P. 1
Calitatea Partilor in Procesul Civil

Calitatea Partilor in Procesul Civil

|Views: 71|Likes:
Published by Ionut_av_ionut

More info:

Published by: Ionut_av_ionut on Feb 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/03/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA „DANUBIUS” DIN GALAŢI FACULTATEA DE DREPT

LUCRARE DE LICENŢĂ
DISCIPLINA: CLINICĂ JURIDICĂ

ÎNDRUMĂTOR ŞTIINŢIFIC, Conf.univ.dr.Ana Călin

ABSOLVENT, Puşcaşu G. Mădălin

-2009-

5

UNIVERSITATEA „DANUBIUS” DIN GALAŢI FACULTATEA DE DREPT

CALITATEA PĂRŢILOR IN PROCESUL CIVIL

ÎNDRUMĂTOR ŞTIINŢIFIC, Conf.univ.dr.Ana Călin

ABSOLVENT, Puşcaşu G. Mădălin

-2009-

5

2. 1. 1. Noţiunea de parte în proces.1. Abuzul de drept procedural. Abuzul de drept procedural. Capacitaea procesuală. Capitolul III Drepturile şi îndatoririle procersuale ale părţilor.3.2.1. Indatoririle procedurale ale părţilor.1. Precizări introductive.2. 3.1. Intervenţia voluntară principială. . 4.1 Consideraţii introductive. 2. Enumerarea drepturilor procedurale ale părţilor.2. 1. Capitolul IV Participarea terţilor la judecată.Felurile intervenţiei voluntare.2. Calitatea procesuală . Efectele coparticipării procesuale. Coparticiparea procesuală.2. Capitolul II Reclamantul şi pârâtul. 1.4. 2. 4. Reclamantul şi pârâtul. Intervenţia voluntară accesorie.2. Interesul. 4. 4. 1.PLANUL LUCRĂRII Capitolul I Consideraţii generale 1. Coparticiparea procesuală 2.2.2.2.1. Noţiunea. 1. 2.2. Chemarea în judecată a altor persoane. 3.2. Noţiunea şi clasificarea coparticipării procesuale.3.2. 4.1. Chemarea în garanţiei. Condiţiile necesare pentru a fi parte în proces.5.2.3.4. 4. Formularea unei pretenţii.2. Intervenţia voluntară. 3.2. 4.3.2.

2. 5.3. Particularităţi privind reprezentarea prin avocat.Capitolul V Reprezentarea părţilor în procesul civil. Bibliografie Curpins . Reprezentarea persoanelor fizice prin mandatar care nu este avocat.1.4. 5. 5. 5. Reprezentarea persoanelor juridice. Participarea procurorului la procesul civil.5. Consideraţii introductive. 5.

de proteguire a drepturilor civile. calitatea procesuală . acţiunea civilă era cunoscută ca jus persequendi indicio quod sibi debetur (dreptul de a urmări în justiţie ceea ce ţi se datorează). de a cere instanţei judecătoreşti recunoaşterea unui drept subiectiv preexistent. sau să fie desbăgubit. Cu toate acestea. Pentru ca acţiunea în justiţie să fie întemeiată. justificarea unui interes. şi anume : capacitatea procesuală(de folosinţă) . pentru că fără acţiune civilă nu poate exista proces civil.1. cele mai importante fiind de ordin educativ. fie încetarea piedicilor puse în exercitarea dreptului său de către o persoană. Nu se poate vorbi de existenţa unui proces civil fără instanţa de judecată şi fără părţi( în trecut se folosea frecvent denumirea de părţi litigante. care sunt multiple şi variate. iar litigiul . Noţiunea de parte în proces Acţiunea civilă în justiţie este definită în doctrina noastră. practică. ori constituirea unei situaţii juridice noi. Ea constituie principalul factor al procesului. Acţiunea civilă nu reprezintă unica formă de garantare a exercitării depline a drepturilor cetăţeneşti. însă această terminologie este pe cale să dispară din vocabularul juridic curent). este nevoie de îndeplinirea unor condiţii generale şi uneori speciale de admisibilitate. sau să fie ocrotite anumite interese prevăzute de lege. prevăzută de lege în favoarea titularului unui drept subiectiv. Condiţiile generale sunt în număr de patru. cu alte mijloace. existenţa unui drept .CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE 1. cu ajutorul căruia să fie apărate drepturile civile încălcate. acţiunea civilă reprezintă cel mai eficace mijloc pentru apărarea drepturilor civile încălcate. pentru că apărarea şi ocrotirea acestora se realizează şi pe alte căi. La romani. ca modalitatea concretă.

Editura All-Beck. intimat. înţelegem aptitudinea părţilor de a sta în proces ca reclamant sau pârât1 într-o cauză concretă ce o deosebeşte de capacitatea procesuală ce se determină în raport de o anumită categorie de personae. revizuent sau parte civilă dacă este vorba de un proces penal) şi calitate procesuală pasivă (pârât.Volumul I. Editura All-Beck. Dovada ambelor calităţi. se are în vedere modul de participare a părţilor în proces.contestator. prin calitate procesuală . prin părţi în procesul civil se desemnează persoanele fizice sau juridice care au un litigiu cu privire la un drept subiectiv civil dedus judecăţii sau la o situaţie juridică pentru a cărei realizare calea judecăţii este 1 2 Gabriel Boroi.200. 2001. caz în care legea obligă pe reprezentant să arate în cuprinsul cererii de chemare în judecată calitatea de reprezentant indicând actul care îi conferă această calitate.în a doua accepţiune. pag. de a fi reclamant sau pârât într-un anume proces care se judecă. activă şi pasivă cade în sarcina celui ce formulează cererea de chemare în judecată. în calitate de reprezentant. se au în vedere părţile ce figurează în proces.279. astfel: . ca subiecte care participă direct la activitatea de judecată. În literatura de specialitate. când sesizarea instanţei se face de însuşi titularul dreptului dedus judecăţii2 sau în numele altuia.contencios presupune cel puţin două părţi cu interese contrarii şi anume una care formulează o pretenţie . acţiune în care trebuie enunţate toate împrejurările de fapt şi de drept care dovedesc dreptul de a-l acţiona în judecată. care pot avea calitate procesuală activă (reclamant. . Codul de procedură civilă. nu în concret. şi în caz de nevoie să ataşeze înscrisul care dovedeşte calitatea procesuală de a participa în proces. în literatura juridică i se conferă mai multe accepţiuni.reclamantul şi alta împotriva căreia se formulează pretenţia pârâtul. Din punct de vedere procesual. 5 .într-o primă accepţiune. parte responsabilă civilmente dacă este vorba de un proces penal). Tratat de Drept Procesual Civil. Comentat şi adnotat. care pot participa în nume propriu. Ioan Leş. inculpat. Conceptului de calitate procesuală.

hotărârea ce se va pronunţa neputând să le aducă nici un folos practic. persoanele chemate înaintea instanţei pentru dezlegarea cererii respective. Este necesar să se facă o distincţie netă între părţile din proces şi terţii faţă de procesul respectiv. o persoană care nu a fost parte în proces va invoca inopozabilitatea hotărârii pronunţate sau se va adresa procurorului. (art. dar nici să le lezeze drepturile şi interesele lor legitime ceea ce înseamnă că puterea de lucru judecat se referă numai la părţile din proces. precum şi.obligatorie şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii judecătoreşti ce urmează a se pronunţa ori care a fost pronunţată. prin parte vom înţelege persoana care se adresează instanţei cu o cerere prin care nu se urmăreşte stabilirea unui drept potrivnic faţă de altcineva.582-592 din noul Cod francez de procedură civilă). părţilor le revin anumite drepturi şi îndatoriri procesuale. dacă este cazul. Important de reţinut este şi faptul că eventualele căi de atac împotriva hotărârii judecătoreşti nu sunt la îndemâna terţilor. Dacă va fi cazul. întrucât procedura necontencioasă exclude existenţa unui conflict de interese. în sistemul nostru procesual terţii nu pot recurge la nici una dintre căile de atac. aceştia putând fi supuşi unor sancţiuni civile (despăgubiri către partea prejudiciată.chiar dacă uneori şi aceştia din urmă participă în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege. în cazul unei astfel de proceduri. care reglementează o cale de atac ce nu poate fi exercitată de către părţi. plata unor amenzi civile) sau chiar pot fi urmăriţi penal. De asemenea. la activitatea judiciară generată de conflictul de interese dintre părţi. dar există şi o serie de acte de procedură care presupun concursul unor terţi. precum şi . Terţii nu sunt însă interesaţi de soluţia pe care o va da instanţa de judecată în litigiul dintre părţi. Această definiţie nu vizează decât procedura contencioasă. ci acestea pot fi exercitate numai de părţi sau de procuror. ci numai de către terţi. 6 . cele mai multe acte de procedură şi termene procedurale privesc numai pe părţi. în cazurile indicate anume de lege. solicitând acestuia să exercite calea de atac. aşa încât . Spre deosebire de legislaţia franceză.

alin. 7 . care a fost înlocuită cu o denumire inspirată din dreptul francez. art. în sensul că acoperă atât ipoteza în care procesul civil se află în faza judecăţii. în care cel ce supune prtenţia judecăţii se numeşte”demandeur”. o accepţiune foarte largă. iar orice alte persoane străine de pretenţiile formulate urmează a fi incluse în categoria terţilor.2913. 2 Codul de procedură civilă. părţle se numesc. fie din iniţiativa lor. În plus. părţile fiind persoanele care recurg la diversele forme concrete ce alcătuiesc acţiunea civilă. apelant şi intimat la judecata în apel(pentru desemnarea părţii împotriva căreia se declară apel. respectiv împotriva cărora acestea sunt exercitate. Codul de procedură civilă utilizează termenul de intimat în art. Însă. distincţia între părţi şi terţi este de ordin strict formal.24 Cod de procedură civilă. delimitarea iniţială între părţi şi terţi poate fi modificată de ivirea unor împrejurări susceptibile a se produce în cursul unui proces civil şi care antrenează o transmisiune a calităţii procesuale active sau pasive. - reclamant şi pârât la judecata în primă instanţă1. indiferent că este vorba de o judecată în primă instanţă sau de o judecată într-o cale de atac. Sunt însă şi situaţii în care delimitarea dintre părţi şi terţi ridică unele probleme. dobândind şi ele caliatea de parte în proces. însă pentru a se evita o posibilă confuzie. art. alin 2.288. având în vedere că noţiunii de reprezentare în justiţie i se conferă. ceea ce conduce la atribuirea calităţii de parte în proces unor persoane care doar sunt considerate a fi fost reprezentate în procesul respectiv.1 şi art.288 alin. întrebuinţează în mod expres noţiunea de intimat pentru a desemna partea care 1 În vechiul drept român. precum şi de cererile incidentale prin care terţe persoane sunt introduse în procesul deja existent.12 şi art.308. - recurent şi intimat în recurs(art.291. art. cât şi aceea când procesul civil se găseşte în faza executării silite.288.308 alin. 3 Codul de procedură civilă. în anumite cazuri. s-a renunţat la această denumire. în cadrul fazelor şi etapelor procesului civil. iar partea împotriva căreia sde formulează pretenţia se numeşte „defendeur”. fie din iniţiativa reclamantului sau a pârâtului.291. părţile poartă denumiri specifice.1 şi art. alin.Aparent. Noţiunea de parte în proces este generică. 4 Codul de procedură civilă. reclamantul se numea „ pârâş” . Astfel.

287. precizându-se că afirmarea unui drept constituie o condiţie ce trebuie îndeplinită numai pentru exercitarea acţiunii.Leş.109 Cod Procedură civilă4. uneori sunt reţinute doar două condiţii pentru ca o persoană să devină parte în proces şi anume capacitatea procesuală şi calitatea procesuală1. Stoenescu. civile. Bucureşti.70 şi urm. întrucât noţiunea de parte în procesul civil ar avea un caracter strict procesual şi. Stoenescu şi S Zilberstein. 1982. 3 I. 1983. precum şi calitatea procesuală2. deci partea care este chemată să se apere la judecată în recurs). are capacitatea procesuală. Consideraţii introductive În literatura de specialitate nu există un punct de vedere unitar în ceea ce priveşte condiţiile care trebuie îndeplinite pentru ca o persoană fizică sau juridică să fie parte într-un proces civil. Editura Naţional. Condiţiile necesare pentru a fi parte în proces 1. nu este necesar pentru a deveni parte în proces ca o persoană să fie titularul unui drept subiectiv sau al unei obligaţii care formează conţinutul unui raport juridic sustanţial3. justifică un interes. ca atare. Procesul civil în RPR. Stoenescu şi S.1957. 1.2. - contestator şi intimat într-o contestaţie în anulare. 1983. nota 44. Participarea părţilor în procesul civil. arătându-se că art. Această din urmă opinie a fost criticată. Drept Procesual Civil. deci dacă pretinde un drept. creditor şi debitor în cazul executării silite. se susţine că sunt necesare numai trei condiţii pentru ca o persoană să fie parte în proces(capacitatea procesuală..2. Teoria Generală. Bucureşti. I. Astfel. Editura Dacia.41 Cod procedură civilă.poate să depună întâmpinare la cererea de recurs. Alţi autori consideră că o persoană poate deveni parte în proces dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile necesare exercitării acţiunii civile. 4 I. p.. Cluj Napoca. p. 1 2 A. Drept Procesual Civil. ar avea în vedere o persoană care înţelege să pretindă un drept ca titular. Teoria Generală. 8 . p. Zilberstein. calitatea procesuală şi interesul).1.11 şi urm.Hilsenrad. astfel cum dispune şi art. Editura Naţional. revizuent şi intimat la judecata unei cereri de revizuire. Bucureşti. Într-o a treia concepţie.

nu prevede cerinţa ca persoana ce are folosinţa drepturilor civile să pretindă un drept pentru a deveni parte în proces şi nici nu se poate spune că o asemenea cerinţă ar rezulta implicit. iar nu celui care l-a dedus judecăţii. Art. orice persoană care are folosinţa drepturilor civile poate să fie parte în judecată. este aşezat de leguitor în capitolul intitulat .41.1. oricine pretinde un drept împotriva altei persoane trebuie să facă o cerere înaintea instanţei competente. mai mult chiar.În ceea ce ne priveşte. alin. prin introducerea cererii de chemare în judecată. pentru ca o persoană să devină reclamant. instanţa a pronunţat o hotărâre 1 2 Codul de Procedură Civilă. de vreme ce au fost puse în mişcare unele forme concrete ce alcătuiesc acţiunea civilă. având posibilitatea de a nu se prezenta deloc înaintea instanţei sau de a recunoaşte pretenţia formulată împotriva sa.1 Cod Procedură civilă. Codul de Procedură Civilă. nu poate fi utilizat ca argument pentru stabilirea unei condiţii ce ar trebui îndeplinită de toate părţile din proces. Mai exact. în sensul de a se afirma un drept subiectiv civil sau de a se solicita realizarea unei situaţii protejate de lege.1 Cod procedură civilă1 conform căruia. Nici art. după cum se desprinde cu claritate. dispoziţia reprodusă se referă la capacitatea procesuală de folosinţă. art. ”Folosinţa şi exerciţiul drepturilor procedurale”. întrucât s-ar putea ajunge la identificarea condiţiei afirmării unui drept cu cea a capacităţii procesuale. ceea ce înseamnă că textul vizează o altă condiţie pentru ca o persoană să devină parte în proces şi anume capacitatea procesuală. care. trebuie să pretindă că dreptul ce formează obiectul cererii de chemare în judecată îi aparţine lui. 9 .109 Cod procedură civilă2 potrivit căruia. 41 alin. Art. persoana chemată în judecată nu a devenit parte în proces. pentru a deveni parte în proces. art. cerinţa formulării unei pretenţii. întrucât el nu este obligat să se apere împotriva pretenţiei reclamantului.109. Aşadar. 41 alin. pentru această ipoteză. este necesară numai pentru ca o persoană să pornească un proces civil. cu alte cuvinte. apreciem critica respectivă ca fiind numai parţial întemeiată. deoarece acesta are în vedere declanşarea procesului civil. nu este altceva decât aplicarea pe plan procesual a capacităţii civile de folosinţă. Ar fi însă logic să se afimre că. Este dificil de admis că şi pârâtul.

însă vom adăuga faptul că nu este necesară verificarea de către instanţa de judecată a unei astfel de condiţii pentru fiecare parte din proces.prin care s-a admis cererea de chemare în judecată. ceea ce înseamnă că o persoană nu poate deveni parte în proces dacă nu a fost în mişcare acţiunea civilă. ci numai apără acea parte în favoarea căreia a intervenit. în principiu.57 Cod procedură civilă nu este obligată să afirme că dreptul în litigiu îi aparţine şi cu toate acestea ea va deveni parte în proces printre altele şi pentru a i se face opozabilă hotărârea ce se va pronunţa. chematul în garanţie are poziţia procesuală de pârât în cererea prin care a fost introdus în proces. În consecinţă. alături de interes. al celui chemat în judecată sau al celui indicat ca titular al dreptului real). urmând a viza pretenţia deja formulată. să tăgăduiască susţinerile pârâtului. Editura Servo-Sat. iar dacă va fi cazul. În schimb. iar pentru declanşarea acţiunii civile este necesar să se introducă o cerere de chemare în judecată. verificarea condiţiei afirmării unui drept. intervenientul voluntar accesoriu nu pretinde nimic pentru sine.212 . prin care să se formuleze o pretenţie. aşa încât şi pentru acesta sunt valabile afirmaţiile de mai sus. cel arătat ca titular al dreptului real care formează obiectul judecăţii poate să nu se înfăţişeze în instanţă sau. Arad. calitate procesuală şi capaciate procesuală. dacă se prezintă. 10 . intervenientul voluntar principal pretinde că este titularul unui drept subiectiv civil (fapt posibil. vol. dar nu necesar şi în cazul pârâtului. însă chiar şi în această situaţie va deveni parte în porces. vom reţine şi formularea unei pretenţii ca o condiţie pentru a fi parte în proces. Nici în cazul altor părţi din proces nu se impune . Redând aceeaşi idee într-o altă exprimare. vom spune că o persoană poate deveni parte în proces dacă supune judecăţii o pretenţie sau dacă solicită pentru sine ori chiar pentru o altă parte din proces pretenţia deja dedusă judecăţii sau dacă împotriva ei este formulată o pretenţie. hotărârea va putea fi executată silită1. fiind suficientă îndeplinirea cerinţei respective în persoana reclamantului. Spre exemplu. activiatea procesuală a celorlalte părţi. p. Totuşi părţile reprezintă unul din elementele acţiunii civile. 1 Ioan Deleanu. Tratat de Proceduă Civilă. 2000.III. persoana chemată în judecată în condiţiile prevăzute de art. referitoare la dobândirea calităţii de pârât.

de ordin material şi juridic. adică numai potrivit scopului economic şi social în vederea căruia este recunoscut de lege.Astfel. deci este supus unui termen suspensiv sau unei condiţii suspensive. Formularea unei pretenţii Pentru declanşarea oricărui proces civil este necesar să se formuleze o pretenţie. titularul poate solicita anumite măsuri de asigurare ori conservare sau poate proceda la o asigurare a dovezilor. uneori. după caz. În legătură cu această din urmă cerinţă. - să fie exercitat cu bună credinţă. se impun unele precizări. Cerinţa se referă la ipotezele în care se solicită instanţei realizarea dreptului. pentru exercitarea acţiunii civile şi implicit. art. - să fie recunoscut şi ocrotit de lege.2. În cazurile expres prevăzute de lege.1. în cazul în care dreptul subiectiv civil nu este actual. deşi în cele mai multe cazuri prin punerea în mişcare a acţiunii civile se urmăreşte să se obţină protecţia judiciară (recunoaşterea sau. precum şi în limitele sale interne. Se admite că.109 Codprocedură civilă dispune că oricine pretinde un drept împotriva unei alte persoane trebuie să facă o cerere înaintea instanţei competente. se poate introduce o acţiune preventivă. în cazul acţiunilor posesorii). se solicită protecţia judiciară a unei situaţii juridice pentru a cărei realizare calea judecăţii este obligatorie (de exemplu. care nu îl va prejudicia cu nimic pe debitor. este necesar ca o persoană să pretindă(să afirme) un drept subiectiv civil sau să se prevaleze de o situaţie juridică pentru a cărei realizare calea judecăţii este obligatorie. pentru a se bucura de protecţia judiciară. pentru a fi parte în proces. să fie actual. De asemenea.2. realizarea ) a unui drept subiectiv civil. Este însă de reţinut că. să fie exerciat în limitele sale externe. dreptul subiectiv civil trebuie să întrunească anumite cerinţe. nu şi atunci când se cere să se constate existenţa dreptului în starea în care se găseşte. deci să supună judecăţii o pretenţie. deoarece hotărârea obţinută se va putea 11 . Aşadar.

3. Existenţa dreptului subiectiv civil pretins (sau după caz. Prima cerinţă. cererea pentru executarea la termen a unor obligaţii ori de câte ori va aprecia că cererea este îndreptăţită pentru a preîntâmpina reclamantului o pagubă însemnată pe care acesta ar suferi-o dacă ar aştepta împlinirea termenului. În doctrină se arată că interesul trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: să fie legitim. enunţată uneori sub forma de „interes legitim juridiceşte proteguit”. este necesar să se dezbată fondul pretenţiei. la împlinirea termenului de locaţiune. preşedintele instanţei poate încuviinţa. ci mai îndeosebi temeinicia sau netemeinicia pretenţiei formulate. Interesul Prin interes se înţelege folosul practic urmărit de cel ce a pus în mişcare acţiunea civilă. în sensul că partea s-ar expune 12 . să fie născut şi actual. vizează mai puţin exerciţiul dreptului la acţiune. condiţia de exercitare a acţiunii civile în discuţie nu vizează însăşi existenţa dreptului subiectiv. respectiv oricare din formele procedurale ce intră în conţinutul acesteia. să fie personal şi direct. Interesul poate să fie material.110 Cod procedură civilă cererea pentru predarea unui imobil.pune în executare numai după ce dreptul subiectiv a devenit actual. potrivit art. pentru a afla dacă un interes este sau nu în conflict cu legea. deoarece. vom înţelege prin această cerinţă faptul că interesul trebuie să fie în legătură cu pretenţia formulată deci cu dreptul subiectiv civil afirmat ori cu situaţia juridică legală pentru a cărei realizare calea judecăţii este obligatorie. Tocmai de aceea. Astfel. ci numai formularea unei pretenţii. poate fi făcută chiar înainte de împlinirea acestui termen.2. precum şi îndeplinirea cerinţelor menţionate mai sus se stabilesc de către instanţă. Interesul trebuie să fie născut şi actual. înainte de împlinirea termenului. la sfârşitul judecăţii. executarea la termen a unei obligaţii obligaţii alimentare sau a altei prestaţii periodice poate fi cerută înainte de termen. juridic. dar şi moral. 1. Aşadar. după dezbateri contradictorii. a situaţiei juridice afirmate). deci să existe în momentul în care se exercită dreptul la acţiune (o componentă a acestuia).

