Sunteți pe pagina 1din 156

AMANDA STEVENS

Prins`
\n
capcan`
Traducerea [i adaptarea \n limba român` de
IOAN DR~GHICI

ALCRIS
Capitolul 1

Kate [tia acum de ce nu veneau deloc turi[ti pe Insula Drake.


I se spusese c` nu exista nici un motiv precis care s` explice
aceast` situa]ie. Se \ndrepta cu greutate spre cl`direa joas` a
aeroportului [i se \ntreba dac` scopul venirii ei avea [anse s`
r`mân` mult timp secret.
Era o diminea]` frumoas` de noiembrie. |n principiu, \nce-
pea vara; cu toate acestea, Kate g`sea c` vremea era rece,
asem`n`toare timpului de iarn` din Anglia. Sufla un vânt rece
care \i ciufulea p`rul lung, castaniu; aceste vânturi glaciale
str`b`tuser` sute de kilometri deasupra apelor perfide ale
Atlanticului de Sud. Capul Horn, }ara de Foc [i \n sfâr[it
Antarctica... erau tot atâtea nume foarte importante, \n special la
Londra, \n birourile confortabile ale Companiei Interna]ionale a
Petrolului. Dar to]i colegii ei de la INPET se aflau la peste opt mii
de kilometri distan]`. Avea misiunea de a realiza un reportaj
fotografic; de aceea, era preferabil s` uite de ei. Din momentul
acesta, Kate era complet singur`.
6 AMANDA STEVENS

- A]i c`l`torit bine, domni[oar` Lawrence? o \ntreb` [efa


personalului, venit` \n \ntâmpinarea pasagerilor.
Nu fusese foarte greu s`-i spun` pe nume, deoarece Kate era
singura femeie la bordul acestui avion provenind din Chile. Se
oprir` ca s` lase s` treac` prin fa]a lor un mic aparat particular [i
Kate se gândi c` tân`ra femeie ar fi putut numi cu tot atâta
u[urin]` pe ceilal]i pasageri. Doi dintre ei veneau s`-i schimbe pe
colegii lor de la sta]iunea meteorologic`; al treilea era un cioban
tân`r care semnase un contract de patru ani s` lucreze la o mo[ie
\ndep`rtat`; iar al patrulea se afla \n serviciul Companiei INPET,
ca [i Kate. Era un inginer venit s` pun` la punct o problem` de
pe o platform` de foraj, z`c`mintele marine fiind \ntotdeauna
mai delicate. B`rbatul acesta, desigur, nu cuno[tea identitatea
real` a lui Kate. Pe Insula Drake, o singur` persoan` o cuno[tea,
dar aceasta va p`stra secretul.
Dup` trecerea micului avion ro[u cu un singur motor, care se
dusese s` se opreasc` \n fa]a cl`dirii aeroportului, grupul acela
bizar \[i relu` mersul ca s` ajung` la ad`post. Func]ionara se
adres` copilotului lor, care \i \nso]ise \n traversarea aerodromu-
lui, [i o \n[tiin]ase c` micul avion \i adusese pe ultimii trei
pasageri care urmau s` se \ntoarc` pe continent cu el. To]i
c`l`torii reu[iser` s` vin` la timp [i evenimentul acesta p`rea
demn de subliniat. Kate nu vedea nimic extraordinar \n asta, dar
considera mai curând c` vântul era prea puternic pentru un
aparat atât de mic. De aceea, se sim]i u[urat` s` ajung` \n sfâr[it
\n aerogara \nc`lzit`.
Kate se sim]ea \n pielea spionului care trebuia s` simuleze
nep`sarea, dar, stânjenit`, \[i schimb` punctul de vedere: nu, nu
o spioan`, cuvântul era prea tare. Poate Mata Hari? Da, a[a suna
PRINS~ |N CAPCAN~ 7

mai bine [i, spre marea ei surpriz`, f`cându-[i datoria, ofi]erul de


vam` \i d`du permisiunea lui Kate Lawrence, alias Mata Hari, s`
p`trund` \n colonia Maiest`]ii Sale, Insula Drake.
Formalit`]ile pentru cinci persoane n-aveau cum s` dureze
mult. Când le sosir` bagajele, saco[a cu aparatele ei de filmat
lipsea; Kate \[i aminti c` o l`sase \n avion.
Nimeni nu p`rea s` se fi sup`rat pe ea. Primul pilot trebuia s`
se \ntoarc` la avion [i se ar`t` \ncântat s-o \nso]easc` pe Kate.
|ntr-un minut, ea \[i recuperase lucrurile, dar pilotul continua
s`-[i fac` de lucru \n cabina lui.
- M` \ntorc singur`! \i strig` ea.
De pe scaunul lui, el \ncuviin]` cu un zâmbet; evident, era
preocupat de calculele lui complicate.
O c`l`torie de genul acesta pe zi \i era prea de-ajuns, se gândi
Kate. Vântul \i biciuia din nou fa]a [i \i ciufulea p`rul. Avionul era
„garat”, dac` se putea spune a[a, \ntr-un loc potrivit pentru
desc`rcare. |ntr-adev`r, cinci pasageri nu necesitau tratamentul
unor personalit`]i importante. |[i relu` mersul dificil, \nfruntând
vântul, spre cl`direa v`mii.
Kate nu era foarte atent` la drumul ei, dar aeroportul acesta
nu sem`na deloc cu Heathrow, marea aerogar` a Londrei:
terenul nu era plin de avioane. Pe nea[teptate, pilotul porni
motoarele avionului din spatele ei [i urletul lor o \mpiedic`
probabil pe Kate s` aud` avionul care se \ndrepta spre ea. Sesiz`
zgomotul abia \n ultima clip` [i se \ntoarse, \ngrozit`. Micul
avion se opri din nou, pilotul p`rând obi[nuit cu astfel de \ntâm-
pl`ri; el o privi \ndelung [i cu severitate, cel pu]in a[a b`nui Kate
deoarece, cu casca [i ochelarii lui negri, era dificil s`-i citeasc`
8 AMANDA STEVENS

expresia fe]ei. Câteva minute dup` aceea, nu-i mai p`sa deja [i trecea
prin vam`, \mpreun` cu toate bagajele ei, \ntr-un hol aproape pustiu.
U[a unui birou \nvecinat se dechise cu brutalitate. Kate nu se
\ndoi nici o clip` c` b`rbatul acesta cu mâna atât de grea trebuia
s` fie pilotul. El trânti u[a \n spatele lui [i numai printr-un noroc
geamul nu se sparse. |naintând spre ea el \ncepu s`-[i descheie
bluza groas` de piele. Kate \nfrunta adeseori adversari, dar
acesta o m`sura cu ochii lui negri [i p`trunz`tori [i ea sim]i c` i
se taie respira]ia. Avea \nf`]i[area robust` [i plin` de for]` a unui
b`rbat obi[nuit s` lupte cu elementele potrivnice... [i s` câ[tige.
- Ia spune]i, la ce v` gândea]i, afar`? Putea]i fi ucis`! r`cni el.
|[i arunc` blocnotesul pe birou, al`turi de valize. Avea o voce
frumoas`, grav`, care inspira respect. Kate era tulburat`, dar nu
\n asemenea m`sur` \ncât s`-[i piard` cump`tul. Nu este cazul s`
cread` c` \ncerc s` atrag aten]ia, \[i spuse ea iritat`.
- Cine v-a l`sat s` ie[i]i din cl`dire? Ce f`cea]i acolo? Aici nu
este o gr`din` public`, s` [ti]i!
Ofi]erul de vam` ridic` din umeri. Kate \[i lu` o atitudine
mândr`; ar fi vrut s`-l priveasc` pe noul sosit drept \n ochi, dar
n-avea un scaun la \ndemân`: b`rbatul era un uria[ de cel pu]in
un metru optzeci. Ce putea face cu \n`l]imea ei de un metru
cincizeci? P`rul lui des, castaniu \nchis, era ciufulit tot [i \i d`dea
un aer aproape s`lbatic; ochii lui o priveau \n continuare cu
ostilitate [i Kate regret` ochelarii negri pe care \i avusese \nainte.
- Nu \n]eleg de ce sunte]i sup`rat, rosti ea cu un aer
sfid`tor. A]i fi putut claxona sau avertiza \ntr-un fel oarecare,
ad`ug` ea proste[te.
Furia pilotului se transform` repede \ntr-o expresie de
evident` uimire, ca [i cum nu-i venea s`-[i cread` urechilor.
PRINS~ |N CAPCAN~ 9

- Eu conduc avioane, cucoan`, [i nu ni[te ma[inu]e ridicole.


Remarca era insult`toare. El f`cu \n sfâr[it un semn din cap
pentru a-l saluta pe vame[, \[i lu` blocnotesul [i plec` pe unde
intrase, trântind la fel de tare u[a \n urma lui. N-ar trebui s`
piloteze avioane, se gândi Kate, ofensat` c` i se adresase cu
„cucoan`”. Era f`cut s` tr`iasc` \n epoca elisabetan` [i s` con-
duc` galioane: un pirat, care naviga pe Atlanticul de Sud \n
c`utarea unor p`mânturi noi.
- Nu este cea mai c`lduroas` primire de care am avut parte,
zise Kate pe un ton glacial.
|[i lu` bagajele.
- Domnul Henderson se \nfurie cumplit uneori, recunoscu
vame[ul, dar nu v` nelini[ti]i, domni[oar`, ie[irile acestea nu
dureaz` mult.
O ajut` pe Kate s`-[i duc` bagajele \n sala de sosire.
- A]i spus domnul Henderson? \ntreb` Kate cu
promptitudine.
- Exact, Greg Henderson. Este proprietarul domeniului
Sealbank [i conduce Compania de avia]ie Drake-Inter. Este o
personalitate, aici, ad`ug` el.
V`zut` din acest unghi, ultima remarc` nu era pe de-a-ntregul
exact`. Notorietatea lui Greg Henderson trecea cu mult dincolo
de Insula Drake. Numele lui era men]ionat adeseori la Londra.
Pentru Kate, el constituia un \ntreg dosar [i, de fapt, din cauza
lui str`b`tuse ace[ti opt mii de kilometri ca s` ajung` \n locul
acesta \ndep`rtat din emisfera sudic`.
„|n lips` de ceva mai bun, am f`cut contactul“, murmur` ea
pentru sine, r`mas` singur`. Poate c` nu era genul de luare de
10 AMANDA STEVENS

contact dorit de patronul ei când \i vorbise despre noua misiune.


Erau instala]i confortabil \ntr-un birou \nc`lzit de la etajul al
cincisprezecelea, cu vedere spre Hyde Park.
- De acord, admisese \n cele din urm` Kate. Dac` \n]eleg
bine, considera]i c` mi-am \ndeplinit cu succes misiunea de
rela]ii publice \n Sco]ia. Dar de ce crede]i c` sunt capabil` s`-l
conving pe individul acesta?
B`tea cu degetele dosarul pus pe genunchii ei.
- Nu mi se pare foarte indulgent.
Directorul, „Marele John”, cum era poreclit, o privise pe dea-
supra ochelarilor cu lentile \n form` de semilun`.
- Katherine...
|[i dresese vocea. Era semn r`u. O numea rareori astfel,
exceptând cazurile când era obligat. Prin urmare, cazul ei era
disperat.
- Katherine, repetase el, nu tu erai aceea care credea c`
]`ranii aceia din mun]ii Sco]iei sunt persoane cu care greu se
poate \n]elege cineva? {i asta este cel mai mic lucru ce se poate
spune despre ei. Cu toate acestea, e[ti de-a dreptul Sfântul Ioan
Gur` de Aur, când vrei... [i dac` vei reu[i s`-l convingi de
beneficiile pe care le poate ob]ine din exploatarea petrolului,
atunci, acest domn Henderson va fi câ[tigat cu u[urin]` pentru
cauza noastr`!
- {i Dougal McInnes?
Kate nu abandona partida f`r` s` se lupte.
- Dac` el conduce o platform` de foraj sumbarin, este mult
mai indicat s`-l conving`, deoarece se afl` la fa]a locului.
Marele John \[i plecase ochii spre mapa de piele de pe birou,
pe care \[i sprijinea mâinile.
PRINS~ |N CAPCAN~ 11

- Ah, dar... exist` o mic` problem` cu Dougal al nostru,


zisese el imitându-l pe sco]ian.
- Care? Nici Dougal nu se \n]elege cu el?
- Las`-m` s` fiu sincer cu tine.
O privise cu un aer grav.
- Am \ncercat toate metodele posibile ca s` ob]inem de la
Greg Henderson permisiunea de a fora pe teritoriile lui. I-am
scris de nenum`rate ori; cu excep]ia unei singure ocazii, nu
r`spunde. Dougal s-a dus s`-l vad`, dar a fost practic dat afar`.
Ne \ntreb`m de ce nu vrea Henderson s` discute cu noi? N-avem
nici un r`spuns la aceast` \ntrebare.
- {i dac` nu putem fora pe domeniul Sealbank, asta
\nseamn` o alt` platform` marin`?
Kate voia s` [tie cu exactitate la ce s` se a[tepte.
- |ntocmai! {i pân` acum nu [tiu dac` probele vor fi con-
cludente. Dar \]i imaginezi cum sunt apele acolo, Kate. Este deja
de ajuns c` avem pu]uri \n larg, de o parte a insulei. Acest ultim
raport, zise el ar`tând dosarul de pe genunchii tinerei, ne las` s`
sper`m la un z`c`mânt important, dar \n plin sud, departe de
alte platforme marine, \n ape [i mai periculoase. Dac` am putea
s` ne instal`m pe acest promontoriu situat \n sudul extrem, ar fi
o treab` bun`.
- {i considera]i c` eu sunt capabil` s`-l conving.
Kate deschisese dosarul [i parcursese prima pagin`.
- Are treizeci [i cinci de ani, citi ea. Este celibatar... {i v`
\nchipui]i c` un b`rbat ca el, tr`ind acolo, va acorda o cât de
mic` aten]ie cuvintelor mele? Are zece ani buni mai mult decât
mine. M` va lua drept o feti[can`...
Se oprise. Marele John o privea cu un aer gânditor.
12 AMANDA STEVENS

- Cu siguran]`, n-o s` te considere o copil`, zisese el pe un


ton mali]ios.
|[i trecuse privirea peste silueta ei frumoas`.
- Este poate cam izolat, acolo, pu]in agresiv chiar... Dac`
este un b`rbat cu sânge cald \n vine, Kate, [i singur, poate c` e[ti
exact ce \i trebuie.
Amintindu-[i cuvintele Marelui John, Kate râse \n sinea ei.
Travers` sala de sosire [i ajunse din nou afar`, \n plin vânt. Ea
putea \nsemna destule lucruri pentru destui oameni, dar Greg
Henderson trebuia s` aib` nevoie de ea ca de o durere violent`
de din]i.
Cu excep]ia unui mic grup de c`l`tori care a[teptau cursa
s`pt`mânal`, aeroportul p`rea lipsit de via]`. Kate avu parte de
câteva zâmbete, dar nimeni nu-i propuse s`-i ajute la bagaje. Era
inconvenientul de a ]ine s` par` independent`. Chiar Marele
John o considera capabil` s` \ncheie contracte \n orice col] al
lumii. Nimeni nu \ncerca vreodat` s`-i netezeasc` drumul. Poate
c` i-ar folosi dac` [i-ar lua o \nf`]i[are de feti]` r`t`cit`... Kate
bomb`ni nemul]umit` \n sinea ei. S`-[i imagineze un \nceput
atât de defavorabil pentru o asemenea misiune! Chiar dac` Greg
Henderson era arogant [i egoist, ea ar trebui s`-[i joace rolul cu
mai mult` diploma]ie.
Ajuns` afar`, Kate privi cu interes \n jurul ei. De la hubloul
avionului, avusese doar o scurt` vedere de ansamblu a peisaju-
lui, \nainte de aterizare: un ]`rm s`lbatic [i cu scobituri, un lan]
de mun]i \n dep`rtare, un ]inut pustiu, aparent lipsit de
locuin]e. Avionul virase apoi pe o arip` \nainte de a survola pista.
Ap`ruse dup` aceea Francistown, micul ora[ al insulei, cu casele
lui colorate coco]ate pe colinele din jurul portului natural.
PRINS~ |N CAPCAN~ 13

Câteva secunde mai târziu, atingeau solul. Dar se g`seau


probabil la kilometri distan]` de orice urm` de civiliza]ie,
deoarece nu se vedea nici un taxi. De fapt, nu exista nimic \n
spatele celor câteva poteci care se pierdeau printre ferigi [i
pietre. Nu cre[tea nici un copac. F`r` soare, totul ar fi p`rut
foarte sumbru. Chiar [i aerul avea un miros diferit, dac` acest
cuvânt „miros”, nu era o contradic]ie de termeni, deoarece nu
adusese nici un indiciu despre locul acela. Kate respir` adânc [i
\[i d`du seama cât de aproape era Antarctica, pe care vântul tre-
buie s-o fi traversat. I se p`rea aproape c` eman` prospe]ime [i
puritate. Se sim]i re\nsufle]it`, ceea ce era cât se poate de bine,
deoarece va trebui poate s`-[i duc` bagajele pân` la hotel.
Pu]in mai departe, se trânti o u[`. Instinctiv, Kate se \ntoarse,
sperând c` va putea cere ajutor. Dar nu fu departe s`-[i schimbe
p`rerea când z`ri silueta impozant` a lui Greg Henderson.
Ne[tiind prea bine ce sim]ea la vederea lui, se \ntoarse rapid,
pref`cându-se c` a[teapt` pe cineva. N-avea nicidecum inten]ia
s`-i cear` ceva. El s`ri \ntr-un Land Rover, demar` cu zgomot [i
veni s` se opreasc` la câ]iva pa[i de ea.
N-am s`-i cer s` m` ia cu el, se gândi Kate hot`rât`. Nu-mi
pas` dac` va trebui s` merg zece kilometri pe jos.
F`r` s`-i lase timp s` \n]eleag` ce se \ntâmpla, Greg
Henderson luase deja cele dou` valize [i le aruncase \n partea
din spate a ma[inii.
- Ce v-a g`sit? \ntreb` Kate. Eu... a[tept s` vin` cineva s` m`
ia.
- V` duc eu, \i comunic` el cu r`ceal`.
El se str`duia s`-[i p`streze calmul.
14 AMANDA STEVENS

- Nu este convenabil s`...


Kate trebui s` se \ntrerup`. B`rbatul acesta \[i relua deja locul
la volan.
- Dac` veni]i, v` sf`tuiesc s` urca]i! \i strig` el pe fereastra
pasagerului.
Ar fi fost cu siguran]` capabil s` plece f`r` ea; de aceea, se
coco]` lâng` el.
- Puteam s` a[tept un taxi, zise ea pe un ton nu prea amabil.
Era iritat` [i \[i impuse cu hot`râre s` nu-l priveasc`.
- A]i fi a[teptat mult timp.
F`cu mai multe manevre printre l`zi [i cutii, apoi continu`:
- Pe Insula Drake, nu avem taxiuri. Locuitorii n-au nevoie de
ele.
- {i vizitatorii?
- Nu avem mul]i vizitatori [i, de obicei, sunt a[tepta]i de
prieteni sau de colegi.
Ea nu avea nici din unii, nici din ceilal]i... lacun` grav`,
probabil.
- {i oamenii ca mine? \ntreb` Kate. Doar nu vre]i s` spune]i
c` aici nu vine nimeni. V` credeam mai mândru de insula dum-
neavoastr`, domnule Henderson.
- Majoritatea celor care vin sunt fotografi... care se \ntorc
din Antarctica, o dat` cu echipa lor.
Tonul vocii lui exprima un anume scepticism.
- De unde [ti]i c` sunt fotograf?
- Despre str`inii care sosesc pe insul` se [tie totul.
Kate nu \n]elegea cum era posibil a[a ceva, atât de repede
dup` sosirea ei. R`mase t`cut` [i se gândi la pozi]ia pe care
trebuia s-o adopte. |i arunc` pe furi[ câteva priviri cu coada
PRINS~ |N CAPCAN~ 15

ochiului. Prezenta un amestec curios: avea o \nf`]i[are aspr`,


ceea ce se potrivea foarte bine cu Land Rover-ul. {i totu[i,
mâinile lui mari, pe volan, erau bine \ngrijite; pantalonii s`i
impecabili [i pulov`rul albastru din lân` pur` \i d`deau o
aparen]` elegant` care corespundea cu calitatea lui de pilot. Dar
unde s`-l situeze pe regele petrolului? se \ntreba Kate. Dac` \ntr-
adev`r Compania INPET va descoperi efectiv un z`c`mânt de
petrol rentabil la Sealbank, Greg Henderson va deveni un b`rbat
bogat. Dar se pare c` el nu-[i d`dea seama de asta, se gândi Kate
cu nelini[te. Atunci, de ce nu-i l`sa s`-l exploateze? Arunc` o alt`
privire spre figura energic` [i hot`rât` a b`rbatului puternic de
lâng` ea. Era preferabil s`-l aib` de partea ei, \ntr-un dezacord...
nu ]inea cu siguran]` s` aib` \n fa]a ei un adversar de talia lui.
Pe drumul spre Francistown nu \ntâlnir` nici o ma[in`. Kate
g`sea atmosfera ap`s`toare, iar Land Rover-ul pu]in confortabil.
Se hot`r\ s`-[i \ndrepte aten]ia asupra peisajului. Acesta era
\nsp`imânt`tor [i totodat` magnific: un teren pustiu, accidentat,
crestat pe alocuri de extrac]iile de turb`. Cu toate acestea, o
cea]` mov \n dep`rtare, pe mun]i, \mblânzea peisajul. |ntre
stânci [i ferigile mari existau câteva pete verzi, pres`rate cu
m`nunchiuri de flori mici, str`lucitoare. Erau flori de turb`, \i
spuse Greg când ea le semnal` prezen]a... Nu erau atât de fru-
moase, la urma urmei.
|ncetul cu \ncetul, [esul \ntins l`sa loc unor coline mici. Apele
oceanului sclipeau \n dreapta, iar ma[ina \[i \ncetini mersul ca s`
urce drumul \ntortocheat care ducea la Francistown.
Greg opri ma[ina pe creasta unei coline. Privind \n jos, se
vedeau case mici zugr`vite \n culori vii [i portul bine delimitat pe
care \l v`zuse din avion. De fapt, casele erau construite din lemn
16 AMANDA STEVENS

[i \n cea mai mare parte albe, dar acoperi[urile lor c`p`tau sub
soare nuan]e de ro[u, verde [i albastru. Oceanul \nsu[i p`rea s`
aib` o culoare deosebit`: era verde, dar un verde intens; iar \n
largul acestui promontoriu se \ncre]eau valurile.
- Nu \mi imaginam un asemenea spectacol, murmur` Kate.
Se a[tepta la austeritatea unei sta]iuni lunare dintr-un film de
science-fiction. Greg Henderson p`rea satisf`cut, poate chiar
mândru. Porni ma[ina [i cobor\ \ncet drumul. Renun]ase pentru
o secund` la privirea lui t`ioas` [i b`nuitoare, dar acum
perdelele erau trase din nou... Kate fix` mâinile mari care
manevrau volanul \n virajele acelea bru[te. |nainte de ultima
coborâre abrupt` spre port, el p`r`si drumul [i coti spre un
promontoriu pe care se afla coco]at un hotel. Se opri lâng` un
zid de piatr`. Când el scoase toate bagajele, Kate \[i aminti c`
nu-i men]ionase numele hotelului.
- Nu exist` decât unul, r`spunse el pe un ton degajat.
Vântul sufla destul de tare \n locul acela ridicat [i le ciufulea
p`rul. Nu era momentul s`-l pun` la punct pe Greg Henderson,
dar asta nu va \ntârzia s` se \ntâmple... Kate \l urm` [i se \ndrept`
spre intrarea cl`dirii cu dou` etaje.
Hotelul era surprinz`tor, la fel cum fusese priveli[tea pito-
reasc` a ora[ului. Era o afacere de familie [i Kate nu se a[tepta s`
g`seasc` aici tot acest lux modern: covoare groase, ro[ii [i
draperii grele, ferestre mari, duble, \nc`lzire central` [i o muzic`
agreabil` care se auzea din salon.
Uimirea trebuie s`-i fi fost vizibil`, deoarece Greg Henderson
binevoi s`-[i coboare privirea spre ea, preg`tit s`-i spulbere
iluziile.
PRINS~ |N CAPCAN~ 17

- Nu v` l`sa]i \n[elat` de aceast` opulen]`. Ea este destinat`


turi[tilor, la fel ca pinguinii din plastic.
|[i cobor\ vocea \ntr-un fel amenin]`tor [i continu`:
- Va trebui s` p`trunde]i mai adânc \n regiune ca s` v`
\ndeplini]i misiunea!
Ce voia s` spun`? {tia oare adev`rul sau vorbea despre
fotografii? Kate n-avea timp s` se gândeasc` la asta: semn` \n
registrul de intrare [i apoi fu condus` la camera ei.
|[i desf`cu bagajele ca un automat; nervoas`, \[i puse p`rul \n
ordine: \[i d`dea \ncetul cu \ncetul seama de situa]ia bizar` \n
care se g`sea. Nu avusese inten]ia s` inventeze o poveste oare-
care pentru Greg Henderson, dar nu se a[tepta s` dea de el atât
de rapid. {tia, din rapoartele sosite la Londra, c` Insula Drake
era o comunitate foarte mic`. S` se prezinte drept fotograf era
un mijloc de a se face acceptat` dar, \n câteva zile, s-ar fi aranjat
s`-l vad` pe Henderson [i s`-i explice cu calm [i pricepere scopul
adev`rat al vizitei sale. Dar totul p`rea s` se desf`[oare ca [i cum
el o a[tepta. Când o provocase, Kate \i r`spunsese impulsiv. Se
\nvinuia c` nu avusese mai mult` st`pânire de sine. Acum \i va fi
greu s` se dezic` de ceea ce spusese. Dup` rochii, veni rândul
pantalonilor s` ajung` \n [ifonier... |ncerca s`-[i imagineze
reac]ia acestui b`rbat atât de s`lbatic când va afla \n cele din
urm` adev`rul.
Nu o deranja s` cineze singur`, \n seara asta, dup` o zi atât
de obositoare. |ncetul cu \ncetul, se destinse. Cerul era br`zdat
de fâ[ii de nori care mergeau de la roz pân` la movul cel mai
intens; noaptea \nv`luia apele oceanului. |n jurul portului, \n
partea de jos a ora[ului, sclipeau luminile. Totu[i, sentimentul
acesta de stare pl`cut` era iluzoriu. Numai ferestrele duble o
18 AMANDA STEVENS

ap`rau de furtuna exterioar`. Dac` Greg Henderson luase din


nou avionul ca s` se \ntoarc` acas` la el, \n seara asta, va avea un
zbor dificil.
Când se servi cafeaua \n salon, Kate \[i alung` nelini[tile
referitoare la acest cresc`tor de oi autoritar, ca s` participe la
conversa]ia celorlal]i doi sau trei clien]i instala]i \n fa]a focului.
Fusese o zi lung`. Pu]in dup` zece [i jum`tate \[i lu` r`mas
bun [i ie[i din salon ca s` se \ndrepte spre scar`. U[a de la intrare
era mereu \nchis` din cauza vântului, cum remarcase \nainte.
Acum, \ns`, se deschise [i intr` cineva. Kate urcase numai câteva
trepte. Un curent de aer rece \i aduse cu el o nelini[te inexpli-
cabil`; lini[tea serii se risipise.
Ni[te pa[i traversar` pardoseala cu dale a hotelului; erau pa[i
grei, rari, ca ai unui om \nalt.
Kate se \nfior`, ca [i cum era observat`. Trebui s` fac` un
efort ca s` reziste tenta]iei de a \ntoarce capul. Pa[ii ajunser` la
scar` [i \ncepur` s-o urce cu u[urin]a unui atlet, probabil câte
dou` trepte deodat`. F`r` s` vrea, Kate acceler` ritmul. Coti la
stânga, pe palier... |n spatele ei, el f`cu la fel. Pentru c` era un
b`rbat [i se apropia. O cuprinse o panic` absurd`. |ntoarce-te, \[i
zise ea. Poate fi oricine... Dar [tia bine c` nu era adev`rat, iar s`
se \ntoarc` ar fi demonstrat ceva. Ce anume exact, nu era sigur`.
Se a[tepta dintr-o clip` \n alta ca mâna lui s` se a[eze pe ea.
Se apropia mereu [i inima tinerei femei b`tea cu putere. |ncerc
` s`-[i caute cheia. |nc` dou` u[i... una... \n sfâr[it a ei;
tremurând ca o frunz`, scoase cheia din po[et`, dar era prea
târziu. Greg Henderson se oprise exact \n spatele ei. O privire \i
fu de-ajuns lui Kate ca s-o [tie. O u[oar` ironie se citea pe buzele
PRINS~ |N CAPCAN~ 19

lui. Ar fi putut s-o ajung` pe scar`, sau s`-i vorbeasc`... Dar el


n-o f`cuse [i era pe deplin con[tient c` se jucase cu ea de-a pisica
cu [oarecele... Bruta!
El se sprijinea acum de tocul u[ii, cu o mân` deasupra
capetelor lor, barându-i cu corpul trecerea. Purta o c`ma[` gri
deschis, o cravat` din ]es`tur` de lân` [i o hain` de tweed de
culoarea ferigii. Pantalonii asorta]i \i acopereau picioarele lungi
[i puternice, iar \n fa]` \ntinsese un picior \nc`l]at \ntr-un pantof
elegant.
- V-a]i instalat? o \ntreb` el cu dezinvoltur`.
Gropi]a din b`rbie i se adânci.
- De câteva ore, r`spunse Kate, sfid`tor.
Se \ntreba cum s` ajung` \n camera ei f`r` s`-i permit`
intrarea.
- Dar v` mul]umesc c` v` interesa]i, ad`ug` ea cu fermitate.
Voia s`-i dea de \n]eles c` era cazul s` plece, dar \n zadar. El
r`mânea acolo [i o privea cu insisten]`.
- Sunte]i sigur`?
O m`sura din cap pân`-n picioare, iar genele lui lungi [i
arcuite clipir`. Nu era \ns` decât o mi[care automat`, privirea lui
r`mânând t`ioas` [i rece. F`cea pe interesantul [i \[i finis` per-
sonajul pe care-l juca ad`ugând:
- Nu m` invi]i \n`untru?
Ce impertinen]`!
- Nu [tiu cu ce gen de femei sunte]i obi[nuit aici, replic` ea
f`r` s`-i pese de propria vulnerabilitate, dar eu vin dintr-o lume ci-
vilizat` [i, acolo, suntem mult mai aten]i la regulile de bun`-purtare!
Ochii lui Greg aruncar` scântei, dar el \[i p`str` masca. Se
mul]umi s` ridice din umeri.
20 AMANDA STEVENS

- Asta-i problema dumitale, dr`gu]a mea. Dar acum e[ti pe


Insula Drake [i cuno[ti proverbul: „La Roma trebuie s` tr`ie[ti ca
la Roma”.
- Nu [i \n cazul acesta, \l \ntrerupse ea prompt.
- |n fine, dac` \]i schimbi p`rerea, eu sunt \n camera vecin`.
|i arunc` o privire sugestiv`.
- E[ti \ntr-adev`r sigur`?
- Bine\n]eles! Acum, dac` \mi permite]i, domnule Henderson...
|i rostea pentru a doua oar` numele, dar el p`ru uimit [i
ridic` o sprâncean`.
- Vame[ul v-a spus numele. P`rea obi[nuit s` v` scuze ati-
tudinea, continu` ea cu arogan]`. Dar presupun c` nu m` pot
a[tepta la altceva din partea...
- Unor oameni ca noi?
Greg termin` fraza \n locul ei [i \[i \ncre]i fruntea cu un aer
nemul]umit.
- N-ai fost pus` \n gard`, \nainte de plecarea de la Londra?
|[i ridic` privirea spre el. Nu avu timp s` \n]eleag` ce i se
\ntâmpla: Greg o prinsese de \ncheieturile mâinilor [i o tr`gea
cu putere spre el.
Micul ei ]ip`t fu \n`bu[it de pieptul lui Greg.
- Da]i-mi drumul! ripost` ea zb`tându-se \n zadar.
Mâinile care \i ]ineau \ncheieturile \[i sporir` strânsoarea; \i
duse bra]ele la spate cu o singur` mân`, \i lu` cheia, deschise u[a
[i o târ\ f`r` menajamente \n camera \ntunecat`. El c`ut` pe
dibuite un \ntrerup`tor; atinse din \ntâmplare unul care aprinse
o lumin` slab` aflat` deasupra patului.
- N-ar fi trebuit s` vii, Kate. Nu aici... printre noi... ni[te
s`lbatici... Nu se [tie niciodat` ce se poate \ntâmpla.
PRINS~ |N CAPCAN~ 21

- Eu n-am spus... Exagera]i... Ie[i]i din camera mea, imediat!


