Sunteți pe pagina 1din 55

Ghid de intervenie n cazurile de violen n familie

AGEN IA NA IONAL PENTRU PROTEC IA FAMILIEI AGEN IA NA IONAL PENTRU PROTEC IA FAMILIEI
Sttrr.. Dem II.. Dobrrescu nrr.. 2--4,, corrp D,, ettajj 6,, secttorr 1,, Bucurre ttii S Dem Dob escu n 2 4 co p D e a 6 sec o 1 Bucu e Tell../ffax:: 021/314..83..22;; Fax:: 021/314..82..45;; www..anpff..rro Te / ax 021/314 83 22 Fax 021/314 82 45 www anp o CENTRUL--PILOT DE ASISTEN I PROTEC IE A VICTIMELOR CENTRUL PILOT DE ASISTEN I PROTEC IE A VICTIMELOR VIOLEN EI N FAMILIE VIOLEN EI N FAMILIE Bd.. Ghe.. Magherru nrr.. 6--8,, secttorr 1,, Bucurre ttii,, Tell../ffax:: 021/311..42..62;; 021/983;; Bd Ghe Maghe u n 6 8 sec o 1 Bucu e Te / ax 021/311 42 62 021/983 e--maiill:: centtrrull..piillott@anpff..rro e ma cen u p o @anp o CENTRUL DE INFORMARE I CONSULTAN CENTRUL DE INFORMARE I CONSULTAN PENTRU FAMILIE PENTRU FAMILIE Sttrr.. Walltterr M rr ciineanu nrr.. 1--3,, secttorr 1,, Bucurre ttii,, ttell../ffax:: 021/313..25..05;; e--maiill:: ciicff@anpff..rro S Wa e M c neanu n 1 3 sec o 1 Bucu e e / ax 021/313 25 05 e ma c c @anp o

CUVNT NAINTE Avnd n vedere importan a care se acord din ce n ce mai mult n Romnia, ca ar membr a Uniunii Europene, securit ii cet eanului att sub aspect social, ct mai ales din perspectiva respect rii drepturilor fundamentale ale omului, preocuparea pentru combaterea violen ei n familie devine o problem de politic na ional . n acest context, legisla ia, strategiile n domeniu i ac iunile de interven ie, dar i de sensibilizare a popula iei pentru prevenirea i combaterea acestui fenomen grav sunt ntr-o continu evolu ie i perfectare. Elaborarea de instrumente de lucru, care s vin n sprijinul celor care lucreaz n acest domeniu i care intervin n rezolvarea cazurilor de violen n familie n diferitele zone ale rii, se nscrie n politicile strategice de combatere i prevenire a fenomenului. ,,Ghidul de interven ie n cazurile de violen n familie, realizat de c tre Agen ia Na ional pentru Protec ia Familiei n colaborare cu exper i din alte ministere i institu ii, a pornit de la nevoia de a crea un astfel de instrument de lucru care s i sprijine n activitatea de interven ie i de solu ionare a cazurilor de violen n familie pe lucr torii n domeniu, fie c este vorba de institu ii cu atribu ii n domeniul violen ei n familii sau organiza ii neguvernamentale care ofer servicii sociale. Fiind un domeniu nou n aria dezvolt rii de noi politici sociale pentru bun starea cet eanului, acest Ghid, n prima sa etapa, nu i propune s devin un manual, ci doar un instrument de lucru orientativ. Agen ia Na ional pentru Protec ia Familiei consider deosebit de util ca, prin noi edi ii, acest Ghid sa fie actualizat i mbun t it, ca urmare a evolu iei practicilor bazate pe standarde calitative revizuite i a modific rilor i complet rilor inerente privind legisla ia n domeniu. Pentru realizarea acestei lucr ri, Agen ia a colaborat cu reprezentan i ai ministerelor, institu iilor guvernamentale descentralizate, precum i cu speciali ti din mediul universitar i din cadrul organiza iilor neguvernamentale. Mul umim tuturor institu iilor i organiza iilor care i-au desemnat exper ii pentru elaborarea i finalizarea acestei edi ii, pentru informa iile i sugestiile oferite de reprezentan ii Ministerului Justi iei; Ministerului Public - Parchetul de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie; Ministerului Internelor i Reformei Administrative Inspectoratul General de Poli ie al Romniei; M.I.R.A. I.G.P.R. Institutul pentru Cercetarea i Prevenirea Criminalit ii; Ministerului S n t ii Publice; Ministerului Muncii, Familiei i Egalit ii de anse; Institutului Na ional de Medicin Legal Mina Minovici; Autorit ii Na ionale pentru Protec ia Drepturilor Copilului; Parchetului de pe lng Tribunalul Bucure ti; Direc iei Generale de Poli ie a Municipiului Bucure ti; Universit ii de Vest din Timi oara Facultatea de Sociologie i Psihologie; Inspectoratului de Poli ie al jude ului Mure ; Direc iilor de Munc i Protec ie Social ; Direc iei Generale de Asisten Social i Protec ia Copilului Ia i; precum i de reprezentan ii Coali iei VIF i ai organiza iilor neguvernamentale: Institutul Est European de S n tate a Reproducerii, Asocia ia Diaconia, Artemis, Veritas i Pas Alternativ. Mul umim n mod special Fondului ONU pentru Popula ie (UNFPA) pentru sprijinul logistic i financiar acordat n vederea edit rii prezentei lucr ri. Mul umirile noastre se ndreapt deopotriv spre Universitatea din Bucure ti Facultatea de Sociologie i Asisten Social , care, prin contribu ia doamnei Prof.univ.dr. Elena Zamfir i a doamnei Lector univ.dr. Ana R dulescu, ne-a acordat sprijinul n vederea definitiv rii prezentului Ghid de interven ie. Mihaela Cristina MOSTAVI Pre edinte - Agen ia Na ional pentru Protec ia Familiei --

CON INUT:: CON INUT INTRODUCERE


1.1. Aspecte teoretice 1.1.1. Defini ii 1.1.2. Tipuri i forme de manifestare a violen ei n familie 1.1.3. Etiologie 1.1.4. Efectele violen ei n familie 1.1.5. Tipologia i portretul victimei i al agresorului 1.2. Cadrul legal n Romnia 1.3. Reglement ri comunitare i interna ionale

4
5 5 6 6 8 10 12 18 21 23 23 24 25 25 28 29 31 33 34 35 36 36 37 42 42 44 44 44 45 46 46 48 48 49 52 54

CAPITOLUL I: Problematica general a violen ei n familie

CAPITOLUL II: Institu ii responsabile


2.1. Re eaua de institu ii la nivel central i local 2.1.1. Agen ia Na ional pentru Protec ia Familiei i rolul ei n re eaua institu ional 2.1.2. Colaborarea inter-institu ional la nivel central, jude ean i local 2.2. Circuitul inter-institu ional al victimei 2.3. Descrierea interven iei pe tipuri de institu ii. Competen e 2.3.1. Poli ia 2.3.2. Institutele/Serviciile de Medicin Legal 2.3.3. Furnizorii de servicii de s n tate 2.3.4. Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului. Serviciul Public de Asisten Social 2.3.5. Direc ia de Munc i Protec ie Social 2.3.6. Parchet. Instan e 2.3.7. Serviciul de Proba iune 2.3.8. ONG-uri 2.3.9. Biserica

CAPITOLUL III: Abordarea integrat a cazurilor de violen n familie

3.1. Managementul de caz metod general n domeniul serviciilor sociale 3.2. Echipa interdisciplinar

4.1. Asisten social 4.2. Primire i g zduire temporar 4.3. Asisten medical i ngrijirea victimelor 4.4. Consiliere juridic 4.5. Consiliere psihologic 4.6. Informare i orientare

CAPITOLUL IV: Serviciile sociale destinate prevenirii i combaterii violen ei n familie

5.1. Tipuri de centre 5.2. Surse de finan are 5.3. Pa i n redactarea unui proiect n domeniul violen ei n familie

CAPITOLUL V: Centre destinate prevenirii i combaterii violen ei n familie

CAPITOLUL VI: Prevenirea violen ei n familie CAPITOLUL VII: Cerin e deontologice pentru speciali tii care intervin n cazurile de VF 50 CAPITOLUL VIII: Recomand ri pentru victimele violen ei n familie
Referin e bibliografice

INTRODUCERE
Prezentul Ghid de interven ie n cazurile de violen n familie a fost realizat la ini iativa Agen iei Na ionale pentru Protec ia Familiei (A.N.P.F.) cu sprijinul speciali tilor, pornind de la ngrijorarea n cre tere cu privire la extinderea fenomenului violen ei n general i al violen ei n familie n special n societatea modern . Ghidul a prins contur n urma ntlnirii de la C ciulata (20-23 noiembrie 2006), eveniment organizat de Agen ie cu sprijinul financiar al Fondului ONU pentru Popula ie (UNFPA), fiind finalizat cu ocazia edin ei Consiliului Consultativ al Agen iei (3 august 2007), dezbateri la care au participat reprezentan i ai institu iilor publice centrale i locale, ai societ ii civile i ai mediului academic i de cercetare. Violen a n familie reprezint o problem universal care afecteaz toate rile lumii, indiferent de gradul lor de dezvoltare, manifestndu-se la nivelul tuturor segmentelor societ ii. Comunitatea interna ional a recunoscut c violen a n familie reprezint un fenomen grav, care afecteaz drepturile fundamentale ale omului la via , siguran , libertate, demnitate, integritate fizic i psihic , adoptnd o serie de documente interna ionale care recomand statelor s ia toate m surile de ordin politic, administrativ i financiar ce se impun pentru a preveni i combate fenomenul violen ei mpotriva femeii. Platforma de ac iune a 4 -a Conferin mondial ONU asupra femeii (Beijing, 1995) prevede un capitol distinct destinat m surilor specifice pe care toate statele semnatare trebuie s le adopte n domeniul prevenirii i combaterii violen ei mpotriva femeii. Consiliul Europei a formulat o serie de recomand ri pentru guvernele statelor membre s informeze opinia public asupra caracteristicilor specifice, gravit ii i dimensiunilor acestui fenomen i s sprijine m surile care au ca scop combaterea acestui fenomen. Totodat , se recomand s ncurajeze organizarea agen iilor, asocia iilor i funda iilor care au ca scop ajutorarea i asistarea victimelor violen ei n familie. Legisla ia romneasc se circumscrie cadrului legislativ generos inspirat i impus de tratate, acorduri i conven ii interna ionale pe aceast problematic , principalul act normativ fiind Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea i combaterea violen ei n familie, n baza c reia a fost nfiin at Agen ia Na ional pentru Protec ia Familiei (A.N.P.F.). Agen ia este un organ de specialitate al administra iei publice centrale din subordinea Ministerului Muncii, Familiei i Egalit ii de anse, coordonnd punerea n aplicare a m surilor de prevenire i combatere a violen ei n familie, m suri reunite n cadrul unei Strategii na ionale (H.G. nr. 686/2005). Amploarea fenomenului de violen n familie n Romnia reiese din datele statistice colectate de Agen ie n perioada 2004 2007: 2004: 8.104 cazuri de violen n familie i 84 de cazuri soldate cu decesul victimei; 2005: 9.537 de cazuri i 69 de decese; 2006: 9.372 de cazuri i 151 decese; semestrul I 2007: 4.097 cazuri i 69 de decese. Estim m c num rul real al cazurilor de violen n familie este mult mai mare datorit faptului c multe victime nu se prezint la institu iile competente sau nu declar problema real cu care se confrunt . De asemenea, multe institu ii nu ncadreaz faptele de violen n familie ca atare sau nu raporteaz Agen iei aceste cazuri. Cui se adreseaz Ghidul? Tuturor speciali tilor care intr n contact direct cu victimele violen ei n familie i cu agresorii familiali, speciali tilor implica i n conturarea politicilor sociale de incluziune, dar i studen ilor din domeniu. Scopul Ghidului: - s ofere o serie de informa ii teoretice i practice care s orienteze speciali tii n abordarea integrat i eficient a fenomenului de violen n familie i n furnizarea unor servicii de calitate beneficiarilor; - s propun un limbaj comun pentru deciden ii politici, speciali tii i practicienii din domeniu n vederea cre rii unui cadru unitar al ac iunilor de prevenire i combatere a violen ei n familie; - s eviden ieze, pornind de la complexitatea fenomenului, necesitatea unei cooper ri interdisciplinare i interinstitu ionale n vederea unui suport eficient acordat victimelor.

CAPITOLUL I: Problematica general a violen ei n familie


1.1. Aspecte teoretice
1.1.1. Defini ii Potrivit Consiliului Europei Comitetul de Mini tri, 1985, violen a n familie este orice act sau omisiune comis n interiorul familiei de c tre unul dintre membrii acesteia i care aduce atingere vie ii, integrit ii corporale sau psihologice sau libert ii altui membru al acelei familii, i vat m n mod serios dezvoltarea personalit ii lui/ei (Recomandarea Nr. R (85) cu privire la violen a n familie, adoptat la 26 martie 1985 ). n Rezolu ia 48/104/20.12.1993, Adunarea General a ONU, art.2, arat c violen a ndreptat asupra femeii include urm toarele ac iuni chiar dac nu se limiteaz la ele: violen a fizic , sexual i psihologic care se produce n cadrul familiei, inclusiv maltrat ri, abuzul sexual al copiilor din cadrul c minului conjugal, violen a rela ionat cu tirbirea dreptului patrimonial, mutilare genital i alte practici tradi ionale, nocive pentru femeie, actele de violen produse de al i membri ai familiei precum i violen a rela ionat cu exploatarea. Defini ia celei de-a Patra Conferin e Mondiale asupra problemelor Femeilor, Beijing 1995 descrie violen a ndreptat asupra femeii ca orice act de violen fundamentat pe diferen a de gen, care rezult sau care poate rezulta ntr-o v t mare sau suferin fizic , sexual sau psihologic a femeilor, inclusiv amenin rile cu asemenea acte, coerci ia sau privarea arbitrar de libert i, indiferent dac acestea apar n via a public sau privat . n consecin , violen a mpotriva femeilor cuprinde urm toarele forme, f r a fi limitat la acestea: a) Violen a fizic , sexual i psihologic ce are loc n familie, inclusiv b t ile, abuzul sexual al copiilor de sex feminin n cadrul casnic, violen a legat de zestre, violul marital, mutilarea genital a femeilor, violen a extra-marital i violen a referitoare la exploatare; b) Violen a fizic , sexual i psihologic ce apare n comunitatea general , inclusiv violul, abuzul sexual, h r uirea sexual i intimidarea la locul de munc , n institu iile educa ionale i n alt parte, traficul cu femei i prostitu ia (for at ); c) Violen a fizic , sexual i psihologic comis sau trecut cu vederea de c tre Stat, oriunde apare aceasta. (paragraful 113) Legea 217/22 mai 2003 pentru prevenirea i combaterea violen ei n familie define te violen a n familie, astfel: Art. 2. - (1) n sensul prezentei legi, violen a n familie reprezint orice ac iune fizic sau verbal s vr it cu inten ie de c tre un membru de familie mpotriva altui membru al aceleia i familii, care provoac o suferin fizic , psihic , sexual sau un prejudiciu material. (2) Constituie, de asemenea, violen n familie mpiedicarea femeii de a- i exercita drepturile i libert ile fundamentale. Art. 3. - In sensul prezentei legi, prin membru de familie se n elege: a) so ul; b) ruda apropiat , astfel cum este definit la art. 149 din Codul penal. Art. 4. - De efectele prezentei legi beneficiaz i persoanele care au stabilit rela ii asem n toare acelora dintre so i sau dintre p rin i i copil, dovedite pe baza anchetei sociale. Legea 272/2004 define te violen a asupra copilului ca fiind orice ac iune voluntar a unei persoane care se afl ntr-o rela ie de r spundere, ncredere sau de autoritate fa de acesta, prin care este periclitat via a, dezvoltarea fizic , mental , spiritual , moral sau social , integritatea corporal , s n tatea fizic sau psihic a copilului (art. 89, alin.1). Legea prevede, de asemenea, faptul c sunt interzise aplicarea pedepselor fizice sub orice form , precum i privarea copilului de drepturile sale de natur s pun n pericol via a, dezvoltarea fizic , mental , spiritual , moral sau social , integritatea corporal , s n tatea fizic sau psihic a copilului, att n familie ct i n orice institu ie care asigur protec ia, ngrijirea i educarea copiilor (art. 90).
5

Literatura de specialitate define te violen a n familie i ca pattern de control coercitiv, caracterizat prin folosirea comportamentelor abuzive fizice, sexuale sau emo ionale. Din punct de vedere clinic, o defini ie larg acceptat a violen ei n familie este aceea formulat de Stark i Flitcraft: Violen a domestic este o amenin are sau provocare, petrecut n prezent sau n trecut, a unei r niri fizice n cadrul rela iei dintre partenerii sociali, indiferent de statutul lor legal sau de domiciliu. Atacul fizic sau sexual poate fi nso it de intimid ri sau de abuzuri verbale; distrugerea bunurilor care apar in victimei; izolarea de prieteni, familie sau alte poten iale surse de sprijin; amenin ri f cute la adresa altor persoane semnificative pentru victim , inclusiv a copiilor; furturi; controlul asupra banilor, lucrurilor personale ale victimei, alimentelor, deplas rilor, telefonului i altor surse de ngrijire i protec ie. 1.1.2. Tipuri i forme de manifestare a violen ei n familie y Violen a fizic - const n atingeri sau contacte fizice dureroase, inclusiv intimidarea fizic ndreptat asupra victimei. Formele: mpingerea, plesnirea, trasul de p r, r sucirea bra elor, desfigurarea, provocarea de vn t i, contuzii, arsuri, b t i, lovituri cu pumnul, palma sau piciorul, aruncarea n victim cu diverse obiecte, izbirea de pere i i mobil , folosirea armelor. Violen a fizic include i distrugerea bunurilor care apar in victimei sau pe care cei doi parteneri le st pnesc i le utilizeaz mpreun . y Violen a sexual const n comentarii degradante la adresa femeii, atingeri nepl cute i diverse injurii, provocate victimei n timpul sau n leg tur cu actul sexual, incluznd i violul marital. y Violen a psihologic (Violen emo ional ) - precede i acompaniaz celelalte forme de violen /abuz, dar se poate manifesta i izolat prin injurii, amenin ri, intimid ri, uciderea animalelor domestice preferate, privarea de satisfacerea nevoilor personale esen iale (mncare, somn, etc.). Acest tip de violen cuprinde 6 componente importante: frica, depersonalizarea, privarea, supranc rcarea cu responsabilit i, degradarea, distorsionarea realit ii. Acest tip de violen n familie reprezint un factor central n controlul i manipularea partenerului. y Violen a economic duce la sc derea resurselor i autonomiei victimei. Se manifest prin controlul accesului victimei la bani sau lucruri personale, hran , mijloace de transport, telefon, i alte surse de protec ie sau ngrijire de care ar putea beneficia. y Violen social - sistarea activit ilor i rela iilor sociale, izolarea n situa ia de victim a violen ei n cadrul care favorizeaz agresarea acesteia pe planul vie ii private i intime. Duce la izolarea victimei i lipsirea ei de suport social, cu dificult i de ie ire din situa iile de violen . y Violen a prin deprivare sau neglijare, de i nu este specificat n legisla ia actual , n plan interna ional acest tip reprezint forma non-fizic a violen ei, incluznd violen a verbal i cea emo ional , utilizate n scopul amenin rii, intimid rii i a de inerii controlului asupra victimei cu impact asupra planurilor psihologice. Se manifest prin incapacitatea sau refuzul adultului de acordare a celor necesare copilului pentru toate aspectele vie ii sale: s n tate, educa ie, dezvoltare emo ional , nutri ie, ad post, siguran a vie ii n contextul n care familia sau ngrijitorul legal are acces la resursele necesare. Include i nesupravegherea i lipsa protec iei n fa a pericolului. 1.1.3. Etiologie Violen a n familie poate afecta pe oricine, indiferent de religie, culoare sau statut social. Violen a se poate ntlni att n familiile bogate, ct i n cele s race, n familiile monoparentale i n cele cu ambii p rin i. Pot fi ntlnite forme de violen asupra femeii, b rbatului, persoanei vrstnice i asupra copilului. Dup efectul pe care l au asupra manifest rii fenomenului de violen n familie, se disting: a. Factori anticipativi eviden ia i n concluziile cercet rii ntreprinse de Levinson n 1989: y Inegalitatea economic dintre b rba i i femei (considerat cel mai influent); y Obi nuin a de a folosi violen a fizic pentru rezolvarea conflictelor; y Autoritatea i controlul b rbatului n luarea deciziilor n familie; y Un ideal masculin de domina ie i duritate acceptat pe plan social.
6

b. Factori limitativi a c ror existen poate reduce gradul de violen familial (Germain, 1994). Astfel de factori au fost defini i de LADO n 1997 ca factori care tind s limiteze violen a mpotriva femeilor, inclusiv puterea femeii n afara casei, puterea economic i politic , implicarea activ n comunitate, prezen a unor grupuri de munc sau solidaritate formate numai din femei i existen a unor locuri unde femeile pot fi departe de violen , cum ar fi ad posturile i casele prietenilor sau ale membrilor familiei. c. Factori de risc (individuali/familiali, socioculturali): Factori de risc individuali/familiali: y Factori biologici sau neurofiziologici (temperament, afec iuni cerebrale) y Disabilit i fizice sau mintale y Consumul de alcool sau drog y Violen n familia de origine y Izolarea de familie i de prieteni y Niveluri nalte de exprimare a furiei i impulsivit ii y A tept ri nerealiste n privin a copiilor y Reac ie agresiv la stres y Acceptarea rigid a conceptelor care sus in superioritatea i autoritatea b rba ilor asupra femeilor Factori de risc socioculturali: y Convingeri culturale privind dreptul la autoritate al b rba ilor y Acceptarea b t ilor conjugale y S r cia y Pistoale sau alte arme n cas y Violen a institu ional societal y Violen a cultural d. Factori protectivi: y Expunere la un num r mai mare de comportamente pozitive dect negative y Stim de sine crescut , rezisten psihic y Rela ii bune cu colegii, recompense din activit i profesionale i suplimentare y Interac iunea familiei cu familia l rgit i comunitatea y Empatie i respect pentru ceilal i y Aptitudini sociale puternice y Implicarea membrilor familiei n activit i comune i independente Teoriile psihologice i psihiatrice ne furnizeaz o varietate de explica ii ale comportamentului violent, printre care cele referitoare la personalitate - tr s turi de personalitate, profil psihologic, apartenen a la i rolul familiei disfunc ionale, natura instinctual uman , expunerea la violen - ca experien personal direct sau indirect , inclusiv mass media, abuzul de substan e - droguri, alcool, comportamentul colectiv i individual, valori regionale i na ionale. Este dificil a diferen ia ntre aportul adus de diferitele discipline interesate de comportamentul violent i explica iile care se dau acestuia, ntruct aceste discipline diferite au n cmpul lor de preocup ri i investiga ii, ntr-un fel sau altul, comportamentul violent i problematica sa complex . Sociologia si psihobiologia arat c investiga iile asupra indivizilor condamna i pentru violen au anumite tr s turi de personalitate, anumite atribute definitorii care i fac s se diferen ieze semnificativ de al i indivizi, considera i normali i adapta i n cadrul societ ii n care tr iesc. Conceptualiz rile medicale - terminologia psihiatriei clinice i psihopatologiei, ca i cele psihologice, acord prioritate unor concepte precum tulbur ri de personalitate, boala mental , disfunc iile biologice. n ultima vreme, stressul post-traumatic a c p tat importan a sa specific n psihiatria clinic , impunndu-se pentru valen a sa explicativ , mai ales cnd este studiat victima i consecin ele expunerii directe la acte de violen de contact. Actele violente difer n motiva ie - motivele trecerii la act, n felul n care ele se exprim , astfel nct tr s turile de personalitate nu determin n mod singular comportamentul violent al individului.
7

