Sunteți pe pagina 1din 86

CURS DREPT INTERNA IONAL PRIVAT

Dreptul Interna ional Privat = drept privat cu elemente de extraneitate. Elementul de extraneitate este acea parte component a unui raport juridic care se afl n str in tate sau sub inciden a unei legi str ine. Elementul de extraneitate nu constituie un al patrulea element al raportului juridic, peste subiecte, con inut i obiect al raportului juridic, ci oricare dintre aceste trei elemente ale raportului juridic poate constitui totodat i element de extraneitate. Exemple: n leg tur cu subiectul raportului juridic: y n leg tur cu persoanele fizice pot fi elemente de extraneitate cet enia (raporturi ncheiate ntre un cet ean romn i unul str in), re edin a obi nuit ; y n leg tur cu persoanele juridice elemente de extraneitate pot fi sediul uneia sau chiar a ambelor p r i ale raportului juridic, re edin a ob nuit .a. n leg tur cu obiectul raportului juridic (presta ia p r ilor) elementul de extraneitate poate ap rea cu privire la bun (dac , de exemplu, un bun este plasat n str in tate). n leg tur cu con inutul raportului juridic (drepturile i obliga iile p r ilor) se materializeaz prin anumite elemente precum: y n cazul actelor juridice, locul ncheierii actului sau locul execut rii lui; y n leg tur cu faptele juridice delict s vr it n str in tate sau delict s vr it n Romnia cu efect n str in tate. Conflictul de legi n momentul n care ntr-un raport juridic apare un element de extraneitate, problema care se pune n mintea judec torului sau arbitrului competent s solu ioneze un litigiu cu privire la acel raport este ce sistem de drept se va aplica acelui raport juridic. Exemplu: un contract de vnzare-cump rare ncheiat ntre o firm romn , n calitate de vnz tor, i o firm german , n calitate de cump r tor. Contractul s-a ncheiat n Bucure ti, dar marfa se livreaz n Germania. ntre p r i izbucne te un litigiu generat de executarea necorespunz toare sau neexecutarea de c tre una dinre p r i a obliga iilor ce i revin (firma romn nu a expediat marfa sau firma german nu a achitat pre ul). Problema litigioas se pune cu privire la termenul de prescrip ie. S presupunem c ac iunea a fost introdus la 5 ani de la apari ia conflictului, fiind deci prescris conform dreptului romn (3 ani), dar neprescris conform dreptului german (10 ani).

pg. 1

Exist dou elemente de extraneitate: sediul uneia dintre p r i contractului.

i locul execut rii

ntrebarea din mintea judec torului este cea care reprezint conflictul de legi. Conflictul de legi = acea ntrebare care se pune n mintea judec torului sau arbitrului romn competent s solu ioneze litigiul privind care dintre cele dou sisteme de drept este aplicabil n spe , n cazul n care n raportul juridic exist un element de extraneitate i care const n aceea c acel raport juridic devine susceptibil de a i se aplica dou sau mai multe sisteme de drept existente n ri diferite. Elemente esen iale ale conflictului de legi: izvorul elementul de extraneitate; no iunea de conflict de legi nu sugereaz ideea unui conflict de suveranit i; dac exist un element de extraneitate, acel raport devine susceptibil de a i se aplica un sistem de drept. Acel raport este caracterizat de existen a unei norme specifice, numite norm conflictual . Aceast norm poate s trimit la sistemul legislativ str in sau la cel romn; conflictele de legi pot ap rea numai n raporturile juridice de drept privat. Art. 2567 N.C.Civ. prin no iunea de raporturi de drept interna ional privat se n eleg raporturile civile, comerciale, precum i alte raporturi de drept privat cu element de extraneitate raporturile ce in de dreptul familiei, raporturile de munc , raporturi privind comer ul interna ional, proprietatea intelectual sau procesul civil interna ional. Per a contrario, raporturile de drept public nu fac obiectul dreptului interna ional privat. n dreptul privat, p r ile sunt pe pozi ie de egalitate juridic . Pot ap rea conflicte de legi cu privire la latura civil a procesului penal, nu penal . Solu ionarea conflictului de legi se face printr-o norm juridic specific , norma conflictual . i anume i la latura

Norma conflictual = acea norm juridic specific dreptului interna ional privat care solu ioneaz conflictele de legi, n sensul c stabile te care dintre sistemele de drept n prezen urmeaz s se aplice cu privire la acel raport juridic. Compara ie ntre norma conflictual i norma material :

 deosebiri: a.) norma conflictual nu crmuie te raportul juridic pe fondul s u. Ea numai arat care dintre sistemele de drept n prezen se va aplica n acel raport juridic. A adar,

pg. 2

norma conflictual este o norm de trimitere sau, cum se mai spune n doctrin , este o norm de fixare. b.) norma conflictual se aplic ntotdeauna n prealabil fa de norma material . A adar, ra ionamentul material este ulterior celui de drept interna ional privat. n momentul n care s-a decelat sistemul juridic aplicabil, ra ionamentul de drept interna ional privat s-a ncheiat.

Izvoarele normelor conflictuale: exist norme conflictuale n dreptul intern, principala surs fiind Cartea a VII din N.C.Civ., dar i art. 148-162 din Legea 105/1982. izvoare interna ionale: conven iile interna ionale la care Romnia este parte; reglement rile UE, n special Regulamentele (Reglamentul ROMA I privind legea aplicabil obliga iilor contractuale, Regulamentul ROMA II privind legea aplicabil obliga iilor necontractuale, Regulamentul ROMA III, care nu a intrat nc n vigoare). Norma conflictual este o norm juridic aferent sistemului de drept romn. n consecin , norma conflictual nu poate avea ca elemente de structur dect elementele pe care le are orice norm conflictual : con inutul normei i dispozi ia normei. Norma conflictual are dou elemente: ipoteza normei conflictuale se nume te con inutul normei. Con intul normei = materia la care norma conflictual se refer ; leg tura normei este dispozi ia normei = acel element al structurii care arat ce sistem de drept se va aplica cu privire la con inutul normei. Leg tura este cea care plaseaz con inutul normei n sfera sistemului de drept romn sau sfera sistemului de drept str in. Leg tura normei este n esen legat de un element concret, care se nume te punct de leg tur . Exemple de norme conflictuale: y art. 2572 din N.C.Civ. starea i capacitatea persoanei fizice sunt crmuite de legea sa na ional . aceasta este o norm conflictual . art. 2568 din N.C.Civ. legea na ional este legea statului a c rui cet enie o are persoana fizic . starea i capacitatea persoanei fizice reprezint con inutul normei conflictuale. leg tura normei este na ionalitatea persoanei fizice. punctul de leg tur este cet enia persoanei fizice.

pg. 3

Art. 2580 N.C.Civ. statutul organic al persoanei juridice este crmuit de legea sa na ioan . Art. 2571 persoana juridic are na ionalitatea statului pe a c rui teritoriu i-a stabilit, potrivit actului constitutiv, sediul social. Art. 2613 N.C.Civ. posesia, dreptul de proprietate i celelalte drepturi asupra bunurilor sunt situate de legea locului unde acestea sunt situate sau se afl . Art. 3 al 1 din ROMA I contractul este guvernat de legea aleas de p r i. Con inutul este contractul. Leg tura este voin a p r ilor.

 Art. 4 al. 1 din ROMA II legea aplicabil obliga iilor necontractuale care decurg dintr-o fapt ilicit este legea rii n care s-a produs prejudiciul. Con inutul este regimul juridic al obliga iilor necontractuale. Leg tura este locul producerii prejudiciului. Sistemul de drept la care norma tremite se nume te legea aplicabil sau lex causae. Determinarea lex causae este scopul normei conflictuale. Sistemul de drept c ruia i apar ine norma conflictual este sistemul de drept al instan ei sesizate lex fori = legea instan ei sesizate (forul fiind instan a sesizat ). Normele conflictuale sunt norme imperative, a adar ele sunt obligatorii pentru judec torul forului. Legea conflictual nu poate fi confundat cu lex causae, pentru c lex causae urmeaz a fi determinat prin legea conflictual . Cine alege instan a, alege i dreptul (Qui eligit iudicem eligit ius) acest adagiu exprim ideea c , n cazul n care nu exist al posibilitate de determinare, exist prezum ia simpl c p r ile au dorit i ca norma conflictual s apar in acelui stat. Exist i excep ii n cazul retrimiterii de gradul I.

n con inutul dreptului interna ional privat intr i norme materiale. Principalele norme materiale care intereseaz sunt normele materiale de procedur civil care reglementeaz procesul civil interna ional. Intr n con inutul dreptului interna ional privat (norme de aplica ie necesar ). i normele de aplica ie imediat

Art. 9 din Reglumentul ROMA I Normele de aplica ie imediat sunt norme a c ror respectare este privit drept esen ial de c tre o anumit ar pentru salvgardarea intereselor

pg. 4

sale publice, pentru organizarea politic , social sau economic , n asemenea m sur nct aceste norme sunt aplicabile oric rei situa ii care intr n domeniul lor de aplicare, indiferent de legea aplicabil contractului. Norm de aplica ie imediat (defini ia profesorului) = acea norm material apar innd sistemului de drept intern al statului for sau al unui alt stat, norm care, dat fiind gradul ei nalt de imperativitate, se aplic cu prioritate (imediat) unui raport juridic cu element de extraneitate atunci cnd acel raport juridic are un punct de leg tur concret i semnificativ cu statul respectiv, excluznd n acest fel conflictul de legi i deci aplicarea n cauz a vreunei norme conflictuale. Art. 2566 N.C.Civ. alt defini ie a normelor de aplica ie imediat . Elementele esen iale ale normelor de aplica ie imediat : a.) sunt norme materiale ele solu ioneaz problema pe fond; b.) apar in, de regul , sistemului de drept al instan ei sesizate, adic lui lex fori. Regulamentul ROMA I a permis s se in seama i de normele de aplica ie imediat din sistemul de drept al unui stat ter , altul dect cel al forului; c.) este o norm juridic cu un nalt grad de imperativitate; d.) pentru a se aplica o norm de aplica ie imediat , ea trebuie s aib o leg tur concret i efectiv cu lex fori; e.) cnd acest lucru se ntmpl (cnd se ntrunesc condi iile de mai sus), norma la care ne referim este de imediat aplicare, naintea ra ionamentului conflictual. Exemple din dreptul romn: reglement rile n materia regimului valutar n Romnia este n vigoare Regulamentul IV din 2005 al BNR privind regimul valutar. art. 3 pl ile, ncas rile, transferurile i orice alte asemenea opera iuni ntre reziden i care fac obiectul comer ului cu bunuri sau servicii se realizeaz numai n moned na ional . normele juridice privind autoriza iile de import i export toate acele acte administrative care sunt obligatorii n cazul n care anumite m rfuri trec frontiera (produsele alimentare, produsele farmaceutice, produsele chimice etc.). Ordonan a 42 din 1997 privind transporturile maritime, art. 23 navele, indiferent de pavilionul pe care l ancoreaz , care intr n apele na ionale sau n porturile romne ti, sunt obligate s respecte legisla ia romn . Compara ie ntre norma conflictual i norma de aplica ie imediat : asem n ri: amndou privesc raporturi juridice cu element de extraneitate, deci amndou sunt de drept interna ional privat;

pg. 5

 amndou , de principiu, trebuie s aib o leg tur cu ara for; amndou apar in sistemului de drept romn. deosebiri: n timp ce norma conflictual este o norm de trimitere, adic nu solu ioneaz litigiul pe fond, ci indic legea aplicabil , norma de aplica ie imediat este o norm material , care solu ioneaz litigiul pe fond.

Principalele conflicte care pot ap rea n leg tur cu raporturile juridice de drept interna ional privat

Dreptul interna ional privat este un drept conflictual. Conflictul de jurisdic ii n momentul n care o instan de judecat sau de arbitraj este sesizat cu un litigiu, prima problem care trebuie solu ionat este dac ea este sau nu competent s judece litigiul. Conflictul de jurisdic ii rezid n ntrebarea dac sunt competente instan ele romne, privite n ansamblul lor, sau sunt competente instan ele unui alt stat. Dup ce instan a romn constat c este competent cu solu ionarea litigiului, judec torul sau arbitrul trebui s decid dup ce procedur judec litigiul. Conflictul de legi solu ia: lex fori. Conflictul de calific ri prima problem de fond care apare. Conflictul n spa iu de norme conflictuale. Conflictul de legi materiale este principala problem a dreptului interna ional privat. El se solu ioneaz prin norma conflictual . n cazul n care ea trimite la un sistem de drept str in se pune problema aplic rii legii str ine. Conflictul de legi n timp i spa iu problema drepturilor c tigate n str in tate.

 Conflictul n timp al normelor conflictuale.

pg. 6

CONFLICTUL DE CALIFIC RI

n cazul n care, ntr-un raport juridic, apare un element de extraneitate, apare un conflict de legi. Conflictul de legi este solu ionat prin norma conflictual . Norma conflictual este o norm din sistemul de drept al instan ei sesizate. Norma conflictual este exprimat n no iuni juridice. Aceste no iuni juridice nu sunt calificate sau interpretate la fel n diferitele sisteme de drept. No iunile care compun norma conflictual nu au ntotdeauna aceea i accep iune n diferitele sisteme de drept. Prima problem care trebuie pus este aceea de a califica conceptele prin care norma este exprimat . Institu ia calific rii calificare a normei juridice de drept interna ional privat. Calificarea = (pornindu-se de la norma conflictual c tre situa ia de fapt) acea opera iune logico-juridic de determinare a sensului exact i complet al no iunilor juridice care exprim con inutul i leg tura normei conflictuale, cu scopul de a ar ta dac un anumit raport juridic, mai exact, o situa ie de fapt concret , se include sau nu n acea norm conflictual . Calificarea = (pornindu-se de la situa ia de fapt c tre norma conflictual ) interpretarea unei situa ii de fapt, a raportului juridic, pentru a vedea n con inutul i n leg tura c rei norme conflictuale intr . n cazul n care, n diferitele sisteme de drept n prezen accep iuni diferite, apare un conflict de calificare. , aceea i no iune juridic are

Conflictul de calificare = acea situa ie care apare atunci cnd no iunile din con inutul sau din leg tura normei conflictuale aplicabile n spe au n elesuri diferite n sistemele de drept susceptibile de a se aplica acelui raport juridic. Testamentul olandezului spe important n domeniu. Un cet ean olandez a f cut un testament olograf, iar no iunea de testament olograf a fost calificat n mod diferit de cele dou sisteme de drept n prezen : dreptul francez i cel olandez. n unul dintre ele, posibilitatea cet eanului de a face un testament olograf era calificat ca o problem de capacitate, adic de aptitudine a lui de a ntocmi un testament olograf i, dac era calificat ca o problem de capacitate, era supus normei conflictuale privind capacitatea persoanei fizice, adic lex patriae i el era olandez. n cel lalt sistem era calificat ca o problem de form . Forma este supus locului unde a fost ntocmit actul adic Fran a. Problema era c , dac l calificam ca o problem de capacitate supus legii olandeze, legea olandez invalida la momentul respectiv testamentul olograf, pe cnd, dac l-am fi calificat conform legii franceze, aceasta l-ar fi validat. (a se admira coeren a...)

pg. 7

Problema conflictului de calific ri se pune cel mai frecvent cu privire la prescrip ia extinctiv . n sistemul de drept romnesc, prescrip ia extinctiv este o problem ce ine de fondul raportului juridic; este o problem de drept material. n alte sisteme de drept (sistemul anglo-saxon), prescrip ia este calificat ca o problem de procedur . Dac o privim ca o problem de fond, calificarea este supus legii contractului, dac o privim ca o problem de form , calificarea ei este supus legii formei. Dreptul statului de a culege succesiunile vacante este o alt problem calificat diferit. Dreptul de a culege o succesiune vacant poate fi calificat ca o problem de mo tenire, i atunci este supus lui lex succesionis, sau poate fi calificat ca o problem de drept suveran al statului pe teritoriul c ruia bunurile din succesiune se afl , i atunci este o problem de aplicare a legii locului (lex rei sitae/ lex situs). C s toria religioas poate fi calificat ca o problem de capacitate sau ca o problem de form a c s toriei. n acest caz, se calific dup legea locului ncheierii c s toriei locus regit actum. Sediul social este calificat n N.C.Civ. ca fiind sediul social real. Alte sisteme de drept l calific n func ie de locul de incorporare, voin a p r ilor etc. Conflictul de calificare este important pentru c el poate conduce la aplicarea unuia sau altuia dintre sistemele de drept n prezen . Problema se pune diferit n func ie de dac problema de calificare se pune cu privire la con inutul normei sau la leg tur . Legea dup care se face calificarea exist o regul general , excep ii de la aceast regul i o situa ie special n cazul calific rii juridice a no iunilor din cadrul actelor U.E. (n special regulamentele). Regula general calificarea se face dup legea instan ei sesizate lex fori. Art. 2558 din C.Civ. prevede n acest sens. De ce? Pentru c norma conflictual este o norm juridic din sistemul de drept al instan ei sesizate (competente). Prin urmare, interpretarea normei trebuie f cut potrivit conceptelor juridice din sistemul de drept din care norma face parte. Eius est interpretari cuius est condere. Al doilea argument este un argument de reductio ad absurdum. Alternativa ar consta n calificarea no iunilor conflictuale fie dup lex fori, fie dup lex causae. Nu este posibil s calific m dup lex causae pentru c , n momentul n care se pune problema calific rii, lex causae nu este nc determinat , ci ea urmeaz a fi determinat tocmai ca urmare a modului de solu ionare a conflictului de calific ri. n consecin , nu putem califica dup lex causae pentru c lex causae nu este nc cunoscut n acel moment. Legea forului este cunoscut n momentul calific rii este singura cunoscut n momentul calific rii, pentru c problema conflictului de jurisdic ii a fost deja rezolvat . Excep iile de la regula general sunt cteva excep ii de la calificarea dup legea forului.

pg. 8

1. Calificarea potrivit voin ei p r ilor art. 2558 al. (5) C.Civ. cnd p r ile au determinat ele nsele no iunile dintr-un act juridic, calificarea acestor no iuni se va face dup voin a p r ilor, potrivit principiului autonomiei de voin . 2. A a-numita calificare secundar calificarea subsidiar , subsecvent calific rii principale. De exemplu: art. 2558 C.Civ. natura mobiliar sau imobiliar a bunurilor se determin potrivit legii unde acestea se afl sau, dup caz, sunt situate. 3. Calificarea institu iilor juridice necunoscute dreptului for art. 2558 C.Civ. al. (4) dac legea romn nu cunoa te o institu ie juridic str in sau o cunoa te cu o alt denumire sau cu un alt con inut, se va lua n considerare calificarea juridic f cut de legea str in . Calificarea institu iilor de drept necunoscute legii forului se face conform sistemului de drept care le cunoa te. n practic , au existat astfel de probleme cu institu iile dreptului anglo-saxon: trust agency. i

Exist i o situa ie special se pune cu privire la actele normative emise n cadrul UE. Conceptul esen ial este cel al interpret rii/calific rii autonome. Calificarea autonom este f cut de c tre Curtea de Justi ie a Uniunii Europene. Rolul CJUE s-a extins foarte mult dup Tratatul de la Lisabona, care a permis insta elor de judecat de la toate nivelurile s acceseze Curtea cu chestiuni privind interpretatea tratatelor i regulementelor, inclusiv directivelor UE. Exist o prevedere expres n acest sens n Tratatul de func ionare a UE. CJUE a promovat n mod constant principiul calific rii autonome no iunile juridice din actele juridice ale UE sunt interpretate independent, autonom de sistemele de drept na ionale. De exemplu, sintagma n materie civil i comercial este interpretat de CJUE. Pentru a se r spunde cerin ei uniformiz rii conceptelor de drept n cadrul UE s-a elaborat o lucrare Principii, defini ii i reguli model ale dreptului privat european deocamdat se afl n stadiul de proiect.

