Sunteți pe pagina 1din 3

14

408/18.VI.2010 I, PARTEANT. ROMANIEI, OFICIALAL MONITORUL

3. in anexa nr. 1, la articolul 24, alineatul(5) va avea dupdcum se ulterioare, modificd 2005, modificdrile cu 18 martie urmitorul cuprins: urmeazd: simplda membrilor se ,,(5)Deciziile adoptdcu majoritate de organizare9i 1. in anexa nr. 1 ,,Regulament prin prezenli, vot secret." la de funclionare aAgentieiNalionale Transplant", afticolul22, 4. in anexanr. 1, la articolul25,literelec) 9i d) se abrogi. (1)va aveaurmitorul cuprins: alineatul gtiinlificalAgenliei Gonsiliului 5. Anexa3 ,,Componenla de Nalionale gtiinlific Agen[iei al ,,Art.22. (1) Consiliul cu se de Nationale Transplant" inlocuiegte anexacareface personalitdli recunoscute din este Transplant format 19 membri, ordin. parteintegranti din prezentul de care nu au calitatea de in domeniul activitdlii transplant, - Direcliile specialitate cadrulMinisterului din de Componenfa Art. ll. de angajatal AgenlieiNa{ionale Transplant. de publicd, Nalionald Agen!!a. de direcliile sdndtate Sdndtdlii, gtiin!ific este stabilitdin anexa nr. 3. Directorul Transplbnt unitalite consiliului prevederile vor gi sanitare ducela indeplinire de orezentului este Na[ionale Transplant membru de executiv alAgenliei ordin. ' gtiinlific." al dreptal consiliului Oficial in ordinse publicd Monitorul Art. ttl. - Prezentul L Partea Romdniei, 2. in anexanr. 1, la articolul24, alineatul(4) se abrogi. sdndtdtii, Ministrul CsekeAttila 2010. 15 Bucuregti, iunie Nr.929.
ANEXA (Anexanr.3 la Ordinulnr. 183/2005)

de Clinic BoliDigestive 11.Prof.dr. DanTulbure Institutul Clinicde Urologie 1. Prof.dr. MihaiLucan- Institutul 9i Bucuregti ATI Fundeni Hepatic Cluj-Napoca Renal Transplant 9i Transplant ' Clinic BoliDigestive de 12. Prof. dr. Bogdan Marinescu SpitalulClinic de Popescu Institutul . 2. Prof dr.lrinel Bucureqti S6rbu" dr. Bucuregti_ Fundeni giTransplant Hepatic Obstetricd Ginecologie ,,Prof. Panait 9i ' Clinic de BucuregtiFundeni Clinic dr. 3. Prof. DanColi!5 Institutul 13. Prof. dr. Mihai Voiculescu Institutul Bucuregti- Clinica medular Transplant RenalFundeni gi Transplant Uronefrologie pentruBoli medicind de 4,'Prof dr. RaduDeac- Institutul Urgenld . internd -spitalul ClinicJudelean Mureg T619u si Transplant de Cardiovasculare . 14.Prof dr. SandaCopotoiu de Na[ional Medicind Urgenld dr. 5..Prof. DanDermengiu Institutul TdrguMureg ATI Bucuregti Minovici" LegalS ,,Mina 15.'Prof. dr. Andrei Firic6- SpitalulClinicColentina 6. Prof.Dr.lon Gerota Romtransplant Bucuregti Ortopedie 7. Prof. dr. loan Lascdr- SpitalulClinicde Urgen{d de Judelean Clinic 16. Prof.dr. DorelSindesc- Spitalul plasticd Bucuregti Chirurgie Timigoara ATI Urgenld de Judelean Clinic 8. Prof.dr.VirgilPdunescu Spitalul de Judelean Clinic dr. 17. Con'l. lstvanBenedek Spitalul Urgenla -9. Timisoara lmunologie T6rguMureg Hematologie Urgenfd Prof. dr. MonicaPop - SpitalulClinicde Urgen[e -18.'Prof. pentru de Clinic Urgen[d dr.Margit $erban Spitalul Bucuresti Oftalmologice Timigoara Turcanu" de Clinic UronefrologieCopii,,Louis Sinescu Institutul 10.ProJ. lonel dr. de Na[ionale Transplant alAgenliei executiv 19.Directbrul Bucuregti RenalFundeni si Transplant

D D r A c r E A L E c o L E G t u L UM E D r c r L o R E N T I 9 T I I NR o M A t u l n
DIN DENTISTI ROMANIA MEDICILOR COLEGIUL

