Sunteți pe pagina 1din 19

PROGRAM DE FORMARE:

COMPETENŢE CHEIE TIC ÎN


CURRICULUMUL ŞCOLAR
Forma de învăţământ:
zi şi formare la distanţă pe platforma de
e-learning dezvoltată prin proiectul
POS DRU /1/1.1/S/5
Repere curriculare:
•Durata totală a programului 62 ore.

•Tipul de program: Programe de dezvoltare profesională în concordanţă cu politicile şi


strategiile Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, conf. art. 244 alin.
(5) literele e) şi f) din Legea nr. 1/201, modul mediu
•Grupul ţintă: În prima fază de administrare a programului la nivel naţional vor fi
formate 840 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar (20 formabili/ judeţ/
municipiul Bucureşti) inspectori, directori C.C.D., directori unităţi de învăţământ.
•În a doua fază de administrare a programului, la nivel regional/ judeţean, inspectorii
formaţi în prima fază vor organiza programul cu scopul diseminării în teritoriu a
modului de implementare a programelor şcolare regândite pentru actualizare.
Obiectivele generale urmărite prin implementarea programului
“Competenţe cheie în curriculum şcolar”:

• să identifice motivaţia pentru care este necesară utilizeze să


folosească T.I.C. în educaţie;
• să identifice instrumente T.I.C. specifice disciplinei;
• să cunoască şi să dezvolte competenţe aparţinând tehnologiei
informaţiei şi comunicaţiei în contexte mono- şi trans-disciplinare;
• să analizeze factorii favorizanţi şi blocanţi ai învăţării prin T.I.C. în
scopul identificării de soluţii pentru eficientizarea procesului de
predare-învăţare-evaluare;
• să înţeleagă şi să promoveze metodele şi mijloacele de utilizare
T.I.C. adecvate la specificul disciplinei, în procesul de predare-
învăţare-evaluare.
Conţinuturi Competenţe specifice

MODUL I. Identificarea rolului T.I.C. în dinamizarea procesului de predare.


Contextul educaţional al Identificarea contextului introducerii noilor tehnologii pentru eficientizarea
integrării T.I.C. învăţării
Identificarea instrumentelor T.I.C. colaborative pentru eficientizarea
învăţării.
MODUL II.
Dobândirea abilităţilor de accesare a surselor informaţionale.
Instrumente T.I.C.

Identificarea instrumentelor T.I.C. specifice disciplinei de predat.

