Sunteți pe pagina 1din 2

atitudini

Magda Ursache

TEMÃ LA CONªTIINÞÃ

„Uneori, în eroare, în înþelegerea erorii rezidã Nu s-a fãcut. Au avut parte, la noi, torþionarii de declasare
mai mult adevãr decât într-o sutã de maxime”. socialã? Niet. Vinovãþia lor a fost clasificatã. S-a creat chiar o
N. Breban, Vinovaþi fãrã vinã psihologie a resentimentului. Nu faþã de vinovat, ci faþã de victimã,
care trebuie sã fie iertãtoare din inimã ca Marcu Ascetul. Dacã nu
Cartea lui Nicolae Breban, având ca subtitlu Vinovãþia poate fi, dã dovadã de slãbiciune moralã sau de intoleranþã. Or,
româneascã, eseu inteligent despre inocenþã ºi vinã, e de cu intoleranþa nu-i de glumit. E incorect politic sã fii intolerant,
revãzut. Cu experienþa existenþei într-o orânduire fãrã dialecticã sã ceri pedeapsã pe mãsura crimei ºi nu iertare pentru crimã.
ºi fãrã opoziþie, dar ºi a schimbãrii – cu risc – a meridianului, N. Oana Orlea, în Les années volées, Paris, Seuil, 1992, scrie
Breban e obsedat de marile întrebãri privind culpa colectivã ºi cã medicul unei închisori prin care a trecut, Kahane, aviza
individualã; se teme de generalitãþi ºi de generalizãri ºi are suplimentele de torturã. Întrebat dacã insul mai rezistã, dãdea
dreptate. Adevãrul, cum s-a tot observat, nu vrea sã fie nici pur, aviz bestiilor sã continue: „Da, desigur, însã cu puþinã atenþie”.
nici simplu; e victimã de lux (umblã cu capul spart), el însuºi ªi bãtãile la tãlpi, bãtãile pe ranã, bãtãile în cap, bãtãile în ochiul
vinovat fãrã vinã. Iar ºirul nevinovaþilor fãrã vinã este enorm. scos continuau. Dar ce mai conteazã Patimile, dupã Piteºti,
Ca Alice Voinescu, „epuratã” din Catedra de Istoria literaturii Jilava, Aiud, Gherla, Canal, unde cei demascaþi mureau în
dramatice a Conservatorului, prin ordinul lui Ion Pas, Ministrul chinuri?
Artelor. Arestatã în aprilie ’51 pentru cã participase la o conferinþã Istoria României a ajuns, în liceu, dexteritate, ca lucrul
a lui Petru Manoliu. Expediatã 12 luni la Ghencea, în colonie de manual. Noi trebuie sã ne cultivãm pacea sufleteascã într-o
muncã, apoi în DO, lângã Tg. Frumos. Avea 68 de ani ºi tensiune Românie desmemoriada ºi sã ne ocupãm de îngerologie,
26. Memoriul trimis lui Iosif Chiºinevski a fost remis lui întorcând spre cãlãu ºi celãlalt obraz, deºi vinovãþiile lor sunt
Nicolschii (da, cu doi i!) ºi torþionarul a rãspuns: „Consider cã imprescriptibile. Resentimentul pare inuman. Dement chiar.
s’a procedat just anulându-i se pensia”. Am ales acest caz Ura, la fel. Întunecã suflet ºi minte. Aºa o fi, dar ura asta e în
pentru cã eminenta profesoarã n-a fost defel implicatã politic; primul rînd tragicã. În formularea eseistului Breban, „farsa
vina (fãrã vinã) i-a fost impusã de un regim opresiv, aºa cum socialã ca formã a tragicului”.
rudele condamnaþilor politici erau ºi ele internate în lagãre, Cu vocea-i de pe altã lume, de dincolo, Pacepa acuzã, peri-
Faustrecht, Dreptul Pumnului, fiind mai tare decât Justiþia. odic, crimele comunismului, ca ºi cum n-ar fi luat parte la ele,
