Sunteți pe pagina 1din 43

TEMA PROIECTULUI n vederea folosirii ra ionale a poten ialului productiv al fondului forestier, a sporirii capacit ii de produc ie i protec ie a p durii,

este necesar ca pe fiecare suprafa sta ionali i cerin elor economice de perspectiv . n acest sens se va ntocmi un proiect de mp durire al tuturor suprafe elor din fondul forestier lipsite de vegeta ie forestier , a celor incomplete regenerate pe cale natural artificial , preum i a celor rezultate n urma refacerii sau i substituirii arboretelor n cuprinsul acestui fond s se instaleze vegeta ia lemnoas care s corespund n cel mai nalt grad factorilor

necorespunz toare economic i cultural din cuprinsul U.P. III RA CA, OCOLUL SILVIC MOLDOVI A, DIREC IA SILVIC SUCEAVA SUCEAVA. n cadrul proiectului se vor prevedea i suprafe ele destinate mp duririi, din afara fondului forestier, pentru ameliorarea terenurilor degradate prin erodare, alunecare, saraturare, nisipare, cu exces de umiditate sau cu defcit de ap din cuprinsul acestei unit i. Obiectivul esen ial urm rit de proiect l constituie nfiin area unor culture forestiere de mare stabilitate ecologic i cu o mare valoare economic . Principalele direc ii de ac iune pentru atingerea acestui deziderat constau n: - alegerea judicioas a speciilor, n sensul unei concordan e depline ntre cerin ele acestora i specificul ecologic al sta iunii; - asocierea speciilor alese de a a manier astfel nct fiecare n parte s - i ndeplineasc rolul atribuit n compozi ia de regenerare; - folosirea unui material de mp durire selec ionat i ameliorat; - instalarea culturilor la timp prin adoptarea corespunzatoare a tehnologiilor; - stabilirea i aplicarea la momentul oportun a lucr rilor de ntre inere necesare pn la realizarea st rii de masiv; - identificarea i combaterea d un torilor c ar putea compromite culturile. Prin elaborarea proiectului se vor stabili solu iile tehnice n raport cu condi iile n care se va lucra, se va determina efortul economic necesar i va fi analizat lucrarilor. eficien a econimic a

CUPRINS A. PIESE SCRISE Capitolul 1 Descrierea generala a U.P. I Suha Mare 1.1 1.2 Localizarea geografica si situatia administrativa Studiul conditiilor stationale 1.2.1 Conditii geologice si geomorfologice 1.2.2 Conditii climatice 1.2.3 Conditii edafice 1.2.4 Sinteze stationale 1.3 Studiul vegetatiei forestiere 1.3.1 Formatii forestiere si tipuri natural fundamental de padure 1.3.2 Analiza structurii actuale a fondului forestier Capitolul 2 Fundamentarea solutiilor de impadurire 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Identificarea si caracterizarea unitatilor de cultura forestiera Situatia actuala a terenurilor de impadurit Necesitatea si oportunitatea interventiei cu lucrari de impadurire Esalonarea interventiilor cu lucrari de regenerare artificiala in u.c.f-uri. Analiza lucrarilor de impaduriri executate anterior in U.P

Capitolul 3 Stabilirea solutiilor tehnice de instalare a culturilor forestiere 3.1 3.2 3.3 3.4 Generalitati Stabilirea interventiilor artificial pe categorii de lucrari de impadurire Alegerea speciilor pentru impadurire si justificarea lor silvo-economica Alcatuirea compozitiei de regenerare si stabilirea compozitiei de impadurire

3.5 3.6 3.7 3.8 3.9

Metode si procedee de impadurire Scheme de impadurire Pregatirea terenului si solului Materialul de impadurit Epoca de instalare a culturilor si tehnica de executie

Capitolul 4 Urmarirea, controlul si ingrijirea culturilor 4.1 4.2 Urmarirea si controlul lucrarilor de impadurire Stabilirea retelei de puncte pentru amplasarea si materializarea in teren a

suprafetelor de control 4.3 Natura, scopul si tehnica de aplicare a lucrarilor de ingrijire

4.4. Planificarea lucrarilor de ingrijire pe u.c.f.-uri in perioada de la instalarea culturilor pana la atingerea starii de masiv Capitolul 5 Planificarea si evaluarea lucrarilor de impadurire 5.1 5.2 5.3 Planificarea aplicarii lucrarilor de impadurire (antemasurarea) Stabilirea necesarului de forte de munca Devizul lucratorilor

B.PIESE DESENATE 1. Planuri de situatii - hartile u.c.f.-urilor C. ANEXE 1. Fisa unitatilor de cultura 2. Schemele de impadurire 2.Fise de teren pentru executarea controlului anual etapa a-II-a D. BIBILIOGRAFIE

Capitoul I Descrierea general a U.P. III - Ra ca


1.1. Localizarea geografic i situa ia administrativ
de 6228,9 ha, este administrat de Ocolul

Unitatea de produc ie III Ra ca, cu o suprafa

Silvic Moldovi a din cadrul Direc iei Silvice Suceava. Aceast unitate de produc ie este situat n Carpa ii Orientali, n partea estic a Obcinei Feredeului i sudul Obcinei Mari, n bazinul superior a1 v ii Moldovi a. Unitatea cuprinde v ile Dubul, Ra ca, Loba, Timotei, Lungule u i Lauresciu, afluen i ai plrului Moldovi a. Principala cale de acces n teritoriul U.P. este reprezentat de drumul jude ean 176 Moldovi a - Brodina. n continuare este prezentat repartizarea fondului forestier pe teritorii cadastrale (tabelul 1). Repartizarea fondului forestier pe teritorii cadastrale
Tabelul 1.1

Nr.
crt.

Jude ul

Unitatea teritorial administrativ

Parcele aferente

Suprafa a [ha]

Suceava

Comuna Moldovi a

107-124,229-298,357-367,369,370,372374,376,378, 380,381,383385,388,389,391,392,423,425-427,429, 431-442D, 459D, 462D, 463D, 465D469D, 478D-481D

6228,9

Total

6228,9

Dup cum se observ din tabelul de mai sus, U.P. III Ra ca se afl n ntregime pe teritoriul cadastral al Comunei Moldovi a.

Fondul forestier proprietate public de stat al U.P. III Ra ca este este administrat de Regia Na ional a P durilor, Direc ia Silvic Suceava prin O.S. Moldovi a, cu sediul n comuna Moldovi a. Fondul forestier proprietate privat este constituit preponderent din p duri retrocedate n baza legii 18/1991 i 1/2000.

Vecin t i, limite, hotare Aspecte referitoare la vecin t i, limite, hotare sunt prezentate n tabelul 1.2: Vecin t i, limite, hotare
Tabelul 1.2

Puncte c a rd in a le
Vecin t i Felul

Limite Denumirea

Hotare

Nord

O.S. Brodina O.S. Putna

natural

Dealul Benschi, Culmea Vermensca, Culmea Ro o a, Culmea Serghieva

culmi

Est

UP.lVPutna- Secrie O.S. Putna

natural lizier natural lizier

Culmea Mare, Culmea Oglinda, Poiana Crucii Culmea Paltin Culmea D rien Culmea Paltin, Culmea Pl i ca

culmi

Sud

O.S. Tomnatic

culmi

Vest

U.P. II Argel

natural

culmi

Organizarea administrativ (districte, brig zi, cantoane) Unitatea de produc ie III Ra ca, are o suprafa de 6228,9 ha. In tabelul 1.3 este prezentat organizarea administrativ pe districte i cantoane a U.P. III Ra ca.

Organizarea administrativ
District Nr.

Tabelul 1.3

Canton
Nr. 7 8 9

Parcele componente

Suprafa a [ha]

Denumirea Argel

Denumirea Dubul Polonenca Ra ca


229-247, 459, 462, 478, 248-257, 259-264, 463 258,357-358,360-367,369-370,372374,376, 378,380-381,383385,388,389,391-393,429, 431,432,433441, Total district 2

1256,4 1038,7 849,5

3144,6 265-279, 459, 479 1063,6 1054,7 423,8 168,7 373,5 3084,3

Ra ca

10 11 12 13 14

Oglinda Loben Lungule Bucovine ti Moldovita


Total district 3

280-296, 442,468, 469,480, 481, 484, 111-124,426,427,465-467, 297-298, 425-427, 107-110,

TOTAL

U.P. III Ra ca

6228,9

1.2

Studiul condi iilor sta ionale din U.P. III Ra ca

1.2.1 Condi ii geologice i geomorfologice Din punct de vedere fizico-geografic teritoriul studiat este ncadrat n Provincia muntoas alpin carpatin inutul Carpa ilor Orientali. Mun ii din raza U.P. fac parte din categoria celor cu structura cutat n pnze de ariaj i pnze solzi de tipul Obcinelor Bucovinei

ce include mun i de n l ime mic paleogen. a. Geologie

i mijlocie dezvolta i n zona extern (marginal ) a fli ului

Din punct de vedere geologic, teritoriul este situat n zona extern a fli ului carpatic. Se remarc prezen a mai multor pnze de ariaj respectiv pnzele Audia i Tarc u. Caracteristic pentru acestea este prezen a gresiilor. Depozitele de cuvertur sunt constituite n mare parte din gresii, n alternan e cu alte forma ii caracteristice zonei: marne, isturi, argile, etc. Rocile sunt repartizate mozaicat n teritoriu, o diferen iere spa ial sau localizare a lor fiind dificil . S-au identificat alternan e de gresii calcaroase cenu ii cu intercala ii de isturi argiloase verzui, argile cu intercala ii de gresii i gresii silicioase. Majoritatea rocilor s-au dezagregat cu u urin i au creat condi ii pentru geneza i evolu ia

unor soluri profunde sau mijlociu profunde, favorabile dezvolt rii vegeta iei forestiere. Cnd rocile de solificare au fost constituite din gresii dure, s-au format soluri schelete sau semischelete. Pe versan ii cu pante mari, cu roca la suprafa se eviden iat tendin ele de eroziune, mai ales

n cazul solurilor. Arboretele respective au primit rolul de protec ia solului contra eroziunii. b. Geomorfologie Unitatea muntoas distinct n acest teritoriu este Obcina Mare, care constituie cump na apelor ntre bazinul hidrografic al Moldovi ei i cel al Sucevei realiznd n acela i timp i limita ntre Ocolul Silvic Moldovi a i Ocolul Silvic Putna. Relieful este caracterizat de prezen a culmilor de tip Obcine, paralele, rotunjite, fragmentate de frecvente ei joase care determin i apari ia unor vrfuri importante. Cele mai importante culmi sunt Plai ca, Polonenca, Putna i Oglinda. c. Orografie Energia de relief din raza U.P. este destul de activ fiind mai accentuat n zona din apropierea Obcinei Mari.

