Sunteți pe pagina 1din 11

Lucrarea 2

ÎNTOCMIREA DOCUMENTAȚIEI
CADASTRALE DE ÎNSCRIERE A UNEI
CONSTRUCȚII DEFINITIVE PE UN TEREN
ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ.
TEMA LUCRĂRII:
Se cere să se întocmeasacă documentația cadastrală de înscriere a unei construcții
definitive cu destinația construcție de locuint edificată pe terenul aferent imobilului localizat în
sat Miroslava, strada Fermei, nr 26, Com. Miroslava, Judetul Iasi, înscris in Cartea Funciară
numărul 84908 a localitații Miroslava cu numărul cadastral 84908.
Conținutul documentației cadastrale necesară înscriereii în Cartea Funciara a construcției
din tema lucrării este reprezentat de:
a) Borderou.
b) Dovada achitării tarifului.
c) Cererea de recepție și înscriere.
d) Declarația pe proprie răspundere cu privier la identificarea imobilului măsurat.
e) Copiile actelor de identitate.
f) Copia legalizată a certificatului de căsatorie dupa caz.
g) Certificatul fiscal eliberat de Primăria în circumscripția căreia se află imobilul
respective.
h) Certificat de atestare eliberat de autoritatea locală emitentă a autorizației de construire
care să confirme că edificarea construcțiilor s-a efectuat conform autorizației de
construire și ca există proces verbal de recepție la tereminarea lucrărilor.
i) Calculul analitic al suprafeței
j) Memoriul tehnic
k) Copia planului de amplasament si delimitare a terenului înscris în Cartea Funciară pe
care se edifică construcția definitivă sau se extinde o construcție veche, în situația în care
imobilul nu este înscris în Sistemul Informatic de Cadastru și Carte Funciară.
l) Planul de amplasament si delimitare cu reprezentarea terenului si a construcției.

La înscrierea construcțiilor trebuie specificat numarul de niveluri, anul construirii,


suprafata construită la sol și suprafața construită desfasurată. Aceste date vor fi
mentionate în planul de amplasament și delimitare a imobilului (PAD) la punctul B “Date
referitoare la constructii” în coloanal “Mentiuni”, iar în documentatia în format digital în
campurile specifice din secțiunea “date textuale ale construcției”.
DOCUMENTAȚIEI CADASTRALE
DE ÎNSCRIERE A UNEI
CONSTRUCȚII DEFINITIVE PE UN
TEREN ÎNSCRIS ÎN CARTEA
FUNCIARĂ.

Beneficiar: LUPU VASILE

Adresa imobil: Sat Mirislava, str. Fermei, nr.26, com. Miroslava, jud. Iași

Executant: Surmei Alexandru-Dumitru


ANEXA NR.1.29 la regulament
Nr. de înregistrare/data……………../…………..

BORDEROU
 Adresa imobilului: UAT Com. Miroslava
Adresă imobil Nr. CF/
Strada Număr Nr.cad
Localitate Bloc Scara Etaj Ap. (IE)
(Tarla) (Parcelă)
Sat. Miroslava 30 1(1527/2/12) - - - - 84908/84908

 Proprietari:
Nume Prenume CNP
Lupu Vasile 1 7 6 1 1 2 5 2 2 1 1 6 6
Lupu Oana-Daniela 2 7 7 0 5 1 3 4 6 1 4 5 5

 Persoană autorizată:
Nume
Prenume CNP/CUI
(denumire PJA)
Surmei Alexandru-Dumitru 1 9 8 1 2 1 5 0 7 1 3 9 8

 Număr pagini documentaţie:14 file


 Numărul de ordine al documentaţiei din registrul de evidenţă al lucrărilor: 1/2020
 Conţinutul documentaţiei:

■ borderou;
■ dovada achitării tarifului;
■ formularele tipizate:cerere de recepţie şi ȋnscriere-anexa 1.31, declaraţie-anexa 1.32;
■ certificat de atestare fiscală;
■ copie carte de identitate;
■ originalul sau copia legalizată a actelor în temeiul cărora se solicită înscrierea (.......);
■ inventar de coordonate;
■ calculul suprafețelor;
■ memoriu tehnic;
■ plan de amplasament şi delimitare a imobilului;
■ plan de încadrare în zonă la o scară convenabilă astfel încât imobilul să poată fi localizat;
■ CD.

