Sunteți pe pagina 1din 67

POLIARHIILE

Robert Dahl

1. Democratizarea i opozi ia public


Strategia fundamental a lui Dahl este s rezerve termenul DEMOCRA IE pentru un sistem ideal i s utilizeze POLIARHIA ca o aproximare a democra iei (G. Sartori), ca un regim relativ (dar incomplet) democratizat.

1. Democratizarea i opozi ia public


Democratizarea presupune: -liberalizarea = cre terea oportunit ii de a contesta public guvernarea -evolu ia spre un grad mai mare de cuprindere a cet enilor n procesul politic = cre terea oportunit ii de a participa

1. Democratizarea i opozi ia public


O tr s tur fundamental a democra iei este receptivitatea constant a guvernului la preferin ele cet enilor, considera i egali din punct de vedere politic. Astfel, to i cet enii trebuie s aib anse nengr dite:

guvernului, fie prin ac iuni individuale, fie colective - ca guvernul s le cnt reasc preferin ele f r p rtinire, f r a face discriminare n func ie de con inutul sau sursa preferin ei

- de a formula preferin e - de a face cunoscute aceste preferin e celorlal i cet eni i

1. Democratizarea i opozi ia public


Cele 3 oportunit i (de a formula preferin e, de a le semnala i de a beneficia de un tratament egal al preferin elor n actul de guvernare) reclam un set de 8 garan ii institu ionale de care s se bucure cet enii:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Libertatea de a forma i adera la organiza ii Libertatea de expresie Dreptul de vot Eligibilitatea pentru func ii publice Dreptul liderilor politici de a concura pentru sprijin Surse alternative de informare Alegeri libere i corecte Institu ii care s asigure dependen a politicii guvernamentale de voturi i de alte forme de exprimare a preferin elor.

1. Democratizarea i opozi ia public


Binomul participare contestare determin patru tipuri de regimuri politice:

1. 2. 3. 4.

Hegemonie nchis (care limiteaz att dreptul de participare, ct i cel de contestare) Hegemonia cuprinz toare (care acord dreptul de participare, dar l neag pe cel de contestare) Oligarhia concuren ial (neag dreptul de participare, dar l acord pe cel de contestare) Poliarhia (garanteaz la cel mai nalt nivel ambele drepturi)

1. Democratizarea i opozi ia public


Poliarhia ofer mai multe anse de participare i contestare, ntruct cre te num rul indivizilor i grupurilor ale c ror preferin e trebuie luate n considerare n procesul de guvernare. Cei de la guvernare se tem s nu i piard drepturile. Opozi ia dore te puterea. Cu ct conflictul dintre guvern i opozi ie este mai mare, cu att mai mari sunt ansele ca fiecare din cele dou p r i s caute s -i refuze celeilalte oportunitatea de a participa efectiv la luarea deciziilor. Cu ct este mai mare conflictul guvern opozi ie, cu att este mai greu ca fiecare din p r i s o tolereze pe cealalt . Guvernul trebuie s se gndeasc i la ce are de pierdut suprimnd opozi ia. Chiar dac costul toler rii este mare, suprimarea ar putea costa mai mult, ceea ce ar fi o gre eal .

1. Democratizarea i opozi ia public


Astfel, ansele apari iei i persisten ei unui sistem politic concuren ial depind de 2 categorii de costuri: de tolerare i de suprimare a opozi iei; cu ct este mai mic costul toler rii, cu att mai mare e siguran a guvernului; cu ct este mai mare costul suprim rii, cu att este mai sigur opozi ia. A1: Probabilitatea ca un guvern s tolereze opozi ia cre te invers propor ional cu costul estimat al toler rii ei. A2: Probabilitatea ca un guvern s tolereze opozi ia cre te direct propor ional cu costul suprim rii ei. A3: Cu ct mai mare este costul suprim rii fa de cel al toler rii, cu att mai mari sunt ansele apari iei unui regim concuren ial.

2. Are poliarhia vreo importan ?


1.
No iunile de contestare public i participare presupun existen a unor libert i clasice: aceea de a te opune guvernului, de a institui organiza ii politice, de a- i exprima p rerile politice f r team de represalii, libertatea de a asculta sau citi pdv., de a participa prin vot la alegeri la care concureaz candida i ai altor partide politice i care, dac pierd, i cedeaz pa nic func iile. Cnd ajung la putere noi partide politice, candida ii cei mai apropia i de caracteristicile sociale ale straturilor nou ncorporate c tig cele mai multe func ii la alegeri (laburi tii) Pe m sur ce sistemul devine mai concuren ial i mai cuprinz tor, politicienii ncep s caute sprijinul grupurilor care pot participa mai u or la via a politic . Partidele ofer candida i care i adapteaz discursul i oferta i care se pliaz pe interesele i a tept rile celor care nu au fost reprezenta i pn n momentul respectiv. Cre te i num rul partidelor politice.

2.

3.

2. Are poliarhia vreo importan ?


4. Cu ct exist mai multe partide politice, cu att mai multe op iuni i interese ale cet enilor ajung s fie repreztentate n procesul de guvernare. 5. Cu ct contestarea public ntmpin mai pu ine obstacole i cu ct este mai mare procentul popula iei incluse n sistemul politic, cu att este mai dificil pentru un guvern s aplice sanc iuni extreme mpotriva unei p r i relativ mari a popula iei (ex. politica hitlerist ) 6. Exist o rela ie de influen reciproc ntre regimul politic al unei ri i credin ele, atitudinea, cultura i personalit ile marcante ale acesteia.

