Sunteți pe pagina 1din 15

Ministerul Dezvolt rii Regionale i Construc iilor Agen ia de Dezvoltare Regional Nord

Raportul de activitate al Agen iei de Dezvoltare Regional Nord pentru anul 2011

Ion BODRUG director ADR Nord

Ministerul Dezvolt rii Regionale i Construc iilor Agen ia de Dezvoltare Regional Nord

Obiectivele ADR Nord pentru anul 2011


y Planificare strategic i programare; y Identificarea, dezvoltarea i implementarea proiectelor de dezvoltare regional ; y Dezvoltarea capacit ilor actorilor regionali; y Comunicarea, promovarea, transparena; y Cooperarea cu partenerii de dezvoltare i schimb de experien internaional .

Ministerul Dezvolt rii Regionale i Construc iilor Agen ia de Dezvoltare Regional Nord

Planificare strategic
Activitatea Studiul documentelor de politici de dezvoltare naionale/sectoriale i a raioanelor din RDN

i programare
Rezultate obinute circa 60 documente studiate; 10 strategii /planuri analizate; 15 note informative realizate.

Analiza situa iei social-economice i problemele RDN

 50 de h r i tematice elaborate; 12 note informative elaborate; 1 studiu n domeniul energetic

n RDN; 211 UAT din RDN chestionate; 1 studiu diagnostic al RDN elaborat.

Ministerul Dezvolt rii Regionale i Construc iilor Agen ia de Dezvoltare Regional Nord

Planificare strategic
Activitatea

i programare
Rezultate obinute
 1 plan anual elaborat/aprobat 2 rapoarte (semestrial i anual)

Monitorizarea i s evaluarea implement rii SDR i POR Nord

elaborate i prezentate MDRC/CRD Nord

Consolidarea capacit ilor actorilor regionali de planificare strategic n cadrul proiectului Modernizarea serviciilor publice locale n RM, finan at de GIZ.

 3 mese rotunde organizate;  4 focus grupuri desf urate ;  participarea 4 activit i

na ionale  1 capitol a SDSE raionului R cani (AAC) n proces de actualizare.

Ministerul Dezvolt rii Regionale i Construc iilor Agen ia de Dezvoltare Regional Nord

Identificarea, dezvoltarea i implementarea proiectelor de dezvoltare regional


Activitatea Implementarea i monitorizarea proiectelor de dezvoltare regional (11): din sursele FNDR - 7 proiecte (107 455,83 mii lei) din sursele GIZ 3 proiecte (2 978,0 mii lei; 300,0 mii EURO) din sursele Ambasadei Republicii Cehia 1 proiect (8 129,5 EURO) Rezultate obinute 9 proiecte n curs de implementare; 2 proiecte finisate (din surse alternative) 90% din suma alocat pentru proiecte valorificat ; 3 % valorificate pentru lucr ri suplementare.

Gestionarea proiectelor regionale de c tre ADR Nord

8 proiecte lansate, 8 acorduri de implementare semnate.

Ministerul Dezvolt rii Regionale i Construc iilor Agen ia de Dezvoltare Regional Nord

Identificarea, dezvoltarea i implementarea proiectelor de dezvoltare regional


Activitatea Rezultate obinute
 34 idei de proiecte identificate  7 sesiuni de instruire

Identificarea proiectelor de dezvoltare regional

Dezvoltarea proiectelor de dezvoltare regional

 4 concepte de proiecte din DUP mbun t ite

Ministerul Dezvolt rii Regionale i Construc iilor Agen ia de Dezvoltare Regional Nord

Dezvoltarea capacit ilor actorilor regionali


Activitatea Sesiuni de instruire n cadrul Programului Elaborarea proiectelor din fondurile FNDR i UE, suport GIZ Participarea speciali tilor ADR la diverse seminare i training-uri specializate organizate de c tre MDRC, DIFID, GIZ Rezultate obinute
 7 sesiuni de instruire  96 participan i din cadrul a 41

APL de nivelul I i 11 APL de nivelul II

 Circa 90 activit i de instruire 14 speciali ti instrui i/informa i

Program de instruire din cadrul vizitei specialitilor ADR Nord la Piatra Neam

6 module de instruire 2 speciali ti ADR instrui i

Ministerul Dezvolt rii Regionale i Construc iilor Agen ia de Dezvoltare Regional Nord

Stabilirea parteneriatelor de dezvoltare i schimb de experien internaional


Activitatea Stabilirea parteneriate de dezvoltare: regionale, interinstitu ionale i transfrontaliere. Rezultate obinute Rela ii de colaborare stabilite cu Consulatul General al Romniei n Moldova de la B l i i alte 7 Ambasade a rilor UE n Moldova, cu organiza ii / institu ii academice, publice, private, mass-media. 7 Memorandumuri /acorduri de colaborare semnate La ADR Nord-Est din Piatra Neam i ADR Vest din Timi oara (Romnia); n Germania, Romnia, Polonia, Cehia, Ucraina, Letonia, Estonia, Belgia, Luxemburg etc.