Altitudinea minim este 700,0 m n u.a. 360 i cea maxim este de 1250 m n u.a. 238C situat n partea cea mai nalt a Obcinei Mari. Majoritatea p durilor se afl la altitudini cuprinse ntre 800- 1000 m. Dintre vrfurile care sunt nominalizate se men ioneaz vf. Piscu (1193 m), vf. Crucii (1190 m) i vf. Paltin (1014 m). Forma de relief cea mai reprezentativ este versantul. Expozi ia general a U.P. III Ra ca ie vestic . Apele care constituie re eaua hidrografic , au direc ia de curgere diferit ceea ce Ici min i expozi ii diferite ale versan ilor din bazinetele hidrografice respective (conform tabelului de mai jos)
Reparti ia suprafe elor pe categorii de altitudine, expozi ie i nclinare Tabel 2.1 Categorii de altitudine 700 m - 800m 801 m- 1000 m 1001 m-1200 m Categorii de expozi ie Categorii de nclinare ha nsorit par ial nsorit umbrit 1651,3 3506,5 1071,1 % 27 56 17 <16g 16g-30g 31 g - 40 >40g Total 6228,9 100 Total 6228,9 100 Total ha 1122,3 5028,1 77,7 0,8 6228,9 % 18 81 1 100

ha
198,2 4407,6 1628,1

%
3 71 26

Versan ii au n cea mai mare parte nclinarea cuprins ntre 16-30g fiind caracteriza i ca versan i repezi. Condi iile geomorfologice ar tate sunt favorabile dezvolt rii vegeta iei forestiere specific zonei montane, format din molid, brad, fag, i amestecuri ale acestora.

1.2.2 Condi iile climatice


Aspecte generale

Din punct de vedere climatic, teritoriul U.P III Ra ca se ncadreaz n sectorul de clim de munte i anume clima mun ilor mijlocii, favorabil p durilor. Regimul termic Temperatura medie anual este de 6 o C. Maximul termic se nregistreaz n luna iulie, iar cel minim n ianuarie. Pe v ile nguste, se semnaleaz temperaturi mai sc zute. Gerurile trzii se prelungesc uneori pn n luna iunie, provocnd distrugeri n planta ii, Gerurile timpurii pot apare la nceputul lunii septembrie cnd lujerul anual nu este complet lignificat i are deci de suferit. nghe ul solului, dependent de existen a i grosimea stratului de z pad , de altitudine, de natura terenului (gol sau cu vegeta ie forestier ), de compozi ia i consisten a p durii, apare n zone nalte n jurul datei de 20 septembrie, iar n zonele mai joase n preajma zilei de 10 octombrie. Ultimele nghe uri ntrzie pn la mijlocul lui aprilie altitudini mai joase i pn la sfr itul acestei luni la altitudini mai mari. Iarna are o durat relativ lung iar stratul de z pad acoper continuu terenul cea 130 zile. Prin durata i intensitate nghe ul joac un rol important n determinarea lungimii perioadei de vegeta ie a arborilor, n dinamica activit ii microbiologice a solului i n scurgerile de suprafa apei provenit din topirea z pezilor. Durata medie a perioadei de vegeta ie este de 220 zile. Caracteristice acestui teritoriu sunt inversiunile termice, astfel c pe versan ii superiori i pe culmi temperatura este mai ridicat dect pe v ile umbrite. Acest lucru explic inversiunea dintre molid i fag, aceasta din urm specie suportnd mai greu temperaturile sc zute i de mai lung durat , motiv pentru care se localizeaz n partea superioar a versan ilor, mai nsorit . Regimul pluviometric Precipita iile medii anuale totalizeaz 800 mm cu un maximum n luna iunie i un minim n februarie. Nebulozitatea medie anual cre te cu altitudinea iar valorile maxime i minime se ating n lunile decembrie, respectiv august - septembrie. a

Umiditatea atmosferic

este mai mare pe v i unde se cantoneaz

n permanen

cea a

determinnd i o sc dere a temperaturii. Evapotranspira ia poten ial medie se situeaz n jurul valorii de 400 mm cu valori mai mici pe v i umbrite. Regimul eolian Vnturile predominante ca frecven i vitez sunt cele din vest i nord-vest. Vnturile cu

intensitate mare aduc prejudicii arboretelor, dobornd arbori sau rupndu-la vrfurile. Intensific ri mari de vnt s-au produs n deceniile: 1960-1970-1980, nso ite n general de un plus de precipita ii, care au favorizat br cuirea arboretelor. C derile abundente de z pad apoas , cumulate cu acceler ri ale vitezei vntului afecteaz arboretele prin ruperea vrfurilor exemplarelor viguroase, cu cre teri mari, dar i arboretele mature de amestecuri. Sinteza climatic Calculul indicelui de ariditate de Martonne - 50 indic un climat umed cu excedent de ap din precipita ii fa de evapotranspira ia poten ial (inclusiv n sezonul cald). ntre etajele climatice i cele fitoclimatice, exist o strns leg tur , r spndirea vegeta iei forestiere f cndu-se sub ac iunea simultan a factorilor fizico-geografici. (substratul litologic, relief, clim , sol) i a celor biotici (particularit i biologice ale speciilor forestiere, amplitudinea ecologic , interven ia factorului antropic).

Condi ii hidrologice i hidrografice


Arboretele se afl n bazinul hidrografic al rului Moldovi a. Re eaua hidrografic este bogat i este constituit din afluen ii Moldovi ei: pr. Lunguie , pr. Laure en, pr. Dubul, pr. Ra ca, BIS Loben, pr. Timotei i afluen ii lor. Densitatea re elei hidrografice este de 3,4 km/km2. Regimul hidrologic este specific zonei estice a Carpa ilor Orientali i se caracterizeaz printro alimentare freatic , dar i pluvial intens i prin absen a viiturilor de iarn .

Apele mari de prim var ncep n martie-aprilie i in pn n mai. Viituri mari sunt n Iunie i iulie fiind activizate de ploile abundente care cad n aceast perioad . Cresc puternic debitele i vitezele de curgere ale apelor n special n bazinele unde sunt frecven i versan ii repezi i foarte repezi. n aceste condi ii se accentueaz fenomenele de eroziune de versant, n special pe versan ii dezgoli i i de albie, provocnd distrugerea malurilor, drumurilor i a altor construc ii. M surile de gospod rire vor urm rii practicarea unor t ieri ra ionale care s men inerea capacit ii de reten ie i de ap rare antierozional a arboretelor. asigure

1.2.3 Condi ii edafice


La amenajarea din anul 1990 precedent s-au efectuat cart ri sta ionale la scar mijlocie, recrutndu-se 16 profile de sol ncadrate n re eaua de monitoring i profile de control n fiecare subparcele profile principale s-au realizat n u.a. 109C, 118C, 123B, 230; 240 B, 245A, 252, 258, 274C, 279C, 287, 294A, 296, 366. La amenajarea precedent s-au executat profile de sol n u.a. 107 B, 114C, 116B, 230B, |14H. 244B, 248A, 256C, 279B, 280D, 292A, 293D, 429A. i profile de control n fiecare subparcel . n etapa actual s-au efectuat, de asemenea, cart ri sta ionale la scar mijlocie. S-au executat 33 profile principale de sol n u.a. 108C, 11 OF, 111C, 112E, 113E, 115B, 118D, 120C, I24D, 229C, 231B, 235C, 238D, 242A, 244F, 251C, 254A, 256C, 260B, 269B, 270C, 274D, 276F, 278A, 279G, 282A, 289A, 292A, 292A, 293C, 295A, 298C i profile de n fiecare subparcel . Probele de sol recoltate din proflele principale au fost analizate n guliilor.

Eviden a i r spndirea teritorial , a tipurilor de sol Solurile identificate pe teritoriul U.P. III Ra ca sunt prezentate n tabelul 2.2
Eviden a tipurilor de sol

Clasa

Tipul

Subtipul

Codul

Succesiune a orizonturil or [hal

Suprafa a

Tabelul 3.1
[%]

Cambisoluri

Brun acid

tipic andic litic gleizat

3301 3303 3305 3306

Ao-Bv-C Ao-Bv-C Ao-Bv-A Ao-Bvw-Cw

6048,1 45,3 3,0 4,9 6101,3

98 1 99 1

Total cambisoluri
Spodosoluri

Brun feriiluvial

tipic litic

4101 4102

Ao-Bhs-C

23,8 19,2 43,0

Total spodosoluri TOTAL U. P.

