Sunteți pe pagina 1din 4

inedit

Eugen Barbu

PAGINI DE JURNAL

1974 Se zice cã lui Jebeleanu ºi lui Radu Popescu li s-au


trimis înºtiinþãri cã au spaþii excedentare ºi deci sunt
siliþi sã primeascã oaspeþi nedoriþi în spaþiu (era numai
Octombrie. Marin Preda la MAI, în legãturã cu con- un zvon!). Actorii la fel, unul de la Nottara a vorbit de
flictele repetate cu cea de-a treia nevastã, o mahala- aºa ceva. Se îngroaºã gluma…
gioaicã reputatã care se comportã ca o curvã ºi o beþivã
ce este (între altele, se culcã ºi cu Breban, care se pare ***
cã a luat în custodie toate nevestele impotenþilor din U.S.) Petru Popescu ar fi rãmas la Londra. Vom vedea dacã
Apropos de infidelitãþi: spânzurata lui Breban trãia cu se va confirma. Sunt toate datele: idila eºuatã cu fiica
Vasile Nicolescu (poetul, director în Ministerul Culturii). Cuiva, lãcomia de bani, apatrid, jumãtate evreu. Se
Ce carusel, ºi uite aºa se leagã toate… zvoneºte acelaºi lucru despre S. Damian ºi N. Manolescu
Þãranul se pare cã e infernal. Se scoalã de la 5 dimi- (primul a rãmas la Heidelberg ca lector de limbã românã,
neaþa, terorizeazã familia, scoalã copiii ºi pe nevastã ºi deci cu statut, peste câþiva ani, al doilea ne mãnâncã
þipã la ei. Pãi nu am vãzut-o eu pe Aurora Cornu la miezul încã sufletul aici).
nopþii la Mogoºoaia culegând din iarbã greierii, pentru cã Au mai dezertat: Doina Tuþescu ºi cântãreþul Buzea
Moncherul nu putea dormi? Dar pisica pe reºou? (vezi ºi de la Operã, Ion Piso, Silvia Marcovici ºi alþii. Când fug
rãzboiul undelor) evreii de undeva, rãzboiul e aproape. Dar uite cã fug ºi
românii… Oare asta nu dã de gândit cuiva?
***
Emil Manu îmi spune, când eu mã vait cã Cioculescu ***
a refuzat-o pe Bungãrzan, care cerea în numele meu de Lãncrãjan (pornit, crezându-se geniu, ceea ce nu este)
la Biblioteca Academiei: Vieþile ºi petrecerile sfinþilor atacã la alegerile de partid de la U.S. Pe Popescu, dar ºi
de Dosoftei. pe mine (de ce particip ca membru al CC-ului?). Nu particip
–Are dreptate. Foarte mulþi membri ai Academiei au pentru cã sunt sãtul de lichele ori de carieriºti cu ºapcã,
cerut manuscrise ºi cei în cauzã nu le-au mai înapoiat. precum e el, care o face în particular pe amicul ºi în
Cei mai rãi: Bogza ºi Camilar. Dan Zamfirescu poate sã lume se dã obiectiv.
dea mai multe amãnunte, dar cine ar publica un articol ***
pe o temã atât de delicatã: academicieni hoþi. (hazul e Romul Munteanu, cu hainele pãtate de grãsime, mereu
cã însuºi Cioculescu a furat, ca director al Bibliotecii sus- but, profesor universitar, ºeful în Sinceritate al lui Marian
numite, toate manuscrisele lui Mateiu Caragiale pe care Popa, îmi cere mereu Janus-ul ca sã toarne; îmi spune:
fii-sãu le-a publicat mai apoi, semnând) plus alte –Marþi trebuie sã dau afarã 50 la sutã din personalul
manuscrise rare. Þara lui Peºte… de la Editura Univers (unde e ºef). Ce zici?
*** Nu zic nimic.
Pãunescu a scris un volum tare: Repetabila povarã ***
(Scrisul Românesc, Craiova). E aprobat de însuºi Dumitru Amza Sãceanu, preºedintele Comitetului de Artã
Popescu, care-l felicitã. Mici modificãri, dar cel ce de- Bucureºti, mã roagã sã scot din articolul de fond al S.,
cide, gâdilat mereu la coiþe de ºmecherul poet, se face semnat de Dumitru Constantin, criticile adresate de Nr. 1
cã nu înþelege pilele de acolo, destul de îndrãzneþe. De primarului Cioarã. Le scot. El se minuneazã. Nu a uitat
altfel, însuºi patronul lui P. dã la gioale în volumul Un om cum l-a primit primarul cu ostilitate într-o dimineaþã. De
în Agora. De la un nivel în sus, poþi sã mai dai ºi în tac- ce o fac? Pentru cã trecem cu toþii pe sub norul unei
tu, cã þine… O sã-i dau ºi eu Janus-ul meu, dacã mai nebunii.
apucã sã fie acolo dupã Congres.
***
*** Se scumpesc toate: ulei, carne, alcool, chirii. Venitu-
Cu Pãunescu la Fraþii Chivu. Acesta îmi citeºte rile, conform ultimului discurs, vor fi echitabile (citeºte
jumãtate din volumul în chestie. Tipul e tare, retoricã bunã, mizerabile).
dar nu îndrãznealã prea mare, firesc, la ora asta joacã
carte cea mai tare, vrea sã-i lase în urmã pe Ion Gheorghe ***
ºi pe Ioan Alexandru, singurii care mai conteazã în poezia Paler, o mare decepþie. Rubrica mea Spirale apare
de azi. sporadic. Am devenit incomod. ªi-a fãcut suma cu mine.
L-am lãudat exagerat la apariþia unui volum al sãu, acum
*** ce mai conteazã?
PRO