Conflictul n spa iu al normei conflictuale

i institu ia retrimiterii

Conflictul n spa iu al normelor confictuale exist atunci cnd sistemele de drept n prezen con in norme conflictuale care au puncte de leg tur diferite. Conflictele de norme conflictuale pot fi de dou feluri: 1. Conflict pozitiv de norme conflictuale n cazul n care norma conflictual din fiecare sistem de drept trimite la propriul s u sistem de drept. Conflictul pozitiv de norme conflictuale se solu ioneaz de obicei dup principiile litispenden ei (???) interna ionale. Se va ine cont de legea instan ei mai nti sesizate.

pg. 9

2. Conflict negativ de norme conflictuale atunci cnd normele conflictuale n prezen , fiecare dintre ele, declar aplicabil sistemul de drept al celuilalt stat sau un sistem de drept ter . Pentru a exista retrimitere este necesar a fi ndeplinit i o condi ie ce ine de sensul trimiterii care este o problem de calificare a normei conflictuale. Sensul trimiterii poate fi n dou moduri: a.) atunci cnd norma conflictual a forului trimite numai la dreptul material, substan ial str in. n acest caz, nu apare retrimitere. b.) atunci cnd sensul trimiterii este la ntregul sistem str in, inclusiv la normele sale conflictuale. n acest caz, poate ap rea retrimiterea. Pentru a exista retrimitere, dou condi ii cumulative trebuie ndeplinite: 1. s existe conflict negativ de norme conflictuale; 2. sensul trimiterii s fie f cut la ntregul sistem de drept str in, adic inclusiv la normele lui conflictuale. Retrimiterea = situa ia juridic ap rut n cazul n care norma conflictual a forului trimite la un sistem de drept str in n ntregul s u, adic inclusiv la normele conflictuale din acel sistem, iar n acel sistem exist o norm conflictual care nu prime te trimiterea, ci retrimite fie la dreptul forului (retrimitere de gradul I), fie la dreptul unui stat ter (retrimitere de gradul II). Retrimiterea este o opera iune logico-juridic . Ea se produce exclusiv n mintea judec torului sau arbitrului. Retrimiterea nu se confund cu declinarea de competen , care este o opera iune material de trimitere a dosarului la instan a competent . Spe a Forr (?) spe secolului XIX. relevant solu ionat de instan ele franceze la sfr itul

Retrimiterea n dreptul romn art. 2559 C.Civ. al. (1) legea str in cuprinde dispozi iile de drept material, inclusiv normele conflictuale, cu excep ia unor dispozi ii contrare. Prin urmare, sensul trimiterii este la ntregul sistem de drept str in. Prin urmare, dreptul romn admite, de principiu, retrimiterea. Art. 2559 dac legea str in retrimite la dreptul romn, se aplic legea romn , dac nu se prevede n mod expres altfel. Din aceast prevedere legal deducem c dreptul romn admite retrimiterea de gradul I. Retrimiterea de gradul I, care se mai nume te i retrimitere simpl sau trimitere napoi, exist atunci cnd norma conflictual str in retrimite la dreptul forului. Argumente n favoarea retrimiterii: a.) Trimiterea pe care norma conflictual romn o face la un sistem de drept str in este o ofert de aplicare a acelui sistem de drept, nu o obliga ie, c ci sistemul de drept romn nu poate stabili obliga ii pentru un sistem de drept str in.

pg. 10

b.) Argumentul unit ii sistemului de drept orice sistem de drept este un concept unitar, un ansamblu de norme juridice. Norma conflictual este o norm juridic din acel sistem. Nu pot eu, din afar , de principiu, s vin i s spun c numai de o parte din sistemul t u de drept in seama. (citat exact) c.) Dac admitem retrimiterea, nu se sup r nimeni. (idem) Excep ii de la retransmitere instituite de art. 2559 C.Civ.: 1. cnd p r ile au ales legea str in ; 2. n cazul legii str ine aplicabile formei actelor juridice i obliga iilor extracontractuale; 3. n alte cazuri speciale prev zute de legea na ional , de dreptul UE sau de conven iile interna ionale la care Romnia este parte. Acelea i prevederi se reg sesc i n art. 20 din Roma I i art. 24 din Roma II.

Retrimiterea nu se aplic n cazul n care p r ile au ales legea aplicabil lex voluntaris. Retrimiterea nu se aplic nici n cazul obliga iilor contractuale prev zute de Roma I i n cazul obliga iilor necontractuale prev zute de Roma II. Practic, regula retrimiterii r mne aplicabil unei sfere foarte restrnse de situa ii. Retrimiterea de gradul al II-lea se mai nume te i retrimitere complex sau trimitere mai departe n cazul n care sistemul de drept la care norma conflictual romn trimite, trimite mai departe la dreptul unui stat ter . Dreptul romn nu admite retrimiterea de gradul al II-lea. Art. 2559 C.Civ. dac legea str in retrimite la dreptul altui stat, se aplic legea romn , dac nu se prevede n mod expres altfel. Nici Legea 105 nu admitea retrimiterea de gradul II, dar nici nu se aplica legea romn , ci legea statului c tre care s-a trimis.

pg. 11

APLICAREA LEGII STR INE CA LEX CAUSAE

n cazul n care instan a a rezolvat toate conflictele existente, dac legea conflictual trimite la un sistem de drept str in, se pun o serie de probleme specifice. Dac norma conflictual romn trimite la un sistem de drept str in, acel sistem de drept trebuie aplicat, altfel nc lcnd norma conflictual romn . Dac norma conflictual romn trimite la un sistem de drept str in, trimite la toate izvoarele de drept din acel sistem de drept str in. Aplicarea legii str ine este independent C.Civ.). de condi ia reciprocit ii (art. 2561

Excep ii: art. 2582 C.Civ. persoanele juridice str ine f r scop lucrativ pot fi recunoscute n Romnia sub condi ia reciprocit ii. Legea 105 prevede c o hot rre judec toreasc sau arbitral i executarea ei pot fi recunoscute n Romnia cu condi ia s existe reciprocitate n ceea ce prive te efectele ntre Romnia i sediul instan ei care a pronun at-o. Reciprociatea este de trei feluri: legislativ cnd sistemul de drept str in prevede acelea i drepturi pentru entit ile juridice romne aflate n situa ii similare; nu este necesar o cau iune special pentru un cet ean str in (cautio iudicatum solvi). diplomatic este cea care izvor te dintr-o conven ie interna ional . De exemplu, Conven ia de la New York din 1958 prevede explicit c statele i acord condi ia reciprocit ii. de fapt exist atunci cnd ea este aplicat de autorit ile competente str ine n fapt. Art. 2561 C.Civ. reciprocitatea de fapt este prezumat pn la proba contrar prezum ie relativ de reciprocitate. Titlul cu care este aplicat legea str in n Romnia Problema titlului cu care este aplicat o lege str in ntr-un anumit stat este tratat diferit de la o ar la alta. n sistemul de drept anglo-saxon, dreptul str in este privit ca o stare de fapt. n dreptul francez, natura lui este mixt . n dreptul romn, dreptul str in este privit ca o problem de drept i se aplic regimul na ional: are acela i regim juridic ca i dreptul romn, dar cu anumite excep ii sau atenu ri generate de particularit ile pe care dreptul str in le prezint .

pg. 12

Titlul cu care este aplicat un drept str in ntr-o ar produce importante efecte juridice. Pentru a n elege acest lucru, este necesar o analiz comparativ cu privire la efectele pe care viziunile diferite asupra dreptului str in le produc. Acestea trebuie analizate din mai multe puncte de vedere. 1. n ceea ce prive te invocarea legii str ine n fa a autorit ilor forului. n sistemele de drept care privesc dreptul str in ca un element de fapt, dreptul str in trebuie invocat, pentru a fi aplicat, n fa a unei instan e de judecat , de c tre p r i, ca orice element de fapt. Altfel spus, dreptul str in este cobort la nivelul premisei minore a silogismului juridic care trebuie adus , nf i at de c tre p r i n instan . P r ile dau judec torului faptele, iar judec torul d dreptul. Prin urmare, instan a de judecat nu invoc din oficiu aplicarea legii str ine. Situa ia este sensibil diferit n sistemul nostru de drept, unde dreptul str in este privit ca un element de drept. n sistemul nostru de drept, dreptul str in poate fi invocat att din oficiu de c tre instan a de judecat , ct i de oricare dintre p r i. Instan a de judecat , n temeiul rolului activ (art. 129, 130 C.proc.civ.), poate pune din oficiu n discu ia p r ilor aplicarea unei legi str ine, n cazul n care legea conflictual romn trimite la legea str in . n cazul n care legea conflictual romn este imperativ , judec torul are obliga ia s aplice din oficiu legea str in , dac norma conflictual trimite la ea. P r ile pot s invoce dreptul str in n fa a judec torului romn ca o form de aplicare a principiului disponibilit ii. P r ile pot renun a la aplicarea legii str ine sau la aplicarea unei anumite legi str ine, n cazul n care este vorba de o norm conflictual dispozitiv . n concluzie, n dreptul romn este o mbinare ntre rolul instan ei i rolul p r ilor n determinarea legii str ine. 2. Din punct de vedere al sarcinii probei legii str ine. n sistemele de drept n care dreptul str in este un element de fapt, proba lui revine p ilor. Judec torul nu are obliga ie s se implice n acest aspect. El judec dup ceea ce p r ile i furnizeaz . n sistemul nostru de drept, sarcina probei legii str ine se mparte ntre judec tor i p r i astfel: judec torul, n temeiul rolului activ, trebuie s depun toate diligen ele pentru aflarea con inutului exact i complet al dreptului str in, n cazul n care norma conflictual romn a trimis la ea. n acest scop, judec torul este obligat s administreze toate probele permise de lege pentru aflarea con inutului exact i concret al legii str ine. Instan a are deplin putere s solicite p r ilor anumite mijloace de prob privind legea str in . Din punct de vedere al pozi iei judec torului, apare o prim diferen esen ial ntre dreptul str in i cel na ional. n ceea ce prive te dreptul na ional, exist principiul clasic exprimat prin adagiul iura novit curria (judec torul cunoa te legea). Acest principiu

pg. 13

func ioneaz numai n ceea ce prive te dreptul na ional, nu i pentru dreptul str in. De aceea, n ceea ce prive te dreptul str in, judec torul este obligat s dispun de toate mijloacele de prob pentru aflarea legii str ine i poate obliga p r ile s -l ajute n acest sens (art. 2562 N.C.Civ. partea care invoc o lege str in poate fi obligat s fac dovada con inutului ei). n concluzie, sarcina probei legii str ine revine deopotriv instan ei 3. n ceea ce prive te interpretarea i aplicarea legii str ine. i p r ilor.

Art. 2563 N.C.Civ. legea str in se interpreteaz i se aplic potrivit regulilor de interpretare i aplicare existente n sistemul de drept c ruia i apar ine acea lege Eius est interpretari cuius est pondere. Nu se pot aplica regulile de interpretare romne unei legi dintr-un sistem de drept str in.

C ile de atac n cazul gre itei interpret ri sau aplic ri a legii str ine

n aproape toate sistemele de drept, instan ele supreme ale statului, indiferent cum se numesc ele, judec n drept, pe calea recursului, elementele de drept str in. Sistemul de drept anglo-saxon dac dreptul str in este privit ca un element de fapt, gre ita interpretare a legii str ine nu ajunge la nalta Curte a statului respectiv, pentru c ea judec numai n drept, iar legea str in este considerat fapt. Prin urmare, analiza ei se opre te la o instan inferioar . n dreptul romn, unde dreptul str in este element de drept, problema nu se pune, pentru c gre ita interpretare sau aplicare a legii str ine beneficiaz de aceea i protec ie prin c ile de atac ca i dreptul na ional. Prin urmare, se poate formula calea de atac a apelului, recursul sau orice cale extraordinar de atac. n ceea ce prive te recursul n interesul legii (art. 329 i urm. din C.proc.civ.), aceast cale nu este una la ndemna p r ilor. El poate fi formulat numai de c tre anumite autorit i publice. Problema care se pune este una absolut teoretic dac un asemenea recurs s-ar putea formula n cazul n care ar ap rea o discrepan n interpretarea unei legi str ine. R spunsul este nu. Recursul n interesul legii urm re te numai protec ia unitarei aplic ri a legii romne.

Mijloacele de prob a legii str ine

pg. 14

Art. 2562 N.C.Civ. con inutul legii str ine se stabile te de instan a judec toreasc prin atest ri ob inute de la organele statului care au edictat-o prin avizul unui expert sau un alt mod adecvat. Exist i dispozi ii speciale privind proba legii str ine. n dreptul intern romn, textul din N.C.Civ. este un text general. Legea nr. 189/2003 privind asisten a judiciar interna ional n materie civil i comercial prevede c Ministerul Justi iei este autoritatea central care solicit ministerelor de justi ie din alte state informa ii privind dreptul str in n materie civil i comercial , precum i n materia procedurii civile i judiciare i materia organiz rii judiciare pentru cazuri judiciare determinate. Cererea de informa ii asupra legii str ine poate emana numai de la o autoritate judiciar , putnd fi f cut din oficiu de acea autoritate judiciar sau la cererea p r ii interesate. Instan ele de judecat romne, n principiu, nu au o leg tur direct cu institu iile altor state, ci prin intermediul Ministerului Justi iei. Prevederi privind proba legii str ine sunt cuprinse interna ionale la care Romnia este parte: i n anumite conven ii

Conven ia European n domeniul inform rii asupra dreptului str in, conven ie care a fost semnat la Londra n 1968; are i un Protocol adi ional din 1978. Romnia a aderat la ea n 1991. Potrivit Conven iei, statele semnatare se angajeaz s trasmit informa ii privind dreptul lor n domeniul civil i comercial, al procedurii civile i comerciale i al organiz rii judiciare. Este desemnat i un organism na ional de leg tur n Romnia este Ministerul Justi iei. Cererea de inroma ii trebuie s emane de la o autoritate judiciar , trebuie s se refere la un proces deja pornit (nu se cer informa ii la modul general). Opera iunea se deruleaz prin intermediul institu iei care ia leg tura cu statul str in. Informa iile pot consta n trimiterea de texte de lege, de regulamente, de decizii judiciare, de lucr ri doctrinare i, eventual, de complet ri explicative ale autorit ii str ine. Conven ia mai prevede i c statul str in poate refuza cererea dac consider c interesele sale suverane sunt afectate. Cererea trebuie rezolvat ct mai repede posibil. R spunsul se redacteaz , de principiu, n limba statului solicitat. Mijloacele de prob a legii str ine se mpart n dou categorii: - probe directe ale legii str ine textul propriu-zis; culegeri de legi sau de jurispruden , n func ie de sistemul de drept respectiv;

pg. 15

probe indirecte ale legii str ine sunt procurate de c tre diferite autorit i publice ale statului str in, de organisme reprezentative ale statului str in n Romnia sau n ale p r i.

Proba se poate face prin atestate, certificate emise de autorit ile publice ale statului str in respectiv. Poate fi vorba de certificate eliberate de Ministerul Just iei din statul respectiv, poate fi vorba de certificate de legisla ie sau de certificate de cutum emise de notari publici, de Camere de Comer i Industrie. Exist i mijloace de prob care pot fi procurate de la organismele reprezentative ale statului str in n Romnia: ambasade, consulate. Cel mai frecvent mijloc de prob utilizat n ultimii ani este reprezentat de expertiz . Expertiza este solicitat de c tre instan sau cu aprobarea instan ei unei persoanlit i din ara str in , un specialist, un profesor universitar, un avocat, o persoan cu experien i competen , c reia i se solicit un aviz juridic, o opinie legal n leg tur cu existen a i aplicarea dreptului str in. For a probant orice mijloc de prob este supus cenzurii instan ei. Mijloacele de prob pot face dovada pn la proba contrar , de regul , dar, dac ele eman de la o autoritate public , ele fac dovada pentru constat rile personale ale acelei autorit i, pn la nscrierea n fals.

Consecin ele imposibilit

ii de probare a legii str ine

Art. 2562 N.C.Civ. n cazul imposibilit con inutul legii str ine, se aplic legea romn .

ii de a stabili ntr-un termen rezonabil

Trebuie s fie vorba despre o imposibilitate evident , calificat de probare a legii str ine. Simpla dificultate, complica ie pe care ar crea-o demersul de aflare a legii str ine nu este suficient . Din dosarul cauzei trebuie s rezulte ce demersuri s-au f cut pentru aflarea legii str ine. N.C.Civ. introduce ideea de n termen rezonabil. Prin urmare, trebuie s existe un echilibru ntre principiul afl rii legii str ine i ideea de celeritate a rezolv rii procesului. Legea romn se aplic subsidiar, n cazul imposibilit ii afl rii legii str ine. Legea romn se aplic cu caracter succedaneu, n ultim instan . De ce? n primul rnd, litigiul nu poate r mne nesolu ionat; ac iunea reclamantului nu poate fi respins pentru motivul imposibilit ii de probare a legii str ine. Ar fi o denegare de dreptate din partea judec torului. Ar fi i ilegal, pentru c sarcina probei nu revine numai p r ilor, ci i instan ei. Prin urmare, solu ia nu poate fi dect de aplicare a unui sistem de drept.

pg. 16

Totodat , exist o prezum ie simpl i aplicabil in extremis potrivit c reia, n cazul n care p ile au ales competen a instan ei romne, se poate prezuma c ele, in extremis, au acceptat posibilitatea aplic rii i pe fond a legii romne. Qui eligit iudicem, eligit ius cine alege instan a, alege i dreptul. Cazurile de nl turare de la aplicare a legii str ine Exist trei situa ii n care legea str in , de i normal trebuia aplicat , pentru c norma conflictual romn trimite la ea, nu se va aplica: 1. atunci cnd legea str in ncalc ordinea public de drept interna ional privat; Problema este reglementat de art. 2564 C.Civ. care prevede c ordinea public de drept interna ional privat este format din ansamblul principiilor fundamentale ale dreptului romn, ale dreptului UE i din drepturile fundamentale ale omului. Sub aspect procedural, ordinea public se materializeaz prin excep ia de ordine public este o excep ie de fond este mijlocul procedural aplicabil de c tre instan a romn pentru a nl tura efectele legii str ine normal competente s se aplice unui raport juridic de drept interna ional privat atunci cnd acea lege str in ncalc principiile men ionate mai sus. n con inutul no iunii intr : principiilor fundamentale ale dreptului romn, principiilor fundamentale ale dreptului UE i drepturile fundamentale ale omului. Efectul excep iei de ordine public , n cazul n care este admis , este acela de a mpiedica producerea pe teritoriul Romniei a efectelor legii str ine mpiedicarea aplic rii legii str ine pe teritoriul rii. Legea str in ca atare nu poate fi afectat . No iunea de ordine public nu este ntlnit numai n dreptul interna ional privat, ci i n dreptul intern. ntre ordinea public n dreptul intern i ordinea public n dreptul interna ional privat exist i deosebiri. Ca asem nare, ele au aceea i ra iune, adic nl turarea de la aplicare a unei legi. Dar deosebirile sunt foarte importante. a) n primul rnd, au func ii diferite. Ordinea public n dreptul intern este format din ansamblul normelor i principiilor imperative interne al c ror scop este acela de a limita autonomia de voin a p r ilor. n dreptul interna ional privat, func ia ordinii publice este diferit . Ea se exprim prin ideea mpiedic rii aplic rii legii str ine pe teritoriul Romniei. b) ele au sfere de aplicare diferite. Ordinea public de drept intern este mai larg dect ordinea public de drept interna ional privat. Cu alte cuvinte, mai multe elemente, norme imperative g sim n dreptul intern, care limiteaz voin a p r ilor, dect n dreptul interna ional privat. Statul este mai dur n reglementarea rela iilor juridice interne, dect n reglementarea rela iilor cu alte state sau sisteme de drept. De exemplu, pn la adoptarea C.Civ., prescrip ia extinctiv era o problem de ordine public ; n

pg. 17

concep ia C.Civ., prescrip ia nu mai este o problem de ordine public . n dreptul interna ional privat, prescrip ia extinctiv nu era de ordine public , deci un termen diferit nu putea duce la imposibilitatea aplic rii legii str ine. Un alt exemplu este faptul c motivarea hot rrilor judec tore ti este o chestiune de ordine public n dreptul romn. Exist ns i sisteme de drept n care, n anumite situa ii, hot rrea judec toreasc nu trebuie motivat (ex: SUA). n cazul n care ne afl m n fa a unei hot rri nemotivate, nu putem invoca excep ia de ordine public . Alt exemplu: n Romnia un S.A. trebuie s aib minimum 2 asocia i. Exist state n care acest lucru nu este necesar. Nu se pot refuza actele juridice ale acelei societ i f cute pe teritoriul rii pentru considerarea faptului c ea are un singur asociat, dac ea este legal constituit conform legisla iei rii din care provine. La fel se ntmpl i cu institu iile juridice necunoscute sistemului de drept romn. Art. 2567 C.Civ. drepturile c tigate n ara str in sunt respectate n Romnia, cu excep ia cazului n care sunt contrare ordinii publice n dreptul privat romn. Art. 2582 C.Civ. persoanele juridice str ine f r scop lucrativ pot fi recunoscute n Romnia i dac scopul lor nu este contrar ordinii publice din Romnia. Exist situa ii n care poate fi protejat i ordinea public din alte sisteme de drept, nu numai ordinea public din Romnia a a-numitele situa ii de ordine public cu ac iune dubl . De exemplu: art. 2639 alin. 3 C.Civ. n cazul n care legea aplicabil condi iilor de fond ale actului juridic impune, sub sanc iunea nulit ii, o anumit form solemn pentru ncheierea actului, nicio alt lege nu poate s nl ture aceast cerin , indiferent de locul ncheierii actului consacr o situa ie de ordine public cu ac iune dubl . De exemplu, contractul de dona ie. Legea romn prevede o condi ie ad validitatem de form act autentic p r ile se duc ntr-o alt ar unde nu se cere forma solemn i fac dona ia acolo. Dona ia nu va fi valabil . Acela i lucru se ntmpl i cnd legea aplicabil fondului este o lege str in . Aceea i idee este reluat n Roma I: art. 6 alin. 1 n materia contractelor ncheiate cu consumatorii, p r ile pot alege legea aplicabil n contract, dar o asemenea alegere nu poate priva consumatorul de protec ia care i este acordat de legea statului unde i are re edin a obi nuit ; art. 8 alin. 1 angajatul/salariatul nu poate fi lipsit de protec ia pe care o prevede legea lui na ional . i conven iile interna ionale consacr ordinea public . De exemplu: Conven ia de la New York din 1958 unei hot rri arbitrale str ine poate s i se refuze recunoa terea i aplicarea pe teritoriul rii dac ncalc ordinea public . Caracterele ordinii publice: a) ordinea public are caracter spa ial, na ional la nivelul fiec rui sistem de drept na ional. b) ordinea public are un caracter temporal, actual;