Semnarea memorandumurilor de colaborare cu institu ii similare agen iei din ar i de peste hotare, cu ONG din RDN, universit i i organiza ii donatoare.

Vizite de studiu pentru stabilirea parteneriatelor de dezvoltare i studiere a bunelor practici de dezvoltare.

Ministerul Dezvolt rii Regionale i Construc iilor Agen ia de Dezvoltare Regional Nord

Activit i de comunicare i de promovare a poten ialului RDN


Activitatea Organizarea conferin elor, meselor rotunde, atelierelor de lucru, zilelor u ilor deschise, conferin elor de pres altor evenimente de anvergur . Rezultate obinute
 12 activit i de promovare al

poten ialul economic, social i cultural din RDN desf urate. 10 canale de comunicare pe Internet 150 comunicate de pres publicate pe Web 2 rapoarte publicate pe Web 12 buletine electronice informative lunare 250 de abonai la buletin  30 000 vizitatori ai site-ului ADR Nord 15 Ie iri la radio i 30 TV. 35 publica ii n presa local i na ional .

Promovarea imaginii i poten ialului RDN n mass-media i re ea Internet

Ministerul Dezvolt rii Regionale i Construc iilor Agen ia de Dezvoltare Regional Nord

Activit i de comunicare i de promovare a poten ialului RDN


y Conferina tiinific cu genericul Evolu ia rela iilor

dintre Republica Moldova i Uniunea European pe parcursul anilor 2001-2011. Perspective i strategii.

y Mas rotund cu genericul Oportunit i

investi ionale n Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova

y Zilei Europei n Moldova, cu

participarea Pre edintele Parlamentului RM, dl Marian Lupu, i Ambasadorul, ef al Delega iei UE n R. Moldova, Dl Dirk Schuebel.

Ministerul Dezvolt rii Regionale i Construc iilor Agen ia de Dezvoltare Regional Nord

Activit i de comunicare i de promovare a poten ialului RDN


y 3 mese rotunde n cadrul activit ii de Actualizare a

Strategiei socio-economice a raionului Rcani, capitolul Aprovizionarea cu ap i canalizare.

y Atelier de lucru cu genericul Dezvoltarea turismului n

RDN
y Conferin de pres i o mas rotund cu genericul ADR Nord la 2 ani

de activitate: parteneriate, rezultate i perspective.

Ministerul Dezvolt rii Regionale i Construc iilor Agen ia de Dezvoltare Regional Nord

Concluzii
y Anul 2011 a fost pentru ADR Nord un an de succes n ceea ce ine

de implementarea politicii na ionale de dezvoltare regional a Republicii Moldova.


y Obiectivele stabilite pentru 2011 au fost realizate integral, gra ie

echipei ADR, membrilor CRD Nord i partenerilor de dezvoltare.


y Activit ile ntreprinse pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare

regional au reie it din prevederile legisla iei n vigoare privind dezvoltarea regional .

Ministerul Dezvolt rii Regionale i Construc iilor Agen ia de Dezvoltare Regional Nord

Concluzii
y Pentru dezvoltarea durabil

i eficient este necesar o planificare strategic la nivel local, raional i regional, reie ind din politicile na ionale de dezvoltare i necesit ile locale.

y Dezvoltarea i consolidarea capacit ilor actorilor regionali contribuie

la atragerea investi iilor i absorbia fondurilor pentru dezvoltare;


y Dezvoltarea parteneriatelor la nivel local i regional are un rol

important n reu ita proiectelor regionale.

Ministerul Dezvolt rii Regionale i Construc iilor Agen ia de Dezvoltare Regional Nord

Concluzii
y Schimbul de experien

i vizitele de studiu peste hotare contribuie la dezvoltarea capacit ilor institu iilor implicate n implementarea politicii de dezvoltare regional .

y Promovarea poten ialului Regiunii Nord, informarea i transparen a

n procesul implement rii proiectelor de DR asigur ndeplinirea calitativ a obiectivelor.


y Implementarea proiectelor de dezvoltare regional asigur un nivel

mai nalt de trai pentru locuitorii din RDN.

Sediul ADR Nord : mun. B l i, Pia a Vasile Alecsandri, nr.8, etaj II

www.adrnord.md

V mul umim pentru aten ie !

S-ar putea să vă placă și