Sunteți pe pagina 1din 16

SC COR AS ON BEST SRL PITESTI,STR. TUDOR VLADIMIRESCU,NR. 1 J03/1406/22.08.2006 C.U.I 1895468 Nr. 3/31.10.

2011

RAPORT DE SPECIALITATE Al expertului tehnic cooptat in scopul aplicarii procedurii de atribuire a contractului de lucrari avand ca obiect: ,,CONSTRUCTIE SEDIU NOU PRIMARIE, COMUNA SUICI,JUDET ARGES
I. CONSIDERATII INTRODUCTIVE Expertii externi au fost cooptati in vederea asigurarii indrumarii metodologice pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire a contractului de lucrari avand ca obiect ,, CONSTRUCTIE SEDIU NOU PRIMARIE,COMUNA SUICI,JUDET ARGES,aplicata de catre Primaria Suici-judetul Arges si initiate prin publicarea invitatiei de participare nr. 130136 din data de 12.09.2011 la procedura de anunturi de participare. II. ASPECTE PROCEDURALE Experti externi cooptati: - Bratu Roxana,expert in domeniul achizitiilor publice - Stancu Marian,expert tehnic In temeiul prevederilor: -art. 3 alin. (3) din H.G nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G nr. 34/2006,cu modificarile si completarile ulterioare; -art. 73 alin. (1), (5) si (6) din H.G. nr. 925/2006; -Dispozitia Primarului nr. din Am procedat la intocmirea prezentului raport de specialitate tehnic,constatand urmatoarele: Autoritatea contractanta,PRIMARIA SUICI a initiat procedura de anunturi de participare offline pentru atribuirea contractului de lucrari avand ca obiect ,,CONSTRUCTIE SEDIU NOU PRIMARIE,COMUNA SUICI,JUDET ARGES,prin publicarea in SEAP a invitatiei de participare nr. 130136 din data de 12.09.2011; Documentatia de atribuire a fost postata in SEAP; S-au solicitat clarificari privind documentatia de atribuire si au fost transmise raspunsurile la solicitarile de clarificari postate in SEAP;

Pana la data si ora limita de depunere a ofertelor,specificata in invitatia de participare respectiv 14.10.2011,ora 10.00,s-au depus la sediul autoritatii contractante 7 (sapte oferte): 1. SC RMR ARGES SRL CURTEA DE ARGES 2. SC SELF GEPI SRL CURTEA DE ARGES 3. SC SILVER TRADING SRL PITESTI 4. SC SIMARC SA PITESTI 5. SC CONSTRUCT ECI COMPANY 2000 SRL PITESTI 6. SC APARTAMENTUL SA PITESTI 7. SC ZEUS SA PITESTI Ofertele s-au depus conform documentatiei de atribuire,insotite de garantia de participare; S-a procedat la deschiderea ofertelor,fiind consemnate documentele depuse de fiecare operator economic in parte,conform anexei la procesul verbal de deschidere nr. din Ulterior sedintei de deschidere a ofertelor,am procedat la analizarea si verificarea acestora ,subsemnatul STANCU MARIAN ca expert tehnic am analizat si verificat PROPUNEREA TEHNICA, intocmind tabele de verificare a indeplinirii cerintelor tehnice. REFERITOR LA OFERTA DEPUSA DE SC ZEUS SA PITESTI, am constatat urmatoarele:

Nr. Crt. 1.

DOCUMENTE SOLICITATE Grafic fizic si valoric de executie a lucrarii Centralizatorul financiar al obiectelor Centralizator financiar al categoriilor de lucrari Lista cuprinzand cantitatile de lucrari Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

OFERTANT SC ZEUS SA Depus 5 luni Depus

CONCLUZII Cerinta indeplinita

2.

Cerinta indeplinita

3.

Depus

Cerinta indeplinita

4.

Depus

Cerinta indeplinita

5.

Depus

Cerinta indeplinita

6.

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Depus

Cerinta indeplinita

7.

Depus

Cerinta indeplinita

8.

