Sunteți pe pagina 1din 18

Selec ia, tergerea, anularea, copierea, deplasarea i modificarea entit ilor

35

CAP. 5 SELEC IA, TERGEREA, ANULAREA, COPIEREA, DEPLASAREA I MODIFICAREA ENTIT ILOR 5.1 Comenzi de selectare i de tergere: SELECT, ERASE
Comanda SELECT nu realizeaz dect selec ia entit ilor, f r a avea vreun efect cnd se ini ializeaz n linia de comand . Selec ia devine eficient atunci cnd este precedat de o comand de modificare sau de editare. Comanda ERASE. Modalit i de selec ie a entit ilor.

Serve te pentru tergerea uneia sau mai multor entit i selectate din cmpul desenului. Sintaxa comenzii este: Command: ERASE Select objects: se folose te unul din modurile de selec ie prezentate mai jos Comanda ERASE decurge n dou etape: 1. n prima se realizeaz selec ia entit ilor ce urmeaz a fi terse; 2. n cea de-a doua se realizeaz tergerea simultan a tuturor entit ilor selectate. 1. Selec ia poate fi efectuat astfel: a) selec ie individual : (fig 5.1a) se deplaseaz cursorul grafic succesiv pe toate entit ile ce urmeaz a fi terse, selec ia realizndu-se prin ap sarea butonului din stnga mouse-ului. Entit ile selectate devin reprezentate prin linii ntrerupte. M rimea p tratului selector se poate regla prin comanda APERTURE, dac este vorba de cursorul modurilor OSNAP, sau prin variabila de sistem PICK-BOX, pentru comenzile de editare; b) n fereastr Window (fig. 5.1b) - se determin selectarea tuturor entit ilor aflate integral n interiorul ferestrei; definirea ferestrei se face prin indicarea a dou col uri opuse Specify first corner, Specify opposite corner; c) n fereastr Crossing (fig. 5.1c) - se determin selectarea att a obiectelor incluse total n fereastr , ct i a celor atinse doar de aceasta; definirea ferestrei se face prin indicarea a dou col uri opuse;

Figura 5.1 a, b, c

36

Grafic asistat de calculator

d) op iunea BOX - combin op iunile Crossing i Window, cu o fereastr prin dou puncte indicate, f r a specifica tipul selec iei - dac al doilea punct ales este la dreapta primului, rezult selec ia de tip Window; invers, selec ia este de tip Crossing; e) op iunea WPolygon (fig. 5.1d) - se selecteaz toate entit ile aflate integral n interiorul unui contur poligonal convex, definit prin vrfuri; f) op iunea CPolygon (fig. 5.1e) - se selecteaz toate entit ile aflate integral sau par ial n interiorul unui contur poligonal convex definit prin vrfuri; g) op iunea Fence (fig. 5.1f) - conturul de selec ie este nlocuit printr-o linie frnt care intersecteaz obiectele care trebuie selectate;

Figura 5.1 d, e, f h) op iunea Last - selecteaz ultimul obiect desenat; i) op iunea Previous - determin reluarea unei mul imi de selec ie; o mul ime de selec ie include mai multe obiecte i poate fi creat prin comenzile SELECT i GROUP; j) op iunea Remove - are ca rezultat excluderea unor obiecte selectate, dintr-o mul ime de obiecte selectate anterior; k) op iunea Addision - care se reia dup Remove, are ca efect ad ugarea altor obiecte mul imii de selec ie anterioare; l) op iunea Undo - determin renun area la ultimul obiect selectat; m) op iunea Multiple - permite selectarea mai multor obiecte apropiate, accelereaz selec ia i nu mai necesit afi area prompturilor; n) op iunea SIngle - permite selectarea unui singur obiect; o) op iunea Auto - combin selectarea individual cu selectarea de tip BOX. Ac ioneaz la fel ca op iunea BOX, dar dac primul punct pe care s-a executat click se g se te pe un obiect, este selectat numai obiectul respectiv, iar modul BOX este abandonat; p) op iunea ALL - determin selectarea tuturor obiectelor desenate; q) op iunea Group - determin selectarea tuturor obiectelor dintr-un grup creat prin comanda GROUP.