. Editura All-Beck. a nulităţii decurgând de neînmânarea citaţiei părţii adverse cu cel puţin 5 zile înainte de termenul de judecată2. 1 2 Ioan Leş. Constantin Crişu. În celelalte cazuri. Capaciatea procesuală de folosinţă constă în aptitudinea unei persoane de a avea drepturi şi obligaţii pe plan procesual. Bucureşti. Această cerinţă există şi atunci când forma procedurală nu este promovată de titularul dreptului. ci de alte persoane sau organe cărora legea le recunoaşte legitimarea procesuală.190 şi urm. 13 . iar nu pe altcineva.111 Cod procedură civilă).4. deşi acesta este solvabil etc. cererea prin care creditorul urmăreşte aducerea unor bunuri în patrimoniul debitorului său.110 C. Tratat de Drept Procesual Civil. cererea va fi respinsă ca lipsită de interes. pag. 2001.235 Cod procedură civilă ).245 şi urm.Editura Argessis 2001. ori în caz de asigurare a dovezilor(art. întrucât folosul se produce asupra titularului. Ghidul Juristului. Sunt numeroase exemple în practică în care forma procedurală a fost respinsă ca lipsită de interes. invocarea. absolută şi peremptorie. exercitarea recursului de către partea care a câştigat procesul. Această cerinţă trebuie să se verifice şi în cazurile prevăzute de art. introducerea unei contestaţii în anulare pe motiv că partea adversă nu a fost legal citată la termenul când a avut loc judecata.2. Excepţia lipsei de interes este o excepţie de fond. Capacitatea procesuală Capacitatea procesuală reprezintă aplicarea pe plan procesual a capacităţii civile. p. existând posibilitatea reiterării ei în momentul în care interesul va fi născut şi actual. cererea va fi respinsă ca prematură1. de partea care a fost legal citată. în sensul că folosul practic trebuie săl vizeze pe cel care recurge la forma procedurală.la un prejudiciu numai dacă nu ar recurge în acel moment la acţiune (la forma concretă de manifestare a acţiunii). precum şi în ipoteza cererilor în constatare(art. 1. Dacă interesul nu este născut şi actual. fără a mai fi cercetată în fond. Interesul trebuie să fie personal şi direct.procedură civilă.

nr. În cazul persoanelor fizice. Aceştia nu stau personal în proces.16. pag. însă. capacitatea procesuală de folosinţă poate fi limitată. prin punere sub interdicţie judecătorească. la data actului de dispoziţie. ci prin reprezentanţii lor legali (părinţi.17.9/2005. în cazurile şi în condiţiile expres prevăzute de lege. în sensul că persoana juridică nu poate avea decât acele drepturi şi nu îşi poate asuma (prin acte juridice) decât acele obligaţii care corespund scopului ei.În cazul persoanelor fizice. ori să aibă numai o capaciate de exerciţiu restrânsă. prin moarte. dobândeşte capacitatea deplină de exerciţiu. după caz. Capacitatea procesuală de exerciţiu constă în aptitudinea unei persoane de a-şi valorifica singură drepturile procedurale şi de a-şi îndeplini singură obligaţiile procedurale. Nimeni nu poate fi lipsit total de această capacitate. divizare totală sau dizolvare ( în acest ultim caz. prin căsătorie. deci de a sta în judecată. capacitatea de folosinţă începe la naşterea lor şi încetează la moartea lor1. 14 . iar pentru persoanele juridice care nu sunt supuse înregistrării. 42 Cod procedură civilă se referă la instituţiile reprezentării. În cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege. ori la data îndeplinirii oricărei alte cerinţe prevăzute de lege. asistării şi autorizării. Minora de 16 sau de 15 ani. definitiv sau temporar. prin comasare. o persoană poate fi lipsită total de capacitate de exerciţiu. Conţinutul capacităţii de folosinţă a persoanelor juridice este dominat de principiul specialităţii de folosinţă. Capacitatea procesuală de folosinţă a persoanelor juridice se foloseşte la data înregistrării. 1 Revista Dreptul. Art. capacitatea de exerciţiu deplină se dobândeşte la împlinirea vârstei de 18 ani. la data autorizării. persoana juridică încetează la data încheierii operaţiunilor de lichidare). Încetarea capacităţii de folosinţă a persoanei juridice are loc la data încetării persoanei juridice însăşi. Încetarea capacităţii de exerciţiu depline are loc. tutore sau curator după caz). după caz. Reprezentarea intervine în cazul persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu (minorii sub 14 ani şi cei puşi sub interdicţie judecătorească). ori în situaţia anulării căsătoriei înainte ca femeia să fi împlinit 18 ani.

Asistarea intervine în cazul persoanelor cu capaciate de exerciţiu restrânsă( minorii între 14-18 ani). În cazul în care partea cu capacitate de exerciţiu restrânsă nu are ocrotitor legal şi există urgenţă. Autorizarea intervine în cazul în care reprezentantul legal al celui lipsit de capacitate de exerciţiu sau minorul cu capacitate de exerciţiu restrânsă şi ocrotitorul legal care îl asistă efectuează acte procedurale de dispoziţie. vol. actele făcute de aceste organe. instanţa va numi un curator special şi atunci când există contrarietate de interese între cel cu capacitate de exerciţiu restrânsă şi cel ce îl asistă (ocrotitorul legal)1. dar asistaţi. În cazul persoanelor juridice. în procesele de ieşire din indiviziune în care figurează printre părţi. la cererea părţii interesate. instanţa va numi un curator şi atunci când există contrarietate de interese între reprezentant şi reprezentat (de exemplu. Tratat de Procedură Civilă. în limitele puterilor ce le-au fost conferite.Potrivit art. instanţa va numi un curator special. autoritatea tutelară. Persoana juridică îşi exercită drepturile şi îşi îndeplineşte obligaţiile prin organele sale.44 alin. 2000. De asemenea.67 şi urm. instanţa . 1 Ioan Deleanu. capacitatea de exerciţiu se dobândeşte.III. alături de minor. rprezentarea se transformă în asistare. fiind actele persoanei juridice însăşi. de regulă. p.Aceştia vor fi citaţi şi vor sta personal în proces. la cererea celui interesat. în temeiul legii. Dacă minorul împlineşte în cursul procesului vârsta de 14 ani. 15 . Editura Servo-Sat. Arad. iar în acest scop părinţii sau tutorele vor trebui citaţi. va numi un curator special. În litigiile ce izvorăsc din contractul de muncă. se citează numai minorul personal şi tot el efectuează exclusiv actele de procedură. De asemenea. care vor semna alături de minori cererile adresate instanţei.1 Cod procedură civilă când cel lipsit de capacitate de exerciţiu nu are reprezentant legal şi există urgenţă în soluţionarea cauzei. unul sau ambii părinţi ai acestuia). astfel încât minorul va fi citat personal. de părinţi sau tutore. Pentru aceste acte este necesară autorizarea specială a organului competent. care să îl reprezinte pe incapabil până la numirea reprezentantului legal. după caz. de la data înfiinţării lor şi sfârşeşte o dată cu încetarea persoanei juridice.

care are interesul să se pronunţe o hotărâre valabilă. în cazul cererilor personale. chiar şi de către adversar. prin indicarea obiectului cererii şi a motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiază pretenţia sa. calitatea procesuală activă aparţine celui ce se poate prevala de acest interes. După ce a fost sesizată. de reprezentantul sau ocrotirotul legal. Reclamantul. dacă acest lucru este posibil (de regulă. 1. cât şi pe cea pasivă. dacă au organe proprii de conducere.2 Cod procedură civilă. Dacă lipsurile nu se împlinesc în termenul acordat de instanţă. precum şi între persoana pârâtului şi cel care este subiect pasiv (este obligat în) raportul juridic dedus judecăţii (calitate procesuală pasivă). Actele de procedură făcute de o persoană fără capacitate de folosinţă sunt nule. potrivit căreia asociaţiile sau societăţile care nu au personalitate juridică pot sta în judecată ca pârâte. 16 . fiind cel care porneşte acţiunea. iar în cazul cererilor reale numai dacă se invocă lipsa calităţii procesuale pasive). Excepţia lipsei de exerciţiu va putea fi invocată în orice stare a pricinii. fie în cadrul dezbaterilor asupra fondului dreptului (de exemplu dacă se invocă excepţia lipsei calităţii procesuale active în cazul cererilor reale). fie înainte de începerea dezbaterilor. Calitatea procesuală Calitatea procesuală presupune existenţa unei identităţi între persoana reclamantului şi cel care este titularul dreptului afirmat (calitate procesuală activă).Instanţa însă va putea acorda un termen pentru împlinirea lipsurilor.Vom mai reţine şi prevederea înscrisă în art.5. iar calitatea procesuală pasivă aparţine celui faţă de care se poate realiza interesul respectiv. iar actele vor putea fi confirmate. trebuie să justifice atât calitatea procesuală activă. total sau parţial. În cazul situaţiilor pentru a căror realizare calea justiţiei este obligatorie. absolută şi peremptorie. Actele de procedură îndeplinite de cel care nu are exerciţiul drepturilor procedurale sunt anulabile.2. instanţa trebuie să verifice atât calitatea procesuală activă. cererea se va anula. Excepţia lipsei capacităţii de folosinţă este o excepţie de fond.41 alin. cât şi calitatea procesuală pasivă.

Transmisiunea poate fi legală sau convenţională. În schimb. nu există dreptul pretins de reclamant. moştenitorii nu au calitate procesuală activă. activă sau pasivă. ceea ce echivalează cu o transmisiune a calităţii procesuale.52 Codul familiei ).38 Codul familiei ). cu excepţia cazurilor în care legea nu permite aceasta. al stabilirii filiaţiei faţă de mamă (art. deoarece în raportul juridic obligaţional dedus judecăţii sunt determinaţi atât subiectul activ. deoarece chiar legea stabileşte cine are calitatea procesuală activă. al contestării recunoaşterii de paternitate (art. dar ar putea avea loc o transmisiune a calităţii procesuale active. deoarece în cazul unei acţiuni reale introduse de o persoană fără calitate. al tăgăduirii paternităţii (art. Drepturile şi obligaţiile procedurale pot fi transmise în cursul procesului. atunci ea poate fi continuată de moştenitorii acestuia. în cazul unei acţiuni (cereri) netemeinice (nefondate). Sunt situaţii în care acţiunea nu trece asupra moştenitorilor. cu alte cuvinte. pe când. în privinţa declanşării procesului. transmisiunea legală se realizează pe calea moştenirii (succesiunii). cât şi subiectul pasiv. iar dosarul se va închide). verificarea existenţei calităţii procesuale nu prezintă dificultăţi deosebite în cazul acţiunilor prin care se urmăreşte valorificarea unui drept de creanţă. dreptul subiectiv există. deoarece este vorba de drepturi legate nemijlocit de persoană (drepturi cu caracter strict personal) sau prevede o altă soluţie în caz de deces al unei părţi (de exemplu. cum ar fi în cazul divorţului (art. dacă procesul a fost declanşat de autorul lor 17 . pentru a se stabili calitatea procesuală activă trebuie să se administreze aceleaşi probe ca şi pentru dovedirea temeiniciei cererii. dar cererea de chemare în judecată nu a fost introdusă de titularul dreptului respectiv.54 Codul familiein). În cazul persoanelor fizice.58 Codul familiein). dar dacă a fost pornită de titular. dar nici într-un astfel de caz lipsa calităţii procesuale nu se confundă cu netemeinicia. atunci căsătoria încetează prin deces. în cazul acţiunilor prin care se urmăreşte valorificarea unui drept real principal. moştenitorii care acceptă succesiunea preluând poziţia procesuală pe care o avea de cuius. al stabilirii paternităţii (art.Uneori această verificare este uşor de realizat. dacă unul dintre soţi decedează în timp ce procesul de divorţ este pendente. De asemenea.59 Codul familiei ).

precum şi a altor mijloace juridice indirecte de schimbare a subiectului activ sau pasiv al raportului juridic substanţial dedus judecăţii. acţiunea în tăgăduirea paternităţii. primele două acţiuni pot fi introduse direct împotriva moştenitorilor). Excepţia lipsei calităţii procesuale este o excepţie de fond. constată că reclamantul nu este titularul dreptului real principal. Din punctul de vedere al întinderii transmisiunii calităţii procesuale. precizăm că. va respinge cererea ca fiind introdusă de o persoană fără calitate sau ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără caliate. a preluării cu consimţământul creditorului. nu cunoaşte instituţia înlocuirii persoanei chemate în judecată şi care nu are calitatea procesuală pasivă. cu persoana care ar avea această calitate. aceasta poate fi universală (cazul moştenitorului unic şi al legatarului universal. Transmisiunea convenţională a calităţii procesuale poate avea loc ca urmare a cesiunii de creanţă. absorbţia).1 Cod procedură civilă. 18 . după ce a unit excepţia cu fondul. cu excepţia situaţiei prevăzute de art. cu titlu universal (cazul moştenitorilor legali şi al legatului cu titlu universal.66 Cod procedură civilă. Dacă instanţa constată lipsa calităţii procesuale (activă sau pasivă).De altfel. divizarea totală sau parţială) şi cu titlu particular (legatul cu titlu particular. înlocuirea pârâtului cu cel indicat ca titular al dreptului nu poate avea loc decât cu consimţământul reclamantului. acţiunea în stabilirea paternităţii. iar instanţa. transmisiunea legală are loc pe calea reorganizării persoanei juridice care este parte în proces. chiar şi în cazul prevăzut de art. 66 alin. preia procesul în starea în care se găseşte în momentul în care a avut loc transmisiunea. În cazul persoanelor juridice. cererea va fi respinsă ca fiind introdusă de o persoană fără calitate. fuziunea. iar nu ca nefondată. a vânzării sau donării bunului litigios. Cel care dobândeşte calitatea procesuală ca efect al transmisiunii. absolută şi peremptorie. actele procedurale îndeplinite de autorul său fiindu-i opozabile. Legislaţia noastră. în privinţa calităţii procesuale pasive. transmisiunea convenţională).(acţiunea în stabilirea maternităţii. Dacă într-o acţiune (cerere) reală se invocă lipsa calităţii procesuale active.

uneori.974. deşi acestea ar justifica un interes personal. Alteori. legea atribuie calitatea procesuală unor persoane sau organe care nu ar justifica un interes personal. 45 alin. ori poate fi exercitat de cineva care nu are un interes personal şi /sau direct. interesul este personal.151 Codul familiei. dreptul la acţiune pentru stabilirea filiaţiei faţă de mamă aparţine numai copilului. cererile de nulitate pot fi intentate de un număr mai mic sau mai mare de persoane. nerecunoscând calitatea procesuală anumitor persoane. art. după caz. art. 143 şi art. în cazurile în care consideră 1 Codul Civil. dar acesta nu este direct. Art. dar aparţine minorului sau incapabilului. 19 . Este adevărat că şi creditorul justifică un interes. absenţa calităţii procesuale este însoţită de o lipsă de interes. în funcţie de natura lor etc.109.1 Codul familiei. invers.44 alin. În cazul acţiunii oblice. iar din această perspectivă interesul ar fi principala condiţie de exerciţiu a dreptului la acţiune. ”creditorii pot exercita toate drepturile debitorului lor. tăgada paternităţii poate fi făcută numai de către soţul mamei (moştenitorii pot însă continua acţiunea pornită de acesta). dintre persoanele susceptibile a avea interesul să acţioneze. numai soţii pot cere desfacerea căsătoriei prin divorţ. art.974 Cod civil. orice persoană care are un interes personal să acţioneze are şi calitatea procesuală activă şi. Spre exemplu.1 Cod procedură civilă recunoaşte procurorului dreptul de a introduce orice cerere. cu excepţia celor strict personale. afară de acelea care îi sunt exclusiv personale”1. calitatea procesuală activă este recunoscută şi autorităţii tutelare. Uneori. S-ar putea spune că legea atribuie caliatea procesuală celui care are interes. Potrivit art. În aceste situaţii. ci debitorului acestuia. delimitarea între aceste două condiţii de exerciţiu ale dreptului la acţiune nu este uşor de făcut. Există însă numeroase situaţii în care dreptul la acţiune nu poate fi exercitat de unele persoane. În ipotezele avute în vedere de art. deşi. legea limitează numărul titularilor dreptului la acţiune. Aparent.Calitatea procesuală nu trebuie confundată cu interesul. interesul nu îi este personal celui ce exercită acţiunea.

- dreptul la acţiune este exercitat de reprezentanţii unor grupuri.21/1992 privind protecţia consumatorilor acordă calitate procesuală activă asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor (prevăzute în art. în situaţia unui interes general. de regulă. împotriva agenţilor economici ce au prejudiciat interesele legitime ale consumatorilor. ci aceasta ar trebui acordată numai Ministerului Public sau altui organ anume desemnat prin lege. În acest caz. se răsfrânge numai asupra persoanei în favoarea căreia s-a acţionat. rezultă următoarele situaţii ce se pot ivi în practică: dreptul la acţiune se exercită de o persoană fizică sau juridică având un interes personal. interesul este personal. În această situaţie.43 din Ordonanţa nr. nu acţionaează în vederea realizării unui interes propriu. 20 .33 şi 34 din ordonanţă). - dreptul la acţiune este exercitat de o persoană sau un organ ce urmăreşte realizarea interesului unei alte persoane. Astfel. Faptul că interesul şi calitatea procesuală sunt două condiţii distincte pentru exerciţiul dreptului la acţiune rezultă cu claritate şi în ipotezele în care legea acordă calitate procesuală unor entităţi (grupuri). De altfel. interesul. Sintetizând cele arătate mai sus. ci exercită dreptul la acţiune urmărind valorificarea unui interes colectiv. art. în înţelesul de folos practic material sau moral.că aceasta este necesar pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale minorilor şi ale persoanelor puse sub interdicţie. ca persoane juridice. iar calitatea procesuală activă aparţine grupului (aşa numitele acţiuni sociale).Este necesar ca legea să recunoască expres calitatea procesuală activă persoanei (nu avem în vedere pe reprezentantul titularului dreptului) sau organului. care pot să introducă. însă legea poate să nu acorde caliatea procesuală activă unor persoane care ar justifica totuşi un interes propriu. în aceste cazuri. precum şi în alte cazuri prevăzute de lege. În literatura juridică se arată că autoritatea tutelară şi procurorul urmăresc şi realizarea unui interes general. în interesul acestor grupuri. cel ce justifică un interes personal are şi calitatea procesuală. spre exemplu. particularii nici nu ar trebui să aibă calitatea procesuală activă. care . Se observă însă că. cereri de chemare în judecată.

1/2000. ar avea calitatea procesuală activă un membru al grupului 1 Legea nr. precum şi prevederenr. Nu suntem în prezenţa unui interes colectiv. În consecinţă. Pentru această ipoteză. păduri grănicereşti. ci a unei sume de interese individuale.- Ca exemplu. este necesar ca legea să recunoască expres calitatea procesuală activă celui ce acţionează în locul grupului. aşa cum este cazul.în sensul că hotărârile adunării generale (a unei societăţi pe acţiuni) contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiţie de oricare dintre acţionarii care nu au luat parte la adunarea generală ori au votat contra şi au cerut să se treacă aceasta în procesul verbal al şedinţei. referitor la constituirea comitetului ad-hoc. acesta din urmă neavând împuternicirea de a reprezenta grupul. spre exemplu. - În rezolvarea acesteia.28. devălmăşii de moşteniri etc. Când însă grupului i se recunoaşte. hotărârile adunării deţinătorilor de obligaţiuni pot fi atacate în justiţie de către deţinătorii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra şi au cerut să se insereze aceasta în procesul verbal al şedinţei. - dreptul la acţiune este exercitat de grup în apărarea intereselor unui membru al grupului.conform căreia.31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările aduse . referitor la comitetul adhoc constituit pentru dobândirea personalităţii juridice de către formele asociative de administrare şi de exploatare ale terenurilor forestiere (obşti nedivizate de răzeşi.28 din Legea nr. În lipsa unei dispoziţii legale exprese. ceea ce înseamnă că toţi membrii săi au un interes de aceeaşi natură. - dreptul la acţiune este exercitat în interesele membrilor unui grup.). grupul nu are calitate procesuală. aplicându-se regulile de la coparticiparea procesuală. prin lege. art. Legea nr. calitatea procesuală. se ridică problema de a şti dacă membrii grupului mai pot exercita dreptul la acţiune. - dreptul la acţiune este exercitat în interesul grupului de către unul dintre membrii acestuia (aşa numitele acţiuni sociale ut singuli). menţionăm art. 21 . trebuie pornit de la faptul că grupul are calitate procesuală numai dacă interesul este colectiv. chiar dacă prejudiciile lor nu sunt egale.1/20001. de către aceştia.

motivarea este necorespunzătoare. Este cazul sindicatelor şi al asociaţilor care acţionează fără să urmărească valorificarea unor drepturi substanţiale proprii.2 din Legea nr. însă violarea unui interes general nu exclude şi violarea unui interes colectiv sau individual. art. menţionăm că art. - dreptul la acţiune este exercitat în apărarea unui interes general. - Anterior adoptării acestei legi. instanţa supremă a decis că. trebuie să se recunoască oricărei persoane fizice sau juridice. aceştia din urmă fiind destinatarii regulilor de drept ce se urmăresc a fi valorificate. calitatea de a face contestaţie la hotărârea de înregistrare a uni partid. În acest sens.28 alin. care. care urmăreşte realizarea unui interes colectiv. ci este înlocuit cu unul colectiv. În principiu. din oficiu sau la cererea Ministerului Justiţiei. putea fi invocat numai de reprezentantul Ministerului Public. prevede că aceasta poate fi formulată de preşedintele uneia din Camerele Parlamentului (pe bază unei hotărâri adoptate de Cameră cu votul majorităţii membrilor săi) sau de Guvern. referitor la constituţionalitatea unui partid politic. în orice caz. ce nu a fost suferit de toţi ceilalţi membri ai grupului. în scopul prevenirii constituirii unor partide politice care ar putea să propage concepţii contrare ordinii de stat şi de drept în România.care ar invoca un prejudiciu.47/1992. Ni se pare că soluţia trebuie nuanţată şi că. dreptul la acţiune este exercitat de un grup. interesul nu este personal. deoarece. numai Ministerul Public ar trebui să aibă calitatea procesuală şi nici un grup sau persoană nu s-ar putea prevala direct de acest interes. în lipsa unui organ anume desemnat de lege la acea dată. 22 . însă numai dacă legea acordă expres calitatea procesuală activă grupului. Prin definiţie. Uneori legea desemnează anumite organe ca având calitate procesuală pentru valorificarea unui interes ce poate fi considerat ca fiind general. s-ar părea că era vorba de un interes general. ci a unor drepturi ale aderenţilor. care justifică un interes. 329 Codprocedură civilă dispun că recursul în interesul legii şi recursul în anulare pot fi declarate numai de procurorul general. Astfel.