2. Are poliarhia vreo importan ?


POLIARHIA reprezint consecin a existen ei urm toarelor 7 categorii de condi ii:

      

Procesele istorice Gradul de concentrare n ordinea socioeconomic Nivelul de dezvoltare socioeconomic Inegalitatea Diferen ele subculturale Controlul extern Convingerile activi tilor politici

3. Procesele istorice
Apari ia poliarhiei este influen at de PROCESELE ISTORICE prin care trece o ar , mai precis de: 1. Calea specific spre poliarhie = succesiunea transform rilor prin care trece un regim; ntlnim aici 3 posibile c i: a) hegemonie nchis - oligarhie concuren ial poliarhie b) hegemonie nchis - hegemonie cuprinz toare poliarhie c) hegemonie nchis poliarhie 2. Modul de instaurare a noului regim = instituire = introducerea sau intrarea n legitimitate a noului regim (concuren ial) prin aplicarea puterii, influen ei i autorit ii;

3. Procesele istorice
Instaurarea noului regim se poate realiza: - n cadrul unui stat na iune deja independent A. Prin procese evolutive = liderii afla i n func ie decid trecerea spre instaurarea unei poliarhii sau cvasi-poliarhii B. Prin pr bu irea sau nl turarea prin revolu ie a vechiului regim C. Prin cucerire militar (ex. dup Al Doilea R zboi Mondial) - n cadrul unui stat dependent: D. Prin procese evolutive = liderii popula iei locale promoveaz un nou regim poliarhic f r a exista o mi care de independen sau de lupt mportiva puterii coloniale E. Printr-o lupt de independen na ional .

4. Ordinea socioeconomic : concentrare sau dispersie


Axioma 4: Probabilitatea ca un guvern s tolereze o opozi ie cre te n func ie de m sura n care scad resursele de care dispune guvernul pentru suprimare, n raport cu resursele opozi iei. Guvernul poate folosi 2 tipuri de resurse pentru suprimarea opozi iei: Mijloacele violente de constrngere, convingere sau determinare = for a militar /poli ia Mijloacele non-violente = sanc iuni economice = controlul resurselor economice, al mijloacelor de comunicare i procesele de educa ie i socializare politic Axioma 5: Probabilitatea ca un guvern s tolereze o opozi ie este cu att mai mare cu ct scade capacitatea guvernului de a folosi violen a sau sanc iunile socioeconomice pentru a suprima opozi ia.

4. Ordinea socioeconomic : concentrare sau dispersie


Accesul relativ la violen i la sanc iunile socioeconomice ale guvernului i opozi iei poate fi:

Accesul guvernului Da Accesul opozi iei Da Nu dispersat monopolizat de G. acces negat O. Nu monopolizat de O. negat G. acces

neutralizat (acces negat ambilor)

4. Ordinea socioeconomic : concentrare sau dispersie


Repartizarea violen ei i a sanc iunilor socioeconomice

Accesul la violen Dispersat sau neutralizat Dispersat sau neutralizat Accesul la sanc iuni socioeconomice ordine social pluralist (politic concuren ial ) ordine social cvasi-dominant (f r reprimare prin violen ) Monopolizat ordine social cvasi-pluralist (cu reprimare prin violen ) ordine social dominant (hegemonie)

Monopolizat

4. Ordinea socioeconomic : concentrare sau dispersie


SOCIET ILE AGRARE pot fi: 1. Societ i agrare tradi ionale = ordine social dominant - p mntul i dreptul la roadele sale constituie principala surs de statut, venit i avere - inegalitatea distribuirii p mntului = inegalitatea distribuirii resurselor politice - puterea e strns legat de p mntul pe care l ai n proprietate - accesul la tehnologia militar adnce te inegalit ile, permi nd monopolul unei minorit i restrnse asupra instrumentelor de constrngere - o minoritate restrns , cu resurse superioare, instituie i men ine o hegemonie - cea mai mare parte a popula iei duce o via plin de greut i i lipsuri, marcat de dependen , reprimare i ognoran , n vreme ce o minoritate restrns se bucur de putere, avere i respect social de excep ie

4. Ordinea socioeconomic : concentrare sau dispersie


1.
Societ i agrare tradi ionale = ordine social dominant

inegalit i extreme n distribuirea p mntului nt rite de norme care favorizeaz inegalit ile de cast , stare, clas

inegalit i extreme n resursele politice

sistem politic hegemonic

ordine social dominant

4. Ordinea socioeconomic : concentrare sau dispersie


2. Societatea fermierilor liberi = ordine social pluralist - p mntul e distribuit echitabil

egalitate considerabil n distribuirea p mntului instrumente de coerci ie nt rite de norme care favorizeaz egalitatea social i politic

egalitate considerabil n resursele politice

sistem politic concuren ial

ordine social pluralist

4. Ordinea socioeconomic : concentrare sau dispersie


SOCIET ILE COMERCIALE I INDUSTRIALE proprietatea privat nu este o condi ie necesar i nici suficient pentru apari ia unei ordini sociale i pluraliste i deci a poliarhiei ntr-o ar cu economie descentralizat , indiferent de forma de proprietate, poate ap rea o ordine social pluralist , deci i contestarea public i poliarhia
Politic concuren ial Ordine social pluralist Economie descentralizat