Semnătura şi ştampila
(persoană autorizată)
..................................

Serviciu achitat cu chitanţa nr. Data Suma Cod serviciu


Decembrie 2020 274 lei 2.6.1+2.6.3
NOTĂ: Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenţiei Naţionale
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie şi număr
act de identitate, cod numeric personal, adresa poştală etc.
Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competenţelor legale privind evidenţele de
cadastru şi carte funciară şi pot fi comunicate numai destinatarilor abilitaţi prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă,
Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliţie, parchetelor, instanţelor sau altor autorităţi publice, în condiţiile legii. În
acest sens vă informăm şi vă asigurăm că am luat măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.
În exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, dar şi pentru orice alte informaţii
suplimentare legate de protecţia datelor cu caracter personal vă puteţi adresa responsabilului cu protecţia datelor, la adresa
rpd_iasi@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată şi semnată sau la telefon: 0232/316797.
OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ IAŞI
BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ IAȘI
Nr. de înregistrare ………..…………/……..……
CERERE DE RECEPŢIE ŞI ÎNSCRIERE
Subsemnata, Lupu Vasile, domiciliat în Municipiul IAȘI, str. Clopotari, nr. 24, bl. 606, sc. B, et. 4, ap. 16, jud. IAȘI, legitimată cu BI/
CI seria MZ nr. 037886, CNP 1761125221166, tel./fax …-.... e-mail: …..-.…. împuternicesc pe Surmei Alexandru-Dumitru, conform contract/
angajament nr. 1 din data 20/12/2020, pentru înregistrarea documentaţiei la OCPI şi vă rog să dispuneţi:
I.OBIECTUL RECEPŢIEI:
□ – prima înscriere
■–actualizare informaţii cadastrale:
■ –înscriere/ radiere construcţie C1
□ –modificarea limitei de proprietate
□ –modificarea suprafeţei imobilului
■–actualizare categorii de folosinţă/ destinaţii
□ –repoziţionare
■ –alte informaţii tehnice cu privire la imobil (actualizare adresă)
□ –documentaţia de identificare a amplasamentului imobilului situat pe un alt UAT
□ –documentaţie de atribuire număr cadastral
□ –documentaţie pentru dezlipire/ alipire
□ –documentaţie de prima înregistrare UI
□ –documentaţie pentru apartamentare
□ –documentaţie pentru dezlipire/ alipire UI
□ –documentaţie pentru reapartamentare
□ –documentaţie pentru mansardare
□ –documentaţie pentru descrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate
□ –documentaţie pentrur econstituirea cărţii funciare pierdute, distruse sau sustrase
II.OBIECTUL ÎNSCRIERII:
□ -intabulare* Construcției C1, respectiv actualizarea adresă și categorie de folosință
□ –înscrierea provizorie**......................-...............................................................
□ -notarea*** ........................................-...............................................................
□ -radierea****.......................................-...............................................................
IMOBILUL: UAT Com. ERBICENI
Adresă imobil
Strada Număr Nr.CF/ Nr.cad(IE)
Localitate Bloc Scara Etaj Ap.
(Tarla) (Parcelă)

Sat Miroslava Tarla 30 1(1527/2/12) - - - - 84908/84908

ACTUL JURIDIC care justifică cererea, anexat în original sau în copie legalizată:
Certificat de atestare a edificării construcției nr. 34949 din 30.10.2018 emis de Comuna Miroslava, Certificat de atestare fiscala nr.
19232 din 13.11.2018 emis de Comuna Miroslava, Adeverinta cu structura parcelară a imobilului nr. 36754 din 13.11.2018 emis de
Comina Miroslava

Solicit comunicarea răspunsului


prin poştă □ la sediul biroului teritorial ■ fax nr……………………. □

Semnătura proprietar Semnătura şi ştampila


...................................... (persoană autorizată)
................................................

