Sunteți pe pagina 1din 3

Prof: ………… Clasa a IX-a

…………………………

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Anul școlar 2012/2013

SEMESTRUL I

Disciplina: ISTORIE Număr de ore pe săptămână: 1

Nr.

     

Nr.

   

crt.

Unități de învățare

 

Competențe specifice

 

Conținuturi

de

Săpt.

Observații

   

ore

1.

INTRODUCERE

 

Introducere în studiul istoriei.

1

 

S

1

 

Test predictiv

   

17

– 21 IX

2.

 

1.1.

Folosirea limbajului adecvat în

       

cadrul unei prezentări orale sau scrise.

Sumerienii

3.1.

Recunoaşterea asemănărilor şi

Egiptenii

POPOARE ŞI SPAŢII ISTORICE ÎN ANTICHITATE

diferenţelor dintre sine şi celălalt, dintre persoane, dintre grupuri.

Evreii

2

S

2 -S 3

Tracii

 

5.3.

Utilizarea adecvată a coordonatelor

Grecii

 

temporale şi spaţiale relative la un

Romanii

24

– 28 IX

subiect istoric.

01

– 05 X

3.

 

1.2.

Evidenţierea relaţiei cauză – efect

       

într-o succesiune de evenimente sau procese istorice.

FORME DE

2.1.

Recunoaşterea unui context

♦ Monarhia egipteană.

ORGANIZARE

economic, social, politic, cultural, istoric.

♦ Democraţia ateniană.

POLITICĂ ÎN

♦ Republica şi imperiul roman.

6

S

4 -S 9

ANTICHITATE

2.5.

Analiza critică a acţiunii

Regatul dac

08

– 12 X

personalităţilor şi grupurilor umane in

15

– 19 X

diverse contexte.

22

– 26 X

5.3.

Utilizarea adecvată a coordonatelor

29 X – 02 XI

temporale şi spaţiale relative la un

05

– 09 XI

subiect istoric.

12

– 16 XI

4.

 

1.1.

Folosirea limbajului adecvat în

♦ Arhitectura orientală.

     

cadrul unei prezentări orale sau scrise.

♦ Stilurile artei greceşti; arta

MOŞTENIREA

4.1.

Exprimarea unei opinii faţă de o

plastică greacă.

CULTURALĂ A

operă culturală în cadrul unei dezbateri.

Arta monumentală romană.

2

S

10

-S 11

ANTICHITĂŢII

 

4.2.

Aprecierea valorilor trecutului prin

Modele şi valori în educaţie în lume greacă.

   
 

raportarea la actualitate.

19

– 23 XI

♦ Ştiinţa

26

– 30 XI

5.

 

1.1.

Folosirea limbajului adecvat în

       

cadrul unei prezentări orale sau scrise.

Iudaismul.

MARILE RELIGII

3.1.

diferenţelor dintre sine şi celălalt, dintre

Recunoaşterea asemănărilor şi

Budismul.

♦ Creştinismul.

1

 

S

12

persoane, dintre grupuri.

Islamul

03

– 07 XII

3.2.

Utilizarea dialogului intercultural.

 

6.

 

1.1.

Folosirea limbajului adecvat în

germanice

     

FORMAREA

cadrul unei prezentări orale sau scrise. 3.1. Recunoaşterea asemănărilor şi diferenţelor dintre sine şi celălalt, dintre persoane, dintre grupuri.

romanice

POPOARELOR

MEDIEVALE

slave

arabii

1

 

S

13

fino-ugrice

10

– 14 XII

 

turcice

 

7.

Recapitulare

1.1.; 2.1.; 2.5.; 3.1.; 3.2.; 4.1.; 4.2.; 5.1.; 5.3

 

1

 

S

14

 

17

– 21 XII

www.istorie-edu.ro

SEMESTRUL II

Nr.

     

Nr.

   

crt.

Unități de învățare

 

Competențe specifice

 

Conținuturi

de

Săpt.

 

Observații

   

ore

 

8.

 

1.1.

Folosirea limbajului adecvat în

       

cadrul unei prezentări orale sau scrise.

 

S

15

ETNOGENEZA

5.3.

Utilizarea adecvată a coordonatelor

Etnogeneza românească

 

ROMÂNEASCĂ

temporale şi spaţiale relative la un subiect istoric.

 

1

14

– 18

I

9.

 

1.1.

Folosirea limbajului adecvat în

       

cadrul unei prezentări orale sau scrise.

♦ Demografie şi economie.

2.2.

Extragerea informaţiei esenţiale

♦ Ierarhia feudală.

S

16 -S 17

CIVILIZAŢIA

dintr-un mesaj.

♦ Europa romanică şi Europa

 

MEDIEVALĂ

3.1.

Recunoaşterea asemănărilor şi

gotică.

2

diferenţelor dintre sine şi celălalt, dintre persoane, dintre grupuri.

Arhitectura medievală

21

– 25

I

românească.

 

28 I – 01 II

4.1.

Exprimarea unei opinii faţă de o

Influenţe orientale în Europa

operă culturală în cadrul unei dezbateri.

10.

 

1.2.

Evidenţierea relaţiei cauză – efect

       

într-o succesiune de evenimente sau

procese istorice.

Imperiul Bizantin

S

18- S 19

STATUL

2.5.

Analiza critică a acţiunii

♦ Franţa

2

 

MEDIEVAL

personalităţilor şi grupurilor umane in diverse contexte.

Imperiul romano-german

04

– 08

II

5.5.

Construirea de sinteze tematice.