SAECULUM 4/2006 15
inedit

*** Drãguþul de el! Ce credea, cã-i se iartã succesele?


Pãunescu despre Mitache: A fost ales Hobanã (alt ovrei), Dimisianu (þigan), ce
– E cel puþin cãpitan! ascensiune (prin muiere care dã cu p…-n populaþie, n.a.).
Mutaºcu despre acelaºi: În urmã cu ºase ani era corector la „Cronica“ din Iaºi!
– El ne turna…
***
Dacã avea ce…
Dar prietenul meu, Dragoº, parcã nu e ºi el, de undeva?
Mitache despre Mutaºcu:
Turbatu îi prevedea o mare carierã încã din 68, când ne
– E pederast!
aflam în Paris. Deci pe la organ se fac ascensiunile!
Lotreanu, pe care l-a adus Mutaºcu, îl admonesteazã
pe acesta. Poetul plânge ca o damã. Eu: Facerea de ***
bine duce la futere de mamã! (ce bine mi se va potrivi ºi Mutaºcu despre Pãunescu (invidios cã-i laud ultimele
mie chestia în anul ’85). O lume dezgustãtoare… versuri):
– Patroane, le-a citit întâi lui Bobu în cabinet!
***
Curat murdar, Coane Fãnicã. Numai bronzuri în jurul
Belphegor, nebun ca Gheorghe, râde de acesta, dar
meu.
nu se vede pe sine:
– Noi suntem hipnotizaþi, cineva ne programeazã sã ***
ne meargã rãu! Trebuie sã plec la Iaºi la ceremoniile Dosdoftei. Mi
Mã uit la el, pare serios. s-a cerut sã repet comunicarea de la Academie (redatã
Peste tot, fuduli: Lotreanu, Pãunescu, Sãraru, toþi olteni de posturile noastre de radio integral, în urmã cu douã
ca ºi Mitache, ca ºi Mutaºcu. Sãraru se crede mai mare zile). Refuz. Dacã mã voi duce totuºi acolo, le voi aminti
ca Preda ºi o afirmã în familie fãrã ruºine. Ce dracu, celor ce mã vor asculta cã la Comunicarea de la
toatã lumea cerºeºte laude? Academie, Al. Graur, ºeful Secþiei de filologie, a pãrãsit
ºedinþa solemnã dupã prima comunicare, pretextând cã
***
se duce la o altã ºedinþã, ca ºi Zoe Buºulenga, care pe
Stancu, lucid încã din când în când, îºi împarte hainele
vremuri voia sã mã aia la Braºov, fãcându-mi compli-
la fraþi ºi surori, þãrãneºte.
mente, doar oi deghia ºi care acum nu mai are nici un fel
*** de interes pentru cã a obþinut ºi locul în CC ºi la Acade-
Bucuroiu, omul lui Panã (pe linie de soþie), zice mie. Cel puþin Graur era sincer. El se ducea la Tel Aviv,
Pãunescu, vrea un premiu de la mine pe ’74, pentru la sãrbãtorirea lui Ion Pribeagu…
poezie. Nu le mai ajunge! Asta vrea ºi Þãþuca, acesta
***
cel puþin a scris ceva ca lumea.
Poetul Ion Meiþoiu, 47 de ani, cercetãtor la folclor, e
