Sunteți pe pagina 1din 94

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRA!

OV
GHEORGHE PAN"
CIRCUITE INTEGRATE
ANALOGICE
NDRUMAR DE PROIECTARE
1999
Gheorghe Pan!
CIRCUITE INTEGRATE ANALOGICE
ndrumar de proiectare
Tehnoredactare:
Gheorghe Pan!
Universitatea Transilvania Bra"ov
B-dul Eroilor 29, 2200 Bra"ov
Tip!rit "i legat:
Universitatea Transilvania Bra"ov
3
Prefa#$
Fenomenele din natur! au o varia#ie continu! n timp, proprietate care se r!sfrnge "i asupra
semnalelor electrice asociate acestor fenomene "i ob#inute cu ajutorul traductoarelor (semnale
analogice).
Chiar dac! prelucrarea informa#iei furnizate de aceste semnale se realizezaz! cu ajutorul
calculatoarelor electronice, semnalele ob#inute de la traductoare trebuie aduse ntre anumite limite
sau prelucrate ntr-un anumit mod (condi#ionare de semnal) nainte de a fi transmise sistemelor de
conversie analog-numerice.
Structura analogic! de baz!, realizat! sub form! de circuit integrat "i utilizat! n
condi#ionarea semnalelor electrice este amplificatorul opera#ional (AO).
Pentru ob#inerea performan#elor maxime ale circuitelor realizate cu AO, proiectarea lor
presupune, n principal, alegerea corect! a AO utilizate. De asemenea, un rol important n realizarea
func#iei de transfer dorite l joac! "i dimensionarea corect! a elementelor de circuit din jurul AO:
rezistoare, condensatoare, diode, tranzistoare.
Lucrarea se adreseaz!, n primul rnd, studen#ilor de la specializarea Electronic! Aplicat!,
ajutndu-i la realizarea proiectului de la disciplina Aplica#ii de Electronic! Analogic! "i Digital!,
partea de Circuite Integrate Analogice, dar "i tuturor celor care doresc s! proiecteze circuite
construite cu AO.
Capitolul 1 cuprinde ntr-un breviar teoretic principalele circuite liniare "i neliniare realizate
cu AO: scheme, func#ii de transfer cu AO real "i AO ideal.
Capitolul 2 prezint!, pornind de la o structur! intern! de principiu a AO, parametrii de
catalog ai AO, definirea "i descrierea lor.
Capitolul 3 se refer! la proiectarea propriu-zis! a circuitelor realizate cu AO referindu-se la
alegerea schemei celei mai potrivite unui anumit tip de aplica#ie, alegerea AO din punct de vedere al
vitezei maxime de varia#ie a semnalului s!u de ie"ire (Slew Rate - SR), a impedan#ei de intrare a
montajului, a comport!rii n frecven#! "i a erorilor AO. Se prezint!, de asemenea, dimensionarea
rezistoarelor.
Capitolul 4 prezint! o descriere a programului de simulare a circuitelor analogice - PSpice
(Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis), o variant! care ruleaz! sub DOS "i care se
poate utiliza la verificarea circuitelor proiectate cu AO.
Anexele con#in informa#ii despre AO, rezistoare, condensatoare, diode, tranzistoare "i arii de
tranzistoare. Se prezint!, de asemenea, circuitele de anulare a offset-ului AO "i modul de analiz! a
comport!rii n frecven#! a circuitelor realizate cu AO cu ajutorul caracteristicilor Bode.
Apari#ia acestei lucr!ri a fost facilitat! "i de cele dou! mobilit!#i din cadrul Programelor
Tempus de care a beneficiat autorul: Programul Interconn S_JEP-08180-94 al Catedrei de
Electronic! "i Calculatoare din Universitatea Transilvania Bra"ov "i Programul Poseidon
S_JEP-11518-96 al Catedrei de Bazele Electronicii din cadrul Universit!#ii Tehnice Cluj-Napoca.
Bra"ov, 2 august 1999 Autorul
Circuite integrate analogice ndrumar de proiectare
4
Cuprins
1. Breviar teoretic.............................................................................................................................6
1.1 Circuite liniare realizate cu AO................................................................................................6
1.1.1 Circuitul neinversor..........................................................................................................6
1.1.2 Circuitul inversor..............................................................................................................7
1.1.3 Circuitul repetor (neinversor)...........................................................................................7
1.1.4 Circuitul sumator inversor realizat cu AO .......................................................................8
1.1.5 Circuite diferen#iale realizate cu AO................................................................................9
1.1.5.1 Circuitul diferen#ial realizat cu un singur AO..............................................................9
1.1.5.2 Circuite diferen#iale realizate cu mai multe AO...........................................................9
1.1.5.3 Circuit diferen#ial realizat cu 3 AO - amplificatorul de instrumenta#ie......................10
1.1.6 Filtre active.....................................................................................................................11
1.1.6.1 Filtre cu reac#ie simpl! ...............................................................................................11
1.1.6.2 Filtre cu reac#ie multipl!.............................................................................................13
1.1.7 Amplificatoare de curent alternativ realizate cu AO......................................................14
1.1.7.1 Configura#ia inversoare ..............................................................................................15
1.1.7.2 Configura#ia neinversoare ..........................................................................................16
1.2 Circuite neliniare realizate cu AO..........................................................................................16
1.2.1 Redresoare de precizie....................................................................................................16
1.2.1.1 Redresorul de precizie monoalternan#! saturat...........................................................17
1.2.1.2 Redresorul de precizie monoalternan#! nesaturat.......................................................17
1.2.1.3 Redresorul de precizie dubl! alternan#! .....................................................................18
1.2.2 Circuitul de logaritmare..................................................................................................19
1.2.3 Circuitul de exponen#iere ...............................................................................................20
2. Parametrii amplificatoarelor opera#ionale..................................................................................21
2.1 Structura intern! de principiu a amplificatoarelor opera#ionale.............................................21
2.2 Definirea parametrilor AO .....................................................................................................22
2.3 Valorile limit! absolute ale parametrilor AO "i condi#iile de lucru .......................................28
2.4 Descrirea parametrilor AO.....................................................................................................28
2.4.1 Tensiunea de intrare de offset, V
IO
.................................................................................28
2.4.2 Curentul de intrare..........................................................................................................29
2.4.3 Domeniul tensiunii de intrare de mod comun ................................................................29
2.4.4 Domeniul tensiunii de intrare diferen#iale......................................................................30
2.4.5 Varia#ia maxim! a tensiunii de ie"ire .............................................................................30
2.4.6 Amplificarea diferen#ial! la semnal mare.......................................................................31
2.4.7 Elementele parazite de la intrarea AO............................................................................31
2.4.7.1 Capacitatea de intrare .................................................................................................32
2.4.7.2 Rezisten#a de intrare ...................................................................................................32
2.4.8 Impedan#a de ie"ire.........................................................................................................32
2.4.9 Factorul de rejec#ie a modului comun ............................................................................33
2.4.10 Factorul de rejec#ie a surselor de alimentare ..................................................................33
2.4.11 Curentul de alimentare ...................................................................................................33
2.4.12 Viteza de varia#ie a semnalului de ie"ire la c"tig unitar, SR.........................................33
2.4.13 Zgomotul echivalent la intrare........................................................................................34
2.4.14 Distorsiunile armonice totale "i zgomotul......................................................................34
2.4.15 Banda la c"tig unitar "i marginea de faz! .....................................................................35
2.4.16 Timpul de stabilire .........................................................................................................36
3. Proiectarea circuitelor realizate cu amplificatoare opera#ionale.................................................37
3.1 Alegerea schemei....................................................................................................................37
3.2 Alegerea AO...........................................................................................................................37
Circuite integrate analogice ndrumar de proiectare
5
3.3 Dimensionarea rezisten#elor ...................................................................................................38
3.4 Calculul erorii datorate nemperecherii valorilor de rezisten#e ..............................................38
3.5 Studiul comport!rii n frecven#!.............................................................................................39
3.6 Calculul erorii datorate offset-ului .........................................................................................40
3.7 Calculul erorii datorate CMRR "i SVRR...............................................................................41
4. Verificarea circuitelor proiectate cu ajutorul programului PSpice.............................................43
4.1 Generalit!#i .............................................................................................................................43
4.2 Ce trebuie "tiut pentru a rula PSpice ......................................................................................43
4.3 Descrierea meniului de control...............................................................................................44
4.4 Utilizarea meniului de control................................................................................................49
4.5 Descrierea circuitului .............................................................................................................49
4.6 Formatul datelor "i al comenzilor n PSpice ..........................................................................50
4.7 Instruc#iunile de descriere a elementelor de circuit ................................................................50
4.8 Tipuri de analize permise n PSpice.......................................................................................55
4.9 Trasarea caracteristicilor Bode...............................................................................................58
4.10 Exemple de utilizare a programului PSpice n verificarea circuitelor proiectate...............59
4.10.1 Modelul amplificatorului opera#ional.............................................................................59
4.10.2 Erorile introduse de valorile finite ale a, r
d
"i r
o
............................................................60
4.10.3 Erorile introduse de offset ..............................................................................................61
5. Anexe .........................................................................................................................................63
5.1 Anexa 1 - Rezistoare ..............................................................................................................63
5.1.1 Tipuri de rezistoare:........................................................................................................63
5.1.2 Parametrii rezistoarelor ..................................................................................................63
5.1.3 Valori normalizate ale rezistoarelor ...............................................................................63
5.1.4 Marcarea "i codificarea rezistoarelor..............................................................................64
5.2 Anexa 2 - Condensatoare .......................................................................................................67
5.2.1 Tipuri de condensatoare .................................................................................................67
5.2.2 Parametrii condensatoarelor fixe....................................................................................67
5.2.3 Valori normalizate..........................................................................................................68
5.2.4 Marcarea "i codificarea condensatoarelor ......................................................................68
5.3 Anexa 3 - Diode, tranzistoare "i arii de tranzistoare ..............................................................74
5.3.1 Diode ..............................................................................................................................74
5.3.2 Tranzistoare....................................................................................................................75
5.3.2.1 Tranzistoare bipolare de putere mic! .........................................................................75
5.3.2.2 Tranzistoare bipolare de putere medie .......................................................................76
5.3.2.3 Tranzistoare bipolare de putere ..................................................................................77
5.3.3 Arii de tranzistoare .........................................................................................................77
5.4 Anexa 4 - Amplificatoare opera#ionale "i comparatoare........................................................79
5.5 Anexa 5 - Circuite de anulare a offsetului (circuite de nul) ...................................................87
5.6 Anexa 6 - Caracteristici BODE..............................................................................................86
5.6.1 Caracteristicile Bode ale func#iilor de transfer uzuale ...................................................86
5.6.1.1 Factori independen#i de frecven#!, K..........................................................................86
5.6.1.2 Zerouri "i poli n origine, (j)
n
.................................................................................87
5.6.1.3 Factori liniari corespunznd unor zerouri simple, 1+j
1
..........................................88
5.6.1.4 Factori liniari corespunznd unor poli simpli, 1/(1+j
2
)..........................................89
5.6.1.5 Zerouri sau poli de ordin superior ..............................................................................89
Circuite integrate analogice ndrumar de proiectare
6
%. Breviar teoretic
%.% Circuite liniare realizate cu AO
%.%.% Circuitul neinversor
Circuitul neinversor reprezint! una dintre configura#iile de baz! realizate cu AO "i are
structura din n fig. 1.1, unde R
c
reprezint! rezisten#a de compensare a efectului curen#ilor (c.c.) de
polarizare a intr!rilor AO iar R
L
- rezisten#a de sarcin!. In majoritatea cazurilor R
L
reprezint!
rezisten#a de intrare a etajului urm!tor.
Utiliznd modelul de circuit din fig. 1.2 unde parametrii de catalog ai AO sunt: a -
amplificarea n bucl! deschis!, r
d
- rezisten#a de intrare (diferen#ial!) "i r
o
- rezisten#a de ie"ire, se
pot scrie rela#iile pentru:
a) amplificarea n bucl! nchis! a configura"iei neinversoare:
pentru AO ideal
A
R
R b
id
n
= + = 1
1
2
1
(1.1)
unde b reprezint! factorul de reac#ie.
pentru AO real (AO din fig. 1.1 nlocuit cu modelul din fig. 1.2)
A
R
R
b
br
R
r
R
R r R
ar br
re
n
o o
L
C d e
d o
= +
+
+ + + +
+
( )
( ) ( )
1
1
1
1
1
2
1
1
(1.2)
unde s-a notat R R R
e
=
1 2
.
Din cauza complexit!#ii ei, rela#ia (1.2) este nepractic!. $innd seama de faptul c!
parametrul cu influen#a cea mai mare este a, rela#ia aproximativ! a amplific!rii n bucl! nchis! n
func#ie numai de amplificarea n bucl! deschis! este:
A
A
a b
re
n id
n
=
+

1
1
(1.3a)
sau utiliznd coeficientul de imperfec#iuni K
b
n
=
1
, rela#ia amplific!rii n bucl! nchis! se scrie
A
A
K
a
re
n id
n
n
=
+ 1
(1.3b)
b) rezisten"a de intrare a configura"iei neinversoare:
R r a b
in re
n
d ,
( ) = + 1 (1.4)
Fig. 1.1. Fig. 1.2.
Circuite integrate analogice ndrumar de proiectare
7
c) rezisten"a de ie#ire a configura"iei neinversoare:
R
r
a b
out re
n o
,
=
+ 1
(1.5)
%.%.2 Circuitul inversor
Circuitul inversor reprezint! cea de-a doua
configura#ie de baz! realizat! cu AO. Structura
configura#iei inversoare se prezint! n fig. 1.3.
Nota#iile sunt acelea"i ca la configura#ia neinversoare.
nlocuind AO din fig. 1.3 cu modelul din fig. 1.2 se
pot scrie rela#iile pentru:
a) amplificarea n bucl! nchis! a
configura"iei inversoare:
pentru AO ideal
A
R
R
id
i
=
2
1
(1.6)
pentru AO real
A
R
R
br
b
R r R
R
b
br
R
r
R
R r R
ar br
re
i
o C d e
o o
L
C d e
d o
=
+


+ +
+
+ + + +
+
( )
( ) ( )
2
1
1
1
1
1
1
1
1
(1.7)
Din cauza complexit!#ii ei, rela#ia (1.7) este nepractic!. $innd seama de faptul c! parametrul cu
influen#a cea mai mare este a, rela#ia aproximativ! a amplific!rii n bucl! nchis! n func#ie numai
de amplificarea n bucl! deschis! este:
A
A
a b
A
A
a
re
i id
i
id
i
id
i
=
+

=
+
+
1
1
1
1
(1.8)
unde factorul de reac#ie n cazul configura#iei inversoare se poate scrie n func#ie de amplificarea
ideal! n bucl! nchis! ca fiind b
A
id
i
=
+
1
1
;
b) rezisten"a de intrare a configura"iei inversoare:
R R
R
a
in re
i
,
= +
+
1
2
1
(1.9)
c) rezisten"a de ie#ire a configura"iei inversoare:
R
r
a b
out re
i o
,
=
+ 1
(1.10)
%.%.3 Circuitul repetor (neinversor)
Circuitul repetor neinversor se ob#ine din
amplificatorul neinversor din fig. 1.1, dac! R
1
=.
Schema care rezult! are aspectul din fig. 1.4.
a) amplificarea n bucl! nchis! a repetorului:
pentru AO ideal
A
id
rep
= 1 (1.11)
pentru AO real
Fig. 1.3.
Fig. 1.4.
Circuite integrate analogice ndrumar de proiectare
8
A
R R r
ar r
r
R
re
rep
C d
d o
o
L
*
( )
=
+
+ +
+
+
1
1 1
2
(1.12)
Din cauza complexit!#ii ei, rela#ia (1.12) este nepractic!. $innd seama de faptul c! parametrul cu
influen#a cea mai mare este a, rela#ia aproximativ! a amplific!rii n bucl! nchis! n func#ie numai
de amplificarea n bucl! deschis! este:
A
a
re
rep
=
+
1
1
1
(1.13)
b) rezisten"a de intrare a repetorului:
R
r R R
A
in re
rep d C
re
rep
, *
=
+ +

2
1
(1.14)
Pentru o valoare dat! a rezisten#ei de intrare diferen#iale a AO, rezisten#a de intrare a circuitului
repetor se abate de la valoarea ideal!
R r a
in id
rep
d ,
( ) = + 1 (1.15)
cu peste 10% pentru R
L
=1k "i aproximativ 1,5% pentru R
L
=10k.
c) rezisten"a de ie#ire a repetorului:
R
r
r R
a r r
R R r
o re
rep o
o L
d o
C d
,
=
+

+
+
+ +
1
1
2
(1.16)
depinde de valorile rezistoarelor R
C
"i R
2
. Pentru o valoare dat! a rezisten#ei de ie"ire a AO,
rezisten#a de ie"ire a repetorului se abate de la valoarea ideal!
R
r
a
o id
rep o
,
=
+ 1
(1.17)
cu 0,1% pn! la 20% cnd R
C
"i R
2
se modific! ntre 1k "i 100k.
%.%.4 Circuitul sumator inversor realizat cu AO
Structura sumatorului inversor se prezint! n fig. 1.5.
nlocuind AO din fig. 1.5 cu modelul din fig. 1.2 se pot scrie urm!toarele rela#ii:
a) func"ia de transfer a circuitului:
pentru AO ideal
u A u A u A u
o id id i id i id n in , , , ,
... = + + +
1 1 2 2
(1.18)
unde amplific!rile A A A
id id id n , , ,
, ,...
1 2
sunt de forma
A
R
R
x n
id x
r
x
,
, , ,..., = = 1 2 (1.19)
pentru AO real se #ine seama numai de
influen#a amplific!rii n bucl! deschis!:
A
A
K
a
x n
re x
id x
n
,
,
, , ,..., =
+
=
1
1 2 (1.20)
unde coeficientul de imperfec#iuni este:
K
R
R
n
r
ech
= + 1 (1.21)
iar rezisten#a echivalent! are expresia:
R R R R
ech n
=
1 2
... (1.22)
b) rezisten"a de intrare corespunz!toare fiec!rui semnal de intrare:
R R
R
a
x n
in x x
r
,
, , ,..., = +
+
=
1
1 2 (1.23)
Fig. 1.5.
Circuite integrate analogice ndrumar de proiectare
9
c) rezisten"a de ie#ire a sumatorului inversor:
R
r
a
K
out
o
n
=
+ 1
(1.24)
%.%.5 Circuite diferen#iale realizate cu AO
%.%.5.% Circuitul diferen#ial realizat cu un singur AO
Structura circuitului diferen#ial se prezint! n fig. 1.6.
nlocuind AO din fig. 1.6 cu modelul din fig. 1.2 se
pot scrie urm!toarele rela#ii:
a) func"ia de transfer a circuitului:
pentru AO ideal
u
R
R R
R
R
u
R
R
u
o id i i ,
( ) =
+
+
2
1 2
4
3
1
4
3
2
1 (1.25)
n cazul unui amplificator diferen#ial oarecare, respectiv
u K u u K
R
R
R
R
o id i i ,
( ), = = =
1 2
2
1
4
3
(1.26)
n cazul unui amplificator diferen#ial echilibrat.
pentru AO real, dac! se #ine seama numai de influen#a amplific!rii n bucl! deschis!:
u
u
a b
o re
o id
,
,
=
+

1
1
(1.27)
unde factorul de reac#ie este:
b
R
R R
=
+
3
3 4
(1.28)
b) rezisten"a de intrare corespunz!toare fiec!rui semnal de intrare:
pentru u
i1
, aplicat la intrarea neinversoare:
R R R r ab
in d ,
[ ( )]
1 1 2
1 = + + (1.29)
pentru u
i2
, aplicat la intrarea inversoare:
R R
R
a
in,2 3
4
1
= +
+
(1.30)
c) rezisten"a de ie#ire a circuitului diferen"ial:
R
r
a b
out
o
=
+ 1
(1.31)
%.%.5.2 Circuite diferen#iale realizate cu mai multe AO
Circuitele diferen#iale realizate cu dou! sau mai multe AO asigur! impedan#e mari de intrare
pentru ambele semnale.
Circuitul diferen#ial din fig. 1.7 este realizat cu dou! AO.
a) tensiunea de ie#ire a circuitului:
pentru AO ideale
u
R
R
u
R
R
R
R
u
o id i i ,
( ) ( ) = + + 1 1
4
3
2
4
3
2
1
1
(1.32)
pentru AO reale, dac! se #ine seama numai de influen#a valorii finite a amplific!rii n bucl!
deschis! "i se consider! AO identice (a
1
=a
2
=a)
Fig. 1.6.
Circuite integrate analogice ndrumar de proiectare
10
u
R
R
a b
u
R
R
a b
R
R
a b
u
o re i i ,
=
+
+

+
+

1
1
1
1
1
1
1
1
4
3
2
2
4
3
2
2
1
1
1
(1.33)
unde b
R
R R
1
1
1 2
=
+
iar b
R
R R
2
3
3 4
=
+
.
b) rezisten"a de intrare corespunz!toare fiec!rui semnal de intrare
pentru u
i1
R r a b
in d 1 1 1
1 = + ( ) (1.34)
pentru u
i2
R r a b
in d 2 2 2
1 = + ( ) (1.35)
unde r
d1
"i r
d2
reprezint! rezisten#ele de intrare diferen#iale ale AO1 "i AO2.
c) rezisten"a de ie#ire a circuitului
R
r
a b
out
o
=
+
2
2 2
1
(1.36)
unde r
o2
reprezint! rezisten#a de ie"ire a AO2.
%.%.5.3 Circuit diferen#ial realizat cu 3 AO - amplificatorul de instrumenta#ie
Amplificatorul cu 3 AO din fig. 1.8, numit amplificator de instrumenta#ie realizeaz! tot
diferen#a a dou! semnale analogice, avnd urm!toarele avantaje:
asigur! impedan#e de intrare de valoare mare pentru ambele semnale de intrare;
reglarea amplific!rii prin modificarea valorii unei singure rezisten#e (R
x
pe fig. 1.8);
rejec#ie foarte bun! a semnalelor de mod comun.
a) tensiunea de ie#ire a circuitului:
pentru AO ideale, dac! se consider! R
1
=R
2
=R
a
, R
3
=R
4
=R
b
"i R
4
=R
6
=KR
b
(caz n care AO3 este
un amplificator diferen#ial echilibrat)
u K
R
R
u u
o id
a
x
i i ,
( ) ( ) = + 1
2
1 2
(1.37
pentru AO reale, dac! se #ine seama
numai de influen#a valorii finite a
amplific!rii n bucl! deschis! "i se
consider! AO identice (a
1
=a
2
=a)
u
u
ab a b
o re
o id
,
,
( ) ( )
=
+ + 1
1
1
1
3 3
(1.38)
dac! a a a
1 2
= = , b
R
R
R
x
a
x
=
+
2
2
"i
Fig. 1.7.
Fig. 1.8.
Circuite integrate analogice ndrumar de proiectare
11
b
R
R R K
3
3
3 4
1
1
=
+
=
+
;
b) rezisten"ele de intrare
pentru u
i1
R r a b
in d 1 1
1 = + ( ) (1.39)
pentru u
i2
R r a b
in d 2 2
1 = + ( ) (1.40)
unde r
d1
"i r
d2
reprezint! rezisten#ele de intrare diferen#iale ale AO1 "i AO2.
c) rezisten"a de ie#ire a circuitului
R
r
a b
out
o
=
+
3
3 3
1
(1.41)
unde r
o3
reprezint! rezisten#a de ie"ire a AO3.
%.%.6 Filtre active
Filtrele active sunt alc!tuite dintr-o re#ea pasiv! de rezistoare "i condensatoare "i un element
activ, ca de exemplu un amplificator opera#ional.
%.%.6.% Filtre cu reac#ie simpl$
Filtrele cu reac#ie simpl! folosesc re#ele RC n
locul rezisten#elor R
1
"i R
2
ale unui amplificator
inversor ca cel din fig. 1.3. Configura#ia general! a
unui filtru cu reac#ie simpl! se prezint! n fig. 1.9.
Filtrul trece-jos (FTJ) (fig. 1.10, a) se
caracterizeaz! prin:
Z R Z R
j C
1 1 2 2
2
1
= = ,

(1.42)
"i are func#ia de transfer
H s
R
R sC R
FTJ
( ) =
+
2
1 2 2
1
1
(1.43)
Frecven#a de t!iere a filtrului sau frecven#a la -3dB se determin! cunoscnd c! la f f
dB
=
3
modulul amplific!rii scade cu 3dB sau, n valori absolute, modulul amplific!rii devine egal cu 0,707
din valoarea sa maxim! (fig. 1.10, b). Astfel se poate scrie:
H f
H
R
R
C R
R
R
FTJ dB
FTJ
( )
,max

+
=
3
2
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1 1
2

de unde
Fig. 1.9.
a) b)
Fig. 1.10.
Circuite integrate analogice ndrumar de proiectare
12
f
C R
dB
=
3
2 2
1
2
(1.44)
Filtrul trece-sus (FTS) (fig. 1.11, a) se caracterizeaz! prin:
Z R
j C
Z R
1 1
1
2 2
1
= + =

, (1.45)
"i are func#ia de transfer
H s
R
R
sC R
sC R
FTS
( ) =
+
2
1
1 1
1 1
1
(1.46)
Frecven#a de t!iere a filtrului (fig. 1.11, b) este
f
C R
dB
=
3
1 1
1
2
(1.47)
Filtrul trece-band$ (FTB) (fig. 1.12, a) se caracterizeaz! prin:
Z R
j C
Z R
j C
1 1
1
2 2
2
1 1
= + =

, (1.48)
"i are func#ia de transfer
H s
R
R
sC R
sC R sC R
FTB
( )
( )( )
=
+ +
2
1
1 1
1 1 2 2
1 1
(1.49)
Frecven#ele de t!iere ale filtrului (fig. 1.12, b) sunt:
f
C R
f
C R
p
p
1
1 1
2
2 2
1
2
1
2
=
=

(1.50)
a) b)
Fig. 1.11.
a) b)
Fig. 1.12.
Circuite integrate analogice ndrumar de proiectare
13
%.%.6.2 Filtre cu reac#ie multipl$
Filtrele cu reac#ie multipl! sunt tot filtre inversoare
"i au configura#ia general! din fig. 1.13. Fiecare element
admitan#! Y
k
reprezint! un rezistor sau un condensator.
Considernd AO ideal, func#ia de transfer a filtrului este:
H s
YY
Y Y Y Y Y YY
( )
( )
=

+ + + +
1 3
5 1 2 3 4 3 4
(1.51)
Filtrul trece-jos (FTJ) (fig. 1.14, a) se caracterizeaz!
prin:
Y
R
Y sC Y
R
Y
R
Y sC
1
1
2 2 3
3
4
4
5 5
1 1 1
= = = = = ; ; ; ; (1.52)
"i are func#ia de transfer
H s
R R C C
s
s
C R R R R R C C
FTJ
( )
( )
=

+ + + +
1
1 1 1 1
1 3 2 5
2
2 1 3 4 3 4 2 5
(1.53)
Modulul func#iei de transfer la frecven#e mult mai mici dect cea de frngere este:
H
R
R
max
=
4
1
(1.54)
Frecven#a de t!iere a filtrului (fig. 1.14, b) este:
f
R R C C
dB
=
3
3 4 2 5
1
2
(1.55)
Filtrul trece-sus (FTS) (fig. 1.15, a) se caracterizeaz! prin:
5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
1 ; ; ; 1 ; R Y sC Y sC Y R Y sC Y = = = = = (1.56)
Func#ia de transfer este
Fig. 1.13.
a) b)
Fig. 1.14.
a) b)
Fig. 1.15.
Circuite integrate analogice ndrumar de proiectare
14
( )
4 3 5 2 4 3 4 3
1
1
2
4 1
2
1
)
1 1
(
) (
C C R R C C C C
C
R
s
s
C C s
s H
FTS
+ + + +

= (1.57)
Modulul func#iei de transfer la frecven#e mult mai mari dect cea de frngere este:
H
C
C
max
=
1
4
(1.58)
Frecven#a de t!iere a filtrului (fig. 1.15, b) este
f
R RC C
dB
=
3
2 5 3 4
1
2
(1.59)
Filtrul trece-band$ (FTB) (fig. 1.16, a) se caracterizeaz! prin:
Y
R
Y
R
Y sC Y sC Y
R
1
1
2
2
3 3 4 4 5
5
1 1 1
= = = = = ; ; ; ; (1.60)
"i are func#ia de transfer
H s
s
RC
s
s
R C C RC C R R
FTB
( )
( ) ( )
=

+ + + +
1 4
2
5 3 4 5 3 4 1 2
1 1 1 1 1
(1.61)
Modulul func#iei de transfer la frecven#a central! a filtrului:
H
R
R
C
C
max
( ) = +
5
1
4
3
1 (1.62)
Frecven#a central! a filtrului (fig. 1.16, b) este
( ) ( )
4 3 5
2 1
2
1 1
C C R
R R
f
o

