Sunteți pe pagina 1din 14

SEMINAR DE INFORFMARE

Formatori: Bujorean Tatiana, dir.adj.instruire


Roșca Olesea, șeful Comisiei Metodice
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Consiliul de Administrație are următoarele competențe:
 Participă, prin reprezentanții săi, în comisia de concurs pentru desemnarea directorului, directorilor
adjuncți ai instituției de învățământ;
 Participă, prin reprezentanții săi, la evaluarea directorului și a directorilor adjuncți ai instituției de
învățământ;
 Organizează audieri publice vizând executarea bugetului pentru anul precedent și avizează bugetul pentru
anul bugetar următor anului de învățământ în care se prezintă proiectul, precum și alte cazuri;
 Participă la eleborarea proiectului bugetului, asigurând transparența procesului, inclusiv prin organizarea
de audieri publice și avizează bugetul instituției de învățământ și rectificări la acesta;
 Stabilește direcțiile de dezvoltarea a instituției de învățământ;
 Gestionează resursele financiare provenite din alte surse decât cele bugetare, asigurând transparența și
corectitudinea valorificării acestora;
 Aprobă componenta școlară a planului-cadru la nivelul instituției de învățământ;
 Avizează, în baza capacității de proiect a instituției și a prognozei efectivului de copii/ elevi, numărul de
grupe/ clase pe ani de studii și numărul de copii/elevi în fiecare grupă/ clasă.
 Dezbate schema de încadrare a personalului instituției;
 Organizează completarea formularelor de raportare în care solicită opinia comunității cu privire la
satisfacția față de servicii și prioritățile de dezvoltare ale instituiției.
Atribuțiile Consiliului de Administrație:
 Aprobă Regulamentul intern al instituției de învățământ, în care
sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale instituției de
învățământ, ale cadrelor didactice, ale elevilor și părinților sau
altor reprezentanți legali ai copiilor;
 Stabileștedestinația veniturilor proprii ale instituției de
învățământ, în concordanță cu planurile operaționale și planul de
dezvoltare al instituției;
 Contribuie la dezvoltarea relațiilor de colaborare cu terți;
 Participă, în conformitate cu prevederile metodologiei de evaluare,
aprobată de MEC, la evaluarea activității personalului din
instituția de învățământ;
 Propune directorului instituirea comisiilor de anchetă disciplinară
pentru personalul din instituția de învățământ.
Componența Consiliului de Administrație:
 Directorul instituției de învățământ;
 Un director-adjunct (nominalizat de director);
 Doi reprezentanți ai cadrelor didactice (aleși prin votul direct și secret al membrilor
consiliului profesoral);
 Trei reprezentanți ai părinților (aleși dintre părinții copiilor/elevilor care
frecventează instituția de învățământ, prin vot deschis de către adunarea generală a
părinților);
 Un reprezentant al elevilor (este ales de către consiliul elevilor din cadrul
gimnaziului).
Consiliul de administrație este considerat constituit dacă are în componență cel puțin 5
membri.
Membrii consiliului de administrație sunt desemnați, pentru o perioadă de 5 ani. Toți
membrii, indiferent pe cine reprezintă, au aceleași drepturi și obligații prevăzute de
legislație, privind exercitarea mandatului pentru care au fost desemnați și își asumă
CONSILIUL PROFESORAL
Consiliul profesoral este un organ suprem de conducere al instituției de învățământ cu rol de decizie în
domeniul educațional, format din cadrele didactice din instituție și condus de directorul instituției. Ședințele
consiliului profesoral sunt prezidate de director ( în cazuri excepționale, de director adjut).
Atribuțiile Consiliului Profesoral:
 a) dezbate şi propune pentru aprobare consiliului de administraţie al Instituţiei proiectul managerial anual
şi programul de dezvoltare instituţională / eventuale completări sau modificări ale acestuia;
 b) dezbate şi aprobă: rapoartele de activitate a Comisiilor metodice, Consiliului diriginţilor şi a altor comisii
ce activează în cadrul Instituţiei; raportul de evaluare internă privind calitatea procesului educaţional din
Instituţie; raportul general privind starea şi calitatea învăţămîntului din Instituţie; regulamentul Instituţiei,
în şedinţă la care participă cel puţin 2/3 din personalul didactic salariat al Instituţiei; statutul Instituţiei
 c) alege cadrele didactice delegate în componenţa consiliului de administraţie al Instituţiei;
 d) aprobă componenţa nominală a comisiilor metodice din Instituţie;
 e) aprobă rapoartele privind activitatea comisiilor metodice în anul curent de studii prezentate de şefii
comisiilor metodice;
 f) validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de fiecare profesor/diriginte,
precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunii suplimentare, a rezultatelor în urma susţinerii
diferenţelor şi corigenţelor
 g) decide privind admiterea la examenele naţionale de absolvire a gimnaziului organizate în modul stabilit
de Ministerul Educaţiei;
 h) validează şi propune consiliului de administraţie componenta şcolară a Planului - cadru la nivelul
instituţiei, constituită din pachete disciplinare opţionale ofertate pentru anul şcolar în curs;
 i) decide privind promovarea elevilor din ciclul primar și gimnazial, conform prevederilor Regulamentului
de notare şi evaluarea rezultatelor şcolare, promovare şi absolvire în învăţămîntul secundar general,
aprobat de Ministerul Educaţiei;
 j) validează şi propune curricula pentru disciplinele opţionale spre aprobare Consiliului Naţional pentru
Curriculum, în modul stabilit de Ministerul Educaţiei;
 k) dezbate, la solicitarea Ministerului Educaţiei, Organului local de specialitate în domeniul învăţămîntului
sau din proprie iniţiativă, proiecte de legi sau de acte normative ce reglementează activitatea educaţională şi
prezintă, în termenii stabiliţi, organelor ierarhic superioare propunerile de modificare sau de completare;
 l) identifică şi dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii educaţionale din Instituţie;
 m) examinează cererea, fişa de atestare a cadrului didactic propus de către comisia de atestare din instituţie
