Sunteți pe pagina 1din 25

PROIECT EDUCAŢIONAL

CDI
(centru de documentare şi informare)
CENTRU DE LECTURĂ
Propunător
Prof. Costin Melinda
Şcoala cu clasele I- VIII Nr. 2 Baia Sprie,
Maramureş
LECTURA
Oază de lumină pentru
oamenii adâncurilor
Mihai Ion
Luca
Emines
cu Caragial
e
Ion Ioan

Crean Slavic
gă i
MARII CLASICI
„Cartea e corp spiritual, e
un fel de cârjă pentru mersul
spre absolut şi orice pagină
scrisă e o seducţie la distanţă,
o erotică a depărtării”

Gabriel Liiceanu
ARGUMEN T
LECTURA

• Ocupă un loc esenţial în devenirea umană


• Are un rol important în munca educativă
• Se impune ca necesitate intelectuală
• Influenţează personalităţile aflate în formare
• Dezvăluie taina pe care cărţile o ascund

Acest lucru şi-l propune proiectul de faţă


lansând o invitaţie subtilă tuturor celor
interesaţi să redescopere plăcerea şi
necesitatea lecturii.
CENTRUL DE DOCUMENTARE SI INFORMARE
• Dinamizează şi modernizează parcursurile
pedagogice
• Formează deprinderi de învatare autonomă
• Stimulează dezvoltarea gustului pentru lectură
al elevilor
• Asigură accesul liber la informaţie
• Permite promovarea unei pedagogii centrate pe
elev
• Răspunde nevoii de informare a profesorilor şi
elevilor
• Vizează calitatea în educaţie prin implicarea
comunităţii şi a partenerilor din exteriorul
unităţii şcolare
PROFESORUL DOCUMENTARIST

• Proiectează şi planifică activităţile din cadrul CDI.


• Este membru în echipa de proiecte a şcolii
• Se ocupă de formarea documentară a utilizatorilor CDI
• Gestionează fondul documentar al CDI
• Informează asupra noilor achiziţii ale CDI
• Relaţionează cu parteneri externi unuităţii şcolare.
PROIECTUL CDI
Respectă viziunea şcolii şi dă viaţă ţintelor
propuse în proiectul şcolii prin obiectivele sale
generale ( OG ):

• OG1 Gestionarea resurselor documentare


• OG2 Organizarea şi funcţionarea CDI
• OG3 Punerea în practică a unei politici
documentare
• OG4 Accesul la cultură şi civilizaţie
Tema proiectului vizează ultimele două obiective
generale şi unele obiective derivate ale acestora:

Elaborarea unor proiecte care să dezvolte gustul


pentru lectură

Derularea unor activităţi ce vizează dobândirea


autonomiei în învătare

Activităţi de aprofundare a cunoştintelor sau de


recuperare a elevilor aflaţi în dificultate.

Dezvoltarea de parteneriate
Promovarea imaginii instituţiei
Organizarea de expoziţii, simpozioane....
Promovarea fondului documentar
CDI – LOC PRIVILEGIAT PENTRU LECTURĂ
• Pune la dispoziţia elevilor fondul său
documentar
• Utilizează informaţii pe diferite tipuri de
suporturi
• Iniţiază elevii în căutarea de informaţii şi în
cercetarea documentară
• Dezvoltă practici diversificate de lectură
• Pune în practică proiecte de animaţie
culturală
• Oferă un spaţiu de lectură confortabil şi
atractiv
Joacă un rol pedagogic important în viaţa
şcolii, asigurând calitatea evoluţiei şcolare.
FORME DE INCITARE LA LECTURĂ

• Clubul de lectură
• Lectura întreruptă
• Schimbul de cărţi
• Întâlniri cu realizatorii unei cărţi
• Concursurile de lectură
• Masa rotundă
• Cercuri literare sau de teatru
• Editarea unor reviste şcolare
• Vizite la manifestări consacrate cărţii.
CDI
CENTRU DE LECTURĂ