Economie foarte centralizat

Ordine social cu domina ie centralizat

Regim hegemonic

5. Ordinea socioeconomic : nivelul de dezvoltare

Exist o leg tur cert ntre nivelul de dezvoltare socioeconomic a unei ri i dezvoltarea politic a acesteia: - cu ct nivelul socioeconomic al unei ri e mai ridicat, cu att mai mari sunt ansele ca acolo s se instituie un regim politic concuren ial (chiar poliarhic) - cu ct mai concuren ial este regimul politic al unei ri, cu att este mai probabil ca nivelul de dezvoltare socioeconomic a acesteia s fie mai nalt

5. Ordinea socioeconomic : nivelul de dezvoltare


Indicatori ai nivelului de dezvoltare socioeconomic :

popula ia din localit i cu peste 20.000 persoane PNB pe cap de locuitor num rul de salaria i for a de munc din agricultur procentul popula iei active angajate n sectoare neagricole num rul celor ce urmeaz studii superioare la 100.000 locuitori procentul persoanelor cu vrste ntre 5 19 ani cuprinse n educa ie popula ia alfabetizat cu vrst peste 15 ani etc.

5. Ordinea socioeconomic : nivelul de dezvoltare


ansele ca o ar s treac la un sistem politic concuren ial ( i cu att mai mult, la o poliarhie) i s -l men in , depind de m sura n care societatea i economia acelei ri:

a) b) c)

asigur alfabetizarea, educa ia i comunicarea creaz o ordine social mai curnd pluralist dect centralizat evit inegalit ile acute n rndul straturilor sociale relevante din punct de vedere politic.

5. Ordine socioeconomic : nivelul de dezvoltare


Alfabetizarea, educa ia i comunicarea - ansele cet enilor de a participa la procesele politice i de a avea acces la un grad nalt de contestare public depind de nsu irea deprinderilor de a scrie i citi, de gradul de instruire, de accesul la ziare i alte mijloace de informare - gradul de r spndire a alfabetiz rii, educa iei i mijloacelor de informare este asociat cu urbanizarea i industrializarea b) O ordine social pluralist - o economie avansat nu numai c - i poate permite s - i califice for a de munc , dar i trebuie s o fac o economie avansat presupune muncitori califica i, alfabetiza i, educa i, remunera i corespunz tor, motiva i, care i utilizeaz resursele i deprinderile n scopul negocierii ob inerii unor avantaje pentru sine, pentru un grup sau o organiza ie - cnd se ivesc conflicte, acestea sunt rezolvate prin negociere, nu prin for sau constrngere

a)

6. Egalit i i inegalit i

Egalit ile i inegalit ile dintr-o societate afecteaz hegemonii sau ale concuren ei politice prin:

ansele unei

1. Distribu ia resurselor i deprinderilor politice 2. Crearea resentimentelor i a frustr rilor

6. Egalit i i inegalit i
1.
Distribu ia resurselor i deprinderilor politice - pe lng venitul, averea, pozi ia social , cuno tin ele, profesia, func ia ierarhic , popularitatea i diverse alte valori pe care le asigur , societatea ofer i resurse politice, prin care un individ poate influen a comportamentul altora, cel pu in n anumite circumstan e - cei care guverneaz pot modifica distribu ia ini ial a resurselor politice care rezult din procesele institu iilor socioeconomice (ex. pot stabili impozite, pot s asigure noi resurse politice, precum dreptul de vot) - inegalit ile extreme privind valorile fundamentale, precum venitul, averea, pozi ia, cuno tin ele i abilit ile militare, nseamn totodat inegalit i extreme n ceea ce prive te resursele politice - este foarte probabil ca ntr-o ar extrem de inechitabil din punct de vedere al resurselor politice s existe i mari inegalit i n privin a exercit rii puterii, de unde i regim hegemonic

6. Egalit i i inegalit i
1.
Distribu ia resurselor i deprinderilor politice - n societ ile agrare valorile fundamentale (cuno tin e, avere, venit, pozi ia social i puterea) sunt strns corelate (cei avu i sunt avu i n mai multe privin e, cei s raci n multe cazuri, majoritatea popula iei, sunt s raci n toate privin ele); mai mult, resursele politice sunt cumulative (dac A l dep e te pe B printr-o annumit resurs politic avere/venit, l dep e te prin toate celelalte resurse politice (cuno tin e/pozi ie social ) n societatea r neasc tradi ional se manifest inegalit i flagrante n privin a distribu iei valorilor, deci i a resurselor politice i a exercit rii puterii - n societatea fermierilor liberi exist un grad sporit de egalitate n distribu ia valorilor, deci a resurselor politice i implicit n exercitarea puterii; cei ale i pot redresa o parte din consecin ele inegalit ilor folosind puterile regulatoare ale statului

6. Egalit i i inegalit i
Distribu ia resurselor i deprinderilor politice - industrializarea distribuie cu totul altfel recompensele i privilegiile; nu elimin complet inegalit ile, dar cel pu in reduce o mare parte din ele; necesit ile unei societ i industrializate avansate i aspira iile pe care le anim i le ajut s se ndeplineasc au ca efect dispersarea multora dintre resursele politice care n societ ile r ne ti tradi ionale constituie monopolul unei elite restrnse (alfabetizarea, educa ia, cuno tin ele tehnice, capacitatea organizatoric , accesul la lideri etc.) - n societ ile industrializate se reduce drastic acumularea de resurse politice i se creeaz n schimb un sistem de inegalit i dispersat, n care indivizii care nu beneficiaz de un anumit tip de resurs politic au toate ansele s beneficieze de un altul, compensndu-se astfel par ial resursele politice - dac regimul n cauz este o poliarhie, atunci sistemul de inegalit i dispersate va fi i mai solid

1.

