Sunteți pe pagina 1din 17

21septembrie 2012

IFPS

1
metodă de determinare a venitului impozabil,
estimat prin intermediul analizei situaţiei fiscale
a persoanei fizice, utilizînd informaţii din alte
surse decît dările de seamă fiscale ale persoanei
respective:
a)metoda cheltuielilor;
b)metoda fluxului de mijloace băneşti;
c)metoda proprietăţii.

2
orice sursă pasibilă să furnizeze documente,
informaţii, explicaţii şi/sau alte probe
referitoare la persoana fizică supusă
verificării şi/sau referitoare la situaţii similare
produse în condiţii similare relevante pentru
estimarea venitului impozabil prin metode
indirecte.

3
 Persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii
Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător
şi care:
 a) în perioada unui an fiscal, începînd cu 1 ianuarie
2012, obţin proprietăţi (bunuri imobiliare, valori
mobiliare, mijloace de transport, mijloace băneşti) ce
depăşesc cumulativ suma de 1 mln. de lei, cu excepţia
persoanelor fizice proprietari ai bunurilor imobiliare
care au început construcţia pînă la 1 ianuarie 2012, iar
înregistrarea la organul cadastral au efectuat-o după
aceasta dată;
 b) efectuează pe parcursul unui an fiscal, începînd cu 1
ianuarie 2012, cheltuieli individuale, altele decît cele
specificate mai sus, ce depăşesc suma de 500 mii lei.

4
Declararea pînă la 31 decembrie 2012
a mijloacelor băneşti deţinute la
01.01.2012 în sumă mai mare de 500 mii
lei. În cazul în care suma disponibilului era
mai mare de 1 mln. de lei persoana fizică
are obligaţia de a anexa la declaraţie
documentele ce confirmă acest disponibil.

5
Sumele declarate nu vor fi supuse
impozitării sau unui control privind
sursele de venit sau alte aspecte. Suma
respectivă va servi drept temei pentru a
dovedi ulterior, în cazul unor tranzacţii,
diferenţa dintre suma venitului impozitat
şi suma venitului estimat prin metode
indirecte.

6
Cetăţenii care au dispus la 1 ianuarie 2012
de mijloace băneşti în sumă de pînă la 500
mii lei nu au obligaţia de a depune
Declaraţia cu privire la disponibilul de
mijloace băneşti (DDMB). Dar acest fapt nu-
i lipseşte pe aceşti cetăţeni de dreptul de a
utiliza suma de 500 mii lei (presupusă a fi
disponibilă la 01.01.2012 pentru fiecare) ca
dovadă a diferenţei dintre suma venitului
impozitat şi suma venitului estimat prin
metodele indirecte. Această mărime de 500
mii lei este expres prevăzută de Codul
fiscal.
7
Cetăţenii vor beneficia de dreptul de a utiliza
doar 500 mii lei pentru acoperirea diferenţei
dintre suma venitului impozitat şi suma
venitului estimat prin utilizarea metodelor
indirecte.
Suma mai mare de 500 mii lei se va considera
ca venit obţinut în anul 2012 şi respectiv va fi
impozitată conform legislaţiei în vigoare.

8
disponibilul la data de 1 ianuarie 2012
era depus la contul deschis într-o instituţie
financiară:
din ţară – extrasul din cont eliberat de
instituţia financiară;
din străinătate - extrasul din cont
eliberat de instituţia financiară din străinătate în
original, cu traducere în limba de stat, cu
excepţia celor întocmite în limba rusă şi
engleză, autentificată notarial;

9
 Mijloacele băneşti, la data de 1 ianuarie
2012, erau date în împrumut - copia
contractului de împrumut şi/sau
certificatul eliberat de persoana care a
primit împrumutul. În cazul în care
persoana care a luat împrumutul este din
străinătate - documentele în original, vor fi
traduse în limba de stat, cu excepţia celor
întocmite în limba rusă şi engleză, şi
autentificate notarial.

10
 Mijloacele băneşti erau păstrate în numerar:
confirmarea disponibilului se va efectua
prin depunerea acestora pe conturile
bancare deschise la instituţiile financiare
din ţară şi obţinerea extrasului din cont care
confirmă suma existentă în cont la data de
1 noiembrie 2012. Diferenţa dintre
disponibilul în numerar la 1 ianuarie 2012 şi
soldul la 1 noiembrie 2012 va fi luat în
consideraţie în cazul confirmării
documentare a sumei cheltuite.
11
 Locul depunerii – IFS teritorial în raza căruia
se află domiciliul;
 Modul depunerii – pe suport de hîrtie cu
înmînarea recipisei;
 Data limită de depunere – 31 decembrie
2012;
 Modul de completare – aprobat prin Ordinul
Ministrului finanţelor nr. 96 din 20.08.2012

12
să efectueze şi să înregistreze orice
tranzacţie în mod legal, în special cele de
vînzare/cumpărare a imobilelor, mijloacelor
de transport altor bunuri costisitoare şi la
preţurile care au avut loc în realitate;
să solicite salariile şi alte venituri în mod
legal refuzînd „plicurile” şi alte instrumente
ale economiei tenebre;
să solicite bonurile de casă;
 să transmită banii cîştigaţi peste hotare
prin căile de transfer legale (nu prin
intermediul şoferilor) sau să-i declare în
vamă păstrînd documentele respective;
13
 să depună pînă la 31 decembrie 2012, la
inspectoratul fiscal teritorial după locul de
domiciliu, declaraţia cu privire la disponibilul de
mijloace la situaţia din 01 ianuarie 2012, acţiune de
o singură dată;
 să depună anual, către 31 martie, Declaraţia cu
privire la impozitul pe venit declarînd pe deplin
toate veniturile impozabile;
 în cazul în care vor fi incluşi în lista pentru control,
să depună declaraţia cu privire la proprietate şi să
colaboreze cu organul fiscal acesta dîndu-i
posibilitatea de a fi scutit de amenzi.

14
 acordă consultanţă prin intermediul Secţiei asistenţă
contribuabili la numărul gratuit de telefon 0 8000 1525 ;
 acordă consultanţă în oficiile organelor fiscale;
 desfăşoară seminarii pentru diferite categorii de
contribuabili;
 asigură contribuabilii cu formulare a DDMB;
 popularizează metodele şi mecanismul lor de aplicare prin
intermediul surselor de informare în masă, precum şi prin
afişe şi foi volante difuzate în locuri publice (ambasade,
primării, birouri vamale, etc.);
 asigură în condiţii de confidenţialitate primirea de la
cetăţeni a DDMB;
 asigură aplicarea corectă a metodelor şi surselor indirecte
pe tot teritoriul ţării prin intermediul unei subdiviziuni unice
din cadrul IFPS.

15
Concluzie
 Startul metodelor indirecte este dat.
 Organele fiscale sînt gata de a recepţiona

declaraţiile cu privire la disponibilul de


mijloace băneşti.
 Depunerea declaraţiei cu privire la

disponibilul de mijloace băneşti este în


folosul cetăţenilor.
Mulţumesc!

17