Evident c nu doar o tr s tur de personalitate este r spunz toare de comportamentul violent exprimat fizic sau psihic de c tre personalitatea uman , dupa cum explicarea comportamentului violent i a agresivit ii nu se poate face numai prin determinisme genetice. De i nimeni nu se na te violent, genele se pare c predispun anumi i indivizi la criminalitate, iar criminalitatea si agresivitatea se manifest atunci cnd predispozi iile individuale interac ioneaz cu circumstan ele sociale favorabile. Controverse exist ns , mai ales din partea cercet torilor care sunt nclina i s favorizeze explica iile de natur socio-cultural . Sociologia, biologia i psihologia sunt disciplinele tiin ifice cele mai direct interesate de fenomenul devian ei. Ele furnizeaz explica ii care nu se exclud, ci doar se completeaz , r spunznd la aceia i ntrebare: cum putem defini devian a si violenta. Cercet rile recente demonstreaz faptul c parentalitatea agresiv , abuziv , ostil sau dimpotriv , indiferent , determin comportamente deviante ale descenden ilor direc i cu implica ii directe n violen a n familie. Gemenii identici, avnd deci aceia i p rin i biologici, i fiind prin urmare, din punct de vedere genetic identici, adopta i de foarte mici de p rin i violen i prezint o probabilitate de trei ori mai mare dect copiii din p rin i biologici nonviolen i de a deveni la rndul lor violen i, agresivi. Opinia public , de asemenea, sanc ioneaz deficien ele parentale - n sens de personalitate, dar i riscul unui stil parental defectuos, punndu-le drept cauze ale abandonului copiilor. Ca atare, nu conteaz structura sau forma de organizare a familiei, ct mai ales func ionalitatea ei, concretizat n rela ii afective i de comunicare adecvate ntre membrii familiei, n stilurile educa ionale ale p rin ilor, n strategiile de control parental, n practicile cotidiene parentale si ntre parteneri i n comportamentul moral. Prelund din cercet ri, cteva din sursele principale ale violen ei n familie n societatea romneasc actual , se refer la: a. perpetuarea mentalit ii tradi ionale cu privire la statutul superior al b rbatului n familie i legitimitatea folosirii violen ei, n baza superiorit ii sale; b. violen a generat structural de procesul de tranzi ie de la familia tradi ional la cea modern . Pattern-urile tradi ionale sunt treptat nlocuite cu procese de negociere i realizare a consensului ntre membrii familiei, n stabilirea structurii de autoritate i n diviziunea rolurilor, realitate ce cre te riscul apel rii la violen ca mijloc de reglementare a rela iilor reciproce. nt rirea statutului femeii n societate i familie determin o egalizare n ceea ce prive te folosirea violen ei pentru reglementarea rela iilor de putere n cadrul familiei. Sunt reclamate din ce n ce mai multe cazuri de violen mpotriva b rba ilor mai pu in vizibile ns , deoarece nu se manifest att de mult prin violen fizic , ci mai degrab prin diverse forme de violen psihologic . Manifestarea violen ei feminine ar trebui luat n considerare, deoarece devine i ea o component important a nt ririi ciclului violen ei intrafamiliale. c. procesele de dezorganizare social . Procesele de dezorganizare social , mai ales la nivelul familiei, sunt asociate cu o amplificare a comportamentelor patologice ale individului, manifestate mai ales printr-o violen crescut . Violen a, n acest caz, nu este indus de anumite modele culturale, ci este generat de situa ia de lips de putere i anomie social , modelele culturale constituind mai mult un factor de suport. Consumul de alcool reprezint un factor important n generarea i men inerea ciclului violen ei. Dezorganizarea social afecteaz masiv dinamica intern a familiei prin mecanisme de dizolvare a sistemului normativ, folosirea for ei n reglementarea rela iilor, accentuarea sentimentelor de neputin i vulnerabilitate. 1.1.4. Efectele violen ei n familie Cel mai paradoxal i mai dureros lucru este acela c suferin a victimelor violen ei n familie este generat de un agresor cunoscut: so (ie), concubin ( ), prieten ( ). Victimele violen ei n familie sunt traumatizate att fizic, ct i emo ional, nu numai n timpul actului de violen , dar i n perioada ce urmeaz . Sindromul post traumatic include reac ii fiziologice, emo ionale i comportamentale drept rezultat al agresiunii tr ite i al periculozit ii recidivei, manifestndu-se n dou faze: a) faza acut nemijlocit , n perioada c reia victima se afl n stare de criz , activitatea ei normal fiind dereglat . Aceast faz genereaz un ir de comportamente specifice:
8

y Reac ia nemijlocit . Imediat dup acest eveniment victima manifest un comportament isteric i fobic. Nu este un comportament obligatoriu. Dimpotriv , victimele vorbesc despre o gam foarte larg de reac ii emo ionale din perioada post traumatic . Reac ia fizic i emo ional poate fi att de intens , nct victima poate fi marcat de oc, depresie i team exagerat care dezorganizeaz conduita. Se eviden iaz dou tipuri principale de reac ii: exprimate i controlate: 1) stilul expresiv - n timpul interviului femeia manifest fobii, furie, anxietate; i 2) stilul de control reac iile sunt dirijate i controlate. Se comport de parc nu s-ar fi ntmplat nimic, emo iile reale sunt camuflate. y Reac ia fiziologic . n urma actului de violen fizic sau sexual femeile descriu o multitudine de reac ii fiziologice. De regul , spun c le doare tot corpul sau unele p r i ale corpului: ndeosebi minile, picioarele, capul, pieptul etc. Se nregistreaz : dereglarea somnului insomnii, co maruri; deregl ri ale instinctului alimentar lipsa apetitului sau cre terea exagerat a apetitului; dureri de burt , st ri de vom , pierderea sau diminuarea sim ului gustativ. y Reac ia emo ional . Victima violen ei n familie se simte vinovat , njosit , ru inat , este marcat de fobie, stres, depresie i anxietate. Acestea sunt tr iri emo ionale ce stau la baza sindromului nominalizat anterior. Multe victime sus in c i-au v zut moartea cu ochii. Tr irile emo ionale variaz de la remu c ri, degradare, vinov ie, ru ine, disconfort, pn la furie, dorin a de a se r zbuna, ur fa de b rba i. Varietatea tr irilor emo ionale determin modificarea frecvent a dispozi iei. Unele victime ale violen ei n familie con tientizeaz c emo iile lor nu corespund situa iei n care se afl . Ele consider c au devenit foarte iritate, impulsive n primele zile sau s pt mni dup incident. Cre te nencrederea n propria persoan , anxietatea, suspiciunea. y Reac ia cognitiv . ncearc s se debaraseze de gndurile negative, dureroase, dar con tientizeaz c ele nu le dau pace. Se gndesc cum ar fi putut evita violen a, ce ar fi trebuit s fac sau s nu fac pentru a nu o provoca. Se simt vinovate. Mult mai greu le vine victimelor care ncearc s - i controleze, s - i camufleze reac iile i sentimentele. n exterior acestea par a fi foarte calme, de parc nu li s-ar fi ntmplat nimic - interiorul ns este perturbat de emo ii negative. Durata acestei faze are caracter individual, de la caz la caz ea poate dura de la cteva zile la cteva s pt mni. b) Faza reorganiz rii - are o durat mai mare, n care victima con tientizeaz importan a i urm rile actului violent, a schimb rilor care au survenit n via a ei. Violen a n familie duce la schimbarea ritmului i activit ii nu numai n perioada acut nemijlocit , dar i n perioada imediat urm toare care are o durat mult mai mare luni sau ani ntregi. Sunt mai multe circumstan e care asigur ie irea din criz : stilul personal al victimei, particularit ile ei psihologice, oamenii care o nconjoar , sus inerea i ajutorul lor, ct i atitudinea acestora fa de ea dup incident. Pe parcursul procesului de reorganizare victimele violen ei n familie trebuie s dep easc urm toarele momente: y Schimb ri n stilul de via . De obicei, n urma actului de violen tr it survin schimb ri n multe aspecte ale vie ii. Totu i, unele persoane victimizate continu s ndeplineasc obliga iile cotidiene, merg la lucru, la studii, dar se simt incapabile de a se ncadra n activitate. O alt categorie de persoane aplic alt stil de via prefer s - i petreac timpul acas , practic nu ies nic ieri, nu lucreaz . Cel mai adesea victima caut ajutor la familia de origine, de la care este sigur c va primi sus inere i n cadrul c reia se simte n siguran (acest lucru se ntmpl binen eles n cazurile ideale n care victima are rela ii bune cu familia de origine). n alte cazuri femeile victime simt nevoia de a se mi ca, de a pleca undeva, de a schimba locul de trai. O explica ie posibil ar fi c dorin este generat de nevoia de a fi n siguran , de frica de so - de aceea i schimb adresa, num rul de telefon. y Visele i co marurile reprezint simptomul principal care continu s se manifeste n perioada respectiv . Victimele violen ei n familie descriu dou tipuri de visuri: a) co maruri care
9

actualizeaz actul de violen n urma c ruia a avut de suferit, viseaz agresorul de care ncearc s se apere dar nu reu e te; b) vise care reflect faza terminal a actului de violen apar mai trziu. Con inutul visului nu se schimb , dar se schimb subiectul (femeia intr n rolul agresorului sau a celui care riposteaz - este cea care s vr e te actul de violen ). y Fobiile. Un mecanism de autoap rare l constituie cultivarea fobiilor specifice situa iei n cauz . Femeia se teme s r mn singur , s aib rela ii sexuale, s se ntlneasc cu agresorul. Se cere a se constata dac fobiile sunt generate de realitate sau de fantezii. y Reac ia complex la violen a n familie. Exist victime care pot vorbi despre greut ile pe care le ntmpin n aceste perioade. Ele au nevoie de consulta ii mai ndelungate i mai intensive. Acestea pot dezvolta i alte sindroame: depresia de lung durat , abuzul de alcool sau utilizarea altor substan e psihoactive, comportamentul suicidal sau psihopat, regresia, refuzul de a tr i o via normal , dorin a de a declan a conflicte familiale. Studiul acestor date faciliteaz activitatea ulterioar a asistentului social. y Reac ia slab la violen a n familie. Acest tip de reac ie apare la victimele care nu vorbesc cu nimeni despre cele ntmplate, nu- i exteriorizeaz emo iile. Ca rezultat, victima devine nchis n sine. Pentru a clarifica problema, consultantul trebuie s -i adreseze o serie de ntreb ri adecvate situa iei. Cel mai potrivit lucru n acest caz este de a-i insufla curaj i optimism. Trebuie s n elegem motivele care determin victima violen ei s p streze t cerea. Efectele violen ei n familie asupra victimelor au fost identificate n formul general . Evident, ele cap t o conota ie strict individual care difer de la caz la caz. Specialistului i revine misiunea de a constata n mod individualizat impactul violen ei asupra victimei i de a realiza interven ia pornind de la specificul profilat, iar planul de interven ie va fi realizat de echipa multidisciplinar . 1.1.5. Tipologia i portretul victimei i al agresorului Tipologia i portretul victimei violen ei n familie: Profilul psihosocial al victimelor violen ei n familie a fost descris de c tre speciali tii canadieni din Serviciul Corec ional Canadian, n lucrarea Ruperea ciclului violen ei n familie(1998), astfel: 1. Dureri cronice ce demonstreaz o stare de s n tate precar ; 2. Vizite frecvente la medic; 3. Respect de sine sc zut; 4. Experimentarea unor episoade de violen n timpul copil riei; 5. Dependen emo ional fa de partener; 6. Respectul acordat trebuin elor partenerului; asumarea responsabilit ii pentru conduita acestuia; 7. Folosirea tranchilizantelor i/sau abuzul de alcool; 8. Existen a unor idei sau acte suicidare; 9. Posibilitatea ca n calitate de mam s - i abuzeze copilul; 10. Tulbur ri nocturne: insomnii, co maruri violente; 11. Agita ie sever , anxietate, stare de nervozitate permanent ; 12. Gndire confuz , incapacitatea de a lua decizii, lips de concentrare; 13. Opinii rigide cu privire la rolul femeii i al b rbatului. Asupra victimei, amprentele violen ei suportate apar n cteva tr s turi mai mult sau mai pu in persistente, n func ie de durata rela iei i, n acela i timp, de fragilitatea psihic pe care a dobndit-o n propria copil rie: - pierderea ncrederii n sine, a valorii de sine i a sentimentului de control; - st ri depresive, depresie; - crede c nnebune te; - neglijen personal - igien i nutri ie; - stress crescut i fric - putndu-se declan a boli psihosomatice (ulcer, astm, migrene etc.); - se pot agrava bolile cronice (astm, boli coronariene etc.); - predispozi ie c tre cre terea consumului de droguri i de alcool;
10

poate ap rea comportamentul de proiectare a furiei pe copii, (victima) devenind violent cu ace tia. Tipologia i portretul agresorului familial: Urm rind caracteristicile generale ntlnite la majoritatea subiec ilor abuzului n familie, Dutton (1997, 1998) prezint urm toarea tipologie a persoanelor violente: a) tipul 1 persoane violente/antisociale; acest grup cuprinde indivizii cei mai violen i din punct de vedere fizic, sunt manipulatori i narcisi ti, predispu i la consumul de alcool i drog; b) tipul 2 personalit i de limit ; acest grup cuprinde indivizi cu ata ament deficitar, impulsivi, nesociabili, capricio i, hipersensibili, oscileaz rapid ntre indiferen i furie; c) tipul 3 instabili emo ional; acest grup cuprinde 25% dintre persoanele violente i este alc tuit din indivizi al c ror comportament este agresiv din punct de vedere emo ional. Healy i colaboratorii s i (1998, apud Cunningham et al.) realizeaz o alt clasificare a agresorilor, n func ie de riscurile la care este supus victima: a) agresorul cu risc sc zut este descris ca un individ pentru care ofensa prezent reprezint primul incident violent (confirmat de victim ); nu a abuzat emo ional n antecedent, nu a avut un comportament haotic sau disfunc ional, nu a comis ofense pe perioada de separa ie); b) agresorul cu risc mediu este descris ca persoana la care se reg sesc mai mult de doi factori de risc, de exemplu: abuz asupra copiilor, separ ri multiple, sau partener care a abandonat familia, rela ii ntmpl toare multiple, plngeri ale victimei, amenzi sau arest ri pe motiv de violen n familie, alte infrac iuni n antecedent, f r prieteni; c) agresorul cu risc nalt poate fi orice agresor care prezint unul din urm torii factori de risc: ofense comise n perioada separ rii, probleme medicale, arest ri pe motive de violen domestic , probe admise pe perioada arest rii, tentative de suicid sau omor, abuz de substan e n antecedent sau st ri de intoxica ie atunci cnd a fost comis agresiunea, negarea oric rei agresiuni sau infrac iuni, refuzul de a- i elibera partenerul. Walker (1995) afirm c o bun tipologie poate servi mai multor func ii: s ne indice pentru care tip de abuzator este necesar o interven ie de scurt durat , care tip r spunde interven iei psihoeduca ionale i necesit terapie ndelungat i care trebuie s ajung n penitenciar. Aceea i autoare sus ine c a sosit momentul s se treac de la perspectiva unidimensional despre abuzator la n elegerea multidimensional a abuzatorilor i a rela iilor abuzive. Toate acestea, combinate i cu al i factori relevan i ca atitudinea fa de violen , consumul de alcool, stabilitatea marital , au condus la descrierea unui portret al agresorului familial, portret care con ine urm toarele tr s turi definitorii: y r ceal afectiv i distan are emo ional ; y lipsa unor bune abilit i de comunicare; y preocup ri obsesive; y dependen de alcool i de alte substan e nocive; y convingerea c puterea i controlul pot fi ob inute doar prin violen ; y stim de sine redus . Femeia, ca de altfel i orice alt rud , cu care convie uie te agresorul, i apar ine. Atunci cnd poten iala victim nu urmeaz cu supu enie voin a lui, cnd se ntmpl s se r zvr teasc , agresorul se simte umilit i recurge la violen . Aceasta este cheia conduitei maltratatorului. Un om gelos, posesiv i ahtiat s controleze ntru-totul, care ac ioneaz astfel ca i cu ar fi avut un drept natural de a- i degrada, a- i descalifica perechea. -

1.2. Cadrul legal n Romnia


Prevenirea i combaterea violen ei n familie face parte din politica integrat de ocrotire i sprijinire a familiei, dezvoltarea i consolidarea solidarit ii familiale i reprezint o important problem de s n tate public i constituie totodat un obiectiv de interes na ional (art. 1 din Legea nr. 217/2003). Cadrul legislativ n domeniul prevenirii i combaterii violen ei n familie cuprinde: y Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea i combaterea violen ei n familie;
11

Ordonan a nr. 95/2003 privind modificarea i completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea i combaterea violen ei n familie; y Hot rrea Guvernului nr. 1624/2003 privind organizarea i func ionarea Agen iei Na ionale pentru Protec ia Familiei; y Hot rrea Guvernului nr. 686/2005 pentru aprobarea Strategiei na ionale n domeniul prevenirii i combaterii fenomenului violen ei n familie; y Ordinul nr. 383/2004 privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protec iei victimelor violen ei n familie; y Ordinul comun nr. 384/2004 pentru aprobarea Procedurii de conlucrare n prevenirea i monitorizarea cazurilor de violen n familie; y Ordinul nr. 385/2004 pentru aprobarea instruc iunilor de organizare i func ionare a unit ilor pentru prevenirea i combaterea violen ei n familie; y Codul Penal al Romniei; y Codul de Procedur Penal ; y Codul de Procedur Civil ; y Legea nr. 211/2004 privind unele m suri pentru asigurarea protec iei victimelor infrac iunilor; y Legea nr. 272/2004 privind protec ia i promovarea drepturilor copilului; y Legea nr. 192/2006 privind medierea i organizarea profesiei de mediator; y Constitu ia Romniei; y Legea nr. 51/1995 privind organizarea i exercitarea profesiei de avocat; y Codul Familiei. (A) Constitu ia Romniei garanteaz egalitatea cet enilor n fa a legii i a autorit ilor publice f r privilegii sau discrimin ri (articolul 16), precum i drepturile i libert ile tuturor persoanelor. Articolul 23 declar drept inviolabile libertatea individual i siguran a persoanei, iar dreptul la ap rare al persoanei este de asemenea garantat n conformitate cu articolul 24. Consacrarea prin Constitu ie a acestor drepturi nseamn implicit i respectarea libert ilor i drepturilor femeii i interzicerea supunerii acesteia la orice act de violen sau tratament degradant de natur s atenteze la siguran a sa fizic sau psihic . n cazul nc lc rii unuia sau altuia dintre aceste drepturi sau libert i, femeia poate i trebuie s beneficieze de protec ia legii. y (B) Prevederi ale Codului Penal i ale Codului de Procedur Penal cu privire la prevenirea i combaterea violen ei n familie Codul Penal nu define te violen a n familie, dar prin dispozi iile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea i combaterea violen ei n familie se face trimitere direct la infrac iunile care relev existen a acesteia. Astfel, art.1 alin. 2) din Legea nr. 217/2003 enumer exemplificativ infrac iunile prev zute de Codul Penal care ar putea fi incidente pentru fapte viznd violen a n familie, clasificate dup rela iile vizate a fi ocrotite: a) infrac iuni contra vie ii, care vizeaz ocrotirea rela iilor sociale referitoare la dreptul persoanei la via ; b) infrac iuni contra integrit ii corporale sau a s n t ii, care vizeaz ocrotirea rela iilor sociale referitoare la dreptul fiec rei persoane la integritate corporal i s n tate; c) infrac iuni contra libert ii persoanei care vizeaz , n principal, ocrotirea rela iilor sociale referitoare la aspecte ale dreptului la libertate (libertatea fizic , libertatea de ac iune, libertatea moral , inviolabilitatea domiciliului, a secretului coresponden ei, a secretului profesional etc.); d) infrac iuni privitoare la via a sexual , care vizeaz , n principal, ocrotirea rela iilor sociale privitoare la via a sexual privit sub mai multe aspecte i, n subsidiar, alte rela ii sociale (libertatea moral , intergitatea corporal sau s n tatea etc.);