6144,3

100

Cambisolurile reprezentate de solurile brun acide se ntlnesc pe toat suprafa a U.P. III Ra ca fiind formare pe substrate de fli , dar i pe depozite de cuvertur , n care predomin rocile ijllcioase. S-a identificat 1 tip de sol cu 3 subtipuri, diversitatea mic fiind determinat de relativa tini Ibrmitate geologic i climatic i de amplitudinea altitudinal nu prea mare.

Descrierea tipurilor i subtipurilor de sol Solul brun acid tipic, cu profil Ao-Bv-C s-a format pe roci acide, gresii silicioase, pe versan i cu expozi ii i pante diverse. Este cel mai r spndit sol (99%). Este puternic acid la slab acid, cu pH ntre 4,2 i 6,4, moderat humifer la humifer, cu un con inut de humus de 1,35 - 15,93 pe grosimea de 10-25 cm, oligobazic la oligomezobazic, uneori chiar eubazic, cu un grad de satura ie n baze ntre 28 i 76 %, bine la foarte bine aprovizionate cu azot total (0,08 - 0,76 g %) nisipo-lutos la lutos. Bonitatea este superioar pentru molid i brad i mijlocie pentru fag, factorul care

determin bonitatea superioar fiind volumul edafic mare. n cazul solurilor brun acide cu volum oclafic mijlociu determinat de procentul scheletului de 25-50% pe profil, productivitatea

ru inoaselor este tot superioar . Pe aceste soluri se recomand valorific mai bine condi iile edafice, avnd nr d cinarea trasant .

promovarea molidului, care

Productivitatea superioar a arboretelor pe aceste soluri se explic prin existen a factorilor climatici compensatori, cu plus de umiditate i minus de c ldur (ndeosebi pentru molid i brad). Solul brun acid andic este asem n tor cu cel tipic, dar cu material amorf (provenit din roc sau din material parental) prezent pe profil, f r a fi dominant. Din acest motiv textura este nisipo-lutoas p duroas a U.P. -ului. Solul brun acid gleizat ocup o suprafa freatic la mic adncime. mic de 4,1 ha i a fost identificat pe substrat cu ap i volumul edafic este mijlociu sau submijlociu fapt

care afecteaz u or productivitatea arboretelor. Acest sol a fost identificat pe 1% din suprafa a

1.2.4 Sinteze sta ionale


Studiul condi iilor de relief, de pedogenez i evolu ia solurilor, al condi iilor generale climatice al topoclimatului local, precum i al vegeta iei, att din punct de vedere al reparti iei speciilor ct mai ales din punct de vedere al productivit ii realizate a dus la identificarea tipurilor de sta iune existente pe teritoriul U.P. III Ra ca. Condi iile omogene climatice i de relief au f cut ca, de i la un teritoriu extins, diversitatea sta ional s fie destul de redus . ntreaga suprafa a fondului forestier, se ncadreaz ntr-un singur etaj de vegeta ie: FM2 Etajul montan de amestecuri.

1.3 Studiul vegeta iei forestiere


Eviden a i r spndirea teritorial a tipurilor de sta iune
Eviden a tipurilor de sta iune

Tipul de sta iune Nr. Crt. Cod Diagnoz

Tipul de sol

Bonitatea [ha] Inf. [ha] Mijl. [ha] Super. [ha]

Tabelul 2.4 Total [ha]


%

Etajul montan de amestecuri (FM2)


Montan de amestecuri, Bm, 1. 3.3.1.2. podzolic, edafic submijlociu cumu chi i alte acidofile Montan de amestecuri, Bm brun podzolic sau 2. 3.3.2.2. criptopodzolic, edafic mijlociu cu Festuca + Calamagrostis Montan de amestecuri, 3. 3.3.3.2. Bm, brun edafic mijlociu, cu Asperula - Dentaria Montan de amestecuri, 4. 3.3.3.3. Bs, brunedafic mare cu Asperula . Dentaria Montan de amestecuri Bm, biun 5. 3.6.3.0. divers cu drena imperfect edafic ngloda [ha] TOTAL U.P. [%] 206,8 3 5937,5 97 6144,3 100 3306 4,9 4,9 3301, 3303 3301, 4101, 4102 102,9 102,9 2 3301, 4101

77,1

77,1

21,9

21,9

3301, 3303

5937,5

5937,5

97

Prezentarea i descrierea tipurilor de sta iune este prezentat n tabelele 2.4. i 2.5. n care se face o analiz a acestora din punct de vedere climatic, edafic. orografic, pedologic, litologic i sunt eviden ia i factorii limitativi pentru vegeta ia forestier . n acela i tabel sunt prezentate m surile silvotehnice recomandate pentru fiecare tip de sta iune n parte. Tipul de sta iune reprezentativ care ocup 98% din suprafa a teritoriului studiat este

Montan de amestecuri, Bs, brun edafic mare, cu Asperula-Dentaria. Bonitatea superioar este asigurat de cumulul de factori pedogenetici i climatici afla i la nivel optim. Celelalte tipuri de sta iune, sunt de bonitate mijlocie datorit fie nml tin rii

permanente fie volumului edafic mijlociu-submijlociu i a con inutului de schelet al solului. n unele situa ii apa accesibil i substratele nuritive n cantit i reduse se pot constitui n factori limitativi.

Dup bonitatea pe care o asigur vegeta ie forestier tipurile de sta iune identificate sunt - de bonitate superioar - 5937,5 ha - de bonitate mijlocie Total - 206,8 ha - 6144,3 ha

Toate tipurile de sta iuni din cuprinsul U.P. III Ra ca se reg sesc n sistematica actual .
Descrierea tipurilor de sta iune Tabelul 2.5 Masuri de gospod rireimpusedefactorii ecologici j riscuri Lucr ri hidrotehni ce i agrodiinic e 3 Compozi ia optim Tratamentul

Indicativul de clasificare i descrierea concis a tipului de sta iune Etajul fitoclimatic

Tipul natural de p dure i productivitat ea acestuia

Factori determina ni ecologici: limitativi; -riscuri

l 3.3.1.2.Montan de amestecuri, Bm, vodzolic edafic submijlociu, cu mu chi i alte addofile, pe versanti mijlocii i superiori, moderat nclina i, cu expozi ii variate, substrat isturi cristaline, gresii, soluri podzolice, oligobazice, mijlociu profunde nisipoase la luto - nisipoase, semischeletice. Bonitate mijlocie pentru molid, brad i fag.

2 115.1. Molidi cu Vaccinium myrtillus i Oxalis acetosella (m)

5 8MO2LA.( BRFAPAM )
8MO2LA.(BRPAM ),

6 T. rase

FM2

substan e Introducenutritive rea de pu ine specii n aciditatea amestec solului (FA.BR, puternic LA, volumul PAM) edafic men inere mijlociu a acidificar consisten ea jiului ei mternic corespunz eroziune t oare. doborturi de vnt Substan e nutritive apa intensitate a

3.3.2.2.Montan de amestecuri Bm, brun podzolic sau edafic mijlociu criptopodzolic, cu Festuca

114.1. Molidi cu Luzula

8MO2FA (LA, BR,PAM)

T. rase T.progre

Calamagrostis pe versan i moderat la puternic nclina i, cu expozi ii diverse pe substrate alc tuite din gresii silicioase. Soluri brune acide, mijlociu profunde, nisipo - lutoase, lutonisipoase, cu volum edafic mijlociu i submijlociu.
Bonitatea mijlocie pentru molid, brad, fag.

silvatica (m)

accesibila volumul edafic

t ierilor moderat men inere a introducer ea fagului pn la 30% n faciesul cu r inoase molidul s ajung 50%

4BR4MO2 FA

sive

Indicativul de clasificare i descrierea concis a tipului de sta iune

Tipul natural de p dure i productivitat ea acestuia

Factori determina ni ecologici: limitativi; -riscuri

Masuri de gospod rireimpusedefactorii ecologici j riscuri Lucr ri hidrotehni ce i agrodiinic e


3

Compozi ia optim

Tratamentul

3.3.3.2. Montan de amestecuri, Bm, brun edafic mijlociu, cu AsperulaDentaria pe versan i predominant repezi, ci expozi ii diferite. Substratele litologjce provin fli gresos mainos, conglomerate, grohoti uri pe care sau format soluri cu mull, brune acide sat potolite mijlociu profunde, cu volum edafic mijlociu, nisipo-lutoase i lutonisipoase, slab i semischeletice uneori slab pseudogleizate. Bonitatea mijlocie

134.1. Amestecuri de r inoase i fag pe soluri scheletice (m)

Eroziune. Pericol de doborturi de vnt.

