Sunteți pe pagina 1din 72

fus'a

d)

a
a
t:

a a
a -

"E

a
'l a
-

CAMELIA MUHA

ELENA MOCANU

i'
a

H$hH*E$
crestin-ortodoxd
,

CAIET PENTRUELEVI

CLASA a IV-a

Editura Sf. Mina

Acestcaietpreiaqi dezvoltd,conform cerinlelornoii prograrne qcolare, conlinutulmanualului at6t (aprobat M'Ed'c'-grin de cdtqi cei al auxiliarulu i(avizatde DirecliaGenerald lrdinulnr.3463-12006), pentruinvrfdmdntulpreuniversitar cadrul din M.Ed.c, cunr. 3t7 5g/2001). Referenfi specialitate: de Lector Univ. Dr. pr. AlexandrelBarnea Prof. Gr.I Teodorapliesu
Tehnoredactare computerizatl: Andreea Dimitriu Descrierea CIp a Bibliotecii Nafionale a Rominiei MUHA, CAMELIA Re_USie creptin-ortodoxl : caiet pentru elevi : clasa a IY-a lCameliaMuha, ElenaMocanu.'_ lagi : EdituraSf. Mina, 2009

Copynght @Editura Sf. Mina Nicio parte a acesteilucrdri nu poatefi reprodusd niciun in mod, frrd acordul scris. dat in prealabilde EdituraSf. Mina.

rsBN978_606_80 78_04_5
I. Mocanu.Elena

28(07s.33)

Editura Sf.Mina*
Telefon: 023222290, 0332403| 5 1 | Telefon/fax02322339 : 19 E-mail:esm@rediturasfmina.ro,edsfmina@yahoo.com Web www.edifu : rasfmina.ro Adresd corespondenJd: 1.Cp 130, de Op Iagi, Romdnia * Editurdacreditatd deconsiliul Nafionalal cercetSrii $tiinfificedininvdfdmantul superior.

CUPRINS
t.DESPRE CREDTNTA CRE$T|NA 1.CuDumnezeu iaince.plt angc01ar...,....,..,...,.. de 3

n. MoDELE uE Cnrur-r'rlXirwliHiui iisiAffiNi 1.Profetul nr. unlsroi, usu$ outrlruitiu'siorrrr


1|ie...... 2.ProfetutD;i;i.

3.Cum pdstrdm curat....,............... ne sufletul

8
10 """""".'..'...'

13 "'..'

lv. luBtRiA pRlN poRUNciLE ruinutrnrezEu #Li'

1.Intrarea Domnului inlerusalirir. 2.Cinacea oe iaina 3.iatimidDomnurui.,..........,..,....:..::....., 4,invierea oornur..ti..., ......:.:... . ::.....:..:... :.::..,.. 5,Cum saroatorim Dr;;;t;i..............'.' inviereta ,' g liryg Hnstoise airiior],iirrffi......,....,....,.,.. .......,. ....,.. " T . ina l f a r d i ; d . . . . ..........

""""'.'.'16 "". .. 1e 22 """""""""'."" 2e 3 """"""""""" 5

34 ".."' ""..37

v.sFtNIll, iRtcTiNitcopuloR

1.Decalogul - generalitdljr..,,........., ..,........,.... .................... 41 2.Decatogutdatoriite q. Dumnezeu |rig ...........44 3.Decatogut - datoriite Oe tafa aproapete... ...... ..... .'...'. . ..' .'.' ...4t .... ... .... .' .'.'..' ..' 4.Marea poruncd a iubirii..........,.........,...... .' 50

"""""'

qi i llttiiApostoli,PekuPavel 2,St6ntul lacob loan Rom6nul....... . . . ...... .... Evaludri . ..-,...---- ..."""' ....

,..,....,...,......,...s4 """"""""""""58

Naeterea o;r;;ili....,.... ..:....,...... ..,.,.

63

.. 68

{u SnmfisefiH,tn tncaput dffi&n Sfi#ler

of6r* h e-a th,,tat ailnot.* 'frff


./ / d,a.a,/ alm.{m,torr0rc.

ctr?,,ual U**"J 1*""*rZ

. eM* rd,/nat

:Qme*erzru.q"fu c,h,utreepha&tt*.tqf ?/ekfu.elaaq,q,.lV.=-nV*rm{t.


*lb;.rld'//a fronk fi**"tdd. n a
r ,qfx

V" owutonrtz

n ha.o,mthe; a/k /tt-rni


uzx,ch,tiryoaananhi

n?,maannk /trl"*'%t-*,**4

dno kate kot"rrt/e fy'.e cate k-o-,

I
, -'. , . . . , . . . . . ". ' -.!..

t
i " " -"'"-t
I

@a*n-t*neut0mvl*rc.*2,u^o*fu.n**
"

-':g*a.re."a-"*l,e*'..e,'.g'?n..wlta.m-.enz=',*-,I,{/nmk'-.4*.."'iei-k4'xe4e.0"d((,

--. i-"I, a-

ef* tb,errenfucd u uai a0nJrrt


/'o (/l .d /

enhr<,uruL.' k n/. td ne rytta,(iq/.


hr,{ehlxlu,"tn u'lu.aodla.te, cTaral*"

,,A**

**/o

?**{r"t",

{x4r4t,/* ,r"ruzlV;*n

"---"1-' - - j */e&!rczep&zem*unr<fp.t"t-e-".sar&rsf(l#K*k.rpsmee,*.fn&n"d&p.efn*!.

.....

Ontvz, kale, /n-o /r*.


'/'f/!cff

ui /ttix,tno /rn4,{tna:/e A7*

i rt /ourro ,-;*

a%, *

th^'h,'

"o

"ztrt/
: "/tt

xl luhn / frhan*, /ri+

,a,roh%+', rr-.",;k, f*.,h/"*,


"rnykiln !, "l,r,oa/*/t

' en c.a,r"e hdz,rn, rt


lt;"" y ulV/t'"rr" to4z,te

.rr lzuzuqe, nru/,hrnl;h cd,rte /a/d,

e7*, fun*.4zhh'/4h'v lfu,in,h

nrrJ/4.4t. ?.Aa

//t""-""

/Mfu!Ka&s-"{* &m4re fuK-wfiee fufue,rywewws K?.


gT.nzwA A* s!4(!.-K!!{m"* ?eM &yr/: ,tqr,erm,e,a. ?n .:
' u,e,u,t, na.at//r.e.c,a.d,evLa{,Jtn/lon nat'. td aYehae,a"nui4amal V)n"oa,k rSa4"*"h 'r// f" r / (V R7r n l/' t (-

""","

w tKK?ls,-fulM
O%i*ert u-ec,i.

i q{roi*."

: ", . . . . . ' . . ...i;i i i i .;fi;1.g.]:]:::::l'i::..:::..,.


De la pagina69 decup eaz6' petalele. coloreazd*le,iar in mijlocul fiecdreiascrienumele tdu. Ddruiegte-le apoi colegilortdi' Lipegtepetaleieprimite a" ru spaliilelibere ale florii tale. "or.gii;ip.

.i'" $
, 1/?n
. : ! a-,.

N.

"C

$t"
'4'

.4;e' -o
, ntt'
^4V'

r\90)'
^..r AlCl' t LIPEtr Alct' LIPESTE LIPESTEAICI! LIPE\?E

tstz*

- 4/c>, t/Pt$7t atct,


LIPE$TEAICr.l

LPESTEAICI! tt'" '' LIPF-STE


, rll

aTcTI

{roe'r^
-,4 4/C{,

. ilc\'
.{P'

L\?'*

a'tAa'^

{zp^ "{Za. -

'{/c2'

.4v
ott"

"t. _$"

'ra

.\
r

1
YO

sc vt

"!tt ly
.ta

%
-tn'- J

"'a.

*Y

"\'

N
r-l

qr

YA k2\5)

\s 1 trtc r

$-HHE

AEVYA

>.

\s

pe D'evfl:1 erestfln urmetndlu-L Hrfls'tos[

Cum &wenLm crsstLrzL


Iisus este Prietenul copiilor. $tim^ aceastadin parinlii care Il ascultau Deseori, pe SfdntaEvanghelie. pe Iisusinso{ili de copiii lor, ii duceau micufi la El pentru ca si-$i pund mAinile pesteei qi sd-i binecuvinteze. De nu-L oboseasc[pe MAntuitorul, ucenicii ii teamd sd indepdrtau.insi Iisus ii mustra, spun6ndu-Ie,,Ldsali copiii sd vind la Mine qi nu-i opr1i, cdci impdrdyialui " Dumnezeu a unoreca aceStia (Luca18,16). este Iisus esteSiPrietenul tdu.De la El ai aflat qi vei afla lucruri carenu {i le-ar fi spusnimeni niciodatS.El te poate ajuta sd inJelegi sensulvielii tale aici pe pdm0nt, dar qi dincolo,in Impdrd{ia Sa. Dacd gi tu vrei sd fii prieten cu Iisus, trebuie sd-L cunoqti.Ca si-L cunoqtitrebuie sd faci ca qi copiii din Evanghelie sdte duci la El, sdtrdieqtiimpreun[ cu Sfdnta : El, si ceri ca binecuvAntarea sd vind asuprata. Cum Sa poli sd faci toate acestea?Citind dir!_Wlgfpfinlurfl

pfulutrelUJ, permanent votbmdsAEl careeste prezentln BisericaSa Si fn inima to,irpdrti$fduje_"UJluru! Si SqUgekIW.Ai sbdescoperi astfel, IisUg._lU cd r5lq4!ruai Pr1eteltyl,clSilnydtdtord . In Jara Sfdntd, acoloundea trdit Iisus in timpul vie{ii Salepdmdntegti, il numeau Rabi, adicd tofi gi tigglAlgIU!.Vorbindsimplu,pe in{elesul tuturor,folosindistorioare exemple viala de zi cu zi, Iisus din pe invdlamul{imilepretutindeni undetrecea: templu, sinagogi, mijloculnaturiisau malul m6rii. pe in in in Astfel le-a descoperit La oamenilor tainepe caremintealor nu ar fi putut sd le inleleagd. fel !i-a
gi gi descoperit ili va descoperi lie multe lucruri dacd-Lurmezi,a$acum L*au urmat ucenicii Sdi, carepe qi I-au cunoscutinvd\dtura.au pus in practicd tot ceeace au invdtat de la El. l6ngd faptul cd L-au ascultat

a-lsy:pgls-bjls. a-JjruitulisJs,oJp@n-gry di(Ttiid&r,

i dsveuind J firtld luffiri rt os, JrateleS6u,eq[ cre tin, cdcia fi.cfe$tin Wg/gtgJ-d.a S

o.

$i daca-I ceri, chiar El te ajutd sd-Lurmezi qi si devii fratele Siu, invitAndu-tein familia Srgafg*este .e*i;gdEalar casdpo{i face aceaitatrebuie sdfii botezat.Botentl estesemnulcarearat[ c-6-".ltii6$g1[lgut

lUiDwur.ezeu+iftate-al Hri stgs.lui Domnulnostru IisusHristosdoregte toli oaqg11rjglg cJ_e;!ini. aceea, atrimispeapostoliiSai De ca el in lume,spunAndu-le: Mergeliin toatdtumeaTiiAs1frH;mgheha-la toatdfiptura. Celcevacrede seva Si
boteza sevamdntui...

l.Iatd,cdteva tainelepe care!i le-adescoperit din Dumnezeu: ,' - esteun singurDumnezeuin Trei Persoane: DumnezeuTatdl,DumnezeuFiul, DumnezeuSfdntulDuh; Dumnezeumaipresus orice; - trebuies6-Liubegtipe de - trebuies54i iubeqtichiargi duqmanii; - trebuiesdte rogi aqa cum te -ainv6\atBlin rugiciunea,,Tatdlnostru"; - bisericaeste lui Dumnezeu; Casa i ii. - +* o L " i o trebuieo X i aju{i ^ o ^ o i afla{i ? - o ,' sd-i o . i " + i pe cei ^ fl- 1 .i in suferinld", cdciinfalalui Dumnezeuto\i suntegali. Scrieqi altetainepe carccrezicd!i le-adescoperit Dumnezeu de-alungul timpului.

i " Dupd ce naqtere ta a fost inregistratdla Primdrie, a devenind astfel cetd{ean qariitale,Rom6nia, al naqultdu te-a dusla Bisericdpentru ca nagtereatasdfie inregistratd in mareafamilie a lui Dumnezeugi si devii ,,cet6{ean" (membru)aibisericii. Dacd,laPrimdrie ult ;,it'r:tit, t:l**litr::,lt l;i, fr*;:,,:,{rr,;,;fiind nevoie doar de un act eliberatde la spitalul unde te-ai ndscutpentru a {i se elibera certificatui de nastere,laBisericd .ri,:i i:"1iri.!*i.ri;:.r;1i-i:i rjr.ij;rfjr.; pentrua primi certificatul de botez.

&e#i/ca*d

ote |ud"Z

In urma angajamentelor careJi le-ai luat in fala lui Dumnezeugi pe a cufunddrii in apa sfinfitd, in numele Sfintei Treimi, ai devenit CRE$TIN, FIU Ai LUI DUMNEZETJ,FRATE AL LUI HRISTOS $I MEMBRUALBISERICII. ratd,cdtevadintre promisiunile pe carele-ai fdcut labotez: Pdrintele aintrebat: Te lepezide satana? Nasii uu rdspuns tn local tdu:

TeunegticuHristos? --| Te-auunitcuHristos? -t gi creziLui? -f

re-airepddatdesatana? I

M:,X"t$ff;T:1h",".
fvfa""erc cu Hristos. Vt_u-.rnitcuHristos. CrJ r"i, ;;;il_pdrat si Dumnezeu.

Re?noieqte angajamentele carele-aifrcut labotez,ar[tdndce ai fbcutgi ce po{i pe face,practic, pentru fi le indeplini. a Mi lepdd satana de atuncic6nd

M-am lepddatde satana pentru cd

Md unesccu Hristos atunci c6nd

pentruci M-amunit cuHristos

CredLui deoarece

ll. Citegtecu atenfietextele gi formuleazdinvdfdturile: t:;,$-s intdmplat ca la botezulcreqtinortodox al unui copil sdfie defald Si un om care nu era de acord cu ceeace se intdmpla in bisericd.Apropiindu-sede tatdl noului botezat,omul l-a intrebat: - Spune-mi,cumpoli sdfaci asta unui copil aSamic? De ce nu-i respeclilibertatea?Dacd atunci cdnd va creSte marevafi impotrivala ceeace aliJdcutvoi,astdzi? Cu multd seriozitate,tatdl i-a rdspuns,intrebdnduJ: - Dumneataai copii acasd? Binein|eles, amtreicopiiacasd, darniciunulnuebotezat, ardspuns ,,strdinul". - Dar spune-mi, hrdnit cdnderaumici? i-ai - Ce tntrebare-iasta?i\i balijoc de mine? - $i le-ai dat carne din prima zi de viald? - Desigur cd nu, au mdncatlapte, ca toli copiii. Dar tot nu inleleg rostul intrebdrii tale. - Pdi, de ce n-ai a$teptat creascdmari, ca sd-i intrebi: dacd vor sdfie hrdnili ... ;i ce vor sd primeascdca sd hrand... I-ai hrdnit pentru cd Stiai cdJdrd mdncarenupot creSte, le-ai dat laptepentru cd Stiai ce estecel mai bunpentru vdrsta lor.. . Vezi,aSaSi noi, creStinii,Stimexact ce estecel mai bun pentru copiii noqtri ca sd creascdqi sd se dezvolte.... in\elegdnd tdlcul vorbelor tatdlui, omul a plecat capul ruSinat,Jdgdduindu-Sicd se va gdndi foarte bine la aceastddisculie. t3 Sezice cd un copil tl ajuta pe tatdl sdu la impachetatul unor ldzi cu bunuri apoi era pus sd le transporte la Si oarecaredistanld, unde le depozita. Cineva cqre treceape acolo, ii zise copilului: ,,Nu crezi cd e prea grea lada " aceasta? Copilul rdspunse: ,,TataStiecdtpot euduceSinumdincarcdmaimult.Doarmd iubeqte!". (Antonie Pldmddeald, Tdlcuri noi la textevechi,p. 351)

pe ''' Un tatdpleacd impreundcu copilul sdusd seplimbe sprepddure. TTec sub un mdr Sicopilul cere:,, Tatd,dd-mi " . $i tatdl culegeun mdr Si i-l dd. Merg mai departeSicopilul vedeofloarefrumoasd . $i spune:,, Tatd, Simie Ltnmdr vreau Si eu una dinflorile acelea". $i tatdl rupe ofloare Si i-o dd. Mai incolo copilul vedeun tufiScufructe roSii, foarteatrdgdtoareSicere:,,Tatd,dd-misimiedinfructeleacelearoSii".$itatdltirdspunde:,,Nu,acesteanupotsd li le dau". $i copilul incepesd pldngdfiindcdfructele roSii eraufrumoaseSi le bdnuia gustoase. pl6nge. Nu $i in|elege de cepdna acum i s-au dat de toate, dar aceste roSii i se refuzd. Se intoarce acasd nemullumit Si fructe intristat. Tatdlnu i-a explicat de ce nu i-a satisficut dorinla. Era prea mic ca sd intreleagd. Poate vafi incercat,dar copilul n-a inlelesSia mersmai departe,dorindu-SifructeleroSiiaSacum erau,pentru cd eraufrumoase. Tatdl nu-i ddduseacelefructe, pentru cd erau otrdvitoare, ceeace copilul nu Stia, nici nu inlelegea, no(iunea cutd. fiindu-i incd necunos (Antonie Pldmddeal6, Tdlcuri noi la textevechi,p. 312) :] Enumerdcdtevaactivitdli la carepoJiparticipa in calitatede creStin,membrual Bisericii.

NOTITE

SHmeferflmde pdeate8

cum we. rilm snrfilret crrr{nt pdst &L

lt.

la Dlserlca.

Maria estefericitS. Are o cSmaqd albd,nou nouJ[.I-a fbcut-ocadou mamasa. va purta O

duminicd

Este duminicd diminea{a.Maria se imbracd cu o fustiJdcare se potrivegtefoarte bine cu albul cdmdqii celeinoi. Grdbit6, porneqte sprebisericd. Mama abiaapucdsdstrigedela geam: - Maria, ai grijd,a plouat afard.E murt noroi. -Sa aruneii r nu Marian-abd"gatin seamd vorbelemamei. Pe drum a alunecatsi a cdzut?n noroi. Fafa,mAinile, ^ fusti{aqi cdmdqu{a nouds-aumurddrit.S-aintorsacasiruqinatd supdratd... cea gi

In fiecareduminicd dupS-amia zd,Maria,impreund cutoatdfamilia,merge invizitd,la bunici. Acolo, cel mai mult ii place sd rdsfoiascd albumul de iotografii albunicului gi sd-"i pund acestuia felul de tot intreb dri despremomenteIe frum oase imortalizate ?ripoze. Astini a aflat un lucru cate i-a dat de gAndit.Cerdndu-iamdnuntebunicului cu privire la momentul cdndafost botezatd,, iatdcei-a spusacesta: -r 'abotezai primit o cdmdquld nou6.Ea estealbdqi curatd. Aceasti cdmagd hainasufletuluit6u. este Ea trebuie pdstratd,mer,eu curatd,.Faptele rele,pdcat i., o murddresca$acum !i-ai murddrit tu cdm6gu{a ---' ' azidiminealacdnd,grdbitd,nu ascultat-o mama... ai pe

1. La cecrezicd,s-a ganditMaria dup6 ceaaflat vorbelebunicului?

$. Citeqtecu atenlietextul demaijos qi formule azdinvd\dttra,precizdndcum pot fi smulsepdcateledin sufletulomului. La ora de religie, Pdrintele Mihai afost intrebat de copii desprefelul in carepot scdpadepdcate Si de obiceiuri rele.in loc de rdspuns, pdrintele a ieSitcu ei pe terenulde tdngdScoaldSi l-a trimis pe Codrinsd smulgdo buruiand,ceeaceacestaJdcuJkrd greutate, numaicu o mdnd. Apoi, cevamai incolo, i-a ardtat o altd buruiand, cerdndu-isd o smulgdqi pe aceasta.Codrin a greutate, pundndamdndoudmdinile. smuls-ocu oarecare Pentrua treia buruiand,mult mai mare,Codrin l-a chematin ajutorpe Marius Si, multd trudd,au cu smuls-oamdndoi. in ffirSit, pdrinteleMihai le-aardtatunscaieteviguros i-a cerutlui Codrinsd-lsmulgd. I-auvenit Si in ajutor toli colegii, dar degeaba, scaietelenu apututfi dezrdddcinat. Atunci,pdrintele le-aziselevilorsdi: - Iubilii mei copii, ceea ce ali vdzutpetrecdndu-se diferite buruieni, tot aSase petrece Si cu cu pdcateleqi cu obiceiurilecelerele.La inceput,cdnd nu sunt bine inrdddcinate,le smulgifoarte uSor. Dar dacdle lasi sdisi addnceascdrdddcinile, pundnddeplindstdpdnirepe sufletulomului,atuncieste aproapecu neputinlasd le mai inldturi. (dupdLeonMagdan) j. Anahzdnd aten{ie cu versurilepoeziei,identificS: :r, situaliilein care sufletulunui creqtinsepoatemurdiri. r,: modalitS{iprin careun creqtiniqi poatepdstrasufletul curatin situaliile pe carele-ai identificat la punctul a). darpevecin ;"De eSticreStin, darminli Sifuri, dar nu munceqti 3.DeeSticreEtin, ;"DeeSticreStin, Tunu-l ajuli Sinu-l cinsteSti SpuivorbereleSiinjuri Ci muncaaltuia rdvneSti, SaupebogatilpizmuieSti Biserica o ocoleSti, Saubduturao-ndrdgeSti De suflet nu te ingrijeSti $ipesdracnu-lmiluieSti, $iindesfrdumereutrdieSti, CreStinzadarnictenumeSti. CreStin CreStinzadarnictenumeSti. zadarnic te numeSti. d.DeeSticreStin, prigoneqti, s.De eSticreStincu-adevdrat, dar in nedreptatetu trdieSti, Desparte-tede-al tdu pdcat, Cu rdutatea te mdndreSti, Cu Duhul Sfdnt sd vieluieSti, Pe oamenitu ii invrdjbeqti, Cu lumea-npace sd trdie$ti, CreStin zadarnic te numeSti. ^ti-atuncicreqtintu te numeSti. (de Sanda Neagu) ::. Iustin a implinit qapte De acumnu semai poateimpdrtdgi ani. dacdnu sespovedegte. iatd Voind sd-linvele ce trebuiesdfacdatuncicdndsevaaflainfa\apdrintelui, la spovedanie, ce i-au prieteniilui: spus * Nu amputut sd-i spunpdrintelui toate pdcatele,cdci mi-afost ruSine. pentru cdmi-amdat seama de tareL-am supdratpeDumnezeu. cdt @)4mpl6ns * Degeabam-am spovedit, n-amcumsdnumai bdrfesc. *Amrds ln hohotecdndi-amspus pdrintelui cepdcateamJkcuL StiefoartebinecepdcateamJdcut. SAmfostfoarte sincercdciDumnezeu . Am dat vinap esor a meap entrutoatep dcatelep e care Ie-amJdcuL u' M-am imbrdcatfoarte elegantcdnd m-amdusla spovedit. A invdfatIustin cevadela prieteniisdi?Ajuta-l qitu pe Iustin.

