Sunteți pe pagina 1din 31

Modele orientative FORMULARE Proiectare i Execuie Lucrri CUPRINS MPUTERNICIRE SCRISOARE DE INAINTARE SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA FORMULAR NR.

1 - DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA FORMULAR NR. 2 DECLARAIE PRIVIND NEINCADRAREA N SITUAIILE PREVZUTE LA ART. 181 DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 34/2006 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE. FORMULAR NR. 3 - DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA N SITUAIILE PREVZUTE LA ART. 691 DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 34/2006 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE. FORMULAR NR. 4 DECLARAIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA FORMULAR NR. 5- INFORMATII GENERALE ACORD DE ASOCIERE ANGAJAMENT PRIVIND SUSINEREA FINANCIAR ANGAJAMENT FERM PRIVIND SUSINEREA TEHNICA I PROFESIONAL FORMULARUL NR. 6 - FISA DE EXPERIENTA SIMILARA FORMULAR NR. 7- DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRRI EXECUTATE IN ULTIMII 5 ANI FORMULAR NR. 8- DECLARAIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE FORMULAR NR. 9 - INFORMATII GENERALE PRIVIND ANGAJAII FORMULAR NR. 9- PERSONAL PROPUS PENTRU INDEPLINIREA CONTRACTULUI FORMULAR NR. 10- DECLARAIE DE DISPONIBILITATE FORMULAR NR. 11 - DECLARAIE PRIVIND LISTA ASOCIAILOR I A SUBCONTRACTORILOR FORMULAR NR. 12 - FORMULAR DE OFERTA FORMULAR NR. 12 A - CENTRALIZATOR CU LUCRRILE EXECUTATE DE ASOCIATI SI SUBCONTRACTANTI FORMULAR NR. 15- ORGANIZAREA LUCRARILOR FORMULAR NR. 16- CARACTERISTICI TEHNICE ALE OFERTEI FORMULAR NR. 17- METODOLOGIA FORMULAR NR. 18 RESURSE FORMULAR NR. 19 PROGRAM FORMULAR NR. 20 PRINCIPALII FURNIZORI

MODEL

MPUTERNICIRE Subscrisa ......................................................................................................., cu sediul n ........................................................................................................................, telefon ........................ fax ........................, nmatriculat la Registrul Comerului sub nr. ........................., CUI .......................... , reprezentat legal prin .................... ......................., n calitate de .............................................................................................., mputernicim prin prezenta pe ........................................................................................................., domiciliat n ............................................................................................................................................, identificat cu B.I./C.I. seria .......... nr. ........................, CNP ..................................., eliberat de ................................................., la data de ............................., avnd funcia de .................................................................., s ne reprezinte la procedura de...................................................... ............................................................, organizat de ................................. pentru ................................................ ......................................................................... n scopul atribuirii contractului de ................................................................................................................................ n ndeplinirea mandatului su mandatarul va avea urmtoarele drepturi: 1. S semneze toate actele i documentele care eman de la subscrisa n legtur cu participarea la procedura de ........................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................ 2. S participe n numele subscrisei la licitaie i s semneze toate documentele rezultate pe parcursul i/sau n urma desfurrii licitaiei. 3. S rspund solicitrilor de clarificare formulate de ctre comisia de evaluare n timpul desfurrii licitaiei. 4. S depun n numele subscrisei contestaiile cu privire la licitaie. Prin prezenta mputernicire, mandatarul nostru este pe deplin autorizat s angajeze rspunderea subscrisei cu privire la toate actele i faptele ce decurg din participarea la licitaie. Not: mputernicirea va fi nsoit de o copie dup actul de identitate al persoanei mputernicite (buletin de identitate, carte de identitate, paaport).

Denumirea mandatarului

Data_________________ S.C. _________________________________ reprezentat prin _______________________________________ Semntura ______________________________

FORMULAR SI OFERTANTUL ............................ (denumirea/numele) Inregistrat la sediul autoritatii contractante nr. ................... / ......................

SCRISOARE DE INAINTARE Catre ....................................................... (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a anuntului de participare aparut in SEAP nr._____ din _________ privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ......................................................................................../ (denumirea contractului de achizitie publica)/ ........................................ noi ............................................................ /(denumirea/numele ofertantului)/................ va transmitem alaturat urmatoarele: 1. Documentul ........................................./(tipul, seria/numarul, emitentul)/......................................... privind garantia pentru participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei; 2. coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de ..... copii: a) oferta; b) documentele care insotesc oferta. Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii ................................