Men inere compozi i e optim

4MO3BR3 FA(PAM,F R,LA) 4MO3BR3 FA(PAM,F R,LA)

T. rase T.progre sive

pentru amestecuri de r inoase i fag uneori inferioar pentru fag. 3.3.3.3.Montan de amestecuri, Bm brun edafic mijlociu, cu Asperula-Dentaria pe versan i slab la moderat nclina i i pe terenuri a ezate la baza pantei, substrat litologic din depozite de suprafa provenite din fli marnogresos, conglomerate, grohoti ur amestecate, roci cristaline i gresii calcaroase, soluri brune acide, uneor slab podzolite, slab pseudogleizate cu mull i mull-moder, profunde luto nisipoase i lutoase, cu slab schelet r primii 60 cm. Volumul edafic mare. Bonitate mare pentru molid i brad i mijlocie pentru fag. 1111. Molidi normal cu Oxalis acetosella (s) 121.1. Molideto br det normal cu flor de mull (s) 131.1. Amestec normal de r inoase i fag cu flor de mull (s) 141.1. Molideto f get normal cu Oxalis acetosella (s) t ieri de regenerar e i ngrijire s fie prudente n microsta iunile cu exces de umiditate 8MO1LA1 FA (LAFAPA M) 8MO1LA1 FA (LAFAPA M) 8MO1LA1 FA 8MO1LA1 FA 5MO4BR1 FA(PAML A) 5MO4BR1 FA(PAML A) 5MO3BR2 FA(PAMF R) 5MO3BR2 FA(PAMF R) T.progre sive T. rase

3.6.3.0.Montan de amestecuri Bs(m), brun divers cu drenaj imperfect edafic mijlociu foarte mare la baze de versan i, substrat litologic din depozite de suprafa groase, cu textur grosier i fin , provenind din nisipuri divers argiloase, luturi, argile, gresii, soluri

117.1. Molidi cu anin alb (m)

exces prelungit de ap stagnant cu aciditate activ puternic deficit de aer n sol temperatu

t ieri de intensitate sc zut drenarea solului

8MO2AN( PI) 8MO2AN( PI)

T.progre sive

brune acide cu drenaj cu volum edafic mijlociu la mare. Bonitatea mijlocie pentru molid.

r sc zut a solului nml tina re

Capitolul 2 - Fundamentarea solu ilor de mp durire


2.1. Identificarea si caracterizarea unitatilor de cultura forestiera
- repezint o por iune de teren omogen sau cu variabilitate restrns

Unitatea de cultur forestier

din punct de vedere al condi iilor fizico-geografice, al topoclimatului, solului, substratului litologic i al vegeta iei naturale, por iune pe care urmeaz a se efectua o anumit categorie a lucr rilor de mp durire, adoptndu-se tehnologii unice de de instalare i ngrijire a culturilor forestiere. Pentru fiecare unitate de cultur forestiear s-a ntocmit o fi schi a u.a. cu conturarea u.c.f.-ului. (ata ata n Anexe) n care se prezint

2.2

Situa ia actual a terenului de mp durit

Necesitatea interven iei artificiale pentru instalarea culturilor forestiere se impune ntr-o mare diversitate de situa ii determinate de particularit ile sta ionale i de vegeta ie ale terenurilor de mp durit. Unit ile amenajistice stabilite prin amenajament la interven ia cu lucr ri de mp duriri au fost ncadrate n una din categoriile de terenuri (A B C D). Pentru ncadrarea corect a fiec rei unit i amenajistice n categoria corespunzatoare st rii actuale a terenului de mp durit, s-au analizat datele din descrierea parcelearar completate cu date ob inute din proprii efectuate n teren. ncadrarea u.c.f - urilor pe categorii de terenuri de impadurit
Tabelul 2.1

Nr. crt 1 2

Categorii de teren de impadurit

Cod de impadurire u.c.f 107 A 107 B

Suprafa a ha 0,6 0,4 1,0 % 60 40 100

Suprafe e lipsite de p duri (poieni) Suprafe e lipsite de p duri (poieni) TOTAL A

A1 A1

3 4

Suprafe e ocupate de arbore cu consisten a subnominal aflate la vrste naintate Idem TOTAL B

B1 B1

229 A 230 B

4,5 10,4 14,9

30 70 100 100 100

Suprafe e ocupate de arborete parcurse cu t ieri de regenerare

C1 D1

265 A 266 A

14,10 14,10

Suprafe e ocupate de arborete din grupa I func ional , indiferent de vrst devzoltare TOTAL GENERAL i faza de

44,1

100

2.3 Necesitatea i oportunitatea interven iei cu lucr ri de mp durire


n

cuprinsul fondului forestier sunt numeroase cazurile n care interven iile pe cale artificial pentru

instalarea p durii apar ca unic solu ie (ex: poienile). De asemenea. interven ia artificial se impune n cazul arboretelor supuse tratamentelor bazate pe regenerare natural n scopul realiz rii desimii optime pe ntreaga suprafa i a amelior rii structurii compozi ionale a viitoarelor culturi forestiere.

Tabelul 2.2

Efectul economic al interven iei cu lucr ri de mp durire, redat prin sporul de biomas rezultat din analiza comparativ ntre arboretul existent i cel de referin Arboret existent Arboret de referin
Cresterea Cresterea curenta(m3/ha) Nr curent u.c.f Productia totala(m3/ha) Clasa de productie Clasa de productie medie Productie totala 798 Cm - Cc 6,6 5,8 7,0 7,0 690

Spor de biomas

Varsta (ani)

Compozitie

Consistenta

Varsta(ani)

compozitia

Varsta (ani) 670 175 120 120

8Br 1 229A 2Mo

0,08 0,02

125 125

3 4

45 2

0,4 0,1

8Br 2Mo

125 125

2 2

0,10

47

0,5

845

9Br 2 230 B 10Br 1Br

0,18 0,02 0,2

120 90

2 2

135 2 137

1,1 0,1 1,2

9Br 1Br

120 90

2 2

754 73 827

120 120

F cnd o analiz comparativ a indicatorilor produc ei, productivit ii i calit ii arboretului existent cu cel corespunz tor unui arboret cu caracteristici structurale normale, apar innd ns tipului natural-fundamental de p dure propriu sta iunii respective (tabelul 2.2.) rezult : u.a. 229A - arboretul existent, ajuns la vrsta exploatabilit ii, are consisten 0.1 clasa de produc ie 3/4, cu o produc ie total de 47 m3 ha-1 i o cre tere curent de 0.5 m3 an-1 ha-1, iar arboretul de referin , la vrsta exploatabilit ii, cu o consisten plin , clasa a- II-a de produc ie ar realiza o produc ie total a de 845 m3 ha-1 i o cre tere curent de 7.1 m3 an-1 ha-1, rezultnd o diferen de produc ie de aprox. 800 m3 i de cre tere curent de 6.6 m3 an-1 ha-1 ntre arboretul de referin i cel existent.

u.a 230B - arboretul existent, ajuns la vrsta exploatabilit ii, are consisten a 0.2 clasa de produc ie a-IIa, cu o produc ie total de 137 m3 ha-1 i o cre tere curent de 1.2 m3 an-1 ha-1, iar arboretul de referin , la vrsta exploatabilit ii, cu o consisten plin , clasa a- II-a de produc ie ar realiza o produc ie total

M3/ha 5,6 1,55 7,1

de 845 m3 ha-1 i o cre tere curent de 7.1 m3 an-1 ha-1, rezultnd o diferen de produc ie de 690 m3 i de cre tere curent de 5.8 m3 an-1 ha-1 ntre arboretul de referin i cel existent.

Analiza comparativ s-a f cut pentru u.c.f.-urile n care se vor efectua lucr ri de refacere i substituire.

2.4. E alonarea interven iilor cu lucr ri de regenerare artificeal n u.c.f.-uri


Tabelul 2.3

E alonarea interven iilor lucr rilor de mp durire artificial n cadrul u.c.f.-urilor pe parcursul a 3 ani

Nr. curent

u.c.f

Suprafa a (ha)
Total Efectiv 7.0 0.6 3.2 0.4 4.2 7.3

Categoria de terenuri

Suprafa a efectiv de parcurs cu lucr ri


2012 2013 7.0 0.6 3.2 0.4 4.2 7.3 2014

Total ani

1 2 3 4 5 6

266 A 107 A 229 A 107 B 265 A 230 B

14.1 0.6 4.5 0.4 14.1 10.4

D1 A1 B1 A1 C1 B1

7.0 0.6 3.2 0.4 4.2 7.3

Total

44.1

22.7

7.3

7.6

7.8

22.7

Planificarea lucr rilor de mp durire s-a realizat pentru o perioad de 3 ani. La ntocmirea planului privind e alonarea lucr rilor de regenerare s-a inut cont, pe de o parte, de categoria de teren de mp durit n care au fost ncadrate suprafe ele ce necesit interven ia artificial de mp durit s fie aproximativ egale. i pe de alt parte, de rezultatele ob inute din analiza comparativ a celor dou categorii de referin . De asemenea s-a inut cont ca suprafe ele anuale

2.5. Analiza lucrarilor de impaduriri executate anterior in U.P.


Tabelul 2.4.

Prevederi i realiz ri referitoare la lucr rile de mp durire

Amenajam entul din anul. 1957

Prevederi Realizari % P R % Fa Br 6.2 2.0 32 0.4 0.6 150 0.3 0.2 2.2 733 0.6 0.1 17 3.5 1.3 37 Mo 15.8 19 120 17.5 15.4 88 18.3 7.6 42 1.1 1.8 168

Specii (ha / an ) Planta i La Pi 0.2 Pa. m Dr Dt 3.0 6.8 227 3.2 0.3 9 0.1 0.1 100 0.6 0.1 0.5 83 0.6 0.5 83 2.5 0.1 1.3 0.1 8 1.8 4.1 228 0.4 0.4 100 0.6 0.8 133 0.3 0.1 33 3.7 0.3 Dm

Total general (ha/an)

25 28 112 22.4 20.5 91 21.1 17.5 83 7.1 4.6 65

1969

P R %

1979

P R %

1989

P R %

mp

duririle au urmat ritmul exploat rilor, realiz rile fiind sub prevederi

Capitolul 3 - Stabilirea solu iilor tehnice de instalare a culturilor forestiere


3.1. Generalitati
Regenerarea arboretelor, ca proces de asigurare a continuit ii arboretelor, perenit ii p durilor, se poate realiza prin dou metode: regenerare natural i regenrare artificial .