pg. 18

c) din punct de vedere material, ordinea public este o excep ie, de unde decurge o serie de consecin e: excep ia este de strict interpretare i efectul ei este chirurgical (se aplic doar p r ii din norm care afecteaz ordinea public , nu ntregului sistem de drept str in). Efectele aplic rii ordinii publice: ordinea public admis are un efect negativ. Art. 2564 N.C.Civ. aplicarea legii str ine se nl tur dac ncalc ordinea public de drept privat coumn. ordinea public admis are un efect pozitiv n golul l sat prin mpiedicarea legii str ine se aplic legea romn . Art. 2564 N.C.Civ. n cazul nl tur rii aplic rii legii str ine, se aplic legea romn . De exemplu, dac legea str in prevede o discriminare ntre doi copii, unul din c s torie, cel lalt din afara c s toriei, discriminarea ncalc ordinea public , deci nu se poate aplica. Ambilor copii li se vor aplica norme care le ofer drepturi egale. Sfera no iunii de ordine public n dreptul interna ional privat ordinea public are sfere diferite, dup cum apare: a) n cazul conflictului de legi n spa iu conflictul de legi n spa iu este cel care este solu ionat prin norma conflictual i este acel conflict care apare n momentul na terii unui raport juridic; b) n cazul conflictului de legi n timp i spa iu cel care apare atunci cnd se pune problema invoc rii ntr-o ar a efectelor unui raport juridic ncheiat cndva n trecut, ntr-o alt ar . Este problema drepturilor c tigate. Ordinea public n conflictul de legi n spa iu este mai larg dect ordinea public n conflictul de legi n timp i spa iu. Aceasta nseamn c exist situa ii n care voi refuza s nchei un act juridic (conflict de legi n spa iu). Dac actul s-a ncheiat n str in tate valabil i, ulterior, efectele lui se cer a fi recunoscute n Romnia, este posibil s recunosc acele efecte. De exemplu, voi refuza ncheierea unei c s torii n Romnia cu un cet ean dintr-un stat care permite poligamia, n cazul n care cet eanul respectiv este deja c s torit cu cineva, chiar dac , n statul s u, a doua c s torie ar fi valabil . Dar s presupunem c dou persoane din Arabia Saudit , c s torite valabil n ara lor, vin n Romnia, n calitate de studen i la Facultatea de Drept, i divor eaz . So ia cere pensie de ntre inere. So ul refuz , sus innd c ea este a doua so ie. Judec torul va da pensia de ntre inere, pentru c problema care se pune este doar de recunoa tere a efectelor unei situa ii juridice valabil create conform legisla iei statului de origine. Ca o concluzie, exist trei sfere ale ordinii publice: ordinea public n dreptul intern cea mai extins ; ordinea public n drept interna ional privat n conflictul de legi n spa iu;

pg. 19

 ordinea public de drept interna ional privat n conflictul de legi n timp

i spa iu.

Compara ie ntre ordinea public de drept interna ional privat imediat

i normele de aplica ie

Norm de aplica ie imediat presupune nl turarea de la aplicare a normelor str ine pentru a proteja principiile fundamentale de drept romn. Deosebirea esen ial rezid n mecanismul logic al opera iunii. n cazul normei de aplica ie imediat , ea este de imediat aplicare. Dac exist o norm de aplica ie imediat , nu se aplic norma conflictual . Norma de aplica ie imediat nl tur conflictul de legi. Ordinea public se aplic numai dup ce am f cut ra ionamentul conflictual. 2. atunci cnd legea str in a devenit competent de a se aplica prin fraud ; Frauda la lege exist fraud la lege atunci cnd p r ile unui raport juridic, folosind n scop ilicit, fraudulos, un mijloc de drept interna ional privat, fac aplicabil acelui raport juridic un alt sistem de drept dect cel competent s se aplice. Modalit ile de fraudare a legii sunt dou :

a) atunci cnd, ntr-un raport de drept intern se introduce n mod fraudulos un element de extraneitate care declan eaz un conflict de legi. Raportul respectiv devine, din raport de drept intern, raport de drept interna ional privat. Elementul de extraneitate atrage aplicarea ra ionamentului conflictual. Astfel, prin norma conflictual aplicabil , se trimite la un alt sistem de drept dect cel competent n mod normal s se aplice. Spre exemplu, n cazul unei SC care i are toate elementele definitorii n Romnia, se prevede sediul n str in tate, cu scopul elud rii aplic rii legii romne ti. Prin aplicarea normei conflictuale lex societatis, societatea comercial n cauz va fi guvernat de legea sistemului de drept str in n care s-a stabilit sediul social. b) atunci cnd, ntr-un raport juridic care are deja un element de extraneitate, p r ile schimb n mod fraudulos punctul de leg tur , f rcnd astfel aplicabil raportului juridic un alt sistem de drept dect cel normal competent s se aplice. Spre exemplu, pentru persoana fizic , starea i capacitatea sunt guvernate de legea cet eniei. Frauda poate interveni prin schimbarea cet eniei cu scop fraudulos. Condi iile fraudei la lege:

pg. 20

 trebuie s existe un act de voin a p r ilor, n sensul deplas rii punctului de leg tur dintr-un sistem de drept n altul. Frauda la lege implic o ac iune volutiv a p r ilor de schimbare a punctului de leg tur dintr-un sistem n altul. Prin urmare, frauda la lege nu poate interveni dect n acele raporturi juridice care au puncte de leg tur mobile (exemple: cet enia, sediul etc.). p r ile trebuie s foloseasc un mijloc de drept interna ional privat care, prin el nsu i, este licit. scopul urm rit de p r i s fie ilicit. Trebuie s existe inten ia frauduloas a p r ilor. rezultatul ob inut de c tre p r i este, de asemenea, ilicit, pentru c rezultatul deplas rii punctului de leg tur este viciat prin simpla existen a scopului ilicit. Sanc iunea fraudei la lege: frauda la lege este sanc ionat n mod distinct n func ie de obiectul fraudei. n cazul n care este fraudat dreptul romn n favoarea unui drept str in art. 2564 alin. 1 C.Civ. aplicarea legii str ine se nl tur dac legea str in respectiv a devenit competent prin fraudarea legii romne. n cazul nl tur ri aplic rii legii str ine, se aplic legea romn . Rezult dou consecin e: un efect negativ (nl turarea sistemului de drept str in f cut aplicabil prin fraud ) i un efect pozitiv (fiind nl turat sistemul de drept str in f cut aplicabil prin fraud , golul legislativ este acoperit de legea romn ). Efectul negativ comport dou solu ii sistemul de drept str in este nl turat prin inopozabilitatea actului n fa a autorit ilor romne, ns r mne valabil n str in tate / declararea nulit ii actului de c tre instan ele romne (deci actul nu va mai produce efecte nici n Romnia, nici n str in tate). n cazul n care este fraudat un drept str in n favoarea dreptului romn art. 2564 alin. 1 C. Civ. prin interpretare: aceea i solu ie se aplic i n cazul n care este fraudat dreptul str in n favoarea dreptului romn. Prin urmare, dreptul romn f cut aplicabil prin fraud este nl turat, acesta constituind efectul negativ, i este nlocuit cu dreptul str in normal competent s guverneze raportul juridic, acesta constituind efectul pozitiv. Dovada fraudei la lege ceea ce trebuie probat atunci cnd se invoc frauda la lege este elementul subiectiv, adic inten ia frauduloas a p r ilor. Inten ia frauduloas reprezint un element de fapt, deci dovada se va face prin orice mijloc de prob . Domeniile n care poate ap rea frauda la lege: n ceea ce prive te starea i capacitatea persoanei fizice n materia statutului persoanei fizice. Spe a Berthola spe lider n materie. Potrivit art. 2596 C.Civ., o asemenea fraud nu mai este posibil , deoarece se prevede c legea re edin ei obi nuite comune sau legea cet eniei omune a so ilor continu s reglementeze

pg. 21

efectele c s toriei, chiar i n cazul n care unul dintre ei i schimb , dup caz, re edin a sau cet enia. n leg tur cu statutul organic al persoanei juridice prin mutarea sediului social ntr-un alt stat n scopul elud rii normelor fiscale romne ti. Art. 2571 C.Civ. alin. 2 i 3 ofer un remediu par ial dac exist sedii n mai multe state, determinant pentru a identifica na ionalitatea persoanei juridice este sediul real, acesta nsemnnd locul unde se afl centrul principal de conducere i gestiune a activit ii statutare. regimul juridic al bunurilor mobile prin schimbarea locului situ rii bunului mobil dintr-un stat n altul, se face aplicabil o alt lege dect cea normal competent . Art. 2615 C.Civ. prevede un remediu: revendicarea unui bun furat sau exportat ilegal este supus , la alegerea proprietarului originar, fie legii statului pe teritoriul c ruia se afla bunul la momentul furtului sau exportului, fie legii statului pe teritoriul c ruia se afl bunul la momentul revendic rii. n ceea ce prive te forma exterioar a actelor juridice frauda const n faptul c se ncheie actul ntr-un alt stat a c rui lege nu prevede acelea i condi ii de form pentru valabilitatea actului. Prin urmare, aplicarea nomei conflictuale locus regit actum s-ar putea s conduc la valabilitatea actului ncheiat prin nscris sub semn tur privat , de i, conform legii care trebuia s guverneze actul, acesta trebuia ncheiat n forma autentic . Art. 2639 alin. 3 C.Civ. n cazul n care legea aplicabil condi iilor de fond ale actului juridic impune, sub sanc iunea nulit ii, o anumit form solemn , niciuna dintre celelalte legi care pot crmui forma sa, incluznd aici i legea locului ncheierii actului, nu poate s nl ture aceast cerin , indiferent de locul ncheierii actului. Compara ie ntre frauda la lege n dreptul interna ional privat i frauda la lege n dreptul intern: asem n ri: ambele presupun acelea i condi ii voin , mijloc juridic licit, scop ilicit. deosebiri: obiectul fraudei n cazul fraudei la lege n dreptul intern, se fraudeaz o lege intern n favoarea unei alte legi interne. n dreptul interna ional privat, se urm re te eludarea dispozi iilor unui ntreg sistem de drept n favoarea altui sistem de drept mai favorabil. mecansimul fraudei frauda la lege n dreptul intern presupune schimbarea con inutului faptic al raportului juridic, conducnd la aplicarea, n mod fraudulos, a unei alte legi interne dect cea competent . n cazul fraudei la lege n dreptul interna ional privat, mecanismul fraudei presupune schimbarea con inutului faptic conflictual prin schimbarea punctului de leg tur care face aplicabil un alt sistem de drept n ntreg.

pg. 22

Compara ie ntre frauda la lege n dreptul interna ional privat i ordinea public de drept interna ional privat: asem n ri asem narea const n faptul c ambele sunt cauze de nl turare de la aplicare a legii normal competente; deosebiri: cauza neaplic rii legii normal competente n ceea ce prive te ordinea public , neaplicarea legii normal competente are o cauz obiectiv , care const n faptul c legea normal competent con ine anumite dispozi ii contrare principiilor de ordine public de drept interna ional privat. n cazul fraudei la lege, neaplicarea legii str ine are la baz cauze subiective, pentru c legea normal competent este nl turat n defavoarea unui alt sistem de drept ca efect al inten iei frauduloase a p r ilor. sanc iunea care intervine n cazul ordinii publice, acele efecte ale sistemului de drept normal competent s se aplice care sunt contrare principiilor de ordine public sunt nl turate i nlocuite cu legea romn . n cazul fraudei la lege, ntregul sistem de drept f cut aplicabil prin fraud este nl turat i nlocuit cu legea normal competent , cu consecin a nulit ii i a inopozabilit ii actului. rolul instan ei n cazul ordinii publice, instan a trebuie s aplice ra ionamentul conflictual, s identifice lex causae i s constate dac n lex causae exist dispozi ii care contravin principiilor de ordine public de drept interna ional privat. Prin urmare, instan a trebuie s aib un rol activ. n cazul fraudei la lege, instan a trebuie s constate c a existat inten ia frauduloas a p r ilor. Dac este ndeplinit aceast condi ie, instan a va nl tura automat sistemul f cut aplicabil prin fraud , indiferent de con inutul normelor sale. Compara ie ntre frauda la lege n dreptul interna ional privat i simula ie: asem n ri: ambele presupun un act de voin a p r ilor; ambele creeaz sau modific n mod artificial un raport juridic; ambele presupun un mijloc licit; ambele atrag dup sine inopozabilitatea actului fraudulos. deosebiri: simula ia presupune dou acte juridice: un act real i unul aparent. Frauda la lege presupune existen a unui singur act juridic de deplasare a punctului de leg tur dintr-un sistem de drept n altul. n cazul simula iei, opera iunea este fictiv , exprimat prin actul aparent, dar mincinos. Opera iunea real este exprimat prin contranscris. Frauda la lege

pg. 23

presupune o opera iune real , efectiv de mutare a punctului de leg tur , o opera iune material a p r ilor. frauda la lege presupune o inten ie ilicit a p ilor care atrage dup sine un rezultat ilicit. Simul ia ns poate conduce i la un rezultat licit, bazat pe un scop ilicit. consecin a pe care cele dou opera iuni o produc frauda la lege implic inopozabilitatea n fa a autorit ilor romne sau nulitatea actului juridic. Simula ia face ca actul ascuns s fie valabil ntre p r i i fa de succesorii universali i cu titlu universal. Simula ia nu produce niciun efect fa de ter i. 3. mprejur ri excep ionale de nl turare de la aplicare a legii str ine art. 2565 C.Civ. Art. 2565 C.Civ. n mod excep ional, aplicarea legii determinate potrivit dispozi iilor de drept interna ional poate fi nl turat dac , datorit circumstan elor cauzei, raportul juridic are o leg tur foarte ndep ratat cu aceast lege. n acest caz, se aplic legea cu care raportul juridic prezint cele mai strnse leg turi. Aceast dispozi ie are un caracter excep ional, de strict interpretare. Aceast nl turare a legii mult prea ndep rate de raportul juridic nu este obligatorie. Ea se poate efectua, dar nu este imperativ necesar . Aceast prevedere comport i un efect pozitiv, de aplicare a legii cu care raportul prezint cele mai strnse leg turi. Cu titlul de excep ie la excep ie, art. 2565 alin. 2 C.Civ. prevede c asemenea nl turare nu opereaz n cazul legilor privind starea civil sau capacitatea persoanei, precum i atunci cnd p r ile au ales legea aplicabil .

CONFLICTUL DE LEGI N TIMP

I SPA IU

= teoria recunoa terii drepturilor c tigate n str in tate Exist conflict de legi n timp i spa iu n cazul n care efectele unui raport juridic n scut, modificat sau stins sub inciden a sistemului de drept al unui stat se cer a fi recunoscute ulterior pe teritoriul altui stat.

pg. 24

De exemplu ipoteza n care un romn se c s tore te n str in tate cu un cet ean al unui alt stat, cernd ulterior ca actul de c s torie s fie recunoscut pe teritoriul Romniei. Exist conflict n spa iu pentru c cele dou sisteme de drept (cel n care s-a n scut raportul i cel n care se cere a fi recunoscut raportul) coexist n spa iu. Exist conflict de legi n timp deoarece ntre momentul na terii, modific rii sau stingerii raportului juridic i momentul n care se cer a fi recunoscute n str in tate efectele acestuia exist un interval de timp. Compara ie ntre conflictul de legi n timp i spa iu cu conflictul de legi n spa iu: conflictul de legi n spa iu apare n momentul na terii, modific rii sau stingerii unui raport juridic, cnd, datorit elementului de extraneitate, sunt susceptibile de aplicare mai multe sisteme de drept. Conflictul de legi n spa iu se solu ioneaz n baza legii conflictuale. Conflictul de legi n timp i spa iu presupune recunoa terea efectelor raportului juridic n scut n str in tate. Cele dou , a adar, se aseam n prin faptul c sistemele de drept coexist n spa iu. Deosebirea dintre cele dou conflicte const n faptul c , n timp ce, la conflictul n spa iu, sistemele de drept susceptibile de aplicare comport tocmai aceast posibilitate de aplicare n mod simultan, la conflictul n timp i spa iu, sistemele de drept se aplic succesiv asupra raportului juridic. Formele conflictului de legi n timp i spa iu: n cazul n care raportul juridic se na te n dreptul intern al unui stat str in, ulterior cerndu-se a fi recunoscut n Romnia; n cazul n care raportul juridic se na te avnd de la momentul na terii un element de extraneiate aceast form comport dou subsitua ii: cazul n care la momentul na terii raportul juridic nu prezint nicio leg tur cu Romnia; cazul n care chiar de la momentul na terii raportului juridic exist o leg tur cu Romnia. Domeniile n care poate ap rea conflictul n timp i spa iu:

 n domeniul dreptului material cu privire la un drept subiectiv dobndit n str in tate; n domeniul dreptului procesual cu privire la un drept dobndit n temeiul unei hot rri judec tore ti pronun ate n str in tate. Temeiul juridic al recunoa terii n Romnia a drepturilor dobndite n str in tate se reg se te la art. 2567 C.Civ. drepturile c tigate n ar str in sunt

pg. 25

respectate n Romnia, cu excep ia cazului n care sunt contrare ordinii publice de drept interna ional privat romn. Condi iile recunoa terii n Romnia a drepturilor dobndite n str in tate: dreptul care se cere a fi recunoscut n Romnia trebuie s fi fost corect n scut, modificat sau stins sub inciden a legii str ine care i este aplicabil dou consecin e rezult din aceast condi ie: un drept valabil n scut potrivit legii str ine care i este aplicabil produce n Romnia toate efectele pe care legea str in i le recunoa te; un drept dobndit n str in tate nu poate produce n Romnia mai multe efecte dect n ara n care s-a n scut. dreptul n scut, modificat sau stins n str in tate s nu fie contrar ordinii publice de drept interna ional privat.

CONFLICTUL MOBIL DE LEGI

Exist conflict mobil de legi n cazul n care un raport juridic este supus succesiv la dou sisteme de drept diferite ca urmare a deplas rii punctului de leg tur a normei conflictuale. De exemplu doi so i, cet eni francezi, i schimb cet romni. Ce lege se va aplica efectelor c s toriei celor doi? enia, devenind cet eni

Compara ie ntre conflictul mobil de legi i conflictul de legi n timp i spa iu: asem nare: ambele presupun coexisten a spa ial a dou sisteme de drept i inciden a succesiv a celor dou sisteme de drept asupra raportului juridic; deosebire: conflictul n timp i spa iu nu implic o deplasare a punctului de leg tur , prin urmare nu se pune nici problema modific rii legii aplicabile. Conflictul n timp i spa iu presupune numai na terea unui raport juridic ntr-un sistem de drept i cererea recunoa terii efectelor sale n altul. Conflictul mobil ns , presupune deplasarea elementului de extraneitate, implicnd ns i schimbarea legii aplicabile raportului juridic. Compara ie ntre conflictul mobil de legi i conflictul n timp a legilor interne ale unui stat: asem nare: ambele implic aplicarea cu privire la acela i raport juridic a dou legi n mod succesiv.

pg. 26

 deosebiri: conflictul mobil exist ntre dou sisteme de drept apar innd unor state diferite; conflictul n timp al legilor interne ale unui stat intervine ntre dou legi din cadrul aceluia i sistem de drept; n timp ce n cazul conflictului mobil sistemele de drept r mn n vigoare, chiar dac se aplic succesiv cu privire la raportul juridic, n cazul conflictului legilor unui stat, legea veche este abrogat i nlocuit de legea nou . Domeniile n care poate interveni conflictul mobil de legi pentru c institu ia conflictului mobil de legi presupune deplasarea punctului de leg tur , el poate s intervin numai n raporturile juridice care au punct de leg tur mobil. De exemplu: conflictul mobil de legi intervine n ceea ce prive te statutul persoanei fizice prin schimbarea cet eniei, a domiciliului sau a re edin ei persoanei fizice; n cazul statutului organic al persoanei juridice conflictul mobil de legi intervine prin schimbarea sediului social; locul situ rii bunului mobil exist conflict mobil de legi prin deplasarea bunului mobil dintr-un stat n altul. Nu poate s intervin un conflict mobil de legi n cazul locului situ rii bunurilor imobile sau n ceea ce prive te regimul delictelor. Solu ionarea conflictului mobil de legi ntotdeauna solu ionarea conflictului mobil de legi se face n temeiul dipozi iilor din legea forului. n cazul dreptului romn, s-au adoptat dou posibilit i de solu ionare a conflictului mobil de legi: fie se aplic legea veche, fie se aplic legea nou , fie se aplic un sistem mixt. y Exemple n care se aplic legea veche: art. 2603 alin. 1 C.Civ. filia ia copilului din c s torie se stabile te potrivit legii care, la data cnd s-a n scut, crmuie te efectele generale ale c s toriei p rin ilor s i; art. 2605 alin. 1 C.Civ. filia ia copilului din afara c s toriei se stabile te potrivit legii na ionale a copilului de la data na terii sale; art. 2596 alin. 1 C.Civ. legea re edin ei obi nuite comune sau legea cet eniei comune a so ilor continu s reglementeze efectele c s toriei n cazul n care unul dintre ei i schimb , dup caz, re edin a ob nuit sau cet enia. Exemple n care se aplic legea nou : art. 2578 alin. 1 C.Civ. m surile de ocrotire a persoanei cu capacitate deplin de exerc iu sunt supuse legii statului unde aceasta i are re edin a obi nuit la data instituirii tutelei sau la data

pg. 27

lu rii unei ale m suri de ocrotire; art. 2633 C.Civ. mo tenirea este supus legii statului pe teritoriul c ruia defunctul a avut la data mor ii re edin a obi nuit . y Exemple n care se aplic sistemul mixt: art. 2596 alin. 2 C.Civ. dac ambii so i i schimb re edin a obi nuit sau cet enia, legea comun a noii re edin e obi nuite sau a noii cet enii se aplic regimului matrimonial numai pentru viitor.

 aplicarea legii mai favorabile melior lex. y Exemplu: art. 2575 C.Civ. schimbarea legii na ionale a persoanei nu aduce atingere majoratului dobndit potrivit legii aplicabile la momentul dobndirii. Solu ionarea conflictului de legi n lipsa unei reglement ri legale: conflictul se va solu iona prin aplicarea prin analogie a dispozi iilor din dreptul intern privind rezolvarea conflictului de legi n timp.

pg. 28

NORMELE CONFLICTUALE N DIFERITELE MATERII ALE DREPTULUI PRIVAT NORMELE CONFLICTUALE N MATERIA STATUTULUI PERSOANELOR FIZICE I JURIDICE NORMELE CONFLICTUALE PRIVIND STAREA CIVIL PERSOANELOR FIZICE I CAPACITATEA

n aceast materie exist o regul

i o excep ie de la regul .