23 .

fiind deci posibil să se stabilească un raport juridic procesual în lipsa unui raprt juridic substanţial între părţi. Reclamantul şi pârâtul La judecata în primă instanţă. Pentru definirea noţiunilor de reclamant şi de pârât trebuie pornit de la împrejurarea că obiectul procesului civil îl constuie un raport juridic substanţial. fiind necesar să se ţină cont şi de faptul că anumite litigii pot privi nu un drept subiectiv civil.CAPITOLUL II RECLAMANTUL ŞI PÂRÂTUL. în sensul că este suficient doar să se afirme exitenţa unui drept subiectiv civil. cel care a adus atingere dreptului real ori altui drept absolut).Bucureşti. deoarece soluţia poate să fie rezultatul admiterii unei exepţii procesuale peremptorii. p. . părţile din cererea de chemare în judecată se numesc. Chiar şi în cazul respingerii pretenţiei ca nefondată (neîntemeiată).pârât. în care figurează un subiect activ (titularul dreptului subiectv ce formează conţinutul raportului juridic civil) şi un subiect pasiv (persoana căreia îi incumbă obligaţia corespunzătoare dreptului de creanţă sau după caz. COPARTICIPAREA PROCESUALĂ 2. Comentat şi adnotat.ci o situaţie protejată de lege sau pentru a cărei realizare calea judecăţii este obligatorie.178. ar fi posibil 1 Gabriel Boroi.1. Editura All-Beck. De asemenea. Codul de Procedură civilă. urmând ca instanţa să hotârască la sfârşitul judecăţii dacă între părţi există sau nu un raport juridic civil 1.reclamant şi . . Subliniem însă că nu în toate situaţiile respingerea cererii de chemare în judecată este consecinţa inexistenţei raportului juridic substanţial între părţile din proces. trebuie avut în vedere că noţiunea de parte în proces este mai largă decât noţiunea de subiect al raportului juridic civil.

solicitând stabilirea ori recunoaşterea unui drept subiectiv civil al cărui titular pretinde că este sau realizarea unei situaţii juridice ocrotite de lege. Distincţia între reclamant şi pârât prezintă un interes practic deosebit. instanţa va da mai întâi cuvântul reclamantului. desistarea. Persoana chemată în judecată pentru a fi obligată să recunoască ori să respecte dreptul afirmat faţă de care se urmăreşte realizarea unei situaţii juridice protejate de lege poartă denumirea de pârât. iar aceasta indifirent de partea ce a declarat apel. spre a obţine respingerea pretenţiei formulată împotriva sa şi care este fundamentată pe acel contract.în timp ce alte acte de procedură pot fi îndeplinite numai de pârât(spre exemplu.să existe raportul de drept substanţial afirmat de reclamant. completarea sau modificarea cererii de chemare în judecată). Menţionăm că o persoană nu devine în mod automat pârât. sarcina probei revine. iar apoi pârâtului. nulitatea contractului nu poate fi solicitată în apel de către reclamantul care la judecata în primă instanţă a cerut rezoluţiunea. reprezintă un act procesual de dispoziţie al reclamantului. întrucât legea interzice cererile (pretenţiile) noi în apel. prin simplul fapt al 25 . . reclamantului etc. cererea reconvenţională.anumite acte de procedură pot fi îndeplinite numai de reclamant(de exemplu. dar permite mijloacele de apărare noi. în cadrul dezbaterilor pe fond. cererea de arătare a titularului dreptului real). Astfel. De exemplu. Chiar şi în apel admisibilitatea unor cereri este determinată după cum partea care le formulează a avut poziţia procesuală de reclamant sau de pârât la judecata în primă instanţă. în schimb. dar acesta nu a fost dovedit prin mijloace de probă administrate în cauză. competenţa teritorială de drept comun se stabileşte în funcţie de domiciliul pârâtului. în vreme ce achiesarea la pretenţii poate proveni numai de la pârât. poate fi invocată direct în apel de către pârâtul de la judecata în primă instanţă. Prin reclamant înţelegem acea persoană care se adresează organului de jurisdicţie cu o cerere prin care se declanşează procesul civil. întâmpinarea. iar ceea ce reprezintă o pretenţie nouă pentru reclamant poate constitui doar un mijloc de apărare pentru pârât. . sub ambele forme(renunţarea la judecată şi renunţarea la dreptul subiectiv afirmat). în principiu.

Menţionăm că şi codul nostru de procedură civilă reglementează procedura asigurării dovezilor. printre altele. Referitor la aceste exemple din sistemul procesual civil german. consecinţele executării silite a hotărârii ce se va pronunţa. deţinătorul unui teren. spre exemplu. dar cel care recurge la aceasta îşi îndreaptă cererea împotriva unei persoane determinate. stabilind totodată şi pe cel care va suporta. fiind posibil ca pârâtul din cererea de asigurare a dovezilor pe cale principală să nu devină pârât în litigiul de fond în care se va folosi proba astfel conservată. În cursul judecăţii însă. salariaţii aflaţi în grevă. se observă că ar putea fi pus sub semnul îndoielii caracterul cu adevărat contencios al procedurilor respective. procedura provocatorie şi procedura conservării unor probe. nefiind posibilă introducerea unei cereri contencioase împotriva unei persoane nedeterminate (cum ar fi . este posibil să apară o serie de incidente procedurale ce 26 . unele legislaţii admit. Tocmai de aceea. De asemenea. astfel încât o persoană poate să solicite instanţei constatarea unui prejudiciu al cărui autor nu este cunoscut încă. persoana care a săvârşit un accident de circulaţie etc. în mod excepţional. respectiv cea căreia îi revine poziţia procesuală de pârât. autorii unui fapt ilicit etc.chemării sale în judecată. cum ar fi legislaţia germană. existenţa unor cazuri în care judecata popate fi declanşată fără individualizarea pârâtului. producătorii sau distribuitorii unui anumit bun. Această regulă asigură respectarea contradictorialităţii şi a dreptului de apărare. pârâtul trebuie să fie nominalizat. moştenitorii unei persoane ce a decedat înainte de pornirea procesului. Prin chiar cererea de chemare în judecată este indicată persoana care are poziţia procesuală de reclamant. având în vedere că sunt situaţii când aceasta nu este în măsură a cunoaşte cu precizie identitatea celui ce trebuie chemat în judecată. ci este necesar să se solicite obligarea (condamnarea) acesteia la ceva. participanţii la o competiţie sprtivă.) sau împotriva unui grup de persoane fără a fi individualzaţi membrii acestuia (spre exemplu. dacă va fi cazul.). aceasta fiind explicaţia că nu se impune nominalizarea pârâtului. cel care a contrafăcut un produs. dar poate prezenta unele inconveniente pentru persoana care intenţionează să pornească un proces civil. care reglementează.

poziţia procesuală 27 . deoarece pe ansamblul procesului partea respectivă solicită protecţia judiciară a unui drept subiectiv sau realizarea unei situaţii ocrotite de lege. adoptând o atitudine ofensivă. încă de la începutul procesului părţile pot fi considerate deopotrivă reclamant şi pârât. Uneori. fără să fie nevoie de formularea unei cereri reconvenţionale. la distribuirea sumelor realizate din executarea silită. Poziţia ofensivă a unei părţi din proces se poate transforma într-o poziţie defensivă sau invers şi în cazul exercitării căilor de atac. precum şi al contestaţiilor la poprire. în cazul contestaţiei la executare formulată de către debitorul urmărit. dacă se formulează o cerere reconvenţională. ceea ce echivalează cu o condamnare a reclamantului. întrucât cel chemat în judecată poate obţine ceva pentru sine. În literatura de specialitate s-a mai precizat că. părţile cumulează cele două calităţi în cazul partajului judiciar sau al grăniţuirii. pârâtul care cheamă în garanţie un terţ adaugă la calitatea sa de pârât în cererea de chemare în judecată pe aceea de reclamant în cererea de chemare în garanţie. în raport cu care poziţia ofensivă aparţine întotdeauna celui ce a formulat-o. pârâtul de la judecata în primă instanţă părăseşte atitudinea pur defensivă. în sensul că judecata într-o cale de atac reprezintă o continuare a procesului declanşat prin cererea de chemare în judecată. Cu unele nuanţări. chiar dacă acesta trebuie să se apere într-o anumită formă procesuală. Nu se poate face însă abstracţie de unitatea substanţială a procesului. corelativ. Corelativ. contrar aparenţelor. o diminuare a drepturilor celeilalte ori celorlalte părţi. Astfel. iar orice creştere a drepturilor uneia dintre părţi antrenează. solicitând respingerea acestei căi de atac. cum se întâmplă atunci când reclamantul ce a obţinut câştig de cauză la judecata în primă instanţă devine intimat în apelul declarat de adversar. lucrurile se prezintă în mod asemănător în cazul procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului. aşa încât este necesar să se ţină cont şi de pretenţia supusă judecăţii. pârâtul din cererea de chemare în judecată devine reclamant în cererea reconvenţională. iar reclamantul din cererea principală devine pârât în cererea incidentală.antrenează o juxtapunere a calităţii de reclamant cu aceea de pârât. De exemplu. iar nu un proces distinct.

coindivizarii sau devălmaşii pot chema în judecată pe terţul care le-a nesocotit dreptul de proprietate comună. fiind numită uneori şi litisconsorţiu ori tovărăşie procesuală.2.1. deci când. dar poate să ia sfârşit în cazul în care unul dintre coparticipanţi exercită calea de atac. deoarece din iniţiativa sa a fost pornită executarea silită. Coparticiparea procesuală existentă la judecata în primă instanţă poate continua şi la judecarea în căile de atac. Sunt însă destul de frecvente cazurile în care poziţia contradictorie există între mai mult de două persoane. ceilalţi achiesând la hotărârea instanţei sau neatacând-o în termenul prevăzut de lege ( dacă numai unul dintre coparticipanţi 28 . la judecata în primă instanţă există un singur reclamant şi un singur pârât.de reclamant nu aparţine acestuia. coproprietarii. două sau mai multe persoane au calitatea de reclamant ori de când calitatea de pârât este deţinută de două sau mai multe persoane. la judecata în apel un singur apelant şi un singur intimat etc. mai mulţi debitori sau mai mulţi creditori şi mai mulţi debitori. prin aceeaşi cerere. vor exista mai mulţi pârâţi. în acelaşi proces. mai multe persoane care au adus atingere dreptului respectiv. contribuind la o economie de timp şi de cheltuieli. litigiul va opune mai mulţi reclamanţi unui singur pârât. Această instituţie asigură evitarea pronunţării unor hotărâri contradictorii. Coparticiparea procesuală 2. într-o asemenea ipoteză. O astfel de situaţie este cunoscută în literatura de specialitate şi în practica judiciară sub denumirea de coparticipare procesuală.2. Astfel. contestaţia respectivă nefiind decât un incident în cursul executării silite. iar creaţia intelectuală este opera mai multor autori. Dacă titularul unui drept real cheamă în judecată. iar. Noţiunea şi clasificarea coparticipării procesuale De cele mai multe ori. În mod asemănător se prezintă lucrurile dacă procesul are ca obiect un raport juridic obligaţional în care exsistă mai mulţi creditori. Coparticiparea procesuală reprezintă aplicaţia pe plan procesual a pluralităţii subiectelor raportului juridic civil substanţial. ci creditorului urmăritor. 2. Aceeaşi este situaţia atunci când o persoană încalcă un drept de proprietate intelectuală.

ceilalţi coarticipanţi exercitând-o tardiv. din prevederile art. ce declară nulă împărţeala succesorală la care nu au participat toţi moştenitorii. Din modul în care este redactat art.. Această soluţie se desprinde din interpretarea a fortiori a art. mai multe persoane pot fi împreună reclamante sau pârâte dacă obiectul pricinii este un drept sau o obligaţie comună ori dacă drepturile sau obligaţiile lor au aceeaşi cauză. 1 Cod procedură civilă. se admite că este posibilă coparticiparea procesuală şi atunci când între obiect şi cauză există numai o strânsă legătură. iar hotărârea prin care s-a respins cererea de chemare în judecată este apelată numai de unul dintre ei. după caz.47 Cod procedură civilă. creditorul cheamă în judecată atât pe debitorul principal. Potrivit art. poate exista încă de la început un singur proces cu privire la cererile respective. iar după admiterea acestei excepţii coparticiparea procesuală va înceta). respectiv. dar se va invoca excepţia de tardivitate.47 Cod procedură civilă . numai de unul dintre cei doi pârâţi sau numai împotriva unuia dintre cei doi pârâţi.exercită în termenul prevăzut de lege calea de atac. care se va rezolva înainte de soluţionarea fondului. Spre exemplu. iar apelul este introdus. dar din alte dispoziţii legale se desprinde concluzia că sunt şi cazuri de coparticipare procesuală necesară (obligatorie) şi anume atunci când mai multe persoane se găsesc într-un raport juridic civil unic şi indivizibil. text care permite conexarea unor pricini în care sunt aceleaşi părţi sau chiar împreună cu alte părţi şi ale căror obiect şi cauză au între ele o strânsă legătură. cât şi pe cel care a garantat datoria acestuia. doi creditori care au împrumutat cu o sumă de bani pe un debitor solicită obligarea acestuia la restituirea sumei. Deşi din acest text de lege ar rezulta că existenţa coparticipării procesuale presupune identitate de obiect sau de cauză. respectiv atunci când cererea de exercitare a căii de atac este introdusă numai împotriva unuia dintre coparticipanţi.797 Cod civil. Spre exemplu. se poate concluziona că în cazul 29 . ar mai rezulta că întotdeauna coparticiparea procesuală este facultativă. 164 alin. în apelul declarat împotriva hotărârii prin care s-a admis cererea este chemat în calitate de intimat numai unul dintre cocreditori. cu atât mai mult. este posibil să existe o coparticipare procesuală şi la judecata căii de atac.

Într-o altă clasificare. S. Teoria generală. Editura didactică şi pedagogică. o primă clasificare este aceea în coparticipare procesuală facultativă şi coparticipare procesuală necesară sau obligatorie. litigiul opunând numai două persoane. deci coparticiparea procesuală este necesară. aşa cum s-a subliniat în doctrină. deoarece este posibil să se reunească mai multe cereri în care figurează aceleaşi două părţi. o a treia parte. Menţionăm că unii autori includ şi litispendenţa între cazurile de coparticipare procesuală obiectivă2. cererea trebuie introdusă de toţi coproprietarii sau coindivizarii. Aceşti autori definesc coparticiparea procesuală obiectivă ca fiind situaţia în care se cumulează mai multe cereri(acţiuni)în cadrul unui singur proces.Negru. sub sancţiunea respingerii cererii ca fiind introdusă de o persoană fără calitate procesuală activă. Totuşi. coparticiparea procesuală nu poate fi în nici o ipoteză urmarea admiterii excepţiei de litispendenţă. regula o reprezintă coparticiparea procesuală facultativă. în cazul revendicării unui bun aflat în coproprietate sau în indiviziune.1960. V.Porumb. Drept procesual civil. cum s-ar părea că rezultă din unele lucrări de specialitate1. Aşadar. 30 . 1983. 2 I.Zilberstein.170.ieşirii din indiviziunea succesorală coparticiparea procesuală este obligatorie. p. Editura ştinţifică. Judecata în primă instanţă.Radu. însă această împrejurare este consecinţa conexării mai multor pricini. astfel încât nu poate fi vorba de o coparticipare procesuală.Bucureşti. D. de 1 G. dacă în unele din acestea sunt şi alte părţi. criteriul find rolul voinţei părţilor în formarea coparticipării. fără să mai facă vreo altă precizare. iar coparticiparea procesuală obiectivă rezultă din conexarea a două sau mai multor cereri. desigur dacă sunt cel puţin trei moştenitori care au acceptat succesiunea. Coparticiparea este subiectivă în situaţia în care există o pluralitate de persoane cu aceleaşi interese. Se observă că nu se poate pune semnul egalităţii între coparticiparea procesuală obiectivă şi conexiune. Însă. iar nu cea necesară. fără a mai exista. deoarece litispendenţa presupune formularea mai multor cereri de chemare în judecată ce se caracterizează prin identitate de părţi.77.Stoenescu. coparticiparea procesuală subiectivă este opusă coparticipării procesuale obiective.p. Aşadar şi în cazul coparticipării procesuale obiective există în proces mai mulţi reclamanţi sau mai mulţi pârâţi. cel puţin în una din cereri. Bucureşti. De asemenea.

Efectele coparticipării procesuale În cazul coparticipării procesuale. de actele de procedură îndeplinite numai de unii dintre ei sau termenele procedurale încuviinţate unora dintre ei pentru îndeplinirea actelor de procedură vor profita şi ceilalţi.2 Cod procedură civilă îşi găseşte aplicarea în cazul în care între coparticipanţi există raporturi obligaţionale de solidaritate sau indivizibilitate. De exemplu. fără a se ţine cont de faptul că şi în cazul acesteia trebuie să fie mai mulţi reclamanţi sau pârâţi. aşa încât eventuala coparticipare procesuală există încă de la început pentru fiecare din cererile respective. dar nici vătăma celorlalţi. Uneori. În cazul în care. consecinţele respingerii căii de atac (de exemplu. De la această regulă. plata cheltuielilor de 31 . ca neregulat introduse etc. după cum în proces sunt mai mulţi reclamanţi şi un singur pârât.2. 48 alin. art. raporturile dintre coparticipanţi sunt guvernate de principiul independenţei procesuale. dispune că actele de procedură. Excepţia prevăzută de art. 48 alin.). apărările şi concluziile unuia dintre coparticipanţi nu pot folosi. pasivă sau mixtă. efectele hotărârii se întind asupra tuturor reclamanţilor sau pârâţilor.În schimb. Art. Textul citat mai prevede că dacă actele de procedură ale unora dintre coparticipanţi sunt potrivnice actelor făcute de ceilalţi coparticipanţi. mai mulţi pârâţi şi un singur reclamant sau mai mulţi reclamanţi şi mai mulţi pârâţi. se consideră că această clasificare este proprie coparticipării procesuale subiective. atunci se va ţine cont de catele cele mai favorabile. însă o astfel de opinie este tributară concepţiei potrivit căreia coparticiparea procesuală obiectivă ar însemna doar simpla reunire a unor cereri.obiect şi cauză. 2. Coparticiparea procesuală se mai clasifică în activă.2 Cod procedură civilă stabileşte o excepţie. anulate ca netimbrate. prin natura raportului juridic sau în termenul unei dispoziţii legale.2. efectele admiterii apelului sau recursului declarat de unul dintre coparticipanţi se vor extinde şi asupra coparticipanţilor care nu au introdus apel sau recurs ori ale căror cereri de apel sau de recurs au fost respinse fără a fi cercetate în fond (ca tardive.1 Cod procedură civilă.48 alin.

32 .2 Cod procedură civilă. deşi nu s-a solicitat instanţei acst lucru ci dimpotrivă s-a afirmat că există o coproprietate sau o indiviziune. recurenţi etc. 251 Cod procedură civilă. împlinindu-se termenul de perimare. unul dintre aceştia formulează o cerere prin care solicită instanţei să constate perimarea cererii de chemare în judecată (a apelului. iar instanţa respinge cererea de chemare în judecată. unul dintre aceştia îndeplineşte un act de procedură în vedera reluării judecăţii. 251 Cod procedură civilă 1 se aplică indiferent de natura raportului juridic substanţial dintre coparticipanţi. iar nu numai cu privire la raportul procesual dintre partea care a cerut constatarea perimării şi partea adeversă.48 alin. potrivit art. Prima ipoteză vizează cazul în care sunt mai mulţi pârâţi sau intimaţi şi. dacă litigiul are ca obiect un drept real principal ce poartă asupra unui bun despre care se afirmă că aparţine coparticipanţilor în coproprietate sau indiviziune. A da o soluţie înseamnă a stabili un drept de proprietate exclusivă în favoarea coparticipantului care a exercitat calea de atac. faţă de toate părţile din proces. art. Spre exemplu. Cea de a doua ipoteză se referă la cazul când sunt mai mulţi reclamanţi (apelanţi. Astfel. Trebuie subliniat că dispoziţiile art. recursul uneia va profita şi celeilalte. în materie de perimare.) şi pricina. a recursului etc. 1cu atât mai mult cu cât acest din urmă text trimite expres la alte prevederi legale ce ar putea stabili că actele mai favorabile ale unui coparticipant vor folosi şi celorlalţi. deoarece este vorba de o normă specială faţă de art. ce pretind că sunt coproprietarii imobilului.). având în vedere numai actele favorabile. dacă un imobil este revendicat de două persoane. iar într-o asemenea situaţie termenul de perimare se întrerupe şi în profitul celorlalţi coparticipanţi. nu se mai aplică principiul independenţei coparticipanţilor. chiar legea prevede că actele de procedură ale unui coparticipant profită şi celorlalţi. iar efectele admiterii acestei cereri de perimare vor fi extinse asupra tuturor coparticipanţilor. De asemenea. Uneori. cererea de perimare introdusă de un coparticipant sau actul de procedură care întrerupe termenul de perimare al unuia dintre coparticipanţi foloseşte şi celorlalţi. în cazul în care va fi admis. ceea ce înseamnă că perimarea operează în bloc. apelul sau după caz. 48 alin.2 Cod procedură civilă.judecată) vor fi suportate numai de coparticipantul care a exercitat-o. fiind rămasă în nelucrare.