+
= (1.63)
%.%.7 Amplificatoare de curent alternativ realizate cu AO
Amplificatoarele de c.a. realizate cu AO pot fi alimentate cu tensiune simpl! sau dubl!
(diferen#ial!). n cazul aliment!rii AO cu tensiune simpl! pentru cuplarea semnalului la amplificator
"i culegerea semnalului amplificat trebuie s! se utilizeaze condensatoare de cuplaj.
Amplificatorul de c.a. realizat cu AO poate fi n configura#ie inversoare sau neinversoare. n
ambele cazuri trebuie s! se asigure un poten#ial al bornei de ie"ire egal cu 1/2 din tensiunea de
alimentare pentru ca semnalul amplificat s! poat! executa o excursie simetric! n jurul acestui
poten#ial. Existen#a acestui poten#ial impune conectarea condensatoarelor de cuplaj a c!ror utilizare
ns! reduce banda de frecven#! a amplificatorului n zona frecven#elor joase.
n func#ie de configura#ia aleas! se vor prezenta rela#iile de dimensionare a condensatoarelor
de cuplaj. n rest, comportarea circuitelor este identic! cu cea prezentat! pentru fiecare configura#ie
de baz! (paragrafele 1.1.1 "i 1.1.2).
a) b)
Fig. 1.16.
Circuite integrate analogice ndrumar de proiectare
15
%.%.7.% Configura#ia inversoare
Configura#ia inversoare se prezint! n fig.1.17, a.
Intre pinii de alimentare ai AO se conecteaz! sursa simpl! de c.c. E
B
. In c.c. circuitul are
aspectul din fig.1.17, b. Divizorul de tensiune este alc!tuit din dou! rezisten#e de valori egale, R,
care stabilesc la intrarea neinversoare o tensiune de c.c. egal! cu E
B
/2. Din punct de vedere a c.c.
AO lucreaz! ca un repetor de tensiune, astfel c! valoarea de c.c. a tensiunii de ie"ire este egal! tot cu
E
B
/2. Trebuie remarcat faptul c! este absolut necesar s! se conecteze condensatorul C
i
pe ramura de
la intrarea inversoare. F!r! acest condensator, circuitul nu se mai comport! ca un repetor din punct
de vedere c.c. "i nivelul de c.c. de la intrarea neinversoare se va amplifica cu (1+R
r
/R
i
), ceea ce
poate cauza saturarea ie"irii AO sau limitarea amplitudinii maxime a semnalului amplificat.
a) amplificarea circuitului
pentru AO ideal "i reactan#e neglijabile ale condensatoarelor de cuplaj (fig.1.17, c)
A
u
u
R
R
id
o
i
r
i
= = (1.64)
pentru AO ideal "i reactan#e capacitive diferite de zero
A s A
sCR
sCR
sC R
sC R
re id
i i
i i
o L
o L
( ) =
+

+ 1 1
(1.65)
unde f
i
reprezint! frecven#a limit! inverioar!.
Func#ia de transfer real! pune n eviden#! existen#a a doi poli la care corespund frecven#ele:
L o
p
i i
p
R C
f
R C
f
2
1
,
2
1
2 1
= = (1.66)
Dac! frecven#a polului este de 10 ori mai mic! dect frecven#a limit! inferioar!, atunci influen#a
polului se poate considera neglijabil!. Punnd condi#ia f
f
p
i
=
10
, rela#iile de dimensionare a
condensatoarelor de cuplaj devin:
L i
o
i i
i
R f
C
R f
C
2
10
,
2
10
= = (1.67)
Func#ionarea liniar$ are loc dac! semnalul de ie"ire se afl! n domeniul de varia#ie de la
aproximativ 2V la E
B
-2V. De exemplu, dac! tensiunea simpl! de alimentare este de 15V,
func#ionarea liniar! are loc pentru varia#ia semnalului de ie"ire cuprins! ntre 2V "i 13V, adic!
pentru o varia#ie de 11V vrf la vrf.
b) rezisten"a de intrare a amplificatorului pentru reactan#! neglijabil! a condensatorului C
i
R R
R
a
in i
r
= +
+ 1
(1.68)
c) rezisten"a de ie#ire
R
r
ab
out
o
=
+ 1
(1.69)
a) b) c)
Fig. 1.17.
Circuite integrate analogice ndrumar de proiectare
16
unde r
o
reprezint! rezisten#a de ie"ire a AO iar factorul de reac#ie este ( )
r i i
R R R b + = .
%.%.7.2 Configura#ia neinversoare
Configura#ia neinversoare se prezint! n fig. 1.18, a. Circuitul de c.c. este identic cu cel al
amplificatorului inversor alimentat de la o surs! simpl!. Tensiunea de c.c. de la ie"ire este "i n acest
caz egal! tot cu E
B
/2.
Func#ionarea amplificatorului neinversor este asem!n!toare cu cea a celui inversor cu
deosebirea c! semnalul se cupleaz! la intrarea neinversoare prin intermediul condensatorului C. In
domeniul de frecven#! n care condensatoarele au reactan#! neglijabil!, circuitul echivalent de c.a.
este prezentat n fig. 1.18, b.
a) amplificarea circuitului
pentru AO ideal "i reactan#e neglijabile ale condensatoarelor de cuplaj
A
u
u
R
R
id
o
i
r
i
= = + 1 (1.70)
Fa#! de configura#ia inversoare, n acest caz se folosesc trei condensatoare. Condensatoarele C
i
"i C
o
se determin! la fel ca la circuitul inversor, folosind rela#iile (1.67). Pentru a determina valoarea
condensatorului C se observ! mai nti c! rezisten#a de intrare este R/2, astfel c! se poate scrie:
( ) R f C
i
10 = (1.71)
Discu#ia referitoare la tensiunile de satura#ie de la amplificatorul inversor este valabil! "i n cazul
amplificatorului neinversor.
b) rezisten"a de intrare a amplificatorului pentru reactan#! neglijabil! a condensatorului C
2 R R
in
= (1.72)
c) rezisten"a de ie#ire
R
r
ab
out
o
=
+ 1
(1.73)
unde r
o
reprezint! rezisten#a de ie"ire a AO iar factorul de reac#ie este ( )
r i i
R R R b + = .
Cele dou! configura#ii au un elemnt comun important: din cauza condensatoarelor de cuplaj
care separ! componenta de c.c. de cea de c.a., offsetul #i curen"ii de polarizare a intr!rilor nu
ridic! probleme deosebite. Este foarte important ns! s$ se asigure c$ile de c.c. pentru circula#ia
curen#ilor de polarizare a intr$rilor AO.
%.2 Circuite neliniare realizate cu AO
%.2.% Redresoare de precizie
Redresoarele de precizie pot fi monoalternan#$ sau dubl$ alternan#$ iar AO component
poate fi saturat sau nu.
a) b)
Fig. 1.18.
Circuite integrate analogice ndrumar de proiectare
17
%.2.%.% Redresorul de precizie monoalternan#$ saturat
Redresorul de precizie monoalternan#! saturat are schema
din fig. 1.19 "i este un circuit de tipul neinversor. In func#ie de
modul de conectare a diodei (ca n figur! sau invers), tensiunea
de ie"ire poate fi pozitiv! sau negativ! n raport cu masa. In
timpul semiperioadei semnalului de intrare n care dioda este
blocat!, se ntrerupe bucla de reac#ie negativ! "i AO intr! n
satura#ie, ceea ce constituie un dezavantaj al acestei scheme.
In semiperioada n care dioda D conduce redresorul se
comport! liniar ca un circuit repetor. Se pot determina:
a) tensiunea de ie#ire
pentru AO ideal
u u
o id i ,
= (1.74)
pentru AO real, dac! se #ine seama numai de influen#a amplific!rii n bucl! deschis!
u
u
a
o re
o id
,
,
=
+ 1
1
(1.75)
b) rezisten"a de intrare a redresorului
R r a
in d
= + ( ) 1 (1.76)
unde r
d
reprezint! rezisten#a de intrare diferen#ial! a AO.
c) rezisten"a de ie#ire a redresorului
R
r r
a
out
o DIN
=
+
+ 1
(1.77)
unde r
o
este rezisten#a de ie"ire a AO iar r
DIN
- rezisten#a dinamic! a diodei.
%.2.%.2 Redresorul de precizie monoalternan#$ nesaturat
Redresorul de precizie monoalternan#!
nesaturat are schema din fig. 1.20 "i este un
circuit de tipul inversor.
In func#ie de modul de conectare a
diodelor (ca n figur! sau invers), tensiunea de
ie"ire poate fi negativ! sau pozitiv! n raport cu
masa. In timpul semiperioadei semnalului de
intrare n care dioda D
1
este blocat!, conduce
dioda D
2
"i astfel tensiunea de ie"ire a AO
devine egal! cu tensiunea de deschidere a
diodei D
2
, valoarea acestei tensiuni fiind mai
mic! dect cea a tensiunii de satura#ie.
a) tensiunea de ie#ire
cnd conduce dioda D
1
pentru AO ideal
u
R
R
u
o id i ,
=
2
1
(1.78)
pentru AO real, dac! se #ine seama numai de influen#a amplific!rii n bucl! deschis!
( ) a K
u
u
n
id o
re o
+
=
1
,
,
(1.79)
unde coeficientul de imperfec#iuni este ( )
1 2
1 R R K
n
+ = .
cnd conduce dioda D
2
, dioda D
1
este blocat! "i tensiunea de ie"ire este egal! cu zero.
Fig. 1.19.
Fig. 1.20.
Circuite integrate analogice ndrumar de proiectare
18
b) rezisten"a de intrare a redresorului
cnd conduce dioda D
1
R R
R
a
in1 1
2
1
= +
+
(1.80a)
cnd conduce dioda D
2
R R
in2 1
= (1.80b)
c) rezisten"a de ie#ire a redresorului
cnd conduce dioda D
1
R
r r
a b
out
o DIN
1
1
1
=
+
+
(1.81a)
unde factorul de reac#ie este
n
K b 1 = , r
0
reprezint! rezisten#a de ie"ire a AO iar r
DIN1
- rezisten#a
dinamic! a diodei D
1
.
cnd conduce dioda D
2
R R R
out L 2 2
= (1.81b)
%.2.%.3 Redresorul de precizie dubl$ alternan#$
Redresorul de precizie dubl!
alternan#! are schema din fig. 1.21 "i este
alc!tuit dintr-un redresor monolaternan#!
nesaturat "i un sumator inversor. In
func#ie de modul de conectare a diodelor
(ca n figur! sau invers), tensiunea de
ie"ire poate fi pozitiv! sau negativ! n
raport cu masa.
Circuitul se comport! ca un
redresor dubl! alternan#! dac! ntre
valorile rezistoarele schemei au loc
rela#iile:
2 ,
3 5 4 2 1
R R R R R R R = = = = = (1.82)
a) tensiunea de ie#ire
pentru u
i
0 circuitul are aspectul din fig. 1.22
pentru AO ideale
u
R
R
R
R
R
R
u
o id i ,
( )
+ +
=
5
3
2
1
5
4
(1.83)
pentru AO reale, dac! se #ine seama numai
de efectul valorii finite a amplific!rii n
bucl! deschis! "i considernd coeficien#ii
de imperfec#iune egali cu:
K
R
R
n1
2
1
1 = + pentru AO1, respectiv
K
R
R R
n2
5
3 4
1 = + n cazul lui AO2
u
R
R
R
R
K
a
K
a
R
R
K
a
u
o re
n n n
i ,
[
( ) ( ) ( )
]
+ +
=

+ +

2
1
5
3
1
1
2
2
5
4
2
2
1 1 1
(1.84)
Fig. 1.21.
Fig. 1.22.
Circuite integrate analogice ndrumar de proiectare
19
pentru u
i
0 circuitul are aspectul din fig. 1.23. Se observ! c! rezisten#ele de compensare a
curen#ilor de polarizare a intr!rilor AO au acelea"i valori ca "i n cazul alternan#ei pozitive a
semnalului prelucrat.
In acest caz u
o1
0

= , astfel c!:
pentru AO ideale
u
R
R
u
o id i ,

=
5
4
(1.85)
pentru AO reale, dac! se #ine seama numai
de efectul valorii finite a amplific!rii n
bucl! deschis!
u
u
K
a
o re
o id
n
,
,

=
+ 1
2
(1.86)
coeficientul de imperfec#iuni avnd expresia: K
R
R R R
n

= +
+
1
5
4 2 3
( )
b) rezisten"a de intrare a redresorului pentru AO ideale "i cu bun! aproxima#ie "i pentru
cele reale
R R R
in
=
1 4
(1.87)
c) rezisten"a de ie#ire a redresorului este
R
r
K
a
out
o
n
=
+ 1
2
(1.88)
unde r
0
reprezint! rezisten#a de ie"ire a AO2.
Coeficientul de imperfec#iuni se consider! n
func#ie de alternan#a semnalului de intrare
( K K
n n 2
sau

). Pentru valori relativ mari ale


amplific!rii n bucl! deschis! ale AO2,
rezisten#a de ie"ire a redresorului este mic!.
Observa#ie: Dac! m!rimea de intrare a
etajului care se conecteaz! dup! redresor este
un curent, circuitul se poate simplifica
utilizndu-se numai un singur AO (fig. 1.24)
%.2.2 Circuitul de logaritmare
In blocurile de logaritmare "i exponen#iere se folosesc AO n configura#ii care exploateaz!
caracterul exponen#ial al rela#iei:
u U
i
I
BE T
C
S
= ln( ) (1.89)
unde U
T
reprezint! tensiunea termic! (0,026V la T=300K) iar I
S
este curentul de satura#ie.
Circuitul de logaritmare are schema de principiu din fig. 1.25, a, fiind un circuit de tip
inversor.
Tensiunea de ie"ire se scrie:
pentru AO ideal
U U U
I
I
U
U
RI
o id BE T
C
S
T
i
S
,
ln( ) ln( ) = = = (1.90)
pentru AO real (a "i r
d
- valori finite)
Fig. 1.23.
Fig. 1.24.
Circuite integrate analogice ndrumar de proiectare
20
U U
U
RI I
U
a R r
o re T
i
S S
o re
d
,
,
ln[ ( )] = + +
1 1 1
(1.91)
%.2.3 Circuitul de exponen#iere
Circuitul de exponen#iere are schema de principiu din fig. 1.25, b, fiind un circuit de tip
inversor.
Tensiunea de ie"ire se scrie:
pentru AO ideal
U RI
U
U
o id S
i
T
,
exp( ) =

(1.92)
pentru AO real (a "i r
d
- valori finite)
U
U
a
R
ar
o re
o id
d
,
,
=
+ + 1
1
(1.93)
a) b)
Fig. 1.25.
Parametrii amplificatoarelor operaionale
21
2. Parametrii amplificatoarelor opera#ionale
2.% Structura intern$ de principiu a amplificatoarelor opera#ionale
Amplificatorul opera#ional (AO) real prezentnd limit!ri difer! de cel ideal. Pentru a n#elege
originea acestor limit!ri, n fig. 2.1 se prezint! schema de principiu a unui AO.
Cu toate c! este o schem! simplificat!, ea con#ine elementele de baz$ ale oric!rui AO:
etajul de intrare
etajul intermediar
etajul de ie#ire
Rolul etajului de intrare este de a amplifica semnalul diferen#ial U U
+
"i de a-l converti
ntr-un semnal a c!rui referin#! este masa.
Etajul intermediar amplific! n continuare semnalul "i asigur! compensarea n frecven#!.
Etajul de ie"ire realizeaz! adaptarea cu sarcina.
a) Etajul de intrare
Aspectul esen#ial al func#ion!rii etajului de intrare este simetria. Fiecare pereche de
tranzistoare, Q
1
-Q
2
"i Q
3
-Q
4
este mperecheat! ct mai bine cu putin#!.
Tranzistorul Q
3
este conectat ca diod!. Acest lucru for#eaz! curentul de colector al lui Q
3
s!
fie egal cu I
C1
. Jonc#iunile B-E ale lui Q
3
"i Q
4
fiind conectate n paralel rezult! c! au tensiunile U
BE
egale. Deoarece Q
4
este mperecheat cu Q
3
, curentul s!u de colector este "i el egal cu I
C1
. Circuitul
format din Q
3
"i Q
4
se nume"te oglind! de curent.
Curentul sursei 2I
EE
se mparte ntre Q
1
"i Q
2
. Aceast! divizare depinde de tensiunile U+ "i
U-.
Cnd U+ este mai pozitiv! dect U-, Q
1
conduce un curent mai mare dect Q
2
"i I
C1
este mai
mare dect I
C2
. Ac#iunea oglinzii de curent Q
3
-Q
4
oblig! curentul I
out1
s! aib! sensul spre nodul
comun celor dou! colectoare ale Q
2
"i Q
4
(curentul iese din baza lui Q
5
).
Cnd U- este mai pozitiv! dect U+, Q
2
conduce un curent mai mare dect Q
1
"i I
C2
este mai
mare dect I
C1
. Ac#iunea oglinzii de curent Q
3
-Q
4
oblig! curentul I
out1
s! aib! sensul spre baza lui
Q
5
.
Curentul I
out1
reprezint! semnalul de ie"ire asimetric (cu referin#! masa) al primului etaj "i
este propor#ional cu semnalul diferen#ial de intrare, U U
+
prin rela#ia I g U U
out m 1 1
=
+
( ), unde
Fig. 2.1.
Parametrii amplificatoarelor operaionale
22
g
m1
reprezint! transconductan#a primului etaj. Astfel etajul de intrare se comport! ca un amplificator
transconductan#!.
b) Etajul intermediar
Etajul al doilea converte"te curentul I
out1
n tensiune "i asigur! compensarea n frecven#!.
Dac! I
out1
are sensul spre nodul comun celor dou! colectoare ale Q
2
"i Q
4
(iese din baza lui Q
5
),
atunci tensiunea de ie"ire a etajului al doilea trece spre valori pozitive. Dac! I
out1
are sensul spre
baza lui Q
5
, atunci tensiunea de ie"ire a etajului al doilea trece spre valori negative. Etajul de ie"ire
este un amplificator transrezisten#!.
Condensatorul C
c
din etajul al doilea asigur! compensarea intern! n frecven#!. Acest
condensator determin! sc!derea amplific!rii pe m!sur! ce frecven#a semnalului cre"te. n absen#a
condensatorului C
c
, este necesar! o compensare extern!, deoarece, n caz contrar, n cele mai multe
aplica#ii AO va oscila.
c) Etajul de ie&ire
Etajul de ie"ire este un amplificator tipic n clas! AB. Repetoarele pe emitor Q
6
"i Q
7
asigur!
curentul prin sarcin!, avnd amplificarea n tensiune egal! cu unitatea. Etajul de ie"ire este un
amplificator de curent.
2.2 Definirea parametrilor AO
Conform catalogului de amplificatoare opera#ionale "i comparatoare al firmei TEXAS
INSTRUMENTS [TIN94] "i referin#ei bibliografice [KAR98], n tabelul 2.% se prezint! parametrii
AO: simbolul, denumirile n limbile englez! "i romn!, unitatea de m!sur! precum "i o scurt!
defini#ie a parametrilor AO.
Parametrii amplificatoarelor opera"ionale
23
Tabelul 2.% - PARAMETRII AMPLIFICATOARELOR OPERA'IONALE
Nr. Parametrul Denumirea Unitatea Defini#ia
crt. n l. englez! n l. romn! de m!sur!
1
IIO
Average temperature coefficient
of input offset current
Coeficientul mediu de
temperatur! al curentului de
intrare de offset
nA/C
sau
pA/C
Raportul dintre varia#ia curentului de intrare de
offset "i varia#ia temperaturii mediului ambiant.
2
VIO
Average temperature coefficient
of input offset voltage
Coeficientul mediu de
temperatur! al tensiunii de intrare
de offset
V/C Raportul dintre varia#ia tensiunii de intrare de
offset "i varia#ia temperaturii mediului ambiant.
3
m
Phase margin Marginea de faz! Valoarea absolut! a varia#iei fazei n bucl!
deschis! ntre ie"ire "i intrarea inversoare la
frecven#a la care modulul amplific!rii n bucl!
deschis! este egal cu unitatea.
4 A
m
Gain margin Marginea de amplitudine (de
amplificare)
dB Reciproca amplific!rii de tensiune n bucl!
deschis! la frecven#a cea mai joas! la care
defazajul n bucl! deschis! este astfel nct ie"irea
este n faz! cu intrarea inversoare.
5 A
V
Large-signal voltage
amplification
Amplificarea n tensiune la
semnal mare
V/mV Raportul dintre oscila#ia vrf-la-vrf a tensiunii de
ie"ire "i varia#ia necesar! a tensiunii de intrare
pentru comanda ie"irii.
6 A
VD
Differential voltage amplification Amplificarea diferen#ial! n
tensiune
V/mV
sau
V/V
Raportul dintre varia#ia tensiunii de ie"ire "i
varia#ia tensiunii deiferen#iale de intrare, produs!
men#innd constant! tensiunea de intrare de mod
comun.
7 B1 Unity gain bandwidth Banda la amplificare unitar! MHz Domeniul de frecven#! n care amplificarea n
bucl! deschis! este supraunitar!..
8 B
OM
Maximum-output-swing
bandwidth
Banda la varia#ie maxim! a ie"irii kHz Domeniul de frecven#! n care oscila#ia maxim! a
tensiunii de ie"ire este mai mare dect o valoare
specificat!.
9 C
i
Input capacitance Capacitatea de intrare pF Capacitatea dintre terminalele de intrare cu
oricare dintre intr!ri legat! la mas!.
Parametrii amplificatoarelor opera"ionale
24
Tabelul 2.% - continuare
Nr. Parametrul Denumirea Unitatea Defini#ia
crt. n l. englez! n l. romn! de m!sur!
10 CMRR Common-mode rejection ratio Factorul de rejec#ie a modului
comun
dB Raportul dintre amplificarea diferen#ial! "i cea de
mod comun.
Observa#ie: CMRR-ul se m!soar! prin
determinarea raportului dintre varia#ia tensiunii
de intrare de mod comun "i modificarea ce rezult!
n tensiunea de intrare de offset.
11
F
Average noise figure Coeficientul mediu de zgomot dB Raportul dintre (1) puterea total! de zgomot de la
ie"ire dintr-o anumit! band! de frecven#! cnd
temperatura de zgomot de la terminalul
(terminalele) de intrare este, pentru toate
frecven#ele, tensiunea de zgomot de referin#! "i
(2) acea parte din (1) determinat! de temperatura
de zgomot a unui anumit terminal de intrare de
semnal dintr-o anumit! band! de frecven#! a
semnalului de intrare.
12 I
CC+
,I
CC-
Supply current Curentul de alimentare mA
(bipolar)
sau
A
(CMOS)
Curentul prin terminalele de alimentare ale
circuitului integrat
13 I
IB
Input bias current Curentul de polarizare a intr!rilor nA sau
pA
Valoarea medie a curen#ilor prin cele dou!
terminale de intare pentru valoarea specificat! a
tensiunii de ie"ire.
14 I
IO
Input offset current Curentul de intrare de offset nA sau
pA
Diferen#a curen#ilor prin cele dou! terminale de
intare pentru valoarea specificat! a tensiunii de
ie"ire.
15 I
n
Equivalent input noise current Curentul echivalent de zgomot la
intrare
pA Hz /
Curentul unei surse ideale de curent (avnd
impedan#a intern! egal! cu infinit), conectat! n
paralel cu terminalele de intrare ale dispozitivului
care reprezint! partea de zgomot generat intern "i
care se poate reprezenta cel mai bine printr-o
surs! de curent.
Parametrii amplificatoarelor opera"ionale
25
Tabelul 2.% - continuare
Nr. Parametrul Denumirea Unitatea Defini#ia
crt. n l. englez! n l. romn! de m!sur!
16 I
OL
Low-level output current Curentul de ie"ire la nivel mic mA Curentul de ie"ire n condi#iile unui semnal de
intrare, care n acord cu specifica#iile produsului
stabile"te un nivel redus la ie"ire.
17 I
OS
Short-circuit output current Curentul de ie"ire de scurtcircuit mA Valoarea maxim! disponibil! a curentului de
ie"ire, cu borna de ie"ire legat! fie la mas!, fie la
careva dintre sursele de alimentare fie la un punct
specificat.
18 k
SVS
Supply voltage sensitivity Sensibilitatea tensiunii de
alimentare
V/V Valoarea absolut! a raportului dintre varia#ia
tensiunii de intrare de offset "i varia#ia tensiunii
surselor de alimentare.
19 k
SVR
Supply voltage rejection ratio Raportul de rejec#ie a surselor de
alimentare
dB Valoarea absolut! a raportului dintre varia#ia
tensiunii surselor de alimentare "i varia#ia
tensiunii de intrare de offset.
20 P
D
Total power dissipation Puterea total! disipat! mW Puterea total! de c.c. de alimentare a
dispozitivului mai pu#in orice putere livrat! de
dispozitiv sarcinii.
21 r
I
Input resistance Rezisten#a de intrare M Rezisten#a dintre terminalele de intrare cu oricare
intrare legat! la mas!.
22 r
iD
Differential input resistance Rezisten#a de intrare diferen#ial! M Rezisten#a de semnal mic dintre terminalele de
intrare, neconectate la mas!.
23 r
o
Output resistance Rezisten#a de ie"ire Rezisten#a dintre terminalul de ie"ire "i mas!.
24 SR Slew rate Viteza de varia#ie a tensiunii de
ie"ire
V/s Valoarea medie a timpului de varia#ie a tensiunii
de ie"ire a amplificatorului n bucl! nchis! pentru
un semnal de intrare tip treapt!.
25 t
r
Rise time Timpul de cre"tere ns Timpul necesar unui semnal de ie"ire tip treapt!
de a se modifica ntre 10% "i 90% din valoarea sa
final!.
26 t
tot
Total response time Timpul total de r!spuns ns Timpul dintre varia#ia tip func#ie treapt! a
semnalului de intrare "i momentul de timp n care
semnalul de ie"ire a atins pentru ultima oar!
domeniul nivelului specificat (e) care con#ine
nivelul final.
Parametrii amplificatoarelor opera"ionale
26
Tabelul 2.% - continuare
Nr. Parametrul Denumirea Unitatea Defini#ia
crt. n l. englez! n l. romn! de m!sur!
27 V
I
Input voltage range Domeniul tensiunii de intrare V Domeniul tensiunii de la fiecare intrare, care dac!
se dep!"e"te poate determina ncetarea
func#ion!rii corecte a AO.
28 V
IO
Input offset voltage Tensiunea de intrare de offset mV Tensiunea de c.c. care trebuie aplicat! ntre cele
dou! terminale de intrare pentru a a duce
tensiunea continu! de la ie"ire la zero sau la o
valoare specificat!.
29 V
IC
Common-mode input voltage Tensiunea de intrare de mod
comun
V Valoarea medie ntre cele dou! tensiuni
individuale de intrare.
30 V
ICR
Common-mode input voltage
range
Domeniul tensiunii de intrare de
mod comun
V Domeniul tensiunii de intrare de mod comun a
c!rui dep!"ire poate determina func#ionarea
necorespunz!toare a AO.
31 V
n
Equivalent input noise voltage Tensiunea echivalent! de zgomot
la intrare
nV Hz /
Tensiunea unei surse ideale de tensiune (avnd
impedan#a intern! egal! cu zero), conectat! n
serie cu terminalele de intrare ale dispozitivului
care reprezint! partea de zgomot generat intern "i
care se poate reprezenta cel mai bine printr-o
surs! de tensiune.
32 V
O1
/V
O2
Crosstalk Attenuation Atenuarea de diafonie dB Raportul dintre varia#ia tensiunii de ie"ire a
canalului care conduce "i varia#ia rezultat! a
tensiunii de ie"ire a altui canal.
33 V
OH
High-level output voltage Tensiunea de ie"ire de nivel nalt V Tensiunea de ie"ire pentru condi#ii de intrare care,
n acord cu specifica#iile produsului, asigur! un
nivel ridicat la ie"irea AO.
34 V
OL
Low-level output voltage Tensiunea de ie"ire de nivel
sc!zut
V Tensiunea de ie"ire pentru condi#ii de intrare care,
n acord cu specifica#iile produsului, asigur! un
nivel sc!zut la ie"irea AO.
35 V
ID
Differential input voltage Tensiunea de intrare diferen#ial! V Tensiunea dintre intrarea neinversoare "i cea
inversoare.
Parametrii amplificatoarelor opera"ionale
27
Tabelul 2.% - continuare
Nr. Parametrul Denumirea Unitatea Defini#ia
crt. n l. englez! n l. romn! de m!sur!
36 V
OM
Maximum peak output voltage
swing
Varia#ia maxim! de vrf a
tensiunii de ie"ire
V Valoarea maxim! de tensiune pozitiv! sau
negativ! care se ob#ine f!r! limit!ri atunci cnd
valoarea de c.c. a tensiunii de ie"ire este, n
repaus, egal! cu zero.
37 V
O(PP)
Maximum peak-to-peak output
voltage swing
Varia#ia maxim! vrf-la-vrf a
tensiunii de ie"ire
V Valoarea maxim! vrf-la-vrf a tensiunii care se
ob#ine f!r! limit!ri atunci cnd valoarea de c.c. a
tensiunii de ie"ire este, n repaus, egal! cu zero.
38 z
ic
Common-mode input impedance Impedan#a de intrare de mod
comun
G Rezultatul conect!rii n paralel a impedan#elor de
semnal mic dintre fiecare intrare "i mas!.
39 z
o
Output impedance Impedan#a de ie"ire Impedan#a de semnal mic dintre terminalul de
ie"ire "i mas!.
40 - Overshoot factor Factorul de supracre"tere % Raportul dintre devia#ia maxim! a valorii
semnalului de ie"ire fa#! de valoarea tranzitorie
final! dac! la intrare se aplic! un semnal tip
treapt! "i valoarea absolut! a diferen#ei dintre
valorile tranzitorii ale semnalului de ie"ire nainte
"i dup! varia#ia tip treapt! a semnalului de intrare.
41 THD+N Total harmonic distorsion plus
noise
Distorsiunea armonic! total! plus
zgomotul
% Raportul dintre valoarea efectiv! a tensiunii de
zgomot plus valoarea efectiv! a tensiunii
armonice a semnalului "i valoarea efectiv! total!
a semnalului de ie"ire.
42 GBW Gain bandwidth product Produsul amplificare-band!
(PAB)
MHz Produsul dintre amplificarea de tensiune n bucl!
deschis! "i frecven#a la care se m!soar!
amplificarea.
43 - Average long-term drift
coefficient of input offset voltage
Coeficientul mediu de drift, de
termen lung, a tensiunii de intrare
de offset
V/lun! Raportul dintre varia#ia tensiunii de intrare de
offset "i varia#ia timpului. Reprezint! o valoare
medie pe perioada de timp specificat!.
Parametrii amplificatoarelor opera"ionale
28
2.3 Valorile limit$ absolute ale parametrilor AO &i condi#iile de lucru
In circuitele realizate cu AO, parametrii tipici ai amplificatoarelor sunt garanta#i numai dac!
AO lucreaz! ct mai aproape de condi#iile recomandate. Utilizarea AO n condi#iile valorilor
maxime ale parametrilor poate determina o comportare neprevizibil! a AO sau chiar distrugerea lor.
Lista valorilor limit! absolute "i a condi#iilor de lucru cuprinde parametrii tipici ai AO.
a) Valorile limit! absolute
Tensiunea de alimentare
Tensiunea de intrare diferen#ial!
Domeniul tensiunii de intrare
Curentul de intrare
Curentul de ie"ire
Curentul total prin VCC+
Curentul total prin VCC-
Durata curentului de scurtcircuit (la 25C sau mai jos)
Puterea total! disipat! continuu
Temperatura de func#ionare
Temperatura de depozitare
b) Condi#iile de lucru recomandate
Tensiunea de alimentare
Domeniul tensiunii de intrare
Tnsiunea de intrare de mod comun
Temperatura de func#ionare
2.4 Descrirea parametrilor AO
2.4.% Tensiunea de intrare de offset, V
IO
Tensiunea de intrare de offset reprezint! tensiunea de c.c. care trebuie aplicat! ntre
terminalele de intrare ale AO pentru a aduce la zero tensiunea de c.c. de repaus de la ie"ire sau la o
valoare specificat!. Dac! etajul de intrare ar fi perfect simetric ar rezulta V
IO
=0. Din cauza
varia#iilor procesului tehnologic, geometria "i gradul de dopare nu sunt identice pn! la cel mai mic
detaliu. Toate AO necesit! conectarea unei mici tensiuni ntre intrarea neinversoare "i cea inversoare
pentru a echilibra aceste nepotriviri.
In fig. 2.2, V
IO
este reprezentat! ca o surs! de tensiune continu! conectat! la intrarea
neinversoare.
Datele de catalog ofer! informa#ie "i despre coeficientul de temperatur! a tensiunii de intrare
de offset,
V
IO
, calculat cu rela#ia:
Fig. 2.2.
Parametrii amplificatoarelor opera"ionale
29

