Sunteți pe pagina 1din 2

ANTET INSTITUŢ IE

Către,
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară...............................
Biroul de Carte Funciară.................................................................
...............................................................................................

În primul râ nd dorim să vă mulţumim pentru colaborare şi speră m să ne


acordaţi sprijinul în continuare în demersurile noastre.

Avâ nd în vedere:
 Art. 38, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală , cu modifică rile şi completă rile ulterioare: ,,Administrarea
creanţelor fiscale datorate bugetului local al unei unităţi/subdiviziuni
administrativ - teritoriale se realizează prin organul fiscal local al
respectivei unităţi/subdiviziuni administrativ - teritoriale, cu excepţia
cazului când prin lege se prevede altfel”;
 Art. 68, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală , cu modifică rile şi completă rile ulterioare: ,,(1) Autorităţile
publice, instituţiile publice şi de interes public, centrale şi locale, precum
şi serviciile deconcentrate ale autorităţilor publice centrale au obligaţia
să furnizeze informaţii şi acte organului fiscal, la cererea acestuia.’’
 Art. 242, alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modifică rile şi completă rile ulterioare: ,,Biroul de cadastru şi publicitate
imobiliară în raza căruia este situat imobilul comunică organului de
executare silită, la cererea acestuia, în termen de 10 zile, un extras de
carte funciară pentru informare sau un certificat de sarcini, după caz.
Titularii drepturilor reale şi sarcinilor constituite asupra imobilului
urmărit trebuie înştiinţaţi de către organul de executare silită şi chemaţi
la termenele fixate pentru vânzarea bunului imobil şi distribuirea
preţului’’;

Luâ nd în considerare eficientizarea activită ţii de colectare a creanţelor


bugetare restante datorate bugetului local,

În vederea clarifică rii şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor,

Vă rugă m să ne comunicaţi un extras de informare pentru cartea funciară


nr. ................. a UATC ................................, pentru imobilul aflat în proprietatea
debitorului ................................................................................., domiciliat în
.........................................................., identificat prin CNP/CIF........................................................

Preciză m faptul că informaţiile primite vor fi utilizate exclusiv în scopul


declarat.

Vă mulţumim pentru colaborare!

Semnă turi autorizate,

S-ar putea să vă placă și