1 Cod civil. 33 . ci este proprietatea lui. chemând în judecată nu numai pe celălalt moştenitor. Să presupunem că reclamantul solicită ieşirea din indiviziunea succesorală. Prima instanţă admite cererea. după cum coparticipanţii sunt pârâţi sau reclamanţi. solicitând despăgubiri pentru evicţiune.787 alin. se va aplica principiul independenţei procesuale. fără a mai modifica loturile şi. revendicarea bunului deţinut de terţ. calculate potrivit art.48. ei vor fi totuşi citaţi în continuare (art. . alin.2. aceasta deoarece litigiul prezintă două aspecte şi anume. ci dimpotrivă.788 Cod civil. fără a putea să respingă cererea de partaj. au interese contrarii. chiar dacă unul dintre ei are în proces poziţia procesuală de pârât. ci şi pe un terţ detentor al unuia dintre bunurile succesorale. ca şi terţul.Dacă însă natura raportului juridic substanţial dintre coparticipanţi nu ar justifica extinderea efectelor actelor utile ale unora asupra celorlalţi şi nici nu ar exista vreo dispoziţie legală specială în acest sens.atunci când coparticipanţii au aceleaşi interese. cu atât mai mult. în exemplul dat. în prealabil.deoarece o asemenea soluţie ar echivala cu extinderea efectelor admiterii apelului asupra pârâtului care nu a exercitat calea de atac (se observă că. iar apoi ieşirea din indiviziune). caz în care se va comunica o singură copie de pe cererea de chemare în judecată (art.115 alin. Dacă apelul este găsit întemeiat. revendicare ce profită ambilor moştenitori. instanţa de apel nu va putea face altceva decât să scoată bunul din masa partajabilă. Astfel: . ei pot avea un singur mandatar. incluzând în lotul reclamantului şi bunul deţinut de treţ. pe temeiul art. Împotriva sentinţei declară apel numai terţul. Vom mai lua un exemplu. cei doi pârâţi nu au interese comune.dacă unii dintre coparticipanţi nu s-au prezentat înaintea instanţei ori nu au îndeplinit un act de procedură în termen.2 Cod procedură civilă ).113 alin.2 Cod procedură civilă ) sau de pe întâmpinare (art. preluat (dar şi adaptat) din practica judiciară. Coparticiparea procesuală mai produce şi alte efecte. Ar urma ca reclamantul să îl acţioneze în judecată pe celălalt copărtaş. susţinând că bunul respectiv nu face parte din masa succesorală. teza finală Cod procedură civilă).

fie în mod egal. iar de către pârât o dată cu întâmpinarea. . fie solidar(art. preşedintele instanţei.47. sunt mai mulţi reclamanţi sau pârâţi. în procesele în care . Dovada mandatului va fi depusă de către reclamant în condiţiile prevăzute de art.114 alin. 4 Cod procedură civilă . prin unul sau mai mulţi mandatari. cu respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale părţilor. fie proporţional. va putea dispune reprezentarea lor prin mandatar şi îndeplinirea procedurii de comunicare a actelor procesuale numai pe numele mandatarului.68 şi ale art. persoane fizice sau persoane juridice. 1141 Cod procedură civilă fiind aplicabile în mod corespunzător. Reprezentarea se va face. de necesitatea de a asigura desfăşurarea normală a activităţii de judecată. la domiciliul sau sediul acestuia. în condiţiile art..coparticipanţii vor suporta cheltuielile de judecată. 34 . dacă este cazul. Mai trebuie subliniat că. 114 alin 2 Cod procedură civilă .277 Cod procedură civilă ). dispoziţiile art. după caz.actele de procedură făcute în interes comun sau împotriva coparticipanţilor cu aceleaşi interese sunt supuse unei singure taxe de timbru. ţinând cont de numărul foarte mare al acestora. în funcţie de interesul fiecăruia sau de natura raportului juridic dintre ei. potrivit art.

dreptul de a recuza pe judecători. cu excepţia câtorvacazuri limitativ prevăzute de lege. părţile trebuie să îşi desfăşoare activitatea lor procesuală în limitele drepturilor procedurale conferite de lege şi cu respectarea îndatoririlor procesuale impuse de aceasta. în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege. Dintre drepturile procedurale pe care legea le recunoaşte părţilor. dreptul oricărei părţi de a fi asistată şi reprezentată de un avocat. -dreptul de a participa la judecată. Enumerarea drepturilor procedurale ale părţilor În cadrul oricărui proces civil. care la rândul lui presupune : dreptul de a răspunde celeilalte sau celorlalte părţi şi de a discuta toate problemele ridicate în cursul procesului. dreptul de a le administra. interpreţi şi traducători. ci şi dreptul de a face copii de pe diversele acte aflate la dosar. fiind necesară în acest scop cunoaşterea termenului de judecată şi locului unde va avea loc judecata. Cod procedură civilă . dreptul de a folosi limba maternă sau de a recurge la un interpret. experţi. precum şi dreptul de a solicita strămutarea pricinii la o altă instanţă. . dreptul de a cunoaşte toate piesele dosarului. ceea ce implică nu numai dreptul fiecărei părţi de a i se comunica actele de procedură îndeplinite de adversar.CAPITOLUL III DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE PROCESUALE. grefieri sau magistraţi asistenţi. menţionăm: .dreptul de apărare.1. prin mandatar. în măsura în care instanţa a încuvinţat aceste probe. dreptul de a invoca incompatibilitatea unor judecători. ceea ce implică dreptul părţilor de a fi citate cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de art. .dreptul de a adresa cereri instanţei. 85 şi urm.dreptul de a îndeplini actele de procedură şi de a participa la raporturile procesuale personal sau. . . procurori. ABUZUL DE DREPT PROCEDURAL 3. dreptul de a propune probe pentru dovedirea propriilor susţineri ori pentru combaterea afirmaţiilor adeversarului şi.

să îşi exercite 36 .dreptul de a dispune de soarta procesului. de asemenea. . că legea stabileşte doar o singură obligaţie în sarcina părţilor şi anume aceea de a folosi cu bună-credinţă drepturile lor procedurale. ordinea şi termenele stabilite de lege sau de judecător. Nu există un punct de vedere unitar în legătură cu numărul şi conţinutul îndatoririlor procesuale ce revin părţilor. cât şi de drept procesual. de a îndeplini actele de procedură în termenele legale. prin achiesarea la hotărârea pronunţată ori prin încheierea unei tranzacţii. 3. fie aşa-zisa obligaţie de a spune adevărul (o asemenea obligaţie nu are însă vreun fundament juridic şi nici nu există vreo sancţiune procedurală sau vreo altă sancţiune juridică pentru simpla împrejurare că partea nu spune adevărul).. La aceasta se daugă.dreptul de a cere executarea silită. Menţionăm că se preferă uneori să se folosească.129 alin.). Îndatoririle procesuale ale părţilor Legea acordă părţilor multiple drepturi procedurale.dreptul de a solicita cheltuielile de judecată avansate. de a plăti cheltuielile de judecată în cazul în care ar cădea în pretenţii etc. de a-şi comunica reciproc actele de care înţeleg să se servească. pentru a se evita producerea unei posibile confuzii cu o istituţie a dreptului materiei.dreptul de a exercita căile de atac prevăzute de lege. art. . În actuala reglementare. de a dovedi susţinerile făcute în instanţă. . să urmărească desfăşurarea şi finalizarea procesului.2. însă le impune şi anumite îndatoriri procesuale. alteori. cea a obligaţiilor civile. în cazul câştigării procesului. ele au obligaţia să îndeplinească actele de procedură în condiţiile. uneori.Se consideră. prin recunoaşterea pretenţiilor reclamantului. realizându-se totodată o delimitare şi mai clară între cele două instituţii.1 Cod procedură civilă prevede că părţile au îndatorirea ca. în condiţiile legii. prin renunţarea la judecată sau la dreptul subiectiv pretins. sintagma îndatoriri procesuale. în locul expresiei obligaţii procesuale. fie o seria de îndatoriri (de a se înfăţişa în instanţă. având în vedere că într-un proces civil se pun probleme atât de drept material.

drepturile procedurale comform dispoziţiilor art. Aşadar.3. existenţa dreptului nu trebuie confundată cu modul în care este exercitat un drept ce există. dar în acest caz ar fi lipsă de drept.723 alin. Au existat şi opinii în sensul că nu s-ar putea vorbi. 3. Abuzul de drept procedural Partea care deturnează dreptul procedural de la scopul pentru care a fost recunoscut de lege şi îl exercită cu rea credinţă săvârşeşte un abuz de drept procedural.de a stabili actele de procedură în condiţiile. .inclusiv cea a abuzului de drept procedural. ci numai depăşirea limitelor interne ale acelui drept. .1.de a urmări desfăşurarea şi finalizarea procesului. . precum şi să probeze pretenţiile şi apărările. fie dreptul există şi exerciţiul lui nu ar putea să fie niciodată abuziv. părţile au următoarele îndatoriri procesuale: . în ordinea şi în termenele stabilite de lege sau de judecător.de a exercita drepturile procedurale cu bună-credinţă şi portivit scopului în vederea căruia au fost recunoscute de lege. nu are o reglementare suficientă. Este adevărat că instituţia abuzului de drept. Însă. dar în legislaţia noastră. de ordin material sau juridic. ca de altfel şi în 37 . de drept şi de abuz de drept. abuzul de drept nu înseamnă depăşirea limitelor extreme. ale dreptului respectiv (ipoteza în care am fi în prezenţa unui act săvârşit fără drept). deoarece. putânduse ajunge chiar la pierderea procesului. Nerespectarea acestor îndatoriri procesuale atrage diverse sancţiuni. fie s-au depăşit limitele dreptului. Deci. în acelaşi timp.de a-şi dovedi pretenţiile şi apărările.

628. există texte de lege care se referă în mod expres la abuzul de drept.un element subiectiv.560. în primul rând să aibă acel drept. menţionăm că noul cod francez de procedură civilă sancţionează exercitarea abuzivă a dreptului de chemare în judecată-art. acesta din urmă fiind îndeplinit cu depăşirea limitelor externe stabilite de lege. având în vedere că.autorul actului să fie titularul dreptului procedural în cauză şi să fie capabil să îl exercite. cum ar fi. ci numai cu intenţie de a-l vătăma pe adversar.723 alin. ce constă în exercitarea cu rea –credinţă a dreptului procedural. de la finalitatea sa legală. dispoziţii privitoare la la exercitarea abuzivă a unor drepturi în apel fiind inserate şi în art. pentru a-l constrânge la abandonarea susţinerilor sale ori la concesiuni. a dreptului de apel-art 559.legislaţiile altor ţări1. spre exemplu. fără justificarea unui interes special şi legitim.dreptul procedural să fie utilizat în limitele sale extreme. . prin definiţie.723 alin. este necesar să fie îndeplinite următoarele cerinţe: .581 şi. abuzul de drept procedural presupune folosirea (exerciţiul) dreptului respectiv.32-1. Pentru a caracteriza un act de procedură ca abuziv. în special pentru recursul în casare-art. În literatura noastră de specialitate se apreciază că orice abuz de drept procedural presupune două elemente. deduse din dispoziţiile înscrise în art.2 şi în art. 38 . iar în al doilea rând.550 alin. care constă în deturnarea dreptului procedural de la scopul pentru care a fost recunoscut. pentru a diminua sau întârzia posibilităţile de apărare ori de valorificare a drepturilor acestuia. ceea ce înseamnă că partea despre care se afirmă că a săvârşit un abuz de drept procedural trebuie. adică să se respecte dispoziţiile legale referitoare la condiţiile în care se exercită dreptul procedural la forma actului şi la termenul în care trebuie efectuat acesta.2 Cod procedură civilă şi anume: . Rezultă că actul abuziv nu se confundă cu actul nelegal. Această condiţie este uşor de justificat. . în scop de şicană. actul săvârşit neputând fi explicat printr-un motiv.2 Cod procedură civilă .un element obiectiv. fixate de lege. a dreptului de introducere a unei căi extraordinare de atac-art. să fie în măsură să îl exercite. 1 Cu titlu exemplificativ. art.

de verificare de scripte. . formularea cu rea credinţă a unor cereri de recuzare. numai pentru a obţine unele foloase necuvenite. fără să îl înştiiţeze pe debitorul cedat despre cesiune. cererile repetate de amânare a judecăţii. cererea de măsuri asiguratorii multiple şi excesive. deşi cererea de chemare în judecată. fără ca reclamanta să fi întreţinut relaţii intime cu pârâtul în perioada legală de concepţie a copilului. introducerea cu rea credinţă a unei cereri de chemare în judecată vădit netemeinică. fiind găsită întemeiată. cu toate că nevoile apărării nu justifică aceasta. care depăşesc necesităţile cauzei. ci în scopul de a-l şicana pe pârâtul ameninţat cu un scandal public sau în familie. . îl cheamă în judecată.angajarea mai multor avocaţi. amintim. pârâtul nu va fi obligat la plata cheltuielilor de judecată. chemându-l în judecată pe fostul său debitor etc.se va admite. să formulează o cerere în stabilirea paternităţii unui copil din afara căsătoriei. de obţinere a asistenţei juridice gratuite. partea ce îl foloseşte urmărind un obiectiv ce nu corespunde justei şi cât mai rapide soluţionări a pricinii. introducerea unei cereri de chemare în judecată fără ca pârâtul să fi fost..rezistenţa pârâtului cu rea credinţă în faţa unei pretenţii a cărei temeinicie este evidentă. Dintre formele sub care s-ar putea manifesta exercitarea abuzivă a drepturilor procedurale. se poate întâlni şi ipoteza opusă. solicitând plata creanţei sau când proprietarul se adresează direct instanţei. creditorul a cărui creanţă a fost plătită încearcă să obţină o nouă plată. anume că reaua credinţă a pârâtului să-l fi determinat pe reclamant să solicite ceea ce nu i se mai datora. exercitarea abuzivă a dreptului de dispoziţie sub forma renunţării la judecată sau a tranzacţiei (este însă discutabilă soluţia potrivit căreia.dreptul procedural să fie excutat cu rea credinţă. dacă a recunoscut pretenţiile reclamantului la prima zi de înfăţişare-art. pus în întârziere.. pentru a-l şicana pe pârât sau a-l discredita. într-un asemenea caz. cum ar fi atunci când creditorul cesionar.275 Cod procedură civilă . .. de strămutare. de exmplu. instanţa 39 . folosirea cu rea credinţă a posibilităţii de a solicita citarea pârâtului prin publicitate. caz în care pârâtul va suporta cheltuielile de judecată) etc. în prealabil. cerând ca depozitarul să fie obligat la restituirea lucrului lăsat în depozit (în astfel de situaţii.dreptul procedural să fie dirijat spre realizarea unui alt scop decât acela pentru care a fost acordat de lege.

recursul. deoarece nu există un text de lege care să prevadă o asemenea soluţie. pentru a se exercita apoi şi contestaţia în anulare . deşi a cunoscut hotărârea atacată încă de la pronunţarea acesteia). spre a beneficia de taxa de timbru. 40 .424/decembrie/1999. Trebuie subliniat că simplul fapt al respingerii unei cereri de chemare în judecată. solicitând despăgubiri pe întreaga perioadă cuprinsă între momentul desfacerii contractului de muncă şi cel în care va fi reintegrat efectiv. hotărârea necomunicându-i-se contestatorului. nici ca abuziv. precizăm că nu există nici un text de lege care să justifice aceste soluţii. în scopul de a tergiversa judecata şi de a amâna executarea silită a hotărârii definitive (s-a decis că. în fapt. nu a putut fi nici respins nici ca tardiv. care pe fond era întemeiat. însă. abuzul de drept. fiind vorba. dar şi a salariatului. însă instanţa a diminuat în mod corespunzător despăgubirile pretinse de salariat.introducerea cu vădită rea credinţă a unei contestaţii la executare. . în măsura în care este dovedit. într-o speţă. constând în desfacerea nelegală a contractului de muncă. doearece exercitarea abuzivă a unui drept procedural nu atrage o astfel de sancţiune. exercitarea cu mare întârziere. de exercitare a unei căi de atac. profitând de o deficienţă procedurală.nu duce în mod automat la concluzia că partea a exercitat abuziv dreptul de a formula cererea respectivă. de o culpă concurentă. atrage obligaţia contestatorului de a plăti despăgubiri intimatului). constând în inactivitatea sa un timp înedelungat. Curtea Supremă de Justiţie. partea. spre a obţine despăgubiri într-un cuantum cât mai ridicat1. în lipsa unui text de lege expres).folosirea cu rea credinţă a dreptului de a exercita căile de atac. ci instanţa de 1 Sentinţa civilă nr. introducerea unui recurs ce este lăsat să fie anulat ca netimbrat. a declarat recurs după câţiva ani de la pronunţarea hotărârii. profitând de faptul că hotărârea nu i-a fost comunicată. . contestaţia în anulare trebuie respinsă. aceeaşi soluţie fiind propusă şi pentru situaţia în care partea nu şi-a timbrat recursul. de exemplu. în acest caz. a apelului sau a recursului. astfel. de recuzare etc. proprie contestaţiei în anulare. atât a unităţii. reiterarea unei căi de atac.va trebui să respingă cererea privitoare la actul procesual de dispoziţie şi să continue judecata. litigiul avea ca obiect contestarea unei decizii de desfacere a contractului de muncă şi reintegrarea în funcţie. întrucât a fost exercitat în termen. de către partea ce a fost prezentată la pronunţarea hotărârii.

regulile de la răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie (art. dacă recursul împotriva hotărârii de declinare a competenţei este declarat de către partea care a invocat excepţia de necompetenţă ce a fost admisă.3 alin. dispoziţia de principiu este înscrisă în art. chiar legea califică acte ca abuzive.fiind necesar. Aşadar. se vor aplica pentru prejudiciul cauzat prin exercitarea abuzivă a unui drept procedural. Întrucât art. în temeiul principiului accesorium sequitur principale. spre exemplu. 41 .723 alin. alin.1 şi art. ca urmare a exercitării abuzive a unui drept procedural de către partea adversă. aceasta este instanţa sesizată cu soluţionarea pricinii în care s-a săvârşit abuzul respectiv.4 Cod procedură civilă potrivit căruia.1 din Decretul 167/1958) privind prescripţia extinctivă.judecată va aprecia dacă există sau nu un abuz de drept procedural în funcţie de împrejurările concrete ale speţei. Subliniem că despăgubirile se vor acorda indiferent de soluţia ce se va pronunţa cu privire la fondul pretenţiei dedusă judecăţii. partea ce a suferit un prejudiciu patrimonial sau moral. Uneori. totodată. Pentru a nu se încălca principiul disponibilităţii. fără a mai fi nevoie să se aştepte ca hotărârea de declinare a competenţei să devină irevocabilă. cel interesat poate să le pretindă pe calea unui proces separat. ţinând cont de cerinţele ce trebuie îndeplinite pentru a se putea caracteriza un act de procedură ca abuziv. Cât priveşte sancţionarea abuzului de drept procedural. art.8.2 Cod procedură civilă şi nici vreun alt text de lege din cuprinsul Codului de procedură civilă nu se referă la condiţiile răspunderii pentru prejudiciul cauzat prin exercitarea abuzivă a unui drept procedural. dacă nu se solicită desbăgubiri în procesul în care una din părţi a folosit abuziv un drept procedural. despăgubirile vor fi acoradate numai la cerere. are dreptul de a fi despăgubită. 2 Cod procedură civilă.998 Cod civil ). nu şi din oficiu. să se motiveze soluţia adoptată în această privinţă. Mai trebuie precizat că. dosarul poate fi trimis de îndată la instanţa competentă ori la organul cu activitate jurisdicţională competent. conform căruia. Cât priveşte instanţa competentă a se pronunţa asupra cererii de despăgubire pentru abuzul de drept procedural.723 alin. partea care foloseşte drepturile procedurale în chip abuziv răspunde pentru pagubele pricinuite. termenul de prescripţie extinctivă fiind de trei ani de la data la care a cunoscut sau trebuie să cunoască paguba şi pe cel ce răspunde de aceasta (art.158 alin.

ceea ce înseamnă că. cererea de verificare de scripte).civ. eventual. suspendarea judecăţii în situaţia când părţile exercită abuziv dreptul de a obţine amânarea(art.Se observă că. 42 .). Art.155 Cod procedură civilă). dar. în acest din urmă caz.Totuşi. prejudiciul ar putea fi cunoscut la o dată ulterioară. în cuantumul stabilit de art. cât şi cele ulterioare vor fi lipsite de eficienţă(spre exemplu. Alte texte de lege prevăd şi o serie de sancţiuni specifice. prin ipoteză. neprimind citaţia cu cel puţin cinci zile înainte de termenul de judecată.79 Cod procedură civilă ).95 alin. nu este vorba de o răspundere obiectivă.ultim Cod procedură civilă ). prevede şi el obligaţia părţii care în orice chip a pricinuit amânarea judecăţii (sau a executării silite) de a plăti la cererea părţii potrivnice.275 Cod procedură civilă ).ultim Cod procedură civilă ). ipoteza la care se referă art. deşi. Actul de procedură abuziv va fi lipsit de efectele contrarii scopului pentru care dreptul procedural exercitat abuziv a fost recunoscut. la care mai putem adăuga : neacordarea cheltuielilor de judecată (art. Pe lângă obligaţia de a plăti despăgubiri.158 alin. o despăgubire pentru paguba cauzată prin amânare.108 Cod procedură civilă . soluţia este mai mult consecinţa faptului că instanţa găseşte neîntemeiată cererea respectivă. iar aceasta este cunoscută încă din momentul săvârşirii abuzului. cel care răspunde de pagubă este chiar partea ce a exercitat abuziv dreptul procedural. Am amintit deja despre trimiterea dosarului la instanţa competentă înainte de rămânerea irevocabilă a hotărârii de declinare a competenţei (art. în cazul în care el stă la baza altor acte de procedură. revenirea asupra asistenţei juridice gratuite încuviinţate (art.108 C. fiind deci necesară existenţa vinovăţiei. nulitatea actelor de procedură ce au urmat citării prin publicitate (art.4 Cod procedură civilă ). atât actul abuziv. nu va fi obligat să plătească despăgubiri pârâtul care. solicită şi obţine un termen pentru a-şi pregăti apărarea. Spre exemplu. chiar şi respingerea cererii (de recuzare. legiutorul prevede şi sancţionarea părţii care a folosit cu rea credinţă anumite drepturi procedurale cu o amendă civilă. de strămutare etc.108 sau de art.95 alin. iar dacă acest act are o existenţă de sine stătătoare. Textul se aplică însă indiferent dacă partea a săvârşit sau nu un abuz de drept.proc. sancţiunea va lovi numai actul abuziv (de exemplu.