NOTITE

putermfled, me Awdmd eredflm$d sd rug6m[uflDumnlLe&eu, Mafleflfl Dommutruf, gflrtu,turor sfflmrfiflflorU

{FrafatnlShs
D e -a lunsul timpului, mul{i oarieni din poporul ales s-au i n d e p d ,rtat de la adevdrata credin{6 in D u mn e ze u. Imitand popoarele vecine, ei au inceput si se inchine la idoli. Idolatria a fost inso{iti qi de inmullkea celorlalte pdcate. Ca sd ocroteascd poporul Sdu,care aveao mi si u n e sf6ntd, Dumnezeu a ales din rd n d u ri l e acestuia q"q en i___cr_e4tn.g-t m sS:, v e*S"J-AS-q tu r e r d __t.-u cuvAntul$ivoia SQ. Acegtioamenis-au n u mi t p rofeli sau prooroci. Ca oameni aleSi,

ciuraJa$r,$ Lkpll,sergse""

idolatrie - inchinare la zei, la idoli ficu{i de mdna omului a prooroci, a profeli - a vesti celeviitoare, care urmeazd, se intdmple sd proorocie, profetrie evenimentviitor vestit de profe{i hram - nume protector (de sirbitoare cregtindsau sfAnt)dat unei biserici creqtine;sdrbdtoare de cinstire a evenimentului sfhnt sau a sfAntului protectoral unei Biserici

profelii auprimit de la DumnezeudWi de ryinUn!, Prinprofe{iile minunile qi f6cute, convingeaupop;rut gtijuffiir; ei 0. peflnanentd lui Dumnezeu deel. a faJa Profe{iicei mai importanfiai vechiului Testament fost: au ![oi;e, ttlS_XE!:Si, Isaia,Ieremia, Ieze_chielDaniel. Si sfa a pe pdm6nt DomnuluinostruIisusHriitos. peia'tunci a Ioffiea pestE .rn.i urt rege.rdu nelegiuit, qi p9-!uglg.a@q.Regele mul{i dintreiupugiisri se qi tggl l. Dumnezeul-a tiimis pe profetulIlie la regeiEi-spuna din pricin"a atelorlui qi alepoporutui, cE, pdc mul{ianinuaresimai caddpepdmdntniciroud, niciploaie. Aga s-aqi intamplat. s-afbcutfoamete gi marein fafi. in timpul acesta, profetulllie a trdit aqacumii poruncise Dumnezeu: ascuns leigdt un pdrau,pe muntelecarmel,nu departe r6u1 de Iordan.Acolo, corbiiii aduceau mancare fiecare de in zi:pdineqi carne. avea Apd dinpdidu. c6nd acesta secat, a Dumnezeu trimispe Ilie in casa l-a uneivdduve careera foarte sdraci. Aceasta avea un fiu. Femeia,milostivd, ascultdnd rugdmintea profetului, carei-a cerutde m6ncare, pregdtito turtd din i-a ultimelesalerezerve hrand:o m6ndde fbindqi un piJoe ulei. pentru de ascultarea ddrniciaei, Dumnezeui-a inmulJituleiul qi fdina pdnda qi incetat seceta. cand fiul femeiia murit deo boaldgrea, Ilie s-a rugatla D. umnezeu copilul ainviat.Ydz?ndaceastd gi minune,femeiaa intreles cd Ilie este trimisullui Dumne zeuincasa ei.

Dupd o vreme, profetul Ilie a primit poruncd de la Dumnezeu,sd se ducd iardqi la Ahab. Cum l-a vdzut,regelei-aspus: TueStiacelacareaadusfoameteaaceasta!". ,,PentrLtcerdzvrdteStipoporul? Rdspunzdndacuzatlllor,profetul i-a zis: ,,Nu sltnt vinovat eu, ci tu, care superi pe Dumnezeu, dovedesc Baal nu e Dumnezeul adevdrat,adundtotpoporul Si cd cel fiindcd te inchini lui Baal. Ca sd-tri ". cheamd acoloSipe slujitorii cei mincinoSi lui Baal ! ai Ahab a fbcut dupdcum i s-acerut. intorcdndu-se cdtrepoporulvenit la poruncaregelui,ProfetulIlie a zis: ,,Pentruce v-ali lepddatvoi de DumnezeulCel adevdratSi slujitrilui Baal? Ca sd vedeli cd Baal, cdruia vd tnchinatri,nu nici o are jerffi lui Baal; iar pe altul il putere,aducelidoi boi. Pe unul sd-l injunghieslujitorii voStriSi sdJ aducd voi aduce eujerffi DumnezeuluiCelui adevdrat.Dar foc sd nu punemjertfei, ci sd ne rugdmfiecare Dumnezeului cdruia ne inchindm,ce sd ne trimitd Elfocul de careayemnevoie. Atunci seva vedeaCaree Dumnezeul adevdret!".To{iaufostdeacordgiaufbcuta$acumle-acerutprofetul. cel Slujitorii lui Baal au inceput si se roage idolului, ca sd le trimitd foc. Dar s-au rugat in zadal de diminealdpdndla amiazd, ici j ertfanu s-a aprins. c profetul Ilie a poruncit sd sefacd un altar din pietre. El a pus boul injunghiat pe altar,a Cdtre seard, jertf6 gi apoi a inceput sdseroagecu glastarelui Dumnezeu.Deodatda picat foc din turnat apdmultd peste cer.Focul a mistuit intr-o clipd jertfa, altarul qi apa.Astfel, poporul s-a incredinlat cine esteDumnezeul Ce1adevdr gi, cdzdnd fala la pdmdnt,s a inchinat Lui. at cu Prin putereacredinlei gi a rugdciunilor sale,prorocul Ilie a readuscredin{a adevdratd, mijlocul in poporului ales.La sfdrqitul vie{ii, printr-o minune, Dumnezeul-a ridicat pe Ilie cu trupul la cer. Pentru gi credinJa faptelesale,Bisericanoastrd cinsteqte mareleproorocin fiecarean,pe 20 iulie. in semnde il pe respect,mul{i credinciogiii poartdnumeleqi multe biserici auhramul SfdntulProoroc llie.

,tffi,,,
1. Rdspunde urmdtoareleintrebdri: la - Cineau fostprofelii? - Carea fost rolul lor in perioadaVechiului Testament? gi - Cine a ajutatprofe{ii s6- implineascd misiunea? - Cu cedarurii-abinecuv6ntatDumnezeupe profefi? 2. Observdilustraliile careinsolesctextul lecliei. Tu qi colegii tdi adresafi-vd reciprocintrebiri, in aga fel incdt sdprezentali ordine logicd cdtmaimulte informaJiidespre in profetul Ilie. qidepoporulales,princonstruireastatuiiluiBaal. 3.PrecizeazdporuncadinDecalogincSlcatdderege 4. Argumenteazd,necesitateapedepsirii aregeluiqi apoporuluidecdtreDumnezeu. aspre 5. Citegtecu aten{iefragmentele rugbciunide mai jos qi identificd: de

profetului a) insugirile Ilie;


b) invalaturi pentru sufletul
$i a plecat llie Si aJdcut dupd cuvdntulDomnului; s-a dus gi a $ezutla pardul Cherit, care este in fala lordanului. (SffintaScripturd)

$i sufldndde trei ori peste copil, a strigat cdtreDomnul Si a zis: ,,Doamne,Dumnezeulmeu, std' (SfAntaScripturd) se intoarcd sufletul acestui copil in el!

si ,,lvu eu sunt ce'lce aduc nenorociripesteIsrael; ci ru casa ' si tcttdlui tdu, pentru cd ari pdrdsit poruncire Do*,nurui ..:';" (Sf6nta Scriptura)

ilie at,reitea zicdnd :fir:;';:;': ,:r,::;i::;';l?;#;:lii cdrre 'nanut &:r;r':f::;x!;rege i-a zis; lar Ilie s-a dus la

stdpdne Doamne, Dumnezeulnostru, care ai ascultatpe llie ksviteanul pentru dragosteacea pe care o avea catre Tine si ai poruncit sd se opreascdpioaia ce se tr.imeteipdmdntulii ta irei'e, apoi iardsi, prin rugdciunea lui, ai ddruit ptoiie aducitoare de roadit, ddruieste mostenirii Tale ploaie liniStitd... ( Molitfelnic fraorr...re r{;n DA, )..:^r^ ^t-.:7 : 'la ( Molitfelnic, fragmentedin Rdnduiala slujbei t t vremede seceta)

"'Ilie prin cuvdnta oprit ploaia pe pdmd( yi d1ry prin cuvant-a pogordt-o din cer pentru aceea you te rugdm: pentru rugdciunile aceluia, Milostiie, triimite din'cei ploarn ( Molitfelnic, fragment din Rdnduiata siujbei io rr"li" i" 'o*6nrrrur... secetdy

4' EnumerdmodalitS{iprin carecreqtiniiil cinstesc astdzipe profetul Ilie.

i ' Subindrumarea profesoruluidereligie,organizeazS colegiit5i cu un dialogcu tema:Idotii lumii de azi si influen{a copiilor. in discu"lia voastrdaveli In vederegi mijloacelede inl6turarea !9r dependenJei idolipe carele arelaindemdnaun.r.qti" de -Tsurra adevdrat. 'l in zilele noastremai vin asupraoamenilorseceti saualte nenorociri?Exemplificd cu realitdfi cart mai recente. cecrezicd,se De iniAmpll toateacestea? :i 'Prezintd'modalitafi careBisericanoastrd prin qi credincioqii cer lui Dumnezeu inceteze ei sd secera, inundafiilesaualtenenorociri.

;:+jtit=:::*Jt:i

''*'-..r

.,,,.

In ultima parte a vielii sare pdmdntesti, sftntur lrie a cdrdtorit prin Canaantnsolitdeuceniciisdi. StiindcdDomnul uoieqte ridice depe pdmdnt,Itie sd-r si-a ruatrdmasbun de la c,eice-l insoleau. insd Elisei, cel mai ir"din"ior'dintre uceniciisdi, nu a vrut sd sedespartdded6nsul. Aiungdnd la rdul lordan si vrdnd sd treacddincolo, Sftntut Ilie a lovit cu mantia sa apele,care imediats-au strdns la dreapta si la stinga. C6nd atuajuns pe celdlalt maL s-ap.ornito-furtund puternicd sr a ipdrut un car cu cai defoc, despdrlindu-i unul d9 al1ut.sfdnuf tti" ,-o ,irot i car si a dispdrut intr_un vdrtej in tnaltul cerului. Mantia lui a rdmas la Elisei, .---'' si odata ,, puterea de r' afaceminuni. "o, (dupdMicaBiblie)

CEl

tm Statornflefla eredfln$d fapteilebunesumft careduespre e6fl pfl fmpdrd$fla Dummeseu0 ilufl

9lroletuLSnnisl
Cddereapoporul alesin pdcatemari s-a repetatde mai multe ori in istoria sa. Acest fapl a fdcut ca Dumnezeusd ingdduie duqmanilorlui ienii.sdcucereascd gi sdia mulfi oameniin robie. Israel lara ; regeleBabilonului, a poruncit ca cei mai frumogi tineri evreisd-ifie aduqi, sprea-i sluji la curte. qi Printretinerii ale$iseaflau $ipatmprieteni:Paniel,Anania,Az4lia. in sd \qq4gl.{cegtia invd{aserd scrie qi s[ vorbeascd limba poporului babilonian. To{i iubeau mai mult Legea Dumnezeului Celui adevdral Careafbcut cerul qi pdmdntul,decdtrangurile gi cdqtigurilede momentce mult li sepromiteau la curtearegelui. Astfel, ei au dovedit cd iubescryL,qi postul*$i lusdciunea curatd decdt mdncSrurile gi bdutura de la masa inlelepciune Dumnezeu le-adat qtiinld,pricepere, regelui.Pentruaceasta, qi frumusele multmai multb decdtadat celorlal{itineridela curte. iun LuminatfiinddeDumnezeu, yis-pggre acestal-a avut gi nu-l in{elegea.Afl6.nd tAlcuireavisului sdu, regele a cdzut in genunchi inaintea tdndrului Daniel, i s-a inchinat qi a qi dumnezeilor vostruesteDumnezeul spus:,, Cu adevdratcd Dumnezeul regilor, Descoperitorul tainelor cdci tu ai putut sd descoperiaceastd intdmplare,Daniel a fost pus guvernatorpeste taind". Dupi aceastd peste inleleplii B abilonului. B abilongi cdpetenie Prieteniilui Daniel autrecutgi ei prin diferiteincercdri,dar au alessd fi,earuncatiin nacar h!4q1 eUplo-ragrlrs,decdt sd se inchine unor idoli babilonieni gi sI se lepedede credinla pdrinlilor lor. Nu au pdlit insd nimic, pentru cd Dumnezeul1'--atrimis rl4 inggltq_drltalgi acestaa bcdtoare. transformatfi erbinlealacuptoruETntinsinlr-6-t{"i,oui"binef Afldndu-i nevdtdmali, regele a dat slavd Dumnezeului Celui adevdrat CdruiaI seinchinauceitrei tineri.

Unuiattr.g. uieu;;i;;;t;t,@_ipaniel

ce i-atarcuit scrierea

apdrusepe un perete in timpul unui mare banchet. Daniel i-a tAlcuit regelui Belga{orhotirArea lui Dumnezeude a-i inceta domnia pentru pe nelegiuirea careo frcuse,bdndvin din vaselesfinteluatede la templul din lerusalim. ,-_ Babilonului a venit regeleQ-qrius; Murind Belgalor,la conducerea Pentru cd Daniel era deosebitde inlelept qi drept in tot ceeace fEt-ea, mai marepestetoli slujitorii de la curteasa. regelea vrut sd-l numeascd Auzind dorin{aregelui,aceaqtiaaudevenit invidiogi gi auinceputsdcaute motive mincinoasepentrua opri numireain funclie a lui Daniel. Pentru cd nu-i gdseaunici un motiv, s-au gdndit s6-l prindd cu o pe pricind in ceeace priveqtecredin{alui. De aceea, l-au determinat rege numai lui. sddeao poruncdprin caresupuqiisdi seinchine timp de o 1un6, Aqa cum iqi imaginaserd lui Daniel, acestaa continuatsd se duqmanii qi inchine lui Dumnezev,pe Afo ascuns. stvdzutdeacegtia pdr6t.Cu toate cdregele iubea,ngliel a fost anUq4lfqgroapacu lei. il Dumnezeuu uo"rtgr@Arffis un inger care alegat guraleilor.Ydzdndminunea, Dumnezeul regelea poruncitsdfie respectat lui Daniel. Convinsde Daniel cd i@trtgy@" regele i-a condamnatpe slujitorii vicleni care-l inqelau cu o credinld mincinoasd, iar D aniela di strusstatuia cu careerainqelatpoporul.

Tinerii in cuotorulcu

a tdlcui - a descifra,a explica cevaascuns; a traduce

Apoi, plin de credin{dqi curaj,rraniel a u-c-Lg=qn-l-qlcul@a-ie inchinaubabilonienii.Biruind vicleniaduqmanilor a ardtatcd sdi, Dumnezeut caruialiiIuft$d.l .rt$umnezeul celviu giatotputernic, care a fdcutcerulgip[mdntul,ocrotitorulsdu, ajutorulsdu nebiruit. MareleprofetDaniel a@4Lg_q14..+l . prin gi viaJa activitatea in Babilon,Orof. sa o, dtnAttcu"rat qi la rdspdndirea.r.dirt.i h Drffi.n,* qlg4qt numit qi pr&&!!opg!!ebLBiserica Ortodoxd sdrbdtoreqte profetulDanielin fiecare in il pe un, 1Z_49!9T_!!!: "i,rAdg
'" i q :

1' Ajuta-l pe profetul Daniel sd iasd din groapacu lei. inconjoarddintre cele trei varianteale fiecdrei afirma[ii,p e ceacorecti.

Evreii au fostpedepsili de Dumnezeupen gregelile lor gi au ajuns robi in (a. Egipt, Babilon. c. Palestina).

2' Coloreazd'numaichenarele conJincuvinte careexprimdinsugirileprofetului ce

Daniel.

h----e]

b'Ari4

\ fti."-J

l"trt*rl

l.r*p6t"tl

3' Sepoate afirma cd profetul Daniel esteun model de credinla qi de mdrturisire a lui Dumnezeuin fa{a celor carenu credin El? Argume nteazd.

biblicd a VechiuluiTestament (desprecarea\iinvd[atin anii trecufi) se aseamdnd !'C" ce personalitate Daniel?De ce?ce deosebiri existdintre celedoudpersonutitegz

.f" Citeqtecu atenlie intdmpldrile de mai jos. Gdseqte versetul din SfAntaScripturi potrivit pentru fiecare situalie (ce-l face pe fiecare copil s5 rdmdndca qi profetul Daniel, statornic). Scrie numSrultextului din dreapta,pe textul corespunzdtor stAnga. din
Vlad 9i Ovidiu lipsescmereude la gcoald. De fiecaredat[ ei cautdcdteo calede a facerost de bani pentru a-qi cumpdra diverse lucruri gi pentru a se distra. Doamnei invd{dtoare gi pdrinJilorle spun tot felul de minciuni pentru a-gi ascunde adevdratelelor preocupdri. Ieri, mi-au propus sd merg cu ei la cinema sd vedemun film de ac{iune.Ascultdndu-i,m-am gdnditpu{in, apoi le-am spuscd nu-i pot insoJi. ()

1. ,,Copii, ascultali de pdrinfii vogtri in Domnul, d aceasta este cu dreptate." (Efeseni6, 1)

Mama ne-a lSsat mie qi fra{ilor mei o ciocolatd. Cdnd am primit-o, un gdnd mi-a venit in minte: ,,aq putea mdnca singur o jumdtate de ciocolatd,iar cealaltdjumitate ag putea sd o impart cu fralii mai mici". Deqi puteam sd ascult de acestg6nd, totuqi nu am fdcut-o pentru cd ...

