Sunteți pe pagina 1din 8
EXPUNERE DE MOTIVE Propunere legislativa privind actualizarea burselor acordate roménilor de pretutindeni Statul roman are datoria morala de a sprijini comunititile de romani din afara granitelor, dar si obligatia constitufionala asumata prin art. 7 din Constitutia Roméniei, republicata. In momentul de fafé, numérul romanilor de pretutindeni este de aproximativ 9,7 milioane. Conform unui raport guvernamental din iulie 2019, 5,6 milioane dintre acestia sunt in diaspora, iar 4,1 milioane in comunitatile istorice din vecindtaten Roménici, Comunititile istorice din vecindtatea Romdniei sunt acelea care au ajuns sub conducerea altor state ca urmare a situatiei geopolitice din secolul XX, ‘Studentii etnici roméni reprezinté o categorie importanta in sistemul national de invayamant superior din Romania. Acestia contribuie la diversitatea corpului studentesc, prin aportul cultural $i lingvistic. Conform prevederilor Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni, republicatd, cu modificarile i completirile ulterioar, studenfi sau elevii etnici roméni de pretutindeni sunt cei asuma in mod liber identitatea cultural roménd, sunt de origine romani, aparfin filonului lingvistic ¢i cultural romanesc, locuiesc in afara frontierelor Roméniei, indiferent de modul in care acestia sunt apelafi. Din categoria romdnilor de pretutindeni fac parte persoanele apartinind minoritijilor nationale, minoritijilor lingvistice sau grupurilor etnice autohtone roméne sau care aparfin filonului cultural si etnic romanesc, existente in statele din vecinitatea Romaniei si alte state, care igi asumii identitatea etnica, lingvistica si culturald roman fata de autorititile romaine, indiferent de etonimul folosit, roménii emigranti, fie cd au pastrat sau nu cetdfenia roman’, descendenfii acestora, precum $i cetifenii romani cu domiciliul sau resedinfa in strdindtate, etnicii care se recunosc de origine roménd, aflafi in afara granijelor farii, inregist ca alta minoritate in statul de regedingi, care igi asuma, prin autoidentificare, apartenenta la spat cultural si identitar romanese. {Ih prezent, 4.843 de romani de pretutindeni sunt inscrisi in invétiméntul universitar din Romania, din care 2.979 la studii de licen, 1.683 la master, 44 la doctorat, 137 in anul pregititor, majoritatea dintre acestia fiind din comunitifile istorice. in momentul de fat, bursele acordate acestora sunt in cuantum de 65 euro/lund pentru studentii de licent, 75 eurof lund pentru masteranzi i 85 euroflund pentru doctoranzi, cuantumu! find sub nivelul celor acordate studentilor romani cu cetitenie si domiciliul in Romania, Totodatd, trebuie mentionat ci romanii de pretutindeni nu primese burse pe perioada de vari, precum studenfii romani cu cetaenie si domiciliul in Romania. Majoritatea beneficiarilor acestei oportunititi oferite de statul romn sunt tineri romani din Republica Moldova, Ucraina, Serbia si alte tiri din Peninsula Balcanica, al caror nivel de dezvoltare cconomica este inferior celui din Roménia. Impactul financiar al prevederilor propuse este calculat Ja aproximativ 15 milioane de lei, o sum modic& raportatd la intregul Bugetul de stat care poate fi disponibil& prin realocare sau transfer de la alte unitati ale administratiei publice. Avand in vedere elementele de inechitate menfionate anterior, in concordant cu datoria morali a statului romén si spiritul Constitufiei, prin prezenta motivare si inifiativa legislative aferenti, se propune completarea legislatiei primare pentru acordarea burselor romanilor de pretutindeni in accleasi conditii precum cele acordate studentilor romani cu cetéitenie si domi ‘in Romania. In numele initiatorilor, Natalia-ElenaJMofero Pisin ae joara Tabel cu sustinitorii Proiectului legislativ privind actualizarea burselor acordate romanilor de pretutindeni NR. NUME-PRENUME GRUP CRT. PARLAMENTAR as, [riletine- otttalia-Leug| Fd 2 | veh Glo PSD 3 | carseat psd Y | hfosedhy Rood | AU 5 [dain TenSecruand RUP. ¢ Cl Sow Se0eGe awe | 4 | Releud, Dank FOU & |coestiteaey | foe 4 lowapagcive_chziy | AUR [fo | Macy \asrze | AUR {1. | Konann Micoese | AyR 2 | PoP Daas tue | 1 lcheLarRu tira | Aue | #4 | Dawwee & Osa (S | PRebescy Awe coPeAb— Psd . M6| RASHL Hittin PS R- [Gerace Nicolle Mabtle PS 18. | Grosr- Saws Florin | P84 it bGtane Paul | Prd ee een Pub Racha Marg SEMNATURA Tabel cu susfindtorii Proiectului legislativ privind actualizarea burselor acordate roménilor de pretutindeni NR. NUME-PRENUME GRUP CRT. PARLAMENTAR 4 | Maga Pinon AA) 22.| SuKou Mary PSA aS Mor cen Florin rsh 24 | Neck fue? | PPS 25 Sanday Viaech (35 6. batcarn fila Luminild PL 2 | Srohs Sion Ral 23 | betcos camel Teiml USA 29 | Guach, Ace. 20 | pebeupcede ANPOMIO| fAU-d. Sd DAN TANASA | AUR =| a |Rusu Bond Ghe AR 33 |S2AM Gitvene | kU eR 3h | MitRerk bunrTRing | AUR og 3¢| Sok dn | PSR SC] Tati Ankd seed BE Mer gees | Ma ncITA af | Sole Sid Lon | 256. 28, Ropecee De CGmeha| PED ho |Muviewu Remus | PSB SEMNATURA ‘Tabel cu susfinitorii Proiectului legislativ privind actualizarea burselor acordate rominilor de pretutindeni NR. NUME-PRENUME GRUP CRT. PARLAMENTAR 52 | rWheover Siwy | PSg 9% jong v#si La PSS oe UREA RINGO Aue 45, Roonae Nila ‘TSK 4017, sands afk PIN GL bi = oD 7 48 Boas Mngt @ysadeyy PSA 49 \biting tebcpuidou | AG SO | jaic Roonaw PSO 51 | reacipe Ci Psh 2 | dain 1 dimer | eV) 42 | Orca Loree (4 54 | seOpyne oimninns #54 58 | Gbega Sunuctata Ps) 5p.| badzolv. doter. | P3D 57 |Buelveu theshe| PFA 3 Boden ropa SP SY ~ RIA |Go_| Nochdd céobscit PSA ley_lalvu celszind- een PSA SEMNATURA Tabel cu susfinditorii Proiectului legislativ privind actualizarea burselor acordate romanilor de pretutindeni NR. NUME-PRENUME GRUP: CRT. PARLAMENTAR 22 | Riladk Georze - Psd Ca_| Marte Clregbe. eso 64 | -ALoL TE wi aleth FE @5.| Bute Roe Sh 46 |Tunowmese Arnis PON let [a vjoAMy MIN thm. Ps 8 OL |ZAunreooe Aumeren Luci PSA 63 [Cannt Kunz 7s ¥o |BiRcy consténtin| PSbh ZL | Ghedas Crgsh Puc “AL | Redes Yocdioe We ¥8. | GANEteu Wwe PNT TA. | Qum7eiu toene Grore| PNL = FS | Gabeme Atle PML 76_|CHUS urbe | Poe | Kiss panes AHL ff | Marjare foo | Fue #3 | Oniae via Aon] PRA 60 | Folescey Come! PSD | Tuk fue Psi gn. ALS ARAN Psh %. ser cHn ay ay SEMNATURA 25. Fodvet Bight) PRD WG. PRESURA ACEXANORA 754 Wi Gases Fo, S&. Ava -MARiA- CHTAUTA PSK | 33 burtath eoSfEL MECHA PSO Bo. Ioan CLAddin -AueuotI’ Ph 4) Musee glen PSA, QQ. bunctaiae Wie, Sorat 92. 9 Popes bod “Piedome 94. Wan u-Gpiss, 98 hb hai teen ~ PBS. 46. Sotolan Glecagle -PLS QL toro sind ~P OQ COBREL -VALER Seth - PSA r 99 - Poph- sTeFer puinis — Ps loo MAIN MA RUS~ ee POl, Ms eree Beas —GPMH Jo, aRtorict OGdesH ~ShaL Senay ‘Tabel cu sustinitorii propunerii legislative privind aetualizarea burselor acordate romanilor de pretutindeni NR. NUME-PRENUME GRUP | SEMNATURA | CRT. PARLAMENTAR | BDO Rem| PSD 404 | mazes chum Gerke) PSN 2) Jo| Asiiy Liv/e | PSI {06} efeves LAN A Pad, top| HipTe' Bokhdelf PA « lod | SSIES a2 104 | OGRE 4A CRe py D Mio | Kotnaloaty Cuctorm.| FA = I | thor Beder PL Ne Yagara Gian telndn Pie 13| Gobd (NOHBEL. PHL W8\ Hour George | PA = Le Pian nfbier| THC Ac | bolagur CONAN PHL, Wh] aea caste | TL U2 \_SiGuiterig _Repeer PAL U9 | Mantecn Yaotta petuo. PE pe | {dria Hs PL IL4 | CARP Cpt Riee PwWL bp Ro%KeR Wid [PUL -c Tabel cu sustiniitorii propunerii legislative privind actualizarea burselor acordate romanilor de pretutindeni NR. NUME-PRENUME GRUP SEMNATURA CRT. PARLAMENTAR, (23 [Plerandin 7ierky | __ PUL. (29 | eect ley (Ppt | (VE

S-ar putea să vă placă și