43 .

CAPITOLUL IV PARTICIPAREA TERTILOR LA JUDECATA

4.1. Precizări introductive În prealabil trebuie precizat că noţiunea de terţi desemnează, pe de o parte, persoanele complet străine de proces, iar pe de altă parte, persoanele care sunt introduse într-un proces în curs de desfăşurare şi care, din acel moment, devin şi ele părţi, fiind însă denumite, în continuare, terţi (uneori terţi intervenienţi sau chiar intervenienţi), spre a fi deosebite de părţile iniţiale (reclamantul şi pârâtul). Această din urmă accepţiune o avem în vedere atunci când vorbim de partciparea terţilor la judecată. În cele mai multe situaţii, cadrul procesului , sub aspectul părţilor între care se stabilesc raporturile juridice procesuale, este fixat de către reclamant, prin indicarea în cererea de chemare în judecată a persoanei împotriva căreia îşi formează pretenţia sa. Discutându-se numai asupra drepturilor şi obligaţiilor părţilor din proces, respectiv asupra situaţiei juridice dintre acestea, este firesc ca hotărârea ce se va pronunţa să îşi producă efectele faţă de persoanele ce s-au judecat, nu însă şi faţă de persoanele străine de proces. Spre deosebire de hotărârile penale, care sunt opozabile erga omnes, hotărârile civile, cu foarte rare excepţii (de exmplu, în materia de stare civilă), nu pot fi opuse terţilor. Astfel, titularul dreptului de proprietate, care a obţinut o hotărâre ce obligă pe pârât la predarea bunului, nu va putea să execute acea hotărâre în cazul în care bunul respectiv este deţinut de o terţă persoană, ci va trebui să declanşeze un nou litigiu, chemându-l în judecată pe terţul detentor, spre a obţine o hotărâre prin care şi acesta din urmă să fie obligat a-i recunoaşte dreptul de proprietate ; hotărârea de partaj nu poate fi opusă unui terţ posesor, care nu a fost atras în nici un fel la judecata finalizată cu pronunţarea acesteia, ci copărtaşul în al cărui lot a fost inclus bunul aflat la terţ va trebui să introducă împotriva acestuia o cerere de revendicare ; în cazul raporturilor

juridice obligaţionale cu pluralitate de debitori, fără ca obligaţia să fie solidară ori indivizibilă, debitorii care nu au participat la judecată nu se vor putea prevala de hotărârea obţinută de unul dintre debitori împotriva creditorului, după cum acesta din urmă nu va putea opune celorlalţi debitori hotărârea pe care a obţinut-o numai împotriva unui debitor. Pentru ca hotărârea civilă să devină opozabilă şi altor persoane care nu sunt părţi şi nici nu sunt considerate a fi reprezentate, mai exact, pentru ca hotărârea să îşi producă efectele faţă de aceştia este necesară introducerea acestora în proces. Necesitatea atragerii unui terţ la judecată poate să decurgă din folosul practic pe care l-ar realiza una din părţile iniţiale (reclamantul sau pârâtul), ce urmăreşte să i se recunoască ori să i se stabilească anumite drepturi şi faţă de de terţul respectiv. Interesul de a fi introdus într-un proces în curs de desfăşurare poate să aparţină şi terţului, fie pentru a-şi valorifica un drept al său, fie pentru a apăra pe una din părţile în litigiu, cu care se găseşte în raporturi speciale şi care fac ca hotărârea ce se va pronunţa să fie folosită de parte pentru a formula pretenţii împotriva terţului, ţinând cont şi de faptul că, uneori, interesele legitime ale unei peroane pot fi afectate , direct sau indirect, de pronunţarea unei hotărâri la care ea nu a fost parte. Spre exemplu : într-un litigiu ce are ca obiect revendicarea unui imobil, creditorul ipotecar al pârâtului are interesul de a interveni la judecată, pentru a dovedi că imobilul este propietatea pârâtului, având în vedre că, în cazul în care reclamantul ar câştiga, urmează a se aplica principiul potrivit căruia; creditorii chirografari pot interveni într-un litigiu în care debitorul lor este parte, fie pentru a împiedica o fraudare a intereselor lor, evitând astfel un proces ulterior în care ar trebui să invoce dispoziţiile art.975 Cod civil , fie pentru a-l ajuta pe debitorul lor să câştige, în considerea împrejurării că orice fluctuaţii ale patrimoniului debitorului (mărimea sau diminuarea activului patrimonial) influenţează posibilitatea creditorilor chirografari de a-şi satiface creanţele, art.1718 Cod civil nerecunoscându-le decât un drept de gaj general asupra patrimoniului, luat în universalitatea sa (de altfel, pentru situaţia când debitorul ar fi reclamant, iar pricina nu ar avea caracter personal, creditorii chirografari ar fi putut şi ei să declanşeze procesul civil, în temeiul art.974 Cod civil ;

44

a fortiori, ei pot să intervină în litigiul pornit de debitorul lor, respectiv în litigiul pornit împotriva debitorului lor) ; cel ce are obligaţia de a garanta pe una dintre părţile din proces nu este obligat să aştepte ca aceasta să formuleze o cerere prin care să-şi valorifice obligaţia de garanţie pe cale incidentală sau principală, ci poate să se alăture părţii respective, sprijinându-i pretenţiile sau apărările de a triumfa împreună, astfel încât garantul să nu se mai îndrepte împotriva garantului etc. Trebuie subliniat că, în anumite cazuri expres prevăzute de lege, terţii sunt practic obligaţi să intervină într-un proces în curs de judecată, sub sancţiunea de a nuşi mai putea valorifica ulterior drepturile sau interesele lor. Spre exemplu : din dispoziţiile înscrise în art.785 Cod civil , se desprinde concluzia că, în cazul partajului succesoral, creditorii unui coindivizar sunt obligaţi pe calea prevăzută de art. 975 Cod civil , chiar dacă aceasta a fost făcută cu fraudarea drepturilor lor 1, la urmărirea silită imobiliară, cei care au un drept de privilegiu sau ipotecă asupra imobilului ce formează obiectul executării silite sunt obligaţi să intervină, întrucât actul de adjudecare prezintă un efect care le-ar putea dăuna etc. Participarea terţilor la judecată prezintă avantaje incontestabile. Ea permite reunirea într-un singur proces a tututor persoanelor interesate de pretenţia supusă judecăţii, instanţa urmând a se pronunţa nu numai asupra raportului juridic substanţial dintre reclamant şi pârât, ci şi asupra raportului juridic dintre terţii intervenienţi şi părţile iniţiale, preîntâmpinându-se astfel posibilitatea apariţiei unor hotărâri judecătoreşti contradictorii, realizându-se totodată o economie de timp şi chiar de cheltuieli. Introducerea unor terţe persoane poate întârzia soluţionarea cererii principale sau poate ridica anumite probleme în ceea ce priveşte competenţa. De asemenea, terţul este obligat să ia procedura în faza în care se găseşte în momentul introducerii sale în proces, fiindu-i deci opozabile actele de procedură anterioare intervenţiei cu toate că acestea nu au fost îndeplinite în contradictoriu şi cu el, ceea ce poate afecta în oarecare măsură drepturile sale, mai ales atunci când atragerea terţului la judecată nu

1

În legătură cu acest exemplu, precizăm că unii autori se referă la « creditorii unei succesiuni »(V.Radu, D.Radu, I.Stoenescu, S.Zilberstein) deşi art.785 C.civ. foloseşte expresia de « creditorii unuia din compărţitori », fiind evident vorba de creditori personali ai moştenitorilor ;.

45

se datorează iniţiativei lui (caz în care el însuşi şi-ar asuma riscul opozabilităţii actelor de procedură deja efectuate), ci a reclamantului sau a pârâtului. În actuala redactare,Codul de procedură civilă reglementează intervenţia voluntară (art.57-59), chemarea în garanţie (art.60-63) şi arătarea titularului dreptului (art.64-66)1. Trebuie subliniat că atragerea unui terţ la judecată din iniţiativa reclamantului sau a pârâtului (intervenţia forţată) nu este permisă decât în cazurile expres prevăzute de lege.Spre deosebire de dispoziţiile legale care stabilesc dreptul terţelor persoane de a interveni într-un proces în curs de desfăşurare ori de câte ori au interes, legea nu prevede în mod general introducerea în procesul civil, pe calea intervenţiei forţate, a oricărei persoane ce ar avea vreun interes în legătură cu pricina ce se judecă şi care nu figurează ca pârât în cererea de chemare în judecată. Aşadar, nu poate fi introdus forţat într-un litigiu orice terţ care ar avea posibilitatea să intervină voluntar, deoarece interveninetul voluntar îşi apără de bunăvoie propriile interese, în timp ce interveninetul forţat este chemat fie să recunoască dreptul unei părţi din proces, fie să se constate că nu are nici un drept asupra părţii care l-a introdus în proces. Pot fi întâlnite şi alte situaţii, în afara celor vizate de art.57-66 Cod procedură civilă, în care ar exista interesul ca un terţ să fie introdus în proces la cererea uneia dintre părţi, însă, în lipsa unui text de lege expres, o eventuală cerere în acest sens ar urma să fie respinsă ca inadmisibilă. Spre exemplu : în funcţie de împrejurările concrete ale speţei, reclamantul ar putea să justifice interesul de a solicita , pe parcursul judecăţii, introducerea în cauză a unui nou pârât, având în vedere că întregirea sau modificarea cerereii de chemare în judecată poate fi făcută, potrivit art.132 alin.1 Cod procedură civilă cel mai târziu la prima zi de înfăţişare, iar după acest moment numai cu consimţământul pârâtului ; uneori, chiar şi pârâtul poate avea interesul de a fi introdus în litigiu un terţ în calitate de pârât ; oricare din părţile iniţiale ar putea justifica interesul de a cere introducerea
1

Amintim că participarea terţilor la judecată îşi are originea în dreptul roman, care cunoştea două forme de intervenţie şi anume intervenţia principală, când terţul pretindea un drept propriu şi intervenţia accesorie, dacă terţul se alătura uneia dintre părţile iniţiale ;.

46

care are ca obiectiv să facă opozabilă terţului hotărârea ce se va pronunţa cu privire la pretenţia formulată de reclamant împotriva pârâtului. sa pronunţat hotărârea în litigiul respectiv sau acesta din urmă a fost stins ca urmare a unui act procesual de dispoziţie (desistarea reclamantului. Referitor la acest din urmă exemplu. într-un proces aflat în curs de judecată. putând fi definită ca fiind cererea unui terţ de a intra într-un proces pornit de alte părţi. eventual după întregirea sau modificarea acesteia. Felurile intervenţiei voluntare După cum rezultă din însăşi denumirea ei.164-165 Codul de procedură civilă ) şi nici cu coparticiparea procesuală subiectivă. intervenţia voluntară este de neconceput dacă nu există un litigiu sau dacă nu mai există un litigiu pendente. introducerea unui terţ. 4. în cadrul căruia se formulează cereri incidentale (de intervenţie voluntară sau forţată). mai mulţi reclamanţi sau mai mulţi pârâţi. menţionăm că sistemul procesual civil francez cunoaşte o forma specifică de interevenţie forţată. Oricare dintre formele participării terţilor la judecată implică existenţa unui singur proces în curs de desfăşurare . din iniţiativa acestuia. Intervenţia voluntară 4. în procesul respectiv. intervenţia voluntară este acea formă de participare a terţelor persoane la judecată ce constă în introducerea unui terţ. Având în vedere caracterul ei incidental. pentru a-şi apăra un drept propriu sau pentru a apăra dreptul unei părţi din acel proces.în cauză a unor terţe persoane. din propria sa iniţiativă. înainte de formularea ei.1. Deci. Subliniem că participarea terţilor la judecată nu trebuie confundată cu instituţia conexării pricinii (art. intervenţia voluntară prezintă două elememnte definitorii şi anume : existenţa unui process civil în curs de judecată. fără a se urmări însă condamnarea terţului. pentru ca hotărârea ce se va pronunţa să le fie opozabilă. Intervenţia voluntară ar fi inadmisibilă atunci când.2. achiesarea pârâtului la 47 . nefiind vorba de mai multe cereri conexate şi nici de o singură cerere de chemare în judecată în care figurează. Noţiune.2.

creditorii chirografari ai părţilor) pot interveni. ci şi împotriva adversarului acesteia din cererea de chemare în judecată). deoarece. Dacă se revendică un bun şi pârâtul cheamă în garanţie persoana ce i-a vândut bunul respectiv. până a se intra în dezbaterea fondului. în realitate ei nu sunt părţi. ci numai hotărârea care se va pronunţa le va fi opozabilă. iar aceasta din urmă doreşte să obţină pentru sine bunul ce formează obiectul litigiului. cei care sunt consideraţi a fi reprezentanţi în proces (de exemplu. în momentul introducerii 48 . încheierea unei tranzacţii judiciare) ori a intervenit perimarea. acesta va putea să intervină voluntar. Astfel. se poate formula o cerere de intervenţie voluntară accesorie de către persoana chemată în garanţie la judecata în primă instanţă. având în vedere că între reclamant şi terţul chemat în garanţie de către pârât nu se stabilesc raporturi procesuale directe ( dacă nu se admite această soluţie. în raport cu soluţia dată cererii principale. renunţă la judecata faţă de unul dintre pârâţi.toate pretenţii reclamantului. deoarece. atunci ar trebui să se accepte că terţul chemat în garanţie poate formula o cerere reconvenţională nu numai împotriva părţii ce l-a chemat în garanţie şi care are poziţia procesuală de reclamant în cererea de chemare în garanţie. Există totuşi anumite situaţii în care s-ar putea discuta dacă ar fi admisibilă intervenţia voluntară formulată de o persoană ce este ori a fost parte în procesul respectiv. în strânsă legătură cu obiectul acelei pricini. a fost respinsă ca lipsită de obiect sau de interes. invocând rezoluţiunea sau nulitatea contractului pe care l-a încheiat cu pârâtul. însă. Însă. Cererea de intervenţie voluntară poate fi formulată de orice terţ care ar putea fi prejudicat în vreun fel de hotărârea ce ar urma să se pronunţe într-o pricină sau care pretinde un drept propriu. atunci când cererea de chemare în garanţie. la judecarea apelului declarat numai cu privire la raporturile juridice dintre reclamant şi pârât. În ipoteza în care reclamantul îşi formulează pretenţia împotriva mai multor pârâţi. trebuie să i se recunoască dreptul de a introduce o cerere de intervenţie voluntară principală. nu însă şi de o persoană ce a dobândit deja calitatea de parte în acel proces.

dispune. nelucrând în nume propriu şi deci fiind un terţ faţă de pretenţia supusă judecăţii. soluţia contrară echivalând cu o revocare a unui act unilateral sau. Reprezentantul legal sau conevenţional al unei părţi. denumirile de « intervenţie în interes propriu » şi « intervenţia în interesul uneia din părţi » nu sunt exacte . Rezultă că intervenţia voluntară poate fi de două feluri.1 Cod procedură civilă. « intervenţia este în interes propriu când cel care intervine invocă un drept al său ». care aparţine terţului intervenient în toate 49 . 49 Cod procedură civilă.2.). iar. Mai rezultă. după ce prevede. unul din pârâţi a achiesat la pretenţiile reclamantului. în primul aliniat. după cum terţul invocă un drept propriu (intervenţie voluntară principală) sau apără drepturile uneia dintre părţi ( intervenţie voluntară accesorie). fie principală. că terţul trebuie să justifice întotdeauna un interes propriu. « oricine are interes poate interveni într-o pricină ce se urmează altei persoane ». că . că . poate să formulze o cerere de intervenţie voluntară (în nume propriu). ceea ce distinge cele două feluri de intervenţie voluntară nu este interesul. întrucât. indiferent de felul intervenţiei. cu o revenire unilaterală asupra unei convenţii sinalgamatice (cum ar fi tranzacţia judiciară încheiată numai de unele părţi. interesul fiind o condiţie ce trebuie îndeplinită pentru exercitarea oricărei forme concrete de manifestare a acţiunii civile. intervenţia voluntară a persoanei respective este inadmisibilă. în aliniatul ultim. În schimb. că intervenţia »este în interesul uneia din părţi când sprijină numai apărarea acesteia ». o parte a achiesat la hotărâre sau nu a exercitat şi ea calea de atac în termenul prevăzut de lege etc. în alin. deci şi a intervenţiei voluntare. din art.cererii de intervenţie. Art. dacă procesul continuă fără una dintre părţi datorită atitudinii acesteia (de exemplu.49 alin. evident fără încălcarea intereselor celorlalte părţi) ori cu o eludare a anumitor dispoziţii legale imperative (cum ar fi cele referitoare la termenul în care poate fi exercitat apelul). Aşadar. fie accesorie. după caz. nu mai are calitatea de parte în procesul respectiv independent de voinţa lui.

cât şi a pârâtului. devenind o cerere care se grefează pe cererea principală. Intervenţia voluntară principală constituie un incident procedural ce determină lărgirea cadrului procesual. în care el ar figura ca reclamant. însă.329 alin. fie pentru apărarea drepturilor uneia din prigonitoarele părţi ». 50 . care aparţine terţului în cazul intervenţiei voluntare principale ( cel puţin.49 Cod procedură civilă. intervenţie agresivă.1) şi este accesorie în cazul în care sprijină pretenţiile unei părţi. după ce precizează că intervenţia voluntară poate fi principală sau accesorie (art.proc. şi sub aspectul obiectului litigiului. este de remarcat că dispoziţiile corespunzătoare din reglementarea anterioară anului 1948 aveau o redactare superioară. dar care poate fi soluţionată şi independent de aceasta. Tebuie subliniat că numai terminologia folosită în actuala reglementare pentru cele două feluri de intervenţie voluntară este improprie. ci . vechiul art.2 C. Intervenţia voluntară principală Cererea prin care un terţ solicită introducerea sa într-un proces în curs de judecată. uneori.2. declanşând un proces distinct.Astfel. Dacă însă terţul preferă să invoce pretinsul său drept în litigiul pendente. îndreptată împotriva părţilor iniţiale. după cum mai este denumită de unii autori. nu se desprinde însă concluzia că interesul nu ar aparţine celui care intervine în apărarea unei părţi.situaţiile. pentru a i se recunoaşte sau stabili un drept propriu.247 alin.1ş2). să susţină partea respectivă(art. 4.328). iar părţile din celălalt proces ar fi pârâte. deoarece. de regulă din punctul de vedere al părţilor. 1 Sub acest aspect. respectiv părţii în favoarea căreia s-a intervenit în cazul intrervenţiei voluntare accesorii1. dispune că intervenţia este principală atunci când se formulează o pretenţie în profilul intervenientului(art.330 alin. cererea sa dobândeşte caracter incidental. aşa cum se desprinde din chiar art.2. preveddea că « intervenţia se va putea face fie pentru recunoaşterea drepturilor intervenientului. se numeşte intervenţie voluntară principală ori. dreptul invocat . intervenţia voluntară principală este o veritabilă chemare în judecată. din ansamblul reglementării. Menţionăm că noul cod francez de procedură civilă.civ. pentru a-şi conserva drepturile sale. aşa pretinde acesta). Terţul intervenient poate să îşi formuleze pretenţia pe cale principală. Ca natură juridică. aceasta din urmă fiind admisibilă dacă autorul ei are interesul. deci atât a reclamantului.

mai ales în caz de dol sau fraudă din partea unei părţi. S-a susţinut că intervenţia principală ar fi admisă în pricinile cu caracter strict personal dacă există o legătură suficientă între pretenţia terţului şi cererea principală. neexistând nici un risc să se ajungă la pronunţarea a două hotărâri contradictorii. deoarece am văzut că nu este necesar să existe identitate de obiect între cele două cereri. Cât priveşte sfera de aplicare a intervenţiei voluntare principale. în litigiile respective trebuie să participe numai anumite persoane. fără însă să existe identitate între dreptul pretins de terţ şi dreptul ce formează obiectul cererii de chemare în judecată. între pretenţia formulată de terţ şi cea din cererea introductivă de instanţă. 51 . iar. tăgăduirea paternităţii. care să justifice întârzierea soluţionării pricinii cu caracter strict personal. nu ar exista o legătură suficientă.Datorită împrejurării că lărgirea cadrului procesual este consecinţa iniţiativei unui terţ. atunci intervenţia voluntară principală este inadmisibilă. în cazul în care s-a formulat o cerere reconvenţională) nu există o conexiune. cum ar fi desfacerea sau desfiinţarea căsătoriei. Într-un asemenea caz. pe de altă parte. intervenţia voluntară principală a fost considerată un incident procedural sui generis. intervenţia voluntară principală este admisibilă în orice proces civil. Cu toate acestea. Această soluţie se sprijină nu atât pe argumentul că terţul nu ar putea să invoce acelaşi drept ca şi reclamantul. se observă că legea nu limitează formularea cererii la anumite materii. Intervenţia voluntară principală presupune invocarea de către un terţ a unui drept propriu. spre deosebire de celelalte incidente procedurale ce duc la extiderea cadrului procesual şi care sunt determinate de părţile iniţiale. cât mai ales pe faptul că. Ar rezulta că. pe de o parte. Dacă între pretenţia terţului şi pretenţia supusă judecăţii de către reclamant(sau de către pârât. care să justifice rezolvarea împreună a celor două cereri. deoarece nu ar face altceva decât să întârzie soluţionarea cererii de chemare în judecată. terţul va trebui să declanşeze un proces separat. Totuşi. dat fiind caracterul strict personal. se consideră inadmisibilă cererea de intervenţie voluntară în pricinile cu caracter strict personal. punerea sub interdicţie sau ridicarea interdicţiei etc. între cele două drepturi subiective trebuie să existe o legătură suficientă. în regulă generală.