12

e) infrac iuni contra demnit ii, care vizeaz ocrotirea rela iilor sociale privitoare la demnitatea persoanei, att din punct de vedere subiectiv ct i din punct de vedere obiectiv; f) infrac iuni contra patrimoniului, care vizeaz , n special, ocrotirea rela iilor sociale privitoare la patrimoniu; g) infrac iuni contra familiei, care vizeaz ocrotirea rela iilor privitoare la convie uirea n cadrul familiei; h) infrac iuni contra s n t ii publice, care vizeaz ocrotirea rela iilor de convie uire social care privesc s n tatea public ; i) infrac iuni privitoare la asistan a celor n primejdie, care vizeaz ocrotirea rela iilor de convie uire social care privesc asisten a celor afla i n primejdie; j) infrac iuni care aduc atingere unor rela ii privind convie uirea social , care vizeaz ocrotirea rela iilor de convie uire social privind libertatea con tiin ei, lini tita folosin a locuin ei, bunele moravuri i lini tea pulic , precum i alte rela ii ce nu au o reglementare special n alt capitol. Pe lng enumerarea de mai sus, art.1 alin. 2) din Legea nr.217/2003 precizeaz c ar putea fi incidente pentru fapte viznd violen a n familie i alte asemenea infrac iuni prev zute n Codul penal, f r a determina n vreun mod ce nseamn alte asemenea infrac iuni. Astfel, cu condi ia s existe o rela ie de rudenie ntre victim i f ptuitor sunt identificate infrac iuni, precum: y infrac iunea de violare de domiciliu prev zut de articolul 192; y infrac iunea de violare a secretului coresponden ei prev zut de articolul 195; y infrac iunea de perversiune sexual prev zut de articolul 201; y infrac iunea de furt pedepsit la plngerea prealabil prev zut de articolul 210; y abuzul de ncredere prev zut de articolul 213; y distrugerea prev zut de articolul 217; y tulburarea de posesie prev zut de articolul 220. n func ie de situa ia de fapt care face obiectul cercet rilor, pot fi incidente n sfera violen ei n familie i alte infrac iuni prev zute de Codul penal precum i de alte acte normative. n ceea ce prive te aceste tipuri de infrac iuni, legea nu prevede proceduri sau sanc iuni specifice, iar cauzele avnd ca obiect aceste infrac iuni sunt solu ionate n conformitate cu prevederile Codului Penal i cele ale Codului de Procedur Penal . Prin adoptarea Legii nr. 197/2000, de modificare i completare a Codului penal au fost prev zute m suri i pedepse aplicate persoanelor care s vr esc acte de violen mpotriva membrilor familiei cauzatoare de suferin fizic sau psihic . De asemenea, prin lege se define te no iunea de membru de familie ca fiind so ul sau ruda apropiat , dac acesta din urm locuie te sau gospod re te mpreun cu f ptuitorul. Definirea este ntr-adev r larg i urm re te s cuprind toate persoanele care locuiesc mpreun cu agresorul, ns , n baza aceleia i defini ii sunt exclu i concubinii care, de i gospod resc mpreun , nu sunt rude. Alte modific ri introduse: - pornirea ac iunii penale din oficiu pentru infrac iunile de violen (art. 180-181). Ra iunea legiuitorului prin introducerea acestei garan ii este similar cu cea n cazul persoanelor lipsite de capacitate de exerci iu sau cu capacitate de exerci iu restrns , i anume, pozi ia de inferioritate psihic fa de f ptuitor i cea fa de consecin ele faptei c reia i-a c zut victim . - introducerea m surii de siguran i anume interdic ia de a reveni n locuin a familiei pe o perioad determinat . Instan a poate lua aceast m sur mpotriva unui condamnat la cel pu in un an de nchisoare pentru lovire sau orice alt act de violen . Ea poate fi luat pe o perioad de pn la 2 ani. Aceast m sur este o noutate absolut i este o ncercare a legiuitorului, timid ce-i drept, n concordan cu scopul m surilor asiguratorii din Codul Penal de nl turare a unei st ri de pericol. Legiuitorul a ncercat prin aceast m sur s echivaleze ordinul de restric ie din legisla ia interna ional , dar lipsa unor modific ri complementare n Codul de Procedur a dus la o total inaplicabilitate a sa. - recunoa terea infrac iunii de viol n timpul c s toriei prin introducerea ca agravant a s vr irii acesteia mpotriva unui membru de familie. La definirea infrac iunilor, Codul Penal nu ine seama de rela iile dintre victim i f ptuitor, cu excep ia articolelor 180 i 181 care incrimineaz lovirea i v t marea, precum i violen a
13

mpotriva membrilor de familie i prev d sanc iuni mai aspre. Defini ia no iunii de membru de familie din Codul penal este una strict . n afar de aceasta, chiar i atunci cnd Codul penal permite dispunerea unor sanc iuni mai aspre datorit rela iilor de familie dintre victim i f ptuitor (de exemplu, circumstan ele agravante legale conform articolului 75, alin. 1) litera b) din Codul penal), interpretarea este tot una strict , datorit defini iei rela iilor de rudenie din Codul penal. Prin urmare, n practic , violen a mpotriva membrilor de familie continu s fie sanc ionat n conformitate cu Codul Penal, iar defini ia extins din Legea nr. 217/2003 nu este aplicat . Categoriile de persoane care pot fi considerate victime ale violen ei n familie potrivit Codului penal sunt mai restrnse dect cele prev zute de Legea nr. 217/2003. Astfel, potrivit Codului penal, urm toarele infrac iuni nu pot fi considerate acte de violen n familie: y infrac iuni mpotriva unei rude apropiate care nu convie uie te i nu gospod re te mpreun cu f ptuitorul; y infrac iuni mpotriva persoanelor care au stabilit rela ii similare celor dintre so i sau dintre p rin i i copii, dovedite prin anchet social . Codul de procedur penal (C.p.p.) nu con ine prevederi speciale referitoare la efectuarea urm ririi penale sau a cercet rii judec tore ti n cazurile de violen n familie. Cu toate acestea, potrivit reglement rilor de procedur penal , infrac iunile de violen n familie prev zute de Legea nr. 217/2003, pot fi mp r ite n dou categorii, n func ie de modul n care sunt sesizate institu iile abilitate s efectueze ancheta penal : (1) infrac iuni pentru care este necesar plngerea prealabil a persoanei v t mate, respectiv infrac iunile prev zute de articolele 180, 181, 193, 197 alineat 1, 205, 206, 305 i 307 din Codul penal; (2) infrac iuni pentru care nu este necesar plngerea prealabil a persoanei v t mate, respectiv infrac iunile prev zute de articolele 175, 176, 179, 182, 183, 189, 190, 191, 194, 197 alineatele 2 i 3, 198, 202, 211, 306, 309, 314, 315, 316 i 318 din Codul penal. (1) Procedura penal n cazul n care este necesar plngerea prealabil : Potrivit articolului 279 alineat 2 al C.p.p, modificat prin Legea nr. 356/2006, partea v t mat poate sesiza cu plngere prealabil penal organul de cercetare penal sau procurorul. Dreptul de a depune o astfel de plngere are caracter personal i apar ine p r ii v t mate. Plngerea penal prealabil poate fi depus i de un mandatar, caz n care procura trebuie ntocmit special pentru acest scop i trebuie s r mn anexat la plngere pe parcursul procedurilor. Articolul 283 al Codului de procedur penal define te con inutul unei plngeri penale prealabile, care trebuie s cuprind urm toarele: (a) descrierea faptei; (b) indicarea autorului; (c) ar tarea mijloacelor de prob ; (d) indicarea adresei p r ilor i a martorilor; (e) precizarea dac persoana v t mat se constituie parte civil ; (f) indicarea persoanei responsabile civilmente, atunci cnd este cazul. Conform dispozi iilor articolului 284 C.p.p., plngerea prealabil trebuie introdus n termen de 2 luni din ziua n care persoana v t mat a tiut cine este f ptuitorul, iar cnd persoana v t mat este un minor sau o persoan lipsit de capacitate de exerci iu, termenul de 2 luni curge de la data cnd persoana ndrept it a reclama a tiut cine este f ptuitorul. n cazul n care partea v t mat este o persoan lipsit de capacitate de exerci iu ori cu capacitate de exerci iu restrns , ac iunea penal se pune n mi care i din oficiu. Ac iunea penal n cazul infrac iunilor sanc ionabile la plngerea prealabil a persoanei v t mate r mne ns guvernat de principiul disponibilit ii: partea poate decide retragerea plngerii sau mp carea cu f ptuitorul, situa ie care stinge ac iunea penal nceput n prealabil, chiar dac aceasta a fost pornit din oficiu.
14

(2) Procedura penal cnd nu este necesar o plngere prealabil Pentru celelalte categorii de infrac iuni (pentru care legea nu solicit introducerea unei plngeri penale prealabile), organele de anchet penal pot fi sesizate prin plngere sau denun sau pot ac iona din oficiu cnd de in informa ii cu privire la s vr irea unei infrac iuni (articolul 221 C.p.p.). n cazul n care organul de urm rire penal se sesizeaz din oficiu, ncheie un proces-verbal n acest sens. n toate aceste cazuri, instan a este sesizat prin rechizitoriul ntocmit de procuror. Potrivit articolului 222 C.p.p., plngerea este ncuno tin area f cut de o persoan fizic sau juridic ce este victima unei infrac iuni. Aceasta trebuie s con in urm toarele: (a) numele, prenumele; (b) calitatea i domiciliul peti ionarului; (c) descrierea faptei care formeaz obiectul plngerii; (d) indicarea f ptuitorului dac este cunoscut; (e) indicarea mijloacelor de prob . Plngerea se poate face personal sau prin mandatar. Mandatul trebuie s fie special, iar procura r mne ata at plngerii. Plngerea f cut oral se consemneaz ntr-un proces-verbal de organul care o prime te. Plngerea se poate face i de c tre unul dintre so i pentru cel lalt so sau de c tre copilul major pentru p rin i. Persoana v t mat poate s declare c nu- i nsu e te plngerea. Pentru persoana lipsit de capacitate de exerci iu, plngerea se face de c tre reprezentantul s u legal. Persoana cu capacitate de exerci iu restrns poate face plngere cu ncuviin area persoanelor prev zute de legea civil . Articolul 223 C.p.p. reglementeaz denun ul ca mod de sesizare. Conform dispozi iilor legale, denun ul este ncuno tin area f cut de c tre o persoan fizic sau de c tre o persoan juridic despre s vr irea unei infrac iuni. Denun ul trebuie s con in acelea i date ca i plngerea. Denun ul scris trebuie s fie semnat de denun tor, iar n cazul denun ului oral, acesta se consemneaz ntr-un proces-verbal de c tre organul n fa a c ruia a fost f cut. (3) Prevederi procedurale comune tuturor modurilor de sesizare Indiferent de modul de sesizare cu privire la vreuna dintre infrac iunile de violen n familie, articolul 4 din Legea nr. 211/2004 privind unele m suri pentru asigurarea protec iei victimelor infrac iunilor, prevede anumite obliga ii n sarcina judec torilor, procurorilor, ofi erilor i agen ilor de poli ie. Conform dispozi iilor legii, procurorii, ofi erii i agen ii de poli ie au obliga ia de a ncuno tin a victimele infrac iunilor cu privire la: (a) serviciile i organiza iile care asigur consiliere psihologic sau orice alte forme de asisten a victimei, n func ie de necesit ile acesteia; (b) organul de urm rire penal la care pot face plngere; (c) dreptul la asisten juridic i institu ia unde se pot adresa pentru exercitarea acestui drept; (d) condi iile i procedura pentru acordarea asisten ei juridice gratuite; (e) drepturile procesuale ale p r ii v t mate i ale p r ii civile; (f) condi iile i procedura pentru a beneficia de dispozi iile articolelor 861, 862, 864 i 865 C.p.p., precum i de dispozi iile Legii nr. 682/2002 privind protec ia martorilor; (g) condi iile i procedura pentru acordarea compensa iilor financiare de c tre stat. Informa iile de mai sus sunt aduse la cuno tin victimei de c tre procurorul, ofi erul sau agentul de poli ie la care victima se prezint , n scris sau verbal, ntr-un limbaj pe care aceasta l n elege. ndeplinirea acestor obliga ii legale se consemneaz ntr-un proces-verbal care se nregistreaz la institu ia din care face parte procurorul, ofi erul sau agentul de poli ie la care se prezint victima. Mijloacele de prob prin care se constat , n cadrul urm ririi penale sau al cercet rii judec tore ti, elemente de fapt ce pot servi ca prob n cazul unei infrac iuni de violen n familie sunt cele prev zute n dispozi iile articolului 64 C.p.p. i anume: (a) declara iile nvinuitului sau ale inculpatului; (b) declara iile p r ii v t mate, ale p r ii civile i ale p r ii responsabile civilmente; (c) declara iile martorilor;
15

(d) nscrisurile, nregistr rile audio sau video, fotografiile; (e) mijloacele materiale de prob ; (f) constat rile tehnico- tiin ifice; (g) constat rile medico-legale; (h) expertizele. (C) M surile de siguran care se pot lua n cazul violen ei n familie IMPORTANT: Legea penal romn face distinc ie ntre dou no iuni: m suri de siguran i m suri preventive. M surile de siguran au ca scop eliminarea st rii de pericol public i prevenirea infrac ionalit ii n general. Sunt incidente n acest domeniu prevederile Codului penal i ale Codului de procedur penal precum i cele ale Legii nr. 217/2003. Potrivit Codului penal, agresorul poate fi supus unui tratament medical obligatoriu (articolul 113) sau intern rii medicale (articolul 114). De asemenea, judec torul i poate interzice acestuia s revin la domiciliul familial pentru o perioad determinat (articolul 1181). De asemenea, Legea nr. 217/2003 men ioneaz aceste trei m suri de siguran . Codul de procedur penal reglementeaz procedurile specifice pentru aplicarea m surilor de siguran prev zute de articolele 113 i 114 din Codul penal n diferitele etape ale procedurii penale (pe parcursul cercet rii penale, pe parcursul cercet rii judec tore ti sau dup pronun area sentin ei). Potrivit Codului de procedur penal , n cursul urm ririi penale, procurorul poate sesiza instan a pentru a lua m surile de siguran corespunz toare dac acesta constat c nvinuitul sau inculpatul se afl n una dintre situa iile prev zute de articolele 113 i 114 ale Codului penal. n cursul judec ii, m sura de siguran corespunz toare este dispus , de asemenea, n mod provizoriu de instan a de judecat . Instan a dispune luarea m surilor de siguran prev zute n alineatul 1 numai dup ascultarea nvinuitului ori inculpatului i n prezen a ap r torului i a procurorului. Instan a ia m suri pentru aducerea la ndeplinire a intern rii medicale provizorii i, totodat , sesizeaz comisia medical competent s avizeze internarea bolnavilor mintali i a toxicomanilor periculo i. M sura intern rii provizorii dureaz pn la confirmarea acesteia de c tre instan a de judecat . Confirmarea se face pe baza avizului comisiei medicale. Hot rrea instan ei de judecat prin care s-a confirmat m sura intern rii poate fi atacat separat cu recurs. Recursul nu suspend executarea. M surile preventive urm resc s asigure condi iile corespunz toare pentru judecat sau s -l mpiedice pe inculpat s se sustrag judec ii sau isp irii pedepsei. Pentru buna desf urare a procesului penal ori pentru a se mpiedica sustragerea nvinuitului sau inculpatului de la urm rirea penal , de la judecat ori de la executarea pedepsei, n cazul infrac iunilor pedepsite cu deten iune pe via sau cu nchisoare, se poate lua una dintre urm toarele m suri preventive: a) re inerea poate fi luat de organul de cercetare penal sau procuror; b) obligarea de a nu p r si localitatea poate fi luat de procuror sau judec tor, n cursul urm ririi penale, i de instan a de judecat , n cursul judec ii; c) obligarea de a nu p r si ara poate fi luat de procuror sau judec tor, n cursul urm ririi penale, i de instan a de judecat , n cursul judec ii; d) arestarea preventiv poate fi luat de judec tor. Scopul m surilor preventive poate fi realizat i prin liberarea provizorie sub control judiciar sau pe cau iune.

(D) Ordonan a pre edin ial Ordonan a pre edin ial este o procedur special n temeiul c reia, instan a de judecat poate dispune m suri vremelnice, n cazuri urgente, pentru: y p strarea unui drept care s-ar p gubi prin ntrziere;
16

y y y y y

prevenirea unei pagube iminente i care nu s-ar putea repara; nl turarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei execut ri. Condi iile de admisibilitate a cererii de ordonan pre edin ial sunt urm toarele: urgen a m surii solicitate (aceasta va fi apreciat de c tre instan n raport cu situa ia existent n momentul judec rii cererii de ordonan a pre edin ial ); nesolu ionarea (neprejudecarea) fondului cauzei; vremelnicia m surii.

n ce situa ii se poate folosi ordonan a pre edin ial ? n practica judiciar , n mod frecvent se recurge la procedura special a ordonan ei pre edin iale: y n materia raporturilor de familie; y n materia raporturilor de vecin tate i de proprietate; y n materia raporturilor locative; y n materia execut rii silite. Spre exemplu, n timpul procesului de divor instan a poate dispune m suri vremelnice cu privire la ncredin area copiilor minori, la obliga ia de ntre inere, la aloca ia pentru copii i la folosirea locuin ei. Numai prin hot rrea irevocabil de divor instan a stabile te, ns n mod definitiv asupra unor asemenea cereri, m surile dispuse n cadrul cererilor formulate pe calea ordonan ei pre edin iale putnd fi diferite. O dat cu r mnerea definitiv i irevocabil a hot rrii de divor , hot rrile pronun ate n procedura special a ordonan ei pre edin iale i nceteaz efectele. Ordonan a, adic hot rrea pronun at , este executorie, putnd fi pus n executare, iar dac instan a hot r te, executarea se poate face f r soma ie i f r trecerea unui termen. Cu alte cuvinte, se vor evita anumite formalit i (soma ia) i anumite termene, care trebuie respectate n executarea obi nuit a tuturor hot rrilor judec tore ti. (E) Asisten a juridic gratuit n cadrul procesului penal a. Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea i combaterea violen ei n familie Legea prevede acordarea de asisten juridic victimelor violen ei n familie acordate n unit ile de prevenire i combatere a violen ei n familie. b. Codul de procedur penal Potrivit Codului de procedur penal , n momentul n care instan a apreciaz c partea v t mat nu- i poate preg ti o ap rare corespunz toare, poate dispune desemnarea unui ap r tor, la cerere sau din oficiu. c. Legea nr. 211/2004 privind unele m suri pentru protec ia victimelor infrac iunilor Articolul 18 al legii stabile te condi iile pentru acordarea de asisten juridic gratuit victimelor unor infrac iuni, asisten acordat pe parcursul procesului penal avnd ca obiect infrac iunea a c rei victim a fost solicitantul, att n ceea ce prive te latura penal ct i n ceea ce prive te latura civil . d. Legea nr. 51/1995 privind organizarea i exercitarea profesiei de avocat Prevederile acestei legi ar putea fi aplicabile n cazul n care asisten a juridic ar fi solicitat direct baroului de c tre o parte v t mat , n urm toarele mprejur ri: (a) dac drepturile persoanei lipsite de mijloace materiale ar fi prejudiciate prin ntrziere; (b) n cazurile n care baroul local apreciaz c persoanele se g sesc n imposibilitate v dit de a pl ti onorariul. (F) Asisten a juridic gratuit n cadrul procesului civil Codul de procedur civil prevede c cel care nu este capabil s fac fa cheltuielilor unei judec i, f r a primejdui propria sa ntre inere sau a familiei sale, poate cere instan ei s -i ncuviin eze asisten a judiciar , care cuprinde:
17

(a) acordarea de scutiri, reduceri, e alon ri sau amn ri pentru plata taxelor judiciare de timbru, a timbrului judiciar i a cau iunilor; (b) ap rarea i asisten a gratuit printr-un avocat delegat de baroul avoca ilor i remunerat de la bugetul de stat. Cererea pentru desemnarea avocatului se poate face n temeiul articolul 74 din Codul de procedur civil , att la instan ct i la barou.

1.3. Reglement ri comunitare i interna ionale


n ultimii 60 de ani, comunitatea interna ional a marcat o evolu ie n recunoa terea violen ei n general, i a violen ei n familie ca un fenomen grav care afecteaz drepturile fundamentale ale omului la via , siguran , libertate, demnitate, integritate fizic i psihic . n acest context, o serie de documente interna ionale recomand statelor s ia toate m surile de ordin politic, administrativ i financiar ce se impun pentru a preveni i combate fenomenul violen ei n familie. n acest sens, enumer m documentele cele mai semnificative: - Charta Na iunilor Unite 24 octombrie 1945 stabile te drepturile fundamentale ale omului; - Conven ia ONU privind eliminarea oric ror forme de discriminare mpotriva femeii adoptat n 18.12.1979 i Protocolul op ional din 6.10.1999 reprezint documentul fundamental de referin pentru protec ia drepturilor femeii (CEDAW). Comitetul CEDAW adopt n anul 1982 Recomandarea nr. 19 prin care se armonizeaz prevederile Conven iei la fenomenul violen ei mpotriva femeii. Potrivit acestei conven ii, violen a n familie reprezint una din formele cele mai insidioase de violen mpotriva femeii. Facem men iunea c Romnia a ratificat aceast conven ie n anul 1982, obligndu-se astfel s transpun n practic urm toarele m suri: y elaborarea cadrului legal specific prevenirii i combaterii violen ei mpotriva femeii; y monitorizarea fenomenului prin elaborarea de statistici specifice, studii i cercet ri care s scoat n eviden cauzele i efectele fenomenului violen ei; y promovarea campaniilor de informare i educare n spiritul respect rii drepturilor femeii; y elaborarea rapoartelor na ionale n care s se identifice atitudinile, obiceiurile i practicile care perpetueaz violen a mpotriva femeii; y dezvoltarea mecanismelor na ionale i a serviciilor care s asigure securitatea victimelor violen ei n familie. Conferin ele mondiale asupra drepturilor femeii din Mexic, Copenhaga, Nairobi i apoi Beijing au adoptat documente interna ionale care subliniaz necesitatea ca toate guvernele lumii s condamne violen a mpotriva femeii: Platforma de ac iune a 4-a Conferin mondial ONU asupra femeii (Beijing, 1995) prevede un capitol distinct destinat m surilor specifice pe care toate statele semnatare trebuie s le adopte n domeniul prevenirii i combaterii violen ei mpotriva femeii. Consiliul Europei, printr-o serie de recomand ri, se adreseaz de asemenea acestui fenomen. Cea mai important este Recomandarea nr. 85/2000 cu privire la violen a n familie, potrivit c reia li se recomand guvernelor statelor membre s informeze opinia public asupra caracteristicilor specifice, gravit ii i dimensiunilor acestui fenomen i s sprijine m surile care au ca scop combaterea acestui fenomen. Totodat , se recomand s ncurajeze organizarea agen iilor, asocia iilor i funda iilor care au ca scop ajutorarea i asistarea victimelor violen ei n familie. Organiza ia Mondial a S n t ii (OMS) define te s n tatea ca o stare de deplin bun stare fizic , mintal i social , i nu doar ca absen a bolii sau infirmit ii. Conform unei rezolu ii din 1996 a Adun rii OMS, violen a reprezint o problem major de s n tate public la scar mondial . n raportul s u cu privire la violen i s n tate din 3 octombrie 2002, OMS recomand promovarea unor ac iuni de prevenire primar , nt rirea m surilor luate n favoarea victimelor violen ei i intensificarea colabor rii i schimbului de informa ii privind prevenirea violen ei n familie. Romnia s-a conformat, prelund-o n Legea nr. 217/2003 privind prevenirea i combaterea violen ei n familie, cu modific rile ulterioare.