V
IO A IO A
A A
IO
V la T V la T
T T
=

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

1 2
1 2
(2.1)
unde T
A(1)
"i T
A(2)
sunt limitele specificate ale temperaturii.
Ori de cte ori se impune precizie din punct de vedere c.c se impune luarea n seam! a
tensiunii V
IO
"i aplicarea metodelor de anulare a efectului s!u.
2.4.2 Curentul de intrare
Prin fiecare intrare a AO circul! un mic curent de polarizare (fig. 2.1 sau 2.2).
Curentul de polarizare a intr$rilor se calculeaz! ca media aritmetic! a celor doi curen#i de
intrare:
I
I I
IB
B B
=
+
+
2
(2.2)
Curentul de intrare de offset reprezint! diferen#a curen#ilor de polarizare a intr!rii
neinversoare "i inversoare:
I I I
IO B B
=
+
(2.3)
Curentul I
IB
trebuie luat n seam! atunci cnd impedan#a sursei de la intrarea AO are valori
mari.
De obicei, curentul de intrare de offset este mai mic cu un ordin de m!rime dect curentul de
polarizare a intr!rilor, astfel c! dac! cele dou! intr!ri ale AO v!d spre mas! rezisten#e egale,
atunci se elimin! din tensiunea de ie"ire efectul curen#ilor de polarizare a intr!rilor. Se va sim#i
numai efectul curentului de intrare de offset.
2.4.3 Domeniul tensiunii de intrare de mod comun
In mod normal la intr!rile AO exist! o tensiune comun! ambelor intr!ri. Dac! aceast!
tensiune de mod comun este prea mare (apropiat! de +E
C
) sau prea mic! (apropiat! de -E
E
), intr!rile
AO se blocheaz! "i func#ionarea corect! nceteaz!.
In fig. 2.3 se prezint! limitele de varia#ie ale tensiunii pozitive de intrare de mod comun,
utilizndu-se schema simplificat! din fig. 2.1. Dac! V E V
C IN
9 , 0 , tranzistoarele de la intrare "i
sursa de curent I
EE
se blocheaz!.
In fig. 2.4 se prezint! limitele de varia#ie ale tensiunii negative de intrare de mod comun,
utilizndu-se schema simplificat! din fig. 2.1. Dac! V E V
E IN
6 , 0 + , tranzistoarele de la intrare "i
sursa de curent I
EE
se blocheaz!.
Structurile de AO de tipul celui analizat nu includ ntre valorile tensiunii de intrare de mod
comun niciuna dintre tensiunile de alimentare (power supply rail). Alte tehnologii utilizate n
realizarea circuitelor de intrare asigur! un domeniu al tensiunii de intrare de mod comun care
include "i una sau ambele tensiuni de alimentare. De exemplu:
Fig. 2.3. Fig. 2.4.
Parametrii amplificatoarelor opera"ionale
30
Amplificatoarele opera#ionale LM324 "i LM 358 au etajul de
intrare realizat cu tranzistoare PNP ale c!ror colectoare sunt
conectate la minusul aliment!rii. Deoarece V
CB
poate deveni
egal! cu zero, rezult! c! tensiunea de intrare de mod comun
poate include ntre valori "i tensiunea negativ! de alimentare
(fig. 2.5).
AO de tipul BiFET de tipulTL07X "i TL207X au etajul de
intrare realizat cu TEC-J cu canal P care au terminalele de
surs! legate la alimentarea pozitiv!. Pentru c! V
GS
poate
deveni egal! cu zero, domeniul tensiunii de intrare de mod
comun poate include "i tensiunea pozitiv! de alimentare (fig.
2.6).
AO de tipul CMOS au etajul de intrare realizat cu TEC-
MOS cu canal P, cu substratul conectat la alimentarea
pozitiv!. Prin urmare canalul conductor apare pentru
V
G
+V
T
<V
DD
"i acest fapt permite ca domeniul tensiunii de
intrare de mod comun s! includ! tensiunea negativ! de
alimentare (fig. 2.7).
AO cu intrare rail-to-rail utilizeaz! tranzistoare
complementare N "i P n etajele diferen#iale de intrare. Cnd
valoarea tensiunii de intrare de mod comun se apropie de
oricare dintre valorile tensiunii de alimentare, atunci cel
pu#in una dintre intr!rile diferen#iale este nc! activ! (fig.
2.8).
2.4.4 Domeniul tensiunii de intrare diferen#iale
Domeniul tensiunii de intrare diferen#iale se specific!, de obicei, ca valoare absolut! maxim!
(fig.2.9).
Dac! tensiunea de intrare este mai mare
dect tensiunea invers! B-E a tranzistorului Q
1
plus
tensiunea direct! B-E a tranzistorului Q
2
, atunci
jonc#iunea B-E a lui Q
1
ac#ioneaz! ca o diod!
Zener. Acest mod de lucru este distructiv,
deteriorndu-se c"tigul n curent al lui Q
1
. Aceea"i
analiz! se poate face "i pentru V
IN-DIF
de polaritate
opus!, rolul diodei Zener jucnd-o de aceast! dat!
jonc#iunea B-E a tranzistorul Q
2
.
Unele AO prezint! circuite de protec#ie,
limitndu-se curentul de intrare. In mod normal,
limitarea tensiunii de intrare diferen#iale nu
constituie o problem! de proiectare.
2.4.5 Varia#ia maxim$ a tensiunii de ie&ire
Tensiunea maxim! de ie"ire,
OM
V , este definit! ca amplitudinea maxim!, pozitiv! sau
negativ!, a tensiunii de ie"ire care se poate ob#ine f!r! limitarea formei de und!, pentru valoarea de
repaus a tensiunii continue la ie"ire egale cu zero.
Tensiunea maxim! de ie"ire
OM
V este limitat! de impedan#a de ie"ire a amplificatorului, de
tensiunea de satura#ie a tranzistoarelor de ie"ire "i de tensiunile de alimentare (fig. 2.10). Este
important de re#inut c!
OM
V depinde de valoarea rezisten#ei de sarcin!.
Valoarea maxim! a poten#ialului V
BQ6
este egal! cu +E
C
, de aceea:
DOMENIUL
TENSIUNII
DOMENIUL
TENSIUNII
DOMENIUL
TENSIUNII
DOMENIUL
TENSIUNII
Fig. 2.5
Fig. 2.6
Fig. 2.7
Fig. 2.8
Fig. 2.9.
Parametrii amplificatoarelor opera"ionale
31
6 6
1
CBQ BEQ R C o
U U U E U +
Valoarea minim! a tensiunii de intrare U
i
poate fi -E
E
, de aceea:
7 7
2
BCQ EBQ R E o
U U U E U + + +
Structura de repetor pe emitor nu poate asigura o excursie a tensiunii de ie"ire pn! n
apropierea surselor de alimentare. AO cu ie"ire rail-to-rail utilizeaz! etaje cu emitor comun
(bipolar) ori surs! comun! (CMOS). La aceste structuri, varia#ia tensiunii de ie"ire este limitat!
numai de tensiunea de satura#ie (bipolar) sau de rezisten#a on (CMOS) a tranzistoarelor de ie"ire
"i de sarcin!.
2.4.6 Amplificarea diferen#ial$ la semnal mare
Amplificarea diferen#ial! la semnal mare, A
VD
reprezint! raportul dintre varia#ia tensiunii de
ie"ire "i varia#ia tensiunii de intrare diferen#iale, n timp ce tensiunea de intrare de mod comun se
men#ine constant!. Acest parametru este strns legat de c"tigul n bucl! deschis! (a). Diferen#a
dintre ace"ti parametri const! n faptul c! amplificarea diferen#ial! la semnal mare se determin! n
condi#iile existen#ei rezisten#ei de sarcin! "i include deci efecte de nc!rcare.
Datele de catalog specific! valoarea de c.c. a A
VD
dar A
VD
depinde de frecven#! (scade cu
cre"terea frecven#ei a"a cum se prezint! pe fig. 2.16).
Amplificarea A
VD
constituie o problem! de proiectare atunci cnd se cere un c"tig precis.
Pornind de la rela#ia amplific!rii n bucl! nchis! a configura#iei neinversoare
ab
b U
U
A
i
o
1
1
1 1
+
= = , unde
2 1
1
R R
R
b
+
=
amplificarea A se poate controla precis printr-o selectare atent! a rezistoarelor R
1
"i R
2
. Termenul
1/ab apare ca un termen de eroare. Numai dac! a (sau A
VD
) are valoare mare n compara#ie cu 1/b,
atunci influen#a lui a asupra lui A devine neglijabil!.
2.4.7 Elementele parazite de la intrarea AO
Ambelor intr!ri ale AO li se pot asocia ni"te impedan#e parazite (fig. 2.11). In circuitul real
apar "i inductan#e parazite, dar au efecte neglijabile la frecven#e joase.
Impedan#a de intrare a AO reprezint! o problem! de proiectare atunci cnd impedan#a sursei
de semnal are valori mari.
Capacit!#ile parazite de intrare pot cauza defazaje suplimentare pe calea de reac#ie care pot
mic"ora marginea de faz! "i pot reprezenta o problem! dac! n bucla de reac#ie se conecteaz!
rezisten#e de valori mari.
a) b)
Fig. 2.10.
Parametrii amplificatoarelor opera"ionale
32
2.4.7.% Capacitatea de intrare
Capacitatea de intrare C
i
se m!soar! ntre terminalele de intrare cu oricare dintre ele
conectat! la mas!. Aceast! capacitate este de obicei de
ordinul pF. De exemplu dac! se leag! la mas! intrarea
neinversoare rezult!:
n d i
C C C = (2.4)
Uneori datele de catalog se refer! la capacitatea de
intrare de mod comun, C
ic
. De pe fig. 2.11 se observ! c!
dac! se unesc intr!rile rezult!
p n ic
C C C = (2.5)
2.4.7.2 Rezisten#a de intrare
Se definesc dou! rezisten#e de intrare: r
i
"i r
id
, astfel
r
i
reprezint! rezisten#a dintre terminalele de intrare
intrare cu oricare dintre ele conectat! la mas!;
r
id
este rezisten#a de intrare diferen#ial! "i reprezint!
rezisten#a de semnal mic dintre cele dou! terminale de intrare, nici una dintre ele nefiind
legat! la mas!.
Astfel, dac! se leag! intrarea neinversoare la mas! (fig. 2.11) se ob#ine:
n d i
R R r = (2.6)
cu valorile uzuale n domeniul 10
7
...10
12
.
Dac! ambele intr!ri sunt flotante (nu s-a legat nici una dintre ele la mas!), de pe fig. 2.11
rezult!:
) (
p n d id
R R R r + = (2.7)
cu valorile uzuale n domeniul 10
7
...10
12
.
Uneori se specific! "i rezisten#a de intrare de mod comun, r
ic
. De pe fig. 2.11 se observ! c!
dac! se unesc intr!rile rezult!:
p n ic
R R r = (2.8)
2.4.8 Impedan#a de ie&ire
Datele din cataloage diferite prezint! valori deosebite ale impedan#ei de ie"ire. Astfel, unele
cataloage indic! impedan#a de ie"ire n bucl! nchis!, pe cnd altele - impedan#a de ie"ire n bucl!
deschis!, n ambele cazuri folosindu-se aceea"i nota#ie z
o
(fig. 2.12).
Parametrul z
o
este definit ca impedan#a de semnal mic ntre borna de ie"ire "i mas!, valorile
tipice fiind egale cu 50...200 .
Etajele de ie"ire cu emitor comun (tehnologie bipolar!) sau surs! comun! (tehnologie
CMOS), utilizate la AO cu ie"ire rail-to-rail, prezint! impedan#! de ie"ire mai mare dect etajele
cu repetor pe emitor.
Fig. 2.11.
a) b)
Fig. 2.12.
Parametrii amplificatoarelor opera"ionale
33
Impedan#a de ie"ire constituie o problem! de proiectare atunci cnd se utilizeaz! AO cu
ie"ire rail-to-rail pentru comanda unor sarcini de valoare mare.
Pe fig. 2.12 se prezint! modul n care impedan#a de ie"ire, presupus! cu caracter
preponderent rezistiv, afecteaz! semnalul de ie"ire.
2.4.9 Factorul de rejec#ie a modului comun
Factorul de rejec#ie a modului comun (CMRR) se define"te ca raportul dintre amplificarea
de mod diferen#ial "i cea de mod comun,
COM DIF
A A / . Ideal, acest raport ar trebui s! fie infinit,
tensiunile de mod comun fiind astfel total rejectate.
Tensiunea de intrare de mod comun modific! punctul static de func#ionare (PSF) al perechii
diferen#iale de intrare. Din cauza nemperecherilor inerente ale circuitului de intrare, modificarea
PSF-ului schimb! valoarea tensiunii de offset care la rndul s!u va modifica tensiunea de ie"ire.
Mecanismul real de ac#iune este
COM OS
V V / . In catalog
OS COM
V V CMRR = / , pentru ca
exprimat n dB s! fie o valoare pozitiv!.
CMRR-ul se prezint! n datele de catalog ca un parametru de c.c. dar valoarea sa scade pe
m!sur! ce cre"te frecven#a semnalelor prelucrate.
2.4.%0 Factorul de rejec#ie a surselor de alimentare
Factorul de rejec#ie a surselor de alimentare, k
SVR
(SVRR sau PSRR) reprezint! raportul
dintre varia#ia tensiunii surselor de alimentare "i varia#ia tensiunii de ie"ire.
Tensiunea de alimentare modific! punctul static de func#ionare (PSF) al perechii diferen#iale
de intrare. Din cauza nemperecherilor inerente ale circuitului de intrare, modificarea PSF-ului
schimb! valoarea tensiunii de offset care la rndul s!u va modifica tensiunea de ie"ire. Mecanismul
real de ac#iune este


CC OS
V V / . Pentru a se ob#ine o valoare n dB pozitiv!, n datele de catalog
parametrul se define"te
OS CC SVR
V V k =

/ . M!rimea

CC
V presupune c! tensiunile de alimentare
pozitiv! "i negativ! se modific! simetric. Mecanismul care produce k
SVR
este identic cu cel pentru
CMRR, deci "i k
SVR
este un parametru de c.c. "i scade odat! cu cre"terea frecven#ei.
2.4.%% Curentul de alimentare
Curentul de alimentare reprezint! curentul de repaus prin AO f!r! sarcin!. De obicei n
datele de catalog curentul de alimentare reprezint! curentul prin ntreg cipul circuitului, excep#ie
f!cnd unele circuite care au mai multe AO pe cip "i la care curentul de alimentare reprezint!
curentul fiec!rui amplificator.
2.4.%2 Viteza de varia#ie a semnalului de ie&ire la c&tig unitar, SR
SR-ul reprezint! viteza de varia#ie a tensiunii de ie"ire determinat! de un semnal tip treapt!
aplicat la intrare (fig. 2.13). Se exprim! n V/s.
Referindu-ne la fig. 2.1, varia#ia tensiunii n etajul al doilea este limitat! de
nc!rcarea/desc!rcarea condensatorului C
C
. Viteza maxim! de varia#ie apare cnd oricare parte a
perechii deiferen#iale conduce curentul 2I
EE
. In aceast!
situa#ie se ob#ine limita maxim! a SR-ului, calculat! cu
rela#ia SR
I
C
EE
C
=
2
.
Cerin#a de a avea curent care intr! sau iese din
etajul de intrare pentru a modifica tensiunea de ie"ire a
etajului intermediar impune apari#ia unei tensiuni de
eroare ori de cte ori tensiunea de ie"ire a AO se
modific!. Un AO realizat cu tranzistoare bipolare
necesit! o tensiune de eroare de aproximativ 120 mV
Fig. 2.13.
Parametrii amplificatoarelor opera"ionale
34
pentru a realiza SR-ul maxim. In cazul AO realizat cu TEC-J sau TEC-MOS la intrare tensiunea de
eroare este mai mare "i anume 1...3 V.
Condensatorul C
C
se adaug! pentru ca circuitul s! fie stabil la c"tig unitar.
Pentru a m!ri SR-ul AO se cre"te valoarea curen#ilor de polarizare din AO.
2.4.%3 Zgomotul echivalent la intrare
Toate AO au asociate surse parazite de zgomot. Zgomotul se m!soar! la ie"irea AO "i este
referit la intrarea acestuia, de unde deriv! "i denumirea.
Uzual zgomotul echivalent la intrare se indic! n dou! moduri:
prima modalitate const! n specificarea unui zgomot punctual (spot noise) sub forma unei
tensiuni V
n
(sau curent I
n
) mp!r#it la radical din Hz, la frecven#a specificat!;
a doua modalitate const! n specificarea zgomotului ca o m!rime vrf-la-vrf, ntr-un anumit
domeniu de frecven#!.
Spectrul zgomotului dintr-un AO are o component! dependent! de 1/f "i una de zgomot alb.
Zgomotul de tipul 1/f este invers propor#ional cu frecven#a "i este semnificativ numai la frecven#e
joase. Zgomotul alb are un spectru plat (fig. 2.14).
In mod obi"nuit zgomotul punctual se indic!
pentru dou! frecven#e. Prima frecven#! este de 10 Hz
unde se manifest! densitatea spectral! 1/f. A doua
frecven#! este egal! cu 1 kHz, unde zgomotul este din
punct de vedere spectral plat. Unit!#ile de m!sur!
folosite sunt: nV Hz
ef
/ pentru tensiunea de zgomot,
respectiv pA Hz
ef
/ pentru curentul de zgomot. Pe
fig. 2.14 frecven#a de tranzi#ie de la zgomotul 1/f la
cel alb s-a notat cu f
CE
.
O specificare de zgomot de forma V
n(pp)
reprezint! o valoare vrf-la-vrf, exprimat! ntr-un domeniu de 0,1 Hz la 1 Hz sau 0,1 Hz la 10 Hz.
Unitatea de m!sur! este nV
v-v
. Pentru a transforma tensiunea de zgomot din valoarea efectiv! n cea
vrf-la-vrf se #ine seama de cel mai mare factor de creast! (vrf): U U
zg v v zg ef , ,
= 6
(V V
n pp n RMS ( ) ( )
= 6 ).
Pentru o structur! dat! de AO, prin cre"terea curen#ilor de polarizare scade zgomotul (dar
cresc SR-ul, produsul amplificare-band! "i puterea total! disipat!).
Rezisten#a v!zut! la intrarea AO contribuie la cre"terea zgomotului. Incercarea de a egala
reziten#ele v!zute de cele dou! intr!ri ale AO are efect benefic "i asupra zgomotului.
2.4.%4 Distorsiunile armonice totale &i zgomotul
Prin parametrul distorsiuni armonice &i zgomot (THD+N) se compar! con#inutul de
frecven#e al semnalului de ie"ire cu con#inutul de frecven#e al semnalului de intrare. Ideal, dac!
semnalul de intrare este pur sinusoidal atunci "i cel de ie"ire este pur sinusoidal. Din cauza surselor
de neliniaritate "i zgomot din AO, semnalul de ie"ire nu rezult! niciodat! curat.
Parametrul THD+N se determin! cu rela#ia:
THD N
tensiuni armonice tensiunea de zgomot
tensiunea total de ie ire
+ =
+

( )

%


100
In fig. 2.15 se prezint! cazul ipotetic n care THD+N=1%.
Fundamentala semnalului de ie"ire are aceea"i frecven#! ca "i semnalul de intrare "i
reprezint! 99% din semnalul de ie"ire. Comportarea neliniar! a AO determin! apari#ia de armonice
n tensiunea de ie"ire. Zgomotul de la ie"ire se datoreaz! n principal zgomotului referit la intrarea
AO. Adunate mpreun!, toate tensiunile datorate armonicelor "i zgomotului reprezint! 1% din
semnalul de ie"ire.
Fig. 2.14.
Parametrii amplificatoarelor opera"ionale
35
Cauzele majore ale distorsiunilor
din AO sunt limitele varia#iei tensiunii
de ie"ire "i SR-ul limitat.
2.4.%5 Banda la c&tig unitar &i
marginea de faz$
Caracteristicile de frecven#! ale
AO din catalog se refer! la urm!torii 5
parametrii:
banda la c"tig unitar, B1;
produsul amplificare-band!,
GBW (sau GPB);
marginea de faz! la c"tig
unitar (
m
);
marginea de c"tig (A
m
);
banda la varia#ie maxim! a ie"irii (B
OM
).
Banda la c"tig unitar (B1) "i produsul amplificare-band! (GBW) sunt similare. B1 arat!
frecven#a la care amplificarea A
VD
a AO devine egal! cu 1:
B f
A
VD
1
1
=
=
Produsul amplificare-band! (GBW) se refer! la produsul dintre amplificare "i banda AO n
bucl! deschis! "i cu sarcina!conectat!:
GBW A f
VD
=
Marginea de faz! la c"tig unitar (
m
) reprezint! diferen#a dintre m!rimea defazajului
semnalului prin AO la amplificarea A
VD
=1 "i 180:

m B
defazajul = 180
1
o
Marginea de c"tig sau amplificare (A
m
) reprezint! diferen#a dintre c"tigul unitar "i c"tigul
la defazajul de 180:
!
180
m
cstigul 1 A =
Banda la varia#ie maxim! a ie"irii (B
OM
) este limitat de SR. Pe m!sur! ce frecven#a
semnalului devine tot mai mare, ie"irea este limitat! de SR "i nu mai poate r!spunde suficient de
rapid pentru a realiza varia#ia specificat! a tensiunii de ie"ire.
Pentru a face AO stabil pe cipul circuitului se include un condensator C
C
(fig. 2.1). Acest tip
de compensare se nume"te compensare cu pol dominant. Scopul urm!rit este de a determina c"tigul
n bucl! deschis! s! devin! egal cu 1 nainte ca defazajul la ie"ire s! ating! 180.
Pe fig. 2.1 se prezint! o form! simplificat! de compensare. In AO reale exist! "i alte
frecven#e n afar! de cea corespunz!tor polului dominant. In fig. 2.16 se prezint! caracteristicile de
frecven#! ale unui AO compensat intern.
A"a cum s-a prezentat anterior "i se observ! "i pe fig. 2.16, amplificarea A
VD
scade cu
frecven#a. A
VD
("i deci "i B1 sau GBW) reprezint! o problem! de proiectare dac! se cere un c"tig
precis ntr-o band! de frecven#! specificat!.
Pornind de la rela#ia amplific!rii n bucl! nchis! a configura#iei neinversoare
A
U
U b
ab
o
i
= =
+
1 1
1
1
, unde b
R
R R
=
+
1
1 2
amplificarea A se poate controla precis printr-o selectare atent! a rezistoarelor R
1
"i R
2
. Termenul
1/ab apare ca un termen de eroare. Numai dac! a (sau A
VD
) are valoare mare n compara#ie cu 1/b,
atunci influen#a lui a asupra lui A devine neglijabil!.
Fig. 2.15.
Parametrii amplificatoarelor opera"ionale
36
Marginea de faz! "i marginea de c"tig reprezint! dou! modalit!#i de exprimare a stabilit!#ii
circuitului. De exemplu n cazul AO cu
ie"ire rail-to-rail care au impedan#! de
ie"ire mai mare, se observ! un defazaj
semnificativ dac! sarcina este capacitiv!.
Acest defazaj suplimentar reduce marginea
de faz! "i de aceea AO - CMOS cu ie"ire
rail-to-rail prezint! limit!ri serioase n
cazul sarcinilor capacitive.
2.4.%6 Timpul de stabilire
Propagarea unui semnal prin AO se
face ntr-un timp finit. Astfel pentru ca
ie"irea AO s! reac#ioneze la un semnal de
intrare de tip treapt! trebuie s! treac! un
anumit timp. Semnalul de ie"ire atinge
valoarea final! stabil! dup! un timp de
oscila#ie n jurul valorii finale. Timpul de
stabilire reprezint! timpul necesar ca
valoarea tensiunii de ie"ire s! se ncadreze ntr-un interval n jurul valorii stabile, abaterea
reprezentnd un anumit procent din valoarea stabil! (fig. 2.17).
Timpul de stabilire constituie o problem! de
proiectare n circuitele de achizi#ii de date atunci cnd
semnalul se modific! rapid. Un exemplu l constituie AO
conectat ca adaptor de impedan#! (buffer analogic!) ntre un
multiplexor "i convertorul analog-digital (CAD). La
intrarea AO pot apare modific!ri tip treapt! atunci cnd
multiplexorul schimb! canalele de semnal. nainte de
e"antionarea semnalului de c!tre CAD semnalul de ie"ire al
AO trebuie s! se ncadreze ntr-un interval cu o anumit!
toleran#!.
Fig. 2.16.
Fig. 2.17.
Verificarea circuitelor proiectate cu ajutorul programului PSpice
37
3. Proiectarea circuitelor realizate cu amplificatoare opera#ionale
Proiectarea circuitelor realizate cu amplificatoare opera#ionale presupune parcurgerea
urm!toarelor etape:
%. alegerea schemei
2. alegerea AO
3. dimensionarea rezisten"elor
4. calculul erorii datorate nemperecherii valorilor de rezisten"e
5. studiul comport!rii n frecven"!
6. calculul erorii datorate offset-ului
7. calculul erorii datorate CMRR #i SVRR
3.% Alegerea schemei
Alegerea schemei se face n concordan#! cu func#ia de transfer a circuitului, impus! prin
datele de proiectare.
La primul circuit dintr-un sistem mai complex realizat cu AO, valoarea impedan#ei de intrare
poate fi critic!. La alegerea schemei acestui circuit se va #ine seama deci "i de valoarea impedan#ei
minime de intrare impus! prin datele de proiectare. Astfel, dac! impedan#a de intrare este de ordinul
k sau zeci de k se poate utiliza configura#ia inversoare iar dac! valoarea impedan#ei de intrare
este de ordinul M, trebuie s! se foloseasc! configura#ia neinversoare.
Indiferent de tipul circuitului cu reac#ie negativ! realizat cu AO, rezisten#a de ie"ire este
mic!, ceea ce permite cuplarea comod! n cascad! a circuitelor, f!r! s! aib! loc pierderi de semnal
prin divizarea acestuia ntre rezisten#a de ie"ire a circuitului "i cea de intrare a circuitului urm!tor.
3.2 Alegerea AO
Alegerea AO se face dup! urm!toarele criterii:
a) AO se alege astfel nct s! aib! SR-ul mai mare dect viteza maxim! de varia#ie a
semnalului de ie"ire al AO, determinat! pentru valoarea maxim! a frecven#ei, f
max
"i a amplitudinii
semnalului de ie"ire, Uo