Selec ia, tergerea, anularea, copierea, deplasarea i modificarea entit ilor

37

2. tergerea simultan a entit ilor selectate se ob ine prin ap sarea tastei <ENTER> sau a butonului din dreapta al mouse-ului.

5.2 Anularea unui grup de comenzi: OOPS, U, UNDO, REDO


Comanda OOPS Sintaxa comenzii este: Command: OOPS
U OOPS REDO

Asigur recuperarea (refacerea) ultimului grup de obiecte terse prin comanda ERASE. Deci, prin comanda OOPS, se pot recupera numai obiectele afectate de comanda ERASE n cea mai recent secven de utilizare a acesteia. Comanda OOPS, pentru a fi operant , trebuie apelat imediat dup comanda ERASE. Pentru a se parcurge mai mul i pa i n procedura de recuperare, se recomand comanda UNDO. Comenzile U, UNDO i REDO Anularea ultimei comenzi efectuate se face prin comanda U, iar anularea efectului comenzii U, prin comanda REDO; comenzile U i REDO pot fi accesate rapid, prin ac ionarea pictogramei corespunz toare din bara de instrumente standard. Sintaxa comenzii UNDO este: Command: UNDO Number of operations or [Auto / Control / BEgin / End / Mark / Back] <number>: <number> - op iune implicit , num r care arat cte comenzi anterioare trebuie s fie anulate; de exemplu, comanda U este echivalent cu UNDO 1. Anularea unui grup de comenzi anterioare prin comanda UNDO, activeaz urm toarele op iuni: Auto - permite controlul modului n care sunt tratate selec iile din meniuri; dac Auto este activat, selec iile din meniuri sunt tratate ca o singur comand ; Control - permite limitarea ac iunii comenzii UNDO; apare un nou ir de op iuni: [All / None / One]<All>: unde: All activeaz toate op iunile comenzii UNDO; None invalideaz op iunea comenzii; One permite anularea unei singure comenzi la un moment dat.

38

Grafic asistat de calculator

BEgin i End - delimiteaz un grup de opera ii, care trebuie tratate de comenzile UNDO i U ca o singur opera ie; Mark precizeaz momentul curent, pentru a ti pn unde s se revin ulterior, prin op iunea Back.

5.3 Comenzi de copiere i de multiplicare: COPY, ARRAY, OFFSET, MIRROR


Comanda COPY Comanda COPY realizeaz copii ale obiectelor n noi loca ii, r mnnd reprezentate i n vechea pozi ie.
ARRAY R OFFSET

COPY

ARRAY P

MIRROR

Sintaxa comenzii este: Command: COPY Select objects: se selecteaz obiectul (cercul) ce urmeaz a fi copiat Specify base point or displacement or [Multiple]: M Specify base point: cen of (punctul C) Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: se selecteaz pe rnd punctele P1, P2, P3, P4 (fig. 5.2) Observa ie Dup alegerea primului punct de baz , pe ecran apare o imagine dinamic , legat de cursorul grafic; introducerea punctului urm tor de deplasare conduce la apari ia pe ecran a unei copii n aceast pozi ie, iar n linia de comand apare cererea pentru urm torul punct de deplasare, unde se realizeaz copierea.

Copierea se poate repeta ori de cte ori se dore te, ncheierea f cndu-se prin ap sarea tastei ENTER n loc de precizarea unui nou punct. Figura 5.2