18

n baza noii politici europene promovate de Parlamentul European i Comisia European O Europ mai sigur i f r suferin e, a fost constituit n cadrul OMS-Europa o re ea focal-points pentru prevenirea violen ei i traumatismelor. n perioada 2006-2008 se desf oar la nivelul Consiliului Europei Campania paneuropean Parlamentele unite pentru combaterea violen ei domestice asupra femeilor, inclusiv a violen ei domestice (n baza Rezolu iei nr.1512/2006 a APCE). Ziua care marcheaz la nivel interna ional lupta mpotriva violen ei asupra familiei este data de 25 noiembrie, dat care marcheaz i debutul unei campanii deja consacrate: V-Days 16 Zile de Activism mpotriva Violen ei asupra Femeii, simbolul campaniei fiind o fundi alb . Lupta mpotriva violen ei ar trebui plasat n contextul protec iei drepturilor fundamentale, a a cum sunt acestea recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene i n explica iile nso itoare, avnd n vedere statutul acesteia, care recunoa te, ntre altele, dreptul la demnitate, egalitate i solidaritate. Carta cuprinde un num r de articole speciale privind protec ia i promovarea integrit ii fizice i mintale, egalitatea de tratament ntre femei i b rba i, drepturile copilului i nediscriminarea, recunoscnd totodat interzicerea tratamentelor inumane sau degradante, a sclaviei i muncii for ate, precum i a exploat rii prin munc a copiilor. Carta recunoa te c un nivel nalt de protec ie a s n t ii umane este necesar n definirea i punerea n aplicare a tuturor politicilor i activit ilor comunitare. n acest context, Parlamentul European i Consiliul European, prin Decizia nr. 293/2000/CE a din 24 ianuarie 2000, au adoptat programul de ac iune comunitar (programul Daphne) (2000-2003) pentru prevenirea i combaterea violen ei mpotriva copiilor, tinerilor i femeilor2 pentru a contribui la cre terea gradului de sensibilizare a opiniei publice din Uniunea European pe aceast tem , precum i la intensificarea i consolidarea cooper rii ntre organiza iile din statele membre care sunt active n domeniul combaterii violen ei. Continuarea politicii europene n domeniu s-a bazat, n perioada 2004 2008, pe o nou Decizie nr. 803/2004/CE din 21 aprilie 2004 a celor dou institu ii europene de a dezvolta rezultatele ob inute deja de programul Daphne prin adoptare Programului de ac iune comunitar Daphne II3, eviden iindu-se consecven a creditelor anuale n condi iile noilor perspective financiare. Violen a mpotriva femeilor mbrac multe forme, de la violen a n familie, care este frecvent la toate nivelurile societ ii, pn la practicile tradi ionale v t m toare asociate cu manifest rile de violen fizic mpotriva femeilor, cum ar fi mutilarea genital i crimele de onoare, care constituie o form special de violen mpotriva femeilor. n conformitate cu programul Daphne, copiii, tinerii sau femeile care sunt martorii agres rii unei rude apropiate trebuie considera i victime ale violen ei. n ceea ce prive te prevenirea violen ei, inclusiv abuzurile i exploatarea sexual a copiilor, tinerilor i femeilor, precum i protec ia victimelor i a grupurilor expuse riscurilor, Uniunea European poate aduce un plus de valoare la ac iunile care urmeaz s fie ntreprinse cu prec dere de c tre statele membre n urm toarele moduri: difuzarea i schimbul de informa ii, experien i bune practici; promovarea unei abord ri inovatoare; stabilirea de comun acord a priorit ilor; crearea de re ele de ntrajutorare acolo unde acest lucru este oportun; selec ia de proiecte la scar comunitar , inclusiv proiecte de sprijinire a liniilor telefonice de asisten sau de urgen accesibile n mod gratuit pentru copiii disp ru i i exploata i sexual; motivarea i mobilizarea tuturor p r ilor implicate; i campanii de sensibilizare la scar european mpotriva violen ei. Aceste ac iuni trebuie s cuprind , de asemenea, acordarea de sprijin copiilor, tinerilor i femeilor care sunt victime ale traficului de fiin e umane. Exprimnd voin a continu rii i dezvolt rii a obiectivelor Programului Daphne n perioada 2007 - 2013, Parlamentul European a adoptat n 22 mai 2007 PROGRAMUL DAPHNE 3 - Program de combatere a violen ei mpotriva copiilor, tinerilor i femeilor, parte a Programului Drepturile Fundamentale i Justi ia. Deoarece cauzele profunde i consecin ele violen ei pot fi adesea abordate n mod eficient de organiza iile locale i regionale n cooperare cu organiza iile corespondente din alte state membre, prezentul program trebuie s acorde importan a cuvenit m surilor i ac iunilor preventive ntreprinse la nivel local i regional n vederea sprijinirii victimelor.

19

Programul se adreseaz organiza iilor i institu iilor private sau publice n plan regional sau local, din cel pu in dou state membre care se asociaz pentru realizarea unui proiect, cum ar fi: autorit i locale, catedre universitare i centre de cercetare. Finan area proiectelor se acord sub form de subven ii i contracte de achizi ii publice. Astfel, subven iile comunitare sunt subven ii de func ionare i subven ii de ac iune. Contractele de achizi ii publice sus inute de program din fondurile europene acoper achizi ia de servicii i de bunuri direct legate de obiectivele programului cum ar fi: cheltuieli de informare i comunicare, preg tire, punere n aplicare, monitorizare, verificarea i evaluarea proiectelor. Referin e: 1. JO C 364, 18.12.2000, p. 1. 2. JO L 34, 9.2.2000, p. 1. 3. JO L 143, 30.4.2004, p. 1.

CAPITOLUL II: Institu ii responsabile


2.1. Re eaua de institu ii la nivel central i local

20

22

2.1.1. Agen ia Na ional pentru Protec ia Familiei i rolul ei n re eaua institu ional Constituit n baza Legii 217/2003, modificat prin OG 95/2003, Agen ia Na ionala pentru Protec ia Familiei este organizat i func ioneaz ca organ de specialitate al administra iei publice centrale, cu personalitate juridic , n subordinea Ministerului Muncii, Familiei i Egalit ii de anse. Conform legii, obiectul principal de activitate al Agen iei l reprezint prevenirea i combaterea violen ei n familie. ANPF coordoneaz implementarea politicilor publice stabilite prin HG nr. 686/2005 pentru aprobarea Strategiei na ionale n domeniul prevenirii i combaterii fenomenului violen ei n familie. Conform prevederilor art. 8 din lege, Agen ia Na ional pentru Protec ia Familiei are ca obiective: - promovarea valorilor familiale, a n elegerii si ntrajutor rii n familie, prevenirea i combaterea violen ei n rela iile dintre membri; - sprijinirea membrilor de familie afla i n dificultate ca urmare a actelor de violen n familie; - sprijinirea victimelor prin programe de recuperare a s n t ii i de reinser ie social ; - asistarea agresorilor prin tratamente de dezalcoolizare, dezintoxicare, psihologice i psihiatrice; - protejarea victimelor i, n special, a copiilor, prin m suri de p strare a confiden ialit i identit ii lor, precum si prin m suri de protec ie psihologic a acestora, n timpul instrument rii cazului; - ini ierea si coordonarea parteneriatelor sociale, n scopul prevenirii i combaterii violen ei n familie. 2.1.2. Colaborarea inter-institu ional la nivel central, jude ean i local Pe lng pre edintele Agen iei func ioneaz un Consiliu Consultativ format din 7 membri, care are n componen a sa cte un reprezentant al MMFE , MSP, MECT, MIRA, MJ, ANPDC i ANPH. La lucr rile Consiliului Consultativ pot fi invita i s participe reprezentan ii altor institu ii ale administra iei publice centrale i locale, precum i reprezentan i ai societ ii civile implica i n prevenirea i combaterea violen ei n familie. Agen ia are n coordonare metodologic , la nivelul fiec rui jude i al municipiului Bucure ti, un compartiment cu atribu ii privind combaterea violen ei n familie nfiin at n cadrul DMSSF jude ene. Nevoia de abordare interdisciplinar a problematicii violen ei n familie este recunoscut i sus inut de ministerele cu responsabilit i n domeniu: Ministerul Muncii, Familiei i Egalit ii de anse, Ministerul Internelor i Reformei Administrative i Ministerul S n t ii. Cele trei ministere au emis Ordinul comun nr. 384/306/993 din 12 iulie 2004, prin care au aprobat procedura de conlucrare n prevenirea i monitorizarea cazurilor de violen n familie. n baza ordinului comun men ionat, s-a stabilit procedura concret de conlucrare, ncheiat la nivel jude ean, respectiv al municipiului Bucure ti ntre: inspectoratele de poli ie, comandamentele de jandarmi, direc iile de s n tate public , compartimentele combaterea violen ei n familie din cadrul DMMSSF, serviciile de proba iune, DGASPC-urile, inspectoratele colare, serviciile medico-legale, unit ile pentru prevenirea i combaterea violen ei n familie i altele. n anul 2006, la nivelul fiec rui jude precum i la nivelul municipiului Bucure ti s-au constituit Grupuri de Lucru Consultative n domeniul prevenirii i combaterii violen ei n familie, care func ioneaz n baza unui Regulament de Organizare i Func ionare (ROF) propriu i care au elaborat i adoptat Planuri Jude ene de Ac iune (PJA). NOT : Agen ia a ini iat la sfr itul anului 2007 un proiect de act normativ, care prevede transferarea atribu iilor compartimentului privind violen a n familie de la Direc ia de Munc i Prortec ie Social la Direc ia General de Asisten i Protec ie a Copilului de la nivelul fiec rui jude , respectiv de la nivelul municipiului Bucure ti, conform dispozi iilor Legii-cadru nr. 195/2006 a descentraliz rii. n virtutea acestei modific ri, receptorii prezentului Ghid vor considera ca element central al activit ilor de prevenire i combatere, compartimentul cu atribu ii n prevenirea i combaterea violen ei n familie, care se va reg si n structura organizatoric a D.G.A.S.P.C.

2.2. Circuitul inter - institu ional al victimei


Victima violen ei n familie se poate adresa urm toarelor institu ii: Poli iei pentru a depune o plngere; Unit ii de Primiri Urgen e din cadrul Spitalului / Medicului de familie pentru a ob ine ngrijiri medicale; Institutului/Serviciului/Laboratorului de Medicin Legal pentru a ob ine un certificat medico-legal; Direc iei Generale de Asisten Social i Protec ia Copilului pentru a beneficia de servicii sociale complexe, mai ales n cazul n care sunt implica i i copiii victimei; Centrului de Violen n Familie (ad post sau centru de recuperare pentru victimele violen ei n familie) pentru a beneficia de g zduire temporar , asisten social , consiliere psihologic i juridic , reinser ie social i profesional , informare, ndrumare c tre alte institu ii; Unui ONG care ofer servicii sociale specializate pentru victimele violen ei n familie; Direc iei de Munc i Protec ie Social Compartimentului combaterea violen ei n familie pentru a ob ine informare, consiliere i ndrumare c tre institu iile competente.

Punctul focal jude ean asigur coordonarea interven iei diferitelor institu ii la care apeleaz victima i managementul de caz, evalund situa ia victimei pentru a identifica serviciile de care are nevoie aceasta i referind cazurile c tre institu iile competente. Rolul de punct focal jude ean l joac Centrul de Violen n Familie (CVF) n jude ele n care acesta exist , iar n jude ele n care nu func ioneaz un CVF, acest rol l asigur Direc ia de Munc i Protec ie Social prin Compartimentul de Violen n Familie din cadrul s u. Institu iile responsabile de prevenirea i combaterea violen ei n familie de pe raza unui jude formeaz o re ea de tip cibernetic, institu iile reprezentnd puncte nodale, CVF/DMPS reprezentnd punctul focal, iar leg turile dintre nodurile re elei i punctul focal sunt absolut necesare, asigurnd o interven ie complet , complex i de calitate n cazurile de violen n familie. Comunicarea interinstitu ional asigur schimbul de informa ii, care poate facilita i mbun t i interven ia specific a fiec rei institu ii implicate n solu ionarea unui caz de violen n familie i efectul global asupra cazului. Se recomand institu iilor care se confrunt cu victime ale violen ei n familie ca, dup furnizarea serviciilor specifice ariei lor de interven ie, s refere cazul c tre cel mai apropiat Centru de Violen n Familie, pentru a sprijini victima n a g si cele mai bune solu ii de ie ire din situa ia de violen .

2.3. Descrierea interven iei pe tipuri de institu ii. Competen e


2.3.1. Poli ia
Poli ia Romn exercit atribu ii privind ap rarea drepturilor i libert ilor fundamentale ale persoanei, a propriet ii private i publice, prevenirea i descoperirea infrac iunilor, respectarea ordinii i lini tii publice. Conform prevederilor articolului nr.14 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea i combaterea violen ei n familie, asisten ii familiali instrumenteaz cazul mpreun cu persoana desemnat de Ministerul Internelor i Administra iei Publice, n condi iile prev zute la art. 5, care stipuleaz faptul c ministerele i celelalte organe centrale de specialitate ale administra iei publice, prin structurile lor teritoriale, vor desemna personalul specializat s instrumenteze cu celeritate cazurile de violen n familie. n cuprinsul art. 16 alin. (2) din Legea nr. 217/2003 sunt prev zute modalit ile prin care poli ia intervine n cazul comiterii actelor de violen n familie, i anume la sesizarea victimei, a altui

membru de familie, a unei autorit i sau din oficiu, n alin. (3) al aceluia i articol stipulndu-se c lucr torul de poli ie va anun a imediat autoritatea competent la nivel local, n leg tur cu situa ia victimei. Conform Ordinului nr. 384/2004 pentru aprobarea Procedurii de conlucrare n prevenirea i monitorizarea cazurilor de violen n familie, poli i tilor le revin urm toarele atribu ii: y monitorizarea cazurilor de violen n familie din sectorul sau unitatea teritorial deservit i culegerea de informa ii despre acestea; y ntocmirea unei eviden e separate privind cazurile de violen n familie i sesizarea compartimentelor cu atribu ii privind combaterea violen ei n familie din cadrul Direc iilor jude ene de munc i protec ie social y colaborarea cu medici, persoane din compartimentul combaterea violen ei n familie i asisten i sociali n vederea instrument rii propriu-zise a cazurilor; y ndrumarea p r ilor implicate n conflict, respectiv a agresorului i a victimei spre servicii sociale i medicale de specialitate; y colaborarea cu serviciile specializate pentru protec ia copilului.

I. Unit i centrale de poli ie cu atribu ii n domeniul violen ei n familie:


A. Direc ia Poli iei de Ordine Public , cu structurile componente: Poli ia Urban - Poli ia de Proximitate - Siguran a Public - Criminalitate Judiciar Poli ia Rural - Siguran Public - Criminalitate Judiciar

Atribu iile Poli iei de Proximitate: Promovarea unui sistem de rela ii cu cet enii, bazate pe ncredere i confiden ialitate, acordnd o aten ie deosebit persoanelor vulnerabile, care pot deveni victime ale unor infrac iuni (copii, persoane n vrst , femei); Atribu iile agen ilor de siguran public i patrulare: Men inerea ordinii i lini tii publice pe teritoriul localit ilor urbane pentru prevenirea i combaterea faptelor antisociale stradale i interven ia la solicit rile dispeceratului sau ofi erului de serviciu pe unitate la apelurile de urgen 112, pe principiul cel mai apropiat poli ist de locul evenimentului intervine, indiferent de natura evenimentului i competen a teritorial . Atribu iile Compartimentului de Criminalitate Judiciar : Solu ionarea sesiz rilor cu privire la comiterea faptelor penale, date n competen a structurilor de ordine public (cele cu un grad sc zut de pericol social), supravegherea i documentarea activit ii persoanelor din cercurile de b nui i sau despre care exist indicii c s vr esc infrac iuni, activit i de identificare i cercetare a autorilor. B. Direc ia de Investiga ii Criminale Atribu ii n domeniul VF: Constatarea infrac iunilor, strngerea datelor n vederea nceperii urm ririi penale i cercet rii penale. Organele de cercetare ale poli iei judiciare i desf oar activitatea sub conducerea, supravegherea i controlul procurorului, fiind obligate s duc la ndeplinire dispozi iile acestuia. C. Institutul pentru Cercetarea i Prevenirea Criminalit ii Atribu ii n domeniul VF: y Elaborarea de studii i cercet ri privind formele de manifestare a violen ei n familie, cauzele i dimensiunea fenomenului, categorii de persoane vulnerabile; y Organizarea de campanii de informare, educare i con tientizare a popula iei cu privire la dimensiunile fenomenului i a consecin elor asociate acestuia;
26

y y y

Elaborarea i distribuirea de materiale cu caracter educativ i de promovare a valorilor familiale, a comportamentelor i atitudinilor non-violente; Organizarea unor evenimente destinate prevenirii violen ei n familie (forumuri i concursuri de crea ie); Dezvoltarea de module de training pentru poli i tii care i desf oar activitatea n domeniul prevenirii i combaterii violen ei n familie.

II. Interven ia poli iei n conflictele familiale


n cazul conflictelor familiale, poli ia poate ac iona n urma depunerii unei sesiz ri scrise la sediul unit ii de poli ie de pe raza de domiciliu a victimei, n urma unui apel telefonic la ofi erul de serviciu al sec iei/unit ii de poli ie locale, a unei solicit ri la Serviciul Unic de Apel de Urgen 112 (care poate fi f cut de oricine are cuno tin de astfel de evenimente negative), a unei sesiz ri verbale f cut direct la agentul de poli ie din dispozitivul de siguran public i patrulare sau se poate sesiza din oficiu. ntruct acest gen de evenimente au loc la domiciliul persoanelor fizice, cu ocazia interven iei, poli i tii vor respecta urm toarele REGULI: a) interven ia se va face de c tre 2-3 poli i ti, de preferin cu abilit i de comunicare i experien n domeniu; b) n apropierea imobilului unde s-a semnalat conflictul nu se vor folosi avertizoarele sonore sau luminoase; c) se va respecta principiul inviolabilit ii domiciliului i poli i tii nu vor intra n locuin dect n condi iile legii, respectiv la solicitarea sau cu consim mntul scris al proprietarului sau posesorului locuin ei. Excep ia o constituie cazul cnd din interiorul locuin ei se aud strig te de ajutor care indic un pericol iminent pentru s n tatea i chiar via a unei persoane, poli i tii avnd dreptul i datoria s intervin , chiar folosind for a, dac nu li se permite intrarea n locuin . Pentru a se asigura c nu vor fi acuza i ulterior de violare de domiciliu, poli i tii vor p trunde n locuin , de preferin , n prezen a unor martori asisten i; d) dup deschiderea u ii, poli istul va saluta, se va prezenta i va explica motivul prezen ei sale acolo. nainte de a ac iona, va cere n timp operativ ct mai multe informa ii de la persoanele aflate la fa a locului: repetabilitatea conflictului, modul de via al familiei respective, num rul locatarilor din imobil, eventuala prezen a unor minori. Nu va dezv lui numele persoanei care a f cut plngerea i, pentru a p stra confiden ialitatea acesteia, nu va ncerca s o contacteze pe timpul interven iei. e) se vor asculta mai nti p r ile, f r a se interveni, pentru a face s scad tensiunea conflictului, precum i pentru a crea un climat de ncredere. n cazul unui cuplu, cei doi trebuie intervieva i separat. Apoi, progresiv, se va ncerca s se discute deschis problemele ce au generat conflictul, pentru a permite o anumit desc rcare nervoas , dar nu se va comenta nimic i nu se vor emite judec i sau aprecieri ce ar putea fi gre it interpretate, c utndu-se ob inerea angajamentului c persoanele se vor lini ti i nu vor produce acte violente sau de tulburare a lini tii publice; f) dup ce s-a aplanat conflictul, p r ile vor fi invitate, n scris, la sediul poli iei pentru declara ii cu privire la evenimentul n cauz ; g) victima va fi informat asupra procedurilor penale aplicabile i asupra demersurilor pe care trebuie s le fac n continuare. i este explicat dreptul de a introduce plngere mpotriva agresorului i posibilitatea de a- i retragerea plngerea pentru infrac iunea de loviri sau alte violen e(art.180 C.p) sau pentru v t mare corporal (art. 181 C.p.). n func ie de starea de s n tate i leziunile produse de agresor, victima va fi sf tuit s se prezinte la medicul legist pentru eliberarea unui certificat de constatare a agresiunii( cu acelea i haine pe care le purta atunci cnd s-a produs agresiunea i f r s se spele) sau va fi condus la o unitate spitaliceasc pentru acordarea de ngrijiri medicale; h) n cazul n care sunt de fa minori a c ror via i s n tate este n pericol, se va anun a Direc ia pentru Protec ia Copilului;
27

i) dac se consider c victima nu se afl n siguran n locuin a comun , ea va fi ndrumat c tre un ad post special, locuin a unei rude sau a unui prieten sau o organiza ie neguvernamental care i poate oferi cazare; j) dac agresorul este ntr-o v dit stare de ebrietate, dac a amenin at victima sau a utilizat mpotriva acesteia o arm sau chiar atunci cnd se consider c prezen a acestuia n locuin a familiei constituie un grav pericol pentru ceilal i membrii, poli istul poate cere pentru agresor m sura arest rii preventive. k) Discu iile vor fi purtate pe un ton corespunz tor, f r amenin ri sau insulte, cu calm. 2.3.2. Institutele/Serviciile de Medicin Legal Medicina legal este o specialitate medical care aplic principiile i metodologia tiin elor medicale la domeniul juridic (se afl la grani a dintre medicin i tiin ele juridice). Ea urm re te, n interesul justi iei, s obiectiveze i s evalueze la solicitarea organelor de justi ie sau a p r ilor implicate aspectele medicale con inute n spe ele juridice cu privire la omul n via sau cel decedat oferind un suport probatoriu tiin ific expertal (proba iune biologic ). Medicul legist trebuie s aplice cu corectitudine, obiectivitate si impartialitate cuno tin ele sale. Medicina legal vine n sprijinul victimelor violen ei n familie, n primul rand prin a confirma v t m rile (leziunile) suferite de acestea i a oferi suportul expertal necesar derul rii celorlalte proceduri judiciare, dar i n a oferi sprijinul pentru solu ionarea problemelor de s n tate care pot ap rea dup consumarea agresiunii (consult si trimitere spre unit i medicale cu scop diagnostic i curativ spitale de urgen , etc.) Serviciile oferite victimelor violen ei n familie se refer la consulta ii medico-legale (certificate medico-legale la cererea victimelor) sau constat ri i expertize medico-legale (la cererea organelor de justi ie n cazul n care victima s-a adresat mai inti organului de justi ie unde a depus plngere) n conformitate cu Legea 217/2003. n Romnia exist 6 institute de medicin legal (INML Mina Minovici Bucure ti, Institutul de Medicin Legal (IML) Craiova, IML Ia i, IML Timi oara, IML Trgu Mure , IML Cluj-Napoca, precum i tot attea servicii jude ene de medicin legal n cadrul Spitalelor Jude ene, cte jude e exist n ar . Victimele violen ei n familie au acces la consulta ia medico-legal n oricare dintre aceste institute/servicii, in cadrul unui program non-stop (serviciu de garda permanent). n unele ora e precum Lugoj, Cmpulung-Arge , Com ne ti, F g ra , Petro ani, Sighetul Marma iei, Media , Cmpulung Moldovenesc, R d u i, Brlad, One ti, exist i cabinete de medicin legal , dar n aceste locuri nu se asigur serviciu de gard permanent, n schimb, pe timpul zilei se pot efectua consulta ii medico-legale. Recomand ri pentru medicul legist: y s intervieveze persoanele care se prezint pentru eliberarea unui certificat medico-legal cu privire la cauzele care au provocat leziunile; y s ntocmeasc o eviden separat a cazurilor de violen n familie; y s ndrume victimele violen ei n familie c tre Poli ie i c tre serviciile sociale specializate (centre de ad postire sau de recuperare, daca exist ); y s colaboreze cu reprezentantul Direc iei de Munc i Protec ie Social n vederea monitoriz rii cazurilor de violen n familie.