2. ,,Nuvd ldsafi inselati. Tovarasiile rele stricd obiceiurile bune." (l Corinteni 15, 55)

Mihai mi indeamndsd intru in locul unde esteapa mai adAncd pentru ca sd md inveJe si inot. Auzindu-I. imi spune: tata - Andrei, tu nu vezi ci Mihai e mai mic decit tine qi de-abia poate si inoate doi, trei metri? Te rog, ascult6-md! JoacS-te in apamicd de la mal, qi-1i aici, promit cd peste cdteva minute vin l6ngi tine sd te ajutsdinvelisdinoJi. In momentul cdnd tata s-a indreptat spre mine, Mihai a inceputsdjipe, speriat: - A ju to r!... Tataa inotat p6ni la locul unde se aflaAndrei, l-a luatinbralegi l-a scos lamal. Ce bine ci am ascultatde sfatul tatei. altfel. ci qtiece-ag pututp6!i... fr

3, ,,Ioate imi sunt ingaduite, dar nu toate imi sunt de folos." (l Corinteni 6, 12)

Fiind dumintcd, tata, mama gi fratele meu, au plecatdis-de-dimineal6 slujbd. la Pentru cd aseard m-am intors foarte tdrziu din excursie, ei au pus ceasul sd sune ceva mai tdrziu, astfel incAt sd md odihnescpulin mai mult qi totugi sd ajung la Sf[nta Liturghie. Cdnd a sunat ceasul,mi-a trecut prin minte c5 aq putea sd mai dorm pu{in. Am alungatinsd repedeacestgdnd: m-am dat jos din pat gi m-am pregdtit si merg la biserici, acest lucru fiindu-micelmaifolositor. O

4. ,,Nu gtifi, oare, c,A nedrepfii nu vor mogteni impdralia lui Dumnezel?" (l Corinteni 6, 9)

intrebdri: T,"Organrzeazd.impreun[ colegii tdi o disculiein caresirdspunde{i laurmStoarele cu a) - Credinlain Dumnezeudepindedevdrstaomului? b) - Numai oameniiinvdrstdsuntcredincioqi? c) - Toli oameniibdtrdni suntcredinciogi? d) - Copiii, tinerii gi vArstniciipe careii cunoqtisuntcredinciogi? e) - Dupdcepoli si i{i dai seama un om estecredincios? cd pldculi in fa{alui Dumnezeu? f) - Careinsugiri sufletegtiale lui Ilie qi Daniel i-au f6cut pe aceqtia g) - Egti mul;umit de modul in careitiard\i credinfa,prin fapte plScutelui Dumnezeu,infafa colegilor, pdrin{ilor,profesorilor?

trmtrdrfrfl Dommuilufltm fferusailflm prflfleJ sildv este de pfl t aililumflfl Dummrmneseu adiewdra

futrer*& krnnuh*l tn Seru"wllnr


ti

- Ce sdrbdtoreau iudeii la Paqti? - Unde obisnuiauiudeii sd la aceastd sdrbdtoare

Ierusalimul zilele tn

cdrturar - invd[al

iseu- membrual unei


grupdrireligioasedin vremealui Iisus - curmal, arbore care

creqte numaiin 1drile calde iudeu - evreu Osana exclama{ie de


preamdrirea lui Dumnezeu; laudd,slavd Pastile eweilor sdrbdtoare dedicatd trecerii iudeilor din robia egipteandla libertate

intru cei de slrs ". ! Fariseii, arhiereii qi cirturarii care-L urau pe Iisus erau supdrali de celece vedeauqi auzeau. apropiindu-se El, I-au zis: ,,invitrdtoiule, de $i ceartd-li ucenicii!". Dar lisus, voind sd le aratecd adevrrul nu poatefi ascunssau{inut sub tdcere tdspunzdndu-le, spus:,,Zic voud; dacd le-a , a-ces.tia tdcea,pietrele vor striga! ". Auzindrdspunsul,ei s-auumplut vor degi mai multduri qi s-auhotdr6tsd-Lomoare Iiius. pe Crestinii i sdrbdtoresc I nului in lerusalim in uminic5.Atunci sunt aduse la bisericd ramuri de salcie inverzite qi infloG care se sfin{escprin stropire cu agheasmd se impart tuturor credincioqilor qi diminea{a, inaintedeinceperea SfinteiLiturghii. Credincioqiile vorJine in m6ini pe tot parcursul Sfintei Liturghii, i.arla sfhrqitul siujbei le vor duceacasd fbcdndcoronitre, vorpune la icoane. qi, le Astfel, gi cregtinii de astdziintAmpind Iisus la fel camullimea din pe cetatea Ierusalimului de altddatd, ramuri inveruite gi inflorite. Astfel, cu toli credinciogiisunt chema{isd devin6,prin viala qi prin faptele lor, ca niqte flori cu bund mireasmdqi ca niqte ramuri inverzite care nu sunt atinse de ofilirea gi uscdciune pe care le produce sdvdrqirea -...u a pdcatelor. Sdrbdtorindu-se intotdeauna la inceputul primdverii, cand natura intreagd revine la viald, vorbind, prin frumuseJeaei despre puterea, dragosteaqi bundtatealui Dumnezeu,sWut in Ierusal

mulJime maredebarbafigi femei, ??""?,cdnda ajunsla porfilecetd{ii, bdtrdni,tineri qi copii I-au ieqitin intdmpinare, purtdndin maini ramuri verzi.Aqternandu-qi hainele unde pe trecea tofi strigau: osana, El, Fiul ,, lui David;bineeste cuvdntat cevineintrunumelebomnului! Cel osana

Intr-o zi de sdmbdtd,, cu o sdptdmdnd inainte de Pagtileevreilor,Iisus se afla cu Apostolii Sdi in Betania, in casalui Lazdr pe care,cu pulin timp in urmd, il inviase dinmorfi. Auzind cd este acolo, mul{ime mare de iudei veniserdsi-L int6lneascd pe Iisus gi sd-lvaddpeLazdr cel inviat. DuminicS,a douazi, Iisus cerula doi dintre apostoliiSii sd-iaducd unmdnz de asin.Dupd ce I-au adusasinul,Apostolii gi-auagternut el pe hainelelor, iar Iisus a incdlecatgi, inconjuratde aceqtiagi de maredepopoqapornit spreIerusalim. -.r4i-. 4-. lsus ca pe un I rat, cu De

1 .DescrieicoanaIntrdrii Domnului in lerusalim.


)

Unegtecuvintelecu explica{iileacestora.

curmal, arbore care cregtenumai in J5rile calde exclama{iede preamdrirea lui Dumnezeu; laud5, slavd membru al unei grupdri religioase din vremea lui Iisus

invidia qi ura cdrturarilorgi fariseilor fa!6 de lisus. 3.Prezintdmotivele careau fbcut si creascd 4. Descriecum a avutlocIntrareaDomnului in lerusalim,ardtdnd: a) timpul intrdrii Mdntuitorului in Ierusalim; intrdrii Sale; b) modalitatea c) atitudineamanifestatide mullimea de oameni. 5. Transcrie din textul lec{iei cuvintele rostite de mullimea care L-a intdmpinat pe Iisus cu bucurie, la Intr area Sa in I erusal im. Memoreazdace cuvinte. ste

L,Creazdoscurtdcompunere, cAtevaversuri sauun desenincaresddescriifrumuseleazlleideFlorii din parohiata.

2. ParticipdlaPelerinajuldeFlorii organtzat Bisericadinparohiataqi la slujbadinziuamarii sdrbdtori. de Impodobeqteicoanele de acas6,pun0nd pe acesteacoronile impletite din ramurile sfinfite, primite la ,$ Bisericd.

i.

.Cdntd impreund cu profesorul de religie qi colegii tdi Colindul de Florii. Colind de Florii Azi cu to{i sdprdznuim PeDumnezeusd-Lmdrim Hristos vine -ncetinel Sprepatimd caunmiel O, minune, minune! o Azi intrd-n lerusalim Cdlarepemdnz asin Depopor e asteptat Ca un mareimpdrat. O, minune, minune! o Lapoartd e-ntdmpinat, Tbtri Osanal-au cdntat, Osanadintru-ndllime CdHristos impd,ratvine. O,minune. ominune! (din crealiapopulard)
1

Pruncii cu stdlpdri in mdnd, Cdntdcutoli impreund: Osanadintru-ndltrime Cd Hristos impdrat vine. O, minLtne, minune! o

Ram

finic

I n c e p 6 n d c uS e a ra d u mi n i ci i F l o ri ilor ( qip6n6inViner eaMar e) ,isc


t d ota t t ln ..1 nf - ' r h^ ^^-^ ^^^:-^L^-^ ----: ,

pfundb.lnviere. ,*,_ ',rn ziuadeFlorii suntsdrb[torilitoli creqtiniicarepoartdnumede flori.

in lerusal

SI

Un posibil dialog... despre impiratul picii A inceputora d.e Ochii copiilor stau alintili spreprofesor intrebdrile curg una dupd alta. ry,ligie. Iatd, copii, aici Il vedem Mdntuitorul lisus Hristos intrdnd in cetatealerusalimului-cdlarepe un pe mdnzdeasind. - Domnuleprofeso4 dar de ceMdntuitorul Hristos n-a intrat in lerusalim cdlarepe un cal, doar caii eraumaiprelioSidecdtasinii,nu7 - A;a e, intr-adevdr caii erau animalele oamenilor bogali Si erau folosili mai ales de luptdtori in vremederdzboi. - $i asinul nu erafolosit la rdzboi? - Asinul, un animal pasnic Si ascultdto4 erafolosit pe timp depace la lucrdrile depe ldngd casele oamenilorsdraci. - Dar oameniiL-au intdmpinat Iisuscape un om bogat,cape un impdrat, nu? De ceEl a alesun pe mdnzdeasindpentruacestmoment? - Pentru cd lisus a intrat tn lerusalim ca un impdrat al pdcii, iar asinul era tocmai un semnal pdcii, al ascultdriiSial smereniei. - Cefel depacea adusIisus in lerusalim?...cd doar acolonu erardzboi... - Iisusaducea pacesufletelorSibucurieinimilor celor ce-Liubeausi ascultaude cuvintele Lui.

NOTITE

Trn fil fmpdrt6qamfleprflmflm noflpeTmnsugfl PrflnSfdnfta Hrf,sftos. JNfidmtuflftorul

f,trm f,ffiffid# rilnln#


Domnului in lerusalim,arhiereii qi bdtrAnii dupd,Intrarea @, la poporului iudeu s-auadunatacasS arhiereulCaiafagi s-ausfituit si-L pe Iisus. Dar nu qtiauunde s6-L cauteca sd-LprindS.Nu au fbcut omoare Apostoli ai un efort prea mare cdci Iuda, unul dintre cei doisprezece la ei qi i-a intrebat:,,Ce voili sd-midali Mdntuitorului,s-aduspe ascuns Si eu it voi da in mdinile voastre?Iar ei i-au dat treizeci de arginli" (Sfdntascripturd).Astfel, Iuda a devenittrSd[torul Mdntuitorului. {Toilseara,Iisus S-a aqezalcu toJi Apostolii Sdi ca si mindnce impreundultima Cind deP asti, numitd' Cina cea de Taind' Si a ei, Iar pe cAndmAncau Iisus a luat pdineaqi,binecuvdntAnd, frdnt-o gi a dat-o ucenicilor, zicdnd ,,Lua.lt,mdncali. Acesta este T?upulMeu care se dd penfta voi. Aceasta sd faceli spre pomenirea mea.". Apoi, ludnd paharulqi mulfumind, le-a"datlor, zicdnd:,,Beli'dintm acestato{fu cd acestaesteSdngeleMan, al Legii celei noi, carepentru mulli se varsd spre iertareapdcatelor". $i toli apostolii au luat 9i au mdncatdinpdinea 1or. pe carea frAnt-oIisus qi aubdutvindinpaharulpe careil ddduse Dupd aceea,Iisuss-a tulburat cu duhul qi a zis cdtre ucenicii Sdi: adevdratzic voud cd unul dintre voi Md va vinde". Ucenicii ,,Adevdrat, Iisus desprecine vorbeqte. seuitau nedumerili unii la al1ii,intrebdndu-se depdine, i-o voi a mai spus ,,Acela este,cdruia Eu, tntingdnd bucdtrica da". $i intinzdnd bucSfica,i-a dat-o lui Iuda, care, ludnd-o, a ieqit numaidecdtafard.Darnimeni din cei careeraula masi n-a inleles atunci vorbelelui Iisus. Iisus eratrist. Privindu-qiApostoliicu duioqie,le-amaispus:,,Voi to{i vd veli lepada de Mine in noaptea aceasta..."Petru ins[ L-a contrazis, spundndu-Icd el nu se va lepddaniciodatS,chiar de ar fi si moardimpreundcu El. Dar Iisus i-azis: ,,Adevdratzic lie, cd in noaptea aceasta mai inainte de a cdnta cocoSul,de trei ori te vei lepdda de M ine ". impreundcu apostolii S[i au mers intr-o grddind Dupd aceea,Iisus numit5Ghetsimani. eranoaPte... $i * Hristos le-a poruncitApostolilor Sdi gi urmagilorlor s6 fac5 qi ei, ce Sa, sprepomenirea ceea a fbcutEIla Cina ceade Taind. in De aceea. BisericaOrtodoxd,Cina ceade Taindseinnoieqte se 9i Liturghie. La rugdciuneapreotului qi a intregii trdiegtela fiecare Sfdnt6 Biserici, Duhul Sfhnt se pogoardgi prefacepdineagivinul de pe masa Sfhntului Altax in Trupul gi Sdngelelui Hristos. Apoi preotul, frdngAnd cu pAineasfinlitd, se impdrt6$e$te Trupul qi SdngeleDomnului. Dupd gi sd ii aceea cheamd pe credinciogi seimpdrtdgeascd. pregStescdin timp pentru impdrtdqireacu Trupul 9i Creqtinii se SAngelelui Hristos: se roagd, lin post, fac numai fapte bune 9i igi mirturisescpdcatele. cu PrinSfdntaimpdrtdSanie,creqtiwlseunegte IisusHristos.

lui Trddarea Iuda

Cina ceade Taind

ilor

1. Citegte cu atenlie textul lecJiei qi precizeaz\, in ordine, evenimentelepetrecutedupd Intrarea Domnului nostruIisus Hristos in lerus alim. 2. citind cu aten{iefragmenteleurmdtoare,rdspundecerin{elor:
$i cdndafost ceasul,S*aasezatla masd,Siapostolii impreundcu El. S-a sculat de la Cind,... Si,ludnd un Stergar, incins cu el. Dupd aceea,a turnat apd in S-a vasul- spdlat si a inceputsd spelepicioarele ucenicilor qi sd le steargdcu Stergarulci care de era incins. A venit deci la Simon Petru. Acestal-a zis; ,,Doamne,oare Tu sa-mi speli mie picioarele? " (Sfdnta ... Scriprurd)

...Iarpe cdnd mdncauei, Iisus, ludndpdine Si binecuvdntdnd, afrdnt Si,ddnd ucenicilo7a zis: ,,Lua{i, mdnca\i, acesta este trupul Meu iare se dd pentru ioi; oiuorta sd faceli spre pomenirea Mea." Si ludnd paharul pi mullumind, le-a dat, zicand; ,,Beli dintru acesta toti, ^ Cd ac-estaeste Sdngele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulyi se varsir spre iertaiea I pdcalelor." pe-cdnd mancau,Iisus a zis: ,,Adevdratgrdiescvoud, cd unul dintre voi Mdvavinde. _ t1 au^fnleputsd se intrebe,unul pe altul, cine dintre ei arfi acela, care aveasd facd aceasta?" |7r^9i

(SfrntaScripturd)

a) Identificd trei evenimenteimportanterelatatein text.

b) Precizeazd, ziua in care au avut loc evenimentelemenfionatein text. c) De ce ctezi cd s-a mirat atdtde mult SfhntulApostol Petrude gestullui Iisus de a spdlapicioarele Apostolilor Sii?

d) Tu ce ai fr spus/ cum ai fi reac{ionatinfa\aMAntuitorului,dacdai fi fost in locullui petru?

3. Privegtedesenul!Ce reprezintd el? Desenul reprezintd, sfAntulPotir cu Este infr{igat astfel pentru cd acolo se afld Iisus Hristosintreg careni Se ddruieqte bundvoiecu Trupul qi de Sdngele Sduin chipul al ......... si 4. Iisus gtiacd in noapteace aveasd urmeze dupd, Cina cea de Taindtoli Apostolii se vor lepddade El. Referindu-se doi dintreApostoli, Iisus spune: la a) ,,Acelaeste,cdruiaEu, intingdndbucd{icade pAine,i-o voi da',. b) ,,Adevdrat Jie,cd in noapteaaceasta zic mai inainte de a cdnta cocogul,de trei ori te vei lepddade Mine". L a c in es er e f e r d su s? ) ............ Ii a ........ b)

la rdspunsurile urmltoarele intrebdri: 1, Comenteazd Mdntuitorului de cbtreluda? De ce? - Te surprindetrddarea - Ce a doveditIisusHristosprin faptul clnu a spusnumeletrdd5torului? wCeinvdtrdturimorale desprinddin comentariiletalesi ale colegilor? se p[rintele atuncic6ndte imp[rldqeqti. pe obiectele carele folosegte J- incercuieqte

aspecte: ;!.Discuti cu colegiitdi urmdtoarele *smomentuldin slujbddupdcareur-rneazdSfdnta Impdrtdqanie; Impdrtdganie; * ce fac cei careseimp6rtSgesc, momentulrostirii rugdciunii de dinaintede SfAnta in * in ceordinemergcreqtiniisdprimeasciSfdnta impdrtdqanie; s cum trebuie s5 procedezecreqtinii c6nd ajung in fa\a Pdrintelui ce line in mdinile sale Sfdntul Potir; s cefac cregtiniidupaprimireaSfinteiImpdrtdganii. ,,1, texteleurmdtoareqi formule azdinvdtdturilepotrivite: Cite$tecu atenJie

ffi

sl3q$s
*tff''*

ffi

celui viu, Careai cd ,,Cred,DoamneSi mdrturisesc, Tu eSticu adevdratHristos,Fiul lui Dumnezeu InsuSi cd acestaeste pe venit in lumesd mdntuieSti ceipdcdtoqi,dintre carecel dintdi sunt eu.Incd cred preacurat Trupul Tdu Si acestaesteinsuqi scumpSdngeleTdu.Deci, md rog fie: miluieSte-md Si-mi mele,celede voieSi celefird de voie,celecu cuvdntulsau cLtlucrul, celecu Stiinldqi cu iartd greSelile neStiinld Si md invredniceSte, Jdrd de osdndd sd md tmpdrtdsesccu preacuratele Tale Taine, spre de tritorio pAcatulor Sispreviatra veci.Amin. " (Rugdciunedin rdnduialaSfintei impirtaqanii) ,,Sd auzim dar, ce amfost invrednicili! Sd auzim Si sd ne cutremurdm!Ne-a dat sd ne sdturdmcu S-a SfdntulLui Trup.t dat pe El insuSiJerffi! Ce cuvdntde apdraremai avemcdnd,fiind hrdni(i aSa, curali, nu numai sdfim totdeauna Tainaaceosta Sfinteiimpdrtdsanii neporunceSte a pdcdtuintatdta. CdciTaindapdcii esteTainaaceasta. dejafSirdpire, dar chiar deceamaimicdduSmdnie. lt{uera de argint masaaceeade la Cina ceade Taind,nici nu era de aur potirul din care a dat Hristos pentru cd erau pline de Duhul ucenicilor SdngeleSdu.Dar toate erau de prel, toate infricoSdtoare, Sfdnt". (SfdntulIoanGurddeAur)

Unimpdraterapemoarte acerutsdvindunadinslugiSisd-iscrietestamentul. Si sdvindpreotulTa intrebatunul din sluiitori. - Dar de cenu cereli,impdrate, - Nu, sd vind scribul, a insistatimpdratul. Cu ultima suflarea mai putut rosti doar cuvintele:,,Las " toateaverilemele... ,'Sia murit. Nedumerili, slujitorii s-au intrebat: Cui a ldsat impdratul avereasa? Dar un copil, mirdndu-sede sale?Dar cui ti trebuieo a$aavere? Pdcatele atitudineaslujitorilor, a intrebat:Careavere? demoarte! cei IatdcelasdmoStenire carenuvorsdseimpdrtdseascdnicimdcarpepatul

pe ee fae S64 flerttdm eefl me rdu, preenum Mdmftuflftomufl fl-a peeefr L-aurdstflgmflt,[ flerrtat ee

?rttimills funrnului.|pe ce au ajunsin GrddinaGhetsimani,Iisus i-a luat cu Sinepe trei dintre ucenicii Sdi qi le-a cerut sd se roage gi sd privegheze impreund cu El. Depdrtandu-se pufin, Iisus a cdzut cu fa[alapdmdnt gi a io..put sd Se roage, zicdnd: ,,Pdrintele Meu, de estecu putin1d, tieacd de la Mine-paharul aceia'! ins d nuprecum voiescEu, ci precui TuvoieS " . ti Ydzand cd ucenicii Sdi dormeau,Iisus a inceput iardqi sd Se roage, qi mai stdruitor, spundndaceleagicuvinte. Sudoarea LuiJ-a ficut ca niqte plcituri de sdngecarepicurau pe pdmdnt gi era in chin de moartepentru cd vedeapatimile pe caretrebuiasdle indure.un inger din cer I s-aardtatitunci gi il intarea. Dupi ce a rostit rug[ciuneade trei ori, a venit laApostoiii Sdi gi le-a spus: ,,Dormili de acumsi vd odihnili! Iatd, s-a apropiat ceisul si Fiut omutuiiafi dqt iy mdinilepdcdtoqilor.sculali-vd sd mergem!Iatd q-a apropiat qi cel ceM-a vdndut". $i pe cdndvorbeaBl, a sosit Iuda impreundin mullime multd, cu sdbii gi cu ciomege.Apropiindu-se, Iuda L-a sdrutatpe Iisus, cdci vdnzdtorulle-a dal lor semn,zicdnd ,,Celpe care-Lvoi sdrutaeu,Acela este: puneli mdnapeEl". cei ceveniserd acolocu IudaL-auprins giL-au legat. n-a-opus qi rezistenfd a cerut ca Apostolii Sii sd fie ldsa{isdplece. . _{cesta Insd Petru, unul dintre Apostoli, a scossabiagi a lovit pe o slugd a arhiereului, tdindu-i urecheadreaptd.Iisus a vindecatpe loc urecheaslugii gi i-a zis tui petru: -la ,jntoarce sabia ta locul ei, cd toli cei ce scot sabia, de sabie vor p i eri..."(SfdntaScripturd). Fdcdndu-li-se frici, Apostolii au fugit cu tolii din locul acela. Bdtut gi batjocorit, bunul qi blindul Iisus a fost dusmai intAi laAnna, socrul lui Caiafa, care era arhiereul iudeilor in acel at. Iar Anna L-a trimis lesat la Caiafa. noapteaaceea, curteaarhiereului Caiafaainceputjudecarealui Iisus. in Arhiereii 9i bdtrdnii gtiauinsd cd nu-I puteaugdsi lui Iisui niii o vind. De aceea aupldtit martori mincinogi sdvorbeascd impotriva Lui, ca sd-Lpoatdomori. Dar Iisus ticea gi nu ziceanimic impotriva celoi carespuneau minciuni despreEl. lovit cu palmele, L-au bdtut cu pumnii gi, scuipindu-L in oiraz,r-al . !-ry zis in batjocutd: Hristoase,cineestecel ce k-a lovit". ,,Prooroceste-ne, Pe baza mdrturiilor mincinoase,Iisus Hristos a fost apoi condamnatla moartepentrublasfemie, deoarece spuscdEl esteFiulluiDumnezeu. a Petru, ucenicul lui Iisus, a venit pe ascunsin curtea lui caiafa qi a v6zut toate cele ce I se intAmplaserdInvdldtorului sdu. Fiind intrebat dacd, este nu cumva dintre ucenicii lui Iisus, el a rdspunsin doud rdnduri: ,,Nu-L cunoscpe omul acestal". Pufin maitdrziu, a fost intrebat din nou gi petru a inceput a se blestemaqiasejura: ,,Nu-Lcunoscpeomulacesta!". $iindatdacdntatcocogul! Atunci gi-aadusamintePetrude cuvdntulpe carei-l spusese Iisus la Cina cei de fai ng&&qind afard,a p l6nscu amar. Mnerildimineafa L-au duspe Iisus la pilat, guvernatorulroman din vremea aceea,pentru primi aprobarea si-L rdstigneascd. a ca Dezbrdcdndu-L haineleLui, I-au pus o hlamiddrogie. de Apoi, impletind o cununi de spini, I-au pus-o pe cap qi in mdna dreaptdI-au pus o trestie. $i ingenunchindinainteaLui, il scuipaugi-L bdteaucu trestiapestecap,zic6ndu-i: ,,Bucltrd-te,regeleiudeilor! ". Pilat a incercat si-L eliberezepentru cd a vdzut cd estenevinovilt, dar de teama mullimilor L-a dat pe Iisus in mdinile lor. Iar ej, dezbrdcandu-Lde hlamidaroqie,L-au imbrdcatin haineleLui gi,punindu-L sn-$iducdcrucea, au pornit spredealulGolgota,ca s6-Lrdstigneasci. Batjocorit,bdtutgi schingiuit,Iisusigi purtacruce greapedealul a Golgota. Aldturi de El mai mergeau doi talhari care urmau si fie rdstigniJi pJntru fErddelesile 1or.