6. Egalit i i inegalit i
2. Apari ia resentimentelor i a frustr rilor

- inegalit ile duc la apari ia unor resentimente - cnd se solicit un grad mai mare de egalitate, un regim i poate c tiga de partea sa grupurile defavorizate, satisf cndu-le o parte din revendic ri, nu neap rat pe toate - ns , un grad mare de inegalitate nu determin grupurile defavorizate s emit revendic ri politice, n sensul ob inerii unui grad mai mare de egalitate

6. Egalit i i inegalit i
Reac ia guvernelor - o situa ie caracterizat prin inegalit i obiective poate genera sau nu preten ii de nl turare a cauzelor acestora. Dac apar asemenea revendic ri, ele pot sau nu s ajung la guvern. Inegalit ile pot fi reduse sau nl turate n urma m surilor luate de guvern, ns inegalitatea se poate diminua i f r o interven ie din partea acestuia sau n unele cazuri chiar i n ciuda m surilor guvernamentale inadecvate. - o politic neinspirat , dar aparent bine inten ionat s reduc ctu i de pu in inegalit ile, poate s c tige i s p streze de partea sa grupurile defavorizate (ex. majorarea pensiilor) - o politic (fie ea deliberat sau involuntar ) prin care guvernul perpetueaz inegalit ile, face ca acesta s devin sursa ostilit ii grupurilor defavorizate

6. Egalit i i inegalit i
Reac ia guvernelor - regimurile hegemonice au la dispozi ie o gam mult mai variat de mijloace coercitive, prin care pot suprima manifest rile de nemul umire; cei defavoriza i pot fi u or redu i la t cere - sistemele politice concuren iale au la ndemn mai pu ine mijloace de constrngere ( condi iile existen ei sistemului concuren ial: liberalizarea i cuprinderea)

6. Egalit i i inegalit i
Reac iile celor defavoriza i - cu ct este mai ridicat nivelul socioeconomic al unei ri, cu att sunt cet enii mai mul umi i de situa ia lor - cei ce beneficiaz de educa ie, venit i statut profesional mai bun se declar , n general, mai mul umi i de situa ia lor fa de cei care sunt mai pu in favoriza i n aceste privin e - uneori, ns , un individ care tr ie te ntr-o societate inechitabil poate avea o p rere relativ favorabil despre propria situa ie, chiar dac , obiectiv vorbind, este extrem de dezavantajat n compara ie cu elita, ntruct o persoan defavorizat se raporteaz comparativ la: - situa ia sa din trecut - starea na iunii sau a rii sale - cei apropia i pe scara social

6. Egalit i i inegalit i
Reac iile celor defavoriza i - gradul de nemul umire al celor defavoriza i depinde de ideile care predomin n cultura sau subcultura n care este socializat individul un grup care este nevoit s ndure mult timp inegalit i aparent insurmontabile se poate obi nui cu pu inul pe care l are i i poate limita revendic rile n func ie de spa iul s u extrem de redus de manevr - cu ct o ar are un grad de dezvoltare socioeconomic mai ridicat, cu alte cuvinte, cu ct este mai avansat , cu att mai multe sunt speran ele i temerile cet enilor

7. Subculturi, modele de clivaj i eficien guvernamental


- Orice sistem politic este n pericol dac ajunge s se polarizeze n mai multe grupuri antagoniste. O polarizare puternic poate expune un regim concuren ial la pericolul unei pr bu iri, al unei lovituri de stat sau unui r zboi civil (ex. Italia, Austria, Spania) - Orice disput care face o mare parte a popula iei s - i simt stilul de via sau valorile fundamentale amenin ate de un alt segment al popula iei, creeaz o criz n cadrul sistemului concuren ial - Orice divergen care poate s polarizeze societatea n cteva tabere ntr-adev r antragonice constituie un clivaj extrem de important (ex: diferen ele de clas social , gen, religie, limb , ras , etnie, regiune geografic etc.) POLIARHIA se poate ntlni mai curnd n rile relativ omogene dect n cele cu un pluralism subcultural accentuat

7. Subculturi, modele de clivaj i eficien guvernamental


Pentru ca o ar cu un grad considerabil de pluralism subcultural s - i struneasc toate conflictele ndeajuns de bine nct s - i men in poliarhia, trebuie ntrunite cel pu in 3 condi ii: 1. Sunt mai multe anse ca un conflict s se men in n limite rezonabile dac nu i se interzice pentru o perioad nelimitat nici unei subculturi etnice, religioase sau regionale s participe la guvernare, adic s fac parte din coali ia majoritar ai c rei lider formeaz guvernul sau administra ia pentru aceasta trebuie s existe dorin a de cooperare, care s uneasc , m car pentru un timp, culturile factori care stimuleaz cooperarea:
-

dorin a de a ap ra unitatea na iunii, independen a i institu iile ei politice fiecare subcultur s recunoasc faptul c nu poate constitui o majoritate capabil s guverneze dect dac intr ntr-o coali ie cu alte subculturi

