Sunteți pe pagina 1din 4
AVIZAT APROBAT ISJ HUNEDOARA ISJ HUNEDOARA Inspector edueativ Inspector scolar general Prof. SORINA COBORI rr. MARIA STEFANIE -~ = X REGULAMENT DE PARTICIPARE. »Ocrotirea mediului, o sansa pentru generafille viitoare” Editia a XI-a 1. Sectiunile concursului: Seetiunea I: creatii plastice (desene, picturi, afise ecologice, colaje, fotografi); Seefiunea a Il-a: machete realizate din deseuri, materiale reciclabile. 2.Realizarea_activitatilor proiectului: martic-mai 2023; elevii coordonafi de cadre didactice realizeazé activitati de ecologizare, parade Eco, desene, fotografii, colaje, machete etc, 3. Trimiterea lucrarilor: mai 2023, Creatiile plastice $i machetele realizate din degeuri se vor trimite, prin posta, pe adresa: Scoala Gimnaziala Nr. 2 Hunedoara, Str. Luneii, Nr. 1, cod postal 330065 cu_menfiunea ,,Pentru simpozion ecologi Pachetul de luerari va confine figa de inscriere, acordul de parteneriat (optional) si plicul timbrat autoadresat Se va avea in vedere, specificarea adresei corecte a expeditorului, numarului de telefon sau a adresei de e-mail unde poate fi contactat, . Realizarea lucrdrilor: Creafiile plastice gi machetele realizate din deseuri: pentru fiecare lucrare se va menfiona pe cticheta: titlul lucrérii, numele si prenumele elevului, eadrul didactic indrumator, scoala, localitatea, Judetul. Bticheta se va pozitiona in coljul din dreapta, jos. Un cadru didactic va participa cu céte dou luca Odata cu lucratile vor fi trimise gi figele de inscriere, acordurile de parteneriat avizate de conducerea unitapii (in dublu exemplar) si un plic timbrat autoadresat. 5. Jurizare: Lucratile vor fi analizate conform cerinjelor generale, iar ierarhia va fi stabilita de un juriu format din specialisti in domeniu. Vor fi acordate pentru fiecare sectiune : 1 premiu special; . + premii |; -premii Il; ~ premii III; - menfiuni, | Diplomele, adeverinfele si acordurile de parteneriat vor fi trimise prin Posta Romand (plic timbrat autoadresat). Toate lucrarile se vor regasi in cartea online cu ISBN pe care o va primi in format electronic fiecare cadru didactic participant. Lucratile trimise nu se returneaza. Nu se percepe taxa de participare. 6.Persoane de contact: Prof. Lucaciu Anca - $coala Gimnaziala Nr. 2 Hunedoara, Tel. 0744 763116 Prof. Cazan Ioana - Scoala Gimnaziala Nr. 2 Hunedoara, Tel. 0752 501367 FORMULAR DE iNSCRIERE » OCROTIREA MEDIULUI, O SANSA PENTRU GENERATIILE VITOARE” - CONCURS JUDETEAN DE EDUCATIE PENTRU MEDIU 2023- Numele gi prenumele coordonatorului: Funefia didactica: . Unitate de invayamant: Telefon (personal / de contact) : E-mail: ....... Solicit cartea online (DA/NU): Adresa postala la care dori s& primi adeveringele: Nr. ert. | Numele si prenumele Clasa | Secjiunea/Titlul luerarii | Numele si elevului prenumele | cadrului didactic coordonator It - | rf MODUL DE PARTICIPARE : O directa ; 0 indirect ‘Semnatura: .." Ministerul Educatiei Nationale Inspectoratul Scolar Judetean Hunedoara Scoala Gimnaziald Nr.2 Hunedoara Nr. ACORD DE PARTENERIAT Concurs judejean de ecologie si protectia mediului »Ocrotirea mediului, o sansd pentru generale viltoare” Editia a XI-a, 2023, C.A.J., por incheiat intre: ‘Scoala Gimnaziald Nr. 2 Hunedoara- reprezentati de director, prof. Lucaciu Anca Maria in calitate de organizator al Concursului judefean de ecologie ,Ocrotirea mediulul, o sansd pentru generatile vitoare”, Editia a X1-a, 2023, gi Unitatea, » in calitate de director, $i. prof. sone partener al Concursului Juddefean de ecotogie ,Ocrotirea mediului, o sansd pentru generale vittoare”, Editia a XI-a, 2023, Dura ianuarie-iuie 2023, ‘Scopul proiectului: formarea unor atitudini active fay de medi, Scopul acordului: colaborarea intre parteneri in vederea organiza si desfigurdrii concursulul judefean de ecologie ,,Ocrotirea mediului, o sansd pentru generatile vitoare”, Editia a XI-a, 2023, in instituia aplicant Obiectivele acordului: + Realizarea unor activitati cu caracter aplicativ in domeniul educafiei mediului care s8 conducd la formarea comportamentului ecologic, @ atitudinii civice, de ocrotire a mediului inconjurator; + Realizarea unui schimb de experient4, la nivelul scolilor, privind activitatea elevilor si cadrelor didactice, ‘materializat in creafii plastice, machete si mascote din materiale reciclabile et. Grup tinta: reprezentata de directi: elevi, cadre didactice; > benefciari indirect parinji, comunitate local pietilor: A) Aplicantl se obligh: ~ Sd informeze gcolile despre organizarea concursului; + st onganizeze desfagurare gi diseminarea acfiunis + srealizezeexpociiacu lure premiate/paricipante; ~ st respecte termencle de desfagurare, ~ stem gis distribue diplomele partcipagilor. By Partenerul se obliga: ~ si mediatizeze concursul in coal; ~ st respect regulamentul de desfagurare a concursulus ~ st stimuleze potengilulartistie/ereativ al elevilor prin realizare de lucrripartcipare Ia concurs; = st evite orice situate generatore derse ce poate afecta in mod negati imaginea activiti incetaren acordului ‘Acordul inceteaza in urmatoarele eazuri: cu adordul parlor; la nerespectarea obligailor menfionate mai sus. Parteneri se obliga s& colaboreze pe toaté durata proiectului pentru ca acestas& se deruleze conform scopului stabil Dispozti fin Orice neinjelegere privind executarea clauzelor Acordului de Parteneriat se rezolvA pe cale amiabilt. Modificarile prezentuluiacord se face de comun acord, prin ace adiionale. Prezentul acord de partenerit se incheie in dova exemplar, cite unul pentru fiecare parte Scoala Gimnaziali Nr. 2 Hunedoara Unitatea, Director, Prof. Lucaciu Anca Maria MODEL ETICHETE Model etichete: Nume si prenume elev: Titlul lucrari: Clasa: Scoala Localitate: Indrumator: Nume gi prenume elev: Titlul lucrarii: Clasa: Scoala: Localitate: indrumator:

S-ar putea să vă placă și