Sunteți pe pagina 1din 18

RENTABILITATE

A ACTIVITĂŢII
UNITĂŢII
ECONOMICE
 
Structura temei
7.1. Profitul: tipuri, funcţii
7.2. Formarea şi repartizarea profitului
net
7.3. Rentabilitatea – indicator de bază al
eficienţei unităţii economice
Profitul în sensul larg
câştigulpe care-l obţin agenţii
economici, ca surplus peste costul
de producţie
Profitul în sensul îngust
venitul pe care îl obţin agenţii
economici, ca produs al utilizării
capitalului.
DIRECȚII DE PLANIFICARE A
PROFITULUI
 profitul de la activitatea de producţie de bază;
 profitul de la realizarea producţiei şi serviciilor
de la secţiile auxiliare, ce nu sunt incluse în
volumul producţiei realizate (de ex., producţia
secţiilor anexe);
 profitul de la operaţiile ce nu ţin de realizarea
producţiei.
TIPURI DE PROFIT
 profitul impozabil. Constituie baza de calcul a impozitelor. Se obţine
prin scăderea profitului total a facilităţilor fiscale prevăzute de lege;
 profitul normal reprezintă acea parte a profitului pe care o realizează
şi însuşeşte întreprinzătorul (agentul economic) în calitatea sa de
proprietar al factorilor de producţie.
 profitul suplimentar. Reprezintă profitul utilizat de acei
întreprinzător care produc cu costuri individuale mai reduse decât
cele considerate normale.
 dividendele. Reprezintă o formă specială de profit, care reprezintă
sumele încasate de acţionar din profitul net realizat de societăţile pe
acţiuni
 Profit net
FUNCȚII ALE
PROFITULUI
 a) funcţia de motivare a firmelor, luate în ansamblu ca entităţi
economice, a întreprinzătorilor şi proprietarilor firmelor respective.
 b) funcţia de creştere, ce pune în evidenţă faptul că profitul stă la
baza creşterii producţiei, a dezvoltării firmelor, a apariţiei de noi
întreprinderi, etc.
 c) funcţia de control asupra activităţii firmelor.
 d) funcţia socială
 e). Este indicator sintetic de apreciere a eficienţei activităţilor
întreprinderii.
 f).Funcția de alimentare a bugetului public prin impozitul pe
profit:
7.2. Formarea şi repartizarea profitului net
 

 
Nr.
d/o
Formarea profitului net Indicatorii Modul de calcul

1. Vânzări nete (lei)


2. Costul vânzărilor
3. Profitul brut (pierdere globală) r.1 – r.2
4. Alte venituri operaţionale
5. Cheltuieli comerciale
6. Cheltuieli generale şi administrative
7. Alte cheltuieli operaţionale
8. Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere) r.3 + r.4 – r.5 – r.6 – r.7

9. Venituri din activitatea de investiţii


10. Cheltuieli ale activităţii de investiţii

11. Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere) r.9 – r.10


12. Venituri din activitatea financiară
13. Cheltuieli ale activităţii financiare
14. Rezultatul activităţii financiare: profit (pierdere) r.12 – r.13
15. Rezultatul din activitatea economico-financiară r.8 + r.11 + r.14
16. Venituri excepţionale
17. Pierderi excepţionale r.16 – r.17
18. Rezultatul excepţional: profit (pierdere)
Profitul (pierdere) perioadei de gestiune până la
19. r.15 + r.18
impozitare
20. Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit
r.19 – r.20
21. Profit net (pierdere netă)
DIRECȚII DE REPARTIZARE A
PROFITULUI NET
1) crearea capitalului (fondurilor) de rezervă:
a) rezerve stabilite de legislaţie;
b) rezerve prevăzute de statutul; întreprinderii:
- fond de acumulare;
- fond de consum;
c) alte rezerve.
2) plata venitului proprietarilor întreprinderii;
3) acoperirea pierderilor din anii precedenţi.
7.3. Rentabilitatea – indicatorul de bază al
eficienţei unităţii economice

 
Rentabilitatea
  
capacitatea unei întreprinderi de a obţine
profit prin utilizarea factorilor de producţie
si a capitalurilor, indiferent de provenienţa
acestora

R=x100%
Tipuri de rentabilitate
 1.Rentabilitatea producţiei realizate se determină ca
raport procentual dintre profitul de la realizarea
producţiei (Ppr) şi costul producţiei realizate (Cpr),
conform relaţiei:
Ppr
Rpr  100%
Cpr
Coeficientul dat arată cota-parte a fiecărui leu câştigat,
ce a fost folosit pentru a acoperi cheltuielile.
Tipuri de rentabilitate
 Rentabilitatea generală, (rata rentabilității fondurilor
avansate) se determină ca raport procentual între
suma profitului brut (Pt) şi mărimea mijloacelor fixe
(Mf) şi mijloacele circulante, (Mcir) conform relaţiei:

Pt
Rgen  100%
Mf  Mcir
arată cât trebuie să investească întreprinderea pentru a
primi un leu profit.
Tipuri de rentabilitate
 Rentabilitatea pe unitate de produs se determină ca
raport procentual între profitul obţinut pe unitatea de
produs şi costul unitar complet al produsului:

Pun
Run  100%
Cun
Pragul de rentabilitate
 determină limita volumului de activităţi, pe care
trebuie să o realizeze întreprinderea într-o anumită
perioadă, pentru a nu lucra în pierdere

f
Pr 
pv
f- costuri fixe, lei
v – costuri variabile pe unitate de produs, lei
p – preț unitar, lei
Factori de influenţă asupra pragului de
rentabilitate
o modificarea costurilor unitare variabile,
prin modificarea preţurilor la resursele de
intrare, acţiuni de promovare a
produselor, modificarea structurii
producţiei;
o variaţia cheltuielilor convenţional
constante;
o variaţia preţului produselor.
Pragul de rentabilitate
PR

Venit, cost
(+) Ct

Ccc

(-)

Q (cantitate)