Sunteți pe pagina 1din 2

SC ..

CUI..

Proces verbal de inventariere


Incheiat azi,

Comisia de inventariere compusa din:


....................... IN CALITATE DE .....
............................... IN CALITATE DE .
........................... IN CALITATE DE .............
numita in baza deciziei nr..din. a administratorului societatii, in
conformitate cu prevederile O.M.F. nr. 1753/2004 a procedat la inventarierea elementelor
de activ si de pasiv la sediul societatii din .. si
la toate punctele de lucru ale societatii si a cuprins toate elementele patrimoniale , existente la
data de ......................
Inventarierea s-a desfasurat n intervalul .ndeplinandu-se
toate prevederile legale cu privire la aceasta operatiune.
Rezultatele inventarierii sunt cuprinse in listele de inventariere, parte din prezentul
proces verbal de inventariere si se inregistreaza in contabilitate potrivit prevederilor Legii
nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Prezentul proces verbal
este insotit de anexe numerotate de la pag.1 la pag. ..

In urma inventarierii s-au constatat urmatoarele:


In urma celor constatate, facem urmatoarele propuneri:

La inventarierea disponibilitatilor banesti in lei aflate in caseria unitatii s-au constatat


urmatoarele:
-sold scriptic caserie.
-sold faptic caserie
La inventarierea disponibilitatilor banesti in lei si valuta detinute in conturi bancare s-au
constatat
urmatoarele:
Nr.crt

Cont bancar

COMISIA DE INVENTARIERE

Banca

Sold extras

Sold
contabilitate

Valuta