*** concentrat, face dupã masã instrucþie, condus de un
Sântimbreanu (omul lui Dodu) îl toarnã pe Romul majur, deºi el e cãpitan, dimineaþa rãmâne pe post de
Munteanu la Secu. La confruntare, delatorul în picioare, funcþionar. Dragostea faþã de om. Mai e puþin ºi vine ºi
pe scaun. Romul: glonþul iubit al patriei, vorba lui Petru Popescu.
–Mã, eu sunt mai vechi.
***
Relatare de la Mutaºcu, care e cam mincinos, deºi
Revoluþionarea presei în stil chinezesc Pe coperta
nu ar fi exclus sã fie ºi el ofiþer. O fi el antisemit, dar nici
revistei „Cinema“ nu mai apare doar un actor, ci câte doi
aºa.
sau trei. Nu de altceva, dar sã nu se facã cultul persona-
*** litãþii…
Insuccese pe toatã linia. O cruzime ºi-o lãcomie la În comunicatele despre primirile la primul ministru,
fiecare. Ce se vor face când n-o sã mai fie gãina cu oul numele acestuia nu mai e menþionat, el atât este, prim-
de aur? Acasã la mine scene sentimentale, cu soacra în ministru, nume n-are. Dacã citeºti un alt comunicat cu
rolul principal care se dã tuberculoasã, jucându-ºi martirul; trimiterea unui ambasador într-o þarã strãinã, numele lui
destul cu o actriþã în casã. va apare pe la coada textului, anonim, între o mie de alte
chestiuni, mult mai importante. E o dibãcie ºi asta sã
***
reuºeºti sã alcãtuieºti astfel de texte, din care numai un
Din toate pãrþile – cereri de angajare, avansãri, chestii.
nume rãsare totdeauna. Felicitãri.
M-am sãturat. Toþi vor ceva, de dat nu dã nimeni.
***
***
ªi apoi crizele Cuiva de partea femininã, care tot
Reluat Janus, circa 100 de pagini noi. Deocamdatã
schimbã palatele ºi le reparã (bine face, zic), dar în ce
blând. Romanul se umflã. Trebuie sã tai mult. Nu-mi place
crize! Vase scumpe sunt aruncate ºi sparte pentru cã nu
destul.
corespund unui gust suveran. Odoarele de la Peleº sunt
*** transferate la Posada ºi invers, mereu o instabilitate ºi
Pãunescu la alegeri: 37 – pro, 173 – contra. Reflec- iluzia cã se munceºte pentru patria românã. Piesele de
teazã: la Bruckenthal, cãrate ºi ele ºi mutate, de colo, colo,
–Ne mãnâncã jidanii! (asta nu l-a împiedicat ca peste mereu neastâmpãrul acesta creator. Cicã s-ar fi tocat o
ani sã scrie balada: Baciul ºi Rabinul , citindu-l în marmurã care nu convenea, bucãþele, bucãþele, dintr-o
Cenaclul Flacãra, ’85). baie sacrã. Nu era bunã culoarea ºi câte ºi mai câte.

