Sunteți pe pagina 1din 7

model-tip

DARE DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziții publice □
de încheiere a acordului-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire ■

Nr. 13/22 din 31.05.2022 .


1. Date cu privire la autoritatea contractantă:
Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Sud
Localitate or. Cimișlia
IDNO 1009601000290
Adresa blv. Ștefan cel Mare, 12
Număr de telefon 0 (241) 2 62 86
Număr de fax 0 (241) 2 62 86
E-mail oficial adrsud@gmail.com
Adresa de internet www.adrsud.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, Dorin Coroian
e-mail) 0 (241) 2 62 86; dorin.coroian@adrsud.gov.md
2. Date cu privire la procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de prețuri ■ Licitație deschisă
□Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ Bunuri □ Servicii ■ Lucrări □
acordului-cadru
Obiectul achiziției Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor
„Racordarea la utilități a subzonei nr. 18 (Cahul)
din cadrul Zonei Economice Libere „Bălți””
Cod CPV 71520000-9
Expunerea motivului/temeiului privind -
alegerea procedurii de atribuire (în cazul
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul Nr: ocds-b3wdp1-MD-1649417721449
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) Link-ul: mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1649417721449
Data publicării: 08.04.2022
Platforma de achiziții publice utilizată ■ achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md
■ Da □ Nu
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții http://adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=4
publice a autorității contractante 822&t=/Achizitii-Publice/Planificare-proceduri-de-
achizitii/Planul-achizitiilor-publice-pentru-anul-
2022-al-Agentiei-de-Dezvoltare-Regionala-Sud
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) -

Tehnici și instrumente specifice de atribuire □Acord-cadru □Sistem dinamic de achiziție


(după caz) □Licitație electronică □Catalog electronic
Sursa de finanțare ■ Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS;

1
□Surse externe; □Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 104.438,75

3. Clarificări privind documentația de atribuire:


(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor


Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de clarificare
Expunerea succintă a răspunsului
Data transmiterii

4. Modificări operate în documentația de atribuire:


(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor
Publicate în BAP/alte mijloacelor de
informare (după caz)
Termen-limită de depunere și deschidere a
ofertelor prelungit (după caz)
5. Până la termenul-limită (data 28.04.2022, ora 10:00), au depus oferta 2 (doi) ofertanți:
Asociații/
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO
administratorii
S.R.L. BASPRIM-CONSTRUCTIA 1009605004388 Todorova Elena –
administrator
1.
Todorova Valentyna –
asociat 100 %
2. Verluxcons SRL 1017605005588 Blișciac Vera
6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de
către operatorii economici:
Denumirea operatorului economic
Denumire document S.R.L. BASPRIM-
Verluxcons SRL
CONSTRUCTIA
Documentele ce constituie oferta
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea tehnică neprezentat nu corespunde
Propunerea financiară 85.000,00 104.438,75
DUAE neprezentat nu corespunde
Garanția pentru ofertă
neprezentat prezentat
(după caz)
Documente de calificare
Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde
Formularul ofertei
neprezentat nu corespunde
(Formularul nr. 1)
Specificația tehnică
neprezentat nu corespunde
(Anexa nr.22)
Specificația de preț
neprezentat nu corespunde
(Anexa nr.23)
2
DUAE (formular nou
neprezentat nu corespunde
din 26.11.2020)
Cerere de participare
neprezentat nu corespunde
(anexa nr. 7)
DECLARAŢIE
privind valabilitatea neprezentat nu corespunde
ofertei (Anexa nr.8)
Informaţii privind
asocierea (anexa nr. - -
11)
Lista subcon. şi partea/
părţile din contract
- -
care sunt îndeplinite de
aceştia (anexa nr. 15)
Dovada înregistrării
persoanei juridice, în
conformitate cu
prezentat prezentat
prevederile legale din
ţara în care ofertantul
este stabilit
Raportul financiar din
neprezentat prezentat
2021 (ultimul an)
Certificat de efectuare
sistematică a plăţii
impozitelor,
neprezentat prezentat
contribuţiilor - valabil
la data deschiderii
ofertelor
DECLARAȚIE
privind lista
principalelor prestări
neprezentat prezentat
efectuate în ultimii 5
ani de activitate
(Anexa nr.12)
Garanție bancara
neprezentat prezentat
pentru ofertă
CV-urile și informaţii
suplimentare
referitoare la studiile,
pregătirea
profesională,
neprezentat prezentat
calificarea și
experiența experților
din cadrul companiei
ofertantă care vor fi
responsabili tehnici
Copia buletinului de
neprezentat prezentat
identitate
Copia certificatului de
prezentat prezentat
atestare în domeniu
Copia legitimației de neprezentat prezentat