7. Subculturi, modele de clivaj i eficien guvernamental


2. S existe o serie de n elegeri sau angajamente, nu neap rat sub forma unor prevederi constitu ionale, care s asigure diverselor subculturi un grad relativ mare de securitate printre cele mai des ntlnite forme de angajamente privind securitatea mutual se num r :
-

garan ia c principalele subculturi urmeaz a fi reprezentate n Parlament n fun ie de ponderea lor numeric (reprezentare propor ional n alegeri) dreptul minorit ii de a se opune prin veto hot rrilor are afecteaz subculturile federalismul sau autonomia local considerabil prevederile constitu ionale prin care autoritatea constitu ional a oric rei coali ii parlamentare poate fi limitat n reglemenatarea unor chestiuni importante pentru una sau mai multe subculturi

7. Subculturi, modele de clivaj i eficien guvernamental


3. Poliarhia are mai multe anse ntr-o ar ai c rei cet eni au convingerea c acest regim poate r spunde eficient cererilor de solu ionare a principalelor probleme ale rii, a a cum sunt definite de c tre popula ie sau cel pu in de c tre clasa politic dac , dup ani de zile, guvernul tot nu a g sit solu ii pentru principalele probleme, loialitatea oamenilor fa de regim va l sa loc dezam girii i nemul umirii, mai ales dac o anumit problem creeaz priva iuni acute i extinse n rndul unei mari p r i a popula iei

7. Subculturi, modele de clivaj i eficien guvernamental


Sistemele cu un pluralism subcultural accentuat se pot trezi uneori n fa a unor alternative nefericite i chiar tragice: a) o poliarhie e ofer garan ii mutuale minorit ilor sale, dar care nu poate satisface cererile de solu ionare a principalelor probleme ntr-att nct s - i p streze poporul de partea sa b) o hegemonie care ncearc s rezolve aceste probleme, constrng ndu-i, la nevoie, pe membrii uneia sau mai multor subculturi (regionale) c) separarea n mai multe ri. Institu iile politice i eficien a guvernamental dou tipuri de aranjamente institu ionale au consecin e importante asupra eficien ei guvern rii, n cadrul unei poliarhii: 1) rela ia executiv-legislativ 2) sistemul de partide

8. Convingerile activi tilor politici


Mul i oameni au convingeri politice rudimentare. Numai o mic parte din popula ie are un sistem vast i complex de convingeri politice. Probabilitatea ca cineva s aib un sistem complex de concep ii politice bine corelate cre te direct propor ional cu nivelul de educa ie, cu intervalul i implicarea persoanei respective n politic Activi tii, militan ii i liderii politici au, comparativ cu cet enii de rnd, mai multe anse:
1) s - i nsu easc un sistem complex de convingeri politice 2) s ntreprind ac iuni determinate de convingerile lor politice 3) i s influen eze n mai mare m sur evenimentele politice, inclusiv pe cele de care depind stabilitatea i transformarea unui regim

8. Convingerile activi tilor politici


Legitimitatea poliarhiei - cu ct este mai mare credin a cet enilor unei ri n legitimitatea institu iilor poliarhiei, cu att mai mari sunt ansele instaur rii poliarhiei - indiferent de caracteristicile sociale i economice ale unei ri, statele variaz foarte mult n func ie de m sura n care activi tii ( i al ii) cred n legitimitatea poliarhiei Autoritatea - instaurarea unui anumit tip de regim depinde fundamental de convingerile cu privire la natura rela iei de autoritate instituit ntre guvern i guverna i - poliarhia presupune conflictul deschis ntre organiza ii, capaitatea de a inventa i accepta solu ii de compromis - tipurile extreme de autoritate sunt mai propice hegemoniei

8. Convingerile activi tilor politici


Eficien a - a tept rile i convingerile privind eficien a guvernului se dobndes de timpuriu, printr-un proces de socializare - un alt factor are influen eaz convingerile cu privire la eficien a guvernului se refer nu numai la activitatea acestuia, dar i la modul n care sunt percepute succesele sau e ecurile altor guverne, din trecut sau prezent; dac un guvern este considerat eficient, succesul s u are anse s m reasc prestigiul tipului de guvern mnt pe care l reprezint ncrederea (sau m sura n care membrii sistemului politic au ncredere n actorii politici) - ncrederea reciproc favorizeaz poliarhia, care presupune comunicarea bilateral , asocierea liber i contestarea public n caz de conflict - nencrederea categoric este propice hegemoniei

8. Convingerile activi tilor politici


Cooperarea - incapacitatea actorilor politici (persoane sau organiza ii) de a coopera, reduce ansele poliarhiei - cooperarea i conflictul dintre atorii politici se poate ntlni n practic sub 3 ipostaze:
1) jocul strict concuren ial = c tigi tu, pierd eu i invers 2) cooperarea deplin i evitarea oric ror conflicte 3) concuren +cooperare = rela ie fireasc , caracterizat de compromis i c utarea solu iilor reciproc avantajoase

