Sunteți pe pagina 1din 15

Cap. IV.

METODE DE CALCULATIE A
COSTURILOR
Metodele de calculatie constituie un ansablu
de procedee, instrumente structurate pe etape
in functie de specificul activitatii astfel incat sa
dea posibilitatea determinarii costului pe
unitatea de produs.
Clasificarea metodelor:
I. Dupa momentul efectuarii calculatiei raportat
la momentul desfasurarii procesului de
fabricatie
II. Dupa categoria cheltuielilor luate in
considerare la determinarea costului:
III. Dupa obiectivele urmarite
Dupa momentul efectuarii calculatiei raportat la
momentul desfasurarii procesului de fabricatie

• metode utilizate in antecalcul ( metoda


standard-cost);
• metode utilizate in postcalcul ( metoda
globala pe faxe, metoda globala pe comenzi);
• metode utilizate atat in antecalcul cat si in
postcalcul (metoda direct- costing, metoda
tarif ora/masina si metoda standard cost –
dupa inregistrarea costurilor efective da
posibilitatea calculului analizei si urmaririi
abaterilor de la costul prestabilit.
Dupa categoria cheltuielilor luate in
considerare la determinarea costului:

- metode de tip absorbant sau integral – pentru determinarea costului se iau


in considerare toate cheltuielile imputabile in mod rational pe purtatorul de
cost.
Acestea cuprind:
* metoda globala
* metoda pe faze, pe comenzi;
* metoda standatrd cost
* metoda tarif ora / masina
- metode de tip partial - pentru determinarea costului se iau in considerare
numai anumite cheltuieli, respectiv acele cheltuieli care au o anumita
legatura ori dependenta de purtatorul de cost.
Acestea cuprind:
* metoda direct costing - presupune separarea cheltuielilor in variabile si fixe
si determinarea costului unitar numai pe baza cheltuielilor variabile ;
* metoda costurilor directe – presupune separarea cheltuielilor in directe si
indirecte si determinarea costului unitar pe baza cheltuielilor directe.
Dupa obiectivele urmarite:

- metode care au ca singur obiectiv calculul


costurilor. Acestea cuprind:
* metoda globala, pe faze, pe comenzi
- metode care pe langa calculul costurilor
urmaresc si alte obiective, indeosebi de
analiza. Acestea cuprind:
* metoda standard cost;
* metoda direct costing;
* metoda tarif ora – masina.
Etape specifice metodelor de
calculatie a costurilor
Etape specifice metodelor de tip absorbant:
• Determinarea si delimitarea cheltuielilor pe purtator si pe sectoare (colectarea
cheltuielilor)
• Repartizarea cheltuielilor indirecte - folosind procedeul suplimentarii
• Separarea cheltuielilor productiei terminate de cele aferente productiei
neterminate – separarea se face in functie de gradul de finisare a produselor.
• Determinarea costului unitar si a abaterilor dintre costul efectiv si costul
prestabilit.
Etape specifice metodelor de tip partial:
• Determinarea si delimitarea cheltuielilor pe purtator si pe sectoare – colectarea
cheltuielilor pe articole de calculatie .
• Separarea cheltuielilor in raport cu gradul de finisare – separarea cheltuielilor
aferente productiei terminate de cele aferente productiei neterminate.
• Determinarea costului unitar pe baza cheltuielilor imputabile – se iau in
considerare numai acele cheltuieli care au o anumita dependenta ori legatura cu
volumul productiei.
• Trecerea cheltuielilor de structura – cheltuieli fixe direct pe contul de rezultate.
• Calculul indicatorilor specifici metodei.
Metode
Metode de
de tip
tip ABSORBANT
ABSORBANT Metode
Metode de de tip
tip PARTIAL
PARTIAL
Cheltuieli
Cheltuieli :: -- directe
directe Cheltuieli
Cheltuieli :: -- variabile
variabile
-- indirecte
indirecte -- fixe
fixe
1.
1.Colectarea
Colectareacheltuielilor
cheltuielilor
 Ch Chvariabile
variabile ++ Ch
Chfixe
fixe
(produs)
(produs) (structura/sector)
(structura/sector)
1.
1.Colectarea
Colectareacheltuielilor
cheltuielilor 2.
2.Separarea
Separareacheltuielilor
cheltuielilor
•• Ch directe
Ch directe ++ Ch
Chindirecte
indirecte dupa
dupa gradul de finisareal
gradul de finisare al
(purtator de cost) (sector
(sector de produselor
(purtator de cost)
activ.)
de produselor––separarea
separarease seface
facedupa
dupa
activ.) cheltuielile
cheltuielilepartiale
partiale(Ch (Chvariabile)
variabile)
2.
2. Repartizareacheltuielilor
Repartizarea cheltuielilorindirecte
indirecte 3. Separarea cheltuielilor prin
3.Separarea 3. Separarea cheltuielilor prin
3.Separarea cheltuielilor
cheltuielilor dupa
dupa gradul
gradul procedeul
procedeulspecific
specificde dedeterminare
determinareaa
de
de finisare
finisare – – productia
productia
terminata/neterminata pentru costului
costuluiunitar.
unitar.Costul
Costulunitarunitareste
estedede
terminata/neterminata pentru
cheltuieli
cheltuieli totale ( Ch directe ++ Ch
totale ( Ch directe Ch tip
tippartial
partial(are
(arelalabaza
bazanumainumai
indirecte) cheltuieli
indirecte) cheltuielivariabile).
variabile).
4.
4. Determinarea
Determinarea costului
costului unitar
unitar –– se 4.
aplica procedeele specifice,
se
iar 4. Trecerea cheltuielilorde
Trecerea cheltuielilor destructura
structura
aplica procedeele specifice, iar (cheltuielilor
(cheltuielilorfixe)
fixe)in incostul
costul
costul
costul unitar
unitar are are la la baza
baza
cheltuielile perioadei
perioadei si implicit incontul
si implicit in contulde
cheltuielile totale ( Ch directe si
totale ( Ch directe si de
ch indirecte)
ch indirecte) 5.
5.Calcul
Calculde deindicatori
indicatorispecifici
specificiDirect
Direct
costing:
costing:punct
punctde deechilibru,
echilibru,factor
factor
de acoperire, coeficient de
de acoperire, coeficient de siguranta siguranta
dinamic,
dinamic,intervalul
intervalulde desiguranta
siguranta
Metode de calculatie

