Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL SANATATU AL REPUBLICII MOLDOVA

ORDIN
mun.Chigindu

/6 septembrie 2022
Nr./.f"/ P5!
Cu privire la anularea concursului
pentru ocuparea funcfiei de director
al IMSP Spitalut Clinic B5lti

in contextul retragerii unui candidat din concursul pentru ocuparea


func{iei de
director al IMSP Spitalul clinic Bdlti, in vedere a organiziirii
qi desf6gurdrii unui
concurs bazat pe transparenfS, obiectivitate qi competitivitate,
prevederilor punctului 9 al Regulamentului cu privire
in temeiul
la organizarea qi funclionarea
Ministerului Sanetelii, aprobat prin Hotdrirea Guvernului nr.l4g/2021,
prezentul ordin:
emit

l ' Se anuleazd concursul pentru ocuparea de director


IMSp Spitalul Clinic
al
BAlti.
2. Se abrogd ordinul nr. 89 p$3 din 30 iunie 2022,,cu
privire la orga nizarea
concursului pentru ocuparea func{iei de director at ilvtsp
Spitaiul Clinic
Bdlti" qi ordinul nr.l 02 ps2 din 25 iulie 2022,,cu privire la instituirea
Comisiei".
3. Serviciul resurse umane
;i probleme speciale va informa IMSp spitalul
Clinic Balli qi persoanele interesate cu prevederi le prezentului
ordin qi va
asigura plasarea prezentul ordin pe pagina web Ministerului
Sdnatdtii.
4. Controlul executdrii ordinulu i in cauzdmi-l asum.

Ministru Ta NEMERENCO

S-ar putea să vă placă și