LECTURA
Oază de lumină pentru oamenii
adâncurilor
SCOP - Stimularea şi dezvoltarea gustului
pentru lectură al elevilor
COORDONATORI DE GRUP ŢINTĂ
PROGRAM • Elevii claselor a V-a
• Directorul unităţii – a VIII-a
şcolare
• Profesorul LOCUL DESFĂŞURĂRII
documentarist • Centrul de
documentare şi
• Profesorul de limba informare
şi literatura română
• Sala de spectacole
• Profesorul de a şcolii
geografie • Librăria „Mihai
• Profesorul de Eminescu”
istorie • Biblioteca
• Profesorul de judeţeană
muzică
ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
• Existenţa în şcoală a • Elevi din medii
unui CDI. sociale cu venituri
• Cadre didactice bine reduse
pregătite • Nivelul cultural
• Realizarea unor scăzut al familiilor
proiecte anterioare • Lipsa fondurilor
• Entuziasmul elevilor extrabugetare
faţă de activitatile • Invazia
extraşcolare audiovizualului
• Colaborarea cu CCD, • Absenţa motivaţiei
ISJ, Primăria şi intrinseci a lecturii
librăriile • Scăderea numărului
• Susţinerea oferită de de cititori
unii părinţi • Lipsa culturii de
• Modernizarea proiect a unor
parcursurilor dascăli
pedagogice
ANALIZA SWOT
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
• Formarea continuă a • Influenţa
cadrelor didactice internetului
• Dezvoltarea • Cultivarea violenţei
parteneriatelor cu prin mass-media
librăriile, editurile, • Programele şcolare
tipografiile încărcate
• Extinderea • Dezinteresul unor
proiectului la nivelul elevi faţă de tema
celorlalte şcoli proiectului
• Înfiinţarea în şcoală • Lipsa de răbdare a
a unui concurs şcolarilor
periodic de literatură
• Colaborarea dificilă
• Adaptarea procesului cu familiile elevilor
educaţional noilor
cerinţe. • Resursele materiale
precare ale părinţilor
IMPLEMENTARE
• Tema proiectului este anunţată la începutul
anului şcolar prin afişe expuse în şcoală.

• Urmează constituirea echipei de proiect,


căutarea sponsorilor şi stabilirea
parteneriatelor.

• Se vor stabili activităţile, responsabilii


acestora şi termenele de îndeplinire.

• Profesorii vor selecta câte 16 elevi din


cls. V- VIII pe baza unui chestionar.
Proiectul a debutat în data de 06.10.2008,
începând cu orele 13 00
ACTIVITATEA LOC/DATA RESPONSABIL
Cls. V- VIII ORA
1. SĂ-I CUNOAŞTEM PE MARII CLASICI CDI
•Clasele se împart în patru grupe a câte patru Prof.
elevi. 6. oct. 2008 documentarist
•Fiecare clasă va trage la sorţi un scriitor Ora 13-15
•O grupă va realiza fişa biografică, alta harta Prof. română
călătoriilor, a treia va explica importanţa
istorică a locurilor, iar ultima va căuta
imaginile potrivite. Prof. istorie
•Se vor realiza colaje, portofolii, planşe şi se
va realiza o expoziţie a acestora Prof. geografie
•În final grupele vor face turul galeriei.

2. EXPOZIŢIA GRUPELOR CDI


•Va fi completată de volume, albume, portrete 13. oct. 2008
prin schimb interbibliotecar. Ora 13-15
•Va fi vizitată de colegi şi profesori
ACTIVITATEA LOC/DATA RESPONSABIL
Cls. V-VI ORA

3. ATELIERE DE CREAŢIE CDI Prof.


• Se vor realiza eseuri de tip portret şi desene 20. oct. 2008 documentarist
reprezentând personaje din opera clasicilor. Ora 13-15
•Portretele vor fi completate cu replici celebre Prof. română
•Planşe Cum îl văd eu pe……
Prof. desen
4. CONCURS LITERAR
•Recitări din M. Eminescu ( coloană sonoră CDI Prof. muzică
Balada lui C. Porumbescu şi Anotimpurile lui 27.. oct. 2008
Vivaldi).
Ora 13-15
•Interpretare de rol
•Recunoaşteţi scriitorul, opera, personajul.
ACTIVITATEA LOC/DATA RESPONSABIL
Cls. VII-VIII ORA