Ochii lui Kate str`luceau de furie, dar el nu se ar`t`
impresionat.
- Nimic de f`cut, scumpeteo!
O strânse mai tare lâng` el [i Kate \[i pierdu respira]ia la con-
tactul atât de apropiat cu acest corp mare [i musculos.
- Vezi ce impresie faci asupra mea!
O sorbea din ochi.
- {i \nc` e[ti pu]in prea tân`r` pentru gustul meu, dar sper
c` ceea ce \]i lipse[te ca experien]` vei compensa prin entuzi-
asm. Recunosc c` am v`zut venind aici cazuri mai rele!
Kate \ncerc` s`-[i controleze respira]ia, deoarece \[i va bate [i
mai mult joc de ea.
- Doar nu insinuezi...
- Eu nu insinuez niciodat`, eu te informez. Dar poate c`
a[teptarea va spori pl`cerea.
Pe buze \i ap`ru un zâmbet sarcastic [i Kate \i v`zu \n ochi o
lic`rire diabolic`.
- Dar pân` una-alta putem \ncerca asta, ca aperitiv.
Ea nici nu se gândi m`car s` se \mpotriveasc`: gura dur` [i
senzual` a lui Greg o acoperea pe a ei, mâini ne\nduplecate o
asaltau, f`r` nici un respect pentru sentimentele ei. Kate se
zb`tea, protesta, dar s`rutul era curat` dinamit`.
- Ce altceva a[teptai de la un b`rbat, aici? mârâi \n cele din
urm` Greg.
El urm`rea efectul asaltului s`u.
- Cum ]i-am spus, frumoasa mea, noi nu suntem oameni
civiliza]i... A[teapt`-te la orice!
22 AMANDA STEVENS

Kate r`mase secunde lungi ]intuit` locului. St`teau fa]` \n fa]`


[i se priveau cu furie. |n cele din urm`, el ie[i din camer`, ea
trânti u[a, r`suci cheia \n broasc` [i se \ndrept` spre pat.
Marele John n-o pusese \n gard` \mpotriva acestui Greg
Henderson... agresiv, s`lbatic, suferind de refulare sexual`? Ce \i
spusese? Se chinui s`-[i aminteasc`... Patru b`rba]i pentru fiecare
femeie de pe insul`. Din patru sute de femei, sau cam a[a ceva,
numai dou`zeci [i cinci la sut` au o vârst` interesant`, incluzând
[i femeile c`s`torite. Astfel de statistici restrângeau câmpul de
ac]iune pentru b`rba]i ca Greg Henderson. Se potrivea bine cu
descrierea explicit` a Marelui John \n leg`tur` cu via]a de pe
insul`. Kate arunc` po[eta pe pat [i \ncepu s` m`soare camera \n
lung [i-n lat. Greg Henderson nu era decât o brut` lipsit` de
scrupule... el nu trebuia s` se a[tepte c` va ob]ine de la ea câteva
clipe de pl`cere. Degeaba se afla \n Atlanticul de Sud, deasupra
insulei fâlfâia drapelul britanic. Convenien]ele erau \nc` valabile.
Cu toate acestea, mai târziu, când Kate stinse veioza de pe nop-
tier` [i se ghemui ca s` adoarm`, se \ntreb` dac` Greg
Henderson auzise vreodat` vorbindu-se despre convenien]e...
Trebuie s` le fi \nc`lcat de nenum`rate ori pe cele pe care le
cuno[tea.
Capitolul 2

|n seara aceea, lui Kate i-a fost greu s`-[i g`seasc` somnul.
Inima continua s`-i bat` cu putere. Se \ntorcea \n patul ei [i se
r`sucea \n toate sensurile, complet treaz` [i foarte agitat`.
Totul era din vina lui. |ntinse bra]ul spre peretele care
desp`r]ea camerele lor. Se afla oare \ntr-adev`r acolo, culcat
poate la câ]iva centimetri de ea? |[i trase mâna, ca [i cum
peretele era din sticl` [i \i permitea lui Greg s`-i pândeasc` toate
mi[c`rile. B`rbatul acesta era o amenin]are! Kate se chinuia \n
patul ei [i \ncerca s` alunge din minte imaginea lui, dar nu
reu[ea cu nici un chip: figura lui dansa \n fa]a ei [i p`rea s`-i
arunce o provocare.
{i acesta era b`rbatul cu care Marele John socotea s-o vad`
negociind? Acest uria[ bronzat, cu expresia p`trunz`toare [i cu
gropi]a diabolic` din b`rbie. Genele lui lungi [i frazele lui
mieroase erau \n[el`toare. Kate descoperise deja c` era o masc`
men]inut` pentru a-i \n[ela pe impruden]i. Cu cât` u[urin]` se
deschideau ochii lui, cu str`lucirea lor periculoas`! Cât de
24 AMANDA STEVENS

repede se \n`sprea figura lui \n acord perfect cu acest corp


capabil de represalii! Ea nu-i considerase pe to]i b`rba]ii de pe
insul` drept s`lbatici, dar el reac]ionase imediat cu violen]`.
Kate \i sim]ea \nc` mâinile puternice care o strânseser` lâng`
el, care \i mângâiaser` corpul f`r` cea mai mic` re]inere...
Reg`sea gura ne\nduplecat` care o prinsese pe a ei \n capcan` [i
delicioasa suferin]` a propriei pl`ceri.
„Erai obosit`”, \[i spuse ea cu severitate; „ai fost luat` pe
nepreg`tite, nu te a[teptai la un asemenea atac, chiar din partea
lui Greg Henderson”. Mai r`u decât orice, se \ntreba dac` el
sesizase r`spunsul ei. Va alege oare, ca s-o pedepseasc`, s-o ia de
la cap`t? Sau, dimpotriv`, s` se ab]in`?
Pentru Kate, diminea]a nu era niciodat` cea mai bun` parte a
zilei. Dup` o noapte nedormit`, se sim]ea mai posomorât` ca
oricând. |ntinse o mân` nervoas` spre cafetiera aflat` pe masa
pentru micul dejun.
Era mar]i [i trebuia s`-i fac` o bun` impresie lui Greg
Henderson. Poate c` nu era atât de \ngrozitor... Era un necioplit,
pu]in obi[nuit cu femeile... Atitudinea lui agresiv` trebuia s`
ascund` \n fond o anume nesiguran]`. Kate \ncepea s` se lase
prins` de teoria ei. „Dac` voi fi amabil` cu el, poate c` n-ar fi atât
de greu s`-i câ[tig \ncrederea. |n câteva zile, a[ reu[i cu siguran]`
s` aduc \n discu]ie chestiunea petrolului...“ |[i opri [irul gân-
durilor [i ad`ug` fri[c` \n cafeaua ei. Poate c` ar fi mai bine s`-i
vorbeasc` imediat? S` se duc` s`-l caute la aeroport? Sau, [i mai
bine, s` se duc` la Sealbank. S`-i prezinte faptele, s`-i expun`
avantajele. Dar n-ar fi \nsemnat s`-[i asume un risc? S` se arunce
\n gura lupului? |n genul acesta de misiuni, trebuia s` [tii s` ri[ti,
PRINS~ |N CAPCAN~ 25

s` joci mai curând din instinct decât conform unor reguli


prestabilite. Cu toate acestea, \n fa]a lui Greg Henderson,
instinctul lui Kate o tr`da. Exact \n clipa aceea, el intr` \n sala
restaurantului [i Kate deveni nervoas` la apropierea lui.
Ducea un teanc de c`r]i. Ea \ncerc` s` nu remarce u[urin]a cu
care trecea printre mesele goale; aducea cu el, \n locul acesta
lini[tit [i sigur, agita]ia lumii exterioare.
„N-are nici o importan]` faptul c` ai vrea s`-l amâni pân` la
calendele grece[ti, \[i zise Kate. E[ti aici ca s` \ndepline[ti o
treab`, fata mea, [i cu cât o vei realiza mai curând, cu atât mai
repede \l vei putea l`sa \n urma ta pe dragul acesta de b`rbat.“
- Cum se simte neobositul nostru fotograf, diminea]a asta?
\ntreb` el.
Se opri la masa ei [i \[i plec` spre ea ochii negri [i enigmatici.
Când te g`se[ti \n fa]a unui inamic, ]i se face \ndat` mai pu]in`
team`. Cu o u[oar` \n]ep`tur` de inim`, Kate \l salut` cu un zâm-
bet fermec`tor. |i ar`t` un scaun, el \l trase [i \[i puse c`r]ile pe
podea, lâng` picioare. Se g`si dintr-o dat` a[ezat \n fa]a ei, cu un
zâmbet c`lduros pe buze. Ea avu impresia c`-l f`cuse s` apar` ca
\ntr-o vraj`. Sau ap`ruse printr-o magie f`cut` de el \nsu[i? Kate
se \nfior`.
- Pot s`-mi iau micul dejun cu dumneata?
Ridicase deja cafetiera [i \i evalua con]inutul. Cum Kate \ncu-
viin]`, el \[i turn` [i arunc` o privire rapid` tinerei femei \n timp
ce se umplea cea[ca.
- Fri[c`? Zah`r? propuse ea.
Situa]ia era ridicol`, de-a dreptul incredibil` dup` cearta vio-
lent` din seara precedent`. Cu toate acestea, a[a st`teau
26 AMANDA STEVENS

lucrurile, [i Kate \l privi cum dizolv` fri[ca alb` \n cafeaua lui


neagr`. |l surprinse privind-o din nou. Când ochii lor se
\ntâlnir`, el \i sus]inu privirea, dar surâsul care plutea pe buzele
lui nu se l`rgi.
- |mi iau rareori micul dejun \ntr-o companie atât de fer-
mec`toare, zise el politicos.
Kate lu` cu pruden]` ramura de m`slin [i declar` la rândul ei:
- Eu... cred c` trebuie s`-mi cer scuze pentru unele din
cuvintele mele, de asear`.
- Dinspre partea mea, nu sunt obi[nuit s` \ntâlnesc tinere
femei din lumea civilizat`, atât de sensibile.
Linia gurii lui schimba mai mult sau mai pu]in remarca \n
ironie, dar tonul vocii lui nu tr`da nimic.
- Era târziu, eram amândoi obosi]i... r`spunse ea cu promp-
titudine. Locui]i de obicei la hotel, domnule Henderson? Ave]i o
ferm`, cred...
- O mo[ie, o corect` el calm. Da, locuiesc aici când timpul
nu-mi permite s` m` \ntorc acas`, ceea ce se \ntâmpl` destul de
frecvent. Am \n permanen]` o camer` la dispozi]ia mea. Este cea
mai bun` solu]ie.
- Compania de avia]ie Drake-Inter trebuie s` v` ia mult
timp, continu` Kate cu vocea ei de femeie de afaceri. Cred c` a]i
\ntemeiat de mul]i ani compania. Trebuie s` ave]i un bun
administrator ca s` v` conduc` afacerile când lipsi]i.
- |ntr-adev`r, linia aerian` \mi r`pe[te mult timp. Am
\nfiin]at-o acum cinci ani. {i am un administrator foarte bun, este
adev`rat.
|[i \mpinse cu zgomot cea[ca [i o privi pe tân`ra femeie, cu
un aer sarcastic.
PRINS~ |N CAPCAN~ 27

- Nu crezi c` este pu]in cam devreme pentru un interviu? Ai


un reportofon pe genunchi? Sau ai o memorie infailibil`?
Kate avu nevoie de câteva secunde ca s`-[i revin` \n fire.
Ridic` din umeri.
- Chestiune de obi[nuin]`... Dar sunt deosebit de interesat`
[i a[ vrea s` [tiu mai multe despre Sealbank.
Dac` el considera c` [tia deja prea mult, atribuia f`r` \ndoial`
cuno[tin]ele ei flec`relilor celor din hotel, la care asistase seara trecut`.
|n momentul acela, ap`ru o chelneri]` care \i lu` comanda
pentru un mic dejun pantagruelic. Dup` plecarea ei, se l`s` pe
sp`tarul scaunului [i o cercet` pe Kate f`r` nici o discre]ie. Avea
aerul unui b`rbat care f`cuse tot... [i care c`uta \n ce categorie s-o
claseze.
Kate se sim]ea stânjenit`; \[i d`dea seama c` trebuie s` rup`
aceast` t`cere. Avea obiceiul s` se arate \ndr`znea]`. Se \ntreba
dac` nu venise momentul s` ac]ioneze. |ncepu cu pruden]`:
- Dup` cum v` pute]i imagina, dup` un asemenea drum cu
un timp limitat, a[ vrea s` v`d cât mai mult posibil din insul`.
- Bine\n]eles! r`spunse el, caustic.
Dar Kate nu se l`s` descump`nit`.
- Economia insulei, dup` câte [tiu, se bazeaz` pe cre[terea
oilor. A[ fi mul]umit` s` vizitez o mo[ie, s` v`d cum se desf`[oar`
lucrurile. Aceasta mi-ar oferi material pentru un articol bun...
Spera ca prin cuvintele ei s` sugereze cel pu]in prima pagin`
a ziarului Time.
- }i-ai ales prost momentul, obiect` f`r` \ndurare Greg.
El atac` farfuria cu cotlete care tocmai i se adusese. Kate \[i
\ntoarse privirea [i \[i imagin` c` suvura pâine pr`jit` [i dulcea]`
de portocale. |ncerc` s`-i atrag` din nou aten]ia.
28 AMANDA STEVENS

- De ce momentul este prost ales?


- Ne preg`tim pentru tunsul oilor. Toate fermele \[i vor
aduna turmele [i orice b`rbat disponibil va fi ocupat [apte zile
pe s`pt`mân` pân` la terminarea opera]iei. Nu este cea mai
bun` perioad` pentru a veni aici ca turist, domni[oar` Lawrence.
- Kate, \i reaminti ea. Bine\n]eles, am priceput cum stau
lucrurile.
|n sinea ei, se \ntreba de ce nu f`cuse carier` \n corpul diplo-
matic.
- Cu oricine altcineva, nici nu s-ar putea pune problema...
Furculi]a lui se opri la jum`tatea drumului spre gur` [i Kate
sim]i asupra ei privirea scrut`toare a ochilor lui negri. |i fu
aproape imposibil s` continue pe un ton lini[tit:
- |n fine... iat` la ce m` gândeam... Sunte]i fire[te bine orga-
nizat pentru a petrece un anumit timp departe de cas`... Poate
c` a]i putea s`-mi rezerva]i pu]in din el ca s`-mi ar`ta]i Sealbank.
Nu v-a[ r`pi mult timp... Ajuns` acolo, a[ merge la \ntâmplare, a[
face fotografii... voi c`uta s` trec neobservat`...
Era inutil s` continue, sim]ea c` \[i pierde respira]ia. Mai bine
se oprea.
Greg \[i puse furculi]a \n farfurie, \[i [terse buzele, [i o privi
din nou cu insisten]`. De data aceasta, ochii lui z`bovir` pe p`rul
ei castaniu care \i c`dea drept pân` la umeri, pe arcul delicat al
sprâncenelor, pe ochii mari, lumino[i, de culoarea chihlimbaru-
lui. |[i cobr\ dup` aceea privirea spre pieptul ei, care se ghicea
sub pulov`rul albastru-verzui.
- E[ti foarte... direct`, rosti el \n sfâr[it.
|[i ridic` ochii [i \i \ntâlni pe cei ai lui Kate. Dar \n privirea lui
p`trunz`toare ap`ruse ceva nou. O lic`rire de interes? Kate
PRINS~ |N CAPCAN~ 29

reg`sea pu]in din ceea ce v`zuse \n ochii lui \n ajun, când o


s`rutase. Atunci, \ns`, interesul fusese spontan, pe când acum
era calculat.
Era cât pe ce s` se sufoce \n fa]a acestei insolen]e. Crede c`
m` ofer s` merg acolo pentru... pl`cerea lui! „M` duci acolo, [i
eu voi accepta.” Oare a[a ceva credea \ntr-adev`r? Femeile erau
oare atât de rare aici? Kate era gata s`-i cear` s`-[i pun` frâu
imagina]iei, dar reu[i s`-[i st`pâneasc` reac]ia. Marele John ar
ro[i dac` [i-ar exprima un asemenea gând. {i doar n-o s`-l
tr`deze... dup` o astfel de c`l`torie... Kate se juc` un timp cu
câteva r`m`[i]e din farfuria ei, ca s`-[i recapete respira]ia. Dac`
Greg Henderson era atât de lipsit de scrupule, va fi [i ea la fel.
Ar putea, eventual s`-i sugereze c` ar avea un câ[tig din compa-
nia ei. Interpretarea pe care o va face \l privea. Nu \ntâlnise \nc`
niciodat` un b`rbat care s`-i fi rezistat \n momentul critic.
- Cred c` este preferabil s` te ar`]i \ntotdeauna direct,
r`spunse ea f`r` s` se mai sinchiseasc` de consecin]e. |n felul
acesta se câ[tig` timp...
El reflecta la r`spunsul ei, f`r` s`-i arate un entuziasm debor-
dant.
- Nu avem mul]i vizitatori la Sealbank, spuse el \n cele din
urm`. Noi locuim \n partea cealalt` a mun]ilor; dac` se schimb`
timpul, ri[ti s` r`mâi blocat` acolo.
- Pentru câteva zile, situa]ia aceasta nu va avea mare impor-
tan]`, murmur` Kate.
Greg p`ru amuzat de observa]ia ei. Ea cotinu`:
- Nu po]i fi obligat s` lucrezi \n permanen]`. S-ar putea ca
acolo s` existe...
Se \ntrerupse, \[i \nghi]i nodul din gât [i ad`ug`:
30 AMANDA STEVENS

- ...compensa]ii.
|n sfâr[it, o spusese. R`spunsul nu se l`s` a[teptat.
- Voi, celelalte, femeile civilizate, ave]i o comportare
deosebit`. Misiunea dumitale trebuie s` fie foarte important`...
sau amesteci \ntotdeauna afacerile cu pl`cerea?
- Numai \n cazuri foarte speciale, ripost` ea cu
promptitudine.
Ea \[i ascundea furia sub o privire pozna[`.
- |n ce fel sunt eu special?
Kate remarc` o schimbare imperceptibil` de ton.
- Exist` mo[ii mai apropiate de Francistown. De fapt, ai
putea vizita mai multe \n Land Rover, \n aceast` perioad` a anu-
lui, continu` el.
- Dar eu pe dumneata te cunosc, zise Kate.
Venise rândul ei s`-l cerceteze cu ochi scrut`tori! |[i lu` o
expresie \ncântat` [i \[i l`s` privirea s` r`t`ceasc` peste p`rul lui
ciufulit, de un castaniu \nchis, peste fa]a bronzat` cu pome]i
mari, peste b`rbia despicat`... O sprâncean` era mai oblic` decât
cealalt`, observ` ea, iar ochii lui negri c`p`taser` o nuan]`
maronie-ro[cat`. Dar, dac` spera s`-l descump`neasc`, se \n[ela
amarnic.
- Nici nu se pune problema, domni[oar` Lawrence, sfâr[i el
prin a spune.
Dup` o asemenea propunere, o trimitea la plimbare? Kate era
cât pe ce s` izbucneasc`, dar el continu`.
- Ai avea o influen]` foarte proast` asupra tinerilor mei
angaja]i. {i, \n ceea ce m` prive[te, n-am nici o simpatie pentru
cei care lucreaz` \n pres`. Sentimentele mele sunt bine
cunoscute aici.
PRINS~ |N CAPCAN~ 31

„Ai \ntru totul dreptate, [i nu numai pentru cei din pres` n-ai
nici o simpatie“, se gândi Kate. Reu[i s` zâmbeasc` [i s`
r`spund`:
- Mi-ar pl`cea s` v` fac s` v` schimba]i p`rerea.
- Mi-ar pl`cea s` v`d c` \ncerci.
O fulger` cu privirea, linia ironic` a buzelor lui se [terse, dar
numai pentru o clip`, dup` care reveni.
- Dar eu nu-mi schimb p`rerea niciodat`, domni[oar`;
prima mea impresie este cea bun`.
Kate \[i aminti de prima lor \ntâlnire, de care se putea plânge.
- Un b`rbat galant las` cel pu]in o [ans` unei doamne.
F`r` s`-i lase timp s` spun` c` el nu era un b`rbat galant, ea
continu`:
- Nu v-am mul]umit c` m-a]i adus de la aeroport. |n mod
obi[nuit, hotelul trimite pe cineva la sosirea avionului, mi s-a
spus de la recep]ie...
Se \ntrerupse ca s` pândeasc` cea mai mic` urm` de suspi-
ciune la reac]ia ei. B`nuia c` informa]ia aceasta \l iritase.
Greg Henderson nu p`rea \ns` \n pan` de explica]ii. Dac` l-ar
fi cunoscut mai bine, ar fi putut jura c` se amuza.
- Nu e[ti de destul de mult timp aici, domni[oar`... \n fine,
Kate, ca s` po]i \n]elege: o femeie tân`r` care c`l`tore[te singur`
face senza]ie aici. A[ fi fost idiot s` nu profit de pozi]ia mea.
Vorbea \ncet, \[i cump`nea cu grij` cuvintele.
- Am v`zut lista pasagerilor... Am telefonat la hotel. Restul a
fost u[or...
Kate fu ca tr`snit`. Seara trecut`, \n camera ei, o m`surase cu
privirea [i spusese c` v`zuse sosind aici cazuri mai rele. De-a ce
se juca oare? Ce avantaj credea c` poate ob]ine din aceste liste
32 AMANDA STEVENS

de pasageri? |[i mu[c` \n sinea ei degetele [i \[i r`suci [ervetul de


pe genunchi, cum i-ar fi pl`cut s` suceasc` gâtul lui Greg
Henderson. Sub aceast` tensiune insuportabil`, va sfâr[i prin a
ie[i urlând din \nc`pere.
- Atunci, n-ar fi \n]elept s` m` la[i s` vin cu dumneata la
Sealbank? murmur` ea cu blânde]e. |n sfâr[it... dac` aici \]i
lipsesc atât de mult femeile, risc s` te pierd.
El nu p`ru peste m`sur` de \ngrijorat de aceast` eventuali-
tate.
- M` \ntorc la sfâr[itul s`pt`mânii. S-ar putea s` te sun.
- Poate va fi prea târziu, suger` Kate.
Sim]i din nou asupra ei privirea t`ioas` a ochilor lui negri.
- M` \ndoiesc, murmur` el gânditor, ca [i cum [tia foarte
precis tot ce va face ea.
Apoi, cu un sânge-rece de necrezut, el ad`ug`:
- P`cat c` ast`zi sunt ocupat. Dac` te intereseaz` atât de
mult, am fi putut...
Se \ntrerupse, ca [i cum continuarea era inutil`. Kate \ncerc`
s` surâd` cu un aer decep]ionat, dar, de fapt, se sim]ea u[urat`.
Greg Henderson nu era genul de b`rbat cu care s` glume[ti: \n
aceste ultime zece minute, se jucase cu focul.
Prin urmare, nu avea nici un rost s` mai \ntârzie. Se ridic` s`
plece, dar Greg o urm`, cu teancul de c`r]i sub bra]. |n holul de
la intrare, \[i puse povara pe o m`su]` [i zise cu nep`sare:
- Sunt a[teptat la sta]ia de radio, dar nu \nainte de orele
unsprezece... adic` peste o or` [i jum`tate.
Se \ntoarse spre Kate cu ni[te ochi str`lucitori [i ea sim]i c`
abia o mai ]in picioarele când el continu` cu voce sc`zut`:
PRINS~ |N CAPCAN~ 33

- Am avea timp s` ne cunoa[tem mai bine. Ce p`rere ai, Kate?


Se \ndrept` spre scar` [i lu` mâna tinerei femei.
- Suntem amândoi adul]i. Acord`-mi m`car zece minute [i o
s`-mi m`nânci din palm`... Dou`zeci de minute [i te voi lua cu
mine la Sealbank [i \]i voi cere s` stai acolo o lun`. Dar potrivit
regulilor stabilite de mine, bine\n]eles.
|i atinse obrazul cu dosul mâinii.
- Dar, draga mea, aceste reguli or s`-]i plac`...
- Nu te entuziasma.
|l privi cu calm, \n timp ce mâna lui Greg cobora [i \ncepea
s`-i mângâie gâtul. Ea reu[i totu[i s`-i sus]in` privirea, ca [i cum
era obi[nuit` cu astfel de propuneri din partea unor mon[tri tul-
bur`tori. |n realitate, \n ea fierbea o mânie demen]ial`. Acest
individ detestabil o \nfuria \ngrozitor! Sfâr[i prin a-i respinge cu
r`ceal` mâna, iar el nu se \mpotrivi.
- A[a ceva nu se face niciodat` \n ]ara ta? \ntreb` el ironic.
Kate urc` dou` trepte, ca s` m`reasc` distan]a dintre ei,
\nainte de a \ndr`zni s` r`spund`.
- Nu f`r` intrare \n joc. Noi facem mai \ntâi cuno[tin]`, sta-
bilim leg`turi.
El se sprijini de balustrad` [i \i arunc` o privire batjocoritoare.
- Nu se poate! Acum câteva clipe, aceast` chestiune nu
p`rea s` te preocupe. {i a[ fi putut jura c` \nc` n-ai f`cut
cuno[tin]` cu nimeni, judecând dup` cum reac]ionezi de fiecare
dat` când te ating.
Lui Kate \i venea s` urle. Dar s` nege una sau alta dintre
sugestiile lui ar fi pus-o \ntr-o situa]ie delicat`.
- Ca la ri[c`, presupun: cap-câ[tig, pajur`-pierd, \i arunc`
ea, furioas`.
34 AMANDA STEVENS

- Exact, dr`gu]o. La fiecare aruncare. Simplu, nu uita. {i nu


te lansa \n ac]iuni de care nu e[ti sigur` c` le po]i duce la bun
sfâr[it. N-am s`-]i las o a doua [ans`.
Ea \i arunc` \n gând o ploaie de insulte [i urc` repede scara.
Greg se \ndrept` spre telefon, cu un mers de mare senior.
- Palatul guvernatorului, ceru el telefonistei.
Kate se strâmb` [i repet` cuvintele lui cu un aer important.
Poate c` Greg Henderson \ncerca s` ob]in` expulzarea ei de pe
insul`. Poate c` ar fi fost, totu[i, cea mai bun` solu]ie.
Vântul era din nou prezent, \n ziua aceea. Kate intr` \n
camera ei [i privi pe fereastr`, pentru a \ncerca s` se lini[teasc`;
soarele disp`ruse [i dinspre vest se apropia o mas` de nori
amenin]`tori. Verdele profund al apelor oceanului se schimbase
\ntr-o hul` \ntunecat`, de culoarea plumbului, care se potrivea
bine cu dispozi]ia ei. F`r` soare, pân` [i casele din Francistown
\[i pierduser` str`lucirea [i p`reau s` se confunde cu colinele
\ntunecate din vecin`tate.
Totul p`rea s` se supun` elementelor naturii, \n afar` de
Kate. O s`-[i \mbrace impermeabilul de un ro[u aprins [i va
ad`uga o pat` de culoare acestui tablou sumbru. Voia dintr-o
dat` s`-[i probeze cu orice pre] imunitatea.
Din fericire, ajuns` la baza sc`rii, nu-l mai g`si acolo pe Greg;
\i v`zu totu[i Land Rover-ul hurducându-se pe drum când o lu`
pe o scurt`tur` ca s` coboare \n ora[. Era o potec` \ngust` pe
faleza \nalt`, dar la recep]ia hotelului i se explicase c` era sigur`,
\n aceast` perioad` a anului, [i o va duce direct \n port, f`r` s`
fie nevoie s` ajung` din nou la drum [i s` traverseze tot ora[ul.
Pe falez`, vântul era \nc`rcat de stropi de ap` s`rat`. Kate le
sim]ea gustul, iar mirosul p`trunz`tor de ozon \i biciuia sim]urile,
ca la coborârea din tren când, copil` fiind, sosea la ]`rmul m`rii.
PRINS~ |N CAPCAN~ 35

|n \ntâmpinarea ei veneau pesc`ru[ii. Sau, mai exact, voiau s`


cerceteze persoana care mergea atât de aproape de domeniul
lor. Dar, dup` mai multe coborâri \n picaj, urcar` din nou pe
stâncile lor de unde o urm`rir` cu ochii lor mici, b`nuitori...
pân` când ea \[i pierdu atrac]ia nout`]ii.
Francistown avea un port mare, care putea primi vapoare de
mare tonaj. Ast`zi, \ns`, era pustiu. Depozitele [i cl`dirile
docurilor p`reau p`r`site. Kate ajunse s` se \ntrebe dac` nu
prindeau via]` numai la sosirea vapoarelor.
Se plimb` f`r` un ]el precis, p`[ea peste lan]uri, ocolea stive
de l`zi vechi legate atent cu frânghii, ca [i cum era vorba de o
\nc`rc`tur` pre]ioas`. Kate d`dea pu]in r`gaz gândurilor,
l`sându-[i privirea s` r`t`ceasc` peste toate aceste am`nunte
neobi[nuite; fu surprins` brusc s` vad` falnicul nume
„Compania Interna]ional` a Petrolului” pe o construc]ie joas`,
cu acoperi[ din tabl` ondulat`.
Cu o mi[care de um`r, \[i s`lt` mai confortabil saco[a cu
aparatele ei de fotografiat [i privi din partea cealalt` a str`zii
\nguste. Nu vedea nimic pe fereastr`, deoarece jaluzeaua era
l`sat`, dar nu era greu s` câ[tige pariul: era biroul lui Dougal
McInnes. Kate sim]i o tenta]ie teribil` s` se duc` s` stea de vorb`
cu el. Poate c` va fi \n m`sur` s-o ajute \ntr-un fel sau altul. Ar
putea de asemenea s`-l pun` la curent cu faptul c`-l \ntâlnise pe
Greg Henderson, iar el l-ar anun]a pe Marele John, la Londra.
Dar nu era vorba doar de informare. Sim]ea nevoia s` stea de
vorb` cu cineva din mediul ei. Coleg sau confident, n-avea impor-
tan]`, cineva care s`-i permit` s` se simt` mai pu]in singur`.
Capitolul 3

- Prin urmare, a]i avea interesul s`-l convinge]i s` v` ia cu el


la Sealbank. Veni]i de departe, frumoas` doamn`, [i timpul
trece.
Dougal McInnes era a[ezat la un birou \nc`rcat cu tot felul de
documente; sprâncenele lui groase erau \ncruntate, exprimând
nemul]umirea. Kate sfâr[ise prin a ceda tenta]iei: traversase
micu]a strad`, \mpinsese o u[` de sticl` [i, de un sfert de or`, \i
explica lui Douglas situa]ia ei. |n fine... mai mult sau mai pu]in.
Nu f`cuse nici o referire la propunerea lui Greg. De fapt, cu cât
se gândea mai mult la aceast` propunere, cu atât se \ndoia mai
mult de seriozitatea ei. Vrusese s-o sperie, nimic altceva. Acum,
\l privea pe inginerul acesta b`trân, un tip tare, care nu se d`dea
b`tut cu una cu dou`, \n speran]a de a g`si la el un pic de
\n]elegere, dar \n zadar.
- Doar nu spera]i, totu[i, s` ave]i o sarcin` u[oar`?
Ochii lui ne\ndur`tori str`luceau pe fa]a cu obrajii c`zu]i.
Arunc` o privire ceasului de la mân` ca s` pun` cap`t \ntreve-
derii f`r` s-o spun` explicit.
PRINS~ |N CAPCAN~ 37

- Dac` cel pu]in n-a[ fi limitat` de timp! Dac` a[ avea un


mijloc de transport, f`r` s` fiu nevoit` s` m` bazez pe avionul
domnului Henderson! El mi-a vorbit despre Land Rover. A[
putea g`si o hart`...
- Imposibil, o \ntrerupse McInnes. Nu exist` drumuri pe
insul`, \n afar` de cele din ora[ [i de cel care duce la aeroport.
Lui Kate \i venea greu s`-l cread`. Credea oare c` ea spera s`
circule pe autostrad`? Dar era inutil s` discute acum acest aspect
al problemei; se va informa singur` mai târziu.
- Trebuie prin urmare s` recurgem la zborurile Companiei
Drake-Inter, continu` el. La tr`suricile lui Greg Henderson,
ad`ug` el \n b`taie de joc.
- Nu exist` nici un alt mijloc de transport? insist` Kate.
McInnes oft`, r`scoli \n dezordinea hârtiilor \ngr`m`dite pe
biroul lui [i descoperi \n cele din urm` o fil` dactilografiat`.
- Exist` vaporul care asigur` aprovizionarea fermelor.
Parcurse pagina cu privirea.
- Dar urm`torul nu pleac` pân` s`pt`mâna viitoare;
oricum...
Se \ncrunt` [i arunc` o foaie de hârtie.
- Cu siguran]`, nu sunte]i \ntr-o c`l`torie organizat` de
Compania Cook.
Ar`t` saco[a lui Kate [i blocnotesul ei.
- Ave]i o acoperire destul de bun`... dac` nu cumva exist`
suspiciuni privind sosirea dumneavoastr`, ad`ug` el \ntr-un fel
nelini[titor. Dar nu v` afla]i aici ca s` face]i fotografii frumoase,
domni[oar` Lawrence. Avem nevoie de concesiunea terenurilor
de la Sealbank [i, nu [tiu de ce, Londra v` consider` drept
persoana capabil` s-o ob]in`.
38 AMANDA STEVENS

Se opri. Un zâmbet feroce plutea pe buzele lui când contiu`:


- Nu abandona]i \nc`. Nu se [tie niciodat` ce se poate
ob]ine de la un b`rbat... dac` i se ofer` ce-i trebuie!
De furie, Kate scrâ[ni din din]i: avea atâta dreptate!
Mai târziu, urcând poteca spre hotel, continua s` fiarb` de
furie. Probabil c` insula aceasta, izolarea ei, lipsa de companie
feminin`, purtau vina c` f`cuser` din b`rba]i ni[te creaturi cu
mintea deformat`. Asta \l afectase cu siguran]` [i pe Dougal
McInnes, care nici m`car nu-[i d`duse osteneala s`-[i ascund`
dispre]ul grosolan. Care s` fi fost oare motivul? Era de presupus
c` se aflau amândoi de aceea[i parte a baricadei. Sau era sup`rat
pe Londra c` \i trimisese ajutor? {i, mai cu seam`, o femeie?
|n sfâr[it, \ntr-un fel sau altul, voi ob]ine concesiunea, hot`r\ ea
cu fermitate. Gr`bi pasul, deoarece se apropia ora mesei de prânz. {i
m` voi lipsi de serviciie dumneavoastr`, domnule Dougal McInnes!
Hotelul, cel pu]in, constituia o insuli]` de consolare, \n toat`
afacerea aceasta. Kate fu mul]umit` s` se afle la ad`post de vânt.
Stabilimentul era mic, f`r` preten]ii, dar confortabil. Proprietarii
p`reau preg`ti]i s` joace toate rolurile; doamna Bryant se afla \n
momentul acela la recep]ie, preocupat` de documentele ei.
- Sunt mul]umit` c` v` v`d, \i spuse ea lui Kate, \ntinzându-i
cheia. S-a telefonat de la sta]ia de radio. Cei de acolo vor s` v`
vad` pentru un interviu radiodifuzat. Ve]i avea ceva deosebit de
transmis revistei dumneavoastr`.
Kate sim]i c` se sufoc`.
- S` m` duc la radio?... Glumi]i.
- Nu v` nelini[ti]i, zise doamna Bryant, care ghicise f`r` difi-
cultate gândurile tinerei femei. Ei fac \ntotdeauna interviuri cu
vizitatori, deoarece vor s` afle de ce sunt aici, ce cred despre
insula noastr`...
PRINS~ |N CAPCAN~ 39

Totul mergea din r`u \n mai r`u. Doamna Bryant vorbise


despre radio, deoarece insula nu avea televiziune. Totu[i, asta
\nsemna cel pu]in dou` mii de ascult`tori, printre care Greg
Henderson. Acoperirea lui Kate nu va rezista mult timp unei
verific`ri atât de minu]ioase. Existau cu siguran]` acolo
numero[i fotografi experimenta]i, f`r` s`-i mai numere pe natu-
rali[ti. La ideea de a vorbi la radio, lui Kate \i \nghe]` sângele \n
vine.
- Va fi foarte simplu [i v` vor face o bun` primire, continu`
gazda ei, consultându-[i ceasul. Ve]i merge acolo dup` masa de
prânz. Vor fi preg`ti]i s` v` \nregistreze [i mi-au spus c` vor
transmite interviul seara. Este mai bine decât s` vorbi]i \n direct.
Se plec` peste birou ca s` bat` u[or bra]ul lui Kate.
- V` ve]i \ntoarce aici [i v` ve]i asculta \n programul de la ora
opt.
Kate \ncerc` s` refuze, dar doamna Bryant \ncepea s-o
priveasc` \ntr-un fel straniu; atunci, Kate ced` [i spuse c` se va
duce. Dac` nu f`cea ca toat` lumea, va atrage [i mai mult aten]ia
asupra ei... Cu pu]in` sporov`ial`, se va descurca probabil foarte
bine.
Pu]in mai târziu, totu[i, \n timp ce savura un prânz excelent,
\[i aminti cuvintele lui Greg: \i spusese c` \n cursul dimine]ii se
va duce la sta]ia de radio. Kate sim]i brusc c` nu-[i mai poate
continua masa. Interviul era oare o idee a lui? |i \ntindea o curs`?
„Sta]ia de radio” era un cuvânt destul de preten]ios pentru o
cl`dire mic`, având un singur eraj, care ad`postea \n acela[i timp
[i biblioteca.
- Deocamdat` se \nregistreaz` o emisiune [colar`, \i spuse o
tân`r` femeie, al c`rei accent de spicheri]` ar fi p`rut demodat,
40 AMANDA STEVENS

chiar pentru radioul englez. Dar n-ar trebui s` mai dureze mult,
continu` ea nel`murit, [i nu le vor trebui mai mult de câteva
minute ca s` v` intervieveze.
Remarca aceasta o nelini[ti pe Kate. La drept vorbind, n-avea
nimic de spus... Cum de [tia aceast` femeie?
A[teptar` doar câteva clipe pe culoar. Apoi becul ro[u de dea-
supra u[ii studioului se stinse [i, aproape imediat, u[a se
deschise larg.
- Ia te uit`! Dar este Kate a noastr`!
Greg Henderson, \nalt [i tulbur`tor, bara trecerea spre
intrarea \n mica \nc`pere.
- Ai venit pentru interviul vizitatorului?
Se pref`cea c` nu [tie. Când ea \ncuviin]`, expresia lui de
fals` surpriz` se transform` \n mali]iozitate [ireat`.
- }in s` v`d asta, murmur` el.
{i reintr` \n studio. Kate se a[tepta ca cealalt` femeie s`-l
opreasc`. Ea nu p`rea \ns` deloc dispus` s`-l re]in` [i fu cât pe
ce s` uite de Kate, care continua s` a[tepte pe culoar.
- Când spera]i s` v` vede]i publicate articolele?
|ntrebarea era clar`, [i Kate, \ncol]it`, r`mase cu privirea
fixat` asupra microfonului. Pân` \n momentul acesta, lucrurile
nu se desf`[uraser` prea r`u; Greg [i cu ea st`teau fiecare la o
extremitate a mesei, iar ziarista \ntre ei doi. Un perete al minus-
culei \nc`peri era din sticl` [i Kate \i vedea prin el pe tehnicienii
care manevrau butoane.
- M` tem c` nu pot s` v` dau o dat` precis`, se scuz` Kate
cu amabilitate.
Ochii p`trunz`tori ai lui Greg n-o sl`beau nici o clip`, din
spatele predelei format` de genele lui lungi, [i Kate era pe
deplin con[tient`.
PRINS~ |N CAPCAN~ 41

- A]i mai f`cut asemenea reportaje fotografice? veni


\ntrebarea urm`toare.
- Ei bine... da, destul de asem`n`toare, r`spunse cu greutate
Kate.
- Cred c` invitata noastr` va g`si insula aceasta cu totul
deosebit` de cele pe care le cunoa[te deja, interveni \n discu]ie Greg.
Se amesteca din nou unde nu-i fierbea oala, [i Kate se
s`turase.
- Cum eu sunt invitata, \ncepu ea cu un aer trufa[, p`rerea
mea poate are mai mult` importan]`.
Ziarista oft` [i arunc` o privire \nc`rcat` de \n]elesuri spre
tehnicieni. T`cut`, ridic` mâna, asemenea unui regizor de film,
ca s` anun]e: „Opri]i!”
- Domni[oar`, cred c` ar fi preferabil s` a[tepta]i \ntreb`ri
precise \nainte de a r`spunde. |n felul acesta, vom avea mai
pu]ine dificult`]i la montaj.
F`cu semn s` se reia \nregistrarea, iar Kate ro[i. Evita s`-l
priveasc` pe Greg Henderson. Acest b`rbat afurisit p`rea pe
punctul s` izbucneasc`. Nici m`car nu \ncerca s`-[i ascund` râsul
care i se sim]ea \n voce când continu` s` descrie animalele care
populau insula.
Kate tuna [i fulgera \n sinea ei. Greg trebuie s` fi organizat
totul, deoarece se pare c` [tia pe dinafar` desf`[urarea
opera]iunii. Dar el nu câ[tigase \nc` partida. Kate avea timp s`
revin` la atac.
- Ve]i vizita câmpia, domni[oar` Lawrence? veni \ntrebarea
urm`toare.
Dac` Greg spera s-o vad` luat` pe nepreg`tite, nu se va alege
cu nici un folos, de data asta. Cuvântul „câmpie“ venea de la sud-
42 AMANDA STEVENS

americanul „campos” sau teren agricol. Kate \[i \nv`]ase bine


lec]ia [i [tia c`, \n afara ora[ului Francistown, locuitorii consi-
derau restul insulei drept „câmpie”; tocmai voia s-o spun` când
o idee [ireat` \i trecu prin minte. De ce nu, Greg n-o merita oare?
Inima \ncepu s`-i bat` mai repede [i, cu respira]ia pe jum`tate
t`iat`, r`spunse:
- Da, m` voi duce s` vizitez câmpia.
Se opri o clip` [i continu`:
- Domnul Henderson a consim]it foarte amabil s` m` duc`
la Sealbank, cu avionul s`u.
Figura b`rbatului vizat r`mase de piatr`, dar privirea lui se
\n`spri [i buzele i se strânser`. Ziarista nu \n]elesese mali]iozi-
tatea [i termin` interviul urându-i lui Kate o [edere pl`cut`.
La pu]in timp dup` aceea, se reg`seau cu to]ii pe culoar: Greg
cu bra]ele \nc`rcate de c`r]i, Kate \mbr`cându-[i impermeabilul.
|[i regreta deja impetuozitatea. Oare ce va spune Greg? De ce nu
protestase? Dar erau deja afar` [i, \n ceea ce o privea, era
mul]umit` s` plece.
- Vrei s` te \ntorci cu mine? \i propuse Greg.
Deschise portiera Land Rover-ului s`u, dar Kate scutur` din
cap [i el nu insist`. Auzi portiera trântindu-se [i, când \ntoarse
capul, ma[ina se hurduca pe drum [i lua vitez`. |n fine, ie[i din
raza vederii [i Kate putu s` respire mai \n largul ei.
U[urarea ei a fost \ns` de scurt` durat`. Kate nu putu rezista
dorin]ei de a asculta emisiunea, \nainte de masa de sear`. |n
intimitatea camerei sale, \[i permise s` râd` de r`spunsurile ei
bâiguite. Era convins` c` Greg ordonase s` se taie comentariul
ei, dar n-o f`cuse. „Domnul Henderson a consim]it foarte ama-
bil s` m` duc`...“ Fraza era la locul ei. Acum, el era strâns cu u[a.
PRINS~ |N CAPCAN~ 43