Cu stima, Ofertant, ........................ (Numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila

FORMULAR SGB BANCA ___________________ (denumirea) SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica Catre ______________________________________________ (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului __________________________________________, (denumirea contractului de achizitie publica) noi _________________________, avand sediul inregistrat la ______________________________________, (denumirea bancii) (adresa bancii) ne obligam fata de ___________________________________________________________ sa platim suma de (denumirea autoritatii contractante) _________________________________________________, la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba (in litere si in cifre) obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare: a) ofertantul ______________________________ si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia; (denumirea/numele) b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ________________________________________________ (denumirea/numele) nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei; c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul _________________________________________________ (denumirea/numele) a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. d) in urma respingerii de catre CNSC a contestatiei formulate de catre ofertantul _______________________ (denumirea/numele) se vor retine sumele sumele precizate la art. 2781 alin. 1 din OUG 34/2006. Prezenta garantie este valabila pana la data de ___________________________. Parafata de Banca _______________ in ziua ______ luna ________ anul _____ .................................... (Numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila )

Formular nr 1 OFERTANTUL ____________________ (denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _______________________________, (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in nici una dintre situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie publica, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificrile i completrile ulterioare. 2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si resursele de care dispunem. 3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante _____________________________________________________ cu privire la orice aspect (denumirea si adresa autoritatii contractante) tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. 4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de _________________________ . (se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completarii ......................

Formular nr 2 OFERTANTUL __________________________ (denumirea/numele)

DECLARAIE privind neincadrarea n situaiile prevzute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Subsemnatul(a) ........................ (denumirea, numele operatorului economic), n calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menioneaz procedura) pentru atribuirea contractului de achiziie publica avnd ca obiect .................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrrii i codul CPV), la data de .................. (zi/luna/an), organizat de ...................... (denumirea autoritii contractante), declar pe propria rspundere ca: a) nu am intrat in faliment ca urmare a unei hotarari pronuntate de judecatorul-sindic; c) mi-am ndeplinit obligaiile de plata a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare n Romnia sau n ara n care sunt stabilit pana la data solicitat de ....................; c^1) n ultimii 2 ani nu am ndeplinit n mod defectuos obligaii contractuale, din motive imputabile mie si nici nu am produs prejudicii beneficiarilor contractelor; d) nu am fost condamnat, n ultimii 3 ani, prin hotrrea definitiva a unei instane judectoreti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli n materie profesional. e) nu am prezentat informatii false si am prezentat informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie. Subsemnatul declar ca informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg ca autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun. neleg ca n cazul n care aceasta declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.

Data completarii ......................

Ofertant, _________________ (Numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila )

Formular nr 2a OFERTANTUL __________________________ (denumirea/numele)

DECLARAIE privind neincadrarea n situaiile prevzute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Subsemnatul(a) ........................ (denumirea, numele operatorului economic), n calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menioneaz procedura) pentru atribuirea contractului de achiziie publica avnd ca obiect .................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrrii i codul CPV), la data de .................. (zi/luna/an), organizat de ...................... (denumirea autoritii contractante), declar pe propria rspundere ca: a) nu am intrat in faliment ca urmare a unei hotarari pronuntate de judecatorul-sindic; c) mi-am ndeplinit obligaiile de plata a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare n Romnia sau n ara n care sunt stabilit pana la data solicitat de ....................; c^1) n ultimii 2 ani nu am ndeplinit n mod defectuos obligaii contractuale, din motive imputabile mie si nici nu am produs prejudicii beneficiarilor contractelor; d) nu am fost condamnat, n ultimii 3 ani, prin hotrrea definitiva a unei instane judectoreti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli n materie profesional. e) nu am prezentat informatii false si am prezentat informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie. Subsemnatul declar ca informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg ca autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun. neleg ca n cazul n care aceasta declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.

Data completarii ......................

Ofertant, _________________ (Numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila )

Formular NR 3 OFERTANTUL ____________________ (denumirea/numele)

DECLARATIE privind neincadrarea n situaiile prevzute la art. 691 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _______________________________, (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in nici una dintre situatiile prevazute la art. 691 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie publica, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificrile i completrile ulterioare. 2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si resursele de care dispunem. 3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante _____________________________________________________ cu privire la orice aspect (denumirea si adresa autoritatii contractante) tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. 4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de _________________________ . (se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completarii ......................