Regula art. 2572 C.Civ. starea civil i capacitatea persoanei fizice sunt crmuite de legea na ional , dac prin dispozi ii speciale nu se prevede altfel. Art. 2568 C.Civ. legea na ional este legea statului a c rui cet enie o are persoana n cauz . Starea civil i capacitatea persoanei fizice reprezint con inutul normei conflictuale, materia la care ea se refer ; na ionalitatea este leg tura normei conflictuale, iar, n cazul persoanei fizice, punctul de leg tur este cet enia. Lex patriae punctul de leg tur . Aplicarea legii na ionale n aceast materie este o solu ie tradi ional n dreptul interna ional privat romn. Ea a fost curpins n Codul civil din 1864, a fost preluat de Legea 105/1992 i, n momentul de fa , de N.C.Civ. Exist i cteva situa ii speciale pe care C.Civ. le reglementeaz n ceea ce prive te enia: situa ia persoanelor care au mai multe cet enii sau a celor care nu au nicio enie. y Persoana care are mai multe cet enii (art. 2568 C.Civ.) se aplic legea aceluia dintre state a c rui cet enie o are persoana i de care este cea mai strns legat , n special prin re edin a obi nuit . Acesta nu este un criteriu precis, aprecierea lui r mnnd la latitudinea judec torului. n cazul n care persoana nu are nicio cet enie (art. 2568 C.Civ.), se aplic legea statului unde persoana i are re edin a obi nuit .

cet cet

Art. 2568 alin. 4 C.Civ. criteriul re edin ei obi nuite se aplic i n cazul refugia ilor. n cazul refugia ilor exist dou acte normative: Legea 122/2006 privind azilul n Romnia i Regulamentul 343/2003 care se refer , de asemenea, la refugia i.

pg. 29

Criteriul re edin ei obi nuite art. 2572 C.Civ. atunci cnd legea prevede alt solu ie dect cea a cet eniei, re edin a este punctul de leg tur (mai ales n materia rela iilor de familie). Re edin a obi nuit no iune nou n dreptul interna ional privat romn. Legea 105 i vechiul Cod civil foloseau no iunea de domiciliu. No iunea de re edin este preluat din regulamentele UE. Art. 2570 C.Civ. re edin a obi nuit a persoanei fizice este n statul n care persoana i are locuin a principal , chiar dac nu a ndeplinit formalit ile legale de nregistrare. Elementul definitoriu pentru aceast no iune este locuin a principal . Art. 87 C.Civ. define te domiciliul + O.G. 97/2005 domiciliul este definit prin locuin a principal . Prin urmare, no iunea de re edin obi nuit poate fi exprimat prin domiciliu. => putem folosi lex domicilii i atunci cnd ne referim la re edin a obi nuit ca punct de leg tur . Cet enia este o situa ie de drept, deci este o leg tur juridic ntre o persoan stat, n timp ce re edin a obi nuit este o leg tur de fapt. i un

Stabilirea unor indicii pentru determinarea re edin ei principale art. 2570 C.Civ. pentru determinarea locuin ei principale vor fi avute n vedere acele circumstan e personale i profesionale care indic leg turi durabile cu statul respectiv sau inten ia de a stabili asemenea leg turi. Profesionistul persoana fizic ce exercit o activitate profesional . Art. 2570 re edin a obi nuit a unei persoane fizice care ac ioneaz n exerci iul activit ii sale profesionale este locul unde acea persoan are stabilimentul s u principal. Aceast dispozi ie apropie profesionistul de persoana juridic , n cazul c reia punctul de leg tur este sediul. Dovada re edin ei obi nuite poate fi f cut prin orice mijloc de prob . Aceasta deoarece problema re edin ei obi nuite este o problem de fapt.

Domeniul de aplicare al legii st rii civile

i capacit

ii personale

Domeniu de aplicare a unei legi sau a unei norme conflictuale reprezint opera iunea logico-juridic prin care se determin materiile, raporturile juridice, situa iile care intr n con inutul acelei norme. Determinarea domeniului de aplicare este o problem de calificare a

pg. 30

raporturilor juridice respective.

i a institu iilor de drept care intr n con inutul normei conflictuale

A determina domeniul de aplicare a st rii civile i a capacit ii persoanei fizice a stabili ce raporturi juridice i ce institu ii de drept intr n no iunea de stare civil i capacitate din punct de vedere al dreptului interna ional privat. 1. Starea civil a persoanei fizice = ansamblul elementelor, calit ilor personale care izvor sc din acte i fapte de stare civil , elemente, calit i care servesc pentru identificarea respectivei persoane n familie i societate. n concret, sunt supuse normei confilictuale privind starea civil , urm toarele calit sau elemente: y filia ia; y statutul din punct de vedere al c s toriei; y adop ia; y rudenia; y afinitatea; y posesia de stat; y regimul ac iunilor de stare civil . i

Nu intr n domeniul legii personale, ci sunt aspecte de form i sunt supuse lex loci actus (se aplic principiul locus regit actum) : - nregistr rile de stare civil ntocmirea actelor de stare civil se aplic principiul auctor regit actum (legea autorit ii care ntocme te actul). 2. Capacitatea civil a persoanei fizice cu dou elemente: capacitatea de folosin capacitatea de exerci iu. A. Capacitatea de folosin aspectele ei: i

a persoanei fizice este supus legii personale, sub toate

a) nceputul personalit ii art. 2573 C.Civ. nceputul i ncetarea personalit ii sunt determinate de legea na ional a fiec rei persoane. b) con inutul capacit ii de folosin aici intr actele juridice care pot fi f cute de o persoan fizic , adic aptitudinea general abstract a unei persoane de a avea drepturi i obliga ii. Capacitatea de folosin este regula, iar incapacitatea este excep ia, motiv pentru care ceea ce ne intereseaz este regimul juridic al incapacit ii de folosin .

pg. 31

Regimul juridic al incapacit ii de folosin : incapacit ile cu caracter de sanc iune civil sunt supuse legii na ionale; incapacit ile cu caracter de m suri de ocrotire sunt la, rndul lor, subclasificabile: - incapacit i relative sunt acele ngr diri care opereaz numai ntre persoana incapabil i o anumit alt persoan determinat (sau alte persoane determinate). Aceste incapacit i relative sunt legate de un anumit act juridic care, de principiu, este prohibit i, de aceea, incapacit ile relative sunt supuse legii actului prohibit. Acesta poate fi un contract (se aplic lex contractus), un testament (se aplic lex succesionis) etc. De exemplu: incapacitatea minorului de a ncheia acte juridice cu tutorele s u sau cu rudele tutorelui (art. 147 C.Cuv.) este o incapacitate relativ ; incapacitatea medicilor sau preo ilor de a primi dona ii sau legate din partea persoanelor pe care le-au ngrijit n boala de care au murit sau c rora le-au acordat ultimul serviciu religios. - incapacit i absolute sunt acele ngr diri ale capacit ii care se aplic ntre o persoan i orice alte persoane nedeterminate. Ele sunt opozabile erga omnes. De exemplu: incapacitatea minorului de a face dona ii (art. 146 C.Civ.), incapacitatea minorului de a dispune prin liberalit i (art. 988 C.Civ.). Aceste incapacit i absolute sunt supuse legii na ionale a persoanei ngr dite se aplic lex patriae a incapabilului. c) sfr itul capacit ii de folosin ncetarea personalit ii este supus legii persoanale, indiferent dac ea intervine prin moarte natural sau prin declararea judec toreasc a mor ii (supus legii personale). B. Capacitatea de exerci iu a persoanei fizice este, de asemenea, supus legii personale. i aici intereseaz incapacit ile de exerci iu. Acestea sunt generale, adic se refer la o categorie larg de acte juridice. Incapacitatea de exerci iu este, de asemenea, supus legii personale. Tot legii personale sunt supuse i sanc iunile n cazul nc lc rii incapacit ii de exerci iu nulitatea i regimul ei. Formele de abilitare a incapabilului sunt supuse tot legii personale.

3. Drepturile inerente fiin ei umane

pg. 32

Art. 2577 C.Civ. existen a i con inutul drepturilor inerente fiin ei umane sunt supuse legii na ionale a persoanei fizice. Drepturile inerente fiin ei umane art. 258 C.Civ. 4. Institu ia ocrotirii majorului Art. 2578 C.Civ. m surile de ocrotire aplicabile majorului sunt supuse legii statului unde el i are re edin a obi nuit la data lu rii m surii de ocrotire regula. Prin formularea la data, se solu ioneaz i conflictul mobil de legi. Prin excep ie, autoritatea competent care aplic m sura ocrotirii majorului poate s ia n considerare i legea altui stat cu care situa ia juridic prezint leg turile cele mai strnse excep ia. Domeniul de aplicare a legii aplicabile ocrotirii majorului: m surile de ocrotire care pot fi luate cu privire la un major este vorba, de regul , de curatel , dar poate fi vorba i de tutel sau de alt m sur de ocrotire; existen a, ntinderea i stingerea puterii de reprezentare pe care majorul ocrotit o acord unei alte persoane; Regimul juridic al mputernicirii pe care majorul o acord unei alte persoane pentru a-l reprezenta n actele pe care le ncheie legiuitorul extinde pu in sfera actelor care pot fi aplicabile i anume: se aplic regula legii re edin ei obi nuite a majorului ocrotit, dar majorul ocrotit poate opta i pentru una dintre urm toarele alte legi: - legea lui na ional ; - legea re edin ei lui obi nuite anterioare celei instituirii m surii; - legea statului unde sunt situate bunurile n leg tur cu care m sura de ocrotire urmeaz a se exercita. Procedura propriu-zis de aplicare a m surilor de ocrotire, pentru c ea ine de competen a unei autorit i publice, este supus legii autorit ii care implementeaz m surile.

5. Dispozi iile speciale privind ocrotirea ter ilor Art. 2579 C.Civ. instituie dou situa ii speciale de ocrotire a ter ilor ele sunt speciale deoarece n acele situa ii se nl tur de la aplicare lex patriae i se aplic lex loci actus:

pg. 33

A. Situa ia special a nl tur rii de la aplicare a legii persoanale i nlocuirea ei cu legea locului ncheierii actului n ceea ce prive te capacitatea persoanei fizice teoria interesului na ional. Art. 2579 alin. 1 C.Civ. persoana care, potrivit legii na ionale, este lipsit de capacitate sau are capacitate de exerci iu restrns , nu poate opune aceast cauz de nevalabilitate a actului celui (ter ului) care, de bun -credin la momentul ncheierii actului i conform legii locului unde actul a fost ncheiat, a considerat acea persoan ca fiind pe deplin capabil . Teoria interesului na ional este reglementat i n art. 13 din Regulamentul Roma I reglementare asem n toare celei din C.Civ. Teoria interesului na ional a pornit de la o spe spe a Lizardi (?) solu ionat de c tre instan ele franceze n 1881. Lizardi, care locuia la Paris, avea mai mult de 21 de ani, ct prevedea legea francez n acel timp pentru dobndirea majoratului, dar mai pu in de 25 de ani, ct prevedea legea lui personal , adic cea mexican , pentru dobndirea majoratului. Lizardi a cump rat de la un bijutier francez bijuterii i s-a mprumutat de la o banc , emi nd ni te cambii n schimbul produselor, iar apoi tutorele s u a solicitat anularea ambelor acte pe motiv de incapacitate, spunduse c potrivit legii lui na ionale avea mai pu in dect vrsta majoratului, actele fiind anulabile. n esen , instan a francez a considerat c , de i persoana este incapabil din punct de vedere al legii ei na ionale, actul juridic f cut de ea ntr-o ar unde persoana este socotit capabil nu va fi anulat, atunci cnd ter ul cocontractant a fost de bun -credin la momentul ncheierii actului. Teoria interesului na ional presupune ndeplinirea urm toarelor condi ii pentru a se aplica: - persoana s fie lipsit de capacitate de exerci iu sau s aib capacitate de exerci iu restrns din punct de vedere al legii ei personale lex patriae; - persoana s fie socotit deplin capabil din punct de vedere al locului ncheierii actului locus actus; - ter ul cocontractant local s fi fost de bun -credin n momentul ncheierii actului. Se socote te c ter ul este de bun -credin n cazul n care nu a cunoscut i, n mod obi nuit, prin natura mprejur rilor, nici nu ar fi putut s cunoasc incapacitatea persoanei potrivit legii ei na ionale. Instan a francez a f cut o deosebire ntre situa ia bijutierului i cea a bancherului. Bijutierul nu putea cunoa te n mod rezonabil situa ia lui Lizardi. Bancherul era ns un profesionist cu un anumit grad de specializare care ar fi putut s cunoasc situa ia real a debitorului s u, avnd obliga ia profesional de a-i verifica identitatea.

pg. 34

anularea actului, dac s-ar produce, ar fi de natur a aduce un prejudiciu nejustificat cocontractantului local.

Dac aceste 4 condi ii sunt ndeplinite, se aplic teoria interesului na ional. Efectul ei este de nl turare a lex patriae i de aplicare a lex loci actus. Art. 2579 alin. 2 C.Civ. prevederile alineatului precedent nu se aplic actelor juridice referitoare la familie, mo tenire i drepturi reale asupra imobilelor situate n alt stat dect cel al locului ncheierii actului. S-a dezb tut temeiul acestei teorii. Teoria interesului na ional are ca scop ocrotirea ordinii publice locale. Ulterior, s-a considerat c se ap r necunoa terea scuzabil a situa iei cocontractantului. A treia tez a fost mbog irea f r just cauz a str inului. n prezent, se consider c fundamentul teoriei interesului na ional este protejarea interesului cocontractantului local, care a fost de bun -credin (ocrotirea bona fides).

B. Situa ia privind lipsa calit

ii de reprezentant

Art. 2579 alin. 2 lipsa calit ii de reprezentant, stabilit potrivit legii aplicabile ocrotirii persoanei fizice, nu poate fi opus ter ului care, cu bun credin , s-a ncrezut n aceast calitate (adic n cea de reprezentant), potrivit legii locului unde actul a fost ntocmit, dac actul a fost ncheiat ntre prezen i i pe teritoriul aceluia i stat. Calitatea de reprezentant este supus , de principiu, legii care guverneaz ocrotirea persoanei, adic legea re edin ei lui obi nuite sau lex patriae. n cazul n care aceasta calitate de reprezentant a lipsit, potrivit legii ocrotirii, actul ar fi anulabil; calitatea de reprezenatnt va fi apreciat nu dup legea ocrotirii, ci dup legea ncheierii actului, dac cocontractantul local a fost de bun -credin n momentul ncheierii actului cu persoana care a invocat calitatea de reprezentant. Astfel, este protejat buna-credin a cocontractantului local, actul fiind valabil.

pg. 35

NORMELE CONFLICTUALE PRIVIND PERSOANELE JURIDICE Legea aplicabil statului organic al persoanei juridice

Art. 2580 C.Civ. statutul organic al persoanei juridice este supus legii sale na ionale. Art. 2571 C.Civ. persoana juridic are na ionalitatea statului pe al c rui teritoriu i-a stabilit, potrivit actului constitutiv, sediul social. Norma conflictual a statutului organic al persoanei juridice se nume te lex societatis i este o form a lui lex personalis. Con inutul normei conflictuale statutul organic. Leg tura normei conflictuale na ionalitatea. Punctul de leg tur sediul social. Criteriile de determinare a na ionalit drept comun i criterii speciale. ii persoanei juridice exist un criteriu de

Criteriul de drept comun na ionalitatea este dat de sediul social. Sediul social avut n vedere este cel prev zut de actul constitutiv sau statut sediul statutar. Voin a fondatorilor primeaz . Sediul social trebuie s ndeplineasc anumite condi ii pentru a fi valabil: - s fie un sediu social serios, nu fraudulos altfel e fraud la legea de drept interna ional privat, deci nu produce efecte juridice fa de autorit ile romne; - s fie real, adic s nu fie fictiv (simulat). Criteriul sediului social de determinare a na ionalit ii este prev zut n primul rnd n C.Civ., dar nu numai: O.G. 96/2000, conven iile interna ionale la care Romnia este parte, tratatele de asisten juridic ncheiate de Romnia cu anumite state. Criterii speciale de determinare a na ionalit ii sunt cele care sunt ntlnite punctual n anumite acte normative. Exemplu: criteriul controlului. Potrivit acestui criteriu, o S.C. nu va fi socotit a avea na ionalitatea statului pe teritoriul c ruia i are sediul social, ci va fi socotit a avea na ionalitatea statului de pe teritoriul c reia se exercit controlul asupra acelei persoane juridice. Controlul asupra unei persoane juridice aflate n str in tate se poate exercita n multiple moduri, mai ales prin na ionalitatea asocia ilor, prin modul de luare a deciziilor n organele de conducere. Criteriul controlului este prev zut n conven ii interna ionale i n acorduri bilaterale la care Romnia este parte de exemplu: Conven ia din 1965 de la Washington art. 25 o persoan juridic ce posed na ionalitatea unui stat poate fi considerat de c tre p r ile

pg. 36

litigante ca apar innd unui alt stat din cauza controlului exercitat asupra ei de c tre interese str ine. Este problema litigiilor de investi ii. O persoan juridic ce are sediul principal n Romnia poate fi considerat drept o societate israelian dac este controlat direct sau indirect de israelieni.

Statutul organic al sucursalelor

i filialelor

Art. 2580 C.Civ. statutul organic al sucursalei nfiin ate de o persoan juridic dintro alt ar este supus legii na ionale a acesteia. n consecin , statutul organic al sucursalei este supus legii na ionale a societ ii mam . Statutul organic al filialei este supus legii statului pe teritoriul c riua i-a stabilit propriul sediu, indiferent de legea aplicabil persoanei juridice care a nfiin at-o. Filiala din Romnia este persoan juridic romn , chiar dac este controlat din afar . Legea aplicabil n cazul fuziunii unor persoane juridice de na ionalit i diferite art. 2584 C.Civ. fuziunea unor persoane juridice de na ionalit i diferite poate fi realizat dac sunt ntrunite cumulativ condi iile prev zute de legile na ionale aplicabile statutului lor organic.