,max .
Dac! datele de proiectare ofer! informa#ie despre viteza maxim! de varia#ie a semnalului de
intrare, ( )
max
du
dt
i
, atunci se consider!:
SR
du
dt
i
1
= ( )
max
(3.1)
Dac! semnalul prelucrat are varia#ie sinusoidal!, atunci viteza maxim! de varia#ie a acestuia
la ie"irea AO este:
SR f U A i
2
2 =

max
,max (3.2)
unde A reprezint! amplificarea n bucl! nchis! a circuitului.
AO corespunde cerin#elor impuse prin proiectare dac! SR-ul s!u satisface inegalitatea:
SR SR SR
AO
max[ , ]
1 2
(3.3)
b) AO se alege astfel nct valoarea amplific!rii n bucl! deschis! la f
max
s! permit!
determinarea amplific!rii n bucl! nchis! cu o eroare mai mic! dect cea impus! prin datele de
proiectare. Notnd eroarea relativ! ntre valoarea real! "i cea ideal! a amplific!rii n bucl! nchis! cu

imp
, valoarea necesar! a amplific!rii n bucl! deschis! care poate s! asigure o eroare mai mic! dect
cea impus!, determinat! la f
max
este
Verificarea circuitelor proiectate cu ajutorul programului PSpice
38
( )
b
f a
imp
imp 1
1 1
1
) (
2
max

(3.4)
unde K
b
n
=
1
reprezint! coeficientul de imperfec#iuni.
c) Dac! valoarea rezisten#ei de intrare a circuitului trebuie s! fie mare, atunci AO se alege
astfel ca rezisten#a de intrare diferen#ial! a AO s! verifice rela#ia:
b f a
R
r
in
d
+

) ( 1
max
min ,
(3.5)
unde R
in,min
reprezint! valoarea minim! a rezisten#ei de intrare care trebuie asigurat! de circuitul
realizat cu AO "i este impus! prin datele de proiectare.
d) Dac! AO s! se caracterizeze n bucl! deschis! printr-un singur pol sau are panta
caracteristicii de amplitudine pn! la amplificare unitar! n bucl! deschis! egal! cu -20dB/dec, AO
se alege astfel ca produsul s!u amplificare-band!, PAB, s! satisfac! rela#ia:
PAB K f
n
5
max
(3.6)
situa#ie n care neuniformitatea n band! a caracteristicii de frecven#! este egal! cu maxim 0,2 dB.
Concluzie: AO ales este corespunz!tor dac! satisface, n principal, condi"iile a) #i b).
3.3 Dimensionarea rezisten#elor
Dimensionarea rezisten#elor se face pentru func#ia de transfer ideal! a circuitului (AO se
consider! ideal), #innd-se seama de urm!toarele aspecte:
dac! valorile de rezisten#e sunt prea mici, gradul de nc!rcare al AO "i/sau al sursei de semnal
poate deveni excesiv de mare "i se ajunge la o func#ionare neliniar! sau chiar mai r!u, la
distrugerea AO;

n contrast, dac! valorile de rezisten#e sunt prea mari, cre"te zgomotul termic "i apare la ie"ire o
tensiune de decalaj din cauza curen#ilor de polarizare a intr!rilor AO.
Astfel, din considerente practice se recomand$ ca domeniul rezonabil de varia#ie a
valorilor de rezisten#e, pentru majoritatea AO, s$ fie n limita %k %00k , cu cele mai multe
valori n domeniul %0k %00k . Se pot ntlni ns! "i excep#ii, ceea ce s-a prezentat avnd caracter
orientativ.
IMPORTANAT: Dup! determinarea prin calcul analitic a valorilor de rezisten"e, se aleg din
catalog valorile standard cele mai apropiate (Anexa 1). Dac! valoarea determinat! este critic! #i
nu se g!se#te valoarea standard necesar!, se recomand! nlocuirea rezistorului n cauz! cu un
rezistor fix legat n serie cu un poten"iometru semireglabil, valoarea total! de rezisten"! (cu
poten"iometrul semireglabil n pozi"ie maxim!) fiind ceva mai mare dect cea a rezistorului
nlocuit.
3.4 Calculul erorii datorate nemperecherii valorilor de rezisten#e
Eroarea de nemperechere a valorilor rezisten#elor apare datorit! varia#iei temperaturii "i a
toleran#ei rezistoarelor utilizate. Pot apare urm!toarele situa#ii:
a) Situa#ia cea mai defavorabil! n cazul unui raport de rezisten#e R
i
/R
j
este atunci cnd
valoarea lui R
i
cre"te odat! cu cre"terea temperaturii "i are toleran#a pozitiv! iar valoarea lui R
j
scade cu temperatura "i are toleran#a negativ!, adic!:
Verificarea circuitelor proiectate cu ajutorul programului PSpice
39


R R T t
R R T t
i i i i
j j j j
+ +

( )( )
( )( )
1 1
1 1

(3.7)
unde [ppm/C] reprezint! coeficientul de temperatur! iar t [%] este toleran#a rezistoarelor
utilizate.
In rela#ia ideal! a func#iei de transfer (fdt) se nlocuiesc valorile de rezisten#e cu abaterile
eviden#iate de rela#ia (3.7) "i se determin! abaterea acestei valori a func#iei de transfer (fdt
re
) fa#! de
cea ideal! n care nu se consider! varia#ia valorii rezisten#elor (fdt
id
), numit! eroare de
nemperechere a rezisten#elor:

R
re id
id
fdt fdt
fdt
=

100 [%] (3.8)
Observa#ie: unitatea de m!sura a coeficientului de temperatur! are semnifica"ia "p!r"i pe milion
peC", adic! 10
-6
/C.
b) In cazul circuitelor realizate cu AO care con#in rezistoarele R
1
, R
2
,...,R
n
, "i rela#ia
tensiunii de ie"ire este complicat!, eroarea relativ! maxim! datorat! nemperecherii rezistoarelor se
scrie:


u
u u
du
dR
R
u
du
dR
R
u
du
dR
R
o
o o
o
o
o
o
o
n
n
= + + + ( )( ) ( )( ) ... ( )( )
1 1 1
1
1
2
2
(3.9)
unde R
1
=R
1
(t+T), R
2
=R
2
(t+T),..., R
n
=R
n
(t+T).
Concluzie: Rezisten"ele alese corespund din punct de vedere a varia"iei toleran"ei #i a dependen"ei
de temperatur! dac! eroarea de nemperechere a rezistoarelor este mai mic! dect valoarea
impus! prin datele de proiectare.
3.5 Studiul comport$rii n frecven#$
Studiul comport!rii n frecven#! a AO care urmeaz! s! fie utilizat ntr-o anumit!
configura#ie, este util n determinarea stabilit!#ii circuitului proiectat, deci n aflarea eventualei
tendin#e de oscila#ie a montajului. In catalog se indic!, de obicei, curba varia#iei amplific!rii n
bucl! deschis! n func#ie de frecven#!. Expresia func#iei de transfer n bucl! deschis! (a amplific!rii)
este o func#ie complex! cu 1 sau 3 poli reali negativi (de obicei) la care corespund frecven#ele de
frngere ale caracteristicii de amplitudine. Cunoscnd valorile acestor frecven#e, se pot utiliza, n
analiza stabilit!#ii, caracteristicile Bode. Aceste caracteristici reprezint! o metod! aproximativ! de
trasare rapid! a dependen#ei modulului "i a fazei de frecven#!.
Analiza stabilit!#ii cu ajutorul caracteristicilor Bode se face astfel:
1. Cunoscnd din catalog frecven#ele polilor pentru func#ia de transfer n bucl! deschis!, se
deseneaz! caracteristica de amplitudine. Fiecare pol frnge caracteristica cu -20dB/dec.
2. Din analiza circuitului se determin! expresia factorului de reac#ie b(f), dac! este dependent de
frecven#! sau simplu b, dac! factorul de reac#ie este real (independent de frecven#!).
3. Pe caracteristica de amplitudine determinat! la punctul 1 se reprezint! %/b(f) sau %/b "i se pune n
eviden#! frecven#a f* la care a(f) se intersecteaz! cu 1/b(f) sau 1/b
( ( *)
( *)
( *) ) a f
b f
a f
b
= =
1 1
sau .
4. Sub caracteristica de amplitudine se deseneaz! caracteristicile de faz!
a
(dependen#a de
frecven#! a fazei amplific!rii n bucl! deschis!) "i
%/b
(dependen#a de frecven#! a inversului
factorului de reac#ie) dac! factorul de reac#ie este dependent de frecven#!. Dac! factorul de
reac#ie este independent de frecven#!, este suficient s! se deseneze
a
.
Fiecare pol frnge caracteristica de faz! cu -45 /dec, ncepnd de la o frecven#! de 10 ori mai mic!
dect cea corespunz!toare polului. La o frecven#! de 10 ori mai mare dect cea corespunz!toare
polului, faza devine egal! cu -90 "i r!mne la aceast! valoare la cre"terea n continuare a
frecven#ei.
Verificarea circuitelor proiectate cu ajutorul programului PSpice
40
5. Dac! factorul de reac#ie depinde de frecven#!, atunci pe caracteristica de faz! se deseneaz! "i
curba corespunz!toare diferen#ei
a
-
%/b
. Dac! factorul de reac#ie este independent de frecven#!,
atunci el are faza egal! cu zero "i
a
-
%/b
=
a
. De aceea n cazul b real este suficient s! se
deseneze curba
a
.
6. La frecven#a f* de intersec#ie dintre curbele a(f) "i 1/b se determin! marginea de faz!, notat! mf,
mf=%80 +(
a
-
%/b
). Dac! mf>0, atunci AO este stabil iar dac! mf<0, AO aflat n circuitul
analizat oscileaz!. Teoretic pentru mf=0 circuitul se poate considera stabil. Practic, la frecven#a
f* apar supracre"teri n curba amplific!rii n bucl! nchis! ceea ce nseamn! posibilitatea de
oscila#ie, deci instabilitate. De aceea n circuitele practice trebuie ndeplinit! condi#ia:
mf 45
o
(3.10)
Observa#ie: curba (-
%/b
) se deseneaz! ca imaginea n oglind! (fa#! de axa frecven#elor) a curbei

%/b
.
Concluzie: Dac! pentru AO ales rezult! o margine de faz! negativ!, atunci AO trebuie s! fie
compensat n frecven"! conform indica"iilor din catalog sau a teoriei generale referitoare la
compensarea AO.
3.6 Calculul erorii datorate offset-ului
Valoarea de curent continuu a tensiunii de ie"ire a circuitului realizat cu AO depinde de
parametrii de offset (decalaj) ai AO utilizat "i de elementele rezistive conectate la bornele AO,
rezistoare prin care circul! curen#ii de polarizare a intr!rilor AO (valori de curent continuu).
Tensiunea de decalaj de la ie"irea montajului
proiectat se determin! pe un circuit echivalent (fig. 3.1)
care con#ine:
generatoarele de eroare de offset (U
IO
, I
b
, I
IO
);
un AO ideal;
toate rezistoarele circuitului real prin care se nchid
curen#ii continui de polarizare a intr!rilor AO (R
ech.%
,
R
ech.2
, R
ech.3
).
Intr!rile montajului se conecteaz! la mas! "i se
determin! tensiunea de ie"ire de decalaj, U
oD
.
Pentru circuitul din fig. 3.1 tensiunea de ie"ire de
decalaj se scrie:
U
R
R
U R
R
R
I R I
oD
ech
ech
IO ech
ech
ech
b ech b
= + + +
+
( ) ( )
.
.
.
.
.
.
1 1
2
1
3
2
1
2
(3.11)
Pentru orice AO, curentul de intrare de offset este mai mic dect curentul de polarizare a
intr!rilor. Pentru a face ca tensiunea de ie"ire de decalaj s! depind! de I
IO
, n rela#ia (3.11) se
egaleaz! coeficien#ii lui I
b
+
"i I
b

. F!cnd aceast! opera#ie rezult! urm!toarea leg!tur! ntre valorile


rezisten#elor:
R R R
ech ech ech . . . 3 1 2
= (3.12)
iar U
oD
va fi de forma:
U
R
R
U R I
oD
ech
ech
IO ech IO
= + + ( )
.
.
.
1
2
1
2
(3.13)
Datele de catalog nu ofer! informa#ie dect despre amplitudinea generatoarelor de eroare de
offset, nu "i despre semnul lor. De aceea, n rela#iile (3.11) "i (3.13) apar exprim!rile n modul.
Valoarea rezisten#ei de compensare a efectului curen#ilor de polarizare a intr!rilor AO,
R R R
ech ech ech . . . 3 1 2
= este mai pu#in preten#ioas! dect cea a rezisten#elor R
ech.1
"i R
ech.2
cu ajutorul
c!rora trebuie s! se ob#in!, de multe ori, o amplificare foarte precis!.
Fig. 3.1.
Verificarea circuitelor proiectate cu ajutorul programului PSpice
41
Concluzie: Pentru AO ales, tensiunea de ie#ire de decalaj se compar! cu valoarea minim! a
amplitudinii semnalului ce trebuie prelucrat. Dac! tensiunea de ie#ire de decalaj este mai mare
dect tensiunea minim! de intrare, generatoarele de eroare de offset trebuie compensate.
Majoritatea AO au prev!zute borne de anulare a offset-ului #i n catalog se indic! modul de
conectare a elementului (elementelor) de compensare (anulare) a offset-ului. Dac! AO nu este
prev!zut cu astfel de borne, se aplic! una din metodele generale de anulare a offset-ului (Anexa 2).
3.7 Calculul erorii datorate CMRR &i SVRR
Factorul de rejec#ie pe modul comun, CMRR (Common Mode Rejection Ratio n limba
englez!) reprezint! raportul dintre c"tigul diferen#ial n bucl! deschis! "i c"tigul pe mod comun n
bucl! deschis!. Valorile tipice sunt cuprinse ntre 70 "i 100 dB.
In proiectare se lucreaz! cu valoarea absolut!, neexprimat! n dB. $innd seama de modul
de exprimare n dB, valoarea absolut! a CMRR se scrie:
CMRR
CMRR
dB
= 10
20
(3.14)
Efectul factorului de rejec#ie pe mod comun const! n
apari#ia generatorului de eroare
u
CMRR
ic
(u
ic
=tensiunea
de intrare de mod comun), care ac#ioneaz! n circuitul de
intrare al AO ca o tensiune diferen#ial! parazit!,
conectat! n serie cu tensiunea util! de intrare (fig. 3.2).
Pentru a g!si tensiunea de eroare datorit! CMRR
se #ine seama de faptul c! AO n bucl! nchis! lucreaz!
astfel nct poten#ialele celor dou! intr!ri ale sale sunt
egale. Este, deci, suficient s! se cunoasc! poten#ialul
uneia dintre intr!ri "i aceast! valoare se va considera
egal! cu u
ic
.
Factorul de rejec#ie a tensiunii de alimentare, SVRR (Supply Voltage Rejection Ratio n
limba englez!) reprezint! raportul dintre varia#ia tensiunii de decalaj de intrare "i varia#ia surselor de
alimentare care conduce la aceea"i deplasare a tensiunii de ie"ire. Se poate defini cte un asemenea
factor pentru fiecare surs! de alimentare. Se exprim! n dB sau V/V.
De exemplu:
la AO A741, SVRR
tipic
=30V/V, adic! tensiunea de ie"ire se modific! la fel pentru o tensiune
de decalaj la intrare de 30V ca "i pentru o varia#ie de E
C
=1V a tensiunii de alimentare;
la AO M108, SVRR 110 dB
tipic
= , deci pentru o aceea"i varia#ie de 1V, de exemplu, a tensiunii
de alimentare, tensiunea de decalaj la intrare care produce aceea"i varia#ie a tensiunii de ie"ire
este
1
10
3 16
110 20
V
V
/
= , .
Efectul factorului de rejec#ie a surselor de alimentare const! n apari#ia generatorului de
eroare SVRR E
C
(E
C
=varia#ia tensiunii de alimentare), care ac#ioneaz! n circuitul de intrare al
AO ca o tensiune diferen#ial! parazit!, conectat! n serie cu tensiunea util! de intrare ( fig. 3.2).
In proiectare se utilizeaz! un model de circuit de forma celui din fig.
3.3, unde AO se presupune ideal iar generatorul de eroare U
i,er
se
nlocuie"te cu u
ic
/CMRR sau SVRRE
C
, n func#ie de parametrul de
rejec#ie a c!rui influen#! se analizeaz!. Dac! circuitul din fig. 3.3 se
completeaz! cu rezistoarele R
ech.1
"i R
ech.2
, conectate ca n fig. 3.1 iar borna
2 (fig. 3.3) se leag! la mas!, atunci tensiunea de ie"ire de eroare se
determin! cu rela#ia:
U
R
R
U
o er
ech
ech
i er ,
.
.
,
( ) = + 1
2
1
(3.15)
Fig. 3.2.
Fig. 3.3.
Verificarea circuitelor proiectate cu ajutorul programului PSpice
42
Concluzie: Conform modelului din fig. 3.3, AO ales corespunde dac! tensiunea de eroare
ndepline#te condi"ia:
U U
o er o , ,min
(3.16)
adic! trebuie ca
u
CMRR
ic
#i SVRR E
C
, multiplicate cu coeficientul de imperfec"iune al circuitului
analizat, s! fie mult mai mici dect amplitudinea minim! a semnalului util de la ie#irea montajului
realizat cu AO.
Verificarea circuitelor proiectate cu ajutorul programului PSpice
43
4. Verificarea circuitelor proiectate cu ajutorul programului PSpice
4.% Generalit$#i
SPICE este un program de simulare cu ajutorul calculatorului care permite s! se proiecteze
circuite electrice "i apoi s! se simuleze proiectul pe calculator. El permite proiectantului s! decid!
ce schimb!ri sunt necesare n circuit pentru a-i optimiza performan#ele, f!r! a realiza fizic circuitul
"i d! posibilitatea de a verifica dac! circuitul electric proiectat func#ioneaz! corect.
Ini#ialele SPICE provin de la Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis (adic!
programe de simulare cu prec!dere a circuitelor integrate). Programul original Spice a fost dezvoltat
n Laboratorul de Cercet!ri Electronice de la Universitatea Berkeley din California "i pus la
dispozi#ia publicului n anul 1975. De-a lungul anilor programul s-a dezvoltat, s-a mbog!#it cu
numeroase variante "i a devenit un standard n mediile industriale "i universitare. Sunt disponibile
multe "i diferite pachete software care implementeaz! SPICE pe PC sau sta#ii de lucru. Dintre
acestea cel mai cunoscut este PSpice, introdus de firma MicroSim n anii '80 ca o versiune de Spice
special destinat! utiliz!rii pe microcomputere.
Procedura general! de utilizare a mediului PSpice const! din 3 pa"i de baz!:
la pasul 1 utilizatorul creeaz! fi&ierul surs$ al circuitului supus analizei. Fi"ierul surs! cuprinde
descrierea circuitului "i tipul (tipurile) de analiz! ce se va (vor) efectua. Fi"ierul surs! poate avea
extensia .CIR "i poate fi creat cu orice editor de text care nu are caractere de control.
la pasul 2 utilizatorul lanseaz! programul PSPICE care face calculele "i analiza conform
comenzilor din fi"ierul surs!. PSPICE nscrie rezultatele analizei n fi&ierul de ie&ire care are
extensia .OUT. Dac! tipul de analiz! din fi"ierul surs! presupune "i reprezentare grafic!, atunci
programul PSPICE creeaz! "i un fi&ier de date care are extensia .DAT.
la pasul 3 utilizatorul comand! calculatorul s! realizeze reprezentarea grafic! (cu ajutorul
programului PROBE) sau s! tip!reasc! rezultatele din fi"ierul de ie"ire.
4.2 Ce trebuie &tiut pentru a rula PSpice
Pentru a putea lucra cu simulatorul PSpice toate programele componente trebuie s! se
g!seasc! pe discul calculatorului ntr-un subdirector intitulat PSPICE. Calculatorul pe care se
lucreaz! trebuie s! aib! cel pu#in 640kB memorie RAM "i s! dispun! de un coprocesor matematic
(sau de un emulator de coprocesor cum este de exemplu EM87.COM).
Pe disc este nevoie de un spa#iu de cel pu#in 4,5MB n cazul variantei sub DOS 4.04
respectiv 6.5MB la varianta 5.2, pentru fi"ierele simulatorului [PS.EXE, PSHELL.EXE,
PSPICE1.EXE, PROBE.EXE, SETUPDEV.EXE, PARTS.EXE, STMED.EXE, fi"iere de help
(fi"iere cu extensia .HLP) "i fi"iere care con#in modelele de componente (fi"iere cu extensia .LIB)].
Dup! instalarea PSpice se lanseaz! SETUPDEV.EXE pentru a alege tipul de monitor "i de
imprimant! ale utilizatorului. PSpice creeaz! fi"ierul PSPICE.DEV n care se nscriu op#iunile de
monitor "i de imprimant! ale utilizatorului.
Fi"ierul CONFIG.SYS trebuie s! con#in! liniile:
files=20
buffers=20
n AUTOEXEC.BAT se poate defini calea pentru subdirectorul PSPICE tastnd:
PATH=C:\PSPICE
Schimb!rile din CONFIG.SYS "i AUTOEXEC.BAT devin operative (active) numai dup!
repornirea calculatorului.
Verificarea circuitelor proiectate cu ajutorul programului PSpice
44
4.3 Descrierea meniului de control
Lansarea n lucru a simulatorului se face din subdirectorul PSPICE cu comanda PS (sau
tastnd PS dac! s-a definit calea n AUTOEXEC.BAT):
C:\> CD PSPICE <Enter>
C:\PSPICE> PS <Enter>
Programul PS.EXE este un program master care ofer! acces u"or la toate facilit!#ile PSpice
prin intermediul unui meniu de control (mpreun! cu PSHELL.EXE care nu trebuie apelat separat
pentru c! o face automat PS.EXE).
Fereastra de start a meniului de control are aspectul din fig. 4.1.
n partea inferioar! a ecranului de start se afi"eaz! dou! linii. Prima linie cuprinde numele
fi"ierului surs! curent. Pn! la introducerea numelui acestui fi"ier, spa#iul respectiv este gol.
A doua linie cuprinde defini#iile pentru tastele func#ionale F1, F2, F3, F4, F5, F6 "i ESC.
Aceste func#ii devin active prin simpla ap!sare a tastelor cu denumirile respective. Func#iile
disponibile sunt:
F%-Help Prin ap!sarea tastei F1 se deschide o fereastr! cu informa#ii de ajutor. De exemplu dac!
sunt afi"ate comenzile din submeniul Files al meniului principal, fereastra de help descrie
comanda selectat! din submeniu. Pentru revenire la fereastra anterioar! se tasteaz! ESC.
F2-Move Prin ap!sarea tastei F2 se specific! o nou! pozi#ie pentru o fereastr! deschis!, cum ar
fi, de exemplu, pentru fereastra de help. Acest lucru este necesar atunci cnd se dore"te
vizualizarea "i a unui text din fereastra principal!.
F3-Manual Prin ap!sarea tastei F3 se activeaz! un manual on-line, care ofer!, prin deschiderea
succesiv! a unor ferestre, informa#iile corecte despre descrierea dispozitivelor, despre comenzi "i
erori. Astfel se pot corecta u"or erorile de sintax! din fi"ierul surs!, f!r! s! fie necesar!
consultarea vreunui manual de PSpice.
F4-Choices Prin ap!sarea tastei F4 atunci cnd s-a deschis fereastra de introducere a fi"ierului
curent, se afi"eaz! un ecran care con#ine toate fi"ierele cu extensia .CIR din directorul curent.
Fi"ierul dorit se deschide prin deplasarea barei luminoase cu ajutorul s!ge#ilor "i ap!sarea tastei
Enter sau utiliznd mouse-ul. La versiunea 4.04 se afi"eaz! doar numele temporar al fi"ierului de
lucru curent.
F5-Calculator Prin ap!sarea tastei F5 se deschide o fereastr! tip calculator. Pentru efectuarea de
calcule on-line se introduce primul operand, urmat de Enter, apoi al doilea operand, urmat "i el
de Enter "i apoi opera#ia matematic! dorit! (+, -, *, /). Dup! ce s-a tastat opera#ia dorit!,
rezultatul apare imediat, f!r! s! mai fi nevoie s! se apese pe Enter,.
Fig. 4.1.
Verificarea circuitelor proiectate cu ajutorul programului PSpice
45
F6-Errors Prin ap!sarea tastei F6 se deschide o fereastr! n care se afi"eaz! erorile care au ap!rut
cnd PSpice a citit fi"ierul surs! curent. Majoritatea erorilor sunt de sintax! "i se corecteaz!
citind fi"ierul surs! cu ajutorul editorului "i utiliznd help-ul din manual (F3).
ESC-Cancel Prin ap!sarea acestei taste se nchide fereastra curent! "i se revine n fereastra
anterioar!.
n partea superioar! a ecranului de start (fig. 4.1) apar submeniurile meniului de control
PSpice. Cu ajutorul lor se creeaz! fi"ierul surs! "i se execut! programele PSPICE "i PROBE.
Dintre submeniurile afi"ate, unele au intensitate luminoas! mai mare (sunt active), altele au
intensitatea luminoas! mai mic! (sunt inactive). Cele cu intensitate luminoas! mai mic! devin
disponibile numai dup! nc!rcarea unui fi"ier surs!. Dintre cele disponibile unul este supraluminat
cu o bar! luminoas!. Acesta este submeniul selectat implicit. Ap!sarea tastei < << <Enter> >> > produce
deschiderea submeniului respectiv "i vizualizarea comenzilor pe care le permite.
Pentru a selecta un submeniu sau o comand$ dintr-un submeniu, se tasteaz$ prima
liter$ a submeniului (comenzii) sau se deplaseaz$ bara luminoas$ la pozi#ia dorit$ cu ajutorul
s$ge#ilor.
Dac! mouse-ul este instalat atunci bara luminoas! se deplaseaz! cu ajutorul mouse-lui acolo
unde se dore"te "i se apas! pe oricare dintre butoanele acestuia (stnga sau dreapta).
Submeniul Files
Submeniul Files permite nc!rcarea fi"ierelor surs!, crearea "i editarea lor, vizualizarea fi"ierelor de
ie"ire, salvarea fi"ierelor surs! "i indicarea perifericelor disponibile ale calculatorului (monitor "i
imprimant!).
Comanda Current File
Permite nc!rcarea unui fi"ier surs! existent pe disc sau crearea unui fi"ier nou. Introducerea
numelui trebuie s! con#in! "i calea (maxim 32 de caractere). Dac! fi"ierul surs! are extensia
.CIR, aceast! extensie nu trebuie trecut!. n caz contrar, se trece "i extensia.
Dup! folosirea comenzii Current File devin active "i celelalte comenzi din submeniul Files.
Comanda Edit
Permite editarea fi"ierului surs!: crearea celui nou sau corectarea celui existent.
La terminarea edit!rii se iese tastnd ESC. Programul ntreab! dac! modific!rile se p!streaz! (S -
Save) sau nu (D - Discard) ntr-un fi"ier temporar.
Comanda Save
Permite salvarea fi"ierului curent pe disc, peste cel original care a fost nc!rcat anterior comenzii.
Comanda Browse Output
Permite vizualizarea pe ecran a fi"ierului de ie"ire, creat de PSpice. Acest fi"ier are acela"i nume
ca cel surs! dar are extensia :OUT. Acest fi"ier con#ine listingul surs! (fi"ierul surs! sau de
date ini#ial) "i rezultatele rul!rii dac! nu sunt erori sau listingul "i mesajele de eroare dac! sunt
erori. Acest fi"ier nu poate fi modificat (este read-only), fiind util n depanare.
Comanda X-External Editor
Permite rularea unui editor extern mediului PSpice, n ideea de a interfa#a PSpice cu mediul
OrCAD, de exemplu.
Comanda R-External Browser
Permite vizualizarea fi"ierului de ie"ire cu un alt editor dect cel propriu.
Comanda Display/Prn Setup
Permite stabilirea tipului de monitor "i a tipului de imprimant! cu care va lucra PSpice.
Submeniul Circuit
Verificarea circuitelor proiectate cu ajutorul programului PSpice
46
Permite vizualizarea "i modificarea interactiv! a valorilor tuturor componentelor, a modelelor "i a
parametrilor "i dubleaz! func#ia tastei F6, afi"nd erorile. Con#ine comenzile: Devices, Models,
Parameters, Errors.
Submeniul StmEd (editor de stimuli)
Permite specificarea formei surselor independente de tensiune sau curent din fi"ierul surs!.
Comanda Edit
Permite rularea editorului de stimuli analogici sau digitali. Poate fi considerat ca un generator
de semnal realizat prin software.
Comanda Command File
Permite utilizarea unui fi"ier de comenzi, cu acela"i nume ca cel al fi"ierului surs! "i cu
extensia .CMD.
Comanda Log to File
Permite generarea unui fi"ier de comenzi de c!tre editorul de stimuli.
Submeniul Analysis
Permite specificarea sau modificarea tipului de analiz! din fi"ierul surs!. Prin modificarea tipului de
analiz!, PSpice adaug! automat noul tip de analiz! n fi"ierul surs!. Pe linia de definire a tipului de
analiz! apare:
; *ipsp*
Comanda Run PSpice
Permite rularea programului de simulare, dup! ce fi"ierul surs! curent a fost nc!rcat.
Comanda AC & && & Noise
Permite specificarea unor parametri sau modificarea lor pentru analiza de curent alternativ "i de
zgomot. Comanda permite "i validarea sau invalidarea efectu!rii analizelor de curent
alternativ "i de zgomot de c!tre PSpice.
Comanda DC Sweep
Permite specificarea/modificarea parametrilor pentru analiza de curent continuu, respectiv
validarea/invalidarea efectu!rii acestei analize.
Comanda Transient
Permite specificarea/modificarea parametrilor pentru analiza de regim tranzitoriu "i analiza
Fourier, respectiv validarea/invalidarea efectu!rii acestor analize.
Comanda Parametric
Permite specificarea formatului pentru instruc#iunea .STEP din fi"ierul surs!.
Comanda Specify Temperature
Permite specificarea uneia sau a mai multor valori de temperatur! la care va fi simulat circuitul.
Comanda Monte Carlo
Permite specificarea/modificarea parametrilor pentru analiza de tip Monte Carlo, respectiv
validarea/invalidarea efectu!rii acestei analize.
Comanda Change Options
Permite schimbarea sau ad!ugarea de op#iuni la instruc#iunea .OPTIONS din fi"ierul surs!.
Submeniul Display
Permite specificarea variabilelor care vor fi incluse n instruc#iunea .PRINT care se adaug! n
fi"ierul surs! curent.
Verificarea circuitelor proiectate cu ajutorul programului PSpice
47
Submeniul Probe
Con#ine comenzi necesare pentru a lucra cu procesorul grafic PROBE. Pentru circuitul analizat,
acest procesor grafic permite vizualizarea tensiunii din orice nod "i a curentului prin orice latur!.
Procesorul grafic poate fi considerat un osciloscop software, cu un num!r orict de mare de canale.
Comanda Run Probe
Permite lansarea procesorului grafic. Pentru aceasta pe disc trebuie s! existe fi"ierul de date,
cu extensia .DAT, cu acela"i nume ca fi"ierul surs! curent, creat de PSpice.
Comanda Auto-Run
Permite lansarea automat! a procesorului grafic, dup! rularea lui PSpice cu comanda Run
PSpice din submeniul Analysis.
Comanda Command File
Permite utilizarea de c!tre procesorul grafic a unui fi"ier de comenzi (.CMD).
Comanda Log to File
Permite generarea de c!tre PROBE a unui fi"ier de comenzi.
Comanda Format
Permite selectarea formatului pentru fi"ierul ce va fi prelucrat de PROBE (.DAT - binar,
.TXT - ASCII).
Comanda None/Some/All
Permite specificarea tipului de date salvate n fi"ierul .DAT. Comanda implicit! este All.
La lansarea procesorului grafic PROBE apare un meniu de start (un ecran) care permite
selectarea tipului de analiz! pentru care se vor face reprezent!rile grafice. Dac! n fi"ierul surs! s-a
specificat un singur tip de analiz!, meniul de start nu mai apare. Dac! n fi"ierul surs! s-au specificat
dou! sau mai multe tipuri de analiz!, atunci meniul de start poate con#ine urm!toarele op#iuni:
Exit_program - se ncheie PROBE "i se revine n meniul de control;
Dc_sweep - se intr! n meniul grafic analogic "i se reprezint! grafic rezultatele analizei
.DC;
Ac_sweep - se intr! n meniul grafic analogic "i se reprezint! grafic rezultatele analizei
.AC;
Transient_analysis - se intr! n meniul grafic analogic "i se reprezint! grafic rezultatele
analizei .TRAN;
Prin selectarea oric!rui tip de analiz! din meniul de start PROBE, se intr! n meniul grafic
analogic care cuprinde submeniurile:
Submeniul Exit - pentru ie"ire "i revenire n meniul de control;
Submeniul Add_trace - pentru a vizualiza unul sau mai multe semnale pe graficul curent. Dac!
se afi"eaz! mai mult de un grafic, semnalul se adaug! graficului curent, identificat cu ajutorul
simbolului SEL>> aflat lng! grafic. Se tasteaz! F4 pentru a se alege din lista afi"at! semnalul
dorit.
Submeniul Remove_trace - pentru "tergerea unui semnal de pe ecran. Are un submeniu care
prezint! toate semnalele afi"ate pe graficul curent "i comand All.
Submeniul X_axis - domeniul pe X;
Submeniul Y_axis - domeniul pe Y;
Submeniurile X_axis "i Y_axis con#in comenzile:
Exit - se revine n meniul grafic analogic;
Verificarea circuitelor proiectate cu ajutorul programului PSpice
48
Log - specific! o scar! logaritmic!;
Linear - specific! o scar! liniar!;
Auto range - cere programului PROBE s! aleag! scara cea mai convenabil!. La start
scara finnd cea convenabil!, aceqst! comand! nu se mai afi"eaz!;
Set range - permite introducerea valorilor minim! "i maxim! ale domeniului;
Restrict data - apare numai n submeniul X_axis "i limiteaz! domeniul datelor de pe
axa x utilizate n calculul coeficien#ilor din transformata Fourier;
Unrestrict data - apare dac! s-a utilizat comanda Restrict data "i anuleaz! efectul
acestei comenzi;
X variable - apare numai n submeniul X_axis "i permite alegerea variabilei de pe axa
x. Astfel se poate reprezenta orice variabil! n func#ie de orice alt! variabil! dat! de
analiz!;
Fourier - se intr! n modul transformat! Fourier. Toate curbele reprezentate se
transform!. Dac! varia#ia pe axa x este n timp, transformata Fourier direct! o trece n
vaia#ie n frecven#!; dac! varia#ia pe axa x este n frecven#!, transformata Fourier
invers! o trece n vaia#ie n timp.
Quit fourier - se revine la varia#ia ini#ial! pe axa x.
Submeniul Plot_control - permite controlul reprezent!rilor grafice, cele mai utilizate comenzi
fiind:
Exit - se revine n meniul grafic analogic;
Add plot - se adaug! un nou grafic n partea superioar! a ecranului. Se pot afi"a maxim
20 de grafice. toate graficele au acela"i x dar cu y diferit.
Remove plot - "terge graficul selectat;
Select plot - permite alegerea unui grafic din cele afi"ate cu ajutorul s!ge#ilor.
Submeniul Display_control - permite modificarea atributelor display-ului.
Submeniul Macros - permite definirea unor macrouri.
Submeniul Hard_copy - permite tip!rirea la imprimant! a ecranului;
Submeniul Cursor - permite deplasarea a dou! cursoare pentru citirea valorilor de pe grafice.
Primul cursor se activeaz! cu s!ge#ile dreapta/stnga iar al doilea cursor ac#ionnd simultan tasta
SHIFT "i s!ge#ile dreapta/stnga. Valoarea curent! se afi"eaz! ntr-o fereastr! din dreapta, jos.
Exist! "i un submeniu care asigur! comenzile: Peak, Trough, Min "i Max.
Submeniul Zoom - similar cu modificarea domeniului pe X sau Y. Con#ine comenzile:
Specify region - dup! selectarea submeniului Zoom se apas! tasta SPA$IU pentru a
identifica punctul de start al vizualiz!rii. Apoi cu ajutorul s!ge#ilor sau a mouse-lui se
mut! cursorul n punctul final "i se apas! din nou tasta SPA$IU. Astfel pe ntreg ecranul
se afi"eaz! zona selectat!.
X zoom in - domeniul pe x se reduce cu factorul 2 n jurul valorii selectate cu ajutorul
cursorului;
Y zoom in - domeniul pe y se reduce cu factorul 2 n jurul valorii selectate cu ajutorul
cursorului;
Zoom out - domeniile pe x "i y sunt m!rite cu factorul 2;
Auto range - readuce graficul la dimensiunile ini#iale.