***

|n seara aceea, dup` cin`, Kate \[i lu` din nou cafeaua \n
salon; de data aceasta, \i \ntâlni aici pe cei doi b`rba]i de la
sta]iunea meteorologic`, veni]i o dat` cu ea. Familiile celor pe
care ace[tia \i \nlocuiau \[i s`rb`toreau plecarea [i cele dou`
so]ii, care nu se \ntorseser` \n Anglia de patru ani, o asaltar` pe
Kate cu \ntreb`ri referitoare la mod`.
- Cât de lungi se poart` rochiile?... Oh, s` reg`seasc` ni[te
coafori buni...
|n mod inevitabil, cei patru b`rba]i \ncepur` o discu]ie sepa-
rat`. Kate accept` aceast` flec`real` care o relaxa, dup`
\ncerc`rile prin care trecuse \n ultimele zile. |ncetul cu \ncetul,
\ntreb`rile privitoare la Londra se epuizar` [i i se puser` altele
despre ea \ns`[i. Interlocutoarele ei ascultaser` emisiunea de la
radio. Cea mai \n vârst` dintre cele dou`, o femeie vesel`, cu o
privire pozna[`, o \ntreb` pe Kate cum de reu[ise s`-l conving`
pe Greg Henderson s-o duc` la Sealbank.
- Avem metodele noastre, r`spunse ea pe un ton de glum`.
|ncerca s` fac` pe reporterul experimentat [i s` uite de golul
pe care-l sim]ea \n stomac. Dac` s-ar putea s` nu depind` de el
ca s` ajung` acolo! Dac` ar putea \nchiria un Land Rover... |[i
aminti atunci remarca lui Dougal [i propria ei hot`râre de a [ti la
ce s` se a[tepte \n leg`tur` cu drumurile. Trebuia totu[i s` existe
câteva pe insula asta!
- Nu, nu exist`, \i confirm` cealalt` femeie.
Aceasta avea un p`r castaniu, scurt, care ar fi avut \ntr-adev`r
nevoie de o tunsoare corect`.
44 AMANDA STEVENS

- |ntre]inerea unei re]ele rutiere pe acest gen de teren ar


necesita sume astronomice. A[a se explic` de ce fermele se g`sesc
toate pe coast`, pentru a putea fi aprovizionate cu vaporul. Abia
de pu]in timp se poate recurge la serviciile companiei lui Greg,
dar numai \n locurile unde este posibil` aterizarea.
- Este de-a dreptul neobi[nuit din partea lui s` ia cu sine...
vizitatori, zise cealalt` femeie cu o u[oar` ezitare.
Vizitatori... Fusese oare pe punctul s` spun` „ziari[ti”? Dar Kate
cuno[tea deja sentimentele lui Greg fa]` de genul acesta de creaturi.
- Dac` vom mai fi aici când v` \ntoarce]i, ve]i veni s` ne
povesti]i despre vizita dumneavoastr`, nu-i a[a?
Tonul vocii ei p`rea s` insinueze c` aceast` \ntoarcere era
pu]in probabil`... Kate zâmbi, dar nu r`spunse. |ntoarse capul la
intrarea unei tinere blonde [i elegante. |nalt` [i zvelt`, avea ]inuta
aristocratic` a unui pursânge. Ea fiind scund` [i brunet`, Kate
ofta \ntotdeauna de invidie la vederea unor asemenea femei.
- Este fiica mai mare a guvernatorului, Laura, murmur` cineva.
Tân`ra se \ntoarse spre u[`, a[teptându-[i \nso]itorul.
Kate auzea pentru a doua oar` vorbindu-se despre guverna-
tor. |i reveni automat \n minte prima ocazie: acolo, \n holul de
la intrare, când Greg Henderson ridicase telefonul. De aceea, era
preg`tit` s` \nfrunte inevitabilul când el \[i f`cu intrarea [i o
ghid` \ncet pe distinsa [i eleganta Laura spre o mas` mai ferit`.
Kate se a[tepta s`-l vad` \mbr`cat simplu, cum i se \nf`]i[ase
\ntotdeauna. Dar n-ar fi crezut posibil un asemenea contrast: \n
seara aceasta era extraordinar de seduc`tor. Purta un constum
splendid de culoare \nchis`, bine ajustat pe umerii lui largi, o
impecabil` c`ma[` alb`, care \i punea scandalos \n valoare tenul
bronzat, [i o cravat` neagr` care dovedea c` nu avea nici o
PRINS~ |N CAPCAN~ 45

nevoie de podoabe de prisos. Trecu pe lâng` masa lor [i f`cu un


mic semn din cap care nu se adresa nici ei, nici cuiva anume.
Kate abia dac` \i r`spunse, dar remarc` degetul mare al lui Greg
care mângâia u[or bra]ul Laurei prin mâneca de m`tase roz. Kate
\l sim]i ca [i cum o atingea pe ea \ns`[i.
B`rba]ii se al`turar` din nou conversa]iei generale: se vorbea
despre zboruri [i condi]ii atmosferice. Lui Kate i se aduse un
pahar, ceea ce o ajut` s`-[i ocupe mâinile. Era foarte bine s` râd`
[i s` glumeasc` \ntr-o companie amical`, dar cum putea s` se
comporte firesc când \l vedea pe Greg Henderson cu coada
ochiului? Trebuie s` se fi a[ezat acolo inten]ionat, ca s` se
expun` permanent vederii ei, \n timp ce se apleca tandru spre
\nso]itoarea lui, \i zâmbea fermec`tor [i mi[ca \n joac` o veioz`
bine plasat` pe mas`, ca s`-i fac` p`rul s` str`luceasc`. Lini[tea
serii era distrus`, [i el o [tia prea bine. Va veni oare la ea pentru
câteva clipe ca s`-i spun` c` nu va fi nici o c`l`torie? Kate se
sim]ea \ncordat`, plin` de \ngrijorare, [i asta o irita. Foarte bine,
\[i spuse ea, e[ti pe o cale gre[it` [i e[ti tulburat`. Cuvinte rezo-
nabile, dar care n-o ajutau cu nimic. Greg Henderson era prin
urmare foarte obi[nuit cu femeile, el nu ducea o via]` de c`lug`r,
dar asta nu era de natur` s`-i u[ureze sarcina. |ncercase degeaba
s` redevin` st`pân` pe sine, nelini[tea n-o p`r`sea. |n fine, Greg
[i Laura se ridicar`. Dar nervozitatea f`cu loc unei deprim`ri
nel`murite. Se p`rea c`, oricum, nu-[i va reg`si lini[tea.
Pu]in \nainte de miezul nop]ii, grupul se desp`r]i; le ur`
noapte bun` [i promise s` vin` s` bea o cafea cu ei, la
urm`toarea lor trecere pe acolo. Apoi urc` scara. Sala de baie era
liber`, remarc` \n treac`t.
|[i strânse lucrurile \n câteva clipe. F`cu o baie cu mult`
spum` [i se destinse dup` grijile din timpul zilei.
46 AMANDA STEVENS

Greg Henderson l`sase s`-i scape dou` ocazii: \n primul rând,


ar fi putut face o t`ietur` \n interviu; \n al doilea rând, când o
rev`zuse \n salon, ar fi putut s`-i spun` c` nu putea fi vorba de o
[edere a ei la Sealbank. Ar fi umilit-o de fa]` cu martori, dar asta nu
era de-ajuns ca s`-l re]in`. Kate ie[i din cad` f`r` tragere de inim`.
Poate c` o va duce realmente acolo, la urma urmei? Dar când?
Kate ocupase baia mai mult timp decât avusese inten]ia. |[i
l`s` p`rul strâns \n vârful capului, \[i \mbr`c` rapid capotul [i se
enerv` cu cordonul. Când s` ias` din baie, u[a \i opuse rezis-
ten]`; când reu[i \n sfâr[it s` ias` pe palier, trusa de toalet` \i
sc`p` pe podea. Blestemând \n [oapt`, se aplec` s` adune totul.
- Era [i timpul!
|[i ridic` brusc capul. Se p`rea c`-l f`cuse din nou s` apar` ca
prin farmec.
- Eu... nu [tiam c` a[tep]i. Ar fi trebuit s` ba]i.
|i tremurau degetele. Culese o cutie de pudr` [i un borc`na[
de crem` care se rostogoliser` pân` la picioarele goale ale lui
Greg Henderson. El se aplecase ca s` i-o ia \nainte. Halatul lui de
baie se deschise [i descoperi un picior bronzat, pân` la coapsa
musculoas`.
- Mul]umesc, murmur` ea f`r` s`-l priveasc`.
|i auzi râsul ironic.
- Po]i fi gata diminea]a devreme?
Se ridic` [i Kate f`cu la fel. Nu \ncerc` s-o ajute; \[i
\ngr`m`dea lucrurile \n trus` [i, \n acela[i timp, \[i ]inea capotul
strâns pe ea.
- La ora [apte? continu` el pe acela[i ton. A[ vrea s` plec
rezonabil de devreme.
Kate nu se a[teptase la o plecare atât de rapid`.
PRINS~ |N CAPCAN~ 47

- Perfect! r`spunse ea.


F`cu un efort ca s`-i sus]in` privirea. G`si acolo aceea[i
expresie de dorin]` calculat`... Calculat`, poate, dar cu siguran]`
eficace, [i Kate \[i sim]i brusc palmele umede.
- De ce ]i-ai schimbat p`rerea? \ntreb` el.
Kate nu \n]elegea, era evident; dup` o scurt` pauz`, el
ad`ug`:
- De ce te-ai hot`rât s` accep]i regulile mele, \n cele din
urm`?
Kate \[i aminti de propunerea lui din diminea]a aceea. Dar
atunci, el glumea. Doar nu vrusese totu[i s` spun`... Inima ei
\ncepu s` bat` mai tare.
- Vin la Sealbank potrivit propriilor mele reguli, domnule
Henderson, reu[i ea s` spun`. Vreau ca lucrul acesta s` fie foarte
clar.
Greg f`cu ochii mari \n fa]a acestei \ndr`zneli.
- Este inutil s` mai discut`m, continu` Kate, deoarece dou`
mii de persoane sunt la curent cu acest plan. Prin urmare, dac`
]ii s`-]i p`strezi reputa]ia \n ochii comunit`]ii, te sf`tuiesc s` nu
\ntreprinzi nimic ce ar putea s` rup` acest echilibru fragil.
Guvernatorul, sunt sigur` de asta, ]ine ca unui reprezentant al
presei s` i se acorde cea mai deplin` ospitalitate. Dac` nu sunt
tratat` cu tot respectul cuvenit, va fi cu siguran]` nemul]umit
s-o afle.
Greg nu se ar`t` câtu[i de pu]in impresionat de aceast`
replic` prompt`; de fapt, \[i exprim` printr-un zâmbet
asem`n`tor cu o grimas` dispre]ul pentru astfel de p`reri.
- Doar nu-]i \nchipui c` m` sinchisesc de aprobarea public`,
\i arunc` el calm. {i nici un guvernator nu va vedea cu ochi r`i
48 AMANDA STEVENS

concep]ia mea despre ospitalitatea fa]` de o tân`r` femeie atât


de \ntreprinz`toare. Te-am pevenit, dac` vii, accep]i regulile
mele, Kate. {tiu exact cum trebuie s` se termine o asemenea
vizit` [i ar fi o prostie din partea mea s` \ncerc s` te \n[el sau s`
m` am`gesc singur.
- |n cazul acesta, c`l`toria nu va avea loc, \l anun]` Kate cu
un aer indiferent.
|[i ridic` b`rbia, se r`suci pe c`lcâie [i vru s` se \ndep`rteze
rapid pe culoar; dar el o prinse brutal de um`r [i o oblig` s` se
\ntoarc` pentru a-i face fa]`.
- C`l`toria aceasta nu poate fi anulat`, Kate, deoarece ai
anun]at-o la radio. Ce ajutor crezi c` po]i ob]ine de la ceilal]i
locuitori ai insulei când vor lua cuno[tin]` de aceast` schimbare
brusc` de atitudine? Ce se va spune la Londra când se va afla
vestea?
Era mult mai aproape de adev`r decât voia Kate s`
recunoasc`. Aproape c` auzea râsul dispre]uitor al lui Dougal
McInnes. Peste m`sur` de enervat`, \i arunc` printre din]i:
- Presupun c` [antajul este singura dumitale arm` ca s` ai
femei!
- Nu-]i fr`mânta frumosul dumitale cap cu felul \n care \mi
procur femei, murmur` el s`lbatic.
O \mpinse cu spatele \ntr-un perete [i continu`:
- |ntreab`-te mai curând ce le fac femeilor mele, o dat` ce
ajung acolo!
Capitolul 4

- Nu \ncerca s` m` intimidezi, domnule Henderson, ripost`


Kate, palid` de furie. D`-mi drumul imediat sau \l chem pe direc-
tor \n ajutor!
- Oh... foarte bine... nota zece pentru curaj, domni[oar`.
Greg o ]inea lipit` de perete cu mâinile lui puternice, dar
Kate refuza s` se zbat` [i \l sfida cu ochii ei str`lucitori.
- {i ce \i vei spune prietenului meu, directorul hotelului?
Greg vorbea pe un ton calm [i sigur de sine, [i lui Kate \i
venea s` urle.
- |i vei spune c` refuz s` m` las manevrat [i c` ]in s`-i dau
abilei noastre domni[oare lec]ia pe care o merit`? E timpul s-o
faci, Kate, [i cum se pare c` m-ai ales pe mine...
- N-am f`cut nimic de felul acesta. Numai pentru c` vreau s`
fac câteva fotografii...
- |n special la Sealbank...
Repro[ul era clar [i \nc`rcat de suspiciuni; Kate pierdu pu]in
din \ndr`zneala ei.
50 AMANDA STEVENS

- A[a-i mai bine, zise el.


Mâna care o ]inea de mijloc \[i sl`bi pu]in strânsoarea; dege-
tul mare al lui Greg \i mângâie spatele.
- O femeie trebuie s` [tie când s` se lupte, dar [i când tre-
buie s` se opreasc`.
Ezit` o clip`, apoi continu`:
- Prin urmare, Kate, iau asupra mea sarcina s` te \nv`].
De ce oare p`rul acestui b`rbat c`dea astfel... pu]in \ncre]it la
extremit`]i? {i de ce se gândea la asta? Ce-i p`sa ei? Kate cuno[tea
r`spunsul, trebuia s` ias` rapid din aceast` situa]ie.
- M` duc la culcare, anun]` ea, reluându-[i \ndelung respi-
ra]ia, \n genul unei ducese ofensate. N-am s` ]in seama de imper-
tinen]a dumitale, domnule Henderson, dar dac` vei uita din
nou, nu voi avea de ales [i voi fi nevoit` s` merg mai departe.
Cu o mi[care dispre]uitoare a \ncheieturii mâinii, \mpinse
brusc bra]ul lui Greg [i a[tept` ca el s` dea \napoi. Apoi, cu o
st`pânire de sine supraomeneasc`, se \ndrept` spre camera ei,
cu capul sus, cu toat` aparen]a unei femei calme, lini[tite, sigur`
de ea. Dar nu reu[i s` reziste [i arunc` o privire \n urm` \nainte
de a deschide u[a.
Greg era \n cap`tul cel`lalt al culoarului, sprijinit cu spatele
de perete, cu unul din degetele mari vârât sub cordonul halatu-
lui de baie. N-avea aerul unui om care tocmai \ntâlnise un adver-
sar demn de el sau care s` se fi amuzat. Oricare ar fi fost reac]ia
\n]eleas` de Kate, aceast` privire rapid` \l surprinse \ntr-o medi-
ta]ie serioas`, f`r` vreo urm` de zâmbet pe buze.
Kate se st`pâni pân` la cap`t: o dat` \n siguran]` \n camera ei,
r`suci cheia \n broasc`, l`s` s`-i scape un suspin adânc [i se
pr`bu[i pe pat. Poate c` ar trebui s` renun]e la aceast` c`l`torie
PRINS~ |N CAPCAN~ 51

\nainte s` fie prea târziu. Dac` ar exista vreun avion spre


continent, a doua zi... Dar singurul care urma s` decoleze se va
\ndrepta spre Sealbank. Kate \ncerc` s`-[i \nchipuie ce o a[tepta
acolo. Nu era nevoie s` dea frâu liber imagina]iei, deoarece avea
toate am`nuntele. Puse mâna pe servieta cu documente [i o goli.
|[i f`cea de lucru pân` când \[i va reg`si lini[tea.
Timp de un an [i jum`tate, Dougal McInnes trimisese la
Londra rapoarte am`nun]ite. Kate avea un rând de fotocopii [i
g`si toate informa]iile necesare. Era greu de ajuns la Sealbank,
uneori imposibil, dar era una dintre mo[iile cele mai importante
de pe insul`... un fel de mic c`tun englezesc. Aici tr`iau mai
multe familii, fiecare \ntr-o cas` personal`... Va reu[i cu siguran]`
s` stabileasc` leg`turi cu una sau cu alta. Acoperi[ul lui Greg
Henderson nu va fi singurul posibil.
|ndat` ce pricepu asta, Kate se sim]i oarecum u[urat`, dar cu
toate acestea petrecu \nc` o noapte destul de agitat`. Se r`sucea
\n patul ei [i revedea toat` situa]ia \n minte. Totul va merge mai
bine, o dat` ajuns` acolo. A doua zi diminea]`, continua s` se
aga]e cu disperare de aceast` idee, \n micul birou al aeroportu-
lui.
Greg nu se r`zgândise, iar Kate nu [tia dac` trebuia s` se
bucure sau s` regrete. |l privea \ndeplinind nenum`rate for-
malit`]i.
De ce oare b`rbatul acesta o tulbura atât de mult? Ce se
\ntâmpla cu ea? De ce misiunea ei nu mergea bine, \nainte chiar
de a fi \nceput? Degetele \i tremuraser`, seara trecut`, când \[i
strânsese lucrurile r`spândite din trusa de toalet`. Fusese oare
numai din cauza prezen]ei lui Greg? Putea s` se lase impresio-
nat` de \nf`]i[area lui seduc`toare, \n vreme ce-l ura \n mod
52 AMANDA STEVENS

con[tient? Seduc`tor... cine vorbea de seduc`tor? Dar era, \ntr-un


anume fel, f`r` s` corespund` idealului ei. Ea aprecia mai
degrab` un b`rbat sofisticat, un or`[ean... Dintr-o dat`, imaginea
unei tinere \n rochie de m`tase roz se ivi \n fa]a ei, cu Greg
Henderson lâng` ea, ar`tând irezistibil \n acea \mprejurare. Kate
oft`. Totul era confuz \n mintea ei. Unde era existen]a ei lon-
donez`, atât de bine ordonat`?
- S` lu`m copila[ul! zise Greg.
Se apropiase \n timpul reveriilor lui Kate. Porni \n urma lui
pe pist`. U[oara ei \ngrijorare se transform` \ntr-o team` care \i
strânse inima, la vederea micului avion. Trebuie s`-[i fi pierdut
min]ile... Dar Greg o ajuta deja s` urce la bord, \ngr`m`dea baga-
jele lor \n spate [i se a[eza pe scaunul pilotului.
O oarecare apropiere era inevitabil` \ntr-un spa]iu atât de
limitat: umerii li se atingeau, bra]ele de asemenea, când Greg se
apleca \n fa]a ei ca s` roteasc` manetele [i s` citeasc` indica]iile
aparatelor de m`sur`. El \[i scosese haina, iar ea taiorul; c`ma[a
bleu pal a lui Greg \i sublinia for]a [i \i scotea \n eviden]` umerii
largi. Kate g`sea cople[itoare virilitatea lui; reu[i cu greu s`-[i
st`pâneasc` reac]ia când o ajut` s`-[i prind` centura de
siguran]`.
Fe]ele lor erau la câ]iva centimetri una de alta, \ncât o vedea
pe cea a lui Greg \n detalii microscopice... |i \ncredin]a via]a ei.
Dac` avionul va ateriza normal, \i va r`mâne \ndatorat`. Ideea o
tulbur` brusc.
Greg \i citea oare gândurile? {tia oare, \n clipa aceea, c` nu se
sim]ise niciodat` atât de vulnerabil`? Calmul ei aparent nu-i
tr`da zbuciumul interior? Privirile lor se \ntâlnir` o secund`.
PRINS~ |N CAPCAN~ 53

Kate avu impresia c` era un mic animal prins \n curs` de un


vân`tor, ]inut strâns, cum era ea \n realitate, \ntr-o plas` solid`.
Haide, fata mea, st`pâne[te-te!
- Ai mai zburat \ntr-un avion ca acesta? o \ntreb` Greg
lini[tit.
Era \ntors spre ea [i un bra] se sprijinea pe sp`tarul scaunului
lui Kate. Credea c` este speriat`? Era o excelent` porti]` de
sc`pare; Kate scutur` din cap [i ridic` din umeri cu nep`sare:
reac]ionase bine.
- Totul va fi bine, spuse el.
O b`tu lini[titor pe bra] [i reveni la comenzi; f`cu ultimele
verific`ri \nainte de plecare [i uit` cu totul de existen]a lui
Kate.
Motorul demar` zgomotos, f`când-o pe Kate s` tresar`. El tre-
buia s` piloteze avioane, ca al]ii ma[ini sport: ca s`-[i demon-
streze vigoarea. Kate \[i st`pâni un râs \n`bu[it, mul]umit` s`-[i
vad` sentimentele revenind la m`suri corecte: \n sfâr[it, aprecia
b`rbatul dup` valoarea lui. Cel pu]in, la \n`l]ime el nu va avea
r`gaz: trebuia s`-[i p`streze mâinile pe manete pân` la aterizare,
altfel ar fi amândoi \n pericol de moarte.
|ncetul cu \ncetul, autoritatea lui calm` avu asupra lui Kate
un efect lini[titor. Era tot atât de atent la decolarea micului s`u
avion, ca oricare pilot al unui avion cu reac]ie.
Elicea care se \nvârtea forma o pat` vag`, imprecis`; zgo-
motul era asurzitor. Greg \[i puse casca [i vorbi \n microfonul
\ncorporat; Kate nu auzea un cuvânt. El scrise \n grab` ceva \n
planul de zbor. Porniser` [i se \ndreptau anevoios spre
cap`tul pistei.
54 AMANDA STEVENS

- Centura de siguran]` este prins` bine?


Oprind avionul, Greg se \ntoarse spre ea. Era din partea lui o
ultim` verificare automat`, \n]elese Kate. Faptul c` o fixase el
\nsu[i pu]in mai \nainte nu avea importan]`. Greg, pilotul \n
orice caz, p`rea s` se intereseze de binele ei.
Dup` un alt control, când motorul fu bine ambalat [i când
totul vibra, \naintar` \n sfâr[it pe pist` [i prinser` vitez` ca s`
decoleze. Liniile albe defilau dedesubtul lor. O u[oar` tres`rire:
micul avion p`r`sise solul [i \[i ridica botul spre cer, \nsetat de
libertate.
Kate nu avea destui ochi ca s` vad` totul. Aeroportul
r`m`sese departe \n urma lor. Greg virase u[or pe o arip` [i se
\ndrepta spre lan]ul \nalt de mun]i care o fascina de când sosise.
Urmar` noi \nsemn`ri \n planul de zbor, un savant control al
traiectoriei, [i man[a deveni u[oar` ca un fulg: lui Greg \i era de-
ajuns un deget ca s-o manevreze. El \[i scoase casca, privi cerul
ca s` se asigure de limpezimea lui [i se l`s` pe sp`tarul scaunului
ca [i cum partea dificil` a programului era \ndeplinit` [i nu mai
r`mânea decât s` a[tepte.
Pentru Kate, nimic nu mai avea importan]`, \n afar` de ea
\ns`[i [i de Greg \n vacarmul [i izolarea aceea. |[i l`sase pe
p`mânt toate problemele, devenite ne\nsemnate. Universul ei,
via]a ei, totul depindea de mâinile \ndemânatice ale b`rbatului
a[ezat \n stânga ei. |i recuno[tea cel pu]in priceperea. Existen]a
ei, sau mai exact sfâr[itul acesteia, nu mai depindea de ea. |n
aceste condi]ii, la ce bun s`-[i fac` griji? De aceea, nici nu-[i
f`cea. Privea \n jurul ei, uimit`, tot atât de fermecat` de
priveli[tea neguroas` a p`mântului ca primii oameni ajun[i pe
Lun`.
PRINS~ |N CAPCAN~ 55

- Te sim]i bine?
Greg \[i reluase personalitatea de pilot [i punea \ntrebarea
din obi[nuin]`, dar Kate nu reu[i s` ascund` lic`rirea de
\ncântare care str`lucea \n ochii ei.
- Minunat! m`rturisi ea.
Se obi[nuise cu zgomotul [i g`sea conversa]ia relativ u[oar`,
ridicând tonul.
- Suntem cam pe la jum`tatea drumului, continu` Greg.
Vezi locul acela, jos?
|i ar`ta o \ntindere de ap` \n form` de furc`.
- Ne afl`m aici, zise el b`tând cu degetul harta \n \nvelitoare
de plastic de pe genunchii lui. Am zburat bine. Vântul din spate
ne este favorabil.
- Cum de [tii asta?
- Sosim la repere mai curând decât este prev`zut.
|i \ntinse planul de zbor [i Kate v`zu lista cu posibilele ore de
sosire la diverse puncte de reper.
- Iat` ora la care ar fi trebuit s` ajungem aici, \i spuse Greg
ar`tându-i prima coloan`, [i iat` ora real` a sosirii noastre. Dup`
cum vezi exist` o diferen]` serioas`. Dar, dac` am fi avut vântul
\n fa]`...
- Am fi fost \ncetini]i?
- Exact.
- {i \n felul acesta zbori?
Situa]ia p`rea ciudat de \nvechit`. Unde erau oare toate
echipamentele sofisticate de care auzise vorbindu-se?
- Pot s` m` \ntorc la Francistown bazându-m` pe instru-
mentele mele.
Greg p`rea mul]umit c` poate s` dea câteva explica]ii. O f`cea
ca s` se simt` \n largul ei?
56 AMANDA STEVENS

- Dar, continu` el, la Sealbank nu exist` radar. De aceea,


f`r` vizibilitate, nu pot merge acolo.
Luar` altitudine ca s` treac` peste crestele \nz`pezite. Locul
p`rea s`lbatic [i neospitalier, [i Kate se surprinse \ntrebându-se
ce va g`si la Sealbank [i cu ce probleme va fi confruntat` când va
ajunge pe p`mânt. Se z`rea din nou oceanul, \n dep`rtare, din-
colo de mun]i.
F`r` s` fi avut senza]ia unei coborâri progresive, Kate \[i d`du
dintr-o dat` seama c` vedea totul \n am`nunt. Micul avion vir`
pe aripa stâng`: Greg p`rea s` fixeze un punct de pe sol, dar ea
nu distingea nimic.
- Centura de siguran]` este prins` bine?
Mereu aceea[i rigurozitate. Se preg`teau de aterizare [i ideea
era surprinz`toare, deoarece zburau desupra oceanului. Greg
redres` avionul [i \ncetini. Se apropiau de un port minuscul,
m`rginit de câteva case. Kate nu z`rea nici o urm` de pist`. |[i
sim]i gura uscat` [i un mare gol \n stomac când Greg f`cu un
viraj de patruzeci [i cinci de grade.
Jos, exact \n fa]a lor, \n spatele unei case mari [i albe, se afla
un câmp mic... cu oi! Dincolo de el, o falez` [i toat` \ntinderea
oceanului. Era a[adar câmpul cu oi sau nimic.
Kate \i arunc` o privire lui Greg, temându-se s` scoat` vreun
sunet care s`-i distrag` aten]ia. Trebuie s`-[i fi pierdut capul,
dac` se gândea c` poate a[eza avionul pe fâ[ia aceea minuscul`
de teren.
Avionul zbura mai \ncet [i d`dea impresia c` este suspendat
\n aer, oscilând ca o pendul` \ntre vânturi contrare. Figura lui
Greg era \ncordat`; \[i dirij` \ncet avionul [i-l a[ez` f`r` necazuri
pe iarb`, dup` un mic zid de pietre. Oile b`tuser` \n retragere.
PRINS~ |N CAPCAN~ 57

El frân` treptat [i rul` pe un teren nu foarte neted, \n direc]ia


casei. Acum, câmpul p`rea imens; nu folosiser` decât jum`tate
din el ca s` aterizeze, [i temerile lui Kate disp`rur`, l`sând loc
unei mari u[ur`ri care \i provoc` un fel de ame]eal`.
|n sfâr[it, Greg \ntrerupse contactul [i se \ntoarse spre tân`ra
femeie. Fusese probabil pe punctul s` fac` un comentariu, dar se
r`zgândi [i tr`s`turile lui aspre se destinser` \ncet; zâmbi când
v`zu expresia ochilor \nso]itoarei lui.
- Aten]ie, o sf`tui el cu amabilitate. Nu te l`sa ame]it`, este
o pasiune plin` de sacrificii.
- Eu... a[ putea \ncerca? M-ai \nv`]a?
Ideea de a trece peste asemenea obstacole i se p`rea de
necrezut, iar pe Greg \l f`cu s`-[i uite animozitatea.
- Vom vedea.
El \[i desprinse centura de siguran]` [i nu mai zise nimic; dar
cuvintele lui avuseser` un ton aproape indulgent. |n]epenit`,
Kate cobor\ cl`tinându-se din avion. Mintea ei era prada unui
vârtej de posibilit`]i. Suspin` [i se sim]i aproape fericit` privind
\n jurul ei acest nou peisaj.
Greg \[i oprise avionul \n spatele casei albe z`rite din \naltul
cerului. Kate trecu \n spatele lui printr-o deschiz`tur` practicat`
\ntr-un zid [i \l urm` pe un drumeag care \i duse \n spatele casei.
Aceasta era a[ezat` \ntr-o scobitur` a terenului, ap`rat` din trei
p`r]i de relief, dar p`strând spre sud o vedere asupra coastei
stâncoase [i crestate. Dougal voia s` instaleze o nou` platform`
pe undeva pe acolo, jos; dar Kate respinse deocamdat` aceast`
idee. Erau abia la jum`tatea drumului când ap`ru un câine negru
cu alb, cu urechile culcate [i limba ro[ie atârnând ca un drapel;
se repezi spre Greg ca un uragan.
58 AMANDA STEVENS

Acesta din urm` l`s` jos valiza lui Kate [i se aplec` s`


primeasc` animalul. |ntre timp, un alt câine, mult mai lini[tit,
sosi \n urma celui mai tân`r. Ceremonia de primire se repet` [i
Greg se l`s` lins pe fa]`. |n fine, ordinea se restabili [i \[i reluar`
mersul spre cas`.
- |n lipsa mea, ei r`mân cu administratorul meu, \i explic`
Greg.
|[i c`uta cheia.
- Zgomotul avionului le anun]` \ntoarcerea mea.
Se aplec` [i ciufuli un cap cu blan` lung`.
- N-am reu[it niciodat` s` ajung la cas` \naintea acestui pri-
eten tân`r!
Era un mod potrivit de a sparge ghea]a, de a trece pragul [i
de a intra \n buc`t`ria lui Greg f`r` acel sentiment jenant c` nu
e[ti la tine acas`. El umplu cu ap` gamelele câinilor, arunc` o
privire unui blocnotes de pe perete, \n c`utarea unor eventuale
mesaje. Cum nu exista nici unul, Greg se \ntoarse \n sfâr[it spre
Kate [i \[i relu` rolul de gazd`... sau poate altul, poate mai neli-
ni[titor? Expresia lui \i reaminti imediat tinerei femei cuvintele
\nsp`im`nt`toare din seara trecut`. Acum, era aici... Care erau
oare inten]iile exacte ale lui Greg Henderson \n privin]a ei?
Dup` cum se p`rea, el nu considera c` venise momentul s`
atace problema. Kate se sim]i u[urat` când el o conduse spre
camera ei; urcar` o scar` destul de abrupt`, traversar` un palier
larg, coborâr` dou` trepte [i Greg deschise o u[`. Puse valiza ei
pe covor.
- Nu \]i va lipsi nimic, sper. Am s` pun ap` la \nc`lzit. Cafea?
O mi[care din cap a fost de-ajuns ca s` r`spund` celor dou`
\ntreb`ri.
PRINS~ |N CAPCAN~ 59

Era \ntr-adev`r o camer` de oaspe]i? S` fi fost oare genul de


loc unde s` g`zduie[ti o ziarist` care \]i displace total? Patul cu
baldachin era acoperit cu o cuvertur` dintr-o ]es`tur` u[oar` cu
desene mari, asortat` cu perdelele [i cu perna aruncat` pe un
fotoliu tapi]at cu catifea roz. Mobilierul de culoare \nchis` era
din stejar masiv, iar \n [ifonier s-ar fi putut ascunde. Pere]ii erau
\mpodobi]i cu gravuri de plante [i animale; pe m`su]a de toalet`
se g`seau un buchet de trandafiri [i [erve]ele de toalet` de
culoare roz; plutea un miros de cear`. Camera fusese preg`tit`
cu dragoste [i grij`, se vedea clar. N-avea importan]` dac` Greg
nu ceruse toate aceste aten]ii. Kate v`zu pe fereastr` soarele
sclipind pe valuri. Pentru prima dat` de la sosirea pe insul`, avu
impresia c` este var`.
Se duse \n baie [i se aranj` pu]in. Era ciudat de jenat` s`-[i
lase lucrurile al`turi de acelea ale unui b`rbat: un aparat de
b`rbierit, perii, o lo]iune dup` ras. Aceasta mirosea a lemn de
santal, ca [i crema de ras; amestecul trezea \n Kate o cert`
pl`cere senzual` pe care o putea explica \n \ntregime.
Greg trebuia s-o fi auzit coborând scara, deoarece \i strig`:
- Sunt aici!
Kate se orient` dup` sunetul vocii lui, travers` un salon
spa]ios [i se trezi \ntr-o ser` lung`. Nu se a[tepta s` descopere
acolo o temperatur` pl`cut`, chiar cald`; atmosfera era
amenin]`toare, din cauza mirosurilor amestecate ale mai multor
specii de trandafiri. Cei din camera ei proveneau a[adar de aici,
nu puteau cre[te afar`.
Un asemenea confort o surprinse pe Kate. Vederea lui Greg
o uimi [i mai mult: era \ntins pe un [ezlong [i ]inea o
fermec`toare cea[c` de cafea din por]elan, care p`rea deplasat`
\n mâini atât de mari.
60 AMANDA STEVENS

- }i-am turnat cafea.