DECIZIE al codului deontologic mediculuidentist privindadoptarea


in privind reforma in temeiulart.S02alin.(1)lit. f, art. 521 alin.(1),art. 522lit.a)9i al art. 546 din Legeanr.95/2006 organizarea profesiei medicdentist, de exercitarea 9i titlul ulterioaie, Xlll privinb completirile cu sdndtdlii, modificdrile domeniul $i organizare precum al art. 22 sl yt 23 lit. a) din Regulamentul.de 9i din Dentigii Romdnia, Medicilor Colbgiului funclionarea 9i Medicilor a generale nalionale Colegiului Adundrii adoptat din Denti,sti Romdnia, a irrinDecizia funciionare coljgiutuiMedicilor nr. din Dentigti RomAnia 512007, MedicilorDentigtidin Rominia d e c i d e: generali nalionali a Golegiului Adunarea Medicilor dentist, DeciziaAdundriigenerale[ltionale .a .Colegiului al Coduldeontologic medicului Art. 1. - Se adoptd Codului din prezenta Dentigtidin Romdnianr. 1l2oo5privindadoptarea prevdzutin anexa care face parte integrantd de dentist gi a Regulamentului al medicului deontologic decizie. din Dentigti Medicilor al gi - prezenta al organizare funcfionare Colegiului publicd Monitorul Oficial in se decizie Art.2. Parteal, al Oficial Rom6niei, puUicatd Monitorul parteal. in Rom6nia, Rom6niei, - La data publicarii din23 august2005. prezentei deciziise abrogd nr.767 Art. 3. din Dentigti Romdnia, Medicilor Colegiului Presedintele MihaiAugustin Bucuregti, mai2010. 15 Nr.15.