Ofertant, _________________ (Numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila )

OFERTANT _______________________ (denumirea/numele)

Formular nr.4

DECLARAIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 1. Subsemnatul, reprezentant mputernicit al .................................................................................................. (denumirea operatorului economic), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziie publica ............... ....................................................................................................... obiect de de produsului/serviciului/lucrrii i codul (se menioneaz CPV), procedura), la (zi/luna/an), (denumirea avnd ca data organizat autoritii ........................................................................................................ .......................................................................................................................... ......................................................................................................................... [ ] n nume propriu; Voi executa/furniza/presta urmatoarele tipuri de lucrari/produse/servicii________________________________ [ ] ca asociat n cadrul asociaiei ..................................................................; Voi executa/furniza/presta urmatoarele tipuri de lucrari/produse/servicii________________________________ [ ] ca sustinator al ofertantului in baza art. 186 si 190 / OUG 34 /2006 ; (se completeaza formularele conform art 186 si 190 ) (Se bifeaza opiunea corespunztoare si se completeaza tipurile de lucrari/servicii pe care le va executa) 2. Subsemnatul declar ca: [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reele de operatori economici; [ ] sunt membru n grupul sau reeaua a carei lista cu date de recunoatere o prezint anexat. (Se bifeaza opiunea corespunztoare si se completeaza tipurile de lucrari pe care le va executa). 3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractant dac vor interveni modificri n prezenta declaraie la orice punct pe parcursul derulrii procedurii de atribuire a contractului de achiziie publica sau, n cazul n care vom fi desemnai castigatori, pe parcursul derulrii contractului de achiziie publica. 4. De asemenea, declar ca informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg ca autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. 5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ................................................................................. (denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legatura cu activitatea noastr. 6. Institutiile bancare cu care lucreaza S.C. sunt: ________________________ filiala ______________________; ________________________ filiala ______________________. Operator economic, ........................ (Numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila ) (denumirea

contractante), particip i depun oferta:

Formular nr.5 OFERTANT ......................................... (denumire/nume) INFORMATII GENERALE

1. Denumire/nume: 2. Cod fiscal, CUI : 3. Adresa sediului central: Cod Postal : 4. Telefon: Fax: E-mail: 5. Certificat de inmatriculare/inregistrare: (numar, data, loc de inmatriculare/inregistrare) 6. Obiect de activitate, pe domenii: (in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 7. Birourile filialelor/sucursalelor locale/puncte de lucru (daca exista), daca este cazul : (adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 8. Principala piata a afacerilor : 9. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani : Anul 1 2 3 Globala pe ultimii 3 ani: 10.Cont IBAN nr .. . ..deschis la 11.Reprezentat prin .. . functia Cifra de afaceri anuala (la 31.12 ) - lei Cifra de afaceri anuala (la 31.12 ) - echivalent euro -

Data completarii................

10

Ofertant (Numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila )

MODEL
ACORD DE ASOCIERE in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica_____________________________________________ (denumire contract) Conform ____________________________________________________________. (incadrarea legala) Noi, parti semnatare: S.C. _______________________ S.C. ________________________ ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica _________________________________________ __________________________________________________________________. (denumire obiect contract) Activitati contractuale ce se vor realize in comun (se vor preciza lucrarile care se executa de fiecare asociat, valoarea acestora si procentul din contract ): 1. ___________________________________ 2.____________________________________ ___________________________________ Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica comun: _______ % S.C. ___________________________ _______ % S.C. ___________________________ Asocierea este/nu este sprijinita in conformitate cu prevederile art 186 si art 190 din OUG 34/2006 de catre SC___________________. Conditiile de administrare si conducere a asociatiei: - liderul asociatiei S.C. ____________________ preia responsabilitatea si primeste instructiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere. Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate: - conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare asarcinilor convenite de comun acord. decontarile se vor face pe liderul de asociere . Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii: - modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de participare a fiecarei parti pana la data incetarii asociatiei. Partile semnatare se obliga sa pastreze asocierea pe toata durata executiei contractului de achizitie publica. Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei: _______ % S.C. ___________________________ _______ % S.C. ___________________________ Liderul asociatiei: S.C. ______________________

11

Alte clauze: __________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Data completarii: ______________ LIDERUL ASOCIATIEI, __________________

ASOCIAT,

(Numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila)