Selec ia, tergerea, anularea, copierea, deplasarea i modificarea entit ilor

39

Comanda ARRAY

Rectangular Array

Polar Array

Comanda ARRAY creeaz copii multiple ale unui obiect, ntr-o re ea de dispunere rectangular sau polar . Re eaua rectangular (R) permite aranjarea pe linii i coloane a copiilor create, iar cea polar (P) le dispune circular. Crearea unei re ele rectangulare Sintaxa comenzii este: Command: ARRAY Select objects: se selecteaz obiectul care urmeaz a fi multiplicat (fig. 5.3) Enter the type of array [Rectangular / Polar] <R>: Enter the number of rows (---) <1>: 4 Enter the number of columns (` ` `) <1>: 3 Enter the distance between rows or specify unit cell (---): 20 Specify the distance between columns (` ` `): 30 La lansarea comenzii ARRAY, AutoCAD solicit selectarea obiectelor care trebuie aranjate n re ea. Pentru o re ea dreptunghiular , prompturile sunt urm toarele: y Number of rows (---) <1> (num rul de linii): se specific num rul de rnduri pe care sunt desenate obiectele, inclusiv obiectul ini ial; y Number of columns (` ` `) <1> (num rul de coloane): se specific num rul de coloane pe care sunt desenate obiectele. O re ea dreptunghiular are cel pu in Celula de baz Figura 5.3 dou linii sau dou coloane, n care se include i obiectul ini ial selectat; y Unit cell or distance between rows (---) (celula de baz sau distan a dintre linii): dac este pozitiv , determin copierea obiectelor de jos n sus, iar dac este negativ , obiectele sunt copiate de sus n jos;

40 y

Grafic asistat de calculator

Distance between columns (` ` `) (distan a dintre coloane): dac pozitiv , copierea obiectelor se face spre dreapta; dac este negativ spre stnga. Crearea unei re ele polare Sintaxa comenzii este: Command: ARRAY Select objects: se selecteaz obiectul care urmeaz a fi multiplicat (fig. 5.4) Enter the type of array [Rectangular / Polar] <R>: P Specify center point of array: se indic centrul P de dispunere polar Enter the number of items in the array: 7 Specify the angle to fill (+ =ccw, - =cw) <360>: Rotate arrayed objects? [Yes / No ] <Y>:

este

Figura 5.4

Figura 5.5

Dac n ultima linie de comand se tasteaz N (Rotate arrayed objects? [Yes / No ] <N>: ), rezultatul este o re ea polar cu obiectele nerotite n jurul centrului de polaritate P (fig. 5.5). Rezult c , pentru crearea unei re ele polare, elementele definitorii sunt: y Center point of array (centrul re elei): punctul n jurul c ruia sunt copiate obiectele. Copiile sunt dispuse circular i echidistant; y Number of items (num rul de articole): num rul total de obiecte care sunt desenate n re ea; y Angle to fill (unghiul de umplere): unghiul la centru pe care sunt dispuse obiectele. Pentru unghiuri mai mici de 3600, valorile negative determin dispunerea obiectelor n sensul acelor de ceasornic fa de original, iar cele pozitive n sens contrar acelor de ceasornic;

Selec ia, tergerea, anularea, copierea, deplasarea i modificarea entit ilor

41

y Rotate arrayed objects? (se rotesc obiectele multiplicate?): se specific dac obiectele din re ea sunt rotite fa de centrul de polaritate.

Figura 5.6 prezint diferen ele dintre cele dou variante ale comenzii ARRAY Polar, cu obiecte rotite i respectiv nerotite, atunci cnd apare suprapunerea lor.

- Cu linie continu sunt reprezentate obiectele re elei cu ARRAY Polar, rotite; - Cu linie continu sunt reprezentate obiectele re elei cu ARRAY Polar, nerotite; Figura 5.6 Comanda OFFSET OFFSET deseneaz un obiect de acela i tip cu cel selectat la o distan d indicat fa de obiectul ini ial, sau printr-un punct T (denumit punct de Through). Copierea unui obiect la o distan dat decurge dup urm toarea sintax : Command: OFFSET Specify offset distance or [Through] <Through>: 10 Specify object to offset or < exit >: se selecteaz obiectul ce va fi duplicat Specify point of side to offset: se indic punctul P1 (fig. 5.7a i 5.7b).
3 R1
23

10

a. Figura 5.7 a i b

b.

42

Grafic asistat de calculator

Pentru copierea unui obiect printr-un punct de Through, sintaxa comenzii este urm toarea: Command: OFFSET Specify offset distance or [Through] <Through>: T Specify object to offset or < exit >: se selecteaz obiectul ce va fi duplicat Specify through point: se indic punctul T (fig. 5.8). Din sintax , rezult c elementele esen iale utiliz rii comenzii OFFSET sunt: - Distance distan a la care se deseneaz noul obiect; - Side to offset partea n care se deseneaz noul obiect; - Through punctul prin care va trece noul obiect.

Figura 5.8

n linia de comand ini ial , exist posibilitatea s se opteze ntre introducerea direct a distan ei la care trebuie creat copia i utilizarea op iunii Through. Distan a poate fi introdus prin valoarea sa, sau prin selectarea a dou puncte distincte ale c ror coordonate definesc extremit ile distan ei impuse, dup care, se selecteaz obiectele pe rnd pentru a crea copii; duplicarea se indic prin intirea unui nou punct P1 de partea n care urmeaz a se face reproducerea obiectului. Se pot copia entit i simple de tip Circle, Line (noua linie este o copie fidel a originalului), ct i forme complexe de tip Pline, n acest sens, copia realizat cu comanda OFFSET nu reproduce exact originalul (fig. 5.9).

a.

b. Figura 5.9

c.

d.

n exemplele de mai sus sunt prezentate rezultatele ob inute n cazul unor obiecte duplicate cu comanda OFFSET: y Arc - Noul arc are acela i unghi la centru i acela i centru ca i arcul original, lungimea ns este diferit (fig. 5.9a);

Selec ia, tergerea, anularea, copierea, deplasarea i modificarea entit ilor

43

Cerc, elips - Noul cerc (sau elips ) are acela i centru ca i cercul (elipsa) original ( ). Raza noului cerc este diferit de cea a cercului original fig. 5.9b (n cazul elipselor, difer lungimea axelor); y Linie, semidreapt - Noua linie, dreapt sau semidreapt ajut toare reprezint o copie fidel a originalului (fig. 5.9c); y Polilinie simpl - Lungimea segmentelor de dreapt sau de arc ale noii polilinii simple este ajustat astfel nct punctele de sfr it ale noii polilinii sunt situate de-a lungul unei direc ii perpendiculare pe punctele de sfr it ale poliliniei deschise originale. Vertexurile duplicatului sunt plasate pe bisectoarea laturilor vertexului original (fig. 5.9d); y Curb spline - Lungimea i forma noii curbe spline sunt ajustate astfel nct punctele de sfr it se g sesc pe perpendiculare n punctele de cap t ale curbei spline originale.
y

Pentru unele tipuri de obiecte nu poate fi folosit comanda OFFSET (textele i blocurile). De asemenea, comandnd copierea cu OFFSET a unui arc mic pe o distan mare, se poate ob ine o raz negativ , caz n care AutoCAD nu execut opera ia. Comanda MIRROR MIRROR deseneaz simetricele obiectelor selectate, n raport cu o dreapt sau un plan de oglindire. AutoCAD creeaz imaginea reflectat a unui obiect dac se specific dou puncte care s defineasc linia (planul) de reflexie (de oglindire). Linia de oglindire solicitat de comanda MIRROR poate fi o dreapt imaginar definit de dou puncte arbitrare ale obiectelor selectate. Comanda MIRROR permite, dup necesit i, p strarea sau tergerea obiectelor existente prin op iunile (Y/N). Sintaxa comenzii pentru oglindirea unui obiect este urm toarea: Command: MIRROR Select object: se selecteaz obiectul ce trebuie oglindit Specify first point of mirror line: se indic punctul P1 Specify second point of mirror line: se indic punctul P2 Delete source object? [Yes / No] <N>: (fig. 5.10) Elementele esen iale realiz rii unei oglindiri sunt: y First point of mirror line primul punct al axei de simetrie; y Second point al doilea punct al axei de simetrie; y Delete old objects? stabile te dac se terge vechiul obiect (cel al c rui simetric a fost desenat).

44

Grafic asistat de calculator

Figura 5.10 Cu ajutorul comenzii MIRROR pot fi oglindite i obiecte text i mtext. n acest sens, aceste obiecte apar inversate, ca i cum s-ar ine o pagin de text n fa a oglinzii. Pentru a evita inversarea textului, trebuie s i se atribuie valoarea zero variabilei de sistem Mirrtext la promptul Command (fig. 5.11). a. b.