SAECULUM 4/2006
PRO

16
inedit

se mai facã. Se zice cã ªeful ar fi fost gata sã iscãleascã.


Era vorba de „Sãptãmâna“, „Informaþia“, „Universul“ (care
ar fi fost reînfiinþat), o micã Editurã, redeschiderea Tea-
trului lui Camil Petrescu (sala de deasupra redacþiei
noastre, 80 de locuri, bunã pentru un teatru experimen-
tal) ºi chiar ºi alt ziar, „Seara“. Gogu Rãdulescu l-ar fi
oprit pe nr. 1.
– Aþi auzit de Stelian Popescu, dar de Pamfil ªeicaru,
dar de Mircea Damian, toþi laolaltã fac cât Barbu acesta.
O sã ne doarã capul…
Dacã minte cineva, mint ºi eu.
Am fost loial. Nu mai cer nimic, am primit ºi aºa
destul. Cred cã mi-am fãcut datoria. Dacã nu e nevoie de
mine, cu atât mai bine. Dumnezeu a dat, fie numele lui
binecuvântat!
Eu l-am iubit pe el, el nu m-a iubit pe mine. ªi poate
bine face. În situaþia lui, sentimentalismul e cel mai rãu
lucru…
***
Avertismentul meu pentru cult n-a contat. Aceeaºi
febrilitate dominã viaþa noastrã, acelaºi târâtor. Multe
semnãturi lipsesc. Chiar Pãunescu scrie imnuri, dar nu
le semneazã. Ce precauþie de ºarlã.
***
Volumele de versuri aratã la ora asta ca niºte scrumbii.
Maximum 62-75 de pagini, dar ziarele? Parcã nici nu sunt!
Cultura românã e pe ducã. Sã-i mulþumim lui Mao ºi soþiei
Fotografie de Ion Cucu sale. Se pare cã ºi eu, cu ceilalþi radicali, am contribuit la
acest dezastru. Arãtându-i cã are o opoziþie ªefului, el a
Gura lumii slobodã ºi rãutãcioasã. Grasa L. mãcar se gãsit de cuviinþã sã ne snopeascã pe toþi. Ce naiv sunt,
mulþumea sã se ducã zilnic la Viena sã-ºi facã pãrul ºi eu cred în politician, în loc sã cred în poeþi. Politicienii
sã joace în filme… Ce modestã mi se pare acum. sunt oameni ai momentului. Amarnic final!
*** ***
Se zice cã Editura Moncherului a trecut la Eminescu, Era Socialistã (citeºte Voicu) atacã serialul Un au-
adicã la Casa Scânteii. Sã-l vedem acum pe þãran dacã gust în flãcãri. E numit serial cu baruri ºi împuºcãturi,
va mai fi atât de iubit… în numele unor idei, scumpe nouã (adicã a ovreilor). Era
*** de aºteptat, mã pândesc cu toþii, ar fi vrut probabil sã fac
Nici Fãnel, cu toatã gaºca lui, nu a luat voturi multe la un film stil Matrozov, cã lor nu le mai iese din cap
alegerile de partid de la U.S. Se preferã oamenii ºterºi ºi cretinitatea ruseascã cu care s-au hrãnit din mica lor
dacã e sã vorbim pe ºleau, ai noºtri se toacã mãrunt unii copilãrie.
pe alþii, pe când Crohmãlnicenii sunt totdeauna sus, în ***
toate organismele. 21 octombrie. Telefon de la Rosetti.
*** – Domnu’Eugen, Balaci îmi spune cã de la 1 ianuarie
Zvonuri (sursa Pãunescu) B. Primar. Cioarã vice- se dã numai leafa, fãrã nici un drept de autor.
preºedinte la guvern (cãdere) A, la Culturã pe locul lui B. – Nu cred, zic eu.
Mitea pe locul lui A. La secþia organizatoricã a partidului, – SOS, rãmân în sapã de lemn.
Petrescu de la Craiova. Iliescu ar reveni. La fund, Leonte – ªi noi…
Rãutu, Trofin, Mizil ºi alþii. Omul care vine – Oprea, despre Dar totul e alimentat cu astfel de zvonuri. Cineva vo-
care nu ºtiu nimic. ieºte a crea o situaþie limitã, un climat de teroare culturalã.
O vor avea…
***
Þãþuca spune cã toþi cei care au rude dincolo nu vor ***
mai putea ocupa nici mãcar postul de ºef de secþie. Nu Ieri, la Casa Academiei cu Bocancea, Iancu ºi nevasta.
mi-e fricã mie, toþi vor avea de suferit numai ovreii nu, Soare, frumos. Aici domneºte de ani de zile, Miron
pentru cã ei sunt cei mai mulþi în aceastã situaþie. Noi Niculescu, preºedintele Academiei care locuieºte aproape
pierim, nu ei. permanent în fosta casã a unor Mavrocordaþi care au
donat totul Academiei. Un doctor, mare trãgãtor de sfori
*** de-al lui Burghele (licheaua lichelelor) spune cã aici exista
Despre mine. Pãunescu plus Sãraru: tãcere, ezitare. o minune de bibliotecã cu cãrþi îmbrãcate în piele, pe
Adicã nu sunt speranþe ca vestitul Complex de presã sã
PRO

