Sunteți pe pagina 1din 31

CARACTERISTICI LEGISLATIVE

PRIVIND LEGISLAȚIA GENERALA IN


DOMENIUL SIGURANȚEI
ALIMENTARE .
REGULAMENTUL (CE) NR. 178/2002
Introducere
Legea generala a
Legislația alimentară alimentelor este
urmărește unul sau mai reprezentata de
multe obiective generale Regulamentul CE 178/2002
privind un nivel ridicat de care stabilește cerințele legii
protecție a vieții și sănătății alimentelor si procedurile de
siguranța alimentara .

Regulamentul asigură
calitatea produselor
alimentare destinate
consumului uman şi a hranei
pentru animale.
Principiile generale ale legislației
alimentare

• Analiza riscului

Au la • Principiul
precauției
baza: • Protecția
intereselor
consumatorilor
Principiile transparenței

Consultarea
publicului

Are la
baza:

Informarea
publicului
Obligațiile generale în comerțul
alimentar

Principalele obligații in comerțul


alimentar se refera la:
• Produsele alimentare importate în
Comunitate
• Produsele alimentare exportate din
Comunitate
• Standarde internaționale
Cerințe generale ale legislației
alimentare

Principalele cerințe generale ale legislației alimentare se refera la:


• Cerințe privind siguranța produselor alimentare
• Prezentare
• Responsabilități
• Trasabilitate
• Responsabilități în domeniul produselor alimentare: operatorii din sectorul alimentar
CARACTERISTICI LEGISLATIVE
PRIVIND IGIENA PRODUSELOR
ALIMENTARE
REGULAMENTUL (CE) NR . 852/2004
Introducere

În contextul revizuirii legislației


privind igiena produselor Regulamentul înlocuiește
alimentare („pachetul igienă”), Directiva 93/43/CEE, în scopul
regulamentul se axează pe de a institui o politică globală
definirea obiectivelor de atins și integrată aplicabilă tuturor
în materie de siguranță produselor alimentare
alimentară
Dispoziții generale și specifice

Toți operatorii din sectorul alimentar Operatorii din sectorul alimentar care
trebuie să se asigure că toate etapele desfășoară activități de producție
de care răspund, de la producția primară și anumite activități conexe
primară până la vânzarea se desfășoară trebuie să se conformeze dispozițiilor
într-un mod igienic, în conformitate cu generale privind igiena din partea A a
dispozițiile regulamentului. anexei I.
Sistemul HACCP
Operatorii din sectorul alimentar care desfășoară alte activități decât cele de producție
primară aplică principiile sistemului HACCP. Aceste principii conțin o serie de cerințe ce
trebuie respectate pe toată durata ciclului de producție, prelucrare care trebuie avute sub
control pentru a garanta siguranța alimentară:

definirea
identificare punerea în punerea în stabilirea unor
identificare aplicare a
a oricăror stabilirea aplicare și unor evidente care
a unor măsuri
riscuri care unor limite executare corective proceduri să indice
punctelor aplicarea
trebuie critice a unor pentru de
critice în efectivă a
prevenite, peste care proceduri cazurile în autocontrol
care care
acestor
eliminate este eficace de pentru a măsuri și să
controalele monitorizare
sau necesară monitoriza verifica faciliteze
sunt a relevă că
reduse la o re în eficacitate controalele
indispensa un punct
un nivel intervenție; punctele critic nu este a măsurilor oficiale ale
bile; autorității
acceptabil; critice; controlat; luate;
competente.
Cerințe aplicabile incintelor utilizate
pentru produsele alimentare
Cerințele pe
care trebuie ●


să fie întreținute în perfectă stare de curățenie;
să evite acumularea murdăriei, contaminarea pe
să le calea aerului, formarea condensului sau a
mucegaiurilor pe suprafețe;
îndeplineasc ●
să conțină un număr suficient de toalete cu jet de
apă respectiv de chiuvete amplasate corespunzător;
ă incintele din ●
să permită aplicarea unor mijloace de ventilare
naturală sau mecanică;
domeniul ●


existenta unor vestiare adecvate pentru personal;
încăperile folosite pentru produsele alimentare să fie
alimentar se iluminate natural și/sau artificial.

pot număra:
Cerințe pentru încăperile în care se
prepare sau se prelucrează
produse alimentare
În incintele în care
se prepară, se ●
podeaua să se prezinte în stare bună, să permită o
tratează sau se

ușoară curățare și dezinfectare;


prelucrează ●plafoanele să fie construite astfel încât să evite

produse alimentare acumularea murdăriei, formarea condensului,


apariția unor mucegaiuri;
structura lor trebuie ●ferestrele trebuie să prevină acumularea murdăriei;

să permită ●ușile să permită o ușoară spălare și dezinfectare,


aplicarea bunelor să aibă suprafața netedă și neabsorbantă;