12

MODEL - ANGAJAMENT TER SUSINTOR FINANCIAR Ter susintor financiar .......................... (denumirea)

ANGAJAMENT privind susinerea financiar a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici Ctre, ................................................................................ (denumirea autoritii contractante i adresa complet)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .............................. (denumirea contractului de achiziie public), noi .......................(denumirea terului susintor financiar), avnd sediul nregistrat la .................. (adresa teruluisusintor financiar), ne obligm, n mod ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la dispoziia ................ (denumireaofertantului/candidatului/grupului de operatorieconomici) toate resursele financiare necesare pentru ndeplinirea integral i la termen a tuturor obligaiilor asumate de acesta/acetia conform ofertei prezentate i contractului de achiziie public ce urmeaz a fi ncheiat ntre ofertant i autoritatea contractant. Acordarea susinerii financiare nu implic alte costuri pentru achizitor, cu excepia celor care au fost incluse n propunerea financiar. n acest sens, ne obligm n mod ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la dispoziia .......... (denumireaofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) suma de .................................................................. (valoarea total/parial din propunerea financiar), necesar pentru ndeplinirea integral, reglementar i la termen a contractului de achiziie public. Noi, ............................................ (denumirea terului susintor financiar), declarm c nelegem s rspundem fa de autoritatea contractant pentru neexecutarea oricrei obligaii asumate de ..... (denumire ofertant/grupul de operatorieconomici), n baza contractului de achiziie public i pentru care ...... (denumireaofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a primit susinerea financiar conform prezentului angajament, renunnd n acest sens, definitiv i irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuiune. Noi, ..................... (denumirea terului susintor financiar), declarm c nelegem s renunam definitiv i irevocabil la dreptul de a invoca orice excepie de neexecutare, att fa de autoritatea contractant, ct i fa de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertani), care ar putea conduce la neexecutarea, parial sau total, sau la executarea cu ntrziere sau n mod necorespunztor a obligaiilor asumate de noi prin prezentul angajament. Noi,.................................. (denumirea terului susintor financiar), declarm c nelegem s rspundem pentru prejudiciile cauzate autoritii contractante ca urmare a nerespectrii obligaiilor prevzute n angajament. Prezentul reprezint angajamentul nostru ferm ncheiat n conformitate cu prevederile art.186 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare, care d dreptul autoritii contractante de a solicita, n mod legitim, ndeplinirea de ctre noi a anumitor obligaii care decurg din susinerea financiar acordat .............................................................. (denumireaofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). Data completrii, Ter susintor, (semntur autorizat)

Not: Indiferent dac exist un singur sau mai muli susintori, cerina privind cifra de afaceri va fi ndeplinit n ntregime de ctre o singur persoan, respectiv un singur ter susintor.

13

MODEL Ter susintor al capacitii tehnice i/sau profesionale .......................... (denumirea) Angajament Ferm privind susinerea tehnica i profesional a ofertantului_____________________ Ctre, Adresa: . Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .................................... (se va completa cu denumirea obiectivului), noi ............. (denumirea terului susintor tehnic i profesional), avnd sediul nregistrat la .......... .............(adresa terului susintor tehnic i profesional), ne obligm, n mod ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la dispoziia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice i profesionale necesare pentru ndeplinirea integral i la termen a tuturor obligaiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate i contractului de achiziie public ce urmeaz a fi ncheiat ntre ofertant i autoritatea contractant. Acordarea susinerii tehnice i profesionale nu implic alte costuri pentru achizitor, cu excepia celor care au fost incluse n propunerea financiar. n acest sens, ne obligm n mod ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la dispoziia .......... (denumireaofertantului) resursele tehnice i/sau profesionale de ................................................ ..................................................................necesare pentru ndeplinirea integral, reglementar i la termen a contractului de achiziie public. Noi, ....................... (denumirea terului susintor tehnic iprofesional), declarm c nelegem s rspundem, n mod necondiionat, fa de autoritatea contractant pentru neexecutarea oricrei obligaii asumate de ....................... (denumire ofertant), n baza contractului de achiziie public, i pentru care ................ (denumire operatorul) a primit susinerea tehnic i profesional conform prezentului angajament, renunnd n acest sens, definitiv i irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuiune. Noi, .................. (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declarm ca nelegem s renunm definitiv i irevocabil la dreptul de a invoca orice excepie de neexecutare, att fa de autoritatea contractant, ct i fa de ................. (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parial sau total, sau la executarea cu ntrziere sau n mod necorespunztor a obligaiilor asumate de noi prin prezentul angajament. Noi,.................................. (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declarm c nelegem s rspundem pentru prejudiciile cauzate autoritii contractante ca urmare a nerespectrii obligaiilor prevzute n angajament. Prezentul reprezint angajamentul nostru ferm ncheiat n conformitate cu prevederile art.190 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare, care d dreptul autoritii contractante de a solicita, n mod legitim, ndeplinirea de ctre noi a anumitor obligaii care decurg din susinerea tehnic i profesional acordat .............................................................. (denumireaofertantului). Data ................................ Ter susintor,. (semntura autorizata i stampila)