O urm`ri cu privirea; ea se duse s`-[i ia cea[ca de pe o mas`
[i reveni s` se a[eze \ntr-un leag`n de gr`din`, coco]ându-se
foarte confortabil pe marginea lui. |l urm`ri la rândul ei pe Greg
golindu-[i cea[ca, punând-o \ncet pe p`mânt [i \ntinzându-se din
nou, aproape la orizontal`. El \nchise ochii [i se \ncredin]` soare-
lui ca [i cum era \n croazier` pe m`rile sudului.
Fermec`tor! Dar cel pu]in Kate nu era obligat` s` sus]in` o
conversa]ie cu el. Unde erau câinii? |nchi[i \n buc`t`rie, dup`
toate probabilit`]ile. Ce b`d`ran! Neavând altceva de f`cut, \[i
l`s` privirea s` r`t`ceasc` peste frunzi[uri, corole catifelate [i
plante ag`]`toare. Era locul cel mai agreabil dintre cele
descoperite \n ultimul timp, dar de ce apar]inea acestui b`rbat?
Totul p`rea de necrezut, extraordinar. De exemplu, aceast`
cafetier` din argint, \n locul unui vas de faian]`. Aceste ce[ti...
Kate \ntoarse discret farfurioara: Spode. Ar fi trebuit s`
b`nuiasc`... [i ea se a[tepta s` g`seasc` un serviciu grosolan.
Oare ce alte surprize \i rezerva Greg Henderson? {i de ce era
\ntins acolo, lini[tit, ca acalmia dinaintea furtunii?
Pulov`rul i se lipea lui Kate de spate; de ce nu-[i pusese o
bluz`? Cât timp va trebui s` r`mân` acolo? Totul era calm; auzea
tic-tacul orologiului de la intrare, o musc` zburând desupra
capului ei. De ce el nu spunea nimic? A[tepta ca ea s` fac` primul
pas? |ncepu s` numere ochiurile de geam ca s` nu \nnebuneasc`.
- Am s` plec curând, zise Greg.
Ea nu ajunsese la cincizeci [i se \ntreba dac` o v`zuse privin-
du-[i ceasul. Arunc` o scurt` privire \n direc]ia lui, dar el abia
deschidea ni[te ochi somnoro[i.
PRINS~ |N CAPCAN~ 61

- Voi lipsi cea mai mare parte a zilei, ca s` rezolv afaceri cu


Ralph... administratorul meu, ad`ug` el ca [i cum ea nu \n]ele-
sese. Trebuie s` punem totul la punct pentru tunsul oilor.
Kate se str`duia s`-l asculte, dar el putea s`-i tot vorbeasc`
mereu despre am`nunte practice. S`-l vad` culcat acolo \n toat`
lungimea lui, \n pantalonii bleumarin strân[i pe corp... [i \n
aceast` c`ma[` descheiat` care l`sa s` se vad` mici pic`turi de
transpia]ie... Prin urmare, [i lui \i era cald. Cu atât mai bine!
Poate c` soarele era de vin`, la urma urmei, [i nu aceast`
senza]ie stranie pe care o \ncerca din nou, ca \n avion, sau ca \n
prima sear` când st`tea \n pragul camerei ei: un b`rbat puternic,
hot`rât, intangibil.
Ie[i de aici cât mai ai \nc` posibilitatea! Kate se \ndrept` spre
mas` ca s`-[i lase pe ea cea[ca. Mai putea gândi \nc` logic sau era
prea târziu? Ochii somnoro[i care o urm`reau \ncepur` s`
str`luceasc` periculos. El \i \ntinse cea[ca s-o duc` pe mas`, dar,
\n clipa când \naint` ca s-o ia, el \[i retrase mâna [i Kate trebui s`
se apropie; cu mâna liber`, o prinse prompt de \ncheietura
mâinii [i l`s` dup` aceea cea[ca jos ca s` n-o sparg`. Venise pur
[i simplu \n \ntâmpinarea inten]iilor lui [i Kate se nec`ji c` se
l`sase prins` atât de u[or.
- Sunt sigur` c` ai o zi foarte \nc`rcat`, zise ea pe tonul cel
mai lini[tit cu putin]`. Nu vreau s` te re]in... Trebuie s` ai multe
treburi de...
Dar la ce bun s` continue? Ar fi putut tot atât de bine s` dea
cu capul de un zid de c`r`mid`.
- Am timp destul pentru toate, murmur` Greg cu o voce atât
de blând` \ncât Kate se \nfior`. De ce nu te a[ezi confortabil [i s`
te destinzi, s` profi]i de soare... A[ putea s`-]i fac un loc[or aici.
62 AMANDA STEVENS

Nici m`car nu avu timp s` reac]ioneze: mâna lui Greg se


strânse [i o oblig` s` se a[eze lâng` el.
- A[a este mult mai bine. Acum pot s` te v`d f`r` s`-mi
sucesc gâtul. {i de ce s` m` duc la treab`? Nu merit s` m` odih-
nesc dup` ce te-am adus aici cu avionul?
|i mângâia \ncet bra]ul. Ar fi putut s` scape, dar nu avea cura-
jul... Respira]ia i se acceler`, \ncerc` s` [i-o st`pâneasc`, dar Greg
observ` [i o lic`rire de triumf trecu rapid prin ochii lui.
- Unii s-ar gândi c` merit chiar mai mult... Nu ai ob]inut ce
voiai, Kate? Ai ajuns la Sealbank. Nu putem uita \ntreb`rile de
genul „de ce” [i „cum”?
Zâmbetul lui se l`rgi.
- Acum, vino s`-mi mul]ume[ti cum se cuvine.
Nu prev`zuse c` lucrurile se vor petrece \n felul acesta. Ar fi
trebuit s` g`seasc` un mijloc s`-l opreasc`, o remarc` banal`, dar
nu-i venea nimic \n minte. Se l`sa \n seama dispozi]iei
nep`s`toare a lui Greg, care o cople[ea ca parfumul \mb`t`tor al
trandafirilor, \i anihila orice rezisten]` [i \i suscita o anume
pl`cere senzual`. Degetele de pe um`rul ei \ncepur` s` se joace
cu p`rul ei lung, castaniu; cu ochii lui, cu mâinile, Greg o tr`gea
spre el. Buzele lor se atinser` u[or [i, o clip`, bunul sim] o f`cu
pe Kate s` dea \napoi, dar Greg o sorbea din ochi ne\nduplecat
[i mâna lui, aflat` \n spatele capului ei, o f`cu s` se aplece din
nou \nainte.
De data aceasta, orice timiditate disp`ru, iar Kate \ncepu s`
accepte acest s`rut, [i chiar cu pl`cere. Nu mai era vorba de agre-
sivitate din partea acestui b`rbat care o manipula cu o abilitate
de necrezut. Dintr-o dat`, deveni incapabil` s` se minuneze sau
chiar s` gândeasc`: o cuprinse o senza]ie pl`cut` de c`ldur` [i \i
PRINS~ |N CAPCAN~ 63

afect` sim]ul realit`]ii. C`ldura deveni mai puternic`, mai


intens`, mai exigent` [i el ob]inu ceea ce urm`rea. |ncetul cu
\ncetul, Kate prindea curaj, r`spundea tuturor ini]iativelor lui
Greg...
Ce f`cea oare? Nu mai era st`pân` pe ea.
Ceva, totu[i, o opri brusc: Greg nu mai reac]iona. |ncre-
menise cu totul. |[i ridic` ochii ca s`-i \ntâlneasc` pe ai lui,
nesigur`, gata s` zâmbeasc` timid... Poate c` se l`sase antre-
nat`... Dar privirea lui nu era aceea la care se a[tepta, figura lui
Greg se \n`sprise.
- Nota zece, domni[oar` Lawrence, murmur` el.
Kate abia \i recunoscu vocea. Cum era posibil` o asemenea
vehemen]`? |[i re]inu respira]ia [i el continu` cu asprime:
- M` gândeam c` te vei \nf`c`ra cu u[urin]`, dar, \n ceea ce
m` prive[te, nu credeam c` m` voi l`sa ispitit atât de repede. Dar
nu acum, dulce Kate. N-am deloc timp s` fac pe judec`torul pen-
tru amândoi.
O respinse, se ridic` [i \[i aranj` c`ma[a la locul ei. Kate vru
s` vorbeasc`, dar nu reu[i s` scoat` nici un cuvânt. |l privea fix
[i se \ntreba ce o s` mai spun`.
- Trebuie s`-mi cer scuze pentru c` am \ndr`znit s` insinuez
c` e[ti lipsit` de experien]`. |mi scot p`l`ria \n fa]a Londrei!
ad`ug` el din ce \n ce mai furios.
|naint` spre ea [i \i prinse cu putere b`rbia ca s-o oblige s`-l
priveasc`.
- Nu [tiu cine te-a trimis aici, dar [tiau bine ce f`ceau.
Capitolul 5

- Nu-i amesteca pe patronii mei \n povestea asta!


Kate \[i reg`sise \n cele din urm` vocea [i o folosea cu toat`
intensitatea.
- Ei nu m-ar fi trimis aici dac` ar fi [tiut ce fel de om e[ti...
El nu-i d`dea drumul, ca [i cum nu [tia sau nu-i p`sa c` o
f`cea s` sufere.
- {i ce fel de om sunt, Kate? Numai pentru c` nu-mi plac
interven]iile str`ine...
- Cine intervine, a[ vrea s` [tiu? protest` ea f`r` m`car s` se
gândeasc`.
- {i eu a[ vrea s` [tiu. Doar nu-]i \nchipui c` nu cuno[team
interesul pe care l-am stârnit \n ace[ti ultimi ani. |nainte am fost
l`sa]i s` ne ducem via]a \n tihn`. Apoi, dintr-o dat`, sub pretex-
tul c` posedam poate un lucru foarte râvnit, ni se trimite o band`
de tâlhari, [i acum...
Se \ntrerupse, \i d`du \n sfâr[it drumul [i o m`sur` cu o
privire dispre]uitoare din cap pân`-n picioare.
PRINS~ |N CAPCAN~ 65

- ...{i acum, apari aici cu saco[a cu aparate de fotografiat pe


um`r, dac` n-ai l`sat-o s` zac` pe undeva, dintr-o dat` interesat`
de Sealbank. Trebuie oare s` cred c` este numai pentru supli-
mentul de duminic` al unei reviste? Dou` incidente f`r`
leg`tur`? Ei bine, nu-mi place s` fiu \n[elat, Kate; prin urmare,
nu \ncerca s` joci aici una dintre stratagemele tale de londonez`.
N-o s`-]i mearg`!
- Dac` aveam stratageme \n saco[a mea, nu mi-a[ pierde tim-
pul experimentându-le asupra dumitale! strig` Kate, indignat`.
Dar, \n ceea ce te prive[te, constat c` nu e[ti lipsit de a[a ceva!
El \[i ridic` sprâncenele \ntr-o expresie de fals` surpriz`. Kate
\[i continu` diatriba:
- Dar dumneata nu ]i-ai pierdut timpul, pot s` te asigur:
c`l`toria cu avionul, toate aceste ocoli[uri [i tertipuri, sentimen-
tul de u[urare de a fi \nc` \n via]`. Este un truc bun, domnule
Henderson, ar trebui brevetat. {i, dup` asta, m` aduci aici...
Arunc` o privire \n jurul ei.
- Oh, este foarte pl`cut aici! Cald, parfumat... Sunt
[ezlonguri [i leag`ne de gr`din`, [i m` faci s` m` apropii ca s`-]i
iau cea[ca. {i \mi vorbe[ti mie despre stratagemele londonezilor.
|mi pare r`u dac` te-am ofensat r`spunzându-]i la s`rut. A fost
pur instinctiv... s` spunem c` am fost bine programat`, dar pot
s` te asigur c` nu se va mai repeta!
- Oh, ba da, Kate, [i o [tii prea bine.
Vocea lui era acum un murmur amenin]`tor.
- Te prevenisem cu privire la ce se va \ntâmpla dac` vii aici.
Recunosc, nu m` a[teptam la o reac]ie atât de spontan`. Dar
graba ta, Kate, oricare ar fi motivele, m` face s` cred c` ai fi de
acord cu o repeti]ie.
|i venea s`-l strâng` de gât!
66 AMANDA STEVENS

- Dac` \ncerci, \]i pierzi timpul!


Brusc, Kate era pe punctul s` izbucneasc` \n plâns; de aceea,
\ncerc` s` treac` prin fa]a lui. Dac` ar putea m`car s` ajung` \n
camera ei!
Dar el o re]inu [i ea nu v`zu nici o urm` de mil` \n ochii reci
[i duri care o cercetau. |l g`sise vreodat` seduc`tor? Acum, p`rea
incredibil.
- Eu n-am nimic de dovedit, Kate, dar tu po]i \nc` \ncerca
s`-mi demonstrezi c` n-am dreptate!
|n ce privin]`? se \ntreb` Kate. |l privi cu disperare. Nu con-
sim]ise oare? Dar nu era a[a. Nu avea oare leg`turi cu cei din
domeniul petrolului? Dar nici asta nu era adev`rat. Cum s`
explice situa]ia ei unui om ca Greg Henderson? Toate argu-
mentele erau \n favoarea lui. Nu \ntâlnise niciodat` o fiin]` atât
de demn` de ur`.
- N-ai nimic de spus? Bine\n]eles c` nu.
El nu reu[i un zâmbet prea conving`tor.
- Iat` de ce acest sejur va fi interesant, Kate. Ai curaj, prin
urmare vei continua s` te lup]i. M` \ntreb cât timp \mi va trebui
ca s` te oblig s` ceri \ndurare.
- N-am venit aici ca s` ascult genul acesta de discurs...
- Atunci, de ce e[ti aici, Kate?
Fa]a lui Greg nu mai avea decât tr`s`turi ascu]ite. O trase cu
putere spre el, dar ea se zb`tu, se eliber` [i fugi; travers` sera [i
urc` scara s`rind câte patru trepte o dat`. Credea c` o va urm`ri,
dar el n-o f`cu [i ea se sim]i u[urat` deoarece nu exista cheie \n
broasc`. Se pr`bu[i pe pat [i \ncepu s` plâng`, ceea ce o l`s`
epuizat`, cu ochii ro[ii [i fa]a umflat`.
Greg Henderson era un individ josnic... Kate \[i c`ut` o
batist` \n buzunar... O brut` josnic` [i egoist`... |[i [terse
PRINS~ |N CAPCAN~ 67

nasul [i arunc` o privire \n oglinda m`su]ei de toalet`. Totu[i,


el avea dreptate \ntr-o privin]`: ea nu va abandona partida.
Un l`trat o f`cu s` se apropie de fereastr`: câinele mai tân`r
\ncerca s` se joace cu st`pânul s`u [i s`rea \n jurul lui. Greg
arunc` un b`] [i a[tept`, cu degetele mari vârâte sub cureaua
pantalonilor [i cu capul dat spre spate; bolidul negru cu alb
dep`[i ]inta, frân` pe toate patru labele, ridic` proiectilul [i-l
aduse \n goana mare lui Greg. Kate urm`rea scena cu indife-
ren]`. Greg se schimbase: purta ni[te blugi decolora]i, o c`ma[`
\n carouri maro [i bej, c`reia \i ridicase mânecile. Arunc` din nou
b`]ul \n partea cealalt` a casei [i disp`ru rapid, probabil ca s` se
duc` la Ralph. Când urcase s` se schimbe? |n timp ce ea plângea?
Nu-l auzise... Dar el, \i auzise oare hohotele de plâns? Dac` da,
nu venise s-o consoleze... din fericire!
Casa era acum pustie [i Kate putu \n sfâr[it s` respire. |[i
desf`cu bagajele [i f`cu un du[; \[i l`s` fusta elegant` [i
pulov`rul \n [ifonier. Se va sim]i mai bine \n pantaloni.
Apoi o cuprinse curiozitatea. Cobor\ [i hoin`ri prin cas`.
Impresia general` era de confort [i elegan]`: parchet, covoare cu
desene frumoase, mobile de culoare \nchis` [i bine lustruite,
canapele mari tapi]ate cu ]es`turi din bumbac \n culori agre-
abile. Sufrageria, ca [i buc`t`ria, se afla \n spatele casei, cu
vedere spre mun]i. Pe pere]i, mai multe scene de via]` s`lbatic`:
un pui de foc`, un pinguin nesigur, un b`trân care se lupta cu
un pe[te enorm. Reg`sindu-[i zâmbetul, Kate se duse la
buc`t`rie ca s`-[i fac` o cafea. Câinele b`trân era \ncol`cit \n
co[ul lui; deschise un ochi la sosirea lui Kate, d`du din coad` \n
semn de aprobare [i adormi din nou. Exista cel pu]in cineva de
la Sealbank care n-o vedea cu ochi r`i!
68 AMANDA STEVENS

|[i duse cafeaua \n salon, g`si un exemplar vechi de [ase luni


al unei reviste geografice [i se instal` confortabil pe una dintre
canapele. Dar, la apropierea prânzului, o cuprinse din nou
agita]ia.
Nelini[tea ei se dovedi \ns` inutil`. Greg nu r`mase mai mult
de cinci minute: lua masa cu Ralph, \i spuse el, ca s`-[i continue
lucrul. O l`s` pe Kate la intrare, unde se dusese la venirea lui. La
revederea lui, sim]ise o oarecare jen`, dar Greg nu d`du nici un
semn c` \[i amintea de ultima lor \nfruntare, nici de plânsul ei,
dac` \l auzise.
L`sase u[a biroului \ntredeschis`. Kate se apropie, curioas`;
el nu \ncerca s` prind` postul local de radio. P`rea s` cheme pe
cineva, bomb`nind cu ner`bdare [i \nvârtind butoanele; \n afar`
de câteva zgomote stranii, nu primi nici un r`spuns. Opri apara-
tul cu un gest enervat. Kate se \ntoarse repede \n salon, \[i relu`
revista [i o r`sfoi cu un aer indiferent.
- Preg`te[te-]i ceva de mâncare, \i spuse el, din u[`.
Era un ordin, [i Kate se m`rgini la un mic semn din cap drept
\ncuviin]are. Greg scoase un morm`it care exprima aprobarea
sau dispre]ul, ea n-ar fi [tiut s-o spun`. El era pe punctul s`
plece, când \[i aminti brusc ceva. Kate \[i ridic` instinctiv ochii,
\n]elegând c` va vorbi.
- Suntem invita]i la cin`, \n seara asta, la ora opt. S` fii gata!
{i plec`, urmat de câinele s`u.
|nc` o surpriz` pentru Kate! Era oare o modalitate de a se
scuza? Un b`rbat ca Gred Henderson se gândea vreodat` c` este
necesar s`-[i cear` scuze? Aceste dou` \ntreb`ri \i preocupar`
mintea toat` dup`-amiaza. |ncepu s` exploreze Sealbank. F`cu
fotografii ale casei: c`r`mizile zugr`vite \n alb, ]iglele
PRINS~ |N CAPCAN~ 69

acoperi[ului de un cafeniu ro[cat [i sera mare care \i oferea o


abunden]` de culori pe o \ntreag` fa]ad`. Nu exista cu adev`rat
o gr`din`: câ]iva arbu[ti plini de via]`, câteva legume care
cre[teau la ad`postul unui zid, un [opron plin de buc`]i de
turb`, preg`tite de ars pe timpul iernii. Poteca ce mergea de-a
lungul casei cobora spre un pârâu lâng` care se aflau ni[te pietre
mari pentru a face din ele un vad, apoi urca \n partea cealalt`.
Iarba tuns` era pres`rat` cu pietre albe r`spândite acolo de
genera]ii. Ajuns` \n vârful colinei urm`toare, Kate domin` \n
sfâr[it \ntreaga mo[ie. Se \ntindea \n interiorul insulei spre
stânga, cu o duzin` de case, un hambar considerabil, mari
\mprejmuiri, zgomot de ma[ini, oameni [i câini. Greg trebuia s`
se g`seasc` acolo [i Kate n-avea nici un chef s` dea ochii cu el;
de aceea, urm` o potec` spre dreapta [i cobor\ spre ocean.
Portul nu era exact cum [i-l imaginase din avion, dar cu siguran]`
acolo \[i arunca ancora vaporul cu aburi despre care \i vorbise
Dougal, ca s` aprovizioneze pe cei care lucrau pe mo[ie [i ca s`
ia produsele acesteia. Ore când va sosi? Leg`tura aceasta cu
libertatea, oricât de firav` ar fi fost, o \mb`rb`t`.
Str`b`tu toat` lungimea coastei, escalad` stânci periculoase [i
ajunse \n cealalt` parte a bra]ului de mare, \n dreptul casei lui
Greg. Se a[ez` pe o piatr` [i reflect` la situa]ia ei.
- Ascult`, \[i spuse ea cu hot`râre, acum dou` zile, nu sperai
s` ajungi aici... [i acum te afli pe mo[ie. Marele John ar fi impre-
sionat. }i-ai reluat misiunea. Acum, gânde[te-te. |n zilele
urm`toare, va trebui s` aduci vorba despre petrol. Ai f`cut-o
deja...
C`l`toria aceasta nu sem`na deloc cu precedentele pe care le
f`cuse. Sincer vorbind, nu era u[or. |nainte, avusese rapoarte,
70 AMANDA STEVENS

statistici, bun-sim], iar acum... |nchise ochii [i \ncerc` s` alunge


imaginea care o obseda: trandafirii, acest b`rbat puternic, plin
de via]`, cu ochi negri, c`lduro[i, care o f`cuse s`-[i piard` capul
timp de zece minute bune. Kate nu cunoscuse niciodat` ceva
asem`n`tor. S` se lase s`rutat`, de acord, dar cu o pasiune
amestecat` cu tandre]e, cu o asemenea ardoare? Greg o obligase
s` r`spund` din adâncul fiin]ei ei, din partea ei cea mai intim`...
atât de intim` \ncât \i ignorase existen]a pân` \n clipa aceea.
Greg i-o dezv`luise, ceea ce marca ziua aceea cu o piatr` alb`.
Dar ea nu trebuia s` uite cealalt` expresie a ochilor lui, rece
[i dur` ca stâncile care se vedeau acolo jos, [i la fel de
\n[el`toare. Exact \n clipa aceea, din \ndr`gostit s`lbatic, Greg se
transformase \ntr-un st`pân autoritar. El nu va accepta nici un
amestec din afar` \n afacerile lui. Atunci, ce se va \ntâmpla când
va aborda problema petrolului? Va putea oare s`-l cheme pe
Dougal \n ajutor? Va fi el \n m`sur` s` intervin`? Va vrea m`car s-o
fac`? Dac` evenimentele luau o turnur` proast`, va considera
poate mai avantajos pentru companie s-o renege, ca pe un veri-
tabil spion. Se \nfior` la aceast` idee.

***

Kate se \n]elese imediat cu Ralph [i Jean West. A fost evident


chiar din clipa când tân`ra femeie \nalt` [i ro[cat` le deschise
u[a. Erau probabil amândoi mai \n vârst` decât Greg. Ralph era
un b`rbat usc`]iv, bronzat, cu p`rul \nc`run]it prematur; so]ia
lui, Jean, era bine f`cut` [i \i primi cu un zâmbet fermec`tor.
|n timpul mesei, Kate \l surprinse \n mai multe rânduri pe
Ralph cercetând-o. Dac` \[i petrecuse toat` dup`-amiaza cu
PRINS~ |N CAPCAN~ 71

Greg, vorbiser` oare numai despre problemele mo[iei? Sau


fusese [i ea subiect de discu]ie? Alung` aceast` idee din minte.
Dac` Ralph West dezaproba venirea ei, el nu voia s` strice pl`cerea
so]iei sale, care era mul]umit` s` primeasc` o vizit` din afar`.
- Sunt fericit` c` am insistat s` veni]i amândoi la cin`, zise
Jean adunând farfuriile goale dup` felul principal de mâncare.
{tiam bine, Greg, c` ea nu va fi obosit`. {i cu dispozi]ia ta din
seara asta, n-ai fi fost deloc o companie pl`cut`.
Cum \ndr`znea oare s`-i vorbeasc` astfel? Dar Jean sc`p`
u[or: Greg chiar \i zâmbi. Ea continu`:
- Nimic nou, presupun?
Aducea o pr`jitur` cu ciocolat`, acoperit` cu un strat bun de
fri[c`. Kate avea un aer nedumerit [i Jean exclam`:
- Greg nu ]i-a spus nimic?
Arunc` o privire so]ului ei \nainte de a continua.
- Este vorba de unul dintre ciobanii no[tri, Tom. Este sta-
bilit s` trimit` mesaje radio la intervale regulate. Dar ast`zi n-am
captat nimic de la el...
- Probabil c` nu s-a \ntâmplat nimic, o \ntrerupse Greg.
- Cu el \ncercai s` iei leg`tura, la prânz? \ntreb` Kate.
El confirm`.
- Ne temeam de o pan` tehnic`. Era preferabil s` verific`m.
- A]i f`cut o nou` \ncercare? \i \ntreb` Jean pe cei doi
b`rba]i.
Le punea \n fa]` farfurii bine umplute.
- Ralph a \ncercat \n dup`-amiaza asta, iar eu am f`cut-o
\nainte de a veni.
|[i \nfipse furculi]a \n desertul apetisant, dar se opri la
jum`tatea drumului spre gur`.
72 AMANDA STEVENS

- Idiotul acela trebuie s` fi uitat... sau [i-a spart aparatul.


N-are rost s` ne facem griji f`r` motiv. Oricum, \n seara asta nu
putem face nimic.
Greg vorbea ca s` se conving` pe el \nsu[i.
Kate insist` s-o ajute pe Jean, \n timp ce se f`cea cafeaua.
Conversa]ia lor deveni mult mai vesel`. Dac` Jean remarcase o
tensiune ascuns` \ntre Kate [i Greg, nu f`cu nici o aluzie la ea.
Kate \ncerca s` umple ma[ina de sp`lat vesela.
- Nu suferi prea mult de singur`tate, aici? \ntreb` ea.
- Nu, nu chiar. Este un anumit stil de via]`.
Jean a[eza ce[ti [i farfurioare pe o m`su]` pe rotile.
- Oamenii sunt cei mai importan]i... [i familiile. B`ie]ii \mi
lipsesc, desigur...
Kate se nec`ji c` nu se gândise la asta. Jean \i explic`:
- Cei doi fii ai no[tri sunt la internat \n Francistown. Janice
va \mplini curând [apte ani, astfel c` este \nc` acas`. O \nv`] ce
pot; avem un \nv`]`tor care trece pe la noi din când \n când.
Ar`t` radioul cu un semn din cap.
- {i, bine\n]eles, prindem emisiunile [colare. Dar, peste trei
sau patru ani, va pleca [i ea.
Jean ridic` din umeri [i zâmbi.
- Asta-i via]a, trebuie s-o accep]i. Sacrificiul merit`
osteneala.
Apoi, Jean \ncepu s` vorbeasc` despre vizita lui Kate. Se
\ntoarser` \n salon aducând cu ele m`su]a pe rotile. Kate se
a[ez` atât de departe de Greg cât \i permitea decen]a. Jean se
a[ez` lâng` focul aprins de so]ul ei \n [emineul de piatr`.
- Vorbeam cu Kate despre planurile ei, \ncepu Jean. Nu-mi
pas` ce crede]i voi, dar ideea unui reportaj despre Sealbank mi
se pare pasionant`!
PRINS~ |N CAPCAN~ 73

Kate se mi[c` \n fotoliul ei, stânjenit`. Din fericire, lumina era


difuz` [i era ocupat` s`-[i amestece fri[ca din cafea. Ralph se
ridic` pentru a servi coniac, iar Jean se duse la casetofon ca s`
pun` muzic`.Totul se petrecea foarte simplu, prietene[te,
aproape ca \n familie, la lumina focului de lemne [i \n acordurile
lui Jacques Loussier care improviza pe o tem` de Bach. Dar
remarca Jeanei dovedea c` discutaser` despre diverse posi-
bilit`]i. Numai Jean o considerase pe Kate nevinovat`. Aceasta
din urm` \ndr`zni s`-i arunce o privire lui Greg: judecata lui nu
avea nimic omenos [i amical, la lumina fl`c`rilor care dansau \n
fa]a ochilor lui ne\ndur`tori...
|n seara aceea nu era lun`. Greg \i ar`t` drumul de
\ntoarcere, de-a lungul unei mici poteci, [i silueta lui o \mpiedica
pe Kate s` vad` cerul [i stelele. Umeii lui largi erau \ncurajatori
[i pa[ii lui mari f`ceau drumul agreabil \n lini[tea aceea miste-
rioas`. Kate se sim]ea ciudat de trist` c` \i p`r`siser` pe Jean [i
Ralph, care le f`cuser` semne de r`mas bun din pragul casei lor
atât de primitoare. Cât de pl`cut ar fi fost s` se \ndrepre spre o
atmosfer` asem`n`toare!
Pe nea[teptate, se \mpiedic` de o piatr` [i se ciocni de b`rba-
tul care \nsemna atâtea lucruri pentru ea. Purta din nou haina lui
de tweed, care zgârie nasul lui Kate. El se \ntoarse ca s-o ajute.
|n \ntunericul acela, ea nu-i vedea fa]a, dar \i sim]i respira]ia pe
frunte.
- E \n ordine? \ntreb` el.
Kate ar fi vrut s` aib` calmul lui. O ]inu de mân`, dup` aceea;
strângerea lui era cald` [i puternic`. Dar asta dur` doar cât tra-
versar` pârâul; dup` care, el merse din nou \n fa]` [i o las` s`-l
urmeze, ca un c`]el bine dresat.
74 AMANDA STEVENS

La urma urmei, poate c` seara nu fusese chiar atât de dezas-


truoas`... \[i spuse Kate, \ncercând s` se lini[teasc`, dar o oare-
care agita]ie \ncepu s` pun` st`pânire pe mintea ei.
Când ajunser` acas`, Greg scoase câinii [i se ocup` de diverse
treburi; brusc, Kate \[i lu` r`mas bun [i se duse la culcare,
sim]ind c`-i lipsea ceva, dar n-ar fi [tiut s` spun` ce.

***

Greg se trezise oare la cinci [i jum`tate diminea]a? Kate


\ncerc` s` citeasc` ora pe ceasul ei, scoase un mic geam`t [i se
\ntoarse pe partea cealalt` ca s` adoarm` din nou. Dar se trânti
o u[`; cineva ie[i \n goan` din cas`, o alt` persoan` mergea la
parter f`r` nici un respect pentru invita]ii adormi]i. Kate \n]elese
imediat c` ceva nu era \n ordine. Cobor\ din pat [i ie[i pe palier.
- Ce s-a \ntâmplat?
Greg aduna un \ntreg echipament pe masa din buc`t`rie. Nu
p`ru surprins c` o vede.
- Este vorba de Tom. A reu[it \n sfâr[it s` trimit` un mesaj;
a avut un accident: crede c` [i-a rupt un picior. Trebuie mers \n
c`utarea lui.
Moroc`nos din cauza trezirii matinale, Greg o privea. Kate fu
descump`nit` de atitudinea lui preocupat`, aproape agresiv`,
care \i sublinia [i mai mult masivitatea umerilor.
- Drumul va fi lung. Vino cu mine, am s`-]i ar`t.
Kate trebui s` alerge ca s` se poat` ]ine dup` el pân` \n birou.
Nu \ndr`znise s` intre aici \n timpul inspec]iei din ajun. Era
micul lui col]i[or, numai al lui, dar ea era ciudat de \ncântat` de
un pretext ca s` poat` p`trunde aici.
PRINS~ |N CAPCAN~ 75

|nc`perea nu era mare. Exista o blibliotec`, plin` de c`r]i ce


p`reau citite adeseori. Sta]ia de radio [i biroul mare din lemn de
acaju aveau nevoie s` fie [terse de praf. Persoana care f`cea
cur`]enie nu avea probabil permisiunea s` se ating` de ele. Nici
urm` de fotolii confortabile sau de un glob p`mântesc uria[ pe
un suport, nici altceva decât clasoare metalice, liste de animale,
instrumente de veterinar \n saci de plastic [i un fel de cup` de
argint, oferit` cu siguran]` cu ocazia unei expozi]ii agricole. Pe
pere]i se vedeau forografii de oi [i de bovine, certificate
\nr`mate, indescifrabile de la distan]a la care se afla Kate, [i ima-
ginea, deplasat` \n acest loc, a unui mic avion la un miting
aviatic. Kate remarc` aceste am`nunte \n timp ce traversa
\nc`perea pân` la peretele de care era ag`]at` o hart` la scar`
mare.
- Iat` Sealbank. Francistown este acolo sus.
Greg b`tu u[or peretele cu palma.
- Dup` cum vezi, continu` el, suntem rup]i complet de
restul insulei de ace[ti mun]i.
|[i trecu degetul peste lan]ul de mun]i pe care \l survolaser`
\n ajun.
- Toate terenurile din partea aceasta \mi apar]in.
Nu se l`uda, exprima un fapt. Kate se \ntreb` de cât timp
poseda familia lui acest domeniu. Probabil c` de mai multe
genera]ii, dup` calmul cu care vorbea.
- Trebuie s` ajungem aici.
Greg ar`ta un punct aflat la nord-vestul terenurilor sale.
- Ciobanul care \l \nlocuie[te a plecat deja. A luat un cal bun [i
va ajunge acolo \naintea noastr`. |n consecin]` s` nu pierdem timpul.
O privi pe Kate [i ]inuta ei neglijent`, apoi ad`ug`:
76 AMANDA STEVENS

- Ai face mai bine s` te duci s` te \mbraci, drumul va fi lung.


- Dar cu siguran]` n-ai nevoie de mine, protest` ea. Nu sunt
infirmier`. Ce ajutor a[ putea da eu?
Grez izbucni \n râs.
- Nu a[tept nici un ajutor de la dumneata. La drept vorbind,
vei fi mai curând o povar` considerabil`.
P`ru c` vrea s` mai spun` ceva, dar \[i schimb` p`rerea.
- Dar nu pot s` te las singur` aici. Du-te [i \mbrac`-te... S`
nu ne pierdem timpul cu discu]ii.
- Sunt \ntru totul capabil` s` r`mân singur` aici câteva ore,
replic` ea furioas`.
- Câteva ore!
Greg \[i trecu o mân` peste fa]`. Dup` aceea, ea descoperi o
expresie stranie \n spatele ner`bd`rii lui.
- Kate!
Se apropie de ea [i \[i puse cu toat` greutatea mâinile pe
umerii ei.
- Kate, exist` o jum`tate de duzin` de b`ie]i instala]i \n
cl`direa vecin`.
L`sa impresia c` explic` realit`]ile vie]ii unei feti]e de opt
ani.
- Ei n-au v`zut... pe nimeni de genul dumitale.... de luni [i
luni de zile. Mintea dumitale poate fi puternic`, dar trupul lor va
fi slab. Vii cu mine, fata mea, [i f`r` discu]ii.
Kate \[i sim]ea obrajii \n fl`c`ri.
- Pot s` m` duc la Jean.
- Are destule de f`cut ca s` mai fie nevoit` s` se ocupe [i de
dumneata.
O privea \ntr-un fel amenin]`tor.
PRINS~ |N CAPCAN~ 77

- Atunci, pot foarte bine s` m` ocup singur` de mine.


- Cu b`ie]ii mei? ...M` \ndoiesc.
- {i de ce ar fi altfel cu dumneata? Poate c` nu este rezonabil
s` r`mân cu ei, dar cum s` [tiu dac` este \n]elept s` plec cu
dumneata?
- Nu po]i s` [tii!
Era singurul r`spuns la care se putea a[tepta, dar Kate vru s`
[tearg` de pe buzele lui Greg zâmbetul acela arogant.
- Eu sunt mai liber decât ei... Cu alte cuvinte, pot s`-mi ofer
luxul de a fi... mai preten]ios. |n plus, ei sunt singuri, iar ei ar fi [ase.
Presiunea de lâng` gâtul lui Kate se accentu` o secund`.
- Po]i oricând s` \ncerci s`-mi ]ii piept. Dar, cu ceilal]i...
Nu \[i termin` fraza, cl`tinând din cap cu un aer descurajat,
ca [i cum lupta era pierdut` dinainte. Kate f`cu o mutr` furioas`
[i se eliber`; dar putea numai s` se dea \napoi, deoarece biroul
masiv \i opri foarte repede retragerea.
El [tia bine c` ea nu putea ie[i din camer` f`r` consim]`mân-
tul lui. Se priveau insistent [i ea v`zu c` expresia ironic` a lui
Greg c`p`ta o nuan]` subtil`, aproape sinistr`.
- N-am s` te \nso]esc, anun]` ea cu mândrie.
Voia mai cu seam` s` risipeasc` tensiunea.
El o sorbea aproape din ochi.
- Eu sunt acela care decid [i nu vreau s` te las singur`, ca s`-]i
vâri nasul peste tot [i s` pui \ntreb`ri.
Cu o lic`rire diabolic` \n ochi, ad`ug`:
- {i vreau s` te pot supraveghea... dou`zeci [i patru de ore
din dou`zeci [i patru!
Nu se punea problema s` discute \n contradictoriu cu un
b`rbat care st`tea la mai pu]in de cincizeci de centimetri de ea,
cu un aer atât de puternic, atât de autoritar, atât de invulnerabil.
Capitolul 6

Kate se trezi singur`, cu buzele strânse [i cu mâinile \n


[olduri; p`rul \ncurcat \i c`dea pe fa]`. Greg Henderson era un
tiran! Credea c` poate face pe st`pânul [i s-o trateze pe ea, prac-
tic drept o criminal`... Nu-l va l`sa s-o fac`. |nc` nu era ora [ase;
se va \ntoarce s` se culce, ca orice persoan` civilizat`.
Mâna ei atinse \n treac`t un obiect aflat pe birou, care c`zu cu
zgomot. Era o fotografie \nr`mat` [i Kate spera c` geamul nu se
sp`rsese. O ridic` de jos... geamul era \ntreg [i Kate aproape c`
regret`. Era o fotografie a Laurei! De ce uitase oare de fata aceea?
Imaginea o privea cu o lini[te neclintit` [i asta o f`cu s` se decid`.
Greg nu avea cu adev`rat nevoie de compania ei [i nu ]inea \n
mod deosebit s-o ia cu el. Dac` ar fi putut alege, ar fi preferat-o
pe aceast` blond` de o frumuse]e rece, inspiratoarea orelor lui de
munc`... Dac` fotografia s-ar fi aflat \n salon, \n v`zul tuturor, ar
fi fost mai pu]in grav. Biroul acesta, \ns`, era pentru el un fel de
sanctuar, dup` toate aparen]ele la fel de pre]ios ca locul rezervat
Laurei \n via]a lui. Cu atât mai bine pentru ea!
PRINS~ |N CAPCAN~ 79

Kate urc` scara; arunc` o privire furioas` spre u[a deschis` a


camerei lui Greg [i \l auzi f`cându-[i de lucru acolo. Nu va putea
totu[i s-o fac` s` mearg` cu for]a. Intr` repede \n camera ei, se
culc` din nou [i \[i vâr\ capul sub p`turi.
Cât timp va lipsi oare? O zi? Dou`? Ce fericire! |ncerc` s` se
destind` \n culcu[ul ei, a[teptându-se totodat` dintr-o clip` \n
alta la o n`v`lire a lui Greg. Dar el nu venea... nu \nc`. Dup`
cinci minute, \l auzi coborând la parter. Se gândi s`-[i repete dis-
cursul teribil pe care i-l va ]ine, dar cuvintele nu veneau; o sin-
gur` figur` trecea [i revenea prin fa]a ochilor ei. Aceasta nu era
nici a lui Greg, nici cea a Laurei... ci aceea a lui Dougal McInnes;
aproape \i auzea respira]ia hârâit`. |i reveneau \n memorie
mânia [i cuvintele lui ne\ndur`toare:
- N-a]i venit cu siguran]` \ntr-o c`l`torie organizat` de
Compania Cook, \i reamintise el.
Era sâcâit` de aceast` remarc`. Misiunea ei nu va fi u[oar`.
Nu se afla aici ca s` se distreze. Drumul pe care \l pl`nuia Greg
va fi un adev`rat supliciu, dar nu i se oferea oare o ocazie extra-
ordinar`? El va fi obligat s-o asculte, dac` vor fi \nchi[i amândoi
\n acela[i vehicul toat` ziua. Ce alt` ocazie ar mai avea ca s`-i
capteze aten]ia?
Se ridic` oftând \n capul oaselor, \mpinse p`tura cât colo [i
\[i trecu gânditoare o mân` prin p`r. Foarte bine, domnule Greg
Henderson, st`pân atotputernic, v` \nso]esc... deoarece aceasta
este marea mea pl`cere! |ncepu s` strâng` gr`mad` pantaloni [i
pulovere [i se \ntreb` dac` Marele John va descoperi \ntr-o zi
sacrificiile pe care consim]ise s` le fac` pentru el.

