Sunteți pe pagina 1din 14

Raport de autoevaluare

pentru conferirea gradului


didactic doi
Profesor de biologie
Domentii Nionela
Gimnaziul Ciobanovca
Date generale (CV)
 NUME: Domentii
 PRENUME:
PRENUME: Nionela
 DATA NASTERII: 24. 05. 1971
 SEXUL: Feminin
 CENIATAŢE: Republica Moldova
 STAREA CIVILĂ:
CIVILĂ: Căsătorită, doi copii
 DOMICILIUL:
DOMICILIUL: r-l Anenii Noi , s.Ciobanovca
 Tel:0-265-78-265
 STUDII: Universitatea de Stat din Tiraspol , specialitatea
biologie
 1996-1999-educator
1996-1999-educator gradiniţa de copii s.Ciobanovca
 2000-2004- secretar , laborant gimnaziul Ciobanovca
 2004 pina in present profesoare bilogie si chimie gimnaziul
Ciobanovca

 STAGII DE FORMARE
 22.11.14-19.12.14- cursuri de formare continua la biologie
 Institutul de Formare Continua , Chisinau
 16.02.15-28.02.15- Metodica pregătirii lecţiei multimedia
moderne
 ABILITĂŢI
 Microsoft Office (Word, Power Point)
Preocupările pentru dezvoltarea
profesională
Pe parcursul anilor am participat la sedintele catedrei
cu următoarele tematici:
 ,,Dezvoltarea deprinderilor lexicale la lecţiiile de

limbă străină”
 ,,Metode interactive aplicate la orele de geografie si

istorie”
 ,,Formarea competenţelor la elevi prin intermediul

metodelor de colaborare”
 ,,Nivelul de realizare a subcompetenţelor

curriculare”
Am desfăsurat ore demonstrative:
Mă implic activ si în activitatea catedrei dirigintelui,

participind la sedinţele cu următoarele tematici:

 ,,Scoala si familia două comportamente în


procesul educaţiei elevilor”
 ,,Formarea si dezvoltarea la elevi capacităţi
integratoare ale personalitaţii moderne”
 ,,Formarea atitudinilor de responsabilitate
faţă de mediu ambian”
 ,,Educarea în spiritul mîndriei naţionale si
respectul faţă de scoală, familie, societate”.
La nivel de raion am participatla seminare cu tematica:

1.Utilizarea TIC ca instrument de implimentare a


curricumului modernizat la biologie.
2.Proectarea si realizarea demersului educaţional.
3.Asigurarea accesului, relevanţei sicalităţii educaţiei:
probleme si perspective.
4. Formarea la elevi a competenţei de a dobîndi
cunostinţe fundamentale din domeniul biologiei si
chimiei.
5.Implimentarea standardelor de eficienţă a învăţării la
biologie si chimie
6.Formarea la elevi a competenţelor specifice.
Implicarea în activitatea instituţiei
de învăţămînt
Roluri asumate: Menţin şi dezvolt
dezvolt relaţii
relaţii armonioase şi de parteneriat
 Şef de catedră pe parcurs a 5 ani; cu părinţii:
 Particip activ în activitatea Consiliului  Am organizat şedinţe cu părinţii cu
Profesoral (anexa) tematica ,,Caracterizarea dezvoltării
capacităţilor cunoaşterii în vîrsta pubertară”.
 Activităţi extracurriculare.  ,,Combaterea comportamentului agresiv la
 Desfăşurarea decadei biologie preadolescenţi
 Am participat împreună cu clasa la  Am discutat cu părinţii diverse probleme
create;
festivalul ,,Toamna de aur”  Amcreat o reţea electronică de comunicare
 Am organizat o activitate în comunitate cu on-line cu părinţii.
caracter ecologic ,,Lunarul ecologic”  Am completat chestionare pentru părinţi.
 Am propus colegilor de catedră sugestii
metodologice pentru valorificarea învăţării
centrată pe elevi (anexa)
 Colaborez cu partenerii educaţionali din
comunitate:Primărie, Biblioteca
sătească,Centrul medical de familie,poliţistul
de setor.
Contribuţia personală la la prestigiul şi imaginea unităţii de
învăţămînt