*sugerdm parcurgerea lecliei in 2 ore.

-A

Domnului

De teami ca sd nu moard inainte de a-L rdstigni, iudeii l-au silit pe Simon Cirinrul, un trecitor careseintorceade la {arin6,ca s6-Iduc[ cruceaLui. in urmd veneaFecioaraMaria gi mullime multd de bdrbali gi femei care il plAngeau. cuvintedemdngdiere. Atunci Iisus S-aintors spreeleqi le-aadresat haine.Apoi L-au intins pe Cdndau ajunsla locul rdstignirii, L-au dezbrdcatde cruce,bitdndu-I in mAini qi in picioare cuie mari. Iar la st6ngagi la dreaptaSa au rdstignitpecei doi tdlhari. Din ordinul lui Pilat, deasupra crucii lui Iisus au pus o inscripJiepe care era N scris:,, -Iiszs azar ineanul, regeIe iudeilor " . Dupd aceeasolda{iicareL-au rdstignit,ludnd hainelelui Iisus, le-au?mpdrfit in intre ei. Iar pentrucdmag{ carenu aveanici o cusdturd,cdci erafesutd intregime de suspdndjos,au aruncatsorfi. De pe cruce,Iisus privea cu mil[ qi iertarespreduqmaniiSdi qi Serugapentru ei, zicdnd:,,Pdrinte, iatd-le lor cd nu Stiucefac! " cu Trecitorii, ?mpreund arhiereii,cdrturarii,betranii qi soldalii, Il huleau qi-L batjocoreau.Chiar qi tdlharul rdstignit in stdngaSa Ii adresavorbe de huld. Dar Iisus suferea chinurile crucii qi mureanevinovat,I-a tAlharuldin dreapta,vdzdndcd Doamne,cdndvoi veni tn ImpdrdtrioTa" .Iar Iisus i-a zis lui: sptJs'.PomeneSte-md, ,, ,,Adevdratgrdiesclie, astdziveifi cu Mine in rai". din Datorit[ suferinlelorcumpliteinduratepe cdlduradogoritoare miezul zilei, un lui Iisus I s-aficut setegi azis: ,,tr[i-esete!".Atunci, unul dintre solda{i,punAnd buretein vdrful unei trestii, l-a inmuiat in oJetgi l-a dat sdbea.Iar dupl ce a gustat " din o!et,Iisusa spus:,,SdvdrSitu-s-a! Pe la ora trei dupd amiazd,Iisus a strigat din nou, cu glas lnare, gi a zis: ,,Pdrinte, in mdinile Thle incredinlezDuhul Meu!" $i a murit. In clipa aceea, templului s-asfbqiat doud,pimAntul s-acutremuratgi pietreles-au in catapeteasma Mormintele s-audeschisqi multe trupuri ale sfintilor adormili au inviat. despicat. qi Iar sutagul cei careIlpizeaupe Iisus,vdzindtoate celeintdmplate,s-auinfricogat qiauspus: Fiul lui Dumnezeu eraAcesta!" ,,Cu adevdrat Paqtile,trupurile celor IntrucAta doua zi erasimb6td qi iudeii iqi sdrbdtoreau rdstignifi trebuiau luate de pe cruce qi inmormintate inainte de apusul soarelui. Unul dintre ostagi,venind la Iisus, I-a impuns coastacu sulila gi, curgAnds6ngeqi apd.s-aconvinscd eramort. lui Iosif gi Nicodim, doi prieteni apropiajiai lui Iisus, cu permisiunea Pilat, au pe cruce qi infiqurindu-L intr-un giulgiu curat, L-au uns cu luat trupul Sdu de miresme qi L-au pus ?ntr-unmormdnt nou, sdpatin piatr6. Iar la uqamormdntului au prdvdlit o piatrdmare. Maica Domnului qi celelaltefemei,careplAngeau. Ldngbmorm dnt aurdrnas lui Adouazi, arhiereiigi fariseii aupus soldali casdpdzeascdmorm0ntul Iisus gi aupecetluitpiatrade la ugd,deteam[ ca sdnu-I fureApostolii trupul. Cregtinii ortodocgi cinstescPatimile, Moartea qi Ingroparea Domnului in Patimilor,numitd qil4nereaMare.Prrn fiecare an,inziuade vineri din Sdptdm6na pornirile gi faptelecele rele, se strbduiesc dea sd post gi rug[ciune ei igi rdstignesc ?n morfii pe omul cel vechi al p[catului din viafa lor qi sdlnvie impreundcu F{ristos oameni buni gipldcu{ilui Dumnezeu. Slujba In aceastd dtpd amiazd,tn toate bisericile ortodoxe se sdvdrgegte zi, Domnului.In timpul Prohodul Punerii Domnului in mormdn4iar searase slujeste acestei slujbe,credincioqiiinconjoari bisericapurtdnd?nmAini lumdndriaprinsegi pe SfdntulEpitaf. Acestaesteo bucati depdnzi,dinmitase sauin, avAnd eapictatd Punerii in mormdnta Domnului nostrulisus Hristos. saubrodatdicoana

arhiereu - mai mare peste preo{i blasfemie- insultd, batjocorirea numelui lui Dumnezeu;huld, def6imare gtulgiu - bucatl de pdnzd care acoperd(inveleqte) trupul mortului guvernator - conducdfor al unui finut, al unei trdri patimd - aici suferinld mare. durere.chin

?::l'i;ili;!:)

1. Citeqteintrebdrile$i scrierdspunsurile locurile indicate. in

CE LE-A CERUT CELOR CARE ERAU CU EL?

CE L.ARUGA'T PE DUMNEZF'A?

CINE AU VENIT SA-I PRTNDA?

,,Pdrintele Meu, de este cu putinld, treacd de la Minepaharul acesta! Insd nu precum voiesc Eu, ci precum Tu voieSti."

2. Subliniazd,v ariantacorectd : a) ln tlmp ce lrsusseruga,ucenicii: ocdntau; dormeau; e se rugau; b) Sudoarea era din picdturi de: Lui uaqd; orou5; osdnge; c) Iisus a rostit rugdciuneacdtreDumnezeu: ao datd,; ode doud ori; o de trei ori; ^ d) Ingerul Domnului I s-a ardtatlui Iisus si: aii vorbea' ail mAng6ia; o il intdrea; e) Cuvdntul,,pahar"folosit ?nrugiciune inseamnd: obucurie; oobiectin caresepune apd; apatimilece aveasi le indure Iisus. 3. Completeazd,, identificdndcorectnumele. a. . . . . . . . . . . . . . . ....... s-a t dobAndit. :... :......... b u cu rad e cAqtigul
(cine?)

b. .................;.....::.....a fostlegatqijudecat curteIa Caiafa. in


(ctne ()

: 4. Completeazdcu informafiile corecte qi batjocorit, Iisus a fost dus mai intdi la ..., iar acesta L-a trimis legat la Bdtut lui Iisus . in ....................... curteaarhiereuluiCaiafa,a inceput mincinogi sd care nu avea rucl o vin[. De aceeaarhiereii au pldtit impotriva Lui. Pe baza mdrturiilor acestora, Iisus a fost condamnat Ia vorbeascd ...., guvernatorul Vineri dimineafa,Iisus a fost dus la aprimi aprobarea a-L de roman din vremeaaceea,pentru 5. Care au fostpatimile indurate de Iisus? Completeazd: L-au . . . . . . . . de haine L-au I- aupuso .............. de spini pe cap in mAnadreaptdl-au pus o

L-au cu palmele 6. in drumul Sdu spre Golgota, Iisus nu a fost singur. Completeazdspa[iileliniate:

7. Aflatpe cruce,in timp ce privea spre dugmanii Sdi qi Se ruga pentru ei, de cdtevaori Iisus a fost auzit vorbind. De ce a spus? o ,,Pdrinte, iartd-le lor cd nu Stiu cefac!" a ,,SdvdrSitu-s-a!" Cui a spus? a ,,Adevdratgrdiesclie, astdziveifi cu mine in rai. " a ,,Mi-e sete!" Cind a spus? 6 ,,Pdrinte, in mdinile TaleincredinlezDuhul Meu!"

Catapeteasma s-a
-__,

'/ pimantur s-a


:t- - - - - ==- - - '-

,.7)

-.-"""""""""""')

Multe trupuri alesfinfilor 3dormifi


-/

9' Citeqte,completeazd'qiargumenteazdacfiunile surprinsein textul urm6tor: Pentru cd a douazi iudeii sdrbdtoreau tuupurilecelorrdstignili trebuiau luate de pe ............ .. . Pentrua seconv.inge lisus este cd .......... un sotdit L'_a impuns sulitra cu q S iin d a t d c L r s ..S ,........... Doi prieteniai lui lisus,............... 5ft au luat Trupul pe """"""' de cruce,L-au iffisurat intr-un........... mormdntaurdmas Ad o u a z i , a r h i e re i i a u p u s piatradeteamd ............ ca qi celeialte carepldngeau. ...sdpdzeascdm or mdntulsior ..............._.... ...... nu _Ifuretruput. sd

intr-u n ..'.' . . . ' ' - . . . ' . nou. L a ,,;;;;' ;;;a ,i ,i .,.t!,# a !,1 i ,f" ....' .' .......

10' Prin cuvintelerostite cdnderape Cruce,Iisus devinepentru oameni un model al tuturor virfu{ilor. citegte qi completeazd dupdmodelul dat, cuvirtulile potrivite.
iartd-le lor cd ni

,Femeie,iutdJiut tdi.
Fiule, iutd mama ta',

uTatd, tn mhinile Tule

,,Astdzi veiji cu mine

,rDoamne, nu voia Mea. ci a Ta sd Sefacd!,'

11' Coloreazd' doarcasetele caresunt scrisecuvinte sauexpresiice denumesc in trdiri, atitudini creqtine patimilor.Explici alegerile sauevenimente vinerea din fbcute.

es

Posr$i rugdciune I :9 meditafie

'

hrand jertfr

\ dansqibucurie

cerin{ele. 12. Citegteverbeleqi expresiilede mai jos gi rezolvdurmdtoarele au pldnuit, a trddat, S-a rugat, L-au batjocorit, a spdlatpicioarele ucenicilo4 a intemeiatSfdnta impdrtdsanie,L-au bdtut, a iertat pe rdstignitori, a suferit, L-au arestat,a murit, L-au ingropat cuvinte gi expresii. denumitede aceste a) Aqazdinordine cronologicdevenimentele qi comunicdri. /persoane) alcdtuieqte b) AlStura fiecdreiac{iuni subiectulpotrivit ( persoana c) Recitegtecomunicdrile in ordinea cronologicd a evenimentelorprezentalegi spunece ai realizat I alcdtuitastfel.

impotrivalui Iisuseraumartorimincinogi. ! " Cei careaufost adugisdvorbeascd eazdapoi,oral' Argument rispundeprin Da sauNu la intrebdri. $tiind ce s-aintdmplatdin cauzaaceasta, adevSrul? sd a) Estenecesar spunemmereu altcineva?............. a normalsdtdcempentru fi pedepsit b)Este cinevapenedrept? c) Estecorectsdacuzdmpe d) Copiii auvoie sdspundminciuni? 2. Identificdndpersoanele careau fost alSturide MAntuitorulin timpulpatimilor Sale,precizeazd: i : Cine a fost de acordcu rdstignireaM6ntuitorului? acestorpersoane? i:l Ceputeminvdladin comportamentul ,,:i Iisusin timpulp atimilor SaIe. :1,. Descriecum S-acomportat .:: Ce ne inva{5Mdntuitorul prin comportamentulLui din timpulpatimilor Sale? : a ,i, Povestegte intdmplarein carecineva qi-amanifestatdragostea fa{d de tine, chiar dacd, ar,rrtde suferit o cauzd. Cum i-ai rdspldtitsacrificiul? din aceastd

5. Priveqte imagineaaldturatd realizeazd, o foaie de desen, qi pe drumulcrucii stribdtutdeM6ntuitoru1. Folosegte-te imaginile de ce lepofi decupa delapaginaT l.

.' -tl ;

o La trei sute de ani dupd moartea Domnului Iisus Hristos, S/6nta Elena, mama Constantin,si-a propus sd gdseascdla Ierusalim cruceape care afosirdstignit Mdntuitorul. impdratului Cdutareaa fost foarte greQ, deoareci locul fusese acoperit cu pdmdnt. Dip,i un-tiilp, au desc:opirit trei cruci. Dumnezeu avrut ca in acel momentsd treacd_pe orolo un convoide oameni^care duceai sd ingroapeun om' Au atins de el, pe rdnd, cele trei cruci. ig qtingeree cu una dintre ele, mortul a inviat. Aceea era CruceaDomnului! Pe locul undea descoperitSftntfCruce, impdrdteasaElena a construit o bisericd. o in cetateaBeirut trQt-a crestin ce avea in casdo icoand mare un sifrumoasd,pe care erapictat chipul D omnului nostru lisus Hris tos. Duyd-un tim-p, crestinul avdndut casaunuipdgdn, iar el, mutdndu-se, si-a luat si lucrurile ce Ie avea ^ casd,dar a ldsat icoana Domnului, in gdndind;-fr cdpoate vedereaaceiei icoane va treceqi pagynul ta creStinism. Prin purtarea de grua a lui Dum,nezeu, pdgdnul nu a observat icoana Domnului. Odatd, invitdnd qcestain casasa niste.prietSni acestia l-au tntiebat cum de {ine tr roii-iurruri crestine.Fiind amelit de bduturd,pdgdnul s-aiuratfald depiietenii sdi cd el nici n-a ibservat piezeintra icoanei tn casalui. Atunci prietenii aceluipqgdryi-au cerut sd le dovedeascdfoptutLdd ru a trecut la credinla crestind, ci a rdmastn credinlapdrinlilor lor. Pdgdnul a luat icoanaDomnului, a sic:os-o afard, t" iijiir"l adundrii depdgdni c.e seJdc.us.e acolo a spus: l, Precumam auzit cd demultiisus a fost "bitj;";r;;: ;;; sdfacem si ^si noi icoanei acesteia'-'. au inceputtoli sdscuipeicoana sd batd cnipu1j;tri tui Iisus $i Hrisios. si Unul dintre pdgdni a zis: ,,Am auzit cd IisusHristoi afost rdstignit pi temn,deci sdfacem si noi tot asaicoaneiLui". Ludnd cuie,le-aubdtutei in locul undeeraupictale mdinile ptriooriiriii si, pundnd st intr-o trestieun bureteimbibat in olet, l-au lipit pe chtpulpictaf ,i rii*nului. iiii Dupd aceasta, adus ylild si au spusunuiaau sdior"orrifn coastaDomnuluipictatd in icoand. -o Cuma lovit acela cu suli\a in icoana'Domiului, indatd a curs sdnge ap6 4" o, iipi"i ii-iirrt"o un yas si ce-l aveaula indemdnd.$i s-aJdcutfricd marepeste toli cei ce-auvdzutaceastdminune stdvitd. sfat, asa: ,,Sdaducemnlsy orbi schiopi si indrdcili sd-i ungem ei cu sdngeleacesta; pe . AuJdcyt e-i r si 1i desevorvindeca toli, vom credein Cetrdstignit. ). Aducdnd ei bolnavi.si-indrdcili acolo, ingdndu-i cu sdngelecurs din icoana Domnului, repedes-au vindecatacestia,curdtrindu-se luilndu-qi viidecarea doritd. si Vdzdnd atdteaminuni ces-au lucrat deDumnezeuacolo, in atdt depulin timp, toli pdgdnii au crezuttn Domnul nostru lis.usHristgl si asezdndu-se. genunchi inaintea icianei Domnului, toli strigau cu lt lacrimiinochi:,,slavdfie,Hristoise,FiulluiDuilnezeu,cdfaciniiteiiiunicaacestealpiimeste-nepe noi cei ce cddemacumla Tine,stdpdne,cu lacrimi de credintrS" . ! qcestipdgdnj au mersla epis.copul cre;tin din cetate si,mdrturisindu-si credinla lor dob1nditd .Toli prin acele minuni vdzuteSi trdite, Si-ai cerut'iertare pentru-p,dcatele Apoi lor. au cerut sd primeascd botezulcreStin. Atunci yaftcut mare bucurie in cetateaBeirut, atdt pentru cei ce-siprimiserd vindecarede bolite grele ce ii chinuiau, dar mai gl.es pe1lr4pd_gQnilcariou oltto rot"o ipi ili*rur"ut Cel adevdrat,Izvorul (dqiaVieliie S."fin1ilor) fericiriivesnice.

maremflnune[ Hrflstos esteeeamafl nnvflemea Dommufiufl mostrufrflsus 1

I I -t

$nulefade B{}ffirur*ful
trupului Sdu Dupdmoarleape Cruceqipunerea in mormdnt,Domnul nostru Iisus Hristos S-acobordt incuietorile,a biruit sufletul la iad qi, sfbrdmdndu-i

mironositd - femeie credincioasS, smerit[, trebuia sd ungd cu care mir trupul Mdntuitorului

in mormdnt. in rev[rsatul zorilor, s-a fbcut cutremur imare.Iisus inviase gi ieqisedin mormdnt. Iar ingerul Domnului, cobor0nddin cer,a pr6v5lit pi atrade la uqa ei. mormdntului qi a gezutdeasupra $i infbliqarealui luialbdcazdpada. eraca fulgerul qi?mbrdcdmintea cutremurat De frica lui, cei careil pdzeaus-au gi s-aufbcutcamorfi. In aceeaqi zi, dis-de-diminea\d, Maria Magdalenaimpreund cu alte femei credincioaseau venit la mormdnt cu miresme,ca s6-I ungd trupul lui Iisus,cum eraobiceiul la iudei. Pe drum, ele seintrebaucine le va prdvdli piatra de la mormdnt,pentrucd erafoartemare.CAndau ajunsacolo, piatrafiind rdsturnatb, au intrat ?nmormdnt gi au vdzutun t6ndrimbrdcatin veqmdntalb, care le-a spus: ,,Nu vd inspdimdntali! Cdutali pe Iisus Nazarineanulcel rdstignit? A inviat! Nu esteaici. Iatd locul unde a fost pus ". $i le-a trimis ca si spunl despreacestea ucenicilorSdi. Maria Magdalena aalergatlaPetruqi la Ioan,uceniciilui Iisus qi le-a spus: luatpe Domnul din mormdntSinu StiuundeL-aupus ". $i venindei in grabd, ,,Au au gdsitin mormdntdoar giulgiurile qi mahramacu carefuseseinfiqurat trupul lui Iisus. in urma 1or, Maria Magdalenas-areintorsla mormdntqi s-aintdlnit cu Iisus cel inviat. int6mpindnd qi pe celelalte femei mironosi{e, Iisus le-a zis: ,,Nu vd temeli! Duceli-vd Si vestilifralilor Mei ca sd meargdin Galileeaqi acolo Md vor vedea". Iar eleauficut precumle porunciseDomnul. Soldalii care au stat de pazdla mormdnt au alergatdegrabdin cetategi au Iar le-au dat bani mulli gi le-au relalatarhiereilor cele ce se intdmplaserS. aceEtia poruncit: ,,Spuneli cd ucenicii Lui, venind noaptea,L-au furat, pe cdnd noi dormeam".Iar ei,ludndarginfii,au f6cutprecumau fost invd{ali.$i s-ardspdndit de intre iudei pdndin ziitra azi. cuvdntulacesta Dupd aceea, Iisus S-aar[tat de mai multe ori Apostolilor Sdi qi altoradintre Sa. gi cei care if cunoscuserd i-a incredinlatde invierea gi dumnezeirea Astfel, in Ierusalim qipestetot p 6mintul. i v esteanvi erii D omnului s-a r[sp dndit an in tnviereaDomnului sesirbdtoreqte f,recare la o sdpt[mdnadupdFlorii. t Aceastdsdrbdtoare semai numeqte SfinteIe P aS i . Si in noapteade inviere creqtinii vin la bisericd.Fiecarecredinciospoartdin pe mdni o lumdnare, careo va aprindedin luminape aarepreotul o va aducede pe masa Sf0ntului Altar. Aceastdlum6nareeste simbolul Invierii, al biruinlei vielii asupramorlii Sia luminii lui Hristos asupraintunericuluipdcatului. DupI tradilie, in familiile cregtinese mdn0ncdla Pagticarnede miel gi se S-a Mdntuitorul nostrulisus Hristos, care ciocnesc roqii.Mielul simbolizeazdpe oud jerffit pentru pdcatele lumii Si a murit ca un miel nevinovat.Oudle simbolizeazd cares-a deschisla mormdntulpurtdtor de viald al Domnului nostru Iisus Hristo,s', cdnd se spargoudleprin ciocnire,cregtinii'spun: invierea,sa din morfi. De aceea, ,,Hristos a inviat! Adevdrat a inviat!".Iar culoarearoqie simbolizeazdSdngele lumii. Domnului cares-ascurspecrucepentrumdntuirea se Invierii, creqtiniiortodocqi cu Timp de patruzeci zrle,incepAnd noaptea de zicAnduniicdtreal{ii: ,,Hristosainviat!". vor salutainoriceimprejurare, InviereaDomnului esteceamai maresdrb[toarecre$tind.

qi pe cu moartea a eliberat Adamqipe Eva,impreund Testament. tofi dreE[!!]egh $lui Sa DUqiry4 in ceadea treiazi delapunerea

1. Pe piatra desenatd gdsi cuvintelecarelipsescdin propoziliile de mai jos. Scrie-le vei la locul potrivit in propozilii.
a' S-a coboratdin cer, a ridicat piatra de la u$amormAntului. a rdsturnat-olapimAnt gi a gezutdeasupra ei. El este b. tn timp ce pdzeaumormAntul,de fricb, au cdzutla p[mdnt ca morli. Ei sunt c. Au mers la mormdnt ca sd-I ung[ lui Iisus trupul cu miresme.Ele sunt d. I-a vestit cI Iisus a inviat qi le-a poruncit sb duci aceastd vesteucenicilorSdi. El este.... e. S-a ardtat Mariei Magdalenagi celorlaltefemei qi le_a spus:,,Bucura!i-v5!".El este f. S-audus la arhiereiqi le-aurelatattot ce s-a intdmplat. Ei sunt g. Le-au dat bani soldalilorca si spun6cd, pe c6nd dormeau,Apostolii au venit qi au furat trupul lui Iisus.