***
80 AMANDA STEVENS

Un nor jos cobora de-a lungul muntelui, dus de o \nvolburare


de vânt; dezv`luia crevase, pe care apoi le ascundea \n spatele
unei magice perdele de cea]`. Diminea]a era rece; aerul era
saturat de umiditate [i Greg trebuia s` lase [terg`toarele pe
parbriz s` func]ioneze \n permanen]`. Nu era cea]a de var` care
precede o zi c`lduroas`, ci una care te p`trunde pân` la oase [i
te face s`-]i cl`n]`ne din]ii.
Kate estimase un drum de o or` sau dou`? |n ritmul acesta, vor
avea nevoie de una sau dou` s`pt`mâni. Se prinse de tabloul de
bord când una din ro]i trecu peste o groap`; Greg se lupt` cu
volanul, redres` ma[ina [i \[i reluar` de bine de r`u drumul. Pentru
a parcurge acest ultim kilometru, au avut nevoie de zece minute,
cu ceasul \n mân`. I se spusese c` pe insul` nu existau drumuri, dar
nu [i-ar fi \nchipuit niciodat` o c`l`torie atât de anevoioas`. |n fa]a
lor nu erau decât mun]i, iar \n spatele [i \n jurul lor, terenurile se
\ntindeau cât vedeai cu ochii, cenu[ii [i pustii.
Sealbank p`rea la o distan]` de kilometri, Francistown pe o
alt` planet`. O pas`re enorm` plana pe cer, \n apropierea
mun]ilor; se vedea o turm` de animale s`lbatice p`scând, \n
dep`rtare. Cu cât \naintau, cu atât \n]elegea Kate mai bine izo-
larea insulei. La Francistown, puteai uita c` te aflai \n Atlanticul
de Sud; acolo se vorbea despre guvernator, aveai de-a face cu
o societate colonial` de clas` mijlocie care p`stra cu fermitate
tradi]iile patriei-mam`. Aici \ns`, \n vehiculul acesta care se
zdruncina, plin de noroi, al`turi de un b`rbat obi[nuit s`-i vad`
pe oameni supunându-i-se f`r` crâcnire, Kate era tentat` s`
cread` c` civiliza]ia nu trecuse dincoace de mun]i. Nu se
gândise deja c` venirea ei aici echivala cu a s`ri legat` de mâini
[i de picioare \n vizuina leului? {i vizuina acestui leu nu se limi-
PRINS~ |N CAPCAN~ 81

ta la Sealbank, ci la tot teritoriul, peste care domnea ca st`pân


absolut. |l cercet` o clip`; \nf`]i[area lui aspr` p`rea s` ascund`
o latur` [i mai periculoas`. Un foc clocotea \n el. O dat` sau de
dou` ori, v`zuse scântei izbucnind la suprafa]`, dar pân` acum
reu[ise s` st`pâneasc` fl`c`rile. Va mai reu[i oare s-o fac`, atunci
când ea va aborda problema petrolului? I se p`rea pu]in proba-
bil, ceea ce o f`cu s` amâne \nc` o dat` acest moment teribil...
care va veni destul de repede [i ea ce-i putea spune, atunci?
Dup` câteva clipe de reflec]ie zadarnic`, \i arunc` din nou o
privire cercet`toare. Purta pantaloni de velur [i un pulov`r gros
care l`sa s` se vad` gulerul unei c`m`[i \n carouri verzi. Ast`zi,
se contopea cu peisajul din care f`cea parte integrant`, ca stân-
cile, ca râurile [i c`derile de ap`.
Cu excep]ia câtorva opriri scurte, rular` pân` la orele opt ale
serii. Atunci reap`ru norul, aducând cu el \ntunericul.
- Aici va merge, zise Greg.
„Aici“, era un spa]iu cu iarb`, relativ plat, lâng` un curs de
ap`. Trebuia s` ridice corturile, s` preg`teasc` masa... Ziua
fusese \ntr-adev`r lung`.
O prim` problem` se ivi când Greg vorbi despre ridicatul cor-
tului... un singur cort! Foarte bine, probabil c` prefera s` doarm`
\n Land Rover. Imediat dup` ce-l ridicar`, \ncepu din nou s`
plou`. Kate \[i \nfund` p`l`ria mare pe cap, dar ploaia \i picura
de pe boruri [i \i c`dea pe nas. Se [terse cu dosul mâinii. Trebui
apoi s` fac` mai multe drumuri ca s` aduc` lucrurile din ma[in`.
- P`streaz` totul uscat! strig` el.
U[or de spus. Kate se str`dui cât de bine putea, [i cel pu]in
Greg nu-i f`cu nici un repro[. Domnul fie l`udat, \ncepur` s`
preg`teasc` ceva de mâncare.
82 AMANDA STEVENS

Luar` masa \n cortul destul de mic. St`teau pe sacii de


dormit, iar cizmele pline de noroi le l`saser` lâng` intrare; zgo-
motul ploii pe foaia de cort era aproape lini[titor.
- |l vom g`si mâine pe Tom? \ntreb` Kate.
|i era greu s`-[i ]in` ochii deschi[i [i Greg \i lu` farfuria din
mâini \nainte ca ea s-o scape.
- Greu de spus. Cu pu]in noroc, vom ajunge la el. S`
sper`m c` totul va fi bine.
- Mm...
Lui Kate \i era cald [i somn; \[i potolise foamea [i moliciunea
sacilor de dormit, \ntunericul crescând, totul contribuia s` aud`
vocea lui Greg tot mai \ndep`rtat`.
- La culcare? suger` el.
Propuse s` se ocupe el de vesel` ca s-o lase s` se dezbrace. |n
clipa când tr`gea pe ea c`ma[a de noapte, \[i d`du seama c`
poate nu era ]inuta cea mai potrivit`. Ar fi trebuit s` \mprumute
o pijama de la el... Dar cu siguran]` el nu purta a[a ceva. Se sim]i
brusc \ncordat`, f`r` s` [tie prea bine de ce.
- Pot s` intru?
Greg terminase repede treaba. Kate \mbr`c` rapid un
hanorac. Se sim]ea mai decent` cu umerii acoperi]i.
- Nu [tiu care este sacul dumitale de dormit, murmur` ea cu
un aer b`nuitor.
- Ia-l pe cel verde, este mai c`lduros.
Era acum \n`untrul cortului [i-l umplea aproape complet, ca
s` zicem a[a. Spre marea uimire a lui Kate, el \ncepu s`-[i scoat`
pulov`rul. Expresia de pe fa]a tinerei femei \l f`cu s` se opreasc`.
- Dac` inten]ionezi s` dormi aici, ai face mai bine s`
reexaminezi chestiunea! rosti ea, indignat`.
PRINS~ |N CAPCAN~ 83

- Dac` te gânde[ti c` am s` dorm afar`, sub ploaia asta,


replic` el oftând, atunci dumneata e[ti aceea care trebuie s`
reexamineze chestiunea.
- Ei bine, dac` nu dumneata, o voi face eu.
Cu o mi[care semea]` a capului, se ridic` pe jum`tate, cortul
fiind prea scund ca s-o poat` face mai bine. Lu` sacul de dormit
cel mai apropiat [i vru s` ias`.
- Unde te duci?
Greg, furios, o prinse [i o f`cu s` cad` pe salteaua pneumatic`.
- Dac` pui un picior afar`, totul se va uda. Sacii de dormit
nu vor ie[i de aici.
Kate \l fix` insistent, dar privirea lui Greg exprima o hot`râre
de neclintit.
- Dac` erai civilizat, te duceai s` dormi \n Land Rover, reu[i
ea s` spun` cu o voce gâtuit`.
De ce lucrurile cele mai simple deveneau o \ncercare teribil`
cu el?
- Nici nu poate fi vorba de a[a ceva! Nu fi ridicol`. |n droaga
aceea intr` apa peste tot. |n spate nu exist` geam [i vântul
n`v`le[te direct prin deschiz`tur`.
Lampa cu gaz ad`uga o for]` lipsit` de indulgen]` umbrelor
de pe fa]a lui.
- Mâine voi avea o zi de [ofat dificil [i am nevoie de o noapte
de somn bun. Am s` dorm aici.
|i ar`t` locul unde c`zuse.
- Po]i s` r`mâi acolo, dac` vrei, sau \n partea cealalt`. Pentru
mine n-are nici o importan]`. {i, dac` a[ fi dispus s`.... ceea ce
nu este cazul, se gr`bi el s` adauge, a[ alege pe cineva...
Se \ntrerupse, dar Kate [tia exact ce gândea.
84 AMANDA STEVENS

-Nu este momentul unei indign`ri pudice, continu` el cu


fermitate. Trebuie s` r`mânem la ad`post de ploaie [i s`
dormim. Acum, \ntinde-te [i las`-m` \n pace.
Dup` care \[i a[ez` sacul de dormit.
- P`steaz`-]i sacul [i f` ce vreai cu el! Dar n-o s` m` \mpie-
dici s` ies.
Se \ntreb` prea târziu dac` nu cumva \i aruncase m`nu[a,
a[teptându-se ca el s-o ridice. Dar n-o f`cu. Pentru a ie[i, trebui
s` treac` peste el, f`r` nici o urm` de demnitate.
- |mbrac` cel pu]in asta.
F`r` vreun protest, f`r` un gest galant de ultim` clip`, Greg
\i \ntindea haina lui de piele.
- Nu po]i s` ie[i cu o c`ma[` de noapte atât de sub]ire... [i
un hanorac atât de scurt...
Aluzia era cum nu se putea mai limpede [i Kate se nec`ji c` ro[e[te.
- Haide, ia haina asta, este \mbl`nit`. O s` ai nevoie acolo
unde te duci.
Kate \mbr`c` haina groas` care \i ajungea pân` la genunchi. |[i
\nc`l]` cizmele. {tia c` ar`ta ca o sperietoare de ciori, dar nu-i
p`sa. |i fu greu s` deschid` cortul, iar el era acolo, urm`rind-o,
la c`ldur` cu cei doi saci de dormit...
- Pune-]i [i asta.
|i puse pe cap p`l`ria ro[ie de plastic [i o re]inu de bra] ca s`-i
spun` cu voce t`ioas`:
- Kate... du-te... dar, pu]in mai târziu, când te vei fi calmat...
\ntoarce-te.
- S` nu crezi c` mai pun piciorul aici.
Un deget hot`rât pus pe buzele ei o \mpiedic` s` continue.
Fa]a lui Greg era foarte aproape de a ei [i se sim]i brusc
tulburat`. Era atât de viu, atât de viril.
PRINS~ |N CAPCAN~ 85

- S` nu r`mâi afar` din principiu. Nu merit` osteneala. Va fi


foarte frig [i te vei sim]i foarte singur`. |]i acord o jum`tate de
or`... o or` cel mult.
Se culc` [i se \ntinse cât era de lung.
- Ne \ntâlnim la micul dejun, replic` ea.
Trase fermoarul cortului [i avu grij` s` nu acorde aten]ie
expresiei scrut`toare [i dominatoare a privirii lui. El putea \nc`
s` \ncerce s-o fac` s` asculte cu ra]iune, cu acest aer de siguran]`
diabolic` [i cu aceast` \nf`]i[are devastatoare.
|n ma[in` intra \ntr-adev`r ap`, dar o pic`tur` de ploaie n-a
f`cut niciodat` r`u nim`nui. Vântul sufla prin spate, dar aerul
rece este bun pentru ten. Kate putea s`-l suporte... primele
dou`zeci de minute, cel pu]in. Schimb`torul de viteze i se
\nfigea \n coaste, ploaia b`tea acoperi[ul [i capota, asemenea
unei armate \n retragere... Dac` se ridica \n capul oaselor, poate
reu[ea s` adoarm`... Se ag`]` de volan [i privi prin parbrizul
[iroind de ap`, care deforma totul.
Atunci, auzi un fel de l`trat... un r`get, poate? Urmar` apoi
zgomote de ap` \mpro[cat`. Dumnezeule, era ceva, acolo!
Cobor\ geamul [i privi pe fereastr`; zgomotul se auzi din nou,
mai puternic. P`rea foarte aproape... \n râu. Vedea \ntr-adev`r o
umbr` care se deplasa?
- Greg!
Chemarea ei era un mic ]ip`t ascu]it; cum degetele \i tremu-
rau, se lupt` cu clan]a portierei [i c`zu practic din ma[in`. Nu
jurase ea pe to]i sfin]ii c` nu se va \ntoarce \n cort pân` a doua
zi diminea]`? Dar, cu atât mai r`u pentru mândria ei: \i era via]a
\n joc.
86 AMANDA STEVENS

- Greg! strig` ea cu o voce r`gu[it`.


|l scutura energic, dar el scoase un morm`it [i se afund` [i
mai mult \n sacul de dormit. Apa care picura de pe mâinile ei
curse pe fa]a somnorosului.
- Treze[te-te! E ceva acolo, afar`!
El se \ntoarse \n sfâr[it [i deschise ochii.
- Scumpo... m` \neci...
Dar nu p`rea s`-i pese. Un bra] ie[i din sacul de dormit [i o
prinse de gât.
- Scoate-]i p`l`ria asta, murmur` el.
Ea n-avea timp de pierdut cu asemenea aiureli... El nu-[i
d`dea seama...
- Este... un monstru uria[, acolo, afar`, l`s` ea s`-i scape.
Trebuie s` fi fost pe mal... acum este \n râu... Face un zgomot
\ngrozitor!
Greg deschise sacul de dormit [i ie[i afar` \n câteva secunde.
|i f`cu semn lui Kate s` r`mân` unde era.
- Era acolo, zise ea.
Ajunse de bine de r`u pân` la el [i-i ar`t` direc]ia cu o mân`
nesigur`. Pe el \l uda ploaia, stând acolo, \mbr`cat doar \n pan-
taloni, nu-[i d`dea seama? Ploaia c`dea pe umerii lui goi... Unde
era haina lui? ...Realiz` c` era \nc` \mbr`cat` cu ea.
- Nu v`d nimic...
Dar se auzi un nou r`cnet. Kate \l prinse de bra], nelini[tit`.
- Oh...
El nu mai spuse nimic, ceea ce nu avu darul s-o lini[teasc`.
- Ce este?
|l sim]i c` se \nfioar`.
- Foci.
PRINS~ |N CAPCAN~ 87

- Foci?
Kate \[i \nchipui ni[te pui adorabili, ca aceia din gravura din
sufrageria de la Sealbank; sau foci de circ, curate [i civilizate. Dar
bruta aceasta nu p`rea \mblânzit`.
- Foci uria[e, de fapt, continu` Greg.
Acum avea un aer grav.
- Sunt destul de mari... Trebuie c` ne afl`m pe teritoriul lor.
Nu se [tie niciodat`.
Urmar` ni[te mi[c`ri violente, ]ipete... Erau cel pu]in dou`.
- Ar fi mai bine s` nu r`mâi singur` afar`.
O lu` cu hot`râre de bra] [i o conduse spre cort.
- Nu vor face probabil nimic.
- Nu am fi mai \n siguran]` \n Land Rover? suger` Kate...
Pu]in o mai interesa unde se g`sea, acum, din moment ce
Greg era lâng` ea. Avea nevoie de for]a acestui b`rbat, \n clipa
asta.
- |n ma[in` ar fi mai periculos.
El ezit`.
- Avem acolo proviziile. Vor fi atrase mai curând de hran`.
- Ca ur[ii?
Kate \l privea cu ochi larg deschi[i. Toat` lumea cuno[tea
atrac]ia ur[ilor pentru resturile menajere. Desigur, focile, uria[e
pe deasupra, vor fi exact la fel.
- |ntr-adev`r!
El o ajut` s` intre \n cort, frec` un b`] de chibrit [i aprinse
lampa.
- Prin urmare, r`mânem aici, f`r` s` ne mi[c`m, f`r` s`
facem un zgomot.
Disp`ru din nou, f`r` s`-i lase timp s` r`spund`.
88 AMANDA STEVENS

„Presupun c` vorbe[te serios. Sunt cu siguran]` periculoase.“


Dar gândul acesta n-o preocup` mult timp. |[i scoase haina de piele
\mbl`nit` [i se strecur` \n sacul de dormit preg`tit pentru ea. La
\ntoarcerea lui Greg toate temerile ei se risipiser`. Aducea cu el o
enorm` cheie francez` ca s` fac` din ea o arm`, dac` va fi necesar.
- Pentru orice eventualitate, zise el.
Afar`, agita]ia re\ncepu. Kate r`mase ore \ntregi treaz`,
ascultând vacarmul acela enervant. Focile p`reau foarte
numeroase [i patrulau cu entuziasm pe malul unde se g`seau
c`l`torii. Greg adormi rapid, Kate \[i d`du seama ascultându-i
respira]ia regulat`. Dar [tiindu-l \ntre intrare [i ea se sim]ea mai
lini[tit`, ceea ce \i permise s` a]ipeasc`. Dar nu pentru mult
timp. Se trezi tres`rind: afar`, zgomotul era \nsp`imânt`tor. Se
ridic` \n capul oaselor, dreapt`, cu urechea atent`, pândind o
mi[care \n iarb` [i primele vibra]ii ale frânghiilor.
- Nu te nelini[ti, drag`, se auzi o voce adormit` lâng` ea.
Apelativul acesta acceler` pulsul lui Kate.
- Nu-]i vor face nici un r`u.
El scoase un bra] din sacul de dormit ca s-o fac` s` se culce la loc.
- Par atât de... aproape.
Se culc` din nou, cum i-o cerea el, dar tremurând din cap
pân`-n picioare. Acum nu se mai temea de foci. Exista ceva
inevitabil \n felul cum se purta Greg cu ea: ferm, cu siguran]`, ca
[i cum [tia din instinct c` nu-i va rezista.
- Cât este ceasul?
Prin \ntrebarea ei spera s`-l oblige s`-[i priveasc` ceasul;
atunci i-ar fi dat drumul.
- Numai Dumnezeu [tie.
Diversiunea nu reu[ise. Acum se apleca desupra ei; capul lui
se contura \n lumina slab` a zorilor.
PRINS~ |N CAPCAN~ 89

- Este foarte frig... }i-e destul de cald?


|i atinse nasul \nghe]at, b`rbia; \[i strecur` mâna la ceafa ei, \i
atinse \n trec`t pielea sensibil` a umerilor.
- Eu... a[ suporta un pulov`r.
Kate \ncerca s`-[i st`pâneasc` vocea. |ncepea s` disting` fa]a
lui Greg.
- Al meu este cel mai apropiat, zise el.
|ntinse bra]ul [i \i \ntinse pulov`rul lui gros pe care-l purtase
\n ajun. Kate se ridic` pentru a desface mânecile, care fuseser`
suflecate. El se culc` pe spate, cu mâinile sub cap, [i o urm`ri.
Oare distingea acum silueta ei? O lic`rire de lumin`, chiar slab`,
putea fi tr`d`toare. Totul se petrecu f`r` probleme pân` când
trebui s` ridice pulov`rul acela mare deasupra capului. |n
momentul acela dificil, \l auzi pe Greg reluându-[i respira]ia.
- Am o idee mai bun` ca s`-]i fie cald.
Vocea lui era r`gu[it`, ca aceea a unui animal s`lbatic care
rage la trezire. |i smulse prompt pulov`rul din mâini [i-l arunc`
\ntr-un col] al cortului. Kate \l privi \ngrozit` [i v`zu dansând \n
ochii lui o lic`rire mali]ioas`.
- Vino aici, am s`-]i ar`t, [opti el.
El o trase [i, de data asta, o f`cu s` cad` lâng` el.
- Nu, Greg, te rog...
|l \mpingea cu mâinile de umeri, dar protestul ei era zadarnic.
- Nu dore[ti s` refuzi, [tii bine...
|i sim]ea respira]ia cald` pe gât. Voia s-o fac` s` ias` din sacul
ei [i blestema \ncet \n timp ce ea se zb`tea.
- Greg, nu po]i... nu a[a...
Dar gura b`rbatului puse st`pânire pe a ei cu o for]` [i o
hot`râre care o dominar`. O trase \n sacul lui de dormit.
90 AMANDA STEVENS

Picioarele ei goale g`sir` c`ldura care \l \nconjurase toat`


noaptea. El \nchise sacul peste amândoi. Pentru prima dat` \n
via]a ei, se g`sea \n patul unui b`rbat.
Kate Lawrence, unde te-ai r`t`cit? se \ntreb` ea. Dar ea [tia,
oricine ar fi [tiut-o... Greg era atât de hot`rât! Dar cum putea
oare s` fie? Era atât de pasionat, atât de frumos, [i ce era impor-
tant, mâinile lui coborau spre sânii ei... Instinctiv, se strânse; el
se opri imediat [i o s`rut` din nou \ndelung.
- Nu puteai a[tepta de la mine s` r`mân culcat aici... zise el.
Purtai c`ma[a asta de noapte atât de fin`... Nu sunt de piatr`!
Spunea adev`rul. Kate sim]ea via]a pulsând \n el, corpul lui
musculos lâng` al ei...
- Scumpa mea, murmur` el.
Ochii lui exprimau dorin]a, [i el o [tia \mp`rt`[it`. Respira]ia
lui se accelera. Kate era \nfrico[at`... \nfrico[at` s` nu-i fie team`.
|l dorea chiar \n clipa aceea [i \n acela[i timp o cople[ea ru[inea.
Nu l`sase pân` acum nici un b`rbat s` mearg` atât de departe.
- N-aveam nevoie de asta, murmur` el.
|ncepea s`-i scoat` c`ma[a de noapte, dar ea se \mpotrivi [i el
o privi amuzat.
- Draga mea, nu va fi nici o deosebire... Mai curând ne-ar deranja.
Mângâierea mâinilor lui o scotea din min]i.
- Nu este ca [i cum n-ai...
Se opri, cu figura \ncremenit`; \ncerca s` se st`pâneasc`.
- Kate, iubita mea, nu m` tortura.
Dar ea era ca paralizat`. Nu era ca [i cum nu... ce? El nu p`rea
s` \n]eleag` c` vorbele lui erau deplasate. O credea obi[nuit` cu
genul acesta de \ntâmpl`ri? Se purta a[a nu din tandre]e, ci pen-
tru c` o considera disponibil` [i libertin`!
Gândindu-se ce trebuia s` cread` despre ea, se sim]i brusc
p`truns` de groaz`.
Capitolul 7

- Greg, te rog... nu \n]elegi...


O not` de disperare trebuie s` se fi strecurat \n vocea ei,
deoarece el \[i ridic` privirea [i \i zâmbi.
- Ai \ncredere \n mine...
- Nu, nu, vreau s`-]i spun...
Nu mai reu[i s` continue, pentru c` el \[i reluase mângâierile.
Dar, \ncetul cu \ncetul, figura lui se posomor\, ca [i când
\n]elegea \n sfâr[it.
- Kate, ce vrei s` spui? C` n-ai... murmur` el pe un ton
s`lbatic. C` e[ti...
P`rea uluit. Ea \[i mu[c` buza inferioar` [i \ncuviin]` cu un
aer dezn`d`jduit.
- Doamne Dumnezeule, Kate... Dar la ce te gândeai? Te-ai
pus \ntr-o asemenea situa]ie! izbucni el.
O respinse cu violen]`.
- Credeam... A[ fi putut... Kate, ce a fost \n capul t`u? S` te
\ntorci aici... cu flecu[te]ul `sta de c`ma[` de noapte!
92 AMANDA STEVENS

De enervare, nu-[i mai g`sea cuvintele, dar Kate nu era \n


aceea[i situa]ie. Avea neobr`zarea s-o acuze pe ea!
- Port aceast` c`ma[` de noapte pentru c` nu credeam c`
voi \mp`r]i un cort cu dumneata. Pe de alt` parte, dac` am
revenit aici, te rog s`-]i aminte[ti, a fost din cauza acestei hoarde
de foci.
- Haide, Kate, ele nu fac r`u nim`nui. |]i c`utam o scuz`, [tii
bine.
|[i c`ut` pulov`rul [i-l \mbr`c`.
- Prin urmare, animalele acestea mari [i greoaie sunt inofen-
sive? Te-ai folosit de viclenie ca s` m` faci s` intru \n cort...
|l fulgera cu privirea, dar expresia lui Greg \i impuse t`cere:
un calm impresionat pusese st`pânire pe el; \l mai v`zuse deja
dominându-[i mândria.
- Trebuie s` fim la fel de buni, [i unul [i cel`lalt, pentru
vicle[uguri.
Tonul lui era glacial.
- Ieri era rândul dumitale, ast`zi este al meu.
- Foarte bine, puteai s` nu [tii \nc` totul, dar \nve]i repede.
Trebuia s` te \nv`] restul, nu-i a[a? {i vei recunoa[te de aseme-
nea un alt punct asupra c`ruia aveam dreptate.
Ea \[i ridic` b`rbia, gata s` protesteze, [i-l privi cu un aer
furios.
- }i-am spus-o, continu` el, vei consim]i din nou.
Consider`-te fericit`, deoarece \nc` mai am unele scrupule.
Deschise cortul cu mici pocnete scurte.
- Unde... te duci?
Kate fu cuprins` brusc de panic`. Doar n-avea de gând s`
plece cu ma[ina!
PRINS~ |N CAPCAN~ 93

- S` fac o baie.
Privirea lui ar fi putut s-o fac` s` intre \ntr-o gaur` de
[oarece.
- {i este preferabil s` speri c` voi ie[i din ap` potolit. Cât
timp lipsesc, \ncepi s` strângi lucrurile. Mai bine s` plec`m
devreme: acum, nici unul nici altul nu vom reu[i s` dormim.
Greg plecase. Kate scoase un fluierat lung de uimire. Ce
mijloc de a se elibera de tensiune! Alesese o baie rece. Mult bine
o s`-i fac`... ar putea s` se aleag` cu o pneumonie. Dar Kate nu
avea un remediu atât de draconic. Ea nu-[i va g`si atât de lesne
u[urarea. |i trebui mult timp s` strâng` [i s` pun` totul \n
ordine. |ncetul cu \ncetul, nervii i se lini[tir`, dar r`mânea agi-
tat`. |ntr-un fel, se sim]ea mul]umit` c` nu se \ntâmplase nimic.
Atunci, de ce \i venea s` plâng`?
Dar ea nu va ceda. Când \l auzi pe Greg apropiindu-se,
\mbr`c` un pantalon [i un pulover, \[i lu` lenjerie curat` [i
lucrurile de toalet`. Se \ndrept` spre râu.
- |n aval! \i strig` el.
De ce avea \ntotdeauna dreptate? |i arunc` o privire furioas`,
se r`suci pe c`lcâie [i porni \n direc]ia opus`.
Se a[ez` pe malul apei [i r`mase un timp acolo: \ncerca s`-[i
adune curajul ca s` se dezbrace [i s` se spele \n apa aceea rece.
Poate c` merita o asemenea pedeaps`! Crezuse oare realmente
\n r`utatea acelor foci? Nu se repezise [i ea asupra acestui pre-
text? |i ceruse un pulov`r; era acesta un motiv suficient ca s` se
poarte astfel? se gândi Kate sco]ându-[i puloverul. Dar ce v`zuse
Greg \n lumina matinal` a zorilor? O tân`r` femeie cu p`rul cas-
taniu \n dezordine, forma sânilor, o talie fin`. Se a[ezase lâng` el
94 AMANDA STEVENS

f`r` s` se gândeasc`, dar c`ma[a ei de noapte era practic


transparent`... [i soarele tocmai r`s`rea... Kate \[i stropi corpul
cu ap` rece [i se \nfior`. Dar zâmbea \n timp ce se \mbr`c` [i \[i
perie p`rul lung. Corpul ei stârnise pasiunea lui Greg... Kate se
sim]ea \nfl`c`rat`, dar [i pu]in speriat`, deoarece nu mai era
st`pân` pe propriile ei reac]ii. Dac` el n-ar fi avut unele
scrupule, oare cât timp i-ar fi putut rezista? Nu i-ar fi spus c` era
virgin`, dac` ar fi crezut c` ]ine cât de pu]in la ea.
Kate reveni spre tab`r`. Dintr-o dat`, nu mai dorea s` se
\ntoarc` acolo, nu voia s` reg`seasc` responsabilit`]ile acestei
c`l`torii. Nu te la[i \n seama oricui, ra]ion` ea, nici m`car dac`
acest cineva \]i dovede[te afec]iune dup` ani de zile, nici chiar
dac` este vorba de atrac]ie. Trebuie s` iube[ti, \nainte. Iat` de ce
nu ajunsese niciodat` pân` aici.
- E \n ordine?
Greg o cerceta cu o privire p`trunz`toare. El preg`tea micul
dejun.
- Da, r`spunse ea cu nep`sare. Mi-a r`mas numai s`-mi
strâng lucrurile de toalet`.
Intr` \n cort [i g`si sacul de pânz` preg`tit de Greg \n ajun.
Bine\n]eles, nu era \ndr`gostit` de el. Haide, de Greg
Henderson? Niciodat`!
Nu era u[or s` p`streze o atitudine de dezaprobare sever` [i
s` arate un profil seme] la fiecare privire a lui Greg. Mai cu seam`
\ntr-un Land Rover mizerabil care salt` ca un cal s`lbatic. Kate
f`cu tot posibilul [i reu[i s` nu deschid` gura toat` diminea]a.
Nici el, slav` Domnului! |i arunc` o privire pe furi[, f`r` a-[i
\ntoarce capul. Ei da, ar trebui s` pari furios, i se adres` ea \n
gând, cu mintea ta diabolic`... Fusese destul de proast` ca s`-[i
PRINS~ |N CAPCAN~ 95

imagineze, fie [i pentru o clip`, dup` felul \n care p`rea s` se


preocupe de ea... Felul \n care a[teptase ca ea s` consimt`... S-ar
fi purtat astfel dac` ar fi avut vreun sentiment fa]` de ea? Sau ea
\ns`[i \ncerca s`-[i g`seasc` scuze? |[i mu[c` buzele [i continuar`
s` salte [i s` se zdruncine \n t`cere.
- Oh, aceia sunt pinguini?
Spre mijlocul dup`-amiezii, ostilitatea \ncepea s`-[i piard`
din putere. Vor ajunge vreodat` la acel Tom? Peste cât timp?
Vederea celor trei siluete pe un delu[or, stârnise curiozitatea lui
Kate.
- N-am putea s` ne oprim un minut? \l rug` ea. Te rog, a[
vrea s` fac o fotografie.
Lu` un aparat din bogatul echipament aflat \n saco[a ei [i
cobor\ din ma[in`.
Se apropie cu pruden]` de pinguini. Privi]i prin vizor p`reau
s-o observe cu un dispre] trufa[. Sem`nau cu un trio de atle]i
care-[i a[teptau premiile pe podium. Dar, \ndat` ce reveni \n
ma[in`, \[i d`du imediat seama c` ceva nu era \n ordine.
Tr`s`turile lui Greg erau \ncordate. Porni motorul, intr` \n
vitez` deosebit de repede [i Kate fu aproape proiectat` \n spate.
Ce-l apucase? |l indispusese oprirea aceasta de cinci minute?
Bietul de el! Dar, cel pu]in, ea avea aceste fotografii care \i vor
reaminti unul dintre aspectele pl`cute ale insulei.
Când se oprir` ca s` bea o cafea, Greg \ntinse harta pe capota
ma[inii.
- Mai este mult? \ntreb` Kate.
|ncerca s` nu lase s` i se vad` oboseala. S`-i arate epuizarea
ar fi fatal.
El netezi \ndoiturile h`r]ii cu mâna lui mare [i bronzat`.
96 AMANDA STEVENS

- {aisprezece kilometri, aproximativ.


|i ar`t` cu degetul o cruce \nsemnat` pe hart`. Kate se
apropie [i cercet` locul, ca [i cum era \n perfect` cuno[tin]` de
cauz`.
- Vom ajunge la Tom pân` la c`derea nop]ii?
El studiase pozi]ia unde se aflau [i \mp`turea harta.
- Cu pu]in noroc... dac` n-o lungim prea mult pe aici.
De data asta, sarcasmul era \nso]it de o anumit` iritare. Kate
se gr`bi s`-[i termine cafeaua [i strânse totul. Greg o l`s` s` se
descurce singur` [i ocoli ma[ina ca s` verifice pneurile cu vârful
cizmei. Prin urmare, c`l`toria lor se apropia de sfâr[it. Era cu el
de aproape dou` zile. |i trecu prin minte figura lui Dougal
McInnes. Dac` trebuia s` abordeze \ntr-o zi chestiunea petrolu-
lui, era acum sau niciodat`.
- E[ti gata?
Greg \[i reluase locul \n fa]a volanului [i se \ntorcea spre ea.
Privirea lui era stranie, circumspect`, [i Kate se sim]i cuprins` de
team`.
Abia \i l`s` timp s` trânteasc` portiera, [i ea trebui s` se aga]e
de ceva ca s` reziste zdruncin`turilor.
Cu ce s` \nceap` oare? Ce va putea s` spun` el când va afla
adev`rul? Va [ti \ndat` la ce s` se a[tepte. Atunci, nu va mai fi
vorba de presupuneri... [i nici de team`. Totul va fi limpede ca
apa de izvor, iar el va putea s` urle [i s` fac` scandal, s` devin`
nebun de furie... sau de orice altceva. Nu va fi nici o deosebire,
deoarece ea nu avea nimic de pierdut. Totu[i, se temea de clipa
asta ca de cel mai r`u moment din via]a ei. Ce spunea oare, \n
\mprejur`ri asem`n`toare? |[i fr`mânt` mintea ca s`-[i
PRINS~ |N CAPCAN~ 97

aminteasc`. Dar era inutil s`-[i \nchipuie, la Greg Henderson, o


reac]ie asem`n`toare cu aceea a preceden]ilor ei adversari. |[i
trecu limba peste buzele uscate \nainte de a vorbi.
- Trebuie s` existe o bun` parte din terenurile dumitale
unde nu te duci niciodat`, \ncepu ea.
Acum era obligat` s` continue.
- Unde nu m` duc niciodat`? \ntreb` el.
Cât` \ncredere avea \n ea ca s` r`spund` la o \ntrebare cu
alta!
- Vreau s` spun, ai atât de multe. Trebuie s` ai unele care
sunt nelucrate, ca aici. N-ai nici un motiv s` mergi acolo...
- Dup` p`rerea dumitale, aici n-ar fi nimic?
P`rea \n continuare absorbit de gândurile lui, ca [i cum nu
era cu adev`rat atent. |n cele din urm`, \ns`, \[i lu` o mân` de
pe volan, ca s` fac` un gest larg.
- Nimic, Kate? Eu v`d o mul]ime de lucruri care m`
intereseaz`.
- Dar f`r` utilitate. Sunt numai terenuri pustii...
Deveni imediat foarte atent [i când \ncepu s` vorbeasc`,
vocea lui era plin` de ironie.
- F`r` utilitate?
Ast`zi p`rea c` repet` toate cuvintele ei. De ce nu-[i g`sea
propriile cuvinte?
- Neroditoare, atunci, suger` ea.
Remarca ei nu u[ur` deloc conversa]ia, dimpotriv`. O f`cea
oare inten]ionat? Se juca de-a pisica cu [oarecele? Dar pisica
aceasta era un leu... Intrase cu mâinile [i picioarele legate \n
vizuina lui... Ce se va \ntâmpla oare \n momentul pedepsei? Kate
spuse \n t`cere o rug`ciune [i a[tept`.
98 AMANDA STEVENS

- Te intereseaz` productivitatea lor?