în sensul că ea priveşte numai litigiile individuale de muncă. Aceasta deoarece judecarea conflictelor colective de muncă se face conform Codului de procedură civilă. caracterul personal al raportului de muncă impunând o asemenea soluţie. care să justifice introducerea unui terţ într-un proces în care ar trebui să participe numai anumite persoane. dacă într-un proces de divorţ se solicită şi partajarea bunurilor dobândite în timpul căsătoriei. întrucât o altă persoană nu poate cere să i se stabilească drepturi decurgând dintr-un raport de muncă în care subiect este persoana ce figurează ca parte în cererea principală. spre exemplu. intervenţia voluntară principală devine admisibilă dacă vizează pretenţiile formulate în cererile accesorii sau incidentale. iar argumentul ce justifică inadmisibilitatea intervenţiei principale în litigiile individuale de muncă nu ar mai putea fi folosit. cererea formulată de salariaţii care nu 52 . la desfacerea sau desfiinţarea căsătoriei. Pentru litigiile colective de muncă. Chiar şi în litigiile referitoare la executarea. în cazul în care unitatea cere nu numai declararea grevei ca nelegală. Considerăm însă că soluţia urmează a fi nuanţată. de exemplu. o terţă persoană ar putea să intervină pentru a-şi valorifica un drept cu privire la un anumit bun supus împărţelii. cu atât mai mult cu cât este greu de admis că un terţ s-ar putea opune. suspendarea sau încetarea contractului colectiv de muncă pot exita situaţii când ar fi admisibilă o intervenţie voluntară principală. Se admite că nici în litigiile de muncă nu este admisibilă intervenţia voluntară principală. modificarea .Este însă puţin probabil să existe o asemenea legătură. ci şi despăgubiri. atunci când în litigiul declanşat printr-o cerere cu caracter strict personal părţile formulează şi cereri accesorii sau incidentale care nu au un astfel de caracter. o terţă persoană poate să solicite şi ea despăgubiri pentru pagubele ce i-au fost cauzate de greva respectivă. Precizăm însă că. ceea ce nu este cazul în legătură cu problema care ne preocupă. indiferent care ar fi dreptul propriu pe care îl invocă. în măsura în care legea nu dispune altfel. Spre exemplu.

Strămutarea constituie un incident procedural în legătură cu judecare unei pricini. astfel încât între părţi în instanţa de strămutare trebuie să fie părţile din pricina a cărei strămutare se solicită. însă. ca de altfel şi „intervenţia în interesul uneia din părţi”1. dar fiind de rea credinţă. cererea formulată în speţă nu era altceva decât o simplă cerere prin care cel interesat menţiona adevăratele părţi din proces. ulterior declanşării litigiului arbitral. Pornindu-se de la o situaţie particulară ivită în practica instanţei supreme. deoarece ar trebui să se admită că pe calea intervenţiei voluntare principale s-ar putea invoca nu numai un 1 T.192.Pop în revista Dreptul nr. Este însă discutabilă calificarea cererii respective ca fiind o intervenţie voluntară principală. Aşadar. preşedintele instanţei va cere dosarul pricinii (art. intervenţia voluntară principală este admisibilă numai dacă terţul a fost şi el parte în covenţia arbitrală sau dacă. se încheie un compromis între terţ şi părţile iniţiale.40 alin. care nu pune în discuţie pretenţia dedusă judecăţii şi care . citată de T. În cazul unui litigiu arbitral.12/1994. s-a arătat că „intervenţia în nume propriu” ar fi admisibilă şi în instanţa de strămutare. Aceasta din urmă. s. „încheierea „nr. În plus. aceeaşi fiind soluţia pentru orice formă de participare a terţilor la judecată.sunt membri ai sindicatului ce este parte în proces. a introdus o cerere de intervenţie voluntară principală.Pop. Opinii în legătură cu unele aspecte jurisprudenţiale actuale în domeniul dreptului procesual. în revista „Dreptul” nr. Com.teza I Cod Procedură civilă) şi va dispune citarea adevăratelor părţi pentru rezolvarea cererii de strămutare. partea a indicat în cererea de strămutare o altă persoană decât aceea care îi era adversar în litigiul de fond. aflând de cererea de srtămutare.12/1994. încuviinţată în principiu de instanţa supremă. 53 .2 . pag. în instanţa de strămutare nu se discută niciodată fondul. În speţa ce a prilejuit formularea acestui punct de vedere s-a solicitat strămutarea judecării unui recurs. desigur prin reprezentanţii aleşi de către aceştia. care apoi a respins ca neîntemeiată cererea de strămutare2. p. 2 CSJ.326 din 21 iunie 1994. În urma unei asemenea cereri. deşi este de competenţa unei alte instanţe. intervenţia voluntară principală presupune invocarea unui drept subiectiv civil.19-20. nu duce la un proces distinct. Soluţia pe care nu o împărtăşim duce la un cerc vicios. învederând instanţei de strămutare reaua –credinţă a părţii ce a solicitat strămutarea .

2 Codul de procedură civilă nu are în vedere dreptul de a sesiza instanţa. arătarea dreptului pretins de terţul intervenient. în caz contrar.112 Cod procrdură civilă . deoarece ele se găsesc deja la dosarul cauzei). De asemenea. recuzarea tuturor judecătorilor de la o instanţă sau când. întrucât acest drept este recunoscut de lege oricărei persoane. cererea de perimare. iar terţul intervenient devine parte în proces numai după încuviinţarea în principiu a cereii sale. 54 . indicarea mijloacelor de probă pe care intervenientul înţelege să le folosească. care reglementează cuprinsul cererii de chemare în judecată. semnătura. cererea de intervenţie voluntară principală trebuie făcută în forma prevăzută pentru cererea de chemare în judecată. a obiectului cererii principale. motivarea în fapt şi în drept a pretenţiilor intervenientului. nu se poate alcătui completul de judecată. pentru a se evidenţia legătura dintre cele două cereri. În consecinţă. cererea de intervenţie voluntară principală ar trebui să cuprindă: indicarea instanţei şi a numărului dosarului.drept subiectiv civil. numele şi prenumele (denumirea) reclamantului şi ale pârâtului din cererea de chemare în judecată (nu este necesar să se menţioneze şi domiciile (sediile) acestora. 50 alin. intervenţia voluntară principală este inadmisibilă dacă se face cu ocazia şi în vederea rezolvării unor incidente procedurale precum: strămutarea. În consecinţă. Potrivit art. intervenţia voluntară principală ar fi la îndemâna oricărei persoane ce ar justifica interesul de a participa la judecată şi ar include şi situaţia când terţul ar interveni pentru a apăra pe una din părţi. datorită recuzării. Textul menţionat trimite deci la dispoziţiile art. ci şi un drept procedural. se va menţiona această împrejurare în cuprinsul cererii şi se va alătura dovada calităţii de reprezentant. dar drepturile procedurale (cu excepţia dreptului de a sesiza instanţa) nu pot fi exercitate decât de părţile din proces (este evident că art. 1 Codul de procedură civilă . În cazul în care cererea este formulată prin reprezentant . conţinutul acesteia trebuie să se refere şi la cererea principală. preum şi. cu toate că legea stabileşte un regim juridic diferit pentru cele două feluri de intervenţie voluntară). fiind vorba de o cerere incidentală. numele şi domiciliul (denumirea sau sediul) intervenientului.49 alin. un conflict de competenţă etc.

în primul rând. la care ne vom referi mai jos. cu execepţia unor cazuri limitativ prevăzute de lege (de exemplu. intervenţia voluntară principală trebuie făcută înaintea primei instanţe. se va depune pentru acestea câte o singură copie de pe cererea de intervenţie voluntară principală şi de pe înscrisurile alăturate ei. cu excepţia situaţiei prevăzute de art. În lipsa unei precizări anume în cuprinsul art.La cererea de intervenţie voluntară principală se anexează atâtea copii de pe aceasta câte părţi iniţiale sunt.150 Cod procrdură civilă . având în vedere că terţul deduce judecăţii o pretenţie proprie. după concluziile pe fond ale părţilor. cu atât mai mult cu cât declanşarea unui proces civil nu este supusă formalităţii de publicitate. în atâtea exemplare câte părţi iniţiale sunt şi un exemplar în plus pentru instanţă. într-un proces de partaj.2 Cod procedură civilă . până la închiderea 55 .50 alin.2 Cod procrdură civilă .50 alin.2 şi art. Intervenţia voluntară principală este supusă unei taxe de timbru datorate în cazul în care terţul şi-ar valorifica pretenţia pe cale principală. Însă.Raţiunea fixării acestui termen constă.37 alin. acest moment se determină conform art.50 alin. în materia declarării judecătoreşti a dispariţiei şi a morţii. cererea voluntară principală poate fi introdusă şi după pronunţarea încheierii de admitere în principiu. legiuitorul a stabilit că încheierea dezbaterilor reprezintă momentul limită până la care intervenientul principal îşi poate depune cererea. intervenţia voluntară principală se poate face numai în faţa primei instanţe şi înainte de închiderea dezbaterilor. Ţinând seama de necesitatea ca rezolvarea cererii incidentale să nu întârzie soluţionarea cererii principale.3 Cod procrdură civilă . art. dacă instanţa de judecată consideră că este lămurită şi urmează a se retrage în vederea deliberării. pentru a nu se răpi un grad de jurisdicţie. Potrivit art. Aşadar. precum şi copii de pe înscrisurile pe care le va utiliza intervenientul. în faptul că terţul ar putea să afle relativ târziu despre existenţa litigiului în care ar avea interesul să intervină. în scopul înştiinţării oricărei persoane interesate. certificate pentru conformitate cu originalul de către acesta.31/1954 privind persoanele fizice şi juridice ).40 din Decretul nr. Dacă mai multe părţi iniţiale au un singur reprezentant sau dacă o persoană stă în judecată atât în nume propriu cât şi ca reprezentant a altei părţi. fiind deci vorba de declaraţia pe care o face în acest sens preşedintele.

de la speţă la speţă. vor mai avea loc dezbateri cu privire la împrejurările ce au deteeminat repunerea pricinii pe rol. pretenţiile sale urmând a fi valorificate numai pe calea principală. însă. Aparent. soluţia s-ar justifica pe caracterul interlocutoriu al încheierii de admitere în principiu. Menţionăm că. 56 . text care nu face vreo distincţie în funcţie de natura litigiului şi care vorbeşte generic de închiderea dezbaterilor. Cererea de intervenţie voluntară principală trebuie depusă cel mai târziu până la închiderea dezbaterilor de fond. dispoziţiile care reglementează partajul judiciar nu se referă şi la intervenţia voluntară. fără a mai revoca ordonanţa respectivă. se admite însă că. aplicând regula conform căreia normele speciale se completează cu dreptul comun. la încuvinnţarea primei măsuri nu puteau fi avute în vedere şi pretenţiile terţului. 1 Cu titlu informativ. iar nu de închiderea dezbaterilor asupra unei probleme ce urmează a fi soluţionată printr-o încheiere premergătoare hotărârii de fond. şi după pronunţarea ordonenţei de închidere a dezbaterilor.50 Cod procedură civilă .783 alin. pe când cea din urmă măsură vizează nu numai raporturile juridice dintre părţile iniţiale. terţul nu mai poate interveni după închiderea dezbaterilor în principiu a cerereii de partaj. aşa încât.dezbaterilor ce preced hotărârea finală de partaj. instanţa supremă a decis că în cazul în care cererea de intervenţie voluntară principală se referă la problemele asupra cărora s-a statuat prin încheierea de admitere în principiu. se ridică problema de a şti dacă ar mai putea fi formulată o intervenţie voluntară principală. menţionăm că art. instanţa nu ar fi pusă în situaţia de a reveni asupra unei măsuri luate în legătură cu raporturile dintre părţile iniţiale pentru a dispune o altă măsură cu privire la aceleaşi raporturi juridice. ci. Pentru situaţia în care se repune pe rol. dacă ar primi cererea de intervenţie voluntară principală. În plus. având în vedere că.Considerăm că un răspuns global nu poate fi dat. ci şi cele dintre acestea şi terţul intervenient. înseamnă că termenul în care se poate formula intervenţia voluntară principală într-un proces de partaj se stabileşte tot potrivit art. fără a distinge între intervenţia principală şi cea accesorie. în cazul în care intervenţia ar întârzia soluţionarea cererii principale. prin ipoteză. deoarece. instanţa are posibilitatea să se pronunţe mai întâi asupra cererii principale.2 din noul cod francez de procedură civilă prevede admisibilitatea intervenţiei voluntare. se observă că. chiar şi atunci când instanţa a amânat pronunţarea hotărârii1. relativ recent.

în sensul că. subliniem că. Legea nu prevede şi momentul până la care terţul poate să intervină în instanţa de apel. atunci când terţul alege calea unei cereri incidentale. ca orice normă specială.3 Cod procedură civilă .50 alin. adică să se judece direct în apel. permite introducerea cererii de intervenţie voluntară principală şi în instanţa de apel.50 alin. art. dar numai unele au fost atrase la judecata în apel. în mod corespunzător.3 Cod procedură civilă aceasta apare ca fiind nefirească în contextul reglementării de ansamblu a apelului şi în raport cu grija legiuitorului de a nu se încălca principiul dublului grad de jurisdicţie în multe alte situaţii.În legătură cu această învoire a părţilor. părţile ar putea conveni ca pretenţia acestuia să se judece pentru prima dată înaintea instanţei de apel. însă numai cu învoirea părţilor. dacă legiuitorul ar fi intenţionat să permită formularea cererii de intervenţie voluntară principală şi în recurs. atunci părţile nu ar putea conveni să se treacă peste primul grad de jurisdicţie. dispoziţia legală de la judecata în primă instanţă. după cum aceasta ar întârzia sau nu soluţionarea cerereii de chemare în judecată. însă terţul intervenient nu se va putea prevala de hotărârea pe care o va obţine şi faţă de părţile pentru care hotărârea apelată a rămas definitivă şi irevocabilă. este nevoie doar de acordul acestora din urmă. adică nu antrenează o judecare a fondului în chiar soluţionarea căii de atac. iar pe de altă parte. textul nu ar fi vorbit numai de intervenţia voluntară accesorie. pe de o parte. recursul nu are caracter devolutiv. este de strictă interpretare şi aplicare. Art. Intervenţia voluntară principală este însă inadmisibilă în recurs. Dacă terţul intervenient şi-ar valorifica pretenţia pe cale principală.instanţa va încuviinţa sau nu în principiu cererea terţului.50 alin. Cât priveşte dispoziţia înscrisă în art. 57 . însă.51 Cod procedură civilă. astfel încât urmează a se aplica. momentul fiind deci acela al închiderii dezbaterilor de fond înaintea instanţei de apel. dacă la judecata în primă instanţă au existat mai mult de două părţi.3 Cod procedură civilă . deoarece. Un argument în sprijinul acestei soluţii poate fi desprins şi din art. Terţul nu poate să îşi formuleze pretenţia sa pe cale incidentală nici în cazul în care recursul s-ar exercita împotriva unei hotărâri care.

deşi legiuitorul a suprimat dreptul de apel pentru situaţia respectivă. 7 Cod procedură civilă . cererea intervenientului voluntar principal poate fi primită numai cu acordul părţilor. împotriva unei instanţe nesupuse apelului sau împotriva unei hotărâri pronunţate în apel. întrucât soluţia contrară ar transforma recursul într-un apel.cotrarietatea de hotărâri. problema admisibilităţii cererii intervenientului principal se pune. această din urmă soluţie îşi găseşte aplicare şi atunci când s-a casat cu trimitere într-o pricină în care. Cât priveşte admisibilitatea intervenţiei voluntare principale în cadrul rejudecării fondului după casare. terţul are deschisă numai calea 58 . 322 pct. în cazul în care casarea cu trimitere s-a făcut pentru necompetenţa atât a instanţei de apel. în condiţiile stabilite de art. rejudecarea fondului după casare echivalează cu o judecată în primă instanţă. în cazul motivului prevăzut de art. într-o astfel de ipoteză. cererea este inadmisibilă. numai dacă are loc o rejudecare a fondului. rejudecarea echivalează cu o judecată în apel. într-o asemenea situaţie.potrivit legii. intervenţia voluntară principală devine admisibilă dacă se rejudecă fondul ca urmare a admiterii căii extraordinare de atac de retractare şi numai atunci când: contestaţia în anulare de drept comun a fost exercitată. Referitor la cealaltă cale extraordinară de atac de retractare. În cazul contestaţiei în anulare. hotărârea primei instanţe nu este supusă apelului. în această din urmă situaţie cererea intervenientului principal poate fi primită numai cu acordul părţilor. 317 alin. cât şi a primei instanţe. se pronunţă fără drept de apel. aşa încât cererea de intervenţie voluntară poate fi depusă până la închiderea dezbaterilor. se disting următoarele situaţii: dacă s-a casat cu reţinere. contestaţia în anulare specială a fost exercitată împotriva unei hotărâri pronunţate de judecătorie în ultimă instanţă. însă. de asemenea. potrivit legii. fiind deci guvernată de dispoziţiile legale din materia apelului. indiferent că a fost recurată o hotărâre pronunţată în apel sau o sentinţă nesupusă apelului. ca urmare a admiterii cererii de revizuire (este însă posibil să nu existe o rejudecare a fondului deşi cererea de revizuire s-a admis . în cazul casării cu trimitere la instanţa de apel care a pronunţat hotărârea recurată sau la instanţa de apel competentă. soluţia justificându-se prin aceea că.final Cod procrdură civilă. spre exemplu.

intervenţia voluntară principală este inadmisibilă. potrivit art. În cazul în care s-a atacat o hotărâre de primă instanţă (rămasă definitivă prin neapelare). precum şi pentru a se asigura dreptul de apărare al acestora şi contradictorialitatea. instanţa de judecată se va pronunţa printr-o încheiere. prin care va încuviinţa în principiu cererea terţului sau. după caz. iar. ar fi admisibilă o intervenţie voluntară principală. instanţa va trebui să verifice dacă părţile cu privire la care se judecă apelul respectiv sunt de acord cu primirea cererii. Asupra admisibilităţii în principiu a intervenţiei voluntare principale. 52 alin. Pentru a se preîntâmpina surprinderea părţilor între care s-a legat iniţial raportul juridic procesual. Aplicând principiul accesorium sequitur principale. În cazul în care un terţ formulează o cerere de intervenţie voluntară principală. o va respinge ca inadmisibilă. dacă pretenţia terţului este susceptibilă de a fi soluţionată în litigiul pendente.1 Cod prcedură civilă prevede că instanţa se va pronunţa asupra admisibilităţii în principiu a cererii de intervenţie numai după ascultarea părţilor şi a celui care intervine. art. Această încheiere. nu poate fi atacată decât o dată cu fondul. dacă există o legătură suficientă între cererea principală şi cererea de intervenţie. prima problemă pe care o are de rezolvat instanţa de judecată este aceea de a stabili dacă această cerere poate fi încuviiţată în principiu. rezultă că încheierea cu privire la admisibilitatea în principiu a cererii de intervenţie voluntară principală este supusă 59 . Dacă s-a admis în principiu cererea de revizuire a unei hotărâri pronunţate în apel. instanţa de judecată va trebui să verifice următoarele aspecte: dacă terţul justifică un interes şi pretinde un drept propriu.unei cereri principale). Înainte de a decide cu privire la încuviinţarea în principiu a cererii de intervenţie voluntară principală. terţul îşi poate formula pretenţiile până la închiderea dezbaterilor. pentru ipoteza când terţul îşi formulează pretenţia în instanţa de apel. iar cererea de revizuire a fost încuviinţată în principiu. în alte cuvinte.2 Cod procedură civilă . care să justifice soluţionarea împreună a celor două cereri. dacă terţul a formulat cererea sa înlăuntrul termenului prevăzut de lege. în raport cu natura litigiului dintre părţile iniţiale. cererea terţului poate fi primită pentru a fi judecată numai dacă părţile convin în acest sens.52 alin. În situaţia când s-a cerut revizuirea unei hotărâri pronunţate de o instanţă de recurs. dacă.