Serviciu achitat cu chitanţa nr.***** Data Suma Cod serviciu


Decembrie 2020 274 lei 2.6.1.+2.6.3.
Anexa nr. 1.31 la regulament
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării
înscrierilor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai destinatarilor abilitaţi prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv
organelor de poliţie, parchetelor, instanţelor, altor autorităţi publice.
Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi
completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă
opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru
exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată şi semnată. De asemenea, vă este recunoscut
dreptul de a vă adresa justiţiei.
* Drept de proprietate, uz, uzufruct, abitaţie, servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu etc.
** Act sub condiţie suspensivă, act sub condiţie rezolutorie sau cu termen, hotărâre judecătorească care nu a rămas definitivă.
*** Incapacitate, locaţiunea, preemţiunea, promisiunea de înstrăinare, sechestrul judiciar şi asigurator, schimbarea rangului ipotecii, acţiuni în justiţie asupra
imobilului în cauză, orice alte fapte sau drepturi personale etc.
**** Drepturi reale, ipotecă, privilegiu.
NOTĂ: Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie şi număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poştală
etc.
Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competenţelor legale privind evidenţele de cadastru şi carte funciară şi pot fi
comunicate numai destinatarilor abilitaţi prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliţie,
parchetelor, instanţelor sau altor autorităţi publice, în condiţiile legii. În acest sens vă informăm şi vă asigurăm că am luat măsuri tehnice şi organizatorice adecvate
pentru protejarea datelor dumneavoastră.
În exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, dar şi pentru orice alte informaţii suplimentare legate de protecţia datelor cu caracter personal vă puteţi
adresa responsabilului cu protecţia datelor, la adresa rpd_iasi@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată şi semnată sau la telefon: 0232/316797.
OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ IAȘI
BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ IAȘI

DECLARAŢIE
Subsemnatul, Lupu Vasile, domiciliat în Municipiul IAȘI, str. Clopotari, nr. 24, bl. 606, sc. B, et. 4, ap. 16, jud.
Iași, legitimată cu BI/ CI seria MZ nr. 037886, CNP 1761125221166, prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate
de proprietar/ posesor/ persoană interesată al imobilului situat în Sat Miroslava, str. Fermei, nr. 26, Com. Miroslava, Jud.
IAȘI, sub sancţiunile prevăzute de Codul Penal, cu privire la falsul in declaraţii, că:

× am indicat persoanei autorizate limitele imobilului,in vederea intocmirii documentaţiei cadastrale;


× am fost informat(ă) şi solicit inscrierea in evidenţele de cadastru şi carte funciară a suprefeţei rezultate din
măsurători de 589 mp, comunicate de persoana autorizată;
× am fost informat(ă) şi sunt de acord cu poziţionarea incertă a imobilului şi a consecinţelor ce decurg din acest lucru;
× am adus la cunoştinţă tuturor proprietarilor informaţiile mai sus menţionate,aceştia fiind de acord cu intocmirea
documentaţiei şi inregistrarea ei la OCPI;
- imobilul nu se află in litigiu/se află in litigiu – cu imobilul ID.........................,nr.dosar................................,
instanţa.............................................obiect.......................................................................................................

Îmi asum întreaga răspunderea pentru punerea la dispoziţia persoanei autorizate SURMEI ALEXANDRU-DUMITRU
autorizaţie categoria....-..., seria XT nr. 774392, a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate:

Certificat de atestare a edificării construcției nr. 34949 din 30.10.2018 emis de Comuna Miroslava,
Certificat de atestare fiscal 19232 din 13..11.2018 emis de Comuna Miroslava,
Adeverinţă cu structura parcelară a imobilului nr. 36754 din 3.11.2018 emis de Comuna Miroslava,

în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentaţiei cadastrale, participând la
măsurători.