●suprafețele care vin în contact direct cu produsele

practici de igienă să fie menținute în perfectă stare de curățenie.


alimentară și
anume:
Cerințe aplicabile echipamentelor

Toate ●
să fie curățate și dezinfectate;
instalațiile și ●
să fie construite din materiale care
echipament să permită curățarea și
dezinfectarea;
ele trebuie ●
să fie în așa fel amplasate încât să
să respecte permită o curățare
corespunzătoare a echipamentelor
următoarele și a zonei adiacente.
cerințe:
Deșeurile alimentare

Deșeurile alimentare și orice alte resturi trebuie să fie eliminate cât se poate
de repede din incintele în care se găsesc produsele alimentare, pentru a se
evita apariția unei contaminări. Este necesar să existe mijloace adecvate
pentru depozitarea și eliminarea deșeurilor și a altor resturi
Igiena personală

Orice persoană care lucrează în sectorul alimentar este necesar să respecte un nivel înalt de igienă, să aibă îmbrăcăminte de protecție, curată și Este interzisă manipularea produselor alimentare de către persoane care suferă de o boală ce poate fi transmisă prin alimente sau care prezintă diferite
corespunzătoare[47]. infecții, plăgi infectate[47].
Tratamentul termic

Orice proces de tratament termic care se


utilizează pentru un anumit produs este necesar
să aducă produsul care se tratează la o anumită
temperatură pe o perioadă de timp menționată și
să evite contaminarea produsului respectiv pe
parcursul procesării.
REGULAMENTUL (CE) NR . 853/2004
Introducere
Produsele alimentare de Astfel de riscuri
origine animală care figurează
în anexa I la Tratatul privind impun adoptarea
funcționarea Uniunii Europene
pot prezenta riscuri
unor norme
microbiologice și chimice. specifice de igienă.

Aceste norme vin în completarea


normelor stabilite prin
Regulamentul (CE) nr. 852/2004
privind igiena produselor
alimentare, care se referă, în
principal, la autorizarea operatorilor
din sectorul alimentar
Înregistrarea și autorizarea unităților

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația produselor
Unitățile care manipulează produse de origine animală trebuie să fie înregistrate de autoritatea competentă din statul membru respectiv.
alimentare, statele membre păstrează o listă actualizată a unităților autorizate.
Abordarea sectorială

În anexa II, regulamentul adoptă o abordare sectorială pentru a


defini dispozițiile specifice aplicabile igienei produselor alimentare
de origine animală. Pentru a ține seama de metodele de
producție tradiționale, autoritatea competentă poate admite
condiții specifice de aplicare a normelor de igienă pentru
sectoarele în cauză
REGULAMENTUL (CE) NR. 854/2004
Introducere
Parlamentul European și Consiliul au Au fost necesare norme specifice
stabilit conform Regulamentului (CE) nr. pentru controalele oficiale privind
852/2004 norme generale de igiena care
produsele de origine animală, astfel
se aplică tuturor alimentelor, iar conform
Regulamentului (CE) nr. 853/2004 s-au încât să fie luate in considerare
stabilit norme specifice de igiena care se anumite aspecte specifice asociate
aplică produselor de origine animală. acestui tip de produse.
Unitățile comunitare

Autoritățile competente autorizează unitățile care


respectă normele comunitare în materie de igienă a
produselor alimentare[49].

Operatorii din sectorul alimentar trebuie să acorde


autorității competente întreaga asistenta necesară
pentru desfășurarea controalelor, în special în ceea ce
privește accesul la spatii și prezentarea documentelor
sau a registrelor.
Controalele oficiale includ audituri privind bunele practici
de igienă și procedurile bazate pe HACCP (analiza
riscurilor și punctele critice de control), precum și
controalele specifice ale căror cerințe sunt definite în
funcție de sector (carne proaspătă, moluște bivalve,
produse pescărești, lapte și produse lactate)
Responsabilități şi frecvența
controalelor

Autoritatea națională
garantează controlul oficial
și corespunzător al
unităților de prelucrare a
cărnii. Natura și Sunt necesare o serie de
intensitatea controalelor calificări profesionale
trebuie să se bazeze pe o pentru efectuarea
evaluare regulată a controalelor oficiale.
riscurilor pentru sănătatea
umană și animală, precum
și pe aspectele legate de
bunăstarea animalelor.
REGULAMENTUL (CE) NR.
2073/2005
Introducere
Comisia comunităților Principalul obiectiv se referă la
responsabilitatea operatorilor din
Europene, a realizat un industria alimentară privind
regulament privind criteriile introducerea pe piață a produselor
alimentare periculoase în special a
microbiologice pentru celor care sunt susceptibile că ar
produsele alimentare. conține microorganisme patogene.