Efectele introducerii cererii de intervenţie voluntară principală se produc numai dacă instanţa de judecată pronunţă o încheiere de încuviinţare în principiu. pentru prima situaţie.2 Cod procedură civilă nu face nici o deosebire. aceasta fiind. ţinând cont de faptul că terţul intervenient dobândeşte calitatea de parte numai după încuviinţarea în principiu a cererii sale. întrucât cererea sa de intervenţie nu a fost soluţionată pe fond. Încheierea asupra admisibilităţii în principiu a cererii de intervenţie voluntară principală are caracter interlocutoriu. iar. oricare dintre părţile iniţiale. nu însă şi atunci când cererea terţului este respinsă ca inadmisibilă. dacă este cazul(art. terţul va putea să îşi reitereze pretenţia printr-o cerere de chemare în judecată îndreptată împotriva părţilor din procesul în care a vrut să intervină. desigur numai după pronunţarea acesteia din urmă. cât şi atunci când cererea a fost respinsă ca inadmisibilă.dreptul subiectiv pretins de terţ devine un drept litigios. prorogarea legală de competenţă. părţile sunt puse în întârziere faţă de terţul intervenient. pe lângă posibilitatea de a ataca această încheiere o dată cu hotărârea de fond. Menţionăm că ultima ipoteză prezintă particularitatea că se recunoaşte dreptul de a exercita o cale de atac unei persoane care nu a dobândit calitatea de parte în procesul respectiv. întreruperea prescripţiei extinctive. Dacă a încuviinţat în principiu cererea de intervenţie. se desprinde concluzia că încheierea în discuţie poate fi atacată atât în cazul încuviinţării în principiu a cererii de intervenţie. pronunţând deci o încheiere a acesteia ca inadmisibilă.17 Cod procedură civilă). astfel încât instanţa care a pronunţat-o nu mai poate reveni asupra ei. Trebuie subliniat că prescripţia se întrerupe de la data introducerii cererii de 60 . instanţa trebuie apoi să o soluţioneze pe fond. chiar şi atunci când ar constata ulterior că a greşit primind să judece pretenţia terţului pe cale incidentală.acelei căi de atac ce poate fi exercitată împotriva hotărârii de fond. cu toate consecinţele ce decurg din această calitate. Întrucât art.terţul devine parte în proces. terţul care a formulat cererea. În cazul în care instanţa nu a încuviinţat în principiu cererea de intervenţie voluntară principală. Aceste efecte sunt următoarele: învestirea instanţei cu judecarea pretenţiei terţului intervenient. Diferă numai persoana ce ar avea interesul să atace încheierea. 52 alin. pentru cea de a doua situaţie. neexistând riscul de i se opune puterea de lucru judecat.

pe pârât. În cazul în care cererea de chemare în judecată şi cererea de intervenţie voluntară principală s-au soluţionat împreună. terţul intervenient se va putea prevala. Intervenţia voluntară accesorie Cererea prin care un terţ ce justifică un interes solicită introducerea sa într-un litigiu în curs de desfăşurare. intervenţia voluntară accesorie este o simplă apărare. ci tinde. fiind fără relevanţă dacă hotărârea respectivă este sau nu atacată şi de una din părţile iniţiale. consecinţe practice deosebit de importante în ceea ce priveşte regimul juridic al intervenţiei accesorii. nu şi al obiectului litigiului. De asemenea. În literatura de specialitate. întreruperea este numai provizorie. Constituind o cerere incidentală prin care terţul nu invocă un drept propriu. după cum hotărârea defavorabilă terţului intervenient îi va putea fi opusă de oricare din părţle iniţiale. care va fi opozabilă tuturor părţilor.2. De asemenea. de exemplu. intervenientul voluntar va putea să exercite căile de atac prevăzute de lege. ca instanţa să pronunţe o soluţie în favoarea părţii pentru care a intervenit. ci doar sprijină pe reclamant sau. se numeşte interevenţie voluntară accesorie. iar nu de la data pronunţării încheierii de încuviinţare în principiu a acesteia. Intervenţia voluntară accesorie are un scop limitat. Ca natură juridică. de hotărârea ce i-a dat câştig de cauză. pentru a apăra drepturile unei din părţle iniţiale. deoarece terţul nu invocă o pretenţie proprie şi nu urmăreşte obţinerea unei hotărâri prin care părţle iniţiale să fie condamnate faţă de el. această formă de intervenţie voluntară mai este denumită şi intervenţie alăturată sau conservatoare ori auxiliară. faţă de părţile iniţiale.intervenţie voluntară principală. aşa cum vom vedea. 4. anulată. intervenţia voluntară accesorie duce la lărgirea cadrului procesual numai sub aspectul părţilor. De altfel.iar din această calificare decurg. se perimă sau terţul intervenient renunţă la judecată. în sensul că prescripţia se consideră a nu fi fost întreruptă în cazul în care cererea de intervenţie voluntară este respinsă.3. pornind de la faptul că intervenientul accesoriu nu intenţionează 61 . Aşadar. se pronunţă o singură hotărâre. prin apărările pe care le face. după caz. solicitând punerea acesteia în executare silită.

vom mai adăuga şi posibilitatea sindicatului de a interveni pentru a apăra drepturile unui membru al său. în sensul că el se alătură uneia din părţile între care s-a stabilit iniţial raportul juridic procesual.să îşi realizeze o pretenţie proprie. după cum urmează: dacă se contestă decizia de desfacere a contractului de muncă. faţă de care este legat printr-un interes conex cu procesul. iar nu parte principală. neexistând nici un text de lege care să limiteze expres sfera sa de aplicare. se observă că această afirmaţie nu este completă. Totuşi. poate interveni salariatul care a înlesnit producerea pagubei. S-a arătat că interesul terţului ar fi acela de a sprijini partea care intervine. având în vedere că prin interes se înţelege folosul practic. dacă într-un proces de divorţ s-a cerut şi partajarea bunurilor comune). în procesul respectiv. unii autori îl consideră ca fiind parte alăturată. se consideră că în pricinile cu caracter strict personal intervenţia voluntară accesorie este inadmisibilă. intervenientul poate fi cel care a dispus plata respectivă. intervenţia voluntară accesorie este admisibilă în orice materie. Terţul nu devine însă reprezentantul acestei părţi şi nici înlocuitorul sau coordonatorul activităţii procesuale a părţii pe care o apără. se poate formula o cerere de intervenţie accesorie . deoarece ar putea să creeze impresia că. astfel încât instanţa de judecată să dea câştig de cauză părţii în favoarea căreia a intervenit. folosul 62 . când s-a făcut o plată nelegală. terţul trebuie să urmărească obţinerea unui folos pentru sine. Spre exemplu.. Chiar dacă nu pretinde un drept propriu în cadrul procesului în care intervine. exceptând situaţia când o normă juridică specială ar dispune în sens contrar. iar. însă. s-a decis că intervenţia accesorie este admisibilă şi într-o contestaţie la executare. precum şi situaţia în care intervenţia ar privi o cerere accesorie sau incidentală ce nu are un astfel de caracter (de exemplu. iar nu numai pentru partea a cărei poziţie o susţine.. ca şi în cazul intervenţiei voluntare principale. în scopul combaterii în comun a susţinerilor adversarului acesteia. Ca regulă generală. intervenientul poate fi cel care a luat această măsură. în litigiile pentru stabilirea despăgubirilor. la aceste ipoteze. Instanţa supremă a mai stabilit că în litigiile (individuale) de muncă. Intervenientul accesoriu trebuie să justifice întotdeauna un interes propriu.

aceeaşi fiind soluţia şi atunci când terţul ar urmări doar respectarea unor prevederi legale în litigiul în care intervine. grija de a preveni realizarea acestuia conferă un caracter născut şi actual interesului intervenientului accesoriu. Aşadar.185. Paris. rezultă că nu sunt exacte nici susţinerile conform cărora nu ar trebui ca interesul intervenientului accesoriu să fie născut şi actual 2 ori că ar fi suficient un interes eventual sau condiţionat. s-a precizat că intervenientul accesoriu are un interes preventiv. Droit judiciare prive. În realitate. Din cele menţionate mai sus. prin ele însele. o cerere de intervenţie voluntară accesorie. ceea ce nu este exact. conexe cu această situaţie juridică.Sirey.Perrot. ci este suficient şi un interes moral. S-a decis însă că sentimentele de afecţiune faţă de una din părţi nu justifică.practic nu se răsfrânge şi asupra terţului. tome 3.p. deoarece hotărârea respectivă va stabili sau va confirma o situaţie ce conferă intervenientului accesoriu certitudinea că drepturile sale. spre exemplu.1913. în cazul intervenţiei voluntare accesorii. este vorba de „ un interes actual pentru a preveni un prejudiciu eventual”. R. susţinând pe una din părţile iniţiale. În alte cuvinte. E. intervenientul accesoriu are un interes personal.Garsonnet. ci numai asupra părţii în favoarea căreia a intervenit.893. terţul urmăreşte să preîntâmpine pronunţarea unei hotărâri care ar fi susceptibilă să creeze o situaţie de natură a compromite propriile sale drepturi. Deşi prejudiciul pe care l-ar putea suferi terţul nu este decât eventual. care se apreciază în funcţie de posibila incidenţă asupra drepturilor sale a hotărârii ce ar urma să se pronunţe cu privire la cererea principală1. Terţul va obţine un folos practic direct şi imediat prin pronunţarea unei hotărâri în favoarea părţii pe care o apără. dsitinct de cel al părţii pe care o apără. Traite theorique et practique de procedure civile et commerciale.Ceyar-Bru. Nu ar fi suficient nici un interes de principiu. p.Solus. Tocmai de aceea. Sirey. nu sunt cu nimic afectate. iar aceasta se datorează faptului că drepturile sale ar putea să fie afectate prin pronunţarea unei hotărâri de condamnare a părţii respective. 1991. Ch. 63 . cererea de intervenţie voluntară accesorie este inadmisibilă dacă ar avea ca scop determinarea unei jurisprudenţe pe care terţul ar 1 2 H. Intreresul intervenientului accesoriu poate să fie nu numai de ordin patrimonial. tome III.

nici nu trebuie citate. cererea de intervenţie voluntară accesorie se poate face chiar înaintea instanţei de recurs.. aşa cum se întâmplă.ea poate fi formulată şi în faţa instanţei de apel. este justificată de natura juridică a acestei forme de intervenţie voluntară. de faptul că terţul nu supune judecării o pretenţie proprie. nu se răpeşte părţilor vreun grad de jurisdicţie. în cazul sindicatelor sau al asociaţilor pentru protecţia consumatorilor. după cum s-a atacat o sentinţă.51 C. Dat fiind că este o simplă apărare. Cât priveşte problema de a şti dacă un interes colectiv ar justifica o intervenţie voluntară accesorie într-un litigiu în care ar fi vorba de interese individuale ale părţilor iniţiale. ci în orice fază a judecăţii. le vom reţine pe cele referitoare la justificarea interesului terţului. de altfel. ci este suficient să se respecte dsipoziţiile înscrise în art. întrucât acestea se judecă potrivit regulilor de la judecata în primă instanţă. apreciem că răspunsul este afirmativ. Soluţia legislativă conform căreia intervenţia accesorie poate fi făcută nu numai înaintea primei instanţe. astfel încât. apreciem că intervenţia voluntară accesorie este inadmisibilă.1 Cod procedură civilă Ca menţiuni particulare. A fortiori. pe de o parte. aşa cum am arătat deja. iar pe de altă parte. deoarece. în sensul că ea s-ar pune în ceea ce priveşte recursul în interesul legii şi recursul în anulare. problema poate fi actualizată. însă numai pentru situaţiile când o dispoziţie legală expresă conferă legitimare procesuală grupului. Potrivit art. În cazul recursului în interesul legii.putea să o invoce într-un viitor proces al său.proc. o decizie dată în apel sau o decizie pronunţată în recurs. Corespunzător reglementării anterioare. s-a decis că intervenţia voluntară accesorie este admisibilă şi atunci când cauza este pendente în faţa instanţei de recurs extraordinar. de exemplu. în apel sau în recurs.82 alin. cererea de intervenţie voluntară accesorie nu trebuie să cuprindă menţiunile prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată. care. prin ipoteză. la indicarea părţii în favoarea căreia se intervine şi desigur. chiar direct în căile de atac. interesul de a determina o jurisprudenţă 64 . la individualizarea procesului în care terţul solicită să fie introdus. Terţul are posibilitatea să intervină pentru a apăra pe una din părţi şi în cadrul căilor extraordinare de atac de ratractare. Deşi recursul extraordinar nu mai există.civ. hotărârea ce se va pronunţa nu va produce efecte faţă de părţile din proces.

va hotărâ asupra încuviinţării în principiu pentru cea a intervenţiei accesorii. care nu poate fi atacată decât o dată cu fondul. instanţa va dispune comunicarea acesteia către părţile iniţiale. potrivit căruia. Părţile iniţiale nu pot să formuleze însă cerere reconvenţională împotriva intervenientului accesoriu.52 şi art. în mod corespunzător . iar acestea din urmă au posibilitatea să formuleze întâmpinare. 65 .1 C. instanţa de judecată va asculta părţile şi pe cel care intervine. Având în vedere natura juridică a intervenţiei voluntare accesorii. Aşadar. iar după ce va verifica dacă terţul justifică un interes propriu. Prevederile art. În schimb. legea stabileşte că terţul are o poziţe procesuală subordonată părţii pe care o apără. la judecarea recursului în anulare se aplică. Terţul intervenient va lua procedura în starea în care aceasta se găseşte în momentul încuviinţării în principiu a cererii sale.proc. printr-o încheiere interlocutorie. aşa încât. instanţa de judecată va considera un asemenea act ca şi cum nu ar fi fost îndeplinit.civ. dispunând că intervenientul accesoriu nu poate face decât acele acte de procedură care profită părţii respective. în alte cuvinte. 53 Cod procedură civilă se aplică şi în cazul intervenţiei voluntare accesorii. dacă există legătură între cererea principală şi cererea terţului şi dacă.proc. deoarece acesta nu supune judecăţii o pretenţie proprie. Se admite că întâmpinarea poate fi făcută nu numai de partea adversă celei în favoarea căreia s-a intervenit. ca neavenit. dispoziţiile referitoare la recurs. însă actele de procedură ce urmează vor fi îndeplinite şi faţă de el. Textul menţionat nu prevede însă ce sancţiune intervine în cazul în care terţul ar face un act de procedură potrivnic intereselor părţii a cărei poziţie o susţine. art.favorabilă nu este suficient pentru a justifica o intervenţie voluntară accesorie. în măsura în care ar aprecia că intervenţia accesorie este potrivnică intereselor sale. înlăuntrul termenului acordat de instanţă în acest scop.civ. În cazul când încuviinţează în principiu cererea de intervenţie voluntară accesorie.. considerăm că soluţia instanţei supreme urmează a fi preluată pentru recursul în anulare. iar ca argument de text poate fi adus art.54 C.3303alin. în funcţie de natura pricinii. ci şi de această din urmă parte. această din urmă cerere ar fi admisibilă.

deci şi intervenientului accesoriu.intervenţia voluntară accesorie în sprijinul pârâtului se va admite dacă se respinge cererera de chemare în judecată.Menţionăm că prin act potrivnic intereselor părţii în favoarea căreia s-a intervenit se înţelege orice act ce ar sprijini poziţia celeilalte părţi şi ar duce la căderea în pretenţii apărate de intervenientul accesoriu. 66 .intervenţia voluntară accesorie în favoarea reclamantului se va admite în situaţia în care instanţa admite cererea de chemare în judecată. se judecă întodeauna împreună cu cererea introductivă de instanţă. stingerea judecăţii cu privire la cererea introductivă de instanţă antrenează în mod inevitabil şi stingerea judecăţii cu privire la cererea de intervenţie voluntară accesorie. fiind o simplă apărare în favoarea uneia din părţile între care s-a stabilit raportul juridic procesual iniţial. deci când pârâtul cade în pretenţii. Cererea de intervenţie voluntară accesorie. aceasta depinde de soluţia ce se va pronunţa asupra cererii de chemare în judecată. . Astfel: .. apărarea terţului neducând la câştigarea litigiului de către partea pentru care s-a intervenit. deoarece pârâtul nu a căzut în pretenţii.proc.63 alin. Referitor la soluţia ce se va da cu privire la cererea de intervenţie voluntară accesorie. va trebui să fie respinsă şi intervenţia în susţinerea reclamantului. . aşa încât apărarea terţului urmează a fi considerată utilă. Această concluzie se desprinde şi din interpretarea per a contrario a art.civ.2 C. Întrucât intervenientul accesoriu nu pretinde un drept propriu.dacă însă se respinge cererea principală. deci apărarea terţului i-a profitat. urmând a se distinge cum terţul a intervenit în favoarea reclamantului sau a pârâtului. Hotărârea ce se va pronunţa va fi opozabilă tututor părţilor din proces. cererea de intervenţie în favoarea acestuia se va respinge. întrucât reclamantul are câştig de cauză. .în cazul în care se admite cererea principală. care se referă numai la disjungerea de cererea de chemare în judecată a cererii de intervenţie voluntară principală.

În baza acestui text. se admite că intervenientul accesoriu trebuie să suporte întotdeauna cheltuielile propriei cereri. Apreciem însă că. această soluţie fiind argumentată pe faptul că intervenţia voluntară accesorie nu trebuie să aibă drept consecinţă sporirea cheltuielilor de judecată pe care le va suporta partea ce va cădea în pretenţii. în regulă generală. prevede că apelul sau recursul declarat de intervenientul accesoriu se socoteşte neavenit dacă partea pentru care a intervenit nu a făcut ea însăşi apel sau recurs.dacă părţile iniţiale sting litigiul printr-o tranzacţie judiciară. perimarea cererii de chemare în judecată îşi produce efectele şi faţă de cererea de intervenţie voluntară accesorie. De asemenea. Afirmaţia trebuie înţeleasă însensul că. dacă reclamantul renunţă la judecată sau la dreptul subiectiv pretins.civ. dacă achiesează la pretenţiile reclamantului. s-a decis că dacă recursul părţii a fost anulat (ca netimbrat). 56 C. ipoteza în care instanţa va refuza să ia act de tranzacţia intervenită între părţile iniţiale şi va continua judecata pe fond). s-a precizat că intervenientul accesoriu nu poate fi obligat la plata acestora.proc.În consecinţă. dacă partea pentru care a intervenit cade în pretenţii. Cât priveşte problema suportării cheltuielilor de judecată. va rămâne lipsită de obiect cererea prin care terţul a intervenit în apărarea pârâtului (în ambele cazuri. art. numai aceasta va suporta cheltuielile de judecată avansate de adversar. în cazul în care partea ce a avut câştig de cauză a făcut o serie de cheltuieli numai pentru a combate susţinerile intervenientului accesoriu. considerăm că soluţia excede totuşi dispoziţiei legale menţionate mai sus. nu va mai fi soluţionată nici eventuala cerere de intervenţie accesorie în favoarea părţii de la care provine actul de dispoziţie) . acesta din urmă va fi obligat la plata cheltuielilor respective. atunci cerera de intervenţie făcută în favoarea sa rămâne lipsită de obiect . deoarece nu se poate pune semnul egalităţii între situaţia când 67 . terţul nu va putea să solicite continuarea judecăţii(totuşi. În ce ne priveşte. dacă este cazul ar putea să învedereze instanţei împrejurarea că părţile iniţiale au încheiat tranzacţia respectivă pentru a-i frauda interesele . Ţinând cont de împrejuraea că terţul are o poziţie dependentă de cea a părţii pe care o apără. atunci şi recursul intervenientul accesoriu devine inadmisibil. indiferent dacă hotărârea s-a pronunţat ori nu în favoarea părţii pentru care a intervenit.

Chemarea în judecată a altor persoane Prima formă de intervenţie forţată reglementaă de Codul de procedură civilă este chemarea în judecată a altor persoane1.civ. în procesul având ca obiect anularea testamentului domnitorului Alexandru Ioan Cuza 68 . .civ.poate fi atrasă la judecată. un apel sau un recurs declarat peste termen este considerat ca şi cum nu ar fi fost introdus. numai persoana ce ar fi în măsură să invoce aceleaşi drepturi subiective civile ca şi reclamantul. că orice persoană ce ar avea un interes în legătură cu obiectul pricinii şi care s-ar putea pune la adăpostul relativităţii puterii de lucru judecat poate fi atrasă în proces.proc.. Chemarea în judecată a altor persoane ar putea fi definită ca fiind mijlocul procesual prin care una din părţile iniţiale solicită introducerea în proces a unei terţe persoane ce ar putea să pretindă aceleaşi drepturi ca şi reclamantul. Elementele definitorii ale acestei forme de atragere a terţilor la judecată se desprind din art.3. Numai atunci când apelul sau recursul a fost respins ca tardiv îşi găseşte aplicarea sancţiunea specifică stabilită de art. fiind deci următoarele: . care însă este respinsă ori anulată în temeiul unei excepţii procesuale.57 alin. 4. ca în cazul intervenţiei voluntare.terţul este introdus în proces nu la cererea sa. care decidea.calea de atac nu este exercitată deloc şi situaţia în care partea exercită calea de atac. întrucât. 1 Cel mai vechi caz de intervenţie forţată din practica instanţelor noastre a fost la data de 27 martie 1875. pentru a i se face opozabilă hotărârea ce se va pronunţa. de regulă.56 C. prin intermediul acestei forme de intervenţie forţată. Această formă de intervenţie forţată a fost o creaţie a practicii judecătoreşti mai vechi. ci la cererea uneia din persoanele ce au deja calitatea de parte în procesul respectiv. „oricare din părţi poate să cheme în judecată o altă persoană care ar putea să pretindă aceleaşi drepturi ca şi reclamantul”. potrivit căruia.1 Cod proc.. din punctul de vedere al legii.

atunci când şi-ar da seama pe parcursul judecării că trebuie să îşi formuleze pretenţia atât împotriva pârâtului din cererea introductivă de instanţă.. în cazul cesiunii de creanţă. are motive să refuze plata.civ. cât şi a unei alte persoane. De cele mai multe ori. Astfel: terţul introdus în cauză devine parte în proce.57 C.proc. produce efecte asemănătoare cu cele ale intervenţiei voluntare principale. care este acţionat în judecată numai de unul dintre creditori. stingerea creanţei etc. De exemplu: în cazul raporturilor obligaţionale cu pluralitate de creditori. fie în locul acestuia. debitorul va trebui să formuleze o cerere de introducere în proces a creditorului cesionar. Cererea întemeiată pe dispoziţiile art. invocând anularea sau rezoluţiunea contrcatului. dacă este cazul. el poate să introducă în proces şi pe ceillalţi moştenitori. dacă vechiul creditor i-a notificat debitorului că nu recunoaşte ca valabil cesiunea şi i-a cerut să nu facă plata. spre a obţine o hotărâre opozabilă acestora. opozabilă tuturor creditorilor respectivi. hotărârea ce se va pronunţa va avea putere de lucru judecat şi faţă de terţi. prin intermediul cererii de chemare în judecată a altei persoane reclamantul nu poate să solicite şi să obţină introducerea în proces a unui nou pârât. acesta din urmă are interesul de a-l introduce în cauză pe creditorul cedent. iar după aceea creditorul cesionar îl acţionează în judecată pe debitorul cedat. tot în cazul cesiunii de creanţă. deşi un terţ i-a notificat cesiune de creanţă. pentru a evita riscul unei plăţi nevalabile. dacă debitorul.atunci el va solicita introducerea în proces şi a celorlalţi creditori. terţul 69 . pentru a obţine o singură hotărâre. interesul de a formula o cerere de chemare în judecată a altor persoane care pot pretinde aceleaşi drepturi ca şi reclamantul aparţine pârâtului. are loc o prorogare legală a competenţei. părţile nemaiavând posibilitatea să introducă în proces orice persoană interesată.. fie alături de pârâtul iniţial.Instituţia a fost introdusă de Codul de procedură civilă cu ocazia modificării acestuia din anul 1948. respectiv numai împotriva aletei persoane. atunci când debitorul cedat este chemat în judecată de către creditorul cedent. însă domeniul său de aplicare a fost restrâns considerabil. Spre exemplu. în situaţia în care posesorul unui imobil se vede chemat în judecată de o persoană ce invocă titlul de moştenitor.

