legii nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii, pentru instalatii de ventilare-climatizare

GT060-2003 Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform legii nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii, pentru instalatiile de incalzire central

Legea 319/2006 Legea securitatii si sanatatii în munca

pagina 15/28
Caiet de sarcini
Sala de sport școlară – proiect pilot combustibil solid

Legea 307/2006 Legea privind apararea împotriva incendiilor

Legea 10/1995 modificata cu privire la calitatea în constructii;

NP-065/2002 Normativ privind proiectarea salilor de sport din punct de vedere al cerintelor legii 10/1995NP

GP 120-2013 Ghid privind proiectarea si executia acoperisurilor verzi la cladiri noi si existente

I7/2011 Normativul pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor

I18/1-01 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de curenti slabi aferente cladirilor

I18/2-2002 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor interioare de semnalizare a incendiilor si a


sistemelor de alarmare contra efractiei din cladiri

C56/2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptiei lucrarilor de constructii si instalatiile aferente

C 300/1994 Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatiile aferente

NTE 006/06/00 Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de scurtcircuit in retelele electrice cu tens. sub
1kV

NTE 007/08/00 Normativul pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice

NP127/1999 Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme

NP-099-04 Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea si exploatarea inst. el. in zone cu pericol de explozie

Re-Ip 30-2004 Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant

NP-065/2002 Normativ privind proiectarea salilor de sport din punct de vedere al cerintelor legii 10/1995 privind
calitatea în constructii, modificata cu Legea nr. 123/2007

NP 061-02 Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri;

I9 Normativ pentru proiectarea instalaţiilor sanitare

NP-084-03 Normativ pentru proiectarea, executarea instalaţiilor sanitare utilizând conducte din materiale plastice

NTPA 001/2002 Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti
la evacuarea in receptorii naturali

STAS 1478-90 Instalatii sanitare. Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale. Prescriptii fundamentale

STAS 1795 lnstalatii sanitare. Canalizare interioara. Prescriptii fundamentale de proiectare

STAS 9470-73Ploi maxime, intensitati, durate, frecvente

STAS 1846/1-2006 Canalizari exterioare. Prescriptii de proiectare. Partea 1: Det. debitelor de ape uzate de canalizare

STAS 1846/2-2007 Canalizari exterioare. Prescriptii de proiectare. Partea 2: Determinarea debitelor de ape meteorice;

Legea nr.177/2015 pentru modificarea si completarea legii nr.10/1995 cu privire la calitatea în constructii

Ord. MMPS nr. 117/1996 privind normele specifice de securitate a muncii pentru lucrari de inst. sanitare şi de
încalziri

Norme de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii şi instalatii, aprobate cu ord.

pagina 16/28
Caiet de sarcini
Sala de sport școlară – proiect pilot combustibil solid

MLPAT – C300/1994.

HG 1091/2006 Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca, modificata

HG 300/2006 Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporale si mobile

HG 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii şi amenajari care se supun avizarii şi/sau autorizarii
privind securitatea la incendiu

NTE 007/08/00Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice

NP-061-02 Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri

C56 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente

SR HD 60364-5-54:2012 Instalatii electrice de joasa tensiune. Partea 5-54: Alegerea si montarea echipamentelor
electrice. Sisteme de legare la pamant, conductoare de protectie si conductoare de echipotentializare

SR EN 62305 (standard pe parti) Protectia impotriva trasnetului

SR EN 61000 (standard pe parti) Compatibilitate electromagnetica (CEM)

SR EN 12601:2002 Grupuri electrogene actionate de motoare cu ardere interna cu miscare alternativa. Securitate

SR EN 62040 (standard pe parti) Surse de alimentare neintreruptibile (UPS)

Legea nr. 333 din 08/07/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

HG 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor si protectia persoanelor

Ordin nr.163 din 28 februarie 2007 Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor

HG907/2016 privind etapele de elaborare si continutul – cadru al documentatiilor yehnico-economice aferente


obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

Ordonanță de urgență nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice
și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Aceasta lista nu este limitativa, in procesul de proiectare se vor respecta normele si normativele tehnice si legislatia in
vigoare, avizele si acordurile autoritatilor competente la momentul intocmirii proiectului in functie de solutiile tehnice
propuse.

6 Teste la Terminarea Lucrarilor si Teste înainte de Terminare

Se vor efectua teste pentru urmatoarele categorii de lucrari:


- Teste de inginerie civilă;(teste anterioare darii in exploatare)
- Teste de inginerie mecanică(instalatii sanitare, instalatii termice, instalatii de ventilatie si climtaizare,
mecanice);
- Teste de inginerie electrică (instalatii electrice curenti tari, instalatii electrice curenti slabi)
Beneficiarul trebuie să fie invitat de către Antreprenor să asiste la toate procedurile de testare la terminare.
Antreprenorul va transmite Beneficiarului un preaviz scris de 14 zile, prin care îl informează că lucrarile sau
instalatiile sunt pregatite pentru testare. În acelaşi preaviz, Antreprenorul prezintă Beneficiarului detalii privind testele
ce urmeaza a fi efectuate şi detalii referitoarele procedurile de testare si rezultatele ce trebuiesc obtinute in urma
testelor, inclusiv referinţe către Standardele Româneşti sau Europene adecvate în temeiul cărora vor fi efectuate
testele.
Testele de dare în exploatare se efectuează după testele de testare anterioare dării în exploatare. Testele de dare în
exploatare vor fi desfăşurate pe toate componentele mecanice, electrice si de instrumentatie şi control.
Antreprenorul trebuie să pregătească un plan de dare în exploatare, pe care îl va transmite Beneficiarului cu cel puţin

pagina 17/28
Caiet de sarcini
Sala de sport școlară – proiect pilot combustibil solid

14 zile înainte de Terminarea Lucrarilor. Testul de dare în exploatare detaliază toate procedurile urmând a fi adoptate
de către Antreprenor în timpul dării în exploatare, inclusiv programe şi metodologii, pentru a permite Beneficiarului
să se familiarizeze cu instalatiile ce urmeaza sa fie date in exploatare şi testate cat si cu metodele adoptate pentru
atingerea parametrilor si testarea instalatiilor.

Testele functionale

Antreprenorul va trebuie să efectueze un test funcţional pentru a demonstra că echipamentele aferente instalatiilor
componente ale constructiei sunt pregătire pentru utilizare conform prevederilor contractuale.
Testul funcţional se va efectua de către Antreprenor, cu prezenţa Beneficiarului, pentru o perioadă continuă de 15 de
zile, în timpul căreia Antreprenorul monitorizează funcţionarea Echipamentelor în conformitate cu testele şi
procedurile de testare specifice, puse la dispozitie Beneficiarului.