În Jurnalul fericirii, N. Steinhardt scrie despre demenþa iar Pleºiþã face haz, la televizor, pe seama loviturilor date lui
arestãrilor: lotul celor care jucau bridge, lotul Patriarhiei, lotul Paul Goma. Cei care au încurajat ºi slujit la greu paranoia
ascultãtorilor de Vocea Americii, lotul spiritiºtilor, lotul dictatorului îºi cautã alibiuri, tot la televizor, pe seama
filateliºtilor (pe unul dintre timbrele schimbate de colecþionari, „eramaibinelui” ceuaºesc.
se afla – grozãvie! – chipul mareºalului Antonescu). S-a murit Eu, una, nu-l pot judeca blând ºi cumpãtat pe torþionar. Nu
în puºcãrie pentru un titlu interzis, pentru un comentariu negativ mã pot ruga pentru „fratele Alexandru” ciomãgarul, care bãtea
despre un film sovietic, la coada pentru pâine (neagrã). În deþinutul dacã se uita spre fereastrã, chiar când fereastra era
Labirintul exilului, Aura Christi menþioneazã cã mãtuºa ei, oblonitã, pentru „fratele Alexandru” gardianul, care uda încã ºi
Anastasia Juºkov, a fãcut Siberie, sub Stalin, pentru o carte încã noroiul de fecale de pe podeaua beciului, pentru „fratele
româneascã. Alt fapt autentic, intrat într-un roman al meu: un Alexandru” care-ºi turna colegul de celulã pe motiv cã þinea
þãran a fost aruncat în temniþã pentru cã i s-au gãsit la ascuns sub saltea un fascicul din Biblie. Nici nu cred cã heriniile
percheziþie cãrþi prohibite. Erau ale fiului sãu, mort pe front. funcþioneazã ca-n antichitate. În transmodernitatea noastrã, li
Þãranul era analfabet, a învãþat sã citeascã în puºcãrie. s-au tocit ghearele ºi ciocurile. Nu cred cã i-au sfâºiat conºtiinþa
Douãzeci ºi cinci de ani muncã silnicã a primit Dinu Pillat lui Nicolschy.
(ºi) pentru romanul Aºteptând ceasul de apoi, manuscris Ni se spune, consolator, cã Dumnezeu mai iartã, Conºtiinþa
dispãrut. Colega de institut, Cornelia ªtefãnescu, a fost arestatã nu. Dar avea Nicolschy conºtiinþa încãrcatã când le-a trântit
pentru cã îi pãstra ascuns un exemplar din dactilogramã, uºa-n nas reporterilor, grãbit sã-ºi facã bagajele spre Ungaria,
pierdut ºi el. Iatã de ce adevãrul trebuie spus nu din când în sã cearã azil politic?
când sau când ºi când. Rememorarea epocii comuniste, în cât Marii vinovaþi nu se aratã, postsocialist, dispuºi sã-ºi facã
mai multe cãrþi, e hiperutilã pentru a înþelege ce pare unora de procese de conºtiinþã, sã se mãrturiseascã, sã-ºi cearã iertare,
neînþeles, iar altora – poveºti de demult, complet inactuale. sã se autolustreze. Cel mult, justificã vina (nu personalã, ci
Altfel, „va exista numai ce vor ei”, cum avertizeazã Petru colectivã!).
Cimpoeºu în Christina Domestica ºi Vânzãtorii de suflete. Cu sloganul liberal, Alungaþi lupii! sunt în acord. Mai ales cã
Am strigat cu disperare, în Piaþa Universitãþii, la „golani”: lupilor tare le place s-o facã pe mieii Domnului, sã joace rol de
„Vinovaþii fãrã vinã agnus Dei ºi sã intoneze tropare. Citez din Vinovaþi fãrã vinã:
vor sã se facã luminã”. „A da vina pe alþii este folositor, uneori, pentru a-þi pãstra
PRO