28

2.3.3. Furnizorii de servicii de s n tate


Rolul personalului medical Conform art. 1 alin. (11) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea i combaterea violen ei n familie, prevenirea i combaterea violen ei n familie fac parte din politica integrat de ocrotire i sprijinire a familiei i reprezint o important problem de s n tate public . A fi victim a violen ei n familie reprezint un risc major pentru s n tatea persoanei n cauz . Pe lng efectele imediate asupra s n t ii fizice i mintale, violen a cre te riscul de mboln viri n viitor. Studiile arat c femeile care au fost victime ale violen ei fizice sau sexuale, n copil rie sau mai trziu, prezint risc crescut pentru probleme de s n tate ulterioare. Violen a este strns legat de diverse probleme severe de s n tate, imediate sau pe termen lung. Acestea includ afec iuni fizice cum ar fi r niri, sindroame algice cronice, tulbur ri gastro-intestinale i o ntreag palet de afec iuni psihice, inclusiv anxietate i depresie. De asemenea, violen a submineaz s n tatea victimei i prin adoptarea unor comportamente negative, cum ar fi fumatul sau abuzul de alcool sau droguri. Furnizorii de servicii de s n tate au posibilitatea de a detecta i interveni n cazurile de violen n familie. Multe victime se simt confortabil s vorbeasc despre ceea ce li se ntmpl cu medicul lor de familie sau cu alt specialist. Persoanele care sufer abuzuri n familie reprezint un procent substan ial al celor care se adreseaz serviciilor medicale. Probleme de s n tate cronic pot fi rezultatul violen ei n familie, ceea ce se asociaz cu prezen a mai frecvent a acestor persoane n serviciile medicale. De i pu ini medici i asistente medicale au fost instrui i n domeniul violen ei n familie, s-a demonstrat c medicii, ca orice alt personal medical specializat, pot avea un impact pozitiv substan ial asupra victimelor. Violen a fizic este cea mai frecvent ntlnit form de abuz. Violen a asupra femeii gravide este des ntlnit n teritoriul rela iilor de familie. Din nefericire, aceast practic are consecin e negative att asupra femeii, ct i asupra f tului (este una dintre principalele cauze de avort) i, ulterior, asupra dezvolt rii normale fizice i psihice a copilului. Consecin ele medicale i psiho-sociale Efecte ale abuzului fizic: r niri, dizabilit i, probleme cronice de s n tate, probleme de s n tate sexual i a reproducerii. n cele mai grave situa ii, abuzul fizic poate provoca moartea victimei. R ni /traumatisme: Acestea pot include contuzii, zgrieturi, fracturi sau luxa ii, r ni sngernde, n cazul victimelor agresate sexual pot ap rea rupturi vaginale sau anale care s necesite sutur , leziuni interne, lovituri, perfora ie de timpan, ruptur de splin sau rinichi, pl mn perforat, contuzii severe, urme de strangulare pe gt, fracturi sau fisuri ale mandibulei, bra elor, oaselor pelvine, coastelor, claviculei sau picioarelor, p r smuls, arsuri cu igara, la ma ina de g tit sau cu lichid fierbinte sunt frecvente. Simptome diverse: - simptome fizice - simptome psihiatrice /de s n tate mental Dificult i de rela ionare Prezen a urm toarelor probleme cre te ngrijorarea asupra riscului existen ei unei forme de violen : dezacordul cu privire la tratament, neprezentarea la o consulta ie programat , imposibilitatea de a- i procura sau utiliza medica ia prescris , lipsa posibilit ilor de a se deplasa independent, lipsa banilor sau a accesului la telefon, e ec n utilizarea prezervativului sau a altei metode contraceptive. Indicatori comportamentali n timpul anamnezei i a examin rii, urm torii indicatori comportamentali pot ridica suspiciuni:
29

locul ei;

partenerul nso e te pacienta i insist s fie de fa

i s r spund la ntreb ri n

y pacienta nu dore te s vorbeasc cu nso itorul sau este n dezacord cu el; y negarea sau minimizarea r nilor de c tre pacient sau nso itor; y sentimentul de vinov ie al pacientei fa de violen a nso itorului; y gelozie sau posesivitate exagerate m rturisite de pacient sau nso itor; y discrepan e ntre explica iile date de pacient i natura r nilor pe care le prezint ; y teama sau nencrederea pacientei; aceasta poate evita contactul vizual (nu uita i, acest lucru poate fi i o problem cultural ), se ndep rteaz de persoana cu care vorbe te sau respinge examinarea fizic ; y prezentarea cu ntrziere la serviciile de specialitate pentru a primi ngrijiri medicale; Etapele interven iei personalului medical 1. Screening-ul victimelor violen ei n familie Violen a este o cauz major a afec iunilor negative care variaz de la t ieturi minore sau zgrieturi pn la handicap permanent sau chiar deces. Date fiind poten ialele consecin e severe ale violen ei n familie, ar fi necesar depistarea de rutin a victimelor n serviciile de urgen , cabinetele medicilor de familie, sec iile de chirurgie, obstetric -ginecologie, pediatrie i psihiatrie. Scopul screening-ului este identificarea problemei. Sunt mai multe anse ca pacienta s recunoasc abuzul dac aceasta este reasigurat c nu va fi judecat sau pus n pericol n momentul n care dezv luie situa ia n care se afl i sunt ncepute demersurile de sprijinire. 2. Diagnostic i constat ri clinice Dup ce s-au completat antecedentele personale, heredo-colaterale i anamneza i sunt prezente urme fizice de violen sau exist suspiciuni, examinarea fizic este urm torul pas n evaluarea pacientei. 3. Interven ia Exist cteva informa ii importante pe care pacienta trebuie s le afle atunci cnd violen a n familie este identificat : situa ia este privit de c tre personalul medical cu seriozitate i compasiune. trebuie s -i fie f cute cunoscute resursele disponibile unde poate beneficia de suport, informa ii i consiliere de specialitate n siguran i deplin confiden ialitate. pacienta victim a violen ei n familie trebuie s n eleag c nevoia imediat este siguran a ei i a copiilor, nu terapia de cuplu. Victimele trebuie s beneficieze de informa ii de baz despre violen a n familie. Faptul c violen a n familie este un fenomen prezent n societatea noastr , c are caracter continuu, ciclic i cre te n timp ca frecven i severitate, c are efecte devastatoare pe termen lung asupra copiilor care sunt victime sau martori ai violen ei n familie, c violen a este o infrac iune i c exist resurse unde poate primi ajutor. nainte ca victima s p r seasc unitatea medical trebuie evaluat siguran a pacientei victim a violen ei i ntocmirea planului de siguran . Pentru pacien ii suspec i sau cunoscu i ca victime, este recomandat urm toarea conduit : y ntreba i despre posibile incidente de la ultima vizit ; y ntreba i despre probleme de s n tate mintal ; y ntreba i dac a apelat la serviciile specializate, dac a solicitat consiliere, a dat un telefon, dac a vorbit despre ceea ce se ntmpl cu familia sau prietenii, dac inten ioneaz s plece din rela ie; y ntreba i despre abuzuri asupra copiilor de la ultima vizit ; y exprima i faptul c poate g si n cabinetul vostru suport i n elegere;

30

y reaminti i-i op iunile pe care le are (servicii specializate, ad post, grupuri de suport, prieteni, servicii medicale de urgen , etc); Pentru fiecare pacient suspect sau cunoscut ca fiind victim a violen ei n familie, este recomdandat ca fi a de observa ie s fie completat , pe ct posibil, cu urm toarele informa ii: y istoricul de violen n familie, inclusiv acuzele i r nile actuale y descrierea r nilor prezente (tipul, localizarea, m rimea, culoarea i vechimea) y scrie i numele agresorului, adresa i rela ia cu victima ( i pentru copii, dac exist ) y descrierea altor probleme medicale, fizice sau psihologice, care pot avea leg tur cu violen a y n caz de viol/agresiune sexual , urma i protocoalele pentru examinarea medicolegal y documenta i detaliat toate interven iile f cute. Pentru pacientele care nu au avut un istoric de violen n familie la ultima vizit , este indicat s fie reevaluat situa ia. Indiferent dac pacienta alege s fie ajutat de serviciile disponibile sau s - i p r seasc partenerul, interven ia personalului medical este foarte important . O ntrebare adresat victimei poate s scad izolarea i s aduc speran . Discutnd cu o victim despre op iunile ei ntr-un loc unde se simte n siguran o putem ajuta n a- i dezvolta abilitatea de a pune cap t violen ei din via a personal . Prin interven iile pe care furnizorii de servicii medicale le pot face, ace tia joac un rol semnificativ n reducerea i prevenirea violen ei n familie. 2.3.4. Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului. Serviciul de Asisten Social (A) Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului este institu ia public cu personalitate juridic , nfiin at n subordinea consiliului jude ean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucure ti, prin comasarea serviciului public de asisten social i a serviciului public specializat pentru protec ia copilului de la nivelul jude ului, respectiv al sectorului municipiului Bucure ti, prin preluarea, n mod corespunz tor, a atribu iilor i func iilor acestora. Direc ia general realizeaz la nivel jude ean, respectiv la nivelul local al sectoarelor municipiului Bucure ti, m surile de asisten social n domeniul protec iei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vrstnice, persoanelor cu handicap, precum i a oric ror persoane aflate n nevoie. DGASPC are responsabilitatea dezvolt rii i diversific rii serviciilor sociale specializate, n func ie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de a men ine func ionalitatea social a persoanei, urm rind reintegrarea n mediul propriu de via , familial i comunitar al celor n dificultate. FUNC II: y de coordonare a activit ilor de asisten social i protec ie a copilului; y de strategie -asigur elaborarea strategiei de asisten social ; y de administrare a fondurilor pe care le are la dispozi ie; y de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si institu iilor care au responsabilit i n domeniul asisten ei sociale, cu serviciile publice locale de asisten social , precum i cu reprezentan ii societ ii civile care desf oar activit i n domeniu; y de execu ie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale si financiare necesare pentru implementarea strategiilor; y de reprezentare pe plan intern i extern, n domeniul asisten ei sociale si protec iei copilului.
31

ATRIBU II a. n domeniul protec iei persoanei adulte: y completeaz evaluarea situa iei socio-economice a victimei, a nevoilor i resurselor acesteia; asigur furnizarea de informa ii i servicii adecvate n vederea refacerii i dezvolt rii capacit ilor individuale i ale celor familiale necesare pentru a dep i cu for e proprii situa iile de dificultate; y acord victimei asisten i sprijin pentru exercitarea dreptului s u la exprimarea liber a opiniei; y depune diligen e pentru clarificarea situa iei juridice a victimei; y asigur m surile necesare pentru protec ia n regim de urgen a victimei, inclusiv prin organizarea i asigurarea func ion rii n structura proprie a unor centre specializate; y depune diligen ele necesare pentru reabilitarea victimei conform planului individualizat privind m surile de asisten social . b. n domeniul protec iei drepturilor copilului: y ntocme te raportul de evaluare ini ial a copilului, victim a violen ei n familie, i familiei acestuia i propune stabilirea unei m suri de protec ie special ; y monitorizeaz trimestrial activit ile de aplicare a hot rrilor de instituire a m surilor de protec ie special a copilului; y reevalueaz , cel pu in o dat la 3 luni i ori de cte ori este cazul, mprejur rile care au stat la baza stabilirii m surilor de protec ie special i propune, dup caz, men inerea, modificarea sau ncetarea acestora. Potrivit Legii 272/2004 privind protec ia si promovarea drepturilor copilului (art. 92), n vederea asigur rii protec iei speciale a copilului abuzat sau neglijat, DGASPC este obligat : a) s verifice i s solu ioneze toate sesiz rile privind cazurile de abuz si neglijare, inclusiv cele venite din partea asisten ilor familiali; b) s asigure prestarea serviciilor specializate pentru nevoile copiilor victime ale abuzului sau neglij rii si ale familiilor acestora. n cadrul DGASPC (componenta pentru protec ia copilului) exist Telefonul copilului (TC) care dezvolt activit i de informare i promovare a serviciilor oferite n interesul superior al copiilor expu i la abuz, neglijare si exploatare (victime ale violen ei n familie). TC dispune de: y materiale promo ionale (pliante, bro uri); y asistare telefonic - pentru dep irea situa iilor de criz ; y consiliere telefonic pentru evaluarea nevoilor imediate i a poten ialului de risc; y interven ia n situa ii de urgen prin echipa operativ i efectuarea evalu rii riscului imediat; y alc tuirea i gestionarea bazei de date cu informa ii din domeniile protec iei copilului, social i juridic, etc; y organizarea i actualizarea bazei de date cu situa iile de abuz, neglijare, exploatare etc. sesizate la Telefonul Copilului. (B) Serviciul Public de Asisten Social Serviciile publice de asisten social sunt organizate la nivelul municipiilor i ora elor de c tre consiliile municipale i or ene ti, n exercitarea atribu iilor ce le revin potrivit prevederilor Hot rrea de Guvern nr. 90 din 23.ianuarie.2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare i func ionare a serviciului public de asisten social .

32

Potrivit legii 217/2003, art.16 autorit ile publice locale trebuie s desemneze asisten i sociali specializa i n domeniu din cadrul Serviciului Public de Asisten Social pentru a instrumenta cazurile de violen n familie. Atribu iile asisten ilor sociali, potrivit art. 16, sunt: - monitorizarea cazurilor de violen n familie din sectorul sau unitatea teritorial deservit ; culegerea informa iilor asupra acestora; ntocmirea unei eviden e separate; asigurarea accesului la informa ii la cererea organelor judiciare i a p r ilor sau reprezentan ilor acestora; - informarea i sprijinirea lucr torilor poli iei care n cadrul activit ii lor specifice ntlnesc situa ii de violen n familie; - identificarea situa iilor de risc pentru p r ile implicate n conflict i ndrumarea acestora spre servicii de specialitate; - colaborarea cu institu ii locale de protec ie a copilului i raportarea cazurilor, n conformitate cu legisla ia n vigoare; - ndrumarea p r ilor aflate n conflict n vederea medierii; - solicitarea de informa ii cu privire la rezultatul medierii; - instrumentarea cazului mpreun cu asistentul social specializat n problemele familiei. 2.3.5. Direc ia de Munc i Protec ie Social La nivelul fiec rei D.M.P.S. jude ene, respectiv a municipiului Bucure ti, func ioneaz compartimentul combaterea violen ei n familie, nfiin at n anul 2004 n baza art. 8 din Legea 217/2003. - coordonare metodol. Principalele atribu ii ale compartimentului privind combaterea violen ei n familie (conform art. 7 din H.G. 1624/2003): y realizeaz baza de date pentru gestionarea cazurilor de violen n familie; y ini iaz i coordoneaz parteneriate sociale, n scopul prevenirii i combaterii violen ei n familie; y asigur consilierea membrilor de familie afla i n dificultate; y sprijin victimele, inclusiv prin programe de recuperare a s n t ii i de reinser ie social ; y asist agresorii prin nlesnirea accesului la tratamente psihologice, respectiv psihiatrice, de dezalcoolizare, de dezintoxicare, dup caz; y asigur protec ia victimelor i, n special, a minorilor, prin m suri de p strare a confiden ialit ii asupra identit ii i dificult ilor lor, precum i prin m suri de protec ie psihologic a acestora, n timpul instrument rii cazului; y monitorizeaz , prin raport ri trimestriale c tre conducerea Agen iei, activitatea specific din centrele pentru ad postirea victimelor violen ei n familie, din centrele de recuperare pentru victimele violen ei n familie i din centrele de asisten a agresorilor; y instruiesc i coordoneaz activit ile profesionale ale asisten ilor familiali; y organizeaz cursuri de cunoa tere a formelor de violen n familie, precum i a mijloacelor de prevenire i combatere a acestora; y colaboreaz cu mijloacele locale de informare n mas pentru campanii de informare i educare a comunit ilor int , precum i pentru elaborarea materialelor promo ionale specifice; y promoveaz , n colaborare cu inspectoratul colar jude ean i inspectoratul jude ean poli ie, cuno tin e, atitudini i comportamente favorabile rezolv rii conflictualit ii intrafamiliale prin mediere i negociere; y colaboreaz cu agentul de poli ie de proximitate n cazul declan rii unei violen e n familie;

33

y colaboreaz cu institu iile partenere (Inspectoratul Jude ean de Poli ie, Comandamentul de Jandarmi, Inspectoratul colar Jude ean, D.G.A.S.P.C., Autoritatea de S n tate Public , I.M.L.) pentru rezolvarea conflictelor intrafamiliale; y ntocme te rapoarte de activitate trimestriale pe care le nainteaz A.N.P.F; y colecteaz i centralizeaz datele statistice privind cazurile de violen n familie din jude de la institu iile partenere pe care le raporteaz trimestrial A.N.P.F.; y coordoneaz toate ac iunile de prevenire i combatere a violen ei n familie desf urate la nivel local; y adapteaz modelul general de re ea jude ean de institu ii cu atribu ii n prevenirea i combaterea violen ei la situa ia real a jude ului respectiv i o pune la dispozi ia institu iilor partenere. D.M.P.S. colaboreaz cu celelalte institu ii responsabile de la nivel jude ean i de la nivelul municipiului Bucure ti n baza Ordinului comun al ministrului muncii, solidarit ii sociale i familiei, al ministrului administra iei i internelor i al ministrului s n t ii nr.384/306/993 din 12 iulie 2004, precum i n baza grupurilor de lucru consultative constituite n cursul anului 2006 la nivelul ntregii ri. Grupurile de lucru consultative func ioneaz n baza unui ROF propriu, urm rind atingerea obiectivelor propuse n cadrul Planului de ac iune jude ean al municipiului Bucure ti. 2.3.6. Parchet, instan e MINISTERUL PUBLIC Ministerul Public acord o importan deosebit tuturor demersurilor ntreprinse de autorit ile romne pentru prevenirea i combaterea violen ei n familie. Multe dintre cazurile viznd fapte de natur contraven ional sau penal sunt reclamate serviciilor specializate de asisten social n domeniu, care func ioneaz n subordinea autorit ilor locale, serviciilor de proba iune care i desf oar activitatea pe lng tribunale, poli iei comunitare, poli iei de proximitate, medicului de familie, medicului legist, etc. Tocmai de aceea, se impune o colaborare strns ntre aceste organisme, autorit i i institu ii, pe de o parte i Ministerul Public pe de alt parte, n scopul identific rii tuturor cauzelor care sunt de competen a parchetului, sau a acelora n care procurorul se poate sesiza din oficiu n leg tur cu fapte ce intr n competen a sa, la urm rire penal i anchet proprie. n conformitate cu art. 63 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, Ministerul Public exercit , prin procurori, urm toarele atribu ii relevante n domeniul prevenirii i combaterii violen ei n familie: a) ap r drepturile i interesele legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdic ie, ale disp ru ilor i ale altor persoane, n condi iile legii; b) ac ioneaz pentru prevenirea i combaterea criminalit ii, sub coordonarea ministrului justi iei, pentru realizarea unitar a politicii penale a statului; c) studiaz cauzele care genereaz sau favorizeaz criminalitatea, elaboreaz i prezint ministrului justi iei propuneri n vederea elimin rii acestora, precum i pentru perfec ionarea legisla iei n domeniu. Organul de cercetare penal , procurorii, ofi erii i agen ii de poli ie au obliga ia de a aduce la cuno tin victimelor infrac iunilor informa ii privind: 1) serviciile i organiza iile care asigur consiliere psihologic sau orice alte forme de asisten a victimei, n func ie de necesit ile acesteia; 2) organul de urm rire penal la care pot face plngere ; 3) dreptul la asisten juridic ; 4) drepturile procesuale ale persoanei v t mate; 5) condi iile i procedura pentru acordarea de compensa ii financiare de c tre stat.
34