Ei sunt

2. Completeazd spaJiile punctate dupd modelul de la casetanumdrul


,,Nu vi inspiimAntafi! Ciutafi pe Iisus Nazarineanul cel ristignit? Ainviat! Nu este aici. Iati locul unde a fost pus.',

,,Nu vi temeti! Duce(i-vi qi vestifi fralilor Mei ca si meargi in Galileea, qi acolo Mi vor vedea".

vestireainvierii Domnului nostru lisusHristos. si 3. ExplicS de ce dugmanii lui Iisus au ?ncercat opreascd cu 4. Completeazdspaliile hniate_, informatiile corespunzdtoare.
a) Femeile mironosife, impreunl cu Maica Domnului, L-au urmat gi au rlmas mereu lingi Domnul nostru Iisus Hristos cffnd:

b) Femeile mironosi(e, dffnd dovadi de devotament qi curaj, sunt primele care:


\\ \\ // \\

au mers

auvdnfi

s-au intdlnit cu

auvestit

mai int6i femeilor mironosile,iar nu Apostolilor? 5. De ce qezi c[ Domnul Iisus Hristos li S-a ardtat

Troparul invierii
Hristos a fnviat din morli, Cu moarteape moartecdlcdnd, $i celor din morminte Vialdddruindu-le!

" Cu ajutorul profesorului de religie, organiza[io disculie referitoarela diferenlele care apar in ceeace priveqtedata sdrbdtoririi Pagteluiin lumea creqtindgi la obiceiurile de Pagtiexistentein diferite zote ale {5rii noastre. profesoruluide religie, o expoziliecu 3. Amenajeazdinclasdimpreundcu colegii tbi qi sub indrumarea lucrdri fdcutedetine Eicolegii tdi, cu titlul : ,,sdrbdtorimInvierea Domnului !" .

..1*p.tlerecu.titlutl: invier"ii Domnutui ,,Sdrbdtoarea infomiliamea".incuprins ,rr"rrrrn f:1t:1i1.:i:: cum te pregdteqti gi familia ta pentru tu
InviereaDomnului.

intdmpinarea celei mai mari sdrbdtoria giseriiii Ortodoxe

NOTITE

imagineaurmdtoare. 4. Coloreazdsaupicteazd

f,um s,rbfrt*l r*w Snryisrsn1ffisnil?nuflm


o Citind cu aten{ie textelede mai jos, vorbeEte colegii tdi desprefelul cum sepregdtesc cu creqtiniipentru InviereaDomnului, precumqi despre modalitaliledesirbdtorire-ale acesteia. I ' Duminicd'estemareasdrbdtoarea invierii Domnului nostru lisusHristos. in casanoastrd pluteste in aer apropiereaacestuievenimentminunat.Mama nu mai dovedeSte treburile casei.Eu cu Sifritrti mei am primit sarcini u$oare. Am.ficut ordine in dulapuri, am aspirat si am stersfiecare obiect sifiicare coltrisor din camerelenoastre. Pe rdnd,fiec%redintre noi o ajutdpe mamaSi la treburile din bucdtdrie.Nici atunci c6nd au venit in vizitd rudele noastredin Ardeal nu afost atdtapregdtire in casd. Acum e altceva: dePasti il asteptdm Hritoisd ne luminezesufletele casacu bucuria invierii pe Sale. si 2' impreund cu tatdl miu, astizi'ampregdtit oudle roqiipentru f asti. Mai intdi le-amdegresat, apoi le-am pus lafiert. Dupd ce aufiert mai multe minute,le-am ldsat sd se"rdceascd cdnd eyeau o temperaturd si potrivitd le-ampus in vasulcu vopsea pregdtit de tata. Eu le-am scos acglo si,asafrumoscolorate,le-ampus unul cdteunul la uscat o bucatd de pe desticld, avdndmaregrijd sd nu le sparg. 3' Incepdndde astdzi,odatd cu serbareaIntrdrii Domnului in lerusalim am intrat in ultima zi Si cea mai importantdperioadd a Postului Mare.-incepdndcu aceastdseard vom mergecu toatdfamilia ia slujbete speciale, numite Denii. Un fior de neliniste imi incearcd sufletul. Stujbd iupd slujbd.,toatd Sdptdmdna Patimilor.vafi o reamintireSi o retrdire a noastrdca martori ai momentetor leitfei Uantuitorului,^Morlii si Ingropdrii Sale. In tot acesttimp,pas cupQS, bucurie tainicd isivaface loc in sufletelenoastre.Credinla invierii o multasteptateva deveni tot mai puternicd, ajungdnd sd explodezein cdnturea mdrturia tuturor creStinilor; si ,,Hristosainviat!".Laaceastdmdrturisire,-totUniveisulvardspunde,,,Ai"|dro, 4' Cosulelul cu pascd, oud roqii, lumdndri si alte darurt speiial pregdtite de mama, asteaptape "i"ril"rt;. masd. I''loi, desi e aproape miezul noplii, imbrdcali curat si cu o bucurie'deiestdvitit in inimiie pe chfpurtte si noastre,asteptdmldngd uEdsd iesimcu tolii din casdsi sd ajungemmai repedela stujbainvierii. Am pornit. Grupuri, grupuri, copii, pdrinli, bunici, tafel di pregdtitrica noi, avdnd in m6ini coqulele si acoperite cu stergarealbe, merg in liniste pe strdzile cartierulii nostru, indreptdndu-se spre biseriid. Cu tolii negdndim lafaptul cd acum,la sfdrsitul Postului Mare, dupd ce ne-amspovedit,o*pii*it irdemnul qi binecuvdntarea pdrintelui duhovnicspreaprimi in timpul slujbei din oruorth noapti ffiita impdrtdsanii. Dupd Stuibainvierii, peste cdtevaore, eceestdmare de oamenise ya risipi in sensinvers, cdtre casele lo4 purtdnd in mdini lumdndrile aprinse,cdntdndintr-un singur glas: ,,Hristos a inviat!'1.'Sdrbdtoor"o SfintelorP asti vafi incepuL Sub indrumareaprofesorului de religie, alcdtuiegteimpreund cu colegii tdi un plan de s6rb6torire a invierii Domnuluiiniamilie, caresdfie pi-dcut Dumnezeu. rui

Pe strada noastrd, la numdrul 9, intr-o casd bdtrdneascdmicd, ce e parcd gata sd seprdbuseascd, std familia Sdrdceanu. Doamna Elena Sdrdceanunu mai conteneqte treaba din zori pdna-n noapte.Are cu si sapte copii qi a rdmasvdduvdde tdydrd isi crestecopiii cumpoate qi cdstigdpulinii ei Oonilucrdnd ba la o vicind, ba la alta, i fiind fo art e harni cd S p ri ceputd. Copiii ei suntfoarte credincioSi nu lipsescnicioadd de la slujbelebisericii. Si Infiecare an, dePasti, eu impreundcu mamafacemcdteva poLhryrl, si mergemin vizitd la doamnaElena. Anul acestamamale-a cumpdratcdte cevade imbrdcatfiecdrui ciptt doamnei,iar in co a pus oud si rosii,pascd, cozonac alte bundtd\i.Pentrufiecare membruatfomiliei iste pregdtit un cadou. si Sd nu credeli cd suntemsingurii care-i vizitdm. Nu...l Sunt si attrtveciit cire lefac daruri acestorcopii sdraci si orfani. Preotul vine si le aduce tot ce credesfinlia sa cd estede trebuinldLa sdrbdtoareaSfintelor PaStisd lumineze sufleteleacestorcopii sdrmani Pentru cd stdmaSad aproapede casafamilieiSdrdceanu, ajungem noi primii infiecare an cu darurile noastre.Fara aceastdvizitd pe care le-o facem cu toatd dragostea si ftrdlanecele invierii ce le cdntdm impreund,cred cd bucuria sdrbdtorii arfi pentru noi cu mult mai micd. '

wdsut eu 6reeuft[,'(Sfdmta Serflpturd] eef, ,Ferflefl$fl cem-au #fi

${"sus!}trlstos

denffi fu.rr*mr
Pe cdnd se intorceau femeile mironosile?ngrabdde la morm6nt,Iisus li S-a afrtat gi le-a zis: ,,Bucurali-vd!" (Sfrnta Scripturd).Atunci ele, pline de emofie,s-auapropiatde Iisus, au cuprins Iisus searatd mronos4e picioareleLui gi I S-auinchinat. gdsind gi Mariei Magdalena,aturcrc6nd aceasta, Mdntuitorul S-aardtat mormAntul go1,pl6ngea, crezdndcd ctneva a de furat Trupul.Iisus a intrebat-o ,,Femeie, ce pldngi? Pe cine cauli? "(SfdntaScripturd).Pe nu moment,Maria Magdalena L-a recunoscut. Ea a crezutcd estegrddinarul gi l-a rugat s6-i spundunde L-a pus pe Iisus. Atunci Iisus a strigat-o pe nume: ,,Marial.", iar ea L-a recunoscutindatd gi I S-a inchinat. Apoi, a plecatin grabdsdvesteascdApostolilor L-a cd i-avorbit. vdzutpeDomnulinviat gi cdAcesta Tot in Duminica Invierii, seara, cdnd Toma eraplecat, MAntuitorul a venit in mijloculApostolilor, intrAndla ei prin uqileincuiategi le-a zis: ,,Pecevoud!"(Sf0nta Sa Le-aardtatm6inilegi coasta care Scripturd). purtau urmele rinilor. Apostolii s-au bucurat multcdndL-avvdzut. Mdntuitorul S-aaritat din nouApostolilor, a opta zi dupdinvierea Sa, c0nd era prezentqi Toma.Acestanu a crentt nimic din cele auzite din inviere. Iisus le-a adresat nou salutul: despre ,,Pace voud!"(Sfhnta Scriptura). Apoi, l-a invitat pe Toma sd se convingd de prezen\aLui reali, prin atingerealocului rinilor din m0inile Saleqi din coasta Sa. Cel atins este Iisus, Toma I s-a inchinat DupS ce s-a convins cd spundndu-I: ,,Domnul meu gi Dumnezeul meu!"(Sfdnta Scripturdj. cd Mdntuitorul i-a spusatunci:,,PentrLt M-aivdzut ai crezut.Fericili cei ce n-auvdzutSiau crezul/"(Sf6ntaScripturd). Aici, i-a Mdntuitorul S-amai ardtatApostolilorqi la MareaTiberiadei. cu ei. ajutatsdpescuiascd dinbel$ug$i am6ncat Sfrntul Apostol Pavel ne spuneci Domnul nostru Iisus Hristos, Cel inviat atreiazi dinmorm6nt, S-a ardtatqi unei mullimi de pestecinci sutede oameni. Aritdrile Domnului nostru Iisus Hristos, dupdinvierea Sadin morfi, au estecuadeviratFiul lui Dumnezeu. intdrit qimai mult convingereacdEl

ww*ntffi

Iisussearati ucenicilorLuca si C
;i,

'.1,,.-^' ' ...

:,r,1.r'i-- :-

in drum spre Emaus Doi dintre uceniciiDomnului, Luca pi Cleopa, mergeau in Duminicalnvierii spreEmaL6,nLt departe de lerusalim. Yorbeau tntre ei despreInvierea Domnului. Pe cdnd vorbeau, Iisus insuSi S-a apropiat de ei, fnsolindu-i. Dar ochii lor erau ,,linuli" ca sd nu-L recunoascd. Ca orice cdldtor obisnuit, care pe nu ar Stinimic,Iisus i-a intrebat cei doi desprece vorbesc.AceStia I-au rdspuns: ,,Cele desprelisus Nazarinearutl ". ... Cdnd s-au apropiat de Emaus, cei doi L-au rugat pe lisus sd rdmdnd cu ei. $i Domnul a intrat A Si a stat impreundcu ei la masd. luat pdinea, a binecuvdntat Si, frdngdnd, le-a dat si lor Abia atunci li s-au deschis ochii SiL-au cunoscut. Dar El S-a fdcut nevdzut. Mirdndu-se, ucenicii Si-au amintit cd pe drum au simlit ceva deosebit in suflete ... $i-au spus: ,,Oare, nu ardea in noi inima noastrd,cdnd ne vorbeape cale Si cdndne tdlcuiaScripturile?". S-au intors in grabd la I e r u s a l i m qi au povestit Ap ostolil or cele intdmplate. (dupdSfhntaScriptrxd)

.::.
'i oupa lnvlere. b) Ce sentimentetransmit aceste cuvinte?

1' a) citegtecuvintelepe careMdntuitorul


r

le-aadresat femeilorqiApostolilor,in

mom entulardtdrilor Sa'

mtfffili:T3ff.;:"ttl

liniat w!""!!y

care in mod informa{ia din "^setele intregesc corect


soldafilor

lui Moise

4. De ce S-a ardtatMdnhritorur mai

multor oamenidupdinvierea Sa?

infelesul cuvintelor adresatede :,iericiyi i n-auvdzut *ezur,. cei au X*'*l:*:1f.1:i9]tlui-roma si

5' a) Discutd cu colegii tdi, sub indrumarea profesorului de religie,

:l:';f{"."::;:li,u,ro_u
mari i"Ooi"riZ

3.4]\'<rresu'r luorurlle sau eventmentele '61Caresuntlucrurilesaueveni asupra cdtoraai cele mai


h} c6nd apar indoieli legate o. ...aitrp ta, cum reac[ionezl?

i:v':;:;:;;*r;;;:t:;*i;'r"*;;;';;:;;';;di1ii

3. Coment eazd, urmdto arele rmatii: afi *] Este normal sdaipg:l:ti cuprivirela existenfa lui Dumnezev. fuj Atuncicand indoieliin ceea priveqte ai ce ;rffir. r" oumnezeu, Acesta supdrd tine. se pe *] Preotul areniciodatd nu indoielilegate de care m.rturiseqte. o dlDacd indoiara este nu "r.oirrfup. risipitdratimp,easetransforma necredin!6. in 3"Alcdtuieqte' pandla sfhrqitul anuluiqcolar, portofol.iu titlul un pasti,la rom6ni,,, ,,sfintele cuprindS: cu citate despre caresd 9u inviereu Do'mnilui; art,i.c9.r1 'fiqe pagti din reviste ziare; d"rpr"ffitru ,

de si;;'t; i;stitarcmani; rcoo:n", desene

erof[or estemdovadda flubflrflfl gardqflo dathorfle a Gflmstfrrea de


fflecdruflGr@stflm.

Sn*t{arun Lnfsr
Timp depatruzecide zile de la Sfintele Pagti,Iisus S-a ardtatde mai multe ori Apostolilor Sdi gi, vorbind cu ei fa\6 cdtre fald, i-a Invierii Sale convinsde realitatea din morfi. Vorbindu-le din nou despre ImpdrS{ia lui Dumnezeu Iisus le-a poruncit sd meargd in toatd, lumea ca s6-i inve{e pe oameni despreaceastaqi ca sd-i boteze in numele Tatdlui qi al SfdntuluiDuh. inainte de a se despdrfi de Apostolii S5i, Mdntuitorul le-a figaduit c6 le va trimite pe Sfdntul Duh, Care,venind asupra1or,le va da putereca sdfie martorii Invierii Lui pdndla marginile pimdntului. zi In ceade-a patruzecea dela Invierea Sa, Iisus i-a dus pe Apostoli pe MunteleMislinilor, in afaraIerusalimului gi, ridic6ndu-gi mdinile, i-a binecuvdntat. Apoi Sqi S-a tndllat la a despdrfit de ei cer, unde a qeztt de-a dreaptalui Iarun nor luminosL-a Dumnezeu. luat dela ochii 1or. in timp ceApostolii priveauinci sprecer,doi ingeri imbrdcaJi haine in qi le-au zis ,,Bdrbali galileeni,de cestaliprivind la albeauvenit l6ngaei cer?AcestIisus care S-a indltratla cer,astfel va Si veni,precumL-ali vdzut mergdnd cer". le Intorcdndu-sela Ierusalim, Apostolii stdteauin toatd vremea in pe templu, liudAnd qi binecuvAntAnd Dumnezeu. Indltrareala cer a Domnului nostru Iisus Hristos Le,sdrb[toresje-in an?n dejoi.la zi ze fiecare rt. P;inpuferea lttc ntin Si qiin yiatagelor_gs:! in bisericd, mijlocul iubesc pomenescpe toli eroii $i martirii neamnlrricare qi-au daI viata pentru qi libertate gi dreptate,pentru apdrarca intregirea\drii gi pentru credin{dgi neam. Creqtinii cu viald curatdqi sfdntd,care au murit cu credinfain inviere qi mdrfurisindu-LpeDumnezeu,rrrLmor, rdmdnveqnicvii. La moartea ci trupului, sufletelelor seinal{d la ceruri, in Casalui Dumnezeu,gi aqteaptd ziuac dndtoatetrupurile vor invia. zi, In aceastd Biserica OrtodoxSface parastase sau alte slujbe de qi se roagd, pentru iertarca neamului, zicdnd: ,,VeSnicd pomenire pomenire".

pe Bisericaconstruit6 ii Domnului 1acer

rcwil:;

;;---".r,--ffiffi

- promisiune galileeni - locuitori din 1inutulGalileea

1. Completeazd spaliilepunctatedin interiorul verigilor: a. Dupi lnviereaSadin morfi, Iisus S-a ardtat Apostolilortimpde ...

b. Iisusle-avorbit Apostolilor despre Impdrdfia ... lui


c. Iisus le-a poruncit

Apostolilor bo s6-i
pe oameniin numele

d. Iisusle-apromis Apostolilor cd le va trimite ... e.In ceade-a patruzecea. ^\ zi delalnviereaSa Iisusi-abinecuvAn peApostoli9i S-a in61{atla... f. indllareala Cer a Domnului se sdrbdtoregte la patruzeci de zile dupdPaqti, in zi de ... 2. Citeqtecu aten{iefragmentele scripturistice urmdtoaregi precizeazd: ' a) momentulbiblic descris; b) poruncadatdapostolilor; c) binecuvdntarealputerea primitd de cei ce vor crede;pedeapsa pentru cei necredinciogi. a {) stareasufleteascd apostolilordupd Indllarea Domnului la cer.

$i le'a zis: Mergeli in toatd lumea SipropovdduitriEvangheliu la toutdJfrptura. imi velifi Mie murtori tn Ierusalim Si tn toatd ludeea gi tn Samuria qi pdnd la murgineu pdmdntului. Cel ce va crede Si se va botezase va mdntui; iur cel ce na va crede se vA osdndi. Iur celol ce vor crede, le vor urma ucestesemne: tn numele Meu, demoni vor izgoni, in limbi noi uor grd!- $.erpi vor lua in mdnd Si chiar ceva ddtdtor de mourte de vor beu nu-i vaidtd*a, peste cei bolnuvi tSivor pune mdinile Si se vorface sdndtoEi. i'u dus ufard pdnd spre Betaniu Si,ridicdnda-gi mdinile, i-a binecuvdntat. $i pe cdnd ti - $i binecuvdnta, S-adespdrlit de ei Si S-u tndtlut la cen rar ei, tnchindndu-se Lui, s-au tntors in Ierusalim cu bucurie mure. $i erau tn toatd vremea tn templu, Idaddnd Si binecuvAnfind pe Dumnezea. 3. In ce fel este prezentHristos astdziin lume? 4. Cite$e textultroparuluiindl\drii Domnului la Cer.Explicdmotivul pentrucares-aubucuratApostolii. Indllatu-Te-ai tntru slavd, Hristoase Dumnezeulnostru, bucurieficdnd ucenicilor cu Jdgdduintra SfdntuluiDuh, incredinlindu-seeiprin binecuvdntare TueSti cd Fiul lui Dumnezeu, Izbdvitoiullumii. "

a'. crezicds-arfi intdmplatdacdDomnul Ce IisusHristosS-arfi indl{atla cer imediatdupdinviere? 3" Sub indrumareaprofesoruluide religie, fon.n4i echipede 3-4 elevi. Alegefi, fiecare echipd,o zond geograficda RomAnieipe care sd o reprezentafi.in cadrul fiecdrei grupe infSnnati-tt d;p;;'faptele de eroismprin cares-aremarcatunul dintre eroii saumartirii neamului EinLonurespectivd. Realiza{iafiqecu un titlu sugestiv,i1 gare sd prezentali cdt mai multe aspe_cte legate de eroii aleqi: piJii, ,ompuneri, ilustralii diverse(tablouri, icoane,statui saumonumenteinchinate"acestora, vederi cu loca1talite legatede viaJa9i activitatealor,desenerealizatedevoi, fotografii cu depuneride coroanelamonumentele inchinate lor etc.),fragmente rugdciunile de la SfdntaLi/urghie in ciare din suntpomenili toli eroii saufragmentedin acatisteleinchinatelor, dacd,aceqtia sfin{i. sunt 3" comemoreazd, eroii neamului, organizdndimpreundcu profesorul de religie qi colegii tdi, o acfiune de cinstire a acestoraia cel mai apropiat monument inchinat lor. Realizali un plan dupd care se va desfbqura aceastd activitate.

filottumonto l;whlnntB et oal,stnag,mt iltrt

Mausoleulde la Mdrdsesti

Imnul eroilor de I. Dormidont Presdrali lor morminte pe-a Ale laurilorfoi Spre fi maidulce a somnul Fericililoreroi Ridica{i piramida pe Nemuririifaimaror Scriliin clrfile deaur Cdntecul nemuritor pecopiila s6nul vostru ehntali-i cu-acest cant povestindu_le fal6 cu Al eroilorav6nt

Dezvelilitot adevdrul tuturor $i le spune{i Cummurird, a[linogtri fr Pentruneam laralor gi

$ipe sacrelemorminte Pune{ilacrime qi flori Sprea fi mai dulce somnul Miilorde luptdtori.