Pe durata testului funcţional, Echipamentele funcţionează în regim automat.


Pentru a fi considerat îndeplinit cu succes, un test funcţional trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
- Echipamentele funcţionează în intervalul de performanţă garantat indicat de Antreprenor în Proiectul Tehnic
de Executie si in procedurile de testare;
- Echipamentele funcţionează în mod fiabil în această perioadă, în conformitate cu prevederile contractuale.

Fiabilitate: Se consideră că instalaţiile funcţionează în mod fiabil atunci cand echipamentele componente ale
instalaţiilor prevazute pentru functionarea salii de sport, funcţionează fără defecţiuni sau întreruperi notabile pe durata
testului. În acest sens, prima defectare a Echipamentelor, urmată de introducerea imediată a
Echipamentelor în stare de rezerva, nu este considerată ca reprezentând o defecţiune notabilă. Totuşi, o nouă
defecţiune a aceloraşi Echipamente în stare de funcţionare sau rezerva va fi considerată o defecţiune notabilă. În cazul
unei defecţiuni notabile, eroarea se rectifică şi se efectuează un nou test de fiabilitate pe componenta în cauză, care va
continua timp de 15 zile; în caz contrar, va fi înregistrat ca defect ascuns, urmând a fi corectat în Perioada de
Remediere a Defectelor Ascunse.

7 Cerintele privind manualul de operare si intretinere

Antreprenorul va furniza suficiente detalii privind Procedurile de operare si intretinere, pentru a permite ca
instalatiile/lucrarile sa fie operate si intretinute in mod eficient si in conditii de siguranta. Aceste detalii vor fi incluse
in cadrul Manualului de Operare si Intretinere care va fi furnizat atat pe suport de hartie (in trei exemplare) cat si in
format electronic. In aceste documente vor fi incluse detalii suficiente pentru a permite Autoritatii Contractante
exploatarea, intretinerea, demontarea, reasamblarea, reglarea si repararea oricarei parti a Lucrarilor.

Formatul si cerintele pentru Procedurile de Operare si Intretinere vor fi stabilite dupa cum urmeaza:
Masuri de siguranta
Se vor include urmatoarele:
Cerinte cu caracter general care sa demonstreze conformitatea cu legislatia in vigoare privind protectia muncii,
securitatea si sanatatea in munca;
Masuri pentru cazurile de urgenta;
Proceduri de operare si intretinere – informatiile cu privire la siguranta;
Echipamente electrice – informatiile cu privire la siguranta;
Evaluarea riscurilor;
Registrul Echipamentelor cu grad mare de risc din punct de vedere al sigurantei;
Instalatii mecanice – informatiile cu privire la siguranta;
Ridicarea si indepartarea echipamentelor – informatiile cu privire la siguranta.
Introducere
Se vor include urmatoarele:
Informatii privind Contractul
Numele si adresele Santierului, Beneficiarului, Antreprenorului si Subantreprenorilor;
Data de Incepere a Lucrarilor;
Data Receptiei – Aceasta data va fi completata de indata ce va fi cunoscuta.

Scopul Lucrarilor
O scurta descriere a salii de sport si a scopului Lucrarilor in conformitate cu prevederile contractuale.
Descrierea generala a salii de sport

pagina 18/28
Caiet de sarcini
Sala de sport școlară – proiect pilot combustibil solid

Se vor include urmatoarele:


O descriere generala a obiectelor proiectului;
O descriere generala a echipamentelor electrice, inclusiv o scurta descriere a echipamentelor furnizate, enumerand
componentele individuale de control si control la distanta.
O descriere generala a echipamentelor mecanice(lifturi,sanitare,termice si climatizare-ventilatie) inclusiv o scurta
descriere a tuturor echipamentelor mecanice furnizate.

Descrierea detaliata a Echipamentelor Electrice


Se vor include urmatoarele:
Detalii cu privire la toate echipamentele si cablurile electrice, prezentand interfata si sistemul de control disponibil
pentru fiecare compartiment si precizand categoria, producatorul si furnizorul componentelor principale.

Descrierea detaliata a Echipamentului Mecanic


Se vor include detalii cu privire la toate echipamentele mecanice, inclusiv tipul, categoria, functionarea, curbele
specifice de functionare si producatorul.

Descrierea detaliata a terenului de joc


Se vor include detalii cu privire la straturile componente.

Instructiuni de operare
Se vor include urmatoarele:
Detalii cu privire la modul in care fiecare parte a salii de sport este controlata si operata, atat in modul automat, cat si
in cel manual.
Sistemul de control si interactiunea acestuia cu echipamentele interdependente si utilizarea materialelor.
Detaliile cu privire la operarea salii de sport in conditii extreme (daca este cazul)
Detalii privind procedurile de pornire si oprire, impreuna cu orice alte verificari de siguranta asociate.

Instructiuni de verificare si intretinere


Se vor include calendarul verificarilor de rutina si activitatile de intretinere, facandu-se referire la instructiunile
producatorului echipamentelor pentru detalii complete.
Indentificarea si corectarea erorilor
Se va include un ghid pentru controale de prima instanta care pot fi intreprinse in cazul avariilor fara a se face
trimitere la instructiunile detaliate.
Piese de schimb
Se vor include liste cu consumabile si piesele de schimb recomandate pentru fiecare echipament component al
instalatiilor prevazute.
Instrumente speciale
Se va include o lista cu instrumentele speciale necesare.

Certificate de testare
Se vor include certificate si documente relevante care dovedesc respectarea legislatiei in vigoare in ceea ce priveste
echipamentele si materialele utilizate, precum si teste de performanta.

Date referitoare la punerea in functiune


Se vor include urmatoarele:
Lista parametrilor stabiliti in timpul fazei de punere in functiune.
Un registru pentru inregistrarea oricarei modificari privind datele referitoare la punerea in functiune, data modificarii,
precum si motivele care au determinat modificarea.
Inventarierea Instalatiilor montate si materialelor utilizate
Se vor include date cu privire la producator, cum ar fi durata de functionare, tipul si seria.
Planse conforme cu executia
Antreprenorul va fi responsabil cu pregatirea planselor conforme cu executia, in format AutoCAD, incluzand:
Diagrama de proces, masura si control
Planul general, aratand principalele caracteristici operationale ale Lucrarilor
Amplasarea echipamentelor
Plansele zonelor cu grad ridicat de risc
Detalii mecanice
Detaliile instalatiilor electrice
Detaliile sistemului de control

pagina 19/28
Caiet de sarcini
Sala de sport școlară – proiect pilot combustibil solid

Diagrame de distributie a circuitelor instalatiilor electrice


Traseele cablurilor de m.t. si joasa tensiune
Modalitatile de impamantare
Software

Studiu Topografic
Ridicarea topografica a santierului va fi actualizata de catre Antreprenor cu date privind noile facilitati.