Depus

Cerinta indeplinita

Au fost prezentate informatii cu privire la modul de executie a lucrarilor. Propunerea tehnica cuprinde solutia tehnica si cuantificata valoric pe etape si operatiuni,pentru executia lucrarilor. Propunerea tehnica cuprinde activitatile si sarcinile concrete care vor fi incredintate personalului implicat in indeplinirea contractului. Programul calitatii cuprinde descrierea sistemului calitatii,inclusive procedurile aferente sistemului calitatii (PS),aplicat la lucrarile/tehnologia prevazute in Caietul de sarcini. Programul calitatii cuprinde descrierea procedurilor tehnice de executie a principalelor obiecte si categorii de lucrari,care urmeaza sa fie aplicate la realizarea obiectivului de investitii. Programul calitatii cuprinde Planul de control al calitatii,verificari si incercari (P.C.C.V.I) PUNCTAJ TEHNIC SC ZEUS SA PITESTI -Perioada garantiei oferita lucrarii=60 luni (garantia maxima oferita =300 luni)=> pt1=60/300x10=2 puncte -Termen de executie a lucrarii=5 luni (150 zile) (termen minim=2 luni=60 zile)=>pt2=60/150x10=4 puncte -Proceduri tehnice de executie: a=descrierea sistemului calitatii,inclusive procedurile aferente sistemului calitatii (PS), aplicat la lucrarile/tehnologia prevazute in Caietul de sarcini/propusa=10 puncte b=descrierea procedurilor tehnice de executie a principalelor obiecte si categorii de lucrari,care urmeaza sa fie aplicate la realizarea obiectivului de investitii=15 puncte -c=planul de control al caltatii,verificari si incercari=5 puncte =>pt=pt1+pt2+pt3=2+4+30=36 puncte OFERTA TEHNICA PUNCTAJ SC ZEUS SA PITESTI 1. Perioada garantiei oferita lucrarii 2 puncte 2.Termen de executie al lucrarii 4 puncte 3.Proceduri tehnice de executie a lucrarilor 30 puncte TOTAL 36 puncte CONCLUZII: -din analiza documentelor depuse de ofertantul SC ZEUS SA PITESTI, a rezultat ca acesta a depus PROPUNEREA TEHNICA in conformitate cu prevederile Documentatiei de atribuire;

-raportat la prevederile art. 34 alin. 3 din H.G. nr. 925/2006,se constata ca propunerea tehnica depusa de SC ZEUS SA PITESTI corespunde cerintelor minime prevazute in caietul de sarcini; -in raport cu oferta depusa nu a fost retinut nici unul dintre aspectele care atrag dupa sine respingerea ofertei ca fiind neconforma,potrivit prevederilor art. 36 alin. 2 literele a) si b) din HG nr. 925/2006 sau ca inacceptabila potrivit art. 36 alin. 1; In concluzie,oferta SC ZEUS SA PITESTI,neincadrandu-se in niciuna din situatiile prevazute la art. 36,poate fi considerata admisibila,dupa cum rezulta din aplicarea prevederilor art. 37 alin. (1) din actul normativ mentionat. REFERITOR LA OFERTA DEPUSA DE SC SIMARC SA PITESTI, am constatat urmatoarele: Nr. Crt. 1. DOCUMENTE SOLICITATE Grafic fizic si valoric de executie a lucrarii Centralizatorul financiar al obiectelor Centralizator financiar al categoriilor de lucrari Lista cuprinzand cantitatile de lucrari Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii Lista cuprinzand consumurile privind transporturile OFERTANT SC SIMARC SA Depus 4 luni Depus CONCLUZII Cerinta indeplinita

2.

Cerinta indeplinita

3.

Depus

Cerinta indeplinita

4.

Depus

Cerinta indeplinita

5.

Depus

Cerinta indeplinita

6.

Depus

Cerinta indeplinita

7.

Depus

Cerinta indeplinita

8.

Depus

Cerinta indeplinita

Au fost prezentate informatii cu privire la modul de executie a lucrarilor.