şi decide asupra recomandării privind conferirea/ confirmarea gradului didactic/ managerial.
Comisia Metodică
În cazul instituţiilor mici comisia metodică a profesorilor se constituie din cadrele didactice care predau la acelaşi ciclu de
învăţămînt.
Şeful Comisiei metodice este numit prin ordinul directorului Instituţiei, cu consultarea membrilor ei şi acordul persoanei
desemnate.
Membrii Comisiei metodice, în cadrul şedinţei de la început de an şcolar, analizează modificările şi completările privind
curriculumul scris, curriculumul predat/ operaţionalizat, curriculumul evaluat şi asigurarea didactică la disciplină, stipulate în
Sugestiile metodologice şi manageriale privind organizarea procesului educaţional în anul curent de studii, elaborate de
Ministerul Educaţiei.
Directorul instituţiei monitorizează activitatea membrilor comisiei metodice în vederea cunoaşterii profunde şi integrale a setului
de documente şcolare curriculare şi aplicării/ adaptării lor la specificul liceului şi al fiecărei clase.
Comisia metodică are următoarele atribuţii:
 a) elaborează proiectele pentru oferta educaţională opţională a Instituţiei;
 b) propune activităţi de interasistenţă, teme de cercetare pentru proiectul anual managerial;
 c) consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice de lungă durată şi a demersurilor didactice la
ore;
 d) analizează, periodic, din punct de vedere metodologic, evoluţia şcolară a elevilor la disciplinele din aria curriculară;
 e) participă la monitorizarea implementării curricula la fiecare clasă privind modul în care se realizează componenta
predare, învăţare şi evaluare;
 f) participă la elaborarea curriculumul modificat/adaptat, PEI pentru copiii cu CES;
 g) orientează activitatea cadrelor didactice spre crearea şi funcţionarea unui sistem instituţional de
evaluare a rezultatelor şcolare la disciplinele de studiu;
 h) asigură desfăşurarea activităţilor de pregătire a elevilor pentru examene, olimpiade şi alte concursuri
şcolare.
Şeful comisiei metodice are următoarele atribuţii:
 a) stabileşte atribuţiile fiecărui membru al comisiei metodice;
 b) evaluează activitatea fiecărui membru al comisiei metodice şi propune consiliului profesoral un
raport argumentat şi documentat privind prestaţia profesională a fiecărui membru în anul curent de
studii;
 c) coordonează participarea membrilor comisiei metodice la activităţile de formare continuă şi de
promovare a imaginii Instituţie la nivel local, raional/ municipal şi republican;
 d) asigură participarea membrilor comisiei metodice la asistenţe şi interasistenţe în cadrul orelor
publice desfăşurate în cadrul Instituţiei precum şi la activităţile metodice raionale/ municipale;
 e) asigură şi monitorizează activitatea de mentorat, în special, a profesorilor debutanţi şi nou-veniţi în
Instituţie;
 f) este responsabil de calitatea notelor informative, rapoartelor şi propunerilor elaborate şi prezentate la
solicitarea directorului Instituţiei şi/ sau organelor ierarhic abilitate.
Comisia metodică de consiliere și dezvoltare personală
În cazul instituţiilor mici se constituie o singură comisie metodică a diriginţilor.
Şeful Comisiei metodice a diriginţilor este numit prin ordinul directorului Instituţiei, cu consultarea membrilor ei.
Comisia metodică a diriginţilor are următoarele atribuţii:
 a) dezbate probleme privind structura, conţinutul şi metodica orelor de dirigenţie specifice ciclului din
învăţămîntul secundar general;
 b) analizează participarea, în cadrul activităţilor comunitare şi de voluntariat a elevilor la clasă;
 c) coordonează participarea colectivelor de elevi în activităţile extraşcolare şi diverse schimburi de experienţă;
 d) orientează colectivul didactic al Instituţiei în vederea stabilirii unor cerinţe educaţionale unice faţă de elevi
asigură desfăşurarea unor programe şi activităţi educative, de promovare a dialogului deschis cu elevii;
 e) organizează şi desfăşoară activităţi de orientare profesională a elevilor şi de ghidare în carieră.
Activitatea Dirigintelui
Activitatea educaţională la fiecare clasă este coordonată de un diriginte numit de director, la propunerea şefului Consiliului
diriginţilor.
Dirigintele îndeplineşte următoarele atribuţii:
 a) organizează orele de dirigenţie şi alte activităţi ce contribuie la dezvoltarea personalităţii elevului;
 b) oferă consiliere în carieră şi orientare profesională ale elevilor;
 c) monitorizează frecvenţa elevilor, identifică şi analizează cauzele absenţelor elevilor şi întreprinde acţiuni
corespunzătoare pentru îmbunătăţirea frecvenţei;
 d) analizează periodic situaţia şcolară a elevilor, insistînd la mobilizarea acestora în vederea îndeplinirii optimale a
obligaţiilor regulamentare;
 e) colaborează cu toţi profesorii care predau la clasa în vederea eficientizării procesului educaţional;
 f) participă la educaţia igienico-sanitară a elevilor
 g) observă comportamentul elevilor, inclusiv în scopul prevenirii abuzului, neglijării, exploatării copilului şi raportării
cazurilor suspecte sau confirmate de abuz;
 h) organizează şi conduce activitatea clasei, ţinînd cont de problemele pe care le impune viaţa, precum şi de sarcinile
educative ale Instituţiei;
 i) contribuie, în parteneriat cu alte cadre didactice, la organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare;
 j) asigură conexiunea cu părinţii elevilor, îi informează despre rezultatele obţinute de elevi la învăţătură, despre absenţele
nemotivate, alte forme de abatere de la prevederile regulamentului Instituţiei;
 k) organizează şedinţe cu părinţii de cel puţin patru ori pe durata anului şcolar
 l) este responsabil de crearea mediului favorabil de acomodare/ adaptare a elevilor nou-veniţi în colectivul de
elevi;
 m) calculează media generală a fiecărui elev;
 n) completează dosarele elevilor, catalogul clasei cu datele personale ale elevilor, precum şi alte formulare şi
acte de şcolarizare;
 o) informează consiliul profesoral despre activitatea desfăşurată în clasa pe care o conduce;
 p) răspunde de baza materială a cabinetului pus la dispoziţie