astfel încât nu îşi găseşte aplicare decât în cazul în care litigiul are ca obiect plata unei sume de bani.declarând că vrea să îşi achite datoria faţă de cel care îşi va stabili judecătoreşte dreptul. cât şi dreptul corelativ acesteia. indiferent dacă părţile iniţiale au atacat sau nu hotărârea. nu este expres formulat în secţiunea consacrată chemării în judecată a altor persoane. Deşi nu există un text de lege expres. Trebuie subliniat că art.chemat în judecată poate exercita căile de atac prevăzute de lege. Deşi acest ultim efect.. Cererea introductivă de instanţă şi cererea întemeiată pe dispoziţiile art.formează obiectul unei singure judecăţi. civ.59 C. se admite că instanţa poate să dispună disjungerea. după cum este privită din punctul de vedere al persoanei care o datorează sau al persoanei căreia îi este datorată. Noţiunea de garanţie desmnează atât obligaţia.59 C. Un efect specific este prevăzut de art. judecata va continua între reclamantul şi terţul chemat în judecată. în măsura în care cererea de intervenţie forţată ar întârzia judecarea cererii principale. folosinţa sau exerciţiul unui drept. Chemarea în garanţie A doua formă de intervenţie forţată reglementată de Codul de procedură civilă este chemarea în garanţie. care poate afecta interesele terţului. la care primul articol menţionat mai sus trimite indirect. reprezintă o normă specială.proc. depunând totodată suma respectivă.. prin garanţie se înţelege obligaţia ce incumbă unei persoane.civ.proc. numită garant.53 C.proc. 4.58 C. În dreptul material (substanţial).57 C.civ.civ. terţul va lua procedura în starea în care aceasta se găseşte în momentul introducerii sale în proces.proc.proc. coroborat cu art. de a asigura unei alte persoane numită garantat. Într-o asemenea ipoteză.civ. actele de procedură îndeplinite anterior fiindu-i opozabile.4. el rezultă din art. 70 . însă numai în cazul în care pârâtul este chemat în judecată pentru o datorie bănească şi recunoaşte pretenţiile formulate împotriva sa. şi constă în scoaterea din proces a pârâtului.

chemat în judecată pentru a răspunde de fapta culpabilă a prepusului său. întrucât debitorul chemat în judecată introduceîn cauză pe ceilalţi codebitori pentru a fi obligaţi împreună la executarea prestaţiei datorate. ci de o formă specifică. comitentului suma pe care acesta din urmă va trebui să o plătească reclamantului. pârâtul poate să cheme în garanţie pe ceilalţi codebitori. De exemplu: comitentul.Garanţia poate să fie legală sau convenţională. dispune că. iar în mod excepţional şi în cazul contractelor cu titlu gratuit (spre exemplu. art.787 alin.civ.1 Cod civil stabileşte obligaţia de garanţie între copărtaşi pentru tulburările şi evicţiunile ce provin dintr-o cauză anterioară împărţelii).proc. după cum are ca izvor legea sau convenţia părţilor. ca mijloc procesual de atragere a unui terţ la judecată.60 alin. vânzătorul îl garantează pe cumpăraător contra evicţiunii şi contra viciilor lucrului vândut). Garanţia este consecinţa încheierii unui contract cu titlu oneros (de exemplu. pentru ca fiecare dintre ei să îi plătească partea corespunzătoare din datoria comun1 în situaţia în care mandatarul încheie un act cu depăşirea 1 . este admisibilă nu numai în cazul drepturilor reale sau de creanţă garantate legal ori convenţional. permite acestuia să solicite un termen pentru a fi introduşi în cauză şi ceilalţi codebitori. deci codebitorii introduşi în cauză devin părţi. În cazul obligaţiilor indivizibile. când evicţiunea provine din faptul său personal. astfel încât condamnarea tuturor codebitorilor la executarea obligaţiei indivizibile să se facă printr-o singură hotărâre. În dreptul procesual civil. dacă numai unul dintre codebitori este chemat în judecată. la rândul lui. noţiunea de garanţie are o accepţiune mai largă decât în dreptul material. 71 . în cazul în care ar cădea în pretenţiuni. cu o cerere în garanţie sau în despăgubire”. respectiv pentru obligaţia ce a fost stabilită în sarcina sa prin hotărâre judecătorească. Aşadar.1065 C. Subliniem însă că nu este vorba de o chemare în garanţie sau de o altă formă de atragere a terţilor la judecată reglementată de Codul de procedură civilă.civ. art. poate să îl cheme în garanţie pe prepus. donatorul datorează garanţie donatarului dacă a promis expres garanţia. în caz de dol şi dacă donaţia este cu sarcini). chemarea în garanţie .ci ori de câte ori partea care ar cădea în pretenţiuni ar avea posibilitatea să solicite de la o altă perosană despăgubiri pentru dreptul pe care l-a pierdut. în cazul în care creditorul cheamă în judecată numai pe unul dintre debitorii ce s-au obligat în solidar. dar se întâlneşte şi în cazul partajului (deşi partajul produce efecte declarative. deoarece art. ”partea poate să cheme în garanţie o altă persoană împotriva căreia ar putea să se îndrepte. spre a fi obligat să plătească.1 C.

după cum el se va putea prevala de hotărârea respectivă. mandantul îl poate chema în garanţie pe mandatar.împuternicirilor primite. pentru a fi obligat să îl despăgubească. ci se bucură de independenţa procesuală. Chematul în garanţie nu devine însă o parte subordonată celei care l-a introdus în proces. iar hotărârea ce urmează a se pronunţa îi va fi opozabilă. pe temeiul gestiunii de afaceri. poate să îl cheme în garanţie pe acesta din urmă etc. terţul va avea drepturile procedurale şi îi vor reveni îndatoririle procesuale prevăzute de lege pentru părţile principale. al îmbogăţirii fără justă cauză sau al mandatului aparent. 72 . fidejusorul (cauţionatorul). iar terţul îl cheamă în judecată pe mandant. Din momentul introducerii sale în proces. acţionat în judecată pentru a plăti datoria pe care debitorul principal nu înţelege să o achite de bunăvoie. Unul dintre cele mai importante efecte jurudice ale cererii de chemare în garanţie îl constituie dobândirea de către terţul chemat în garanţie a calităţii de parte în procesul în care este formulată o asemenea cerere.

prevede doar că părţile pot să exercite drepturile procedurale prin mandatar.proc. anume la judecata în faţa instanţelor de fond a cererilor de divorţ (cu anumite excepţii prevăzute de art. ce decurg din actele îndeplinite de reprezentant în limita împuternicirilor conferite. . Spre deosebire de simpla asistare. care implică acordarea unor consultaţii. Părţile în proces pot să exercite drepturile procedurale personal sau prin mandatar. ce nu angajează în nici un fel partea în cauză.civ.1. Consideraţii introductive În frecvente cazuri.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.). numită reprezentant.614 C.proc. 5.proc.civ. 1 C. sfaturi etc.223 C.Reprezentarea în justiţie este deci acea situaţie în care o persoană.4 C.67 alin. Sunt însă unele cazuri în care dreptul de a fi reprezentat în justiţie este restrâns. totuşi este de reţinut că. Reprezentarea persoanelor fizice prin mandatar şi prin avocat Faţă de faptul că art. pentru ipoteza în care mandatul este dat unei alte persoane decât unui avocat. reprezentarea în procesul civil are drept consecinţă producerea în persoana părţii reprezentate a tuturor efectelor.68 alin.CAPITOLUL V REPREZENTAREA PĂRŢILOR ÎN PROCESUL CIVIL 5. Răspunsul îl găsim coroborând dispoziţiile din Codul de procedură civilă şi a Legii nr. îndeplineşte acte de procedură în numele şi în interesul altei persoane.2.. care este parte în proces. art. se ridică întrebarea de a şti cine poate avea această calitate. Deşi partea poate fi reprezentată în procesul civil nu numai de avocat. în sensul că partea este obligată să se prezinte personal în instanţă.civ) şi în cazul răspunsului la interogatoriu(cu unele derogări prevăzute de art.222 şi art.civ. favorabile sau nefavorabile părţii respective. ci şi de o persoană care nu are această calitate.proc. părţile participă la procesul civil prin intermediul unui reprezentant .

deoarece.3.4. Jurisconsultul reprezintă în justiţie persoana juridică în baza unei delegaţii semnate de şeful oficiului juridic sau de conducătorul persoanei juridice. fiind vorba despre o reprezentare convenţională. În cadrul acestei concepţii. mandatarul care nu are calitatea de avocat poate să formuleze cereri în faţa instanţei. persoana juridică participă la procesul civil prin jurisconsult sau chiar prin avocat.stabilieşte că mandatarul nu poate pune concluzii decât prin avocat. Reprezentarea persoanelor juridice Sunt foarte rare în practică situaţiile în care persoana juridică participă la proces prin organul său de conducere (într-o astfel de ipoteză. să propună probe.” S-a susţinut că procurorul ar fi un reprezentant sui-generis al părţilor în proces. însă o astfel de teză nu poate fi primită. 130 alin 1 din Constituţie prevede că „ în activitaea judiciară. dovada calităţii de reprezentant legal a persoanei juridice se va face prin actele din care rezultă calitatea de organ de conducere). se făcea distincţie între cazurile în care procurorul participă la procesul civil ca parte principală şi între cazurile în care procurorul participă ca parte alăturată. Astfel. pe de o parte. se întâlnesc două teze. în literartura juridică şi în legislaţia anterioară anului 1948. ceea ce nu s-ar verifica în cazul procurorului. 5. 74 . însă nu are dreptul de a pune concluzii. Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societăţii şi apără ordinea de drept precum şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor. o reprezentare comună a două părţi cu interese contrarii este de neconceput. iar. să îndeplinească alte acte de procedură în numele şi în interesul părţii pe care o reprezintă. Aşadar. Participarea procurorului la procesul civil Art. Dominantă este concepţia potrivit căreia procurorul este parte în proces. 5.reprezentantul apără întotdeauna interesele părţii pe care o reprezintă. De cele mai multe ori. pe de altă parte.

se arată că procurorul participă ca parte în proces atunci când iniţiază acţiunea civilă şi ca participant atunci când el intervine în procesul pornit de titularul dreptului sau de o altă persoană căreia legea îi recunoaşte legitimare procesuală. este aşezat de legiuitor în titlul referitor la părţi.45 C. în acelaşi timp. dar. 1 2 E.71 75 . întâlnită în literatura juridică ulterioară anului 1948. vol. potrivit convingerilor sale şi prevederilor legii. Procurorul nu este adversarul vreuneia dintre părţile aflate în litigiu. nimic nou în discuţie. Bucureşti. având aceleaşi drepturi şi aceleaşi obligaţii procesuale. Considerăm că poate fi pus sub semnul întrebării însuşi sistemul în care procurorul are poziţia procesuală de parte în proces. 1998. I. El se găsea într-o poziţie procesuală asemănătoare cu a oricăreia din părţile litigiate. asupra problemelor ce se dezbat. în situaţiile expres prevăzute de lege. de asemenea.I. Într-o altă opinie. Principalul argument în sprijinul opiniei potrivit căreia procurorul este parte în proces îl constituie faptul că art. Heroveanu. 1932. ca parte în proces. de regulă. ci doar de a pune concluzii. alte dispoziţii legale se referă la procuror. Rolul său nu este acela de a da sprijin unuia sau altuia dintre cei care se judecă.Deleanu. fără a putea aduce.civ. Arad. îşi păstrează calitatea de organ care veghează la respectarea legii în activitatea de judecată2. iar procurorul doar punea concluziile sale. I. putea exercita dreptul la acţiune pentru punerea în valoare a unor interese generale sau chiar particulare. afară de unele excepţii absolute.proc. O a doua teză în cadrul acestei concepţii. neavând posibilitatea de a face apel sau recurs1. el este străin de pretenţiile acestora.Procedură civilă. Principiile procedurii judiciare. p.Procurorul era considerat parte principală atunci când. ci a altor persoane. susţine că procurorul dobândeşte poziţia de parte în proces. pe care însă şi instanţa le poate invoca din oficiu. Procurorul era considerat parte alăturată în cazurile în care procesul nu era pornit din iniţiativa lui. p. 425-429.

53 alin. o parte fie şi numai”în sensul procesual” nu poate determina constituirea instanţei. deoarece nu numai părţile.131 din Constituţie. având posibilitatea să uzeze de dreptul său de dispoziţie. spre exemplu. Împrejurarea că procurorul este ţinut să respecte formele procedurale. inclusiv cele care ar avea caracter strict personal (acele cereri pentru care legea prevede că pot fi introduse numai de o anumită persoană.fam. constituie un argument în sprijinul opiniei că procurorul nu poate fi considerat parte în proces.proc. inclusiv instanţa de judecată.1 C. cererea pentru stabilirea filiaţiei faţă de mamă. Potrivit art. ale persoanelor puse sub interdicţie şi ale dispăruţilor.Faptul că procurorul poate fi recuzat şi este dator să se abţină.etc.45 alin. sub forma renunţării 76 .art.59 alin. spre deosebire de reglementarea anterioară. În plus.1 C. Ministerul Public poate porni acţiunea civilă ori de câte ori este necesar pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale minorilor.civ.proc. Pentru ipoteza în care procurorul a pornit acţiunea.. ceea ce înseamnă că procurorul ar putea să declanşeze acţiunea civilă. astfel cum rezultă din art. însă numai dacă pornirea procesului civil ar fi în interesul persoanelor arătate în textul de lege sau dacă o normă specială conferă expres dreptul procurorului de a declanşa procesul civil.45 alin. prin introducerea oricărei cereri de chemare în judecată. precum şi acele cereri care sunt strâns legate de voinţa exclusivă a celui interesat. Este de neconceput ca o parte să fie recuzată de celelalte părţi. cererea de anulare a căsătoriei pentru vicii de consimţământ. percum şi în alte cazuri expres prevăzute de lege.. ordinea şi termenele în care trebuie îndeplinite actele de procedură nu îi conferă calitatea de parte.1 C.). cererea de revocare a unei donaţii pentru ingratitudine etc. cererea de stabilire a paternităţii-art. ci toţi participanţii. în cazurile prevăzute de lege. dispune că titularul dreptului subiectiv la care se referă acţiunea va fi introdus în proces.. legea nu mai interzice procurorului să introducă Acţiunile (cererile de chemare în judecată) cu caracter strict personal.civ.fam.2 C. Ni se pare că este preferabil să se considere că procurorul este acel participant la procesul civil care reprezintă interesele societăţii. trebuie să se conformeze prescripţiilor legale. Trebuie reţinut că . de exemplu. art.

sau reprezintă o altă persoană fizică sau juridică. titularul va putea să solicite continuarea judecăţii. Propunem . cu excepţia celor personaele. deoarece o caracteristică a Ministerului Public este şi indivizibilitatea acestuia. alături de cea a subordonării ierarhice şi de cea a independenţei. ci diversele acte de procedură în cadrul aceluiaşi proces civil pot fi îndeplinite de mai mulţi procurori. iar dacă procurorul ar retrage cererea. fie că vin în faţa instanei în nume propriu.chiar de natură patrimonială. In ceea ce priveşte participarea celorlalte părţi . În legătură cu participarea procurorului la judecata procesului civil trebuie menţionat că nu este obligatoriu ca unul şi acelaşi procuror să fie prezent la toate termenele de judecată. ori a tranzacţiei. faptul că unele din căile extraordinare de atac se poat face numai la cererea Parchetului de pe lângă înalta curte de casaţie şi justiţie. În toate cazurile în care legea prevede că participarea procurorului la judecată este obligatorie. apreciemă că denumnirile şimodalitaăţile de participare ale acestora se vor îmbunătăţi în eventualitatea adopării unui nou cod civil şi a armonizării acestuia cu reglementările din codul de procedură civilă şi ale normelor Uniunii Europene. Intre acestea distingem rolul procurorului care poate participa la orice cauză civilă dată prin lege.la judecată sau la dreptul subiectiv. 77 . lipsa concluziilor acestuia atrage nulitatea hotărârii. In concluzie Reţinem că părţile într-un proces civil trebuie să aibă legitimare procesuală. dacă avem în vedere . ca în viitor o modificare a codului de procedură civilă ar trebui să vizeze participarea procurorului şi la alte cauze .

Bucureşti. Deleanu Ion Tratat de Procedură civilă . Dumitru Rădescu. Dicţionar de drept procesual civil. 6. 5.Editura Servo – Sat . 7. . Drept Civil Român. 10. 2001. Tratat de Drept Procesual Civil. Procesul civil în RPR. I. 3. Bucureşti. Ioan Leş. Crişu Constantin . Editura All. Editura Şansa 2000. Ciobanu Mihai Viorel . Edituta All Beck. Bucureşti. 1957. 11. modificat şi completat. 2.Stoenescu. Costin N. Editura naţional . Coecţia revistei Dreptul. Editura Lumina Lex 1998. Mircea ş.Editura ştiinţifică şi enciclopedică 1963. Codul de procedură civilă comentat şi adnotat. Hilsenrad.BIBLIOGRAFIE 1. Gheorghe Beleiu.volumul III. 9.a. Ioan Leş. Arad. 4. Codul de Procedură Civilă. Gabriel Boroi. revăzută şi adăugită de Marian Nicolae şi Petrică Truşcă. Ghidul Juristului ediţiile la zi.Bucureşti 2004. 8. 2000. Editura a VI-a.Tratat teoretic şi practic de procedură civilă. Principii şi Instituţii de Drept Procesual Civil.

18. Editura Europa Nova.Editura Naţional. 17. E.Editura Press Mihaela. C. 16.12. R. tome III. Actele de procedură în procesul civil(la instanţa de fond). Sirey. Legea pentru accelerarea judecăţilor din 11 iulie 1929 explicată şi adnotată.Garsonnet. Heroveanu. Buletinul jurisprudenţei .Solus. Bucureşti. 21.J.”Încheierea „ nr. Ch. Vedii „ lecţii de filozofie juridică”.12/1994. Cezar-Bru. s.. Bucureşti. Culegere de practică judiciară civilă ediţiile la zi. O. 20. E. .com. 15. revista Dreptul nr. Zilberstein. 19. Drept Procesual Civil. Traite theorique et practiquq de procedure civile et commerciale. Paris. Stoenescu şi S. T.S.Teoria Generală. 1937. 13. 14. 1991. Bucureşti. ediţiile la zi.Perrot. H.326 din 21 iunie 1994.Ungureanu. Droit judiciare prive.1913.Pop. Sirey.1997.. Opinii în legătură cu unele aspecte jurisprudenţiale actuale în domeniul dreptului procesual. Georgia Del. 1983.1997. tome 3.

...............37 CAPITOLUL IV... Intervenţia voluntară...5..........................................................................35 3...2................................................................................................................................................................. Noţiunea de parte în proces ........................68 4..2............................................... Noţiune...................73 5...........................................................................................................................................1................................ Reclamantul şi pârâtul ...........16 CAPITOLUL II......... Efectele coparticipării procesuale .....73 5..............................................................................35 3............... Abuzul de drept procedural........35 DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE PROCESUALE.............................4......................................................................74 5................35 ABUZUL DE DREPT PROCEDURAL.......................... Formularea unei pretenţii ..................................... Intervenţia voluntară accesorie.................2..............24 2... Interesul...................................................1..........................................2... Felurile intervenţiei voluntare............................ Consideraţii introductive...........................................................36 3.........43 4............... Reprezentarea persoanelor fizice prin mandatar şi prin avocat .................................3.................................3.......4 CONSIDERAŢII GENERALE.......................... Consideraţii introductive.................73 REPREZENTAREA PĂRŢILOR ÎN PROCESUL CIVIL................2...........................................28 2..........................2.......................................70 CAPITOLUL V....50 4............................................1...................... Intervenţia voluntară principală......2...............................................................2..... Îndatoririle procesuale ale părţilor ........................ Enumerarea drepturilor procedurale ale părţilor.............................2.....................61 4.............2.....................3.......................... Condiţiile necesare pentru a fi parte în proces ..........28 2...............12 1............................................2..............4.................................................................................CUPRINSUL CAPITOLUL I .....43 PARTICIPAREA TERTILOR LA JUDECATA...............................................1.............. Chemarea în garanţie .................................13 1.......43 4.........................................................................3.1................................................ Coparticiparea procesuală..................................24 RECLAMANTUL ŞI PÂRÂTUL....................................................8 1...........2...................1............................................................8 1..........47 4.....74 BIBLIOGRAFIE .................... Precizări introductive............................ Reprezentarea persoanelor juridice...................................................................2.....................................2.....................................................47 4...... Noţiunea şi clasificarea coparticipării procesuale................... Calitatea procesuală..................1.........................................................................11 1...................73 5.................................................................................................2...........2................... COPARTICIPAREA PROCESUALĂ....................................................24 2................................................................................3..... Chemarea în judecată a altor persoane........4...................2..........................................................................4 1........................................... Participarea procurorului la procesul civil......31 CAPITOLUL III..........2......................................... Capacitatea procesuală..................4 1....................................................................1...

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->