Informa iile de mai sus sunt aduse la cuno tint victimei n scris sau verbal de c tre judec torul, procurorul, ofi erul sau agentul de poli ie la care victima se prezint , ntr-un limbaj pe care aceasta l in elege. De asemenea, dispozi iile din Legea nr. 211/2004 privind unele m suri pentru asigurarea protec iei victimelor infrac iunilor se adreseaz n egal m sur judec torilor, procurorilor, poli i tilor i altor speciali ti n domeniu. 2.3.7. Serviciul de Proba iune n cadrul Ministerului Justi iei func ioneaz Direc ia de Proba iune. Direc ia de Proba iune este compartimentul prin care se asigur ndeplinirea atribu iilor ce revin ministerului justi iei n leg tur cu conducerea, coordonarea i controlul activit ii serviciilor de proba iune. La nivel jude ean func ioneaz 41 de servicii de proba iune, organizate pe lng tribunale. Obiectivele urm rite de serviciile de proba iune n exercitarea atribu iilor legale sunt urm toarele: a) cre terea gradului de solidaritate i siguran n comunitate; b) diminuarea riscului de s vr ire a unor noi fapte penale; c) adoptarea unui comportament conform normelor legale i sociale de c tre persoanele c rora li s-a impus ndeplinirea unor m suri i obliga ii care nso esc o sanc iune penal care se execut n comunitate. Pornind de la aceste obiective, se poate afirma cu certitudine c rolul serviciilor de proba iune este unul complex, aceste organisme fiind competente a interveni n toate cele 3 faze ale procesului penal. 1) n faza urm ririi penale: ntocmesc, la solicitarea organelor judiciare referate de evaluare cu privire la nvinui i i inculpa i. 2) n faza de judecat : ntocmesc, la cererea instan ei, referate de evaluare cu privire la inculpa i, oferind informa ii despre persoana inculpatului i despre perspectivele de reintegrare n societate ale acestuia, sprijinind instan a n procesul de individualizare a pedepsei; ntocmesc, la cererea instan ei, un raport pentru minorul care a s vr it o fapt penal i nu r spunde penal, n toate cauzele care privesc stabilirea, nlocuirea ori ncetarea m surilor de protec ie special prev zute de Legea nr. 272/2004 privind promovarea i protec ia drepturilor copilului; particip la judecarea cauzelor cu minori, avnd dreptul i ndatorirea s dea l muriri, s formuleze cereri, s formuleze propuneri n privin a m surilor ce ar urma s fie luate. 3) n faza execut rii penale: supravegheaz modul n care persoanele care au comis infrac iuni, sanc ionate cu suspendare a execut rii pedepsei sub supraveghere sau libertate supravegheat , respect m surile de supraveghere sau execut una sau mai multe dintre obliga iile ce leau fost impuse de instan ; acord asisten i consiliere persoanelor aflate n eviden ; ini iaz i deruleaz programe de resocializare a persoanelor condamnate men inute n stare de libertate, precum i programe speciale de reinser ie social i, dup caz, de identificare a locurilor de munc disponibile, a locuin elor, precum i a unor cursuri de calificare sau recalificare profesional pentru persoanele aflate n eviden ; deruleaz , n colaborare cu personalul specializat n asisten i consiliere din unit ile penitenciare, programe de reinser ie social pentru de inu i, o aten ie deosebit fiind acordat minorilor i tinerilor. ncepnd cu data de 1 ianuarie 2005, potrivit art. 8 din Legea nr. 211/2004 privind unele m suri pentru asigurarea protec iei victimelor, atribu iile serviciilor de proba iune au fost extinse i n domeniul victimelor infrac iunilor fiind responsabile s acorde consiliere i asisten . Aceste servicii se acord gratuit, la cerere i numai dac organele judiciare au fost sesizate n leg tur cu comiterea faptei, victimelor urm toarelor categorii de infrac iuni: tentativ la infrac iunile contra vie ii; anumite infrac iuni contra integrit ii corporale sau s n t ii; anumite infrac iuni privitoare la via a sexual ; infrac iune de rele tratamente aplicate minorului; infrac iunile prev zute de Legea nr. 678/2001 pentru prevenirea i combaterea traficului de persoane. Consilierea asigurat de serviciile de proba iune se
35

acord pe o perioad de cel mult 3 luni, iar n cazul victimelor care nu au mplinit vrsta de 18 ani, pe o perioad de cel mult 6 luni. 2.3.8. ONG-uri Organiza iile neguvernamentale sunt prin defini ie organiza ii colaborative, transparente opiniei publice, dornice de prezentare i informare. Un ONG lucreaz public, de multe ori cu bani publici (programe Phare, fonduri guvernamentale) i din acest motiv, ca un plus de seriozitate, trebuie s - i fac publice i pe Internet activit ile desf urate. Asocia ia, funda ia sau federa ia trebuie s fac dovada unei bune comunic ri i colabor ri cu cet enii, beneficiarii serviciilor, alte organiza ii neguvernamentale i institu ii publice. Colaboreaz cu alte organiza ii neguvernamentale, institu ii publice n vederea dezvolt rii de activit i comune i /sau a finan rii acestor activit i. De la bugetele locale se pot aloca subven ii asocia iilor i funda iilor romne cu personalitate juridic i care au ncheiat conven ii cu consiliile locale n cauz . La nivelul societ ii romne ti, preocuparea fa de problematica violen ei n familie a apar inut exclusiv societ ii civile pn n anul 2004, anul nfiin rii Agen iei Na ionale pentru Protec ia Familiei, ONG-urile avnd o experien anterioar de 10 ani, acumulat prin furnizarea de servicii sociale specializate pentru victimele violen ei n familie. Societatea civil s-a num rat printre ini iatorii Legii nr. 217/2003, accentund necesitatea apari iei unui cadru legal care s protejeze victimele violen ei n familie. A.N.P.F. a consultat societatea civil nc de la nfiin are avnd anual ntlniri consultative cu reprezentan i ai ONG-urilor i ai institu iilor i autorit ilor centrale i locale implicate n domeniul prevenirii i combaterii violen ei n familie. Societatea civil i-a adus aportul prin sprijin n conturarea obiectivelor i ac iunilor Strategiei Na ionale, prin observa ii aduse n cadrul dezbaterilor publice organizate n vederea adopt rii de acte normative din domeniu i prin formularea de observa ii la Ghidul de interven ie n cazurile de violen n familie, coordonat de Agen ie. Principalul partener al ANPF din partea societ ii civile este Coali ia Na ional a ONG-urilor implicate n Programe privind Violen a mpotriva Femeii (Coali ia VIF), o structur formal , cu personalitate juridic . Agen ia a ncheiat un parteneriat distinct cu Funda ia Sensiblu din Bucure ti pentru derularea campaniei V-Days 16 Zile de Activism mpotriva Violen ei asupra Femeii, campanie care se desf oar n perioada 25 noiembrie 10 decembrie a fiec rui an, fiind organizat n jurul zilei de 25 Noiembrie Ziua interna ional de lupt mpotriva violen ei asupra femeii. O alt organiza ie avnd o contribu ie important n domeniu este Institutul Est European de S n tate a Reproducerii din Trgu Mure , care a dezvoltat i implementat n faz pilot Sistemul Informa ional integrat de nregistrare i raportare a cazurilor de violen n familie, sistem pe care Agen ia l-a agreat i inten ioneaz s l implementeze la nivel na ional. 2.3.9. Biserica Biserica joac un rol foarte important n comunitate prin sprijinul oferit categoriilor sociale vulnerabile i prin promovarea valorilor familiale. Prin a ez mintele constituite pe lng biserici i m n stiri, Biserica s-a adresat tuturor persoanelor n dificultate, inclusiv victimelor violen ei n familie. Eforturile Bisericii sunt att de natur material punerea la dispozi ie a loca iilor i a banilor necesari, ct i de natur socio-uman , prin implicarea preo ilor n rezolvarea problemelor victimelor i prin efortul continuu de formare profesional a asisten ilor sociali proprii. Tipurile de activit i benefice pe care le poate desf ura Biserica sunt: y educarea comunit ii cu privire la valorile familiei i la dreptul fiec rui om la via , s n tate i demnitate; y informarea i orientarea persoanelor victime ale violen ei n familie cu privire la serviciile de care pot beneficia n comunitate;
36

identificarea familiilor care se confrunt cu violen a n familie i sesizarea institu iilor competente; y medierea conflictului n vederea reconcilierii membrilor de familii implica i n acte de violen ; y promovarea n elegerii i ntrajutor rii n cadrul familiei i al comunit ii; y implicarea n activit i specifice prevenirii i combaterii violen ei n familie la nivel local; y crearea/sprijinirea unei re ele locale de suport pentru victime; y dezvoltarea de servicii, nfiin area de centre pentru victimele violen ei n familie i pentru agresorii familiali; y derularea de campanii n coli mpotriva violen ei n familie i a violen ei n general. Preo ii pot contribui la formarea unei atitudini de toleran zeo fa de violen a n familie, de respect fa de copil, femeie, b trn, persoan cu dizabilit i i fa de drepturile acestora. Preo ii au rolul de a ndruma familiile n direc ia cre rii i men inerii unui climat pozitiv, afectuos, dndu-le exemple de familii fericite, lipsite de violen . Totodat , preo ii intervin n situa iile de confuzie i dezorientare pe care le experimenteaz att victimele, ct i agresorii, restabilind n via a acestora reperele unei conduite normale, cre tine ti. Preotul poate aten iona familiile care se confrunt cu violen a n familie asupra repercusiunilor acestui fenomen n ceea ce prive te dezvoltarea psihic i fizic a copiilor implica i, n men inerea stabilit ii mentale i emo ionale a victimelor i n p strarea echilibrului familiei. Preo ii pot contribui la reintegrarea social a victimelor violen ei n familie prin promovarea unei atitudini nediscriminatorii fa de acestea i prin implicarea celorlal i actori ai comunit ii n rezolvarea problemelor cu care se confrunt victimele i agresorii. y

CAPITOLUL III: Abordarea integrat a cazurilor de violen n familie


3.1. Managementul de caz metod general n domeniul serviciilor sociale Managementul de caz este o metod de coordonare a tuturor serviciilor de asisten medical , psihologic i social i const n activitatea de identificare a necesit ilor victimei violen ei n familie/agresorului familial, planificarea, coordonarea i monitorizarea implement rii m surilor din planul individualizat de asisten a acesteia/acestuia, n func ie de resursele disponibile, avnd ca scop: y prevenirea fenomenului de violen n familie y asistarea i protejarea (din punct de vedere medical, psihologic, juridic, social) victimei violen ei n familie aflat n situa ii de criz sau ante/post criz y asistarea i protejarea altor membri ai familiei, indirect afecta i de fenomenul violen ei n familie y reinser ia socio-profesional a victimei violen ei n familie/membrilor indirect afectati, activit i desf urate de profesioni ti n domeniul VF din diferite servicii sau institu ii publice sau private. To i furnizorii de servicii sociale n domeniul VF vor folosi managementul de caz, ca metod de lucru, cu respectarea standardelor prev zute de legisla ia n vigoare. Principiul fundamental al practicii managementului de caz este ca resursele s fie alocate n raport cu nevoile individului ntr-un mod care s fie eficient pentru ambele p r i: rezultate pozitive pentru persoanele asistate i cost sc zut pentru servicii. Eficien a managementului de caz este analizat n raport cu: y alocarea resurselor n func ie de cerin ele fiec rui caz; y gradul de coordonare al serviciilor astfel nct s fie acoperite toate cerin ele unui caz f r ca resursele s fie irosite;
37

y cre terea eficien ei raportului: cost sc zut pentru serviciu-beneficii pentru persoana asistat . Managementul de caz ca practic de lucru propune evaluarea nevoilor individului, a mediului social n care acesta tr ie te i a re elei de servicii disponibile, n acord cu care managerul de caz construie te o strategie individual de interven ie pe baza nevoilor prioritare i a resurselor disponibile. Aceast orientare de lucru arat c asistentul social manager de caz nu se mai focalizeaz pe selectarea beneficiarilor eligibili pentru un serviciu ci se focalizeaz pe identificarea problemelor persoanei asistate i a serviciilor din re ea care sunt eficiente pentru acoperirea acestor nevoi. Se va pune accentul pe stabilirea gradului de urgen i al gravit ii actelor de violen , victimele astfel identificate avnd prioritate n acordarea de servicii. Managerul de caz (MC) este profesionistul care asigur coordonarea activit ilor de asisten si protec ie social special a victimei VF, desf urate prin intermediul unei echipe multidisciplinare si a unui responsabil de caz (care poate fi asistentul familial, conf. legislatiei in vigoare). Managerul de caz (asistentul social/psihologul/psihopedagogul, .a specializ ri n domeniul socio-uman, cu competen e n domeniul violen ei n familie, prev zute legal ), este profesionistul specializat n servicii sociale (din administra ia de stat sau organiza ii neguvernamentale) care stabile te, mpreun cu furnizorul de servicii sociale n domeniul VF, criteriile de eligibilitate pentru accesul clientului la servicii, colaboreaz cu responsabilul de caz, faciliteaz interac iunea ntre speciali tii din institu ii diferite implicate n procesul asist rii victimei VF - guvernamentale sau neguvernamentale. Atribu ii ale MC: -coordoneaz toate activit ile de asisten i protec ie special a victimei VF, asigur respectarea etapelor managementului de caz -elaboreaza planul individualizat de interven ie/celelalte planuri specializate prev zute n legisla ia privind serviciile sociale, stabile te componen a echipei multidisciplinare/interdisciplinare, stabile te responsabilul de caz, organizeaz ntlnirile de caz -asigur colaborarea tuturor factorilor identifica i ca fiind importan i n gestionarea situa iei de VF sau n privin a reintegr rii socio-profesionale a victimei (institu ii, familie, agresor, speciali ti) -coordoneaz RC, faciliteaz comunicarea RC cu to i factorii importan i necesari n gestionarea situa iei de VF -raporteaz compartimentului cu atribu ii privind combaterea violen ei din cadrul DMPS, respectiv direc iilor/departamentelor de monitorizare/ANPF cazurile (nregistrate/solu ionate/ nchise/monitorizate) -elaboreaz planul de siguran i evaluare a riscului -comunic deciziile de nchidere a cazului -monitorizeaz implementarea planului de interven ie sau a celorlalte planuri elaborate necesare n gestionarea situa iei de violen n familie. Responsabilul de caz (RC) (asistentul social/psihologul/psihopedagogul i alte specializ ri din domeniul socio-uman cu competen e n domeniul violen ei n familie, prev zute legal) este profesionistul din domeniul VF care, prin delegarea atribu iilor de c tre MC, asigur coordonarea activit ilor i implementarea programelor de interven ie specializate (planul de interven ie individualizat, planul de reabilitare i reinser ie socio-profesional , planul de prevenire a redeschiderii cazului, planul de siguran i de evaluare a riscului, .a.). Atribu ii ale RC: -asigur implementarea planului individualizat de interven ie/ a celorlalte planuri de interven ie prev zute de legisla ie /planului de siguran i evaluare a riscului, asigur furnizarea serviciilor sociale necesare gestion rii situa iei de VF/reinser ie socio-profesional , conform planului de interven ie elaborat -ntocme te / reactualizeaz dosarul de caz -asigur comunicarea tuturor deciziilor i serviciilor ce vizeaz victima VF (asigur explicarea pe n elesul beneficiarului a tot ceea ce se ntreprinde n folosul acesteia i numai n condi iile n care victima i d acordul pentru serviciile propuse)
38

-asigur comunicarea ntre toate p r ile implicate n rezolvarea cazului/ medierea intrafamilial i colaboreaz cu echipa interdisciplinar -monitorizeaz implementarea serviciilor presupuse de planul individualizat de interven ie Etapele managementului de caz (cf. O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modific rile i complet rile ulterioare): 1. evaluarea ini ial ; 2. elaborarea planului de interven ie; 3. evaluarea complex ; 4. elaborarea planului individualizat de asisten i ngrijire; 5. implementarea m surilor prev zute n planul de interven ie i n planul individualizat; 6. monitorizarea; 7. reevaluarea; 8. evaluarea opiniei beneficiarului.
Evaluarea ini ial Identificarea resurselor nchiderea cazului

Stabilirea obiectivelor

Monitorizare postinterven ie

Evaluarea rezultatelor Planificarea interven iei Reevaluarea situa iei beneficiarului

Contractul cu beneficiarul

Monitorizarea interven iei i supervizarea cazului

Realizarea interven iei

a. Identificarea, evaluarea ini ial , preluarea cazului Implic o evaluare ini ial a extensiei problemei pentru care se ofer ajutor i criteriile practicate de c tre serviciu pentru stabilirea persoanelor care pot beneficia de asisten . Atunci cnd este semnalat un caz de violen n familie, asisten ii sociali din cadrul Serviciului Public de Asisten Social trebuie s fac o investiga ie social n maxim 72 de ore de la nregistrarea solicit rii directe, a referirii sau a semnal rii cazului, pentru a determina: - dac este necesar o interven ie de urgen ; aceasta se impune atunci cnd victima violen ei este n pericol de abuz imediat; - serviciile de urgen spre care s fie ndreptat cazul.
39

Pentru a decide dac copilul/persoana adult este n pericol, este necesar ca asisten ii sociali din cadrul Serviciului Public de Asisten Social : - s identifice aspectele care determin interven ia n regim de urgen i s stabileasc modul n care acestea afecteaz victima; - s examineze riscurile actuale n care se afl membrii familiei; - s determine dac membrii familiei sau al i membrii ai comunit ii pot interveni f r s fie necesar interven ia serviciilor de asisten specializate n regim de urgen . b. Elaborarea planului de interven ie Managerul de caz asigur realizarea evalu rii ini iale n maxim 72 de ore de la nregistrarea solicit rii directe, a referirii sau a semnal rii cazului. evaluarea ini ial are loc n cel mai scurt timp n func ie de urgen a i gravitatea cazului. n situa ii de urgen n cazul n care deplasarea managerului de caz sau a echipei mobile de interven ie necesit o durat mai mare de o or , evaluarea ini ial este efectuat de c tre responsabilii de caz din cadrul autorit ii locale din comunitatea n care se afl victima. Se ntocme te un raport de evaluare ini ial (n maxim 48 ore de la nregistrarea cazului) n baza c ruia se ia decizia continu rii managementului de caz sau nchiderii cazului prin referire sau orientare c tre alte servicii/institu ii abilitate. n cazul confirm rii cazului, acesta trebuie repartizat unui MC care va prelua gestionarea ntregii probleme cu ajutorul RC i a echipei multidisciplinare. Se comunic beneficiarului con inutul raportului de evaluare ini ial . n cazul referirii c tre alte institu ii, dac nregistrarea se face la o institu ie care nu poate prelua cazul, se transmite institu iei c tre care se face referirea i raportul de evaluare ini ial . c. Evaluarea complex a persoanei asistate i a mediului de via : n timp ce informa ia ini ial orienteaz interven ia n regim de urgen , evaluarea complex are n vedere cunoa terea problemelor i a resurselor persoanei asistate necesar pentru elaborarea planului de interven ie. Pentru o evaluare corect a nevoilor i resurselor, asistentul social trebuie s n eleag modul n care elementele contextului social, familial i individual afecteaz situa ia persoanei asistate: voin a persoanei asistate de a utiliza sprijinul asistentului social pentru mbun t irea eliminarea formelor de violen n familie cadrul familial (rela iile dintre membrii familiei; compozi ia familiei i rela ia cu rudele; situa iile n care membrii familiei au mai beneficiat de suportul serviciilor sociale i modul n care au fost folosite resursele pentru solu ionarea problemelor; distribu ia rolurilor i a puterii n familie, etc.) gradul de integrare al persoanei asistate n comunitate (sentimentul de apartenen la grupurile sociale; responsabilit ile asumate n cadrul comunit ii; modul de utilizare a resurselor comunitare pentru a r spunde nevoilor personale sau familiale, etc.) aspectele de natur emo ional (tendin a de a se retrage i a se izola de ceilal i; nclina ia spre st ri cum ar fi furia, teama, ru inea, etc.) aspectele de natur intelectual (modul de utilizare al informa iilor pentru n elegerea propriei persoane, a problemelor i a celorlal i; modalitatea de folosire a informa iilor i cuno tin elor pentru a lua decizii, etc.) aspectele economice (disponibilitatea resurselor i capacitatea de a administra i aloca banii necesari pl ii bunurilor i serviciilor, etc) Procesul de evaluare complex urm re te aspectele care se refer la situa ia individualizat a beneficiarului, a a cum sunt ele definite conf. OUG 68/2003, art. 33, al. (1)-(3), art. 34-39. Datele colectate n cadrul acestei etape provin din interviul asistentului social cu: - persoana asistat ;
40

membrii familiei; agresorul; p rin ii/persoanele care o ngrijesc; speciali tii serviciilor comunitare.

Dup colectare i nregistrare, asistentul social analizeaz informa iile raportndu-se la punctele tari i punctele slabe ale persoanei asistate i ale mediului n care aceasta tr ie te pentru g sirea celor mai potrivite solu ii. n baza acestei analize, asistentul social, mpreun cu persoanele asistate, stabile te modalitatea de ac iune i de utilizare a resurselor existente. Dup aceast analiz , asistentul social stabile te mpreun cu persoana asistat (n cazul persoanelor adulte care au capacitate de discern mnt) resursele pe care aceasta dore te s le utilizeze pentru remedierea situa iei i ndep rtarea factorilor de risc care favorizeaz repetarea violen ei. d. Planificarea interven iei mpreun cu persoana asistat , atunci cnd aceasta are capacitate de discern mnt Planul individualizat de asisten i ngrijire reprezint inten ia de realizare a schimb rilor necesare i dorite pentru protec ia victimelor violen ei i asisten a agresorului. Asistentul social manager de caz mpreun cu echipa interdisciplinar , elaboreaz planul individualizat de interven ie n maxim 30 de zile de la nregistrarea cazului. Factorii de baz ai planific rii interven iei sunt: - stabilirea obiectivelor interven iei; - identificarea a ceea ce trebuie schimbat pentru atingerea obiectivelor; - stabilirea activit ilor pe care p r ile implicate urmeaz s le realizeze; - stabilirea procedurilor de lucru; - stabilirea timpul de lucru. Planul individualizat de protec ie reprezint o inten ie de realizare a unei schimb ri dorite i inten ionate, de modificare a comportamentelor individuale ntr-o perioad de timp limitat utiliznd resursele alocate i avnd capacitatea de men inere a modific rilor produse la nivelul beneficiarului. Planul de interven ie trebuie s respecte alegerile, a tept rile, scopurile pe termen scurt/lung ale beneficiarului, efectele trebuie explicate pe ntelesul acestuia. e. Implementarea planului de interven ie i monitorizarea Asistentul social manager de caz este specialistul care asigur coordonarea implement rii activit ilor de asisten si protec ia victimei violen ei n familie. Interven ia este partea cea mai vizibil a procesului de asisten . Un plan de interven ie nu are nici o valoare dac nu exist o n elegere clar asupra modului n care va fi implementat. Pe parcursul implement rii ac iunilor planificate, asistentul social trebuie s monitorizeze modalitatea de implementare. n func ie de efectul interven iei asupra situa iei persoanei asistate, asistentul social manager de caz va decide dac continu sau modific ac iunile prev zute n planul de interven ie. Monitorizarea implic verificarea modului n care sunt alocate resursele i efectele acestora asupra persoanei asistate. Implementarea planului de interven ie trebuie continuu monitorizat cu scopul de a se cunoa te pe de-o parte dac serviciile mai sunt corespunz toare nevoilor persoanelor asistate, iar pe de alt parte s poat fi realizate modific rile cerute de evolu ia cazului. f. nchiderea cazului i monitorizarea post-interven ie n cazul violen ei n familie, nchiderea unui caz trebuie s fie continuat de monitorizare postinterven ie, n special n cazurile n care victima r mne n preajma agresorului. Chiar dac agresorul
41

urmeaz un program individual de asisten (consiliere, psihoterapie, tratament sub medica ie pentru scoaterea de sub dependen a diferitelor substan e, etc), r mne riscul ca acesta s repete actele de violen . De aceea nchiderea unui caz trebuie f cut numai dup o monitorizare de durat a cazului i numai dup ce speciali tii care au gestionat cazul dispun de suficiente informa ii care s arate faptul c victima i agresorul pot face fa situa iilor de risc care pot apare. nchiderea cazului trebuie f cut numai dup ce victimei i s-au comunicat toate elementele pe care speciali tii le identific n privin a posibilit ii de recidiv a actelor de violen . nchiderea cazului se face prin decizia autorit ii competente la recomandare asistentului social manager de caz i se nregistreaz ntr-o baz de date pentru facilitarea accesului la informa ii n situa ia de redeschidere a cazului. g. Evaluarea opiniei beneficiarului Serviciile de asisten social trebuie s - i dovedeasc eficien a n asistarea persoanelor aflate n nevoi. De asemenea, specialistul trebuie s fie preocupat de performan a metodelor folosite n rezolvarea cazului i cunoa terea schimb rilor necesare pentru mbun t irea calit ii serviciului. Gradul de satisfac ie va fi stabilit prin evaluarea opiniei beneficiarului cu privire la serviciile de care a beneficiat (feed-back) 3.2. Echipa interdisciplinar Echipa interdisciplinar i interinstitu ional include profesioni ti n domeniul VF: asistent social, psiholog, psihoterapeut, psihiatru, medic de alte diferite specialit i, medic legist, poli ist, jurist, referen i de specialitate ; echipa interdisciplinar , cea care asigur serviciile sociale specializate include speciali tii prev zu i de legislatia n vigoare: OUG 68/2003, art.20, al.(2), (3). Echipa multidisciplinar /interdisciplinar colaboreaz cu responsabilul de caz, conform propunerilor/solicitarilor f cute de MC, respectiv de responsabilul de caz. Se ntlne te cu MC, RC (intalnire de caz) periodic, sau excep ional, sau cu victima VF/agresor/al i membri ai familiei, dac se consider necesar acest lucru. n cazul unor resurse umane limitate, pentru a putea asigura serviciile complexe multidisciplinare se poate face apel la prevederile Ordinului Comun nr. 384/2004 i ale Protocoalelor/Conven iilor de colaborare ncheiate la nivel na ional i local. Managerul de caz mpreun cu echipa, elaboreaz planul individualizat de interven ie n maxim 30 de zile de la nregistrarea cazului. Responsabilul de caz elaboreaz planul de servicii necesare pentru implementarea planului de interven ie individualizat n maxim 30 de zile de la nregistrarea cazului. Managerul de caz desemneaz responsabilul de caz i se asigur de transmiterea c tre fiecare membru al echipei multidisciplinare a responsabilit ilor i serviciilor ce urmeaz a fi furnizate beneficiarului. Planul de interven ie trebuie s respecte alegerile, a tept rile, scopurile pe termen scurt/lung ale beneficiarului, efectele trebuie explicate pe ntelesul acestuia.