Anexe
Urmatoarele informatii vor fi incluse ca anexe :
Adresele producatorilor si furnizorilor de piese de schimb si asistenta pentru echipamentele instalate
Instructiunile de utilizare si functionare ale producatorilor
Planse

8 Cerinte privind proiectarea si executia lucrarilor.

Proiectare

In cadrul contractului, Antreprenorul are responsabilitatea realizarii serviciilor si executiei lucrarilor, cu respectarea
prevederilor proiectului pilot cu privire la imaginea arhitecturala, gabarite generale, partiuri interioare, materiale
prevazute in proiectul pilot si a specificatiilor tehnice generale.
La adaptarea la amplasament nu se vor face modificari ale planurilor de arhitectura si nici ale dimensiunii generale ale
cladirii.
Pentru a respecta cerintele ISU, peretii de compartimentare interioara pot suferi unele modificari de
amplasament/grosime/componenta cu acordul proiectantului proiectului pilot, dar fara a afecta schema functionala si
fara a modifica dimensiunile incaperilor sub dimensiunile normate.
Volumul cladirii este gandit a fi independent, nealipit altor constructii existente, insa daca apar anumite constrangeri
in cazul unor amplasamente se pot face adaptarile necesare, cladirea putand fi articulata cu alte constructii,
respectanu-se normele referitoare la protectia la incendiu. Se recomanda mentinerea unei distante optime fata de
celelalte constructii de 10 m.
Presiunea conventionala luata in calcul pentru stabilirea dimensiunilor fundatiilor este de Pconv =230 kPa la
adancimea de Dmin=-2,00m. Sistemul de fundatii, fundatii directe, ales este fezabil pentru terenuri de fundare bune.
In cazul in care fundarea cladirii se va realiza pe un teren dificil, stabilit prin studiul geotehnic, se va opta pentru un
sistem de fundare adecvat. De asemenea in cazul in care geotehnicianul va stabili ca terenul de fundare face parte din
categoria terenurilor dificile de fundare va furniza un studiu geotehnic amanuntit in care sa fie prezentati toti
coeficientii necesari in calculul fundatiilor, conform normativelor in vigoare la data realizarii studiului, deoarece o
solutie optima din punct de vedere structural si economic poate fi realizata numai avand la baza un studiu geotehnic
corect si coerent.
Proiectantul adaptor realizeaza propriile documentatii de rezistenta, arhitectura si instalatii pe baza proiectului pilot
anexat prezentei documentatii de achizitii, a studiului geotehnic, a ridicarii topografice facute pe amplasament si a
conditiilor geo-climatice locale, in conformitate cu legislatia in vigoare.
In acest sens, se anexeaza prezentului Caiet de Sarcini urmatoarele:
- Ridicare topografica
- Studiul Geotehnic
- Proiect pilot
Din punct de vedere al proiectarii (inclusiv pe perioada asistentei tehnice), Antreprenorul va trebui sa realizeze:
- Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire - P.A.C.
- Proiectul de organizare a executiei lucrarilor – P.O.E.
- Proiect Tehnic de Executie (PT+CS+DE), verificat potrivit prevederilor legale, pentru cerinţele de calitate de
specialişti - atestaţi de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în condiţiile legii,
- Asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor (inclusiv fazele determinante și modificări ale
proiectului daca este cazul),

Dupa obtinerea aprobarii Beneficiarului (SC CNI SA) toate documentatiile (exceptie documentatiile pentru avize,
documentatii P.A.C) vor fi multiplicate in 5 exemplare ce vor fi distribuite astfel:
- 2 ex. Beneficiar;
- 2 ex Diriginte de santier: unul va fi folosit pentru cartea constructiei si unul pentru urmarirea lucrarilor in
santier;
- 1 ex la constructor (ramane pe santier pentru executie si controale);

pagina 20/28
Caiet de sarcini
Sala de sport școlară – proiect pilot combustibil solid

Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire - P.A.C.


Pentru obtinerea Autorizatiei de Construire a Lucrarilor Permanente se va intocmi documentatia în conformitate cu
Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea
locuinţelor, cu modificările și completările ulterioare precum si in conformitate Hotararea nr. 907/29.11.2016 privind
etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor de investitii
finantate din fonduri publice – ANEXA Nr.9. A. Continutul cadru al proiectului pentru autorizarea executarii
lucrarilor de construire.
P.A.C va fi verificat, prin grija Antreprenorului, potrivit prevederilor legale, pentru cerinţele de calitate de specialişti -
atestaţi de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în condiţiile legii.
Aprobarea P.A.C. se va face in conformitate cu prevederile Conditiilor Contractuale.
Orice modificare a P.A.C. se va face in conformitate cu prevederile Conditiilor Contractuale.

Proiectul de organizare a executiei lucrarilor – P.O.E.


Pentru obtinerea Autorizatiei de Construire a Lucrarilor Provizorii se va intocmi documentatia în conformitate cu
Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea
locuinţelor, cu modificările și completările ulterioare precum si in conformitate Hotararea nr. 907/29.11.2016 privind
etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor de investitii
finantate din fonduri publice – ANEXA Nr.9. C. Continutul cadru al proiectului de organizare a executiei lucrarilor.
Aprobarea proiectului tehnic de executie se va face in conformitate cu prevederile Conditiilor Contractuale.
Orice modificare a Proiectului Tehnic de Executie se va face in conformitate cu prevederile Conditiilor Contractuale.
Aprobarea P.O.E. se va face in conformitate cu prevederile Conditiilor Contractuale.
P.O.E va fi verificat, prin grija Antreprenorului, potrivit prevederilor legale, pentru cerinţele de calitate de specialişti -
atestaţi de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în condiţiile legii.
Proiect Tehnic de Executie (PT+CS+DE)
Se va intocmi in conformitate conformitate Hotararea nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul
cadru al documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice –
ANEXA Nr.10.

Continutul cadru al proiectului tehnic de executie.