- cooperarea este mai dificil i conflictele se rezolv mai greu n rile n care compromisul este dezaprobat sau desconsiderat cnd conflictul devine de nesuportat, hegemonia poate fi considerat cea mai bun cale de a impune cooperarea Convingerile sunt o reflec ie a pozi iei individului n contextul social i economic; ele depind de influen ele culturale din mediul individului

8. Convingerile activi tilor politici


Cultura politic ne ajut s explic m diferen ele dintre sistemele politice existente n diverse ri. Cultura politic = sistemul de credin e empirice, simboluri expresive i valori, care define te situa ia n care se desf oar activitatea politic . Ea d orientare subiectiv politicii. Multe dintre convingerile politice reprezint produsul culturii politice a unei ri. nsu irea convingerilor politice (la majoritatea oamenilor) se realizeaz n primii 20 de ani de via . Perioada receptiv din tinere e pare a fi un proces treptat sau intermitent de dobndire, testare practic , renv are i cristalizare, care se desf oar pe m sur ce tn rul se familiarizeaz cu acele concep ii ce predomin n majoritatea institu iilor de socializare din societate sau cultur : familie, coal , biseric , loc de munc , grup de prieteni. Dar convingerile politice se pot schimba fie treptat, fie prin schimb ri bru te.

8. Convingerile activi tilor politici


nsu irea convingerilor politice este influen at de 4 factori:
1) expunerea (= m sura n care individul este expus n mediul n care tr ie te la o anumit concep ie politic ) depinde de influen a pe care o are instan a de socializare asupra individului prestigiul ideilor i al concep iilor cu care individul vine n contact compatibilitatea cu alte convingeri anterioare = m sura n care o persoan percepe o nou convingere ca fiind n concordan cu vederile pe care le ar compatibilitatea cu experien a = cultura n spiritul c reia este educat un individ l condi ioneaz pe acesta s interpreteze ntr-un anumit mod evenimentele din via a sa. Persoane provenind din culturi diferite sau avnd vederi politice diferite pot percepe diferit aceea i ntmplare. Discrepan ele grave dintre experien a i concep iile personale pot duce la o schimbare a convingerilor. i experine ele accidentale sau cu totul particulare pot juca un rol decisiv.

2) 3)

4)

8. Convingerile activi tilor politici


n concluzie, fie c este vorba de o persoan sau un grup de persoane, se pare c ansa adopt rii unei anumite concep ii, ntr-o perioad de maxim receptivitate, depinde de:
1) m sura n care subiectul este expus la concep ia respectiv , care, la rndul ei a) presupune ca aceasta s fi fost formulat i difuzat n mediul n care tr ie te subiectul b) depinde de influen a pe care o au cei ce transmit acea concep ie asupra procesului de socializare 2) prestigiul concep iei, care depinde de a) prestigiul personal al adep ilor i opozan ilor ei b) succesele sau e ecurile oamenilor, organiza iilor i institu iilor care su in acea idee 3) ct de compatibil este noua concep ie cu percep iile subiectului asupra realit ii, care sunt influen ate de a) convingerile pe care le mp rt e te n prezent b) experien a subiectului.

9. Controlul extern
Destinul unei ri nu se afl niciodat pe deplin n minile acelui popor. n unele cazuri, domina ia impus de cei din afara rii poate fi hot rtoare. Ac iunile, reac iile sau m surile preconizate ale str inilor pot afecta ansele poliarhiei sau ale hegemoniei dintr-o anumit ar n 3 moduri: 1) factorii externi pot influen a convingerile activi tilor politici, c ile urmate pn n prezent, nivelul de dezvoltare socioeconomic , gradul de concentrare sau dispersie economic , inegalit ile sau chiar diferen ierile subculturale 2) contextul interna ional n care se afl o ar sau alta modific i reduce alternativele aflate la ndemna regimului respectiv 3) domina ia extern = ncercarea unui popor n mod deliberat de a impune un anumit tip de regim politic ntr-o alt ar

9. Controlul extern
ntre condi iile locale i domina ia extern exist o interac iune complex :
- o mare parte din rile care, n 1970, erau poliarhii au fost sub ocupa ie sau au constituit, ntr-un fel sau altul, obiectul unei interven ii militare externe cel pu in o dat din momentul n care i-au c tigat independen a - nu ntotdeauna o poliarhie dominat f i de o putere hegemonic se soldeaz cu repercusiuni iremediabile asupra unei ri; uneori o perioad de domina ie extern poate chiar i s nt reasc unitatea na ional , s ncurajeze un climat de reconciliere ntre grupurile ostiule i s accelereze ncorporarea acelor categorii sociale are militeaz pentru o mai mare recunoa tere i putere - poliarhia nu se instaureaz numai printr-o serie de evenimente strict autonome care se petrec ntr-o ar deja independent ; n multe cazuri, poliarhia i-a pus bazele de pe vreme cnd statul era condus, cel pu in teoretic, de o putere str in - nu n ultimul rnd, domina ia extern poate avea adeseori efect de bumerang - condi iile ce fac posibil instraurarea poliarhiei n timpul unei perioade de domina ie f i (sau conservarea ei n vederea unei rena teri ulterioare) pot fi propice fie poliarhiei, fie hegemoniei n diferite perioade istorice.