CAPITOLUL IV: Serviciile sociale destinate prevenirii i combaterii violen ei n familie


4.1. Asisten social Profesia de asistent social promoveaz /sus ine schimbarea social , rezolvarea problemelor din cadrul rela iilor umane, mputernicirea i eliberarea oamenilor pentru a spori bun starea acestora. Folosind teorii ale comportamentului uman i ale sistemelor sociale, asisten a social intervine acolo

42

unde oamenii interac ioneaz cu mediile proprii. Principiile drepturilor umane i ale justi iei sociale sunt fundamentale pentru asisten a social . 3.1.1. Premisele de abordare a situa iilor de violen n familie: a. n cazul victimei: y creditarea victimei y asigurarea confiden ialit ii y manifestarea ncrederii n capacitatea i resursele victimei y atitudine empatic din partea specialistului y prioritate n privin a siguran ei sale i a copiilor s i y interzicerea exercit rii de presiune sau influen dac victima nu se simte preg tit pentru decizii majore/radicale. De obicei o victim are ncerc ri repetate de ie ire din situa ia de violen , soldate cu e ecuri, nainte de a reu i rezolvarea problemei. O vom informa referitor la disponibilitatea noastr i i punem la dispozi ie informa ii referitor la ce poate s fac n cazul cnd se decide. y conceperea unui plan de siguran i evaluare a riscului mpreun cu victima n situa iile n care victima nu este hot rat y respectarea deciziilor victimei i solicitarea acordului ei n acordarea asisten ei b. n cazul agresorului: y violen a este un comportament inten ional i instrumental y este responsabil 100% de violen y toleran a 0 (Zero) fa de violen y confiden ialitate limitat . S-a observat astfel c datorit slabei con tientiz ri a efectelor distructive ale violen ei asupra persoanei, sau lipsei de identificare a violen ei n familie ca problem social la nivelul con tiin ei comune, se men ine i uneori chiar se nt re te comportamentul violent. Membrii familiei nu solicit astfel suport public formal pentru stoparea violen ei i uneori chiar o ascund ntruct nu au o n elegere clar nici a efectelor violen ei asupra solidarit ii cuplului, nici puterea de a recunoa te n fa a persoanelor str ine, din afara familiei, e ecul n rela iile private, intime de familie. Se las impresia c violen a apare ca o problem privat , ce trebuie rezolvat n cuplu familial i nu n afara lui. Aceasta datorit lipsei de ncredere n capacit ile sistemului formal de interven ie eficient sau datorit unor prejudec i sociale care blameaz i victima. Acest lucru nt re te un comportament tolerant fa de violen n familie. n acest complex de factori care ac ioneaz asupra dezvolt rii i men inerii violen ei, se impune interven ia specializat a asistentului social. Asisten ii sociali pot s evalueze i analizeze factorii care au favorizat i men inut manifest rile violente n cadrul familiei i s particularizeze formele de asisten prin mbinarea m surilor legislative i economice cu elementele sociale i culturale ale spa iului social n care ac ioneaz . Scopul asisten ilor sociali n asistarea persoanelor victime ale violen ei n familie este centrat pe schimbarea condi iilor, atitudinilor i comportamentelor individuale sus inute de prejudec i sau lipsuri economice severe care induc agresivitate i violen . Asisten ii sociali din Serviciile Publice de Asisten Social au responsabilitatea identific rii situa iilor de risc n dezvoltarea formelor de violen n familie, a interven iei n cazurile de violen , a dezvolt rii planului de servicii pentru familiile care se confrunt cu forme de violen , a constituirii echipei de management de caz, a monitoriz rii cazurilor de violen i a desf ur rii, mpreun cu actorii sociali i membrii comunit ii, a programelor de prevenire i combatere a violen ei.

43

4.2. Primire i g zduire temporar n cazurile n care este necesar separarea victimei de agresor, exist alternativa g zduirii temporare n ad posturi publice. Potrivit Legii 217/2003 consiliile jude ene, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucure ti, i consiliile locale, cu avizul agen iei (art 23) au responsabilitatea nfiin rii centrelor de asistare a victimelor violen ei, precum i a centrelor de asisten a agresorilor. Legea 217/2003 prevede c ad posturile publice destinate victimelor violen ei n familie trebuie s asigure gratuit servicii sociale de suport, cu respectarea standardelor de calitate, att victimei, ct i copiilor afla i n ngrijirea acesteia, precum: protec ie mpotriva agresorului, ngrijire medical , hran , cazare, asisten psihologic i consiliere juridic , pe o perioada determinat , pn la rezolvarea situa iei familiale. Primirea, g zduirea n ad posturile publice i serviciile furnizate n cadrul acestor ad posturi se face n baza Ordinului nr. 383 din 12 iulie 2004 prin care au fost aprobate standardele de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protec iei victimelor violen ei n familie. Standardele pentru serviciile de asisten social acordate n centrele pentru ad postirea victimelor violen ei n familie prev d: informarea i rela iile ad posturilor cu membrii comunit ii interven ie n caz de urgen consilierea victimelor consilierea agresorilor asigurarea unor resurse umane calificate administrarea i buna func ionare a ad posturilor reintegrarea social 4.3. Asisten medical i ngrijirea victimelor ntre consecin ele violen ei, afectarea sever a st rii de s n tate a victimei, imediate sau pe termen lung este ntlnit n toate cazurile de violen . De aceea, furnizorii de servicii medicale joac un rol semnificativ att n reducerea i prevenirea violen ei n familie, ct i n interven ia pentru protejarea victimelor. Furnizorii de servicii de s n tate au posibilitatea de a interveni n cazurile de violen n familie n cele trei tipuri de situa ii n care se poate afla victima: - asistarea medical a victimelor violen ei n spa iul familiei; cnd violen a nu pune n pericol via a victimei i echipa interdisciplinar , din care trebuie s fac parte, medicul poate interveni pentru asisten a victimei, agresorului i a celorlal i membrii ai familiei afecta i de violen prin men inerea familiei unite; - ngrijirea medical a victimelor violen ei n familie n cadrul ad posturilor, conform conven iilor de colaborare ncheiate cu spitalele sau cu unit ile sanitare. Potrivit Legii 217/2003 (art. 24) toate ad posturile trebuie arondate la un spital sau alte unit i sanitare, care s asigure ngrijirea medical i psihiatric . Arondarea se face de c tre consiliul local sau, dup caz, de c tre consiliul jude ean, cu acordul Ministerului S n t ii Publice i al proprietarului ad postului. Arondarea este o condi ie f r de care nu se poate acorda avizul de func ionare a ad postului. 4.4. Consiliere juridic n cadrul consilierii juridice beneficiarii primesc informa ii privind: drepturile de care pot beneficia modul n care i pot exercita drepturile procedurile juridice aplicabile Consilierul juridic ofer ajutor n elaborarea unor documente i orientarea c tre institu iile competente. Scopul consilierii juridice l reprezint asigurarea confortului i securit ii prin respectarea prevederilor legale i a drepturilor fiec rei persoane. Prin prezentarea mijloacelor legale care stau la ndemna victimei, consilierul juridic o poate ncuraja pe aceasta s ias din rela ia conflictual de cuplu
44

i s utilizeze instrumentele legale de protec ie. Consilierul o va ajuta pe victima violen ei n familie s con tientizeze i s n eleag drepturile pe care le are, i va explica modul corect n care o va afecta fiecare decizie i efectele juridice care decurg din ac iunile sale. n ceea ce prive te consilierea juridic a agresorului, aceasta va urm ri informarea acestuia cu privire la consecin ele legale care decurg din faptele sale de violen i la tipurile de sanc iuni specifice n cazul violen ei. Acest tip de consiliere va avea un rol principal de avertizare, dar i de con tientizare de c tre agresor a gravit ii i urm rilor negative pe care le are violen a n familie. n furnizarea serviciului de consiliere a agresorului se va avea n vedere principiul interesului victimei, siguran a acesteia fiind prioritar , f r a neglija dreptul la ap rare al agresorului. 4.5. Consiliere psihologic Consilierea este o rela ie uman , care implic empatie i respect fa de persoana consiliat . Consilierul nu ofer sfaturi, ci trebuie s stimuleze victima sau agresorul s g seasc cele mai potrivite r spunsuri la problemele sale. Consilierea este centrat pe poten ialul uman, pe resursele disponibile ale victimei sau agresorului. n consiliere trebuie respectat dreptul victimei sau agresorului la autodeterminare (capacitatea acestuia de a alege solu ia optim pentru rezolvarea problemelor sale). Consilierul l ajut pe client s - i foloseasc i s - i dezvolte capacit ile necesare solu ion rii problemelor. Consilierea se bazeaz pe abilit i de comunicare i rela ionare i reprezint un aspect important al prevenirii i promov rii s n t ii psihice i morale, ajutndu-l pe beneficiar s - i amelioreze bun starea personal . Consilierea i propune s ating urm toarele scopuri: y s ncurajeze victimele/agresorii s reflecteze i s con tientizeze asupra problemelor cu care se confrunt , s n eleag cauza, originea acestor probleme; y odat con tientizat problema, se are n vedere trecerea la ac iunea de schimbare a comportamentului s u n vederea dep irii, rezolv rii situa iei problematice; y actul de consiliere este condus de c tre specialist, ns decizia asupra schimb rii personale apar ine ntotdeauna victimei/agresorului; y orientarea lui c tre institu iile competente, n cazul identific rii unor probleme specifice, respectiv c tre institu ii medicale de psihiatrie, cu sec ii de dezalcoolizare/dezintoxicare. n activitatea de consiliere a victimelor/agresorilor, ascultarea activ i comunicarea nonverbal reprezint abilit i esen iale. Ascultarea activ implic necesitatea comunic rii n dou sensuri: consilierul are informa ii care pot ajuta victima/agresorul, dar pentru aceasta consilierul trebuie deja s tie ce informa ii are deja clientul cu privire la istoria medical , social , cuno tin e, grad de cultur , credin e i atitudini, valori, tr iri emo ionale. Unele persoane ntmpin dificult i n a se exprima, de aceea, ascultarea activ are un rol ncurajator, esen ial n aceast situa ie. Exist anumite strategii pentru ascultarea activ a victimelor violen ei n familie: se asigur un spa iu confortabil, securizant, consilierul trebuie s accepte clientul i s -l trateze ca pe o individualitate; consilierul va asculta ceea ce spune victima/agresorul cu preocupare i va fi atent la felul n care acesta descrie, vorbe te despre propria sa situa ie; va da aten ie tonului vocii, expresiei faciale, modului n care acesta i alege cuvintele. O alt strategie este aceea de a men ine un contact vizual f r a deranja, va ncerca s se simt empatic cu clientul. n consilierea psihologic a agresorului se va pune accentul pe: y con tientizarea de c tre acesta a efectelor negative pe care faptele violente le pot avea asupra ntregii familii; y responsabilizarea agresorului pentru a nu mai comite fapte de violen n viitor; y remodelarea comportamental care urm re te nv area de modele i reac ii nonviolente la situa ii de stres, frustrare i conflict. Dincolo de orientarea teoretic , urm toarele calit i ale consilierului sunt necesare ( i chiar suficiente) pentru consilierea eficient :
45

- autenticitatea; - n elegerea empatic ; - atitudinea pozitiv ; - specificitatea n comunicare; - rela ia de tip suportiv. 4.6. Informare i orientare Potrivit Legii nr. 217/2003, a Ordinului 383/2004 privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protec iei victimelor violen ei n familie i a H.G. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului institu iilor de asisten social i structurii orientative de personal (...), persoanele desemnate de autorit ile publice pentru instrumentarea cazurilor de violen n familie i cele 5 tipuri de centre destinate prevenirii i combaterii violen ei n familie (vezi Cap. V) au obliga ia s informeze i s orienteze victimele violen ei n familie i agresorii familiali cu privire la serviciile de care pot beneficia n comunitate. Totodat , centrele de ad postire i cele de recuperare pentru victimele violen ei n familie, precum i centrele de asisten destinate agresorilor vor colabora cu autorit ile administra iei publice centrale i locale n campaniile de informare i promovare a serviciilor oferite n vederea combaterii fenomenului de violen n familie.

CAPITOLUL V: Centre destinate prevenirii i combaterii violen ei n familie


5.1. Tipuri de centre Conform Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea i combaterea violen ei n familie, i al H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului institu iilor de asisten social i a structurii orientative de personal (...), n domeniul prevenirii i combaterii violen ei n familie func ioneaz cinci tipuri de unit i, respectiv: 1) Centre pentru ad postirea victimelor violen ei n familie (ad posturi) Ad posturile sunt unit i de asisten social , cu sau f r personalitate juridic , care asigur protec ie, g zduire, ngrijire i consiliere victimelor. Primirea n ad post se face numai n caz de urgen , cu scopul de a izola victima de agresor. Ad posturile trebuie s asigure securitatea i siguran a victimelor, s aib paza asigurat , n cazul ad posturilor publice aceasta fiind de competen a Poli iei Comunitare. De asemenea, fiecare ad post are obliga ia de a ncheia o conven ie de colaborare cu un spital sau cu o alt unitate sanitar , n vederea asigur rii ngrijirii medicale i psihiatrice. Loca ia ad posturilor este secret , att angaja ii centrului, ct i ceilal i speciali ti care intr n contact cu victimele avnd obliga ia de p strare a confiden ialit ii cu privire la loca ia ad postului i la datele de identificare ale victimelor i copiilor acestora. Confiden ialitatea poate fi nc lcat doar cu acordul beneficiarului. Servicii minime oferite n cadrul unui ad post: - g zduire (ntre 7 60 zile); - asisten social ; - consiliere psihologic ; - consiliere juridic ; - ngrijire medical . 2) Centre de recuperare pentru victimele violen ei n familie Centrele de recuperare sunt unit i de asisten social , cu sau f r personalitate juridic , care asigur g zduirea, ngrijirea, precum i reabilitarea i reinser ia social a victimelor violen ei n familie.
46

Centrele de recuperare au obliga ia de a ncheia conven ii cu agen iile pentru ocuparea for ei de munc jude ene n vederea acord rii suportului pentru integrarea n munc , readaptarea i recalificarea profesional a persoanelor asistate. Servicii minime oferite n cadrul unui centru de recuperare: y g zduire (maxim 90 zile; n situa ii excep ionale maxim 180 zile); y asisten social ; y consiliere psihologic ; y consiliere juridic ; y reinser ie social i profesional ; y asisten i ngrijire. 3) Centre de asisten destinate agresorilor Centrele de asisten a agresorilor sunt unit i de asisten social , cu sau f r personalitate juridic , care asigur n regim reziden ial sau semireziden ial reabilitarea i reinser ia social a agresorilor familiali, m suri educative, precum i consiliere i mediere familial . Centrele pentru agresori colaboreaz cu serviciile de proba iune nfiin ate pe lng tribunalele jude ene. Servicii minime oferite n cadrul unui centru pentru agresori: y consiliere psihologic ; y consiliere juridic ; y medierea conflictului; y tratamente psihologice, psihiatrice, de dezalcoolizare i dezintoxicare (acordate n spitalele sau unit ile sanitare cu care s-a ncheiat conven ia de colaborare); y informare i orientare. 4) Centre pentru prevenirea i combaterea violen ei n familie Servicii minime oferite: y consiliere psihologic ; y informare i orientare; y consiliere juridic . 5) Centre de informare i sensibilizare a popula iei Servicii minime oferite: y informare i educare; y linie telefonic de urgen . Tipurile de centre men ionate pot fi publice, private i n parteneriat public-privat, putnd fi nfiin ate doar de c tre furnizorii de servicii sociale acredita i n condi iile legii, n urma ob inerii avizului de nfiin are de la Agen ia Na ional pentru Protec ia Familiei. Centrele i desf oar activitatea cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului muncii, solidarit ii sociale i familiei nr. 383/2004 privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protec iei victimelor violen ei n familie i ale Ordinului ministrului muncii, solidarit ii sociale i familiei nr. 385/2004 pentru aprobarea instruc iunilor de organizare i func ionare a unit ilor pentru prevenirea i combaterea violen ei n familie. Asistarea, respectiv internarea victimelor ori a agresorilor n centrele men ionate se face numai cu acordul acestora. n cazul n care constat c actele de violen s-au manifestat n prezen a copiilor sau c mama este nso it de copii la internarea n centru, personalul care deserve te centrul are obliga ia de a sesiza serviciul public specializat pentru protec ia copilului de la nivel local. Att personalul centrului, ct i voluntarii care activeaz n cadrul acestora au obliga ia de a p stra confiden ialitatea asupra identit ii i dificult ilor persoanelor asistate.
47

Centrele vor colabora cu autorit ile administra iei publice centrale i locale n campaniile de informare i promovare a serviciilor oferite. Una din atribu iile centrelor o constituie elaborarea rapoartelor statistice privind activit ile desf urate i categoriile de beneficiari ai serviciilor oferite. 5.2. Surse de finan are Centrele destinate prevenirii i combaterii violen ei n familie (cele 5 tipuri de centre men ionate anterior) pot beneficia de urm toarele surse de finan are: Programul DAPHNE, parte a Programului Drepturi Fundamentale i Justi ie (vezi cap. 1.3.); Programul pentru victimele violen ei n familie, finan at de Banca Interna ional pentru Reconstruc ie i Dezvoltare (Banca Mondial ), parte a Programului pentru Incluziune Social , care, prin componenta pentru asisten social , urm re te dezvoltarea unei re ele na ionale de servicii pentru victimele violen ei n familie i nu numai (mai multe detalii se pot g si pe site-ul oficial al A.N.P.F.: http://www.anpf.ro ); Programele de Interes Na ional (PIN) derulate de A.N.P.F. De exemplu: primele PIN aprobate prin Hot rrea Guvernului nr. 197/2006 privind aprobarea programelor de interes na ional n domeniul protec iei persoanelor victime ale violen ei n familie i a finan rii acestora, modificat prin H.G. nr. 1726/2006: - Anexa 8: Sus inerea sistemului de servicii specializate prin finan area n parteneriat de proiecte destinate dezvolt rii i men inerii unit ilor pentru prevenirea i combaterea violen ei n familie, prin care se vor nfiin a n anii 2006 i 2007 unit i de prevenire i combatere a violen ei n familie prin cofinan area proiectelor depuse de ONG-uri i/sau institu ii publice precum i sus inerea financiar a unor unit i de prevenire i combatere a violen ei n familie (ad posturi) existente, dar r mase f r finan are; - Anexa 9: Dezvoltarea serviciilor de recuperare i reintegrare social destinate agresorilor familiali, prin care se vor nfiin a n anii 2006-2007 primele unit i de recuperare i reintegrare social i sus inerea financiar a acestora, n principiu pe lng catedrele de specialitate din centrele universitare; fonduri alocate de autorit ile administra iei publice locale; contacta i A.N.P.F. pentru detalii legate de sursele de finan are valabile n aceast perioad sau vizita i site-ul web: http://www.anpf.ro. 5.3. Pa i n redactarea unui proiect n domeniul violen ei n familie Un proiect bun presupune o idee bun , ns doar att nu este suficient. nainte de a redacta un proiect n domeniul violen ei n familie este necesar s cunoa te i acest domeniu sub aspectul legislativ (resursele juridice i politicile publice - europene, na ionale sau locale) i al realit ii sociale (se culeg date, se creeaz o re ea pe baza schimbului de informa ii i de experien ). Alege i un proiect pe o anumit problematic . Nu concepe i un proiect care s se adreseze att victimelor, ct i agresorilor. Astfel, stabili i de la nceput care sunt beneficiarii proiectului. Orice proiect trebuie s ndeplineasc obiectivele generale i specifice programului din domeniul violen ei n familie, ns trebuie s corespund i necesit ilor comunit ii / jude ului pentru care se aplic proiectul. . Rela ia cauz - efect este una universal , a adar se aplic i n cazul proiectului pe violen a n familie. Din momentul identific rii problemei, urm torul pas const n g sirea solu iilor potrivite. Proiectul ideal este acela n care exist coresponden a perfect ntre problem i solu ii. Nu c uta i solu ii impresionante, ci reale. La redactarea proiectului, stabili i de la nceput rolul pe care l juca i n proiect, posibilit ile de care dispune i, resursele existente sau cele care pot fi atrase. Nu lucra i singuri, nc din aceast faz v alege i partenerii.
48

Planifica i cu grij activit ile astfel nct s corespund a tept rilor dorite. ine i cont de responsabilit ile fiec rui partener, nu neglija i nici profilul, disponibilit ile i nici resursele fiec rei persoane implicate. n realizarea proiectului trebuie respectat etica profesional prin confiden ialitatea datelor despre victimele violen ei n familie, despre agresorii familiali, dar i respectarea dreptului la intimitate, la via privat . Se recomand s fie luate n considerare i punctele de vedere ale beneficiarilor.