Data 20/12/2020
Proprietar Semnătura şi ştampila
.............................................. ......................................
(semnătură) (persoană autorizată)

Anexa nr. 1.32 la regulament


Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace
automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe
documentele din arhivă.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai destinatarilor abilitaţi prin lege (Codul civil,
legi speciale), inclusiv organelor de poliţie, parchetelor, instanţelor, altor autorităţi publice.
Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a
acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi
supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de
art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa la Oficiul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată şi semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
NOTĂ: Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenţiei Naţionale
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie şi număr act
de identitate, cod numeric personal, adresa poştală etc.
Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competenţelor legale privind evidenţele de cadastru şi
carte funciară şi pot fi comunicate numai destinatarilor abilitaţi prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal,
alte legi speciale), inclusiv organelor de poliţie, parchetelor, instanţelor sau altor autorităţi publice, în condiţiile legii. În acest sens vă
informăm şi vă asigurăm că am luat măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.
În exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, dar şi pentru orice alte informaţii suplimentare legate de
protecţia datelor cu caracter personal vă puteţi adresa responsabilului cu protecţia datelor, la adresa rpd_iasi@ancpi.ro, formulând o cerere
scrisă, datată şi semnată sau la telefon: 0232/316797.
MEMORIU TEHNIC

1.Adresă imobil: Sat. Miroslava, str. Fermei, nr. 26, com. Miroslava, jud. Iași

2.Tipul lucrării: Documentaţie cadastrală pentru înscriere în Cartea Funciară a constructiei (C1),
actualizarea categoriei de folosință și actualizarea adresei pentru imobilul înscris în Cartea Funciară a
localităţii Sat. Miroslava, cu numărul 84908, având numărul cadastral 84908.

3.Scurtă prezentare a situaţiei din teren: În etapa de documentare și analiză a actelor și înscrisurilor topo-
cadastrale existente pentru zona de lucru s-a procedat la procurarea geometriilor imobilelor vecine, a
Certificatului de atestare fiscală, a Certificatului de atestare a edificării construcției,a adeverinţei cu structura
parcelară a imobilului și a extrasului de carte funciară pentru informare.
Imobilul a fost identificat pe planul cadastral de bază ca fiind localizat în satul Miroslava, com.
Miroslava, în sectorul cadastral 30, parcelele 1(1527/2/12). În cadrul imobilului a fost identificată o singură
folosinţă a terenului, respectiv curţi-construcţii (CC) și o construcţie (C1).

4.Operaţiuni topo-cadastrale efectuate:


a) Operaţii de teren:
- Recunoaşterea terenului - Pe teren s-au identificat limitele imobilului (materializate prin gard din
plasă de sârmă), limitele construcției și celelalte elemente de conţinut topo-cadastral, comparându-se
cu situaţia evidenţiată în extrasul de Carte funciară. În urma verificării s-au executat masurători pentru
determinarea limitei imobilului si a construcției (C1). S-au materializat doua puncte folosind
determinările cinematice în modul RTK prin utilizarea în timp real a corecţiilor diferenţiale de la
serviciul specializat ROMPOS, puncte utilizate drept stații pentru radierea elementelor necesare pentru
întocmirea documentației cadastrale.

b) Operaţii de birou:
-întocmirea inventarului de coordonate rectangulare plane ale punctelor de detaliu;
-calculul analitic al suprafeţei imobilului obţinându-se aria de 589 mp;
-redactarea documentaţiei cadastrale de intabulare și actualizare în conformitate cu prevederile
Ordinului 700/2014;

c) Aparate si instrumente:
-Receptorul GNSS South S82T;
-Statie Totală Leica TC 407;
-Softuri de specialitate AutoCad și TopoLT;
-Calculator HP Gaming Pavilion 15.

d) Metode de lucru:
Metoda radierii punctelor caracteristice ale construcției.
Măsurători liniare, dimensiuni gabaritice, compartimente ale unităților individuale.

Data întocmirii: 20/12/2020 Întocmit: Surmei Alexandru-Dumitru


RELEVEU C1/0 - LOCUINTA DUPLEX (PARTER)
Scara 1:100
Numar cadastral al terenului: Suprafata Adresa imobilului
Intravilan conform PUG Sat Miroslava, Str.Fermei nr.26,
84908 589mp
Com.Miroslava, Jud.Iasi
Carte Funciara colectiva nr.: 84908 UAT Com.Miroslava
Cod unitate individuala (U) CF individuala