11. Implica ii asupra strategiilor de schimbare


O ar total lipsit sau cu o experien redus n ceea ce prive te institu iile contest rii publice i concuren ei politice, i c reia i lipse te o tradi ie a toleran ei fa de opozi iile din spa iul politic, are pu ine anse s se transforme ntr-o poliarhie stabil , ntr-un interval de c iva ani. Statele cu o ndelungat tradi ie n ceea ce prive te toleran a, politica concuren ial i participarea larg , arareori se transform n hegemonii. Pronosticul cel mai sigur asupra regimului unei ri, peste o genera ie, este c va fi, ntructva diferit, ns nu radical diferit, de ceea ce este acum.

11. Implica ii cu privire la asisten a extern


Politicienii pot s nlesneasc transformrea unei ri ntr-o poliarhie apelnd la una din urm toarele strategii: 1. Invadarea i ocuparea rii, nl turarea prin for a respectivului sistem de guvern mnt i nlocuirea lui cu o poliarhie, apoi protejarea acesteia att ct este necesar 2. Sprijinirea mi c rilor democratice adic revolu ionare ar prin fonduri, arme sau alte mijloace Sprijinirea guvernului existent prin fonduri, arme sau alte mijloace i exercitarea unor presiuni asupra acestuia, n vederea unor schimb ri. din

3.

11. Implica ii cu privire la asisten a extern


Dac liderii politici, activi tii sau cet enii dintr-o anumit ar guvernat de poliarhie doresc s faciliteze perspectiva instituirii poliarhiei n alte ri, ei ar putea s acorde ajutor economic i tehnic acelei ri care are nevoie de asisten . rile bogate ar trebui s aloce o parte substan ial din bog iile fabuloase pentru reducerea s r ciei i suferin ei din rile mai s race. Dar aceasta trebuie s porneasc din considerente morale, din compasiune sau s se fac n temeiul ra ional al propriului interes, iar nu n ideea c asisten a extern poate fi o prghie pentru democratizarea i liberalizarea unui sistem hegemonic.

11. Implica ii cu privire la ac iunea politic


Ce ar putea s fac un ipotetic Inovator dintr-un stat guvernat de un regim hegemonic sau mixt pentru a reduce barierele ce mpiedic participarea i opozi ia politic , adic pentru a face ca ara s devin sau m car s se apropie de stadiul de poliarhie?

1.

Ar putea s nceap cu un bilan critic, cu o apreciere critic a profilului rii, a limitelor i posibilit ilor acesteia. - Dac toate cele apte elemente sunt propice concuren ei politice, poliarhia are desigur anse mari s fie instaurat . - ns instituirea imediat a unei poliarhii depline ntr-o ar cu un profil nefavorabil ar fi un obiectiv utopic.

11. Implica ii cu privire la ac iunea politic


2. Ar putea s aplice o strategie a liberaliz rii, bazat pe c utarea unor garan ii pentru poten ialii s i rivali.

P r ile rivale dintr-un conflict nu se vor tolera una pe alta dac una dintre ele crede c , tolernd-o pe cealalt , va ajunge s se autodistrug sau va avea foarte mult de suferit. Toleran a are mai multe anse s se manifeste i s dureze dac p r ile rivale nu tind s se lezeze grav una pe cealalt . Costul toler rii poate fi redus prin garan ii solide, eficiente mpotriva distrugerii, c nstrngerii extreme sau a unor grave v t m ri.

11. Implica ii cu privire la ac iunea politic


3. Ar trebui s caute o solu ie la clasica problem a rela iilor dintre puterea executiv i cea legislativ .

Cnd se reduc barierele n calea contest rii publice i particip rii, apar interese i revendic ri pe care guvernul le-a ignorat p n atunci, dar care trebuie solu ionate. Ca s reduc imobilismul i blocajul institu iilor politice, executivul trebuie s fie nvestit cu o putere considerabil , pentru a putea lua m suri rapide i decisive, mai ales n cazuri de urgen . Organele executive trebuie s aib o autoritate pe care majorit ile tranzitorii din parlament s n-o poat submina, dar care s poat fi, totu i, influen at de coali iile mari i durabile, fie ele minoritare sau majoritare.

11. Implica ii cu privire la ac iunea politic


4. S previn fragmentarea.

Dat fiind c fragmentarea excesiv n partide rivale m re te costul toler rii, o strategie de liberalizare presupune c utarea unui sistem de partide care s evite o cre tere prea mare a num rului de partide. Sistemul de partide nu este o reflec ie fireasc , spontan sau inevitabil a diferen ierilor sociale. El depinde, ntr-o anumit m sur , de n elegerile electorale. Iar acestea pot fi manipulate deliberat, astfel nct s amplifice sau s reduc fragmentarea.

11. Implica ii cu privire la ac iunea politic


5. S aplice o strategie a toler rii, c utnd diferite metode de dezvoltare a guvern rilor reprezentative subna ionale.

- ntruct institu iile reprezentative oarecum autonome de la nivel subna ional pot oferi opozi iei ansa de a dispune de resurse politice, pot contribui la crearea unor clivaje care se ntretaie i pot facilita nsu irea artei dezvolt rii conflictelor i a conducerii guvernelor reprezentative, o strategie a toler rii presupune c utarea unor metode de dezvoltare a guvern rilor reprezentative subna ionale.