Dobândirea abilităţilor de folosire a intervenţiei T.I.C. în stabilirea


strategiilor didactice.
MODUL III. Dobândirea abilităţilor de folosire a intervenţiei T.I.C. la nivelul acţiunii de
Sugestii metodologice evaluare.
Identificarea strategiilor didactice de integrare informatice specifice
disciplinei de predat.
MODULUL I:
CONTEXTUL EDUCAŢIONAL
AL INTEGRĂRII T.I.C.
1. Oportunităţi, Avantaje, Limite
Avantaje ale TIC pentru Avantaje ale TIC pentru
cadrele didactice elevi
 Creşterea timpului educaţional concentrat pe  Creşterea ponderii timpului de învăţare în clasă
interacţiunea proceselor de predare, învăţare
evaluare
 Extensia spaţiului temporal al profesorului ca timp  Mărirea timpului alocat activităţilor de dezvoltare
de pregătire a activităţilor educaţionale viitoare şi personală, de petrecere pozitivă a timpului liber,
pentru autodezvoltare şi evoluţie în carieră de autoevaluare
 Valorificarea resurselor didactice ca expresie a  Exploatarea elementelor TIC ca resurse necesare
diversităţii, calităţii, accesibilităţii proceselor în învăţare în sensul asigurării diversităţii, calităţii,
educaţionale orientate către performanţele accesibilităţii procesului educaţional centrat pe
elevilor elevi
 Suport instrumental variat care susţine procesele  Suport motivaţional intrinsec în abordarea
de implicare şi participare în vederea stimulării comunicării educaţionale acordându-i-se mai mult
alternativelor moderne de management al clasei dinamism receptării mesajului
de elevi
 Încurajarea studiului individual şi a metodologiilor  Încurajarea studiului individual şi asigurarea
specifice de învăţare prin descoperire suportului de grup pentru diferenţierea instruirii
 Stimularea creativităţii cadrelor didactice în  Stimularea creativităţii şi a principalelor sale
procesul de învăţământ prin dinamizarea componente atât la nivel individual cât şi la nivel
competiţiei şi a lucrului în echipă de grup - dinamizarea formelor de competiţie dar
şi de lucru în echipă
Avantaje ale TIC pentru Avantaje ale TIC pentru
cadrele didactice elevi
 Construcţia unor experienţe de predare care  Construcţia şi trăirea emoţională a unor
integrează şi stimulează învăţarea şi trăirea experienţe de învăţare prin sensibilizarea
emoţională reactivităţii şi a empatiei elevilor
 Dezvoltarea şi consolidarea mecanismelor  Dezvoltarea şi consolidarea mecanismelor
feedback-ului personal prin autoevaluarea feedback-ului personal prin autoevaluarea
activităţii educaţionale (susţinerea proceselor de activităţii, conştientizarea potenţialului şi
evaluare a stilurilor educaţionale performante) creşterea încrederii în forţele proprii
 Diversificarea strategiilor şi a procedeelor de  Creşterea încrederii elevilor în procesul de
evaluare în scopul creşterii gradului de evaluare obiectivă prin utilizarea autoevaluării şi a
obiectivitate a evaluării evaluării colective şi în grup
 Deschiderea spre comunitate, cooperare şi  Accesul la comunicare globală
dezvoltare regională şi locală
 Stimularea abordării integrate a principalelor arii  Dezvoltarea unei apetenţe pentru abordarea
curriculare prin utilizarea multidisciplinarităţii, integrată a ariilor curriculare prin receptarea şi
transdisciplinarităţii şi interdisciplinarităţii construcţia în manieră interdisciplinară a
cunoaşterii
 Îmbunătăţirea activităţilor de învăţare organizate  Adaptarea activităţilor de învăţare pentru elevii cu
pentru elevii cu cerinţe educative speciale cerinţe educative speciale
Precauţii în utilizarea TIC de către Precauţii în utilizarea TIC de către
cadrele didactice elevi
 Dificultăţi de accesare şi de selecţie a informaţiei  Tendinţa de înlocuire a proceselor fireşti de
din punctul de vedere a corectitudinii acesteia socializare şi de lucru în grup cu cele online -
dezvoltarea unui atracţii către mediile virtuale
nevalidate, incerte, îndoielnice
 Dimensiunea etică a managementului şi a  Dimensiunea etică a managementului si a
sistemului de prelucrare / procesare a informaţiei sistemului de prelucrare/ procesare a informaţiei
- plagiatul – plagiatul
 Riscul de superficializare, uniformizare/  Riscul de superficializare, renunţarea la mijloacele
şablonizare a sistemului de proiectare a de educaţie tradiţională, la suporturile cu
activităţilor educaţionale incidenţă psihologică directă, nemediată
 Rezistenţa la schimbare a unora dintre cadrele  Alienarea elevilor prin stimularea confuziei între
didactice lumea reală şi lumea virtuală şi facilitarea
accesului la informaţie eronată uneori chiar cu
caracter negativ
 Creşterea sedentarismului prin păstrarea  Creşterea sedentarismului prin păstrarea
îndelungată a unei poziţii fizice nefireşti a corpului îndelungată a unei poziţii fizice nefireşti a corpului
 Costul infrastructurii informatice care poate  Costul infrastructurii informatice care poate
deveni uneori prohibitiv sau care poate introduce deveni uneori prohibitiv sau care poate introduce
o discriminare educaţională implicită o discriminare educaţională implicită
• Aportul TIC la susţinerea şi îmbunătăţirea activităţii didactice oferă
oportunităţi prin intermediul utilizării:
• resurselor software (de tipul produselor din sfera TIC) oferite activităţilor
de predare-învăţare pentru accesarea surselor informaţionale, procesarea
informaţiilor, dobândirea de competenţe/capacităţi prin demonstraţii,
exemple, explicaţii, exersări, simulări, respectiv:
– utilizarea pachetelor software generice: aplicaţii de editare de texte,
aplicaţii de machetare, aplicaţii audio-video, programe pentru
realizarea de prezentări etc.;
– utilizarea softului educaţional pentru învăţare interactivă;
– utilizarea platformelor de colaborare online pentru schimb de
informaţii (email, forum, mesagerie, audio-video şi video-conferinţe).
• componentelor hardware ca suport tehnic pentru derularea activităţilor
didactice;
• sistemelor de instruire prin utilizarea aplicaţiilor Web pentru documentare,
creare şi partajare on-line, respectiv utilizarea platformelor de lucru în
colaborare
ACTIVITATE PRACTICĂ 1:

Oportunităţi ale utilizării TIC prin


utilizarea resurselor software generice
de tip
editoare de texte
(Microsoft Word)
Obiectiv general: realizarea de eseuri pe o temă dată, un cuvânt cheie, cu
ocazia unui eveniment istoric, întocmirea unui referat etc.