Proiectul tehnic verificat potrivit prevederilor legale reprezinta documentatia ce contine parti scrise si desenate privind
realizarea obiectivului de investitii.
Proiectul tehnic trebuie sa fie astfel elaborat incât sa fie clar, sa asigure informatii tehnice complete privind viitoarea
lucrare si sa raspunda cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului.
Proiectul tehnic trebuie sa permita elaborarea detaliilor de executie in conformitate cu materialele si tehnologia de
executie propusa, fara a se depasi valoarea ofertata si contractata.
Aprobarea proiectului tehnic de executie se va face in conformitate cu prevederile Conditiilor Contractuale.
Orice modificare a Proiectului Tehnic de Executie se va face in conformitate cu prevederile Conditiilor Contractuale.
Proiectul Tehnic de Executie va fi verificat, prin grija Antreprenorului, potrivit prevederilor legale, pentru cerinţele de
calitate de specialişti - atestaţi de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în condiţiile legii.
Asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor (inclusiv fazele determinante și modificări ale proiectului daca
este cazul),

Proiectantul va avea obligatia de a raspunde solicitarii Beneficiarului privind prezenta acestuia in santier, la
notificarea Beneficiarului sau ori de cate ori situatia o impune si ori de cate ori primeste o solicitare scrisa sau sub
orice alta forma de comunicare.
Proiectantul are obligatia de a raspunde solicitarii Beneficiarului privind participarea acestuia la intalnirile
Beneficiarului cu una, mai multe sau toate partile mentionate mai jos:
- Beneficiarul;
- Inspectoratul de Stat in constructii.
- Inspectoratul de Situatii de Urgenta;

Orice modificare adusa, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de Sarcini va fi facuta in conformitate cu
Conditiile Contractuale cu respectarea prevederilor legislatiei privind achizitiile publice precum si a legislatiei privind
calitatea in constructii. Modificarile vor fi inaintate sub forma de Dispozitie de santier. Modificarile aduse nu vor
schimba pretul ofertat, Antreprenorul are obligatia de a verifica in momentul ofertarii toata documentatia si
amplasamentul si isi va asuma orice modificare din punct de vedere financiar.
Dispozitiile de santier, aprobate de catre verificatorul de proiect si expert (daca este cazul), vor fi insotite de:
- memoriu/nota justificativa prin care sa fie fundamentata orice modificare;

pagina 21/28
Caiet de sarcini
Sala de sport școlară – proiect pilot combustibil solid

Pentru asigurarea executiei lucrarilor conform legislatiei in vigoare, atat calitativ cat si cantitativ, este nevoie de
asistenta permanenta a Proiectantului atat in timpul executiei, cat si pana la receptia finala a lucrarilor:
- Pe toata durata de derulare a executiei, Proiectantul va oferi moduri de tratare a neconformitatilor eventual
aparute;
- Va raspunde solicitarii Achizitorului, ori de cate ori este necesar, pentru asigurarea conformitatii cu proiectul
si a nivelului de calitate, la orice sesizare privind neconformitatile si/sau neconcordantele constatate in
proiect in vederea solutionarii;
- Proiectul va solutiona neconformitatile, defectele si neconcordantele aparute in fazele de executie, prin
solutii tehnice, cu acordul Beneficiarului;
- Va urmari pe santier utilizarea in executie a materialelor din proiect.
- Va participa la intocmirea Cartii Tehnice a Constructiei Capitolele A si D;
- Va intocmi si inainta Beneficiarului, Raportul Proiectantului la Terminarea Lucrarilor;
- Elaborare documentatie pentru obtinerea Certificatului de Performanta energetica (CPE) si obtinerea
Certificatului de performanta energetica

Executia
Date generale
Lucrarile se vor executa cu respectarea stricta a proiectului a prevedrilor Certificatului de Urbanism, a Autorizatiei de
Construire si a Proiectului Tehnic de Executie.
Ofertele care prezinta durata de executie a lucrarilor mai mare decat durata maxima acceptata de catre autoritatea
contractanta vor fi declarate neconforme.
La elaborarea ofertei, operatorii economici vor tine cont ca toate incercarile pentru materialele puse in opera,
prevazute de legislatia in vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie (ex. rapoarte de incercare pe beton, rapoarte de
incercare pentru otelul-beton, etc.).
Programul de Executie va fi intocmit de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile contractuale
Lucrarile de executie se vor desfasura in intervalul perioadei stabilite contractual. Depasirea termenelor prevazute se
va penaliza conform conditiilor stipulate in contract.
Antreprenorul este obligat sa-si indeplineasca atributiile ce-i revin referitoare la calitatea constructiilor stabilite prin
Legea nr. 10/1995, privind calitatea in constructii si de celelalte normative legale in vigoare.
Lucrarile de executie se vor desfasura exclusiv in incinta pusa la dispozitie fara interventii pe proprietatile vecine si
fara a incomoda circulatia pe caile de circulatie publice. Antreprenorul General are obligatia de a obtine toate
acordurile si autorizatiile necesare pentru transporturile efectuate si pentru eventuale lucrari ce au loc prin ocuparea
domeniului public si pe proprietati invecinate daca este cazul. Costurile aferente vor fi suportate de catre
Antreprenorul General.
Antreprenorul General va asigura prezenta de personal tehnic (Reprezentantul Antreprenorului) insarcinat cu
comunicarea cu Beneficiarul pe intreaga durata a contractului.
Executantul este obligat sa asigure nivelul de calitate al lucrarilor prin sistemul propriu de calitate conceput si realizat
prin personal propriu si prin responsabilul tehnic cu executia atestat (RTE);
Executantul are obligatia de a intocmi pentru fiecare obiectiv de investitie/lucrare planul de masuri minimale de
securitate si sanatate in munca, de a stabili masurile specifice de protectie a muncii pentru principalele categorii de
lucrari din Caietul de Sarcini si de a desemna conducatorul care sa asigure si sa controleze aplicarea de catre toti
participantii la procesul de munca a masurilor tehnice, sanitare si organizatorice stabilite si a prevederilor legale in
domeniul protectiei muncii; in conformitate cu prevederile legale in vigoare executantul raspunde de realizarea
lucrarilor de constructii in conditii care sa asigure evitarea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale;
Materialele utilizate in lucrare trebuie sa fie insotite de agremente tehnice si certificate de conformitate, trebuie sa
indeplineasca conditiile de calitate garantate de furnizor si impuse de normativele tehnice specifice categoriei de
lucrari;
Lucrarile de constructii si instalatii vor fi executate de personal cu calificare corespunzatoare in toate situatiile cand
normativele tehnice prevad acest lucru;
Modul de efectuare a verificarilor, inspectiilor si conditiilor de receptie la terminarea lucrarilor si a celei finale la
expirarea perioadei de garantie, documentele care se intocmesc cu acest prilej sunt cele prevazute in HG nr. 343/207,
Legea 10/95 privind calitatea in constructii si celelalte normative tehnice in vigoare;