Submeniul Quit
Permite nchiderea sesiunii PSpice (comanda Exit to DOS) sau permite executarea unei comenzi
DOS "i revenirea n PSpice tastnd EXIT, f!r! a pierde datele din memorie (comanda DOS
Command).
Verificarea circuitelor proiectate cu ajutorul programului PSpice
49
4.4 Utilizarea meniului de control
a) pentru a se intra n meniul de control se tasteaz! ps la promptul sistemului de operare;
b) se selecteaz! submeniul Files;
c) se selecteaz! comanda Current File din submeniul Files "i n cmpul alocat numelui fi"ierului
se tasteaz! la promptul din fereastra de dialog, numele fi"ierului surs!. Dac! fi"ierul surs! are
extensia .CIR aceast! extensie nu trebuie tastat!. n caz contrar, se tasteaz! extensia dat!
fi"ierului. Se apas! tasta Enter pentru ca fi"ierul s! devin! cel curent.
d) se selecteaz! din nou submeniul Files;
e) se selecteaz! comanda Edit din submeniul Files. Dac! s-a introdus un fi"ier surs! creat anterior
(existent), pe ecran va apare descrierea circuitului din fi"ierul curent. Dac! urmeaz! s! se creeze
un fi"ier surs! nou, ecranul va fi gol.
f) se face descrierea noului circuit sau se editeaz! cel existent, dup! caz. Dup! ce s-a terminat
opera#iunea se tasteaz! ESC pentru a se reveni n meniul de control. PSpice ne ntreab! dac!
dorim s! salv!m modific!rile (S - Save) sau nu (D - Discard).
g) se selecteaz! submeniul Analysis;
h) se selecteaz! comanda Run PSpice din submeniul Analysis. PSpice ruleaz! fi"ierul surs! "i
afi"eaz! un ecran care prezint!, n evolu#ie, procesele pe care le execut!. Cnd PSpice termin!
analiza, la varianta 4.04 se revine n meniul de comand! "i trebuie apelat separat procesorul
grafic. La variantele de PSpice 5.2 "i 6.1, dac! n fi"ierul surs! exist! comanda .PROBE, atunci
se ncarc! automat procesorul grafic.
i) se selecteaz! submeniul Files;
j) se selecteaz! comanda Browse Output din submeniul Files pentru a citi fi"ierul de ie"ire. Dac!
se dore"te tip!rirea fi"ierului de ie"ire, se tasteaz! ESC de dou! ori pentru a ie"i din Browse
Output "i Files, se selecteaz! Quit "i comanda DOS Command din submeniul Quit "i se
tasteaz!:
type nume_fi#ier.OUT
unde nume_fi#ier este identic cu numele fi"ierului surs!. Cnd ncepe tip!rirea se revine n meniul
de control prin ap!sarea tastei Enter.
k) dac! se dore"te vizualizarea grafic!, se selecteaz! submeniul PROBE;
l) se selecteaz! comanda Run Probe din submeniul PROBE. Din meniul grafic se revine n cel de
control tastnd ESC.
m) pentru a ie"i din meniul de control se selecteaz! submeniul Quit "i comanda Exit to DOS. Va
apare promptul sistemului de operare.
4.5 Descrierea circuitului
PSpice se bazeaz! pe o analiz! nodal!. De aceea descrierea circuitului presupune:
a) numerotarea tuturor nodurilor de pe desenul circuitului analizat. Nodul de referin#! (masa) se
noteaz! cu 0. Celelalte noduri se numeroteaz! cu numere ntregi, pozitive "i puse n orice ordine.
b) fiecare element de circuit este prezentat printr-o instruc#iune de descriere care cuprinde
cmpurile:
- numele elementului;
- dou! sau mai multe noduri la care este conectat;
- valoarea elementului sau un nume de model;
- al#i parametri care caracterizeaz! elementul.
c) n descrierea circuitului se #ine seama de urm!toarele reguli generale:
- fiecare element de circuit trebuie s! fie conectat cel pu#in n dou! noduri;
- n fiecare nod este obligatoriu s! se conecteze cel pu#in dou! elemente (excep#ie fac nodurile
liniilor de transmisie);
- pentru fiecare nod trebuie s! existe cel pu#in o cale de curent continuu la mas!;
Verificarea circuitelor proiectate cu ajutorul programului PSpice
50
- circuitul nu poate con#ine o bucl! format! numai din surse de tensiune "i/sau bobine. Bucla se
ntrerupe conectnd n serie rezisten#e de valori foarte mici (1);
- circuitul nu poate con#ine o sec#iune de circuit sau un nod legat n exterior numai prin surse de
curent "i/sau condensatoare.
d) numele elementului este format dintr-o liter! din alfabet dar nu oricare, urmat! de un "ir
alfanumeric. De exemplu litera din numele elementului este: R pentru rezisten#e, C pentru
condensatoare, V pentru surse independente de tensiune etc.
e) prima linie din fi"ierul surs! reprezint! titlul circuitului;
f) ultima linie a fi"ierului surs! este obligatoriu instruc#iunea .END.
g) liniile de comentariu ncep cu caracterul * "i nu sunt luate n seam! de PSpice. Comentariile
sunt utile n depanarea fi"ierului surs!.
h) continuarea unei instruc#iuni pe o linie urm!toare ncepe cu semnul +.
4.6 Formatul datelor &i al comenzilor n PSpice
Formatul de intrare al datelor "i comenzilor pentru PSpice este nerestrictiv: cmpurile dintr-
o linie de intrare pot fi separate de:
unul sau mai multe blank-uri
Tab
virgul!
semn =
parantez! (, sau )
"i, n afar! de prima "i ultima linie, ordinea celorlalte linii poate fi aleas! oricum.
Comenzile ncep cu un punct n prima coloan!.
Orice num!r poate fi urmat de unul din factorii de scal$:
T=tera=10
12
=1E12 G=giga=10
9
=1E9 MEG=mega=10
6
=1E6 K=kilo=10
3
=1E3
M=mili=10
-3
=1E-3 U=micro=10
-6
=1E-6 N=nano=10
-9
=1E-9 P=pico=10
-12
=1E-12
F=fempto=10
-15
=1E-15 MIL=2,54*10
-6
Este indiferent dac! se folosesc litere mari sau mici.
Literele care nu reprezint! un factor de scal! admis "i urmeaz! dup! un num!r sau dup! un
factor de scal! admis, sunt ignorate. De exemplu, urm!toarele exprim!ri sunt echivalente n PSpice:
235E-3 235E-3V 235E-3Vol#i 235MV 235mV
Dac! dup! un num!r nu urmeaz! nimic, valoarea respectiv! se consider! n sistemul
interna#ional de unit!#i (SI).
4.7 Instruc#iunile de descriere a elementelor de circuit
n sintaxa instruc#iunilor de descriere a elementelor de circuit
xxx reprezint! orice "ir alfa-numeric prin care se identific! fiecare element de circuit;
n+ reprezint! nodul pozitiv din circuit;
n- nodul negativ din circuit;
ceea ce este op#ional n sintaxa instruc#iunilor de descriere a elementelor de circuit se trece ntre
paranteze drepte ([ ]).
Sensul pozitiv al c!derii de tensiune este de la n+ la n- iar sensul pozitiv al curentului este de
la n+ la n-.
SURSE INDEPENDENTE

a) DE CURENT CONTINUU
TENSIUNE: Vxxx n+ n- DC valoare
Verificarea circuitelor proiectate cu ajutorul programului PSpice
51
CURENT: Ixxx n+ n- DC valoare
unde valoare este exprimat n vol#i pentru tensiune "i amperi pentru curent.
Descriere: asigur! circuitului o surs! constant! de tensiune
sau de curent (fig. 4.2).
Exemple: VI 1 2 DC 12
IB+ 0 3 DC 1E-6
b) DE CURENT ALTERNATIV

TENSIUNE: Vxxx n+ n- AC amp
CURENT: Ixxx n+ n- AC amp
unde amp reprezint! amplitudinea formei de und! alternative a tensiunii respectiv a curentului
Descriere: alimenteaz! circuitul cu o tensiune sau un curent alternativ.
Exemple: Vin 1 0 AC 3
Iin 3 4 AC 0.05
c) DE REGIM TRANZITORIU
TENSIUNE: Vxxx n+ n- tip_r_trans
CURENT: Ixxx n+ n- tip_r_trans
unde tip_r_trans este una din urm!toarele forme de und! de regim tranzitoriu:
pentru o form$ de und$ exponen#ial$
EXP(V1 V2 TD1 TC1 TD2 TC2)
unde
V1 = tensiunea ini#ial!
V2 = amplitudinea semnalului
TD1 = ntrzierea timpului de cre"tere
TC1 = constanta timpului de cre"tere
TD2 = ntrzierea timpului de descre"tere
TC2 = constanta timpului de descre"tere

pentru o form$ de und$ pulsatorie
PULSE(V1 V2 TD TR TF PW PER)
unde
V1 = tensiunea ini#ial!
V2 = tensiunea de palier
TD = timpul de ntrziere
TR = timpul de cre"tere
TF = timpul de descre"tere
PW = lungimea impulsului
PER = perioada

pentru o form$ de und$ cu varia#ie liniar$ (PWL = Piecewise Linear)
PWL(T1 V1 [T2 V2 [T3 V3...]]
unde perechile Ti Vi specific! valoarea amplitudinii Vi la momentul Ti, i=1, 2,...

pentru o form$ de und$ sinusoidal$
Fig. 4.2.
Verificarea circuitelor proiectate cu ajutorul programului PSpice
52
SIN(VOFF VAMPL FREQ TD DF PHASE)
unde
VOFF = tensiunea de offset
VAMPL = amplitudinea semnalului
FREQ = frecven#a
TD = timp de ntrziere
DF = factor de amortizare
PHASE = faza.

pentru o form$ de und$ modulat$ n frecven#$
SFFM(VOFF VAMPL FC MOD FM)
unde
VOFF = tensiunea de offset
VAMPL = amplitudinea semnalului
FC = frecven#a purt!toare
MOD = indicele de modula#ie
FM = frecven#a modulatoare

Descriere: alimenteaz! circuitul cu o tensiune sau un curent, variabile n timp, ale c!ror forme de
und! pot fi expone#iale, pulsatorii, liniar variabile, sinusoidale sau modulate n frecven#!.
Exemple: Vs 3 1 EXP(2 6 .5 .1 .5 .2)
Iin 4 0 PULSE(-.3 .3 0 .01 .01 1 2)
I5 2 3 PWL(0 .2 1 .6 1.5 .6 3 -.5)
Vg 3 0 SIN(0 2 100 0 0 90)

SURSE COMANDATE

surs! de tensiune comandat! n tensiune
Sintaxa: Exxx n+ n- nc+ nc- ampl
unde
nc+ "i nc- reprezint! nodurile la care se aplic! tensiunea de comand!;
ampl = amplificarea sursei de tensiune comandat!.
Descriere: asigur! o surs! de tensiune a c!rei valoare depinde de o tensiune m!surat! oriunde n
circuit.
Exemplu: sursa de tensiune comandat! de tensiunea de intrare diferen#ial! n cazul unui
amplificator opera#ional (fig. 4.3). Presupunnd
amplificarea n bucl! deschis! a AO (ampl) egal! cu
100000, sintaxa instruc#iunii de descriere a sursei
dependente este:
E 3 0 1 2 1E5
unde 1E5=10
5
.
Alte surse comandate sunt:
sursa de curent comandat! n tensiune
Sintaxa: Gxxx n+ n- nc+ nc- ampl
unde ampl reprezint! raportul dintre curentul care curge de la n+ la n- "i tensiunea de control
m!surat! ntre nc+ "i nc-. Se exprim! n
-1
.
Fig. 4.3.
Verificarea circuitelor proiectate cu ajutorul programului PSpice
53
Descriere: asigur! o surs! de curent a c!rei valoare depinde de o tensiune m!surat! oriunde n
circuit.

Exemplu: G1 3 6 2 5 .005

sursa de curent comandat! n curent
Sintaxa: Fxxx n+ n- Vyyy ampl
unde
Vyyy reprezint! sursa de tensiune prin care curge curentul de control.
ampl este raportul dintre curentul care curge ntre n+ "i n- "i curentul de control care trece prin
Vyyy.

Descriere: asigur! o surs! de curent a c!rei valoare depinde de m!rimea curentului care trece printr-
o surs! de tensiune, aflat! oriunde n circuit.

Exemplu: F1 3 4 Vcontrol 10

sursa de tensiune comandat! n curent
Sintaxa: Hxxx n+ n- Vyyy ampl
unde
Vyyy reprezint! sursa de tensiune prin care curge curentul de control.
ampl este raportul dintre tensiunea definit! ntre n+ "i n- "i curentul de control care trece prin
Vyyy. Se exprim! n .
Descriere: asigur! o surs! de tensiune a c!rei valoare depinde de m!rimea curentului care trece
printr-o alt! surs! de tensiune, aflat! oriunde n circuit.

Exemplu: Hies 2 5 V11 -5e-3

REZISTOARE
Sintaxa: Rxxx n+ n- [nume_m] valoare
unde
nume_m este numele modelului RES definit printr-o instruc#iune .MODEL
valoare este rezisten#a, exprimat! n .
Descriere: modeleaz! elementul de circuit pentru care tensiunea la borne depinde liniar de
curentul care str!bate elementul.
Exemplu: R1 2 5 1e4
CONDENSATOARE
Sintaxa: Cxxx n+ n- [nume_m] valoare [IC=val_init]
unde
nume_m este numele modelului CAP definit printr-o instruc#iune .MODEL
valoare este capacitatea, exprimat! n farazi
val_init este valoarea ini#ial! a tensiunii de la bornele condensatorului, n vol#i.
Descriere: modeleaz! elementul de circuit pentru care curentul este propor#ional cu derivata
tensiunii de la borne.
Exemplu: C1 5 0 cmod 1e-6
Verificarea circuitelor proiectate cu ajutorul programului PSpice
54
.MODEL cmod CAP(C=1)
BOBINE
Sintaxa: Lxxx n+ n- [nume_m] valoare [IC=val_init]
unde
nume_m este numele modelului IND definit printr-o instruc#iune .MODEL
valoare este inductan#a, exprimat! n henry
val_init este valoarea ini#ial! a curentului prin bobin!, exprimat n amperi.
Descriere: modeleaz! elementul de circuit pentru care tensiunea la borne este propor#ional! cu
derivata curentului care-l str!bate.
Exemplu: L102 16 18 5e-3 IC=1e-3
BOBINE CUPLATE MAGNETIC
Sintaxa: Kxxx Lyyy Lzzz valoare
unde
Lyyy este numele inductan#ei din primar
Lzzz - numele inductan#ei din secundar
valoare reprezint! coeficientul de cuplaj mutual k, cu valoarea cuprins! ntre limitele0 1 k .
Descriere: modeleaz! cuplajul magnetic ntre oricare dou! bobine din circuit.
Exemplu: K12 L1 L2 .5
DIODE SEMICONDUCTOARE
Sintaxa: Dxxx n+ n- nume_m
unde
n+ este nodul unde se conecteaz! anodul
n- reprezint! nodul unde se conecteaz! catodul
nume_m reprezint! numele modelului ce con#ine parametrii specifici diodei Dxxx.
Exemplu: D1 2 5 D1N4148
.MODEL D1N4148 D(Is=2.682n N=1.836 Rs=.5664 Ikf=44.17m Xti=3
+ Eg=1.11 Cjo=4pM=.3333 Vj=.5 Fc=.5 Isr=1.565n
+ Nr=2 Bv=100 Ibv=100u Tt=11.54n)
Observa#ii: n loc de instruc#iunea .MODEL se poate utiliza comanda .LIB, care are sintaxa
.LIB cale\nume_lib
unde
cale reprezint! directorul n care se afl! biblioteca de modele;
nume_lib este numele bibliotecii care con#ine modelul.
Exemplu: D1 2 5 D1N4148
.LIB PSPICE\LIB\EUROPE.LIB
TRANZISTOARE BIPOLARE
Sintaxa: Qxxx n_c n_b n_e [n_s] nume_m
Verificarea circuitelor proiectate cu ajutorul programului PSpice
55
unde
n_c este nodul unde se conecteaz! colectorul
n_b - nodul unde se conecteaz! baza
n_e - nodul unde se conecteaz! emitorul
n_s - nodul de conectare a substratului
nume_m reprezint! numele modelului ce con#ine parametrii specifici tranzistorului bipolar Qxxx.
Exemplu: Q12 6 9 11 BC107A
.LIB PSPICE\LIB\EUROPE.LIB
SUBCIRCUITE
Sintaxa: Xxxx n_1 [n_2 [n_3...]] nume_sbct
unde
n_%, n_2, n_3... sunt nodurile din circuitul total analizat la care se leag! subcircuitul n momentul
expand!rii. Semnifica#ia sau pozi#ia nodurilor din apel trebuie s! fie identic! cu cea din defini#ie.
nume_sbct reprezint! numele subcircuitului.
Exemplu: subcircuitul unui amplificator opera#ional.
Conexiunile nodurilor unui amplificator opera#ional trebuie s! fie n urm!toare ordine:
n_neinv n_inv n_+alim n-_alim n_ies nume_m [n_1 n_2]
unde
n_neinv reprezint! nodul intr!rii neinversoare
n_inv reprezint! nodul intr!rii inversoare
n_+alim reprezint! nodul aliment!rii pozitive
n_-alim reprezint! nodul aliment!rii negative
n_ies reprezint! nodul corespunz!tor bornei de
ie"ire
n_% "i n-2 pot fi nodurile la care se conecteaz!
condensatorul de compensare n frecven#!, dac!
tipul de AO ales are astfel de borne.
n cazul circuitului realizat cu AO de
tipul 741 din fig. 4.4, al c!rui model se afl! n
biblioteca LINEAR.LIB, subcircuitul AO se
descrie astfel:
X1 3 2 4 5 6 UA741
.LIB PSPICE\LIB\LINEAR.LIB
4.8 Tipuri de analize permise n PSpice
Analizele permise n PSpice se pot trece n fi"ierul surs! fie n timpul edit!rii fi"ierului fie
dup! ce circuitul a fost descris, cu ajutorul submeniului Analysis din meniul de control. n primul
caz, pentru a se lansa procesorul grafic mai nti trebuie apelat! comanda Auto-Run din submeniul
Probe "i setat! Y (Yes), f!r! a tasta dup! aceea Enter. n cazul al doilea, PSpice nscrie automat
tipul de analiz! n fi"ierul surs! iar la terminarea analizei se apeleaz! automat procesorul grafic.
Analiza de curent continuu .DC

Permite determinarea punctului static de func#ionare a circuitului electric/electronic analizat,
cu bobinele n scurtcircuit "i condensatoarele n gol. Analiza de c.c se face automat naintea unei
analize de c.a., n scopul liniariz!rii circuitului.
Fig. 4.4.
Verificarea circuitelor proiectate cu ajutorul programului PSpice
56
Sintaxa: .DC tip_modif n_surs! V_start V_stop V_incr
unde
tip_modif reprezint! modul de modificare "i poate fi LIN (liniar), DEC (decadic) "i OCT (n
octave)
n_surs$ este numele sursei pentru care se face analiza de c.c.
V_start "i V_stop sunt valorile de start/stop ale tensiunii analizate
V_incr reprezint! pasul modific!rii tensiunii.
Observa#ii: - n loc de V_incr se poate cere un anumit num!r de puncte
- analiza permite "i listarea rezultatelor analizei doar pentru anumite valori,
utiliznd sintaxa:
.DC n_surs! LIST valori
Exemplu: n cazul unei analize n care tensiunea sursei V1 se modific! liniar de la 0 la 5V, cu pasul
de 0,1V, se scrie
.DC LIN V1 0 5 0.1

Calculul punctului static de func#ionare .OP

Se face indiferent dac! se specific! sau nu comanda .OP. Cnd comanda .OP lipse"te, n
fi"ierul de ie"ire se tip!resc numai tensiunile din noduri. n situa#ia includerii comenzii .OP, n
fi"ierul de ie"ire se vor tip!ri n plus curen#ii "i puterile disipate, precum "i to#i parametrii de model
pentru toate dispozitivele semiconductoare "i sursele neliniare controlate din circuit.