Not: Indiferent dac exist un singur sau mai muli susintori, cerina privind experiena similar va fi ndeplinit n ntregime de ctre o singur persoan, respectiv un singur ter susintor.

14

OFERTANTUL _____________________ (denumirea/numele) DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRRI EXECUTATE IN ULTIMII 5 ANI

FORMULAR Nr. 7

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _________________________________________________, (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. 2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante _________________________________________________ cu privire la orice aspect tehnic si financiar in (denumirea si adresa autoritatii contractante) legatura cu activitatea noastra. 4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de ___________________________________________________ . (se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei) Nr. Crt. Denumirea si obiectul contractului + Numarul si data contractului 1 Codul CPV Denumirea/numele beneficiarului/clientului + Adresa Calitatea in contract*) Pretul total al contractului (lei) Pretul total al contractului (valuta**) Perioada si locul de executie Observatii

0 1 2 .....

Ofertant,

15

...................... (semnatura autorizata)_______ *) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant. **) Se va preciza data de referinta pentru stabilirea echivalentului in valuta a contractului respectiv.

16

Formularul nr.6 Operator economic .. (denumirea/numele) FISA DE EXPERIENTA SIMILARA 1. Denumirea si obiectul contractului: Numrul si data contractului: 2. Denumirea/numele AC/clientului: Adresa AC/clientului: Tara: 3. Calitatea in care a participat la ndeplinirea contractului: (se bifeaz opiunea corespunztoare) [] Antreprenor unic [] Antreprenor asociat [] subcontractor 4. Valoarea contractului exprimata in moneda in care s-a ncheiat contractul a) iniial (la data semnrii contractului): .... b) finala (la data finalizrii contractului): .... exprimata in echivalent euro .... ....

5. Daca au fost litigii privind ndeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de soluionare: 6. Natura si cantitatea de lucrri furnizate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul i susine experiena similara: ----------------*) Se completeaz fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv. Data completrii ....................... Ofertant, .................................. (semntura autorizata)

17

Formularul nr.8 Operator economic .. (denumirea/numele) DECLARAIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU NDEPLINIREA CORESPUNZTOARE A CONTRACTULUI Subsemnatul(a) ..( numele i prenumele), reprezentant mputernicit al ................ (denumirea/numele i sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, ca datele prezentate n tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar ca informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg ca autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai (denumirea autoritatii contractante si adresa), cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr. LISTA cuprinznd cantitile de utilaje, instalaii i echipamente tehnice Forma de deinere Nr. crt. Denumire utilaj/echipament/ instalaie U.M. Cant. Proprietat e 3 4 n chirie 5
Alte forme de punere la dispozitie

0 1 Echipamente solicitate n documentaia de atribuire: 1. 2. .... Alte utilaje, instalaii, echipamente :

2 nr. nr. nr.

. n list trebuie s se regseasc utilajele, instalaiile i echipamentele necesare pentru ndeplinirea contractului, conform cerinelor din Fia de date a achiziiei i n funcie de participarea la contract a operatorului economic, care vor fi trecute n list la primele poziii, dup care vor urma alte bunuri din patrimoniul operatorului economic, la alegerea acestuia. Data completrii ..................(ziua, luna anul). Operator economic, ............. (numele operatorului economic) ........................ (numele persoanei autorizate i semntura)

18

Formularul nr.9 Operator economic .. (denumirea/numele) INFORMATII GENERALE PRIVIND ANGAJAII Subsemnatul(a) ..( numele i prenumele), reprezentant mputernicit al ............................... (denumirea/numele i sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai (denumirea autoritatii contractante si adresa) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr. Personal angajat cu contract de munc (funcia) Personal de conducere Profesia angajailor (conform diplomei de absolvire sau calificrilor) Nr. angajai