Este acceptat ideea c regenerarea natural asigur constituirea unor arborete foarte valoroase, cu o productivitate ridicat i un grad nalt de stabilitate, ce i exercit cu maxim eficien func iile atribuite. n baza acestei concep ii, principiile de gospod rire ra ional a p durilor recomand , n mod justificat, aplicarea t ierilor bazate pe regenerarea natural n toate cazurile n care acest lucru este posibil.0 Totu i, sunt anumite cazuri care reclam folosirea regener rii artificiale ca ultim posibilitate de perpetuare a genera iilor de arbori. n general, regenerarea artificial este cel mai des utilizat n cazul arboretelor c rora li s-a aplicat tratamentul t ierilor rase care reclam interven ia cu remp duriri. T ierile rase pot fi preferate uneori din punct de vedere economic, datorit faptului c taierile concentrate implic costuri de exploatare mai mici, dar cteodat pot avea i justificare de ordin silvicultural. Regenerarea artificial a arboretelor permite p durii s revin rapid n vechiul amplasament pentu a- i exercita func iile eco-proctective. Interven ii la fel de rapide se impun i n cazul arboretelor calamitate natural prin incendii, doborturi de vnt, rupturi de z pad , atacuri de insecte etc. n aceste cazuri regenerarea artificial este singura alternativ aflat la ndemna silvicultorilor care ofera posibilitatea reintroducerii rapide a p durii pe terenul pe care ea a mai existat, dar a disp rut n urma unei interven ii artificiale de exploatare sau naturale cu caracter de calamitate. O alta situa ie ce reclam interven ia artific al ar fi problema instal rii vegeta iei forestiere acolo unde ea lipse te, unde se pune de fapt problema creerii p durii i nu a regenerarii ei. Acesta ar fi cazul poienilor, enclavelor, terenurilor degradate din afara zonei forestiere, a terenurilor avansat degradate din sectorul agricol ce urmeaz a fi integrate n circuitul productiv forestier, pentru care mp durirea reprezint o alternativ viabil de valorificare superioar a terenului. Avnd n vedere c nevoile de lem ale economiei i n general ale societ ii sunt n cre tere, silvicultorii urm resc nu doar extinderea fondului forestier ci i cre terea productivit ii arboretelor ce fac parte din acestea. n vederea cre terii productivit ii arboretelor se ac ioneaz pe foarte multe c i una dintre acestea prive te principiul portivit c ruia un arboret, prin asortimentul de specii, trebuie s poten ialul productiv al sta iunii. n baza acestui fapt, o mare importan valorifice complet se acord regener rilor artificiale ce

vizeaz arboretele degradate, br cuite, derivate, care nu corespund din punct de vedere al cantit ii i calit ii produc iei lor. Regenerarea natural a acestor arborete este foarte greu de realizat (datorit consisten ei sc zute, n elenirii solului, vitalit ii sc zute, etc.) iar uneori nici nu este dorit p strarea aceluia i sortiment de specii care i-a dovedit incapacitatea productiv . Regenerarea artificial este facil i permite introducerea de noi specii care s valorifice la maxim poten ialul sta iunii i s ofere o produc ie cantitativ i calitativ superioar . De altfel, regenerarea artificial , n general, este singura modalitate de a introduce n ecosistemul forestier a unor popula ii sau indivizi cu caracteristici genetice noi sau chiar superioare n unele cazuri, care reduc efectele negative ale consangivniz rii n popula iile de arbori. Interven ia artificial poate uneori s aiba un caracter par ial, regenerarea n ansamblu avnd, n acest caz, un caracter mixt. Putem vorbi despre un caracter par ial al regener rii artificiale atunci cnd se intervine ntr-un arboret care a fost supus t ierilor specifice regener rii naturale, n scopul realizarii desimii optime pe ntreaga suprafa . De asemenea, n acela i context, interven ia ce urm re te reglarea structurii compozi iei urm torului arboret folosind regenerarea artificial are un caracter par ial. Un ultim aspect legat de acest caracter par ial vizeaz posibilitatea introducerii artificiale ntr-un arboret regenerat natural a unor specii deosebite, care s ridice valoarea arboretului. Regenerarea artificial , chiar dac nu este folosit integral pe toat suprafa a ci doar par ial n zonele n care se dore te a se interveni, completeaz , ajut i ridic valoarea regener rii naturale, totul n scopul ob inerii unui arboret care s corespund exigen elor sta iunii i s valorifice ct mai bine poten ialul ei productiv. Folosirea regener rii artificiale este motivat de cazuri n care alte solu ii sunt imposibil sau dificil de realizat din cauze de ordin silvicultural, sta ional sau economic. De asemenea, atunci cnd reu ita regener rii impune realizarea acesteia ct mai urgent sau cnd se dore te schimbarea sortimentului de specii a unui arboret, regenerarea artificial va putea fi luat n considerare n mod complet justificat.

3.2. Stabilirea interven iilor artificiale pe categorii de lucr ri de mp durire


Tabelul 3.1.

Natura lucr rilor de mp duriri n func ie de categoria de teren de mp durit i ponderea lor n suprafa

Categoria de teren Nr. Crt. u.c.f de mp durit

Natura lucr rilor de mp duriri


Denumire cod

Semin i utilizabil (% din suprafata)


total efectiv

Suprafa a (ha)

Ponderea din suprafa a total (%)

1 2

107A 107B

A A

poieni poieni

a1 a1

0.6 0.4 1.0

0.6 0.4 1.0

100 100 100

Total pe categorie
3 4 229A 230 B B B refacere refacere b2.1. b2.1. 30 30

4.5 10.4

3.2 7.3

70 70

Total pe categorie
5 6 265 A 266 A C D completari Ameliorari c1 d1 70 48

14.9
14.1 14.1

10.5
4.2 7.3

70
30 52

Total general

44.1

23.0

52

n func ie de natura interven iei se diferen iaz urm toarele categorii de lucr ri de mp duriri: mp duriri propriu-zise. Reprezint instalarea culturilor pe terenurile pe care p durea nu a existat, sau de pe care a fost nl turat de multa vreme. Aceste lucr ri se se execut pe terenurile din categoria A. Remp duriri.Presupune instalarea de noi culturi forestiere pe terenuri ocupate de p duri care urmeaz a fi nl turate, iar instalarea noilor culturi se poate face dupa nl turarea p durii sau chiar nainte. n raport cu perioada interven iei se disting: Remp duriri propriu-zise - lucr ri prin care se urm re te instalarea pe cale artificial a unor arborete cu structur normal , instalate pe terenuri cu soluri forestiere nealterate, cu compozi ia noilor culturi identic sau apropiat de cea a arboretelor pe care le nlocuiesc. Asemenea lucr ri se execut pe terenuri din categoria A.

Refaceri - reinstalarea vegeta iei forestiere pe cale artificiala pe terenuri ocupate de arborete cu productivitate scazuta,avand o stare de vegetatie nesatisfac toare ca urmare a reducerii consisten ei cu men inera compozi iei actuale. Lucr ri de refacere se execut pe terenuri ncadrate n categoria B.

Substituiri - reinstalarea vegeta iei forestiere pe terenurile ocupate n prezent cu arborete de valoare economic sc zut , dar avnd origine natural , arborete alc tuite din specii cu poten ial biologic redus, schimbnd compozi ia arboretului existent.

Complet ri - sunt lucr ri de mp durire aplicate par ial n cuprinsul terenului de mp durit cu men inerea vegeta iei lemnoase existente. Se execut n terenuri din categoria C.

Ameliorari - lucr ri de mp durire cu caracter par ial ce se execut pe terenuri ocupate de regul de arborete tinere sau de vrste mijlocii, cu consisten vegeta ie. Se execut n terenuri din categoria D. subnormal , cu soluri n elenite i stare lnced de

Justificarea ncadr rii u.c.f.-urilor pe categorii de lucrari: u.c .f. 107 A, 107 B - categoria de teren A; cod natura lucr rilor de mp durire a1 - poieni i goluri din cuprinsul fondului forestier. Lucr ri de mp duriri propriu-zise. u.c.f. 229A, 230 B- categoria de teren B; cod natura lucr rilor de mp durire b2.1.- arborete situate n sta iuni de productivitate mijlocie sau superioar pentru specii pe care le con in, a c ror consisten ntre 0.1-0.3 indiferent de vrst . Lucr ri de refacere. U.c.f. 265 A - categoria de teren C; cod natura lucr rilor de mp durire c1 - suprafe e ocupate cu arborete cu t ieri de regenerare sub ad post regener rilor naturale. U.c.f. 266 A - categoria de teren D; cod natura lucr rilor de mp durire d1- arborete r rite din grupa I func ional , indiferent de vrsta la care nu este permis ameliorare. refacerea sau substituirea. Lucr ri de i incomplet regenerate. Lucr ri de completarea este

3.3. Alegerea speciilor pentru mpadurire i justificarea lor silvo-economic


Interven ia artificial pentru regenerarea p durii urm re te nfiin area de culturi valoroase sub raportul produc iei de biomas i al calit ii lemnului, caracterizate prin stabilitate, capacitate ridicat de autoreglare i autoprotec ie mpotriva factorilor d un tori, astfelincat s - i poat ndeplini la parametri superiori func iile de produc ie i protec ie atribuite. Pentru atingerea acestor deziderate problema fundamental n proiectarea lucr rilor de mp durire o constituie alegerea speciilor. Principiul esen ial care st la baza rezolv rii acestui aspect const n realizarea

unei depline concordan e ntre cerin ele ecologice ale speciei de introdus i particularit ile sta ionale ale terenului de mp durit. ntruct ansamblul condi iilor fizico-geografice i de vegeta ie forestier constituie un indicator pre ios al cracteristicilor ecologice, la alegerea speciilor se va ine cont n primul rnd de ncadrarea terenului de mp durit n marile unit i de relief i etaje naturale de vegeta ie. Pentru nevoile practice, pe baza studiilor, n cadrul etajului de vegeta ie s-au diferen iat ansambluri de sta iuni-vegeta ie, reprezentnd grupe de tipuri de sta iuni i de p dure, ecologic echivalente denumite conven ional grupe ecologice. ncadrarea pe grupe ecologice a fiec rui U.C.F. s-a f cut n functie de tipul de p dure (ucf 229A; 265A; 230B; 266A) i caracteristicile sta ionale ale terenului de mp durit (u.c.f .107A ; 107 B) Principiile care au stat la baza alegerii speciilor: Promovarea speciilor autohtone cu valoare economic ridicat paltin m., fag); Folosirea speciilor principale n cadrul arealului natural de vegeta ie (brad, molid, fag, salcie etc...) Introducerea speciilor secundare n m sura n care regenerarea lor natural nu este asigurat (paltin munte). Speciile care alc tuiesc formula de mp durire se ncadreaz , dup func ia principal atribuit n trei categorii; Specii principale de baz Specii secundare; Specii pentru protec ia i ameliorarea solului; i specii principale de amestec; i repede cresc toare (brad, molid,

Speciile principale de baz folosite sunt: Paltinul de munte, molidul, bradul.