Propunerea tehnica cuprinde solutia tehnica si cuantificata valoric pe etape si operatiuni,pentru executia lucrarilor. Propunerea tehnica cuprinde activitatile si sarcinile concrete care vor fi incredintate personalului implicat in indeplinirea contractului. Programul calitatii cuprinde descrierea sistemului calitatii,inclusive procedurile aferente sistemului calitatii (PS),aplicat la lucrarile/tehnologia prevazute in Caietul de sarcini. Programul calitatii cuprinde descrierea procedurilor tehnice de executie a principalelor obiecte si categorii de lucrari,care urmeaza sa fie aplicate la realizarea obiectivului de investitii. Programul calitatii cuprinde Planul de control al calitatii,verificari si incercari (P.C.C.V.I) PUNCTAJ TEHNIC SC SIMARC SA PITESTI -Perioada garantiei oferita lucrarii=60 luni (garantia maxima oferita =300 luni)=> pt1=60/300x10=2 puncte -Termen de executie a lucrarii=4 luni (120 zile) (termen minim=2 luni=60 zile)=>pt2=60/120x10=5 puncte -Proceduri tehnice de executie: a=descrierea sistemului calitatii,inclusive procedurile aferente sistemului calitatii (PS), aplicat la lucrarile/tehnologia prevazute in Caietul de sarcini/propusa=10 puncte b=descrierea procedurilor tehnice de executie a principalelor obiecte si categorii de lucrari,care urmeaza sa fie aplicate la realizarea obiectivului de investitii=15 puncte -c=planul de control al caltatii,verificari si incercari=5 puncte =>pt=pt1+pt2+pt3=2+5+30=37 puncte OFERTA TEHNICA PUNCTAJ SC SIMARC SA PITESTI 1. Perioada garantiei oferita lucrarii 2 puncte 2.Termen de executie al lucrarii 5 puncte 3.Proceduri tehnice de executie a lucrarilor 30 puncte TOTAL 37 puncte CONCLUZII: -din analiza documentelor depuse de ofertantul SC SIMARC SA PITESTI, a rezultat ca acesta a depus PROPUNEREA TEHNICA in conformitate cu prevederile Documentatiei de atribuire; -raportat la prevederile art. 34 alin. 3 din H.G. nr. 925/2006,se constata ca propunerea tehnica depusa de SC SIMARC SA PITESTI corespunde cerintelor minime prevazute in caietul de sarcini; -in raport cu oferta depusa nu a fost retinut nici unul dintre aspectele care atrag dupa sine respingerea ofertei ca fiind neconforma,potrivit prevederilor art. 36 alin. 2 literele a) si b) din HG nr. 925/2006 sau ca inacceptabila potrivit art. 36 alin. 1; In concluzie,oferta SC SIMARC SA PITESTI,neincadrandu-se in niciuna din situatiile prevazute la art. 36,poate fi considerata admisibila,dupa cum rezulta din aplicarea prevederilor art. 37 alin. (1) din actul normativ mentionat

REFERITOR LA OFERTA DEPUSA DE SC RMR ARGES SRL CURTEA DE ARGES, am constatat urmatoarele: Nr. Crt. 1. DOCUMENTE SOLICITATE Grafic fizic si valoric de executie a lucrarii Centralizatorul financiar al obiectelor Centralizator financiar al categoriilor de lucrari Lista cuprinzand cantitatile de lucrari Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii Lista cuprinzand consumurile privind transporturile OFERTANT SC RMR ARGES Depus 2 luni Depus CONCLUZII Cerinta indeplinita

2.

Cerinta indeplinita

3.

Depus

Cerinta indeplinita

4.

Depus

Cerinta indeplinita

5.

Depus

Cerinta indeplinita

6.

Depus

Cerinta indeplinita

7.

Depus

Cerinta indeplinita

8.

Depus

Cerinta indeplinita

Au fost prezentate informatii cu privire la modul de executie a lucrarilor. Propunerea tehnica cuprinde solutia tehnica si cuantificata valoric pe etape si operatiuni,pentru executia lucrarilor. Propunerea tehnica cuprinde activitatile si sarcinile concrete care vor fi incredintate personalului implicat in indeplinirea contractului. Programul calitatii cuprinde descrierea sistemului calitatii,inclusive procedurile aferente sistemului calitatii (PS),aplicat la lucrarile/tehnologia prevazute in Caietul de sarcini. Programul calitatii cuprinde descrierea procedurilor tehnice de executie a principalelor obiecte si categorii de lucrari,care urmeaza sa fie aplicate la realizarea obiectivului de investitii.