Sintaxa: .OP

Analiza de curent alternativ .AC

n cadrul acestei analize, variabilele de ie"ire de curent alternativ se calculeaz! ca func#ii de
frecven#!. Analiza se face n domeniul de frecven#! specificat, dup! ce, n prealabil, s-a calculat
punctul static de func#ionare a circuitului "i s-a liniarizat circuitul.
Sintaxa: .AC tip_modif nr_pcte f_start f_stop
unde
tip_modif reprezint! modul de modificare a domeniului de frecven#! "i poate fi LIN (liniar), DEC
(decadic) "i OCT (n octave);
nr_pcte reprezint! num!rul total de puncte la analiza liniar! respectiv num!rul de puncte pe decad!
sau pe octav!;
f_start "i f_stop sunt valorile de start/stop ale frecven#ei.

Observa#ii: - trebuie ndeplinit! condi#ia f_start<f_stop "i ambele s! fie mai mari dect zero;
- circuitul trebuie s! con#in! cel pu#in o surs! independent! de c.a. de semnal
mic.

Calculul func#iei de transfer .TF

Permite calculul "i tip!rirea unor caracteristici de semnal mic ale circuitului, folosind
modelele liniarizate din punctul de func#ionare. Rezultatele apar n fi"ierul de ie"ire la rubrica
SMALL-SIGNAL CHARACTERISTICS.

Sintaxa: .TF var_ies surs!_intr
unde
var_ies reprezint! semnalul de la nodul de ie"ire
Verificarea circuitelor proiectate cu ajutorul programului PSpice
57
surs$_intr reprezint! semnalul de intrare fa#! de care se calculeaz! func#ia de transfer ca raportul:
var_ies/surs!_intr

Exemplu:

n cazul circuitului din fig. 4.4, dac! R
1
=R
2
=10k, R
3
=5k "i VI=2V, instruc#iunea se scrie:
.TF V(6) VI

"i se ob#ine urm!torul r!spuns n fi"ierul de ie"ire:

******* 01/18/98 ******* PSpice 4.04 - July, 1990 ******* 14:58:14 *******
Calculul functiei de transfer
**** CIRCUIT DESCRIPTION
******************************************************************************
R1 1 2 1E4
R2 2 6 1E4
R3 3 0 5E3
X1 3 2 4 5 6 UA741
.LIB PSPICE\LIB\LINEAR.LIB
VI 1 0 AC 2
VC 4 0 DC 15
VE 0 5 DC 15
.TF V(6) VI
.END

**** SMALL-SIGNAL CHARACTERISTICS

V(6)/VI = -1.000E+00
INPUT RESISTANCE AT VI = 1.000E+04
OUTPUT RESISTANCE AT V(6) = 1.538E-03

Se observ! c! se specific! pe lng! valoarea func#iei de transfer "i semnul ei (defazarea
semnalelor) precum "i valorile rezisten#elor de intrare "i de ie"ire ale circuitului.

Analiza de regim tranzitoriu .TRAN

Calculeaz! variabilele de ie"ire ca func#ii de timp, ntr-un interval specificat de utilizator.
Condi#iile ini#iale rezult! din calculul punctului de func#ionare sau pot fi specificate cu comanda
.IC.

Sintaxa: .TRAN pas_t t_final [UIC]
Cu ajutorul acestei instruc#iuni se determin! r!spunsul dat n domeniul timp, cu pasul pas_t
pn! la momentul final t_final.
UIC - Use Initial Condition - apare n instruc#iunea de comand! atunci cnd sunt specificate
condi#iile ini#iale (cu comanda .IC) pentru bobine "i condensatoare.
Exemplu: n cazul circuitului din fig. 4.4 se aplic! la intrare un semnal sinusoidal cu frecven#a
de 1kHz. Instruc#iunea de comand! pentru vizualizarea a dou! perioade ale semnalului din orice nod
sau latur! de circuit se scrie:
.TRAN 1e-4 2e-3
Verificarea circuitelor proiectate cu ajutorul programului PSpice
58
4.9 Trasarea caracteristicilor Bode
Se realizeaz! cu ajutorul utilitarului BODEPLOT.COM.
Programul BODEPLOT.COM utilizeaz! PSpice "i Probe pentru a desena caracteristicile de
frecven#! pe baza func#iilor de transfer scrise de utilizator sub forma Laplace. Fi"ierul
BODEPLOT.COM trebuie pus n acela"i director n care se afl! toate fi"ierele executabile ale
PSpice-ului. Programul se porne"te tastnd BODEPLOT "i cere un nume de fi"ier nume_fi"ier
(indicndu-se "i calea) "i informa#ii suplimentare (abscisa n Hertzi sau radiani, frecven#ele de
start/stop, num!rul de puncte pe decad! ".a.). Dup! ce s-au introdus toate func#iile de
transfer, urmeaz! o linie nul! (se tasteaz! ENTER). Pe baza func#iei/func#iilor de transfer introduse,
programul creeaz! fi"ierul surs! nume_fi"ier.CIR, fi"ierul cu comenzi Probe nume_fi"ier.CMD "i
un fi"ier batch pentru rularea PSpice-ului, nume_fi"ier.BAT. Tastnd apoi nume_fi"ier se lanseaz!
programul "i se afi"eaz! urm!torul desen (fig. 4.5):
Observa#ie important$: programul poate rula pe versiunile de PSpice 5.2 "i 6.1, direct pe
versiunea 5.2 "i cu o mic! modificare pe versiunea 6.1. Modificarea pentru versiunea 6.1 const! n
urm!toarele: dup! ce programul BODEPLOT.COM a creat cele trei fi"iere prezentate mai sus, n
fi"ierul nume_fi#ier.BAT se corecteaz! n linia a doua de sus, punndu-se pspice n loc de pspice1.
Numai dup! aceea se lanseaz! fi"ierul batch nume_fi#ier.
Exemplul 4.9.%.
Pentru AO de tipul 741, caracterizat n bucl! deschis! printr-un singur pol la frecven#a de
5Hz "i amplificarea la foarte joas! frecven#! egal! cu 200.000, func#ia de transfer se scrie:
2e5/ (1 s/ (6.28*5)) +
Se observ! c! n loc de jw se folose"te variabila s.
Pentru AO de tipul 741 cele dou! carcteristici de frecven#! au aspectul din fig. 4.6.
Fig. 4.5.
Fig. 4.6.
Verificarea circuitelor proiectate cu ajutorul programului PSpice
59
Exemplul 4.9.2.
AO de tipul ROB74 are la foarte joas! frecven#! amplificarea 1.000.000 "i se caracterizeaz!
n bucl! deschis! prin doi poli la care corespund frecven#ele de 2Hz "i 30MHz. Func#ia de transfer
se scrie:
1e6/)1+ s/ (6.28*2)) pentru Stage %, respectiv
1 1 6 28 30 6 / ( / ( . * )) + s e pentru Stage 2.
Caracterisicile Bode au aspectul din fig. 4.7:
4.%0 Exemple de utilizare a programului PSpice n verificarea circuitelor proiectate
4.%0.% Modelul amplificatorului opera#ional
S! se descrie n PSpice modelul de AO din fig. 4.3, dac! se presupune c! AO este de tipul
A741.
Solu#ie: n cazul circuitului A741, modelul de AO din fig. 4.3 se descrie n PSpice astfel:
Modelul n PSpice al AO - uA741
rd 1 2 2E6
r0 3 4 75
E 3 0 1 2 2E5
n descrierea AO s-au considerat urm!toarele:
rezisten#a de intrare diferen#ial! egal! cu 2M este conectat! ntre nodurile 1 "i 2;
rezisten#a de ie"ire egal! cu 75 este conectat! ntre nodurile 3 "i 4;
sursa de tensiune comandat! n tensiune este conectat! ntre nodurile 3 (nodul pozitiv) "i 0 (nodul
negativ), tensiunea de comand! =tensiunea de intrare diferen#ial! se afl! ntre nodul 1 (nodul
pozitiv) "i 2 (nodul negativ) iar c"tigul=amplificarea n bucl! deschis! are valoarea de c.c. (n
acest caz), egal! cu 210
5
.
Fig. 4.7.
Verificarea circuitelor proiectate cu ajutorul programului PSpice
60
Acest model introdus n circuitul analizat permite evaluarea &i verificarea func#iei de
transfer. n acest scop se utilizeaz! comanda .TF (=calculul func#iei de transfer intrare/ie"ire n
c.c.) "i prin simulare se afl!:
raportul tensiune de ie"ire/tensiune de intrare;
rezisten#a la borna de intrare a circuitului "i
rezisten#a la borna de ie"ire a circuitului.
4.%0.2 Erorile introduse de valorile finite ale a, r
d
&i r
o
S! se determine eroarea introdus! de valorile reale ale amplific!rii n bucl! deschis!, ale
rezisten#ei de intrare diferen#iale "i ale celei de ie"ire ale AO de tipul 741, utilizat ntr-un repetor
inversor la care R
1
=R
2
=10k. Se presupune c! AO lucreaz! la frecven#a de 1kHz. Din datele de
catalog rezult!: a(1kHz)=1000, r
d
=2M iar r
0
=75.
Solu#ie: circuitul care trebuie simulat se prezint! n fig. 4.8. Se observ! c! numerotarea
nodurilor ncepe totdeauna cu nodul 0 care este (implicit) masa.
Descrierea n PSpice a circuitului propus spre analiz! este urm!toarea:
Circuit repetor inversor realizat cu AO - 741
.OPTIONS NOECHO
R1 1 2 1E4
R2 2 5 1E4
R3 3 0 5E3
rd 2 3 2E6
r0 4 5 75
E 4 0 3 2 1E3
VI 1 0 DC 2
.TF V(5) VI
.END
Observa#ie: Comanda .OPTIONS NOECHO suprim! descrierea circuitului din fi"ierul de ie"ire
(fi"ier cu extensia .OUT).
Dup! rularea PSpice, fi"ierul de ie"ire con#ine urm!toarele informa#ii:
******* 01/03/98 ******* PSpice 4.04 - July, 1990 ******* 18:48:18 *******
Circuit repetor inversor realizat cu AO - 741
**** CIRCUIT DESCRIPTION
******************************************************************************
.OPTIONS NOECHO
******* 01/03/98 ******* PSpice 4.04 - July, 1990 ******* 18:48:18 *******
Circuit repetor inversor realizat cu AO - 741
**** SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG C
******************************************************************************
NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE
( 1) 2.0000 ( 2) .0020 ( 3) 5.027E-06 ( 4) -2.0109
( 5) -1.9960
VOLTAGE SOURCE CURRENTS
NAME CURRENT
VI -1.998E-04
Fig. 4.8.
Verificarea circuitelor proiectate cu ajutorul programului PSpice
61
**** SMALL-SIGNAL CHARACTERISTICS
V(5)/VI = -9.980E-01
INPUT RESISTANCE AT VI = 1.001E+04
OUTPUT RESISTANCE AT V(5) = 1.504E-01
Se observ! c! din cauza valorilor reale ale a, r
d
"i r
o
func#ia de transfer nu este egal! cu 1 ci
0,998. De asemenea rezisten#a de intrare este de 10,01k iar cea de ie"ire de 0,15. Cu ajutorul
acestor rezultate se pot verifica determin!rile analitice. Astfel:
rezisten#a de intrare se determin! analitic cu rela#ia:
R R
R
a
k
k
k
in
= +
+
= +
+
=
1
2
1
10
10
1 1000
10 01 ,
valoare identic! cu cea ob#inut! prin simulare;
rezisten#a de ie"ire se determin! analitic cu rela#ia:
R
r
a b
r
a
R
R R
out
o o
=
+
=
+
+
=
+
=
1
1
75
1 1000
1
2
0 1497 0 15
1
1 2

, ,
valoare identic! cu cea ob#inut! prin simulare;
func#ia de transfer real! se se determin! analitic cu rela#ia:
A
R
R
ar
r
R r
R
R R
r
ar
r
R r
R r
R R R
ar
r
d
o
d
o
d
o
d
o
d
o
=

+
+
+
+ +
+
+ +
=
2
1
3
2
1 2 3
1
1 1 2
1 1
1
0 998
( )( ) [ ( ) ]
,
valoare identic! cu cea ob#inut! prin simulare.
4.%0.3 Erorile introduse de offset
S! se compare rezultatul analitic al determin!rii tensiunii de decalaj la ie"irea circuitului din
fig. 4.8 cu rezultatul dat de simularea n PSpice.
Solu#ie: pentru simulare se utilizeaz!
modelul de AO cu offset din fig. 4.9. Se
utilizeaz! o surs! de tensiune corespunz!toare
tensiunii de offset de intrare "i dou! surse de
curent corespunz!toare curen#ilor de polarizare
a intr!rilor AO.
Valorile celor trei surse se iau din
catalog pentru tipul de AO utilizat. n cazul
exemplului analizat, din catalog rezult!:
U
IO
=5mV, I
IO
=200nA "i I
b
=500nA (valori
maxime, ceea ce reprezint! cazul cel mai
defavorabil). Din cele dou! valori de curent se determin! curen#ii de polarizare a fiec!rei intr!ri "i
anume: I nA iar I nA
b b
+
= = 600 400 .
Descrierea n PSpice a circuitului se poate afla din fi"ierul de ie"ire, prezentat n continuare:
******* 01/03/98 ******* PSpice 4.04 - July, 1990 ******* 20:50:55 *******
Determinarea offsetului unui circuit realizat cu AO - 741
**** CIRCUIT DESCRIPTION
******************************************************************************
R1 1 0 1E4
R2 1 5 1E4
Fig. 4.9.
Verificarea circuitelor proiectate cu ajutorul programului PSpice
62
R3 2 0 5E3
rd 1 3 2E6
r0 4 5 75
E 4 0 3 1 2E5
VIO 3 2 DC 5E-3
IB+ 0 3 DC 600E-9
IB- 0 1 DC 400E-9
.END
******* 01/03/98 ******* PSpice 4.04 - July, 1990 ******* 20:50:55 *******
Determinarea offsetului unui circuit realizat cu AO - 741
**** SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG C
******************************************************************************
NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE
( 1) .0080 ( 2) .0030 ( 3) .0080 ( 4) .0120
( 5) .0120
******************************************************************************
Din descrierea circuitului se observ! c! n cazul sursei dependente E s-a folosit amplificarea
n bucl! deschis! la c.c. deoarece tensiunea de decalaj la ie"ire este o eroare de c.c.
Analitic, tensiunea de decalaj la ie"ire este:
U
R
R
U R I
k
k
mV k nA mV
o IO IO
= + + = + + = ( ) ( ) 1 1
10
10
5 10 200 12
2
1
2
valoare identic! cu cea ob#inut! prin simulare (vezi fi"ierul de ie"ire unde tensiunea din nodul 5,
V(5)=0,012V adic! 12mV).
Anexe
63
5. Anexe
5.% Anexa % - Rezistoare
5.%.% Tipuri de rezistoare:
rezistor fix
rezistor variabil
rezistor de volum
rezistor cu pelicul! de carbon
rezistor cu pelicul! metalic!
rezistor bobinat
rezistor etalon
rezistor de precizie
rezistor neinductiv
5.%.2 Parametrii rezistoarelor
a) Rezisten"a nominal!, R
n
[] = valoarea rezisten#ei electrice marcat! pe corpul rezistorului.
b) Domeniul de valori = mul#imea valorilor nominale disponibile sau realizabile pentru un anumit
tip constructiv sau tehnologic.
c) Toleran"a t [%] = abaterea maxim! admisibil! a valorii reale R (m!surat!) fa#! de valoarea
nominal! R
n
(marcat!).
d) Puterea disipat! nominal! P
dn
[W] = puterea electric! maxim! ce poate fi dezvoltat! de un
rezistor n regim de func#ionare ndelungat!, la o temperatur! ambiant! dat! (de exemplu 40C,
70C), f!r! ca el s!-"i modifice caracteristicile.
e) Tensiunea nominal! U
n
= tensiunea continu! sau valoarea eficace (efectiv!) a tensiunii
alternative aplicat! la bornele rezistorului "i dedus! din rela#ia
U P R
n dn n
=
f) Tensiunea electromotoare de zgomot n sarcin! E
zg
= valoarea eficace a tensiunii aleatoare ce
apare la bornele unui rezistor (ntr-un interval de frecven#! dat, de exemplu o decad!)
suprapunndu-se peste tensiunea de zgomot termic, atunci cnd la bornele rezistorului se aplic! o
tensiune continu! U.
g) Factorul de zgomot F
E
U
V
V
dB
zg
= [ ], [ ]

= raportul m!surat dintre tensiunea de zgomot n


sarcin! "i tensiunea continu! aplicat!.
h) Coeficientul de temperatur! K

sau K
T
[ ], [%]
10
6
o
C
= varia#ia relativ! a rezisten#ei reale,
raportat! la diferen#a de temperatur! care a determinat aceast! varia#ie.
i) Rigiditate dielectric! = valoarea tensiunii continue care, aplicat! timp de un minut ntre
terminalele rezistorului "i corpul s!u, nu produce str!pungeri sau conturn!ri.
j) Rezisten"a de izola"ie R
iz
= raportul dintre tensiunea continu! Uiz (aplicat! ntre terminalele
rezistorului "i corpul s!u) "i curentul rezultat, dup! un interval precizat ( de exemplu 1 minut) "i
la o temperatur! dat! (uzual 20C).
5.%.3 Valori normalizate ale rezistoarelor
Intr-o decad! (valori de la 1 la 10) num!rul de valori standardizate de rezisten#e depinde de
clasa de toleran#! din care fac parte rezistoarele. Prin ad!ugarea unui num!r convenabil de zerouri la
valorile dintr-o decad!, se poate ob#ine orice valoare din clasa de toleran#! selectat!.
Anexe
64
n func#ie de toleran#! se definesc urm!toarele serii normalizate de valori:
E6 pentru t=20%, ceea ce nseamn! 6 valori ntr-o decad!;
E12 - t=10% (12 valori ntr-o decad!);
E24 - t=5%
E48 - t=%
E96 - t=1%
E192 - t=0,5%.
Valorile standardizate de rezisten#e cu toleran#a de 5% "i %0% (valorile ngro"ate), conform
STAS 6838-78, se prezint! n tabelul A%-%.
Tabelul A%-%
%,0 1,1 %,2 1,3 %,5 1,6 %,8 2,0 2,2 2,4 2,7 3,0
3,3 3,6 3,9 4,3 4,7 5,1 5,6 6,2 6,8 7,5 8,2 9,1
Valorile standardizate de rezisten#e cu toleran#a de %%, conform STAS 6838-78, se prezint!
n tabelul A%-2.
Tabelul A%-2
1,00 1,02 1,05 1,07 1,10 1,13 1,15 1,18 1,21 1,24 1,27 1,30
1,33 1,37 1,40 1,43 1,47 1,50 1,54 1,58 1,62 1,65 1,69 1,74
1,78 1,82 1,87 1,91 1,96 2,00 2,05 2,10 2,15 2,21 2,26 2,32
2,37 2,43 2,49 2,55 2,61 2,67 2,74 2,80 2,87 2,94 3,01 3,09
3,16 3,24 3,32 3,40 3,48 3,57 3,65 3,74 3,83 3,92 4,02 4,12
4,22 4,32 4,42 4,53 4,64 4,75 4,87 4,99 5,11 5,23 5,36 5,49
5,62 5,76 5,90 6,04 6,19 6,34 6,49 6,65 6,81 6,98 7,15 7,32
7,50 7,68 7,87 8,06 8,25 8,45 8,66 8,87 9,09 9,31 9,53 9,76
5.%.4 Marcarea &i codificarea rezistoarelor
Marcarea "i codificarea rezistoarelor trebuie s! cuprind! obligatoriu rezisten#a nominal$ cu
unitatea ei de m$sur$ "i toleran#a valorii nominale:
n clar;
n cod literal (tebelul A%-3 pentru unitatea de m!sur!, respectiv tabelul A%-4 pentru
toleran#!);
n codul culorilor (tabelul A%-5).
Tabelul A%-3 Tabelul A%-4
Cod Semnifica#ie Exemple Cod Toleran#a
[%]
Cod Toleran#a
[%]
R unit!#i R10=0,1; 1R5=1,5; 47R=47 A alte valori G 2
K k=10
3
1K5=1,5k; 6K8=6,8k B 0,1 J 5
M M=10
6
1M0=1M; 4M7=4,7M C 0,25 K 10
G G=10
9
1G5=1,5G D 0,5 M 20
T T=10
12
1T5=1,5T F 1 N 30
Marcarea rezistoarelor prin codul culorilor se realizeaz! cu ajutorul unor inele colorate,
dispuse pe corpul rezistorului (fig. A1-1). Semnifica#ia acestor culori se prezint! n tabelul A%-5.
Anexe
65
Tabelul A%-5
Nota#ii n fig. A1-1
a b c d
Culoarea Prima cifr!
semnificativ!
A doua cifr!
semnificativ!
Factorul de
multiplicare
Toleran#a
ARGINTIU - - 10
-2
10%
AURIU - - 10
-1
5%
NEGRU - 0 10
0
=1 -
MARO 1 1 10
1
1%
RO%U 2 2 10
2
2%
PORTOCALIU 3 3 10
3
-
GALBEN 4 4 10
4
-
VERDE 5 5 10
5
-
ALBASTRU 6 6 10
6
-
VIOLET 7 7 10
7
-
GRI 8 8 10
8
-
ALB 9 9 10
9
-
(f!r! culoare) - - - 20%
Rezistoarele realizate la IPEE - Electro-Arge", Curtea de Arge" se codific! astfel:
Tipurile constructive sunt:
RCG = rezistor de uz general cu pelicul! de carbon
RMG = rezistor de uz general cu pelicul! de nichel
RPM = rezistor cu pelicul! metalic!
HVR = rezistor pentru nalt! tensiune
RB = rezistor bobinat
RBC = rezistor bobinat cimentat
RBA, RBT = rezistor bobinat n corp ceramic
RPB = rezistor bobinat de putere, fix
RBR = rezistor bobinat de putere, reglabil
BGF = rezistor bobinat glazurat, fix
BGR = rezistor bobinat glazurat, reglabil
Semnifica#ia cifreclor ce indic! puterea disipat! nominal!:
a) pentru rezistoare de putere mic!
012 = 0,125W
025 = 0,25W
050 = 0,5W
100 = 1W
Fig. A1-1.
Anexe
66
200 = 2W
b) pentru rezistoare bobinate
001 = 1W
002 = 2W
......
250 = 250W
Caracteristicile unor rezistoare se prezint! n tabelul A%-6:
Tabelul A%-6
Parametru Tipul rezistorului
RCG RPM
Coeficientul de temperatur!
K

15 10 1 10
1 10
4
/
o
C R
M R M
n
n

i

10 10 0 1 1
4
/ ,
o
C M R M
n

5 10 0 0 1
4
/ ,
o
C R M
n
1


50 10 100 10
150 10
6 6
6
/ ; / ;
/
o o
o
C C
C

Factor de zgomot, F


0 5 1 330
1 330 10
3 10
, /
/
/

V V R
V V R k
V V R k
n
n
n
-
-
-0 25 10 100
1 500
, /
/

V V R k
V V R k
n
n
-
-

Domeniul de valori
330 1 ... M RPM k 3012 50 150 ...
RPM M 3025 20 1 ...
RPM M 3050 10 1 ...
RPM M 3100 10 2 ...
Puterea nominal! disipat!,
P
dn
0,25W, 0,5W, 1W, 2W 0,125W, 0,25W, 0,5W, 1W
Toleran#a [%] 2,5 / 5 / 10 / 20 0,25 / 0,5 / 1 / 2 / 5
Tensiunea nominal! limit! RCG1025 250V
RCG1050 350V
RCG1100 500V
RCG1200 700V
RPM3012 1 25V
RPM V 3025 250
RPM V 3050 350
RPM V 3100 500
Anexe
67
5.2 Anexa 2 - Condensatoare
5.2.% Tipuri de condensatoare
condensator fix,
condensator variabil,
condensator ajustabil (trimmer),
condensator multiplu (condensatoare cuplate mecanic),
condensator cu dielectric aer,
condensator cu dielectric ceramic,
condensator cu dielectric hrtie,
condensator cu dielectric mic!,
condensator cu dielectric sticl!,
condensator cu dielectric film plastic,
condensator electrolitic.
5.2.2 Parametrii condensatoarelor fixe
a) Capacitatea nominal!, C
n
[F] = valoarea capacit!#ii condensatorului marcat! pe corpul lui.
b) Domeniul de valori = mul#imea valorilor disponibile sau realizabile pentru un anumit tip
constructiv
c) Toleran"a, t[%] = devia#ia maxim! admisibil! a valorii reale a capacit!#ii fa#! de valoarea ei
nominal!
d) Tensiunea nominal!, U
n
[V] = tensiunea continu! maxim! sau tensiunea alternativ! eficace
maxim! sau suma tensiunii continue cu valoarea de vrf a tensiunii alternative (sau n form! de
impulsuri) care se poate aplica n mod continuu la bornele condensatorului la toate temperaturile
cuprinse ntre temperatura minim! de categorie "i temperatura nominal!.
e) Capacitatea nominal!, T
n
[C] = temperatura ambiant! maxim! la care se poate aplica tensiunea
nominal! n mod permanent.
f) Tensiunea de categorie, U
c
[V] = tensiunea ce poate fi aplicat! unui condensator utilizat la
temperatura maxim! a categoriei (categoria climatic!).
g) Tensiunea ondulatorie nomunal!, = valoarea eficace a tensiunii alternative maxim admis! (de
frecven#! precizat!) ce poate fi aplicat! n mod continuu condensatorului suprapunnd-o tensiunii
continue, la temperatura nominal!.
h) Rezisten"a de izola"ie, R
iz
[] = raportul dintre tensiunea continu! aplicat! condensatorului "i
curentul ce trece prin el, m!surat dup! un anumit interval de timp (de obicei 1 minut) la o
temperatur! precizat! (de exemplu 20C).
i) Curentul de fug!, I
f
[A] = curentul de conduc#ie care trece prin condensator n regim permanent,
atunci cnd o tensiune continu! este aplicat! la bornele sale.
j) Constanta de timp, [s] = R
iz
C
n
= produsul dintre rezisten#a de izola#ie "i capacitatea nominal!.
k) Rigiditatea dielectric!, V
cc
M
[V] = valoarea tensiunii continue maxime pe care trebuie s-o suporte
condensatorul un timp minim indicat (de obicei 1 minut) f!r! s! apar! str!pungeri sau conturn!ri.
l) Tangenta unghiului de pierderi, tg = raportul dintre puterea disipat! de condensator "i puterea
reactiv! furnizat! de aceasta cnd i se aplic! o tensiune sinusoidal! de frecven#! precizat! (de
exemplu 1kHz) la o temperatur! precizat! (de exemplu 20C).
m) Coeficientul de temperatur! a capacit!"ii,
C
[10
-6
/C=ppm/C] = raportul dintre varia#ia
relativ! a capacit!#ii "i diferen#a de temperatur! care a determinat aceast! varia#ie (sau varia#ia
relativ! a capacit!#ii pentru o varia#ie a temperaturii de 1C.
n) Impedan"a echivalent!, Z
ech
[] = impedan#a componentelor electrice (rezisten#!, capacitate,
inductan#!) din schema echivalent! a unui condensator, la o frecven#! indicat!.
Anexe
68
o) Tensiunea de vrf, U
vf
[V] = tensiunea maxim! ce poate fi aplicat! condensatorului pentru un
timp scurt (de exemplu 1 minut) f!r! ca acesta s! se distrug!.
Not$: pentru condensatoarele electrolitice produse n Romnia:
U U la U V
vf n n
= 1 15 100 , "i U U la U V
vf n n
= 1 1 100 , .
5.2.3 Valori normalizate
Valorile nominale se aleg conform "irurilor de valori prezentate la rezistoare (tabelul A1-1 "i
tabelul A1-2). Seriile normalizate sunt identice cu cele de la rezistoare. Spre deosebire de rezistoare
unde abaterile (toleran#ele) sunt simetrice, la condensatoare exist! "i abateri nesimetrice:
+50% +80% +30% +50% +100% +80%
0% 0% -10% -10% -10% -20%
5.2.4 Marcarea &i codificarea condensatoarelor
Condensatoarele se marcheaz!:
n clar
codificat prin culori (inele, benzi sau puncte)
prin simboluri alfanumerice
prin cod literal.
Pe corpul oric!rui condensator se nscriu n mod obligatoriu:
capacitatea nominal! n clar, n cod literal sau n codul culorilor;
toleran#a valorii nominale n clar, n cod literal sau n codul culorilor;
pe unele tipuri de condensatoare:
polaritatea bornelor
terminalul conectat la arm!tura exterioar!
tensiunea nominal!
coeficientul de temperatur! al capacit!#ii.
Codificarea literal! a unit!#ii de m!sur!, a toleran#ei, a tensiunii nominale "i a coeficientului
de temperatur! se prezint! n tabelele A2-1, A2-2, A2-3 "i A2-4.
Tabelul A2-% Tabelul A2-2
Cod Unit!#i de
m!sur!
Exemple Cod Toleran#e normalizate Exemple
Romni
a
Alte
#!ri
normalizate C pF
n
10 C pF
n
10
p U unit!#i de pF 10U=10pF AH -20...+100% - 24KJ=
n T, K mii pF de (nF) 1K2=1200pF
1T=1000pF
AQ 15% - =24nF
5%
M milioane de pF
(F)
M18=180nF
33M=33F
B 0,1% 0,1pF 82H=
=82pF
C 0,25% 0,25pF 2,5%
Tabelul A2-3 D 0,5% 0,5pF 10MAH=
E 25% - =10F
Cod U
n
normalizat! F 1% 1pF -20%...
+100%
a 50Vc.c. G 2% -
b 125Vc.c. H 2,5% -
c 160Vc.c. J 5% -
d 250Vc.c. K 10% -
e 350Vc.c. M 20% -
Anexe
69
Tabelul A2-3 continuare Tabelul A2-2 - continuare
Cod Unit!#i de
m!sur!
Cod Toleran#e normalizate Exemple
g 700Vc.c. N 30% -
h 1000Vc.c. P 0...+100% -
u 250Vc.a. Q -10...+30% -
v 350Vc.a. S -20...+50% -
w 500Vc.a. T -10...+50% -
X -20...+40% -
Z -20...+80% -
Tabelul A2-4
Cod Coeficient de
temperatur!
normalizat
Cod Coeficient de
temperatur!
normalizat
Cod Coeficient de
temperatur!
normalizat
Cod Coeficient de
temperatur!
normalizat