Greg nu avea nici o ezitare, acum.
- Credeam c` te intereseaz` pe dumneata, \ncerc` ea s`
spun` pe un ton degajat.
- Via]a nu este f`cut` numai din bilan]uri [i din statistici,
Kate.
|i pândea reac]ia, dar ea continua s` priveasc` drept \naintea ei.
- Credeam c` cei din agricultur` au \ntotdeauna nevoie de bani.
- }i-am dat eu aceast` impresie?
- Nu tocmai.
Kate \ncerc` s` râd`.
- Desigur, eu nu cunosc nimic despre p`mânt, dar nu sunt
p`[uni bune pretutindeni. Poate c` ai putea s` g`se[ti o alt`
modalitate...
Ea nu \[i termin` fraza, dar cuvintele p`reau s` r`sune \n
acest spa]iu mic, r`mânând suspendate \n fa]a lor. Greg avu
nevoie de mult timp ca s` r`spund`, iar Kate num`ra cu spaim`
minutele.
- {i ce alt` modalitate ai putea sugera?
- Trebuie... s` existe aici resurse naturale...
|ncerc` s` scape de nodul din gât. Greg \ncetini, nu \n fa]a
unui obstacol, ci pentru c` nu mai acorda nici o aten]ie
conducerii.
- Poate... bâigui ea.
- Unde? D`-i drumul, ascult.
{i asculta. Toat` fiin]a lui era \ncordat`. Mâna pus` pe volan
se \ncle[ta [i se destindea rând pe rând. Kate avea impresia c` un
arc enorm se strângea din ce \n ce mai mult.
PRINS~ |N CAPCAN~ 99

- A[tept, zise el cu asprime, \n momentul când vehiculul


s`rea peste o groap`. Ce se \ntâmpl`, Kate? E[ti \n lips` de
idei?
Pe nea[teptate, ap`s` furios pedala de frân` [i Land Rover-ul
se opri brusc. |[i cobor\ spre tân`ra femeie ni[te ochi furio[i,
care sclipeau ca dou` sloiuri de ghea]`. Kate paraliz` de team`.
{tia! {tia totul, [i chiar de la \nceput!
|l privea \ngrozit`. |ncerc` s` clipeasc` din ochi, s` frâng`
aceast` viziune a unei figuri schimonosite de mânie, a acestor
ochi care n-o sl`beau nici o clip`. Gâtul i se uscase, iar b`t`ile
violente ale inimii \i r`sunau \n cap.
- Nici m`car nu e[ti fotograf, nu-i a[a? r`cni el. S`
fotografiezi pinguini cu aparatul acela... când ai altele mult mai
bune.
Arunc` o privire saco[ei de la picioarele ei. |[i ridic` apoi
capul [i scoase un râs dispre]uitor.
- Credeam c` m`car aceast` parte a pove[tii dumitale este
adev`rat`. Chiar dac` revista era de convenien]` cu... Haide,
Kate, continu`, recunoa[te. Spune-mi c` lucrai pentru mafia lui
McInnes... c` ai venit numai cu scopul de a ob]ine concesiunea
pentru a fora pe terenurile mele! Pentru petrol!
Pe Kate o cuprinse un sentiment de e[ec; de e[ec, de dispe-
rare [i triste]e ap`s`toare. Era incapabil` s` se mi[te, s` vor-
beasc`, [i aceast` t`cere o condamna.
- Coboar`!
Ea f`cu ochii mari de uimire.
- Am spus: afar`!
100 AMANDA STEVENS

Greg umplea ma[ina cu prezen]a lui; o acoperea pe Kate [i o


\n`bu[ea. Fiecare mu[chi o tr`da [i a[tepta, ca paralizat`, lovitura
fatal`. Dar ea nu putea totu[i s` coboare. Cum, \n locul acesta
\ndep`rtat [i pustiu? Orice, \n afar` de asta.
Dar Greg nu era dispus s-o vad` ]inându-i piept. Spusese
„afar`“, [i o f`cuse cu toat` seriozitatea. Bomb`ni ceva printre
din]i, deschise brutal portiera, ocoli ma[ina [i ajunse la cea a lui
Kate.
O cople[i teama. Z`ri cheile aflate \nc` \n contact. Era o [ans`,
ar putea reu[i... Cu un efort disperat, trecu pe scaunul [oferului
[i \ncerc` s` porneasc` motorul. Imposibil! Dar Greg \i \n]elesese
inten]iile; trase de portier` gata s-o scoat` din balamale [i o
prinse pe tân`ra femeie.
- Oh, nu! S` m` la[i aici... [i pân` unde credeai c` po]i
merge, micu]o?
O ]inea de bra] [i o trase brusc pe solul pietros. Kate se zb`tu
cu lovituri de picior [i de pumni, dar s-ar fi ap`rat mai bine de
un car blindat.
{i iat` cum, \[i zise ea, vei r`mâne aici abandonat`... sau
asasinat`... sau...
|ncerca s`-[i imagineze reac]ia p`rin]ilor ei la lectura ziarului:
„corpul unei tinere femei...“
- Turbat` mic`!
Greg o ]inea cu bra]ul \ntins [i o scutura. Era atât de \nalt, atât
de puternic, \ncât ea nu putea face nimic. Regret` c` d`duse de
\n]eles c` vorbea despre petrolul acela. De ce fusese trimis` aici?
{i de ce nu se \ndr`gostise de ea? ...Ar face la fel de bine s-o ucid`
acum, deoarece nu avea nici un viitor \n povestea asta.
PRINS~ |N CAPCAN~ 101

- Uit`-te la mine, url` Greg. Kate, ascult`-m`, nu po]i s`


\n]elegi?
|ncerca s-o fac` s` deschid` ochii ca s` vad` ceva. Dar erau
deschi[i [i ea nu vedea decât furia lui. Era urât... da, aproape
urât. {i eu sunt r`spunz`toare de aceast` situa]ie, este vina mea,
se gândea Kate. Asta \i f`cea cel mai mare r`u.
- Eu n-am nici o vin`...
- Iar eu a[ fi vinovat dac` a[ permite a[a ceva. Nu-]i po]i
imagina stric`ciunile? Instala]iile de foraj... poluarea. Nimic de
f`cut!
O respinse [i ea se cl`tin`, cât pe ce s` cad` pe spate.
- Cu nici un pre], Kate. Nici chiar ca s` te salvez. Via]a este
prea pre]ioas`... Via]a noastr` de aici, vreau s` spun.
Ridic` o piatr` [i o arunc` \ntr-o balt`, cu toat` furia unui om
ajuns la cap`tul r`bd`rii. Apoi se \ntoarse spre ea [i o privi cu o
asemenea aversiune \ncât Kate uit` imediat cât de vinovat` se
sim]ise doar cu câteva clipe \nainte.
- Nu-i nevoie s` m` prive[ti ca [i cum a[ fi o uciga[` de pro-
fesie! \i arunc` ea.
|[i ridic` fularul care \i c`zuse pe ceaf` \n cursul \nfrunt`rii
lor. Poate c`, la urma urmei, n-o s-o omoare. U[urarea \i d`du
curaj.
- Cuno[ti cuvântul „progres“? {tii s`-l folose[ti când \]i face
un serviciu.
El se \ncrunt`, dar Kate nu-l l`s` s` vorbeasc`.
- Ai auzit de generatoare electrice, de \nc`lzire central` când
turba nu ajunge, avioanele... Regiunea nu este atât de
\napoiat`...
102 AMANDA STEVENS

- Nu sesizezi deosebirea...
- Nu, \mi este imposibil, \l \ntrerupse ea.
- Atunci, este inutil s` m` lansez \n explica]ii...
Ar fi putut ad`uga „pentru cineva atât de m`rginit“, deoarece
era evident c` avea cuvintele pe vârful limbii.
- Nu [tiu cine sau ce ne-a creat, Kate, relu` el. Dar aceast`
parte de lume \mi apar]ine. Ea \mi este \ncredin]at`, s-ar putea
spune, pentru viitor. {i, dac` vrem s` avem un viitor aici, va tre-
bui s` fim deosebit de vigilen]i; altfel, vom ajunge \ntr-o situa]ie
\ngrozitoare.
|i urm`ri involuntar privirea care cerceta terenul acela pustiu.
V`zur` amândoi dou` p`s`ri mici care ]op`iau f`r` nici o team`,
la câ]iva pa[i de ma[in`. Vântul, r`coros [i curat, sufla direct din
Atlanticul de Sud; \mprosp`ta ziua, \nviora lumina palid`,
aducea un aer nou pe care Kate nu-l remarcase \nainte. O clip`,
v`zu sonde de foraj [i distrugerea total` care mergea mân` \n
mân` cu ele. Ridicarea lor aici ar fi o crim`.
Dar nu-i revenea ei s` judece. Adeseori trebuie s` ac]ionezi
f`r` voia ta.
- Ar fi bine s` ne relu`m drumul.
Greg \[i frec` ceafa [i o privi gânditor pe Kate. {tia oare c`
\nc` nu abandonase partida? |[i plec` ochii ca s`-[i ascund`
hot`rârea. Poate c` nu exista nici un viitor \n afacerea asta. Nu
era un motiv bun ca s`-[i \ndeplineasc` misiunea? Era \n serviciul
Companiei INPET... avea obliga]ii fa]` de ei. Urc` din nou \n
ma[in` [i-l privi pe Greg \ntorcându-se la portiera lui. Figura nu-i
mai era schimonosit`; pe ea nu se mai vedea decât o expresie de
PRINS~ |N CAPCAN~ 103

duritate impenetrabil`. Pasionat, ca \n zori, sau \n prada unei


furii violente, el mergea pân` la cap`t: intransigent \n toate, ca
paravanul pe care-l ridica acum \ntre ei.
Kate dorea mai mult ca oricând izolarea adus` de \ntuneric.
Ziua se \ndrepta \ncet spre sfâr[it. Din fericire, formele
\ndep`rtate c`p`tau o culoare cenu[ie [i Kate deveni con[tient`
c` privea de câtva timp o c`su]`. Ajunseser` \ntr-adev`r?
C`l`toria aceasta \ngrozitoare era aproape terminat`?
|ntoarcerea nu va fi la fel de teribil`, deoarece Tom va fi cu ei.
- De ce nu mi-ai spus adev`rul? \ntreb` Greg pe nea[teptate.
Se apropiau de cas` [i Kate vedea o lumin` tremurând \n
\ntuneric. El opri ma[ina \n apropierea unui perete, ca pentru
a-[i ascunde sosirea de ocupan]ii locuin]ei.
- Credeai \ntr-adev`r c` m` puteai \n[ela? S` m` convingi s`
ac]ionez \mpotriva principiilor mele?
O privea cu mali]iozitate. Ea r`mase t`cut`, nu avea altceva de
f`cut. De ce nu mai \nainta? De ce n-o l`sa s` coboare? Era
obosit`, \nfrigurat`, epuizat`, [i el continua s-o tortureze. Brusc,
fermitatea fe]ei lui Greg se destinse [i l`s` loc dispre]ului; se
p`rea c`-i trecuse o idee prin minte.
- |ncercai s` m` convingi, azi-diminea]`, Kate? Acesta s` fie
oare motivul pentru care cei de la Londra au trimis o femeie?
Râse dispre]uitor.
- {i voiai s` m` faci s` cred \n moravurile tale civilizate!
O mân` mare \i prinse b`rbia [i o oblig` s`-[i ridice ochii spre
el. Kate \[i ]inu respira]ia. Privirea lui Greg str`lucea periculos.
Nu reu[ea s`-l cunoasc` pe b`rbatul acesta. Figura lui reflecta
gânduri de ne\n]eles pentru ea, lec]ii imposibil de \nv`]at. Era
104 AMANDA STEVENS

ciudat de con[tient` de imensele lui posibilit`]i: nu numai for]`


fizic`, dar [i o minte cuprinz`toare, o imagina]ie bogat`, un
milion de evenimente, de speran]e [i de visuri, ale trecutului [i
ale viitorului, pe care nu le va \mp`rt`[i niciodat` cu ea. Totul \l
f`cea atât de str`in, dar atât de atr`g`tor. Corpul lui Kate
r`spunse acestei atrac]ii \nainte ca gura lui Greg s` pun`
st`pânire pe a ei.
S`rutul se prelungi, lacom, exigent, s`lbatic, dar pu]in amar.
Lui Kate nu-i p`sa de motivele care-l f`ceau s-o s`rute: o f`cea,
era de-ajuns. Voia s` nu se opreasc`... niciodat`. |i r`spundea
din instinct. Sim]ea, mai mult decât auzea, respira]ia lui saca-
dat`. Apoi Greg se \ndep`rt` [i Kate \l pierdu, sim]ind o suferin]`
\ngrozitoare.
El plec` spre ea ochi str`lucind de mânie.
- E bine, murmur` el. Nu m` decep]ionezi. Nu abandonezi
partida imediat. Vreau s` v`d pân` unde e[ti capabil` s` mergi.
}i-am ar`tat deja: nu exist` jum`t`]i de m`sur` pe insula noas-
tr`. Angajamentul trebuie s` fie sut` la sut`... Nu exist` loc
pentru intrigi.
|[i trecu un deget peste obrazul ei.
- Via]a este dur`, drag` Kate. Supravie]uiesc numai cei mai
puternici.
Capitolul 8

- Ea este fotograf`, zise Greg.


Intraser` \n sfâr[it \n cas` [i Greg f`cuse prezent`rile.
Ciobanul \nlocuitor ajunsese \naintea lor, cum fusese prev`zut.
Calul este cel mai bun mijloc de deplasarte pe Insula Drake, se
gândi Kate. B`rbatul o salut` cu un semn din cap, ca [i cum era
obi[nuit s` vad` tinere femei ap`rând aici ca prin minune.
Reac]ia lui Tom, \ns`, a fost diferit`. Era uluit s` vad` silueta
ne\nsemnat` a lui Kate \n spatele lui Greg. P`rea str`snit [i
extrem de \ncântat... Ea \ncerc` s`-i r`spund` zâmbetului vesel.
Dar nimic nu era \n ordine, nici mintea ei, nici reflexele
obi[nuite. Se [tia ajuns` \n sfâr[it; o lamp` cu petrol d`dea o
lumin` [ov`itoare pe masa de lemn; Greg [i b`rbatul mai \n
vârst` discutau situa]ia. Ea era a[ezat` lâng` o canapea veche [i
\ncerca s` converseze cu un b`rbat cu aer vesel [i ochi alba[tri,
obosi]i. Din fericire, el nu p`rea s` remarce r`spunsurile ei
monosilabice.
106 AMANDA STEVENS

- {i revista dumneavoastr` va publica un articol despre


noi... {i a]i f`cut toat` c`l`toria asta singur`... {i domnul
Henderson v-a permis s` veni]i aici... P`rea s` se mul]umeasc`
doar cu „da“ [i „nu“. Dar Kate nu se putea concentra. S`rutul lui
Greg era \nc` prezent pe buzele ei, iar inima ei nu \[i potolise
\nc` b`t`ile; acorda mai mult` aten]ie hot`rârilor luate \n cel`lalt
cap`t al \nc`perii.
Ciobanul \ncuviin]a, \[i golea pipa [i o umplea din nou. |l
urm`rea pe Greg cu o pruden]` avizat`. Acesta din urm` trebuia
s` fi fost copil când ciobanul \ncepuse s` se ocupe de oi; totu[i,
b`trânul nu ar`ta nici un semn de familiaritate. Greg inspira
respect... [i lui i se ar`ta la fel.
Dar respectul nu era singurul sentiment inspirat de Greg, \n
seara aceea. Kate privea \n jurul ei: b`rba]ii vorbeau lini[tit;
câinii dormeau f`cu]i covrig; focul [i lampa atenuau acest tablou
auster. Nimeni n-ar fi b`nuit c`, acum zece minute, Greg o s`ruta
cu pasiune; nici c` ea se \ndr`gostise total de el. Era sigur` de
asta ca de propriul ei nume. Era \nfrico[`tor, absolut f`r`
speran]` dar, \n acela[i timp, scotea din asta o anumit` for]`.
Nimeni nu o putea \mpiedica s` fie mândr` de el: de felul \n care
organiza totul, de felul lui de a fi, de idealul lui. Dar vulnerabi-
litatea mergea mân` \n mân` cu puterea. Kate trebuia s` \nve]e
cum s` jongleze cu cele dou`.
- A]i venit s` juca]i [i rolul de \nger p`zitor? o \ntreb` Tom.
Ea clipi din ochi [i f`cu un efort ca s` r`spund`.
- S` v`d ce pot s` fac, \i spuse ea zâmbind.
Când Greg veni \n sfâr[it s` vad` r`nile lui Tom, Kate se
\ndep`rt`, dar avusese timp s` z`reasc` piciorul contuzionat,
PRINS~ |N CAPCAN~ 107

umflat [i cu siguran]` foarte dureros. Bietul Tom! Slabul lui


entuziasm pentru c`l`toria care s`-l duc` \napoi la Sealbank nu
era deloc uimitor.
Dup` cin`, o singur` activitate era posibil`: s` mearg` la cul-
care. Conversa]ia nu era deloc pasionant` [i, chiar dac` ar fi
dorit, lumina nu i-ar fi permis s` citeasc`. Greg propuse camera
lui Tom.
- Dar nu vreau s`-i iau patul, protest` ea.
- Oricum nu este \n stare s` ajung` acolo sus, r`spunse
Greg.
El f`cu trierea lucrurilor pentru noapte, scoase din ma[in`.
Kate \[i mu[c` buza inferioar`, prinse ce \i arunc` el [i-l urm` \n
t`cere. Nu se puteau spune anumite lucruri \n fa]a unor ter]e
persoane.
Scara era \ngust`, \ntunecat`, f`cut` din scânduri simple [i
trosnea. Sus exista o singur` u[` pe care Greg o \mpinse.
|n`untru, plafonul era jos, iar lumina lunii intra printr-o lucarn`;
un pat \ncovoiat \ntre doi supor]i de aram` era acoperit cu o
p`tur` groas` f`cut` din buc`]i de culori diferite.
- Dac` \]i pui sacul de dormit deasupra, nu vom fi nevoi]i
s` ne \ngrijim de cear[afuri. M` duc s`-]i caut o lumin`.
Altceva?
Kate scutur` din cap dar, bine\n]eles, el n-o privea.
- Mm...? f`cu el cu ner`bdare.
De data aceasta, reu[i s`-i r`spund` cu o voce abia auzit`. Dar
ea \[i dorea atâtea lucruri: nu numai s`-i aduc` o lamp` cu petrol
care s` asigure un oarecare confort acestei \nc`peri. Dac` cel
108 AMANDA STEVENS

pu]in n-ar fi atât de aspru, dac` i-ar spune noapte bun` cu un


s`rut. Dar, fire[te, el nu f`cu nimic, chiar dac` lumina l`mpii
f`cea camera mai intim`.
- Nu este f`r` \ndoial` asem`n`tor cu ceea ce e[ti
obi[nuit`...
Greg se \ntoarse \n sfâr[it spre ea, cu un mic gest al mâinii.
- Dar ar trebui s` ai o noapte bun`.
Kate remarc` o u[oar` ezitare \n vocea lui. Lampa sfârâia [i
trosnea, dar ei se priveau insistent [i umbre dansau pe peretele
de lâng` ei. Lui Kate \i era prea cald, se sufoca; sângele \i zvâc-
nea \n tâmple. |ncetul cu \ncetul, v`zu n`scându-se la Greg o
dorin]` egal` cu a ei. Un mu[chi \ncepu s` zvâcneasc` pe obrazul
acestuia, iar n`rile \i tremurar`. Dac` mai dura un minut, Kate
sim]ea c` o s` le[ine. Niciodat`, absolut niciodat` \n via]a ei nu
dorise atât de mult pe cineva.
- O sim]i [i tu, Kate, nu-i a[a?
T`cerea era rupt`, dar asta n-a dus la sc`derea tensiunii.
- Asta-i insula, \n]elegi? Insula noastr` s`lbatic`. Zilele sunt
aspre [i noi nu avem timp s` ne l`s`m imagina]ia s` r`t`ceasc`.
Dar la sfâr[itul zilei...
Se \ntrerupse, f`cu un pas \nainte [i ochii lui lacomi se fixar`
pe silueta ei ostenit`.
- La sfâr[itul zilei, orice b`rbat are nevoie de o mas` cald`,
zise el cu un râs nelalocul lui, [i de un pat cald. Dar trebuie
cineva special ca s` se ocupe de acest pat, Kate. O [tiai? {tii
m`car ce vreau s` spun?
F`r` s`-i lase timp s` \n]eleag`, str`b`tu distan]a care \i
desp`r]ea [i \i prinse furtunos bra]ele cu mâinile lui puternice.
PRINS~ |N CAPCAN~ 109

- Aici nu putem avea femei care s` continue o carier`. O


femeie trebuie s` se ocupe de c`minul ei cu c`ldur`, cu
dragoste.
Lupta teribil` care se d`dea \n el amenin]a s`-l sfâ[ie.
- {i tu nu e[ti genul acesta de femeie, nu-i a[a, Kate?
- N-am pretins niciodat` c` a[ fi...
- Nu, este adev`rat.
P`rea s`-i fac` pl`cere s-o tortureze.
- Atunci, cine e[ti...? Ce fel de femeie? Genul ispititor,
provocator, conving`tor?
P`rea fr`mântat de o teribil` pasiune; pofta de a o pedepsi
lupta \n el cu dorin]a. O dorea, dar \n acela[i timp o ura. Oh,
Kate [tia exact ce sim]ea el.
- Ai face mai bine s` pleci, se auzi ea spunând. Cei de jos \[i
vor pune \ntreb`ri...
- Nu \[i vor pune nici una, o \ntrerupse Greg. Ei [tiu foarte
bine ce fac... ce ar fi trebuit deja s` fi f`cut. Ai dreptate, Kate, n-ai
\ncercat niciodat` s` faci altceva decât s` convingi. De ce n-a[
profita oare? Ce schimb` asta?
- Respectul.
Reu[i, \n sfâr[it, s` se elibereze.
- Respectul, repet` el t`ios. Al t`u?
- Bine\n]eles c` nu.
|i v`zu furia brusc` [i se gr`bi s` adauge.
- Vorbesc despre cel al b`rba]ilor de jos. Ce faci cu respec-
tul lor?
- Cuno[ti foarte prost b`rba]ii.
Mai f`cu un pas [i se d`du \napoi.
110 AMANDA STEVENS

- Cum s` m` respecte dac` nu \mi petrec aici toat` noaptea?


{i s` vedem cât de mult respec]i asta...
Instinctul o avertiz` prea târziu. Se trezi brusc la pieptul lui
Greg, ridicat` de la podea [i aruncat` pe pat f`r` fasoane. Ea se
zb`tu ca s` scape, dar el râse [i b`trânul pat scâr]âi.
- Cum \ndr`zne[ti! O s` urlu...
- D`-i drumul. Ei au destul bun-sim] ca s` nu se
amestece.
Ea ridic` un genunchi, dar el z`d`rnici f`r` greutate acest gest
de ap`rare.
- Foarte bine, Kate, lupt`-te. Arat`-mi cât de mult crezi c`
m` ur`[ti.
Fermoarul pantalonului cobor\ câ]iva centimetri.
- Vom vedea dup` aceea dac` pot avea respectul t`u \n
calitate de amant, zise el, zeflemitor. Sunt priceput, Kate; se
spune chiar foarte priceput.
Ea se cutremur` când o mân` cald` [i hot`rât` trecu peste
corpul ei.
- Vrei s` descoperi cât de mult?
- Nu te-a[ vrea chiar dac` ai fi ultimul b`rbat de pe p`mânt...
Dar Greg o \ntrerupse s`rutând-o. Punea st`pânire pe ea,
deoarece abandonase lupta.
- {i pretindeai c` nu m` vrei.
Kate ar fi plâns, dac` nu s-ar fi temut s`-[i tr`deze atât de u[or
sentimentele.
- Nu pot face altfel, nu-i a[a? reu[i ea s` murmure. E[ti
priceput... ai recunoscut singur... dar reac]ia mea este pur
fizic`.
PRINS~ |N CAPCAN~ 111

El n-o asculta cu adev`rat; se mul]umea s-o ]in` strâns lâng` el.


Spre propria ei surprindere, Kate se auzi continuând f`r` voia
ei.
- Nu exist` la mijloc nici un sentiment, nu este vorba de
dragoste. {i asta este ceea ce are mare importan]`, pentru mine.
Altfel, nu valor`m mai mult ca animalele, \ncheie ea, gata s`
izbucneasc` \n plâns.
El o privi lung; o domina, sumbru \n \nc`perea plin` de
umbre.
- Ar fi trebuit s` te gânde[ti la asta mai devreme. Ai venit s`
te supui regulilor mele, te prevenisem.
O mân` o prinse de mijloc [i o ]intui de pat.
- Foarte bine; \n seara asta po]i s` dormi singur`, Kate, pen-
tru c` eu consimt. Vei putea s`-mi mul]ume[ti dac` vrei, \n tim-
pul orelor \n care vei r`mâne treaz`, \ntrebându-te ce se va
\ntâmpla când voi hot`r\ s` nu te mai las s` dormi singur`. {i
atunci ar fi inutil s`-mi aminte[ti scrupulele mele; nu am a[a ceva
fa]` de membri atât de vicleni ai opozi]iei. Afacerea noastr`
r`mâne \n suspensie, drag` Kate, dar eu sunt acela care va hot`r\
momentul regl`rii ei.
Apoi, cu o mi[care dispre]uitoare, se ridic` [i ie[i brusc din
camer`. Ce \i spusese mai \nainte? Numai cei mai puternici
supravie]uiesc.
Oh, voi supravie]ui, pân` la urm`, \[i zise Kate. Mult mai
târziu \n noapte, se r`suci \n vechiul pat cu arcuri scâr]âitoare.
Jos, murmurul celor trei b`rba]i se oprise. Totul era lini[tit, cu
excep]ia inimii lui Kate.
112 AMANDA STEVENS

S`rutul lui Greg de asear`, \n ma[in`, fusese o revela]ie


pentru ea. Timpul pe care \l petrecuse \n camer` cu ea nu f`cuse
decât s`-i exacerbeze dorin]a [i suferin]a cumplit` de a afla c` nu
\nsemna nimic \n ochii lui.
Se \ndr`gostise \ntr-adev`r de el chiar de la \nceput? Imediat
dup` ce sosise la aeroport sau mai târziu, la hotel, când \l v`zuse
\n compania Laurei? Atunci, impetuozitatea lui Greg se
ascunsese sub o masc` civilizat`... la fel cum vântul sufla f`r`
oprire toat` ziua [i se potolea noaptea. Ce mult sem`nau, insula
[i b`rbatul acesta!
C`utase numai s` se \n[ele, prin toate cuvintele [i gândurile
ei? Eforturile ei de a-l ur\, pentru c` o \mpiedica s`-[i duc` la bun
sfâr[it misiunea... Putea ea s` ridice principiile profesiei
\mpotriva sentimentelor ei personale pentru o alt` fiin]` uman`?
Pu]in \i p`sa ei de aspectele mai complexe ale problemei: polu-
area [i protec]ia mediului. Asta se \ntâmpla pretutindeni [i Kate
[tia c` nu \[i poate asuma responsabilit`]i pentru \ntreaga lume.
Dar acolo nu era vorba de \ntreaga lume, ci doar de aceast`
insul`, universul lui Greg... {i el iubea aceast` insul`, iat` ce
conta mai presus de orice.
Cu toate acestea, gândurile ei, sentimentele ei, erau f`r`
importan]`: b`rbatul acesta n-o va iubi niciodat`, numai pentru
c` o considera incapabil` s` \n]eleag`. S` \n]eleag`? Dar el nu
\n]elegea c` oamenii de la Londra aveau \ncredere \n ea? Nu
aveau oare dreptul la loialitatea ei? {i Kate [tia c` putea fi loial`
fa]` de o singur` persoan` \n acela[i timp.
Fa]a bronzat` a lui Greg, inteligent`, atr`g`toare, ocupa toat`
imagina]ia ei. Dac` m`car ar fi iubit-o, pu]in i-ar mai fi p`sat de
PRINS~ |N CAPCAN~ 113

misiunea pentru companie. Ar fi putut s`-i explice situa]ia lui


Dougal. Dar Greg se lega de ceea ce reprezenta ea, [i nu de ceea
ce era realmente.
De ce oare era atât de complicat totul? |n lini[tea nop]ii, auzi
un cal nechezând, lovind solul cu copita, [i un câine r`spunzân-
du-i. Apoi lini[tea reveni. Era preferabil s` profite de acest scurt
r`gaz; mâine vor porni \napoi. Tom putea s` aib` probleme, dar
ce tortur` \i preg`tea Greg ei?

***

- Patronul [i dumneavoastr`, sunte]i pu]in...


Tom se \ntrerupse; o observa pe Kate din fundul Land
Rover-ului; f`cu o grimas` \ncercând s`-[i g`seasc` o pozi]ie mai
confortabil`. Era mijlocul dimine]ii [i Greg c`uta cauza unui zgo-
mot care se auzea sub capot`. Kate preg`tise cafeaua obi[nuit`.
La remarca lui Tom, ea arunc` o privire prin parbriz, dar Greg
nu auzise nimic: era \nc` absorbit de problemele motorului. Se
\ntoarse spre Tom.
- Am f`cut c`l`torii mai pl`cute, recunoscu ea \n sfâr[it.
De data aceasta, simpatia lui Tom l`s` locul unei admira]ii
vizibile. Kate \i \napoie zâmbetul. B`iatul acesta trebuia s` fie
pu]in aventurier, o]elit, rezistent, \ndr`gostit de singur`tate. S`
tr`ie[ti singur \n plin` natur`, cu doi câini drept unici \nso]itori,
cerea un caracter de o t`rie excep]ional`.
Dintr-o dat`, Tom nu-i mai ap`ru drept tân`rul cioban inso-
lent la care abia se gândise. Era o fiin]` real` [i lui Kate i-ar fi
pl`cut s`-l cunoasc` mai bine.
114 AMANDA STEVENS

- M` mir` c` v-a adus cu avionul pân` aici, este atât de


pornit \mpotriva dumneavoastr`, relu` Tom.
Kate se r`suci pe scaunul ei ca s`-l priveasc` \n fa]`.
- Nu mi-a propus cu adev`rat s` m` aduc` la Sealbank,
recunoscu ea.
Era inutil s` continue minciuna; \i povesti episodul cu emisi-
unea de la radio [i \i m`rturisi identitatea ei real`.
Tom scoase un fluierat lung de ne\ncredere.
- {i el a descoperit.
Kate \ncuviin]`.
- Ieri dup`-amiaz`, cu pu]in \nainte de a ajunge aici. Dar de
asta am venit. Trebuia s` i-o spun, s` \ncerc s`-i explic.
Ridic` din umeri, cu un aer de neputin]`.
- C`l`toria aceasta \mi p`rea cel mai bun mijloc s` am
\ntreaga lui aten]ie.
- Trebuie s-o fi avut, cred, murmur` Tom. A fost nebun de furie?
Kate cl`tin` din nou din cap [i \nchise ochii o secund` ca
s`-[i reaminteasc` reac]ia lui Greg.
- {i lucra]i pentru ]icnitul acela de sco]ian? \ntreb` Tom.
El scutur` din cap ca s`-[i exprime mai bine uimirea.
- Dougal nu este ]icnit, replic` ea râzând.
- Era, când patronul nostru a terminat cu el. Eram acolo, la
Sealbank. McInnes a venit, cu unul sau doi... ingineri, presupun.
Nu [tiu ce s-a \ntâmplat cu adev`rat, dar a fost un t`r`boi teri-
bil. |nchiriaser` unul din avioanele lui, \n]elege]i. S-a crezut c`
pentru un zbor de recunoa[tere, dar ei veneau s` ne vad` pe
noi. N-au r`mas mult timp, totu[i.
El avu o grimas` expresiv`, care descria cu precizie furia lui
Greg Henderson.
PRINS~ |N CAPCAN~ 115

- {i nu s-au mai \ntors.


Kate nu se putu \mpiedica s` râd`, la intona]ia comic` a
\ncheierii.
- Eu n-ar fi trebuit s` vin, [tiu, zise ea.
C`ut` o batist` [i \[i [terse ochii.
- Dar \l cunosc pe Dougal. Este atât de... de... afectat. {i erau
trei...
|ncet` s` râd` [i se privir` cu adânc` seriozitate.
- V-a]i ales \n mod straniu adversarul, remarc` Tom.
Kate nu avut timp s` r`spund`; capota fusese trântit`. Se pare
c` b`rbatul care f`cea obiectul conversa]iei lor \[i terminase
treaba.
Greg ocoli ma[ina, puse la loc lada cu scule \n spate [i \[i
[terse mâinile cu o cârp` veche [i p`tate de gr`sime. Ochii lui
b`nuitori merser` de la Tom la Kate, asupra c`reia \ntârziar` o
clip`; ea ro[i. Stânjenit`, se \ntoarse pe scaunul ei [i-i arunc`
rapid lui Tom o privire complice. Dar el \[i \ntoarse ochii
alba[tri.
Greg se sprijinea \nc` de spatele ma[inii. Pe buze avea un
zâmbet ironic [i \[i ridic` o sprâncean` cu o pl`cere crud`. „Nu
vei ob]ine nici un ajutor din partea lui“, p`rea el s` spun`.
Ziua trecu [i deveni evident c` Tom nu va putea veni \n aju-
torul lui Kate, chiar dac` ar fi dorit. Spre mijlocul dup`-amiezii,
veselul lor pasager t`cu. Greg g`sise \n sfâr[it un loc potrivit pen-
tru noapte, Tom suferea cumplit.
- Are febr`.
Greg \ncercase s`-l a[eze cât mai confortabil posibil \n Land
Rover.
116 AMANDA STEVENS

- I-am f`cut o alt` injec]ie, este foarte agitat; asta \l va lini[ti, sper.
O privea pe Kate luptându-se cu gamela [i cu gazul care se
stingea mereu.
- M` ocup eu de asta.
Era exasperat. Kate era pe punctul s`-i r`spund`, când el
ad`ug`.
- Du-te [i stai lâng` Tom.
Ea crezu c` era o scuz` ca s` salveze cina, dar când urc` lâng`
tân`rul cioban, acesta avea realmente mare nevoie de o mân` de
care s` se aga]e.
|[i luar` masa pe rând. Când Greg o termin` pe a lui, Kate \l
auzi venind la ma[in`.
- Cum se simte? murmur` el.
Ridicase prelata din spate [i f`cea un semn din cap \n direc]ia
bolnavului.
- A[a [i a[a, r`spunse ea \ncet. I-am dat pu]in de b`ut.
- Vrei s`-]i dezmor]e[ti picioarele?
Sim]i c` o examina. |ngrijorarea lor pentru Tom se pare c`
stabilea \ntre ei un armisti]iu temporar.
- Am f`cut cafea, continu` el. Cred c` Tom se poate lipsi o
clip` de noi.
O ajut` s` coboare. Afar` se l`sase noaptea; milioane de stele
str`luceau pe cer.
Amenajarea lui Greg p`rea confortabil`; cortul era iluminat
de o lumin` blând` care \l f`cea aproape transparent. |n aer
plutea mirosul pl`cut al cafelei; dou` pahare aburinde se aflau
lâng` re[oul cu gaz.
PRINS~ |N CAPCAN~ 117

- Stai jos.
Ea scutur` din cap.
- Am stat prea mult \n]epenit`.
|[i lu` cafeaua [i \ncepu s` mearg` \ncolo [i-ncoace. Exista un
singur loc unde s` se a[eze: \n cort, dar nimic n-ar fi f`cut-o s`
intre acolo, \n noaptea asta, cu Greg Henderson. Amuzant! Lu`
o gur` de cafea ca s`-[i ascund` un zâmbet. Ce spusese? Trebuie
s` iube[ti un b`rbat ca s` i te d`ruie[ti. Dar dac` b`rbatul nu te
iube[te? Era o \ntrebare bun`, dar Kate era prea obosit` ca s`
caute un r`spuns.
- Tom [i-a rupt \ntr-adev`r piciorul?
Kate era acum \n afara zonei luminate; arunc` o privire peste
um`r [i fu surprins` s` vad` silueta impun`toare a lui Greg, care
o urm`rea. |[i \ntoarse repede privirea, lovi cu piciorul o piatr`
[i lu` o alt` \nghi]itur` de cafea.
Va trebui s` dea impresia c` acord` aten]ie cuvintelor. Ce-l
preocupa oare? Kate nu voia s` se gândeasc` la asta.
- Se pare c` se simte mai r`u, \n seara asta; s` fie din cauza
c`l`toriei?
Greg ridic` din umeri.
- Poate.
{i se l`s` din nou t`cerea.
- N-a mai r`mas mâncare, cred.
- Nu.
- Am s` sp`l vasele.
- Am f`cut-o deja.
El \[i puse paharul pe o piatr` plat`. |[i terminase oare
cafeaua? Ce se va \ntâmpla, acum? Se sim]i deocamdat` u[urat`
118 AMANDA STEVENS

auzindu-l c` \[i toarn` din nou cafea. Dac` Tom ar putea s`-l
cheme... Kate se sim]ea atât de singur`...
Se aventur` pu]in mai departe, cu ochii ridica]i spre cer, ca [i
cum \l studia. Stelele p`reau diferite. Dar, bine\n]eles, aici era
emisfera sudic`.
- Este o noapte bun` pentru zburat.
Nu \l auzise apropiindu-se. {i el privea cerul.
- Nu este lun`. Când te afli acolo sus, \n cabin`, stelele par
suspendate \n jurul t`u. Este minunat, Kate, feeric... atât de
calm.
Vocea frumoas` a lui Greg era pu]in r`gu[it` [i inima lui Kate
\[i acceler` ritmul. O s` m` s`rute, se gândi ea, uimit`. Poate m`
iube[te...
Dar speran]a aceasta se risipi rapid. Greg \[i privi paharul gol,
arunc` o privire spre Kate [i, cu un efort vizibil, se smulse din
aceast` lume imaginar`.
- }i-am preg`tit patul.
Vocea lui redevenise aspr`.
- Voi dormi \n ma[in`, cu Tom. Nu poate fi l`sat singur, \n
noaptea asta.
Cuvintele lui se pierdur` \n noapte. Erau pierdute pentru tot-
deauna, la fel cum Kate se sim]ea pierdut` [i teribil de singur`.
Sacul de dormit era cald. Greg \i l`sase un pulov`r suplimen-
tar [i o pereche de ciorapi gro[i care \i ajungeau pân` la
genunchi. Dar cortul era gol, [i Kate trebui s` admit` c` o
pedeaps` adev`rat` ar fi fost mai suportabil`.
Vizuina leului. Iat` cum poreclise Sealbank când proiectase
s` vin` aici, prima dat`. Dar a doua zi, spre sfâr[itul dup`-
PRINS~ |N CAPCAN~ 119

amiezii, Kate \[i dorea s` vad` casa de c`r`mid` zugr`vit` \n alb,


ad`postit` \n cavitatea care se deschidea spre mare. De ore
\ntregi t`ceau to]i trei. Oboseala \i cuprinsese. Tom ar`ta exten-
uat [i aproape cenu[iu de epuizare.
C`l`toria continuase f`r` nici un incident, u[urat` de un timp
binevoitor... pentru Insula Drake \n orice caz. Vântul gonise
norii, iar umbra [i soarele se succedaser` toat` ziua, ferindu-i de
ploaie. Dar acum, la l`sarea nop]ii, vântul se potolea [i norii mari
se adunau pe crestele mun]ilor. Kate nu \n]elese importan]a
acestui fenomen \nainte de a-l ajuta pe Tom s` coboare din
ma[in`.
- Este imposibil s` te ducem la spital \n seara asta, \i spuse
Greg.
Tom accept` cu resemnare capriciile vremii. Greg \l urc` ime-
diat pe p`stor la etaj [i r`mase mult timp acolo. Kate se apuc` s`
descarce singur` totul. Când el cobor\, masa din buc`t`rie era
supra\nc`rcat`.
- Tom a adormit.
|[i trecu peste ea ochii negri [i str`lucitori.
- Am s` trimit un mesaj radio la Francistown.
Travers` \nc`perea [i privi mun]ii.
- Am s` le anun] sosirea lui Tom pentru mâine, dac` cerul
se degajeaz`.
Se \ntoarse [i se sprijini de chiuvet`. Kate sim]ea c` ochii lui
\i urm`resc fiecare mi[care, \n timp ce stivuia pe bufet cutiile de
conserve nefolosite. Dac` cel pu]in s-ar duce s` caute câinii sau
s`-[i trimit` mesajul... oriunde, dar s` ias` odat` din buc`t`rie,
astfel o s` \nceap` s` urle.
120 AMANDA STEVENS

Lini[te[te-te, Kate Lawrence, \[i spuse ea. |[i trecu dup`


ureche o [uvi]` de p`r [i-i arunc` pe furi[ o privire lui Greg. Era
\nc` acolo, rezemat de chiuvet`, cu mâinile \n buzunarele pan-
talonilor [i cu picioarele \ncruci[ate: un animal impun`tor care
\[i urm`re[te prada \naintea atacului.
Dar n-o va prinde. Kate \[i arunc` p`rul pe spate [i \ncepu s`
caute \ntr-o alt` cutie care con]inea ustensilele de buc`t`rie.
Oft`, deoarece toate aveau nevoie de o sp`lare bun`.
- Las` astea.
Tres`ri.
- |nainte de a trimite mesajul radio la Francistown, a[ vrea
s`-]i vorbesc.
Vocea lui Greg era plin` de sub\n]eles [i Kate sim]i c` o
p`r`se[te curajul.
- Te rog s`-mi acorzi cinci minute, zise el politicos.
Travers` \nc`perea [i \i deschise u[a. Ea \l privi nelini[tit`.
- |n biroul meu. Acolo \mi tratez \n mod obi[nuit afacerile.
Capitolul 9

- Am f`cut un drum lung, Kate, \n aceste ultime zile.