408/18.VI.2010 I, PARTEANT. ROMANIEI, OFICIALAL MONITORUL

15
ANEXA

CODULDEONTOLOGIC al mediculuidentist

in onorariilor scopulatragerii (2) Este interzisd reducerea I CAPITOLUL clientelei. generale Dispozilii gratuite' medicale poateacorda giingrijiri (3)Medicul dentist - Prezentul deontologic de normele cuprinde cod Art. 1. - in situatiain care se impuneo consultare Art. 14. cu in obligatorii, legdturd moraldsi profesional6 conduitd curantsi alt medic,sunt dentist intre interdisciplinard medicul med d exercitarearepturilor indatoririlor icului ca profesionist,admisibile 9i tarifedistincte. medici dentigti. gifa{dde ceilalli fald de pacienfi sd in Art.'15. - in situa[ia care este imposibil obfind are cod Art.2.- Prezentul deontologic rolul: legal al pacientului sau al reprezentantului consimldmdntul dentist intremedicul o de a) de a promova relalie incredere acestuia,mediculdentist poate sd acorde numai ingrijirile si pacient; de medico-dentare urgen{d. profesional-deontologic un b) de a promova comportament profesional. secretul va dentist respecta Art. 16.- Medicul medicale; intremembrii echipei sd nu Art. 17.- Mass-media are dreptul intrein cabinetul de abaterile la disciplina corpprofesional; de medicind de c)de a defini medicului. dec6tcu acordul dentard dentigti libera medicilor corpului d) de a apdrareputafia 9i a directdsau indirectd unui act Art. 18. - Garantarea practicia profesiei medicdentist; de esteintezisd. medical profesional. secretul e) de a garanta Art. 19. - Medicul dentist care participdla cercetdri prezentului sunt cod deontologic Art. 3. - Prevederile trebuie sd vegheze ca studiul sd nu lezeze din biomedicale Dentigti Medicilor pentru membrii Colegiului toli obligatorii increderea pacientuluisi sd nu afecteze continuitatea Rom6niagi pentrutoli mediciidentigticetSleniai unui stat in tratamentului. dentard medicina Europene carepracticd al membru Uniunii pentru sd trebuie intocmeascd dentist Art.20.- (1) Medicul Rom6nia. primarS. pacient de documente eviden{d fiecare Dentigti din Medicilor Art. 4. - Toli membriiColegiului pdstrate arhivd timpde 5 ani.O in trebuie (2) Documentele egale. Romdnia drepturi au documente se poate elibera conform de dentistare obligalia a apdra copie a acestor Art.5. - (1) Medicul prevederilor legalein vigoare. acesteia' gi fundamentale profesiei prestigiul ale drepturile dentistnu trebuiesd expundpacientul Art. 21.- Medicul alegeriiinvestigaliilor, (2) Mediculdentistare libertatea sau acteleterapeutice in nejustificat investigaliile unui risc de manoperelor diagnostic tratament a prescrip[iilor 9i 9i efectuate. pe sd medicale careurmeazd le aplicepacientului. Art. 6. - Mediculdentist trebuie sd igi perfeclioneze III CAPITOLUL prin forme de educaliemedicald profesionale cunogtinlele Relaliiledintre medici pe sale activitdfii profesionale. continud tot parcursul trebuie dentist medicul intercolegiale Art.22. (1)in relaliile exercitarea sd nu dentist trebuie accepte Art.7. - Medicul aga cum ar dori el insugisd fie tratatde calitatea sd igi tratezeconfra[ii de profesiei condiliisusceptibile a compromite in ceilal!i. pacientului. gi medical securitatea actului colegiale. intreei relalii sd (2)Medicii dentigtitrebuie menfind de in dentistangajat una dintreformele Art. 8. - Medicul unuicoleg acuzalpe nedrept' care Ei au datoriade a lua apdrarea profesiei trebuiesd accepteun contract nu a exercitare blamarea defdimarea abateredisciplinard pe prevede exclusiv normede productivitate (3) Constituie 9i retribuirea bazatd precum9i sanitar, pacientului, personalului a in calitdlii colegilor fala afectarea care au dreptconsecin[d sau altedispozilii, orice expresie sau act capabil sd zdruncineincrederea medical. actului gi acestuia. curant autoritatea in tratamente pacientului medicul sd nu dentist trebuie efectueze Art.9. - Medicul intrecolegi, apdrute in domenii care 23.- (1) in cazulunordivergenle Art. gi/sau sd formulezeprescripliimedicale Dacd medicii dentigtivor face eforturipentru reconciliere. sa competenla profesionald. depdgesc colegiului se de nu are dentist datoria a-gitratapacien[ii problemele se rezolvd, vor adresaconducerii Art. 10.- Medicul in acestora, conformitate de din care fac parte pentrurezolvarea recunoscute medico-dentare dupd normeleprofesionale de cu dispozi{iile in in legale vigoare. Dentigti Rom6nia incluse ghidurile din Medicilor Colegiul 9i mass-medieiinainte se practicd recunoscute (2)in cazulin caremedicul va adresa de medicald in tratatele specialitate sau aceastava problema nivelulcolegiului, la de profil. fi solutionatd gtiinlifice de a de societilile paraclinice planulde constitui gi disciPlinard. abatere Art. '11. Pentruinvestigafiile impreundun pacientau care consultd mediculeste obligatsd ceard consimldmdntul (3) Mediciidentigti tratament, sd a legal sau de informat pacientului al reprezentantului al acestuia' dat6ria a evitain timpulsau ca urmare uneiconsulta[ii al in reciproc fala ori discutein contradictoriu sd se denigreze II CAPITOLUL acestuia. pacientului a familiei sau sd Relaliadintre mediculdentist 9i pacient nu dentist are dreptul se pronunle ArL24.- (1) Medicul altui coleg,decdtdacd sdndtatea - (1) Mediculdentisttrateazd fdrd discriminare cu privirela tratamentele Art. 12. in pacientului Pusd Pericol. este fa[d de acegtia. pacienfii are o atitudine gi corectd expert, alin' (2)Faceexcep[ie la prevederile (1) medicul de mediculdentistare (2) Cu exceplia de cazurilor urgenfd, prevdzute lege. de sau in situaliile pacientdin motive profesionale dreptulde a refuzaun esteintezisd' pacienlilor tentativa sau Nt.25.- Deturnarea Dersonate. la colaboreazd dentigti Art.26.- (1) C6ndmai mullimedici in care situafia (3) Se consideriurgenldmedico-dentard sd trebuie se acegtia unui sau pentru examinarea tratamentul pacient, imediate pacientul are nevoiede ingrijirimedicale recioroc. informeze infecliei sdngerdrii. sau controlul durerii, (2) Fiecare medic dentist i9i asumd responsabilitatea sd dentist prezinte ca Art. 13.- (1)Esteindicat medicul efectuate. medicale manoperelor pacientului prealabil devizestimativ. in un