Legea aplicabil n cazul schimb rii na ionalit

ii persoanei juridice

C.Civ. nu reglementeaz n mod explicit aceast problem ; nici legea 105 nu o face. Consider m c se aplic prin analogie situa ia de la fuziune, mutatis mutandis trebuie ndeplinite n mod cumulativ condi iile prev zute de cele dou legi: legea de plecare (societatea trebuie radiat acolo dup condi iile specifice) i legea de sosire (nregistrarea persoanei juridice conform dispozi iilor rii n cauz ).

pg. 37

Legea aplicabil statutului organic al persoanei juridice Statutul organic al persoanei juridice = totatlitatea elementelor care configureaz regimul acestei persoane. Art. 2581 C.Civ. Legea statutului organic al persoanei juridice crmuie te ndeosebi: a) capacitatea acesteia; b) modul de dobndire si de pierdere a calit tii de asociat; c) drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de asociat; d) modul de alegere, competentele si functionarea organelor de conducere ale persoanei juridice; e) reprezentarea acesteia prin intermediul organelor proprii; f) r spunderea persoanei juridice si a organelor ei fat de terti; g) modificarea actelor constitutive; h) dizolvarea si lichidarea persoanei juridice. Profesorul legea aplicabil statutului organic al persoanei juridice crmuie te: a.) capacitatea persoanei juridice capacitatea de folosin i cea de exerci iu. Legea statutului organic va determina cel pu in urm toarele aspecte legate de capacitatea de folosin : elementele constitutive ale persoanei juridice; modalit ile de constituire nceputul capacit ii de folosin a persoanei juridice; capacitatea ei de a ncheia acte juridice i limitele sale; reorganizarea i ncetarea persoanei juridice ncetarea capacit ii de folosin Capacitatea de exerci iu: care sunt condi iile n care o persoan juridic dobnde te capacitate de exerci iu constituirea i atribu iile organelor ei de conducere; rela ia dintre aceste organe i persoana juridic ns i.

b.) modurile de dobndire i de pierdere a calit ii de asociat; c.) drepturile care decurg din capacitatea de asociat; d.) modurile de alegere, competen ele i func ionarea organelor de conducere ale persoanelor juridice; e.) reprezentarea persoanei juridice prin intermediul organelor proprii; f.) r spunderea persoanei juridice i a organelor sale fa de ter i; g.) modificarea actelor constitutive ale persoanei juridice; h.) dizolvarea i lichidarea persoanei juridice.

pg. 38

Normele conflictuale n materia rela iilor de familie

Rela iile de familie ale unei persoane fizice mpreun cu starea ei civil i cu capacitatea ei civil formeaz statutul persoanei fizice. Prin urmare, n majoritatea cazurilor se aplic acelea i norme conflictuale. Legea aplicabil c s toriei Legea aplicabil promisiunii de c s torie (logodnei reglementat n art. 266 270 C.Civ.) art. 2585 C.Civ. Trebuie f cut o distinc ie ntre condi iile de fond ale promisiunii de c s torie i efectele sale. Condi iile de fond sunt determinate de legea na ional a fic ruia dintre viitorii so i la data ncheierii promisiunii. Se aplic lex patriae a fiec ruia dintre viitorii so i, iar precizarea la data ncheierii promisiunii are rolul de a solu iona un eventual conflict de legi produce efecte cet enia pe care o au n momentul promisiunii. Pentru efectele promisiunii de c s torie i consecin ele nc lc rii ei, sunt aplicabile trei legi, n ordine: a.) legea re edin ei obi nuite comune a viitorilor so i la momentul promisiunii de c s torie; b.) legea na ional comun a viitorilor so i legea cet eniei lor comune; c.) legea romn . Legea aplicabil c s toriei: A. Legea aplicabil condi iilor de fond ale c s toriei. Prin condi ii de fond (art. 2586 alin. 1 C.Civ. condi iile de fond cerute pentru ncheierea c s toriei sunt determinate de legea na ional a fiec ruia dintre viitorii so i la momentul celebr rii c s toriei. lex patriae), se n eleg att condi iile de fond pozitive, ct i cele negative, impedimentele la c s torie. B. Legea aplicabil condi iilor de form ale c s toriei. Art. 2576 C.Civ. forma ncheierii c s toriei este supus legii statului pe teritoriul c ruia se celebreaz c s toria. lex loci actus (principiul locus regit actum).

pg. 39

Art. 2587 alin. 2 n cazul n care c s toria se ncheie n fa a agentului diplomatic sau a func ionarului consular al Romniei n statul n care acesta este acreditat, c s toria este supus formalit ilor prev zute de legea romn . principiul auctor regit actum. Domeniul formei c s toriei: - formalit ile premerg toare c s toriei; - procedura efectiv a ncheierii c s toriei. Art. 2586 alin. 2 C.Civ. reglementare special n ceea ce prive te protec ia ordinii publice de drept interna ional privat romn dac una dintre legile str ine care guverneaz condi iile de fond ale c s toriei prevede un impediment la c s torie care, potrivit dreptului romn, este incompatibil cu liberatatea de a ncheia o c s torie, acel impediment va fi nl turat ca inaplicabil n cazul n care unul dintre viitorii so i este cet ean romn i c s toria se ncheie pe teritoriul Romniei. C. Legea aplicabil efectelor c s toriei. Exist o distinc ie: a) legea aplicabil efectelor generale ale c s toriei. Art. 2589 C.Civ. instituie o regul i cteva excep ii. Regula: efectele generale ale c s toriei sunt supuse legii resedin ei obisnuite comune a so ilor, iar n lips , legii cet eniei comune a so ilor. n lipsa cet eniei comune, se aplic legea statului pe teritoriul c ruia c s toria a fost celebrat . Domeniul legii aplicabile efectelor generale ale c s toriei: - rela iile personale dintre so i; - rela iile patrimoniale dintre so i acele rela ii patrimoniale de la care p r ile (so ii) nu pot deroga, indiferent de regimul matrimonial pe care i-l aleg. Prin excep ie, drepturile so ilor asupra locuin ei familiale locuin ei familiale merg dup lex rei sitae. b) legea aplicabil regimului matrimonial. Legea aplicabil condi iilor de fond ale regimului matrimonial Trebuie s distingem ntre legea aplicabil fondului conven iei matrimoniale aplicabil formei conven iei matrimoniale. Fondul conven iei matrimoniale exist dou solu ii conflictuale: i legea i actele juridice asupra

pg. 40

regimul matrimonial este guvernat de legea aleas de p r i (so i). Se aplic a adar, n ceea ce prive te regimul matrimonial, lex voluntatis. Autonomia de voin nu este ns nelimitat ; so ii pot alege numai ntre una dintre urm toarele trei legi: legea statului pe teritoriul c ruia unul dintre ei i are re edin a obi nuit la data alegerii; legea statului a c rui cet enie o are unul dintre ei la data alegerii; legea statului unde so ii i-au stabilit prima re edin obi nuit comun dup celebrarea c s toriei. Conven ia propriu-zis de alegere a regimului matrimonial se poate ncheia fie nainte de celebrarea c s toriei, fie n momentul ncheierii c s toriei, fie n timpul c s toriei. cnd p r ile nu au ales legea aplicabil regimului matrimonial se va proceda la o deterinare obiectiv a legii aplicabile regimului matrimonial. Se va aplica legea care guverneaz efectele generale ale c s toriei, adic legea stabilit conform art. 2589 C.Civ.

Domeniul legii aplicabile regimului matrimonial: condi iile de validitate a conven iei privind alegerea legii aplicabile; condi iile de valabilitate a conven iei matrimoniale; limitele alegerii regimului matrimonial; posibilitatea schimb rii regimului matrimonial; con inutul patrimoniului fiec ruia dintre so i drepturile so ilor asupra bunurilor, precum i regimul datoriilor lor; ncetarea i lichidarea regimului matrimonial; mp r irea bunurilor comune. Legea aplicabil condi iilor de form ale regimului matrimonial art. 2594 C.Civ. condi iile de form pentru ncheiera conven iei matrimoniale sunt fie cele prev zute de legea care reglementeaz fondul regimului matrimonial, fie cele prev zute de legea locului unde conven ia se ncheie. c) prevederi legate de ocrotirea ter ilor. Art. 2595 C.Civ. m surile de publicitate i opozabilitate a regimului matrimonial fa de ter i sunt supuse legii care guvernez fondul regimului matrimonial. Exist ns i excep ii. D. Legea aplicabil divor ului i separa iei de corp.

pg. 41

Legea aplicabil divor ului i separa iei de corp trebuie analizat reglementarea de lege lata i reglementarea care va intra n vigoare din iunie 2012. De lege lata, ele sunt guvernate de prevederile art. 2597 2602 C.Civ. Acestea sunt structurate asem n tor: y lex voluntatis; y legea determinat obiectiv. Art. 2597 so ii pot alege de comun acord una dintre urm toarele legi aplicabile ului: legea re edin ei lor comune la data alegerii; legea ultimei re edin e obi nuite comune dac cel pu in unul dintre ei mai locuie te acolo la data conven iei; legea cet eniei unuia dintre so i; legea statului pe teritoriul c ruia so ii au locuit cel pu in trei ani; legea romn .

divor a.) b.) c.) d.) e.)

Conven ia de alegere a legii aplicabile divor ului trebuie ncheiat n scris, semnat i datat de so i. art. 2599 C.Civ. n cazul n care ei nu au ales legea aplicabil divor ului, se procedeaz la o stabilire obiectiv se poate aplica de c tre instan una dintre urm toarele cinci legi, n ordine: a.) legea re edin ei obi nuite comune la data cererii de divor ; b.) legea statului pe teritoriul c ruia so ii au avut ultima re edin obi nuit comun , dac cel pu in unul dintre ei mai locuie te acolo la data divor ului; c.) legea cet eniei comune a so ilor la data introducerii divor ului; d.) legea ultimei cet enii comune a so ilor, dac cel pu in unul dintre ei o mai p streaz ; e.) legea romn . Art. 2600 C.Civ. dac legea str in determinat potrivit regulilor de mai sus nu permite divor ul sau l admite n condi ii deosebit de restrictive, se aplic legea romn , n cazul n care unul dintre so i este, la data cererii de divor , cet ean romn sau are re edin a obi nuit n Romnia. norm de ordine public . Art. 2602 C.Civ. se aplic mutatis mutandis regulile de la divor . n domeniul de aplicabilitate a legii divor ului urm toarele elemente: y motivele de divor ; i a separa iei de corp, intr

pg. 42

efectele divor ului cu privire la rela iile personale dintre so i, la capacitatea lor de exerci iu, la rela iile patrimoniale dintre so i;

Procedura divor ului (ordinatoria litis) nu este supus legii divor ului, ci legii instan ei sesizate lex fori. Din 21 iunie 2012 va intra n vigoare Regulamentul 1259/2010 al Consiliului de punere n aplicare a unei forme de cooperare consolidat n domeniul legii aplicabile divor ului i separa iei de corp. Acest regulament se nume te Regulamentul Roma III. Regulamentul Roma III nu este aplicabil n toate statele membre ale U.E., ci este o simpl form de cooperare consolidat , fiind aplicabil numai anumitor state. Decizia 405/2010 a aprobat Regulamentul. El este aplicabil n: Belgia, germania, Bulgaria, Spania, Fran a, Italia, Letonia, Luxembourg, Ungaria, Malta, Austria, Portugalia, Romnia i Slovenia. Reglementarea este asem n toare celei din C.Civ., permi nd so ilor s aleag legea aplicabil . Legea aplicabil de c tre p r i so ii pot conveni s desemneze legea aplicabil divor ului i separa iei de corp ntre una dintre urm toarele patru legi: legea re edin ei lor obi nuite comune la data acordului; legea ultimei re edin e comune, dac unul dintre ei mai locuie te acolo; legea cet eniei unuia dintre ei; legea forului. Acordul trebuie s fie n scris, semnat i datat de c tre ambii so i. n lipsa alegerii, sunt aplicabile patru legi, n scar : legea re edin ei obi nuite comune la data sesiz rii instan ei comune; legea ultimei re edin e comune; legea cet eniei ambilor so i; lex fori. E. Legea aplicabil nulit ii c s toriei.

Art. 2588 C.Civ. legea care guverneaz ncheierea c s toriei se aplic i nulit ii c s toriei i efectelor acestei nulit i. Art. 2588 C.Civ. con ine i o condi ie de reciprocitate n reglementare. Nulitatea unei c s torii ncheiate n str in tate cu nc lcarea condi iilor de form poate fi admis n Romnia numai dac sanc iunea nulit ii este prev zut i de legea romn . condi ia dublei incrimin ri a nc lc rii condi iei de fond.

pg. 43

Legea aplicabil filia iei, inclusiv adop iei

Art. 2603 2610 C.Civ. reglementeaz trei probleme: 1. Legea aplicabil filia iei din c s torie. Art. 2603 alin. 1 C.Civ. filia ia copilului din c s torie se stabile te potrivit legii care, la data cnd s-a n scut, crmuie te efectele generale ale c s toriei p rin ilor s i. Se aplic , deci, solu iile conflictuale din art. 2589 C.Civ., care guverneaz efectele generale ale c s toriei. Prin expresia la data la care s-a n scut se solu ioneaz conflictul mobil de legi, n favoarea legii vechi, de la data na terii copilului, chiar dac ulterior p rin ii i-au schimbat cet enia sau re edin a. Intr n domeniul legii filia iei copilului n scut din c s torie: a.) stabilirea filia iei filia ia fa de mam , fa de tat , inclusiv modalit ile de stabilire a filia iei, prezum ia de paternitate, timpul legal de concep ie a copilului etc. Procedura este ns supus legii forului. b.) efectele filia iei raporturile personale i patrimoniale dintre p rin i i copil, dobndirea numelui de c tre copil. 2. Legea aplicabil filia iei copilului din afara c s toriei. Art. 2605 C.Civ. filia ia copilului din afara c s toriei se stabile te potrivit legii na ionale a copilului de la data na terii sale. Ipoteza copilului care are mai multe cet enii, altele dect cea romn se aplic legea care i este cea mai favorabil . Intr n domeniul legii filia iei copilului din afara c s toriei: a.) stabilirea filia iei filia ia fa de mam , fa de tat , regimul recunoa terii de filia ie, regimul contest rii recunoa terii de filia ie, regimul stabilirii paternit ii; b.) efectele filia iei rela iile dintre p rin i i copil sunt supuse legii na ionale a copilului din momentul na terii sale. 3. Legea aplicabil adop iei. A. Condi iile de fond ale adop iei.

pg. 44

Condi iile de fond ale adop iei sunt stabilite de legea na ional a adoptatorului i a adoptatului. Prin urmare, pentru a se ncheia o adop ie interna ional , trebuie ndeplinite condi iile att din ara adoptatului, ct i din ara adoptatorului. Situa ie special pentru so ii care adopt mpreun sau n cazul n care un so adopt copilul celuilalt so : se aplic legea care guverneaz efectele generale ale c s toriei so ilor. art. 2589 C.Civ. B. Condi iile de form ale adop iei. Art. 2609 C.Civ. forma adop iei este supus legii statului pe teritoriul c ruia se ncheie. C. Efectele adop iei. Efectele adop iei sunt guvernate de legea na ional a adoptatorului. Situa ia special a so ilor adoptatori: efectele adop iei sunt guvernate de legea care guverneaz efectele generale ale c s toriei so ilor. art. 2589 C.Civ. D. Desfacerea adop iei. Desfacerea adop iei urmeaz legea care guverneaz efectele adop iei legea na ional a adoptatorului, iar, n cazul adop iei de c tre so i, legea care guverneaz efectele generale ale c s toriei so ilor adoptatori art. 2589 C.Civ. E. Nulitatea adop iei. Dac nulitatea este de fond, se aplic legea privind condi iile de fond ale adop iei, iar, dac nulitatea este de form , se aplic legea privind forma adop iei.

pg. 45

Legea aplicabil obliga iei de ntre inere

Art. 2612 C.Civ. norm de trimitere legea aplicabil obliga iei de ntre inere se determin potrivit reglement rilor U.E. Reglementarea U.E. aplicabil : Protocolul de la Haga din 23 noiembrie 2007 privind legea aplicabil obliga iilor de ntre inere. Decizie a Consiliului Decizia 941/2009 privind adoptarea de c tre U.E. a Protocolului. Protocolul de la Haga este conectat de un Regulamentul 4/2009 privind competen a, legea aplicabil , recunoa terea i executarea hot rrilor i cooperarea n materie de obliga ii de ntre inere. Regulamentul 4/2009 se refer mai ales la aspectele de procedur . Art. 15 din Regulamentul 4/2009 trimite la Protocolul de la Haga din 2007. Protocolul instituie o regul general i cteva reguli speciale.

Art. 3 din Protocol obliga iile de ntre inere sunt supuse legii statului n care creditorul obliga iei de ntre inere i are re edin a obi nuit . principiul general. Regulile speciale nu derog de la norma general , dect atunci cnd aceasta nu poate fi utilizat de creditor creditorul nu poate ob ine ntre inerea n temeiul ei. n aceast situa ie, regulile speciale cele mai importante sunt: a.) n cazul rela iei dintre p rin i i copii n cazul n care creditorul nu poate ob ine ntre inere de la debitor potrivit regulii generale, se va aplica lex fori art. 4. b.) n cazul obliga iei de ntre inere ntre so i i fo tii so i creditorul obliga iei de ntre inere are dreptul s invoce legea cu care c s toria a avut cele mai strnse leg turi, mai ales legea statului ultimei re edin e comune a so ilor. Aceste reguli privesc o localizare obiectiv a obliga iei de ntre inere. Protocolul de la Haga permite i o exprimare a autonomiei de voin a p r ilor lex voluntatis art. 8 creditorul i debitorul obliga iei de ntre inere pot conveni s desemneze ca aplicabil obliga iei de ntre inere una dintre urm toarele legi, alternativ: y legea cet eniei oric ruia dintre ei la data conven iei; y legea re edin ei obi nuite a oric ruia dintre ei la data conven iei; y legea unde sunt situate bunurile oric ruia dintre ei; y legea aplicabil divor ului sau separa iei de corp. Domeniul de aplicare a legii obliga iei de ntre inere:

pg. 46

  

persoana creditorului i a debitorului i ordinea de prioritate, dac exist mai mul i debitori; dac i n ce m sur creditorul poate solicita ntre inerea i dac o poate solicita sau nu retroactiv; baza de calcul pentru valoarea ntre inerii i eventuala indexare a ei; termenele de prescrip ie sau de dec dere etc.

Art. 14 din Protocolul de la Haga prevede o m sur de protec ie bilateral a ordinii publice n dreptul interna ional privat chiar dac legea aplicabil dispune altfel, pentru a se stabili cuantumul obliga iei de ntre inere, se va ine sema de nevoile creditorului i de resursele debitorului. n materia obliga iei de ntre inere, exist i o conven ie interna ional care se ocup de un aspect special: Conven ia de la Haga din 23 noiembrie 2007 privind ob inerea pensiei de ntre inere n str in tate pentru copii i al i membri ai familiei. Aceast Conven ie de la Haga a fost de asemenea implementat n U.E. prin Decizia Consiliului 432/2011 privind aprobarea n numele U.E. a Conven iei de la Haga privind ob inerea pensiei de ntre inere n str in tate. Aceast Conven ie are ca ra iune asigurarea eficacit ii ob inerii pensiei de ntre inere n str in tate pentru copii i al i membri ai familiei. Conven ia instituie un sistem global de cooperare ntre autorit ile statelor contractante pentru a asigura ca un copil aflat ntrun stat care trebuie s primeasc pensie de ntre inere de la un p rinte aflat n alt stat s o primeasc efectiv. Fiecare stat este obligat s desemneze o autoritate central responsabil cu executarea acestor sarcini. Orice persoan interesat are dreptul de a formula o cerere de m suri specifie n fa a acestei autorit i care are obliga ia de a o transmite autorit ii corespondente din cel lalt stat contractant pentru a asigura transmiterea efectiv a pensiei de ntre inere. n Romnia: Ministerul Justi iei. Conven ia con ine i prevederi privind recunoa terea i executarea hot rrilor pronun ate de o instan sau alt autoritate cu privire la pensia de ntre inere.

pg. 47

Legea aplicabil ocrotirii minorului

Art. 2611 C.Civ. norm de trimitere legea aplicabil privind protec ia copilului se va stabili potrivit unei conven ii interna ionale: Conven ia privind competen a, legea aplicabil , recunoa terea, executarea i cooperarea cu privire la r spunderea p rinteasc i m surile privind protec ia copiilor Conven ia de la Haga din 19 octombrie 2006. Aceast Conven ie a fost ratificat de Romnia prin Legea 361/2007. Aceast Conven ie are ca domeniu de aplicare stabilirea legii aplicabile r spunderii p rinte ti i m surilor privind protec ia copiilor, indiferent de forma de organizare a protec iei (ocrotire p rinteasc , tutel , curatel ). Conven ia are reglement ri de competen , de recunoa tere i executare, dar i cteva prevederi privind legea aplicabil . n exercitarea competen elor pe care le au cu privire la r spunderea p rinteasc protec ia copilului, autorit ile vor aplica legea lor na ional . i

Atribuirea sau ncetarea r spunderii p rinte ti atunci cnd nu este necesar interven ia unei autorit i se aplic legea re edin ei obi nuite a copilului n momentul n care se pune problema adopt rii acelei m suri de protec ie.

pg. 48

Normele conflictuale privind bunurile statutul real al bunurilor Statutul real = ansamblul elementelor care configureaz regimul juridic al bunurilor. Norma conflictual regul a bunurilor poate fi g sit n art. 2613 alin. (1) C.Civ. posesia, dreptul de proprietate i celelalte drepturi reale asupra bunurilor, inclusiv cele de garan ii reale, sunt crmuite de legea locului unde acestea se afl sau sunt situate. Din punctul de vedere al structurii normei conflictuale, con inutul normei este dat de posesia, dreptul de proprietate i celelalte drepturi reale; punctul de leg tur este locul situ rii bunurilor sau locul n care acestea se afl . Aceast norm conflictual are n vedere att bunurile mobile (locul n care se afl ), ct i cele imobile (locul n care sunt situate). Aceast norm conflictual n materia bunurilor are caracter imperativ aplicat , cu excep ia cazului n care prin dispozi ii speciale se prevede altfel. Domeniul de aplicare: 1. bunurile asupra c rora pot exista drepturi reale i clasificarea lor lex rei sitae este cea care stabile te dac un bun este sau nu n circuitul civil, dac asupra lui pot fi constituite drepturi reale, n mod liber sau cu anumite restric ii, calificarea bunurilor n mobile i imobile. 2. drepturile reale care pot exista asupra bunurilor dac un bun este susceptibil de proprietate sau de dezmembr minte ale sale. 3. modurile i condi iile de dobndire, de transmitere i de stingere a drepturilor reale se va face distinc ie ntre modurile originale, specifice de dobndire a bunurilor i modurile nespecifice. Modurile originale de dobndire a drepturilor reale asupra bunurilor: ocupa iunea; accesiune; uzucapiunea; nscrierea n Cartea Funciar ; modurile de stingere a drepturilor reale: prescrip ia extinctiv , exproprierea, confiscarea. Modurile nespecifice de dobndire a drepturilor reale asupra bunurilor: i trebuie

pg. 49

testamentul; contractul.