11

– 15 II

11.

 

1.1.

Folosirea limbajului adecvat în

       

cadrul unei prezentări orale sau scrise.

2.1.

Recunoaşterea unui context

STATE

MEDIEVALE ÎN

SPAŢIUL

economic, social, politic, cultural, istoric.

5.1.

Înţelegerea mesajului surselor

Transilvania

♦ Ţara Românească

Moldova,

2

S

20- S 21

ROMÂNESC

istorice arheologice, scrise, vizuale şi de istorie orală.

Dobrogea

18

– 22 II

5.3.

Utilizarea adecvată a coordonatelor

25 II – 01 III

temporale şi spaţiale relative la un

subiect istoric.

12.

 

1.1.

Folosirea limbajului adecvat în

       

cadrul unei prezentări orale sau scrise.

2.1.

Recunoașterea unui context

ISLAMUL ŞI

economic, social, politic, cultural. Istoric.

Califatul arab

1

 

S

 

EUROPA

Imperiul otoman, ideea de

22

2.4.

Analiza critică a acţiunii

cruciadă

   

personalităţilor şi grupurilor umane in

04

– 08 III

diverse contexte.

 

13.

 

1.1.

Folosirea limbajului adecvat în

       

cadrul unei prezentări orale sau scrise.

1.2.

Evidenţierea relaţiei cauză – efect

Relaţii comerciale şi politico-

ŢĂRILE ROMÂNE ŞI STATELE VECINE ÎN EVUL MEDIU

într-o succesiune de evenimente sau procese istorice.

militare, în timpul domnitorilor

S

23- S 24

 

- Mircea cel Bătrân,

3

 

2.1.

Recunoașterea unui context

- Iancu de Hunedoara,

economic, social, politic, cultural. Istoric.

- Vlad Ţepeş,

11

– 15 III

 

- Stefan cel Mare,

18

– 22 III

2.4.

Analiza critică a acţiunii

- Mihai Viteazul

25

– 29 III

personalităţilor şi grupurilor umane in diverse contexte.

   

www.istorie-edu.ro

14.

ȘCOALA

       

S

25

ALTFEL”

 

Să știi mai multe, să fii mai bun!activități extracurriculare și extrașcolare

01

– 05 IV

15.

 

1.1.

Folosirea limbajului adecvat în

     

cadrul unei prezentări orale sau scrise.

UMANISMUL.

3.2.

Utilizarea dialogului intercultural.

♦ Umanismul critic şi erudit.

2

S

26

-S 27

RENAŞTEREA

4.1.

Exprimarea unei opinii faţă de o

♦ Renaşterea artistică

 

ARTISTICĂ

operă culturală în cadrul unei dezbateri.

4.2.

Aprecierea valorilor trecutului prin

 

15

– 19 IV

raportarea la actualitate.

22

– 26 IV

16.

 

1.1.

Folosirea limbajului adecvat în

     

cadrul unei prezentări orale sau scrise.

1.2.

Evidenţierea relaţiei cauză – efect

EXPANSIUNEA

într-o succesiune de evenimente sau procese istorice.

Călătorii şi descoperirea noilor lumi.

EUROPEANĂ

2.1.

Recunoașterea unui context

2

S

28

-S 29

economic, social, politic, cultural.

Imperii coloniale în secolele XVI-XVII

 

Istoric.

29 IV – 03 V

2.4.

Analiza critică a acţiunii

 

06

– 10 V

personalităţilor şi grupurilor umane in diverse contexte.

 

5.5.

Construirea de sinteze tematice.

17.

 

2.5.

Analiza critică a acţiunii

     

REFORMA

personalităţilor şi grupurilor umane in

Protestantismul, contrareforma,

 

S

30

RELIGIOASĂ ŞI

diverse contexte.

Războaiele religioase în Franţa.

1

 

URMĂRILE SALE

3.2.

Utilizarea dialogului intercultural.

Reforma religioasă în Transilvania

06

– 10 V

18.

 

1.1.

Folosirea limbajului adecvat în

     

cadrul unei prezentări orale sau scrise.

2.4.

Exprimarea acordului /

Dinastiile:

dezacordului în raport cu un context social.

- Habsburg

ABSOLUTISMUL

- Bourbon

2

S

31- S 32

2.5.

Analiza critică a acţiunii

- Tudor

personalităţilor şi grupurilor umane in

- Romanov

 

diverse contexte.

13

– 17 V

5.1.

Înţelegerea mesajului surselor

20

– 24 V

istorice arheologice,

 

5.5.

Construirea de sinteze tematice.

19.

 

2.1.

Recunoașterea unui context

     

RĂZBOIUL DE 30 DE ANI ŞI DIPLOMAŢIA EUROPEANĂ

economic, social, politic, cultural. Istoric.

2.4.

Analiza critică a acţiunii

Raţiunea de stat şi echilibrul european

2

S

33 -S 34

personalităţilor şi grupurilor umane in diverse contexte.

 
 

5.3

Utilizarea adecvată a coordonatelor

 

27

– 31 V

temporale şi spaţiale relative la un

03

– 07 VI

subiect istoric.

 

5.5

Construirea de sinteze tematice.

20.

Recapitulare

1.1.; 2.1.; 2.2.; 2.4.; 2.5.; 3.1.; 3.2.; 4.1.; 4.2.; 5.1.; 5.3; 5.5.

     

semestrială/anuală

2

S

35

-S 36

 

10

– 14 VI

17

– 21 VI

www.istorie-edu.ro