Sunteți pe pagina 1din 2
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUL CHISINAU DISPOZITIE m 3¢9-e = dedi tats Cu privire I organizarea si desfigurarea de cdtre 1.M. ,Piata Centrala” a Targului tematic ‘»Buniiziua, coala!” Avind in vedere solicitivite LM. ,Pia Centrala” nr. 82-354 din 25.07.2022, fn temeiul articolelor 15 si 16 din Legea nr.136/2016 Cu privire la statuul smunicipilui Chigindu”, art 29 (2) gi art. 32 (1) din Legea ar. 43672006 ,Cu privire Ja administrafia publica locala”, art. 21° (2) din Legea nr. 231/ 2010 ,,Cu privire la comer interior”, in conformitate cu prevederile pet. 2.2.1, din anexa nr. 2 Ia Regulamentul de comert local al muniipiului Chiginto, aprobet prin decizia Consitiului Municipal Chisingu nr. 15/14 din 29.12.2021, tn temeiul dispozitiet Viceprimarului municipiului Chigindu nr. 89-d din’ 16.03.2022 Cu privire la aprobarea Calendarului-cadru al evenimentelor culturale si targurior pentru anul 2022" gi dispoztiei Primarului General al municipiului Chigindu nr. 1240-de din 01.12.2021 ,Cu privire Ia delegarea unor atribuyi ale Primaruhui General, Viceprimarilor gi secretarului inferimar_ al Consiliului Municipal Chisinta”, Viceprimaral municipiului Chisindu DISPUNE: 1. Se accept organizarea si desfigurarea de cétre f, M. ,Piafa Central&", a Tangului tematic Bund ziua, scoall!” cu comercializarea vestimentatici scoldcest, rechizitelor seolaresti si de birou, a genfilor si ghioadanelor, in periosda 22.08-04.09.2022, pe stt. Mittopolit Varlaam, perimetrul str, Armeneascd - str. Bulgerd. 2, Se permite agentilor economici si desf¥soare activtatea comercial in teritorial menjionat, ri depunerea notificlrii privind inifierea activititii de comer}, in baza permisului de acces, eliberat de citre pretura sectorului Centr. 3. Intreprinderea Municipalé ,Piaja Centtala”, tn’ seopul bunei desfigurdri a ‘Targului, va asigura: 3.1. Organizarea locurilor speciale amenajate pentru comercializarea vestimentatei scoldresti, a rechizitelor scolitesti si de birou, a gentilor si ghiozdanelor, cu Fespectarea mésurilor de protecte i prevenirea rSspindirii Covid-19; 3.2. Informarea participanilor referitor la misurile de prevenire gi diminuare « raspéndirii virusului COVID-19, inclusiv prin plasarea in locuri vizibile, a ‘aterialelor informative in acest sens; 3.3. Respectarea ordinii publice si salubrizarea amplasamentului pe toati perioada desfigurérii Targului; 3.4, Prezentarea pretuii sectorului Centru a listei participanfilor in cadrul Térguluis 3.5. Ineasarea taxei zilnice pentru locurile de comert, conform tarifelor aprobate prin decizia Consiliului municipal Chisindu nr. 9/6 din 19 decembrie 2018 ,Cu peste la eprobere, nomencitoruu i, taiflor penta sevice restate de treprinderea Municipal Piaja Centrala”. 4, Pretura sectorului Centru va asigura eliberarea permiselor de acces persoanelor Juridice si fizice inregistrate in modul stabilit pentru comereializarea mirfurilor ‘conform tematic ; . 5. Pretura sectorului Centru va prezenta Serviciului Fiscal de Stat lista permiselor de acces eliberate persoanelor juridice si fizie, inregistrate in modul stabilit in cadrul Térguli 6. Institutile abilitate cu funeti de control vor permite agentlor economici si desfigoareactivitate comercial pe tritoriul dat in baza prezente dispozii 7. LM. ,Piaja Centrala”, in comun cu Direeja de polite a municipilui Chisingu ‘vor asigura respectarea ordinii publice pe perioada desfiguriri Térgulu. 8. Direcfia relatii publice si buget civil (dl Vasile Chirilescu) va asigura mediatizarea prezentei dispozii 9. Controlul executirii prevedeilor prezentei dispozitii se pune in sarcina dnei Olga Ursu, viceprimar al municipiului Chisindu.