55 70 55
225 225 225
85
225

112
70 55
225 225 434
85
225
151

55 acces
235 etaj
664

5
110

852
6

40
195 98
acces
41

etaj 1 8

200
125

254
225
130
987
38
706

3 80
1
37

170 200 180


200
125
225
135

317

4
80
200
199
108

7 40
435 434 195 65

80
200
235
65
117

2
45
60

199

235
65

Numar Denumire Suprafata


incapere incapere utila (mp)
1 Hol + scara 14.05
2 Baie 2.33
3 Camera 42.38
4 Bucatarie 13.76
5 Camera 28.61
6 Hol + scara 16.61
7 Baie 2.11
Suprafata utila=119.85mp
8 Terasa 2.49
Suprafata totala=122.34mp
Noiembrie
Executant: dr. ing. Hogas Horatiu-Iulian
2018
Receptionat : Data:
RELEVEU C1/1 - LOCUINTA DUPLEX (ETAJ 1)
Scara 1:100
Numar cadastral al terenului: Suprafata Adresa imobilului
Intravilan conform PUG Sat Miroslava, Str.Fermei nr.26,
84908 589mp
Com.Miroslava, Jud.Iasi
Carte Funciara colectiva nr.: 84908 UAT Com.Miroslava
Cod unitate individuala (U) CF individuala

55 155 55
135 230 225

219 206 193

155 55

195
230 135 7

200
80
218
161

55

474
acces
196

235 6
200
80

parter

645
195
265

8
110

232

434
313

90
266

5 200 100

25
196
acces 39
495

156

156

parter 9

225
85
435 10
80

280
90 433 14
200 90 90
196
200 200
157

157

4
1
225

200
85

80

436
90 90
327

327
200 200
280

13 11 12

100
324 305
225
55
327

327

2 3

235 135
135 135
230
55

308 327

135 235
135 135

Numar Denumire Suprafata Numar Denumire Suprafata


incapere incapere utila (mp) incapere incapere utila (mp)
1 Hol + scara 13.35 7 Baie 4.27
2 Camera 10.07 8 Camera 15.81
3 Camera 10.69 9 Baie 3.06
4 Baie 3.08 10 Hol + scara 16.09
5 Camera 15.50 11 Camera 10.59
6 Baie 4.27 12 Camera 9.97
Suprafata utila=116.75mp
13 Balcon 1 2.80 14 Balcon 2 2.80
Suprafata totala=122.35mp
Noiembrie
Executant: dr. ing. Hogas Horatiu-Iulian
2018
Receptionat : Data:
PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI
Scara 1 : 500
Nr. Cadastral Suprafata masurata a imobilului (mp) Adresa imobilului
Intravilan conform PUG sat Miroslava, str. Fermei, nr.
84908 589 26, com. Miroslava, Jud. Iasi.

Nr. Carte Funciara 84908 Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)


Com Miroslava

85646
Nr. cad.:
32.53m
N

Nr. cad.:
18.12m
Nr. cad.:

3067
C1
18.08m

1CC
64886

26.60m
5.93m 83796
Nr. cad.:
Nr. cad.:
83800

A. Date referitoare la teren


Nr. Categorie de Suprafata
Mentiuni
Parcela folosinta (mp)
1 CC 589
Imobilul este împrejmuit cu gard din plasă de sârmă.
Total 589
B. Date referitoare la constructii
Cod Destinatia Suprafata construita la sol
Mentiuni
Constr. (mp)
C1 CL 149 Locuinta duplex (P+E), edificata in anul 2018, avand Sc= 148,17 mp, Sd= 296,34,
149 Sparter=119,9 mp+2,5 mp terasa, Setaj=116,8 mp+2.8 mp balcon.
Total

Suprafata totala masurata a imobilului = 589 mp


Suprafata din act = 589 mp

Inspector:
Executant: Student Surmei Alexandru
Confirm introducerea in baza de date integrata si atribuirea
Confirm executarea masuratorilor la teren,
numarului cadastral.
corectitudinea intocmirii documentatiei cadastrale si
corespondenta acesteia cu realitatea din teren. Semnatura si parafa

Data: Decembrie 2020 Stampila BCPI Data:


PLAN DE INCADRARE IN ZONA
Scara 1:10000

Data: Noiembrie 2018 Intocmit: dr.ing.Hogas Horatiu-Iulian

S-ar putea să vă placă și