Sunteți pe pagina 1din 6

Agenția pentru

Agenda Digitală a României

Ghid de utilizare
Document Unic de Achiziţie European

Informații pentru Operator Economic

1
Introducere

Acest document are ca scop prezentarea funcţionalitatilor noi care vor fi introduse odată cu implementarea
formularului DUAE integrat în SEAP.

DUAE (Document Unic de Achiziție European) reprezintă un instrument care facilitează participarea
operatorilor economici la procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică/sectoriale și reduce
sarcinile administrative pentru autoritățile/entitățile contractante, fiind instituit la nivelul Uniunii Europene
prin Regulamentul C.E. nr. 7/2016. Conform legislației naționale (Legea nr. 98/2016 și Legea nr. 99/2016),
acesta este obligatoriu a fi utilizat atât de către autoritățile contractante/entitățile contractante, cât și de
către operatorii economici participanți la procedurile de atribuire (în funcție de calitatea pe care aceștia o au
în respectiva procedură de atribuire – candidat, ofertant, terț susținător, subcontractant) începând cu
intrarea în vigoare a acesteia.

DUAE reprezintă o declarație pe propria răspundere a operatorului economic, potrivit căreia acesta nu se află
într-una dintre situațiile de excludere prevăzute de legislația natională și îndeplinește criteriile de calificare si
selecție precizate de autoritatea/entitatea contractantă la nivelul fișei de date a achizitiei, precum și, după
caz, respectă regulile și criteriile obiective care au fost stabilite în scopul limitării numărului de candidați
calificați care urmează să fie invitați să participe în cadrul procedurilor de atribuire care se derulează în mai
multe etape.

Completarea răspunsului DUAE

Operatorul economic se înscrie la procedura de atribuire prin accesarea

Operatorul economic înscris la procedură are posibilitatea de a defini modalitatea de participare prin

accesarea şi

2
Acesta poate selecta modalitatea de participare în calitate de Ofertant unic sau Asociere

Operatorul economic în calitate de Ofertant unic poate adăuga alţi participanți precum terţi susţinători şi/sau
subcontractanţi.

În cazul în care optează pentru Asociere acesta poate selecta liderul. De asemenea poate adăuga ofertanţi
asociaţi, terţi susţinători şi/sau subcontractanţi.

3
După definirea modalității de participare operatorul economic înscris la procedură/lot trebuie să completeze
Răspuns DUAE.

DUAE-ul conține:

Motive de excludere:

Motive referitoare la condamnări penale,


Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale
Motive legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale
Criterii de selecție:
Capacitatea de a corespunde cerințelor
4
Capacitatea economică și financiară
Capacitatea tehnică și profesională
Sisteme de asigurare a calității și standard de management de mediu

Pentru completarea răspunsului DUAE operatorii economici care au calitatea de asociat, terţ susţinător,
subcontractant trebuie să acceseze butoanele şi

După acceptarea grupului, ofertanții participanți vor putea completa raspunsul DUAE.

Dacă procedura este împărţită pe loturi, operatorul economic înscris trebuie să acceseze lista de loturi

pentru a avea acces la butoanele şi

Se vor selecta loturile pentru care se doreşte completarea DUAE.

5
După completarea răspunsului DUAE sunt disponibile funcţionalităţi de printare (Printare imagine PDF şi
Imprimare directă), Export XML, Import XML.