Figura 5.11 Oglindire de text cu variabila de sistem Mirrtext avnd valoarea 1 (a) i valoarea 0 (b)

5.4 Comenzi de deplasare: MOVE, ROTATE, SCALE


Comanda MOVE Permite mutarea obiectelor selectate, prin transla ie, ntr-o nou loca ie (pozi ie), disp rnd din vechea dispunere. Command: MOVE ROTATE Select objects: se selecteaz obiectele ce trebuie mutate Specify base point or displacement: int of (se selecteaz P1) Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: se selecteaz P2 (fig. 5.12) Transla ia se face dup un vector definit prin dou puncte: - Base point of displacement originea vectorului de transla ie; - Second point of displacement vrful vectorului de transla ie.
MOVE SCALE

Selec ia, tergerea, anularea, copierea, deplasarea i modificarea entit ilor

45

Comanda ROTATE Serve te pentru rotirea unor entit i (dup axa OZ, deci n planul XY) n jurul unui punct de baz , numit centru de rota ie, cu un unghi cunoscut. Prin aplicarea acestei comenzi, entit ile rotite dispar din vechea loca ie, r mnnd numai n pozi ia rotit . Rota ia poate decurge n dou moduri:

Obiect martor

Figura 5.12 1. Prin definirea unghiului de rotire (fig. 5.13a): Command: ROTATE Current positive angle in UCS: ANDIR=counterclockwise ANGBASE=0 Select objects: se selecteaz obiectul ce trebuie rotit (pendulul) Specify base point: se indic punctul C Specify rotation angle or [Reference]: 30 Dac unghiul are semnul minus, atunci rotirea se face n sens orar. 2. Prin definirea unghiurilor de referin (fig. 5.13b): Dac la ultimul prompt se r spunde cu R (de la Reference) atunci dialogul continu astfel: Specify the reference angle <0>: 90 Specify the new angle]: 120
Pozi ie ini ial , inexistent dup rota ie

Figura 5.13

a.

b.

46

Grafic asistat de calculator

Comanda SCALE Comanda SCALE (scalare) mic oreaz sau m re te propor ional dimensiunile obiectelor existente. Se utilizeaz att un factor de scalare, ct i o lungime de referin pentru a modifica dimensiunile unei entit i n raport cu un punct de baz dat. Punctul de baz r mne neschimbat, iar tot ceea ce este n jurul s u se m re te sau se mic oreaz cu factorul de scalare dat sau se specific lungimea de referin (Reference). Sintaxa comenzii pentru metoda ce utilizeaz un factor de scalare este urm toarea: Command: SCALE Select objects: se selecteaz entitatea (dreptunghiul) (fig. 5.14a) Specify base point: P Specify scale factor or [Reference]: 0.6 (pentru mic orarea entit ii) (fig. 5.14b) Specify scale factor or [Reference]: 1.6 (pentru m rirea entit ii) (fig. 5.14c)

a.

b. Figura 5.14

c.

Pentru a aplica metoda lungimii de referin , se define te o lungime curent (n general, pe un obiect) o linie real sau imaginar prin selectarea punctelor sale de sfr it sau prin introducerea direct a lungimii. Sintaxa comenzii pentru metoda ce utilizeaz o lungime de referin este urm toarea: Command: SCALE Select objects: se selecteaz entitatea (fig. 5.15a) Specify base point: P Specify scale factor or [Reference]: R Specify reference length <1>: 20 Specify new length: 12 (pentru mic orarea entit ii) - (fig. 5.15b) Specify new length: 32 (pentru m rirea entit ii) - (fig. 5.15c)

Selec ia, tergerea, anularea, copierea, deplasarea i modificarea entit ilor

47

Prin urmare, elementele esen iale scal rii unei entit i sunt: y Base point punctul fa de care se scaleaz ; y Scale factor factorul de scalare; y Reference scalarea fa de o dimensiune de referin .

a.

b. Figura 5.15

c.