Antreprenorul General are obligatia de a furniza la sfarsitul lucrarilor:


-documentatia post executie
-manualul de utilizare, intretinere si urmarire a evolutiei in timp a imobilului
Antreprenorul General nu va periclita prin actiunile sale, in special prin omisiuni si nerespectari ale normelor
aplicabile in vigoare, buna derulare a contractului si atingerea obiectivelor propuse.

pagina 22/28
Caiet de sarcini
Sala de sport școlară – proiect pilot combustibil solid

Siguranta pe santier si securitatea muncii


In executarea contractului, Antreprenorul va respecta legea si reglementarile in vigoare legate de securitatea muncii
inclusiv daca este cazul reglementarile specifice de securitate si siguranta ale Beneficiarului.

Trasarea
Antreprenorul va fi responsabil de:
- Trasarea exacta a lucrarilor in raport cu reperele si sistemele de referinta initiale prevazute in Contract sau
comunicate de Beneficiar;
- Corectitudinea pozitiei, cotelor, dimensiunilor si traseului tuturor partilor din lucrari,
- Mobilizarea, pe parcursul executarii Contractului, a tuturor instrumentelor, aparaturii si manoperei necesare
in legatura cu responsabilitatile de mai sus.

Activitatea Antreprenorului pe santier


Antreprenorul va respecta prevederile Conditiilor Generale de Contract.
Protectia mediului in timpul lucrarilor
Antreprenorul, pe perioada constructiei, va asigura conditiile corespunzatoare pentru pastrarea mediului inconjurator,
pe santier, acordand o atentie speciala:
- limitarii emisiilor de zgomot;
- limitarii emisiilor de substante periculoase in atmosfera;
- prevenirii poluarii sau contaminarii apelor subterane si de suprafata;
- protejarii spatiilor verzi.

Depozitarea temporara a materialelor


Toate materialele vor fi depozitate astfel incat sa se garanteze protectia lor impotriva furturilor, avariilor,
respectându--se cu strictete instructiunile producătorului. Pe parcursul executiei lucrării, Antreprenorul are obligatia:
-de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
-de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
-de a aduna si îndepărta de pe santier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt
necesare.
Antreprenorul are dreptul de a retine pe santier, până la sfârsitul perioadei de garantie, numai acele materiale,
echipamente, instalatii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligatiilor sale în perioada de
garantie.
Caile de acces
Antreprenorul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru căile de acces cu destinatie specială si/sau
temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier. De asemenea, Antreprenorul va obtine, cu
riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilităti suplimentare din afara santierului, care îi pot fi necesare la executia
lucrărilor care fac obiectul Contractului. Antreprenorul este responsabi (în relatia dintre părti) de lucrările de
întretinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de acces. Antreprenorul are obligatia
de a asigura toate marcajele si indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces si de a obtine aprobarea autoritătilor
competente pentru marcaje si indicatoare precum si pentru utilizarea acestor drumuri; Beneficiarul nu va fi
răspunzător pentru revendicările generate de utilizarea drumurilor de acces.
Pe parcursul executiei lucrărilor si al remedierii viciilor ascunse, Antreprenorul are obligatia, de a nu stânjeni inutil
sau în mod abuziv:
- confortul riveranilor; sau
- căile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si căilor publice sau private care deservesc proprietătile
aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane si Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul
împotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor în justitie, daunelor-interese,costurilor, taxelor si cheltuielilor,
indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu aceste obligatii pentru care responsabilitatea revine
Antreprenorului.

Antreprenorul are obligatia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul
santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre
subcontractantii săi; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza încărcăturile,
în asa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu
producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.
În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe
traseul santierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, Antreprenorul

pagina 23/28
Caiet de sarcini
Sala de sport școlară – proiect pilot combustibil solid

are obligatia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau
drumuri.
Antreprenorul este responsabil si va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătătirea, în scopul facilitării
transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care
comunică cu sau care se află pe traseul santierului. Pentru a asigura o executie de calitate a lucrarilor, se va face
receptia lucrarilor pe faze de executie, receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala .

Personalul cheie al Antreprenorului

Antreprenorul nu va efectua schimbări în cadrul personalului cheie stabilit, fără aprobarea prealabilă scrisă a
Beneficiarului. Antreprenorul trebuie să propună din proprie iniţiativă o înlocuire a personalului în următoarele
cazuri:
- în caz de moarte, boală sau accident al unui membru al echipei;
- dacă devine necesar să înlocuiască un membru al echipei pentru oricare alt motiv care este dincolo de controlul
Antreprenorului.
Atunci când un membru al personalului cheie trebuie înlocuit, înlocuitorul trebuie să posede cel puţin echivalentul
calificărilor şi experienţei.

CERINTE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR


Lucrarile se vor executa cu respectarea stricta a contractului si a proiectului tehnic si a detaliilor de executie.
Lucrările executate se consideră finalizate și se pot supune recepției în condițiile prevederilor H.G. nr. 343 din 30 mai
2017 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.
Dirigintele de santier si personalul propriu desemnat de autoritatea contractanta are rolul de monitorizare a
activitatilor realizate de catre contractor si a progresului fizic al lucrărilor executate in vederea decontarii. Decontarea
lucrarilor din listele de catitati aferente proiectului adaptat la amplasament se va realiza pe baza atasamentelor
confirmate de dirigintele de santier si a personalului propriu desemnat de autoritatea contractanta pentru urmarirea
executiei lucrarilor.