to

I, PARTEANr.408/18.VI.2010 ROMANIEI. OFICIALAL MONITORUL

cu oriceacordneprincipial alli medici, Art.34.- Esteinterzis trebuie i9i incurajeze sd i9i sd Art.27.- Medicul dentist 9i de numdrului cregterii in auxiliar scopul sau farmacigti personal mai sus[ind colegii tineri. - Medicii dentisti,in cursul raporturilor pacien[i. lor Art. 28. cu Art. 35. - Colaborarea presa scrisd9i audiovizuald profesionale colegide alte specialitdfi, trebuie respecte sd cu publicului legdturd cu in fdcutddoarin scopulinformdrii trebuie profesionalSacestora. a independenla subiectelor se Prioritate acordd dentare. medicinii oroblemele dentist. public nu persoanei medicului IV CAPITOLUL de interes 9i Art. 36. - (1) Medicii dentigti pot furniza informalii gi Reclama publicitatea sd prin in profesionale internet, situalie caretrebuie deadovadd trebuie se si medicului dentist Art. 29. - (1) Reputafia corectitudine demnitate. de sinceritate, 9i fdrd contribulia sprijinedoar pe competen[d demnitate, 9i sd trebuie se dentigti (2)La publicarea siteweb,medicii unui reclamei oricefel. de informalii naturd de nu conlinut cuprinde cd asigure respectivul ca (2) Profesia medic dentistnu trebuiepracticatd o ingeldtoare comparativS. de sau activitate comerciald. sd web trebuie fie reale, (3)Toateinformaliile pe site-ul de ori Art.30.- (1)intr-un anuarsau in alte publicafii pe site obiective ugorverificabile. gi indica[ii: sd web suntautorizate apardnumaiurmdtoarele abatere constituie (4) Oriceincdlcarea acestordispozilii de disciolinarS. numdrul prenumele medicului dentist sediul, a) numele, 9i ale de numdrul fax,programul consultalii cabinetului telefon, de V CAPITOLUL de medicind dentard; gradul Dispoziliitranzitorii9i finale b) specialitatea/competenla, profesional. publicate sunt considerate (2) Oricealte date9i informa[ii nu motive mai caredindiverse dentist Art.37.- (1)Medicul publicitate suntintezise. 9i sd profeseazd pdrdsegte esteobligat anunlein scrisin sau lara de editarea distribuirea broguri termende 30 de zile colegiulmedicilor Art.31.- (1)Suntinterzise jude[ean' 9i dentigti profesionalS. publicitare legdturd activitatea in cu care va informaColegiul Bucuregti, al respectiv municipiului (2) Sunt interzisereclama comercialS9i publicitatea Medicilor din Dentigti Medicilor Colegiul Dentisti Rom6nia. din personald, unor inclusiv interesul te(i. in din medicului colegiu' retragerea confirmd Rom6nia (3) Medicii nu dentigti pot face reclamd9i nu pot susline sau domiciliul oricealte (2) Medicii careisi schimbd dentigti in reclamade orice fel, inclusivin interesulunor te(i, pentru date de identificare in cazul cdroraintervinmodificdri ori cu de din colegiul carefac medicamente bunurimedicale consum, excepfia situalia sau sd profesionald obligafi anunle sunt unor parte,in caz conlrar in abateredisciplinard. in situaliilor care acesteasunt menlionate cuprinsul faptaconstituie sau de articole studii specialitate. Art. 38. - Consiliilecolegiilorjudelene, respectival membrilor de tuturor in vor efectuatd afaracabinetului municipiului consultatie Bucuregti aducela cunogtinla Art.32.- Orice prezentul deontologic. esteintezisd. legalautorizat cod medicind dentard de la Art. 39. - Nerespectarea cdtre medicul dentist a dentistpoatesd participe programe/ Art. 33. - Medicul iniliatede obligaliilorprevdzute de prezentul cod deontologicse de actiunicu caracter educafiepentrusdndtate, in gi legilor regulamentelorvigoare. conform Dentigti Rom6nia sanclioneazd din gi Medicilor Ministerul Sdnitdlii Colegiul la va pentru cod Art.40. - Prezentul deontologic intrain vigoare in autorizate acestsens,utilizdnd sau alte organisme I' Partea Oficial RomAniei, al Monitorul datapublicdriiin gtiinlific. numai dateconfirmate aceasta

LOR DEPUTATI I PARLAMENTUnOUAI tet - GAMERA EDTTOR: C.|.F.RO427282, 1, nr. R.A.,Str.Parcului 65, sectorul Bucuregti; Oflcial" ,Monitorul Bucure9ti Rom6nd S.A.- Sucursala ,,Unirea" Banca ROSsRNC80082005711100001 Comerciald IBAN: Bucuregti a Publicd Municipiului s,i Direclia gi IBAN:RO12TREZ7OO5069XXXOO0531 de Trezorerie Contabilitate juridice bugetare) (alocat numaipersoanelor www.monitoruloficial.ro internet: e-mail: .2gt150,fax021.318.51.15, marketing@ramo.ro, Te|.021.318.51 gos. pentrurelafii publicul, Bucuregti, Pandurinr. 1, cu Centrul Adresapentrupublicitate: , f0' l b l o cP 3 3 ,p a r t e rs e c t o r u5 , t e | . 0 2 1 . 4 0 1 . 0 0 ' 7 a x 0 2 1 ' 4 O 1 . 0 0 ' 7 10 2 1' 4 0 1 ' 0 0 ' 7 2 9i Oficial'R.A. liparul: "Monitorul 3,20lei Prelul:

MONITORUL ()t.tctAI.

,ilItJll
1453-4495 tssN

conline'16pagini' Monitorutoficial al Rominiei, Parteal, N. 408118.V1.2010