Sunteți pe pagina 1din 15

Evaluarea la nivel preșcolar –

note distinctive
Evaluarea în termeni generali

A evalua înseamnă a
determina valoarea,
calitatea, meritele sau
eficiența unor produse,
procese, rezultate,
proiecte, persoane,
activități, instituții etc.
(Ioan Gherghiț, 2008)
ÎNVĂȚARE

EVALUARE PREDARE

PREDARE
PROCES DE
INSTRUIRE

ÎNVĂȚARE
EVALUARE
EVALUAREA LA
NIVEL
PREȘCOLAR
”Scopul evaluării preșcolarului – căci în
mod aparte ne referim la evaluare,– este
acela de „a acorda sprijin și ajutor
copilului în tendința lui de a afla noul, de
a se orienta în lumea înconjurătoare a
lucrurilor, a naturii, de a-și explica unele
lucruri despre propria persoană”

(Ghid de bune practici pentru educația timpurie a


copiilor între 3-6/7 ani, 2008, p. 87).
Tipuri de rezultate
Cap. De a trăsătu
școlare aplica ri de
cunoștinț person
ele alitate

Dezv cap
intelectu Cunoștințe
ale cumulate
Funcțiile

R
evaluării

RA
E ĂSU
la nivel

co

ns

M
ă
preșcolar ti
os

ta
n

ta
a g

tiv
di

De
De consiliere clasificare

predictivă
și selecție
DIAGNO

De ucaț
ală

ed
de ion

on

ciz a
ați

ie
tiv

IC ȚIE
DE PRED
Mo

Evaluarea la nivel preșcolar- sinteză, p.13)


Avantaje: OFERĂ Evaluare inițială= je : Nu
av a nta li
IMPLICAȚII ÎN culegere de date Dez t stabi
o
PROCESUL INSTRCTIV se p le
e r
EDUCATIV cauz tualelo
n
eve e
n
lacu

(Evaluarea la nivel preșcolar- sinteză, p.13)


EVALUARE CONTINUĂ

AVANTAJE: se asigură feedbackul imediat; copilul are


oportunitatea de a constata care îi sunt carențele și le poate corija;
educatoarea are ocazia să construiască demersuri de învățare
diferențiată; este formată/ dezvoltată capacitatea de autoevaluare
a copilului; se exersează interevaluarea.

DEZAVANTAJE: aspectul cronofag, timpul însemnat, necesar


includerii sale constante în procesele educative și iscusință în
precizarea obiectivelor de evaluare, a sarcinilor de învățare și în
selectarea tehnicilor/ instrumentelor de evaluare.

Evaluarea la nivel preșcolar- sinteză, p.14)


EVALUAREA SUMATIVĂ

• Dintre avantajele atribuite în mod curent


evaluării sumative, menționăm faptul că oferă
informații referitoare la prestația educatoarei,
dar și o imagine mai concludentă despre
progresul/ dezvoltarea copilului.
• Printre dezavantaje, se regăsesc și acestea:
încurajează competiția; nu permite remedierea
imediată a lacunelor în învățare; poate inhiba
copiii; le generează - unora dintre ei - neliniște,
stres etc.
Evaluarea la nivel preșcolar- sinteză, p.14-15)
FIȘA DE APRECIERE A PROGRESULUI
INDIVIDUAL
• Această fișă constituie un instrument care
punctează competențele copiilor ce ar trebui
sa fie dobândite până la încheirea perioadei
de antepreșcolaritate/ preșcolaritate.
• Fișa de apreciere a progresului individual nu
conține reguli, legi ci doar „rodul„ activității
copilului . ( Scrisoare metodic-învățământ
preșcolar, p.6)
Metode pentru evaluarea progresului preșcolarilor


• joc liber
• , joc dirijat,
• observația sistematică a copilului,
• conversația,
• analiza produselor activității,
• analiza procesului de integrare socială.
Scrisoare metodică-învățământ preșcolar, p.6)
Modalități alternative de evaluare
Discuții
individuale încurajări

Recompensar
e prin medalii excursii

Jocuri autoevalua
alternative rea

Aprecieri
vizite verbale

Apreciere
Progresul copilului trebuie
în permenență monitorizat
comunicat și discutat cu
familia acestuia.

(Scrisoare metodică-învățământ
preșcolar, p.6)
e
Bibliografi

***Scris
oare me
învățăm todică în
ânt preș
**Evalua colar
rea la niv
el preșcol
ar-sinteză

S-ar putea să vă placă și