ETAPELE REALIZARII LUCRARII


Etapele de realizare a lucrarii vor fi stabilite in urma intocmirii proiectului tehnic si stabilirii tehnologiei de lucru.
Ofertantii vor elabora propunerea tehnică în baza cerinţelor prezentate în documentatiile tehnice, Caietul de Sarcini şi
a datelor culese de pe teren, respectiv va verifica şi examina locaţia proiectului, pentru a se informa în mod complet
despre toate problemele relevante, inclusiv (fără limite):
- forma şi tipul amplasamentului;
- condiţiile hidrologice si climatice;
- conditiile urbane si/sau sociale
Toate lucrarile intreprinse, inclusiv proiectele pregatite, activitatile finalizate, materialele livrate in cadrul prezentului
contract trebuie sa respecte cerintele din caietul de sarcini Proiect tehnic tip etc.
Proprietatile materialelor vor respecta si se vor inscrie in datele descrise in cerintele tehnice. Prin grija ofertantului,
proiectul va fi verificat de verificatori tehnici atestati pe specialitati, conform „Regulamentului de verificare si
expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor”, (conf. H.G. nr.925/1995 – M.O.
286/1995), pentru toate cerintele ce se impun.
Drepturile de proprietate intelectuala asupra documentatiei de proiectare intocmite se transfera integral beneficiarului,
o data cu plata serviciilor.
Potrivit prevederilor art. 22^1 din legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completarile si modificarile
ulterioare “cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare faţă de documentaţia tehnico-economică
aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect şi
proiectanţii pe specialităţi, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a
investitorului şi/sau a beneficiarului în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat.”
Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentarii ofertei sale, indiferent de rezultatul obtinut la
adjudecarea ofertei.
Orice reglementare ulterioara incheiereii contractului transmisa de AC in scopul indeplinirii contractului, va fi insusita
de catre Antreprenor (Executant si Proiectant).

9 Durata serviciilor de Proiectare si Executie

Durata de realizare a investitiei este de 12 luni (1,5 luni proiectare + 10,5 luni executie).
PERIOADA DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE
Pentru o perioada ofertata a garantiei de buna executie a lucrarilor sub 36 de luni oferta va fi considerata neconforma.

pagina 24/28
Caiet de sarcini
Sala de sport școlară – proiect pilot combustibil solid

Prestarea serviciilor de proiectare se va realiza in termen de 1,5 luni de la emiterea ordinului de incepere a prestarii
serviciilor.
Perioada de timp de la depunerea documentatiilor pentru obtinerea avizelor/autorizatiei pana la eliberarea acestora nu
face parte din perioada necesara avizarii proiectului si obtinerii autorizatiei de constructie. Antreprenorul este
OBLIGAT sa faca dovada depunerii documentatiilor pentru obtinerea avizelor/autorizatiei catre Achizitor.

In mod exceptional Achizitorul poate accepta o depasire a termenelor de predare a documentatiei de Proiectare, daca
este cazul, în următoarele condiţii:
i) imposibilitatea obtinerii avizelor, permiselor, certificatelor si autorizatiilor de la terti, la timp sau
deloc, din motive care nu sunt imputabile antreprenorului / proiectantului;
ii) modificări ale legislaţiei în materie tehnică, orice alte prevederi legale incidente, ordine, instrucţiuni,
normative, stas-uri, etc.
Interventia unei situatii ce poate determina imposibilitatea temporara a Prestatorului de executare a obligatiilor
contractuale il obliga la informarea prompta a Achizitorului. Informarea Achizitorului va fi insotita de documente
justificative relevante care demonstreaza situatia de fapt.
Lipsa informarii Achizitorului face inopozabila acestuia dispozitia de sistare temporara, integrala sau partiala, a
prestarii serviciilor, cu consecinta dreptului Achizitorului de a refuza prelungirea Duratei de prestare si de predare a
proiectului.

Nr.crt Denumire activitate critica Durata


1. Intocmire si predare documentatie 1.5 luni de la emiterea ordinului de
de proiectare faza P.A.C. si P.T.E. incepere a prestarii serviciilor de
proiectare.
2. Emiterea ordinului de incepere a maxim 15 zile dupa aprobarea
lucrarilor P.T.E. de catre Beneficiar.
3. Finalizarea lucrarilor de executie 10.5 luni de la emiterea ordinului de
incepere a lucrarilor
10 Prezentarea Propunerii Tehnice

Propunerea tehnica va avea urmatoarea structura:


Organizarea de santier;
Caracteristicile tehnice ale constructiei;
Metodologia pentru realizarea serviciilor si lucrarilor;
Planul de lucru pentru realizarea serviciilor si lucrarilor;
Organizarea si personalul utilizat pentru realizarea serviciilor si lucrarilor.
Organizarea de santier:
Se vor prezenta descrieri privind:
- Cladiri existente pe amplasament;
- Zone de depozitare;
- Accese in santier;
- Lucrari temporare;
- Plan de organizare de santier adaptat la constrangerile impuse de amplasament.

Caracteristicile tehnice ale lucrarilor:


Se vor prezenta informatii minime privind descrierea detaliata a componentelor majore ale lucrarilor.

Metodologia pentru realizarea serviciilor si lucrarilor:


Se vor prezenta informatii privind:
Modul de abordare avut in vedere de ofertant pentru prestarea serviciilor si executia lucrarilor;
Se vor detalia fazele de proiectare. Astfel se va detalia continutul documentatiei ce urmeaza a fi intocmita si predata
de catre Antreprenor, atat pentru piesele scrise cat si pentru piesele desnate.
Se va prezenta o descriere a modului in care Antreprenorul va executa lucrarile atat cele provizorii cat si cele
permanente (pregatire, etapele principale de executie in corelare cu obiectele principale, teste si probe, terminare,
perioada de garantie);
Se vor prezenta tehnologiile avute in vedere pentru executarea lucrarilor pentru fiecare categorie de lucrare in parte;
Se vor specifica prevederile legale (legi, standarde, reglementari) in domeniu de activitate aferent obiectului
contractului ce urmeaza a fi atribuit, ce pot avea incidenta asupra derularii/implementarii acestuia.
Se vor identifica si prezenta riscurile care pot afecta executia contractului precum si masuri de reducere si sau

pagina 25/28
Caiet de sarcini
Sala de sport școlară – proiect pilot combustibil solid

eliminare a lor;

Planul de lucru pentru realizarea serviciilor si a lucrarilor:


Se vor prezenta:
Denumirea si durata activitatilor din cadrul contractului, asa cum sunt prezentate la “Metodologie”;
Succesiunea si interealationarea acestor activitati. Ofertantii sunt incurajati ca in planul de lucru, pentru fiecare
activitate ceruta, sa prezinte sarcinile/subsarcinile aferente. De asemenea, pentru fiecare activitate/sarcina in parte se
vor prezenta resursele umane alocate.
Durata activitatilor;
Obiectele de constructii din care sunt alcatuite Lucrarile;
Planul de lucru (grafic tip GANTT) se va realiza utilizand un software de planificare a timpului, cu evidentierea
drumului critic.