Aspectele reale ce in de contracte i de testamente, adic aspectele ce privesc dobndirea drepturilor reale, sunt supuse legii locului situ rii bunului, privind urm toarele aspecte: dobndirea drepturilor reale; transmiterea propriet ii; suportarea riscului lucrului; tradi iunea; formele de publicitate cu privire la bunurile respective. Alte probleme privitoare la contracte i testamente (exemple: capacitatea de a contracta sau capacitatea de a presta) sunt supuse legii personale a p r ilor sau a testatorului, iar nu legii locului situ rii bunului. Condi iile de form chiar dac testamentul sau contractul n cauz prive te anumite bunuri, forma va fi supus legii contractului sau a testamentului, nu legii situ rii bunului. Condi iile de fond testament, fie c e contract. i efectele actelor juridice sunt supuse legii actului, fie c e

4. formele de publicitate privitoare la bunuri sunt supuse legii locului situ rii. 5. prerogativele drepturilor reale asupra bunurilor. Legea locului situ rii bunului guverneaz atributele conferite de drepturile reale titularilor acestora. De exemplu: n cazul dreptului de proprietate, posesia, folosin a i dispozi ia sunt indicate de legea locului situ rii bunului. De asemenea, limitele exercit rii acestor prerogative sunt guvernate de legea locului situ rii bunului. 6. 7. 8. 9. mijloacele de ap rare a drepturilor asupra bunurilor. regimul posesiei i ac iunile posesorii. regimul obliga iilor propter rem privite ca accesorii ale drepturilor reale. modurile de urm rire i de executare silit asupra bunurilor.

Anumite categorii de bunuri nu sunt supuse legii locului situ rii lor: bunurile aflate n curs de transport; mijloace de transport; titluri de valoare; drepturile asupra crea iei intelectuale;

pg. 50

 drepturile de crean

Toate aceste categorii de bunuri nu sunt supuse legii locului situ rii, ci beneficiaz de solu ii speciale art. 2617 2632 C.Civ.

Normele conflictuale privind succesiunea

n ceea ce prive te mo tenirea, exist o situa ie regul

i o excep ie. legii statului pe

Regula: art. 2633 C.Civ. stabile te c mo tenirea este supus teritoriul c ruia defunctul a avut la data mor ii re edin a obi nuit .

Con inutul normei conflictuale este mo tenirea; punctul de leg tur al normei conflictuale este re edin a obi nuit a defunctului de la data mor ii. Aceast formulare rezolv i conflictul mobil de legi. Legea aplicabil mo tenirii (lex succesionis) conform N.C.Civ. ofer o solu ie de noutate fa de vechiul cod. n trecut, mo tenirea mobiliar era supus legii cet eniei, n timp ce aceea imobiliar era guvernat de legea situ rii bunurilor imobile. Excep ia de la regul este reglementat de art. 2634 C.Civ. excep ia const n faptul c i este l sat defunctului posibilitatea s i aleag legea (lex succesionis) pe care o consider cea mai oportun . O persoan poate s aleag ca lege aplicabil mo tenirii n ansamblul ei legea statului a c rei cet enie o are (art. 2634 C.Civ.). Existen a i validitatea consim mntului exprimat prin declara ia de alegere a legii aplicabile sunt supuse legii alese pentru a crmui mo tenirea. Sunt avute n vedere att mo tenirea legal , ct Domeniul lex succesionis art. 2636 C.Civ.: 1. momentul deschiderii succesiunii; 2. persoanele cu voca ie de a veni la mo tenire trebuie f cut o distinc ie ntre mo tenirea legal i cea testamentar ; i cea testamentar .

pg. 51

n ceea ce prive te mo tenirea legal , legea aplicabil succesiunii guverneaz urm toarele elemente: sfera persoanelor chemate la mo tenire; ordinea n care vin la mo tenire; determinarea cotelor din mo tenire la care au dreptul; reprezentarea succesoral ; regimul rezervei succesorale i al cotit ii disponibile; regimul drepturilor succesorale ale so ului supravie uitor. n ceea ce prive te devolu iunea testamentar , trebuie f cut o subdiviziune: reglement ri speciale; legea aplicabil condi iilor de fond i de form ale testamentului. n ceea ce prive te reglement rile speciale, ne referim la art. 2634 C.Civ. n ceea ce prive te legea aplicabil fondului i formei testamentului, pentru c testamentul este un act juridic unilateral, acesta este supus unor legi diferite n func ie de problemele puse n discu ie: a.) capacitatea de a dispune prin testament este supus legii personale a testatorului. Incapacitatea de a dispune prin testament, care este o form a incapacit ii de folosin , se subclasific n incapacitate absolut i incapacitate relativ . Incapacit ile absolute de a dispune prin testament, deoarece vizeaz ns i persoana testatorului, sunt supuse legii personale a testatorului. Incapacit ile relative, care vizeaz ocrotirea testatorului n rela ie direct cu persoana gratificat , sunt guvernate de legea mo tenirii, nu de legea personal a testatorului. Sanc iunile pentru nc lcarea incapacit ilor sunt supuse, de asemenea, legii personale sau legii mo tenirii, dup cum incapacit ile sunt absolute sau relative. b.) consim mntul i cauza testamentului, precum guvernate de lex succesions. i viciile de consim mnt, sunt

c.) obiectul testamentului (legatul) este supus legii succesiunii, care guverneaz urm toarele elemente: condi iile de validitate ale legatului; prevederile cu privire la rezerva succesoral i cotitatea disponibil ; limitele dreptului de a dispune prin testament; desemnarea i puterile oferite executorului testamentar; cazurile de ineficacitate a legatelor.

pg. 52

n ceea ce prive te forma testamentului, reglementarea se afl n art. 2635 C.Civ. Pe plan spa ial, din punct de vedere al formei, testamentul este valabil dac este conform cu oricare dintre urm toarele legi: y legea na ional a testatorului; y legea re edin ei obi nuite a testatorului; y legea locului unde actul a fost ntocmit, modificat sau revocat; y legea situ rii imobilului ce formeaz obiectul testamentului; y legea instan ei sau a organului care ndepline te procedura de transmitere a bunurilor mo tenite. Pe plan temporal, din punct de vedere al formei testamentului, acesta este valabil dac respect condi iile prev zute de oricare dintre urm toarele legi: y legea n vigoare la data la care a fost ntocmit, modificat sau revocat; y legea n vigoare la data decesului testatorului. 3. Calit ile cerute pentru a mo teni nedemnitatea succesoral succesoral . Capacitatea succesoral este supus legii succesiunii. Nedemnitatea succesoral este guvernat de legea succesiunii. 4. Posesia asupra succesiunii sezina. Legea succesiunii arat care dintre mo tenitori au caracter de mo tenitori sezinari i care sunt efectele posesiei asupra mo tenirii. Totu i, procedura privitoare la modalitatea de intrare n posesia mo tenirii i competen ele autorit ilor publice r spunz toare cu intrarea n posesia mo tenirii sunt probleme ce in de legea autorit ii, nu de mo tenire (auctor regit actum). 5. Condi iile i efectele op iunii succesorale. i capacitatea

Legea succesiunii reglementeaz persoanele care pot fi subiecte ale dreptului de op iune succesoral , op iunile pe care aceste persoane le au, termenele de acceptare a mo tenirii i efectele op iunii succesorale. 6. Obliga ia mo tenitorilor de a suporta pasivul succesoral. Legea mo tenirii arat cuprinsul no iunii de pasiv succesoral, care sunt mo tenitorii obliga i s suporte pasivul i limitele acestuia (ultra sau intra vires hereditatis).

pg. 53

7. Partajul succesoral. Legea succesiunii determin persoanele care pot cere mp r irea succesiunii. Problemele de procedur referitoare la mp r irea succesiunii se solu ioneaz ns dup legea autorit ii sesizate. Dreptul statului asupra mo tenirii vacante Art. 2636 alin. (2) C.Civ. n cazul n care, conform legii aplicabile mo tenirii, succesiunea este vacant , bunurile situate sau, dup caz, aflate pe teritoriul Romniei sunt preluate de statul romn n temeiul dispozi iilor legii romne privitoare la atribuirea bunurilor unei succesiuni vacante.

pg. 54

NORME CONFLICTUALE N MATERIA ACTELOR JURIDICE

n materia actelor juridice, temeiul legislativ este Regulamentul Roma I, care prive te forma contractelor, fondul lor i normele conflictuale privind actele juridice accesorii contractelor. Celelalte probleme referitoare la acte juridice (legea aplicabil actelor juridice unilaterale, aspectele de drept comun privind regimul actelor juridice) sunt guvernate de C.Civ., art. 2637 2646.

Legea aplicabil formei contractului

n ceea ce prive te forma contractului, potrivit art. 11 din Regulamentul Roma I, se face o distinc ie ntre contractele ncheiate ntre persoane aflate n aceea i ar i contrctele ncheiate ntre persoane aflate n ri diferite. Distinc ia nu prive te contractele ncheiate ntre prezen i i absen i. Legea aplicabil formei contractelor ncheiate ntre persoane aflate n aceea i ar

Potrivit art. 11 alin. (1) din Roma I, contractele ncheiate ntre persoane sau reprezentan i ai acestora afla i n aceea i ar la momentul ncheierii contractului sunt considerate valabile din punct de vedere al formei, dac ndeplinesc condi iile de form prev zute de legea care le reglementeaz pe fond sau sunt n conformitate cu legea rii n care se ncheie. Con inutul normei conflictuale este reprezentat de forma contractului ncheiat ntre persoane aflate n aceea i ar ; punctul de leg tur este fie legea fondului contractului, fie legea locului ncheierii contractului. n cazul contractelor ncheiate ntre p r i aflate n state diferite Potrivit art. 11 alin. (2) din Roma I, contractul ncheiat ntre persoane sau reprezentan ii lor care se afl n ri diferite la momentul ncheierii contractului este considerat valabil din punct de vedere al formei dac ndepline te condi iile de form prev zute n una dintre urm toarele legi: legea fondului contractului; legea oric reia dintre rile n care se afl oricare dintre p r i sau reprezentan ii acestora la momentul ncheierii contractului;

pg. 55

 legea rii n care i avea re edin a obi nuit oricare dintre p r ile contractante la momentul ncheierii contractului. Con inutul normei conflictuale este forma contractului ncheiat ntre p r i aflate n state diferite, iar leg tura este oricare dintre cele trei legi enumerate. No iunea de re edin obi nuit , potrivit art. 19 din Roma I, vizeaz trei categorii de situa ii: n cazul societ ilor sau al altor organisme consituite sau nu ca persoane juridice, re edin a obi nuit este acolo unde se afl sediul administra iei lor centrale; n cazul persoanelor fizice care ac ioneaz n exercitarea activit ii profesionale, re edin a obi nuit se afl la locul sediului principal de activitate; n cazul contractelor ncheiate prin sucursale sau agen ii, re edin a obi nuit este la locul unde unitatea de lucru respectiv se afl . Art. 11 alin. (3) din Roma I actele juridice unilaterale aflate n leg tur cu un contract sunt valabile, din punct de vedere al formei, dac ndeplinesc condi iile de form din oricare dintre urm toarele legi: - legea care guverneaz contractul pe fond; - legea statului n care actul este ncheiat; - legea rii n care autorul actului i are re edin a obi nuit la data ncheierii acestuia.

pg. 56

Legea aplicabil formei actelor juridice

Art. 11 din Roma I cteva prevederi legate de trei situa ii speciale: legea aplicabil formei actelor juridice unilaterale care au leg tur cu un contract; legea aplicabil formei contractelor ncheiate cu consumatorii; legea aplicabil formei contractelor care au ca obiect un drept real imobiliar sau un drept de loca iune asupra unui imobil.

Legea aplicabil formei actelor juridice unilaterale care au leg tur cu un contract Art. 11 din Roma I alin. (3) Actul juridic unilateral menit s produc efecte juridice aflat n leg tur cu un contract ncheiat sau care urmeaz s fie ncheiat este considerat a fi valabil din punct de vedere al formei, dac ndepline te cerin ele de form prev zute de una dintre urm toarele trei legi: a.) legea care reglementeaz contractul pe fondul s u; b.) legea rii n care a fost ncheiat actul unilateral; c.) legea rii n care autorul actului unilateral i avea re edin a obi nuit la data ncheierii actului unilateral. Legile se aplic alternativ, oricare dintre ele putnd fi aleas . Legea aplicabil formei contractelor ncheiate cu consumatorii Art. 11 alin. (4) din Roma I prevede o excep ie de la regulile generale privind forma contractului regulile generale din articolele precedente nu se aplic n cazul contractelor ncheiate cu consumatorii, pentru acestea forma contractului fiind supus legii rii unde consumatorul i are re edin a obi nuit . Legea aplicabil formei contractelor care au ca obiect un drept real imobiliar sau un drept de loca iune asupra unui imobil Art. 11 alin. (4) din Roma I contractele care au ca obiect un drept real imobiliar sau un drept de loca iune asupra unui imobil sunt supuse condi iilor de form prev zute de legea locului unde bunul imobil este situat. n acest caz se aplic norma conflictual lex situs. _____________________________________________

pg. 57

Pentru actele juridice unilaterale care exced Regulamentului Roma I, precum i pentru contractele care exced Regulamentului Roma I, sunt aplicabile dispozi iile C.Civ., care con ine prevederi privind legea aplicabil actului juridic art. 2637 art. 2639. Art. 2639 C.Civ. condi iile de form ale unui act juridic sunt supuse legii care crmuie te fondul actului. Prin urmare, solu ia conflictual regul este aceea c forma unui act juridic unilateral este supus aceleia i legi care guverneaz i fondul actului. Totu i, un act juridic unilateral este valabil din punct de vedere al formei sale dac ndepline te condi iile prev zute de una dintre urm toarele legi (alternativ): a.) legea locului unde actul a fost ncheiat; b.) legea cet eniei sau legea re edin ei obi nuite a persoanei care a consim it la ncheierea respectivului act; c.) legea autorit ii care examineaz valabilitatea actului respectiv.

Legea aplicabil mijloacelor de prob a actului juridic

Proba trebuie considerat n raport cu forma actului. Art. 18 alin (2) Roma I contractul poate fi probat cu orice mijloace de prob admise fie de legea forului, fie de una dintre legile care guvereneaz forma actului juridic, cu condi ia ca mijloacele de prob respective s fie administrate n fa a instan ei sesizate. Prin urmare, proba unui act juridic va fi supus legii forului sau oric reia dintre legile care guverneaz forma actului.

Domeniul legii aplicabile formei actului juridic

Domeniul legii aplicabile formei actului: a.) forma n care actul juridic poate fi exteriorizat n sensul de negotium; Prin urmare, legea formei ne va r spunde la urm toarele probleme: - dac actul juridic trebuie s mbrace sau nu forma scris ; - dac forma scris , n cazul n care exist , este ad validitatem sau numai ad probationem; - dac este necesar pentru ncheierea actului remiterea material a bunului.

pg. 58

b.) condi iile de redactare a actului juridic condi iile actului privit ca instrumentum probationis; Prin urmare, legea formei ne va r spunde la urm toarele probleme: - dac actul trebuie s ndeplineasc anumite condi ii speciale de form , adic dac trebuie s con in anumite men iuni speciale (men iunea multiplului exemplar, men iunea bun i aprobat etc.) - dac actul este solemn, legea formei ne va spune care sunt condi iile unui act solemn; - care sunt persoanele competente s ntocmeasc actul solemn. c.) durata valabilit ii actului;

d.) condi iile de form ale conven iilor asupra formelor; e.) sanc iunile n cazul nerespect rii condi iilor de form . Domeniul legii aplicabile mijloacelor de prob ale actului juridic: a.) for a probant a actului juridic i admisibilitatea nscrisurilor ca mijloace de prob preconstituite; b.) for a doveditoare a nscrisului dac face dovada pn la nscrierea n fals sau numai pn la proba contrar ; c.) care este valoarea datei nscrisului sub semn tur privat dac dobnde te sau nu dat cert ; d.) regimul nceputului de dovad scris ; e.) condi iile de valabilitate i for a probant a copiei unui act juridic; f.) admisibilitatea probei testimoniare a actului juridic.

pg. 59

Legea aplicabil condi iilor de fond ale actului juridic

Are n vedere: condi iile de ncheiere a actului; efectele actului juridic; executarea actului; transmiterea i stingerea efectelor actului juridic. I. Desemnarea legii care guverneaz fondul actului de c tre p r ile conractante lex voluntatis. Lex voluntatis i are izvorul n reglement rile Regulamentului Roma I art. 3 i n dispozi iile C.Civ. art 2637, atunci cnd este vorba de acte unilaterale sau de alte contracte dect cele reglementate de Roma I. Totodat , lex voluntatis este p r ilor. i o aplica ie a principiului autonomiei de voin a

Con inutul normei conflictuale: condi iile de fond ale actului. Leg tura: voin a p r ilor. Izvorul voin ei p r ilor: posibilitatea p r ilor de a alege legea aplicabil unui act izvor te din lege. Nu exist contract f r lege voin a p r ilor nu exist i nu se impune prin ea ns i, ci produce efecte pentru c legiuitorul i-a permis acest lucru. Modalit C.Civ.: 1. Alegerea expres de c tre p r i a legii aplicabile contractului Alegerea expres nseamn ncheierea de c tre p r i a unei clauze de alegere a legii aplicabile. Clauza poate consta ntr-o clauz inserat n contractul principal (regula) sau n ncheierea de c tre p r i a unui contract separat. Clauza contractual sau conven ia separat poart denumirea de clauz de electio iuris/pactul de lege utenda. Atunci cnd clauza este cuprins ntr-un contract, ea prezint o autonomie relativ fa de contractul n care ea este inserat . Aceea i autonomie relativ o prezint i clauza de jurisdic ie: clauz compromisorie, dac se refer la arbitraj. ile de exprimare a voin ei p r ilor prev zute att n Roma I, ct i n

pg. 60

Autonomia relativ implic ideea de autonomie i ideea de leg tur . Clauza de electio iuris este autonom fa de contractul principal deoarece cauzele de rezolu iune i reziliere sau cauzele de nulitate a contractului principal nu afecteaz valabilitatea clauzei de alegere (exemplu: nulitatea contractului principal ca urmare a nerespect rii unor condi ii de valabilitate privind autoritatea competent s -l ntocmeasc ; n acest caz, nulitatea va fi pronun at pe temeiul legii alese de p r i). Clauza de alegere urmeaz soarta contractului principal cauze de nulitate convergent : incapacitatea p r ilor de a ncheia contractul principal atrage incapacitatea de a ncheia clauza de alegere. Prin urmare, nu se poate judeca cauza dup aceast cluaz , ci se va proceda la localizarea legii aplicabile contractului. Alegerea expres este de dou feluri: a.) alegere expres direct atunci cnd p r ile prev d n mod explicit legea care va guverna contractul; b.) alegere expres indirect atunci cnd p r ile fac trimitere la o conven ie interna ional , la o reglementare nestatal (un contract tip sau condi ii generale) sau la o norm comunitar care con ine ea o clauz de alegere. 2. Alegerea implicit /tacit a legii aplicabile contractului. Alegerea de c tre p r i a legii aplicabile contractului este tacit cnd ea rezult cu un grad rezonabil de certitudine din clauzele contractuale sau din mprejur rile cauzei. Indiciile de localizare a contractului se mpart n dou categorii: a.) indicii intrinseci contractului: - inserarea de c tre p r i n contract a unei clauze de jurisdic ie exclusiv n favoarea instan elor dintr-un anumit stat; - dac p r ile s-au referit la o uzan aplicabil numai unui stat; - limba, n general, nu este un indiciu. b.) indicii extrinseci contractului: - act adi ional n care se face referire la legea unui anumit stat.

pg. 61

Momentul exprim rii voin ei p r ilor: p r ile pot alege legea aplicabil contractului oricnd anterior ivirii unui litigiu, iar, dac s-a ivit unul i el este pendinte n fa a unei instan e de judecat sau de arbitraj, alegerea se poate face pn la nchiderea dezbaterilor. ntinderea voin ei p r ilor: art. 3 Roma I prin alegerea lor, p r ile pot desemna legea aplicabil ntregului contract sau numai unei p r i din acesta. Modificarea legii aplicabile: art. 3 alin. (1) Roma I p r ile pot conveni n orice moment s supun contractul altei legi dect cea care l guverna anterior, dar aceast modificare nu poate aduce atingere valabilit ii formei contractului i nu poate afecta n mod negativ drepturile ter ilor. Modificarea produce efecte retroactive, ns cu aceste dou limit ri. Libertatea p r ilor de a alege legea aplicabil i limitele sale:

a.) concep ia obiectivist libertatea de alegere a p r ilor este limitat la una dintre legile cu care contractul are o leg tur real , efectiv ; b.) concep ia subiectivist p r ile pot alege ca aplicabil orice lege, chiar i una care nu are o leg tur obiectiv cu contractul. Roma I adopt concep ia subiectivist , ns prevede i (4) rezolv aceast problem . i anumite remedii. Art. 3 alin. (3)

Art. 3 alin. (3) Roma I n cazul n care toate elementele relevante pentru situa ia respectiv n momentul n care are loc alegerea se afl n alt ar dect cea a c rei lege a fost aleas , alegerea f cut de p r i nu aduce atingere aplic rii dispozi iilor legii acelei ri de la care nu se poate deroga prin acord. Prin urmare, n cazul n care p r ile au ales ca aplicabil contractului lor un sistem de drept care nu are nicio leg tur cu contractul, acea lege nu poate nl tura dispozi iile de ordine public n dreptul interna ional privat din legea care s-ar fi aplicat n mod obiectiv dac acea alegere nu s-ar fi exprimat. Aceast reglementare este corect , nl turnd posibilitatea fraudei la lege. Art. 3 alin. (4) Roma I extrapoleaz acela i ra ionament pentru dreptul comunitar. n afara acestor reglement ri, exist ordinea public i frauda la lege. i limit rile generale la alegerea legii aplicabile:

pg. 62

II. Dac p r ile nu au ales legea aplicabil actului juridic, judec torul sau arbitrul competent s solu ioneze un litigiu cu privire la actul respectiv va trebuie s procedeze la o localizare obiectiv a actului juridic.