Programul calitatii cuprinde Planul de control al calitatii,verificari si incercari (P.C.C.V.I) PUNCTAJ TEHNIC SC RMR ARGES SRL -Perioada garantiei oferita lucrarii=36 luni (garantia maxima oferita =300 luni)=> pt1=36/300x10=1,2 puncte -Termen de executie a lucrarii=2 luni (60 zile) (termen minim=2 luni=60 zile)=>pt2=60/60x10=10 puncte -Proceduri tehnice de executie: a=descrierea sistemului calitatii,inclusive procedurile aferente sistemului calitatii (PS), aplicat la lucrarile/tehnologia prevazute in Caietul de sarcini/propusa=10 puncte b=descrierea procedurilor tehnice de executie a principalelor obiecte si categorii de lucrari,care urmeaza sa fie aplicate la realizarea obiectivului de investitii=15 puncte -c=planul de control al caltatii,verificari si incercari=5 puncte =>pt=pt1+pt2+pt3=1,2+10+30=41,2 puncte OFERTA TEHNICA SC RMR ARGES SRL 1. Perioada garantiei oferita lucrarii 2.Termen de executie al lucrarii 3.Proceduri tehnice de executie a lucrarilor TOTAL CONCLUZII: -din analiza documentelor depuse de ofertantul SC RMR ARGES SRL CURTEA DE ARGES, a rezultat ca acesta a depus PROPUNEREA TEHNICA in conformitate cu prevederile Documentatiei de atribuire; -raportat la prevederile art. 34 alin. 3 din H.G. nr. 925/2006,se constata ca propunerea tehnica depusa de SC RMR ARGES SRL CURTEA DE ARGES corespunde cerintelor minime prevazute in caietul de sarcini; -in raport cu oferta depusa nu a fost retinut nici unul dintre aspectele care atrag dupa sine respingerea ofertei ca fiind neconforma,potrivit prevederilor art. 36 alin. 2 literele a) si b) din HG nr. 925/2006 sau ca inacceptabila potrivit art. 36 alin. 1; In concluzie,oferta SC RMR ARGES SRL CURTEA DE ARGES,neincadrandu-se in niciuna din situatiile prevazute la art. 36,poate fi considerata admisibila,dupa cum rezulta din aplicarea prevederilor art. 37 alin. (1) din actul normativ mentionat. PUNCTAJ 1,2 puncte 10 puncte 30 puncte 41,2 puncte

REFERITOR LA OFERTA DEPUSA DE SC CONSTRUCT ECI COMPANY 2000 SRL PITESTI, am constatat urmatoarele: Nr. Crt. 1. DOCUMENTE SOLICITATE Grafic fizic si valoric de executie a lucrarii Centralizatorul financiar al obiectelor Centralizator financiar al categoriilor de lucrari Lista cuprinzand cantitatile de lucrari Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii Lista cuprinzand consumurile privind transporturile OFERTANT SC CONSTRUCT ECI Depus 100 zile Depus CONCLUZII Cerinta indeplinita

2.

Cerinta indeplinita

3.

Depus

Cerinta indeplinita

4.

Depus

Cerinta indeplinita

5.

Depus

Cerinta indeplinita

6.

Depus

Cerinta indeplinita

7.

Depus

Cerinta indeplinita

8.

Depus

Cerinta indeplinita

Au fost prezentate informatii cu privire la modul de executie a lucrarilor. Propunerea tehnica cuprinde solutia tehnica si cuantificata valoric pe etape si operatiuni,pentru executia lucrarilor. Propunerea tehnica cuprinde activitatile si sarcinile concrete care vor fi incredintate personalului implicat in indeplinirea contractului. Programul calitatii cuprinde descrierea sistemului calitatii,inclusive procedurile aferente sistemului calitatii (PS),aplicat la lucrarile/tehnologia prevazute in Caietul de sarcini. Programul calitatii cuprinde descrierea procedurilor tehnice de executie a principalelor obiecte si categorii de lucrari,care urmeaza sa fie aplicate la realizarea obiectivului de investitii.