10
6
pF C /
o


10
6
pF C /
o


10
6
pF C /
o


10
6
pF C /
o
A P100 +100 F N080
(N075)
-80
(-75)
K N470 -470 R N2200 -2200
C NP0 0 G N150 -150 L N560 -560 S N3300 -3300
D N030
(N033)
-30
(-33)
H N220 -220 N N750 -750 T N4200 -4200
E N047 -47 J N330 -330 P N1500 -1500 W N5600 -5600
La marcarea condensatoarelor ceramice n codul culorilor literele din fig. A2-1 "i din tabelul
A2-5 au urm!toarele semnifica#ii:
a - coeficientul de temperatur!
b - prima cifr! semnificativ! a valorii nominale
c - a doua cifr! semnificativ!
d - factorul de multiplicare
e toleran#a
Tabelul A2-5
Culoarea b c d e a
(fig. A2-1) C pF
n
10 C pF
n
10


10
6
/
o
C
[pF] [%]
NEGRU 0 0 1 2 20 0
MARO 1 1 10 0,1 1 -33
RO%U 2 2 10
2
0,25 2 -75
PORTOCALIU 3 3 10
3
- 2,5 -150
Fig. A2-1.
Anexe
70
Tabelul A2-5 - continuare
Culoarea b c d e a
(fig. A2-1) C pF
n
10 C pF
n
10


10
6
/
o
C
[pF] [%]
GALBEN 4 4 10
4
- 100 -220
VERDE 5 5 10
5
0,5 5 -330
ALBASTRU 6 6 - - - -470
VIOLET 7 7 - - - -750
GRI 8 8 10
-2
- -20,+30 -
ALB 9 9 10
-1
1 10 -
AURIU - - - - - +100
Pentru alegerea "i utilizarea corect! a condensatoarelor n diverse circuite, n tabelul A2-6
se prezint! principalele performan#e ale condensatoarelor fixe:
Anexe
71
Tabelul A2-6 [DRA90, p. 70]
Tipul
condensatorului
Seria Capacitatea
nominal!
Parametrii electrici Banda de
frecven#!
Utiliz!ri
ceramice tip I CG, CO
0 8 1 , pF nF
- toleran#a: (0,25; 0,5; 1)pF pt C pF
n
10
5%; 10% pt C pF
n
10
-tg

15 10
4
- U
n
=63; 500Vcc
- R G
iz
10
-
C
ppm C = ( ... ) / 750 250
o
nalt! frecven#!
echipamente electronice industriale "i
profesionale
ceramice tip II CL,
C(A, B, C)
33pF100nF
- toleran#a: 10%; 20%; (-20%...80%)
(-20%...50%)
-tg 0 035 ,
- U
n
=25Vcc; 500Vcc; 1, 2, 3kVcc
- R G
iz
3
-
C
nedefinit cu temp. ntre (-40...80)C
nalt! frecven#!
circuite de cuplare "i decuplare, filtre n
echipamente de telecomunica#ii "i
industriale, circuite de nalt! tensiune
ceramice
multistrat tip I
MC 3,3pF27nF
- toleran#a:(1, 2, 5, 10, 20) %
-tg

15 10
4
- U
n
=25, 50, 100, 200 Vcc
- R G
iz
10
-
C
ppm C = 30 /
o
, varia#ie liniar! ntre -55 "i
125C
f!r! restric#ii
echipamente electronice profesionale
ceramice
multistrat tip II
MZ, MX 100pF1,5F
- toleran#a:(5, 10, 20) %
-tg

3 10
2
- U
n
=25, 50, 100, 200 Vcc
- R G
iz
4 pt C nF
n
25
R C s
iz n
= 100 pt C nF
n
25
- ntre -55 "i 125C varia#ia capacit!#ii
C C 20%
f!r! restric#ii
echipamente electronice profesionale
Anexe
72
Tabelul A2-6 - continuare
Tipul
condensatorului
Seria Capacitatea
nominal
Parametrii electrici Banda de
frecven
Utilizri
condensatoare
cu hrtie
HC, HA,
HPI, HPA,
HSA, HPR,
HAM, HZ,
HS, HMZ
0,0F 20F
- tolerana: 20%
-tg 0 01 ,
- U
n
=220...1300 Vcc
- R G
iz
6
- ntre -25 i +85C variaie mare a capacitii
cu temp. C C
n n
= ( ... %) 0 50
joas frecven
(20Hz...15kHz)
circuite de c.c., cuplri, decuplri, filtre
antiparazitare, circuite de putere, porniri
motoare
condensatoare
cu polistiren
(stiroflex)
PS 47pF...100nF
- tolerana:(2,5, 5, 10, 20) %
-tg

5 10
4
- U
n
=25...1000 Vcc
- R G
iz
100
-
C
ppm C = ( ... ) / 60 220
o
f<100kHz datorit
inductanei
parazite
echipamente electronice industriale i
aparatur de larg consum
condensatoare
cu polietilen-
tereftalat (mylar,
poliester)
PMP 10nF...6,8F
- tolerana:(5, 10, 20) %
-tg 0 01 ,
- U
n
=100...630 Vcc
- R G
iz
3 75 , pt C F
n
0 33 ,
R C s
iz n
1250 pt C F
n
0 33 ,
- ntre -40 i +80C C
n n
= + ( %... %) 4 2
f<100kHz
f>100MHz
aparatur industrial i de larg consum
condensatoare
cu policarbonat
metalizat
PCM 0,01F... 1F
- tolerana:10%, 20%
-tg

70 10
4
- U
n
=63...400 Vcc
- R G
iz
50 pt C F
n
0 33 ,
R C s
iz n
10
4
pt C F
n
0 33 ,
20Hz...100MHz
echipamente electronice profesionale
(variaii reduse ale C
n
i tg cu
temperatura)
Anexe
73
Tabelul A2-6 - continuare
Tipul
condensatorului
Seria Capacitatea
nominal
Parametrii electrici Banda de
frecven
Utilizri
condensatoare
electrolitice cu
aluminiu
(miniatur)
EG 1F... 2200F
- tolerana-20%...+100%
-tg 0 45 ,
- U
n
=3...350 Vcc
- I C U F V A
f n n
+ 0 03 20 , [ ]
- polarizate
joas frecven
(0...10kHz)
circuite de cuplare, decuplare, filtre n
echipamente industriale, aparatur de
larg consum
condensatoare
electrolitice cu
aluminiu, de
mare capacitate
EG 100F... 10
4
F
- tolerana-20%...+50%
-tg 0 75 ,
- U
n
=70...450 Vcc
- I C U F V A
f n n
+ 0 03 20 , [ ]
- polarizate
joas frecven
(0...10kHz)
filtre dup redresare
condensatoare
electrolitice cu
tantal CTS 0,1F...680F
- tolerana:10%, 20%; (-20%...+30%)
- tg 0 1 ,
- U
n
=3...63 Vcc
- I A
f
= 2
- polarizate
joas frecven
(0...10kHz)
cuplarea i decuplarea circuitelor de
joas frecven din radioreceptoare ,
televizoare, aparatur industrial i
special
Anexe
74
5.3 Anexa 3 - Diode, tranzistoare &i arii de tranzistoare
5.3.% Diode
Tabelul A3-% diode Zener
Cod V
Z
[V] r
Z
[]
UZ
[10
-6
/C] P
D
[W]
min nom max la I
Z
=5mA la I
Z
=5mA
DZ3V6 3,4 3,6 3,8 95 -8...0 0,4
DZ3V9 3,7 3,9 4,1 95 -7...0 0,4
DZ4V3 4,0 4,3 4,6 95 -6...0 0,4
DZ4V7 4,4 4,7 5,0 78 -5...2 0,4
DZ5V1 4,8 5,1 5,4 60 -3...4 0,4
DZ5V6 5,2 5,6 6,0 40 -2...6 0,4
DZ6V2 5,8 6,2 6,6 10 -1...7 0,4
DZ6V8 6,4 6,8 7,2 8 0...7 0,4
DZ7V5 7,0 7,5 7,9 7 0...7 0,4
DZ8V2 7,7 8,2 8,7 7 0...7 0,4
DZ9V1 8,5 9,1 9,6 10 0...8 0,4
DZ10 9,4 10 10,6 15 0...8 0,4
unde:
V
Z
este tensiunea nominal! de stabilizare
I
Z
- curentul de control al tensiunii de stabilizare
r
Z
- rezisten#a diferen#ial! n regiunea de stabilizare

Z
- coeficientul de temperatur! al tensiunii de stabilizare
Tabelul A3-2 diode cu siliciu de comuta#ie
Cod Valori limit! absolute Caracteristici electrice
V
R
I
F
T
j
V
F
[V] I
R
[nA] C
tot
t
rr
[V] [mA] [C] la I
F
[mA] la V
R
[V] [pF] [ns]
1N4148 75 200 200 1 10 25 20 4 4
1N4149 75 200 200 1 10 25 20 4 4
1N4151 75 200 200 1 50 50 50 2 2
1N4154 75 200 200 1 30 100 25 2 2
1N4446 75 200 200 1 20 25 20 4 4
1N4447 75 200 200 1 20 25 20 4 4
1N4448 75 200 200 1 100 25 20 4 4
1N4449 75 200 200 1 30 100 20 4 4
1N4454 50 200 200 1 10 100 50 2 2
unde
V
R
este tensiunea invers! de vrf
IF - curentul (continuu) direct
V
F
- tensiunea (continu!) direct!
I
R
- curentul invers de vrf
t
rr
- timpul de recuperare invers
Anexe
75
n fig. A3-1 se prezint! capsula "i modul de notare a terminalelor pentru diodele din tabelele
A3-1 "i A3-2:
5.3.2 Tranzistoare
5.3.2.% Tranzistoare bipolare de putere mic$
n tabelele A3-3 "i A3-4 se prezint! parametrii ctorva tranzistoare bipolare cu siliciu, de
mic! putere.
Tabelul A3-3 Tranzistoare cu siliciu, NPN, de joas$ frecven#$, mic$ putere
Cod Valori limit! absolute Caracteristici electrice
V
CEo
V
BEo
I
C
P
tot
T
j
V
CEsat
[V] h
21e
(h
21E
) [-] f
T
[MHz] F [dB]
[V] [V] [mA] [mW] [C] la I
C
[mA]
la I
C
[mA]
la
V
CE
[V]
la
I
C
=10mA
la f
kHz
BC107 45 6 100 300 175 0,6 100 125-
500
2 5 300 10 1
BC108 20 5 100 300 175 0,6 100 125-
900
2 5 300 10 1
BC109 20 5 100 300 175 0,6 100 240-
900
2 5 300 4 0,03
-15
BC170 20 5 100 300 150 0,4 30 35-
800
1 1 100 10 1
BC171 45 6 100 300 150 0,6 100 125-
900
2 5 300 10 1
BC172 25 5 100 300 150 0,6 100 125-
900
2 5 300 10 1
BC173 25 5 100 300 150 0,6 100 240-
900
2 5 300 4 0,03
-15
BC174 64 5 100 300 150 0,6 100 125-
500
2 5 300 10 1
Tabelul A3-4 Tranzistoare cu siliciu, PNP, de joas$ frecven#$, mic$ putere
Cod Valori limit! absolute Caracteristici electrice
V
CEo
V
EBo
I
C
P
tot
T
j
V
CEsat
[V] h
21e
(h
21E
) [-] f
T
[MHz] F [dB]
[V] [V] [mA] [mW] [C] la I
C
[mA]
la I
C
[mA]
la
V
CE
[V]
la
I
C
=10mA
la f
kHz
BC177 45 5 100 300 175 0,95 100 75-
260
2 5 200 10 1
BC178 25 5 100 300 175 0,95 100 75-
500
2 5 200 10 1
BC179 20 5 100 300 175 0,95 100 125-
500
2 5 200 4 0,03
-15
BC250 20 5 100 300 150 0,3 10 35-
600
1 1 180 10 1
Tabelul A3-4 - continuare
Fig. A3-1.
Anexe
76
Cod Valori limit! absolute Caracteristici electrice
V
CEo
V
EBo
I
C
P
tot
T
j
V
CEsat
[V] h
21e
(h
21E
) [-] f
T
[MHz] F [dB]
[V] [V] [mA] [mW] [C] la I
C
[mA]
la I
C
[mA]
la
V
CE
[V]
la
I
C
=10mA
la f
kHz
BC251 45 5 100 300 150 0,3 10 125-
900
2 5 200 10 1
BC252 25 5 100 300 150 0,3 10 125-
900
2 5 200 10 1
BC253 25 5 100 300 150 0,3 10 125-
900
2 5 200 4 0,03
-15
BC256 64 5 100 300 150 0,3 10 125-
500
2 5 200 10 1
Tipurile de capsul! "i notarea terminalelor se prezint! n fig. A3-2.
5.3.2.2 Tranzistoare bipolare de putere medie
Parametrii unor tranzistoare bipolare de putere medie se prezint! n tabelel A3-5 "i A3-6.
Tabelul A3-5 Tranzistoare cu siliciu, NPN, de joas$ frecven#$, medie putere
Cod Valori limit! absolute Caracteristici electrice
V
CEo
V
BEo
I
C
P
tot
T
j
V
CEsat
[V] f
T
[MHz] I
CBo
h
21E
[-]
[V] [V] [A] [W] [C] la I
C
[mA]
la I
C
[mA]
la
V
CE
[V]
la I
C
[mA]
BD135 45 5 1 6,5 150 0,6 500 50 50 100 30 40...250 150
BD137 60 5 1 6,5 150 0,6 500 50 50 100 30 40...160 150
BD139 80 5 1 6,5 150 0,6 500 50 50 100 30 40...160 150
Tabelul A3-6 Tranzistoare cu siliciu, PNP, de joas$ frecven#$, medie putere
Cod Valori limit! absolute Caracteristici electrice
V
CEo
V
EBo
I
C
P
tot
T
j
V
CEsat
[V] f
T
[MHz] I
CBo
h
21E
[-]
[V] [V] [A] [W] [C] la I
C
[mA]
la I
C
[mA]
la
V
CE
[V]
la I
C
[mA]
BD136 -45 -5 1 6,5 150 -0,6 500 50 50 100 -30 40...250 150
BD138 -60 -5 1 6,5 150 -0,6 500 50 50 100 -30 40...160 150
BD140 -80 -5 1 6,5 150 -0,6 500 50 50 100 -30 40...160 150
Tipul de capsul! "i notarea terminalelor se prezint! n fig. A3-2.
Fig. A3-2.
Anexe
77
5.3.2.3 Tranzistoare bipolare de putere
Parametrii unor tranzistoare bipolare de putere se prezint! n tabelul A3-7.
Tabelul A3-7 Tranzistoare cu siliciu, NPN, de joas$ frecven#$, de putere
Cod Valori limit! absolute Caracteristici electrice
V
CEo
V
BEo
I
C
P
tot
T
j
R
thj-c
V
CEsat
[V] h
21E
[-] f
T
[V] [V] [A] [W] [C] [C/W] la I
C
[A] la I
C
[mA] MHz
2N3055 60 7 15 117 200 1,5 1,5 4 20-70 4 1,5
2N3055/1 30 7 15 117 200 1,5 1,5 4 20-70 3 0,8
2N3055/2 30 7 15 117 200 1,5 1,5 4 10-70 3 0,8
2N3055/3 60 7 15 117 200 1,5 1,5 4 20-70 3 0,8
SDT9201 45 12 15 117 200 1,5 1,1 4 20-70 4 0,8
SDT9202 80 12 15 117 200 1,5 1,1 4 20-70 4 0,8
SDT9203 100 12 15 117 200 1,5 1,1 4 20-70 4 0,8
SDT9204 120 12 15 117 200 1,5 1,1 4 20-70 4 0,8
Tipul de capsul! "i notarea terminalelor se prezint! n fig. A3-2.
Nota#iile din tabelel A3-3...A3-7 au urm!toarea semnifica#ie:
V
CEo
este tensiunea colector-emitor pentru I
B
=0 "i I
C
specificat;
V
BEo
- tensiunea baz!-emitor pentru I
C
=0;
I
C
- curentul (continuu) de colector;
P
tot
- puterea total! disipat! (continu! sau medie, a tuturor electrozilor la o temperatur!
specificat!);
R
thj-c
- rezisten#a termic! jonc#iune-capsul!;
V
CEsat
- tensiunea de satura#ie colector-emitor pentru I
C
specificat;
I
CBo
- curentul rezidual de colector pentru V
CE
specificat;
h
21E
- raportul de transfer direct de curent;
f
T
- frecven#a de tranzi#ie;
F - factor de zgomot;
5.3.3 Arii de tranzistoare
ROB30%8 este o matrice de tranzistoare integrate, realizat! pe un singur substrat. Aceast!
matrice este adaptat! pentru a oferi o flexibilitate maxim! n proiectarea circuitelor pentru aplica#ii
de band! larg!. Perfecta mperechere a tranzistoarelor "i cuplajul termic permit tehnici de circuit
inexistente n cazul folosirii componentelor discrete.
Principalii parametri ai ariei ROB3018 se prezint! n tabelul A3-8 iar n fig. A3-3 se arat!
modul de conectare a celor patru tranzistoare componente ale matricei.
Tabelul A3-8
h
FE
f
T
[MHz] C
eb
[pF] C
cb
[pF] C
cs
[pF]
min. tip. min. tip. tip. (pentru I
C
=0mA)
30 100 300 500 0,6 0,6 2,8
pt. V
CE
=3V; I
C
=1mA V
CE
=3V V
CB
=3V V
CS
=3V
unde
h
FE
este c"tigul static n curent
f
T
- frecven#a de tranzi#ie
C
eb
- capacitatea emitor-baz!
C
cb
- capacitatea colector-baz!
C
cs
- capacitatea colector-substrat
Anexe
78
IMPORTANT: pentru men#inerea unei func#ion$ri normale substratul (terminalul %3)
trebuie conectat la poten#ialul cel mai negativ!
n tabelul A3-8 valorile capacit!#ilor C
eb
, C
cb
"i C
cs
se dau la o tensiune de 3V. Pentru a
determina valorile reale ale capacit!#ilor C

=C
CB
, C

"i C
CS
se utilizeaz! valorile tensiunilor U
CB
,
U
EB
"i U
CS
din circuitul concret analizat.
Capacit!#ile C

"i C
CS
se calculeaz! aplicnd de 2 ori rela#ia:
C
C
V
j
jo
o
n
=
( ) 1

(A3-1)
pentru a afla mai nti C
jo
"i apoi C
j
la tensiunea din circuitul concret analizat.
C
jo
reprezint! valoarea capacit!#ii C
j
la tensiunea de polarizare invers! a jonc#iunii V=0.
Not$: tensiunea de polarizare invers! a jonc"iunii, V, avnd semnul minus, la numitorul
rela"iei (A3-1) va apare semnul plus !
Conform [GRA97, p121] diferen#ele interne de poten#ial, pentru tranzistoare npn de 20V
sunt:

o,
=0,66V pentru jonc#iunea C-B "i

o,CS
=0,58V pentru jonc#iunea C-S.
iar exponentul n=0,5.
Capacitatea C

se determin! cu rela#ia:
C C C
b je
= + (A3-2)
unde
C
b
este capacitatea corespunz!toare sarcinii din baz! iar
C
je
- capacitatea de barier! a jonc#iunii emitor-baz!.
C g
g
f
C C
b F m
m
T
eb
= =


2
2 (A3-3)
C C
je eb
= 2 (A3-4)
Fig. A3-3.
Anexe
79
5.4 Anexa 4 - Amplificatoare opera#ionale &i comparatoare
Datele de catalog ale unor AO "i comparatoare ce se pot utiliza n proiectare se prezint! n tabelul A4.
Tabelul A4
Parametrul Tipul de amplificator opera#ional
A741 M101 (ROB101) M108/208/308 LM118 M324/2902
Tensiunea maxim! de
alimentare
22V 18V 22V-108,208
18V-308
20V 32V-surs! simpl!
16V-surs! dubl!
Tensiunea minim! de
alimentare
5V 2V 5V 3V-surs! simpl!
1,5-surs! dubl!
Puterea maxim! disipat!
intern
500mW-14p
400mW-8p (metal)
300mW-8p (plastic)
500mW-8p (metal)
670mW-14p (plastic)
500mW-14p (plastic)
400mW-8p (metal)
300mW-8p(plastic)
500mW-8p (plastic) 500mW-14p (plastic)
Tensiunea diferen#ial! de
intrare maxim!
30V 30V ! curent de intrare dif.
10mA
! curent de intrare dif.
10mA
32V - 324
26V - 2902
Tensiunea individual! de
intrare maxim! *
15V 15V 15V 15V -0,3V...+E
C
Tensiunea de offset la
intrare, U
IO
1...5mV 2...7,5mV 0,3...0,5mV 2...4mV 2...7mV
Curentul de offset la
intrare I
IO
20...200nA 3...50nA 0,05...0,2nA-108,208
0,2...1nA-308
6...50nA 5...50nA
Curentul de polarizare a
intr!rilor, I
b
80...500nA 70...250nA 0,8...2nA-108,208
1,5...7nA-308
120...250nA 45...250nA
Factorul de rejec#ie a
surselor de alimentare,
SVRR
30...100V/V 70...90dB 96...110dB 70...80dB 65...100dB
Capacitatea de intrare, Ci 1,4pF - - - -
Anexe
80
Tabelul A4 continuare
Parametrul Tipul de amplificator opera#ional
A741(LM741) M101 (ROB101) M108(LM108)/208/308 LM118 M324(LM324)/2902
Factorul de rejec#ie a
modului comun, CMRR
70...90dB 70...90dB 96...110dB 80...100dB 65...70dB
Curentul de ie"ire 25mA la scurtcircuit 6mA la scurtcircuit 40...60mA la
scurtcircuit pt. un
amplificator
C"tigul n tensiune la
semnal mare, ao
200.000 15.000 80.000...300.000 50.000...200.000 25.000...100.000
Rezisten#a de ie"ire, r
o 75 75 75 100 (PSpice) 0,3 (PSpice)
Excursia tensiunii de ie"ire
(satura#ia)
12...14Vpt. R
S
=10k
10...13Vpt. R
S
=2k
12...14Vpt. R
S
=10k
10...13Vpt. R
S
=2k
13...14Vpt. R
S
=15k 12...13Vpt. R
S
2k "i
15V alim.
0... +E
C
-1,5Vpt.R
S
2k
Curentul de alimentare, I
CC
1,7...2,8mA 1,8...3mA 0,3...0,6 mA 5...8mA 1,1...3mA
Produsul amplificare
band!, PAB
1MHz 1MHz pt. C
C
=30pF 600kHz la mf=70 15MHz 1MHz
Frecven#ele polilor f
p1
=5Hz
f
p2
=2MHz
f
p1
=1,7MHz, f!r! C
C
f
p2
=170MHz, f!r! C
C
f
p1
=2,1MHz, f!r! C
C
f
p2
=210MHz, f!r! C
C
f
p1
=75Hz f
p1
=5Hz
Viteza de varia#ie a ie"irii,
SR
0,5V/s 0,5V/s pt. C
C
=30pF 0,2V/s pt. mf=70 50V/s 0,5V/s pt.A=1
Descriere general! AO de uz general,
compensat intern cu
frecven#a, protejat la
scurtcircuit
AO cu performan#e
ridicate, compensat
extern
(C
C
tipic=30pF),
protejat la suprasarcini
la intrare "i ie"ire
AO de precizie avnd
UIO "i IIO reduse, f!r!
compensare de offset,
compensat extern
AO de precizie "i vitez!
mare, band! larg!,
protec#ie la intrare "i
ie"ire, compensat intern
cu frecven#a
Con#ine 4 AO de uz
general, compensate
intern cu frecven#a,
neprotejate la
scurtcircuit
Model PSpice LINEAR.LIB
TEX_INST.LIB
NAT_SEMI.LIB
LINEAR.LIB
LIN_TECH.LIB
TEX_INST.LIB
LINEAR.LIB
LIN_TECH.LIB
LINEAR.LIB
LIN_TECH.LIB
NAT_SEMI.LIB
LINEAR.LIB
TEX_INST.LIB
NAT_SEMI.LIB
Observa#ii: * pentru tensiuni de alimentare mai mici de 15V, tensiunea maxim! de intrare este egal! cu tensiunea de alimentare.
Anexe
81
Tabelul A4 continuare
Parametrul Tipul de amplificator opera#ional sau comparator
LT1013 NE5534 OP-07 TL081/082/084 LF155/255/355
Tensiunea maxim! de
alimentare
22V 20V 22V
18V val. recomand.
18V 18V
Tensiunea minim! de
alimentare
3V 3V
Puterea maxim! disipat!
intern
725mW-8p (plastic)
1375mW-20p (flat
pack)
725mW-8p (plastic)
1375mW-20p (flat
pack)
500mW-8p (plastic) 680mW-8p (plastic)
680mW -20p (flat pack)
680mW-14p (plastic)
500mW
Tensiunea diferen#ial! de
intrare maxim!
30V ! curent de intrare dif.
10mA
30V 30V 30V
Tensiunea individual! de
intrare maxim!
-E
C
-5...+E
C
+E
C 22V 15V 15V
Tensiunea de offset la
intrare, U
IO
60...300V 0,5...4mV 60...150V 3...6mV 3...10mV
Curentul de offset la
intrare I
IO
0,2...1,5nA 20...300nA 0,8...6nA 5...100pA 3...50pA
Curentul de polarizare a
intr!rilor, I
b
-15...-30nA 500...1500nA 1,8...7nA 30...200pA 30...200pA
Factorul de rejec#ie a
surselor de alimentare,
SVRR
110...117dB 80...100dB 7...32V/V 70...86dB -
Rezisten#a de intrare, r
d 70...300M 30...100k 8...33M 10
12
10
12