5. EXERCIŢII DE LECTURĂ

Pornind de la operele lui Eminescu, CDI


Creangă, Caragiale şi Slavici.
03.noi. 2008 Prof.
•Lectura întreruptă documentarist
•Interpretări de titluri Ora 13-15
Prof. română
•Lectură pe roluri
•Identificarea citatelor celebre şi preferate
•Prezentarea carţii lecturate
•Lectura unor fragmente reprezentative
ACTIVITATEA LOC/DATA RESPONSABIL
Cls. VII-VIII ORA
6. FILMUL SI OPERA I
•Elevii vor lectura anterior Moara cu noroc CDI
de I Slavici şi Amintiri din copilărie de I.
Prof.
Creangă
10. noi. 2008 documentarist
•Vor fi împărţiţi pe şase grupe.
Planşă cu mijloacele de caracterizare Ora 13-15
Portrete ale personajelor importante Prof. română
Citate reprezentative pentru trăsaturi
Eseu-caracterizarea personajului … Prof. desen
Reprezentare pe hartă a spaţiilor
Selectare de imagini adecvate temei Prof. geografie
7. FILMUL SI OPERA II
•Vizionarea ecranizărilor CDI
•Dezbaterea observaţiilor într-o masă 17 .noi. 2008
rotundă
Ora 13-15
ACTIVITATEA LOC/DATA RESPONSABIL
Cls. V-VIII ORA
8. VIZITA REALĂ Tipografia Prof.
•Etapele parcurse de un manuscris Marinex documentarist
•Condiţiile de împrumut şi consultare a Biblioteca
volumelor judeţeană Prof. română
•Spaţiile şi cataloagele unei biblioteci Libraria
•Oferta editorială M. Eminescu Prof. desen
•Notarea impresiilor 29. oct. 2008
Prof. muzică
9. VIZITA VIRTUALĂ
•Site-uri şi librării on-line Prof.
•Ediţii diferite ale clasicilor români CDI informatică
•Chestionar 15. dec. 2008
•Dezbatere Ora 14-16 Prof. ed.
tehnologică
ACTIVITATEA LOC/DATA RESPONSABIL
Cls. V-VIII ORA

10. LA SFÂRŞIT DE DRUM


CDI Directorul
Sala de şcolii
•Prezentarea piesei O scrisoare spectacole a Prof.
pierdută de I. L. Caragiale. şcolii documentarist
•Expozitia materialelor realizate în Prof. română
derularea proiectului. Prof. desen
•Prezentarea Power Point a etapelor 16.ian. 2008 Prof. muzică
parcurse Ora 12-15 Prof. geografie

•Premierea elevilor ( cărţi, DVD cu Prof. istorie


ecranizări, albume, diplome etc ) Prof.
informatică
•Notarea impresiilor elevilor, Prof. ed.
profesorilor şi invitaţilor Tehnologică
EVALUARE

• Proiectul debutează cu o evaluare


iniţială a elevilor pe baza unui
chestionar.
• Evaluarea pe parcurs se efectuează tot
cu ajutorul chestionarului
• Cea finală se va realizează prin
intermediul portofoliilor, eseurilor şi al
însemnărilor din albumul cu impresii.
VALORIFICAREA PROIECTULUI

• Utilizarea informaţiilor dobândite în cadrul


orelor de limba română
• Materialele realizate vor rămâne în CDI
• Realizarea unui DVD şi a unei prezentări Power
Point care sa popularizeze activităţile
desfăşurate
• Înfiinţarea la nivelul şcolii a unui concurs
semestrial de literatură pe baza unei biografii
date
• Lansarea în următorul semestru a unui proiect
similar , având ca punct de pornire alte patru
personalităţi : Arhimede, Newton, Pitagora,
Einstein.
CHESTIONAR
Iniţial
1. Lectura pentru mine reprezintă:
a). o plictiseală
b). o plăcere
c). o aventură
d). o călătorie
e). o relaxare
Argument.....................................................
7. De ce îmi place sau nu îmi place lectura ?
Argument.....................................................
8. Ce factori pot împiedica lectura?
Argument.....................................................
9. Reuşeşti să fii performant la şcoală fără să citeşti?
Argument.....................................................
11. Cât timp obişnuieşti să acorzi lecturii?
12. Ce sunt cărţile pentru tine?
13. Ce reprezintă în concepţia ta un autor?
14. Defineşte cartea din perspectiva experienţei tale?
15. Ce citeşti de obicei?
16. De ce nu le place elevilor să citească?
UTILITATEA CĂRŢII ŞI A LECTURII

2. A fost şi îi este utilă lectura umanităţii?


3. Defineşte cartea din perspectiva experienţei tale?
4. Cum acţionează cărţile asupra cititorului?
5. Imaginează-ţi o lume fără cărţi. Cum ar fi aceasta?
6. Care crezi că pot fi locurile potrivite pentru lectură?
7. Când şi unde îţi place să citeşti?
8. Care crezi că sunt efectele cărţii asupra cititorului?
9. De ce are nevoie omul să citească?
10. Ce părere ai despre nevoia si utilitatea cărţilor în
munca educativă?
12. Ce soluţii am putea găsi pentru ai face elevii să
îndrăgească lectura?
14. Ce loc ocupă filmul în lumea cărţilor?
15. Cum putem să ne dezvoltăm imaginaţia?
16. Este sau nu nevoie ca o persoană să se ocupe de
orientarea lecturii elevilor?
18. Cine ar trebui sau ar putea face asta?