Greg se balansa \n fotoliul lui din spatele biroului [i o privea
insistent. Kate se sim]i stânjenit` [i se agit` pe singurul scaun din
\nc`pere. Era un scaun vechi de sufragerie din stejar sculptat, al
c`rui sp`tar o chinuia. Greg Henderson [tia s`-[i aleag` instru-
mentele de tortur`!
- A fost o c`l`torie lung`, dac` asta vrei s` spui, r`spunse ea
lini[tit.
Ceva se ascundea \n spatele acestei situa]ii, chiar dac` pe
moment motivul \i sc`pa. |[i plec` ochii asupra pantalonilor ei
mototoli]i [i vis` la o baie cald`. Dar nu avea posibilitatea.
Greg p`rea instalat pentru un timp acolo. Privirea ei c`zu f`r`
s` vrea peste rama de argint \ntoars` spre el. Trebuie c`
p`reau foarte diferite, blonda f`r` cusur [i bruneta abia
prezentabil`. Dar cum ar fi ar`tat oare Laura dup` o astfel de
expedi]ie pentru salvarea ciobanilor? Probabil la fel de blond`
[i de impecabil`.
122 AMANDA STEVENS

- Nu m` refeream la c`l`toria noastr`.


Vocea lui Greg \i atrase din nou aten]ia asupra lui.
- Dar ai v`zut multe, mai multe decât majoritatea
oamenilor.
P`ru s` [ov`ie pu]in \nainte de a continua.
- M` \ntrebam cât` importan]` acorzi profesiei tale.
Kate deveni brusc foarte atent`, aproape uitându-[i oboseala.
- Mult` importan]`, \ncepu ea cu pruden]`.
- {i succesului... s`-i spunem... misiunii tale?
- Una nu merge f`r` cealalt`.
Dar el [tia. Kate \ncerc` s` nu se \ncrunte [i nici s` lase s` i se
observe \ncurc`tura. El \[i plec` ochii spre birou, jucându-se cu
un creion. Apoi \[i ridic` \ncet privirea [i o fix` cu insisten]`.
- Numai c` [tii la ce s` te a[tep]i referitor la via]a noastr` de
aici... Este o via]` bun`, Jean ar putea s` ]i-o spun`.
Kate \[i aminti atunci de seara petrecut` acas` la administra-
tor. Ce mult p`rea s` fi trecut de atunci! {i când se gândea la
gre[elile de tot felul f`cute dup` aceea... S` se \ndr`gosteasc` de
Greg nu era oare cea mai grav`?
- Nu \n]eleg unde vrei s` ajungi.
Se retr`gea din nou pe terenul profesional. |ncerca s` fie
tân`ra femeie sigur` de ea pe care se bizuia Marele John.
Greg f`cu o grimas` ironic`: nu-i era deloc greu s` str`pung`
masca.
- |n cazul acesta, am s`-]i spun. |]i sugerez, sau mai curând
\]i propun, o solu]ie la toate problemele noastre.
Se opri o clip` \n fa]a tres`ririi lui Kate. |[i cobor\ pleoapele
[i ad`ug`:
PRINS~ |N CAPCAN~ 123

- Dar, bine\n]eles, la pre]ul meu, potrivit condi]iilor mele...


cum o repet de la \nceput.
Tonul vocii lui f`cu s` tresar` inima lui Kate: avea impresia c`
el abia \[i st`pânea amuzamentul. Nu vorbea despre afaceri \n
sensul obi[nuit, era sigur` de asta. Se putea oare...? |i sus]inu
privirea cu o uimire crescând`.
- V`d c` \ncepi s` \n]elegi.
|i desp`r]ea doar biroul, dar echivala cu un zid de doi metri.
Ea \l vedea, dar nu era el. Se st`pânea. Numai ochii lui negri
p`reau vii [i ei \i reflectau sufletul, care trebuia s` fie rece [i
sumbru.
- |]i place ideea, Kate? Crezi c` po]i tr`i aici, pe insula noas-
tr`? Sau mai exact la Sealbank, deoarece locul acesta nu seam`n`
cu Francistown. Nu pot s`-]i ofer...
Kate nu a[tept` s` afle ce.
- Acesta este oare pre]ul concesiunii? Compania INPET ar
trebui s`-mi dea câteva luni de concediu pentru a petrece aici...?
El \i zâmbi, gânditor.
- Eu m` gândeam la o [edere mai lung`, probabil nu m-am
exprimat limpede...
- |ntr-adev`r.
Situa]ia se agrava cu fiecare secund`. Ea visa s` aud` astfel de
cuvinte \n alte \mprejur`ri. Dar a[a... f`r` cuvinte de afec]iune, ca
s` nu mai spun` de dragoste...
- Dar nu este nevoie s`-mi dai explica]ii suplimentare,
\n]eleg foarte bine. Po]i s` \ngreunezi totul aici, dar eu nu sunt
la ordinele tale. Nici acum [i nici pe viitor, ad`ug` ea cu
hot`râre.
124 AMANDA STEVENS

- Eu n-a[ sugera s` punem acordul nostru \n practic`...


imediat, replic` \n sfâr[it Greg.
Ea \ncepea s` se \ntrebe cum reu[ise s` tac` atât de mult timp.
- O asemenea hot`râre cere timp...
- Timp! ripost` Kate.
F`r` s` [tie de ce, privi fotografia Laurei.
- {i ei cât timp i-ai dat? Sau se p`streaz` pentru luminile
ora[ului? Pentru recep]iile de la palatul guvernatorului sau pen-
tru cinele la lumina lumân`rilor? N-ar vedea nici un incon-
venient s` m` [tie \n umbr`? Sau a[a sunt obiceiurile pe aici? Oh,
da, mi-ai spus-o \ntr-o zi.
Izbucni \ntr-un râs strident.
- |mi amintesc. Când un b`rbat se \ntoarce acas`, el dore[te
s` g`seasc` o mas` cald` [i un pat cald. Ei bine, buc`t`ria este \n
partea aceea, zise ea ar`tându-i direc]ia, [i g`se[te pe altcineva
s`-]i \nc`lzeasc` patul. |n ceea ce m` prive[te, ]i-am spus c`
dragostea este indispensabil` \n asemenea rela]ii.
O dragoste reciproc`, era cât pe ce s` adauge, dar se st`pâni
la timp.
- Nu avem pân` \ntr-atât nevoie de petrolul dumitale, dom-
nule Henderson. De fapt, propunerea dumitale m` mir`. Cu
siguran]`, p`mântul trece \naintea nevoilor dumitale perso-
nale... sau a celor pe care le-a[ putea satisface eu. |]i sugerez s`
g`se[ti pe altcineva, iar noi ne vom instala platforma \n alt`
parte. De acord?
- De acord!
El cl`tin` imperceptibil din cap [i \[i puse cu un singur gest
obosit mâinile pe birou ca s` se ridice cu greutate \n picioare.
PRINS~ |N CAPCAN~ 125

- }i-ai expus punctul de vedere foarte concis, domni[oar`


Lawrence.
Ea se ridic` la rândul ei [i se privir` \ndelung peste birou.
- Voi trimite un mesaj la Francistown ca s` anun] sosirea lui
Tom, mâine. Trebuie s` anun] [i sosirea unui alt pasager?
|[i ridic` o sprâncean`.
- Trebuie s` le spun c` fotografa [i-a \ndeplinit misiunea [i
dore[te s`-[i reg`seasc` universul civilizat?
O triste]e profund` puse st`pânire pe inima lui Kate.
- Poate c` este cea mai bun` solu]ie, la urma urmei, reu[i ea
s` murmure.
Greg \[i p`stra masca, dar mu[chii obrajilor lui tremurar`:
nu-i pl`cea s` piard`, nici m`car luptele ne\nsemnate.
R`maser` un timp fa]` \n fa]`; t`cerea era punctat` de tic-
tacul orologiului din vestibul. Casa p`rea brusc amor]it`; nici un
l`trat, iar vântul se oprise. Vocea lui Greg rupse \n cele din urm`
t`cerea.
- Probabil c` ai dreptate. Te voi lua cu mine mâine. La urma
urmei, cum ai spus singur`, este f`r` \ndoial` cea mai bun`
solu]ie.

***

|n urm`toarele trei zile, Kate a fost urm`rit` obsedant de


vocea lui Greg [i de ultimele lui cuvinte glaciale. Se reinstal` la
hotelul so]ilor Bryant, se duse de mai multe ori s`-l viziteze pe
Tom [i \ncerc` s`-l \ntâlneasc` de Dougal. Dar el era mereu
plecat pe una dintre platforme, cu inginerul sosit o dat` cu ea.
126 AMANDA STEVENS

Nu se mai gândise la ei \n timpul escapadei la Sealbank. |n


timpuri obi[nuite, ar fi fost preocupat` de problemele lui
Dougal. Dar dificult`]ile lui [i ale celor de la Londra apar]ineau
unei alte lumi. La un moment dat, s`pt`mâna precedent`, \nce-
puse s` analizeze evenimentele din punctul de vedere al lui
Greg. Nu [tia exact de când. |n timpul c`l`toriei pentru c`utarea
lui Tom? Acas` la Jean [i Ralph? Ea le v`zuse atunci fericirea...
Sperase s` se bucure [i ea la fel, \ntr-o zi?
Se \nvârtea \n camera ei, c`utând cu ce s` se \mbrace. Avea
\ntr-adev`r nevoie de aceast` petrecere... Nu era de-ajuns s` fie
constrâns` s` a[tepte zborul s`pt`mânal ca s` plece? De ce d`dea
guvernatorul o recep]ie tocmai ast`zi?
- Dar nu putea s` m` invite, spusese Kate.
Se \ntorcea atunci de la una din vizitele ei inutile la Dougal.
- Guvernatorul nu m` cunoa[te. Eu nu sunt o personalitate.
- Este normal, de fapt, declarase doamna Bryant. El invit` de
obicei vizitatorii la fiecare manifestare. O figur` nou` este \ntot-
deauna pl`cut` \n mijlocul celor obi[nuite.
Obi[nuite! |[i scoase din [ifonier rochia larg` de sear` de
culoare roz [i o puse pe pat. Greg f`cea oare parte dintre
obi[nui]i? Greg [i Laura? Va afla imediat.
|n compara]ie cu alte palate de guvernator, re[edin]a de pe
Insula Drake nu era deloc preten]ioas`. Abia dac` era mai mare
decât casa lui Greg de la Sealbank. Se pare c` \i fusese al`turat`
o sal` de bal, ca [i o ser` anex`.
Se trimisese o ma[in` pentru Kate. O tratau drept un per-
sonaj important. Guvernatorul era un b`rbat scund, care purta
favori]i. Kate se amestec` \n mul]ime, asaltat` de \ntreb`ri. Dar
PRINS~ |N CAPCAN~ 127

mintea ei nu era prezent` pe de-a-ntregul. O cople[i un senti-


ment de irealitate. Greg va veni sau nu? Era singura ei
preocupare.
I se p`rea straniu s` se simt` atât de pu]in sigur` de ea. Se
\ntreba dac` nu era pe undeva prin cas`, cu Laura... |nc`perea
era plin` de oameni care conversau... [i, \n secunda urm`toare,
el era printre ei. Sosi prin spate. Avea la bra] o tân`r` blond`?
Kate trecea prin chinurile iadului c` nu se putea \ntoarce.
- Bun` seara, Kate.
Respir` adânc. Era singur. Reu[i s`-i zâmbeasc`. Lui Greg i se
\ntinse un pahar [i fur` desp`r]i]i. Asta \i permise ei s`-[i revin`.
Nu mai avea nimic din cresc`torul de animale care condusese un
Land Rover plin de noroi timp de patru zile. Era un Greg mon-
den [i rafinat, \mbr`cat \ntr-un smoching splendid, [i o c`ma[`
alb` impecabil`. {i-ar fi dat via]a de apoi ca s` se afle \n bra]ele
lui.
Atunci, de la cel`lalt cap`t al s`lii, ajunse pân` la ea o alt`
voce cunoscut`. V`zu \n \nghesuial` silueta robust` a lui Dougal
McInnes. Numai asta \i mai lipsea! Seara promitea s` fie
memorabil`.
Grupul lor fusese mai mult sau mai pu]in \mpr`[tiat. Greg
fusese acaparat de cineva. Când r`mase singur`, Dougal McInnes
profit` de ocazie [i se repezi la ea.
Kate clipi din ochi plictisit` [i \ncerc` s` fac` impresie bun`
reprezentantului Companiei Interna]ionale a Petrolului.
- Sunte]i foarte ocupat, mi s-a spus.
|ncerca m`gulirea sub un interes aparent.
128 AMANDA STEVENS

- Cum merg lucrurile pe platform`? Mai sunt \nc` multe de f`cut?


Dougal McInnes nu rezist` dorin]ei de a vorbi despre difi-
cult`]ile lui; de aceea, uit` deocamdat` observa]iile pe care se
preg`tea s` le fac`.
- Nu, treaba este terminat`, tocmai la timp.
Trebuia s` se gr`beasc` mereu, dar de ce „tocmai la timp“? La
timp pentru ce? Kate nu-l \ntreb`.
- Acum, sunt probleme pe continent, murmur` Dougal,
nemul]umit.
Era vorba despre un z`c`mânt din }ara de Foc, teritoriul
acela pustiu [i s`lbatic de desupra Capului Horn.
- Inginerul nostru, continu` el ar`tându-l \n mul]ime,
decoleaz` mâine, orice s-ar \ntâmpla. Nu conteaz` dac` mai
avem \nc` nevoie de serviciile lui.
Figura lui greoaie [i \ntunecat` exprima mânia [i Kate se gr`bi
s`-l calmeze, pân` când o frap` prima parte a spuselor lui.
- Zboar` mâine, a]i spus?
Ea lu` un pahar de pe tava unui chelner care trecea.
- Dar nu exist` nici un zbor decât peste câteva zile.
F`cu un calcul rapid \n timp ce bea din lichidul spumos:
[ampanie! |n fine, se spune c` primul pahar este mai r`u; dup`
aceea, nu mai e[ti atent.
- Am \nchiriat un avion particular de pe continent, o
inform` Dougal. Nu e rea, nu-i a[a?
Kate mai lu` o \nghi]itur` de [ampanie.
- |ntr-adev`r.
Se \ncrunt`. Diverse posibilit`]i \i n`v`leau \n minte. Dac` a
doua zi Compania avea un zbor privat, de ce n-ar profita? Sim]ea
PRINS~ |N CAPCAN~ 129

c` \[i pierde capul. |nc` pu]in` [ampanie. R`mâi calm`.


Gânde[te-te. Care era alternativa: s` r`mân` aici pân` vineri, nu
departe de Greg, [i s` spere... Uit` de aceast` eventualitate. Nici
o [ans` dinspre partea asta. Atunci, de ce s` nu fug` [i s` termine
imediat toat` povestea asta? |i puse discret \ntrebarea lui Dougal.
- Vre]i s` pleca]i?
Apoi, uimirea lui se transform` \n admira]ie silit`.
- A]i reu[it? Dumnezeule, n-am crezut niciodat` c`... Este o
mare u[urare.
Vorbea repede, ca un copil surescitat, [i fa]a lui cu obrajii
c`zu]i, adeseori resping`toare, \ncepea s` semene cu cea a unui
buldog binevoitor.
- Nu este tocmai asta, m` tem, murmur` Kate.
|[i fixa paharul pe jum`tate gol.
- N-a semnat... eu... nu l-am putut convinge.
|n societatea aceea bun`, Dougal nu putea izbucni, dar fa]a
lui deveni stacojie, ca [i cum era gata s` fac` o criz` de apoplexie.
- {i vre]i deja s` pleca]i! Tipic!
Reu[ise cel pu]in s`-[i st`pâneasc` [irul de calificative care-i
st`teau pe buze.
- |i prevenisem: nu avea]i nici o [ans`. Dac` n-am putut
ob]ine eu concesiunea, cum dracu’ s-o fi ob]inut dumneavoas-
tr`? Afurisit` pierdere de timp, \ntr-un cuvânt. Ne-ai f`cut s` tre-
cem drept ni[te idio]i.
- Nu cred, se gr`bi s` replice Kate. Domnul Henderson con-
tinu` s` vorbeasc` despre mine ca despre o fotograf`. Nu va
spune nimic de...
El n-o l`s` s` termine.
130 AMANDA STEVENS

- Este pu]in cam târziu din partea lui ca s` se ocupe de


p`rerile noastre. A]i \ncercat totul, presupun?
- Da!
Kate \[i urm`rea colegul cu circumspec]ie: nu ]inea s`-l vad`
tr`gând concluzii pripite.
- Ave]i idee cât cost` o c`l`torie pân` aici?
Dougal se st`pânea, acum. E[ecul lui Kate \i permitea poate
s` triumfe.
- Avionul, hotelul, cheltuielile personale...
- Regret la fel de mult ca oricine...
Kate \ncerca s` nu se \nfurie, dar Dougal o \ntrerupse cu un
murmur sarcastic.
- Egalitatea! {i dumneavoastr` credea]i c` a]i ob]inut-o?
S` realizezi o treab` de b`rbat ap`rându-]i idealul feminin.
Iat` de ce nu ve]i fi niciodat` egalele noastre [i nu ve]i reu[i
niciodat` deplin. |n jocul acesta, trebuie s` nu-]i pese de
scrupule.
Kate clipi din ochi. I se vorbise deja despre scrupule. Ah da,
Greg. Dar ale lui nu duraser` mult. |[i aminti discu]ia din biroul
lui: ea n-ar fi trebuit s` r`spund` atât de repede... Ar fi trebuit s`
cear` timp de gândire. Atunci, poate ar fi luat \n considerare
eventualitatea de a r`mâne aici \n loc s`-[i organizeze plecarea.
Dar acum nu exista nici un mijloc s` revin` asupra celor \ntâm-
plate. Se spuseser` prea multe. |i \nghe]` sângele \n vine. Cu cât
p`r`sea mai repede insula, cu atât mai repede \[i va reg`si o
relativ` pace a sufletului.
PRINS~ |N CAPCAN~ 131

- V` las s`-mi re]ine]i loc \n avion, spuse ea de-a dreptul. Cu


siguran]`, nu vor exista obiec]ii. Dac` totu[i vor fi, ad`ug` ea cu
o ridicare din umeri, voi putea telefona oricând la Londra.
Era o amenin]are, Dougal \[i d`du seama. Nu-i pl`cea deloc,
dar nu putea face nimic.
- Ve]i putea desigur s`-l \nso]i]i pe inginer, domni[oar`
Lawrence.
Apoi ridic` tonul pentru a fi auzit de cei care-i \nconju-
rau.
- Dar sunt uimit s` v` v`d plecând atât de repede... Hm... la
Londra, redactorul [ef va fi mul]umit de ceea ce-i duce]i, sper,
dup` o asemenea deplasare!
Ce b`d`ran! Ce drept avea el s` sugereze... Kate m`sura cu
pa[i mari sera, unde se refugiase \nainte de a-[i pierde r`bdarea
[i a-l p`lmui. N-ar fi fost o atitudine potrivit` cu palatul guverna-
torului. Trebui s`-[i \n`bu[e un râs nebun [i se opri \n fa]a unui
leandru splendid ale c`rui flori roz pal atingeau aproape
acoperi[ul de sticl`. |n ciuda acestei frumuse]i, Kate se sim]ea
vinovat` de a fi e[uat atât de lamentabil. Banii! Costul c`l`toriei
sale. Cuvintele lui Dougal o obsedau; incon[tient, \[i scoase
agenda din po[et`.
Exista acolo o banc` circular` \n jurul unei uria[e plante
verzi. Se a[ez` pe scândurile late [i \n[ir` o coloan` de cifre.
Poate c` era o simpl` aparen]`, dar rezultatul era uluitor.
Privea lung aceast` \n[iruire de zerouri. C`l`toria costase atât
de scump? Merita onoarea cuiva un asemenea pre]? Dougal
e[uase. Marele John a[tepta de la ea s` mearg` atât de
departe?
132 AMANDA STEVENS

Asta \nsemna s` r`mân` aici, s`-[i abandoneze meseria. Dar


aceste dou` hot`râri ea le luase \n acele momente extraordinare
când \ncepuse s` se \ndr`gosteasc` de Greg. El n-o iubea, dar
avea asta vreo importan]`? Nu putea s` fie ea aceea care d`...
b`rbatului pe care \l iube[te mai presus de orice? Dragostea tre-
buie s` fie oare \ntr-adev`r reciproc`? Dac` r`mânea destul de
mult timp aici, poate c` el va sfâr[i prin a o iubi. |[i plec` din nou
ochii asupra agendei: atâtea zerouri, atâ]ia bani... Succesul sau
e[ecul depindeau de ei... Kate respir` adânc. Datoria \i impunea
poate s` r`mân` aici cu Greg.
Avea nevoie de un \nt`ritor, dup` o asemenea idee. Se
\ntoarse \n sala de bal [i pândi chelnerul cel mai apropiat. |nghi]i
o jum`tate dintr-un pahar de [ampanie cu tot atâta entuziasm
cum ar fi f`cut-o dac` ar fi fost ulei de ricin.
Era \ns` adev`rat: dup` primul pahar, celelalte merg mai sim-
plu. Obrajii i se \mbujorar` u[or. |l va convinge cu u[urin]` pe
Greg Henderson. |ncepu s` zâmbeasc`. Totul va merge foarte
bine, va putea s` se descurce... |n clipa aceea, \i v`zu: Greg [i fru-
moasa Laura dansau, \nl`n]ui]i strâns, \n vâltoarea mul]imii.
Capitolul 10

Muzica se opri. Greg [i Laura se \ndreptau spre Kate. Ea nu


se putea eschiva.
- Nu v` cunoa[te]i.
Propozi]ia clasic`. Greg o prezent` pe bruneta scund`,
\mbr`cat` \n m`tase roz, unei viziuni de vis, drapat` \n muselin`
argintie [i cu bucle platinate. Laura f`cea un contrast str`lucitor
cu \nso]itorul ei oache[. Se completau atât de bine, se gândi
Kate. Laura sem`na cu un por]elan fragil. Trebuia s` trezeasc`
oric`rui b`rbat instinctele cele mai tandre.
- Greg mi-a vorbit mult despre dumneavoastr`; nu-i a[a,
dragul meu? gânguri Laura.
Ridic` spre el un profil delicat de alabastru.
Kate se sim]ea jignit` \n demnitatea ei, dar el nu f`cu nimic
ca s-o potoleasc`.
- |ncerc s` te distrez, Laura, o asigur` el lini[tit.
|n loc de r`spuns, ea \ntoarse spre el o privire mali]ioas`.
Lui Kate i-ar fi pl`cut s` vad` una dintre lustre c`zând peste
cei doi. |[i ridic` ochii, dar nu se \ntâmpl` nimic.
134 AMANDA STEVENS

- Consider c` sunte]i foarte curajoas` s` str`bate]i insula cu


Greg al nostru, continu` Laura.
Tonul vocii ei l`sa s` se \n]eleag` c` termenul „neghiobie“ ar
fi fost mai indicat. Ochii ei lumino[i o m`surau pe Kate din cap
pân`-n picioare.
- Eu n-a[ accepta niciodat` s` poposesc \n mijlocul naturii.
Greg mi-a povestit c` la un moment dat a]i fost asalta]i de foci.
Ideea o f`cea s` tremure vizibil, la fel [i pe Kate. |i povestise
[i altceva?
- Era pentru o cauz` nobil`, zise ea pu]in cam emfatic.
Apoi \i arunc` o privire lui Greg.
- M-am dus s`-l v`d pe Tom la spital, ast`zi dup`-amiaz`.
Spera s` ias` rapid de acolo.
Greg \ncuviin]`.
- |ntr-adev`r, \l duc cu avionul la Sealbank, mâine
diminea]`. Cu toate acestea, nu va fi bun de nimic cu un picior
\n ghips...
- Dar te \ntorci pân` vineri, \l \ntrerupse Laura, lipindu-se
de el. Ai promis!
- Da, voi fi aici.
O b`tu u[or pe bra] cu un gest lini[titor, apoi o privi pe Kate,
f`r` s` par` dispus s` spun` mai mult.
Mie \mi este indiferent, \[i zise Kate. Dar nu era u[or s` bea
[ampanie [i s`-[i p`streze \n acela[i timp un aer nep`s`tor.
- Laura... draga mea... trebuie neap`rat s` te v`d...
O femeie \n vârst`, cu p`rul b`tând \n roz, se repezi spre ei [i
lu` cu ea frumuse]ea argintie, l`sându-i singuri pe Kate [i Greg.
- McInnes te-a f`cut s` treci printr-un moment greu? \ntreb`
Greg.
PRINS~ |N CAPCAN~ 135

|i lu` paharul gol din mân` [i-l d`du unui chelner. El nu-i
propuse altul: considera probabil c` b`use destul [i avea cu
siguran]` dreptate. Kate se sili s` nu zâmbeasc`.
- Oh, Dougal [i cu mine am stat doar pu]in de vorb`.
Ridic` din umeri, \[i plec` ochii [i \[i puse la loc una dintre
bretelele rochiei pe um`rul gol. Dar \[i reaminti sfâr[itul conver-
sa]iei... [i hot`rârea pe care o luase. |[i ridic` spre Greg ochii
mari, ne\ncrez`tori, b`tu din pleoape [i \[i \nghi]i nodul din gât.
Poate c` el \[i schimbase p`rerea. Poate c` prefera s-o p`streze
pe Laura. Nu, hot`rât lucru, nu reu[ea s` aib` nici o simpatie
pentru Laura.
- Ai face mai bine s` vii s` stai jos.
Vocea lui Greg exprima un repro[ amestecat cu amuzament.
- Vino, \nainte s` te pr`bu[e[ti.
O prinse de bra].
- Cât ai b`ut?
- Numai dou` pahare.
- {i când ai mâncat ultima dat`?
- La ora [ase.
Lui Kate \i era greu s` lege silabele. F`r` un cuvânt, Greg o
conduse spre ser`. Banca era \nc` neocupat` [i ei se a[ezar`
acolo, \n partea opus` intr`rii, \n mijlocul unui paradis de frun-
zi[ exotic.
Greg \[i puse un picior peste cel`lalt [i un bra] pe sp`tar, \n
spatele lui Kate. Frunze lucioase atârnau deasupra lor. Se g`seau
parc` \ntr-o alt` lume.
Tân`ra femeie \ntâmpina o oarecare dificultate ca s` \nceap`
o explica]ie. Cum s`-l anun]i pe un b`rbat c` ai reflectat [i te-ai
hot`rât s` devii amanta lui?
136 AMANDA STEVENS

- Vorbeai serios? \ncepu ea.


|[i coborâse privirea supra mâinilor \ncruci[ate pe genunchi,
ca un personaj de roman demodat. Dar aici se oprea
asem`narea.
- Vreau s` spun, \n ziua aceea când mi-ai propus s` r`mân
aici.
Gura lui Greg se \n`spri, iar ochii i se acoperir` cu un v`l.
- Absolut serios. De ce?
- |n pofida... \n pofida Laurei?
Kate nu reu[ea s` ajung` la ce era mai important [i Greg
p`rea nedumerit. Apoi fa]a lui se lumin`.
- Cum ai spus-o tu \ns`]i, ea este f`cut` pentru luminile
ora[ului.
Kate \ncuviin]`. Ei da, nimeni nu [i-o putea imagina pe Laura
zdruncinându-se \n jurul Sealbankului \ntr-o ma[in` plin` de
noroi. {i, \n definitiv, Greg \[i petrecea mult timp \n ora[. El va
continua f`r` \ndoial` s-o vad` la fel de des.
|[i \ncre]ea nervoas` m`tasea rochiei pe genunchi. Dac`
m`car ar fi mai pu]in seduc`tor... dac` n-ar corespunde atât de
exact cu ceea ce a[tepta ea de la un b`rbat. Exceptându-i
defectele, bine\n]eles. Dar nici unul nu-i venea \n minte, \n clipa
asta.
- Eu... m` gândeam... dac` propunerea mai este \nc` valabil`...
Proceda oare astfel pentru Marele John, pentru companie sau
pentru ea \ns`[i? Totul p`rea s` se pr`bu[easc` \n fiin]a ei. Scena
aceasta nu putea fi real`.
- Da, este \nc` valabil`, murmur` Greg foarte \ncet.
O not` de triumf se sim]ea totu[i \n vocea lui. Nu era uimitor.
Dorin]ele lui nu se realizau probabil atât de u[or \n toate zilele.
PRINS~ |N CAPCAN~ 137

- Nu [tiu de ce am f`cut din asta o \ntreag` poveste, con-


tinu` Kate ca s` umple t`cerea. Nu suntem ni[te str`ini unul fa]`
de cel`lalt.
- Nu!
{ah mat.
- Deci, ce se va \ntâmpla, acum? sfâr[i prin a \ntreba Kate.
|l privi din nou [i \[i ]inu respira]ia. Nu se a[tepta la tensiunea
intens` a expresiei lui. Dar aceasta disp`ru, \ncetul cu \ncetul.
- Ce se va \ntâmpla? \ntreb` el.
|n col]ul buzelor lui ap`ru o urm` de zâmbet.
- |n clipa asta chiar...?
Ridic` o mân` spre obrazul lui Kate [i \i \ntoarse \ncet fa]a
spre el.
- Nimic, Kate. Absolut nimic.
O privea insistent. Timpul p`ru s` se opreasc`. De pe o
plant` din spatele lor picura ap`. C`ldura jilav` a atmosferei o
\nv`luia pe Kate, \i \nv`luia f`r` \ndoial` pe amândoi, \ntr-o lume
parfumat` \n care nu se aflau decât ei singuri.
Kate se sim]ea foarte vie... prins` \n curs`... incredibil de
fericit`... moart` de team`.
Greg citea oare \n ea? O secund`, p`ru s-o doreasc` la fel de
mult cât \l dorea ea. Apoi, dintr-un motiv oarecare, ochii lui
str`lucir` de furie.
- Mai bine pentru scrupule, murmur` el cu o voce abia
auzit`; ale tale [i ale mele.
Amenin]area asta lini[tit` fu cât pe ce s` opreasc` inima lui
Kate.
Dup` asta, ea nu putea s` fug`. Când revenir` \n sala de bal,
Greg era al`turi de ea. Apoi o conduse ca s-o prezinte cuiva [i o
138 AMANDA STEVENS

l`s` acolo, dar ea \l vedea peste umerii oamenilor: continua s-o


urm`reasc`. O urm`rea [i a[tepta. Ce? Sfâr[itul recep]iei?
|ntoarcerea la hotel? Pentru Kate, sfâr[itul serii se desf`[ur` ca
printr-o cea]`. Oamenii se duceau [i veneau; dans` de mai multe
ori, dar ar fi fost incapabil` s` spun` cu cine [i pe ce muzic`.
Avea gura uscat`, dar nu se mai atinse de [ampanie. Va avea
nevoie de toate capacit`]ile ei, \n seara asta, ca s` \nfrunte ce o
a[tepta.
Pe nea[teptate, Greg disp`ru. Kate \[i d`du seama c` nu-l mai
v`zuse de cinci minute bune. Nici Laura nu mai era acolo. Poate
c` va beneficia de o amânare. La urma urmei, poate c` va avea o
datorie de recuno[tin]` fa]` de fiica guvernatorului.
|n cele din urm`, Kate se duse s`-[i caute mantoul. St`tea cu
ochii aten]i, pândind capul castaniu, bine cunoscut. Nu-l v`zu
nic`ieri, dar holul era arhiplin. Nelini[tit`, a[tept` câteva minute
ma[ina care sosi \n sfâr[it. Kate se urc` \n ea [i p`r`si palatul
guvernatorului... Slav` Domnului, singur`!
Se a[ez` pe confortabilul scaun \mbr`cat \n piele [i oft`. Pu]in
\i p`sa c` Greg [i Laura erau \mpreun`... Dac` n-o dorise cu
adev`rat! Oricum, n-ar fi putut s-o scoat` la cap`t cu el: era mult
prea periculos, prea experimentat...
Ma[ina p`r`si aleea larg` [i continu` drumul \n b`taia regu-
lat` a motorului. Palatul guvernatorului se afla \ntr-un cap`t al
ora[ului, iar hotelul Bryant \n cel`lalt. Drumul de parcurs \i
d`dea posibilitatea s` se destind`.
La aceast` situa]ie contribuia [i interiorul luxos al acestei
vechi ma[ini. C`ptu[it cu acaju [i plu[, \i amintea lui Kate de ele-
gan]a altor timpuri. Se bucur` de confort [i gândurile ei se
\ntoarser` la recep]ie.
PRINS~ |N CAPCAN~ 139

F`r` \ndoial`, Greg nu vorbise serios. Poate c` umilin]a de a


i se fi oferit constituia o plat` suficient`. Pentru viclenia lui... nu
pentru concesiune. Nu mai era nimic de sperat dinspre partea
asta.
|nconjurar` portul, pustiu la ora aceasta târzie. Ma[ina urc`
\ncet colina, apoi p`r`si drumul ca s` ajung` pe promontoriu.
Una sau dou` lumini mai str`luceau \nc` la ferestrele hotelu-
lui. O ma[in` tocmai \ntorcea \n fa]a intr`rii [i farurile ei o
orbir`; mergea mult prea repede pe [oseaua aceea atât de
\ngust`.
{oferul lui Kate p`rea s`-i \mp`rt`[easc` opinia: bomb`ni
ceva la trecerea zgomotoas` a unei ma[ini tip sport, foarte joas`.
El opri \n fa]a intr`rii [i cobor\ s-o ajute pe Kate. |i ur` noapte
bun` [i ea intr` \n hotel.
Reu[i cu greutate s` \nvârteasc` cheia u[ii grele de stejar. Se
\ntoarse ca s` se asigure c` era bine \nchis` \nainte de a se
\ndrepta spre recep]ie. Dar teama o \ncremeni locului: \n fa]a ei
se \n`l]a o siluet` \nalt` [i \ntunecat`, cu b`rbia \nfipt` \n piept.
Ni[te ochi grei de amenin]`ri se ridicar` \ncet spre ea.
- Sunt mul]umit c` Laura m-a adus la timp.
Vorbea \ncet, dar vocea lui era blând`, vibrant`, senzual`.
- Cred c` avem anumite chestiuni de l`murit.
Se ridic` \n toat` \n`l]imea lui impun`toare.
- Este ziua \ncheierii socotelilor, ad`ug` el.
Ea p`rea \ngrozit` [i el agrav` [i mai mult situa]ia când con-
tinu`:
- {i nu vei g`si nici o porti]` de sc`pare, crede-m`.
|n r`stimpul unei secunde, Kate [tiu c` nu dorea s` scape de
tot ceea ce Greg putea s`-i fi rezervat. L`sând la o parte dragostea
140 AMANDA STEVENS

ei pentru el, existau celelalte motive [i el [tia s` le foloseasc` \n


avantajul lui. Chiar la distan]a aceasta, exercita asupra ei un teri-
bil ascendent. Tremura din tot corpul, \n prada unei spaime
minunate, care sfâr[i prin a o cuprinde \n \ntregime, trup [i
suflet. Dar bunul sim] o f`cu s`-[i p`streze ochii pleca]i, ca s` nu-
i arate nimic lui Greg.
Holul p`rea pustiu. Unde erau to]i? O t`cere primejdioas`
vibra \ntre Kate [i Greg.
- Nu am inten]ia s` g`sesc porti]e de sc`pare, declar` ea cu
un curaj pe care era departe s`-l simt`. Nu am pentru asta nici
un motiv, ad`ug` ea.
Ea \naint` spre recep]ie ca s`-[i ia cheia.
- Ar fi existat unul, zise Greg.
|ntinse mâna ca s-o prid` de bra] \n momentul când \ncerca
s` treac` pe lâng` el.
- Asta cau]i?
}inea o cheie mare la cap`tul unei pl`cu]e de metal. Kate
\n]elese din instinct la ce broasc` se potrivea [i o cuprinse
mânia, dep`[ind orice alt` emo]ie.
- Cu ce drept ai luat-o? \ntreb` ea.
Era practic lipit` la pieptul lui Greg, dar nu voia s`-i acorde
aten]ie.
- Tu mi-ai dat acest drept, Kate... |]i aminte[ti?
|[i spori strânsoarea [i zâmbi cu o pl`cere crud`.
- N-am dat niciodat` de \n]eles...
- Oh, ba da.
Ea \[i aminti [i b`tu din pleoape.
- Ei bine... eu... mi-am schimbat p`rerea. Acordul nostru
este anulat.
PRINS~ |N CAPCAN~ 141

- Nici vorb`.
Se r`suci ca un vierme pentru a \ncerca s`-i scape, dar numai
[alul fu eliberat. Ochii lui Greg str`lucir` la vederea pielii sati-
nate astfel descoperite.
- Nimeni nu m` p`r`se[te pe furi[, zise el aplicând pe
obrazul lui Kate cap`tul rece al cheii. Aici, un acord este un
acord, Kate.
|[i cobora vocea pân` la murmurul surd. Kate se \ndep`rt`,
dar degeaba se aplec` spre spate, nu reu[i s` mic[oreze pl`cerea
lui Greg. Kate sim]i un lung fior alergând de-a lungul coloanei
sale vertebrale când cheia tras` o linie rece \ntre sânii ei. El \i
sesiz` \nfiorarea [i ochii lui c`p`tar` o str`lucire diabolic`.
Tr`s`turile lui, apoi tot corpul, se \ncordar`. Toate sim]urile lui
erau treze: era dintr-o dat` periculos.
Groaza o f`cu s` revin` la via]`.
- Eu spun c` acordul nu mai este valabil, zise ea repede. Nu
po]i totu[i s` m` târ`[ti, urlând, pe scar`.
- Pune-m` la \ncercare!
Kate se cert` imediat \n sinea ei c` f`cuse o remarc` atât de
stupid`.
- Toat` situa]ia asta este ridicol`.
Poate c` ar avea mai mult noroc jucând pe cartea bunului
sim]?
- }i-ai b`tut joc de mine, domnule Henderson.
Cu un efort s` nu se \ndep`rteze mai mult de el, \ntinse
mâna.
- Acum, dac` vrei s`-mi dai...
- Cu pl`cere.
142 AMANDA STEVENS

O ridic` \n bra]e [i totul \ncepu s` se \nvârteasc` \n jurul ei.