Programul calitatii cuprinde Planul de control al calitatii,verificari si incercari (P.C.C.V.I) PUNCTAJ TEHNIC SC CONSTRUCT ECI COMPANY 2000 SRL PITESTI -Perioada garantiei oferita lucrarii=300 luni (garantia maxima oferita =300 luni)=> pt1=300/300x10=10 puncte -Termen de executie a lucrarii=100 zile (termen minim=2 luni=60 zile)=>pt2=60/100x10=6 puncte -Proceduri tehnice de executie: a=descrierea sistemului calitatii,inclusive procedurile aferente sistemului calitatii (PS), aplicat la lucrarile/tehnologia prevazute in Caietul de sarcini/propusa=10 puncte b=descrierea procedurilor tehnice de executie a principalelor obiecte si categorii de lucrari,care urmeaza sa fie aplicate la realizarea obiectivului de investitii=15 puncte -c=planul de control al caltatii,verificari si incercari=5 puncte =>pt=pt1+pt2+pt3=2+4+30=36 puncte OFERTA TEHNICA SC ECI COMPANY 2000SRL PITESTI 1. Perioada garantiei oferita lucrarii 2.Termen de executie al lucrarii 3.Proceduri tehnice de executie a lucrarilor TOTAL CONCLUZII: -din analiza documentelor depuse de ofertantul SC CONSTRUCT ECI COMPANY SRL PITESTI, a rezultat ca acesta a depus PROPUNEREA TEHNICA in conformitate cu prevederile Documentatiei de atribuire; -raportat la prevederile art. 34 alin. 3 din H.G. nr. 925/2006,se constata ca propunerea tehnica depusa de SC CONSTRUCT ECI COMPANY SRL PITESTI corespunde cerintelor minime prevazute in caietul de sarcini; -in raport cu oferta depusa nu a fost retinut nici unul dintre aspectele care atrag dupa sine respingerea ofertei ca fiind neconforma,potrivit prevederilor art. 36 alin. 2 literele a) si b) din HG nr. 925/2006 sau ca inacceptabila potrivit art. 36 alin. 1; In concluzie,oferta SC CONSTRUCT ECI COMPANY SRL PITESTI,neincadrandu-se in niciuna din situatiile prevazute la art. 36,poate fi considerata admisibila,dupa cum rezulta din aplicarea prevederilor art. 37 alin. (1) din actul normativ mentionat. PUNCTAJ 2 puncte 4 puncte 30 puncte 36 puncte

REFERITOR LA OFERTA DEPUSA DE SC APARTAMENTUL SA PITESTI, am constatat urmatoarele: Nr. Crt. 1. DOCUMENTE SOLICITATE Grafic fizic si valoric de executie a lucrarii Centralizatorul financiar al obiectelor Centralizator financiar al categoriilor de lucrari Lista cuprinzand cantitatile de lucrari Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii Lista cuprinzand consumurile privind transporturile OFERTANT SC CONCLUZII APARTAMENTUL Depus 4 luni Depus Cerinta indeplinita

2.

Cerinta indeplinita

3.

Depus

Cerinta indeplinita

4.

Depus

Cerinta indeplinita

5.

Depus

Cerinta indeplinita

6.

Depus

Cerinta indeplinita

7.

Depus

Cerinta indeplinita

8.

Depus

Cerinta indeplinita

Au fost prezentate informatii cu privire la modul de executie a lucrarilor. Propunerea tehnica cuprinde solutia tehnica si cuantificata valoric pe etape si operatiuni,pentru executia lucrarilor. Propunerea tehnica cuprinde activitatile si sarcinile concrete care vor fi incredintate personalului implicat in indeplinirea contractului. Programul calitatii cuprinde descrierea sistemului calitatii,inclusive procedurile aferente sistemului calitatii (PS),aplicat la lucrarile/tehnologia prevazute in Caietul de sarcini. Programul calitatii cuprinde descrierea procedurilor tehnice de executie a principalelor obiecte si categorii de lucrari,care urmeaza sa fie aplicate la realizarea obiectivului de investitii.