Sfflntul Constantin BrAncoveanu, erou martir al neamului romsnesc BinecredinciosulVoievod ffint martir Constantin Brdncoveanu ndscutin anul 1654din s-o si pdrinli deneamvechidomnesc, creStini ortodocSi. Rdmasorfan de tatd incd din frageddpruncie, afost crescutSi educatde unchiul sdu, marele invdtrat acelor vrem ri, stoIni cuI Constantin Cantacuz al u ino. Harnic, ascultdtorSi iubitor de celesfinte,tdniirul Constantin inmultrit rdbdareSisdrguinld a cu multeledaruri cu care fusese inzestratdeDumnezeu. in anul I688, pentru deosebitele sale calitiitri,lavdrsta de 34 de ani, vrednicul Constantin primeSte scaunulde domnieal farii RomdneSti esteunsDomn de cdtremitropolitul Teodosie, sprea Si conduce vrednicie,inlelepciune pricepere cu qi poporul. Urmdndneclintitpilda inaintasilorsdi careqi-aupus toatdnddejdea ajutorul lui Dumnezeu, in evlaviosul Domn ConstantiniSiincepedomnia pundnd temelie mdndstiriiHurezid.inOltenia. in toatdperioada celor opriopn 25 d; ani de domnie,binecredinciosulVoievoda construit multealte bisericiSi mdndstiri.Purtarealui degrijd nu s-a indreptatnumaispre fara Romdneascd ci, deopotrivit, cdtreromdniidin MoldovaEidin Transilvania. Si Tuturor celor care erau in lipsuri Sisuferinle el le intindea o mdndde ajutor Si mdngdiere. Multe daruri Eiaiutoareaufost trimisede cdtreel Si creEtinilor alte neamuricareseaflau in iari lipsuri Si de groazniceprigoane, fn alteydri indepdrtate. Rosde invidie si de rdutate,sultanul turc Ahmed al III-lea a trimis multrime mere de oqti la Bucuresti,i1tSaptdmdna Patimilor a anului I7 I4, carel-au luatpe Domnul romdncufii si ginerii lui qi i-au dusla Inalta Poartii. Dupd cdtevaluni de cumplitechinuri, la data de I5 august1714, cdnd creStiniisdrbdtoreau Adormirea Muicii Domnului qi in ziua cdnd Constantin Brdncoveanu implineatocmaivdrstade 60 de ani, afost hotdrdtduciderealor prin titiereacapuluicu sabiain mareacetateConstantinopol. Ca Si martirii primelor veacuri crestine,acestDomnitor a fost adus cufiii sdi: Constantin, $tefan,Radu si Matei si cu sfetnicullanache spre a fi chinuili si uciqi in prezenla unei multrimide oamenianumechematd acolo ca sdpriveascit. inainte de a fi omordtri, ,ulo, condamnalili s-a mai dat o ultimd sansd.Binecredinciosului Voievodi s-apropus sd se lepedede Hristos Si de legeacreStineascd, pentru afi ldsali sd trdiascd atdt el cdt sifiii siti.Domnul romdninsdnuse leapddddeHristos,nu-Sivinde sufletutSicredinla,cipreferit sd moarddecdt sit-Si pdrdseascd legeacreqtind strdmoSeascd. Cei treifii mai mari suntluali atunci,pe ritnd,qi infala tatdlui indureratli setaiecapetele. Istoria vechespunecd Matei,fiul cel mai mic, care era incd un copil, vdzdndmoarteacrudd si groaznicd a fralilor sdi, s-a apropiat pldngdnd de tatdl sdu ;i l-a rugat sd-i dea voie sd se lepedede HristosSisit-Si schimbe credinlaca sd scapecuviald. SfdntutConstantin intdrit insdqi i-a dat curaj l-a ca sd rdmdnd neclintit pdnd la moarte in credinla ln Hristos, Care a invins moarteaprin invierea Sa din morli, Si in mdrturisirea legii sfinte a striimoqilor sdi. Caldull-a luat atuncipe copil,Sicu asculisulsabieii-a curmatfirul vielii salepdmdnteSti. La ffirSit, Sfdntul Constantin,cu demnitate,credinld Si curaj de domn romdn Si creStin, s-a apropiatSi el de locul martirajului, ddndu-Si sufletul in mdna lui Dumnezeu prin lovitura de sabie a cdtaului.impreundcufamilia domneascd ajost martirizatqi sfetnicullanache. Trupurile sfinlilor martiri romdni au fost apoi aruncate in mare. Creqtinii evlavioqi din Constantinopol le-auculesapoipefuriq Siin maretaindqi cu evlaviele-auingropatintr-o bisericit. Osemintele SJhntuluiVoievod martir ConstantinBrdncoveanuau fost adusemai tdrziu in Si lara si fnmormdntatein biserica Sfdntul Gheorghelr{ou Bucuresti. din Sfinlii Brdncovenistrdlucescin cetelesfinlitor lui Dumnezeu ceruri Si se roagd neincetat din pentru lara si neamullor, ca Sipentru lumea intreagd.Ei ne sunt sprijin Si ajutor in rugdciuneSi in strddaniile noastre de apropiere de DumnezeuSi pilda vie de statornicie Si curaj in mdrturisirea credinteicre;tine. PrdznuireaSfinlilor BrdncoveniEi a sfetniculuilanache seface in fiecare an in ziua de I6 august. (PreotDr. Ioan SaucaManual deReligieclasaa IV-a,Ed. Didacticdgi Pedagogic[, Bucureqti,1995) ,

p@trunefrilor Prflnrespectarea dflwflmne, nne ardtdm dragosftea fa$6de DmmmeueuB

$ucnkryul - gpnmralitui+i

Dumnezeu i-a cdlduzit qi ii cSlduzeqte to{i oamenii din toate pe timpurile gi din toatelocurile spreinfbptuirea binelui gi ocolireardului. De aceea, Dumnezeu le-adatoamenilorporunci, prin aleqiiSdi. Astfel, dup[ ieqirea poporului evreudin Egipt, Moise, chematde Dumnezeupe Muntele Sinai, a primit de la El zeceporunci pentru a le duce poporului Sdu. Acestea au fost scrise de InsugiDumnezeu doudtable de piatr6,numite p! Legii". In acest mod Dumnezeu a ,,Tablele transmisoamenilorcum trebuiesd se comporte invra\d,,astfelincdt sdfie pldculi Lui. ,,TableleLegii" erau pdstratede evrei cu mare sfinJenie intr-o ladd dreptunghiulard, confec{ionatddin lemn de salc6m qi din aur, ChivotulLesii numitd ChivotulLesii. Cele zece porunci sunt cunoscute gi cu numele Decalogul. Primelepatruporunciprecizeazd" datoriile oamenilorfald deDumnezeu. porunci aratl,datoriile qi modul corectde comportare Urmdtoarelegase desemeni. fald Degi au trecut aproape3500 de ani de cAndDumnezevle-a dat oamenilor aceste zeceporunci, eleau r6masdrept regtili de urmat pentru toli oamenii,din toatetimpurile gi din toatelocurile. Insi Dumnezeu nu ii obliga pe oameni sd respecte cele zece porunci, caciEl r-ainzestratpe acegtia libertateade a alegeintre bine cu Sirdu. Dar cei careil iubescpe Dumnezeurespectd poruncile Salegi gi astfel vor fi rdspl5tili atdtin via{a de aici de pe pdm6nt, cdt qi in via{a viitoare.

Decalogul reprezintd. pentru cregtinio veche qi p re J io a s d c o mo ar d d e invdfdturimorale.

a cdlduzi - a indruma; a invdfa;aconduce. deca - denumirea n u md ru lu r z ec e . i n limba greacd. poruncd - (aici) ordin dat d e Du mn e z e u c e t re b u ie re s p e c t a t ; reguld. sem.enaproapele cuiva.

l. Scriecuvinte careau inleles asemdndtor pentru:poruncd, a indruma.

2. Completeazd, spa{iilelibere cu informa{iacorespunzdtoare: Dumnezeu transmis a oamenilor prin alesulSdu,proorocul ............., se afla pe care muntele ....... numdrde .............. un porunci.Acestea gi suntcunoscute cu numele au fost scrisepe doudtable din .., earese mai numesc ,Ele Primelepatru porunci precizeazd datoriile oamenilorfald de gase urmdtoarele porunci precizeazd"datoriile de fafa obligatorii pentrutoli oameniicaredorescsd ajungd .........,iar

$"Citeqte textul demaijos, apoi formuleazd,invdfdturapotrivitd. Lumea din sat era sdtuld de reguli. Totul eraprescris ; cdnd era trezirea,cdnd trebuia sd se meargd la serviciu.Pentru elevi eraprescris cdnd incepeScoala,cd trebuiesd aiba asupralor o batistaSi sd-Si speleacasddinlii. Existau reguli de circulalie, reguli de cdntat la pian. Erau intr-adevdrmulteprescrieriSioameniiau hotdrdtca de azi inaintesd nu maifie aceste reguli. Pdreafrumos. $coala,fireSte, era goald pentru cd toli copiii au mers la scdldat; lumea a scosmeselein stradd, cdci acolo bdteasoarele;tinerii au deschisla maximumcasetofoanele le-au tdsatsdfunclionezezi Si Si noapte.CdndGeorgea ieSitdin apd, nu Si-amai gdsitpantalonii. I-a luat Bogdan.,,NLtmai sunt regLrli", strigd el Sifugi de acolo. Elena o gdsi in camerasape micula Maria de la etajul al treilea. Tbcmaivoia sd-i stricepdpu$a.,,Cefaci aici? " ,,Ir{umai sunt reguli", spusemicula, lud pdpuSaqifusi din camerd.,,Am Marian. ,,Sd nu md minli!", strigd tatdl. ,,Nu mai sunt reguli. Deci nu am minlit". fost la qcoald", spLtse Cdnd oamenii voiau sd doarmd nu puteau din cauzamuzicii gdtdgioase. Multri nu mai gdseaubanii la locul lo4 copiii dormeauunde apucau; masinile claxonaupe straddJdrd rost. ,,(Jnde-misunt copiii? Unde-misunt banii? Undeepolitria?" Dar la numdrutde tetefonat potitrieinimeni nu ridica receptorul. Caci dacdnu mai existaureguli,nu mai e nevoienici decinevacaresd-i apere. insd in aceanoapteau inceputsdsuneclopotelebisericii.Lumeas-a adunat,iar unul a spus: ,,A$e nusemaipoatetrdi".,,NLt, a$anumaiputemtrdi",auspus strigaunul. ,,Netrebuiereguli", Siceilaltri. ,,De, vremdin nou reguli", eu strigat cu tolii. Au inceputsdfacd din nou reguli. Copiii sd ascultedepdrinli. Pdrinlii sd-siiubeascd copiii. Nu e voie ca oameniisdfacd rdu unul altuia. Nu e voiesd sefure. Trebuie se spundadevdrul.,,Vremaceste sd reguli ", spLtserd tolii Siau merslinistili la caselelor. cu (dupd DanielCiobanu,atul S fird reguli)

X" Sub indrumarea profesorului de religie, organizeazi impreund cu colegii tdi, o discufie cu tema: Urmdrile respectdrii/nerespectdrii legilor (regulilor) de cdtre oameni.in demersulvostru folositi-vd si de imaginileurmitoare:

3. Lucrali in echip6!Stabildi 3-4 reguli de comportarecivtlizatS cares5le respectali clasavoastrd. pe in Afiqali-le in clasS!

.,1 t..,1;1..i1,t " :.t1,r,,1r

'

Pe cine iubesc?
de GeorgeCoqbuc Md fntrebi ca sd-yidau seama Pe cineiubesc eu? Petatasipemama, Pefrali Sisttrioare, Pe-aproapelemeu,care E bun la Dumnezeu. Ei md iubesc mine pe pentru cd-mivrequbine, 51, Iivoiiubimereu. Md-ntrebi, de-li Stiu rdspunde Pe cineiubesc eu? Nu-Lvdd; nu Stiunici unde StaEl ; dar eu din suJlet, Din inima meatoatd, IubescpeDumnezeu. CaciSiEl mdiubeSte, De rele mdfereSte, $i-mi ddputeri mereu.

pe flubf,m Dumme&eu, fflflmded ne-aflubfft dflmftdfl"* @X een ''Nofl (SfdntaScrflpfturd)

tles{frlryul * dntsrlils
f"fo ds Snrnri&sffi
Primelepatru porunci ale Decaloguluine precizeazd, cumtrebuie sd-Lcinstimpe Dumn ezev. | . Eu suntD omnulDumnezeultdu, sd nu ai altridumnez afard deMine. ei Poruncaaceasta aratdcd existdun singur Dumnezeu. ne Acesta este Creatorul lumii. Numai pe El trebuie sd-L cinstim. Cinstirea lui Dumnezeu faceprin credin{6, se gi ascultare iubire. 2. sdnu4ifaci chip cioplit siniciunfel de asemdnare avreunui lucru, sd nu te tnchini lor nici sd le sluj eSti. Prin aceastd poruncd este intdritd cinstirea Dumnezeului cel adevdrat. Esteopritdinchinarea idoli. in vechime,unii oamenicarenu la Il cunogteau Dumnezeuseinchinaula soare,la lund, la stele,la munli pe sau la animale.Allii igi inchipuiau dumnezei cdrorale ridicau statuipe carele cinsteau. Credeau aceste cd statuisunt cu adevdratdumnezeii lor salvatori. Astdzi,pu{ini oameni mai cred in idolii din trecut, cdci au apdrut idolinoi: banul,moda,alcoolul,violen{aetc. Cregtinii iqi aratd cinstea, credinla gi dragostealor fa{a de Dumnezeu prin cinstirea qi icoanelor. icoanele suntidoli, pentruci Dar nu nu reprezintd imagini false, ci persoanesfinte care au trrit pe pdmant alSturide oameni.Prin ufinare, creqtinii nu cinstesclemnul icoanei,ci persoanele sfinteinfb{iqate acestea. pe 3. Sdnu iei numeleDomnului Dumnezeuluitdu fn deSert. Porunca ne indeamn5 la folosirea cuviincioasd a numelui lui Dumnezeu interzicdndu-ne necinstireanumelui Acestuiaprin: injurdfuri, , blesteme,incdlcdri ale legdmintelor fdcute fa[d de El. De asemenea, necinstirea obiectelorsfinteesteun pdcatmare.Trebuiesdvorbim despre Dumnezeu, despre persoanele sfinte gi despre obiectele sfinte,cu evlavie girespect.
i\:

ffiiq$lirlrl

-,.'::l$;lf$sw

Decalogula fostpentru

poporul lui Dumnezeu spre ,,cdlduzd Hristos".

cdlduzd- indrumdtor. idol - chip. statuie ce reprezintd un dumnezeu fals, inchipuit qi cinstit de unii oameni; (az|) fiinld, ac{iune sau lucru care d e v in e ob ie ctul unei pldceri exagerate.

4.Adu4i amintedeziua odihnei, ca sd o sfinleSti. Poruncane spunecdziua de odihndsdptdmanald trebuiededicatd lui Dumnezeu.Pentru cd Domnul nostru Iisus Hristos a inviat in zi de duminicd, aceastdzi a devenit pentru creqtini ziua de cinstire a lui Dumnezeu. Prin implinirea primelor patru porunci creqtinii i1i aratd dragosteaSirecunoStinlafalddeDumnezeu.

$ir;g%liJl.-T#.$i]jrftlji1I?iNi*uil.ffi......i..:..1........l..:.....
1. Scrieinvdldturamoraldcare se desprinde fiecareporuncd. din A. Dstoriilefald deDumnezeu
B. invdldturi morale

1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tdu, s5 nu ai altridumnezeiafard de Mine. 2. S[ nu-{i faci chip cioplit 9i nici un fel de asemdnare a vreunui lucru, si nu te inchini lor, nici sd le slujeqti. 3. Sd nu iei numeleDomnului Dumnezeului tdu in deqert. 4. Adu{i amintede ziua odihnei,ca sd o sfin{egti.

2. Memoreazdprimele patru porunci aIeDecalogului.

i. Cum Ii po{i sluji lui Dumnezeuin Bisericd?Dar acasd? cdndeqti cu prietenii? Dar f , Spune cemoduri esteluat in desertnumele Dumnezeu, cdtreunii oameni. in lui de :6,' Precizeazdcare dintre ac{iunile oamenilor enumeratemai jos sunt pldcute lui Dumnezeu, in zi de duminicd.Argumenteazd. Enumerdqi altele. . a spdla . acdlca . a merge bisericd la . a scrie . afacecurdJenie . ainvS{a oa coase . aseruga . afepara

* , Identificdporunciledivine incdlcatelrespectate situa{iiledemaijos. in a ) Es t e d u m i n i cd d imi n e a \ d , . Vi cto r, impreund cu fratele sdu, se indreaptd cu pa$i grdbili spre bisericd. in ac el a q i t i m p , S o ri n impreund cu prietenii sdi joacdfotbalpe terenul din spatele blocului. b) De cdnd a devenit patron, tatdl lui Mihai nu a mai trecutpragulbisericii. Zi qi noaptese ingrijeqte doar sd adune cdt mai multdavere.

c) In timp ce Moise era plecat pe muntele Sinai pe n t r u a vo rb i cu Du m n e z e u , e vre i i a u strAns gi au fbcut din el aur u n v i l e l c dru i a i se in c h i n a u ca u n u i dumnezeuadevdrat.

d) Dan 9i Alin sunt colegi. Cdndvin la gcoald trec pe ei I6ngd o troi{a. In timp ce Alin iqi face cuviincios semnul Sfintei Cruci, Dan rAde $i-l imitd pe Alin, strimbdndu-se.

$. Priveqtecu atenlie ilustraliile. DAnd nume personajelor, realizeazd, scurtepovestiri care si ilustreze respectareanerespectarea / primelor patru porunci datede Dumnezeuoamenilor.

S. Caredintre primele patru poruncr aleDecalogului [i separ mai greu deindeplinit?Argumenteazd.

NOTTTE

pe eflnetgfl flubegfte aproapeile flubegte Dumm,eseu.* f[ *Numafl


(Sfdmtba Serflpftur6)

Decu,Lqul

drrtnrtLLe

f"tr dp,oprffrqLe
Parteaa doua a Decaloguluicuprindedatoriile pe carele avem de aproapelenostru. fald 5. CinsteSte tatdl tdu Sipe mamata. pe Suntem datori sd ne cinstim pirin{ii care, prin darul lui Dumnezeu,ne-au adus pe lume qi ne poarti de grijd. Dumnezeu ii binecuvinteazd,pe careigi cinstesc cei pdrin{ii. 6. Sdnuucizi. Datorianoastrd estesdiubim qi sdocrotim viafa, darul cel mai de pre! pe careni l-a dat Dumn ezeu.Nuavemdreptul sdlu[m viaJanim6nui, indiferentce rdu ne-a frcut. Doar Dumnezeupoatehotdri cdnd va sosi ceasul mo4ii fiecdruia. 7. Sdnufiidesfrdnat. Aceastdporuncd opreqtevie{uirea impreunr a unui birbat cu o femeie, fdrd sd fie cununafi. Dumnezeu doreqteca aceqtia,dacd se iubesc, sdintemeiezeo familie prin Sfdnta Thina a Cununiei. 8.Sdnufuri. Poruncane indeamndsd ne folosim de lucrurile noastreqi s6 nu luim ce nu ne aparfine.De lucrurile altuia ne putem folosi doar cu acordulaceleipersoane. Dumnezeu vedeintotdeauna ho!. il pe 9. Sdnu mdrturiseStistrdmb impotriva aproapelui tdu. Minciuna qi mai ales mdrturia mincinoasdimpotriva aproaperui sunt interzise. oamenii sunt datori sd spund adevdrul in orice imprejurare, sd nu acvzefrrd doveziadevdrate, nu vorbeascd alJii sd pe derdu. I0 . Sdnu doreStinimic din cdte are aproapeletdu. Dumnezeu inva{dpe oamenisdsemulfumeascd ecare rodul ii fi cu muncii lui qi sd nu fie invidio$i pe cei care au mai multe bunuri. Dumnezeuarc grljd,sd dea atdtcdtavemnevoie. ne implinind aceste$aseporunci, ii ardtdm lui Dumnezeucdt de mult respectdm sfoturile Salesi cdt de mult fl iubimpe aproapelenostru .
Faptele bune nu mor niciodatd.

cununie - cds5torie religioasS. desfr6nat - destrdbdlat, necumpdtat. mdrturie mincinoasd afirmaJiemincinoasd;a nu spunetot ce gtie. a mdrturisi - a aftma; a declara. a rdvni - (aici) a dori s5-9i insugeascd lucru un strdin.

trll:il:1:.:, .: :' l:l: : .

