Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAJIEI $1 CERCETARII MINISTRY OF EDUCATION AND RESEARCH

AL REPUBLICII MOLDOVA OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA


UNIVERSITATEA DE STAT TIRASPOL STATE UNIVERSITY
DIN TIRASPOL AWARDED THE ORDER
DECORATA CU ORDINUL "CREDINTA PATRIEI" Ist CLASS
"CREDINJA PATRIEI" CLASA I______ 5, Gh. Iablocichin Street,
str. Gh. Iablocichin 5, MD-2069, Chisinau, MD-2069,Chisinau, Republic of Moldova
Republica Moldova Tel/Fax.+373 22-75-49-24,
TeI/Fax.+373 22-75-49-24, e-mail: ustiraspol@gmail.com
e-mail: ustiraspol@gmail.com contact@ust.md
contact@ust.mcl

;
ESN TIRASPOI
Ministrului Educatiei si Cercetarii
. ХИКС NR. У Q
al Republicii Moldova
_______ z&id Anatolie TOPALA

Universitatea de Stat din Tiraspol (UST), fondata la 1 octombrie 1930, in pofida


numeroaselor provocari de-a lungul deceniilor, a reusit sa-si mentina identitatea §i sa promoveze
valorile naponale. Conform Hotararii Guvernului Republicii Moldova Nr. 330 din 21 mai 1992,
Institutul Pedagogic de Stat din Tiraspol ,,T.G. Sevcenco” obtine statutul de universitate. Astfel,
Universitatea de Stat din Tiraspol este succesorul de drept al primei institutii de invatamant
superior din Republica Moldova.
In urma declan§arii conflictului militar de catre fopele separatiste p a conditionarii de catre
autoritatile autoproclamate sa accepte trecerea sub jurisdictia formatiunii secesioniste,
Universitatea opune rezistenta demonstrand devotament autoritatilor constitutionale ale Republicii
Moldova.
In conformitate cu Hotararea Guvernului Republicii Moldova Nr. 480 din 9 iulie 1992,
Universitatea de Stat din Tiraspol este evacuata in municipiul Chisinau.
Universitatea de Stat din Tiraspol este unica organizatie cu statut de evacuata din raioanele
de est ale Republicii Moldova, care in cei 30 de ani de activitate in evacuare si-a pastrat
identitatea, a demonstrat demnitate si devotament pentru autoritatile constitutionale ale Republicii
Moldova, fund un simbol al rezistenfei §i continuitapi, credintei §i sacrificiului, integritapi
teritoriale §i a suveranitapi Republicii Moldova.
La 27 iunie 2022 am fost anuntap ca istoria universitapi se opreste aici, dat fiind ca institupa
urmeaza a fi adsorbita. Din informapile care le comunica colegii nosti care locuiesc la Tiraspol, in
cadrul Universitapi Transnistrene si prin oras deja circula zvonul victorios ca Universitatea
noastra a fost lichidata de autoritaple de la Chisinau.
Faptul ca aceasta „absorbpe” se face pe ascuns, netransparent si lara a se discuta cu
colectivul Universitapi, denota ca suntem neglijap si nu mai este nevoie de prima institupe de
invatamant superior din tara. In 1992 eram un simbol naponal - poreclip de separatist „insula
naponalismului” - iar acum suntem aruncap la cosul de gunoi. In felul acesta este recunoscuta
deschis Transnistria cu tot cu universitatea de acolo, care, abuziv, a aparut ca din „сеарГ... pe
patrimoniul Universitapi de Stat din Tiraspol. In acest context, ne asumam dreptul de a apela §i la
organismele internaponale pentru a ne apara dreptul constituponal, statutul §i integritatea
institutionala.
Prea mult sange a fost vSrsat pentru existenta UniversitStii de Stat din Tiraspol: §apte rectori
impuscati in perioada interbelicS (pentru promovarea ideii nationale), evacuarea din 1992,
profesori arestati (pentru aceleasi idei nationale). Majoritatea profesorilor, doctori habilitati,
doctori in stiinte, unii fiind in varstS si locuind in cSmin, lipsiti de conditii fire§ti pentru о viata
normals, faceau sSptSmanal naveta ChisinSu-Tiraspol pentru a-§i vedea copii, familiile §i care
sperau cS de curand va fi solutionat conflictul militar din Transnistria si vor reveni acasa la
Tiraspol, la sediul initial al Universitatii. Pentru devotament Universitatea a fost decoratS cu
Ordinul „CredintS Patriei”, clasa I.
Pe parcursul celor 92 de ani de existenta, prima institute de inva|amant superior din
republics a pregatit peste 80 de mii de specialist de inaltS calificare: savanti §i profesori
universitari, scriitori, personalitSti cu renume in invatamant si culturS.
Actualmente, universitatea dispune de un corp didactic valoros (circa 85% cu titlu stiintific -
care depSse§te cu mult media pe sistem), programe de studii la ciclul I §i II acreditate de
ANACEC §i agentii internationale de asigurare a calitStii.
Consideram ca pentru realizarile si aportul Universitatii noastre in dezvoltarea
invStSmantului superior, in pregatirea cadrelor de inalta calificare atat pentru sistemul educational
din tarS, cat si pentru alte ramuri ale economiei nationale, pentru atitudinea patrioticS si cu jertfire
de sine a colectivului si a studentilor, Universitatea merita о atitudine corecta si din partea
autoritatilor actuale ale Republicii Moldova. Consideram ca Universitatea trebuie sa devina un
centru al promovarii politicilor autoritatilor constitutionale in raioanele de est ale Republicii
Moldova, asa cum a facut-o cu devotament intotdeauna.
In acelasi timp intrebam:
1. Care va fi reactia autoritatilor autoproclamatei republici transnistrene? Si cine isi asuma
responsabilitatea politica pentru aceasta intentie neinspirata de lichidare a Universitatii de
Stat din Tiraspol, evacuata in timpul conflictului militar, care pana la moment nu este
solutionat?
2. Care poate fi viitorul unui popor ce nu-si cinsteste istoria?
3. Cum va reactiona comunitatea internationals, in contextul rSzboiului din Ucraina, in
conditiile cand Republica Moldova a oferit statut de refugiat ucrainenilor, pe cand propriul
popor evacuat este neglijat, „absorbit”... netinand cont de verticalitatea, devotamentul si
curajul de care a dat dovadS colectivul UniversitStii atunci cand a fost nevoie, apSrand
constitutionalitatea si integritatea Republica Moldova?

SolicitSm respectuos:
1. Neadmiterea incSlcSrii autonomiei universitare. prevSzutS de Carta UniversitStii.
2. Respectarea HG nr. 480 din 9 iulie 1992 prin care UST are statut de Universitate evacuatS.
3. Respectarea Codului Educatiei al Republicii Moldova.
4. PSstrarea celei mai vechi institutii de invStSmant superior din tarS - Universitatea de Stat
din Tiraspol.
5. Reiesind din statutul pe care-1 are la ora actuals Universitatea de Stat din Tiraspol
considerSm cS ea nu trebuie supusS procesului de reorganizare panS la rezolvarea
conflictului transnistrean.

AnexSm listele cu semnSturile angajatilor UST.

Colectivul UniversitStii de Stat din Tiraspol

S-ar putea să vă placă și