Programul calitatii cuprinde Planul de control al calitatii,verificari si incercari (P.C.C.V.I) PUNCTAJ TEHNIC SC APARTAMENTUL SA PITESTI -Perioada garantiei oferita lucrarii=120 luni (garantia maxima oferita =300 luni)=> pt1=120/300x10=4 puncte -Termen de executie a lucrarii=4 luni (120 zile) (termen minim=2 luni=60 zile)=>pt2=60/120x10=5 puncte -Proceduri tehnice de executie: a=descrierea sistemului calitatii,inclusive procedurile aferente sistemului calitatii (PS), aplicat la lucrarile/tehnologia prevazute in Caietul de sarcini/propusa=10 puncte b=descrierea procedurilor tehnice de executie a principalelor obiecte si categorii de lucrari,care urmeaza sa fie aplicate la realizarea obiectivului de investitii=15 puncte -c=planul de control al caltatii,verificari si incercari=5 puncte =>pt=pt1+pt2+pt3=4+5+30=39 puncte OFERTA TEHNICA SC APARTAMENTUL SA PITESTI 1. Perioada garantiei oferita lucrarii 2.Termen de executie al lucrarii 3.Proceduri tehnice de executie a lucrarilor TOTAL CONCLUZII: -din analiza documentelor depuse de ofertantul SC APARTAMENTUL SA PITESTI, a rezultat ca acesta a depus PROPUNEREA TEHNICA in conformitate cu prevederile Documentatiei de atribuire; -raportat la prevederile art. 34 alin. 3 din H.G. nr. 925/2006,se constata ca propunerea tehnica depusa de SC APARTAMENTUL SA PITESTI corespunde cerintelor minime prevazute in caietul de sarcini; -in raport cu oferta depusa nu a fost retinut nici unul dintre aspectele care atrag dupa sine respingerea ofertei ca fiind neconforma,potrivit prevederilor art. 36 alin. 2 literele a) si b) din HG nr. 925/2006 sau ca inacceptabila potrivit art. 36 alin. 1; In concluzie,oferta SC APARTAMENTUL SA PITESTI,neincadrandu-se in niciuna din situatiile prevazute la art. 36,poate fi considerata admisibila,dupa cum rezulta din aplicarea prevederilor art. 37 alin. (1) din actul normativ mentionat. PUNCTAJ 4 puncte 5 puncte 30 puncte 39 puncte

REFERITOR LA OFERTA DEPUSA DE SC SELF GEPI SRL CURTEA DE ARGES, am constatat urmatoarele: Nr. Crt. 1. DOCUMENTE SOLICITATE Grafic fizic si valoric de executie a lucrarii Centralizatorul financiar al obiectelor Centralizator financiar al categoriilor de lucrari Lista cuprinzand cantitatile de lucrari Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii Lista cuprinzand consumurile privind transporturile OFERTANT SC SELF GEPI SRL Depus 6 luni Depus CONCLUZII Cerinta indeplinita

2.

Cerinta indeplinita

3.

Depus

Cerinta indeplinita

4.

Depus

Cerinta indeplinita

5.

Depus

Cerinta indeplinita

6.

Depus

Cerinta indeplinita

7.

Depus

Cerinta indeplinita

8.

Depus

Cerinta indeplinita

Au fost prezentate informatii cu privire la modul de executie a lucrarilor. Propunerea tehnica cuprinde solutia tehnica si cuantificata valoric pe etape si operatiuni,pentru executia lucrarilor. Propunerea tehnica cuprinde activitatile si sarcinile concrete care vor fi incredintate personalului implicat in indeplinirea contractului. Programul calitatii cuprinde descrierea sistemului calitatii,inclusive procedurile aferente sistemului calitatii (PS),aplicat la lucrarile/tehnologia prevazute in Caietul de sarcini. Programul calitatii cuprinde descrierea procedurilor tehnice de executie a principalelor obiecte si categorii de lucrari,care urmeaza sa fie aplicate la realizarea obiectivului de investitii.