1. Paltinul de munte (Acer pseudoplatanus) este un arbore indigen de m rimea I, cu n l imi ce pot atinge 30-40 m. nr d cinarea este puternic , pivotant-trasant . Tulpina este reapt , bine elagat n masiv, la arborii izol i cu trunchi scurt. Scoar a cenu ie, mult timp neted , formeaz dup 30-40 ani un

ritidom brun-cenu iu exfoliabil n pl ci mari neregulate. Lemn de calitate superioar , alb-g lbui, f r duramen vizibil. Coroan larg , ovoid , neregulat ntrerupt . Lujeri viguro i, brun-verzui deschi i, glabri, cu lenticele. Muguri opu i, ovoizi, dep rta i de lujer, cu solzi verzi tivi i pe margine cu o dung brun ; cel terminal este mai mare, iar cei laterali uni i printr-o linie stipelar orizontal . Frunze mari, de 12-20 cm, penta-palmat-lobate, cu lobi acumina i ce au margine crenat-serat , cu sinusuri nguste i ascu ite, pe dos glauce, p roase doar la nceput; pe iolul de 5-15 cm nu con ine suc l ptos. Flori poligame, andromonoice, verzui-g lbui, grupate n panicule bogate pendente, de 5-15 cm i apar dup nfrunzire. Fructele sunt disamare, cu nucule convexe i aripi de 3-6 cm, unite sub un unghi ascu it sau drept. Fructifica ia apare de la 30-40 ani n masiv, aproape anual i abundent, iar maturarea are loc prin septembrie. Cre terile sunt foarte viguroase, rapide n tinere e, la 30 ani sunt similare fagului sau gorunului de 50-60 ani (ace tia l egaleaz la 100- 120 ani). Longevitatea paltinului de munte este de 400-500 ani. 2. Bradul (Abies alba) - specie indegen , de m rimea I, cu nr d cinarea tipic pivotant , tulpina dreapt , cilindric , cu ramuri regulat vericilate dispuse orizontal, bine elagat n masiv. Scoar a cenu ie-verzuie, mult timp neted , cu pungi de r in , la b trne e formnd un ritidom nu prea gros care se exfoliaz sub forma de solzi poligonali. Lemnul albicios, moale, cu multiple utiliz ri. Frunze aciculare liniar-l ite la vrf optuze sau emarginate pe fa verzi nchis lucitoare, pe dos cu dou dungi albicioase de stomate. Flori unisexuat monoice cele mascule grupate-n amen i cele femele grupate n conuri a ezate-n vrful coroanei. Conuri erecte, cilindrice, brune cu solzi c z tori, l it-rotunji i sub form de

sap . Semin ele triunghiulare concrescute cu o aripioar mare cu tegument prev zut cu pungi de r in (terebentina). n Carpa ii Orientali este r spndit altitudinal ntre 400-1200 m formnd fie arborete pure sau amestec cu fagul i/sau molidul. Specie preten ioas fa moderat suficient de cald f r varia ii mari de temperatur Prefer de condi ii sta ionale prefernd un climat i precipita ii bogate.

soluri brune eumezobazice, profunde bogate n substan e nutritive cu umiditate

suficient , formate pe roci marnogresoase sau gonglomerate poligene. Specie pronun at de umbr , puie ii nu suporta seceta i nghe urile trzii. 3. Molid (Picea abies) - specie indigen de m rimea I cu nr d cinare transant tulpina este dreapt cilindric cu un elagaj destul de greoi, scoar a brun-ro cat neted n tinere e i se exfoliaz n solzi sub iri pergamento i, la b trne e formnd un ritidom ro u-brun cu solzi rotunji i i concavi. Lemnul este alb, moale cu numeroase ntrebuin ri. Frunzele aciculare persistente, rigide, ascu ite la vrf. Flori unisexuat monoice, conurile verzi sau ro ii n tinerete, la coacere brune, pendente, cu solzi persisten i nec z tori. Semin e brune-nchis f r pungi de r in cu o aripioar n form de linguri montan de care se desprind u or. Molidul este o specie i subalpin de climat rece i umed. Are un temperament de

semiumbr fiind o specie cu un areal ntins i o larg plasticitate ecologic . 3.4. Alc tuirea compozi iei de regenerare i stabilirea compozi iei de mp durire Compozi ia de regenerare reprezint ponderea speciilor principale n cultura creat , provenite din regenerarea natural i a celor introduse artificial. propor ia de participare a

Compozi ia de mp durire (formula de mp durire) reprezint speciilor la instalarea artificial a culturilor pe ntreaga suprafa .

Tabelul 3.2. Compozi ii de regenerare i de mp durire stabilite n raport cu natura lucr rilor adoptate pe u.c.f.-uri i rolul atribuit Nr. crt u.c.f
TP Supraf. Efectiv Compozi ia de regenerare De baz De amestec

Supraf Total TS Grupa ecologic

Compozi ia el Compozi ia mp durire de

Specii principale

Specii secundar e

Ponderea n % n suprafa a sp. principal e din compozi i a de regenerar e

0,6 1311 1 107A 0,6 16

4 MO 3 BR 3 FA

5 MO 3 BR 1 FA 1 AN

50 Mo 3 Br 30 Br, 10 1 FA 1AN 10 AN FA,

4 MO 3 BR 3 FA

5 MO 3 BR 1 FA 1 AN

5 Mo

4,5 2 229A 3,2 1311 16

10 MO 10 MO 7 MO 2 BR 1 PAM 1211 15 7 MO 2 BR 1 PAM 6 MO 2 BR 2 FA 1311 16 6 MO 2 BR 2 FA 5 MO 3 FA 2 BR 1311 16 5 MO 3 FA 2 BR

10 MO 10 MO 10 MO 10 MO

0,4 3 107 B 0,4

7 MO 3 BR

7 MO

3 BR

70 MO 30 BR

14, 4 265 A 4,2 10,4 5 230 B 7,3

6 MO 2 BR 2 FA 6 MO 6 MO 2 BR 2 FA 7 MO 2 FA 1 BR 7 MO 2 FA 1 BR 7 MO

2 BR 2 FA 2 BR 1FA

60 MO 2 BR 2 FA 70 MO 20 BR 10 FA

14,1 1311 6 266 A 7,0 16

6 MO 2 BR 2 FA

6 MO 2 BR 2 FA 6 MO

60 MO 20 2 BR 2 FA BR 20 FA

6 MO 2 BR 2 FA

6 MO 2 BR 2 FA

3.5. Metode i procedee de mp durire


Culturile forestiere pot fi instalate artificial prin sem n turi directe, planta ii i foarte rar, prin but iri directe. Alegerea uneia sau alteia din metodele precizate se face innd seama, n primul rnd, de particularit ile biologice ale speciilor din compozi ia de mp durire, iar n al doilea rnd, de condi iile fitoclimatice i de caracteristicile solului.
Tabelul 3.3.

Solu ii tehnice de instalarea culturilor forestiere adoptate pe u.c.f.-uri


Nr. Crt. . u.c.f. Natura lucr rilor de mp durire Compozi ia de mp durire
5 MO

Tehnologii de lucru propuse Cod 2.1.1.1.1. 2.1.1.1.1. 2.1.1.1.1. 2.1.1.1.1. 2.1.1.1.1. Planta ii n gropi normale cu puie i cu radacin nud executate manual 2.1.1.1.1. 2.1.1.1.1. 2.1.1.1.1. Planta ii n gropi normale cu puie i cu radacin nud executate manual Planta ii n gropi normale cu puie i cu radacin nud executate manual Planta ii n gropi normale cu puie i cu radacin nud executate manual Decodificarea tehnologiei

mp duriri
107A

3 BR 1 FA 1 AN

propriu-zise

229A

Refacere

10 MO

107 B

Impaduriri propriu-zise Completarea

7 MO 3 BR

6 MO 2 BR 2 FA 7 MO

265 A

regenerarilor naturale

2.1.1.1.1. 2.1.1.1.1. 2.1.1.1.1. 2.1.1.1.1. 2.1.1.1.1. 2.1.1.1.1. 2.1.1.1.1. 2.1.1.1.1.

Planta ii n gropi normale cu puie i cu radacin nud executate manual Planta ii n gropi normale cu puie i cu radacin nud executate manual

230 B

Refacere

2 FA 1 BR 6 MO

266 A

Ameliorare

2 BR 2 FA

3.6. Scheme i dispozitive de mp durire


Tabelul 3.4. Schemele de mp durire Compozi ia de mp durire Modul de asociere al speciilor Distan a de instalare (m) Desime cultur pur (Puie i/ha) Ponderea pe specii / ha Nr. Puie i (buc i) Supr. Specie
(ari/ha)

M rimea biogrupei Nr puie i (buc.) S (m2)

Nr biogru pe la ha

Suprafa a efectiv (ha)

Distan a ntre biogru pe

Schema de mp durire pentru u.c.f.