1. Rdspundela urmdtoareleintrebdri: - De ce Dumnezeuneporunceqte caprima datorie faldde aproapele nostru sdfie cinstireapdrinlilor? putere asupravielii qi a morfii? Argumenteazd,. - Cine are pe - Ce ii determind unii oamenisd incalceporuncaa qasea? - Ce inlelegi prin desfrAnare? 2. Explic5 ce esteminciuna/ furtul/ invidia. 3. Scrie c6te o invd{dturi morald pentru fiecare poruncd. A. Dutoriilefatrdde uproupele nostru B. invdldturi morule

pe 5. Cinstegte tatdltiu gi pe mamata. 6. Sdnu ucizl 7. Sdnu fii desfrdnat. 8. Sdnu furi. 9. Si nu mdrturisegti strdmb impotrivaaproapelui tdu. 10.Senu doreqti nimic din cdteareaproapele tdu. 3. Memoreazdultimileqase porunci aleDecalogului.

9. Menlion eazd, acfiuni prin carele ard\ipdrin(ilor tdi c5 ii cinstegti. alte

- ii respecfi; ei; - terogipentru


- leurmezi exemplul; *" Privind cu atenlieimaginiledemaijos, identificd: . faptelesurprinse; . legdturaexistentdintrefaptelesurprinsein imagini; . situalii cdndfapte asemdnitoarecelor din imagini au fost descoperite. Careau fost urmdrile? Ce soluJiicrezi cd, suntpotrivite pentruindreptareasitualiilor p rezentate tine? de

3. Caredintredatoriilefald de aproapeleliseparmai greudeindeplinit?De ce? S"Privegtecu aten{ieilustra{iile!Ddnd numepersonajel realizeazi scurtepovestiri caresd ilustreze or, respectarea nerespectarea porunci datede Dumnezeuoamenilor. / ultimilor $ase

S. Intocmegte jurnal desprefapteletale. Scrie ce porunci ai respectatlnu ai respectatqi identific[ un consecinlele pozitiveI tegativeasupra gi asupra lor ta celordinjurul tdu.

NOTITE

@ammemflfl sumft datorfisEeread6sm Dumneseu, I sefrnchflme. sd s6-lrespee numetre eirxsteasad te aiua. 6is6-l Oamenii pdrflntifl, nu fie sunt daEonl isi einsteaseE sd sE violegti,sEimtenmeieze, erestineo rd firre,JA *u fam:ltii ba mflmtd, mu flmvfldflogfl. sd ffle

rlf4+*+r*n, W{l;;Jt#,ri {r lublfhL

Numai prin credinld qi fhpte bune putem dovedi ca Il iubim pe Dumnezeu qi

DomnulnostruIisusHristosa fost intrebatde un invi{dtor care este maimareporuncd deDumnezeu. aceastd cea datd La intrebare a El rdspuns toate poruncile cd Decalogului fi cuprinse pot intr-osingurigi mare poruncd: Iubegte-L pe Dumnezeu din toatil inima $i pe aproapele petineinsufi! ca Noi, creqtinii, iubimpe Dumnezeu il pentru El este cd Creatorul giBinefrcdtorul qi nostru pentru El ne-a cd iubitmaiintdipenoi.il iubim pe aproapele nostru,cdcitoli suntem ai aceluiaqi fii Tatdceresc, creali dupichipul Siu.Peaproapele nostru trebuie iubimcapenoi ingine. s5-1
Igbirea cregtindnu se dovedeqteprin vo . Aceastdiubire aduce oamenilor multe roade: liniste sufleteascd,pace qi inlelegere, rdbdare,iertare, blindeye,toleranld, cumpdtare. Iubireacreqtind esteo virhrtedemarepre{ qi de aceea trebuiesdo sporim.Dar cum putem faceaceasta? Gdndindu-neci Dumnezeu atdtde mult a iubit lumea incdt pe singurut S[u Fiu L-a jertfitpentru noi, sdne strdduimsd-Irbspundem noi prin faptede iubire: sdcunoastem mai gi cdt

cumpdtare - m[surd in toate. a spori - aface sdcreasc5, a semdri. toleranld - ingdduin!5, indulgenfi. virtute - insugire pozitivd, a sufletului omenesc.

ine invdtdtura crestindsi sd o


Numai implinind toate acestea, putem deveni fii vrednici ai lui qi Dumnezeu primim dela El pacesufleteascd bucurie. gi

tr .itsi;,r.#{;.,9:"' ' i.t^.*-.. !,*i:.", r". :

1' Citeqte fragmentul dtn Sfdnta Scripturd de la inceputul lecliei gi spune cum trebuie sd-L iubegti pe Dumnezeu cum trebuies6-1 qi iubeqtipe aproapele tdu. 2. Rdspunde urmdtoareleintrebiri : la - De cetrebuies6-Liubeqtipe Dumn ezeu? - Ceinseamnd" te iubipe tine tnsuli,,? ,,a De ce esteimportants5-1 iubegtipe aproapele aga tdu cum te iubegtipe tine? - Caresuntroadele iubirii cregtine? - care suntmijloaceleprin carepoli spori iubirea cregtind?

& Bareazd,casetelecare, prin informafia 1or, nu completeazdcorect afirma[ia inceputd " in mijlocul schemelor.
inv6{ bine gi iau note mari. md duc duminica numai la ioacd. nu ma rog. ii ascult pe pdrinfi.

__-+

md mdndresccu faptele mele.

merg la bisericd.

4
vorbesc urAt.

?imulfumesc pentruajutor.

vorbesc ur6t despre el.

ii fac rdu. il ajut.

vorbesc urdt cu el.

'L.Prczintdcdteo int6mplarein care mareaporuncda iubirii a fost / nu a fost implinitd. Menlioneazd"carc aufost consecinfele.

3" Discutd colegiitdi despremodalitdlile prin care vi puteli arita cu iubireafa{5de: . Dumnezeu; . unvecinbitrdn; .pdrin{i; . un colegignoratdeceilal1i; .bunici; .unomnevoia$.

4' Numeroteazd'imaginile dupdsuccesiunea fireascd. lor Scriecateun scurttext pentrufiecareeveniment ilustrat in imagini, prin care sd ari{i cum igi maniferta p.rron aleledragosteafald de Dumnezeu si dr agosteafatrd de apro apele.

5," Lucrafi in echipdun ,,Proiect slujire a lui Dumnezeu a aproapelui". de si . Formali doudechipe. . Confeclionalio crucemare de cartonqi afiqa{i-ope perete. ' Fiecareechipdpropuneacliuni concretecarepot dovedi implinirea poruncii de a-L iubi pe Dumnezeu, respectiv, aproapele. pe . Scrie{ifiecareideepe cAteo fdgiede h6rtie. a ' Lipi{i fdqiile de hartie care se referd la dragoste fa\d de Dumnezev,pe parteaverticalSa crucii, iar cele carese referdla iubirea aproapelui, pe partea orizontald,. ' Ldsa{i lucrareamai mult timp pe un peretegi amintiJi-lemereucolegilor cd trebuies5-L iubeascd Dumnezeuqi pe aproapele. pe

Qsoiut dr iluifuca lui Ouruwrua a apraapdui pi

Impreund cufamilia sa, Adrian a plecat iytr-o Tardindepdrtatd.Pdrinlii credeaucd acolo pot sd ducd o viald mai uSoarii.Dar tatdl n-a gdsit de lucru multd vreme.Iar mama a cdzut bolnavd la pat. Ajuiseserd intr-o mare sdrdcie. Adrian vedeabine cd toatelipsescin casdSisufereamult de asta,dar ceputeaface? Tbtgdndindu-sela sdrdcia din casd, ii trecuprin minte un gdnd. $i-a adus aminte cd la Scoaladin Romdnia profesorul de religie le spusese sus, Cer copiii au un Prieten bun Siputernic. cd, in $i ludnd stiloul, ii scriserdndurile de mai jos: ,,ScumpulmeuIisus, Te-amrugat de multe ori, dar md gdndesccdpoate nu m-ai auzit de la aSamare distanld. De aceeaitri scriu o scrisoare.Varaastaam strdbittutOceanutcel mire Si de atunci mamaafoit tot bolnavd.Nu vrei Tusd-i trimili cevacares-o vindece? ScumpulmeuIisus, dd-i Si tatei ceva de lucru, ca sd poatd sd ne cumperehaine Si ceva de mdncare! dacd $i, vrei,Jd-o repedecd mi- efrig Sifo ame! Noi locum in strada I 35 bis, la... AdrianM." Citi scrisoareasi scrisepe plic; ,,Lui lisus din Cer " . $i dddufuga s-opund el, cu mdnalui, la poStd. Funclionara de la poStd, care alegea scrisorile, era o femeie tare credincioasd; cdzdndu-t in mAnd aceastd scrisoare rdmase miratd de adresa ei. O deschiseSi o citi. Ochii i se umplurd de lacrimi zise: ,,Credinla Si-Si copilului nu vafi inS elatd " A douazi, la bisericd, dupd sluibd,povesti intdmplareacdtorvaprieteni, care,miscali de celescrisedeAdrian, ii venird in aiutor,fiecare cu ceputu, Si-itrimiserit o cutie, in care aupus hainepentiu toatdfamilia, medicamente p entrumame,alimente Sibani. Ldditrdera insolitd de o scrisoare a funclionarei cdtre Adrian, prin care li spuneacd scrisoarea lui cdzusein mdinile unor oamenicareIl iubesc Dumnezeu cd aceqtiaii trimiteau,in nimele lui Dumnezey, ldditrd pe Si plind o de bundtdtri. Mare lefu bucuria tuturor cdndau defficut cutiaSiau gdsit atdtealucruri bune. Iatd cumDumnezeu, prin acei oamenicredincioSi,a avutgrijit deAdrian Sidefamilia lui.

Liuda{i pe Dumnezeu de GeorgeCogbuc Doamne,Tu eSti fericirea Tuturor acesp dmdnt pet ; Numai singur TueStiffint, TueSti paceaSiiubirea. Primdvara toatdfirea Tuo-mbracicu altveSmdnt; Tudaivialdpepdmdnt, Casd-Ti laudemdrirea. Tu eStinegreqitacale, Doqmne,noi Telduddm $iporuncile-fiurmdm Dupd scrisullegii Tale!

NOTITE

Sdrugdmpe Sfflm$flfl Apostoflfl Petru gflPavefl m,e sd ajute s6fflmr pfl mflsflomarfl ilflsus r,lofl afl[ufl Hrflsibos"

A-$arnpe *$try,**w,$&
{Patru $t {Par"ruL
Sfin{ii Apostoli Petru 9i Pavel au vestit cuvdntul Evanghelieila multe popoare, aducdnd numerogi oameni la credinlacreqtind. Sff,ntul Apostol Petru s-a n d scut in localitatea Betsaida,din tinutul Galileii. El era fiul lui Iona qi fratele Sfdntului Andrei. Petru a primit la nagtere numele de Simon. Simon a fost pescar. A ce a std indeletnicir e l- a invd\at s5 infrunte cu mult curaj valurile mdrii gi sd munceascd greu. din D u p i int6lnir ea cu H ri sto s, Sim on a pdr [sit indeletnicireade pescar qi a devenit unul dintre ucenicii apropia{iai lui Iisus, aldturi de frateles[u. SimonI-a mdrhrrisit Acestuiacd,EI este ,,Hristosul,Fiul lui Dumnezeucelui viu"(sfdnta Scripturi). Pentru credin{asa puternicd, Mdntuitorul i-a schimbatnumelein Petru. Petru L-a urmat indeaproapepe Iisus, fiind de faldIa evenimente importante din viaJapdmdnteascd Domnului: a fost martor la prima a minune sbvdrqitdde Iisus in Cana Galileii, aparticipat la invierea fiicei lui Iair, a fost aldturi de Iisus la rusdciuneadin GrddinaGhetsimani. Petruil iubeamult pe Iisus"gia spus,de mai multe ori, cd gi-arda viala pentru El. Mdntuitorul i-a proorocit insd lui Petrucd seva lepddade El. Astfel, in noaptea prinderii gijudecdrii lui Iisus,Petrua mdrturisitde trei ori in fala duqmanilor Domnului cd nu-L cunoaqtepe Acesta. Mai tdrziu,Petru,,apldnscu amar"pentrugrege sa,iarIisus L-aiertat. ala Din clipa aceea, Petru a dovedit cd esteun adevdratApostol al lui Iisus: a vestit SfAntaEvanghelie la multe popoare; a botezat mulli oameni;a s[v6rgit SfhntaTainda Preoliei,l5s6ndin cetSlileprin carea trecutepiscopigi preo{i;a fdcutmulte minuni; a scrisepistolecregtinilor, indrumdndu-ipe calea ceadreaptd,. Sfhrgitulvielii l-a gisitpe SfdntulApostolPetrula Roma.Pentrucd ^ Il mdrturiseape Hristos, dugmaniiAcestuia l-au condamnatla moarte prin rdstignire. Considerdndu-se nevrednic a fi r[stignit in acelaqifel ca Mdntuitorul, SfdntulApostolPetrua cerutsi fie rdstignitcu capulin jos. Astfel, inziuade29 iunie aanului 67, sufletuISfhntuluiApostolPetru s-a inblJatlacer.

inta lui Petru

SfAntul Apostol Pavel a fost un cetilean roman, de neam evreu. El s-a ndscut in localitatea Tars, din Cilicia (localitate aflatd astdzi in Turcia). La nagtere a primit numeleSaul.Proveninddintr-o familie aleas6, Saul a fost trimis sd studiezela Ierusalim, subindrumareamarelui invdlat al timpului, Gamaliel. In vremea aceea, in Ier usalim gi in cetSlile dimprejur, Sfin{ii Apostoli r dspdndiser d inv6{ dtur a cr eqtind. Consider dnd cd Legea Veche este in pericol, Saul, apdr[tor al acesteia,a pornit prigoana impotriva creqtinilordin Ierusalimqi din imprejurimi. El intra in casele cregtinilor qi ludnd cu forfa bdrba{iigi femeile,ii duceain temni{e. Auzind Saul cd in oragulDamascexistdcregtini,a pornit intr-acolo pentrua-i prinde qi a-i aducela Ierusalim.in timp ce cdldtorea, petrecut s-a insi o minune, care i-a schimbat viata ,,o lumind din cer, ca defulgea l-a tnvdluit deodatd.$i, cdzdnd la pdmdnt, a auzit un glas, zicdndu-i: Saule, Saule,de ce Md prigoneSti ? Iar el a^zis:Cine eSti,Doamne?$i Domnul a zis: Eu sunt lisus, pe Care tu Il prigoneSti... $i el, tremurdnd Si inspdimdntat fiind, a zis: Doamne,ce voieStisdfac? Iar Domnul i-a zis: Ridicd-te,intrd in cetate li sevaspune Si ce trebui e sdfa ci." (SfdntaScripturd). Rdmasfbri vedereqi profund tulburat gi schimbat sufleteqte, Saul a fost dus de cdtreinso{itorii sdi la Damasc.Aici a cerut sd fie botezat creqtin de preotul Anania. Apoi, i s-aredatvederea. Dupd ce a devenit creqtin, Saul a cdldtorit in multe \dri ca sd le vesteascd gi altora despreIisus. Intr-una din cSlStoriile sale,el a primit numelePavel.in cetS{ile pe care le-a vizilat. el a intemeiat Biserici cregtine,lds6ndpreoJi gi episcopi care sd slujeasci acolo.A indrumatvia\acregtinilor trimi{6ndu-1e, atunci cAndnu mai eraldngd ei, scrisori de mAngdiereqi de intdrire in credinld. Din Sf6nta Scripturd afldm cd Sfbntul Apostol Pavel a fdcut trei cilStorii misionare mai importante qi ci a scris paisprezeceepistole adresateatdt Bisericilor pe care le-a intemeiat, cdt qi unor ucenici. in misiuneasade neobositvestitoral invdl5turii lisate de Iisus Hristosa fost umilit, chinuit gi intemni{at.Sfhrgitulvie{ii l-aaflatla Roma.Aici, in ziuade 29 iunie,i s-atdiatcapul. Biserica Ortodoxd ii sdrbdtoreqte Sfin{ii Apostoli Petru qi Pavel in pe fi ecarean,in ziuade 29 iunie.

ruineleuneiadintre inchisorile carea stat in Sfdntul ApostolPavel

caseti in care se pdstreaz[ o pdrticicddin moagtele Sfbntului Apostol Pavel

wis-***-=w
:

activitaternistonard acJiune rdspdndiiea de inva{aturiicregtine misionar -persoand trimisdsdrdspdndeascd invd{itura creqtind prigo and - urmdrire aprigd impotriva cuivapentru a-i facerdu; asuprire, persecu{ie

i'",

tt:",t.i' i:1"a,

1. CompI eteazd,sp i le lini atecu informalii le corespunzdtoarc. a{i

SfffntulApostol Pavel Wa{ainainte de a-L intdlni pe Iisus Hristos


imprejurarea in care L-a cunoscutpe lisus Hristos Actititatea desJdquratd dupd Pogordrea Duhului SJdnt Data sdrbdtoririi

Sfflntul Apostol Petru

2. Discutdcu colegiitii despre asemdndrile deosebirile qi existente intre celedoiApostoli. 3 . An a h z e a z d harta de mai jos cu a j u t o r u l profesorului gi scrie in spa{iile punctate numele fdrilorprin carea trecut Sf. Ap. Pa v e l in cdldtoriile sale misionare.
@ h ;rf-.'iii...

a rrer raverne q.Forul lri Apiu a Puteoli :: lfALlA

GRECIA
a Regio t,crLra Stacura a Coilnt .;i

.i
MALTA I", :41Y!ii:

'
,,. .,r:.j!

1'1":l

4,'r

A & "4
a Sf. Aposrol pavel a Sf. Aposrol pavel

?rim!.nlnrorie A doua cllrtotie

A treia cdlarorie a Sf. Aposrol lavel cilfioiia sf. Aposlol pavol la Rona

:::,:.: :

a,.

.: . . aa..

.r tr

.:

. ''. I . .

I.

Pe vremeaSfdntului Apostol Petru, trdia o tdndrdfoarte credincioasd,milostivd, harnicd Si iscusitit, numitd Tavita. La un momentdat, Tavitas-a imbolndvitSi a murit. Acesteveniment intristat mult pe creStiniilocului care, a auzindcd SfdntulPetru se aflir chiar atunci in cetate,au trimis cloibdrbali sd-l cheme. SfdntulApostolPetru a venitSia intrat in camerain carezdceafata. ingenunchiat s-a rugat lui Dumnezeu. A Si Apoi, azis: "Tavita,scoald-te!" Spreuimirea tuturor, tdndra a tnviat, iar Sfdntul Petru a incredinlat-o celor dragi. Mulli din cei care cruvdzut minuneaau crezutin Hristos Siauprimit botezulcreStin. ' Afldndu-se in inchisoare,SfdntulApostol Pavel a inceput la miezul noplii sd inat1erugdciuni cdtreDumnezeu. Imediat s-a/dcut un cutremur mare care a deschistoate uSile inchisorii, iar lanlurilu i-ou defficut. infricoSat, temnicerul a vrut sd se sinucidd. Credea cd cei inchisi au fugit. Atunci Sfdntut Apostol Pavet i-a oprit, incredinldndu-l nimeninu aplecat. cd In urma acesteiminuni, temnicerula inceputsit creaddin puterea lui Hristos Sis-a botezat. (din minunile sdvdrgite Sfin{ii Apostoli petru qi pavel) de

N. Viala Sfinlilor Apostoli Petru qi Pavel ne indeamndsd-L iubim pe Domnul nostru IisusHristos Si sd Sa facem cunoscutdinvdtrdtura tuturorcelor dinjurul nostru. Spune cefel poli deveniqitu mic misionarla bisericd,acasd",la in gcoald. ?. Redacteazdunscurttextprincare sdardjicumiipoli cinstipeSfinliiApostoliPetru qiPavel.

'%;"no;r-

at* "*t fu
@r.k/orn,

ary"fu ettl*,'kL
?.n* a"?",.t
/"e/rre'x,rLld ca4.nu4?/rr/nea

lr; att*"/c,u,
/,4-.-"/t

taa.ta

/rrt"A...

ary"fr/'- arq"tk/
,.747\

V'e./rtt lndLn:la *tl*td,

rfire,zt7tld,

una,

u' rct'/rtzrett, rur lm.tzenta,{' "or* C/n/atcz.ha


A

urlr;rno, y'"oo uohd in

r*o./ /u,t

Uo-**
,a-7\

t"t"a

eyrt.ht- 64-'h/
Y'a,?te,/ /u/dr.enrzr,udro{zr./nt,cror-e
/'.t'

""4t -r g. a.c/eu/rc, Onrre ey,art",n, a.r, it/ire, dnfd. lnf,r.e

t ^ tntve m.o7r.cu,(m.cl

/,'Va / U"rr"Z
g"ar*rl-/ '%a"""r-; t@"a./-"*

'%"""a""
. Coloreaz[imaginea.