Programul calitatii cuprinde Planul de control al calitatii,verificari si incercari (P.C.C.V.I) PUNCTAJ TEHNIC SC SELF GEPI SRL CURTEA DE ARGES -Perioada garantiei oferita lucrarii=120 luni (garantia maxima oferita =300 luni)=> pt1=120/300x10=4 puncte -Termen de executie a lucrarii=6 luni (180 zile) (termen minim=2 luni=60 zile)=>pt2=60/180x10=3,33 puncte -Proceduri tehnice de executie: a=descrierea sistemului calitatii,inclusive procedurile aferente sistemului calitatii (PS), aplicat la lucrarile/tehnologia prevazute in Caietul de sarcini/propusa=10 puncte b=descrierea procedurilor tehnice de executie a principalelor obiecte si categorii de lucrari,care urmeaza sa fie aplicate la realizarea obiectivului de investitii=15 puncte -c=planul de control al caltatii,verificari si incercari=5 puncte =>pt=pt1+pt2+pt3=4+3,33+30=37,33 puncte OFERTA TEHNICA SC SELF GEPI SRL 1. Perioada garantiei oferita lucrarii 2.Termen de executie al lucrarii 3.Proceduri tehnice de executie a lucrarilor TOTAL CONCLUZII: -din analiza documentelor depuse de ofertantul SC SELF GEPI SRL CURTEA DE ARGES, a rezultat ca acesta a depus PROPUNEREA TEHNICA in conformitate cu prevederile Documentatiei de atribuire; -raportat la prevederile art. 34 alin. 3 din H.G. nr. 925/2006,se constata ca propunerea tehnica depusa de SC SELF GEPI SRL CURTEA DE ARGES corespunde cerintelor minime prevazute in caietul de sarcini; -in raport cu oferta depusa nu a fost retinut nici unul dintre aspectele care atrag dupa sine respingerea ofertei ca fiind neconforma,potrivit prevederilor art. 36 alin. 2 literele a) si b) din HG nr. 925/2006 sau ca inacceptabila potrivit art. 36 alin. 1; In concluzie,oferta SC SELF GEPI SRL CURTEA DE ARGES,neincadrandu-se in niciuna din situatiile prevazute la art. 36,poate fi considerata admisibila,dupa cum rezulta din aplicarea prevederilor art. 37 alin. (1) din actul normativ mentionat. PUNCTAJ 4 puncte 3,33 puncte 30 puncte 37,33 puncte

REFERITOR LA OFERTA DEPUSA DE SC SILVER TRADING SRL PITESTI, am constatat urmatoarele: Nr. Crt. 1. DOCUMENTE SOLICITATE Grafic fizic si valoric de executie a lucrarii Centralizatorul financiar al obiectelor Centralizator financiar al categoriilor de lucrari Lista cuprinzand cantitatile de lucrari Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii Lista cuprinzand consumurile privind transporturile OFERTANT SC CONCLUZII SILVERTRADING Depus 6 luni Depus Cerinta indeplinita

2.

Cerinta indeplinita

3.

Depus

Cerinta indeplinita

4.

Depus

Cerinta indeplinita

5.

Depus

Cerinta indeplinita

6.

Depus

Cerinta indeplinita

7.

Depus

Cerinta indeplinita

8.

Depus

Cerinta indeplinita

Au fost prezentate informatii cu privire la modul de executie a lucrarilor. Propunerea tehnica cuprinde solutia tehnica si cuantificata valoric pe etape si operatiuni,pentru executia lucrarilor. Propunerea tehnica cuprinde activitatile si sarcinile concrete care vor fi incredintate personalului implicat in indeplinirea contractului. Programul calitatii cuprinde descrierea sistemului calitatii,inclusive procedurile aferente sistemului calitatii (PS),aplicat la lucrarile/tehnologia prevazute in Caietul de sarcini. Programul calitatii cuprinde descrierea procedurilor tehnice de executie a principalelor obiecte si categorii de lucrari,care urmeaza sa fie aplicate la realizarea obiectivului de investitii.

