Sunteți pe pagina 1din 1

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL UNGHENI

PRE$EDINTELE RAIONULUI UNGHENI

DISPOZITIE

dtn .y'8 04 zozs

Cu privire la convocarea Sedinlei extraordinare


a Consiliului raional Ungheni

in temeiul art.45, p. 3 al Legii privind administra{ia publicd locald nr.436-XVI din 28.12.2006,
Avind in vedere Dispozilia nr.32-0213-2 din 20.01 .2023 ,,Cu privire la delegare",

DISPUN:

Se convoacd, pe data de 21.04.2023, ora I 1.00, qedinta extraordinard a Consiliului raional Ungheni
(str. Nalionala 1 l, sala de qedin{e) cu urmdtoarea ordine de zi :

l. Cu privire la inEtiinlarea Biroului de Probaliune Ungheninr.4OlO2-1015 din 14.04.2023.

2. Cu privire la examinarea Hotdrdrii Judecdtoriei Ungheni din 12.04.2023.

3. Cu privire la acceptarea primirii bunurilor in proprietate publicd a raionului Ungheni.

vicepreqedinte,
ruasileLUPU
Contrasemneazd:

$efa Secliei juridica Ei resurse umane VAICNIiNA PAS CARU


,
,Pg*

S-ar putea să vă placă și