5.5 Comenzi de redimensionare i modificare a propriet ilor i caracteristicilor: LENGTHEN, STRETCH, CHPROP, CHANGE
Comanda LENGTHEN LENGTHEN modific unghiul unui arc. (m re te sau scurteaz ) lungimea unor obiecte sau

Ea include urm toarele op iuni: y Select object - implic selectarea unui obiect. Dup selectarea obiectului, este afi at lungimea acestuia i reapare linia de comand ini ial ; y Delta - permite specificarea m rimii de alungire sau scurtare a obiectelor. Dac se introduce o valoare pozitiv , obiectul va fi alungit, iar dac se introduce o valoare negativ , va fi scurtat. y Percent - d posibilitatea exprim rii varia iei dimensiunii n procente, 100% reprezentnd lungimea ini ial ; un procent mai mare de 100%, conduce la alungirea obiectului, iar unul mai mic de 100%, conduce la scurtarea acestuia; y Total - se folose te cnd se cunoa te lungimea final la care trebuie s ajung obiectul; DYnamic - permite s se trag punctul de sfr it al obiectului n pozi ia dorit , f r a modifica alinierea obiectului (modific lungimea n mod dinamic);

48

Grafic asistat de calculator

Sintaxa comenzii LENGTHEN pentru alungirea unei linii este urm toarea: Command: LENGTHEN Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: se selecteaz linia (fig. 5.16) Current length: 70 Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: DE Enter delta length or [Angle] <0>: 25 Select an object to change or [Undo]: se indic linia Figura 5.16 Sintaxa comenzii LENGTHEN pentru scurtarea unei linii este urm toarea: Command: LENGTHEN Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: se selecteaz linia Current length: 70 Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: P Enter percentage length <100>: 50 Select an object to change or [Undo]: se indic linia Figura 5.17 (fig. 5.17) Sintaxa comenzii LENGTHEN pentru modificarea unui arc de cerc este urm toarea: Command: LENGTHEN Select an object or [DElta / Percent / Total / DYnamic]: DY Select an object to change or [Undo]: se selecteaz arcul de cerc, respectiv linia Specify new end point: se indic prin intire noul punct de cap t - P (fig. 5.18) Observa ii 1. Obiectul ini ial este reprezentat cu linie continu , cel modificat cu P linie ntrerupt P 2. Obiectul se alunge te sau se scurteaz n func ie de direc ia n care se alege P noul punct de cap t P. 3. Cap tul obiectului este situat, n timpul P deplas rii, n piciorul perpendicularei imaginare trasat din colimator pe Figura 5.18 obiect.

Selec ia, tergerea, anularea, copierea, deplasarea i modificarea entit ilor

49

Comanda STRETCH Comanda permite deformarea unui obiect, p strnd leg turile dintre p r ile componente nedeformate ale obiectului ini ial. Comanda afecteaz numai entit ile de tip Line, Arc, Pline, Trace i Solid. Obiectele trebuie selectate numai printr-o fereastr de selec ie tip Crossing sau poligon de selec ie de tip Crossing. Toate obiectele selectate n interiorul ferestrei de intersec ie sunt deplasate, iar obiectele care intersecteaz fereastra sunt deformate. Sintaxa comenzii este urm toarea: Command: STRETCH Select object to stretch by crossing-window or crossing-polygon Select objects: C (crossing) Specify first corner: se indic coordonatele punctului P (x, y) Specify opposite corner: se indic coordonatele punctului R (x,y) Specify base point or displacement: Q Specify second point of displacement: T sau S (fig. 5.19)

Figura 5.19 Observa ii: y Arcele care intersecteaz fereastra sunt modificate astfel nct i p streaz constant s geata (distan a de la mijlocul corzii subntinse la centrul arcului); y Cercurile care intersecteaz fereastra sunt deplasate numai dac centrul lor este situat n interiorul ferestrei; y Textele, blocurile i defini iile de atribute care intersecteaz fereastra sunt deplasate numai dac punctul lor de inserare este n interiorul ferestrei; y Axa figurii nu a fost deplasat , nefiind cuprins n fereastra de selec ie.