SAECULUM 4/2006 17
inedit

care þãranii au distrus-o în ’45, ºi statui. Totul, dezolat, ***


neîngrijit. Au fost concediate slugile. A rãmas numai o Vreme de rãzboi. În toate blocurile noi nu ard calori-
ruinã nobilã. Un lac (unde s-au filmat mai apoi scene din ferele. Economii! Toþi avem gripã. Femeia de serviciu,
Ioanide, ’85) somnoros, plin de lintiþã, dar creând atmos- eu, a doua oarã. Altã datã casa asta era foarte cãlduroasã,
ferã. Totul conjugat cu o inflaþie generalã. Peste tot mãsuri iarna. Acum mecanicul care e cam securist ne þine în
de urgenþã, arabii au declanºat totul odatã cu scumpirea frig, cu hotãrârea de la Ministerul nu ºtiu care în dreapta.
petrolului. Ruina ne aºteaptã pe toþi, mai ales pe þãrile
***
sãrace care nu vor avea cu ce-ºi plãti lumina, energia
Ceva de coºmar, cu cât creºte mizeria, cu atât se
pentru industrie etc. La capãtul firului, rãzboiul, adicã cel
înteþesc discursurile.
mai rãu lucru. Toate de la desfiinþarea statului palestinian,
pentru cã toate aceste scumpiri sunt plata pentru ***
agresivitatea iudeilor care vorbesc de nazism ca de o Discuþie cu cei de la „Scânteia“ care mi-au trucat un
ciumã, dar îl practicã cu ardoare. Sã nu se uite, imediat articol pe care refuz sã-l semnez. Luam poziþie împotriva
dupã rãzboi, armata israelianã a fost instruitã de foºtii celor care ne cred lãutari, amintindu-le cã uzina Eminescu,
naziºti care au fost recuperaþi. Creangã, Caragiale, Rebreanu produce fãrã reparaþii
capitale de un secol.
***
N-a convenit.
Nina Cassian, congestie cerebralã. Telefon de la Aly,
soþul ei, lui Iancu. Trebuie operatã de dr. Arsene. Sincer ***
îmi pare rãu. Nu mai suntem prieteni demult ºi nu din Bãbãlãu, ministrul electricitãþii, destituit. A lãsat sã
vina mea, dar o apreciez ca pe o poetã inteligentã ºi fie reparate vanele de la Argeº, aiurea. Pagube de
fiinþã fermecãtoare. milioane. Îl vãd la Masa Presei lângã Pãunescu, care
curteazã tot ce e sus.
***
Neica Zaharia ne lasã. Dispare ºeful bandei, kilerul ***
literar, omul care a introdus în literatura românã metodele Primarul Mustaþã, zis Cioarã, ce-i spune lui Gârceag:
Mafiei. Sã-i fie þãrâna uºoarã, cã mult a mai pãcãtuit! – Scriitorii, niºte curve!
Rudele sunt interogate discret unde sã fie înmormântat? Omul prins în patul unei dame, într-o casã peste care
Scuipã tot ce înghite. Iancu nu l-a mai recunoscut. a dat un camion, are idei! Are ºi el fanteziile lui, dar e pe