3
responsabil tehnic
DECLARAŢIA
privind confirmarea
identității
beneficiarilor efectivi neprezentat nu corespunde
și neîncadrarea
acestora în situația
condamnării …

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din


documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul
când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare))
7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:
Denumirea Prețul Cantitate Corespunderea Corespunderea
Denumirea
operatorului ofertei și unitate cu cerințele de cu specificațiile
lotului
economic (fără TVA)* de măsură calificare tehnice
Servicii de
supraveghere
tehnică a
S.R.L. BASPRIM-
lucrărilor 85.000,00 buc. 1 - -
CONSTRUCTIA
„Racordarea
la utilități a
subzonei nr.
18 (Cahul)
din cadrul
Zonei
Economice Verluxcons SRL 104.438,75 buc. 1 - +
Libere
„Bălți””
71520000-9

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale


(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile
tehnice” , se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)
8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-
a solicitat:
Data Operatorul economic Informația solicitată Rezmatul răspunsului
solicitării operatorului economic

9. Ofertanții respinși/descalificați:
Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării
Oferta este neadecvată, inacceptabilă sau neconformă
A prezentat doar:
certificatul de înregistrare;
S.R.L. BASPRIM-CONSTRUCTIA extras din Registrul de stat al реrsоаnеlоr juridice;
Certificat de atestare tehnico-profesională a unui
specialist pentru domeniul aprovizionării cu apă și
canalizare.

4
Oferta este neadecvată, inacceptabilă sau neconformă
Formularul ofertei, specificațiile financiare și tehnice,
Verluxcons SRL
DUAE, declarația de valabilitate a ofertei și cererea
de participare sunt de la altă procedură de licitație.
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot □
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile ■
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preţul cel mai scăzut ■


Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preţ □
Cel mai bun raport calitate-cost □

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați:


(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-
preţ sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat


Denumirea operatorului economic 1 Total
Preţul ofertei puncte
Perioada de execuție puncte
13. Reevaluarea ofertelor:
(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor


Modificările operate
14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:
Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea Denumirea Cantitate și Prețul unitar Prețul total Prețul total


lotului operatorului unitate de (fără TVA) (fără TVA) (inclusiv
economic măsură TVA)

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) – sînt neadecvate, inacceptabile sau neconforme.

5
Argumentare: Oferta S.R.L. BASPRIM-CONSTRUCTIA constă doar din: certificatul de înregistrare,
extras din Registrul de stat al реrsоаnеlоr juridice și un Certificat de atestare tehnico -profesională a
unui specialist pentru domeniul aprovizionării cu apă și canalizare.

Oferta Verluxcons SRL corespunde cerințelor tehnice însă Formularul ofertei, specificațiile financiare
și tehnice, DUAE, declarația de valabilitate a ofertei și cererea de participare sunt de la altă procedură
de licitație.
15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:
Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
S.R.L. BASPRIM-CONSTRUCTIA 23.05.2022 bas.svet2014@yandex.ru
Verluxcons SRL 23.05.2022 vlad.hincesti@yahoo.com

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de


lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie
2015 privind achizițiile publice)
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:
În cazul în care valoarea estimată a contractului ■ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin
este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2
mijloace electronice și/sau fax □
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
 11 zile în cazul netransmiterii comunicării
achizițiile publice
prin mijloace electronice și/sau fax □
În cazul în care valoarea estimată a contractului  11 zile în cazul transmiterii comunicării prin
este egală sau mai mare decât pragurile mijloace electronice și/sau fax □
prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3  16 zile în cazul netransmiterii comunicării
iulie 2015 privind achizițiile publice prin mijloace electronice și/sau fax □

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3
iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii
Moldova).
17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: Nu se aplică.
Întreprinderea: Valoarea
Cu capital Numărul contractului
Termen de valabilitate
Denumirea autohton/ și data
Cod al
operatorului Cu capital contractului/
CPV contractului/acordului-
economic mixt/asociere/ acordului- fără inclusiv
cadru
Cu capital cadru TVA TVA
străin

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în
cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):
Nu se aplică.

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții


(DA/NU) ___________
verzi)?
__________________
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a (indicați suma cu TVA)
6
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii


de durabilitate:

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost Preţul cel mai scăzut □
aplicate criterii de durabilitate:
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preţ □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau
recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii
de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:


Digitally signed by Pînzari Ion
______________________________________ ____________________
Date: 2022.06.01 14:56:00 EEST
(Nume, Prenume)
Reason: MoldSign Signature (Semnătura)
Location: Moldova
L.Ș.

S-ar putea să vă placă și