Personal de execuie

Total Data completrii ..................(ziua, luna anul). Operator economic, ............. (numele operatorului economic) ........................ (numele persoanei autorizate i semntura)

19

Formularul nr.9a Operator economic .. (denumirea/numele) PERSONAL PROPUS PENTRU INDEPLINIREA CONTRACTULUI (se va urmri corespondena cu CV-urile ataate) Alte cursuri Experiena relevante pentru profesional Studii (facultate, liceu, contract i n relaii autorizaii/ Post/Nume coal contractuale cu n profesional sau diplome/ ofertantul / domeniu specializri postliceal) liderul de obinute asociaie 1 2 3 4 5 1. Nr. ani: Nr. ani: ..... (numele complet) Numele operatorului economic din partea cruia particip n contract: . (acesta poate s fie oricare dintre operatorii economici participani la procedur) 2. Nr. ani: Nr. ani: ..... (numele complet) Numele operatorului economic din partea cruia particip n contract: . (acesta poate s fie oricare dintre operatorii economici participani la procedur) Not: n cazul n care ofertantul are mai muli specialiti pentru un post, n tabel se va trece numai specialistul pe care ofertantul/liderul de asociaie dorete s fie luat n calcul la calificare. Data completrii ..................(ziua, luna anul). Ofertant / Lider de asociaie, ............. (numele operatorului economic) ........................ (numele persoanei autorizate i semntura)

20

Formularul nr.10

DECLARAIE DE DISPONIBILITATE Subsemnatul/a _________________, declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedur a ofertantului _____________________, (denumira ofertantului) i sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice c sunt angajat al ofertantului conform contract de munc nr. _____________ din data _______________ Sunt de acord sa particip n procedura de atribuire a contractului ________________________ (denumirea contractului) organizat de ___________________(denumirea autoritatii contractante). Declar c sunt dispus si doresc s lucrez pe postul de ____________________, pentru care CV ul meu a fost inclus n ofert, n eventualitatea c oferta este cstigtoare, pe toat perioada pn la finalizarea contractului. Subsemnatul/a declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun. neleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.

Numele si prenumele Semntura Data

*Se va completa pentru fiecar dintre persoanele nominalizate in Formularul nr.9a Formular 11 Operator economic, .

21

(denumirea/numele) DECLARAIE PRIVIND LISTA ASOCIAILOR I A SUBCONTRACTORILOR i PARTEA/PRILE DIN CONTRACT CARE SUNT NDEPLINITE DE ACETIA Subsemnatul (nume i prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant mputernicit al .. <denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului>, declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai .. <denumirea i adresa autoritii contractante> cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr. Nume entitate legala (asociat sau subcontractor) Liderul asociaiei Activiti din contract Valoarea aproximati v % din valoarea contractul ui

Adresa

Asociat 1

Asociat 2

Subcontractor 1

Se va include in acest tabel o lista a activitilor i valoarea lor corespunztoare pentru fiecare asociat i pentru care se propune utilizarea subcontractorilor, mpreun cu numele i adresele subcontractorilor propui. Data :[.//..] (numele i prenume)__________, (semntur i tampil), n calitate de __________________, legal autorizat s semnez oferta pentru i n numele ____________________________________. (denumire/nume operator economic)

Formular 12 FORMULAR DE OFERTA Catre .................................................................................................... (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) Domnilor,

22

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului _________________________________________________, ne oferim (denumirea/numele ofertantului) ca, in conformitate) cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa executm ___________________________________pentru suma (denumirea proiectului) de/la un tarif/la un tarif mediu de (se elimina optiunile neaplicabile) ___________________lei, ) (suma in litere si in cifre) reprezentand ________________ euro, la care se adauga taxa pe valoarea (suma in litere si in cifre) adaugata in valoare de_________________________lei. (suma in litere si in cifre) 2. Ne angajam ca, n cazul n care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa ncepem prestarea serviciilor cat mai curand posibil dupa primirea ordinului de ncepere si sa terminam lucrarile n conformitate cu graficul de executie anexat n ________________ luni calendaristice. (perioada n litere si n cifre) 3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _____________________________zile, respectiv pana la data de_____________ si (durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul) ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi. 5. Alaturi de oferta de baza: _ |_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa"; _ |_| nu depunem oferta alternativa. (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi. Data _____/_____/_____ _____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa (semnatura) semnez oferta pentru si in numele ____________________________________. (denumirea/numele ofertantului)

Formular 12a

CENTRALIZATOR CU LUCRRILE EXECUTATE DE ASOCIATI SI SUBCONTRACTANTI

23

Nr. crt.