– Tu eºti, Mateescule? l-a întrebat când acesta a ajuns dric: a raportat cheltuieli de un milion pentru ºtergerea
la el acasã. geamurilor din blocurile Dorobanþi, care era de fapt fãcutã
prin muncã voluntarã. Cineva a observat cã munca
***
voluntarã a costat mai mult, ea fiind fãcutã de arhitecþi,
„Cartea Româneascã“ în anchetã. Un milion ºase sute
proiectanþi, plãtiþi cu o sutã de lei pe zi. Niºte þigani ar fi
de mii avansaþi autorilor fãrã forme legale. Marin Preda,
fãcut aceeaºi treabã contra a 25 de lei ºi poate o fãceau
cu Gafiþa ºi Iacob, acesta-i triunghiul morþii. Organele
mai bine. Plus alte economii de acelaºi gen. Numai dema-
financiare sunt puse pe stabilit adevãrul (mã înºelam, nu
gogi ºi ºarlatani peste tot. Dar le place.
au pãþit nimic, Gogu sã trãiascã, el e drastic cu duºmanii
ºi cu prietenii închide ochii!). Dar cifrele: Marinicã: ***
250.000; Jebeleanu: 40.000 (modest), Pãunescu: Belphegor relateazã viaþa scriitoriceascã de la Mogo-
600.000! Stancu: 30.000. ºoaia: Marin Preda s-a certat cu Mircea Micu (þuþãrul lui
– Nu-l reedita, zice Moncherul lui Gafiþa, sã-l avem la Fane).
mânã. – Ce, dom’le, zice Micu, te crezi singurul scriitor din
Virgil Teodorescu: 25.000 România?
Cred cã nu lipsea Breban, dar Juncu nu a þinut minte – Care mai e?
(coniacul, sãracul). – De Barbu, ce zici?
Cicerone Teodorescu (mort ºi el): 40.000. Deci echipa – E mimetic.
completã dacã nu-l uitãm pe Radu Boureanu, care s-a – Ce spui domle!
cam dat la fund. Pomana lui Mielu pe banii scriitorilor! ªi Pãunescu (dator Naºului 60.000) care spunea cã
Emil Manu îmi spune cã cei de la U.S., marea masã, el, Marinicã, m-a apãrat la Fãnel în cazul Principelui?
sunt indignaþi, te cred ºi eu! Unii cer 500 la Fond dacã – Dar Ciuma, dom’le Preda de unde-a luat-o?
sunt bolnavi, dar pentru ei nu se gãsesc bani. ªi escrocul ***
acesta de þãran îºi avanseazã din bugetul editurii cât Chemat de Popescu, Preda cedeazã.
voieºte pe cãrþi pe care nu se ºtie dacã le va scrie pentru – Vã lãsãm administraþia „Cãrþii Româneºti“, dar con-
cã e ºi greoi la treaba asta. trolul ideologic ºi chemarea la rãspundere trec la Ministerul
*** Culturii. Dai afarã jumãtate din personal?
George Emil Palade, medic român, ginerele lui Malaxa, – Dau! (sursa Iancu)
fugit din þarã e primul român care ia Premiul Nobel! S-a Ce laº, ca sã-ºi þinã scaunul, face orice i se cere.
rupt lanþul, în sfârºit. Ungurii au trei Nobel. Nenorocitul.

SAECULUM 4/2006
PRO

18

S-ar putea să vă placă și