CAPITOLUL VI: Prevenirea violen ei n familie


Programele de prevenire a violen ei sunt ierarhizate n raport cu gradul de violen manifestat. Acestea sunt: (1) prevenirea primar : aceast form de prevenire face parte din demersul general de reducere a inciden ei violen ei nainte ca violen a s aib loc; (2) prevenirea secundar : aceast form este inclus n activitatea serviciilor i are ca obiectiv identificarea persoanelor care se afl n situa ie de risc sau a identific rii factorilor de risc n producerea violen ei; (3) prevenirea ter iar : aceasta vizeaz diminuarea condi iilor de producere a violen ei n cuplurile care se confrunt cu violen a. Aceast ultim form este ndreptat mai mult spre interven ie. Prevenirea violen ei este o responsabilitate att a serviciilor comunitare, ct i a membrilor comunit i: - Legea 272/2007 prevede responsabilitatea Serviciul public de asisten social pentru depistarea precoce a situa iilor de risc care pot determina separarea copilului de p rin ii s i, precum i pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale p rin ilor i a violen ei n familie; - poli ia are un rol important n stoparea mecanismelor sociale de perpetuare a violen ei. Poli i tii pot identifica diverse situa ii de risc i pot informa asistentul social; de asemenea poli i tii pot facilita interven ia timpurie n producerea violen ei i pot sesiza situa iile cu risc mare de producere a violen ei; - medicii i asistentele medicale ale comunit ii - n timpul consulta iilor la cabinet sau al vizitelor la domiciliu pot identifica diversele probleme cu care se confrunt familiile i copiii acestora. Ei pot oferi informa ii familiilor, ndrumndu-le unde se pot adresa, atunci cnd au nevoie de sprijin sau pentru a preveni producerea violen ei; - profesorii sunt, de asemenea, o bun surs n prevenire a violen ei i n furnizarea de informa ii familiilor care se confrunt cu probleme; - preotul poate acorda ajutor familiilor din comunitate i poate disemina informa ii cu privire la producerea i consecin ele violen ei. De asemenea preo ii pot informa asisten ii sociali cu privire la existen a unor factori de risc care pot contribui la dezvoltarea violen ei n familie. Un rol important l au preo ii n prevenirea violen ei asupra persoanelor vrstnice sau a femeilor ns rcinate. Dat fiind influen a sa deosebit asupra comunit ii, preotul are posibilitatea de a multiplica informa ia, de a oferi resurse privind comportamentele de risc i serviciile de suport pentru copii i adul i. Membrii comunit ii pot sprijini ini iativele propuse de diver i profesioni ti i pot informa asisten ii sociali asupra existen ei factorilor de risc n producerea violen ei. Programele de prevenire sunt derulate n raport de vrsta grupului int , aspectele culturale implicate i modalitatea de transmitere a informa iei.

49

CAPITOLUL VII: Cerin e deontologice pentru speciali tii care intervin n cazurile de VF
Tuturor speciali tilor care intervin n cazurile de violen n familie li se recomand respectarea urm toarelor principii (conform Legii nr. 466/2004 privind statutul asistentului social i Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea i combaterea violen ei n familie): A. CONFIDEN IALITATEA Este obligatorie p strarea confiden ialit ii cu privire la loca iile centrelor de ad postire a victimelor violen ei n familie i a datelor de identificare ale acestora i ale agresorilor. Principiul confiden ialit ii poate fi nc lcat numai cu acordul victimei sau agresorului (conform art.6 din Legea 217/2004 si Ordinului nr.383/2004). B. RESPECTAREA DREPTURILOR I DEMNIT II ORIC REI PERSOANE Orice persoan are dreptul s -i fie apreciat valoarea nn scut de fiin uman , aceast valoare nu este sporit sau diminuat de cultur , na ionalitate, etnie, culoare sau ras , religie, sex sau orientare sexual , statut marital, abilit i fizice sau intelectuale, vrst , statut socio-economic sau orice alt caracteristic personal , condi ie sau statut. Aderarea la acest principiu presupune respectarea urm toarelor reguli: y Nediscriminare pe criterii de cultur , na ionalitate, etnie, ras , religie, sex, orientare sexual ; y egalitatea anselor privind accesul persoanelor asistate la informa ii, servicii, resurse i participarea acestora la procesul de luare a deciziilor; y utilizarea un limbaj ce exprim respectul fa de demnitatea celorlal i att n comunicarea scris ct i n cea oral ; y interes i grij pentru victima violen ei n familie; y atmosfer neamenin toare, n care victima s se simt n siguran . C. RESPONSABILITATE PROFESIONAL I SOCIAL Speciali tii care intervin n cazurile de violen n familie manifest o maxim responsabilitate pentru starea de bine a oric rui individ, familie, grup ori comunitate fa de care i exercit rolul. Aceast preocupare include att pe cei direct ct i pe cei indirect implica i n activit ile lor, prioritate avnd cei direct implica i. Scopul este de a asista persoanele sau comunit ile/interveni n cazul persoanelor sau comunit ilor aflate n nevoie prin identificarea, n elegerea, evaluarea corect i solu ionarea problemelor sociale. Interven ia trebuie s in cont de implica iile juridice i psihologice, ct i de s n tatea public . Activitatea speciali tilor trebuie s contribuie la consolidarea rela iilor dintre persoane, cu scopul de a promova, reface, men ine i/sau mbun t i calitatea vie ii persoanelor, familiilor, grupurilor, organiza iilor i comunit ilor. n concordan cu normele deontologice ale profesiei, ei trebuie s ac ioneze cu responsabilitate fa de beneficiari, institu ii i societate. Aderarea la acest principiu presupune respectarea urm toarelor reguli: y respectarea intimit ii, confiden ialit ii i utilizarea responsabil a informa iilor ob inute n actul exercit rii profesiei; y implicarea victimei n con tientizarea intereselor ei, pentru a-i asigura autonomia, demnitatea i dezvoltarea uman ; y practicarea profesiei cu probitate moral , demnitate, onestitate i competen .

50

D. INTEGRITATE PROFESIONAL Speciali tii care intervin n cazurile de violen n familie vor c uta s manifeste cel mai nalt grad de integritate moral i profesional n toate rela iile lor. Este de datoria lor s prezinte onest preg tirea i calific rile sale oriunde se afl n rela ii profesionale i, de asemenea, s nu permit sau s tolereze practicile incorecte i discriminatorii. Ace tia trebuie s promoveze i s aplice principiile prev zute n actele normative care le reglementeaz activitatea i domeniul de activitate, n spe principiile justi iei sociale, prev zute n actele normative cu privire la asisten a social i serviciile sociale. Potrivit Codului Etic al asistentului social, adoptat de c tre Asocia ia Romn pentru Promovarea Asisten ei Sociale, speciali tii care intervin n cazurile de violen n familie trebuie s respecte urm toarele norme etice de practic n asisten a social : furnizarea de servicii n beneficiul persoanelor asistate; respectarea unicit ii i demnit ii umane, a confiden ialit ii i integrit ii persoanei asistate i a autodetermin rii acesteia. Principii etice generale de practic n asisten a social (Codul Deontologic al Asistentului Social aprobat n 1997 de comunitatea profesional a asisten ilor sociali n cadrul Conferin ei Asocia iei Romne pentru Promovarea Asisten ei Sociale) fiecare fiin uman este o valoare unic , ceea ce implic respect necondi ionat; fiecare persoan are dreptul s se auto-realizeze n m sura n care nu afecteaz autorealizarea celorlal i; asistentul social are obliga ia s respecte i s promoveze principiile eticii i justi iei sociale; asistentul social are responsabilitatea s - i foloseasc la maximum calit ile umane i cuno tin ele profesionale pentru a ajuta indivizii, grupurile, comunit ile, societatea n dezvoltarea lor i n solu ionarea conflictelor la nivel personal i la nivelul societ ii; asistentul social trebuie s acorde asisten a cea mai bun posibil oric rei persoane aflat n dificultate, f r a face nici un fel de discrimin ri (n func ie de sex, vrst , ras , na ionalitate, apartenen etnic sau religioas etc.); n activitatea sa, asistentul social trebuie s respecte drepturile persoanelor, specificul grupurilor i comunit ilor, avnd n vedere prevederile cu privire la drepturile i valorile stipulate n Declara ia Universal a Drepturilor Omului, n alte conven ii interna ionale, ct i n legisla ia na ional ; asistentul social trebuie s se bazeze pe principiile respectului ap r rii intimit ii, confiden ialit ii i utiliz rii responsabile a informa iilor ob inute n actul exercit rii profesiei; asistentul social are datoria s coopereze cu organele n drept pentru prevenirea actelor criminale i violen ei n familie; asistentul social va implica activ persoana asistat n con tientizarea intereselor sale, nct s -i asigure autonomia, demnitatea i dezvoltarea uman ; n asisten a victimei violen ei n familie, asistentul social va considera cu prioritare interesele acesteia, acordnd totodat i asisten a necesar agresorului; asistentul social, ncurajnd persoana asistat s - i asume responsabilitatea adopt rii solu iilor pentru problemele sale, trebuie s -l sprijine pe beneficiarul de servicii s devin con tient de toate riscurile i consecin ele posibile ale solu iilor alese. alegerea unei solu ii care s rezolve problemele victimei trebuie s aib loc doar dup o evaluare sistematic i responsabil a cerin elor tuturor p r ilor aflate n conflict; n activitatea sa, asistentul social nu va oferi niciodat , direct sau indirect, suport persoanelor, grupurilor, for elor politice ori structurilor de putere care manipuleaz sau oprim celelalte persoane; toate ac iunile pe care le desf oar asistentul social trebuie s aib o justificare etic explicit .
51

CAPITOLUL VIII: Recomand ri pentru victimele violen ei n familie


Speciali tii care intervin n cazurile de violen n familie vor recomanda victimelor violen ei n familie s : y preg teasc ntr-un loc u or accesibil documentele importante ale sale i ale copiilor(certificate de na tere, c r i de s n tate, informa ii medicale, re ete, etc.) o geant cu lucruri strict necesare, o sum oarecare de bani, de care se va folosi n eventualitatea n care trebuie s plece imediat de acas , pentru a- i salva via a. y stabileasc din timp pe cine poate chema din vecini n ajutor, unde s se duc i ce s fac exact dac situa ia scap de sub control. Etapele exacte pot fi discutate n detaliu cu consilierul dac acesta este prezent n timpul evalu rii ini iale sau al ntlnirilor urm toare. y elaboreze un plan de securitate care s includ schimbarea/ad ugarea de ncuietori la u i/ferestre, informarea prietenilor, rudelor, colilor, colegilor de serviciu, proprietarilor i vecinilor cu privire la situa ie y adauge pe formare rapid numerele de telefon care trebuie utilizate n caz de urgen , inclusiv 112, al consilierului specializat n domeniul violen ei n familie, al ad postului i s le prezinte i copiilor sau celorlal i membrii ai familiei care pot deveni victime y refuze ntlnirile cu partea advers , n ciuda rug min ilor si promisiunilor de a rezolva problemele, de a returna obiecte sau ndeplini promisiuni, ntruct asemenea invita ii pot constitui adesea capcane pentru noi acte de violen i pot m ri riscul pentru victim . y in un jurnal scris al tuturor contactelor, h r uirilor sau abuzurilor, inclusiv datele i orele incidentelor i eventualii martori, pentru eventualitatea ntocmirii unui raport de c tre poli ie. y s p streze i s nregistreze casetele robotului telefonic, listele cu numerele de telefon formate i telefoanele date pentru a le anexa unei plngeri adresate poli iei Recomand ri pentru victimele violen ei n familie privind pa ii de urmat n cazul n care au suferit o agresiune fizic sau sexual : 1.Victimele violen ei n familie ce au suferit o agresiune fizic trebuie s tie c : Daca au fost victime ale unei agresiuni fizice, atunci trebuie mai nti s mearg la spital pentru a- i ngriji de urgen starea de s n tate probabil alterat de b taia primit . Dup aceasta s solicite consultul medico-legal, n caz contrar i pot pune n pericol via a, v t m rile suferite putnd evolua nea teptat i rapid, uneori grav. Consultul medico-legal se face ntotdeauna retroactiv i este valabil legal astfel nct victima nu trebuie s fie n curs cu medicina legala, ci cu propria stare de s n tate. S nu uite s cear din spital acte medicale care s dovedeasc c a i fost examinat/ (pe foi cu antet original, datate, cu tampila institu iei i parafa medicului), precum i rezultatele de la orice alt tip de investigat ie (radiografie, ecografie, etc.), n cazul n care a i fost supus/ la astfel de examin ri. Dac trebuie s se interneze, s dea curs recomand rii medicilor i sub nicio form s nu plece din spital mpotriva indica iei medicale ( i risca via a, numeroase lovituri putndu-se complica ulterior). Dup ie irea din spital poate s i caute dreptatea, i nu nainte! a. Poate cere ea ns i/el nsu i o consultatie medico-legala de constatare a v t m rilor corporale sub forma unui certificat medico-legal. o Se duce la cea mai apropiat institu ie medico-legal (institut, serviciu, cabinet medicolegal) pentru a solicita o examinare medico-legal de constatare a leziunilor pe care le-a suferit. Are timp 30 zile sau pn cnd leziunile au disp rut de pe corpul s u. Va primi contra cost un certificat medico-legal n termen de 7 zile. o In continuare trebuie s se gndeasc bine ce vrea s fac : doar s l sperie pe agresor, vrea s divor eze, vra s l reclame la poli ie sau vrea doar s de in o dovada i apoi s decid ce dore te s fac mai departe? Daca dore te s mearg mai departe, trebuie s de
52

duc la sec ia de poli ie pe raza c reia s-a ntmplat evenimentul i declar ce a p it. Se va deschide un dosar de urm rire penal i se angreneaz sistemul juridic. o Daca din anumite motive (nehot rre, boal ) nu ai putut s te prezin i spre a fi examinat/consultat medico-legal sau ntre timp, de i nu au trecut 30 zile, leziunile de pe corpul t u au disparut, trebuie s se duc n mod obligatoriu la poli ie i s anun e ce a p it, explicnd de ce a ntrziat. Va primi o adres cu care se va prezenta la institu ia medico-legal n vederea examin rii. Va fi examinat/ oficial n baza adresei de la poli ie, n cadrul unei constat ri sau expertize medico-legale care nu i va fi nmnat personal, ci va fi trimis poli iei. Poli ia va desf ura o anchet la fa a locului (acas ), la serviciu, n vecini, etc. S nu uite, chiar daca vine cu adres din partea poli iei, s aib bani n buzunar pentru a fi consultat/examinat/ medico-legal, ntruct orice examinare medico-legal este contra cost, conform legii (vezi servicii/tarife ale prestatiilor medico-legale pe: http://www.legmed.ro/servicii-tarife.php, iar pe de alt parte cheltuielile le va recupera dac , dup desf urarea procesului, va c tiga. b. Dore te de la nceput s anun e poli ia, ntruct consider c este insuportabil, inadmisibil i periculos pentru viata sa i a copiilor s i ceea ce s-a ntmplat: o Merge la sec ia de poli ie pe raza c reia s-a ntmplat evenimentul i declar ce a p it. Se va deschide un dosar de urm rire penal i se angreneaz sistemul juridic. Va primi o adres cu care sa se prezinte la institu ia medico-legal n vederea examin rii. Calea este oficial , poli ia fiind n cuno tin de cazul s u nc de la nceput, ea fiind cea care cere examinarea. S nu uite s aibe bani n buzunar, intrucat orice examinare medico-legala este contra cost. Mai departe, se va desf ura o anchet la fa a locului (acas ), la serviciu, n vecini, etc. S nu uite c i n aceast etap se poate mp ca cu agresorul dac consider c merit . Trebuie s analizeze situa ia i s se gndeasc bine. 2. Victimele violen ei n familie ce au suferit o agresiune sexual (viol, perversiune sexual ) i/sau agresiune fizic trebuie s tie c : y Daca are probleme de s n tate, trebuie s se duc mai nti s - i ngrijeasc starea de s n tate probabil alterat de agresiunea suferit . n spital trebuie s anunte ce a p it. Medicii sunt obliga i s anun e poli ia care, n cazul n care se va interna, vor veni s i ia declara ia n spital. S nu uite s cear din spital acte medicale care s dovedeas c a fost acolo (pe foi cu antet original, datate, cu tampila institu iei i parafa medicului), precum i rezultatele de la orice alt tip de investiga ie (radiografie, ecografie, etc.). Dac trebuie sa se interneze, va urma indica ia medicilor i se va interna; de-abia la ie irea din spital i va c uta dreptatea! y Daca nu are probleme de s n tate, trebuie s se duc n primul rnd la poli ie. Ei o/l vor ndruma ce s fac . n plus, o/l vor nso i pentru a face examinarea de constatare a leziunilor traumatice la institu ia medico-legal . n problemele grave trebuie s ia obligatoriu leg tura cu poli ia, i numai dup aceea poate veni la institu ia medico-legal . Victima ar trebui s aib i un avocat care sa o consilieze. Nu trebuie s ncerce s rezolve singur /singur cele ntmplate. Legea i d dreptul s solicite sa vin singur/ spre a fi examinat/consultat/ medico-legal, dar n cazul agresiunilor sexuale este de dorit ca victima s anun e poli ia de la nceput. Legea pedepse te sever agresiunea sexual , att n afara familiei, ct i n familie. Oricum medicul legist, daca va constata c a fost victima unui viol/perversiuni sexuale, etc., este obligat s anun e la rndul s u poli ia, dar n acest fel se pierde mult timp pre ios.

53

REFERIN E BIBLIOGRAFICE                Bergman J., Plum B, 2003, Introducere n terapia agresorului sexual, Ia i, Brucher, Mariana, 1999, Institutional Mechanism for Promoting Women towards Decision-Making Positions, n Status of Women in Romania 1997 - 1998, UNDP Romania; Ciupercescu, Mariana, 1998, Un fenomen de serendipitate: condi ia femeii n mediul industrial, n Buletin tiin ific. Seria tiin e socio-umane, Universitatea Pite ti, an I, nr. 1; Constantinescu, Lidia Elena, 1997, anse egale un deziderat n Romnia androcrat , n Revista romn de sociologie, nr. 5 6; Cunningham, A; Jaffe , P.G.; Barker, L; Dick, T; Malla, S; Mazaheri, N; Poisson, S., 1998, Theory-derived Explanation of Male Violence Against Female Partners: Literature Update and Related Implications for Treatment and Evaluation, London Familz Court Clinic; Dumitra cu, Hanibal, 2006, Teoria i practica consilierii, Universitatea din Bucure ti, Facultatea de sociologie i asisten social , Suport de Curs; Dutton D.G., Starzomski A., 1997, Personality Predictors of the Power and Control Whell , Journal of Interpersonal Violence, nr.12 (1); Dutton D.G.; Starzomski A.; Saunders,K, 1994, Intimacy Anger and Insecure Attachament as Precursors of Abuse in Intimate Relationship, Journal of Applied Social Psychology, nr.24, pp.1367-1386; Featherstone, B, 1997, What has Gender Got to do Whit It? Exploring Physically Abusive Behaviours Towards Children, British Journal of Social Work, nr.27pp 419-433; Feischmindt, Margit; Magyari Vincze, Enico; Zoltai, Violeta (Eds.), 1997, Women and Men in East European Transition, Editura Funda iei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca; Grunberg, Laura; Miroiu, Mihaela (coord.), 1997, Gen i societate. Ghid de ini iere, Bucure ti, Alternative; Irimescu, Gabriela, 2003, Asisten a social a familiei i copilului, curs IDD, Editura Universit ii Al. I. Cuza, Ia i; Killen, Kari, 1999, Copilul maltratat, Editura Eurobit, Timi oara; Kirkwood, Catherin, 1996, Leaving Abusive Partners, SAGE Pubication, London; Koo, Borbala, 1999, The State of Womens Health in Romania, n Status of Women in Romania 1997 1998, UNDP Romania; Macavei, Georgiana, 1997, Drepturile femeii la sfr it de mileniu II, LADO, Bucure ti; Macovei, Monica, 1997, Violence against women, n Grunberg, Laura and Miroiu, Mihaela (Eds.), Gender and Society, Bucharest, Alternative Publishing House; Mezei, Smaranda, 1997, Family Policy in Communist Europe as an Incitement to Passive Citizenship, n de Singly, Francois; Commaille, Jacques (Eds.), The European Family. The Family Question in the European Community, Kluver Academic Publichers; Miroiu, Mihaela, 1999, Women in Education, n Status of Women in Romania 1997 - 1998, UNDP Romania; Miroiu, Mihaela; Liliana, Popescu, 1999, Condi ia femeilor din Romnia ntre tradi ie i modernizare, n Popescu, Liliana (coord.), Gen i politic . Femeile din Romnia n via a public , PNUD, Bucure ti; Moroianu Zl tescu, Irina, 1997 c, Despre violen a n familie, n Moroianu Zl tescu, Irina; erb nescu, Rodica (coordonatori), 1997, Drepturile femeii. Egalitate i parteneriat, Institutul Romn pentru Drepturile Omului, Bucure ti; Moroianu Zl tescu, Irina; erb nescu, Rodica (coordonatori), 1997, Drepturile femeii. Egalitate i parteneriat, Institutul Romn pentru Drepturile Omului, Bucure ti; Muntean, Ana, 1999, Violen a domestic i maltratarea copilului, Editura Revolu iei din 1989, Timi oara; Neam u, George, 2003 Tratat de asisten social , Ed. Polirom; Neam u, George; Stan, Dumitru, 2005, Asisten a Social . Studii i aplica ii, Ed. Polirom; Popescu, Liliana, 1999, Inegalitatea anselor de acces la conducerea politic , n Popescu, Liliana (coord.), Gen i politic . Femeile din Romnia n via a public , PNUD, Bucure ti; R dulescu, Ana, 2003, Managementul de caz n asisten a social , Universitatea din Bucure ti, Facultatea de sociologie i asisten social , Suport de Curs; R dulescu, Sorin M.; Banciu, Dan, 1997, Violen a domestic n Romnia, n Revista Romn de Sociologie, nr. 1-2; Roth Szamoskozi, Maria, 1999, Protec ia copilului dileme, concep ii i metode, Editura Presa Universitar Clujean , Cluj- Napoca; Straus, M.; Gelles, R., 1996, Behind closed doors: Violence in the American family, n Wiehe, R.V., Working with Child Abuse and Neglect, SAGE Publications, London; Vintileanu, Ioaneta, 1999, Women and Crime in Romania, n Status of Women in Romania 1997-1998, UNDP Romania;
54

    

Walker L.E.A., 1995, Current Pespective on Men Who Batter Women, Implication for Intervention and Treatments to Stop Violence Against Women, Journal of Family Psychology nr 9 (3) pp. 264-271, 1995; Whitman , M., 1998, Child Abuse, expunere n cadrul seminarului Abuzul asupra copilului, Ia i; Zamfir, C t lin, coord., 1999, Politicile sociale n Romnia: 1990 1998, Bucure ti, Editura Expert; Zamfir, Elena (coord.), 1995, Child and family situation in Romania, (Department for child protection and UNICEF); Zamfir, Elena, 2006, Politici sociale de suport pentru familie i copil, Universitatea din Bucure ti, Facultatea de sociologie i asisten social , Suport de Curs; Zamfir, Elena, 2007, Sistemul de asisten social , Universitatea din Bucure ti, Facultatea de sociologie i asisten social , Suport de Curs; Zamfir, Elena; Zamfir, C t lin (coordonatori), 1995, Social policy: Romania in the European context, Bucure ti, Editura Alternative; Zamfir, Elena; Zamfir, C t lin, 2000, Situa ia femeii n tranzi ie, Bucure ti, Editura Expert.

55