 * Am elaborat Curriculumul la orele opţionale,,Educaţia


pentru sănătate” şi ,,Educaţia ecologică” în care am inclus
toate compartimentele începînd cu concepţia didactică,
competenţe,subcompetenţe şi terminînd cu strategii de
evaluare. (vezi portofoliul)
 * Am pregatit elevi pentru participarea la Olimpeada la
biologie etapa raională.
 * Am participat la sărbători,,De ziua ta, marite dascăl”,
,,Revelion 2013’’, ,,9 mai -Ziua Biruinţei.”
 * Am elaborat un panou ,,Chimia şi ecologia”
 * Particip la lunarul ecologci
Îmbunatăţirea continuă a
competenţelor profesionale
 Pornind de la orientările de cercetări
 De aici reiese tema de cercetare
în domeniul didacticii, la momentul asupra careia lucrez ‚,Formarea
actual îşi croieşte drum o nouă competenţelor la elevi prin
didactică – o didactică a metodelor intermediul metodelor de
active, pentru care elevului nu mai este colaborare la orele de biologie”
un simplu receptor de informaţie, dar
un subiect al cunoaşterii şi acţiunii.
Metodologia didactică a rămas în
permanenţă deschisă cercetărilor.  Scop, de a demonstra în urma
Unele metode au fost abandonate,
altele supuse înnoirii şi totodată au investigaţiilor efectuate că
apărut şi metode noi de predare- metodele învăţării prin cooperare
nvăţare, ca exemplu: Brainstormingul, contribuie la dezvoltarea
Turnul galeriei, Filips 6-6, Explozia interesului între elevi , agerimii,
stelara, Ciorchine. memoriei, gândirii şi modul de
colaborare şi ajutor reciproc
Obiectivele învăţării prin cooperare
 Valorizează schimburile intelectuale şi verbale, intensifică procesarea
informaţiei şi mizează pe o logică a învăţării care ţine cont de opiniile
celorlalţi.
 Munca în echipă constituie un stimulent intelectual şi declanşator al
schimbului de opinii şi de informaţii.
 Favorizează schimbul de idei şi discuţia, adică toate condiţiile care
contribuie la educarea spiritului critic, a obiectivităţii şi a reflexiunii
discursive.
 Analiza critică a soluţiilor emise dezvoltă capacităţile de autoevaluare a
participanţilor.
 Încurajează la elevi o atitudine deschisă, bazată pe iniţiative personale.
 Favorizează implicarea intensă a elevilor în rezolvarea sarcinilor de
învăţare
 Sociabilitatea, acomodarea în roluri diferite, deprinderi ale conduitei
disciplinate, deprinderi organizatorice, iniţiativă, formarea şi stabilizarea
unor trăsături de personalitate.
Am a aplicat diferite metode interactive cu
randament in cadrul orelor de biologie. In
continuare propun exmple de utilizare a acestor
metode
Direcţii de perspectivă
Identificarea şi aplicarea strategiilor si tehnologiilor didactice în
Lucrînd asupra temei de


formarea competenţelor specifice la istorie
cercetare‚,Formarea competenţelor  Elaborarea planificărilor pentru a susţine activitatea de învăţare a
elevilor
la elevi prin intermediul metodelor  Identificarea şi conceperea activităţilor de învăţare relevante pentru
contextele reale de viaţă a elevilor
de colaborare la orele de biologie”  Încurajarea interacţiunii sociale a elevilor în discutarea şi realizarea
am constatat ca utilizarea acestor diverselor activităţi de învaţare
 Elaborarea unor sarcini de lucru provocatoare ,interesante ,de natură
metode în procesul de predare- să stimuleze dezvoltarea intelectuală a elevilor

învaţare contribuie la dezvoltarea 


Folosirea resurselor de instruire şi a TIC în procesul de învăţare
Oferirea de ajutor în elaborarea politicilor curriculare şi/sau altor
procesului intelectual la toate proiecte
Acordarea atenţiei diferitelor stiluri de învăţare şi nevoi ale
categoriile de elevi, dezvoltă

elvilor(elevi cu CES, elevi dotaţi)


capacitatea de analiză şi sinteză,  Stabilirea şi menţinerea parteneriatelor cu elevii în procesul de
învăţare
stimulează gîndirea creatoare prin  Interacţiunea eficace cu părinţii şi alţi factori interesaţi

care reflectarea datelor devine 


Cooperarea cu colegii în realizarea diverselor activităţi
Promovarea dezvoltării profesionale continue prin urmarea
promptă, rapidă, operatoare. În acest cursurilor de perfecţionare pentru a fi la curent cu toate
schimbările ce au loc în sistemul de învăţămînt
context, pe parcursul următorilor 5
ani propun să-mi îmbunătaţesc 
Împărtăşirea cunoştinţelor profesionale,a experienţelor şi abilităţi
următoarele competenţe:
În rezultatul efectuării investigaţiilor în şcoală am
ajuns la următoarele concluzii:
 Metodele de organizare a activităţilor în grup sunt un factor deosebit al lucrului în comun
la lecţie şi au o acţiune stimulativă, puternică asupra dezvoltării intelectuale a elevilor.
 Pe parcursul lucrului în grup sunt stimulate discuţia în comun a desfăşurării activităţii,
dezbaterea rezultatelor obţinute, adresarea reciprocă după sfaturi utile etc.
 În cazul activităţii în grup a elevilor la lecţie creşte considerabil ajutorul individual fiecărui
elev, care necesită aceasta, atât din partea profesorului cat şi din partea colegilor.
 Elevul, care acordă ajutor altuia mai slab, are prioritate, deoarece cunoştinţele lui se
actualizează, se concentrează, se consolidează, obţinând flexibilitate anume atunci când
sunt explicate colegilor.
 Metoda lucrului în grup este raţională şi are efect pozitiv anume la efectuarea lucrului
practic, la prelucrarea şi determinarea materialului. Aici elevii îşi dezvoltă şi limbajul
specific obiectului dat, şi gândirea, memoria, agerimea şi responsabilitatea faţă de lucrul
efectuat.
 6.Dezavantajul activităţilor în grup constă în faptul că ele „consumă” prea mult timp la
lecţie şi uneori nu toţi elevii activează în egal, unii rămân pasivi, de aceea socot că
însărcinările fiecărui grup trebuie să fie diferenţiate.
Rezultatele elevilor

 Dinamica rezultatelor clasei VIII-a rusa

S-ar putea să vă placă și