Capacitatea de intrare, Ci - - - - 3pF


Factorul de rejec#ie a
modului comun, CMRR
97...114dB 70...100dB 100...120dB 70...86dB 85...100dB
Anexe
82
Tabelul A4 continuare
Parametrul Tipul de amplificator opera#ional sau comparator
LT1013 NE5534 OP-07 TL081(/082/084) LF155/255/355
Curentul de ie"ire 27mA la 25C 38mA 25mA la scurtcircuit
C"tigul n tensiune la
semnal mare, ao
500.000...2.000.000 25.000...100.000 120.000...400.000 25.000...200.000 200.000
(106dB)
Rezisten#a de ie"ire, r
o 80 (PSpice) 0,3 70 (PSpice) 220 (PSpice) 100
Excursia tensiunii de ie"ire
(satura#ia)
12,5...14V pt.
R
S
=2k "i 15V alim.
12...13V pt.
R
S
600 "i 15V alim.
15...16V pt.
R
S
600 "i 18Valim.
12...13V pt. R
S
10k
"i 15V alim.
11,5...12,8V pt.
R
S
2k "i 15Valim.
12 pt. R
S
10k "i 15V
alim.
-E
C
+2V...+E
C
-2V
Curentul de alimentare, I
CC
0,35...0,55mA 4...8mA 0,5...1mA 1,4...2,8mA/amplificator 2mA
Produsul amplificare
band!, PAB
1MHz 10MHz pt. C
C
=22pF 0,4...0,6MHz 3MHz 2,5MHz
Frecven#ele polilor f
p1
=1Hz pt.a
o
=1,2M
f
p1
=0,15Hz pt.a
o
=7M
f
p1
=100Hz f
p1
=1,5Hz f
p1
=15Hz f
p1
=12,5Hz
Viteza de varia#ie a ie"irii,
SR
0,2...0,4V/s 13V/s pt. C
C
=0
6V/s pt. C
C
=22pF
0,3V/s 8...13 V/ 6V/s
Descriere general! AO dual de precizie,
cu offset mic, c"tig
mare, curent de
alimentare mic,
zgomot mic,
compensat intern n
frecven#!
AO dual de zgomot
mic, capabilit!#i de
ie"ire mari, protec#ie
la intrare "i ie"ire,
compensat intern dar
"i extern n frecven#!
AO cu tranz.bipolare,
cu offset de tensiune
mic, stabil cu
temperatura,1 singur
ampl., compensat intern
n frecven#!
AO cu JFET la intrare,
consum redus, polarizare
"i offset de curent mici,
THD mic, impedan#!
mare de intrare, SR mare,
protec#ie la s.c.la ie"ire,
compensat intern n
frecven#!
AO cu JFET la intrare,
compensat intern,
protec#ie la
scurtcircuit
Model PSpice LIN_TECH.LIB
TEX_INST.LIB
TEX_INST.LIB LINEAR.LIB
TEX_INST.LIB
LINEAR.LIB
TEX_INST.LIB
LIN_TECH.LIB
Anexe
83
Tabelul A4 continuare
Parametrul Tipul de amplificator opera#ional sau comparator
ROB74 TLC2262 TLC2272 TLC2274 TLC2872
Tensiunea maxim! de
alimentare
18V 8V 8V 8V 8V
Tensiunea minim! de
alimentare
10V 2,2V 2,2V 2,2V 2,2V
Puterea maxim! disipat!
intern
670mW-14p (plastic) 725mW-8p (plastic) 725mW-8p (plastic) 950mW-14p (plastic)
1375mW-20p (flat
pack)
812mW-8p (plastic)
Tensiunea diferen#ial! de
intrare maxim!
16V 16V 16V 16V
Tensiunea individual! de
intrare maxim!*
15V 8V 8V 8V 8V
Tensiunea de offset la
intrare, U
IO
30...130mV 0,3...2,5mV 0,3...2,5mV 0,3...2,5mV 0,3...2,5mV
Curentul de offset la
intrare I
IO
0,06...0,3nA 0,5pA 0,5pA 0,5pA 0,5pA
Curentul de polarizare a
intr!rilor, I
b
0,1...2nA 1pA 1pA 1pA 1pA
Factorul de rejec#ie a
surselor de alimentare,
SVRR
80...95dB 80...95dB 80...95dB 80...95dB
Rezisten#a de intrare, r
d 10
12
10
12
10
12
10
12
10
12

Capacitatea de intrare, Ci - 8pF 8pF 8pF 8pF


Anexe
84
Tabelul A4 continuare
Parametrul Tipul de amplificator opera#ional sau comparator
ROB74 TLC2262 TLC2272 TLC2274 TLC2872
Factorul de rejec#ie a
modului comun, CMRR
55...80dB 75...88dB 70...75dB 75...80dB 70...75dB
Curentul de ie"ire 50mA 50mA 50mA 50mA
C"tigul n tensiune la
semnal mare, ao
20.000...1.000.000 80.000...200.000 15.000...35.000 25.000...50.000 15.000...35.000
Rezisten#a de ie"ire, r
o 75 220 130 130 140
Excursia tensiunii de ie"ire
(satura#ia)
10...13Vpt. R
S
2k 4,99V pt. 5V alim.
scade cu cre"terea Iout
4,99V pt. 5V alim.
scade cu cre"terea Iout
4,99V pt. 5V alim.
scade cu cre"terea Iout
0,01...4,99V pt. 5V
alim. surs! simpl!
Curentul de alimentare, I
CC
4,2...8mA 0,5mA 2,2...3mA 4,8...6mA 2,2...3mA
Produsul amplificare
band!, PAB
2MHz 0,73MHz 2,25MHz 2,25MHz 2,18MHz
Frecven#ele polilor f
p1
=2 Hz
f
p2
=30MHz
Viteza de varia#ie a ie"irii,
SR
6V/s pt. A=1 0,35...0,55 V/s 2,3...3,6 V/s 2,3...3,6 V/s 2,3...3,6 V/s
Descriere general! AO de nalt!
performan#!, JFET la
intrare, compensat
intern
AO dual, fabricat prin
proces LinCMOS, de
tipul rail-to-rail, zgomot
mic, compensat intern
n frecven#!
AO dual, fabricat prin
proces LinCMOS, de
tipul rail-to-rail, zgomot
mic, band! larg!,
compensat intern n
frecven#!
AO cvadruplu, fabricat
prin proces LinCMOS,
de tipul rail-to-rail,
zgomot mic, band!
larg!, compensat intern
n frecven#!
AO dual, fabricat
prin proces
LinCMOS, de tipul
rail-to-rail, zgomot
mic, band! larg!,
offset de tensiune
mic, compensat
intern n frecven#!
Model PSpice - NEW_TI.LIB NEW_TI.LIB NEW_TI.LIB NEW_TI.LIB
Anexe
85
Tabelul A4 continuare
Parametrul Tipul de amplificator opera#ional sau comparator
ROB115 ROB702 TCA520 ROB311 (LM311) M339/2901 (LM339)
Tensiunea maxim! de
alimentare
18V 21V ntre terminalele
de alimentare
22V 36V-surs! simpl!
18V-surs! dubl!
Tensiunea minim! de
alimentare
2V 2V-surs! simpl!
1-surs! dubl!
Puterea maxim! disipat!
intern
500mW-10p (metal) 500mW-8p (metal)
670mW-14p (plastic)
500mW-14p (plastic)
300mW-8p(plastic)
500mW-14p (plastic)
Tensiunea diferen#ial! de
intrare maxim!
15V 5V 6V 36V - 339
28V - 2901
Tensiunea individual! de
intrare maxim!*
15V +1,5...-6V -0,3V...+E
C
Tensiunea de offset la
intrare, U
IO
2...7,5mV 1,5...5mV 1...6mV 2...5mV
Curentul de offset la
intrare I
IO
70...250nA 0,5...2A 5...30nA 5...50nA
Curentul de polarizare a
intr!rilor, I
b
0,4...1,5A 2,5...7,5A 75...150nA 250nA
Factorul de rejec#ie a
surselor de alimentare,
SVRR
45...400V/V 90...300V/V
Rezisten#a de intrare, r
d 1M 10...32k 500k (PSpice) 2M (PSpice)
Capacitatea de intrare, Ci - -
Factorul de rejec#ie a
modului comun, CMRR
74...92dB 70...92dB 70...90dB -
Curentul de ie"ire 50mA valoare de vrf absorbit 8...12mA
debitat 0,13...0,2mA
absorbit 6...16mA
C"tigul n tensiune la
semnal mare, ao
10.000...30.000
(90dB)
2000...6000 25.000...50.000 50.000...200.000
Rezisten#a de ie"ire, r
o 75 200...600 60 (PSpice) 100k (PSpice)
Anexe
86
Tabelul A4 continuare
Parametrul Tipul de amplificator opera#ional sau comparator
ROB115 ROB702 TCA520 ROB311(LM311) M339/2901
Excursia tensiunii de ie"ire
(satura#ia)
5...5,3Vpt. R
S
=100k
3,5...4Vpt. R
S
=10k "i
+E
C
=12V, -E
C
=-6V
2,5...2,7Vpt. R
S
=100k
1,5...2Vpt. R
S
=10k "i
+E
C
=6V, -E
C
=-3V
-E
C
+0,1V...+E
C
-0,1V 250...400mV
tensiunea de
satura#ie
Curentul de alimentare, I
CC
5,5...10mA 5...6,7mA 0,65...1mA 0,8...2mA
Produsul amplificare
band!, PAB
15MHz la A=1 1MHz pt. C
C
=100pF
3MHz pt. C
C
=10pF
10MHz pt. C
C
=0pF
Frecven#ele polilor f
p1
= Hz, f!r! C
C
f
p2
=Hz, f!r! C
C
f
p3
=Hz, f!r! C
C
f
p1
=100Hz pt. C
C
=100pF
f
p1
=200Hz pt. C
C
=10pF
f
p2
=1MHz pt. C
C
=10pF
f
p1
=3kHz pt. C
C
=0pF
f
p2
=3MHz pt. C
C
=0pF
Viteza de varia#ie a ie"irii,
SR
70V/s pt. A=100
38V/s pt. A=10
18V/s pt. A=1
0,3V/s pt. C
C
=100pF
3V/s pt. C
C
=10pF
25V/s pt. C
C
=1pF
50V/s pt. C
C
=0pF
Timp de r!spuns - - 300ns
Descriere general! AO de vitez! mare,
timp de stabilire mic,
stabilitate n
temperatur!,
compensat extern
AO de band! larg!, de
precizie, compensat
extern
AO destinat aplica#iilor
de puteri "i tensiuni
reduse "i func#iei de
comparator, compensat
extern.
4 comparatoare,
ie"ire clas! A cu
colector n gol,
compatibilitate cu
circuitele TTL,
neprotejat la s.c. la
ie"ire
Model PSpice - - - LINEAR.LIB
TEX_INST.LIB
LINEAR.LIB
TEX_INST.LIB
Anexe
87
5.5 Anexa 5 - Circuite de anulare a offsetului (circuite de nul)
Tensiunea de decalaj de la ie"irea unui AO se poate compensa (anula) prin urm!toarele
metode:
a) Metode care permit realizarea compens!rii f!r! a influen#a circuitele interne ale AO:
introducerea unui dezechilibru ajustabil din exterior n circuitul de intrare al AO;
introducerea de generatoare de tensiune sau curent ajustabile n circuitul de intrare al AO;
compensarea automat!.
b) Metode de compensare prin care se intervine n etajul diferen#ial de intrare al AO:
utilizarea unui poten#iometru extern care ajusteaz! dezechilibrul dintre curen#ii prin cele dou!
jum!t!#i ale amplificatorului diferen#ial de intrare al AO.
In fig. A5-1, a "i b se prezint! schemele de compensare cu rezisten#$ ajustabil$ R
x
pentru
circuitul inversor, respectiv neinversor. Anularea tensiunii de ie"ire se datoreaz! c!derilor de
tensiune de pe R
x
, determinate de curen#ii de polarizare I
b
+
, respectiv I
b

.
Aplicnd metoda de analiz! bazat! pe modelul circuitului cu offset, tensiunea de ie"ire
pentru circuitul din fig. A5-1, a este:
U
R
R
U R I
R R
R R
I
o IO x b b
= + +
+
+
( )( ) 1
2
1
1 2
1 2
(A5.1)
In acelea"i condi#ii, pentru tensiunea de la ie"irea circuitului din fig. A5-1, b se g!se"te expresia:
U
R
R
U RI
R R
R R
R I
o IO b x b
= + +
+
+
+
( )[ ( ) ] 1
2
1
1 2
1 2
(A5.2a)
sau dac! #inem seama de faptul c! R R R =
1 2
"i c! I I I
IO b b
=
+
, tensiunea de ie"ire va fi:
U
R
R
U RI R I
o IO IO x b
= + +

( )( ) 1
2
1
(A5.2b)
AVANTAJE: simplitate "i comportare bun! n privin#a compens!rii derivelor termice ale
curen#ilor I
b
+
"i I
b

, dac! ace"ti curen#i variaz! cu temperatura aproximativ la fel (schema din fig.
A5-1, b);

DEZAVANTAJ: valoarea lui R
x
trebuie s! se schimbe pentru fiecare set de valori R
1
, R
2
.
In schemele din fig. A5-1, c, d "i e compensarea se ob#ine prin aplicarea unei tensiuni de
corec#ie de valoare foarte mic$ la intrarea f$r$ semnal. Aceast! tensiune mic! se ob#ine cu
ajutorul divizorului R
x
, R
y
din tensiunea U
x
, culeas! de pe cursorul poten#iometrului P. Rezisten#ele
R
x
"i R
y
trebuie s! se afle n rela#ia
R R
x y
. (A5.3)
Dac! se neglijeaz! c!derea de tensiune pe R
y
datorat! curentului I
b
+
"i se folose"te
aproximarea
R
R R
R
R
y
x y
y
x
+
, deoarece R
y
are valoare foarte mic! (aproximativ 100 fa#! de R
x
care
poate fi de ordinul 2M, de exemplu), tensiunea de ie"ire pentru u
i
=0 este:
U
R
R
U
R R
R R
I
R
R
U
o IO b
y
x
x
= +
+
+

( )[ ] 1
2
1
1 2
1 2
(A5.4)
In cazul configura#iei neinversoare din fig. A5-1, d n serie cu intrarea neinversoare se
conecteaz! rezistorul R R R =
1 2
n vederea reducerii efectului curen#ilor de polarizare numai la
acela al curentului de decalaj, rezultnd pentru tensiunea de ie"ire expresia:
Anexe
88
U
R
R
U RI
R
R
R
R
U
o IO IO
y
x
x
= + + ( )( ) 1
2
1
2
1
(A5.5)
Pentru circuitul repetor din fig. A5-1, e dac! se ndepline"te condi#ia R R
x
, tensiunea de
ie"ire de decalaj va fi:
U U RI
R
R
U
o IO IO
x
x
= + (A5.6)
Compensarea generatoarelor de eroare se poate face "i prin aplicarea unei tensiuni de
corec#ie de valoare foarte mic$ la intrarea cu semnal (fig. A5-1, f). Pentru tensiunea de ie"ire de
decalaj se g!se"te expresia:
U
R
R
U RI
R
R
U
o IO IO
x
x
= + + ( )( ) 1
2
1
(A5.7)
dac! se ndepline"te condi#ia R R
x

1
.
IMPORTANT: Circuitele de compensare a generatoarelor de eroare (offset) descrise mai
sus au avantajul comun c! sunt universale, putnd fi utilizate la toate amplificatoarele
opera"ionale.
Cele mai multe tipuri de AO au prevazut! posibilitatea de eliminare a efectelor de offset,
pentru o situa#ie particular! de func#ionare, prin conectarea unui poten#iometru ntre dou$ borne
suplimentare ale AO (fig. A5-2).
De exemplu la AO de tipul 741, cu ajutorul unui poten#iometru de 10k, conectat ntre cele
dou! borne numite offset null (cursorul poten#iometrului fiind conectat la tensiunea negativ! de
alimentare), se poate aduce la zero nivelul de c.c. de la ie"ire. Pentru acest lucru, AO trebuie s! se
afle n conexiunea particular! de utilizare "i intrarea s! fie pasivizat!. Dac! la intrare, n situa#ia
Fig. A5-1.
Anexe
89
normal! de func#ionare, este o surs! de c.c., atunci ea se nlocuie"te cu valoarea rezisten#ei sale
interne. In acest fel nivelul de c.c. al sursei nu se va confunda cu cel al offsetului.
Chiar dac! la un moment dat "i pentru o anumit! configura#ie particular!, circuitul de nul
elimin! efectele offsetului, poate exista o varia#ie n timp a offsetului, numit! drift, care poate
determina reapari#ia unei tensiuni de decalaj la ie"ire. Din acest motiv, periodic, trebuie s! se
verifice nivelul tensiunii de offset la ie"irea circuitului.
n tabelul A5 se prezint! valorile poten#iometrului P "i ale rezistorului R pentru cazuri
particulare de AO:
Tabelul A5
Tipul AO Schema din fig. A5-2 P R
A741, TCA520 a 10 k -
ROB101 b 100 k 1M
NE5534 c 100 k -
OP-07 c 200 k -
LF155, ROB74 c 10 k -
ROB115 d 50 k 50 k
n cazul AO care nu au borne speciale de anulare a offset-ului, eroarea de c.c. de offset se
corecteaz! cu una din schemele prezentate n fig. A5-1.
Fig. A5-2.
Anexe
5.6 Anexa 6 - Caracteristici BODE
Caracteristicile Bode reprezint! o metod! aproximativ! de trasare rapid! a caracteristicilor
de frecven#!, adic! a dependen#elor modulului "i fazei de frecven#a semnalului prelucrat. Metoda se
bazeaz! pe folosirea func#iei logaritmice, iar modulul "i faza se reprezint! n func#ie de logaritmul
frecven#ei.
Avantajul utiliz!rii logaritmiului func#iei de transfer se poate eviden#ia pe exemplul urm!tor.
Se presupune o func#ie de transfer de forma:
F j
K j j
j j j
n
( )
( )( )
( ) ( )( )=
+ +
+ +
1 1
1 1
1 3
2 4
(A6.1)
care poate fi scris sub forma polar! astfel:
F j
K
e A e
n
j arctg arctg arctg arctg n j
( )
( ) ( )
( ) ( )
( )
[ ] ( )


=
+ +
+ +
=
+
1 1
1 1
1
2
3
2
3
2
4
2
90
1 3 2 4
o
(A6.2)
unde A() reprezint! modulul sau amplitudinea lui F(j) iar () este unghiul de faz!
corespunz!tor. Aplicnd logaritmul n baza e rela#iei (A6.2) rezult!:
ln ( ) ln ( ) ln ( ) ( )
( )
F j A j e A j
j


= = + (A6.3)
unde
ln ( ) ln ln ( ) ln ( ) ln ln ( ) ln ( ) A K
n
= + + + + + + 1 1 1 1
1
2
3
2
2
2
4
2
(A6.4)
"i
( ) = + arctg arctg n arctg arctg
1 3 2 4
90
o
(A6.5)
Expresia (A6.4) poate fi exprimat! n dB dac! se nmul#e"te cu 20/2,3. Deoarece
ln lg ln , lg x x x = = 10 2 3 , lgx reprezentnd logaritmul n baza zece, rezult! c!
20 20 2 3 lg ( / , ) ln x x = .
Expresiile (A6.4) "i (A6.5) conduc la urm!toarele concluzii importante:
modulul total n dB al unei func"ii de transfer se determin! prin nsumarea algebric! a valorilor
modulelor n dB ale factorilor func"iei de transfer;
unghiul de faz! se determin! prin nsumarea algebric! a argumentelor fiec!rui factor al func"iei
de transfer.
5.6.% Caracteristicile Bode ale func#iilor de transfer uzuale
Func#iile de transfer mai des ntlnite sunt:
factori independen#i de frecven#!;
factori corespunz!tori unor zerouri sau poli simpli n origine;
factori liniari corespunz!tori unor zerouri simple;
factori liniari corespunz!tori unor poli simpli;
Pentru trasarea caracteristicilor asimptotice ale r!spunsului n frecven#! pentru ace"ti factori,
se consider! pentru frecven#! o scar! logaritmic! n lungul axei absciselor iar pentru modul n dB
sau unghiul de faz! n grade, o sacr! liniar! n lungul axei ordonatelor.
5.6.%.% Factori independen#i de frecven#$, K
Factorii independen#i de frecven#! reprezint! produsul tuturor termenilor independen#i de
frecven#! ai func#iei de transfer. Se reprezint! grafic pe baza rela#iei:
K K
db
= 20lg (A6.6)
Anexe
Pentru K pozitiv "i supraunitar, n fig.A6-1 se arat! modul de reprezentare grafic! a rela#iei
(A6.6):
5.6.%.2 Zerouri &i poli n origine, (j )
n
Semnul + se consider! pentru zerouri iar semnul - pentru poli. Litera n reprezint! ordinul
zeroului sau polului.
Calculnd logaritmul natural al acestor func#ii se ob#ine:
ln( ) ln j n j n
n

= 90
o
(A6.7)
Modulul n dB se scrie 20nlg iar unghiul de faz! este n90.
Caracteristica amplitudine-frecven#! este o dreapt! cu panta n20dB/dec, care intersecteaz!
axa absciselor n punctul =1. Panta de n20dB/dec a caracteristicii amplitudine-frecven#! s-a
determinat calculnd varia#ia a amplitudinii n dB pentru o varia#ie a frecven#ei de o decad!
(m!rire sau mic"orare a frecven#ei de 10 ori), ntre
1
"i
6
:

dB
dB dec = = = = 20 20 20 10 20
2 1
2
1
(lg lg ) lg lg /

(A6.8)
deoarece
6
/
1
=10 "i s-a considerat n=1.
Rela#ia (A6.7) arat! c! unghiul de faz! este independent de frecven#!, deci constant "i egal
cu n90.
Caracteristicile de frecven#! s-au reprezentat n fig.A6-2, cu linie ngro"at! fiind cele pentru
poli multipli.
Fig. A6-2. Caracteristicile de frecven"! pentru zerouri #i poli n origine, (j)
n
.
(a) caracteristica amplitudine-frecven"!; (b) caracteristica faz!-frecven"!.
a)
b)
Fig. A6-1. Caracteristicile de frecven"! ale unei constante (K>1).
(a) caracteristica amplitudine-frecven"!; (b) caracteristica faz!-frecven"!.
a)
b)
Anexe
5.6.%.3 Factori liniari corespunznd unor zerouri simple, %+j
%
Pentru
1
<<1, rezult!:
20 1 20 1 0
1
lg lg + = j dB (A6.9)
adic! pentru valori reduse ale frecven#ei semnalului, modulul r!mne practic 0dB.
Pentru valori mari ale frecven#ei semnalului, cnd
1
>>1,
20 1 20
1 1
lg lg + j (A6.10)
"i sunt de forma unui factor j
1
. Pentru frecven#e suficient de mari, panta caracteristicii de
frecven#! este de 20dB/dec. Dreapta cu panta de 20dB/dec reprezint! o asimptot! a caracteristicii
amplitudine-frecven#! "i intersecteaz! axa absciselor (0dB) n punctul n care
1
=1, adic! =1/
1
.
Punctul =1/
1
este denumit punct de frngere a caracteristicii iar frecven#a corespunz!toare
frecven#$ de frngere. Caracteristica asimptotic! amplitudine-frecven#! este format! din cele
dou! drepte care se ntlnesc n punctul =1/
1
, una n lungul axei de 0dB "i cealalt! de pant!
+20dB/dec (fig.A6-3).
Caracteristica logaritmic! (real!) amplitudine-frecven#! deviaz! fa#! de caracteristica
asimptotic! astfel: la o pulsa#ie egal! cu cea de frngere trece cu 3dB mai sus de dreptele
asimptotice, iar la pulsa#ii diferite cu o octav! de cea de frngere (frecven#e care reprezint! jum!tate,
respectiv dublul frecven#ei de frngere) devierea este de aproximativ 1dB. Aceste devia#ii se pot
calcula prin evaluarea modulelor n dB ale factorului (1+ j
1
) la pulsa#ia de frngere, la o pulsa#ie
pe jum!tate "i la o pulsa#ie dubl!:
la =1/
1
, 20 1 1 20 2 3 lg lg + = = j dB, corespunznd unei devia#ii de 3dB de la caracteristica
asimptotic!;
la =1/(2
1
), 20 1
1
2
20
5
4
0 969 lg lg , + = = j dB, corespunznd unei devia#ii de aproximativ 1dB
de la asimptot!;
la =2/
1
, 20 1 2 20 5 6 99 lg lg , + = = j dB.
Deoarece exprim!rile 20dB/dec "i 6dB/oct sunt echivalente, iar la pulsa#ia =2/
1
caracteristica are deja +6dB, rezult! c! devierea va fi 6,99-61dB.
Pentru a trasa caracteristica amplitudine frecven#! se determin! mai nti pulsa#ia de
frngere. Apoi se traseaz! spre domeniul frecven#elor nalte o dreapt! cu panta de +20dB/dec care
trece prin punctul de frngere "i din acela"i punct, spre frecven#e joase, o dreapt! n lungul axei de
0dB.
Unghiul de faz! corespunz!tor unui zero simplu are expresia:
Fig. A6-3. Caracteristicile de frecven"! pentru un factor de forma 1+j
1
.
(a) caracteristica amplitudine-frecven"!; (b) caracteristica faz!-frecven"!.
a)
b)
Anexe
= arctg
1
(A6.11)
Pentru pulsa#ia de frngere,
1
=1, ordonata curbei este de 45. Caracteristica faz!-frecven#!
reprezint! chiar func#ia arc tg care se poate trasa u"or utiliznd o curb! aproximativ! "i anume o
dreapt! care trece prin zero grade la o zecime din pulsa#ia de frngere "i prin 90 la o pulsa#ie de 10
ori ct cea de frngere.
Devia#ia maxim! a curbei fa#! de aceast! reprezentare asimptotic! este de numai 6 pentru
pulsa#ii dep!rtate cu o decad! de cea de frngere.
Pentru a trasa caracteristica faz!-frecven#! se fixeaz! mai nti pe caracteristic! punctul
corespunz!tor pulsa#iei de frngere =1/
1
"i un al doilea punct cu pulsa#ia mai mic! cu o decad!,

1
=1/(10
1
). Apoi se traseaz! un segment de dreapt! cu panta de +45/dec care ncepe n punctul
1
pn! atinge 90. Dup! aceea caracteristica prezint! un palier.
5.6.%.4 Factori liniari corespunznd unor poli simpli, %/(%+j
2
)
Caracteristicile de frecven#! pentru factorul corespunz!tor unui pol simplu sunt similare cu
cele pentru un factor corespunz!tor unui zero simplu, cu deosebirea c! primele sunt simetricele
ultimelor n raport cu axa absciselor, deoarece:
ln ln( )
1
1
1
2
2
+
= +
j
j

(A6.12)
In fig.A6-4 se prezint! caracteristicile de frecven#! pentru factorul corespunz!tor unui pol
simplu.
5.6.%.5 Zerouri sau poli de ordin superior
Caracteristicile de frecven#! ale unor factori de forma (1+j)
n
pot fi trasate generaliznd
rezultatele ob#inute anterior la subpunctele c) "i d). Astfel, panta caracteristicii amplitudine-
frecven#! corespunz!toare asimptotei de nalt! frecven#! va fi n20dB/decad!, n fiind ordinul
zeroului sau polului. Unghiul de faz! va fi n45 n dreptul pulsa#iei de frngere iar la frecven#e
mari va fi n90.
Fig. A6-4. Caracteristicile de frecven"! pentru un factor de forma 1/(1+j
2
).
(a) caracteristica amplitudine-frecven"!; (b) caracteristica faz!-frecven"!.
a)
b)
Bibliografie
Bibliografie
[BUL75] Bulucea, C. ".a.-Circuite integrate liniare, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1975.
[CIU91] Ciugudean, M. ".a. - Electronic! aplicat! cu CIA. Dimensionare, Editura de Vest,
Timi"oara, 1991
[CON93] Conant, R. - Engineering Circuit Analysis with Pspice and Probe, USA, 1993
[DAN94] D!nila, Th. "i Cupcea, N. - Amplificatoare Opera#ionale. Aplica#ii. Probleme rezolvate,
Editura Teora, Bucure"ti, 1994
[DRA85] Dr!gul!nescu, N. - Agenda radioelectronistului, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1985
[DRA90] Dr!gul!nescu, N. ".a. - A, B, C... Electronica n imagini. Componente pasive. Editura
Tehnic!, Bucure"ti, 1990
[GRA83] Gray, P. si Meyer, R. - Circuite Integrate Analogice. Analiz! "i proiectare, Traducere -
Edi#ia I, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1983
[GRA97] Gray, P. si Meyer, R. - Circuite Integrate Analogice. Analiz! "i proiectare, Traducere -
Edi#ia a III-a, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1997
[ICC87] *** - Catalog ICCE, Bucure"ti, 1987 (extras)
[KAR98] Karki, J. - Understanding Operational Amplifier Specifications, Texas Instruments, 1998
[MAN83] Manolescu, A. ".a. - Circuite Integrate Liniare, Editura Didactic! "i Pedagogic!, Bucure"ti,
1983
[MAN87] Manolescu, A.M. "i Manolescu, A. - Circuite Integrate Liniare. Culegere de probleme,
Editura %tiin#ific! "i Enciclopedic!, Bucure"ti, 1987
[NIL93] Nilsson, J.W. and Riedel, S.A. - Introduction to PSpice, Addison-Wesley Publishing
Company, USA,1993
[PAN97] Pan!, Gh. - Circuite integrate analogice - curs, Universitatea Transilvania Bra"ov, 1997
[RAP83] Rpeanu, R. ".a.- Circuite Integrate Analogice - Catalog, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1983
[SER94] %erban, Gh. ".a. - SPICE - Simularea circuitelor analogice - nou! er! n inginerie, Editura
Militar!, Bucure"ti, 1994
[SIM86] Simion, E. ".a. - Montaje electronice cu circuite integrate analogice, Editura Dacia, Cluj-
Napoca, 1986
[TIN94] *** - Operational Amplifiers and Comparators Data Book, Texas Instruments, 1994.
[TUD96] Tudor, M. - SPICE, Editura Teora, Bucure"ti, 1996

S-ar putea să vă placă și