Obiectiv specific: realizarea unui eseu cu tema “Al Doilea Război Mondial” utilizând
editorul de texte Microsoft Word
Cerinţe:
1. Creaţi un folder cu denumirea nume_prenume_judet;
2. Lansaţi în execuţie editorul de texte Microsoft Word;
3. Utilizând ca resursă on-lineWikipedia, realizaţi o căutare avansată după tema eseului;
4. Utilizând funcţia copiere preluaţi informaţii relevante la tema dată şi lipiţi astfel textul
copiat în documentul Microsoft Word;
5. Sub titlul eseului inseraţi hyperlink-ul către resursa informaţiilor;
6. Salvaţi fişierul cu denumirea M1_Aplicatie1.docx, în folderul nume_prenume_judet.
Produs final - Activitate practică 1
ACTIVITATE PRACTICĂ 2:

Oportunităţi ale utilizării TIC prin


utilizarea resurselor software generice
de tip
aplicaţii de machetare:
(Microsoft Publisher)
Obiectiv general: realizarea de broşuri, buletine informativ etc., prin
machetare pe baza şabloanelor predefinite
Obiectiv specific: realizarea unei broşuri cu tema “Al Doilea Război Mondial” utilizând
aplicaţia de machetare Microsoft Publisher
Cerinţe:
1. Lansaţi în execuţie aplicaţia de machetare Microsoft Publisher;
2. Alegeţi tipul de publicaţii Buletine informative şi deschideţi şablonul Studio
disponibil Microsoft Office Online;
3. Utilizând ca resursă on-line Wikipedia, realizaţi o căutare avansată după tematica
broşurii;
4. Utilizând funcţia copiere preluaţi informaţii relevante la tema dată şi lipiţi astfel textul
copiat în coloana de text corespunzătoare din şablonul deschis;
5. În caseta text titlu buletin informativ introduceţi informaţii legate de subiect, autor,
unitatea de învăţământ şi dată;
6. În caseta text titlu articol principal inseraţi hyperlink-ul către resursa informaţiilor;
7. Inseraţi în broşură o imagine sugestivă la tema dată;
8. Salvaţi fişierul cu denumirea M1_Aplicatie2.pub, în folderul nume_prenume_judet.
Produs final - Activitate practică 2
ACTIVITATE PRACTICĂ 3:

Oportunităţi ale utilizării TIC prin


utilizarea resurselor software generice
de tip
prezentări computerizate:
(Microsoft Power Point)
Obiectiv general: realizarea de prezentări pe o temă dată, un cuvânt cheie, cu ocazia
unui eveniment istoric, într-un număr limitat de diapozitive

Obiectiv specific: realizarea de prezentări cu tema “Al Doilea Război Mondial”, în


aplicaţia Microsoft Office Power Point

Cerinţe:
1. Lansaţi în execuţie aplicaţia de prezentare Microsoft Power Point;
2. În diapozitivul de titlu inseraţi o imagine sugestivă la tema dată, descărcată folosind
ca resursa motorul de căutare Google imagini ;
3. Inseraţi 3 (trei) diapozitive în care veţi introduce informaţii relevante la tema aleasă
pentru prezentare, utilizând ca resursă on-line Wikipedia;
4. Inseraţi în fiecare din cele 3 (trei) diapozitive imagini sugestive la tema dată;
5. Salvaţi fişierul cu denumirea M1_Aplicatie3.pptx, în folderul nume_prenume_judet.
Produs final - Activitate practică 3
EVALUARE FINALĂ
MODUL I:
Realizaţi un scurt eseu cu tema
„Oportunităţi ale integrării TIC la
disciplina istorie”,
care să reflecte punctul dumneavoastră de vedere cu
privire la
aportul TIC în susţinerea şi îmbunătăţirea
activităţilor didactice.

S-ar putea să vă placă și