Localizarea contractului dup criterii obiective este ntotdeauna subsidiar , doar dac nu exist lex voluntatis. Criteriile de localizare obiectiv a contractului sunt reglementate n art. 4 8 din Regulamentul Roma I. Din aceste articole se desprind trei solu ii conflictuale esen iale de localizare obiectiv a contractului, care se aplic n cascad : 1. n func ie de tipul specific de contract. Sediul materiei: art. 4 alin. (1) i art. 5 8 Roma I.

Art. 4 alin. (1) Roma I legea aplicabil anumitor tipuri de contracte: a.) contractul de vnzare-cump rare de bunuri regula general : contractul de vnzare-cump rare de bunuri este supus legii rii n care i are re edin a obi nuit vnz torul (lex venditoris). Contractul de vnzare-cump rare de bunuri situa ie special : cnd contractul de vnzare-cump rare are ca obiect bunuri scoase licita ie, se aplic legea rii n care are loc licita ia, dac aceast lege poate fi determinat . b.) contractul de prestare de servicii Roma I reglementeaz trei situa ii cu privire la acest contract: contractul de prest ri de servicii este supus legii rii n care i are re edin a obi nuit prestatorul de servicii regula general ; contractul de franciz este supus legii rii n care i are re edin a obi nuit beneficiarul francizei; contractul de distribu ie este supus legii rii n care i are re edin a obi nuit distribuitorul. Intr n categoria contractelor de prestare de servicii supuse regulii generale: mandatul, comisionul, agen ia, expedi ia, depozitul, antrepriza, contractele de credit bancar.

pg. 63

c.) contractul care prive te un drept real imobiliar sau care prive te un drept de loca iune asupra unui imobil este reglementat de legea rii n care este situat imobilul (lex rei sitae). Contractul de loca iune avnd ca obiect folosin a privat i temporar a unui imobil pe o perioad de 6 luni consecutive este reglementat de legea rii n care i are re edin a obi nuit proprietarul, cu condi ia ca locatarul s fie o persoan fizic i s - i aib re edina obi nuit n aceea i ar . n situa ia regul intr : contractele privind un drept real imobiliar (acele contracte care au ca obiect constituirea, transmiterea sau stingerea unui drept real imobiliar: contractul de vnzare-cump rare imobiliar , schimbul imobiliar sau dona ia imobiliar , dobndirea, transmiterea i stingerea dezmembr mintelor drepturlui de proprietate asupra unui imobil, precum i posesia imobiliar ). d.) orice contract ncheiat n cadrul unui sistem multilateral care reune te sau faciliteaz reuniunea de interese multiple de vnzare-cump rare de instrumente financiare ale ter ilor va fi reglementat de o lege unic , potrivit normelor specifice aplicabile acelui sistem multimodal art. 4 alin. (1) lit. h) Exemple: vnz rile de ac iuni sau obliga iuni. Sistemele multimodale au norme nediscre ionare, care nu sunt la latitudinea p r ilor i care reglementeaz aceste contracte. 2. n func ie de legea rii n care i are re edin a obi nuit contractant care efectueaz presta ia caracteristic . partea

Sediul materiei: art. 4 alin. (2) Roma I n cazul n care contractului nu i se aplic alin. (1), contractul este reglementat de legea rii n care i are re edin a obi nuit partea contractant care efectueaz presta ia caracteristic . Presta ie caracteristic : a.) presta ia caracteristic este presta ia p r ii care, ntr-un contract translativ de proprietate, nstr ineaz un bun mobil schimbul (legea rii oric reia dintre p r i), dona ia de bunuri mobile (legea de la re edin a obi nuit a donatorului); b.) contractele de nchiriere sau alte contracte prin care se pune la dispozi ia unei persoane, pe o durat de timp determinat , folosin a unui bun mobil debitorul presta iei caracteristice este locatorul sau comodantul. 3. n func ie de legea rii cu care contractul prezint leg turile cele mai strnse. i (4) Roma I.

Sediul materiei: art. 4 alin. (3)

pg. 64

Acest criteriu implic dou idei. Art. 4 alin. (3) n cazul n care, din ansamblul circumstan elor, cauzei rezult f r echivoc c respectivul contract are n mod v dit o leg tur mai strns cu o alt lege dect cea stabilit potrivit criteriilor 1 i 2, se va aplica aceast din urm lege. Art. 4 alin. (4) n cazul n care legea aplicabil nu poate fi determinat n temeiul criteriilor 1 i 2, se va aplica legea rii cu care contractul prezint leg turile cele mai strnse. Ambele reglement ri fac aplicabil legea rii cu care contractul are leg turile cele mai srnse. Acest concept este cunoscut sub denumirea de legea proprie a contractului. Prin no iunea de leg turile cele mai strnse, chestiunea r mne la latitudinea judec torului sau arbitrului, care se va orienta dup circumstan ele cauzei. n acest sens, practica a relevat anumite indicii intrinseci i extrinseci: dac toate elementele relevante ale unui contract sunt ntr-un stat, se poate considera c acel contract are leg tur cu statul respectiv; dac contractul se ncheie n mod obligatoriu de c tre o anumit autoritate public , se poate considera c are leg tur cu legea autorit ii; locul ncheierii contractului criteriu tradi ional.

____________________________________

Art. 20 din Roma I exclude retrimiterea n materia obliga iilor contractuale aplicarea legii oric rei ri determinat potrivit acestui Regulament nseamn aplicarea normelor de drept n vigoare cu excluderea normelor de drept interna ional privat (normelor conflictuale).

pg. 65

Legea aplicabil altor contracte numite de c tre Roma I

Contractul de transport - art. 5 din Roma I: y contractele de transport de m rfuri dou solu ii conflictuale: legea aleas p r i (lex voluntatis) sau localizarea obiectiv a legii: legea rii n care i are re edina a obi nuit transportatorul, condi ia ca locul de nc rcare sau desc rcare sau re edin a obi nuit exportatorului s fie, de asemenea, n acea ar ; legea rii n care este situat locul de livrare convenit de p r i. contractele de transport de pasageri dou solu ii conflictuale: legea aleas p r i (lex voluntatis) sau localizarea obiectiv a legii: legea rii n care i are re edin a obi nuit pasagerul, dar cu condi ca locul de plecare sau de destina ie s fie, de asemenea, n ara respectiv legea re edin ei obi nuite a transportatorului. de cu a

de ia ;

Roma I limiteaz sfera legilor dintre care p r ile pot s aleag , n cazul contractului de transport de pasageri. P r ile pot s aleag numai ntre: legea re edin ei obi nuite a pasagerului; legea re edin ei obi nuite a transportatorului; legea sediului administra iei centrale a transportatorului; legea locului de plecare; legea locului de sosire. Art. 5 alin. 3 Roma I n cazul n care p r ile nu au ales legea aplicabil contractului, n lipsa alegerii, dac din circumstan ele cauzei rezult f r echivoc c acel contract are n mod v dit o leg tur mai strns cu o alt lege dect cele men ionate anterior, se va aplica acea lege. Contractele ncheiate cu consumatorii art. 6 Roma I Defini ie: acel contract care este ncheiat de c tre o persoan fizic ntr-un scop care poate fi considerat ca neavnd leg tur cu activitatea sa profesional (acesta este consumatorul) i o persoan care ac ioneaz n exercitarea activit ii sale profesionale (profesionistul). Exist dou solu ii conflictuale majore: 1. a.) contractelor ncheiate cu consumatorii li se aplic legea statului n care consumatorul i are re edin a obi nuit , cu condi ia ca profesionistul s - i desf oare activitatea comercial sau profesional chiar n ara n care consumatorul i are re edin a obi nuit i respectivul contract s se nscrie n sfera activit ilor profesionistului din acea ar ;

pg. 66

b.) p r ile pot alege legea aplicabil contractului cu consumatorii, dar aceast alegere nu poate priva pe consumator de protec ia acordat lui de legea care ar fi fost aplicabil potrivit solu iei 1. a.). 2. n cazul n care solu iile de la punctul 1 nu se pot aplica, legea contractului se stabile te potrivit regulilor generale: lex voluntatis, potrivit art. 3, sau localizarea obiectiv , potrivit art. 4.

Contractele de asiguarare art. 7 Roma I Reglement rile art. 7 se aplic indiferent unde se produce riscul asigurat = aplicare universal . art. 7 are o

Solu iile conflictuale propriu-zise difer dup cum este vorba de asigur ri facultative sau obligatorii. I. Asigur rile facultative. Exist dou solu ii conflictuale majore: 1. Legea aplicabil contractelor de asigurare care acoper riscuri majore (Directiva 239 din 1973 define te n art. 5 no iunea de riscuri majore se refer la avioane, nave, platforme petroliere, accidente majore, cum ar fi cele atomice etc.) 3 solu ii conflictuale: a.) legea aleas de c tre p r i (lex voluntatis) nelimitat , n acest caz; b.) legea rii n care i are re edin a obi nuit asigur torul; c.) n cazul n care, din circumstan ele cauzei, rezult f r echivoc c acel contract are n mod v dit o leg tur mai strns cu o alt ar , se aplic legea acelei ri. 2. Celelalte riscuri n acest caz exist 2 solu ii conflictuale, cu anumite subdiviziuni: A. a.) P r ile pot alegea legea aplicabil contractului, dar autonomia de voin este limitat pot alege numai una dintre urm toarele legi: legea statului membru n care este situat riscul n momentul ncheierii contractului; legea re edin ei obi nuite a titularului poli ei de asigurare; legea cet eniei titularului poli ei de asigurare etc.

pg. 67

b.) n cazul n care statele membre a c ror lege este aplicabil potrivit solu iilor de la A. a.) acord o mai mare libertate n ceea ce prive te legea aplicabil contractului, p r ile se pot prevala de acea libertate. B. n cazul n care p r ile nu au ales legea aplicabil , contractul de asigurare se va supune legii statului membru n care este situat riscul n momentul ncheierii contractului. II. Asigur rile obligatorii.

Art. 7 alin. 4 Roma I contractelor de asigurare care acoper riscurile pentru care un stat membru impune obligativitatea asigur rii, li se aplic i cteva norme suplimentare. Contractele de asiguare obligatorie trebuie s respecte dispozi iile specifice stabilite n leg tur cu asigurarea respectiv de statul membru care impune obliga ia.

Contractele individuale de munc art. 8 Roma I Exist 4 solu ii conflictuale: 1. Legea ales de c tre p r i. Cu toate acestea, o astfel de alegere nu poate priva angajatul de protec ia acordat lui n temeiul dispozi iilor de la care nu se poate deroga prin conven ie (imperative) din legea care, n absen a alegerii, ar fi fost aplicabil contractului de munc . 2. Legea rii n care angajatul i desf executarea contractului. oar n mod obi nuit activitatea n

n cazul n care angajatul lucreaz temporar ntr-o alt este delegat sau deta at ntr-o alt ar , nu se consider c n mod obi nuit i desf oar activitatea. 3. Legea 4. Legea rii n care este situat unitatea angajatoare.

ar , adic n cazul n care i-a schimbat locul n care

rii cu care contractul are leg tura cea mai strns .

pg. 68

Domeniul de aplicare a legii contractului

Art.12 din Roma I reglementeaz sumar domeniul de aplicare alegii contractului: legea aplicabil contractului reglementeaz n special: 1. Condi iile de fond pentru ncheierea valabil a contractului lex contractus este aplicabil de regul i n cazul n care exist un litigiu cu privire la condi iile de fond sau existen a valabil a contractului (art. 10 alin. 1 Roma I existen a i valabilitatea contractului sunt determinate de legea care l-ar reglementa dac acel contract ar fi valabil.). Cu toate acestea, pentru a stabili faptul c i-a dat sau nu consim mntul pentru ncheierea unui contract, o parte poate s invoce legea rii n care i are re edin a obi nuit , dac din circumstan ele respective rezult faptul c ar fi rezonabil ca respectivul comportament s se determine potrivit acelei legi. Condi iile de fond sunt: capacitatea, consim Nu toate sunt supuse legii contractului. mntul, obiectul, cauza i modalit ile.

a.) Capacitatea de a contracta nu este supus legii contractului, ci legii personale a p r ii n cauz , dup cum este vorba despre o persoan fizic sau o persoan juridic art. 2572 i 2580 C.Civ. b.) Consim mntul este supus legii contractului elementele: - raportul dintre voin a real i cea declarat ; - condi iile consim mntului; - viciile de consim mnt; - mecanismul form rii consim mntului; - regimul juridic al t cerii. c.) Obiectul i cauza sunt supuse legii contractului. Bunul ns , ca obiect derivat al contractului, iese din sfera legii contractului i este supus normelor legii aplicabile bunurilor art. 2613 C.Civ. d.) Modalit ile sunt supuse legii contractului. 2. Interpretarea contractului. Ea este supus legii contractului. Interpretarea este reglementat de art. 12 Roma I. 3. Efectele contractului. Sunt supuse legii contractului urm toarele elemente: a.) drepturile i obliga iile p r ilor;

pg. 69

b.) principiile care guverneaz efectele contractului: principiul for ei obligatorii, principiul irevocabilit ii, principiul relativit ii efectelor, regimul ter ilor, al avnzilor-cauz etc. c.) efectele specifice contractelor sinalagmatice: - excep ia de neexecutare i rezolu iunea pentru neexecutare sunt stabilite de lex contractus; - riscul contractului este supus legii contractului; - riscul lucrului este supus legii locului situ rii bunului regimului real. 4. Prezum iile legale i sarcina probei contractului.

Sunt supuse legii contractului i sunt men ionate explicit de Roma I n art. 12. Mijloacele de prob a contractului sunt supuse legii formei contractului art. 18 Roma I. Celelalte aspecte merg dup lex contractus. 5. Executarea contractului. De regul , executarea este supus legii contractului. Prin excep ie, anumite aspecte privind executarea sunt supuse altei legi dect cea a contractului. Este supus legii contractului executarea obliga iilor n scute din contract, constnd n: y modalit ile de executare; y regimul pl ii: locul, data, imputa ia etc.; y durata n timp a contractului, n cazul n care ea este stabilit prin contract; y problema punerii n ntrziere a debitorului; y formalit ile de punere n ntrziere sunt supuse legii locului de efectuare a notific rii; y existen a sau inexisten a teoriei impreviziunii. Prin excep ie, anumite aspecte privind executarea sunt supuse unor legi diferite: modalit ile de executare i m surile ce pot fi luate n cazul unei execut ri defectuaose sunt supuse locului de executare (lex loci executionis/solutionis) art. 12 alin. 2 Roma I: modurile i formalit ile concrete de executare a contractului; m surile pe care creditorul trebuie s le ndeplineasc pentru punerea n executare a contractului i pentru punerea n ntrziere a debitorului; m surile pe care creditorul poate s le ia pentru prentmpinarea neexecut rii; ex.: acordarea unei termen de gra ie; recep ia cantitativ i calitativ a m rfii; m surile pentru remedierea neexecut rii sau pentru restrngerea efectelor prejudiciabile.

pg. 70

 regimul monedei de plat este supus legii rii care a emis mondea (lex monetae): regimul convertibilit ii, inconvertibilit ii, al transferului sau al transferului peste frontier . 6. Drepturile creditorului asupra patrimoniului debitorului. Drepturile creditorului asupra patrimoniului debitorului care rezult din contract sunt supuse legii contractului: - regimul ac iunii pauliene sau revocatorii; - regimul ac iunii n declararea simula iei; - regimul ac iunii oblice sau subrogatorii. 7. R spunderea contractual . Art. 12 Roma I reglementeaz expres r spunderea contractual . Elemente concrete: condi iile r spunderii contractuale; consecin ele neexecut rii totale sau par iale a obliga iei sau ale execut rii cu ntrziere; regimul for ei majoare i a altor clauze exoneratoare de r spundere; regulile privind evaluarea prejudiciului regimul daunelor interse, compenstorii i moratorii. n ceea ce prive te daunele cominatorii, tendin a este de aplicare a legii forului; regimul dobnzilor; regimul clauzei penale; regimul conven iilor asupra r spunderii. 8. Stingerea obliga iilor n scute din contract. Aceasta include 9. Nulitatea contractului. Art. 12 Roma I. Elemente concrete: cauzele de nulitate de fond; sfera persoanelor care pot invoca nulitatea; ct timp poate fi invocat nulitatea problema prescriptibilit anulare; i prescprip ia i dec derea din drepturi art. 12 Roma I.

ii ac iunii n

pg. 71

 problema dac nulitatea poate sau nu s fie acoperit prin confirmare; efectele nulit ile; principiile care guverneaz nulitatea. nulit Legea aplicabil obliga iei de restituire a unei presta ii n cazul declar rii ii contractului reglementat de Roma I, coroborat cu Roma II.

Roma II, art. 10 alin. 1 obliga ia de restituire a unei presta ii care intervine n cazul n care un contract a fost anulat este supus legii contractului, nu legii faptului juridic.

Non-domeniul contractului

y y y

conven iile matrimoniale merg dup C.Civ.; conven iile de arbitraj i conven iile de jurisdic ie (formul conveniens); obliga iile care decurg din n elegeri ce au avut loc nainte de semnarea unui contract merg dup Roma II.

pg. 72

REGULAMENTUL ROMA II

Face o distinc ie ntre: y y faptele juridice ilicite; faptele juridice licite. Faptele juridice ilicite

Art. 4 Roma II regul general ; art. 5 9 Roma II reglement ri speciale privind anumite tipuri de delicte. Norma general ofer trei solu ii conflictuale: norma general propriu-zis ; o excep ie de la aceast norm ; o clauz derogatorie (solu ia de salvare).

Norma general Art. 4 alin. 1 Roma II legea aplicabil obliga iilor necontractuale care decurg dintro fapt ilicit este legea rii n care s-a produs prejudiciul (lex loci laesionis). n dreptul romn, tradi ional se aplica lex loci delicti commisii. Excep ia Art. 4 alin. 2 Roma II n cazul n care f ptuitorul i victima i au re edin a obi nuit n aceea i ar n momentul producerii prejudiciului, se va aplica legea acelei ri. Sintagma momentul producerii prejudiciului solu ioneaz Clauza derogatorie Art. 4 alin. 3 Roma II n cazul n care reiese clar din toate circumstan ele referitoare la caz c fapta ilicit are n mod vdit o leg tur mai strns cu o alt ar dect cea men ionat n solu iile conflictuale men ionate mai sus, se va aplica legea rii respective. Normele specifice Art. 5 Roma II r spunderea pentru produsele defectuoase obliga iile contractuale care decurg din prejudiciile cauzate de un produs defectuos sunt supuse, n scar , la 4 solu ii conflictuale: i conflictul mobil de legi.

pg. 73

1. dac f ptuitorul i victima i au re edin a n aceea i ar n momentul producerii prejudiciului, se aplic legea re edin ei obi nuite; 2. dac nu este cazul, se aplic una dintre urm toarele trei legi, de asemenea n scar : a.) legea rii n care victima i-a avut re edin a obi nuit n momentul producerii prejudiciului; b.) legea rii n care s-a achizi ionat produsul, dac acesta este comercializat n ara respectiv ; c.) legea rii n care a fost cauzat prejudiciul, dac produsul a fost comercializat n ara respectiv . 3. legea re edin ei obi nuite a f ptuitorului, dac f ptuitorul nu putea s prevad n mod rezonabil c produsul respectiv a fost comercializat n statele a c ror lege este aplicabil potrivit solu iilor conflictuale de mai sus; 4. dac rezult clar din circumstan ele cauzei c respectiva fapt ilicit are n mod v dit o leg tur mai strns cu alt lege, se aplic legea acelei ri.