Comitetul de părinţi al clasei


Comitetul de părinţi al clasei se alege în fiecare an în cadrul adunării generală a părinţilor/ altor reprezentanţi
legali ai elevilor clasei, convocată de diriginte, care prezidează şedinţa.
Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi al clasei are loc în primele 30 zile de la
începerea cursurilor anului şcolar.
Comitetul de părinţi al clasei se compune din trei/cinci persoane: un preşedinte şi doi/patru membri;
La propunerea/solicitarea preşedintelui comitetului de părinţi al clasei, dirigintele poate convoca adunarea
generală a părinţilor ori de cîte ori este necesar.
Comitetul de părinţi al clasei reprezintă interesele părinţilor/ altor reprezentanţi legali ai elevilor clasei în
adunarea generală a părinţilor la nivelul Instituţiei, în consiliul administrativ şi în consiliul clasei.
Comitetul de părinţi al clasei are următoarele atribuţii:
 a) ajută învăţătorul/dirigintele în activitatea de îmbunătăţire a frecvenţei elevilor;
 b) sprijină dirigintele în activitatea de consiliere şi de orientare socio-profesională sau de integrare socială a absolvenţilor;
 c) sprijină dirigintele în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare.
 Comitetul de părinţi al clasei ţine legătura cu Instituţia prin intermediul învăţătorului/dirigintelui clasei.
Consiliul reprezentativ al părinţilor la nivel de instituţie
La nivelul fiecărei Instituţii funcţionează Consiliul reprezentativ al părinţilor.
Consiliul reprezentativ al părinţilor din Instituţie este compus din preşedinţii comitetelor de părinţi ai fiecărei clase.
Consiliul reprezentativ al părinţilor prevăzut la pct.235 îşi desemnează reprezentanţii săi în organele de conducere ale
Instituţiei.
Consiliul reprezentativ al părinţilor la nivel de Instituţie are următoarele atribuţii:
 a) sprijină parteneriatele educaţionale dintre instituţia de învăţământ şi instituţiile cu rol educativ în plan local;
 b) susţine Instituţia în derularea programelor şi proiectelor comunitare, de prevenire şi de combatere a abandonului
şcolar;
 c) susţine conducerea Instituţiei şcolare în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii, pe teme educaţionale;
 d) conlucrează cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizaţiile
nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie de ocrotire.
PLANUL CADRU

S-ar putea să vă placă și