SAECULUM 6/2008 17
atitudini

încrederea în tine – ºi, uneori, e chiar adevãrat! – dar, à la dupã pohta ce-o pohteau, sunt invitaþi în emisiuni TV, ca surse
longue, ne împinge nu numai într-o profundã ºi labirinticã de autoritate ºi de prestigiu ºi-ºi ºlefuiesc biografiile ca pe
eroare, dar ne stricã puterea de a judeca, de a percepe lentile.
realitatea”. Sursele de confuzie sunt multiple. Memoriile unui dac
Scuze-s destule: contextul socio-politic alterând individul, ambiþios, aºa se intituleazã o recenzie la re-memorãrile lui Petru
ukazul sovietic, ideologizarea ca fatalism, doctrina comunistã Groza. Dupã relatarea lui Pamfil ªeicaru, singurul gazetar
ca utopie aplicatã, nedreptãþile istoriei etc. Numai cã autorii de condamnat la moarte în contumacie de Tribunalul Poporului,
texte oficiale erau ºi un fel de autori de acte oficiale. Un cinicul Groza, internat o lunã în lagãrul de la Tg. Jiu pentru
exemplu? Articolul lui Radu Popescu, din „Gazeta literarã” de trãdare de þarã, s-a apãrat:
septembrie ’57, contra lui Cioran, unde Cioran era numit „Cum mã acuzaþi de vânzare, când toatã viaþa n-am fãcut
pitecantrop, hotentot tatuat cu formule universitare, Don Juan altceva decât sã cumpãr?”.
pentru bucãtãrii ºi bucãtãrese. Acest articol a fost folosit în Mai ales conºtiinþe, ca ºef de guvern.
anchetã ca argument imbatabil contra acuzatului, iar Radu Mihai ªora crede cã procesul (24/26 februarie 60) lotului
Popescu a depus la proces ca martor al acuzãrii. Noica a fost „opera” lui Leonte Rãutu; ca ºi „demascarea” din
Compromisurile (marile) ºi adaptãrile (micile) la ancien Aula Facultãþii de drept contra Miliþei Petraºcu, soþilor Marius
régim sunt puse-n aceeaºi oalã. „Toþi am fost vinovaþi”, se tot Nasta etc. Scenariul ºi regia: Rãutu. Imediat dupã sentinþa datã
aude dinspre beneficiarii regimului roºu, dinspre cei cãrora le în 28 februarie, „Scînteia” îl omagia la 50 de ani. Zbirul ideo-
convine sã punã problema în termeni colectivi. „Vinovaþi mai logic absolut primise ca mãrþiºor ordinul Steaua RPR. Iar noi,
mult sau mai puþin”. Ei, aici e aici! Mai mult sau mai puþin. Unul postsocialist, îl ocãrâm pe Noica, îi judecãm „structura
a fost în postura de a decide, altul – de a se conforma deciziei. stalinistã”. Leonte Rãutu doarme-n pace („Trãiascã lupta pentru
Sau nu, în rare cazuri! Poziþia de dominare ºi de control nu-i pace!”) lângã Ana Pauker, re-brandizatã în Scufiþa-Roºie
totuna cu poziþia de dominat ºi de controlat. Iar acest amestec inocentã, mîncatã de lupul Dej; lîngã Iosif Chiºinevshi,
al victimelor reale cu foºtii aparatciki trecuþi în rândul doi de luptãtorul cu „ghiarii ºi cu dinþile” contra marilor nume ale
Ceauºescu l-a surprins bine N. Breban: e vorba de cei care culturii româneºti. În pãtucul lor ºi-au dat duhul ºi Rãutu, ºi
acuzã, dupã vechi ºabloane cominterniste, cu gâtlejul încã Nicolsky, dinostalinozaurii carnivori.
rãguºit de ordinele urlate. Adriana Georgescu, ºefa de cabinet a prim-ministrului
Expus la zidul infamiei pentru colaboraþionism cu Rãdescu, a fost torturatã de acest Nicolschi, sau cum i s-o fi
Securitatea este Ion Caraion. Nu cel care l-a împins la asta, nu scriind numele, cu y ori nu, mascã onomasticã pentru Boris
cel care l-a lovit cu bara de fier în piept, nu cel care l-a condamnat Grünberg. În procesul de la Berna (unde Ambasada României
la moarte. „Avem, spunea Octavian Paler, nefericita capacitate i-a dat în judecatã pe „torþionarii anticomuniºti”), Adriana
de a pune un grãtar cu mititei pe orice Golgotã”. Lui Paler, Georgescu ºi-a scos în faþa judecãtorului (care o ironiza cã