Art. 6 Roma II concuren a neloial Legea aplicabil concuren ei neloiale

i actele care ngr desc libera concuren

a.) n cazul n care, ca urmare a delictului, sunt afectate rela iile concuren iale sau interesele colective ale consumatorilor, se aplic legea rii n care acele interese sunt afectate. b.) Dac un act de concuren neloial afecteaz exclusiv interesele unui anumit concurent, se aplic norma general din art. 4. Ocrotirea liberei concuren e a.) Solu ia regul legea aplicabil obliga iilor necontractuale care decurg din restrngerea concuren ei sunt supuse legii rii unde pia a este/poate fi afectat . b.) n cazul n care pia a este/poate fi afectat n mai multe ri, iar reclamantul solicit desp gubiri n fa a instan ei de la domiciliul prtului, poate fi aplicat i legea respectivei instan e (legea instan ei sesizate). Art. 7 Roma II daunele aduse mediului. De regul , se aplic regula general , lex loci damnii, dar victima delictului de mediu poate s i ntemeieze ac iunea i pe legea rii unde s-a produs prejudiciul. Aer. 8 Roma II nc lc rile aduse dreptului de proprietate intelectual .

pg. 74

De regul , se aplic legea rii pentru care se solicit protec ie, iar n cazul n care, prin excep ie, este vorba despre un drept de proprietate intelectual reglementat unitar la nivelul comunit ii, se va aplica legea rii unde s-a produs delictul. Art. 9 Roma II ac iunile sindicale. Prejudiciile sunt supuse legii rii unde a fost ntreprins acea ac iune.

pg. 75

Legea aplicabil obliga iilor decurgnd din fapte licite

Roma II reglementeaz n legea aplicabil obliga iilor decurgnd din fapte licite: mbog irea f r just cauz mpreun cu plata nedatorat ; gestiunea de afaceri negotiorum gestio; culpa in contrahendo.

mbog

irea f r just cauz mpreun cu plata nedatorat

Exist 4 solu ii conflictuale care se aplic n cascad : y dac aceste fapte se afl n leg tur cu un raport juridic existent ntre p r i i, mai ales, un contract existent ntre p r i, se va aplica legea acelui contract accesorium sequitur principale; dac p r ile i au re edin a obi nuit n aceea i ar , n momentul producerii faptului licit respectiv, se aplic legea acelei ri legea re edin ei obi nuite comune a p r ilor raportului juridic; legea locului unde s-a produs mbog irea f r just cauz lex loci; n cazul n care rezult clar din toate circumstan ele cauzei c acea obliga ie are n mod v dit o leg tur mai strns cu legea altei ri, se va aplica legea acelei ri.

y y

Gestiunea de afaceri

Exist 4 solu ii conflictuale care se aplic n cascad : y dac aceste fapte se afl n leg tur cu un raport juridic existent ntre p r i i, mai ales, un contract existent ntre p r i, se va aplica legea acelui contract accesorium sequitur principale; dac p r ile i au re edin a obi nuit n aceea i ar , n momentul producerii faptului licit respectiv, se aplic legea acelei ri legea re edin ei obi nuite comune a p r ilor raportului juridic; legea rii unde are loc gestiunea de afaceri lex loci; n cazul n care rezult clar din toate circumstan ele cauzei c acea obliga ie are n mod v dit o leg tur mai strns cu legea altei ri, se va aplica legea acelei ri.

y y

pg. 76

Culpa in contrahendo legea aplicabil obliga iilor necontractuale care decurg din n elegerile la care se ajunge nainte de semnarea unui contract, indiferent dac acel contract a fost semnat sau nu. n acest ipotez exist dou solu ii conflictuale: y y se aplic legea contractului n cauz sau, dac nu a fost semnat, legea care s-ar fi aplicat acelui contract accesorium sequitur principale; dac nu poate fi stabilit legea potrivit primei solu ii, legea aplicabil va fi una dintre urm toarele trei legi: legea statului unde s-a produs prejudiciul lex loci damni/laesionis; legea re edin ei obi nuite comune a p r ilor n momentul producerii faptului; aplicarea pirncipiului legii proprii - n cazul n care rezult clar din toate circumstan ele cauzei c acea obliga ie are n mod v dit o leg tur mai strns cu legea altei ri, se va aplica legea acelei ri.

pg. 77

PROCESUL CIVIL INTERNA IONAL

I. II. III. IV.

Competen a jurisdic ional n raporturile de drept interna ional privat. Legea aplicabil procedurii n litigiile de drept interna ional privat. Condi ia juridic a str inului ca parte n proces. Efectele hot rrilor judec tore ti i arbitrale str ine n Romnia.

I.

Competen a jurisdic ional n raporturile de drept interna ional privat.

Reglement ri interne: reglement ri de drept comun art. 148 157 din Legea 105. 1. Competen a facultativ a instan elor romne. Principiul este reglementat n art. 148 instam ele judec tore ti romne sunt competente n condi iile care urmeaz s solu ioneze procesele dintre o parte romn io parte str in sau numai dintre str ini, persoane fizice sau juridice. Reglementarea situa iilor n care instan ele romne sunt competente clasificare: a.) Competen a ratione personae i ratione loci a instane lor romne:

Art. 149 - Instan ele romne sunt competente: dac prtul sau unul dintre ei i are domiciliul, re edin a sau fondul de comer n Romnia; dac prtul din str in tate nu are un domiciliu cunoscut, cererea se introduce la instan a domiciliului sau re edin ei reclamantului din ar ; dac sediul prtului persoan juridic se afl n Romnia; o persoan juridic str in este considerat a- i avea sediul pe teritoriul rii n cazul n care are aici o sucursual , o filial , o agen ie sau o reprezentan ; dac reclamantul din cererea de pensie de ntre inere are domiciliul n Romnia; dac legea unde a luat na tere sau trebuie executat fie chiar n parte o obliga ie izvort dintr-un contract se afl n Romnia; dac locul unde a intervenit un fapt juridic din care decurg obliga ii extracontractuale sau efectele sale se produc n Romnia; dac locul de nc rcare sau de desc rcare a unei m rfi transportate se afl n Romnia;

pg. 78

 dac bunul asigurat sau locul producerii riscului se afl n Romnia, n cazul contractului de asigurare; dac ultimul domiciliu al defunctului sau bunurile r mase dup el se afl n Romnia; dac imobilul la care se refer cererea se afl n Romnia (forum rei sitae) art. 149 se refer la ac iunile persoanle imobiliare, c ci pentru cele reale imobiliare exist o competen excep ional exclusiv . b.) Competen a ra ione materiae a instan elor romne: Art. 150 Instan ele romne sunt competent s judece: procesele dintre persoane cu domiciliu n str in tate referitoare la acte sau fapte de stare civil nregistrate n Romnia, dac cel pu in una dintre p r i este cet ean romn; procesele referitoare la ocrotirea unui minor sau a unui interzis judec toresc, dac el este cet ean romn, chiar cu domiciliul n str in tate; falimentul sau orice alt procedur judiciar privind ncetarea pl ilor n cazul unei societ i comerciale str ine care are un sediu secundar pe teritoriul rii. 2. Competen a exclusiv a instan elor romne. Art. 151 Instan ele romne sunt exclusiv cmpetente s judece procesele privind raporturi de drept interna ional privat referitoare la: actele de stare civil ntocmite n Romnia i care privesc persoane domiciliate n ar ; ncuviin area adop iei, dac adoptatul are domiciliul n ar i este i cet ean romn sau apatrid; tutela sau curatela unei persoane domiciliate n ar , indiferent de cet enia ei; punerea sub interdic ie a unei persoane domiciliate n ar ; desfacerea, nulitatea c s toriei, precum i alte litigii dintre so i, dac , la data cererii, ambii so i domiciliaz n Romnia i cel pu in unul dintre ei este cet ean romn; mo tenirea l sat de o persoan care a avut ultimul domiciliu n Romnia ac iunile reale rezultate din mo tenire; imobilele situate pe teritoriul rii ac iunile reale imobiliare; executarea silit a unui titlu executoriu pe teritoriu Romniei. n cazul n care competen a exclusiv a instan elor romne este nc lcat i se pune problema recunoa terii i execut rii acelei hot rri str ine n Romnia, recunoa terea i executarea vor fi refuzate.

pg. 79

Art. 153 n cazul n care o jurisdic ie str in se declar necompetent s solu ioneze o ac iune formulat de un cet ean romn, acea ac iune poate fi introdus n fa a instane elor romne (instan ele romne dobndesc competen general ). Persoana va merge cu procesul la instan a cu care ac iunea prezint leg turile cele mai strnse. Art. 154 reglementeaz situa ia n care p r ile au ales competen a de jurisdic ie (cnd exist o conven ie de jurisdic ie forum conveniens) dac p r ile au supus prin conven ie litigiul dintre ele competen ei unei anumite instan e, aceasta va fi nvestit cu competen jurisdic ional , cu urm toarele dou excep ii: dac instan a aleas este str in , dar litigiul intr n competen a exclusiv a instan elor romne; dac instan a este romn , iar una dintre p r i dovede te c acel litigiu intr n competen a exclusiv a unei instan e str ine. Art. 155 n cazul n care instan ele romne sunt competente, dar nu se poate stabili care anume dintre ele este ndrept it s solu ioneze procesul, cererea va fi ndreptat la Judec toria sectorului 1 Bucure ti sau la Tribunalul Municipiului Bucure ti, n func ie de competen a ad valorem. Art. 156 competen a instan elor romne aplicat potrivit articolelor precedente nu este nl turat prin faptul c acela i proces sau un proces conex este dedus n fa a unei instan e str ine. Prin urmare, legea romn exclude litispenden a i conexitatea. Aceste dispozi ii se aplic numai statelor nemembre ale U.E. Statelor membre li se aplic Regulamentul 44/2001, care are n vedere conexitatea i litispenden a. Art. 157 instan a sesizat este obligat s - i verifice din oficiu competen a general i, n cazul n care sesizeaz c nici ea, nici o alt instan romn nu este competent , respinge cererea ca nefiind de competen a instan elor romne.

pg. 80

Regulamentul 44/2001 privind competen a judiciar , recunoa terea hot rrilor n materie civil i comercial

i executarea

Regulamentul reglementeaz nu numai competen a judiciar . Regulamentul 44 se aplic n materie civil i comercial dreptul privat; per a contrario, Regulamentul 44 nu se aplic pentru materiile publice (materie fiscal , vamal sau administrativ ). Regulamentul nu se aplic n materie de faliment sau proceduri similare i nu se aplic n materie de arbitraj. Competen a exist 4 categorii de reglement ri: 1. Dispozi iile generale art. 2: regula general de competen vizeaz domiciliul prtului sub rezerva dispozi iunilor urm toate, persoanele domiciliate pe teritoriul unui stat membru pot fi ac ionate n justi ie indiferent de na ionalitatea lor pe teritoriul statului membru n cauz (acolo unde sunt domiciliate). 2. Competen e speciale facultative aplicate ratione materiae. Art. 5 o persoan care are domiciliul pe teritoriul unui stat membru poate fi ac ionat n justi ie ntr-un alt stat membru n urm toarele situa ii: a.) n materie contractual poate fi ac ionat la urm toarele instan e: la locul n care contractul sau obliga ia care face obiectul contractului a fost sau urmeaz a fi executat ; n cazul vnz rii de m rfuri, la locul unde au fost sau trebuie s fie livrate m rfurile; n cazul prest rilor de servicii, la locul unde au fost sau trebuie s fie prestate serviciile. b.) n materia obliga iei de ntre inere, ac iunea poate fi introdus la instan a de la locul unde creditorul obliga iei de ntre inere este domiciliat sau i are re edin a obi nuit . c.) n materie delictual fapta prejudiciabil . i cvasi-delictual la instan a locului unde s-a produs

pg. 81

d.) n cazul n care ac iunea este introdus mpotriva unei societ i comerciale care are o sucursal , o agen ie sau o altfel de unitate de acest tip, ac iunea poate fi introdus la locul unde acea unitate este localizat . 3. Situa ii de competen imperativ (exclusiv ).

A. n materia contractelor de asigurare lucurile sunt diferite dup cum asigur torul este prt sau asigur torul este reclamant: a.) dac asigur torul este prt, el poate fi ac ionat n justi ie fie: la instan a statului unde i are domiciliul; la instan a de la domiciliul reclamantului. b.) dac asigur torul este reclamant, el nu are dect o singur posibilitate: instan a domiciliului persoanei asigurate. n aceste cazuri, competen a este exclusiv , dar nu imperativ . Nu se poate deroga prin conven ie dect dac aceast conven ie se ncheie ulterior na terii litigiului. B. n materia contractelor ncheiate cu consumatorii. Lucurile sunt diferite dup cum consumatorul este prt sau este reclamant: a.) n cazul n care consumatorul este reclamant, el poate ac iona n justi ie fie: la instan a statului unde i are domiciliul; la instan a de la domiciliul reclamantului. b.) n cazul n care consumatorul este prt, nu exist dect o singur posibilitate: instan a domiciliului consumatorului. n aceste cazuri, competen a este exclusiv , dar nu imperativ . Nu se poate deroga prin conven ie dect dac aceast conven ie se ncheie ulterior na terii litigiului. C. n materia contractelor individuale de munc . Dac angajatorul este prt, angajatul reclamant poate merge fie: la instan a de la domiciliul angajatorului prt; la instan a locului unde angajatul reclamant i desf oar n mod obi nuit activitatea. Dac angajatorul este reclamant, el nu poate merge dect la instan a locului unde angajatul prt i are domiciliul.

pg. 82

n aceste cazuri, competen a este exclusiv , dar nu imperativ . Nu se poate deroga prin conven ie dect dac aceast conven ie se ncheie ulterior na terii litigiului. 4. Situa ii de competen exclusiv absolut .

a.) n materie de drepturi reale imobiliare sau de nchiriere a unor imobile este exclusiv competent instan a din statul membru pe teritoriul c ruia este situat imobilul. b.) Pentru litigiile privind valabilitatea constituirii, nulitatea sau dizolvarea unei societ i comerciale sau altei persoane juridice ori litigiile privind valabilitatea deciziilor organelor de conducere ale respectivelor persoane este competent instan a de la sediul persoanei. c.) Pentru valabilitatea nregistr rii n registre publice - instan a de la sediul registrului. d.) n materie de proprietate intelectual instan a de la locul unde respectivul drept a fost depus sau nregistrat. e.) Litigiile privind executarea hot rrilor judec tore ti instan a locului unde urmeaz a se face executarea silit (locus executionis). Dac p r ile au convenit cu privire la instan a competent (forum conveniens) competen a revine acelei instan e i este o competen exclusiv , cu excep ia unei conven ii contrare a p r ilor (mutuus dissensus). Art. 25 reglementeaz obliga ia instan ei de a- i verifica propria competen dac instan a este sesizat cu un litigiu care este de competen a exclusiv a unei alte instan e, instan a sesizat se declar din oficiu necompetent . n cazurile n care nu este vorba despre competen exclusiv , dac o instan este sesizat i constat c n cauz competen a apar ine instan ei dintr-un alt stat, unde prtul i are domiciliul, ea se va declara necompetent dac prtul nu se nf i eaz naintea ei. n cazul n care cereri privind acela i obiect i aceea i cauz sunt introduse de acelea i p r i naintea unor instan e din state diferite, instan a sesizat ulterior suspend din oficiu ac iunea pn n momentul n care prima instan sesizat i stabile te competen a. Dac prima instan se declar competent , instan a ce-a de-a doua sesizat i va declina competen a n favoarea primei instan e. Art. 28 n cazul n care ac iunile sunt conexe, dac sunt pendinte n fa a a dou sau mai multe instan e din state diferite, instan a cea de-a doua sesizat poate suspenda judecata;

pg. 83

dac cele dou ac iuni sunt pendinte n prim instan , instan a sesizat ulterior poate, la cererea uneia dintre p r i, s - i decline competen a dac prima instan s-a declarat competent s judece cauza.

II.

Legea aplicabil procedurii n litigiile de drept interna ional privat.

Reglement ri interne: legea aplicabil procedurii n dreptul interna ioal privat art. 158, 159 din Legea 105. Legea aplicabil capacit ii procesuale este legea persoanei. de legea care guverneaz fondul

Calitatea procesual a p r ilor este determinat raportului juridic dintre p r i.

Procedura propriu-zis este supus legii forului condi iile probei etc. Art. 161 pentru mijloacele de prob ale unui act juridic precum i puterea doveditoare a unui nscris care atest un act juridic se alege legea actului sau lex voluntatis. Pentru proba faptelor, se aplic legea locului producerii faptului. Administrarea probelor se face potrivit legilor forului. Reglement ri interne speciale privind dou aspecte: cooperarea judiciar interna ional privind problema supralegaliz rii Legea 189/2003 privind asisten a judiciar interna ional n materie civil i comercial . Cooperarea judiciar interna ional no iune generic global care exprim , de regul , urm toarele trei institu ii: y comunicarea actelor de procedur n/din str in tate; y ob inerea de probe din str in tate; y informa iile asupra dreptului str in. Legea 189/2003 privind asisten a judiciar interna ional n materie civil 1. Comunicarea actelor judiciare i extrajudiciare n/din str in tate. i comercial

a.) Comunicarea actelor de procedur n str in tate autoritatea public prin care autorit ile judiciare romne comunic actele n str in tate este Ministerul Justi iei. Ministerul are posibilitatea, dup ce face controlul de legalitate, s trimit actul de procedur n str in tate, n urm toarele moduri: y prin po t , direct destinatarului;

pg. 84

autorit ii centrale competente din statul solicitat; misiunii diplomatice sau consulare romne din statul solicitat, prin Ministerul Afacerilor Externe. Art. 6 prevede con inutul obligatoriu al actului. y y b.) Comunicarea actelor de procedur din str in tate comunicarea se face tot prin Ministerul Justi iei, care le va trimite judec toriei n a c rei raz teritorial locuie te sau i are sediul destinatarul. Judec toria va proceda la comunicarea actului c tre destinatarul intern, conform normelor de procedur din dreptul romn. Cererea de comunicare poate fi refuzat numai dac se consider o atingere adus suveranit ii sau siguran ei na ionale. 2. Comisiile rogatorii interna ionale. Comisia rogatorie interna ional = actul prin care o autoritate judiciar dintr-un stat mandateaz o autoritate judiciar dintr-un alt stat s ndeplineasc , n locul i n numele s u, un act judiciar ntr-un caz determinat. Prin comisie rogatorie se pot efectua audieri de martori, ob inere de documente, expertize, realizarea de anchete, procurarea de alte acte sau informa ii. a.) Solicitarea de comisii rogatorii n str in tate. Instan ele romne pot s solicite realizarea de comisii rogatorii n str in tate. Ministerul de Justi ie este autoritatea care transmite cererea autorit ii centrale din statul solicitat. Comisia rogatorie are exact aceea i for ca i o prob intern .

b.) Solicitarea de comisii rogatorii din str in tate. Solicitarea se transmite Ministerului Justi iei, care transmite cererea judec toriei n a c rei raz teritoarial urmeaz a se efectua actul. Judec toria efectuaz respectiva comisie potrivit legii romne, dar poate lua n considerare i folosirea unei proceduri speciale solicitate de autoritatea str in , dac acest lucru nu contravine legii romne. Autoritatea judiciar romn este obligat s informeze autoritatea judiciar str in cu privire la data i locul comisiei i poate permite, la cerere, participarea magistra ilor str ini la procedur . Comisia rogatorie poate fi refuzat pentru motive de afectare a suveranit ii i pentru protejarea siguran ei na ionale.

pg. 85

3. Informa ii asupra dreptului str in. Se realizeaz prin intermediul Ministerului Justi iei. (A se vedea mai sus). R spunsul dat de autoritatea str in este dat tot Ministerului Justi iei, care l transmite instan ei competente. Problema supralegaliz rii Un act juridic ntocmit de o autoritate str in , pentru a putea fi valabil n fa a unei autorit i romne, trebuie supralegalizat art. 62 din Legea 105. Supralegalizarea se face pe cale administrativ ierarhic se supralegalizeaz la Ministerul Justi iei i, dup aceea, la misiunea diplomatic din acea ar . Scutirea de supralegalizare este permis numai n temeiul legii, n temeiul unei conven ii interna ionale la care Romnia este parte sau pe baz de reciprocitate. Dac este vorba despre un act romn ce trebuie s produc efecte n str in tate, supralegalizarea se face de Ministerul Justi iei romn i, dup aceea, de Ministerul Afacerilor Externe.

pg. 86