Organizarea si personalul utilizat pentru realizarea serviciilor si lucrarilor:


Se vor prezenta:
- Structura echipei propuse pentru indeplinirea contractului atat pentru proiectare cat si pentru executia
lucrarilor;
- Modul de abordare a activitatilor corespunzatoare indeplinirii cerintelor privind sanatatea si securitatea in
munca;
- Modul de abordare si gestionare a relatiei cu subcontractorii, in raport cu activitatile subcontractate (daca este
cazul);
- Descrierea modalitatii de acces la alte resurse, in afara resurselor umane, (cum ar fi utilaje, instalatii si
echipamente) necesare pentru indeplinirea cerintelor tehnice si contractuale precum si a reglementarilor,
standardelor si normelor aplicabile proiectarii si executiei cladirilor civile;
- Descrierea modului de acces la personalul necesar pentru indeplinirea cerintelor tehnice si contractuale
precum si a reglementarilor, standardelor si normelor aplicabile proiectarii si executiei cladirilor civile.

Personalul minim necesar este urmatorul:

PERSONAL RESPONSABIL CU PRESTAREA SERVICIILOR DE PROIECTARE


Coordonator colectiv de proiectare (sef de proiect) – specialistul desemnat de elaboratorul proiectului, cu
experiență, in domeniul proiectarii, responsabil de gestionarea proiectului de la concepere la încheiere, care
coordonează toate proiectele de specialitate, realizandu-le cu forte proprii sau apeland pentru anumite parti de proiect
la birouri, firme de proiectare specializate (dupa caz subproiectanti de specialitate pentru structura de rezistenta si/sau
instalatii generale, tehnologie, drumuri, etc.).
Șef de proiect arhitectură – arhitect cu experiență in domeniul proiectarii, înscris în Tabloul Național al Arhitecților,
cu drept de semnătură, care sa aiba nivelul de competență, ca in funcție de caz, sa poata coordona toate problemele
care apar in proiectarea si realizarea unei constructii indiferent de tip.
Şef de proiect de specialitate: rezistentă, instalații, (sanitare, termice, gaze, electrice,etc), – inginer senior, cu
experiență în domeniul proiectării în specialitatea respectivă, care să aibă nivelul de competență necesar coordonării
activității echipei tehnice desemnate să realizeze proiectul de specialitate respectiv, din cadrul proiectului. Proiectantul
de specialitate pentru instalatii electrice si gaze trebuie sa fie persoana autorizata ANRE (potrivit prevederilor Ordin
ANRE nr 11/2013).
Proiectant de specialitate instalatii curenti slabi – pentru a desfasura activitati de proiectare, instalatii curenti slabi
in conformitate cu legislatia, normativele si reglementarile in vigoare.
Responsabil pentru activitati de proiectare sisteme de supraveghere / alarmare impotriva efractiei - pentru a
desfasura activitati de proiectare sisteme de alarmare impotriva efractiei pentru sistemele de securizare (conform Legii
333/2003), in conformitate cu legislatia, normativele si reglementarile in vigoare.
Verificatori de proiecte, pe specialitati - Specialişti verificatori de proiecte atestaţi pe domenii/subdomenii şi
specialităţi, alţii decât specialiştii elaboratori ai proiectelor, în conformitate cu prevederile LEGII nr. 10 / 1995 privind
calitatea în construcţii cu modificările și completările ulterioare.

PERSONAL RESPONSABIL CU EXECUTIA LUCRARILOR

Manager de proiect / Reprezentant al Antreprenorului - responsabil pentru managementul proiectului conform


standardelor de management de proiect si a legislaţiei în vigoare.
Mentine relatia cu Autoritatea Contractanta pe probleme ce privesc implementarea proiectului,
Raspunde de planificarea, monitorizarea si controlul activitatilor proiectului precum si urmarirea realizarii activitatilor
conform planificarii, in conditiile contractului;

pagina 26/28
Caiet de sarcini
Sala de sport școlară – proiect pilot combustibil solid

Asigura controlul schimbarilor aprobate prin proiect;


Planifica, aloca si monitorizeaza resursele proiectului
Intocmeste documente de management a proiectului si le modifica atunci cand este nevoie
În cazul în care se constată o deviaţie în realizarea activităţilor faţă de planificarea iniţială, managerul de proiect,
împreună cu experţii implicaţi în activităţile respective vor realiza un plan de excepţie care să explice situaţia apărută,
să prezinte consecinţele necorectării situaţiei de excepţie şi opţiunile existente pentru corectarea acesteia împreună cu
planul de implementare a opţiunilor şi recomandărilor;
Sef de santier – persoana responsabila cu organizarea, coordonarea, si controlul activitatilor desfasurate pe santier,
respectarea tehnologiilor de executie si a instructiunilor privind exploatarea si intretinerea mijloacelor si uneltelor de
productie, fiind responsabil de corecta si buna utilizare a tuturor utilajelor de pe santier..
Manager in Sistemele de Management al Calitatii – persoana responsabila cu elaborarea si implementarea,
mentinerea si imbunatatirea sistemului calitatii, tratarea neconformitatilor si stabilirea masurilor corective, stabilirea si
mentinerea relatiilor cu clientii si furnizorii in scopul asigurarii calitatii, evaluarea furnizorilor, elaborarea si urmarirea
programelor de audit, monitorizarea efectuarii inspectiilor si incercarilor, precum si educarea, instruirea si motivarea
pentru calitate a personalului.
Responsabil tehnic cu executia pentru lucrări de constructii civile si industriale, instalatii: electrice, termice, sanitare,
ventilatie, climatizare, gaze naturale – persoana responsabila cu respectarea nivelului de calitate corespunzator
cerintelor esentiale, la lucrarile de constructii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, H.G. nr. 925/1995,
respectiv a Ordinului MDRAP nr. 1895/2016.
Electrician autorizat ANRE - persoana responsabila cu executarea instalaţii electrice, cu respectarea proiectelor şi a
tuturor normelor în vigoare;
Specialist instalatii curenti slabi – pentru a desfasura activitati de instalare, modificare sau intretinere, instalatii
curenti slabi in conformitate cu legislatia, normativele si reglementarile in vigoare.
Responsabil pentru activitati de instalare/modificare/intretinere sisteme de supraveghere / alarmare impotriva
efractiei - pentru a desfasura activitati de instalare/modificare/intretinere sisteme de alarmare impotriva efractiei
si/sau servicii pentru sistemele de securizare (conform Legii 333/2003), in conformitate cu legislatia, normativele si
reglementarile in vigoare.
Responsabil cu sănătatea şi securitatea muncii pe şantier – persoana absolventa de studii/cursuri autorizate,
recunoscute la nivel national/international, in domeniul SSM, responsabila cu evaluarea riscurilor privind securitatea
si sanatatea angajatilor si elaborarea unui plan si a instructiunilor de prevenire si protectie, elaborarea de instructiuni
proprii de aplicare a normelor de SSM, de verificarea modului in care se aplica reglementarile legislative in vigoare si
normele referitoare la prevenirea riscurilor de incendii, protectia sanatatii angajatilor si protectia mediului
inconjurator.
Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate Cerintele Beneficiarului din prezentul Caiet de
Sarcini, precum și Legislatia aflata in vigoare in domeniul constructiilor. Propunerea tehnica se va întocmi astfel încat
să rezulte îndeplinirea și asumarea în totalitate a cerințelor documentației de atribuire.

