Sunteți pe pagina 1din 2

DOMNULE EXECUTOR

Subsemnata/ul/Subscrisa___________________________________________________
___________________________________________________________________________
Cu domiciliul/sediul___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Prin _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
formulez prin prezenta:
CERERE DE EXECUTARE SILITA
Prin care va solicit sa dispuneti inregistrarea cererii si incuviintarea executarii silite impotriva
debitorului/lor: ( nume, prenume/denumire, CNP/CUI, adresa/sediu) _____________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
In baza titlului executoriu___________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
In sensul de a ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Avand in vedere ca obligatiile impuse de titlul executoriu nu au fost duse la indeplinire de buna
voie, solicit ca prin executare silita, debitorul sa fie obligat la ducerea la indeplinire a obligatiilor.
Solicit ca executarea silita sa se efectueze prin toate formele de executare care permit
recuperarea creantei, simultan sau succesiv, asupra bunurilor mobile cat si prin poprire, in baza
informatiilor comunicate de creditor sau obtinute de executorul judecatoresc, prezenta cerere fiind
facuta expres si asupra bunurilor imobile ale debitorului/lor ce se afla in raza de competenta a
dumneavoastra, conform disp. Cod. Proc. Civila, precum si a celorlalte morme legale in materie
executionala aplicabile.
Am luat cunostinta ca urmarirea silita va fi efectuata numai la staruinta creditorului si ca am
obligatia de a avansa cheltuielile necesare executarii silite.
Totodata, am fost informat ca executarea silita se perima de drept daca creditorul lasa sa treaca
din culpa lui o perioada de 6 (sase) luni fara sa indeplineasca vreun demers ce a fost solicitat in scris
de catre executorul judecatoresc.
Am luat act si accept ca starea de insolvabilitate a debitorului precum si orice alte impedimente
nu sunt imputabile executorului judecatoresc si ca onorariile si taxele avansate nu se restituie
platitorului in cazul renuntarii.
In drept art. 663 raportat la 622 alin.2 C.P.C.
Inainte de a semna, am citit prezenta cerere in fata organului de executare/personalului
biroului, fiindu-mi adus la cunostinta ca in cazul renuntarii la executare cheltuielile de executare
silita vor fi suportate de mine, potrivit dispozitiilor art. 39 alin. 4 din Legea nr. 188/2000 privind
Executorii Judecatoresti. PRIN COMPLETAREA PREZENTEI CERERI AM LUAT
CUNOSTINTA DE PREVEDERILE Regulamentului (UE) nr. 2016/679, DECLARAND CĂ
AM FOST INFORMAT, ÎN MOD CLAR, FĂRĂ AMBIGUITĂȚI, ASUPRA SPECIFICULUI,
TIPULUI DE DATE ȘI A DREPTURILOR MELE, CONFORM CERINȚELOR
REGULAMENTULUI.
Solicit virarea sumelor avansate/rezultate din executarea silita in contul deschis pe numele
meu la banca__________________________________________________________________
nr. cont: _________________________ ___________________________________________.
Anexez la prezenta cerere titlul executoriuin original si taxa judiciara de timbru.
INFORMARE cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

În baza Regulamentului (UE) nr. 679/2016 ce a fost adoptat de către Parlamentul și Consiliul European în
data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal
și libera circulație a acestor date:
OPERATOR: BIROU EXECUTORI JUDECĂTOREȘTI ASOCIAȚI – TUFEANU SI DOMINTE
precum și împuterniciții săi (persoane fizice și juridice de drept privat sau public) cu care OPERATORUL se poate
afla în relații contractuale.
SCOPUL:
- prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale ale OPERATORULUI și al
protejării intereselor persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice sau juridice;
- prelucrarea este necesară pentru conformarea la prevederile legislației;
- prelucrare este necesară în scopuri legate punerea în executare a hotărârilor instanțelor de judecată;
- prelucrarea este necesară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau
istorică ori scopuri statistice.
BAZA LEGALĂ:
- obligații legale, contracte și executarea contractelor, consimțământul dvs. în situațiile impuse de
Regulamentul (UE) nr.679/2016.
TIPURI DE DATE:
- Date de identitate precum: nume, prenume, cod numeric personal; date de contact precum: adresa de
email, numărul de telefon și altele; date privind situația financiară, proprietăți imobiliare; date medicale și date
privind starea de sănătate, când este cazul; date ale minorilor, când este cazul; imagini ca urmare a supravegherii
video a sediului.
Conform legislației menționate, persoana vizată are dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de
opoziție, dreptul de a se adresa justiției sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
personal.
CONSIMȚĂMÂNT LIBER EXPRIMAT cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal
Astfel, în mod liber, îmi exprim consimțământul ca datele mele / minorului/ ori a oricarei persoane ce o reprezint
in prezentul dosar si/sau de care iau cunosinta in prezentul dosar/ să fie prelucrate și menționez că acest acord este
valabil până va fi expres revocat de către mine în condițiile legale.

Data: Semnatura:
Telefon:__________________Email:___________________________

S-ar putea să vă placă și