Concluzie
O hegemonie poate evolua nspre o poliarhie dac aplic principalele elemente ale strategiei liberaliz rii:

securitatea mutual a grupurilor rivale, un executiv puternic i viguros, care s depind de institu ii receptive la o multitudine de interese i revendic ri, un sistem de partide care s tind mai mult c tre integrare dect c tre fragmentare i o conducere reprezentativ la nivel local.

Simulare examen
1. a) b) c) d)
Gradul de cuprindere se refer la: Cre terea oportunit ii de a contesta public guvernarea Cre terea oportunit ii de a participa Eligibilitatea pentru func ii publice Alegeri libere i corecte

2. Binomul participare contestare determin regimuri politice de tipul: a) Hegemonie nchis b) Hegemonie cuprinz toare c) Oligarhie concuren ial d) Poliarhie

Simulare examen
3. Cu ct este mai mare costul suprim rii fa de cel al toler rii, cu att mai mari sunt ansele apari iei unui regim: Hegemonic Concuren ial Poliarhic Monarhic 4. Poliarhia reprezint consecin a existen ei urm toarelor categorii de condi ii: Inegalit ile sociale Procesele istorice Mass-media Convingerile activi tilor politici

Simulare examen
5. Ordinea social cvasi-dominant f r reprimare prin violen presupune: Inegalit i extreme n distribuirea p mntului Accesul monopolizat la sanc iunile economice Accesul monopolizat la violen Accesul dispersat sau neutralizat la violen 6. Poliarhia se ntlne te mai degrab n rile: Cu foarte multe subculturi Cu un pluralism subcultural accentuat Cu regim hegemonic Relativ omogene din punct de vedere subcultural

Simulare examen
7. Securitatea mutual dintre rivalii politici poate fi asigurat prin: Reprezentarea propor ional n alegeri Dreptul minorit ilor de a se opune prin veto hot rrilor care afecteaz subculturile Eficien a guvernamental Federalism sau autonomie local 8. nsu irea convingerilor activi tilor politici este influen at de: Expunere Prestigiul ideilor Compatibilitatea cu experien a Compatibilitatea cu alte concep ii anterioare

Simulare examen
9. Hegemonia cuprinz toare: Acord dreptul de participare Acord dreptul de contestare Neag dreptul de contestare Neag dreptul de participare 10. Probabilitatea ca guvernul s tolereze opozi ia: Cre te invers propor ional cu costul estimat al toler rii ei Cre te direct propor ional cu costul suprim rii ei Cre te invers propro ional cu costul suprim rii ei Cre te direct propor ional cu costul estimat al toler rii ei

Simulare examen
R spunsuri: 1b 2 abcd 3 bc 4 abd 5bd 6d 7 abd 8 abcd 9 ac 10 ab

Simulare examen
11. Democratiyarea presupune: a) Liberalizarea b) Evolu ia spre un grad mai mare de cuprindere a cet enilor n procesul politic c) Sc derea oportunit ii cet enilor de participare n procesul politic d) Alegeri libere 12. Democra ia ofer cet enilor anse nengr dite: a) De a formula preferin e politice b) De a face cunoscute aceste preferin e celorlal i cet eni i guvernului, fie prin ac iuni individuale, fie colective c) Ca guvernul s le cnt reasc preferin ele f r a face discriminare n func ie de con inutul sau sursa preferin ei d) De a limita accesul la mass-media

Simulare examen
13. Poliarhia reprezint consecin a urm toarelor condi ii: a) Procesele istorice b) Gradul de concentrare n ordinea socioeconomic c) Egalitatea d) Controlul intern 14. Poliarhia presupune existen a unor garan ii institu ionale de care s se bucure cet enii, precum: a) Libertatea de expresie b) Dreptul de vot c) Alegeri libere i corecte d) Surse de informare

Simulare examen
15. Hegemonia cuprinz toare: a) Limiteaz att dreptul la participare, ct b) Acord dreptul la participare, dar l neag c) Acord dreptul la contestare, dar l neag d) Neag dreptul la participare, dar l acord i cel de contestare pe cel de contestare pe cel de participare pe cel de contestare

16. Care sunt tipurile de resurse pe care guvernul le poate utiliza pentru a suprima opozi ia? a) Mijloace informa ionale b) Mijloace nonviolente c) Mijloace violente de constrngere, convingere sau determinare d) Toate variantele de mai sus

Simulare examen
17. Egalit ile i inegalit ile dintr-o societate afecteaz hegemonii sau ale concuren ei politice prin: a) Distribu ia resurselor i deprinderilor politice b) Crearea resentimentelor i frustr rilor c) Rela ia executiv-partide d) Relatia executiv-legislativ ansele unei

18. n cadrul unui stat na iune deja independent, instaurarea unui nou regim se poate realiza: a) Prin procese evolutive b) Prin pr bu irea su nl turarea prin revolu ie a vechiului regim c) Cucerire militar d) Printr-o lupt de independen na ional

Simulare examen
R spunsuri: 11 ab 12 abc 13 ab 14 abcd 15 b 16 bc 17 ab 18 abc