Programul calitatii cuprinde Planul de control al calitatii,verificari si incercari (P.C.C.V.I) PUNCTAJ TEHNIC SC SILVER TRADING SRL PITESTI -Perioada garantiei oferita lucrarii=120 luni (garantia maxima oferita =300 luni)=> pt1=120/300x10=4 puncte -Termen de executie a lucrarii=6 luni (180 zile) (termen minim=2 luni=60 zile)=>pt2=60/180x10=3,33 puncte -Proceduri tehnice de executie: a=descrierea sistemului calitatii,inclusive procedurile aferente sistemului calitatii (PS), aplicat la lucrarile/tehnologia prevazute in Caietul de sarcini/propusa=10 puncte b=descrierea procedurilor tehnice de executie a principalelor obiecte si categorii de lucrari,care urmeaza sa fie aplicate la realizarea obiectivului de investitii=15 puncte -c=planul de control al caltatii,verificari si incercari=5 puncte =>pt=pt1+pt2+pt3=4+3,33+30=37,33 puncte OFERTA TEHNICA PUNCTAJ SC SILVER TRADING SRL PITESTI 1. Perioada garantiei oferita lucrarii 4 puncte 2.Termen de executie al lucrarii 3,33 puncte 3.Proceduri tehnice de executie a lucrarilor 30 puncte TOTAL 37,33 puncte CONCLUZII: -din analiza documentelor depuse de ofertantul SC SILVER TRADING SRL PITESTI, a rezultat ca acesta a depus PROPUNEREA TEHNICA in conformitate cu prevederile Documentatiei de atribuire; -raportat la prevederile art. 34 alin. 3 din H.G. nr. 925/2006,se constata ca propunerea tehnica depusa de SC SILVER TRADING SRL PITESTI corespunde cerintelor minime prevazute in caietul de sarcini; -in raport cu oferta depusa nu a fost retinut nici unul dintre aspectele care atrag dupa sine respingerea ofertei ca fiind neconforma,potrivit prevederilor art. 36 alin. 2 literele a) si b) din HG nr. 925/2006 sau ca inacceptabila potrivit art. 36 alin. 1; In concluzie,oferta SC SILVER TRADING SRL PITESTI,neincadrandu-se in niciuna din situatiile prevazute la art. 36,poate fi considerata admisibila,dupa cum rezulta din aplicarea prevederilor art. 37 alin. (1) din actul normativ mentionat.

Pe cale de consecinta,oferta castigatoare urmeaza sa fie stabilita dintre ofertele admisibile,potrivit prevederilor art. 37 alin. (2) si ale art. 82 din HG nr. 925/2006,respectiv cu respectarea prevederilor art. 200 din OUG nr. 34/2006,pe baza criteriului de atribuire precizat in anuntul de participare si in Documentatia de atribuire si a punctajului rezultat ca urmare a aplicarii algoritmului de calcul stabilit in cadrul acesteia din urma.

Avand in vedere cele constatate si precizate mai sus,consider ca, din punct de vedere procedural,au fost indeplinbite toate etapele si fazele procedurii de atribuire cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind atribuirea contractelor de achizitie publica. III. RECOMANDARI

Fata de cele aratate mai sus,dupa ce se va finaliza evaluarea ofertelor,Comisia de evaluare va proceda la elaborarea raportului procedurii de atribuire,care se aproba de catre conducatorul unitatii contractante sau de persoana desemnata in acest scop,potrivit prevederilor art. 39 alin. (1) si ale art. 83 din HG nr. 925/2006,urmand ca rezultatul aplicarii procedurii de atribuire,sa fie comunicat operatorului economic implicat in procedura de atribuire,impreuna cu motivele care au stat la baza deciziilor respective,in termen de cel mult 3 (trei) zile lucratoare de la data aprobari raportului procedurii,potrivit prevederilor art. 206 si ale art. 207 din OUG nr. 34/2006. Drept pentru care am procedat la intocmirea prezentului raport,astazi 31.10.2011,care contine un numar de 16 (saisprezece) pagini si care se va constitui ca anexa la raportul procedurii de atribuire elaborate de catre Comisia de evaluare.

Expert extern (tehnic) cooptat -Stancu Marian

S-ar putea să vă placă și