R`mase stupefiat`, paralizat` de uimire. Doar n-o s-o duc` astfel
pân` sus... Ba da. {i dac` ie[ea cineva dintr-o camer`... Nu \ntâl-
nir` pe nimeni. El nu p`rea obosit [i nici nu gâfâia.
Episodul fusese atât de nea[teptat, atât de exasperant, \ncât
Kate se trezi \n picioare \n fa]a u[ii camerei sale chiar \nainte de
a se gândi s` strige.
Greg vâr\ cheia \n broasc` [i o r`suci. Ap`ruse lumina \n
\nc`pere [i \i f`cu semn s` intre. |nc` uluit`, se supuse.
Auzi u[a \nchizându-se [i se \ntoarse, sperând... Dar nu va
exista nici un r`gaz. Greg era sprijinit cu spatele de u[`. Cheia se
\nvârti \n broasc`; el o scoase [i o strecur` \n buzunarul
smochingului.
Se afla prizonier` \n ghearele leului. Pentru o clip` lumea se
opri locului. Apoi Greg \naint` \ncet spre ea.
- Civiliza]ia se opre[te aici, zise el pe un ton egal.
Teama trezi la Kate \nsu[irea vorbirii.
- Faptul c` m-ai adus pân` aici nu \nseamn` c`... \i sc`p` ei...
eu nu abandonez...
- Contez pe asta. Contrariul ar fi plictisitor.
Vru s-o prind`, dar ea fu mai rapid` [i ochii lui Greg se ilu-
minar` de un amestec de pl`cere [i de sfidare.
- Doar nu crezi c` po]i s`-mi scapi?
|[i b`tu buzunarul cu palma; precizare inutil`. |l privi,
furioas`.
- Am s`... am s`...
- }ipi? suger` el. {tim deja amândoi c` n-ai s` faci nimic.
El f`cu doi pa[i [i ea se refugie \n spatele fotoliului.
PRINS~ |N CAPCAN~ 143

- Ascult`, poate c` am fost \ndr`znea]`... la recep]ie...


- Oh, da, scumpo, ai fost foarte imprudent`. Faci adeseori
asemenea gre[eli?
A[tepta cu r`bdare \n mijlocul \nc`perii, ca [i cum [tia c` i-ar
fi necesar un singur efort ca s-o aib` la discre]ia lui.
Lui Kate \i venea s` ]ipe de furie. Ce situa]ie! |l dorea pe
Greg... din tot sufletul. Dar \n felul acesta... ca reglare a unui
contract de afaceri? Niciodat`! Cum de fusese atât de nebun` ca
s`-[i \nchipuie altceva? {ampania era oare de vin`? Dar cum s`
ias` acum cu fa]a curat`? S` fac` apel la sentimentele lui cele mai
nobile... dac` avea. Dar dac` tentativa fusese zadarnic` jos... va
avea mai multe [anse aici?
- Poate ar trebui s` \ncheiem un armisti]iu, \ncepu ea cu
pruden]`.
Risc` totul pe o carte [i ie[i din spatele baricadei sale. Se [tia
ciufulit` complet; rochia roz [i jupa ampl` \i d`deau un aer
delicat, fragil [i instinctul \i dict` s`-[i priveasc` r`pitorul cu ochii
mari, inocen]i.
- Cred c`... poate... totul nu este decât o gre[eal`... Nici tu
nici eu nu aveam inten]ia, sunt sigur`...
- Te \n[eli! i-o \ntoarse Greg.
Se apropie rapid de ea [i \i prinse bra]ele cu mâinile lui
puternice; o domina agresiv.
- Te prevenisem: de data asta nu vei putea g`si nici un sub-
terfugiu. Când ]i-ai \nceput micul joc cu mine, ai f`cut o alegere
proast`. Acum, las`-m` s` te \nv`] ce p`]esc tinerele femei atât de
impetuoase. Vei avea ce s` poveste[ti, la Londra.
Se opri [i o examin` rapid.
144 AMANDA STEVENS

- Presupunând c` e[ti hot`rât` s` te \ntorci acolo.


Kate se lupt` din toate puterile, ca atunci când o tr`sese din
Land Rover. De data aceasta, \ns`, el nu \[i schimb` inten]iile,
nemul]umindu-se s` râd`; \i \ndep`rt` p`rul [i se \nclin` ca s-o
s`rute pe gât.
Mâna din p`rul ei ]inea capul lui Kate pe spate. |i s`rut` [i
cealalt` parte a gâtului [i gurile lor se \ntâlnir` \n sfâr[it.
Atacul \ncepea cu adev`rat. Nu exista \n el nici o dragoste,
nici o tandre]e, ci o st`pânire ne\ndur`toare, [i ea \[i sim]i sân-
gele fierbând \n vine, \n timp ce mâini implacabile \i examinau
corpul.
Vru s` se opun`, s` murmure un protest... dar abandon`
repede orice lupt` [i bra]ele ei \nconjurar` gâtul lui Greg. Uitase
de toate temerile, de toate complica]iile. |l iubea. Nu era
suficient?
Greg \[i d`du seama de schimbare. Gura lui se temper`. Apoi
se \ndep`rt` brusc [i ochii lui negri puser` o \ntrebare.
- Kate, nu vrei s` spui... Tu n-ai...
Avea repira]ia t`iat`. Kate f`cu un mic gest de \ncuviin]are [i
el scoase un oftat lung.
- {i ne \nnebunim reciproc!
Era exasperat, fericit, furios [i \ncântat. Kate se l`s` din nou
acoperit` de s`rut`ri.
El \i desf`cu una din bretelele rochiei de m`tase [i aceasta
\ncepu s` coboare. Trecu la cel`lalt um`r, s`rutând-o pe Kate ca
s-o \mpiedice s` protesteze; ea ]inu rochia pe partea din fa]` ca
s-o \mpiedice s` cad`.
El o ridic` pe Kate \n bra]e [i o depuse cu tandre]e pe pat.
PRINS~ |N CAPCAN~ 145

- Brut` necuviincioas`... nu trebuia...


- Adev`rat? murmur` el.
|i \ndep`rt` cu delicate]e o [uvi]` de p`r [i ochii lui str`lucir`
\ntâlnindu-i pe cei ai lui Kate.
Aceasta abandon` orice pruden]` [i orice rezerv` [i se
reg`sir` \nl`n]ui]i \n cutele de m`tase roz. Greg sim]ea bucurie
s-o priveasc`, s-o ating`, s-o s`rute cu tandre]e.
|ncetul cu \ncetul, mângâierile lui devenir` mai precise;
bucuria [i dragostea resim]ite de Kate se schimbar` \n pl`cere
intens`. Acum, desigur... Dar el a[tepta. R`mânea st`pân pe
situa]ie.
Brusc, el se opri; privirea lui era scrut`toare, tensiunea se
citea pe fa]a lui, acolo unde pân` adineauri domnise pasiunea.
- Nu v`d sosind \n toate zilele o tân`r` persoan` atât de
seduc`toare.
- Eram o c`l`toare foarte deosebit`, murmur` ea.
Dar se sim]i aruncat` \n tenebrele iadului când sesiz` \n]ele-
sul complet al cuvintelor lui Greg. Cum putuse oare s` uite?
Pentru el era un joc. La bine, t`ia nume de pe o list` de c`l`tori;
la r`u, pedepsea \mpotrivirea. {i ea era acolo, gata s` i se predea.
Ce trebuia s` cread` despre ea? O mic` func]ionar` din serviciul
de rela]ii publice, dispus` la orice ca s` ob]in` concesiunea?
Greg devenea mai insistent [i Kate sim]i c` \[i pierde capul.
Nu putea s`-l lase s-o fac`... Lipsea ceva...
- Kate, draga mea, ce se \ntâmpl`?
Sesizase [i de data asta imediat schimbarea petrecut` \n ea.
- Ai \ncredere \n mine.
Dar el p`ru s` \n]eleag` c` nu era vorba numai de nervi.
Ea clipi din ochi [i, brusc, lumea se r`sturn`.
146 AMANDA STEVENS

- N-ai uitat un am`nunt? murmur` ea, \n mijlocul unei


triste]i [i unei jene crescânde.
- S` uit?
Greg \i mu[ca \nceti[or urechea. Se opri [i o privi cu
curiozitate.
- Am l`sat ceva \n suspensie, \i explic` ea.
Ea spuse atunci tot ce putu g`si mai r`u:
- O afacere este o afacere.
Vocea ei \[i pierdu toat` puterea [i se pr`bu[i \n t`cere.
Fa]a lui Greg se schimb` \ncet, n`prasnic.
- Afacerile \naintea pl`cerii, vrei s` spui?
Se strâmb` [i p`ru brusc nemilos.
- Dar noi suntem \n emisfera sudic`, Kate. Aici, noi spunem
\ntotdeauna: pl`cerea \naintea afacerilor.
Furia [i dezgustul \i \ntunecau privirea.
- Dar nu credeai totu[i c` ar putea exista un acord \ntre noi?
reu[i el s` \ntrebe. C` ]i-a[ ceda o palm` din p`mântul meu?
Strângea din din]i. Ad`ug`, cu o hot`râre teribil`:
- Nu voi l`sa cu siguran]` o mic` neru[inat` ca tine s` mi-o
smulg` prin lingu[iri!
Capitolul 11

Kate se afla a[ezat` \n Land Rover \ntre cei doi b`rba]i. |nain-
tau pe drumul pustiu \n direc]ia aeroportului.
Dougal McInnes era la volan, moroc`nos dup` cum se
a[tepta Kate. Dup` telefonul din diminea]a asta, ca s`-i dea \ntâl-
nire, nu mai deschisese practic gura.
Inginerul era a[ezat de partea cealalt` a lui Kate. Nici el nu
era mai vorb`re], dar trebuia s` fie pierdut \ntr-o lume numai a
lui: se gândea cu siguran]` la problemele cu care se va confrun-
ta pe continent.
T`cerea \i convenea perfect lui Kate. Ziua nu era frumoas`:
trist`, sumbr`, \ngrozitoate. Cu cât va p`r`si mai repede Insula
Drake, cu atât mai repede \[i va reg`si lini[tea sufletului... dac`
[i-o va mai reg`si vreodat`.
Se putea oare desprinde de un b`rbat ca Greg Henderson?
Dup` ce fusese \ndr`gostit` de el, va compara \ntotdeauna.
Chiar [i ura lui era u[or de \n]eles [i ea sim]ea o anume satis-
fac]ie de a [ti c` nu voia s`-[i cedeze terenul. Ce spusese \ntr-o
148 AMANDA STEVENS

zi? „Cu nici un pre]. Nici chiar pentru a-]i salva via]a.“ Kate clipi
din ochi [i z`ri \n dep`rtare cl`dirile aeroportului. {i pentru sal-
varea inimii mele? se \ntreb` ea. Nu. Terenurile lui treceau
\nainte de orice. |i fuseser` \ncredin]ate pentru totdeauna. Nu
a[a spusese?
|ncerca s` nu-[i reaminteasc` scena teribil` din camera ei, din
seara trecut`. Dar imaginea nu-i ie[ea din minte. Cele câteva ore
de somn agitat n-o putuser` face s` uite aversiunea lui Greg fa]`
de ea, nici pasiunea pe care o sim]ise pentru el. Aceste dou`
emo]ii o f`ceau deopotriv` atât de nervoas` \ncât \i venea s` urle.
Micul avion alb cu reac]ie a[tepta deja pe pist` când intrar`
cu bagajele lor \n holul aerog`rii.
- O adev`rat` pierdere de timp, toate maimu]`relile astea,
bomb`ni Dougal aruncând o privire unor b`rba]i care \ncercau
s` ridice un fel de banier`.
Kate privi \n jurul ei: se \ntâmpla cu siguran]` ceva. Era acolo
mai mult` lume decât la sosirea ei, s`pt`mâna trecut`.
- De ce toate astea? \ntreb` ea.
Li se cânt`reau [i etichetau valizele.
- Ur`rile sincere de r`mas-bun ale guvernatorului, \i
r`spunse Dougal, uluit de ignoran]a ei. A]i fost la o recep]ie,
asear`. N-a]i citit invita]ia? Are loc schimbarea reprezentan]ei [i
ei pleac` mâine definitiv, cu to]ii.
Laura pleca oare [i ea? Ca printr-un fel de cea]`, Kate \i \ntinse
pa[aportul lui Dougal [i el disp`ru ca s` se ocupe de
formalit`]ile acestei plec`ri neprev`zute.
Dac` Laura p`r`sea insula... Greg n-o va mai vedea... Pentru
o clip`, o cuprinse o speran]` nes`buit`, absurd`. Dar asta nu
schimba cu nimic situa]ia.
PRINS~ |N CAPCAN~ 149

Scoase un oftat [i privirea ei disperat` f`cu \nconjurul s`lii.


Totul i se p`rea cunoscut. Aceea[i sal` de a[teptare, aceea[i u[`
cu geamuri care \[i pierduser` luciul, prin care ap`ruse Greg:
toat` povestea \ncepuse aici. Pe vremea aceea, exista aventur` [i
speran]` \n aer... \n timp ce acum...
Kate nu voia s` insiste asupra diferen]ei dintre aceast` trecere
prin aeroport [i cea dinainte. Se a[tepta dintr-o clip` \n alta s`-l
vad` ap`rând pe Greg, dar el nu p`rea s` fie acolo. Atunci, se
retrase \ntr-un col] [i \ncerc` s` \nceap` o conversa]ie cu
tovar`[ul ei de c`l`torie.
|ncetul cu \ncetul, se stabili calmul. Kate nu mai f`cu eforturi
s` converseze, inginerul \[i aprinse o ]igar` [i ea \ncepu s`
priveasc` pe fereastr`: un camion-cistern` se apropia de avion.
Zgomotul unei ma[ini de scris \ncet`. Sun` un telefon, la care se
r`spunse prompt. Apoi t`cere. O t`cere ap`s`toare. Unde era
Dougal? De ce avea nevoie de atâta timp?
Pe peretele de culoare crem, un ceas puncta secundele. Ea \l
fixa, fascinat`. Ar fi trebuit s` se urce \n avion, acum. De ce nu i
se \napoiase pa[aportul? |i arunc` o privire inginerului: r`sfoia
un raport [i arunca scrumul ]ig`rii \ntr-o scrumier` cu picior. Nu
p`rea \ngrijorat, dar el nu-l cuno[tea \nc` pe Greg Henderson.
Acesta din urm` se \ntorsese realmente la Sealbank, cu Tom? Sau
se ascundea prin preajm`... gata s` sar` asupra pr`zii?
Totul va fi bine dac` putea pleca \n acest moment, f`r` s`-l
revad`. Suferin]a din noaptea trecut` era \nc` prea vie. Dar, ca [i
cum spaima ei \l crease, se f`cu auzit un zgomot... din fericire,
geamul nu se sparse... Mai avusese acela[i gând... Sim]i din nou
o ciudat` senza]ie \n genunchi: se preg`tea o \nfruntare.
150 AMANDA STEVENS

- |n biroul meu, imediat!


Greg, cresc`torul de oi, ap`r`torul oric`rei vie]i s`lbatice...
Greg, amantul autoritar... se \n`l]a \n fa]a ei, \ntr-o furie
cumplit`.
Nu era momentul s` se arate slab`. Tovar`[ul ei de c`l`torie
p`rea pe punctul s` protesteze. Ah nu, f`r` scene!
Reu[i s` se ridice [i s`-[i reduc` pozi]ia de inferioritate cu
câ]iva centimetri.
- Dac` ai ceva s`-mi spui, \ncepu ea... po]i s-o faci aici.
- Niciodat`!
O prinse de bra] [i, dintr-o privire, \l ]intui locului pe inginer.
Acesta p`rea stupefiat.
- Ve]i c`l`tori singur, domnule! r`cni Greg. Vorbi]i cu
McInnes, dac` dori]i explica]ii. Eu n-am timp.
El \ncerc` s-o conduc` pe Kate \n biroul lui, dar ea n-avea
inten]ia s` cedeze.
- D`-mi drumul!
Inginerul s`ri \n picioare ca s-o apere.
- Nu, este \n ordine, mul]umesc, i se adres` ea cu promptitudine.
Poate c` era preferabil s` se duc` \n biroul lui Greg. Dac`
r`mâneau acolo, situa]ia putea lua o \ntors`tur` proast`.
- Dar voi pleca \mpreun` cu dumneavoastr`, ad`ug` ea
peste um`r, desprinzându-se din strânsoarea lui Greg.
- Nici vorb`, murmur` el pe un ton amenin]`tor. N-ai s` te
retragi.
- Nu po]i s` m` \mpiedici s` plec, \i arunc` ea.
- Ah, crezi?
Zâmbetul amenin]`tor \i r`mase pe fa]` pân` \n momentul
când intrar` \n birou. Kate privi descump`nit` \n jurul ei: o nou`
PRINS~ |N CAPCAN~ 151

\nf`]i[are a acestui b`rbat, care se ad`uga multiplelor lui fa]ete.


Documente, h`r]i meteorologice, \nsemn`ri destinate pilo]ilor
prinse cu ace pe o tabl`... Vocea lui Greg o trezi la realitate.
-...{i el poate pleca atunci când vrea. Problema este rezol-
vat`. Exist` un singur pasager.
- Nu, este o gre[eal`!
Kate se repezise spre aparat, dar el trânti cu zgomot recep-
torul: ochii lui negri str`luceau de triumf. La naiba cu b`rba-
tul acesta! Cum \ndr`znea? Teama lui Kate f`cea acum loc
mâniei.
- Nu ai nici un drept s` m` re]ii aici...
Se \ntrerupse, v`zându-[i propriul pa[aport pe mapa de pe
biroul lui Greg.
- Am toate drepturile. Viza ta este expirat`. Dac` ai fi debar-
cat \n America de Sud, ai fi riscat \nchisoarea.
- Nu fi ridicol, exagerezi [i, oricum, nu este adev`rat, nu
poate fi expirat`.
Se repezi la pa[aport ca s`-i demonstreze c` gre[ea. Apoi,
\n]elegând c` ]inea \n mân` cheia libert`]ii ei, se avânt` spre u[`.
Dar el ajunse acolo \naintea ei, o prinse de mân` [i \i smulse f`r`
greutate pre]iosul document.
- }i-am spus-o [i ]i-o repet, Kate: nu pot fi p`r`sit atât de
u[or.
Ea se \ntoarse brusc [i \i arunc` o privire plin` de furie. El se
a[ez` pe marginea biroului.
- Credeai \ntr-adev`r c` puteai sc`pa \n felul acesta.
- Tu e[ti r`spunz`tor de asta, dac` \mi amintesc bine,
ripost` Kate.
Acum \l privea direct \n fa]`.
152 AMANDA STEVENS

- Eram absolut preg`tit` s`...


Tu[i, jenat`, [i se opri.
- Cu siguran]`. {i \n \ntregime. Dar de ce ]i-ai shimbat
p`rerea? De ce mi-ai aruncat brusc \n fa]` povestea aceea cu con-
cesiunea?
- Un acord este un acord, zise ea f`r` s` r`spund` la \ntre-
bare. Dar nu erai sincer, nu-i a[a?
|ncerca s` se apere atacând. Orice era bun, ca s` ocoleasc`
adev`ratele motive ale consim]`mântului ei... [i ale schimb`rii ei
bru[te de atitudine.
- Nici o palm` de p`mânt, ai spus, \i reaminti ea.
- {i vorbeam serios.
Era adev`rat: Kate i-o citea \n ochi.
- Ai spus-o \ntotdeauna, nu-i a[a?
|n]elegea \n sfâr[it adev`rul. Singura scrisoare trimis` de
Greg la Londra, rapoartele lui Dougal: un refuz categoric, autori-
tar, de la \nceput. Cine avusese str`lucita inspira]ie s-o trimit` pe
ea, ca s` \ncerce s`-l conving`?
- N-am avut niciodat` cea mai mic` inten]ie de a semna un
contract oarecare cu compania voastr`, nici acum nici alt` dat`.
P`rea surprins c` ea ar fi putut crede contrariul.
-Atunci, de ce...?
Ea se \ntrerupse, se duse la fereastr` cu pa[i nesiguri [i privi
afar`. De ce \i sugerase s` r`mân` la Sealbank, dac` nu avusese
niciodat` inten]ia s` semneze?
- Care era interesul? relu` ea, f`r` m`car s` [tie dac` vorbise
cu voce tare.
- Nu este evident? r`spunse Greg. Nu [tii, nici m`car acum?
Se \ntoarse spre el; fa]a ei exprima confuzia, atât din cauza
blânde]ii din vocea lui cât [i a cuvintelor pe care le folosise.
PRINS~ |N CAPCAN~ 153

- Voiam s` r`mâi... numai pentru acest motiv. Dup` noaptea


trecut`, credeam c` este cât se poate de clar.
Da, avusese fizic nevoie de ea, se gândi Kate, ca amant exi-
gent [i autoritar. Dar asta constituia cu siguran]` numai o
parte a rela]iei unui cuplu. Tot restul era de asemenea impor-
tant.
|ncerca \ntr-adev`r [i alte sentimente fa]` de ea? |ncerc` s`-
[i reaminteasc` toate ocaziile când vorbiser` [i \l rev`zu dintr-o
dat` cu claritate \n spatele biroului s`u, la Sealbank. Ce cuvinte
folosise atunci? R`sucea \n joac` un creion... {i apoi rev`zu
fotografia. Bine\n]eles: iat` de ce \i ceruse s` r`mân`. Laura
pleca. Nu mai erau multe femei pe insul`... Nu, ea nu putea
rivaliza cu Laura, el nu alesese \ntre ele. Se asigura numai de
disponibilitatea ei \nainte de sosirea altor pasageri... O cople[i
triste]ea.
- Noaptea trecut` n-a fost nimic deosebit... rosti ea cu curaj.
Am \nc` o meserie de practicat... altundeva. Via]a nu se opre[te
din cauza e[ecului unui proiect.
- Via]a nu se oprea dac` r`mâneai aici, r`spunse el cu pru-
den]`.
|[i plec` b`rbia \n piept [i o privi pe Kate printre gene.
- Poate... pentru un timp... Ascult`, nu sunt complet imbe-
cil`. |mi dau seama, inutil s` sus]ii contrariul. Tocmai am aflat c`
Laura pleac`.
El nu f`cu nici un comentariu. Kate aproape url`:
- |]i va lipsi, nu-i a[a?
- Va lipsi multor oameni, zise el lini[tit.
O lic`rire stranie juca \n ochii lui.
154 AMANDA STEVENS

- Vreau s` spun... Nu va mai fi disponibil`.


Expresia de pe fa]a lui Greg se schimb` [i o reduse la t`cere.
El \ncepu s` zâmbeasc`, \ncet mai \ntâi, \n col]ul buzelor; apoi
tr`s`turile i se destinser` [i bucuria \i \nc`lzi ochii.
Nu-l v`zuse niciodat`, nici pe el, nici pe oricine altcineva,
zâmbind atât de larg. Totul se opri \n loc: gândurile, cuvintele,
via]a chiar, \n clipa aceasta fermecat`.
Din exterior ajunse la ei zgomotul unui motor de avion care
se \nc`lzea. Kate \ncerc` s` revin` la realitate. Oh, b`rbatul acesta
\i va lipsi \ngrozitor. Intrase \n via]a ei; s` se despart` de el i se
p`rea de neconceput.
- {i credeai c` \ncercam s` te p`strez aici din cauza plec`rii
Laurei?
Zâmbetul disp`ruse [i el \[i trecu o mân` prin p`r cu un gest
nesigur.
- Am citit statisticile, bâigui ea. {tiu c` aici nu sunt multe
femei...
- Nu, gemu Greg cu un oftat adânc de durere. Dar am ales
dintre toate cele care sunt disponibile... {i mi s-a spus c` noul
guvernator are trei fete foarte atr`g`toare.
Se opri [i se apropie \ncet de ea; de data asta, ea nu se
\mportivi. Mâna pus` pe bra]ul lui Kate era plin` de blânde]e; \i
a[ez` cu delicate]e o [uvi]` de p`r dup` ureche [i continu`.
- Dac` nu r`mâi, cine va veni \n ajutorul p`storilor? Cine \mi
va preg`ti cina? \ntreb` el cu o voce r`gu[it` de emo]ie... Cine
\mi va \nc`lzi patul? \i murmur` el la ureche.
Kate nu mai rezist`. Greg Henderson avea o mare putere de
convingere. Era o perspectiv` foarte tentant` s` petreac` aici
câteva luni [i s` fac` tot ce \i sugera el.
PRINS~ |N CAPCAN~ 155

- Dar mai r`mâne o problem`, nu-i a[a, Kate?


Ridic` spre el ochii mari de uimire.
- Ideea aceea despre dragoste, care te obsedeaz`, con-
tinu` el cu pruden]`. Motivul pentru care \nc` n-ai acceptat s`
r`mâi.
Stânjenit`, Kate se agit` \ntre bra]ele lui. Nu, nu putea
r`mâne f`r` dragoste, dar cum s` i-o spun`? Cum s` ias` din
aceast` situa]ie \nainte de a fi complet distrus`?
Afar`, zgomotul deveni asurzitor. Se \ntoarser` \mpreun`
spre fereastr`: avionul \nchiriat de Compania INPET decola spre
America de Sud.
- Acum va trebui s` mai r`mân câteva zile, zise ea cu un gest
spre cerul pustiu, dar asta nu schimb` cu nimic situa]ia. Am \nc`
scrupulele mele, cum le nume[ti.
- McInnes trebuie s` ]i le fi insuflat, \ncepu Greg. Dar
avusese[i prin urmare inten]ia s` \mpar]i patul meu f`r` s` m`
iube[ti?
Kate ar fi intrat bucuroas` \ntr-o gaur` de [arpe. Cum putea
fi atât de crud? Se bucura s-o vad` \n pragul disper`rii?
- B`usem destul` [ampanie, recunoscu ea ca s` se apere.
El nu p`rea convins.
- Asta ]i-ar fi dat poate curajul s` vorbe[ti, dar nu ]i-ar fi insu-
flat ideea. {i, pân` s` te \ntorci la hotel, efectul [ampaniei se
risipise.
Kate \l privea, descump`nit`. {tia \ntr-adev`r totul despre
ea?
- Asear`, ]ineam \n bra]ele mele o femeie, Kate;
fermec`toare [i \ndr`gostit`. Dar ea n-a r`mas mult, a disp`rut ca
Cenu[`reasa, imediat dup` miezul nop]ii. Am visat, oare, Kate?
156 AMANDA STEVENS

Ea zâmbi ma[inal. Ar fi vrut s`-l \ntrebe dac` se referea la


„eul“ ei intim. Voia s` spun` c`-l descoperise? O nou` emo]ie,
complet diferit`, cre[tea \n ea, \n mijlocul acestui vârtej
interior.
- {i, dup` plecarea ei, continu` Greg, mi-a r`mas o femeie
remarcabil` care \mi propunea contracte f`r` interes pentru
mine. M-am \n[elat, Kate, imaginându-mi acea tân`r` femeie?
Aceea pe care o credeam \ndr`gostit` de mine?
Kate \[i st`pâni lacrimile [i reveni spre birou. |[i trecu un
deget peste marginea lui. Cu cât vorbea mai mult, cu atât se
agrava situa]ia. De ce \i \ntinsese aceast` curs`? Trebuia s`
recunoasc` faptul c` \l iubea... sau chiar mai r`u. Când va p`r`si
\n sfâr[it insula, ce amintiri \i va l`sa?
Greg \i a[tepta r`spunsul, cu spatele \ntors spre fereastr`;
silueta lui \ntunecat` se deta[a \n lumin`.
- Ea exist`, murmur` Kate cu timiditate. Dar cu obsesia ei,
trebuie s` \n]elegi.
|i arunc` peste um`r o privire nesigur`.
- Cea referitoare la dragoste? suger` Greg.
Kate \ncuviin]` cu un semn din cap. R`maser` t`cu]i câteva
clipe, apoi el \ntreb` lini[tit:
- Este \ndr`gostit` de mine?
Kate \nghi]i \n sec, \[i plec` ochii spre covor [i \ncuviin]` din
nou. Era incapabil` s`-l priveasc`.
- {i credeai c` Laura avea vreo importan]` deosebit` \n ochii
mei?
- Da, murmur` ea.
- {i erai sfâ[iat` cumplit \ntre McInnes [i meseria ta, pe de
o parte, [i dragostea pentru mine, pe de alt` parte.
PRINS~ |N CAPCAN~ 157

- Da.
Ce s` r`spund` altceva? O not` de amuzament se sim]i \n
vocea lui Greg.
- Dar nu-]i d`deai seama c` te iubeam foarte mult?
|[i ridic` \ncet capul [i-l privi cu ochii m`ri]i de uimire.
- Dar abia m` cuno[teai, bâigui ea.
- Visez la sosirea ta de foarte mult timp, recunoscu el
apropiindu-se \ncet de ea. Este foarte pl`cut s` ai acces la listele
c`l`torilor...
O lu` \n bra]e [i o \mpiedic` s` r`spund`, printr-un s`rut rapid.
- {i când a debarcat aceast` tân`r` fotograf` cam z`p`cit`,
aruncând peste tot priviri pe furi[, l`sându-[i saco[a cu aparate
oriunde, atunci am \n]eles c` a sosit o tân`r` femeie ie[it` din
comun.
Era prea mult pentru Kate. Nu putea scoate un sunet.
- {i, din momentul acela, totul a \nceput s` mearg` ana-
poda. Erai când aceast` femeie adorabil` [i seduc`toare... când
un membru al echipei lui McInnes. Nu mai [tiam cum stau,
Kate... pe jum`tate nebun, majoritatea timpului.
- {i la Sealbank... când mi-ai cerut s` r`mân... Erai \ndr`gos-
tit de mine, atunci?
Greg \[i trecu o mân` peste fa]` ca pentru a \ndep`rta un
co[mar.
- Nu-mi mai aminti! Am stricat totul!
|i zâmbi [i \i mângâie \ncet obrazul.
- Dar tu m` f`cuse[i s`-mi pierd capul, Kate... De obicei,
sunt atât de... st`pân pe mine, când sunt \n companie feminin`...
Nu puteam s` cred c` vei accepta s` r`mâi aici... \ntr-o regiune
atât de \napoiat`...
Ea ro[i la amintirea propriilor comentarii.
158 AMANDA STEVENS

- Nu voiam s` spun...
- {tiu. Dar Insula Drake va fi foarte diferit`, dragostea mea,
\n compara]ie cu ceea ce ai fost obi[nuit`.
|i mângâie mâna.
- |n fine... dac` accep]i s` r`mâi.
Dac` accepta! Kate se sim]ea ca iluminat` din interior. El o
iubea. O voia lâng` el. Pu]in \i p`sa unde, nu-[i d`dea seama?
- Mi-ar pl`cea s` r`mân, recunoscu ea zâmbind. Desigur, va
trebui s` m` obi[nuiesc, dar este mult mai aproape decât luna,
mai pl`cut ca \n Mongolia!
El \ncrunt` sprâncenele, surprins, dar, f`r` s`-i lase timp s`
vorbeasc`, ea exclam`:
- Ce o s` pot g`si s`-i spun lui Dougal?
- Nimic, replic` Greg imediat. Voi avea eu aceast` mare
pl`cere, dar mai avem de rezolvat o problem`.
Kate \[i \ncre]i la rândul ei fruntea [i el prelungi agonia
nesiguran]ei printr-o lung` t`cere.
- Pe Insula Drake, dragostea nu ajunge. Dup` cum [tii, aici
nu sunt multe femei. {i când un b`rbat g`se[te una... [i vrea s-o
p`streze... atunci...
Se a[ez` pe marginea biroului [i o strânse pe Kate \n bra]e.
- Atunci, face din ea o so]ie: un inel pe deget, un contract
semnat [i [tampilat. Ce spui, Kate?
- Da, te rog, murmur` ea.
Spera c` nu va mai spune nimic extraordinar, uluitor. |ntr-un
minut, Greg alungase toate \ndoielile, toate temerile zilelor tre-
cute. {i, \n clipa um`toare, re\nsufle]ea pl`cerea ame]itoare a
nop]ii...
PRINS~ |N CAPCAN~ 159

- Greg, nu, te rog, nu aici...


El se mul]umi s` râd`, dar o eliber`. |l privi ocolind cu
nep`sare biroul. Se aplec` spre interfon [i ap`s` pe buton.
- Nu vreau s` fiu deranjat, ordon` el.
Ochii lui o fixau pe Kate cu o admirabil` \ndr`zneal`.
- Sub nici un pretext, ad`ug` el cu asprime.
Dac` un Concorde ar avea nevoie de o aterizare for]at`,
nimeni nu va \ndr`zni s`-l anun]e, \[i spuse Kate.

Sfâr[it

S-ar putea să vă placă și