50

Grafic asistat de calculator

Exist posibilitatea de a folosi mai multe ferestre sau poligoane de intersec ie pentru a selecta obiectele ce urmeaz a fi deformate. Acest lucru se realizeaz ini ializnd de la tastatur comanda MSTRETCH (Multiple Entity Stretch posibilit i suplimentare de deformare). Aceast comand este conceput s utilizeze numai ferestre de intersec ie (op iunea prestabilit ) sau poligoane de intersec ie pentru selectarea obiectelor. O alt deosebire fa de comanda STRETCH este aceea c MSTRETCH nu ofer op iunea pentru specificarea distan ei de deplasare. Distan a i direc ia de deformare se stabilesc alegnd dou puncte oarecare. Comanda CHPROP CHPROP modific unele propriet i ale obiectelor selectate, cum sunt: culoarea, stratul, tipul de linie, factorul de scar , l imea liniei. Sintaxa comenzii este: Command: CHPROP Select object: se selecteaz entit ile de modificat (liniile de ax ) (fig. 5.20a) Enter property to change [Color / LAyer / LType / ltScale / LWeight / Thickness]: LT Enter new linetype name <ByLayer>: dashdot Enter property to change [Color / LAyer / LType / ltScale / LWeight / Thickness]: (fig. 5.20b) Command: CHPROP Select object: se selecteaz entit ile de modificat (liniile de ax ) (fig. 5.20b) Enter property to change [Color / LAyer / LType / ltScale / LWeight / Thickness]: S Specify new linetype scale <1>: 0.4 Enter property to change [Color / LAyer / LType / ltScale / LWeight / Thickness]: (fig. 5.20c)

a.

b. Figura 5.20

c.

Selec ia, tergerea, anularea, copierea, deplasarea i modificarea entit ilor

51

Pentru a modifica culoarea sau tipul de linie pentru un strat, toate obiectele create pe acel strat sunt actualizate automat, datorit faptului c propriet ile de culoare sau tip de linie ale obiectului sunt configurate ByLayer. Propriet ile modificate prin comanda CHPROP sunt: y Color modific culoarea obiectelor selectate; y LAyaer modific stratul de lucru; y LType modific tipul de linie; y LtScale factorul de scar m re te sau mic oreaz lungimea segmentelor, ct i distan a dintre segmente, respectiv dintre segmente i puncte ale tipului de linie supus modific rii; y LWeight modific l imea liniei. Aceast modificare este posibil n cazul n care se respect condi iile indicate anterior la capitolul 2, subcapitolul 2.2, pagina 16; y Thickness modific grosimea (perpendicular pe planul reprezent rii). Op iunea devine util n modul de reprezentare 3D. Comanda CHANGE Comanda CHANGE, asem n toare comenzii CHPROP, modific propriet ile obiectelor selectate i, prin introducerea punctului P de modificare (change point), poate modifica i direc ia unor entit i de tip Line, Circle. Pentru modificarea caracteristicilor unor obiecte, sintaxa comenzii este urm toarea: Command: CHANGE Select objects: se selecteaz cele 3 entit i (fig. 5.21a) Specify change point or [Properties]: se indic punctul P1 Change point ignored Specify new circle radius <no change>: pentru ncheierea comenzii se realizeaz click pe butonul din stnga al mouse-ului (fig. 5.21b) Dac se alege op iunea implicit no change i se apas tasta ENTER, atunci rezultatul va fi cel din figura 5.21c.

a.

b. Figura 5.21

c.

52

Grafic asistat de calculator

Dac se opteaz pentru Properties, atunci sintaxa pentru CHANGE devine asem n toare cu cea a comenzii CHPROP, putndu-se modifica n continuare propriet ile obiectelor selectate. Singura diferen n ceea ce prive te cele dou sintaxe este c la CHANGE apare o nou op iune Elevation. Elevation reprezint distan a m surat de la planul X0Y la axa 0Z; are utilitate n planul 3D. Command: CHANGE Select objects: se selecteaz cele 3 entit i (fig. 5.21a) Specify change point or [Properties]: se tasteaz P Enter property to change [Color / Elev / LAyer / LType / ltScale / LWeight / Thickness]: Se poate alege orice op iune a a nct s obiectelor din desen. se modifice una din propriet ile