Lipsa propunerii tehnice are ca efect declararea ofertei ca neconforme.

11 PREZENTAREA PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiara va fi exprimata centralizat în Lei, cu si fara TVA si in Euro, luându-se in considerare
cursul euro la data publicării anunţului de participare in SEAP.
Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului
de achizitie publica respectiv, precum si, sa nu se afle in situatia prevazuta la art.210 din Legea privind achizitiile
publice nr.98/2016.
La elaborarea ofertei, operatorii economici vor tine cont ca toate incercarile pentru materialele puse in opera,
prevazute de legislatia in vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie (ex. rapoarte de incercare pe beton, rapoarte de
incercare pentru otelul-beton, testele instalatiilor si echipamentelor, etc.).

Toate ofertele financiare ale caror valori sunt aparent neobisnuit de scazute, prin raportare la preturile pietei,
vor fi temeinic justificate, Comisia de evaluare având dreptul de a solicita: documente privind, după caz, preţurile la
furnizori, situaţia stocurilor de materii prime şi materiale, modul de organizare şi metodele utilizate în cadrul
procesului de lucru, nivelul de salarizare a forţei de muncă, performanţele şi costurile implicate de anumite utilaje sau
echipamente de lucru care concura la formarea preturilor si implicit conduc la valoarea ofertei.

Propunerea financiara se va elabora cu respectarea specificatiilor prezentate in sectiunea 2 a Caietului de Sarcini

pagina 27/28
Caiet de sarcini
Sala de sport școlară – proiect pilot combustibil solid

“Pretul Ofertei”. Astfel, vor fi completate de catre ofertant formularul “Pretul Ofertei”. De asemenea, ofertantii vor
completa tehnic si economic listele de echipamente si dotari cerute in sectiunea 3 a Caietului de Sarcini “Cerintele
Beneficiarului.Liste echipamente si dotari”.
La stabilirea valorii ofertei, se va tine cont de coeficientii stabiliti de lege (contributia asiguratorie pentru
munca etc.) si coeficienti proprii ai ofertantului (indirecte si profit).
Pretul ofertei este ferm si nu se va schimba pe parcursul executiei lucrarii. Antreprenorul este obligat sa
viziteze amplasamentul si sa studieze proiectul pilot si studiile aferente. Dupa intocmirea Proiectului Tehnic,
Antreprenorul va reface devizul lucrarii conform listelor de cantitati care reies in urma calculelor. Valoarea finala a
devizului rezultat dupa intocmirea Proiectului Tehnic va fi aceeasi cu valoarea ofertata. La intocmirea
documentatiei economice faza Proiect tehnic si Detalii de executie Antreprenorul poate reloca/compensa
valorile/cheltuielile intre capitolele/subcapitolele de lucrari care intra in componenta C+M, fara depasirea valorii
ofertate.
Decontarea lucrarilor se va realiza in baza situatiilor de lucrari intocmite in baza Devizului rezultat la
intocmirea Proiectului Tehnic, aprobate de catre Dirigintele de santier si acceptate de catre Achizitor.

12 CONDITII PENTRU OFERTANTI

Potentialii ofertanti pot vizita amplasamentul pentru a evalua pe propria raspundere, cheltuiala si risc, datele necesare
pregatirii si elaborarii ofertei. Ofertantii interesati sa participle la vizitarea amplasamentului sunt rugati sa informeze,
in scris, Beneficiarul final si C.N.I. S.A. asupra intentiei de a vizita amplasamentul. Orice solicitare de clarificari care
decurge din vizitarea amplasamentului va fi adresata Autoritatii Contractante (AC) in scris.
AC precizeaza ca orice solicitare suplimentara de valori pentru necesitatea executarii unor lucrari ca urmare a
necunoasterii amplasamentului nu va fi luata in considerare.

13 ATRIBUŢIILE SI RESPONSABILITATILE AUTORITATII CONTRACTANTE

Autoritatea contractanta va avea urmatoarele atributii si responsabilitati in implementarea contractului:


-Va permite ofertantilor vizitarea amplasamentului pentru a evalua pe propria raspundere, cheltuiala si risc, datele
necesare pregatirii si elaborarii ofertei. Ofertantii interesati sa participle la vizitarea amplasamentului sunt rugati sa
informeze, in scris, UAT asupra intentiei de a vizita amplasamentul. Orice solicitare de clarificari care decurge din
vizitarea amplasamentului va fi adresata Autoritatii Contractante (AC) in scris.
-Va pune la dispoziţie antreprenorului general toate informaţiile si documentele necesare în legătură cu Proiectul Pilot
si cu amplasamentul pe care urmeaza sa se execute obiectivul de investitii(documentatia tehnica a proiectului pilot
elaborata la faza PTh, studiul topografic si studiul geotehnic elaborate pentru amplasamentul pe care urmeaza a se
construi obiectivul de investitii, avize de principiu;
-va ajuta / sprijini Antreprenorul, prin Beneficiarul Final, in obtinerea avizelor si Autorizatiei de Construire;
-Beneficiarul Final va plati toate taxele necesare obtinerii avizleor si Autorizatiei de Construire;
-va asigura personal propriu ce urmeaza sa verifice documentatia de proiectare elaborate de Antreprenor, in vederea
aprobarii in CTE-CNI a proiectului tehnic de adaptare la amplasament;
-va asigura personal propriu si diriginte de santier pentru urmarirea executiei lucrarilor;
-va emite Ordine Administrative catre Antreprenor prin personalul propriu desemnat;
-va organiza receptia la terminarea lucrarilor, conform legislatiei in vigoare, dupa primirea notificarii privind
terminarea lucrarilor, din partea Antreprenorului;
-va participa la receptia finala a obiectivului de investitii, dupa terminarea perioadei de garantie.

pagina 28/28

S-ar putea să vă placă și