Valoarea (exclusive TVA) LEI

Asociatul 1

Asociatul

Subcontracta ntul 1

Subcontractan tul

Total %

Total %

Total %

Total %

Total valoare (exclusiv TVA) LEI % euro %

Executant, . (semnatura autorizata )

Ofertant, . (semnatura autorizata )

Formular 15

Operator economic ................................ (denumirea/numele)

24

ORGANIZAREA LUCRARILOR

Ofertantul va furniza cel putin urmartoarele informatii minime: a) Adecvarea la constrangerile fizice impuse de amplasamentul in cauza: Ofertantul va demonstra ca oferta sa este adecvata constrangerilor fizice impuse de amplasamanetul in cauza, prin elaborarea unei planse care sa prezinte urmatoarele: 1. Limitele instalatiilor de proces 2. Conductele, canalele si camerele principale 3. Cladiri 4. Zone de depozitare 5. Accese in santier 6. Lucrari temporare Plansa va include dimensiuni si etichete. b) Aspecte de ordin operational ale lucrarilor existente ce trebuie mentinute (acolo unde este cazul)

Ofertantul va demonstra ca facilitatiile/instalatiile ce trebuie mentinute vor ramane in operare in timp ce Lucrarile propuse se vor afla in executie. Pentru demonstrare, se va utiliza text descriptiv, insotit de planse si/sau diagrame. Planul pentru toate Lucrarile Temporare necesare pentru pastrarea functiunilor lucrarilor existente vor fi prezentate.

Formular 16 Operator economic ................................ (denumirea/numele)

CARACTERISTICI TEHNICE ALE OFERTEI Ofertantul va furniza cele putin urmatoarele informatii minime: Caracteristici tehnice ale ofertei

25

a) Profilul hidraulic Ofertantul va prezenta o plansa cu profilul hidraulic care sa arate fluxul pentru procesul de tratare a apei si gratarele pentru procesul de tratare a namolului. Profilele vor include cote hidraulice si cerinte pentru pompare. b) Procesul de tratare / epurare Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. O descriere pentru fiecare dintre etapele de tratare din oferta sa. 2. O descriere a instalatiilor care se vor utiliza in fiecare etapa de tratare/epurare, inclusiv metoda de operare si argumentele pentru includerea in procesul de tratare/epurare. 3. Abordarea asupra controalelor pentru procesul de tratare/epurare propus. 4. Detalii asupra echipamentelor de instrumentare si masurare (ex. debite, solutii, elctricitate) incluse in oferta. 5. Detalii despre echipamentul electric de pornire/oprire incluse in oferta. Ofertantul va demonstra ca: 6. Etapele de tratare din oferta sa sunt adecvate pentru obtinerea nivelelor de tratare/epurare specificate in Cerintele Angajatorului 7. Oferta sa este adecvata pentru parametrii de calitate si volum specificati in Cerintele Autoritatii Contractante. Punctele (1) - (7) de mai sus vor fi sustinute prin elemente de text descriptiv, insotit de calculce, desene, diagrame de conducte si instrumentatie, manuale si liste ale producatorilor de echipamente. c) Pentru statiile de epurare ape uzate - procesul de tratare a namolului Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. O descriere a fiecareia dintre etapele de tratare a namolului incluse in oferta sa. 2. O descriere a instalatiilor care se vor utiliza in fiecare etapa de tratare a namolului, inclusiv metoda de operare si argumentele pentru includerea in procesul de tratare. 3. Abordarea asupra controlului procesului de tratare a namolului. 4. Detalii asupra echipamentelor de instrumentare si masurare (ex. debite, solutii, electricitate) incluse in oferta. Ofertantul va demonstra ca: 5. Etapele de tratare a namolului din oferta sa sunt adecvate pentru obtinerea nivelelor de tratare specificate in Autoritatii Contractante. 6. Oferta sa pentru tratarea namolului este adecvata pentru parametrii de calitate si volum specificati in Autoritatii Contractante. Punctele (1) - (6) de mai sus vor fi sustinute prin elemente de text descriptiv, insotit de calculce, desene, diagrame de conducte si instrumentatie, manuale si liste ale producatorilor de echipamente. d) Costuri de operare si Garantii Ofertantul va prezenta costurile de operare si garantiile detaliate in Capitolul 4. a) Cerinte pentru mentenanta Ofertantul va detalia cerintele pentru menetenanta pentru principalele echipamente incluse in oferta. Detaliile vor fi prezentate sub forma de liste si vor include: 1. Descrierea fiecarui echipament 2. Cerintele pentru mentenanta periodica 3. Senzitivitatea procesului legat de respectivul echipament 4. Durata de viata proiectata f) Necesarul de instruire si experienta