Prezentul regulament stabilește Prin prezentul regulament se


faptul că un instrument util pentru precizează faptul că operatorii din
prevenirea prezenţei sectorul alimentar au posibilitatea
microorganismelor patogene în de a alege alte metode de analiză,
alimente îl constituie prelevarea de în afara celor de referință atâta timp
probe din spațiul de producție şi cât aceste metode oferă rezultate
prelucrare al alimentului. echivalente.
Cerințe generale
Operatorii din industria
alimentară trebuie să se
asigure de faptul că
alimentele procesate de

operațiile la care sunt supuse materiile
către ei respectă criteriile prime şi alimentele se desfășoară sub
privind riscurile atenta supraveghere în ceea privește
microbiologice din anexa
respectarea normelor de igienă;
I. Pentru a realiza
acestea este necesar ca

siguranță alimentului poate fi
în toate etapele respectată pe tot lanțul de distribuție
producției să se respecte (de la producător până la
principiile HACCP şi
aplicarea unor bune
consumatori);
norme de igienă pentru a
fi siguri că:
Criterii de siguranță a produselor
alimentare

prezența bacteriei In ceea ce privește Pentru ca produsele


Listeria produsele destinate lactate să fie de o
monocytogenes; sugarilor se admite ca calitate satisfăcătoare
în compoziția lor să în ceea ce privește
aceasta trebuie să
existe Enterobacter prezența
fie absentă în 25 g sakazakii acest enterotoxinelor
de produs pentru microorganism stafilococice acestea
consum destinat trebuind să fie în acest trebuie să fie
sugarilor. caz absent în 10 g nedetectabile în 25 g
produs. produs.
Bibliografie
1. Masquelin , J., Légistique formelle; règles pratiques pour la rédaction des lois et arrêtes1953, Courtrai,: Éditions administratives. 102 p.
2. European, C. EUROPA - PRESS RELEASES - Press Release - Întrebări frecvente: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA)
la împlinirea a 10 ani. 2013 2013/07/08/08:04:45 [cited 2013 08.07.2013]; Available from: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-
869_ro.htm.
3. EFSA. ANNUAL REPORT RO - ar09ro.pdf. 2013 2013/07/08/08:08:22 [cited 2013 08.07.2013]; Available from:
http://www.efsa.europa.eu/en/corporate/doc/ar09ro.pdf.Comisia Europeană and D.G.S.ş. Consumatori, Oficiul Alimentar și Veterinar (OAV)
2011, Irlanda: Comisia Europeană.
4. MacMaoláin, C., EU food law : protecting consumers and health in a common market2007, Oxford: Hart.
5. Uniunea Europeană Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor
și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în
domeniul siguranței produselor alimentare, in Reg. CE. 178/2002, C. Europena, Editor 2002, © Uniunea Europeană, http://eur-lex.europa.eu/,
1998-2014: Bruxelles.
6. Liviu Rusu , Simona Radulescu , and Nina Patru, Siguranta Alimentara-Legislatie2010, Bucuresti: Spiru Haret.
7. European Commission, Documents1999: European Commission, Directorate General for External Relations.
8. M. Fogden, Meat and Livestock Commission, and M. Keynes, Hygiene, in EU Food Law: A Practical Guide, K. Goodburn, Editor 2001, CRC.
9. Uniunea Europeană Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor
alimentare, in Reg. CE. 852/2004, C. Europena, Editor 2004, © Uniunea Europeană, http://eur-lex.europa.eu/, 1998-2014: Bruxelles.
10.Uniunea Europeană Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme
specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, in Reg. CE. 853/2004, C. Europena, Editor 2004, © Uniunea Europeană,
http://eur-lex.europa.eu/, 1998-2014: Bruxelles.
11.Uniunea Europeană Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor
alimentare, in Reg. CE. 854/2004, C. Europena, Editor 2004, © Uniunea Europeană, http://eur-lex.europa.eu/, 1998-2014: Bruxelles.
12.Uniunea Europeană Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele
alimentare, in Reg. CE. 2073/2005, C. Europena, Editor 2005, © Uniunea Europeană, http://eur-lex.europa.eu/, 1998-2014: Bruxelles.