50 Mo 30 Br 10 Fa 10 An

107A
0,5 d1=10 40 40 40 75 25 25 0,5 d2=10

Buchete Buchete Buchete Buchete

2x1 2x1 2x1 2x1

5000 5000 5000 5000

2500 1500 500 500

50 30 10 10 20 20 20

Schema de mp durire pentru u.c.f.


10 Mo Buchete 2x1 5000 5000 100

229 A
1

Schema de mp durire pentru u.c.f.


70 Mo 30 Br Buchete Buchete 2x1 2x1 5000 5000 3500 1500 70 30 20

107 B
0,7 40 75 0,3 d1=10 d2=10

Schema de mp durire pentru u.c.f.


60 Mo 20 Br 20 Fa Buchete Buchete Buchete 2x1 2x1 2x1 5000 5000 3000 1000 1000 60 20 20 20 20

265 A
0,6 40 40 50 50 0,4 d2=10 d1=10

Schema de mp durire pentru u.c.f. 230 B


70 Mo 20 Fa 10 Br Buchete Buchete Buchete 2x1 2x1 2x1 5000 5000 5000 3500 1000 500 70 20 10 20 20 40 40 50 25 0,3 0,7 d1=10 d2=10

Schema de mp durire pentru u.c.f. 266 A


60 Mo 20 Br 20 Fa Buchete Buchete Buchete 2x1 2x1 2x1 5000 5000 5000 3000 1000 1000 60 20 20 20 20 40 40 50 50 0,4 0,6 d1=10 d2=10

Tabelul 3.5. Dispozitive i desimi la hectar adoptate pentru u.c.f.-uri n func ie de tehnologiile de mp durire i modalitatea de asociere a speciilor Compozi ia u.c.f. de mp durire Tehnologii de mp durire cod 107 A
50 Mo 30 Br 10 Fa 10 An

Modul de asociere a speciilor

Dispozitiv de instalare

Desimea (puie i/ha)

Desimi pe specii Planta ii Num r puie i

229 A 107 B 265 A 230 B 266 A

10 Mo 70 Mo 30 Br 60 Mo 20 Br 20 Fa 70 Mo 20 Fa 10 Br 60 Mo 20 Br 20 Fa

2.1.1.1.1. 2.1.1.1.1. 2.1.1.1.1. 2.1.1.1.1. 2.1.1.1.1. 2.1.1.1.1. 2.1.1.1.1. 2.1.1.1.1. 2.1.1.1.1. 2.1.1.1.1. 2.1.1.1.1. 2.1.1.1.1. 2.1.1.1.1. 2.1.1.1.1. 2.1.1.1.1. 2.1.1.1.1. 2.1.1.1.1.

Buchete

Buchete Buchete Buchete Buchete Buchete

2x1 2x1 2x1 2x1 2x1 2x1 2x1 2x1 2x1 2x1 2x1 2x1 2x1 2x1 2x1 2x1 2x1

5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

2500 1500 500 500 5000 3500 1500 3000 1000 1000 3500 1000 500 3000 1000 1000

3.7. Preg tirea terenului i a solului


Tabelul 3.6.

Solu ii tehnice de preg tirea terenului i a solului stabilite pe u cf -uri


Natura lucrarilor u.c.f Suprafata de parcurs (ha) I Pregatirea terenului Denumire lucrarilor (cod) 107 A 229 A 107 B 265 A 230 B 266 A Impaduriri propriu-zise - 0,6 Refacere - 3.2 Impaduriri propriu-zise - 0,4 Completari - 4,2 Refacere - 7.3 Ameliorare - 7.0 3.1. 2.1 3.1 2.1. 2.1 2.1 24 24 24 24 24 24 Suprafata (ari/ha) II Pregatirea solului Denumirea lucrarilor (cod) 1.1.2. 1.1.2. 1.1.2. 1.1.2. 1.1.2. 1.1.2 24 24 24 24 24 24 Suprafata (ari/ha)

3.8. Materialul de impadurire


Tabelul 3.7. Materialul de impadurire necesr pentru impadurirea suprafetelor incluse in planul de regenerare

u.c.f

Suprafa efectiva

Compozi ia de mp durire

Metoda de mp durire

Desimea mii buc/ha

U.M.

Cantit i pe u.c.f

107 A

0,6

50 Mo 30 Br 10 Fa 10 An

Plantare Plantare Plantare Plantare Plantare

229 A 107 B

3.2

10 Mo 70 Mo 30 Br 60 Mo 20 Br 20 Fa
70 Mo 20 Fa 10 Br

2,5 1,5 0,5 0,5 5 3,5 1,5 3 1 1 3,5 1 0,5 3 1 1

Mii buc Mii buc Mii buc Mii buc Mii buc Mii buc Mii buc Mii buc Mii buc Mii buc Mii buc Mii buc Mii buc Mii buc

1,5 0,9 0,3 0,3 16 1,4 0,6 12,6 4,2 4,2 25,55 7,3 3,65 21 7 7

0,4

Plantare Plantare Plantare Plantare Plantare Plantare Plantare Plantare Plantare

265 A

4,2

230 B

7,3

266 A

7,0

60Mo 40Br

3.9. Epoca de instalare a culturilor i tehnica de executie


Instalarea vegeta iei forestiere prin metoda planta iilor este posibil doar n timpul repaosului vegetativ, toamna dup c derea frunzelor sau prim vara nainte de pornirea vegeta iei. Instalarea culturilor forestiere (planta iilor) se va executa prim vara, n cursul lunilor aprilie-mai. Plantarea de prim var reduce riscul dezechilibrului dintre absorb ie i transpiratie, topirea lent a z pezii asigur valori relativ constante a umidit ii din sol, favorabile consolid rii rela iei dintre sistemul radicelar i sol ce sus ine cre terea i dezvoltarea puietului. Lucr ri de preg tire a terenului prev zute a se excuta: Cur irea resturilor de exploatare, vrfuri, cr ci, coaj etc. i a ezarea acestora n gr mezi sau martoane Cur irea terenului de tuf ri uri, semin i neutilizabil sau v t mat cu ocazia exploat rilor

nl turarea par ial , n vetre, a vegeta iei erbacee.

Pregatirea solului se va face par ial, n vetre de 60x80 cm, executate manual cu sapa forestier , concomitent cu instalarea culturilor. Plantarea pue ilor se va face n gropi normale, cu adncimea de 30-40 cm, n func ie de textura solului i sistemul radicelar al puie ilor folosi i, avnd form prismatic , executate manual, folosind sapa forestier . Ca material s ditor se vor folosi puie i de talie semimijlocie de r inoase i de talie mic de foioase, cu r d cin neprotejat (nud ). Tehnica de execu ie a vetrelor, gropilor de plantare i de plantare a puie ilor forestieri. Datorit configura iei terenului, amplasarea vetelor, respectiv a gropilor, se va face la ad postul cioatelor, gr mezilor etc. ct mai uniform r spndite, cu respectarea obligatorie a desimii stabilite. Locul de amplasare a vetrei se cur de pietre, rugi, crengi, se nl tur p tura erbacee, dup care se execut o mobilizare a solului pe o adncime de cca. 10-15 cm. Dac terenul este n pant , vatra se teraseaz . Groapa de plantare se execut , pe ct posibil, n centrul vetrei. P mntul rezultat din s parea gropilor se separ n dou : cel din partea superioar a gropii, mai bogat n substan e hr nitoare, de o parte i cu acesta se vor acoperi efectv r d cinile puie ilor i cel din partea inferioar separat. Pentru speciile cu r dacina trasant sau pivotanto-trasant n fundul gropii se va amenaja un mu uroi de o form care s permit a ezarea ct mai corect a r d cinilor puietului. Dup executarea gropilor se trece, efectiv, la plantarea manual a puie ilor. R d cina puie ilor se a eaz n groap , r sfirat , pn la nivelul coletului, acoperirea acestora cu p mntul rezultat din s parea gropilor. Concomitent cu acoperirea r d cinii se execut bun dintre r dacin i tasarea p mntului n jurul puietului pentru a se realiza o ,,priz ct mai i sol. nainte de plantare se va executa ,,mocirlirea r d cinii puie ilor i dac este necesar

i toaletarea r d cinilor (la speciile cu nr d cinare pivotant ). Dup plantare fiecare puiet va fi verificat pentru a constata i remedia posibilile deficicien e ale opera iei de plantare.

Capitolul 4 Urm rirea, controlul i ngrijirea culturilor


4.1. Urm rirea i controlul lucr rilor de mp durire
Procesul de mp durire se poate considera ncheiat numai n momentul n care puie ii rezulta i din sem n turi directe sau planta ii au crescut att de mult nct pot s se influen eze reciproc i mpreun s modifice esen ial mediul culturii. ncheierea procesului coincide cu constituirea st rii de masiv (crearea mediului specific p durii prin realizarea unei desimi la care apar rela iile de condi ionare reciproc ). Starea de masiv (pentru regener rile artificiale) se realizeaz atunci cnd, pe toat suprafa a, puie ii de foioase i unesc coroanele n propor ie de 80% iar cei de r inoase ating n l imi de 1,2 - 1,4m n sta iuni normale i de 0,6 0,8m n sta iuni extreme.