26

Ofertantul va prezenta detalii despre urmatoarele, in relatie cu oferta sa: 1. O organigrama care sa arate structura, rolurile si responsabilitatile personalului care va indeplini operatiile necesar special pentru instruirea personalului care va indeplini operatiile. 2. Experienta specifica necesara personalului de operare.

Formular 17

Operator economic ................................ (denumirea/numele)

METODOLOGIA

Ofertantul va furniza cele putin urmatoarelor informatii minime: Ofertantul va descrie solutia tehnica, tehnologiile si fluxul tehnologic propus/propuse (in conformitatea cu pct IV.4.1 din fisa de date), abordarea sa generala si metodologia pentru implementarea lucrarilor inclusiv descrierea

27

detaliata a metodelor de lucru pentru elementele majore ale lucrarilor de constructie si reabilitare, inclusiv programul propus de acesta pentru lucrari. Ofertantul va include de asemenea planuri sau diagrame pentru a arata fazele de lucrari propuse si amplasamentul pentru oricare lucrari temporare necesare pentru intretinerea lucrarilor existente in timpul constructiei. Plan de managment pt. Trafic aferent lucrarii . Se va descrie metoda de lucru adoptata la lucrarile in zonele drumurilor judetene /nationale / europene precum si la traversarea acestora, pentru a limita perturbarile in trafic.

Formular 18

Operator economic ................................ (denumirea/numele)

RESURSE

Ofertantul va prezenta urmatoarele informatii minime:

28

Ofertantul va ilustra organizarea de proiect pe care o propune. Aceasta se va realiza prin prezentarea unei organigrame cuprinzatoare care sa identifice in mod clar tot personalul si echipamentele pe care Ofertantul intentioneaza sa le utilizeze la realizarea Lucrarilor. Aceasta organigrama va include si o descriere a rolurilor si responsabilitatilor personalului si liniile de comunicare dintre membrii echipei.

Formular 19

Operator economic ................................ (denumirea/numele)

PROGRAM Ofertantul va prezenta urmatoarele informatii minime: Un program de lucru pentru proiectare si executie lucrari cu descrierea pe scurt ale activitatilor principale, aratand ordinea si durata in care Ofertantul isi propune sa realizeze lucrarile. In mod special, programul va arata 1. 2. 3. 4. 5. 6. lucrarile temporare si permanente de construit, toate activitatile de interfata cu lucrarile existente si operarea acestora, perioadele pentru revizuire a documentelor antreprenorului de catre Inginer, succesiunea, timpul si durata activitatilor, inclusiv a testelor, perioadele necesare pentru pregatirea documentatiei pentru toate avizele si aprobarile necesare, si perioadele prevazute pentru obtinerea autorizatiei de construire inaintea executiei lucrarilor de constructie

29

In cazul in care programul prezentat nu include cerintele acestui paragraf, ofertantul va anexa o diagrama a momentelor critice (grafic de proiectare si executie) care sa reprezinte programul de proiectare si executie si sa detalieze activitatile relevante, datele, alocarile de resurse de munca si echipamente, etc. Intrarile planificate ale partenerilor asocierii si sub-antreprenorilor vor fi evidentiate de asemenea (in termeni de activitati realizate, timp, etc.).

Formular 20 PRINCIPALII FURNIZORI Se vor descrie in format tabelar toate tipurile de materiale si echipamente principale incluzand specificatiile tehnice solicitate in caietul de sarcini, punctul IV.4.1, subpunctul privind Informaii despre principalii furnizori. Observatii : - Nu se accepta propunerea ca un material / echipament ofertat sa fie descris prin specificarea a 2 furnizori , cu exceptia situatiei in care include componente fabricate de mai multi producatori.

Materiale / Echipamente 1

Caracteristici tehnice

Furnizor ( denumire , adresa

Unde a mai fost instalat

2 ...

Adaugati cte randuri sunt necesare Ofertant, .

30

(semnatura autorizata )

31