a. Metode de tip absorbant :


- clasice : metoda globala, moetoda pe
comenzi, metoda pe faze;
- evoluate: metoda standard cost
b. Metode de tip partial:
- metoda direct costing
METODA DIRECT-COSTING
Este o metodă de calcul de tip parţial ce are la bază separarea
costurilor în variabile şi fixe şi luarea în considerare la determinarea
costului unitar numai a cheltuielilor variabile .

• Cheltuielile fixe sunt considerate cheltuieli de structură sau


cheltuieli de capacitate şi sunt raportate per total activitate, fără a
afecta fiecare produs în parte.
• Fiecare produs va genera un preţ de vânzare unitar, o
cheltuială variabilă unitară şi o contribuţie brută unitară.

Ch. V F
dependente de produs dependente de
capacitate
se urmăresc pe produs se urmăresc pe total
Un produs generează:
• un preţ de vânzare unitar Pvu
• un cost unitar ctu – determinat în funcţie de cheltuielile
variabile unitare
Ctu = Chvu
• o contribuţie brută unitară Cbu
Cbu=Pvu-ctu
Contribuţia brută unitară (marja de participare la profit)
este utilizată pentru acoperirea cheltuielilor fixe şi pentru
obţinerea unui anumit profit.
Cheltuielile fixe şi profitul se urmăresc şi se determină
numai pe total întreprindere.
P  Cbt  ChFT

Cbt  CA  ChVT

P  CA  ChVT  ChFT

pe produs Pvu ctu Cbu


total firma CA ChV Cbt

Profitul(Pr)=Venituri totale(CA)-cheltuieli
totale (CT)

CV = cheltuieli variabile totale


CF = cheltuieli fixe totale
CT = CV + CF
Cbt = contribuţia brută totală
!!!!!Metoda ia în considerare o producţie
fabricată, vândută şi încasată.
Schema de anasamblu utilizată pentru
calculaţie în metoda direct-costing

1 Cifra de afaceri CA

2 Cheltuieli variabile totale CV

3 Contribuţia brută la profit Cbt


(1-2)

4 Cheltuieli fixe CF
5 Rezultatul (Profit/Pierdere) Pr/P
(3-4)
Pr = Cbt – CF
Cbt = CA – CV
Pr = CA – CV – CF
ANALIZA RELAŢIEI PREŢ-COST-VOLUM ŞI
INDICATORI SPECIFICI METODEI

• În cadrul unei întreprinderi, se află într-o corelaţie


deplină volumul de activitate cu pretul şi cheltuielile
variabile, iar pe de altă parte cu capacitatea de producţie
şi implicit cheltuielile fixe. Acestea sunt în corelaţie cu
purtătorul de cost (produsul) care pe de o parte
generează cheltuieli dependente de acestea, iar pe de
altă parte necesitatea existenţei unei anumite capacităţi
de producţie.
• Această corelaţie se exprimă cu ajutorul următorilor
indicatori:
1. Punctul de echilibru Pe
2. Factorul de acoperire Fa
3. Coeficientul de siguranţă dinamic Ks
4. Intervalul de siguranţă Is