Imediat dup ce s-a ncheiat instalarea unei culturi forestiere pe o anumit suprafa tehnico-financiar a lucr rilor de mp durire ce const n verificarea cantitativ

se face recep ia

i calitativ a instal ri

culturilor (se urm re te concordan a dintre prevederile proiectului i realitatea de pe teren). Opera ia se finalizeaz printr-un proces verbal de recep ie. Dup aceast recep ie, anual se vor face controale, care se vor executa la nceputul toamnei (1 septembrie15 octombrie), se vor verifica planta iile de un an i cele vechi care nu au atins starea de masiv. Aceste controale se vor executa pn n anul n care s-a declan at starea de masiv. Prima verificare a culturilor se face la 2-3 luni dup intrarea acestora n primul an de vegeta ie, iar n urma acesteia se urm re te s se stabileasc procentul de prindere a puie ilor. Controlul anual al regener rilor stabile te reu ita culturilor, modul lor de dezvoltare i lucr rile de ntre inere necesare a se efectua. Ultimul control se va face n anul atingerii st rii de masiv, cnd se va ntocmi un proces verbal de reu ita definitiv i cultura va trece n fondul forestier de produc ie. Acest ultim control este cunoscut sub numele de

recep ie definitiv de punere n func iune a mp duririlor. Urm rirea culturilor se va face n suprafe e de prob permanente (materializate prin borne), acestea putnd fi circulare sau patrulatere, iar aria lor variaz n functie de m rimea suprafe ei analizate (100m2 pentru suprafe e mai mici de 3 ha, 100 i 200 m2 pentru suprafe e mai mari de 3 ha). Acestea vor fi materializate ntr-o re ea rectangular imaginar . Aria cumulat a acestor suprafe e de prob va fi de minim 8% din suprafa a total (pentru suprafe e mai mici de 5 ha), 4% din suprafa a total (pentru suprafe e de 5-10 ha), 2% din suprafa a total pentru suprafe e mai mici de 10 ha).

4.2. Stabilira re elei de puncte pentru amplasarea i materializarea pe teren a suprafe elor de prob
Tabelul 4.1. Date de sintez privind amplasarea suprafe elor de prob pe u.c.f.-uri

Nr.crt.

u.c.f

Suprafa a mp durit (ha)

Aria suprafe elor de prob (m2)


100 200 100 200 200 200

Nr. Suprafe elor de prob /distan e (buc/m)


5 / 30x40 18 / 50x50 4 / 20x50 15 / 95x100 11 / 95x100 15 /95x100

Panta (grade)

Raza cercului (m)

Aria cumulat a suprafe elor de control ha %


8,3 8,0 10,0 2,1 2.1 2,1 0,05 0,36 0,04 0,30 0,22 0,30

1 2 3 4 5 6

107 A 229 A 107 B 265 A 230 B 266 A

0,6 4.5 0.4 14,1 10,4 14,1

8 18 10 25 25 36

5,67 8,18 5,68 8,38 8,38 8,87

4.3. Natura, scopul i tehnica de aplicare a lucr rilor de ngrijire


Odat instalate, culturile forestiere au nevoie de ntre inere i supraveghere permanent deoarece aceast perioad , de la instalare i pn la realizarea st rii de masiv, este cea mai grea.n acest perioad exemplarele speciilor din compozi ia de regenerare suport individual influien a factorilor biotici i abiotci. Lucr rile de ntre inere ce se vor excuta n aceast perioad constau n: Receparea puie ilor - retezarea tulpinii puietului dup plantare, de la nivelul solului, perpendicular pe tulpin ; se execut transplantare Revizuirea culturilor - depistarea i remediera unor efecte negative care pot ap rea pe timpul iernii (puie i degera i, desc l a i, apleca i de z pad etc.) Mobilizarea solului - se execut prin pr sil , urm rindu-se distrugerea buruienilor, aerisirea i afnarea solului n jurul puie ilor (vetre). Descople irea culturilor de specii ierboase i lemnoase - ndep rtarea vegeta iei ierboase i lemnoase care impedic dezvoltarea normal a speciilor din compozi ia de regenerare. Complet ri premliminate - nlocuirea golurilor din cultur dac procentul pierderilor este sub cel normal admis. primavara la foioase, pentu a atenua dezechilibrul fiziologic provocat de

Tabelul 4.2. Stabilirea lucrarilor de ingrijire a culturilor pe u.c.f.-uri si volumul acestora la unitatea de suprafata (ha) u.c.f. Suprafata ha 0.6 107 A
50 Mo 30 Br 10 Fa 10 An

Compozitia de impadurire

Tehnologia de lucru 2.1.1.1.1. 3.1. 111

Denumirea lucrarilor - revizuire manual pe vatr - descople iri manuale n jurul puie ilor - complet ri - revizuire manual pe vatr - descople iri manuale n jurul puie ilor - complet ri - revizuire manual pe vatr - descople iri manuale n jurul puie ilor - complet ri - revizuire manual pe vatr - descople iri manuale n jurul puie ilor - complet ri - revizuire manual pe vatr - descople iri manuale n jurul puie ilor - complet ri - revizuire manual pe vatr - descople iri manuale n jurul puie ilor - complet ri

Varsta culturilor 1-2 1-6 1

Cod lucrare 211 311 6

Volumul lucrarilor U.M. ari ari bc cantitati 24 24 500

4.5 229 A 10 Mo

2.1.1.1.1. 3.1. 111

1-2 1-6 1

211 311 6

ari ari bc

24 24 500

107 B

0.4

70 Mo 30 Br

2.1.1.1.1. 3.1. 111

1-2 1-6 1

211 311 6

ari ari bc

24 24 500

265 A

14.1

60 Mo 20 Br 20 Fa

2.1.1.1.1. 3.1. 111

1-2 1-6 1

211 311 6

ari ari bc

24 24 500

70 Mo

230 B

10.4

20 Fa 10 Br

2.1.1.1.1. 3.1. 111

1-2 1-6 1

211 311 6

ari ari bc

24 24 500

266 A

7.0

60Mo 40Br

2.1.1.1.1. 3.1. 111

1-2 1-6 1

211 311 6

ari ari bc

24 24 500

4.4. Planificarea aplic rii lucr rilor de ngrijire pe u.c.f.-uri n perioada de la instalarea culturilor pn atingerea reu itei definitive

Planificarea aplic rii lucr rilor de ngrijire pe u.c.f.-uri s-a f cut n conformitate cu prevederile normativelor tehnice actuale, n care sunt precizate indica ii cu privire la frecven a lucr rilor n raport cu vrsta culturilor pentru condi ii medii de lucru. n raport cu solu iile tehnice de instalare a culturilor i condi iile sta ionale existente, pentru fiecare unitate de cultur forestier s-a stabilit vrsta probabil de realizare a reu itei definitive.
Tabelul 4.3. Natura lucr rii de ngrijire i frecven a de aplicare a acestora Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 u. c. f. 107A 229A 107B 265A 230B 266A Natura lucr rii Revizuiri Descople iri Complet ri Revizuiri Descople iri Complet ri Revizuiri Descople iri Complet ri Revizuiri Descople iri Complet ri Revizuiri Descople iri Complet ri Revizuiri Descople iri Complet ri Cod lucrare 2.1.1 3.1.1 6 2.1.1 3.1.1 6 2.1.1 3.1.1 6 2.1.1 3.1.1 6 2.1.1 3.1.1 6 2.1.1 3.1.1 6 Frecven a lucr rilor n raport cu vrsta culturilor (ani) I 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 II 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 III 2 2 2 2 2 2 IV 2 2 2 2 2 2 V 1 1 1 1 1 1 VI 1 1 1 1 1 1 VII VIII Anul realiz rii reu itei st rii de definitive masiv VI VI VI VI VI VI VII-IX VII-IX VII-IX VII-IX VII-IX VII-IX

5.2. Stabilirea necesarului de for

de munc
Tabelul 5.2

Perioada de execu ie a lucr rilor de instalare i ngrijire a culturilor

Lucr ri de instalare

Lucr ri de ngrijire

Mobilizarea i/sau descople irea Prim vara Vrsta culturilor ani a-II-a a-II-a a-IIIa a-IVa Revizuiri a..a Total

Tabelul 5.3. Efectivul de muncitori necesar pentru executarea lucr rilor de mp durire n anul 2011

Indicativ norme

Denumirea lucr rii

U.M

Cantit i

N.P

Zile om necesare

Interval de execu ie
15III - 15V

Nr. Zile adop tat


6

Efectiv de muncitori necesari

C 1 III b

Curatirea terenului in vederea impaduririlor

arul

175.2

15.01

12

C 70 I b

Plantarea puietilor in vetre in

1000

36.5

0.132

277

15III - 15V

20

14

teren nepregatit anterior C 23 II a8 Transportul puietilor prin purtare directa C 45 b1 Retezare tulpinii puietilor de foioase dupa plantare C 58 II b3 Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase si lemnoase C 79 I b Controlul anual etapa a-II-a

buc 1000 buc 1000 buc arul 730 16.85 44 15VI - 15IX 9 5 5.475 1.71 4 15III - 15V 2 2 36.5 4.40 9 15III - 15V 2 5

buc

22

24.24

01 -15IX

Bibliografie
Ciprian Palaghianu, 2009 - Impaduriri, Universitatea Stefan Cel Mare Suceava Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului -Norme tehnice privind compozitii, scheme si tehnologii de regenerare a padurilor si de impadurire a terenurilor degradate - editia 2000 (N.T. 1/2000) Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului -Norme tehnice privind efectuarea controlului annual al regenerarilor - editia 2000 (N.T. 7/2000) -

Florin Clinovschi, 2005 - Dendrologie D.S. Suceava, O.S. Moldovi a - Amenajamentul U.P. III - Ra ca