Sftintul" Soan SacoblRomdnul


SfdntulIoan Iacob Romdnul s-andscutin ziuade 23 iulie 1913, din pirinfi credinciogi, Maxim qi Ecaterina, localitateacrdrniceni in (pe malul Prutului), aflatd,astdzi in judeful Botogani. La botez a pririit numele de Ilie, cdci s-a ndscut in preajma sdrbdtorii Sfhntului Ilie Tesviteanul. copilul Ilie a rdmas orfan de mic, cici ambii pdrin{i au murit: mama lacdtevazlle de la nagterea iar tatdl sduinrdzboi,numdrdndusa, se astfel printre eroii cdzuli pentru intregirea neamului. in aceste condilii, Ilie a fost crescutde bunica lui, carel-a ingrijit ca o adevdratd mamd,deprinzandu-lde mic cu rugdciunea,postul, cercetarea bisericii gi respectarea rdnduielilorcreqtinegti, sidindu-i astfelin sufletdrasostea deDumnezeu. Murindu-i qi bunica, a fost luat in grija unui unchi al sdu,care s-a ocupatcanepotul lui sdinvele carte. Dragosteade Dumnezeul-a determinatsi se ducd la mdndstirea NeamJ.Avea pe atunci 20 de ani. Nu dupi mult timp, a fost chematin armatd", acolo primind misiunea de a ingriji bolnavii din infirmeria regimentului. Dupd aceea, reintors la mdndstireaNeam{, unde, la g s-a aprilie I936,a devenitcilugdr, primindnumeleIoan. Fiind dornic de o via{i de rugdciunegi nevoin!6, tdndrul cdlugdr s-a indreptat spreJara Sfdntd.Ajuns acolo, dupd ce s-a inchinat la toite locurile sfinte,s-aretras intr-opeqterddinpusti-e, dupdcareaintratintr-o mdndstire,sfdntul sava cel sfinlit. Aici, a inceput sd fie prefuit pentru via{a sa aleasd rugdciunegi de priveghere. aceea, de De Sfantoliou, u fost fdcut preot qi numit conducitor al unui schit romdnescde la Iordan. Aici, vreme de cinci ani, aslujit mereusfdnta Liturghie,a spoveditgi a impirtdqit pe credinciogi, adresdndu-le cuvinte de m6nsdibre duhovniceascd. Dupd un timp, dornic de o via{6 de rugdciune gi meditaJie,s-a retras in mdndstirea sfantul Gheorghe Hozevitul, o veche a$ezarc monahald de pe valea pdrdului Hozeva, in preajma cdruia a trdit odinioardSfbntulProorocllie. Pel6ngdmdndstire,eraumai multe pegterisdpate st6nci,in care in au petrecut in post gi rugdciune multri cdlugdri romdni. intr-o astfel de pegterS, purta hramul SfdntaAna, a petrecut Sfhntul Ioan restul vie{ii ce sale.Aici se odihneape o scdndurd, NEd, medita sau scria po"rii, se frigul nop{ii qi argila din timpur zilei, foamea, setea,bbala gi fbd-*g luptAnd cu ispitele. cea mai mare parte a timpului gi-o petreceain rugiciune. Mdncanumai o dat6pe zi gi semulfumeadoar cu3-4 ore de somn.cdndnu seruga, cdntaimne duhovniceqti compuneapoeziiprin gi careii indemnapecregtinisdaleagdcaleace ducela sfinfenie rn ziua de 5 august 1960a adormit in Domnul, trecerca cele la vegniceindurerdndpe mul1i.Dupd2} de ani, c6ndconducerea mdndstirii sftntul Gheorghe Hozevitul a deschis peqtera, cei de fald l-au gdsit tofi pe Ioan parcd"dormind, trupul sdu fiind intreg, neatins de niii o stricdciune.Cuviosul Ioan a fost mutat in biserica mdndstirii Sfdntul Gheorghe Hozevitul, primind numele Hozevitul. prin fala raciei cu cinstitelesalemoagte perindd zilnic pelerini,inchinAndu-se cerAnd se $i ajutorgi intdrire. La20 iunie 1992a fost trecut in rdndul sfinJilor.pomenirealui se facein ziuatreceriisalela Domnul, adicdla 5 ausust.

Sf. Ioan Iacob

inJirtnerie - loc unde sunt ingrijitri bolnavii, care funcJioneazd obicei, de pe ldngd unit5li militare regiment - unitate mllitard, schit - mdndstire micd (situatd de obicei intr-un loc izolat) sauagezdmAnt monahal care se afld sub conducerea unei mndndstiri

Aplicafie practici
l.Realizeazd propria ta cdrticicd.urmdnd indicaJiile. a) Recunoagte momenteleprincipale ale vielii Sf6ntului Ioan Iacob ilustrate in imagini. b) Scriepe spatele fiecdreiimagini, in spaJiile liniate, ideeasugeratd aceasta. de

c) Decupeazd, ftecarc imagine.

B< dr d) Aqazdimaginile sub cealaltd",in una ordinea i desfbqurdrii int6mpldrilor. i


i

"": i i

e)capseaz' imaginile inlocrnile marcate iI W i

goan

gafrflty

,a,

l
j

1. Orice crea{ie artisticd ne ,,vorbeqte" qi despre autorul ei. Cit in d c u a t e n{i e p o e zi i l e urmdtoare, scrise de Sfhntul Ioan Iacob, spune ce ne dezvdluie acestea despresufletul robului lui Dumnezeu,Ioan Iacob. Preasfdntd Maicd SiFecioard, sufletuluimeu, x Nddejdea s
Tu eSti a meq mijlocitoare La Milostivul Dumnezeu.

De n-aifi revdrsattu zorii Peste pdmdntul adormit, Atunceaumbra cea de moarte Ar fi rdmas fird sfarSit. Iar astdzi,Preacuratd Maicd, Cdnd toli ne-am abdtut la rdu, De nu Tevei rugafierbinte, Ne pdrdseSteFiul Tdu!

di

Trimitesemnde pocdinla Poporului nedumerit $i^add iardqi la credin\d Pe sufletul cel rdtdcit! Dezleagd,Preacuratd Maicd, Cdtuselecelor robitri $i ddruieSte-leydbdare Creq tinilor ndpdstuili !

De n-ar avea in ceruri lumea ft &A' Rudeniedepe pdmdnt, Lu uSu milostivirii Atunci arfi-puitie viaya, Asemenea unui mormdnt! De nu erai Tu,primdvard A veacului inlelenit, 3 Ar fi rdmas de-apururi iarna $i soarelen-arfi zdmbit.

In brulele pdrinteSti

,,Cdndtatdl meu, cum zice psalmul, $i maica mea m-au pdrdsit!", Atunci Domnul cel din ceruri La sAnulmilei m-a primit. Deci sufleteal meu smerite, inaripeazil-te mereu, Prin ruga prea fierbinte spreDumnezeu. $i dragoste

Privind in inimd cu mintea, , Sacau{itainiculizvor Din care viaJase adapd Cu darul cel m6ntuitor. U rmeazdcaleamdntuirii, ;l Trdind in pace singurel $i toatdgrija cealumeascd S-o lepezi astdzipentru El.

,i;

Rdmasde mic orfan pe lume, Ca un copil al nimdnui Mi-am pus nddejdea mea spreDomnul Cerdndde-apururi mila Lui. Bunica, Dumnezeus-o ierte, Mi-a semdnat timpuriu de in suflet tainelecredinfei $i rodullor md fineviu. O, scumpamea bdtrdndsfdntd,
= .'.: Eu tot ce am ifi datoresc,

Cdci m-ai adusla cunoqtinJa Pdrinteluicelui ceresc.

2.De ce crezi cd mulli oameni igi doresc sd"viziteze fara Sfhntd, iar unii cilugiri iqi dorescs5 r[mdnd aco1opentru to atdv ia\a? 3. Realizeazd,impreund colegii tdi, subindrumareaprofesorului de religie o cSlitorie ,,imaginard"prin cu SfdntS.In demersulvostru pute{i folosi harta fdrii Sfinte, diapozitive, casetevideo, CD, planse, tara i lustr al i i,fo togr afi i cu Iocuri reprezentative din f ar a Sfdntd etc.

.[ast d# ,ufilu{rrs
1. Realizeazdo compunerecu titlul Sunt un bun cre;tin (!)/(?), in care sd vorbeqti despre cum ili indeplineqti misiunea creqtin qcoald, de la acasd,labisericS, cdndmergilajoacd aldturideprietenietc.

p 2. Anahzind mesajul oezieiurmdtoare, cumili pdstrezi curate scrie tu sufletulqitrupultiu.

Mama mea m-a invdtrat Sd vorbesc frumos, Sd mdport mereuclffet, Safiu cuviincios. - fine minte,fiul meu, Mi-a zis astdzi ea, SesupdrdDumnezeu De nufaci aSa!

Ingerasul tdu, itrispun, Este-ndepdrtat De-ai ldsat lucrul cel bun Pentru un pdcat. VorbaSifapta cea rea De le-aifolosit, SufletulSi inima fi le-ai murddrit.

mesajultextului urmdtor: 3.Formuleazd in provincia chinezdKiang-Nan, in vremurile mai vechi,era un obiceifrumos cere tncdSiazi este pe respectat alocuri. Dacd cineva treceala creStinism se boteza,acelaprimea un voal alb care era Si asezatpe capul convertitului cdnd se boteza. Voalul era pdstrat cu sfinlenie toatd viala Si cdnd convertitul murea, voalul de la botez, ii servea ca acoperitoare in sicriu. Voalul era semnul darului primit la botezSi culoarea lui albd simboliza curdtrenia care creStinulera dator sd o pdstrezetoatd pe viala. (Dr. GrigoreGh. Comga, mie depilde) O

Test dneufil*rorn
1. Completeazd corect enunfurile de sub ilustralii. Scrieaceleagi cuvinte in careuldin mijloc.DacE ai completatcorect,pe verticalaA-B, vei descoperi cine sunt oamenii care au luptat impotriva faptelor ilustrate.

1. Cei siraci nu mai suportauchinurile asupnrl1. uraupe ...... ll

7. Unii iudecitori ascultaude marlorii

6. Unii furau.decierau
2. In loc si imparti dreptatea,nici conducitorii nu erau la indl{imea chemirii 1or,fiind adesea

5. Igi ingropa banii pentru ci era impotriva milosteniei, fi ind

3. Unii oameni se inchinau la

4. Il desconsidera aproapelesdu deci pe siv6rqeapdcatul mdndriei sau al

2. Reconstituie numeleunorproorocidin silabele pe dateqi scrie-le spaliilepunctate:


a------.\--_-,--/

se __

a-'--___- -...=-/ oan


te

t o r B o, " i l
rut

,ftt="

:r-ri\r::,:

=.i-r:jli:*::ry:$iiii=:-+#f = rtsst dg s?t{r[nf,#,f*,


rebusul,vei obJine orizontala pe O Completdnd A-B cuvinte spusede Domnul nostruIisus Hristos cdnd era rdstignitpe cruce.
1. Oraq in care Iisus a fost primit ca un Impdrat. 2. Iisus a venit cilare pe el in drumul Sdu din Betania. 3. Aqa strigau cei care L-au int0mpinat pe Iisus. 4. Aqa se mai numegtesdrbdtoarea Intrdrii Domnului tn lerusalim. 5. Ziua in carea fost trddatIisus. 6.ilttddeazi pe lisus. 7. Numdrul lor este30 qi pentru ei a fost tridat Iisus. 8. A fost luat5 in Taini pentru ultima oard cu ucenicii. 9. A fost binecuv6ntati qi fr6ntd de Iisus la Cina cea de Taini. 10.A fost binecuvAntatin paharul pe care l-a dat Iisus ucenicilor sdbea din el. 11.Ziin careavut loc Cina cea de Taini. 12.Dlpd, Cina ceade Tain[ Iisus a plecatin aceastd gridinS, si seroage. 13. Cu El vorbeaIisus cdnd se rusa. 14. il int[rea pe Iisus c6nd se rugi. 15. La el a fost dus Iisus dupd ce a fost prins. 16. La el L-a trimis arhiereuliudeilor pe Iisus. 77.EiL-au condamnat moarte. la 18.La aceasta fost condamnat a lisus. 19. Pe baza acestormdrturii a fost condamnat Iisus. 20. Cdnd a cdntatcocoqul gi-a adus aminte cd Iisus i-a spusci se va lep[da de El. 21. Cu ea a fost imbrdcat Iisus dupi ce L-au dezbrdcatde hainele Sale. 22. Deqi era din spini, I-a fost pusdpe cap,in semn de batjocuri. 23.I-a fost pusdin mAndin semnde batjocur6. 24.La acestfel de moartea fost condamnat Iisus. 25. Acdrat-o in spateqi a fost rdstignit pe ea. 26.I1ajutd,pe Iisus si carecrucea. 27. Dealul pe care a fost rdstignit Iisus. 28. Ord a dupS-amieziilacaremoareIisus. 29. Zi in caremoareIisus. 30. Ei il daujos de pe crucepe Iisus. 31. In el esteinfEqurat trupul lui Iisus. 32.In el esteingropatIisus. 33. S-a intdmplat cu Iisus a treia zi dupd, punereain morm6nt. 34. S-au dus la mormAnt si-i ungd trupul cu miresme. 35. A dat la o parte piatra de morm6nt. 36. Aqa se numegtesirbdtoareainvierii Domnului. 37.Marna sa,Fecioara..., a fost tot timpul aldturi de Iisus. 38. $i lor li S-aardtatIisusdupainviere. 39. Acolo S-a ?ndlfatIisus la patruzecide zile dupd Inviere. 40. A fost trimis Apostolilor dupd inallarea la cer(2cuvinte).

rtffit ds errg;bur#'re
1. Numeroteazdcele zeceporunci in ordineaexistentdpe TableleLegii. Puneacelaginumdr in dreptul explicaliilor corespun zdtoarc . I Sa nu iei numeleDomnului Dumnezeuluitdu in desert. Sd i_J nu ucizi.

s6-{iinsuqeqti cenu-{i ceea i* t "e nu doregti aparfine;

t-j Sd nufuri. l Eu suntDomnul Dumnezeultdu. sd nu


ai altridumnezeiafard de Mine.

t: rl

;*J sdnu te inchini la stelelecerului; -'r


sdparticipi duminica Ia SfdntaLiturghie; sd nu te porfi necuviinciosin bisericd; sdnu-i superipe pdrinli gi sd-i asculfi; sd nu primejduiegti viala cuiva; si-{i inchini via{a lui Dumnezeu;

|l S,tnufii desfrdnat.
Sd nu-lifaci chip cioplit Si nici unfel de asemdnare vreunuilucru, sd nu te a inchini lor nici sd le slujeSti. Adu-li aminteziua odihneisd o sfinleSti. |.---.1 ]Sd nu doreqtinimic din cdte are
qproapele tau.

il

sd nu te inchini .-Jomenegti; la lucruri fbcute de mAini

il
*

si nu vorbegti urdt despreDumnezeu; sd-L iubegticel mai mult pe Dumnezeu; si muncegtiin timpul celor gase zile ale

JCinsteSte pe tatdl tdu Sipe mamata. Sd nu mdrt.uriseSti strdmb impotriva *J aproapetutMu.

\n.

'*JsdptdmAniigi sd sdrbdtoreqtiziua a qapteaca zl


de odihnd inchinatd Domnului;
* '--i i*-"i []

s6-i iubeqtiqi sd-i asculli pe pdrinfi; sdnu lagi pe cinevasd moardde foame; sdnu te uitrila revisteqi filme necuviincioase; sd nu iei nimic din ce nu esteal tdu; sd ai respectfaldde trup; s5 nu dai vina pe cineva pentru o faptd pe care nu a frcut-o; sI nu min{i; sd inapoiezi ceeace ai imprumutat; s5-Jirecunoqti toategregelile; sd te rogi pentru parinlii tai; sdrecunoqticd egti creqtinortodox.

2. Gdsegte fragmentedin lecturile citite de tine in caresuntincdlcateuneleporunci. impreuni cu colegii tdi organiza{io discufie, avdndin vedereqiurmdtoareleintrebdri: - Ce porunci au fostincdlcate? - Persoanele care au inc5lcat poruncile, au fost pedepsite? ce? De - Cum pot fi indreptate pdcatele sdvdrgitede acestepersoane? - Voi cum a{i putea opri o persoandsd incalce voia lui Dumnezeu?Dali exemple. 3. Joc:,,Euincep,tu continui... " Tofi colegii imagina{i-v5o povestedespreun copil careobignuieqte nu iqi asculte sd pdrinlii. . Povestea sd o inceapd un elev qi sd fie continuatdpe r6nd de ceilalli. . Fiecare elev s[ formuleze cdte un enunf prin care sd arate urmdrile neascultdrii pdrinfilor in familie, in grupul deprieteni gi la gcoald. . Da{i sfaturi acestui copil neascultdtorpentru a-l alutas6-qi cinsteasci pdrin{ii.

iJ

n
ij il
* i-]

l;

n
J

ffT?==='*".
?HE:.=':::'i::.=

rtusfi d,g 0troil"il,tfrilrtr,


l. a)Precizeazdindiciiledupdcarepot fi recunoscu{isfin{ii din imaginile demaijos. b) Scrienumelesfinlilor din aceste imagini. c)Precizeazdzlleledeprdznuireale sfinlilor din imaginile urmdtoare.

INDICII: NUME:

oern sAneAtoRtRtr:

DATASARBATORTRTT:

2. a) Inconjoard doar cuvintele care exprimd insugirile(virtulile) sfinlilor recunosculiin imaginile de mai sus:

ur6

egoism smerenie

rdutate bldnd{e cural

wednicie n6dejdea

cumptarea dragosk creffnla nedreptate ingamfare drePt ascultare mandria laqitatna

b) Alcdtuiegte scurttextprin caresdjustifici prezen[avirtulilor sfinlii despre un la careai inv5latin acest capitol.

3, Precizeazd modalitdlidecinstirealesfinJilordespre careai inv[lat in acest capitol.

furnruglr*i ta trgt#,t*i{lsrsFtlnd,.

l. Organizeazd"impreund colegii tdi, subindrumareaprofesorului de religie, o discuJiedespremodul in cu carecreqtinii sepregdtesc pentruintdmpinareasdrbdtor Na;terii Domnului. Ii 2. Otganizati-vdin_echipe. Realiza{i in cadrul fiecdrei echipeafi;e caresdprezinte cdt mai multe aspecte legatedemodul sdrbdtoririiNa;teriiDomnurui.Face{io expozilie! inainte de a incepe lucrul, luafi in disculie aspectecare sunt striine modului corect de a sdrbdtori Na;tereaDomnului (de exemplu:Spe.r sd9d;tig multribani anul acestala colindat; S-arputea sd ajung ;i pe la bisericd, cd doar n-am maifost de la Pa;ti pe acolo; in prima zi de Crdciun, voifi pe pdrtie de ti prlmo ord a diminelii, doar e vacanld,nu-i a;a?; Abia a;tept sd vind Crdciunul,cdct voi *dnro pe sdturateo mullime de bundtdtrietc.).

Prin sticla aproape inghelatd a ferstrei, vdd cum cad fulgi mari de zdpadd. Nori cenuqii plutesc deasupra satului pregdtit de sdrbdtoare. Mirosul cartofilo, ,i t" ,o, orui in sobd se rdsp1nieste in cameraluminatd de limbile defoc celdsnescdinjarul dogoritor. Peste cdteva zile va fi Anul Nou . Atunci vor rdsina din nou clopoleii qi frumoasele urdturi ale Dupd obicei, sdrbdtoritul familiei va fi atunci bunicul *ru, ," poartd numele Sfyntului P_lltguSorului. Vasile. Din sertarul bibliotecii scot clopolelul care, dupd un an de aqteptare, umple cameracu clinchetul sdu vesel. - Cume,Laurenliu, {i-aipregdtiturdtura? - Da, bunicule,de-abiaastept mergcupluguSorul. sd - Ia, spune-mi, rog, Stiitu ce este,,pluguSorul" ? te - $tiu, bunicule,cum sd nu...! e poeziape care o spun copiii de Anul Nou cdnd strigd veseli ,,Hddi! Haddi! ... " Doar n-o sd-mispui acumcd tu nu Stiiceesti? - $tiu,stiu, cumsd nu7 Cdnderamcatine, mergeam cupluguqorul,dar atuncitotul era...attfet. - T^" bunicule, rog, povesteSte-mi... era? cum - In aiunulAnului Nou, ne imbrdcamtoli in hainedesdrbdtoareSi, purtdnd in mdini zurgdtdigdldgioSi, buhaiul ce mugeadin greu si bice carepocneau de se auzeaude la uniapdt la celdlalt al sitului, *"rgno* de la o casdla alta, rostind urarea ce-ostiam de la pdrinlii nostri; Ahooo!... Ahooo... ! Ci dinmun{iintunecoSi, s ,,Sear e SfantuluiVa i Ie Sd fitri, boieri, sdndtosi, Fie-vdboieri debine SearaSfdntuluiVasile Demultisor a-nserat Sdvdfie tot sprebine, Darnoi amintdrziat La multri cu sdndtate, ani SdvddeaDomnul de toate, Deuratammaiura, S-aibdSiplugarii parte ! Dar ne temem c-om 'nopta Haddi...! Hdddi...! nu suntemdep e-acoIea, Oprili, copii!" $i - $ivdprimeau toli gospodarii? - Daaa, taarefrumos mai era! Totri sdtenii neprimeau cu maredrag. Dupd ce treceam la toli oamenii pe din sat, ne grdbeam sd aiungem acasd cdci, la miezul noplii, toatefimilttle din sat meigeau la bisericd, pentru a-I mul\umilui Dumnezeu pentru anul ce a trecutSi a primi binecuvdntarea pentri anut ce urma sd vind.Astdzinumaivin cu tolii labisericd... Dar tu defaci cu clopolelul acela? Ia spune-mice urdturd ai pregdtit tu pentru anul acesta?Hai sa facem o repetilie! Cespui?
* leclie din orele aflate la dispozipia profesorului

6BN978.606-807E-04.5