disident PCR autentic (redactor-ºef la România Liberã” din 70 aratã bine dupã schingiuirea la care a supus-o Securitatea)
pânã în august 87, deputat MAN între 80-84), unul dintre puþinii placa dentarã. A dovedit cã nu mai avea un dinte. Ca profetolog
care ºi-au fãcut probleme de conºtiinþã pentru cedãri (Dixi et ºi-a dat duhul ºi Brucan, complet deculpabilizat pentru cã a
salvavi animam meam) ºi s-a recunoscut a fi fost „martor speriat ºtiut sã-ºi cumpere indulgenþe ºi de la Rusia ºi de la America.
ºi tãcut” al sistemului, ei bine, lui Paler i-a arãtat drumul spre „Fraþilor, avertiza nea Petrache Þuþea, licheaua nu
Canossa (varianta post-comunistã pentru criticã ºi autocriticã) evolueazã”. Alþi vechi staliniºti îºi mãnâncã în liniºte
un ºtefangheorghist. Ne îndemna, anþãrþ, nu spre Mormântul indemnizaþiile de merit, re-compunînd jurnale cu „efect de real”
Sfânt, ci spre mausoleul lui Lenin. Iar autorul Polemicilor ca sã se auto-eroizeze.
cordiale, calomniat ºi insult, ºi-a demonstrat mereu adevãrul ªi pentru cã noi preferãm monologul (ca sã ne minimalizãm
pânã-n moarte. greºelile proprii, dar ºi ca sã le scoatem în evidenþã pe-ale
În interviul-testament cu Paler, Daniel Cristea-Enache celorlalþi), eseul-eveniment, Vinovaþi fãrã vinã, a rãmas fãrã
întreba cine sã fie judecãtorii epocilor trecute? ecoul pe care ar fi trebuit sã-l aibã. Însuºi autorul lui s-a îndoit
Tinerii? Nu cã n-au trãit traiul de „lagãr” socialist. Bãtrânii? de impactul cu mediul intelectual-literar, ºtiind bine de ce. ªi
Nu cã n-ar putea fi obiectivi, imparþiali, cã ar face pledoarie pro câte n-ar fi de discutat (ºi de clarificat) pe temele propuse de N.
domo, cum i s-a reproºat lui Paler însuºi. Conaþionalii? Nu, cã Breban, mereu actuale ca: transferul de la vina de origine, de
n-au protestat, n-au reacþionat, deci sunt acuzabili ca pasivi. rasã la vina de clasã, de la grupul de vinovaþi din conducerea
Strãinii? Nu, cã n-au mâncat salam cu soia. Aºa, ca sã ajungem statului totalitar la vina colectivã de a nu reacþiona la frig, foame,
sã spunem ca Regele Lear: „eu cred cã nu-i nimeni, nu-i nimeni întuneric; „teatrul victimizãrii româneºti”, altfel spus, al
vinovat”. De vinã e – global – comunismul recent împuºcat ºi autovictimizãrii etnice.
îngropat. Aºadar, cine sã fie judecãtorii? Rãspund: sã fie cei Romancierul de talie înaltã „descrie” vinovãþia ca „obiect
umiliþi de temniþã, nu ºi zdrobiþi de ea; cei umiliþi, dar nu învinºi aºezat în spaþiu”, nu în vid. O face cu condeiul de prozator al
de orînduirea roºie. descrierii, îndemnându-ne sã deosebim binele din rãu ºi rãul
În democraþia noastrã second hand, în libertatea la mîna a din bine. Ce-i repugnã e insul care se crede exemplar intelectual
doua (mulþumesc, Nicolae Breban!), ºi culpabilizarea se face ºi moral, lins-prelins ºi absolvit de orice vinã. Ca actorul
pe alese. Vina e, la noi, ca ºi minciuna: prin omisiune, prin Rebengiuc, oferind hârtie igienicã pentru o gurã mai curatã.
diversiune, prin distorsiune. Activiºti PCR activi (ºi nu-i Iar soluþia o dã Nicolae Breban ferm (ºi-l citez tel quel, fãrã alt
tautologie!) care ne dirijau gândirea, ne pãzeau sã nu ieºim din comentariu): asumarea „vinei trecutului”. Cu riscul ca aceastã
rând(uri), se ocupau cu „repartizarea judicioasã a cadrelor”, asumare „sã «conþinã» eventual mai multã vinã (sublinierea îi
adicã ne debarcau sau ne avansau dupã criteriile lor strâmbe, aparþine lui N. Breban) decât mai puþinã!”.
PRO

18 SAECULUM 6/2008

S-ar putea să vă placă și